Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost

2 Inhoud 112 Als elke seconde telt 4 Urgenties in de zorg 6 Zorg voor kwaliteit 10 Patiënten 12 Opleiding 13 Goede afspraken met partners 15 Gemeenschappelijke meldkamer 16 Zorgverbetering en zorginnovatie 18 2

3 Voorwoord Het kwaliteitsjaarverslag 2012 staat in het teken van het thema verbeteren. Door het continu verbeteren van de organisatie is de Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost (RAV BZO) een lerende organisatie waarbij de patiëntveiligheid hoog in het vaandel staat. Een organisatie ontwikkelt zichzelf door continu te verbeteren. Dit gebeurt door allerlei invloeden zoals wet- en regelgeving maar ook door onze eigen overtuiging om een steeds beter product te leveren. De RAV Brabant-Zuidoost heeft het afgelopen jaar ook gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen die ten goede komen aan de patiëntveiligheid. In het kader van kwaliteitszorg is dit jaar gestart met het Veiligheids Management Systeem (VMS). Het doel van dit systeem is het verbeteren van de patiëntveiligheid door veiligheidsrisico s te beheersen en onbedoelde schade tot het minimum te beperken. Er is gestart met het vormen van een medisch stafbureau voor heel Brabant. Het medisch stafbureau voorziet de ambulancezorg steeds weer van verdere verbeteringen en inzichten. Naast de medisch managers maken ook Physician Assistants (PA) en verpleegkundig specialisten acute zorg (VPAZ) deel uit van het medisch stafbureau. Het medisch stafbureau is een groeimodel dat in 2015 volledig op sterkte moet zijn. In samenwerking met het Universitair Medisch Centrum St. Radboud startte de RAV in 2012 een onderzoek met de vraag of speciaal opgeleide verpleegkundigen een alternatieve vorm van pijnbestrijding, het zogenaamde FIC-blok, uit kunnen voeren bij patiënten met een heupfractuur. De huidige vorm van pijnbestrijding is namelijk vaak niet afdoende. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend. Patiënten met een heupfractuur ervaren minder pijn en het geeft geen bijwerkingen. Het onderzoek laat zien dat ook ambulanceverpleegkundigen deze specialistische vorm van pijnbestrijding veilig en effectief toe kunnen passen. Zij zijn de eerste in de wereld die deze techniek op straat uitvoeren. Door het verder doorvoeren van het dynamisch spreiden van ambulances binnen de regio zijn dit jaar de prestaties op A1 spoedvervoer sterk verbeterd. Hier zijn we echt trots op. Nog meer hoogtepunten leest u in dit kwaliteitsjaarverslag. Hiermee laten wij zien dat wij niet stilzitten en dat wij steeds weer staan voor nieuwe uitdagingen waarbij de patiënt centraal staat. Marc van Aken Sectormanager RAV Brabant-Zuidoost 3

4 112 als elke seconde telt Nederland telt 25 regionale ambulancediensten. De Regionale Ambulance Voorziening (afgekort als RAV) Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Het hele jaar door, 7 dagen per week, 24 uur per dag, staan wij paraat om bij spoed en in nood onmiddellijk uit te rukken. Missie en visie Om een duidelijk beeld neer te zetten van de RAV Brabant- Zuidoost is een missie, visie en strategie vastgesteld. Onze visie luidt: De RAV Brabant-Zuidoost gaat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. Naast de ontwikkelrichting die in de visie staat, wil de RAV Brabant-Zuidoost ook duidelijk maken waar ze voor staat. We willen dat medewerkers en externe relaties weten wat ze van de RAV kunnen verwachten. Onze missie luidt: De RAV Brabant- Zuidoost staat voor het bieden van verantwoorde ambulancezorg door medewerkers met actuele professionele kennis en vaardigheden en hoogwaardige middelen.. Om de visie en missie te kunnen realiseren, heeft de RAV Brabant-Zuidoost een strategie bepaald. Deze strategie geeft op hoofdlijn aan welke ontwikkeling de RAV Brabant-Zuidoost wil doormaken. Onze strategie luidt: Om de verantwoorde ambulancezorg op maat te kunnen bieden, zorgt de RAV Brabant-Zuidoost voor een goede triage, effectieve logistieke aansturing, diverse vormen van verantwoorde ambulancezorg met een optimale inzet van medewerkers en middelen.. Ambulancezorg, veelomvattend proces Ambulancezorg is een veelomvattend proces dat begint met de telefonische melding en eindigt met het overdragen van de zorg voor de patiënt aan een ziekenhuis. Alles draait om samenwerking en coördinatie. Goed getrainde centralisten in de meldkamer sturen de ambulanceteams aan die bestaan uit gespecialiseerde ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs. Zij vormen de professionele basis van de organisatie. Zij beschikken over actuele medische en verpleegkundige vakkennis en expertise, waarbij ze gebruik kunnen maken van de meest moderne middelen, instrumenten en technologie. Hun ervaring, deskundigheid en resultaatgerichte teamwork wordt ondersteund door de staf en medewerkers van de diverse afdelingen. Focus op kernactiviteit Bij de RAV Brabant-Zuidoost is er een constante focus op de kwaliteit en de perfectionering van onze kernactiviteit, de zorgprestatie. Al onze activiteiten zijn in feite patiëntgericht. De open structuur van onze organisatie werkt daarbij zeer positief op de collegiale samenwerking tussen de operationele tak, het bedrijfsbureau en partners in zorg. 4

5 112 als elke seconde telt Schakel in groter geheel, meerdere aandachtsgebieden Ambulancezorg is natuurlijk een schakel in een groter geheel, waarin de zorg voor de patiënt centraal staat. Als organisatie heeft de RAV Brabant-Zuidoost meerdere aandachtsgebieden die patiëntgericht zijn. In dit verslag komen de belangrijkste aan de orde: zorgdifferentiatie, partners in zorg, zorg voor patiënten, zorg voor kwaliteit, partners in veiligheid, zorg voor medewerkers, kennis en vaardigheden en zorginnovatie. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de samenwerking te stimuleren met onze eerste- en tweedelijns ketenpartners: ziekenhuizen, huisartsen, medisch specialisten, politie, brandweer, het Rode Kruis en de GHOR (Geneeskundige Hupverleningsorganisatie in de regio). Met dit kwaliteitsjaarverslag geven wij inzicht in onze organisatie, onze activiteiten en onze manier van werken. De organisatie De RAV Brabant-Zuidoost werkt met een centrale meldkamer die ambulances aanstuurt. Er zijn zeven standplaatsen: Eindhoven, Best, Helmond, Deurne, Valkenswaard, Eersel en Maarheeze. Om binnen de wettelijke en operationele kaders goed te kunnen presteren en de afgesproken paraatheid te leveren, beschikt de organisatie over 30 ambulances (inclusief 4 zorgambulances), een 2 Rapid Responders. Deze worden bemand door 182 ambulancemedewerkers van de rijdienst en 19 centralisten die werkzaam zijn op de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De organisatie bestaat verder uit 1 sectormanager, 1 sectorsecretaresse, 4 teammanagers, 1 medisch manager ambulancezorg, 5 staffunctionarissen en 3 teamsecretaresses. Samenwerkingsverband De RAV Brabant-Zuidoost is een samenwerkingsverband van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de GGD Brabant- Zuidoost. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de meldkamer ambulancezorg. De ambulancezorg op straat, tijdens de rijdiensten, wordt verricht door ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs en valt onder verantwoordelijkheid van GGD Brabant-Zuidoost. In het organogram is deze samenwerkingsstructuur inzichtelijk gemaakt. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (vergunninghouder en eindverantwoordelijk voor RAV Brabant-Zuidoost) GGD Brabant-Zuidoost Dienstverleningsovereenkomst Sector Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Bedrijfsbureau Meldkamer Ambulancezorg Ambulancezorg Ambulancezorg Ambulancezorg Eindhoven Helmond Valkenswaard Eersel Samenwerkingsstructuur RAV Brabant-Zuidoost 5

6 Urgenties in de zorg Triage: melding, beoordeling en urgentie. Voor het beoordelen van de ernst en urgentie van een melding hanteren de centralisten in de meldkamer (MKA) de zogenaamde triagemethodiek. Het doel daarvan is om een situatie goed in te schatten en prioriteiten te stellen. In welke mate van spoed is zorg nodig? Heeft een patiënt meer of minder complexe medische zorg nodig? Bij triage worden drie urgentiecategorieën gehanteerd: A1, A2 en B. A1 urgentie Spoedeisende zorg voor personen die zonder zorg niet overleven of mogelijk blijvend invalide kunnen raken. De ambulance is zo snel mogelijk bij de patiënt. Er wordt zorg verleend, de patiënt wordt vervoerd en zo nodig continu gemonitord. De ambulance dient zo snel mogelijk bij de patiënt te zijn, waarbij het streven is dat de wachttijd maximaal 15 minuten bedraagt. Bij een A1- inzet wordt gereden met zwaailicht en sirene. A2 urgentie Direct levensgevaar is er niet, maar snelle zorg is wenselijk. Ook hier dient de ambulance zo snel mogelijk ter plaatse te zijn en de streeftijd is uiterlijk 30 minuten. B urgentie Planbare ambulanceritten, ook wel zorgambulance genoemd. Van en naar ziekenhuizen, andere zorginstellingen of een woonadres. Bij planbare ambulancezorg kan er sprake zijn van hoog- of laag complexe zorg. Ook deze planbare ambulancezorg is vaak tijdgebonden: bijvoorbeeld als er in een ziekenhuis personeel en medische apparatuur gereserveerd zijn voor een onderzoek. Er worden afspraken gemaakt met de patiënt of de aanvrager over tijdstippen en bestemmingen. De ritten van de zorgambulance zijn vrijwel altijd gekoppeld aan een tijdschema. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat patiënten na afloop van een onderzoek of na ontslag uit het ziekenhuis lang moeten wachten op vervoer naar huis. Kortom; de zorgambulance is niet spoedeisend, maar ook hier moet binnen een bepaald tijdsbestek medisch verantwoord vervoer worden verzorgd. Voorwaardenscheppende rit (VWS) Binnen de urgentiecategorie heeft de RAV Brabant-Zuidoost verschillende soorten vervoer. Een daarvan is een VWS-rit. Het ambulanceteam krijgt de opdracht voor een VWS-rit van de centralist van de meldkamer om te vertrekken naar opgegeven VWS-locatie. Door het op deze wijze spreiden van de ambulances op strategische posities wordt de dekkingsgraad binnen de regio Brabant- Zuidoost gewaarborgd. De aanrijtijden worden hierdoor verkort en de prestaties op A1 spoedzorg zijn hierdoor sterk verbeterd (1,3% in 2012 ten opzichte van 2011). De meldkamer streeft er continu naar dat er 4 ambulances vrij zijn voor spoedzorg. De locaties van deze 4 vrije ambulances zijn: Eersel, Helmond, Eindhoven-Noord en Maarheeze. Deze 4 vrije ambulances zijn een hard criterium. Zodra een ambulance vanuit deze locatie gaat rijden, gaat de dichtstbijzijnde ambulance met A2 urgentie VWS naar deze post. Wanneer er meer dan 4 ambulances vrij zijn dan is het streven om de volgende 7 locaties te bezetten: Eersel, Helmond, Best, Maarheeze, Eindhoven- Centrum, Deurne en Valkenswaard. Bij 10 vrije ambulances komen ook Lieshout, Bladel en Asten er als voorwaardenscheppende locaties bij. De MKA blijft altijd verantwoordelijk voor de spreiding en kan hier indien noodzakelijk van afwijken. De bovengenoemde locaties zijn een leidraad. 6

7 Urgenties in de zorg Resultaten A1 en A2-urgentie De RAV Brabant-Zuidoost heeft in 2012 goede prestaties laten zien. Zowel bij ambulanceritten in categorie A1 als A2 presteert de RAV Brabant-Zuidoost boven het landelijke gemiddelde. Totaalscore en knelpunten De RAV Brabant-Zuidoost kwam in 2012 bij 93,4% van de inzetten binnen 15 minuten bij de patiënt aan. Om een beter beeld te krijgen van de kwantitatieve prestaties vindt de RAV Brabant-Zuidoost het belangrijk om ook te kijken naar het deel van de ritten dat eerder of later dan 15 minuten bij de patiënten aankwam. In de afbeelding histogram spoedritten 2012 op pagina 9 is af te lezen dat bij circa 60% van de A1 inzetten de ambulance binnen 10 minuten aankomt en dat tegen de 100% de inzetten bij circa 20 minuten aankomt. Belemmerende factoren Qua logistiek, coördinatie en communicatie proberen we waar mogelijk winst te behalen. Maar er zijn altijd belemmerende factoren waar wij geen invloed op hebben. Weersomstandigheden zoals gladheid, mist, regen en storm. Verkeerde locatiemeldingen, of meerdere incidenten op hetzelfde moment. Infrastructurele feiten: wegen, water, bruggen. Wegwerkzaamheden, files, verkeersopstoppingen, de avond- en ochtendspits. De RAV Brabant- Zuidoost neemt deel aan landelijke en regionale overleggen. Op deze manier proberen wij invloed uit te oefenen op de belemmerende factoren. Responstijden per gemeente In de afbeelding op pagina 7 wordt per gemeente de procentuele score van spoedinzetten waarbij de ambulance binnen de streeftijd bij de patiënt weergegeven. Zorgdifferentiatie We willen op een effectieve wijze verantwoorde zorg bieden en zoeken naar zorg op maat om dit te bereiken. Ritten binnen streeftijd per gemeente 2012 A1 A1 A2 A Asten 88,0% 82,1% 97,9% 97,2% Bergeijk 88,4% 87,0% 97,9% 95,7% Best 95,8% 95,2% 97,8% 97,9% Bladel 91,1% 88,7% 97,4% 97,6% Cranendonck 90,0% 87,6% 97,8% 98,5% Deurne 92,2% 89,5% 98,4% 98,1% Eersel 93,4% 94,1% 95,4% 98,9% Eindhoven 97,2% 96,4% 98,3% 97,7% Geldrop - Mierlo 93,1% 90,7% 97,7% 96,6% Gemert - Bakel 84,6% 80,8% 95,0% 94,7% Heeze - Leende 91,5% 89,6% 98,0% 99,4% Helmond 97,6% 96,9% 98,3% 98,3% Laarbeek 89,5% 91,1% 96,8% 95,8% Nuenen ca 95,8% 95,4% 98,6% 98,5% Oirschot 79,5% 75,0% 93,7% 95,4% Reusel - De Mierden 74,2% 80,5% 96,3% 95,5% Someren 88,9% 80,7% 99,4% 96,6% Son en Breugel 92,8% 94,5% 98,9% 98,0% Valkenswaard 94,2% 93,9% 98,0% 98,4% Veldhoven 94,3% 92,5% 97,6% 97,4% Waalre 96,2% 95,1% 98,0% 97,3% Totaal 93,9% 92,6% 97,9% 97,6% Aantal inzetten per urgentie Aantal inzetten ambulancezorg % verschil A ,8% A ,3% B ,4% ,5% Soms betekent dit dat we een ander soort ambulancezorg inzetten. Soms betekent dit dat de inzet meerdere hulpverleningsdiensten betreft wanneer dit de snelheid ten goede komt. afwachting van de ambulance. Zij rijden in personenauto s, rukken uit na meldingen waarbij spoedeisende medische zorgverlening wordt verlangd, zoals ongevallen, hartfalen en onwel wordingen. First responder De First Responder is een team van de brandweer dat in bepaalde gebieden meestal sneller bij de patiënt kan zijn dan de ambulance. De First Responders verrichten levensreddende handelingen in De goed opgeleide First Responders beschikken over vele vaardigheden: het creëren van een vrije ademweg, het toedienen van zuurstof, hartmassage (al dan niet in combinatie met de AED, de automatische externe defibrillator), 7

8 Urgenties in de zorg Percentage van de A1 inzetten binnen 15 minuten Laarbeek Gemert - Bakel Meer dan 95% binnen 15 minuten Tussen 92% en 95% binnen 15 minuten Tussen 85% en 92% binnen 15 minuten Best Son en Breugel Tussen 74% en 85% binnen 15 minuten Oirschot Nuenen Helmond Eindhoven Reusel - De Mierden Bladel Eersel Veldhoven Waalre Geldrop - Mierlo Someren Asten Deurne Heeze - Leende - Bergeijk Valkenswaard Cranendonck A1 spoedzorg Brabant-Zuidoost Landelijk Gemiddelde tijdsduur aanname en uitgifte 2:00 1:55 1:52 1:58 Gemiddelde tijdsduur uitruk 0:54 0:55 1:02 1:01 Gemiddelde aanrijtijd 6:23 6:33 6:36 6:39 Gemiddelde responstijd 9:20 9:23 9:32 9:40 % binnen 15 minuten 92,4% 93,4% 93,3% 92,9% mond-maskerbeademing, het stelpen van uitwendige bloedingen, fixatie van het hoofd en de nek en het assisteren van het ambulanceteam. De centralist op de meldkamer ambulancezorg beslist aan de hand van inzetcriteria of de First Responder wordt ingezet. Ook deze teams werken dus onder regie van de meldkamer. Naast de First Responders, wordt er direct een ambulance gestuurd. In de gemeenten waar een First Responder actief is, is de First Responder gemiddeld 5 minuten sneller bij een patiënt dan de ambulance. Er zijn 5 First Responder teams in de regio Brabant-Zuidoost. In 2012 is een belangrijke verbetering doorgevoerd. De melding van een reanimatie wordt meteen doorgezet naar de meldkamer brandweerzorg, waardoor deze First Responders gemiddeld 40 seconden eerder gealarmeerd worden dan voorheen. In het jaar 2012 zijn er door alle teams gezamenlijk ongeveer 300 inzetten geweest, waarbij er twee levens zijn gered. Rapid Responder Een Rapid Responder is een compacte personenauto die uitgerust is met alle benodigde apparatuur om acute spoedeisende hulp te verlenen. De Rapid Responder wordt bemand door een ervaren ambulanceverpleegkundige, is goedkoper dan een gewone ambulance maar biedt ook op effectieve wijze zorg. Het enige verschil met een reguliere ambulance is dat er geen patiënten in vervoerd kunnen worden. Als dat toch nodig is, wordt er alsnog een ambulance ingezet. Uiteraard wordt de Rapid Responder alleen ingezet wanneer dit voor de patiënt verantwoord is. In 2012 is een tweede Rapid Responder in gebruik genomen. Reanimatie Team Brandweer Sinds 2011 werkt de RAV, als het gaat om reanimaties, intensief samen met diverse brandweerkorpsen in de regio Brabant- Zuidoost. Het Reanimatie Team Brandweer wordt op verzoek aangestuurd indien deze sneller ter plaatse kan zijn dan een ambulance. Immers elke seconde telt. In dit geval start de brandweer de reanimatie en zodra de ambulance ter plaatse is, neemt deze de zorg over. Als de brandweer geen assistentie hoeft te verlenen vertrekken ze weer. Uiteraard is de brandweer opgeleid in het reanimeren van patiënten en zijn zij aan hun kleding herkenbaar als reanimatieteam brandweer. 8

9 Urgenties in de zorg Percentage van de A2 inzetten binnen 30 minuten Meer dan 95% binnen 30 minuten Tussen 92% en 95% binnen 30 minuten Laarbeek Gemert - Bakel Best Son en Breugel Oirschot Nuenen Helmond Eindhoven Reusel - De Mierden Bladel Eersel Veldhoven Waalre Geldrop - Mierlo Someren Asten Deurne Heeze - Leende - Het percentage overschrijdingen Bergeijk Valkenswaard Cranendonck regionaal kan afwijken van het landelijke percentage A2 spoedzorg Brabant-Zuidoost Landelijk Gemiddelde tijdsduur aanname en uitgifte 3:01 2:49 3:14 3:11 Gemiddelde tijdsduur uitruk 1:15 1:14 1:19 1:17 Gemiddelde aanrijtijd 9:46 10:00 10:37 10:32 Gemiddelde responstijd 14:09 14:09 15:25 15:15 % binnen 30 minuten 97,7% 98,1% 96,0% 96,3% Histogram spoedritten % 80% 60% 40% 20% <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9 <10 <11 <12 <13 <14 <15 <16 <17 <18 <19 <20 <21 <22 <23 <24 <25 >=25 Responstijd in minuten 0% Aantal ritten Cummulatief percentage 9

10 Zorg voor kwaliteit Bij de RAV Brabant-Zuidoost functioneren medewerkers in een open cultuur waarin de eigen verantwoordelijkheid en de zorg voor de patiënten voorop staat. De grote betrokkenheid en flexibiliteit van onze mensen vormt de basis van de zorgkwaliteit die wij als ambulancedienst in onze regio leveren. Een goede samenwerking met onze partners in zorg en veiligheid is daarbij voor de patiënt van groot belang. De mensen in onze ambulancedienst werken doeltreffend en efficiënt, ze zijn goed afgestemd op elkaar en gericht op het welzijn en de behoefte van de patiënt. Proceseigenaren De RAV Brabant-Zuidoost werkt met proceseigenaren. Een proceseigenaar is eindverantwoordelijk voor de inrichting, organisatie en het resultaat van een proces en is bevoegd om wijzigingen in het proces aan te brengen binnen de kaders (zoals budgetafspraken). De proceseigenaar is tevens verantwoordelijk voor de implementatie van de wijzigingen in werkwijze en de communicatie hierover naar betrokken medewerkers. Het kan gaan om bijvoorbeeld wijziging van werkafspraken en onderlinge samenwerking, verbetering van documenten en formulieren, introductie van een nieuw systeem, et cetera. Elk proces heeft dus één eindverantwoordelijke die ook beslissingsbevoegd is. Hierdoor is het proces beheersbaar, beïnvloedbaar en controleerbaar. Verbeteren Patiëntveiligheid In oktober 2012 is de eerste start gemaakt met het project Veiligheids- ManagementSysteem (VMS). Met dit project wil de RAV Brabant-Zuidoost een veiligere organisatie creëren met minder risico s voor de patiënten. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een goed werkend VMS is een cultuur waarin het werken aan patiëntveiligheid geaccepteerd en geborgd is. Er is een projectgroep benoemd waarin alle geledingen van de organisatie zijn vertegenwoordigd. De projectgroep start begin 2013 met het uitvoeren van de prospectieve risicoanalyse op basis van de BowTie methodiek. Dit gebeurt onder begeleiding van een extern adviseur. Deze risicoanalyse moet resulteren in een rapport met aanbevelingen voor het management van de RAV. Deze aanbevelingen leiden tot verbetering van de organisatie en de patiëntveiligheid. In 2013 besteedt de projectgroep, naast de prospectieve risicoanalyse, ook aandacht aan verbetering van de retrospectieve kant van het veiligheidsmanagmentsysteem. 10

11 Zorg voor kwaliteit Klachten en kwaliteitsdenken In 2012 kwamen naar aanleiding van bijna ambulanceritten in totaal 27 klachten binnen, 9 klachten over de Meldkamer Ambulancezorg en 18 klachten over de rijdienst. De leerpunten die hier uit voortkomen worden meegenomen als verbeterpunten voor de organisatie. Verbetercyclus De RAV Brabant- Zuidoost registreert alle verbeterpunten in Topdesk. Via deze applicatie neemt de betreffende proceseigenaar het verbeterpunt in behandeling. In het Regionaal Management Overleg wordt gerapporteerd over de status van deze verbeterpunten. In de directiebeoordeling, die 2 maal per jaar plaatsvindt, komt de verbetercyclus tevens aan de orde. Melding Incidenten Cliënten (MIC) In 2012 kwamen 48 meldingen binnen bij de MIC commissie van de RAV Brabant-Zuidoost. De verbeterpunten die voortkomen uit de MIC meldingen worden meegenomen in de verbetercyclus. De MIC meldingen zijn onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem. Calamiteiten In 2012 zijn er 2 calamiteiten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Via een vastgestelde methodiek zijn deze calamiteiten door de RAV Brabant- Zuidoost onderzocht. De verbeterpunten die hieruit naar voren zijn gekomen zijn opgenomen in de verbetercyclus. Bedrijfsopvangteam Voor medewerkers die te maken hebben gehad met een ingrijpende gebeurtenis is door de RAV Brabant- Zuidoost enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een nazorgsysteem. In dit systeem staat het interne bedrijfsopvangteam (BOT) centraal. Dit team bestaat uit tien mensen van de operationele ambulancezorg; ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en centralisten. In 2012 is het BOT 93 keer ingezet. Deze 93 inzetten hebben geresulteerd in 10 opvanggesprekken. Voor de overige inzetten zijn medewerkers telefonisch benaderd. Het valt op dat de gebeurtenissen waar medewerkers mee te maken krijgen, steeds heftiger worden (familiedrama s, suïcides, e.d.). Agressie en geweld In 2012 zijn 6 incidenten geregistreerd in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem voor agressie en (bijna)ongevallen (GIR). Dit systeem is in 2012 getest en wordt in 2013 officieel in gebruik genomen als landelijk registratiesysteem. Alle geregistreerde incidenten hebben geleid tot aangifte bij de politie. De verantwoordelijkheid voor het melden in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem ligt in eerste instantie bij de teammanagers. In de functioneringsgesprekken hebben de teammanagers aandacht besteed aan het belang van het melden en registreren van agressie en geweld. Het is mogelijk om anoniem te melden en te registreren. 11

12 Patiënten De kwaliteit van zorg en de beleving daarvan door de patiënt zijn nauw met elkaar verbonden. Wij zoeken continu naar verbetering van deze beide facetten, die samen de tevredenheid van onze klanten bepalen. Enerzijds gebeurt dit door onder andere het kwaliteitsbewustzijn van onze mensen te stimuleren. Anderzijds door als organisatie klantbewust naar buiten te treden, bekendheid te geven aan de ambulancezorg in onze regio, en patiënten mee te laten denken over de kwaliteit. Interne audits De RAV Brabant-Zuidoost heeft zichzelf verplicht om de kwaliteit periodiek te evalueren en waar nodig te verbeteren. In 2012 heeft er een interne auditweek plaatsgevonden om te toetsen of de RAV Brabant-Zuidoost nog voldoet aan de gestelde HKZ normen. In 2012 waren de interne audits gericht op het checken van processen en documenten uit de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus en de realisatie hiervan in de praktijk. Toetsing zorgkwaliteit Op 14 en 15 december 2011 is de RAV Brabant-Zuidoost opnieuw gecertificeerd op basis van de normen van stichting HKZ (certificatieschema ambulancezorg, versie 2007). Op 3 en 4 december 2012 heeft de opvolgingsaudit plaatsgevonden. Hieruit is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Tijdens de tweede opvolgingsaudit op 12 maart 2013 heeft de RAV Brabant-Zuidoost laten zien dat zij de verbeterpunten positief heeft afgerond. Dit betekent dat we laten zien dat de zorg die wij verlenen zorgvuldig en professioneel tot stand komt. In november 2013 vindt de opvolgingsaudit plaats op basis van het nieuwe certificatieschema ambulancezorg, versie

13 Opleiding We weten dat de juiste ontwikkeling van medewerkers een pijler is van succesvolle organisatie. Niet alleen voor de verbetering van de concurrentiepositie, maar ook voor het behoud van talent. Toch begint het al bij de basis. Goed opgeleid personeel wat groeit in het werk is nu eenmaal beter gemotiveerd, productiever en vooral ook duurzaam inzetbaar. Hiermee willen wij de continuïteit van de organisatie garanderen. In de visie van opleiden, trainen en oefenen is in 2012 opnieuw aandacht besteed aan de (door)ontwikkeling van de medewerkers. Opleidingscommissie Ontmoeten, samenwerken en kennisdelen doen we vooral met directe collega s. De opleidingscommissie richt zich op het overdragen van kennis, vaardigheden, houdings- en gedragsaspecten. De commissie bestaat uit ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs, centralist MKA, medisch manager, medewerker opleidingen en de beleidsadviseur Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO). Om diverse ontwikkelingen die plaatsvinden in de toekomst te monitoren is in 2012 aandacht besteed aan de competenties van de opleidingscommissie. Ter verbetering zijn provinciebrede competentieprofielen geschreven voor elke medewerker van de opleidingscommissie. Met als doel om meer specialistisch te gaan werken als praktijktrainer, ontwikkeltrainer of werkbegeleider. Werkbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het bijstaan van nieuwe collega s in de praktijk en tijdens hun vervolgopleiding bij de Ambulance Academie. In 2012 heeft deze goed getrainde enthousiaste opleidingscommissie weer diverse praktische- en theoretische trainingen verzorgd voor de RAV Brabant-Zuidoost. Deze commissie is ook actief op Ambuweb, waar presentaties en andere relevante informatie over opleiden, trainen en oefenen (OTO) te vinden is. In het najaar van 2012 is een Brabantbreed opleidingsoverleg opgestart. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk project Blended-Learning. Dit product wordt in 2013 uitgerold. Ook is in 2012 door een viertal RAV organisaties in Zuid-Nederland de intentie uitgesproken om samen te gaan werken op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen. De concrete uitvoering start in Regionale bij- en nascholing In 2012 zijn voor alle RAV medewerkers regionale trainingsdagen georganiseerd. In samenwerking met de RAV Midden-West-Noord en de GHOR is de e-learning module CBRN (over chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen) opgezet. Doel van deze module is het kunnen onderscheiden van incidenten met gevaarlijke stoffen van andere incidenten. In samenwerking met de GHOR werden ook teamtrainingen XVR (scenario-oefeningen) aangeboden. Samen met de andere RAV organisaties in Brabant zijn voorbereidingen getroffen voor een digitaal opleidingsprogramma over kindermishandeling. De filmopnames vonden plaats in Zuidoost- Brabant. Er werden regionale scholingsproducten aangeboden voor medewerkers van de zorgambulance, de Rapid Responder en de werkbegeleiders. De themadagen bij de meldkamer waren gericht op de communicatie, interne systemen en opgeschaalde zorg. Naast de centrale trainingen was er ook in 2012 veel aandacht voor training en begeleiding op individueel niveau. Het regelen van goede opvang na een traumatisch incident is geëvalueerd in een bijscholingsdag voor de leden van het bedrijfsopvangteam. Uit evaluaties blijkt dat deze trainingen gewaardeerd worden door de deelnemers. Gezien de resultaten werpt het dus zijn vruchten af. 13

14 Opleiding Landelijke bij- en nascholing In 2012 waren alle medewerkers (MKA/ AVP/ACH) ingeschreven voor de expertclass bij de Ambulance Academy. Daarnaast hebben medewerkers individueel deelgenomen aan onder andere de tweedaagse PHTLS, refresher PHTLS, assessments, de training Octopus, werkbegeleiding en rijvaardigheid. Ketensamenwerking De RAV Brabant-Zuidoost organiseerde stagedagen in samenwerking met ziekenhuizen, verloskundigen, verpleegtehuizen, Mobiel Medisch Team en andere ketenpartners. In onze samenwerking GHOR/RAV hebben we deelgenomen aan de multidisciplinaire Budeldagen waarbij we een training eerste ambulance in opgeschaalde vorm hebben getraind. Collega s hebben elkaar geobserveerd en feedback gegeven aan de hand van de STARR methode. De bijzondere aandachtspunten zijn opnieuw getraind en de evaluatie is verwerkt in de vervolgacties. Op verzoek van diverse Brandweerkorpsen zijn we gevraagd om ondersteuning te bieden tijdens hun technische hulpverlening. Externe bij- en nascholing De RAV heeft een bijdrage geleverd aan deskundigheidsbevordering van externe partijen zoals scholen, opleidings- en ketenpartners, brandweer, ziekenhuizen en huisartsen. Dit waren trainingen gericht op reanimatie, traumatologie, training First Responders en Basic Life Support/AED. Kwaliteitsregister De verpleegkundigen en chauffeurs van de RAV zijn in 2012 collectief ingeschreven in het kwaliteitsregister V&V van de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Dit is een door de branchesector Ambulancezorg Nederland erkend kwaliteitsregister. In het register is de medewerker zelf verantwoordelijk voor het registreren van de behaalde accreditatiepunten. Elke vijf jaar vindt een herregistratie plaats waarbij V&VN controleert of de medewerker de verplicht gestelde punten heeft behaald. Het digitaal portfolio wordt steeds meer ingebed in de RAV en het wordt hiermee een vast onderdeel voor het jaargesprek tussen medewerker en teammanager. Ontwikkelingen in de toekomst De landelijke trend laat zien dat de komende jaren de vraag naar zorg alleen maar zal toenemen. De (interne) opleiding van de beroepsprofessionals in samenwerking met andere partners in opleiden is en blijft daarom van cruciaal belang. Om de kwaliteit, effectiviteit en efficiency te waarborgen worden opleidingsproducten verder ontwikkeld en wordt er steeds gezocht naar samenwerking en afstemming. Het verbeteren van individuele vaardigheden van medewerkers heeft direct invloed op de kwaliteit van zorg én op de kwaliteit van arbeid. Het op een professionele wijze ontwikkelen en uitvoeren van OTOactiviteiten is een kans om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de RAV Brabant-Zuidoost. De medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd om nieuwe kennis, ideeën en inzichten met elkaar te delen. Trends, omgezet in strategische doelen naar de toekomst vormen het uitgangspunt en worden vertaald in competentieprofielen en persoonlijke ontwikkelingsplannen voor de medewerkers. Om zorg op maat blijvend te leveren, is differentiatie in het aanbod wenselijk. Patiënten zullen beter weten wat er wordt verwacht van de ambulancemedewerker. Medewerkers worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om opleiden en trainen. De medewerker wordt hierdoor in staat gesteld om kritisch op hun eigen handelen te reflecteren. De basis van de vooropleiding van elke nieuwe medewerker is van groot belang om blijvend te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de professionals in de zorg. Op lange termijn ligt hier een uitdaging in het kader van loopbaanontwikkeling. Verbeteren E-learning In 2012 zijn vier e-learning modules aangekocht die in samenwerking met RAV Brabant Midden- West-Noord én een externe partner worden uitgewerkt. De modules zijn bedoeld voor de rijdienst. Onderwerpen zijn de Voorbehouden Handelingen, de PALS, ALS en Trauma. Alle theoretisch modules worden op termijn opgenomen in het leermanagementsysteem van de Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost en toegankelijk voor RAV medewerkers. Loopbaanontwikkeling In 2012 is het ambitieniveau van loopbaanontwikkeling gestegen. Er waren al mogelijkheden om ambulancechauffeurs op te leiden tot SEH-verpleegkundigen. Sinds 2012 kunnen poulers (medewerkers die op meerder fronten in het RAV-proces inzetbaar zijn) zich horizontaal ontwikkelen op het terrein van meldkamer, rijdienst, zorgambulance, Rapid Responder. Daarnaast kunnen ambulanceverpleegkundigen een studie volgen tot Physician Assistent en zijn er ambulancemedewerkers die een managementopleiding volgen. 14

Werken bij de ambulancezorg. Kwaliteitsjaarverslag 2011 RAV Brabant-Zuidoost

Werken bij de ambulancezorg. Kwaliteitsjaarverslag 2011 RAV Brabant-Zuidoost Werken bij de ambulancezorg Kwaliteitsjaarverslag 2011 RAV Brabant-Zuidoost Voorwoord Het thema van het kwaliteitsjaarverslag 2011 richt zich op de werving en selectie binnen de ambulancezorg. Een belangrijk

Nadere informatie

Alles voor de patiënt. Jaarverslag 2013. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost

Alles voor de patiënt. Jaarverslag 2013. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Alles voor de patiënt Jaarverslag 2013 Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Het Binnen RAV draait alles wat wij doen om het leveren van goede patiëntenzorg. Een juiste behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Help! Kunt u met spoed een ambulance sturen? Van melding tot overdracht

Help! Kunt u met spoed een ambulance sturen? Van melding tot overdracht Help! Kunt u met spoed een ambulance sturen? Van melding tot overdracht Kwaliteitsjaarverslag 2010 RAV Brabant-Zuidoost Op Melding weg naar de patiënt Er komt een 112 melding binnen. Belt de melder via

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

GGD Brabant-Zuidoost: een gezonde keuze

GGD Brabant-Zuidoost: een gezonde keuze GGD Brabant-Zuidoost: een gezonde keuze Als u ziek bent of iets mankeert, dan gaat u naar de dokter of het ziekenhuis. Maar als u gezond wilt blijven, dan zit u goed bij de GGD. De Gemeentelijke Gezondheids

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

/// Help ons beter helpen.

/// Help ons beter helpen. /// Help ons beter helpen. Als je 112 belt In het verkeer Bij zorgverlening ////////////////////////////////////////////////////////////// /// de mensen van de ambulance /// de mensen van de ambulance

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Ambulancechauffeur i.o.

Ambulancechauffeur i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding van 1 november 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulancechauffeur i.o. Arbeidsduur: 36 uur per week Functie-inhoud:

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Gespecialiseerd Ambulancevervoer. Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV

Gespecialiseerd Ambulancevervoer. Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV Gespecialiseerd Ambulancevervoer Voor Psychiatrisch Patiënten Presentatie dd 21 05 2013 Door Bryan Tjon a Njoek, Chauffeur Jerzy Koopmans SPV Juni 1892 Pilot gespecialiseerd vervoer 2 jaar voorbereiding

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Ambulancezorg, veilige zorg

Ambulancezorg, veilige zorg Introductie toolkit Patiëntveiligheid Ambulancezorg Ambulancezorg, veilige zorg Het programma Patiëntveiligheid Ambulancezorg is er gekomen omdat wij als sector, net als de overheid overigens, de veiligheid

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Effectmeting DIA. Conclusies en aanbevelingen. Ambulancezorg Nederland

Effectmeting DIA. Conclusies en aanbevelingen. Ambulancezorg Nederland Effectmeting DIA Conclusies en aanbevelingen Ambulancezorg Nederland bijlage: Effectmeting Directe Inzet Ambulance (DIA), TNO-rapport, TNO 2015 R10240, 11 februari 2015 februari 2015 1 Effectmeting DIA

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening 1. Doelstelling Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Inzetvoorstellen en codes

Inzetvoorstellen en codes Inzetvoorstellen en codes GHOR Groningen en de Meldkamer Ambulancezorg werken bij grootschalige calamiteiten met inzetvoorstellen. Een inzetvoorstel geeft aan hoeveel ambulances, functionarissen en eventueel

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Versie Activiteit Datum Resultaat/opmerkingen Vs. 0.1 Opstellen concept door Januari 2015 kwaliteitsmedewerker Vs. 0.2 Ter vaststelling voorgelegd aan hoofd bureau 2 februari

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon:038 422 57 72 fax: 038 422 26 47 secretariaatbt@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Notulen. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 7 oktober 2015 Locatie: GGD gebouw Eindhoven, Clausplein 10

Notulen. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 7 oktober 2015 Locatie: GGD gebouw Eindhoven, Clausplein 10 Notulen Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 7 oktober 2015 Locatie: GGD gebouw Eindhoven, Clausplein 10 Notulist: Pim Lamers Aanwezig: Margreet de Leeuw, gemeente Helmond, voorzitter Raf Daenen, gemeente

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013

Kernset 2013. peildatum: 31 december 2013 Kernset 2013 peildatum: 31 december 2013 ALG Algemeen NAW-gegevens ALG 1.1 naam RAV / MKA / regio ALG 1.2 adres ALG 1.3 postcode ALG 1.4 woonplaats ALG 1.5 telefoonnummer ALG 1.6 faxnummer ALG 1.7 emailadres

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen

Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Plan van aanpak Vervolgonderzoek vergunningverlening publieksevenementen Inleiding Jaarlijks vindt er in Nederland een groot aantal publieksevenementen plaats. Hierbij is een ontwikkeling zichtbaar dat

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Voorwoord. Colofon. Tekst Ambulancezorg Nederland

Voorwoord. Colofon. Tekst Ambulancezorg Nederland Ambulances in-zicht 2010 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 fax: 038 488 26 47 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

A2Campus; de eerste stap naar online leren

A2Campus; de eerste stap naar online leren A2Campus; de eerste stap naar online leren Wie zijn wij Waarom A2? Het is een klein bedrijf, de lijnen zijn kort. Er wordt snel gehandeld. En we wilden een eenvoudig, maar functioneel systeem. Hermine,

Nadere informatie

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg is ontleend aan het functieprofiel

Nadere informatie

Prospectieve Risico- Inventarisatie Patiëntveiligheid

Prospectieve Risico- Inventarisatie Patiëntveiligheid Methodiek voor RAV-en Prospectieve Risico- Inventarisatie Patiëntveiligheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Prospectieve risico-inventarisatie 5 Methodiek PRI 5 SAFER 5 BOW-tie 5 Werkwijze 6 Uitwerking prospectieve

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus.

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Voorbeelden van verankering van Veiligezorg In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Enquête over veiligheid en

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere

Nadere informatie

Op weg naar een efficiënte zorgverlening

Op weg naar een efficiënte zorgverlening Op weg naar een efficiënte zorgverlening INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Verantwoorde ambulancezorg; veilige zorg

Verantwoorde ambulancezorg; veilige zorg Verantwoorde ambulancezorg; veilige zorg Toelichting op het inrichten van regionale pilots en expertgroepen September 2010 1. Inleiding Ambulancezorg heeft zich in een relatief korte tijd ontwikkeld van

Nadere informatie

Continu verbeteren. Belangrijk onderdeel van patiëntveiligheid. Patiëntveiligheid

Continu verbeteren. Belangrijk onderdeel van patiëntveiligheid. Patiëntveiligheid Belangrijk onderdeel van patiëntveiligheid Continu verbeteren Patiëntveiligheid en het omgaan met risicovolle situaties zijn dagelijks aan de orde in het ambulancezorgproces. De Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

De laatste verzorging Postmortale zorg op maat

De laatste verzorging Postmortale zorg op maat De laatste verzorging Postmortale zorg op maat Professionele schakel tussen zorgaanbieder en uitvaartverzorger Zorgzaam & zorgvuldig persoonlijk & deskundig Als zorgaanbieder wilt u vanzelfsprekend het

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

First en rapid responder

First en rapid responder First en rapid responder beleidsdocument en landelijke richtlijn Versie: 30 november 2005 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur van AmbulanceZorg Nederland op 28 september 2005. Inleiding

Nadere informatie

First responder. beleidsdocument en landelijke richtlijn. Versie: 30 november 2005 Status: definitief

First responder. beleidsdocument en landelijke richtlijn. Versie: 30 november 2005 Status: definitief First responder beleidsdocument en landelijke richtlijn Versie: 30 november 2005 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur van AmbulanceZorg Nederland op 28 september 2005. Inleiding Op

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen

Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen Definitie calamiteit Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de

Nadere informatie

Waarom een dergelijk initiatief

Waarom een dergelijk initiatief De volgende info komt grotendeels van www.hartslagnu.nl Waarom een dergelijk initiatief In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van een acuut

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen Nota Stimulering Acute Zorghulpverlening Haaksbergen Haaksbergen Mei 2007 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1. AZRR / RHRR 4 2.2. AZRR / BIOS-groep 5 2.3. AZRR / stafbureau 5 2.4. Privacy 5 2.5. Nazorg 5 2.6. Klachten 5 3. Medewerkers 7 3.1. Verpleegkundige 7 3.2.

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

Taakopdracht adviescommissie acute zorg

Taakopdracht adviescommissie acute zorg Taakopdracht adviescommissie acute zorg Inleiding Op 10 december jongstleden is door de Provincie Groningen, de Districts Huisartsen Vereniging Groningen (DHV), het District Specialisten Beraad Groningen/Noord-Drenthe

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk Ambulance Verpleegkundige HEMS Crewmember Roelof van Dijk Even voorstellen 1982 Verpleegkundige Leeuwarden 1985 C.C.U. Haarlem 1987 Anesthesiologie Den Haag 1989 Ambulancedienst Delft 1994 Ambulancedienst

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie