Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost

2 Inhoud 112 Als elke seconde telt 4 Urgenties in de zorg 6 Zorg voor kwaliteit 10 Patiënten 12 Opleiding 13 Goede afspraken met partners 15 Gemeenschappelijke meldkamer 16 Zorgverbetering en zorginnovatie 18 2

3 Voorwoord Het kwaliteitsjaarverslag 2012 staat in het teken van het thema verbeteren. Door het continu verbeteren van de organisatie is de Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost (RAV BZO) een lerende organisatie waarbij de patiëntveiligheid hoog in het vaandel staat. Een organisatie ontwikkelt zichzelf door continu te verbeteren. Dit gebeurt door allerlei invloeden zoals wet- en regelgeving maar ook door onze eigen overtuiging om een steeds beter product te leveren. De RAV Brabant-Zuidoost heeft het afgelopen jaar ook gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen die ten goede komen aan de patiëntveiligheid. In het kader van kwaliteitszorg is dit jaar gestart met het Veiligheids Management Systeem (VMS). Het doel van dit systeem is het verbeteren van de patiëntveiligheid door veiligheidsrisico s te beheersen en onbedoelde schade tot het minimum te beperken. Er is gestart met het vormen van een medisch stafbureau voor heel Brabant. Het medisch stafbureau voorziet de ambulancezorg steeds weer van verdere verbeteringen en inzichten. Naast de medisch managers maken ook Physician Assistants (PA) en verpleegkundig specialisten acute zorg (VPAZ) deel uit van het medisch stafbureau. Het medisch stafbureau is een groeimodel dat in 2015 volledig op sterkte moet zijn. In samenwerking met het Universitair Medisch Centrum St. Radboud startte de RAV in 2012 een onderzoek met de vraag of speciaal opgeleide verpleegkundigen een alternatieve vorm van pijnbestrijding, het zogenaamde FIC-blok, uit kunnen voeren bij patiënten met een heupfractuur. De huidige vorm van pijnbestrijding is namelijk vaak niet afdoende. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend. Patiënten met een heupfractuur ervaren minder pijn en het geeft geen bijwerkingen. Het onderzoek laat zien dat ook ambulanceverpleegkundigen deze specialistische vorm van pijnbestrijding veilig en effectief toe kunnen passen. Zij zijn de eerste in de wereld die deze techniek op straat uitvoeren. Door het verder doorvoeren van het dynamisch spreiden van ambulances binnen de regio zijn dit jaar de prestaties op A1 spoedvervoer sterk verbeterd. Hier zijn we echt trots op. Nog meer hoogtepunten leest u in dit kwaliteitsjaarverslag. Hiermee laten wij zien dat wij niet stilzitten en dat wij steeds weer staan voor nieuwe uitdagingen waarbij de patiënt centraal staat. Marc van Aken Sectormanager RAV Brabant-Zuidoost 3

4 112 als elke seconde telt Nederland telt 25 regionale ambulancediensten. De Regionale Ambulance Voorziening (afgekort als RAV) Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Het hele jaar door, 7 dagen per week, 24 uur per dag, staan wij paraat om bij spoed en in nood onmiddellijk uit te rukken. Missie en visie Om een duidelijk beeld neer te zetten van de RAV Brabant- Zuidoost is een missie, visie en strategie vastgesteld. Onze visie luidt: De RAV Brabant-Zuidoost gaat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. Naast de ontwikkelrichting die in de visie staat, wil de RAV Brabant-Zuidoost ook duidelijk maken waar ze voor staat. We willen dat medewerkers en externe relaties weten wat ze van de RAV kunnen verwachten. Onze missie luidt: De RAV Brabant- Zuidoost staat voor het bieden van verantwoorde ambulancezorg door medewerkers met actuele professionele kennis en vaardigheden en hoogwaardige middelen.. Om de visie en missie te kunnen realiseren, heeft de RAV Brabant-Zuidoost een strategie bepaald. Deze strategie geeft op hoofdlijn aan welke ontwikkeling de RAV Brabant-Zuidoost wil doormaken. Onze strategie luidt: Om de verantwoorde ambulancezorg op maat te kunnen bieden, zorgt de RAV Brabant-Zuidoost voor een goede triage, effectieve logistieke aansturing, diverse vormen van verantwoorde ambulancezorg met een optimale inzet van medewerkers en middelen.. Ambulancezorg, veelomvattend proces Ambulancezorg is een veelomvattend proces dat begint met de telefonische melding en eindigt met het overdragen van de zorg voor de patiënt aan een ziekenhuis. Alles draait om samenwerking en coördinatie. Goed getrainde centralisten in de meldkamer sturen de ambulanceteams aan die bestaan uit gespecialiseerde ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs. Zij vormen de professionele basis van de organisatie. Zij beschikken over actuele medische en verpleegkundige vakkennis en expertise, waarbij ze gebruik kunnen maken van de meest moderne middelen, instrumenten en technologie. Hun ervaring, deskundigheid en resultaatgerichte teamwork wordt ondersteund door de staf en medewerkers van de diverse afdelingen. Focus op kernactiviteit Bij de RAV Brabant-Zuidoost is er een constante focus op de kwaliteit en de perfectionering van onze kernactiviteit, de zorgprestatie. Al onze activiteiten zijn in feite patiëntgericht. De open structuur van onze organisatie werkt daarbij zeer positief op de collegiale samenwerking tussen de operationele tak, het bedrijfsbureau en partners in zorg. 4

5 112 als elke seconde telt Schakel in groter geheel, meerdere aandachtsgebieden Ambulancezorg is natuurlijk een schakel in een groter geheel, waarin de zorg voor de patiënt centraal staat. Als organisatie heeft de RAV Brabant-Zuidoost meerdere aandachtsgebieden die patiëntgericht zijn. In dit verslag komen de belangrijkste aan de orde: zorgdifferentiatie, partners in zorg, zorg voor patiënten, zorg voor kwaliteit, partners in veiligheid, zorg voor medewerkers, kennis en vaardigheden en zorginnovatie. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de samenwerking te stimuleren met onze eerste- en tweedelijns ketenpartners: ziekenhuizen, huisartsen, medisch specialisten, politie, brandweer, het Rode Kruis en de GHOR (Geneeskundige Hupverleningsorganisatie in de regio). Met dit kwaliteitsjaarverslag geven wij inzicht in onze organisatie, onze activiteiten en onze manier van werken. De organisatie De RAV Brabant-Zuidoost werkt met een centrale meldkamer die ambulances aanstuurt. Er zijn zeven standplaatsen: Eindhoven, Best, Helmond, Deurne, Valkenswaard, Eersel en Maarheeze. Om binnen de wettelijke en operationele kaders goed te kunnen presteren en de afgesproken paraatheid te leveren, beschikt de organisatie over 30 ambulances (inclusief 4 zorgambulances), een 2 Rapid Responders. Deze worden bemand door 182 ambulancemedewerkers van de rijdienst en 19 centralisten die werkzaam zijn op de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De organisatie bestaat verder uit 1 sectormanager, 1 sectorsecretaresse, 4 teammanagers, 1 medisch manager ambulancezorg, 5 staffunctionarissen en 3 teamsecretaresses. Samenwerkingsverband De RAV Brabant-Zuidoost is een samenwerkingsverband van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de GGD Brabant- Zuidoost. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de meldkamer ambulancezorg. De ambulancezorg op straat, tijdens de rijdiensten, wordt verricht door ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs en valt onder verantwoordelijkheid van GGD Brabant-Zuidoost. In het organogram is deze samenwerkingsstructuur inzichtelijk gemaakt. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (vergunninghouder en eindverantwoordelijk voor RAV Brabant-Zuidoost) GGD Brabant-Zuidoost Dienstverleningsovereenkomst Sector Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Bedrijfsbureau Meldkamer Ambulancezorg Ambulancezorg Ambulancezorg Ambulancezorg Eindhoven Helmond Valkenswaard Eersel Samenwerkingsstructuur RAV Brabant-Zuidoost 5

6 Urgenties in de zorg Triage: melding, beoordeling en urgentie. Voor het beoordelen van de ernst en urgentie van een melding hanteren de centralisten in de meldkamer (MKA) de zogenaamde triagemethodiek. Het doel daarvan is om een situatie goed in te schatten en prioriteiten te stellen. In welke mate van spoed is zorg nodig? Heeft een patiënt meer of minder complexe medische zorg nodig? Bij triage worden drie urgentiecategorieën gehanteerd: A1, A2 en B. A1 urgentie Spoedeisende zorg voor personen die zonder zorg niet overleven of mogelijk blijvend invalide kunnen raken. De ambulance is zo snel mogelijk bij de patiënt. Er wordt zorg verleend, de patiënt wordt vervoerd en zo nodig continu gemonitord. De ambulance dient zo snel mogelijk bij de patiënt te zijn, waarbij het streven is dat de wachttijd maximaal 15 minuten bedraagt. Bij een A1- inzet wordt gereden met zwaailicht en sirene. A2 urgentie Direct levensgevaar is er niet, maar snelle zorg is wenselijk. Ook hier dient de ambulance zo snel mogelijk ter plaatse te zijn en de streeftijd is uiterlijk 30 minuten. B urgentie Planbare ambulanceritten, ook wel zorgambulance genoemd. Van en naar ziekenhuizen, andere zorginstellingen of een woonadres. Bij planbare ambulancezorg kan er sprake zijn van hoog- of laag complexe zorg. Ook deze planbare ambulancezorg is vaak tijdgebonden: bijvoorbeeld als er in een ziekenhuis personeel en medische apparatuur gereserveerd zijn voor een onderzoek. Er worden afspraken gemaakt met de patiënt of de aanvrager over tijdstippen en bestemmingen. De ritten van de zorgambulance zijn vrijwel altijd gekoppeld aan een tijdschema. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat patiënten na afloop van een onderzoek of na ontslag uit het ziekenhuis lang moeten wachten op vervoer naar huis. Kortom; de zorgambulance is niet spoedeisend, maar ook hier moet binnen een bepaald tijdsbestek medisch verantwoord vervoer worden verzorgd. Voorwaardenscheppende rit (VWS) Binnen de urgentiecategorie heeft de RAV Brabant-Zuidoost verschillende soorten vervoer. Een daarvan is een VWS-rit. Het ambulanceteam krijgt de opdracht voor een VWS-rit van de centralist van de meldkamer om te vertrekken naar opgegeven VWS-locatie. Door het op deze wijze spreiden van de ambulances op strategische posities wordt de dekkingsgraad binnen de regio Brabant- Zuidoost gewaarborgd. De aanrijtijden worden hierdoor verkort en de prestaties op A1 spoedzorg zijn hierdoor sterk verbeterd (1,3% in 2012 ten opzichte van 2011). De meldkamer streeft er continu naar dat er 4 ambulances vrij zijn voor spoedzorg. De locaties van deze 4 vrije ambulances zijn: Eersel, Helmond, Eindhoven-Noord en Maarheeze. Deze 4 vrije ambulances zijn een hard criterium. Zodra een ambulance vanuit deze locatie gaat rijden, gaat de dichtstbijzijnde ambulance met A2 urgentie VWS naar deze post. Wanneer er meer dan 4 ambulances vrij zijn dan is het streven om de volgende 7 locaties te bezetten: Eersel, Helmond, Best, Maarheeze, Eindhoven- Centrum, Deurne en Valkenswaard. Bij 10 vrije ambulances komen ook Lieshout, Bladel en Asten er als voorwaardenscheppende locaties bij. De MKA blijft altijd verantwoordelijk voor de spreiding en kan hier indien noodzakelijk van afwijken. De bovengenoemde locaties zijn een leidraad. 6

7 Urgenties in de zorg Resultaten A1 en A2-urgentie De RAV Brabant-Zuidoost heeft in 2012 goede prestaties laten zien. Zowel bij ambulanceritten in categorie A1 als A2 presteert de RAV Brabant-Zuidoost boven het landelijke gemiddelde. Totaalscore en knelpunten De RAV Brabant-Zuidoost kwam in 2012 bij 93,4% van de inzetten binnen 15 minuten bij de patiënt aan. Om een beter beeld te krijgen van de kwantitatieve prestaties vindt de RAV Brabant-Zuidoost het belangrijk om ook te kijken naar het deel van de ritten dat eerder of later dan 15 minuten bij de patiënten aankwam. In de afbeelding histogram spoedritten 2012 op pagina 9 is af te lezen dat bij circa 60% van de A1 inzetten de ambulance binnen 10 minuten aankomt en dat tegen de 100% de inzetten bij circa 20 minuten aankomt. Belemmerende factoren Qua logistiek, coördinatie en communicatie proberen we waar mogelijk winst te behalen. Maar er zijn altijd belemmerende factoren waar wij geen invloed op hebben. Weersomstandigheden zoals gladheid, mist, regen en storm. Verkeerde locatiemeldingen, of meerdere incidenten op hetzelfde moment. Infrastructurele feiten: wegen, water, bruggen. Wegwerkzaamheden, files, verkeersopstoppingen, de avond- en ochtendspits. De RAV Brabant- Zuidoost neemt deel aan landelijke en regionale overleggen. Op deze manier proberen wij invloed uit te oefenen op de belemmerende factoren. Responstijden per gemeente In de afbeelding op pagina 7 wordt per gemeente de procentuele score van spoedinzetten waarbij de ambulance binnen de streeftijd bij de patiënt weergegeven. Zorgdifferentiatie We willen op een effectieve wijze verantwoorde zorg bieden en zoeken naar zorg op maat om dit te bereiken. Ritten binnen streeftijd per gemeente 2012 A1 A1 A2 A Asten 88,0% 82,1% 97,9% 97,2% Bergeijk 88,4% 87,0% 97,9% 95,7% Best 95,8% 95,2% 97,8% 97,9% Bladel 91,1% 88,7% 97,4% 97,6% Cranendonck 90,0% 87,6% 97,8% 98,5% Deurne 92,2% 89,5% 98,4% 98,1% Eersel 93,4% 94,1% 95,4% 98,9% Eindhoven 97,2% 96,4% 98,3% 97,7% Geldrop - Mierlo 93,1% 90,7% 97,7% 96,6% Gemert - Bakel 84,6% 80,8% 95,0% 94,7% Heeze - Leende 91,5% 89,6% 98,0% 99,4% Helmond 97,6% 96,9% 98,3% 98,3% Laarbeek 89,5% 91,1% 96,8% 95,8% Nuenen ca 95,8% 95,4% 98,6% 98,5% Oirschot 79,5% 75,0% 93,7% 95,4% Reusel - De Mierden 74,2% 80,5% 96,3% 95,5% Someren 88,9% 80,7% 99,4% 96,6% Son en Breugel 92,8% 94,5% 98,9% 98,0% Valkenswaard 94,2% 93,9% 98,0% 98,4% Veldhoven 94,3% 92,5% 97,6% 97,4% Waalre 96,2% 95,1% 98,0% 97,3% Totaal 93,9% 92,6% 97,9% 97,6% Aantal inzetten per urgentie Aantal inzetten ambulancezorg % verschil A ,8% A ,3% B ,4% ,5% Soms betekent dit dat we een ander soort ambulancezorg inzetten. Soms betekent dit dat de inzet meerdere hulpverleningsdiensten betreft wanneer dit de snelheid ten goede komt. afwachting van de ambulance. Zij rijden in personenauto s, rukken uit na meldingen waarbij spoedeisende medische zorgverlening wordt verlangd, zoals ongevallen, hartfalen en onwel wordingen. First responder De First Responder is een team van de brandweer dat in bepaalde gebieden meestal sneller bij de patiënt kan zijn dan de ambulance. De First Responders verrichten levensreddende handelingen in De goed opgeleide First Responders beschikken over vele vaardigheden: het creëren van een vrije ademweg, het toedienen van zuurstof, hartmassage (al dan niet in combinatie met de AED, de automatische externe defibrillator), 7

8 Urgenties in de zorg Percentage van de A1 inzetten binnen 15 minuten Laarbeek Gemert - Bakel Meer dan 95% binnen 15 minuten Tussen 92% en 95% binnen 15 minuten Tussen 85% en 92% binnen 15 minuten Best Son en Breugel Tussen 74% en 85% binnen 15 minuten Oirschot Nuenen Helmond Eindhoven Reusel - De Mierden Bladel Eersel Veldhoven Waalre Geldrop - Mierlo Someren Asten Deurne Heeze - Leende - Bergeijk Valkenswaard Cranendonck A1 spoedzorg Brabant-Zuidoost Landelijk Gemiddelde tijdsduur aanname en uitgifte 2:00 1:55 1:52 1:58 Gemiddelde tijdsduur uitruk 0:54 0:55 1:02 1:01 Gemiddelde aanrijtijd 6:23 6:33 6:36 6:39 Gemiddelde responstijd 9:20 9:23 9:32 9:40 % binnen 15 minuten 92,4% 93,4% 93,3% 92,9% mond-maskerbeademing, het stelpen van uitwendige bloedingen, fixatie van het hoofd en de nek en het assisteren van het ambulanceteam. De centralist op de meldkamer ambulancezorg beslist aan de hand van inzetcriteria of de First Responder wordt ingezet. Ook deze teams werken dus onder regie van de meldkamer. Naast de First Responders, wordt er direct een ambulance gestuurd. In de gemeenten waar een First Responder actief is, is de First Responder gemiddeld 5 minuten sneller bij een patiënt dan de ambulance. Er zijn 5 First Responder teams in de regio Brabant-Zuidoost. In 2012 is een belangrijke verbetering doorgevoerd. De melding van een reanimatie wordt meteen doorgezet naar de meldkamer brandweerzorg, waardoor deze First Responders gemiddeld 40 seconden eerder gealarmeerd worden dan voorheen. In het jaar 2012 zijn er door alle teams gezamenlijk ongeveer 300 inzetten geweest, waarbij er twee levens zijn gered. Rapid Responder Een Rapid Responder is een compacte personenauto die uitgerust is met alle benodigde apparatuur om acute spoedeisende hulp te verlenen. De Rapid Responder wordt bemand door een ervaren ambulanceverpleegkundige, is goedkoper dan een gewone ambulance maar biedt ook op effectieve wijze zorg. Het enige verschil met een reguliere ambulance is dat er geen patiënten in vervoerd kunnen worden. Als dat toch nodig is, wordt er alsnog een ambulance ingezet. Uiteraard wordt de Rapid Responder alleen ingezet wanneer dit voor de patiënt verantwoord is. In 2012 is een tweede Rapid Responder in gebruik genomen. Reanimatie Team Brandweer Sinds 2011 werkt de RAV, als het gaat om reanimaties, intensief samen met diverse brandweerkorpsen in de regio Brabant- Zuidoost. Het Reanimatie Team Brandweer wordt op verzoek aangestuurd indien deze sneller ter plaatse kan zijn dan een ambulance. Immers elke seconde telt. In dit geval start de brandweer de reanimatie en zodra de ambulance ter plaatse is, neemt deze de zorg over. Als de brandweer geen assistentie hoeft te verlenen vertrekken ze weer. Uiteraard is de brandweer opgeleid in het reanimeren van patiënten en zijn zij aan hun kleding herkenbaar als reanimatieteam brandweer. 8

9 Urgenties in de zorg Percentage van de A2 inzetten binnen 30 minuten Meer dan 95% binnen 30 minuten Tussen 92% en 95% binnen 30 minuten Laarbeek Gemert - Bakel Best Son en Breugel Oirschot Nuenen Helmond Eindhoven Reusel - De Mierden Bladel Eersel Veldhoven Waalre Geldrop - Mierlo Someren Asten Deurne Heeze - Leende - Het percentage overschrijdingen Bergeijk Valkenswaard Cranendonck regionaal kan afwijken van het landelijke percentage A2 spoedzorg Brabant-Zuidoost Landelijk Gemiddelde tijdsduur aanname en uitgifte 3:01 2:49 3:14 3:11 Gemiddelde tijdsduur uitruk 1:15 1:14 1:19 1:17 Gemiddelde aanrijtijd 9:46 10:00 10:37 10:32 Gemiddelde responstijd 14:09 14:09 15:25 15:15 % binnen 30 minuten 97,7% 98,1% 96,0% 96,3% Histogram spoedritten % 80% 60% 40% 20% <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <10 <11 <12 <13 <14 <15 <16 <17 <18 <19 <20 <21 <22 <23 <24 <25 >=25 Responstijd in minuten 0% Aantal ritten Cummulatief percentage 9

10 Zorg voor kwaliteit Bij de RAV Brabant-Zuidoost functioneren medewerkers in een open cultuur waarin de eigen verantwoordelijkheid en de zorg voor de patiënten voorop staat. De grote betrokkenheid en flexibiliteit van onze mensen vormt de basis van de zorgkwaliteit die wij als ambulancedienst in onze regio leveren. Een goede samenwerking met onze partners in zorg en veiligheid is daarbij voor de patiënt van groot belang. De mensen in onze ambulancedienst werken doeltreffend en efficiënt, ze zijn goed afgestemd op elkaar en gericht op het welzijn en de behoefte van de patiënt. Proceseigenaren De RAV Brabant-Zuidoost werkt met proceseigenaren. Een proceseigenaar is eindverantwoordelijk voor de inrichting, organisatie en het resultaat van een proces en is bevoegd om wijzigingen in het proces aan te brengen binnen de kaders (zoals budgetafspraken). De proceseigenaar is tevens verantwoordelijk voor de implementatie van de wijzigingen in werkwijze en de communicatie hierover naar betrokken medewerkers. Het kan gaan om bijvoorbeeld wijziging van werkafspraken en onderlinge samenwerking, verbetering van documenten en formulieren, introductie van een nieuw systeem, et cetera. Elk proces heeft dus één eindverantwoordelijke die ook beslissingsbevoegd is. Hierdoor is het proces beheersbaar, beïnvloedbaar en controleerbaar. Verbeteren Patiëntveiligheid In oktober 2012 is de eerste start gemaakt met het project Veiligheids- ManagementSysteem (VMS). Met dit project wil de RAV Brabant-Zuidoost een veiligere organisatie creëren met minder risico s voor de patiënten. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een goed werkend VMS is een cultuur waarin het werken aan patiëntveiligheid geaccepteerd en geborgd is. Er is een projectgroep benoemd waarin alle geledingen van de organisatie zijn vertegenwoordigd. De projectgroep start begin 2013 met het uitvoeren van de prospectieve risicoanalyse op basis van de BowTie methodiek. Dit gebeurt onder begeleiding van een extern adviseur. Deze risicoanalyse moet resulteren in een rapport met aanbevelingen voor het management van de RAV. Deze aanbevelingen leiden tot verbetering van de organisatie en de patiëntveiligheid. In 2013 besteedt de projectgroep, naast de prospectieve risicoanalyse, ook aandacht aan verbetering van de retrospectieve kant van het veiligheidsmanagmentsysteem. 10

11 Zorg voor kwaliteit Klachten en kwaliteitsdenken In 2012 kwamen naar aanleiding van bijna ambulanceritten in totaal 27 klachten binnen, 9 klachten over de Meldkamer Ambulancezorg en 18 klachten over de rijdienst. De leerpunten die hier uit voortkomen worden meegenomen als verbeterpunten voor de organisatie. Verbetercyclus De RAV Brabant- Zuidoost registreert alle verbeterpunten in Topdesk. Via deze applicatie neemt de betreffende proceseigenaar het verbeterpunt in behandeling. In het Regionaal Management Overleg wordt gerapporteerd over de status van deze verbeterpunten. In de directiebeoordeling, die 2 maal per jaar plaatsvindt, komt de verbetercyclus tevens aan de orde. Melding Incidenten Cliënten (MIC) In 2012 kwamen 48 meldingen binnen bij de MIC commissie van de RAV Brabant-Zuidoost. De verbeterpunten die voortkomen uit de MIC meldingen worden meegenomen in de verbetercyclus. De MIC meldingen zijn onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem. Calamiteiten In 2012 zijn er 2 calamiteiten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Via een vastgestelde methodiek zijn deze calamiteiten door de RAV Brabant- Zuidoost onderzocht. De verbeterpunten die hieruit naar voren zijn gekomen zijn opgenomen in de verbetercyclus. Bedrijfsopvangteam Voor medewerkers die te maken hebben gehad met een ingrijpende gebeurtenis is door de RAV Brabant- Zuidoost enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een nazorgsysteem. In dit systeem staat het interne bedrijfsopvangteam (BOT) centraal. Dit team bestaat uit tien mensen van de operationele ambulancezorg; ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en centralisten. In 2012 is het BOT 93 keer ingezet. Deze 93 inzetten hebben geresulteerd in 10 opvanggesprekken. Voor de overige inzetten zijn medewerkers telefonisch benaderd. Het valt op dat de gebeurtenissen waar medewerkers mee te maken krijgen, steeds heftiger worden (familiedrama s, suïcides, e.d.). Agressie en geweld In 2012 zijn 6 incidenten geregistreerd in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem voor agressie en (bijna)ongevallen (GIR). Dit systeem is in 2012 getest en wordt in 2013 officieel in gebruik genomen als landelijk registratiesysteem. Alle geregistreerde incidenten hebben geleid tot aangifte bij de politie. De verantwoordelijkheid voor het melden in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem ligt in eerste instantie bij de teammanagers. In de functioneringsgesprekken hebben de teammanagers aandacht besteed aan het belang van het melden en registreren van agressie en geweld. Het is mogelijk om anoniem te melden en te registreren. 11

12 Patiënten De kwaliteit van zorg en de beleving daarvan door de patiënt zijn nauw met elkaar verbonden. Wij zoeken continu naar verbetering van deze beide facetten, die samen de tevredenheid van onze klanten bepalen. Enerzijds gebeurt dit door onder andere het kwaliteitsbewustzijn van onze mensen te stimuleren. Anderzijds door als organisatie klantbewust naar buiten te treden, bekendheid te geven aan de ambulancezorg in onze regio, en patiënten mee te laten denken over de kwaliteit. Interne audits De RAV Brabant-Zuidoost heeft zichzelf verplicht om de kwaliteit periodiek te evalueren en waar nodig te verbeteren. In 2012 heeft er een interne auditweek plaatsgevonden om te toetsen of de RAV Brabant-Zuidoost nog voldoet aan de gestelde HKZ normen. In 2012 waren de interne audits gericht op het checken van processen en documenten uit de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus en de realisatie hiervan in de praktijk. Toetsing zorgkwaliteit Op 14 en 15 december 2011 is de RAV Brabant-Zuidoost opnieuw gecertificeerd op basis van de normen van stichting HKZ (certificatieschema ambulancezorg, versie 2007). Op 3 en 4 december 2012 heeft de opvolgingsaudit plaatsgevonden. Hieruit is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Tijdens de tweede opvolgingsaudit op 12 maart 2013 heeft de RAV Brabant-Zuidoost laten zien dat zij de verbeterpunten positief heeft afgerond. Dit betekent dat we laten zien dat de zorg die wij verlenen zorgvuldig en professioneel tot stand komt. In november 2013 vindt de opvolgingsaudit plaats op basis van het nieuwe certificatieschema ambulancezorg, versie

13 Opleiding We weten dat de juiste ontwikkeling van medewerkers een pijler is van succesvolle organisatie. Niet alleen voor de verbetering van de concurrentiepositie, maar ook voor het behoud van talent. Toch begint het al bij de basis. Goed opgeleid personeel wat groeit in het werk is nu eenmaal beter gemotiveerd, productiever en vooral ook duurzaam inzetbaar. Hiermee willen wij de continuïteit van de organisatie garanderen. In de visie van opleiden, trainen en oefenen is in 2012 opnieuw aandacht besteed aan de (door)ontwikkeling van de medewerkers. Opleidingscommissie Ontmoeten, samenwerken en kennisdelen doen we vooral met directe collega s. De opleidingscommissie richt zich op het overdragen van kennis, vaardigheden, houdings- en gedragsaspecten. De commissie bestaat uit ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs, centralist MKA, medisch manager, medewerker opleidingen en de beleidsadviseur Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO). Om diverse ontwikkelingen die plaatsvinden in de toekomst te monitoren is in 2012 aandacht besteed aan de competenties van de opleidingscommissie. Ter verbetering zijn provinciebrede competentieprofielen geschreven voor elke medewerker van de opleidingscommissie. Met als doel om meer specialistisch te gaan werken als praktijktrainer, ontwikkeltrainer of werkbegeleider. Werkbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het bijstaan van nieuwe collega s in de praktijk en tijdens hun vervolgopleiding bij de Ambulance Academie. In 2012 heeft deze goed getrainde enthousiaste opleidingscommissie weer diverse praktische- en theoretische trainingen verzorgd voor de RAV Brabant-Zuidoost. Deze commissie is ook actief op Ambuweb, waar presentaties en andere relevante informatie over opleiden, trainen en oefenen (OTO) te vinden is. In het najaar van 2012 is een Brabantbreed opleidingsoverleg opgestart. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk project Blended-Learning. Dit product wordt in 2013 uitgerold. Ook is in 2012 door een viertal RAV organisaties in Zuid-Nederland de intentie uitgesproken om samen te gaan werken op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen. De concrete uitvoering start in Regionale bij- en nascholing In 2012 zijn voor alle RAV medewerkers regionale trainingsdagen georganiseerd. In samenwerking met de RAV Midden-West-Noord en de GHOR is de e-learning module CBRN (over chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen) opgezet. Doel van deze module is het kunnen onderscheiden van incidenten met gevaarlijke stoffen van andere incidenten. In samenwerking met de GHOR werden ook teamtrainingen XVR (scenario-oefeningen) aangeboden. Samen met de andere RAV organisaties in Brabant zijn voorbereidingen getroffen voor een digitaal opleidingsprogramma over kindermishandeling. De filmopnames vonden plaats in Zuidoost- Brabant. Er werden regionale scholingsproducten aangeboden voor medewerkers van de zorgambulance, de Rapid Responder en de werkbegeleiders. De themadagen bij de meldkamer waren gericht op de communicatie, interne systemen en opgeschaalde zorg. Naast de centrale trainingen was er ook in 2012 veel aandacht voor training en begeleiding op individueel niveau. Het regelen van goede opvang na een traumatisch incident is geëvalueerd in een bijscholingsdag voor de leden van het bedrijfsopvangteam. Uit evaluaties blijkt dat deze trainingen gewaardeerd worden door de deelnemers. Gezien de resultaten werpt het dus zijn vruchten af. 13

14 Opleiding Landelijke bij- en nascholing In 2012 waren alle medewerkers (MKA/ AVP/ACH) ingeschreven voor de expertclass bij de Ambulance Academy. Daarnaast hebben medewerkers individueel deelgenomen aan onder andere de tweedaagse PHTLS, refresher PHTLS, assessments, de training Octopus, werkbegeleiding en rijvaardigheid. Ketensamenwerking De RAV Brabant-Zuidoost organiseerde stagedagen in samenwerking met ziekenhuizen, verloskundigen, verpleegtehuizen, Mobiel Medisch Team en andere ketenpartners. In onze samenwerking GHOR/RAV hebben we deelgenomen aan de multidisciplinaire Budeldagen waarbij we een training eerste ambulance in opgeschaalde vorm hebben getraind. Collega s hebben elkaar geobserveerd en feedback gegeven aan de hand van de STARR methode. De bijzondere aandachtspunten zijn opnieuw getraind en de evaluatie is verwerkt in de vervolgacties. Op verzoek van diverse Brandweerkorpsen zijn we gevraagd om ondersteuning te bieden tijdens hun technische hulpverlening. Externe bij- en nascholing De RAV heeft een bijdrage geleverd aan deskundigheidsbevordering van externe partijen zoals scholen, opleidings- en ketenpartners, brandweer, ziekenhuizen en huisartsen. Dit waren trainingen gericht op reanimatie, traumatologie, training First Responders en Basic Life Support/AED. Kwaliteitsregister De verpleegkundigen en chauffeurs van de RAV zijn in 2012 collectief ingeschreven in het kwaliteitsregister V&V van de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Dit is een door de branchesector Ambulancezorg Nederland erkend kwaliteitsregister. In het register is de medewerker zelf verantwoordelijk voor het registreren van de behaalde accreditatiepunten. Elke vijf jaar vindt een herregistratie plaats waarbij V&VN controleert of de medewerker de verplicht gestelde punten heeft behaald. Het digitaal portfolio wordt steeds meer ingebed in de RAV en het wordt hiermee een vast onderdeel voor het jaargesprek tussen medewerker en teammanager. Ontwikkelingen in de toekomst De landelijke trend laat zien dat de komende jaren de vraag naar zorg alleen maar zal toenemen. De (interne) opleiding van de beroepsprofessionals in samenwerking met andere partners in opleiden is en blijft daarom van cruciaal belang. Om de kwaliteit, effectiviteit en efficiency te waarborgen worden opleidingsproducten verder ontwikkeld en wordt er steeds gezocht naar samenwerking en afstemming. Het verbeteren van individuele vaardigheden van medewerkers heeft direct invloed op de kwaliteit van zorg én op de kwaliteit van arbeid. Het op een professionele wijze ontwikkelen en uitvoeren van OTOactiviteiten is een kans om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de RAV Brabant-Zuidoost. De medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd om nieuwe kennis, ideeën en inzichten met elkaar te delen. Trends, omgezet in strategische doelen naar de toekomst vormen het uitgangspunt en worden vertaald in competentieprofielen en persoonlijke ontwikkelingsplannen voor de medewerkers. Om zorg op maat blijvend te leveren, is differentiatie in het aanbod wenselijk. Patiënten zullen beter weten wat er wordt verwacht van de ambulancemedewerker. Medewerkers worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om opleiden en trainen. De medewerker wordt hierdoor in staat gesteld om kritisch op hun eigen handelen te reflecteren. De basis van de vooropleiding van elke nieuwe medewerker is van groot belang om blijvend te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de professionals in de zorg. Op lange termijn ligt hier een uitdaging in het kader van loopbaanontwikkeling. Verbeteren E-learning In 2012 zijn vier e-learning modules aangekocht die in samenwerking met RAV Brabant Midden- West-Noord én een externe partner worden uitgewerkt. De modules zijn bedoeld voor de rijdienst. Onderwerpen zijn de Voorbehouden Handelingen, de PALS, ALS en Trauma. Alle theoretisch modules worden op termijn opgenomen in het leermanagementsysteem van de Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost en toegankelijk voor RAV medewerkers. Loopbaanontwikkeling In 2012 is het ambitieniveau van loopbaanontwikkeling gestegen. Er waren al mogelijkheden om ambulancechauffeurs op te leiden tot SEH-verpleegkundigen. Sinds 2012 kunnen poulers (medewerkers die op meerder fronten in het RAV-proces inzetbaar zijn) zich horizontaal ontwikkelen op het terrein van meldkamer, rijdienst, zorgambulance, Rapid Responder. Daarnaast kunnen ambulanceverpleegkundigen een studie volgen tot Physician Assistent en zijn er ambulancemedewerkers die een managementopleiding volgen. 14

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

Ambulances in-zicht 2012

Ambulances in-zicht 2012 Ambulances in-zicht 2012 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl Tekst Ambulancezorg Nederland,

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg

net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Acute zorg in twente en oost-achterhoek SKB bouwt nieuw centrum acute zorg Acute zorg in twente en oost-achterhoek Nieuwe opzet traumaoverleg: chirurgen gaan de diepte in net werk Wij moeten zorgen dat er minder acute zorg nodig is Meindert Schmidt, voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE

DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE 29-06-2012 HP DESKUNDIGHEIDSGEBIED EN EINDTERMEN AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE CZO Ambulanceverpleegkundige Projectgroep CZO Accreditatie Opleidingen Ambulancezorg Nederland Inleiding deskundigheidsgebied en

Nadere informatie

MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG

MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG Functieprofiel van de Medisch Manager Ambulancezorg in de RegionaleAmbulanceVoorziening Brouwer Onderzoek, Ontwikkeling &Advies drs. K.Brouwer S.O.J.Palmelaan197 9728VJ Groningen

Nadere informatie

kwaliteitsjaarverslag GGD Kennemerland

kwaliteitsjaarverslag GGD Kennemerland kwaliteitsjaarverslag GGD Kennemerland 2011 Kwaliteitsbeleid: van goed naar beter Gezondheid is van groot belang voor ons allemaal. Voor ons individueel, maar ook als samenleving. Wie gezond is voelt zich

Nadere informatie

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT

KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT P a g e 28 KENNIS MAAKT HET VERSCHIL ONDERZOEK IN DE LIFT Ontwikkeling van de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 BIJLAGEN Nijmegen, oktober 2014 I.M. van de Glind MSc Dr. S.A.A. Berben

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2013

Kwaliteit Jaarverslag 2013 Kwaliteit Jaarverslag 2013 Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2013 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde kwaliteit van zorg te (blijven)

Nadere informatie