Dierenbescherming Rijnmond Algemene Ledenvergadering. 6 november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dierenbescherming Rijnmond Algemene Ledenvergadering. 6 november 2013"

Transcriptie

1 Dierenbescherming Rijnmond Algemene Ledenvergadering 6 november

2 Inhoud 1 Uitnodiging algemene ledenvergadering Conceptnotulen Samenvatting jaarplan Terugblik Doelstellingen Jaarplan 2014 Dierenbescherming Rijnmond Dierenhulp Dierenopvangcentra Regionale Dierenambulance en meldkamer MiniMax Dierendokter Toezicht Dierenwelzijn Communicatie en voorlichting Politieke beïnvloeding Interne Organisatie Fondsenwerving Begroting

3 1 Uitnodiging algemene ledenvergadering Geacht lid, Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Dierenbescherming Rijnmond op woensdag 6 november aanstaande. Deze wordt gehouden in het NME Centrum aan de kastanjelaan 27 te Ridderkerk. De zaal is open vanaf uur. De vergadering start om uur. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van Dierenbescherming Rijnmond. De agenda van deze vergadering is als volgt: 1. Opening en vaststellen agenda 2. Mededelingen/ ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 15 mei Definitieve jaarcijfers Jaarplan Begroting Intentie eenwording Dierenbescherming 8. Aanstelling bestuurslid Tom Klaassen * 9. Rondvraag 10. Sluiting. *Leden hebben de mogelijkheid bestuursleden voor te dragen. De procedure hieromtrent is op te vragen bij mevr. H. Verhoeven. Zij is bereikbaar via de mail De voorbereidende stukken van deze ledenvergadering staan ter inzage online op Met vriendelijke groet, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Rijnmond. Mevrouw S.A. Lobbe,Voorzitter. 3

4 2 Conceptnotulen Notulen alv mei Aanwezige leden. 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter Sylvia Lobbe opent de ledenvergadering om uur. De voorzitter biedt haar excuses aan voor het tweemaal verzetten van deze bijeenkomst. Onder het punt financiën wordt uitgelegd wat hier de oorzaak van was. 2. Mededelingen Sylvia Lobbe geeft een toelichting op het verloop van Pro Dier de afgelopen jaren. Inmiddels heeft de landelijke Dierenbescherming ongeveer 20 afdelingen. Niet alle afdelingen zijn levensvatbaar in de toekomst. Daarom is een vervolgtraject gestart, genaamd HOND (Hoofdlijnen Ontwerp Naar 1 Dierenbescherming). In dit project wordt gewerkt naar 1 Dierenbescherming in woord en daad. Er zijn hierbij een aantal heikele punten zoals de arbeidsvoorwaarden, begroting, Fondsenwerving en belastingen, waar goed over nagedacht moet worden. Voor de zomer komt er een algemene vergadering, hierin moet het plan HOND goedgekeurd worden. Indien alles doorgaat conform verwachting dan zal het bestuur van Dierenbescherming Rijnmond de volgende alv toestemming vragen voor de eenwording met de Dierenbescherming. Het Bestuur van Rijnmond denkt in dit project kritisch mee en behartigt zo goed mogelijk de belangen van de afdeling Rijnmond hierin. Edwin zal zich mengen in de financiën, Rinus is aanwezig in de werkgroep en Sylvia vertegenwoordigt Rijnmond in de klankbordgroep. Met de komst van de nieuwe statuten in 2012 moet Dierenbescherming Rijnmond elk jaar 2 alv's organiseren. 1 in april en 1 in november. Jan Smit heeft zich afgemeld voor de alv. 3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 10 april De notulen worden tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 4. Jaarverslag 2012 Jaarplan 2013 Aan de hand van een PowerPointpresentatie wordt het jaarverslag 2012 toegelicht door Sylvia Lobbe. De hoofdlijnen van het jaarverslag waren: Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. De inkomsten verhogen. Kostenbesparing. 4

5 Hieronder is in willekeurige volgorde aangegeven welke activiteiten hieruit zijn voortgekomen. In 2012 is een nieuwe website opgezet om de zichtbaarheid op internet te vergroten. De scholenvoorlichting is gestart. Er zijn veel activiteiten georganiseerd door Kids for Animals De Minimax Dierendokter zou de openingstijden verruimen. Dit is met moeite gelukt, een dinsdagavond elke 14 dagen. Wegens gebrekkige belangstelling is dit stopgezet. In 2013 wordt dit weer gestart met een goed publiciteitsplan. Het regiokantoor is verhuisd naar Barendrecht. De oude kantoorruimte in het knaagspoor is omgezet in een binnenopvang voor konijnen en knaagdieren. Dit was noodzakelijk omdat er binnen geen ruimte beschikbaar was voor deze dieren. Sinds 2012 heeft Dierenbescherming Rijnmond haar financiële administratie in eigen beheer. Voorheen werd dit verzorgd door Administratiekantoor Barbara van der Winden. Door deze verhuizing werden kosten bespaard. Uit ervaring is gebleken dat de meldkamer niet alleen gerund kan worden met vrijwilligers. Hier zijn in 2012 ook professionele krachten aangenomen. De meldkamer moet een centraal service punt worden waar burgers terecht kunnen met alle vragen. De komst van de Dierenpolitie in 2012 en het telefoonnummer 144 heeft geresulteerd in een andere werkwijze. De Dierenbescherming werkt nauw samen met de Dierenpolitie. Meldingen waarbij een vermoeden is van een strafbaar feit worden doorgezet naar de politie. De overige meldingen worden opgepakt door de Dierenbescherming. Er zijn sociale vertrouwensteams opgericht die preventief handelen. Hierbij wordt de eigenaar bewust gemaakt van de behoeften van een dier. Visie van DB is ruimer geworden en daarom wordt samengewerkt met sociale partners. Er wordt meer ingezet op preventie. De stem van de dieren werd voor de laatste keer uitgegeven. Er is een facebook pagina geopend. De opbrengst van de collecte was in ,63 euro (exclusief euro van Vlaardingen). Er zijn afdelingen van de Dierenbescherming die meer ophalen. Dierenbescherming Rijnmond wil van deze afdelingen leren. In het publiek wordt aangegeven dat ook dit bedrag mooi is en het toch weer inkomsten zijn. In 2012 is een politieke nieuwsbrief uitgegeven. Hierbij was het landelijk bureau eerst nog huiverig, gezien de duidelijke taal in deze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief wordt aangegeven dat de gemeenten moeten betalen voor de opvang van zwervend aangetroffen dieren. Gezien de goede resultaten met onder meer de gemeente Rotterdam heeft Dierenbescherming Rijnmond een voorbeeldfunctie voor het land. 5

6 De nieuwbouwplannen worden vertraagd. Het wachten is op medewerking van de omliggende gemeenten. De verwachting is dat de plannen wel doorgaan! In samenwerking met het VB wordt een fondsenwervingsplan opgezet, zodat er zoveel mogelijk geld kan worden opgehaald om de nieuwbouw te kunnen realiseren. Er is een nieuwe egelopvang gerealiseerd met behulp van enkele dierenorganisaties. Stichting Zwerfkatten Rijnmond heeft katten gevangen, geholpen en weer teruggeplaatst. Het kitten aantal was weer erg hoog. Wegens slecht betalingsgedrag van de klanten van de Minimax Dierendokter is besloten de mensen het consult vooruit te laten betalen. De medicijnen e.d. worden wel achteraf afgerekend. Er is een fondsenwervingsplan gemaakt in In 2013 wordt met de uitvoering gestart. Er is een cultuurproject gestart voor de personeelsleden. Voor de nieuwbouw is een projectsecretaris aangesteld. Er zijn 3 nieuwe hondentrainers, die de opleiding hebben afgerond. Er zijn 2 nieuwe afdelingsinspecteurs. De medewerkers van de dierenopvangcentra kregen een cursus omgaan met lastige klanten. Voorzitter Sylvia Lobbe spreekt haar dank uit aan alle medewerkers en vrijwilligers voor de inzet in het afgelopen jaar! Jaarplan 2013 Directeur Rinus Hitzert geeft de volgende toelichting op het jaarplan DIERENNOODHULP In 2013 wil Dierenbescherming Rijnmond zich manifesteren als de leidende organisatie op het gebied van dierenwelzijn. De afdeling is gegroeid van ongeveer 10 personeelsleden naar 90 personeelsleden. Daarnaast wordt er gewerkt aan inkomstenverhoging en kostenbesparing. In 2013 wordt ook hard gewerkt aan 1 centraal personeelsbeleid voor de gehele Dierenbescherming. Er is een hele goede nauwe samenwerking tussen de Dierenbescherming, politie en justitie. 6

7 De inkomsten van Dierenbescherming Rijnmond zijn door onderhandelingen met de gemeente Rotterdam gegroeid van euro naar euro inkomsten voor de opvang van zwervend aangetroffen dieren. De onderhandelingen met de omliggende gemeenten lopen nog. Zij hebben zich verenigd in een werkgroep en nemen gezamenlijk een beslissing. Dierenbescherming Rijnmond verwacht op korte termijn de uitslag van de onderhandelingen. Zij heeft positieve verwachtingen hiervan. Indien een gemeente besluit geen contract af te sluiten voor de opvang van zwervend aangetroffen dieren, komen de dieren in die gemeente niet in de kou te staan. De Dierenbescherming Rijnmond vangt deze dan op en zal een rekening sturen naar de gemeente voor xxx de kosten. In 2013 wordt actief ingezet op het opleiden en trainen van medewerkers en vrijwilligers. Ook is er een HRM manager binnengehaald om een professionele start te maken met het personeelsbeleid. Er zijn investeringen nodig voor nieuwbouw van een Dierenbeschermingscentrum in Rotterdam en een 48-uurs opvang in Spijkenisse. Het project zal naar verwachting 12 a 13 miljoen gaan kosten. Voor het DB centrum is er voorkeur voor een plek in IJsselmonde. Na een bezoek in Amersfoort is duidelijk geworden dat we goed moeten nadenken over de inrichting van het centrum. Dierenwelzijn moet hierbij de hoogste prioriteit hebben. Dierenbescherming Rijnmond zoekt de samenwerking met de landelijke Dierenbescherming om aansluiting te krijgen met het landelijke beleid in dit Dierenbeschermingscentrum. AMBULANCE EN MELDKAMER De meldkamer wordt het centrale punt van Dierenbescherming Rijnmond. Het afgelopen jaar is de meldkamer geprofessionaliseerd. Naar verwachting wordt de meldkamer het centrale aanspreekpunt voor alle afdelingen in Zuid-Holland Zuid. Er is een onderzoek gestart naar het vergroten van de efficiëntie van het wagenpark en de meldkamer. Op grond van de uitkomsten wordt xxx dit plan in de praktijk gebracht komende jaren. Commerciële ambulanceritten worden gepromoot. Er wordt gestart met "donatie calls" naar melders. Zo wordt geprobeerd het donateurenbestand te vergroten. MINIMAX Rinus Hitzert geeft aan dat de DBR bezig is met het kostendekkend maken van de dierenkliniek. Mensen met een minimum inkomen betalen een gereduceerd tarief. Mensen met een hoger inkomen betalen een commercieel tarief. Wellicht komt de kliniek ook in aanmerking voor subsidies. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de GGD en de Sociale Dienst. Daarnaast wordt er een publiciteitsplan gemaakt om de dierenkliniek meer onder de aandacht te brengen. 7

8 WERVING EN COLLECTE De dierenartsen worden verder opgeleid voor tweedelijns veterinaire zorg. Hierbij kan gedacht worden aan gebitsreiniging, shelter medicine e.d. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een spoeddienstregeling. En de samenwerking met andere dierenartsen wordt gezocht. De donatiewaarde van de donateurs wordt verhoogd door middel van direct mail We starten met een gezamenlijke campagne van het landelijk bureau en Dierenbescherming Rijnmond. In het verleden is op veel plaatsen in Rijnmond niet gecollecteerd. M.i.v wordt de collecte door de gehele regio opgezet. Het Hok Adoptieplan start. Jaarlijks worden fondsen structureel aangeschreven. Zesmaal per jaar wordt een centrale campagne gevoerd. De eerste is de zwerfkatten campagne in juni. Het gebruik van de website en facebook wordt actiever gepromoot. Het blad Dier in Rijnmond komt in de plaats van de Stem van de Dieren. De interne communicatie moet sterk verbeterd worden. Hiervoor wordt een interne overlegstructuur opgezet. De vier hondenscholen worden meer samen gebracht. Ook wordt de samenwerking met het asiel verstevigd. In schooljaar 2013/2014 worden er 20 à 30 scholen bezocht door onze scholenvoorlichters. De samenwerking met het landelijk bureau wordt versterkt. In elke werkgroep is er wel iemand die Rijnmond vertegenwoordigt. Vraag: De uitbreiding van het werkgebied van de meldkamer, geldt dit ook voor de ambulance? Antw. Rinus Hitzert: Nee, alleen de meldkamer. Vraag: Is het vergroten van het werkgebied van de meldkamer niet tegenstrijdig met de nog te verbeteren interne communicatie? Antw. Rinus Hitzert: mogelijk. Maar hier geven we momenteel absolute prioriteit aan. 8

9 5. Financiële zaken Edwin den Hartog, penningmeester, geeft aan dat de Nieuwe Stijl Afdeling (NSA) Rijnmond eind 2011 bestaat uit de volgende entiteiten: Afdeling Rijnmond Afdeling Schiedam Stichting Dierenopvang Rotterdam Stichting Dierenambulance Zuid-Holland Zuid Stichting Zwerfkatten Rijnmond Stichting Registraties v. Dieren Rotterdam Stichting Dierenwelzijn Rijnmond e.o. Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg Stichting financiering Dierentehuis "Nieuwe Waterweg" Enkele entiteiten hebben dan nog een zelfstandig bestuur. Dit betreft: Stichting Zwerfkatten Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg Stichting Financiering Dierentehuis "Nieuwe Waterweg" Stichting Dierenambulance Zuid-Holland Zuid heeft een samenwerkingsverband met Dierenambulance Zwijndrecht en de DAR. In 2012 fuseert Stichting Registraties v. Dieren Rotterdam met Stichting Dierenopvang Rijnmond. Met ingang van 2012 wordt 1 financiële administratie van de Dierenambulances gevoerd voor wat betreft de exploitatie. Deze exploitatie zit in stichting DAZHZ. De extern gevoerde financiële administratie wordt in huis gehaald vanwege de groei van de NSA activiteiten. Het regiokantoor verhuist van Ridderkerk naar Barendrecht. Uit het oog van kostenbesparing zijn we overgestapt naar een nieuwe accountant, Schipper Accountants. Edwin den Hartog zit sinds eind 2012 in het bestuur van Stichting Dierenambulance Zuid- Holland Zuid. De jaarrekening 2012 moet nog worden gecontroleerd, de opdracht is (nog) niet aan de accountant verstrekt. In juni 2013 is er een bijeenkomst over de "geconsolideerde" exploitatie

10 Edwin den Hartog en Sylvia Lobbe zijn toegetreden tot het bestuur Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg en het bestuur Stichting Financiering Dierentehuis "Nieuwe Waterweg". De cijfers 2012 zijn onderhanden bij de voormalige accountant De cijfers van Schiedam maken nadere afstemming noodzakelijk. De vragen zijn uitgezet maar de oud-bestuursleden reageren traag. Er zitten geen lijken in de kast, hooguit een andere rubricering. Edwin den Hartog geeft een toelichting op de balans De stijging van de Financiële vaste activa en daling van de liquide middelen wordt veroorzaakt door een lening van afdeling Rijnmond aan Stichting Beheer Onroerend goed van ,- Dit heeft Dierenbescherming Rijnmond gedaan om de landelijke Dierenbescherming te helpen. De stijging van de post openstaande vorderingen is groot. Dit komt door een legaten toezegging aan de afdeling Schiedam die nog niet is binnengekomen. Aan de creditzijde van de balans stijgt de post fondsen door een bestemmingsfonds in de afdeling Schiedam, dit betreft het legaat dat nog afgewikkeld moet worden. De exploitatie in 2012 is euro negatief. Dit is fors beter dan begroot. De opbrengsten van de gemeenten zijn verbeterd en er zijn meer legaten dan begroot. Edwin den Hartog verwacht binnen 2 jaar kostendekkend te kunnen draaien door inkomstenverhogingen. Aan de kostenkant zijn de personeelskosten hoger dan voorgaande jaren. Verder zijn de kosten redelijk in lijn met de begroting. In de uitgevoerde werkzaamheden van de accountant zijn de volgende entiteiten betrokken: Afdeling Rijnmond, Stichting Dierenopvang Rotterdam, Stichting Dierenwelzijn Rijnmond e.o. en Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Opmerking uit de zaal: "Stichting Zwerfkatten Rotterdam moet zijn Stichting Zwerfkatten Rijnmond". Verder wordt gevraagd waarom de kosten Maatschappelijke Beïnvloeding zo laag zijn in relatie tot voorgaande jaren? Rinus Hitzert geeft aan dat dit te maken heeft enerzijds met bezuinigingen en anderzijds met een landelijke aanpak van de beïnvloeding. E.e.a. wordt weer opgepakt. De vergadering verleent unaniem decharge over de cijfers BEGROTING 2013 Edwin geeft aan dat er landelijk verschillende manieren zijn van begroten. Er zijn nieuwe richtlijnen uitgevaardigd o.a. het opnemen van reële inschattingen van legaten. Voor 2013 heeft de "voormalige" afdeling Rijnmond haar reguliere begroting ingediend sluitend met een tekort van Dit is exclusief Vlaardingen en zonder reële inschatting van baten uit legaten. 10

11 Overall is landelijk een verlies begroot voor 2013 van De Algemene Vergadering heeft aangegeven dat een herstelplan moet worden geschreven. Hiervoor is een landelijke commissie herstelplan ingesteld en deze heeft advies uitgebracht. Tijdens de landelijke Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 23 april jl. is aangedrongen op verhogen van de baten naast reële inschatting van legaten en doorvoeren van kostenbesparingen. Inclusief Vlaardingen en na doorvoering van een reëel schatting van de legaten en kostenbesparing -/ komt de nieuwe begroting 2013 van de NSA Rijnmond uit op een tekort van In dit negatieve resultaat is op basis van voorgaande rekening gehouden met opbrengsten uit legaten van Vraag vanuit de zaal: Bepaalt de landelijke dierenbescherming nu hoe wij onze begroting opstellen"? Antwoord: het land adviseert de richtlijnen van het CBF keurmerk te volgen. De algemene ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de begroting. Deze aangepaste begroting wordt doorgestuurd naar het landelijk bureau. 6 Benoeming afgevaardigden landelijke vergaderingen Het hele bestuur en de directeur worden benoemd als afgevaardigden voor de landelijke vergaderingen. 7 Goedkeuring fusie afdeling DierenWaarden Rinus Hitzert geeft een korte toelichting op deze voorgenomen fusie. Afdeling DierenWaarden is een afdeling die qua grondoppervlak vergelijkbaar is met Rijnmond. De afdeling heeft 1,5 fte in dienst voor Dierenbeschermingszaken. De aanwezige asielen in het werkgebied zijn gelieerd, maar gaan zich loskoppelen. De opvang van dieren wordt in dit werkgebied niet gefaciliteerd door de Dierenbescherming. De huidige manager in het werkgebied blijft de komende tijd zijn werk doen maar met ondersteuning van Rijnmond. Het bestuur wil gaan onderzoeken of fusie interessant is. De fusie zou kunnen ingaan per januari Vraag vanuit de zaal: "Is het werkgebied niet te groot qua dienstverlening"?. Antwoord Rinus Hitzert: "Het past in het project HOND". Vraag vanuit de zaak: "Alle dieren die opgehaald worden gaan naar lokale asielen"? Antwoord Rinus Hitzert: "Ja". Vraag vanuit de zaal: "Veroorzaakt dit niet een hogere druk op de exploitatie daar de inspanningsverplichtingen dezelfde zijn"? Antwoord Rinus Hitzert: "Dit wordt nog verkend". Sylvia Lobbe vraagt of de ALV akkoord gaat om de fusie verder te onderzoeken. De definitieve goedkeuring wordt voorgelegd in een later stadium. De aanwezige leden gaan ( 20 aanwezige leden) unaniem akkoord. 11

12 8. Goedkeuring fusie vereniging DAR met vereniging Dierenbescherming Rijnmond. De leden gaan unaniem akkoord met de voorgenomen fusie. De stukken worden hiervoor nog uitgewerkt en de volgende ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. 9. Vaststellen rooster van aftreden Sylvia Lobbe geeft aan dat de heer Jan Smit aftreedt als bestuurslid. Het bestuur is op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden. Hans Neijman stelt zich kandidaat voor het bestuur en stelt zichzelf kort voor. Hans Neijman wordt door de vergadering unaniem aangenomen als bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit 3 bestuursleden. Krachtens de statuten moet het bestaan uit 5 bestuursleden. De overige 2 kandidaat bestuursleden draaien proef. In november worden deze voorgesteld aan de vergadering. 10. rondvraag Vraag vanuit de zaal: "Klopt het dat ik gebeld ben voor het verhogen van mijn lidmaatschap"? Antwoord Heidi Verhoeven: "Dit kan kloppen. Er lopen landelijke TeleMarketingcampagnes". Vraag vanuit de zaal: "hoeveel geld, dat wordt binnen gehaald, gaat er van deze TM campagnes naar het landelijk bureau en hoeveel naar de afdeling?" Rinus Hitzert: 14,- gaat naar het landelijk bureau en de overige inkomsten zijn voor de afdeling. 11. sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid. Eveliene Bax wordt bedankt voor al het werk voor de voorbereiding van de algemene ledenvergadering. 12

13 3 Samenvatting jaarplan De Dierenbescherming is op dit moment de grootste dierenbeschermingsorganisatie in Nederland. Zij heeft een achterban van ongeveer leden en donateurs en duizenden actieve vrijwilligers. De Dierenbescherming heeft een belangrijke periode achter de rug. In de periode heeft de organisatie gewerkt aan het professionaliseren van de organisatie. Anno 2013 bestaat de Dierenbescherming uit 1 landelijk bureau met 20 lokale afdelingen en een LID. In juni 2013 heeft de Algemene Vergadering van de Dierenbescherming besloten te gaan fuseren tot 1 Dierenbescherming per 1 januari De voordelen hiervan zijn tweeledig: door een versterkte samenwerking kunnen mensen en middelen optimaal ingezet worden voor Dierenwelzijn en het kan een financieel voordeel opleveren. Omdat op dit moment nog geen details bekend zijn, is met deze ontwikkeling in het jaarplan 2014 dan ook geen rekening gehouden. Zodra meer bekend is zal, indien noodzakelijk, het jaarplan 2014 worden bijgesteld. Voor u ligt het jaarplan 2014 van de afdeling Rijnmond. In dit Dierenbeschermingsplan worden de doelen per bijbehorende activiteit beschreven, rekening houdend met de meerjarendoelstellingen Terugblik 2013 In 2013 heeft Dierenbescherming Rijnmond een start gemaakt met het professionaliseren van de organisatie. Hiervoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd. Op Krimpen is een pilot gedraaid met Meet Your Match voor katten. Dit project maakt een betere match tussen eigenaar en baas waardoor mogelijk minder kans is dat het dier terug komt naar de opvang. Deze pilot is succesvol afgerond. Er is in 2013 een huisvestingsunit ontwikkeld voor asielhonden en katten. In deze unit worden de asieldieren gehuisvest in het nieuwe nog te bouwen Dierenbeschermingscentrum. Deze unit wordt de komende maanden getest in de dagelijkse praktijk. Vraag in deze testperiode is of de dieren zich thuis voelen en natuurlijk gedrag blijven vertonen. Er is veel tijd gestoken in het opstellen van werkprotocollen voor de asielen om de eenheid van werken en het dierenwelzijn te optimaliseren. De meldkamer is verder geprofessionaliseerd. De centralisten zijn inmiddels goed ingewerkt en hebben werkervaring opgedaan. 13

14 De scholenvoorlichting is in het afgelopen jaar gestart met een groep enthousiaste scholenvoorlichters. De eerste ervaringen zijn zeer positief. In 2013 is een start gemaakt met het oppakken van het fondsenwervingsplan. De eerste resultaten hiervan worden zichtbaar. Per juni 2013 is een professionele fondsenwerver aangesteld die met dit plan werkt. Dierenbescherming Rijnmond heeft in 2013 de onderhandelingen met de gemeenten voortgezet om de gemeentelijke taak kostendekkend te krijgen. Met de gemeente Rotterdam is inmiddels een contract gesloten. De onderhandelingen met de overige gemeenten zijn nog in volle gang. 3.2 Doelstellingen 2014 Dierenbescherming Rijnmond gaat zich de komende jaren richten op: 1. Een kwalitatief hoogwaardige keten dierenhulp. De Dierenbescherming is voortrekker in de keten van hulp aan dieren en werkt professioneel aan dierenwelzijn. Er wordt gewerkt aan: a b c Verbeteren kwaliteit huisvesting asielen opzetten netwerk voor wilde dieren optimaliseren dienstverlening ten behoeve van dierenwelzijn. 2. Professionalisering van de organisatie Het personeel en de vrijwilligers van de Dierenbescherming worden kwalitatief beter opgeleid om het werk nog beter te kunnen doen. Hierbij kan gedacht worden aan het scholen van hondenuitlaters om de hond beter te kunnen socialiseren en een rol te kunnen spelen bij de opvoeding, maar ook het opleiden van medewerkers voor het verkopen van bijvoorbeeld het Hok Adoptie Plan. 14

15 3. Een financieel sluitende begroting De begroting staat al enkele jaren onder druk. Er wordt druk gewerkt aan inkomstenverhoging en kostenreductie. 15

16 4 Jaarplan 2014 Dierenbescherming Rijnmond 4.1Dierenhulp Dierenopvangcentra In 2013 is op Dierenopvangcentrum Krimpen gewerkt met Meet Your Match. Meet Your Match maakt een goede "match" tussen een asielkat en zijn of haar nieuwe eigenaar. Hierdoor komen er minder dieren retour hetgeen het dierenwelzijn ten goede komt. Deze pilot wordt in 2014 uitgerold over meerdere asielen. Tevens wordt een pilot Meet your Match voor honden opgestart. Een goede match tussen hond en baas realiseert minder teleurstellingen voor zowel de hond als de nieuwe eigenaar, waardoor het dierenwelzijn wordt verbeterd. In 2014 wordt voor het realiseren van het Dierenbeschermingscentrum een locatiestudie uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Het beoogde huisvestingssysteem voor asielhonden en -katten wordt getest om te kijken of dit inderdaad het gewenste systeem is voor het nieuwe Dierenbeschermingscentrum. Verder wordt er een financieel plan opgesteld, gericht op het binnenhalen van het benodigde kapitaal Regionale Dierenambulance en meldkamer De meldkamer wil in 2014 gaan werken als coördinerend servicepunt. De belangrijkste functies zijn: eerste aanspreekpunt zijn van het publiek, meldkamer dierenambulances, telefooncentrale Dierenbeschermingsorganisatie en het aanspreekpunt zijn van de ketenpartners. In 2014 wordt ingezet op het verder professionaliseren van de meldkamer, zodat medewerkers en vrijwilligers uitgerust zijn om meldingen en telefoonverkeer zelfstandig af te handelen. 16

17 In 2014 wordt een extern adviesrapport geïmplementeerd waardoor het functioneren van de Dierenambulance verder zal verbeteren. Het behalen en behouden van het Keurmerk Kleinschalig Diervervoer maakt hier onderdeel van uit. Dit keurmerk geeft een professionele uitstraling naar gemeenten en publiek en waarborgt de kwaliteit van een goedgekeurde dierenambulance MiniMax Dierendokter De MiniMax Dierendokter gaat inzetten op een kwalitatief goed draaiende, kostendekkende dierenartspraktijk. Hiervoor wordt het debiteurenbestand geminimaliseerd en ingezet op een hoger facturabel percentage van de dierenartsen. Daarnaast wordt ingezet op het bijscholen van het MiniMax personeel. 4.2 Toezicht Dierenwelzijn De Dierenbescherming wil in 2014 een leidende rol op het gebied van toezicht Dierenwelzijn bewerkstelligen. Dit houdt in dat alle ketenpartners en sociale partners weten van het werk van de Dierenbescherming en hiervan gebruik maken. Er wordt gewerkt aan extra inzet van vrijwillige afdelingsinspecteurs, waardoor het gehele werkgebied beter gedekt is op het gebied van inspectie. 4.3 Communicatie en voorlichting Alle doelgroepen informeren over het belang van bewust huisdierenbezit en de speerpunten van de Dierenbescherming. Dit wordt bewerkstelligd door het geven van voorlichtingssessies, uitbouwen van de scholenvoorlichtingsgroep en pr-groep, het bijhouden van social media, internet en het twee keer per jaar uitgeven van Dier in Rijnmond. Het verbeteren van de interne communicatie. De Hondenschool gaat werken aan een eenduidige uitstraling naar buiten door meer eenheid in werken, meer tevreden klanten en beheersing van kosten. 17

18 4.4 Politieke beïnvloeding Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 krijgt de Dierenbescherming Dierenwelzijn op de politieke agenda. De gemeenten weten de Dierenbescherming te vinden en men maakt gebruik van de gespecialiseerde kennis van de Dierenbescherming. 4.5 Interne Organisatie Er wordt gewerkt aan een professionele hr-afdeling en het implementeren van het landelijk vrijwilligersbeleid. In 2014 zal er strakker gestuurd worden op basis van financiële cijfers. Een goed functionerende financiële administratie. De uitvoering gemeentelijke taak moet in 2014 kostendekkend zijn. 18

19 4.6 Fondsenwerving De collecte-inkomsten worden verhoogd door het werven van extra collectanten. Er wordt gewerkt aan verhoging van de inkomsten door actieve fondsenwerving in de zakelijke en particuliere markt. In 2014 wordt actief ingezet op fondsenwerving voor het nieuwe Dierenbeschermingscentrum in samenwerking met het landelijk bureau. 19

20 5 Begroting 2014 BEGROTING BEGROTING EIGEN FONDSENWERVING VERGOEDING WETTELIJKE TAKEN BELEGGINGEN OPBRENGSTEN DA EN DOC'S OVERIGE BATEN TOTAAL BATEN PERSONEELSKOSTEN HUISVESTINGSKOSTEN AUTOKOSTEN (NIET AMBULANCE) BEHEER EN ADMINISTRATIE DIERENHULP TOEZICHT DIERENWELZIJN VOORLICHTING BELEIDSBEINVLOEDING KOSTEN WERVING BATEN TOTAAL LASTEN RESULTAAT

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie