DE ZAKELIJKE BRIEF. Cursus HRM sergeant hoofdstuk 3 bis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ZAKELIJKE BRIEF. Cursus HRM sergeant hoofdstuk 3 bis"

Transcriptie

1 DE ZAKELIJKE BRIEF Cursus HRM sergeant hoofdstuk 3 bis

2 Communicatiemogelijkheden: Welke soorten communicatietechnieken bestaan er? Welke gegevens dient een brief te bevatten? Welke problemen kunnen er voorkomen bij het schrijven van een brief?

3 Schrijven van een zakelijke brief: Gericht aan je burgemeester. Onderwerp: aanvraag voor het gebruik van een dienstvoertuig ter gelegenheid van het huwelijk van een bevriend brandweerman. Aandachtspunt: Let op de vorm en structuur van de brief.

4 Voorbeeldbrief op bijlage Aandachtspunten: - Plaats afzender en geadresseerde. - Bepaling van het onderwerp. - Aanspreektitel. - Inhoud en vorm briefgesprek. - Handtekening.

5 Eisen van een goede brief: (1) Is overzichtelijk ingedeeld. Vermeldt de namen en adressen van de geadresseerde en van de schrijver. Is steeds ondertekend. Is in directe en eenvoudige bewoordingen geformuleerd. Bevat zo weinig mogelijk afkortingen. Is verzorgd, er zijn dus geen verbeteringen of doorhalingen. Bevat geen spel- of stijlfouten.

6 Eisen van een goede brief: (2) Is beleefd opgesteld: zorg er dus steeds voor dat je relatie met de geadresseerde even goed of zelfs beter is na het ontvangen van de brief. Gebruik steeds de u-vorm.

7 Extra aandachtspunten: 2 bladzijden nodig = tekst spreiden T.a.v. = wordt liever niet gebruikt De woorden onderwerp en betreft worden niet geschreven. Geen komma na de aanspreking. 2 handtekeningen = de belangrijkste rechts positioneren.

8 Schriftelijke rapporten: Rapport? Wat? Dit is een weergave van een gebeurtenis, situatie of probleem. Vormen: - Bestaat op zichzelf. - Als begeleidend stuk. Aan wie is het rapport gericht? Politie, gemeentebestuur, commandant,

9 Eisen aan het rapport: Duidelijkheid i.v.m. de verslaggever van het rapport. Duidelijkheid i.v.m. de doelgroep van het rapport. - aanpassen i.f.v. het doel - vakterminologie versus begrijpbare taal Duidelijke en logische opbouw en structuur van het rapport.

10 Structuur van het rapport: (1) DENKPROCES: - Verzamelen van allerlei gegevens: o.a. ingezette voertuigen, uitgelegde slangen, ingezette persluchttoestellen, aantal manschappen, brandoorzaak, schade, Ons geheugen plaats al deze gegevens reeds in een chronologie volgens de belangrijkheid.

11 Structuur van het rapport: (2) VERWERKINGSPROCES: Interpreteren van de chronologisch geordende gegevens. - Functie van het rapport moet duidelijk zijn. - Analyse van het te behandelen onderwerp. Mogelijke vragen die helpen bij het correct opsporen van de gegevens voor in het rapport/verslag: Wie, wat, hoe, hoeveel, wanneer, waar, waarom, welk doel, welke gevolgen, welke voorwaarden,

12 Structuur van het rapport: (3) FORMULERINGSPROCES: - Gaat van start wanneer er duidelijkheid is over het ganse verloop van de interventie. DOEL: - Correcte weergave van de bedoeling. - Aantrekkelijk qua stijl en spelling. - Volgen van een logische en uniforme opbouw.

13 Structuur van het rapport: (4) De opbouw: 1. INLEIDING: aanleiding, probleemstelling, 2. KERN: uitwerking van de inleiding, overzicht van de verrichte handelingen. - met behulp van signalen, chronologisch, 3. SLOT: conclusies, samenvatting, adviezen, aanbevelingen. Aanvullende verslagen zijn korter en eenvoudiger.

14 Structuur van het rapport: (5) Valkuilen: - Elk verslag moet gedateerd zijn. - Elk verslag moet gepersonaliseerd zijn. - Voorzichtig met definitieve versies. Bvb. Brandverslag fabrieksbrand versus leegpompen van een kelder.

15 Shriftelijke rapporten binnen de brandweerstructuur: Volgens K.B. 6 mei ARAB (Codex) artikel 56: onder toezicht van de officier-dienstchef worden deze bijgehouden. De officier-dienstchef zal hiervoor de nodige personeelsleden engageren om alle gegevens te registreren.

16 Soorten schriftelijke rapporten: 1. Immatriculatieregister 2. Register der hulpoproepen 3. Inventaris materiaal 4. Gebruiks- en onderhoudsboekjes 5. Aanwezigheids- en prestatieregister 6. Dossiers risicovolle instellingen 7. Kaarten met waterwinplaatsen 8. Persoonlijke steekkaart voor blootstelling en besmetting

17 Model brand- en interventieverslag: Modelreglement volgens artikel 43 of 57. Vanaf 1 januari Moeten digitaal opgemaakt worden en maandelijks aan het bevoegde ministerie overgemaakt worden. Verslaggeving moet eenvormig zijn: cfr. Abifire - Bevoegde overheid krijgt klare en objectieve informatie. - Lokale en nationale statistieken, studie- en kennisbureau. - Rechtvaardigheidsgrond voor de uitgaven van de dienst. Cfr. activiteitenverslagen

18 Brand- en interventieverslag: 4 exemplaren - Brandweerdienst - Burgemeester eigen brandweerdienst - Burgemeester van de interventiegemeente - Brandweerinspectie

19 Bijzonder interventieverslag: (1) Vervangt het gewone interventieverslag in volgende gevallen: - De brand de dood van minstens 1 persoon tot gevolg had. - Twee of meer hulpdiensten gezamenlijk dienden op te treden. (Document S.A.H.)

20 Bijzonder interventieverslag: (2) 6 exemplaren - Brandweerdienst - Burgemeester eigen brandweerdienst - Burgemeester van de interventiegemeente - Brandweerinspectie - Provinciegouverneur - Minister van Binnenlandse Zaken binnen de 4 dagen

21 Semestrieel activiteitenprogramma: Overzicht van de geplande lessen en oefeningen: - Voor de 10 de januari van het lopende jaar. - Voor de 10 de juli van het lopende jaar. Aan de burgemeester van de eigen brandweerdienst en aan de bevoegde brandweerinspectie.

22 Jaarlijks activiteitenverslag: Verslag is een synthese van de activiteiten van de dienst gedurende het afgelopen kalenderjaar. (voor 31 januari overmaken) Aan: - Burgemeester van de eigen gemeente of stad - Provinciegouverneur - Minister van Binnenlandse Zaken.

23 Meldingsbericht ernstige ongevallen: Standaarddocument M.O. 14 juli 1992 Meldingsplicht bij de bevoegde brandweerinspectie. Doel: - Lessen trekken uit zware ongevallen bij brandweerinterventies. Wanneer? - Arbeidsongeval met de dood als gevolg. - Arbeidsongeschiktheid van meer dan één maand

24 Oefening brandweerverslag: Oproep: dienst 100 om 20u15 Melding: woningbrand Stationsstraat 7 Uitruk: autopomp, ladderwagen, tankwagen en commandowagen Brand situeerde zich op de eerste verdieping in de slaapkamer Ingezet materiaal: HD-lijn, LD-opstelling, persluchttoestellen Brandschade: slaapkamer Rookschade: eerste verdieping Waterschade: slaapkamer en woonkamer

25 Oefening brandweerverslag: Oproep: politie om 19u30 Melding: ongeval met geknelde personen op N20 ter hoogte van het zwembad. Uitruk: snelle interventiewagen, autopomp, materiaalwagen en commandowagen. Bijstand van korps uit buurgemeente voor ontzetting van personen uit één van de voertuigen.

26 De vergadering: (1) 1. De uitnodiging 2. De verslaggever 3. Functie en opvatting van het verslag

27 De uitnodiging: Voldoende tijd op voorhand, liefst tijdens de laatste vergadering geregeld. Aanvullende stukken + vorig verslag bij de uitnodiging. Vermelding van datum en plaats. Soort vergadering. Agendapunten in logische volgorde. Beginuur en vermoedelijk einduur. Wegbeschrijving indien gewenst.

28 De verslaggever: Vaste verslaggever versus variabele verslaggever. Resumerende, verduidelijkende en recapitulerende functie. Bepaalt het vergadertempo. Stijl van notities nemen. Overgang naar definitief verslag kort na de vergadering.

29 Functie en opvatting van het verslag: Duidelijk vastleggen van beslissingen, afspraken en overeenkomsten om betwistingen uit te sluiten. Een checklijst kan aangemaakt worden. Controlemiddel om na te gaan of alle afspraken nagekomen worden/zijn. Informatiebron voor de mensen die niet aanwezig waren op de vergadering.

30 Eisen aan het verslag: - Enkel en alleen inhoud van tijdens de vergadering. - Kort, overzichtelijk verslag. - Duidelijke formulering voor elke betrokkene. - Objectiviteit garanderen. - Voorzichtigheid bij het vermelden van de namen van de sprekers in het verslag. - Volledigheid van het verslag.

31 Punten van een goed verslag op een rijtje: 1. De datum en het uur van de bijeenkomst. 2. De namen van de aanwezigen. 3. De namen van de personen die zich verontschuldigd hebben. 4. De namen van de afwezige personen, zonder reden. 5. Korte vermelding van de agendapunten. 6. Voornaamste argumenten die tot de beslissing geleid hebben. 7. Alle conclusies en beslissingen. 8. De namen van personen of instanties die de beslissingen zullen uitvoeren. 9. De data van uitvoering van beslissingen. 10. De naam, graad van de verslaggever en de datum waarop het verslag werd gemaakt.

32 Doe-opdracht vergadertechniek: Vergadergroep en observatiegroep. Moderator en verslaggever. Onderwerp: aankoop van een ladderpakket. Onderwerp: schriftelijke overdrachtstechnieken. Onderwerp: verdeling van 10 kleine blusmiddelen over de voertuigen en keuze van type.

33

34 OVERDRACHTSTECHNIE K GERICHT OP PRAKTIJKOEFENINGEN Cursus HRM sergeant hoofdstuk 8

35 De praktijk: (1) Enkele voorbeelden: - Voorlichting brandveiligheid voor jongeren. - Demonstraties reddingstechnieken voor OCMW-personeel. - Oefenen met kleine blusmiddelen en friteusebrand tijdens een opendeurdag voor groot publiek. Jij wordt verondersteld deze taak tot een kwaliteitsvolle activiteit uit te bouwen.

36 De praktijk: (2) Over welke basisvaardigheden moet jij beschikken? - Verbale en non-verbale communicatie gepast en op elkaar afgestemd. - Elementaire overdrachtstechnieken. - Duidelijke en klare taal spreken. - Correct vragen stellen met de gepaste antwoorden. - Beginsituatie van de groep inschatten en indien mogelijk zich aanpassen. - Respect tonen voor de groep. - Gepaste demonstraties en voorbeelden tonen. - Meermaals nagaan of de groep betrokken is. -

37 De praktijk: (3) Een goede voorbereiding is steeds van zeer groot belang. Enkele kenmerken van een slecht voorbereide instructeur: - rommelig, onduidelijk verhaal, van de hak op de tak springen, over dingen spreken die men niet kan tonen, geen duidelijke antwoorden op de vragen,

38 De delen van het lesvoorbereiden: A. De voorbereiding B. De uitvoering C. De evaluatie Extra: formuleren van vragen!

39 A. De voorbereiding: Inhoud en doelstelling bepalen: Eerst je doelen en dan je inhoud bepalen. - Welke informatie overdragen? - Wat oefenen/inoefenen? - Wat wil ik bereiken? Voorkennis inschatten: - Welke kennis heeft de doelgroep reeds? Middelen verzamelen: - Welke materialen heb ik nodig? - Welk personeel en hulpmiddelen zijn er nodig? - Hoeveel voorbereidingstijd moet ik voorzien? Informatie logisch ordenen: - Orden de informatie zodanig dat er een logische opbouw is. (geheugensteuntjes)

40 A. De voorbereiding: voorbeeld Opdracht: Doelgroep: 18-jarigen beroepsonderwijs Opleiding: aanbrengen kleine blusmiddelen. Inhoud en doelstelling Voorkennis Middelen Opbouw/structuur

41 B. De uitvoering: Enkele stellingen: - De voorbereiding is het belangrijkste? - De uitvoering komt vanzelf als de voorbereiding goed is? - Het slagen van de oefening heeft te maken met de groep?

42 B. De uitvoering: Regels voor de overdracht: - Voorstellen - Zichtbaar opstellen - Verstaanbaar spreken - Inleiding: wat doen, hoe doen, waarom doen, - Hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden - Tussentijdse samenvatting - Tussentijds begrip controleren/woordelijk of demonstratief - Kans tot vragen stellen geven - Eindsamenvatting geven - Positieve en eerlijke kritiek geven

43 C. De evaluatie: Kritiek, commentaar feedback Feedback: positief of negatief karakter Geef een voorbeeld van negatieve feedback? Geef een voorbeeld van positieve feedback?

44 C. De evaluatie: Valkuilen van de positieve feedback: - Je geeft een stuk van jezelf prijs. Je verliest een stuk van je uitstraling, je macht. - De kans bestaat dat de commentaar als negatief wordt beschouwd. - Er is kans op een verstoorde relatie, op ruzie, op een deuk in iemands motivatie. - Uit schrik een te onduidelijke feedback - Schrik om iemand te verliezen - Schrik om aanzien te verliezen - Complexe situaties in de vriendenkring - Eerlijkheid wordt niet steeds met dank aanvaard - Schrik voor de reeks laster en beklag.

45 C. De evaluatie: Aanwijzingen voor een goede feedback: - Geef ruimte voor iemands eigen commentaar over zijn/haar functioneren. Speel daarop in zonder in herhaling te vallen. - Geef enkel feiten die (persoonlijk) waargenomen zijn. - Geef feedback op het concreet gestelde gedrag. - Geef elkaar ademruimte en doseer je feedback. - Geef voornamelijk de IK-BOODSCHAP.

46 Feedback geven: praktijkvoorbeeld: Opdracht: Geef elkaar feedback. - Brandweerman heeft de aanvalslijn op de aanvoer van de pomp aangesloten. - Brandweerman heeft zijn hydraulisch gereedschap in een hoop afval geplaatst met scherpe kanten. - Brandweerman heeft reeds een week zeer vuile laarzen aan.

47 Het stellen van vragen: Eisen aan een goede vraag: - Is duidelijke en eenduidig. - Begint met een vragend voornaamwoord. - Stel vraag per vraag. - Stel geen suggestieve vragen. - Stel gericht vragen met een vooraf bepaald doel.

48 Het stellen van een vraag: Vraagtechnieken: - Inlassen van een adempauze bevordert het denken. - Beurten verdelen over alle deelnemers. - Vragen doorspelen aan andere deelnemers. - Doorvragen in de richting van het volledige antwoord. - Vragen terugspelen naar de deelnemers.

49 Examen sergeant? Veel succes met de leerstof.

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen Instituut ELAN Lerarenopleiding Handleiding BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN augustus 2011 Inhoudsopgave: 0. Algemene zaken... 3 Doel... 3 Organisatie...

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Het observatieplan. 1 Inleiding

Het observatieplan. 1 Inleiding DC 23 Het observatieplan 1 Inleiding bserveren kan je helpen bij het oplossen van problemen van een cliënt of in een groep. Het helpt je om juiste beslissingen te nemen. bserveren doe je niet zomaar. Je

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie