Dierenbescherming Rijnmond Algemene Ledenvergadering. 6 november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dierenbescherming Rijnmond Algemene Ledenvergadering. 6 november 2013"

Transcriptie

1 Dierenbescherming Rijnmond Algemene Ledenvergadering 6 november

2 Inhoud 1 Uitnodiging algemene ledenvergadering Conceptnotulen Samenvatting jaarplan Terugblik Doelstellingen Jaarplan 2014 Dierenbescherming Rijnmond Dierenhulp Dierenopvangcentra Regionale Dierenambulance en meldkamer MiniMax Dierendokter Toezicht Dierenwelzijn Communicatie en voorlichting Politieke beïnvloeding Interne Organisatie Fondsenwerving Begroting

3 1 Uitnodiging algemene ledenvergadering Geacht lid, Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Dierenbescherming Rijnmond op woensdag 6 november aanstaande. Deze wordt gehouden in het NME Centrum aan de kastanjelaan 27 te Ridderkerk. De zaal is open vanaf uur. De vergadering start om uur. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van Dierenbescherming Rijnmond. De agenda van deze vergadering is als volgt: 1. Opening en vaststellen agenda 2. Mededelingen/ ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 15 mei Definitieve jaarcijfers Jaarplan Begroting Intentie eenwording Dierenbescherming 8. Aanstelling bestuurslid Tom Klaassen * 9. Rondvraag 10. Sluiting. *Leden hebben de mogelijkheid bestuursleden voor te dragen. De procedure hieromtrent is op te vragen bij mevr. H. Verhoeven. Zij is bereikbaar via de mail De voorbereidende stukken van deze ledenvergadering staan ter inzage online op Met vriendelijke groet, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Rijnmond. Mevrouw S.A. Lobbe,Voorzitter. 3

4 2 Conceptnotulen Notulen alv mei Aanwezige leden. 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter Sylvia Lobbe opent de ledenvergadering om uur. De voorzitter biedt haar excuses aan voor het tweemaal verzetten van deze bijeenkomst. Onder het punt financiën wordt uitgelegd wat hier de oorzaak van was. 2. Mededelingen Sylvia Lobbe geeft een toelichting op het verloop van Pro Dier de afgelopen jaren. Inmiddels heeft de landelijke Dierenbescherming ongeveer 20 afdelingen. Niet alle afdelingen zijn levensvatbaar in de toekomst. Daarom is een vervolgtraject gestart, genaamd HOND (Hoofdlijnen Ontwerp Naar 1 Dierenbescherming). In dit project wordt gewerkt naar 1 Dierenbescherming in woord en daad. Er zijn hierbij een aantal heikele punten zoals de arbeidsvoorwaarden, begroting, Fondsenwerving en belastingen, waar goed over nagedacht moet worden. Voor de zomer komt er een algemene vergadering, hierin moet het plan HOND goedgekeurd worden. Indien alles doorgaat conform verwachting dan zal het bestuur van Dierenbescherming Rijnmond de volgende alv toestemming vragen voor de eenwording met de Dierenbescherming. Het Bestuur van Rijnmond denkt in dit project kritisch mee en behartigt zo goed mogelijk de belangen van de afdeling Rijnmond hierin. Edwin zal zich mengen in de financiën, Rinus is aanwezig in de werkgroep en Sylvia vertegenwoordigt Rijnmond in de klankbordgroep. Met de komst van de nieuwe statuten in 2012 moet Dierenbescherming Rijnmond elk jaar 2 alv's organiseren. 1 in april en 1 in november. Jan Smit heeft zich afgemeld voor de alv. 3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 10 april De notulen worden tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 4. Jaarverslag 2012 Jaarplan 2013 Aan de hand van een PowerPointpresentatie wordt het jaarverslag 2012 toegelicht door Sylvia Lobbe. De hoofdlijnen van het jaarverslag waren: Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. De inkomsten verhogen. Kostenbesparing. 4

5 Hieronder is in willekeurige volgorde aangegeven welke activiteiten hieruit zijn voortgekomen. In 2012 is een nieuwe website opgezet om de zichtbaarheid op internet te vergroten. De scholenvoorlichting is gestart. Er zijn veel activiteiten georganiseerd door Kids for Animals De Minimax Dierendokter zou de openingstijden verruimen. Dit is met moeite gelukt, een dinsdagavond elke 14 dagen. Wegens gebrekkige belangstelling is dit stopgezet. In 2013 wordt dit weer gestart met een goed publiciteitsplan. Het regiokantoor is verhuisd naar Barendrecht. De oude kantoorruimte in het knaagspoor is omgezet in een binnenopvang voor konijnen en knaagdieren. Dit was noodzakelijk omdat er binnen geen ruimte beschikbaar was voor deze dieren. Sinds 2012 heeft Dierenbescherming Rijnmond haar financiële administratie in eigen beheer. Voorheen werd dit verzorgd door Administratiekantoor Barbara van der Winden. Door deze verhuizing werden kosten bespaard. Uit ervaring is gebleken dat de meldkamer niet alleen gerund kan worden met vrijwilligers. Hier zijn in 2012 ook professionele krachten aangenomen. De meldkamer moet een centraal service punt worden waar burgers terecht kunnen met alle vragen. De komst van de Dierenpolitie in 2012 en het telefoonnummer 144 heeft geresulteerd in een andere werkwijze. De Dierenbescherming werkt nauw samen met de Dierenpolitie. Meldingen waarbij een vermoeden is van een strafbaar feit worden doorgezet naar de politie. De overige meldingen worden opgepakt door de Dierenbescherming. Er zijn sociale vertrouwensteams opgericht die preventief handelen. Hierbij wordt de eigenaar bewust gemaakt van de behoeften van een dier. Visie van DB is ruimer geworden en daarom wordt samengewerkt met sociale partners. Er wordt meer ingezet op preventie. De stem van de dieren werd voor de laatste keer uitgegeven. Er is een facebook pagina geopend. De opbrengst van de collecte was in ,63 euro (exclusief euro van Vlaardingen). Er zijn afdelingen van de Dierenbescherming die meer ophalen. Dierenbescherming Rijnmond wil van deze afdelingen leren. In het publiek wordt aangegeven dat ook dit bedrag mooi is en het toch weer inkomsten zijn. In 2012 is een politieke nieuwsbrief uitgegeven. Hierbij was het landelijk bureau eerst nog huiverig, gezien de duidelijke taal in deze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief wordt aangegeven dat de gemeenten moeten betalen voor de opvang van zwervend aangetroffen dieren. Gezien de goede resultaten met onder meer de gemeente Rotterdam heeft Dierenbescherming Rijnmond een voorbeeldfunctie voor het land. 5

6 De nieuwbouwplannen worden vertraagd. Het wachten is op medewerking van de omliggende gemeenten. De verwachting is dat de plannen wel doorgaan! In samenwerking met het VB wordt een fondsenwervingsplan opgezet, zodat er zoveel mogelijk geld kan worden opgehaald om de nieuwbouw te kunnen realiseren. Er is een nieuwe egelopvang gerealiseerd met behulp van enkele dierenorganisaties. Stichting Zwerfkatten Rijnmond heeft katten gevangen, geholpen en weer teruggeplaatst. Het kitten aantal was weer erg hoog. Wegens slecht betalingsgedrag van de klanten van de Minimax Dierendokter is besloten de mensen het consult vooruit te laten betalen. De medicijnen e.d. worden wel achteraf afgerekend. Er is een fondsenwervingsplan gemaakt in In 2013 wordt met de uitvoering gestart. Er is een cultuurproject gestart voor de personeelsleden. Voor de nieuwbouw is een projectsecretaris aangesteld. Er zijn 3 nieuwe hondentrainers, die de opleiding hebben afgerond. Er zijn 2 nieuwe afdelingsinspecteurs. De medewerkers van de dierenopvangcentra kregen een cursus omgaan met lastige klanten. Voorzitter Sylvia Lobbe spreekt haar dank uit aan alle medewerkers en vrijwilligers voor de inzet in het afgelopen jaar! Jaarplan 2013 Directeur Rinus Hitzert geeft de volgende toelichting op het jaarplan DIERENNOODHULP In 2013 wil Dierenbescherming Rijnmond zich manifesteren als de leidende organisatie op het gebied van dierenwelzijn. De afdeling is gegroeid van ongeveer 10 personeelsleden naar 90 personeelsleden. Daarnaast wordt er gewerkt aan inkomstenverhoging en kostenbesparing. In 2013 wordt ook hard gewerkt aan 1 centraal personeelsbeleid voor de gehele Dierenbescherming. Er is een hele goede nauwe samenwerking tussen de Dierenbescherming, politie en justitie. 6

7 De inkomsten van Dierenbescherming Rijnmond zijn door onderhandelingen met de gemeente Rotterdam gegroeid van euro naar euro inkomsten voor de opvang van zwervend aangetroffen dieren. De onderhandelingen met de omliggende gemeenten lopen nog. Zij hebben zich verenigd in een werkgroep en nemen gezamenlijk een beslissing. Dierenbescherming Rijnmond verwacht op korte termijn de uitslag van de onderhandelingen. Zij heeft positieve verwachtingen hiervan. Indien een gemeente besluit geen contract af te sluiten voor de opvang van zwervend aangetroffen dieren, komen de dieren in die gemeente niet in de kou te staan. De Dierenbescherming Rijnmond vangt deze dan op en zal een rekening sturen naar de gemeente voor xxx de kosten. In 2013 wordt actief ingezet op het opleiden en trainen van medewerkers en vrijwilligers. Ook is er een HRM manager binnengehaald om een professionele start te maken met het personeelsbeleid. Er zijn investeringen nodig voor nieuwbouw van een Dierenbeschermingscentrum in Rotterdam en een 48-uurs opvang in Spijkenisse. Het project zal naar verwachting 12 a 13 miljoen gaan kosten. Voor het DB centrum is er voorkeur voor een plek in IJsselmonde. Na een bezoek in Amersfoort is duidelijk geworden dat we goed moeten nadenken over de inrichting van het centrum. Dierenwelzijn moet hierbij de hoogste prioriteit hebben. Dierenbescherming Rijnmond zoekt de samenwerking met de landelijke Dierenbescherming om aansluiting te krijgen met het landelijke beleid in dit Dierenbeschermingscentrum. AMBULANCE EN MELDKAMER De meldkamer wordt het centrale punt van Dierenbescherming Rijnmond. Het afgelopen jaar is de meldkamer geprofessionaliseerd. Naar verwachting wordt de meldkamer het centrale aanspreekpunt voor alle afdelingen in Zuid-Holland Zuid. Er is een onderzoek gestart naar het vergroten van de efficiëntie van het wagenpark en de meldkamer. Op grond van de uitkomsten wordt xxx dit plan in de praktijk gebracht komende jaren. Commerciële ambulanceritten worden gepromoot. Er wordt gestart met "donatie calls" naar melders. Zo wordt geprobeerd het donateurenbestand te vergroten. MINIMAX Rinus Hitzert geeft aan dat de DBR bezig is met het kostendekkend maken van de dierenkliniek. Mensen met een minimum inkomen betalen een gereduceerd tarief. Mensen met een hoger inkomen betalen een commercieel tarief. Wellicht komt de kliniek ook in aanmerking voor subsidies. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de GGD en de Sociale Dienst. Daarnaast wordt er een publiciteitsplan gemaakt om de dierenkliniek meer onder de aandacht te brengen. 7

8 WERVING EN COLLECTE De dierenartsen worden verder opgeleid voor tweedelijns veterinaire zorg. Hierbij kan gedacht worden aan gebitsreiniging, shelter medicine e.d. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een spoeddienstregeling. En de samenwerking met andere dierenartsen wordt gezocht. De donatiewaarde van de donateurs wordt verhoogd door middel van direct mail We starten met een gezamenlijke campagne van het landelijk bureau en Dierenbescherming Rijnmond. In het verleden is op veel plaatsen in Rijnmond niet gecollecteerd. M.i.v wordt de collecte door de gehele regio opgezet. Het Hok Adoptieplan start. Jaarlijks worden fondsen structureel aangeschreven. Zesmaal per jaar wordt een centrale campagne gevoerd. De eerste is de zwerfkatten campagne in juni. Het gebruik van de website en facebook wordt actiever gepromoot. Het blad Dier in Rijnmond komt in de plaats van de Stem van de Dieren. De interne communicatie moet sterk verbeterd worden. Hiervoor wordt een interne overlegstructuur opgezet. De vier hondenscholen worden meer samen gebracht. Ook wordt de samenwerking met het asiel verstevigd. In schooljaar 2013/2014 worden er 20 à 30 scholen bezocht door onze scholenvoorlichters. De samenwerking met het landelijk bureau wordt versterkt. In elke werkgroep is er wel iemand die Rijnmond vertegenwoordigt. Vraag: De uitbreiding van het werkgebied van de meldkamer, geldt dit ook voor de ambulance? Antw. Rinus Hitzert: Nee, alleen de meldkamer. Vraag: Is het vergroten van het werkgebied van de meldkamer niet tegenstrijdig met de nog te verbeteren interne communicatie? Antw. Rinus Hitzert: mogelijk. Maar hier geven we momenteel absolute prioriteit aan. 8

9 5. Financiële zaken Edwin den Hartog, penningmeester, geeft aan dat de Nieuwe Stijl Afdeling (NSA) Rijnmond eind 2011 bestaat uit de volgende entiteiten: Afdeling Rijnmond Afdeling Schiedam Stichting Dierenopvang Rotterdam Stichting Dierenambulance Zuid-Holland Zuid Stichting Zwerfkatten Rijnmond Stichting Registraties v. Dieren Rotterdam Stichting Dierenwelzijn Rijnmond e.o. Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg Stichting financiering Dierentehuis "Nieuwe Waterweg" Enkele entiteiten hebben dan nog een zelfstandig bestuur. Dit betreft: Stichting Zwerfkatten Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg Stichting Financiering Dierentehuis "Nieuwe Waterweg" Stichting Dierenambulance Zuid-Holland Zuid heeft een samenwerkingsverband met Dierenambulance Zwijndrecht en de DAR. In 2012 fuseert Stichting Registraties v. Dieren Rotterdam met Stichting Dierenopvang Rijnmond. Met ingang van 2012 wordt 1 financiële administratie van de Dierenambulances gevoerd voor wat betreft de exploitatie. Deze exploitatie zit in stichting DAZHZ. De extern gevoerde financiële administratie wordt in huis gehaald vanwege de groei van de NSA activiteiten. Het regiokantoor verhuist van Ridderkerk naar Barendrecht. Uit het oog van kostenbesparing zijn we overgestapt naar een nieuwe accountant, Schipper Accountants. Edwin den Hartog zit sinds eind 2012 in het bestuur van Stichting Dierenambulance Zuid- Holland Zuid. De jaarrekening 2012 moet nog worden gecontroleerd, de opdracht is (nog) niet aan de accountant verstrekt. In juni 2013 is er een bijeenkomst over de "geconsolideerde" exploitatie

10 Edwin den Hartog en Sylvia Lobbe zijn toegetreden tot het bestuur Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg en het bestuur Stichting Financiering Dierentehuis "Nieuwe Waterweg". De cijfers 2012 zijn onderhanden bij de voormalige accountant De cijfers van Schiedam maken nadere afstemming noodzakelijk. De vragen zijn uitgezet maar de oud-bestuursleden reageren traag. Er zitten geen lijken in de kast, hooguit een andere rubricering. Edwin den Hartog geeft een toelichting op de balans De stijging van de Financiële vaste activa en daling van de liquide middelen wordt veroorzaakt door een lening van afdeling Rijnmond aan Stichting Beheer Onroerend goed van ,- Dit heeft Dierenbescherming Rijnmond gedaan om de landelijke Dierenbescherming te helpen. De stijging van de post openstaande vorderingen is groot. Dit komt door een legaten toezegging aan de afdeling Schiedam die nog niet is binnengekomen. Aan de creditzijde van de balans stijgt de post fondsen door een bestemmingsfonds in de afdeling Schiedam, dit betreft het legaat dat nog afgewikkeld moet worden. De exploitatie in 2012 is euro negatief. Dit is fors beter dan begroot. De opbrengsten van de gemeenten zijn verbeterd en er zijn meer legaten dan begroot. Edwin den Hartog verwacht binnen 2 jaar kostendekkend te kunnen draaien door inkomstenverhogingen. Aan de kostenkant zijn de personeelskosten hoger dan voorgaande jaren. Verder zijn de kosten redelijk in lijn met de begroting. In de uitgevoerde werkzaamheden van de accountant zijn de volgende entiteiten betrokken: Afdeling Rijnmond, Stichting Dierenopvang Rotterdam, Stichting Dierenwelzijn Rijnmond e.o. en Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Opmerking uit de zaal: "Stichting Zwerfkatten Rotterdam moet zijn Stichting Zwerfkatten Rijnmond". Verder wordt gevraagd waarom de kosten Maatschappelijke Beïnvloeding zo laag zijn in relatie tot voorgaande jaren? Rinus Hitzert geeft aan dat dit te maken heeft enerzijds met bezuinigingen en anderzijds met een landelijke aanpak van de beïnvloeding. E.e.a. wordt weer opgepakt. De vergadering verleent unaniem decharge over de cijfers BEGROTING 2013 Edwin geeft aan dat er landelijk verschillende manieren zijn van begroten. Er zijn nieuwe richtlijnen uitgevaardigd o.a. het opnemen van reële inschattingen van legaten. Voor 2013 heeft de "voormalige" afdeling Rijnmond haar reguliere begroting ingediend sluitend met een tekort van Dit is exclusief Vlaardingen en zonder reële inschatting van baten uit legaten. 10

11 Overall is landelijk een verlies begroot voor 2013 van De Algemene Vergadering heeft aangegeven dat een herstelplan moet worden geschreven. Hiervoor is een landelijke commissie herstelplan ingesteld en deze heeft advies uitgebracht. Tijdens de landelijke Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 23 april jl. is aangedrongen op verhogen van de baten naast reële inschatting van legaten en doorvoeren van kostenbesparingen. Inclusief Vlaardingen en na doorvoering van een reëel schatting van de legaten en kostenbesparing -/ komt de nieuwe begroting 2013 van de NSA Rijnmond uit op een tekort van In dit negatieve resultaat is op basis van voorgaande rekening gehouden met opbrengsten uit legaten van Vraag vanuit de zaal: Bepaalt de landelijke dierenbescherming nu hoe wij onze begroting opstellen"? Antwoord: het land adviseert de richtlijnen van het CBF keurmerk te volgen. De algemene ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de begroting. Deze aangepaste begroting wordt doorgestuurd naar het landelijk bureau. 6 Benoeming afgevaardigden landelijke vergaderingen Het hele bestuur en de directeur worden benoemd als afgevaardigden voor de landelijke vergaderingen. 7 Goedkeuring fusie afdeling DierenWaarden Rinus Hitzert geeft een korte toelichting op deze voorgenomen fusie. Afdeling DierenWaarden is een afdeling die qua grondoppervlak vergelijkbaar is met Rijnmond. De afdeling heeft 1,5 fte in dienst voor Dierenbeschermingszaken. De aanwezige asielen in het werkgebied zijn gelieerd, maar gaan zich loskoppelen. De opvang van dieren wordt in dit werkgebied niet gefaciliteerd door de Dierenbescherming. De huidige manager in het werkgebied blijft de komende tijd zijn werk doen maar met ondersteuning van Rijnmond. Het bestuur wil gaan onderzoeken of fusie interessant is. De fusie zou kunnen ingaan per januari Vraag vanuit de zaal: "Is het werkgebied niet te groot qua dienstverlening"?. Antwoord Rinus Hitzert: "Het past in het project HOND". Vraag vanuit de zaak: "Alle dieren die opgehaald worden gaan naar lokale asielen"? Antwoord Rinus Hitzert: "Ja". Vraag vanuit de zaal: "Veroorzaakt dit niet een hogere druk op de exploitatie daar de inspanningsverplichtingen dezelfde zijn"? Antwoord Rinus Hitzert: "Dit wordt nog verkend". Sylvia Lobbe vraagt of de ALV akkoord gaat om de fusie verder te onderzoeken. De definitieve goedkeuring wordt voorgelegd in een later stadium. De aanwezige leden gaan ( 20 aanwezige leden) unaniem akkoord. 11

12 8. Goedkeuring fusie vereniging DAR met vereniging Dierenbescherming Rijnmond. De leden gaan unaniem akkoord met de voorgenomen fusie. De stukken worden hiervoor nog uitgewerkt en de volgende ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. 9. Vaststellen rooster van aftreden Sylvia Lobbe geeft aan dat de heer Jan Smit aftreedt als bestuurslid. Het bestuur is op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden. Hans Neijman stelt zich kandidaat voor het bestuur en stelt zichzelf kort voor. Hans Neijman wordt door de vergadering unaniem aangenomen als bestuurslid. Het bestuur bestaat nu uit 3 bestuursleden. Krachtens de statuten moet het bestaan uit 5 bestuursleden. De overige 2 kandidaat bestuursleden draaien proef. In november worden deze voorgesteld aan de vergadering. 10. rondvraag Vraag vanuit de zaal: "Klopt het dat ik gebeld ben voor het verhogen van mijn lidmaatschap"? Antwoord Heidi Verhoeven: "Dit kan kloppen. Er lopen landelijke TeleMarketingcampagnes". Vraag vanuit de zaal: "hoeveel geld, dat wordt binnen gehaald, gaat er van deze TM campagnes naar het landelijk bureau en hoeveel naar de afdeling?" Rinus Hitzert: 14,- gaat naar het landelijk bureau en de overige inkomsten zijn voor de afdeling. 11. sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering onder dankzegging van ieders aanwezigheid. Eveliene Bax wordt bedankt voor al het werk voor de voorbereiding van de algemene ledenvergadering. 12

13 3 Samenvatting jaarplan De Dierenbescherming is op dit moment de grootste dierenbeschermingsorganisatie in Nederland. Zij heeft een achterban van ongeveer leden en donateurs en duizenden actieve vrijwilligers. De Dierenbescherming heeft een belangrijke periode achter de rug. In de periode heeft de organisatie gewerkt aan het professionaliseren van de organisatie. Anno 2013 bestaat de Dierenbescherming uit 1 landelijk bureau met 20 lokale afdelingen en een LID. In juni 2013 heeft de Algemene Vergadering van de Dierenbescherming besloten te gaan fuseren tot 1 Dierenbescherming per 1 januari De voordelen hiervan zijn tweeledig: door een versterkte samenwerking kunnen mensen en middelen optimaal ingezet worden voor Dierenwelzijn en het kan een financieel voordeel opleveren. Omdat op dit moment nog geen details bekend zijn, is met deze ontwikkeling in het jaarplan 2014 dan ook geen rekening gehouden. Zodra meer bekend is zal, indien noodzakelijk, het jaarplan 2014 worden bijgesteld. Voor u ligt het jaarplan 2014 van de afdeling Rijnmond. In dit Dierenbeschermingsplan worden de doelen per bijbehorende activiteit beschreven, rekening houdend met de meerjarendoelstellingen Terugblik 2013 In 2013 heeft Dierenbescherming Rijnmond een start gemaakt met het professionaliseren van de organisatie. Hiervoor zijn de volgende activiteiten uitgevoerd. Op Krimpen is een pilot gedraaid met Meet Your Match voor katten. Dit project maakt een betere match tussen eigenaar en baas waardoor mogelijk minder kans is dat het dier terug komt naar de opvang. Deze pilot is succesvol afgerond. Er is in 2013 een huisvestingsunit ontwikkeld voor asielhonden en katten. In deze unit worden de asieldieren gehuisvest in het nieuwe nog te bouwen Dierenbeschermingscentrum. Deze unit wordt de komende maanden getest in de dagelijkse praktijk. Vraag in deze testperiode is of de dieren zich thuis voelen en natuurlijk gedrag blijven vertonen. Er is veel tijd gestoken in het opstellen van werkprotocollen voor de asielen om de eenheid van werken en het dierenwelzijn te optimaliseren. De meldkamer is verder geprofessionaliseerd. De centralisten zijn inmiddels goed ingewerkt en hebben werkervaring opgedaan. 13

14 De scholenvoorlichting is in het afgelopen jaar gestart met een groep enthousiaste scholenvoorlichters. De eerste ervaringen zijn zeer positief. In 2013 is een start gemaakt met het oppakken van het fondsenwervingsplan. De eerste resultaten hiervan worden zichtbaar. Per juni 2013 is een professionele fondsenwerver aangesteld die met dit plan werkt. Dierenbescherming Rijnmond heeft in 2013 de onderhandelingen met de gemeenten voortgezet om de gemeentelijke taak kostendekkend te krijgen. Met de gemeente Rotterdam is inmiddels een contract gesloten. De onderhandelingen met de overige gemeenten zijn nog in volle gang. 3.2 Doelstellingen 2014 Dierenbescherming Rijnmond gaat zich de komende jaren richten op: 1. Een kwalitatief hoogwaardige keten dierenhulp. De Dierenbescherming is voortrekker in de keten van hulp aan dieren en werkt professioneel aan dierenwelzijn. Er wordt gewerkt aan: a b c Verbeteren kwaliteit huisvesting asielen opzetten netwerk voor wilde dieren optimaliseren dienstverlening ten behoeve van dierenwelzijn. 2. Professionalisering van de organisatie Het personeel en de vrijwilligers van de Dierenbescherming worden kwalitatief beter opgeleid om het werk nog beter te kunnen doen. Hierbij kan gedacht worden aan het scholen van hondenuitlaters om de hond beter te kunnen socialiseren en een rol te kunnen spelen bij de opvoeding, maar ook het opleiden van medewerkers voor het verkopen van bijvoorbeeld het Hok Adoptie Plan. 14

15 3. Een financieel sluitende begroting De begroting staat al enkele jaren onder druk. Er wordt druk gewerkt aan inkomstenverhoging en kostenreductie. 15

16 4 Jaarplan 2014 Dierenbescherming Rijnmond 4.1Dierenhulp Dierenopvangcentra In 2013 is op Dierenopvangcentrum Krimpen gewerkt met Meet Your Match. Meet Your Match maakt een goede "match" tussen een asielkat en zijn of haar nieuwe eigenaar. Hierdoor komen er minder dieren retour hetgeen het dierenwelzijn ten goede komt. Deze pilot wordt in 2014 uitgerold over meerdere asielen. Tevens wordt een pilot Meet your Match voor honden opgestart. Een goede match tussen hond en baas realiseert minder teleurstellingen voor zowel de hond als de nieuwe eigenaar, waardoor het dierenwelzijn wordt verbeterd. In 2014 wordt voor het realiseren van het Dierenbeschermingscentrum een locatiestudie uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Het beoogde huisvestingssysteem voor asielhonden en -katten wordt getest om te kijken of dit inderdaad het gewenste systeem is voor het nieuwe Dierenbeschermingscentrum. Verder wordt er een financieel plan opgesteld, gericht op het binnenhalen van het benodigde kapitaal Regionale Dierenambulance en meldkamer De meldkamer wil in 2014 gaan werken als coördinerend servicepunt. De belangrijkste functies zijn: eerste aanspreekpunt zijn van het publiek, meldkamer dierenambulances, telefooncentrale Dierenbeschermingsorganisatie en het aanspreekpunt zijn van de ketenpartners. In 2014 wordt ingezet op het verder professionaliseren van de meldkamer, zodat medewerkers en vrijwilligers uitgerust zijn om meldingen en telefoonverkeer zelfstandig af te handelen. 16

17 In 2014 wordt een extern adviesrapport geïmplementeerd waardoor het functioneren van de Dierenambulance verder zal verbeteren. Het behalen en behouden van het Keurmerk Kleinschalig Diervervoer maakt hier onderdeel van uit. Dit keurmerk geeft een professionele uitstraling naar gemeenten en publiek en waarborgt de kwaliteit van een goedgekeurde dierenambulance MiniMax Dierendokter De MiniMax Dierendokter gaat inzetten op een kwalitatief goed draaiende, kostendekkende dierenartspraktijk. Hiervoor wordt het debiteurenbestand geminimaliseerd en ingezet op een hoger facturabel percentage van de dierenartsen. Daarnaast wordt ingezet op het bijscholen van het MiniMax personeel. 4.2 Toezicht Dierenwelzijn De Dierenbescherming wil in 2014 een leidende rol op het gebied van toezicht Dierenwelzijn bewerkstelligen. Dit houdt in dat alle ketenpartners en sociale partners weten van het werk van de Dierenbescherming en hiervan gebruik maken. Er wordt gewerkt aan extra inzet van vrijwillige afdelingsinspecteurs, waardoor het gehele werkgebied beter gedekt is op het gebied van inspectie. 4.3 Communicatie en voorlichting Alle doelgroepen informeren over het belang van bewust huisdierenbezit en de speerpunten van de Dierenbescherming. Dit wordt bewerkstelligd door het geven van voorlichtingssessies, uitbouwen van de scholenvoorlichtingsgroep en pr-groep, het bijhouden van social media, internet en het twee keer per jaar uitgeven van Dier in Rijnmond. Het verbeteren van de interne communicatie. De Hondenschool gaat werken aan een eenduidige uitstraling naar buiten door meer eenheid in werken, meer tevreden klanten en beheersing van kosten. 17

18 4.4 Politieke beïnvloeding Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 krijgt de Dierenbescherming Dierenwelzijn op de politieke agenda. De gemeenten weten de Dierenbescherming te vinden en men maakt gebruik van de gespecialiseerde kennis van de Dierenbescherming. 4.5 Interne Organisatie Er wordt gewerkt aan een professionele hr-afdeling en het implementeren van het landelijk vrijwilligersbeleid. In 2014 zal er strakker gestuurd worden op basis van financiële cijfers. Een goed functionerende financiële administratie. De uitvoering gemeentelijke taak moet in 2014 kostendekkend zijn. 18

19 4.6 Fondsenwerving De collecte-inkomsten worden verhoogd door het werven van extra collectanten. Er wordt gewerkt aan verhoging van de inkomsten door actieve fondsenwerving in de zakelijke en particuliere markt. In 2014 wordt actief ingezet op fondsenwerving voor het nieuwe Dierenbeschermingscentrum in samenwerking met het landelijk bureau. 19

20 5 Begroting 2014 BEGROTING BEGROTING EIGEN FONDSENWERVING VERGOEDING WETTELIJKE TAKEN BELEGGINGEN OPBRENGSTEN DA EN DOC'S OVERIGE BATEN TOTAAL BATEN PERSONEELSKOSTEN HUISVESTINGSKOSTEN AUTOKOSTEN (NIET AMBULANCE) BEHEER EN ADMINISTRATIE DIERENHULP TOEZICHT DIERENWELZIJN VOORLICHTING BELEIDSBEINVLOEDING KOSTEN WERVING BATEN TOTAAL LASTEN RESULTAAT

Algemene Ledenvergadering Dierenbescherming Rijnmond. Woensdag 15 mei 2013

Algemene Ledenvergadering Dierenbescherming Rijnmond. Woensdag 15 mei 2013 Algemene Ledenvergadering Dierenbescherming Rijnmond Woensdag 15 mei 2013 Inhoud INHOUD... 2 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING... 4 NOTULEN LEDENVERGADERING DIERENBESCHERMING RIJNMOND, 10 APRIL 2012...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

BOEK WINST VOOR DIEREN IN ZUIDOOST BRABANT

BOEK WINST VOOR DIEREN IN ZUIDOOST BRABANT BOEK WINST VOOR DIEREN IN ZUIDOOST BRABANT foto: Gert van den Bosch De Dierenbescherming zoekt voortdurend naar partners die haar werk ondersteunen. Wij zien talloze mogelijkheden voor samenwerking met

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2015

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2015 Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2015 Versie 10/5/2016 JAARVERSLAG 2015 dd 10/05/2016 Doelstelling van de stichting Het ondersteunen (in de ruimste zins des woord) van de opvang van

Nadere informatie

Dierenbescherming West- en Midden-Brabant

Dierenbescherming West- en Midden-Brabant Dierenbescherming Voor Alle dieren in uw regio West- en Midden-Brabant Dierenbescherming West- en Midden-Brabant Lichttorenhoofd 5, 4871 CA Etten-Leur Telefoon: 06-43873400 wmbdierenbescherming@gmail.com

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Samenvatting. Het aantal afstandsdieren en gevonden dieren is ongeveer gelijk gebleven aan 2012.

Samenvatting. Het aantal afstandsdieren en gevonden dieren is ongeveer gelijk gebleven aan 2012. Jaarverslag 2013 Samenvatting In 2013 heeft Dierenbescherming Rijnmond een start gemaakt met het professionaliseren van de organisatie. Hieronder staan de belangrijkste activiteiten kort toegelicht: Op

Nadere informatie

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag.

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag. 2014 Mei 2015 Geachte sponsor, donateur, belangstellende, Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Zwols Dierenasiel. Ook dit jaar willen we de sponsoren, de donateurs en de organisaties die de werkzaamheden

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland 2015 t/m 2020 Vogelopvang Soest, Eemweg 2 E, Soest Dierentehuis t Hart, Eemweg 2D, Soest Dierenambulance Eemland Inhoud: - Vestiging - Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland

Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland Beleidsplan Stichting DierenZorg Eemland 2015 t/m 2020 Vogelopvang Soest, Eemweg 2E, Soest Dierentehuis t Hart, Eemweg 2D, Soest Dierenambulance Eemland Inhoud: - Vestiging - Werkzaamheden / onderdelen

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STCHTING DIERENAMBULANCE HELMOND DIERENASIEL

BELEIDSPLAN STCHTING DIERENAMBULANCE HELMOND DIERENASIEL BELEIDSPLAN van de STCHTING DIERENAMBULANCE HELMOND En DIERENASIEL 1 Helmond 6 juni 2014 Inhoud: 1. Inleiding 2. Missie, visie en ambitie 3. Doelstellingen 4. Doelgroepen 5. Middelen 6. Organisatie structuur

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Stichting Al wat leeft onder de Regenboog. Vogelopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe) Jaarverslag 2013

Stichting Al wat leeft onder de Regenboog. Vogelopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe) Jaarverslag 2013 Stichting Al wat leeft onder de Regenboog. Vogelopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe) Jaarverslag 2013 Eck en Wiel, 25 mei 2014 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Accountants. Stichting Zwerfkatten Rijnmond gevestigd te Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 2014. #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl

Accountants. Stichting Zwerfkatten Rijnmond gevestigd te Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 2014. #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Accountants Stichting Zwerfkatten Rijnmond gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Stichting Zwerfkatten Rijnmond, Rotterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012

Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek e.o. JAARVERSLAG 2012 Krommenie 11 april 2013 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding 3 03. Algemeen 3 04. Dieren 05. Donateurs 3

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Beleidsplan 2017-2020 Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOELSTELLINGEN 2017-2020... 5 ACTIEPLAN PER DOELSTELLING... 6 1. VERKRIJGEN VAN EEN NIEUWE ONTHEFFING

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Molendijk 165, Sliedrecht tel: 06-33133891 website: www.sds-eo.nl email: info@sds-eo.nl KvK: 24443544 btw-nr: NL.8199.14.617.B.01

Molendijk 165, Sliedrecht tel: 06-33133891 website: www.sds-eo.nl email: info@sds-eo.nl KvK: 24443544 btw-nr: NL.8199.14.617.B.01 Jaarverslag S.D.S. e.o. 2014 De stichting Het eerste volle jaar heeft de stichting in 2014 als zelfstandige organisatie gedraaid. Op gebied van fondsenwerving en naamsbekendheid is een duidelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag S.D.S. e.o. 2013

Jaarverslag S.D.S. e.o. 2013 Jaarverslag S.D.S. e.o. 2013 De stichting De stichting draait op 01-01-2013 een maand als onafhankelijk dierenasiel. De dierensos fungeert als dierenambulance in Sliedrecht en de samenwerking verloopt

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Amsterdam Transparant Staalmeesterslaan 61 1057 NK Amsterdam Tel. 020-6186085 E-mail: contact@amsterdamtransparant.com Website: www.amsterdamtransparant.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dierentehuis s-hertogenbosch e.o.

Beleidsplan Stichting Dierentehuis s-hertogenbosch e.o. Beleidsplan 2016-2019 Stichting Dierentehuis s-hertogenbosch e.o. Inleiding Dit plan zal inzicht geven in de doelstellingen en actuele plannen van Stichting Dierentehuis s- Hertogenbosch e.o. over de komende

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Vaststellen van de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (3A, 2014, 270/921)

Vaststellen van de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (3A, 2014, 270/921) GEMEENTEBLAD Nr. 68804 27 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Vaststellen van de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn 2015 (3A, 2014, 270/921) Afdeling 3A Nummer 270/921 Publicatiedatum

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Accountants. Stichting Zwerfkatten Rijnmond gevestigd te Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl

Accountants. Stichting Zwerfkatten Rijnmond gevestigd te Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Accountants Stichting Zwerfkatten Rijnmond gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 2013 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Stichting Zwerfkatten Rijnmond, Rotterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht voor ANBI s

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht voor ANBI s Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren Publicatieplicht voor ANBI s De naam van de instelling; Stichting Flappus Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar STEUNT jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland Beknopt jaarverslag 66e actiejaar Jaarverslag 66 e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Beknopt jaarverslag

Nadere informatie

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via Samenvatting jaarrekening 2015-2016 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2014-2015, in het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Onderwerp: DVO Dierenbescherming Rijnmond wettelijke taken opvang zwerfdieren

Onderwerp: DVO Dierenbescherming Rijnmond wettelijke taken opvang zwerfdieren AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 97378 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: DVO Dierenbescherming Rijnmond wettelijke taken opvang zwerfdieren Besluit: 1. In

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010. De Rotonde. Niekerk Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2010 De Rotonde Niekerk 1. Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Dorpshuis De Rotonde te Niekerk in de gemeente Grootegast. Eind 2009 is een ingrijpende

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Voor het huidig bestuur zie KvK, vanaf 1/1/2017 zijn er 3 bestuursleden afgetreden en nieuwe bestuursleden gestart.

Voor het huidig bestuur zie KvK, vanaf 1/1/2017 zijn er 3 bestuursleden afgetreden en nieuwe bestuursleden gestart. JAARVERSLAG 2016 dd 01/03/2017 Doelstelling van de stichting Het ondersteunen (in de ruimste zins des woord) van de opvang van kleine huisdieren (in de eerste plaats knaagdieren en konijnen). Dit gaat

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht,

Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht, Notulen van de GMR-vergadering van 23-06-2016 Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht, Afwezig: Boeijen, Nicky van den Heuvel, Mariëtte

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Rotterdam Transparant

Rotterdam Transparant Politieke Vereniging Rotterdam Transparant JAARREKENING 2013 Rotterdam Transparant Vlut 2 6035 PJ Ospel E-mail: contact@rotterdamtransparant.nl Website: www.rotterdamtransparant.nl INHOUDSOPGAVE Algemene

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam Algemene inleiding op de financiële verslaglegging van de Oudervereniging over het schooljaar 2012/2013 en het budget voor het schooljaar 2013/2014. Het schooljaar 2012-2013 is voor de Oudervereniging

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard

1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer : 11IN005216 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard 2. Doel van het raadsvoorstel en samenvatting

Nadere informatie

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014 Vereniging voor Vogelbescherming s-gravenhage en omstreken Financieel verslag 2014 April 2015 Balans per 31 december 2014 (na voorgestelde resultaatbestemming) ACTIEF 31 dec. 2014 1 sept. 2014 31 dec.

Nadere informatie

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij een organisatie zijn die het algemeen nut dienen. Daarom zijn giften aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Propositie Fondsenwerving

Propositie Fondsenwerving Propositie Fondsenwerving Auteur: Onno Ebbens Leeuwarden, 20 juni 2011 Versie 2.0 Onno Ebbens is partner bij CrossOver Holding en heeft zich gespecialiseerd in de optimalisatie van klantcontacten in traditionele

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie