35e jaargang nr 6 oktober *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter"

Transcriptie

1 vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012

2 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie pag 5 Uitnodiging vergadering pag 7 De agenda pag 8 Notulen vorige vergadering pag 9 Beleidsplan 2012 pag 17 Baten en lasten pag 18 Uitleg contributieverhoging 2012 pag 22 Voorstel wijziging HHR pag 24 Oproep nieuwe leden pag 25 Tijd om te baggeren pag 27 Baggeren en zo pag 29 COLOFON REDACTIE Tuinpark Buikslotermeer Afdeling van de Bond van Volkstuinders Amsterdam Volendammerweg EA Amsterdam Tel.: Postbus MB Amsterdam Redactie tuinkrant Saskia van Briemen tuin 198 (teksten, fotografie en eindredactie) Arie Snel (teksten) tuin 227 Guus van Veen (vormgeving) tuin 221 Redactie website Jan de Jong tuin 179 Drukwerk: Bond van Volkstuinders Volendammerweg EA Amsterdam Advertenties Voor tarieven tel Post- en krantbezorging Jan Terweij tuin 86 Nieuwe Kopij De volgende tuinkrant verschijnt medio maart 2012 Wilt u een bijdrage leveren aan onze tuinkrant? Mail dan naar De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en of aan te passen. Onderteken uw stukken want anonieme stukken worden niet geplaatst. oktober 2011 p 3

3 ADVERTENTIE ADVERTENTIE De Groenwinkel Adriaan Loosjesstraat 40 (tussen Kadoelenwerf en Oostzanerwerf) 1035 XS Amsterdam-Noord Tel / Tuinliefhebbers opgelet, Bomen-Bloemheesters-Coniferen-Vruchtbomen-Klimplanten- Haagconiferen-Vaste planten enz. staan fris en kerngezond te wachten op een plekje in uw tuinpark. U kunt keuze maken uit een groot assortiment 1e kwaliteit beplantingsmateriaal. Bij ons kopen betekent kopen zonder risico, want wij geven u 1 jaar garantie op het aanslaan. Vergelijk onze prijzen met die van anderen. U zult zien, bij de Groenwinkel koopt u de mooiste planten tegen de voordeligste prijzen. Al onze bomen en planten hebben een kluit of staan in pot, dus verplanten kan altijd zonder enig probleem. Ook planten die wij zelf niet in voorraad hebben, kunnen wij u bijna altijd leveren, ook bijzondere en zeldzame soorten (groot en klein). Verder geven wij u graag gratis deskundig advies over de groei, bloei en verzorging van bomen en planten. Openingstijden winkel: Voorjaar do/vr/za Najaar za Leden van het tuinpark Buikslotermeer krijgen 10% korting, ook in de winkel. VAN DE REDACTIE Afscheid van de zomer Beste tuinders In de eerste week van oktober hebben we afscheid moeten nemen van de zomer. Na een injectie fantastisch weer, heeft de herfst zich meteen in in vol ornaat aangemeld. Dus nu wordt het echt tijd van afscheid nemen van weer een bijzonder tuinseizoen. De tuin winterklaar maken, ondertussen sudderen over je plannetjes voor volgend jaar en de teleurstellingen van dit jaar snel vergeten en de successen van dit jaar stevig opslaan. Wij hebben nog eventjes mogen genieten van een kleine nazomer, maar het is nu gewoon herfst. Regen, wind en kou. Neemt u nog even de tijd om alles goed af te sluiten en op te ruimen? Losse spullen binnen opslaan. Water afsluiten, leidingen doorblazen, toilet, douche en geiser droog maken. Elk druppeltje water kan door bevriezing lekkage veroorzaken. Voorkom verstopping van ons rioolsysteem en reparaties aan de rioolpompen! Voordat u het water afsluit verzoeken wij u nog even extra de toilet door te spoelen. Wij hopen met deze aktie ook de laatste afvalstoffen richting de pompen te spoelen, voordat ons rioolsysteem een paar maanden droog komt te staan en alles verhard in de buizen en de rioolpompen hierdoor in het voorjaar defect raken. Dan nog een laatste belangrijke mededeling wat betreft ons rioolsysteem. Wederom heeft onlangs een groot stuk vet het pompsysteem op deel 1 vast laten lopen en beschadigd. Het VAN HET BESTUUR Binnenkort komen we elkaar nog maar af en toe tegen, dik ingepakt tegen de kou en de regen. Thuis staan de potjes jam en chutney en andere heerlijkheden in een donkere kast om ons door de winter heen te helpen. Wij hopen dat u ook zo n heerlijk voorraadje heb waar u van kunt genieten tijdens de komende donkere dagen. Veel leesplezier in onze laatste krant van dit jaar, en dank voor alle hulp zoals foto s en leuke stukjes en goede ideeen. Tot volgend jaar. De redactie bestuur wil iedereen erop wijzen dat ons rioolsysteem een zeer licht systeem is. Dit betekent dat wat normaal thuis net goed gaat, grote problemen kan veroorzaken op het tuinpark. Het rioolsysteem zal binnenkort overgedragen worden aan ons tuinpark wat inhoudt dat alle storingen / reparaties voor onze eigen rekening zijn. Als u bedenkt dat een normale ontstopping van een gootsteen thuis al rond de 160 Euro kost, begrijpt u dat deze rekeningen makkelijk kunnen oplopen tot boven de Euro. Wat zeker niet in ons rioolsysteem mag: Etensresten, olie- en vetresten,(vloeibaar) frituurvet. Vast afval als schoonmaakdoekjes(ook wegwerp!), kattenbakkorrels, maandverband, condooms, etc. Zand, aarde, resten cement, gips, verf, etc. Wij danken iedereen bij voorbaat voor de medewerking en wensen u hierbij alvast een mooie en rustige start van de winterperiode toe. Natascha Peekstok Voorzitter oktober 2011 p 5

4 ADVERTENTIE UITNODIGING Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de najaarsledenvergadering zaterdag, 12 november 2011 om 13:00 uur in het Clubhuis aan de Volendammerweg 305 te Amsterdam oktober 2011 p 7

5 8 p oktober 2011 DE AGENDA Najaarsledenvergadering 12 november Mededelingen 2. Vaststelling notulen voorjaarsledenvergadering 7 mei Ingekomen stukken Deze worden uitsluitend behandeld indien ze minimaal 7 dagen voor de vergadering zijn ingediend bij het bestuur en de belangen van de tuingroep dienen 4. Beleidsplan 2012 van het afdelingsbestuur 5. Vaststelling begroting voor 2012 Om verzekerd te zijn van een antwoord op eventuele vragen tijdens de vergadering is het wenselijk deze vragen minimaal 7 dagen voor de vergadering schriftelijk in te dienen bij het bestuur t.a.v. de penningmeester, dhr. E. van Wilsem 6. Vaststellen van voorstel wijziging in het Huishoudelijk Reglement 7. Oproep nieuwe bestuurs- en commissieleden 8. Agenda voor de bondsnajaarsvergadering, december 2011 (zie Vroegop) 9. Rondvraag 10. Sluiting 1. Mededelingen De voorzitter, mevr. N. Peekstok, opent om uur de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal ook de heer Frans Rodermond, aanwezig namens de Bond van Volkstuinders. Zij deelt verder mee dat de procedure tijdens de vergadering als volgt is. Alleen leden die de presentielijst hebben getekend, kunnen deelnemen aan de discussie en stemmen. De discussie wordt gevoerd via de bestuurstafel, dus niet onderling. Ieder die het woord neemt, wordt verder verzocht naam en tuinnummer te noemen ten behoeve van het verslag. Omdat er nog geen (kandidaat) secretaris is, wordt het verslag vandaag gemaakt door Pieter de Ruiter (tuin 112). Zoals iedereen heeft kunnen zien bij binnenkomst, heeft het bestuur, om de interne communicatie te verbeteren, de nieuwsbrief opgestart. Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste gebeurtenissen op het park, meld u zich dan aan via onze internetpagina Voor het slagen van de nieuwsbrief is het belangrijk dat veel leden zich aanmelden. De voorzitter verzoekt daarom de aanwezigen ook de andere tuinders op deze mogelijkheid te attenderen. Helaas zijn de afgelopen periode 3 leden van ons tuinpark overleden: Bob Stender (tuin 141), Rob Verhulst (tuin 74), en Tom Keesman (tuin 108). Op verzoek van de voorzitter worden zij staande met 1 minuut stilte herdacht. AGENDAPUNT 2 Notulen voorjaarsvergadering 7 mei Vaststelling notulen najaarsvergadering 13 november 2010 Deze worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de samensteller. 3. Ingekomen stukken De volgende leden hebben een schriftelijk bericht van verhindering gestuurd: Fred Holst (tuin 109), Marion Wernink en Puck Schouten (tuin 174) en dhr. en mevr. Van Rossum (tuin 223). Enkele leden hebben onlangs hun bedenkingen geuit over het Bondsreglement waarin de leeftijdsgrens als voorwaarde voor de aanvraag, vrijstelling van vrijwilligerswerk is verhoogd van 70 naar 75 jaar. Het bestuur heeft gemeend hierop te moeten reageren door alle leden te wijzen op dit reglement, ons huisreglement, met daarbij wat aanvullende informatie. Dit ter voorkoming van eventuele misverstanden over dit onderwerp. Deze informatie wordt verspreid via de mededelingenborden, onze internetsite en het volgende clubblad. Willem Verlaan (tuin 130) maakt bezwaar tegen de gang van zaken. Hij heeft schriftelijk gevraagd om dit onderwerp voor de vergadering van vandaag te agenderen. Hij begrijpt die verhoging van de leeftijdsgrens niet en is het niet eens met wat hierover door het bestuur op papier is gezet. Hij maakt zich in het bijzonder boos over de passage waarin gesteld wordt, dat iemand die helemaal geen werkzaamheden meer kan verrichten eigenlijk ook zijn/haar tuin van de hand zou moeten doen. Die passage zou wat hem betreft dan ook geschrapt oktober 2011 p 9

6 ADVERTENTIE AGENDAPUNT 2 moeten worden. De voorzitter begrijpt dat deze verhoging van de leeftijdsgrens bezwaren oproept. Het is echter een besluit dat al door de Bond is genomen, en dat niet meer voor vandaag kon worden geagendeerd. In de informatie wordt alleen weergegeven hoe het nu geregeld is. 75 jaar is geen hard punt in die zin dat er altijd gekeken kan worden of er andere mogelijkheden zijn voor werk. Als iemand echter helemaal geen werk meer kan verrichten, dan rijst uiteindelijk wel de vraag of niet opportuun is de tuin op te zeggen, hoe vervelend dat ook is. Wat haar betreft, is de discussie over dit onderwerp open. Willem Verlaan merkt op dat alle aanvragen van alle leden van 70 jaar en ouder om vrijstelling algemeen werk tot nu toe zijn afgewezen. Volgens door hem bij de Bond ingewonnen informatie is deze verhoging van de leeftijd een voorstel, dus een afdeling kan hierover zelf beslissen. Zijn vraag was om dit punt te agenderen en daarover te stemmen. Dat is echter niet gebeurd. Volgens de voorzitter is geen sprake van een voorstel, maar een besluit van de Bond waarvan wij in ons huishoudelijk reglement niet kunnen afwijken. Het lijkt haar het beste dat ieder zijn of haar gedachten laat gaan over de verstrekte informatie, en mocht dat tot op- of aanmerkingen leiden (zowel positief als negatief) dan hoort het bestuur dat graag. In de najaarsvergadering kunnen wij daarop dan terugkomen. Willem Verlaan zegt dat hij zeker op dit punt zal terugkomen. Lenny Schroder (tuin 196), zelf bijna 70 jaar, zegt dat het nuttig is om te inventariseren bij ieder van 70 jaar en ouder wat (nog) mogelijk is en wat eventueel de alternatieven zijn voor het blijven leveren van een bijdrage aan het tuinpark. Zij is gaarne bereid om aan zo n inventarisatie mee te werken, hetgeen met applaus wordt begroet. De voorzitter acht het nuttig om de informatie over dit onderwerp nu te laten bezinken. Ieder kan dus reageren, bij voorkeur via Jaarverslag 2010 Geeft geen aanleiding tot opmerkingen, en wordt dus aldus vastgesteld. 5a. Financieel verslag 2010 Geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen, en wordt dus ongewijzigd vastgesteld. 5b. Verslag van de kascontrolecommissie Wordt voorgelezen door Okke Peijters, lid van de kascontrolecommissie, en luidt als volgt: de leden van de kascommissie Buikslotermeer hebben de boekhouding van het jaar 2010 gecontroleerd volgens de geldende richtlijnen van de Bond van Volkstuinders. De penningmeester heeft ons de mogelijkheid gegeven om alle voor hem beschikbare stukken te controleren. Wij zijn tevreden dat zijn boekhouding een waar en getrouw beeld geeft over de schulden en bezittingen van de afdeling en stellen voor dat de vergadering hem hierover decharge verleent. Opgemerkt wordt dat de Bond, bij wijze van proef, in februari 2011 verscherpte richtlijnen heeft uitgegeven. De verscherpte richtlijnen zijn door de leden van de kascommissie als proef toegepast. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en verbeterpunten die de kascommissie met het afdelingsbestuur opneemt. Namens de leden, 9 april 2011 Was getekend: mevr. K. Vonder, dhr. B. Sickman, dhr. P de Ruiter, dhr. O. Peijters. De vergadering, verleent, onder applaus, de voorgestelde decharge. oktober 2011 p 11

7 5c Vaststellen balans van de staat van baten en lasten 2010 Vastgesteld met dank aan de penningmeester, Ewald van Wilsem. 6. Benoemen bestuursleden De voorzitter merkt hierover het volgende op. Aftredend en niet herkiesbaar is ons bestuurslid en secretaris mevr. Elske de Kruyter. Het bestuur wil Elske namens de vereniging van harte bedanken voor haar inzet. Als blijk daarvan zullen wij Elske bij afwezigheid op een later moment namens de vereniging een presentje en bloemetje aanbieden. Omdat tot op vandaag zich nog geen opvolger of opvolgster heeft aangemeld om de secretaris werkzaamheden over te nemen, is het bestuur dringend op zoek naar invulling van deze vacature. Zoals ook in ons laatste clubblad is aangegeven, hoeft het niet zo te zijn dat alle werkzaamheden door 1 persoon worden verricht. Op dit moment zijn er twee tuinders die het dagelijks bestuur ondersteunen door met licht administratieve werkzaamheden bij te springen. Maar wij hebben daarnaast wel behoefte aan iemand die het dagelijks bestuur compleet maakt en zo de werkdruk van mij als voorzitter en van onze penningmeester Ewald van Wilsem verlicht. Het bestuur doet dus een dringend beroep op de leden om zich kandidaat te stellen voor de functie van secretaris. Een andere invulling zou kunnen zijn een nieuwe penningmeester en dat onze penningmeester de secretariswerkzaamheden op zich neemt. Goed nieuws is dat drie leden hebben aangegeven zich extra te willen inzetten als bestuurslid en gedelegeerde van commissies. Dat zijn Suzan Dogan (tuin 217), Marco Oskamp (tuin 42) en Erol Cigirci (tuin 51). Op voorstel van het bestuur benoemt de vergadering deze kandidaten tot lid van het bestuur. De voorzitter merkt tenslotte op dat Irene van Engelen (clubhuiscommissie) heeft aangegeven dat zij op dit moment, ondanks dat zij enorm veel plezier heeft gehad met het organiseren van activiteiten, hiermee even stopt. Het bestuur bedankt Irene namens de vereniging hierbij van harte. Als blijk daarvan wordt haar een presentje en bloemetje aangeboden. In de tussentijd hebben andere leden gemeend dat het tijd werd om het stokje over te nemen en onze vereniging te ondersteunen in zowel de bouw/tuin als de clubhuiscommissie. Het Bestuur wil hierbij iedereen alvast bedanken voor hun extra inzet. 7. Vaststellen van voorstel wijziging huishoudelijk reglement Om onnodige discussies tussen leden, vooral met betrekking tot het veroorzaken van overlast, te voorkomen, stelt het bestuur voor het huishoudelijk reglement op een drietal punten aan te passen en/of aan te vullen. De betreffende artikelen worden door de voorzitter ter vergadering voorgelezen, waarna de voorstellen punt voor punt worden besproken. Het eerste voorstel betreft de volgende aanvulling van artikel 4, pos 2 f (aanvulling/wijziging vet gedrukt): Een deugdelijke en duidelijk bereikbare brievenbus te plaatsen binnen 1 meter van het pad en op minimaal 60 cm hoogte en maximaal 1.50 meter hoogte. Dit voorstel leidt niet tot discussie, en wordt na stemming aangenomen (met 1 tegenstem). Het tweede voorstel betreft een aanvulling van artikel 7 (het artikel waarin is aangegeven wat verder niet is toegestaan) en luidt (aanvulling vet gedrukt): Pos. 4. In de aan het pad grenzende beplantingsstrook of langs de tuingrens met de buren bomen te planten binnen een afstand van 2 meter. Henk Lagerweij (tuin 58) zegt bij een rondgang verschillende slordige tuinen te hebben gezien, maar ook een keurige tuin met een mooie hoge heg van coniferen binnen 2 meter vanaf het pad. Hij vindt het triest dat nu juist die hoge heg afgeknipt moet worden. De voorzitter zegt dat die regel van bomen niet binnen 2 meter van het pad een al langer bestaande regel is, en dat coniferen bomen zijn. Fred Haaijen (tuin 94) merkt op dat de tekst spreekt over bomen planten. Dat betekent naar zijn mening dat bomen die al eerder zijn geplant binnen 2 meter langs de tuingrens met de buren niet weggehaald behoeven te worden. De voorzitter zegt dat voor de al bestaande situatie een overgangsregeling zal gelden. Als tuinders het onderling eens zijn - en dat ook op papier hebben gezet - dan behoeven bomen binnen 2 meter van hun tuingrens niet weggehaald te worden. Thymen Barbe (tuin 171) zegt 3 jaar geleden problemen met zijn buren te hebben gehad over een schutting precies op zijn tuingrens. Hij heeft toen het bestuur ingeschakeld, maar dat heeft daar niets aan gedaan. De voorzitter antwoordt dat deze situatie bij de komende schouw zal worden meegenomen. Guus van Veen (tuin 221) stelt voor om in het huishoudelijk reglement op te nemen dat een afspraak tussen buren zwart op wit moet staan, door bijvoorbeeld de volgende formulering aan de huidige voorgestelde tekst toe te voegen: tenzij dat schriftelijk overeengekomen is tussen de buren. Arie Bikkenhorst (tuin 18) brengt in herinnering dat de regel van geen bomen binnen 2 meter van het pad ook is genomen AGENDAPUNT 2 uit een oogpunt van preventie. Voorkomen moet namelijk worden dat in noodsituaties ziekenauto s en brandweerwagens bij het rijden op paden gehinderd worden door overgroeiende bomen. Wat hem betreft, blijft echter de afstand van het planten van bomen tot de tuingrens een zaak tussen buren onderling. Ron Schimmel (tuin 111) is het daarmee eens. Laat buren dergelijke zaken in goed overleg oplossen. Als buren problemen met elkaar hebben, dan los je dat niet op met weer een nieuwe regel, want dan vinden ze wel andere manieren om elkaar dwars te zitten. De voorzitter antwoordt dat het bestuur voortdurend over problemen met bomen bij de tuingrens wordt aangesproken. De voorgestelde nieuwe regel is bedoeld om al dit soort discussies te voorkomen. Zij is wel bereid de voorgestelde aanvulling aan de tekst toe te voegen. Vervolgens wordt de voorgestelde tekst met als aanvulling tenzij schriftelijk overeengekomen met de buren door haar in stemming gebracht. Stemmen 31 leden, tegen 25 leden, waarmee de voorgestelde nieuwe tekst inclusief de genoemde aanvulling is aangenomen. Het derde voorstel betreft de volgende aanvullende tekst in artikel 7 (het artikel waarin wordt aangegeven wat verder niet is toegestaan): Pos. 7. Het gebruik van hout, van welke kwaliteit dan ook, als brandstof tijdens het tuinseizoen. Rob de Boer (tuin 162) zegt een houtkachel te hebben gekocht, wat tot nu toe niet verboden was. Hij vindt dat problemen daarmee, zoals stankoverlast,in goed overleg met de buren opgelost dienen te worden. Hij heeft bijvoorbeeld afgesproken om bij een bepaalde wind die kachel niet te 12 p oktober 2011 oktober 2011 p 13

8 gebruiken. Het nu voorgestelde generale verbod op het stoken met hout, vindt hij dan ook een onnodige inperking van de individuele vrijheid. De voorzitter vindt het prima als tuinders problemen op dit punt onderling oplossen. In de praktijk blijkt dat echter nogal eens niet te lukken, met als gevolg discussies en ruzies, waarmee dan het bestuur wordt geconfronteerd. Vandaar dit voorstel. Arie Blikkenhorst (tuin 18) zegt dit punt te hebben ingebracht. Hij heeft het bestuur een lijst met personen voorgelegd die dit voorstel ondersteunen. Hij heeft geconstateerd dat met name allochtonen, die veelal de regels in ons reglement niet kennen, in de praktijk allerlei spullen verbranden. Hij vraagt zich verder af waarom het in de zomer nodig is een kachel te gebruiken. Rob de Boer (tuin 162) zegt dat in het voorstel sprake is van een verbod tijdens het tuinseizoen, waarin het bijvoorbeeld in de maand april nog behoorlijk koud kan zijn. Zoals eerder door hem opgemerkt, dienen problemen met buren in overleg opgelost te worden. Marco Oskamp (tuin 42) betreurt het dat de discussie hierover soms in de persoonlijke sfeer wordt getrokken. Zo is er over hem gepraat. Hij is van mening dat je mensen op dit punt de ruimte moet laten, en dat het een kwestie is van leven en laten leven. Hij wil zich in het bestuur ook daarvoor inzetten. Arie Blikkenhorst (tuin 18) merkt op dat het niet alleen om houtkachels gaat die overlast veroorzaken. Het gaat bijvoorbeeld ook om kooktoestellen uit Turkije en de vraag is wat er in de toekomst nog meer bij gaat komen aan apparatuur. Het is geen prettig idee als dat maar door blijft gaan. Astrid (tuin 80) zegt dat de stank van de houtkachels de hele dag in het huis blijft hangen. Waarom, vraagt zij zich af, gebruikt men geen gaskachels. Ron Schimmel (tuin 111) vraagt of het verbod alleen geldt voor houtkachels, en bijvoorbeeld niet voor vuurkorven. Dat laatste is al verboden, antwoordt de voorzitter (in artikel 15 van het Huurreglement van de Bond). Tine van de Berg (tuin 77) vraagt zich af of het normaal is dat het parkeerterrein soms blauw staat van de rook. Zij vindt ook dat het stoken met houtkachels in het seizoen helemaal niet nodig is. Irene Onderweegs (tuin 230) zegt dat in de discussie alle gras al voor haar voeten is weggemaaid. Gelet op de discussie vraagt zij zich af: waar zijn wij mee bezig? Thijmen Barbe (tuin 171) zegt niet in de stank van anderen te willen zitten. Wat hem betreft wordt er vanaf 1 april tot 1 oktober niet met kachels gestookt. Susan Dogan (tuin 217) zegt niet alleen namens zichzelf maar ook namens anderen te spreken als zij zegt dat Turkse kooktoestellen niet dagelijks worden gebruikt. Zij vraagt zich, gelet op de discussie, af, of straks alles, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de barbecue, verboden wordt. De voorzitter brengt vervolgens het voorstel in stemming, na nog eens benadrukt te hebben dat het alleen gaat om het verbod van hout als brandstof. Uit de stemming blijkt dat 12 tuinders voor het voorstel zijn, 41 tuinders tegen, terwijl 6 tuinders blanco stemmen. De voorzitter constateert dat het voorgestelde verbod op het gebruik van hout als brandstof afgewezen is. Zij voegt daaraan toe dat ieder moet proberen om overlast voor buren zoveel mogelijk te voorkomen, hetgeen de vergadering met applaus ondersteunt. Okke Peijters (tuin 184) heeft nog de volgende aanvullende vraag: als er toch overlast ontstaat, en men komt in goed overleg niet tot een oplossing, treedt dan het bestuur op? Die vraag wordt door de voorzitter bevestigend beantwoord. 8. Agenda voorjaarsvergadering van de bondsvergadering en benoeming van afgevaardigden naar de bondsvergadering. Vindt plaats op dinsdag 7 juni 2011 in het verenigingsgebouw van het volkstuinpark De Bretten, Seineweg 16, 1043 BH Amsterdam aanvang 19.30uur, zaal open 19.00uur. De voorzitter geeft aan dat onze afdeling nog 3 afgevaardigden kan benoemen (waarvan minimaal 1 geen bestuurslid is). Deze benoeming geldt voor een periode van 3 jaar. Op haar vraag wie zich hiervoor beschikbaar wil stellen, melden zich Irene Onderweegs (tuin 230), vanwege drukke werkzaamheden onder voorbehoud, en Pieter de Ruiter (tuin 112). 9. Rondvraag Luuk Lemmens (tuin 99) vraagt of er op het tuinpark een accu-oplaadpunt kan komen, omdat steeds meer tuinders elektriciteit nodig hebben voor laptops, elektrische fietsen etc. De voorzitter antwoordt dat dit al eens eerder is aangevraagd. De kosten daarvan bleken bij onderzoek hoog te zijn, terwijl het toen om de vraag van 1 persoon ging. Als echter blijkt dat meer personen daarin geïnteresseerd zijn, dan wil het bestuur die mogelijkheid nog eens bekijken. Willem Verlaan (tuin 130) merkt op dat er een verplichting bestaat de namen van aspirant-leden op het bord te publiceren. Hij vraagt dat mede in verband met het vermoeden van onderhuur van een tuin op zijn gedeelte van het tuinpark. Wat dat laatste betreft, zegt de voorzitter dat dat bij het bestuur gemeld is, en dat AGENDAPUNT 2 een en ander in onderzoek is. Dat de namen van aspirant-leden op het bord gepubliceerd moeten worden, was haar niet bekend. De vraag doet zich verder wel eens voor of ons tuinpark opengesteld of openbaar is. Als het laatste het geval zou zijn, dan zou de gemeente moeten zorgen voor het ophalen van het vuilnis. Fred Haaijen (tuin 94) merkt op dat hij nu anderhalf jaar bezig is het het onderhoud van de scheg. Dat leidde ertoe dat daar vorig jaar wilde orchideeën als de rietorchis en de bijenorchis hebben gebloeid. Helaas is 3 weken geleden een deel weggemaaid. Hij vraagt daarom erop te letten dat dit niet nog eens gebeurt. De voorzitter betreurt het dat dit door een miscommunicatie is gebeurd. Zij dankt Fred Haaijen voor zijn inzet voor natuurvriendelijke oevers van de scheg, en de vergadering ondersteunt dat met applaus. Astrid (tuin 80) meldt dat er regelmatig sprake is van overlast door kinderen, bijvoorbeeld door het gooien van stenen tegen het clubgebouw. De voorzitter vindt dat bij overlast door kinderen de ouders daarover aangesproken moeten worden. 10. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om ca uur de vergadering. 14 p oktober 2011 oktober 2011 p 15

9 ADVERTENTIE AGENDAPUNT 4 Beleidsplan voor 2012 van het bestuur van Tuinpark Buikslotermeer voor de najaarsvergadering van zaterdag Verbeteren van de communicatie tussen bestuur, commissies en leden door: - meer vrijwilligers voor bestuur en commissies aan te trekken, zodat de werkdruk per individuele vrijwilliger wordt verlicht en er tijd komt voor meer ontspannen onderlinge contacten naast de uitvoering van de vele taken die er nu eenmaal te verrichten zijn. -gebruikelijk uitnodigen van bestuur- en commissieleden (en hun partners) voor een bijzondere avond; -het uitbreiden van de afgelopen jaar begonnen nieuwsbrief; -instellen van een vragenrubriek voor leden in ons tuinblad. Toezicht en het opleggen van sancties met betrekking tot het onderhoud van individuele tuinen, paden en slootkanten en sloten, algemeen werk-deelname, (niet) voldoen aan de bouw- en andere voorschriften, zoals illegale bouwsels en opslag (aanhangers, boten e.d.), illegaal storten van groen en huisvuil in en om het tuinpark, (gemotoriseerd) verkeer op het tuinpark, gebruik gemotoriseerde werktuigen buiten de daarvoor toegestane uren enzovoort. (Het tijdelijk gedogen van beperkte overlast veroorzakende handelingen door startende tuinders zal zoveel mogelijk worden voortgezet). Het uitwerken en uitvoeren van het ecologisch beheerplan ten aanzien van de schegoevers in samenwerking met aanwonenden en gebruikers. Het in overleg met de meest betrokken leden uitwerken en uitvoeren van een plan voor het gebruik van het op de Zwartegouw uitlopende (grootste) gedeelte van de scheg waarover wij niet op basis van ons huurcontract de exclusieve zeggenschap hebben. Aanpassen van het supplement van ons tuinpark aan de sinds 2009 gewijzigde bondsreglementen, en daarbij opnieuw onder ogen zien van bepaalde ge- en verboden in het licht van eventuele gewijzigde algemene opvattingen. Voortzetten in samenwerking met het hoofdbestuur van de contacten met het stadsdeel met het doel dat de werkzaamheden m.b.t. het niet goed functionerende rioolstelsel, de afwerking van de paden en de verzakkingen rondom de clubgebouwen zullen worden voortgezet en afgewerkt met zo min mogelijk oponthoud. Het tot stand brengen van verfraaiing en het functioneel verbeteren van de hoofdingang, hoofdpad en clubhuisplein van ons tuinpark, zonodig in samenspraak met het aangrenzende bondskantoor, met planten en zo mogelijk mede door onze leden gemaakte (kunst)objekten. Instellen en bemannen van een commissie voor de voorbereiding van het vijftigjarig (10e) lustrum van onze vereniging in Bestuur Tuinpark Buikslotermeer Amsterdam, 23 augustus oktober 2011 p 17

10 AGENDAPUNT 5 Staat van Baten&Lasten(in euro) realisatie realisatie begroting begroting Toelichting op begroting 2012 Lasten Contributies BvV/AVvN (A) x 70 Grondhuur tuinen(b) m2 x ( 0,42+ 1,5% prijsindexering) Verzekering tuinopstallen/inb. (C.) , extrapolatie nota s AON voorgaande jaren Taxatiekosten idem pas weer voorzien over enkele jaren Watergeld (D) grove schatting op basis voorgaande verbruiken x bekende tarieven Subtotalen A t/m D , Grondhuur parkgedeelte (E.a.) min74454m2 x( 0,42+1,5%prijsindex)min 6271gewenningskorting Verzekering clubgeb./inb. (E.b.) grove schatting op basis voorgaande jaren Onderhoud tuinpark (E.c.) normaal+ 8000in combinatie met verfraaiing entree, plein en hoofdpad Onderh. gebouwen/install. (E.c.) :voor schilderwerk clubgebouw+herstel (glas)schades boven verz.deel Reserveringen idem (E.d.) na uitvoering in 2011 opnieuw te bezien Vrijval van onderhoudsvoorziening was schilderwerk clubgebouw Kosten beveiliging (E.e.) schatting op basis voorgaande jaren Vaste lasten (E.f.) OZBeig.deel2007/08/09+eig.&gebruiker2010/2011+andere heffingen Subtotalen mbt OnroerendGoed Energie (F.g.) schatting op basis voorgaande jaren Kosten bestuur (F.h.) schatting op basis voorgaande jaren Kosten tuinkrant (F.j.) schatting op basis voorgaande jaren Ontspann.-&activiteitencie (F.k.) schatting nieuw beleid Jubileum voorbereiding 10e lustrumfestiviteiten Afvalcontainers (F.l.) schatting op basis voorgaande jaren EHBO/Arbo/legionellabestr.(F.m.) schatting nieuw beleid (waaronder meer EHBOers) Kosten bouwcommissie (F.n.) schatting Subtotalen mbt Activiteiten Opbouw/vrijval voorr.aanl.wa/rio geen niet eerder verhuurde tuinen meer uit te geven Restituties waarborgsommen schatting 10 gereedkomende tuinhuizen+ inname van 5 lege tuinen Reservering waarborgsommen volgt Restituties minus Ontvangen waarborgsommen Aanschaf mach./app./inrichting verfraaiing entree en hoofdpad Overige lasten/onvoorzien er is altijd wel wat Totaal lasten p oktober 2011 oktober 2011 p 19

11 AGENDAPUNT 5 Staat van Baten&Lasten(in euro) realisatie realisatie begroting begroting Toelichting op begroting 2012 Baten Ontvangen contr.e.a.tuinlasten zie ook onderbouwing voorstel contributie (verhoging) 2012 Ontvangen entreegelden geschat 15 nieuwe huurders Ontvangen bijdragen aanleg wa/ri geen niet eerder verhuurde tuinen meer uit te geven Ontvangen waarborgsommen schatting verhuur van 5 lege tuinen Ontvangen leges bouwcommissie grove schatting doorberekende leges Boetes voorzover niet via Tuinlst we gaan er van uit dat men zich aan de Reglementen houdt Advertentieopbrengsten grove schatting op basis voorgaande jaren Borgs./verg. sleutels/verk.reglem obv vorige jaren (waarborg extra sleutel voortaan 25 ivm verhoging kostprijs) Vrijgevallen van optieborgsommen thans administratiekosten voor plaatsen op wachtlijst Resultaat clubhuis voorzichtig begroot Resultaat inkoop voorzichtig begroot Ontvangen uit 30%gelden : 17000vervanging schoeiing+ 5000verfraaiing entree/hoofdpad Ontv onderh.bijdragen Stadsdeel opgespaarde bijdragen voor verfraaiing entree, plein,hoofdpad Rente Stallingsrekening Postbank grove schatting op basis voorgaande jaren Vrijval van vervangingsreserves was eenmalig in 2006 Overige baten/onvoorzien voorzichtig begroot Totaal baten Saldo nadelig , aanvaardbaar begroot tekort Totaal generaal , p oktober 2011 oktober 2011 p 21

12 AGENDAPUNT 5 Uitleg contributieverhoging 2012 In 2010 heeft het Stadsdeel Noord vastgesteld dat ons tuinpark ongeveer 30% meer oppervlak in gebruik heeft dan waarde huur- betalingen sinds 2005 op gebaseerd waren. In het huurcontract is het oppervlak aangepast aan de werkelijkheid, waardoor onze huurlasten ongeveer 30% hoger uitkomen. Daarnaast is onder meer de premie voor de verzekering vangebouwen en machines/apparatuur sinds 2005 behoorlijk omhoog gegaan. In de najaarsvergadering van 2010 is daaromal besloten de bijdrage voor onroerende zaken in stappen te verhogen.voor de activiteiten is de verhoging voor 2012 beperkt tot de reservering van voor het jubileum in 2013 (ca. 10). Begr.2011 Bijdrage in contributies jaartotalen A. Contributie door te betalen aan BvV/AvvN (2012 geschat ***) ,70 70,00 B. Tuinhuur o.b.v. oppervlak individuele tuin x 0,42 per m2 (2012:+1,5%) individueel indiv. C. Verzekeringspremie vlgs overeengek. Bedr. door te betalen aan AON individueel indiv. D. Voorschot/afrekening individueel verbruik door te betalen aan Waternet individ indiv. E. Bijdrage voor algemeen groen, onderhoud idem, verzekering, onderhoud, vaste lasten enzovoort park en opstallen:onroerendgoed a. grondhuur m ingang v 2011: (voorheen 0,42= af: in rek. te brengen voor 247 individuele tuinen 042= af: gewenningskorting: *,in bijdrage E blijft te dekken (2012:+1,5%) 9387 b. verzekering opstallen tuinpark: clubhuis, algemeen werkruimten, winkel enz c. normaal onderhoud algemeen groen en opstallen tuinpark (incl.v&o) 7000 d. reservering voor periodiek (groot) onderhoud opstallen 3000 e. beveiliging opstallen tuinpark 1000 f. OZB en andere vaste lasten verbonden aan opstallen :247=148,75 162,00 F. Bijdrage voor activiteiten tuinparkvereniging: ACTIVITEITEN g. energie gebruikt in opstallen tuinpark, pompen en parkverlichting 6000 h. kosten bestuur 3500 j. kosten tuinkrant 3500 k. kosten ontspannings- of activiteitencommissie ** 2500 l. kosten afvalverwijdering/verplaatsing 1500 m. kosten EHBO, arbowet, legionellabestrijding 1000 n. kosten bouwcommissie :247=74,90 85,00 * Voor de verhoging van de gehuurde grond en water is een in drie jaar aflopende gewenningskorting overeengekomen met het stadsdeel, zodat de bijdrage voor het beheer van de onroerende zaken in 2012 nogmaals met 12,75 omhoog moet gaan (evenzo in 2013 en 2014), terwijl de huurindexatie met 1,5% op een verhogingvan 0,76 per tuin uitkomt. Hiermee komt de totale bijdrage voor onroerend goed op 162,26, afgerond 162. **In verband met het 50-jarig jubileum in 2013 stelt het bestuur voor om dit gedeelte van het budget te verdubbelenen hiervan de helft te reserveren voor het jubileumjaar. Deze reservering van komt op 10,12 per tuin, waarmee de totale bijdrage voor activiteiten in 2012 komt op 85,02, afgerond 85 ***Ten tijde van het opstellen van dit voorstel voor de contributie en de begroting 2012 was de BvV contributie voor 2012nog niet bekend, zodat die moest worden geschat. Ten tijde van de Najaarsvergadering zal deze wel bekend zijn, Bij de berekening van de contributiebijdragen werd geen rekening gehouden met inkomsten van de inkoop, clubhuis, reclame en ontvangen rente. Ook is er geen rekening gehouden met uitgaven voor vervanging van machines/inventaris, onvoorziene lasten of oninbare vorderingen 22 p oktober 2011 okktober 2011 p 23

13 AGENDAPUNT 6 Vaststellen van voorstel wijziging huishoudelijk reglement AGENDAPUNT 7 Oproep nieuwe bestuursen commissieleden Ons geacht lid van de Commissie Verfraaiing en Onderhoud Willem Verlaan heeft na inventarisatie van de mening van een groot aantal leden het bestuur verzocht Artikel 5 (Algemeen werk), lid 8 van ons Supplement op het reglement van de Afdelingen als volgt gewijzigd aan de leden van de Najaarsvergadering in stemming te willen brengen: 8. Door het bestuur kunnen op verzoek van het lid worden vrijgesteld van algemeen werk: leden die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt en die al tenminste vijf jaar lid zijn van Tuinpark Buikslotermeer. Het bestuur heeft overleg gepleegd met de Commissie V&O over de eventuele gevolgen van deze wijziging op de bemanning (bemensing) van het zaterdagse Algemene werk. De Commissie heeft gezegd met deze eventuele gevolgen akkoord te gaan. Het gevolg zou eventueel kunnen zijn dat weer van het instellen van acht in plaats van de huidige zes werkbeurten per tuinseizoen moet worden overgegaan en in het uiterste geval dat professionele, dat is betaalde hulp, moet worden ingeschakeld ten laste van de begroting van het tuinpark wat eventueel zou kunnen leiden tot een verhoging van de door iedere tuinder te betalen jaarlijkse tuinlasten rekening. De huidige inhoud van lid 8 van Artikel 5 geeft het bestuur nog de mogelijkheid het verzoek om vrijstelling af te wijzen, als er bijvoorbeeld nog mogelijkheden zijn dat gezinsleden het algemeen werk verrichten en de mogelijkheid tot het doen verrichten van andere activiteiten ten dienste van het tuinpark, waarbij de algemene vrijstelling dan pas bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar zijn gelding krijgt op basis van het Bondsreglement. Het bestuur verzoekt de aanwezige leden hier bij de stemming voor het voorstel goede nota van te nemen. Zoals bekend heeft onze vereniging dringend behoefte aan leden die zich extra willen en kunnen inzetten als commissielid of bestuurder. Ondanks herhaaldelijke oproepen is het bijvoorbeeld nog niet gelukt permanente versterking voor de clubhuiscommissie of het dagelijks bestuur, positie secretaris, te realiseren. Wat betekent dat de werkdruk zeer hoog is. U heeft dit gemerkt aan de minimale activiteiten en openstelling van ons clubhuis en aan de helaas vaak persoonlijke afwezigheid van het dagelijks bestuur onder de leden. Hierbij doen wij dus nogmaals een beroep op u. Vindt u het leuk om iets te organiseren, of wilt u gewoon een extra steentje bijdragen aan de gezelligheid van onze vereniging? Of zegt u, nee, brieven schrijven, of vergaderingen bijwonen, of notuleren daar wil ik meer van opsteken of heb ik meer ervaring mee. U bent van harte welkom. Dit is uw kans om u aan te melden en uw eigen tuinvereniging extra te ondersteunen voor het nieuwe tuinseizoen p oktober 2011 oktober 2011 p 25

14 ADVERTENTIE In het reglement staat onder artikel 4. 2c: Leden zijn verplicht om sloten in de periode van 15 okotober en 15 november te baggeren. Op pagina 29 vinden jullie van V & O de jaarlijkse mededeling dat er weer gebaggerd moet worden. Daaronder staat een briefje dat ingeleverd moet worden als er gebaggerd is. TUINTIPS Tijd om te baggeren! Waarom baggeren? Onze sloten zijn behoorlijk ondiep, ik schat zo n 60 tot 70 cm. Op de bodem liggen bladeren, dode waterplanten, stof en zand. Soms komt daar ook wat zwerfvuil bij. Deze zwarte laag wordt bagger genoemd. Elk jaar groeit de baggerlaag met 1 a 2 centimer. Hierdoor wordt de sloot steeds ondieper. De plantenresten in de baggerlaag vergaan langzaam en zo komen er voedingsstoffen in het water. Als de sloot niet gebaggerd wordt, bevat de sloot bij warm weer nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof, met stank als gevolg. Ook kan een ondiepe sloot minder water afvoeren, wat bij een heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Waarom tussen 15 oktober en 15 november? In die periode zijn de meeste jonge kikkers en salamanders uit de poel vertrokken en zijn de overwinteraars nog niet aanwezig. Hoe bagger je nu eigenlijk en wat heb je daar voor nodig? Je kan baggeren met een baggeremmer of een baggerbeugel. In het inkoopwinkeltje zijn baggeremmers te koop en een 5 meter lange baggeremmerstok. Een aantal tuinders hebben een eigen baggeremmer. Vaak al aangeschaft op de vorige tuin. De emmers verschillen van elkaar, maar het systeem is het zelfde. De emmer is klein van maat en heeft verschillende gaten om het water door te laten lopen. De emmer schuif je over de bodem en trek je langzaam omhoog. Laat de bagger niet te lang op de slootkant liggen, want daar zit behoorlijk veel voedingsstoffen in. Het is beter om de bagger over je tuin te verspreiden. Het bestuur heeft laten weten dat het mogelijk is om bij V & O een baggeremmer en stok te lenen. Aangezien in het verleden de emmers soms met gebroken stok werden teruggebracht, lenen ze de spullen liever niet uit. Misschien is het een idee om een borg te vragen en bijvoorbeeld bij breuk een nieuwe stok te laten betalen. Saskia van Briemen (tuin 198) oktober 2011 p 27

15 ADVERTENTIE ADVERTENTIE VAN DE V&O COMMISSIE GLASHANDEL A Baggeren en zo Graag verzoeken wij alle tuinders in ons tuinpark om weer te baggeren en de waterstand op hun tuin in onderstaande strook in te vullen. Vergeet niet jullie naam en tuinnummer te vermelden. Opsturen voor 1 december 2011 a.s naar: Administratie vantuinpark Buikslotermeer Volendammerweg EA Amsterdam of deponeren in de brievenbus voor het clubhuis. Mochten jullie problemen hebben bij het opnemen van de waterstand, vraag het aan je buren of aan andere tuinders op het park. V & O N B Baggerbriefje Naam: Verklaart hierbij de sloot bij tuinnummer: te hebben gebaggerd en het overtollige riet te hebben verwijderd Datum: Handtekening: 24 UUR SERVICE voor winkels, bedrijven en particulieren bij glasschade en noodvoorzieningen Fax Watermeterstand Naam: Tuinnummer: Jaar: 2011 Stand watermeter: Datum: Handtekening: oktober 2011 p 29

16 BESTUUR EN COMMISSSIES ADVERTENTIE Bestuur Natascha Peekstok, voorzitter, tuin 244 tel Ewald van Wilsem, 1e penningmeester en verzekeringen, tuin 192 tel Erol Cirgirci, lid tuin 51 Suzan Bilgin, lid tuin 217 Marco Oskamp, lid tuin 42 Astrid Weeks, lid tuin 13 Redactie tuinkrant Saskia van Briemen tuin 198 Arie Snel tuin 227 Guus van Veen tuin 221 Bouw/tuincommissie Hijme Peekstok tuin 243 Edy Greve tuin 143 Frans Kramer tuin 190 Christiaan Wormhoudt tuin 116 Vicky van den Berg tuin 78 Bertus van den Berg tuin 77 Ingrid Haaijen tuin 69 Peter Petrovic tuin 115 Clubhuiscommissie Ria van den Bogaard tuin 107 Willem Brandon tuin 17 Rina Broerse tuin 3 Joke van der Fange tuin 140 Daan Kreuger tuin 134 Marty Misdorp tuin 149 Michelle Postma tuin 19 Inkoopcommissie Remco de Jong tuin 169 Astrid Spaan tuin 129 Berthe Volbeda tuin 127 Hans Vos tuin 239 Kascontrolecommissie Okke Peijters tuin 184 Rob Romeijn tuin 178 Pieter de Ruiter tuin 112 Ben Sickman (reserve) tuin 97 Karen Vonder tuin 167 Verfraaiing & Onderhoud Jan Barbé tuin 247 Thijmen Barbé tuin 171 Arie Bax tuin 12 Brian Broens tuin 240 Teun van Dongen tuin 81 Floor van Rossum tuin 223 Henk Scheepers tuin 68 Willem Verlaan tuin 130 EHBO Ria van den Bogaard tuin107 GOED OM TE WETEN Ziekenhuis Boven IJ Statenjachtstraat CS Amsterdam tel: Alarmnummer brandweer / politie tel: 112 Politie Bureau Waddenweg tel: p oktober 2011 Is uw naam, tuinnummer of functie niet goed in het colophon vermeld? Mail dan naar de redactie: xxxxx 2011 p 9

17 ADVERTENTIE 8

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl

T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl 1933 2014 T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl Inhoudsopgave T Buitenblaadje Van de voorzitter Penningmeester praatjes Notulen

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje Tuinpark Ons Buiten Riekerweg 15 1066 BT Amsterdam (020) 6174707 fax: 6175493 www.ons-buiten.nl tuinpark@ons-buiten.nl bankrekening:

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 Inhoudsopgave Contactpersonen 3 Van de redactie 5 Van de voorzitter 7 Weekendbeurten havenmeester 9 Nieuwe Boot Nieuwe box. Mededeling secretaris 10 Bootverzekering

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie