SUGGNOMÈ FORUM VOOR HERSTELRECHT EN BEMIDDELING VZW Gecoördineerde statuten na wijziging Goedgekeurd op de algemene vergadering dd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUGGNOMÈ FORUM VOOR HERSTELRECHT EN BEMIDDELING VZW Gecoördineerde statuten na wijziging Goedgekeurd op de algemene vergadering dd."

Transcriptie

1 SUGGNOMÈ FORUM VOOR HERSTELRECHT EN BEMIDDELING VZW Gecoördineerde statuten na wijziging Goedgekeurd op de algemene vergadering dd. 27 april 2004 NAAM: SUGGNOMÈ FORUM VOOR HERSTELRECHT EN BEMIDDELING RECHTSVORM: VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: MARIA-THERESIASTRAAT LEUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: De wijziging van de statuten werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 27 april 2004 met unanimiteit van stemmen van 23 aanwezige (16) of vertegenwoordigde leden (7). STICHTENDE LEDEN AERTSEN Ivo, Hoogstraten, 21 oktober 1953, Prinses Lydialaan 45, 3001 HEVERLEE BERGE Jan, Deinze, 21 april 1955, Oude Geldenaaksebaan 39, 3360 Bierbeek BEYENS Kristel, Aarschot, 5 mei 1962, Georges Lorandstraat 20, 1050 Brussel BIERMANS Nadia, Turnhout, 3 maart 1967, Kriebekestraat 39, 3390 Tielt-Winge BOON Katrien, Kortrijk, 18 augustus1958 Hanssenslaan 22, 3080 Tervuren CARMEN Ivo, Leuven, 14 september 1947, Duivenstraat 2, 3052 Blanden CLAES Mia, Heusden-Zolder, 9 maart 1961, P. Legrandstraat 31, 3012 Wilsele DEBELS Nicole, Burgemeester Nolsstraat 51, 8500 Kortrijk DECOCK Geert, Roeselare, 7 oktober 1954, Beelbroekstraat 72, 9040 Gent DEWULF Carine, Ieper, 11 december 1965, Bad Godesberglaan 9, 8500 Kortrijk FIEUWS Erika, Brugge, 17 februari 1958, Pastorijstraat 11 B, 2820 Bonheiden GOOSEN Tom, Essen, 10 november 1970, Heikantlaan 42, 2910 Essen KLERKX Jan, P. Leopoldlaan 28, 2600 Berchem LAUWAERT Katrien, Ninove, 4 april 1969, Bruineveld Kessel-lo MEYVIS Wilfried, Medelaar Halle-Zoersel NEYS Achiel, Kalmthout, 13 februari 1943, Brabanconnestraat 97, 3000 Leuven PETERS Tony, Munsterbilzen, 2 juni 1941, Van Couwenhovelaan 44, 3020 Herent PIETERS Freddy, De Klinge, 12 december 1954, Lange Hagen 9, 3001 Heverlee PUTTAERT Martine, Ukkel, 20 juni 1957, Beukenlaan 64, 3110 Rotselaar SCEVENELS Marleen, Willebroek, 20 april 1959, Bogaardenstraat 13,3000 Leuven SIFFERT Piet, Leuven, 27 november 1943, Schoolbergenstraat 157, 3010 Kessel- Lo SNEIDERS Els, Vilvoorde, 5 april 1966, Jules Besmestraat 81, 1081 Brussel SPRANGERS Anna, M. Noëstraat 51, 3050 Oud- Heverlee VAN GARSSE Leo, Sint-Niklaas, 25 september 1956, Wittebolsstraat 72, 3018 Wijgmaal VERHELST Marc, Aalter, 24 januari 1958, Karel Mirystraat 11, 9000 Gent Allen van Belgische nationaliteit tenzij anders vermeld 1

2 NAAM Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam SUGGNOMÈ Forum voor herstelrecht en bemiddeling. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of door de afkorting vzw, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel. ZETEL Artikel 2 De zetel van de vzw is gevestigd te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 114, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Leuven. DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN Artikel 3 De vereniging stelt zich tot doel een specifieke bijdrage te leveren tot de verdere humanisering van de samenleving in het algemeen en van de rechtsbedeling in het bijzonder, en dit door het bevorderen van methoden en benaderingen die slachtoffers en daders van misdrijven, alsook hun omgeving, de mogelijkheid bieden om door middel van onderlinge communicatie actief en vrijwillig deel te nemen aan probleemoplossing en herstel. Artikel 4 Om dit doel te bereiken zal de vereniging onder meer: visie en methodiek ontwikkelen om te bemiddelen tussen slachtoffer en dader; onderzoek doen naar andere methoden van herstel en probleemoplossing; deze methoden uitproberen in de praktijk, ze evalueren, bijsturen en overdraagbaar maken en daartoe een organisatorisch kader uitbouwen; terzake informatie, documentatie, methodische ondersteuning en vorming aanbieden; informatie- en ervaringsuitwisseling, overleg en samenwerking organiseren tussen alle geïnteresseerden in binnen- en buitenland; studie-, onderzoeks-, prospectie- en innovatiewerk verrichten op deze en aanverwante terreinen; sensibiliserende en beleidsbeïnvloedende initiatieven nemen en ondersteunen t.a.v. justitiële en andere overheden, t.a.v. maatschappelijke voorzieningen en t.a.v. de samenleving in het algemeen. Deze opsomming is niet beperkend en kan verduidelijkt en aangevuld worden in het intern reglement. 2

3 Artikel 5 De vereniging zal haar doelstellingen en activiteiten realiseren in nauwe samenwerking met justitiële, politiële en bestuurlijke overheden en diensten, met de advocatuur, met voorzieningen voor maatschappelijke hulp- en dienstverlening, met onderzoeks- en onderwijsinstellingen, met verenigingen in binnen- en buitenland met een gelijkaardig doel en met andere relevante personen en diensten. Artikel 6 De vereniging zal in haar interne en externe werking een beleid voeren gegrondvest op wederzijds respect voor ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen. Artikel 7 De vereniging mag alle wettelijke middelen aanwenden tot realisatie van haar doelstellingen. Zo kan ze hiertoe personeelsleden in dienst nemen, die ze, naargelang de noodzaak en de behoefte, voor specifieke opdrachten kan detacheren naar andere instanties. DUUR Artikel 8 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan steeds ontbonden worden. LEDEN Artikel 9 De vereniging telt werkende en toegetreden leden. Werkende leden beschikken over alle rechten zoals omschreven in de wet en in deze statuten. Werkende leden beschikken over een beslissende stem in de algemene vergadering. Toegetreden leden kunnen deelnemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering met raadgevende stem. Artikel 10 Het aantal werkende leden bedraagt maximaal veertig en minimaal vijf leden. Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. De ondergetekende stichters zijn de eerste werkende leden. Artikel 11 Kunnen aanvaard worden als werkend lid: alle natuurlijke personen die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en hun deskundigheid of ervaring actief willen inzetten bij de realisatie daarvan. 3

4 Artikel 12 Kunnen aanvaard worden als toegetreden lid: alle natuurlijke personen die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en de realisatie daarvan moreel en/of financieel willen ondersteunen. Artikel 13 Alle aanvragen om lidmaatschap worden schriftelijk gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. Nieuwe leden worden door de raad van bestuur aanvaard bij gewone meerderheid van stemmen. Deze aanvaarding dient door de eerstvolgende algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen te worden bekrachtigd. Artikel 14 Leden die ontslag nemen moeten dit schriftelijk ter kennis brengen van de voorzitter van de raad bestuur. Het ontslag wordt effectief uiterlijk één week na dit schrijven. Het lidmaatschap van een lid dat in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw kan op voorstel van de raad van bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle werkende leden worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering. Artikel 15 De algemene vergadering kan jaarlijks een lidmaatschapsbijdrage vaststellen. Het lidgeld bedraagt maximum 125. Artikel 16 Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz. Een lid dat ontslag nam of uitgesloten werd kan geen aanspraak maken op de terugbetaling van eerder betaalde bijdragen. Het lid is ertoe gehouden de verplichtingen voor het lopende kalenderjaar na te komen. ALGEMENE VERGADERING Artikel 17 De algemene vergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Zij heeft alle bevoegdheden die haar door de wet of door deze statuten worden toegekend. 4

5 Artikel 18 De algemene vergadering is bevoegd voor: het bepalen van het algemene beleid van de vereniging; het jaarlijks goedkeuren van het werkingsprogramma en het werkingsverslag van de vereniging; het opstellen en goedkeuren van het intern reglement. Artikel 19 De algemene vergadering is samengesteld uit de werkende en toegetreden leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. Zo deze afwezig is, wordt zij voorgezeten door de ondervoorzitter of, zo deze laatste afwezig is, door de oudste aanwezige bestuurder. Artikel 20 De algemene vergadering komt jaarlijks bijeen ten laatste in de loop van de maand april om zich uit te spreken over de werking en de rekeningen van het voorbije jaar en het programma en de begroting van het lopende jaar. Buiten deze vergadering kunnen algemene vergaderingen worden belegd wanneer dit noodzakelijk is voor de werking van de vereniging. Artikel 21 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij gewone brief per fax of per of per gewone post verzonden aan elk lid ten laatste veertien dagen voor de vergadering. De uitnodiging vermeldt de dagorde van de vergadering. De algemene vergadering kan beslissen bijkomende agendapunten te behandelen. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer tenminste één vijfde van de werkende leden daarom verzoekt. Artikel 22 Elk werkend lid beschikt over één stem en kan zich bij schriftelijke volmacht laten vervangen door een ander werkend lid. Een lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen. Artikel 23 De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, op voorwaarde dat minstens de helft van de werkende leden aanwezig is en behoudens over zaken waarover een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist is door de wet. Conform de wettelijke bepalingen vereist de wijziging van de statuten een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de werkende leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan 5

6 beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden zoals bepaald in voorgaande ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden De stemmen van personeelsleden worden slechts in rekening gebracht voor maximaal een vierde van het totale stemmenaantal. Artikel 24 De besluiten van de algemene vergadering worden genoteerd in een verslag en per fax, of per post toegezonden aan alle leden. Zij worden tevens bewaard in een notulenregister dat op het adres van de maatschappelijke zetel ter inzage zal zijn van derden. BESTUUR Artikel 25 De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste twaalf leden. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Artikel 26 De algemene vergadering kiest onder zijn werkende leden de leden van de raad van bestuur en ontslaat ze. Het mandaat van de leden van de raad van bestuur geldt voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur. Bestuurders die ontslag nemen kunnen tijdelijk vervangen worden door de raad van bestuur. Hun mandaat moet op de eerstvolgende algemene vergadering bekrachtigd worden. Aldus benoemde bestuurders voleindigen het mandaat van hun voorganger. Artikel 27 Het personeel van de vereniging kan niet benoemd worden tot bestuurder. De raad van bestuur kan het personeel van de vereniging toelaten zijn vergaderingen bij te wonen met raadgevende stem. Artikel 28 De raad van bestuur vergadert minstens vier keer per jaar. Hij komt samen op uitnodiging van de voorzitter of op vraag van tenminste twee bestuurders. De uitnodiging bevat de dagorde van de vergadering en wordt minstens acht dagen op voorhand toegestuurd aan de leden. De raad van bestuur kan beslissen andere agendapunten te behandelen. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Zo deze afwezig is, wordt zij voorgezeten door de ondervoorzitter of, zo deze laatste niet aanwezig is, door de oudste aanwezige bestuurder. 6

7 Artikel 29 De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De raad van bestuur kan slechts geldige beslissingen nemen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Artikel 30 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om te vereniging te besturen en te beheren. Zo kan hij overeenkomsten sluiten, leningen aangaan, financiële verrichtingen doen, goederen kopen of verkopen, subsidies, legaten of schenkingen ontvangen, optreden in rechte. Deze opsomming is niet beperkend. Alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering werden toegewezen, worden uitgeoefend door de raad van bestuur. Artikel 31 Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. De raad van bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan één of meerdere derden niet-bestuurders. De opdrachten en de bevoegdheden dienen nauwkeurig omschreven en in de tijd beperkt en kunnen geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. Artikel 32 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de vereniging tegenover derden geldig verbonden door de handtekening van de voorzitter en de secretaris. Artikel 33 De raad van bestuur benoemt en ontslaat het personeel van de vereniging. Hij bepaalt het statuut en de bezoldiging van het personeel. Artikel 34 De besluiten van de raad van bestuur worden genoteerd in een verslag en per fax, of per post toegezonden aan de leden van de raad van bestuur. Dit verslag wordt bewaard in een notulenregister dat op het adres van de maatschappelijke zetel ter inzage zal zijn van de werkende leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het KB van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten. 7

8 BEGROTING EN REKENINGEN Artikel 35 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten. Op het einde van het boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af en stelt de begroting op voor het volgende jaar. De rekeningen en de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. De goedkeuring van de rekeningen houdt ontlasting in voor de leden van de raad van bestuur. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig betreffende wettelijke bepalingen. De jaarrekening wordt voor zover van toepassing tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 36 De vereniging kan enkel ontbonden worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande of door een rechterlijke beslissing. In het geval van vrijwillige ontbinding, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars waarvan zij de bevoegdheid vastlegt. Artikel 37 In het geval van de ontbinding van de vereniging worden de activa na aanzuivering van het passief overgedragen aan een vereniging zonder winstoogmerk aangeduid door de algemene vergadering. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoemingen en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerst aanleg en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de wettelijke bepalingen en betreffende uitvoeringsbesluiten. Artikel 38 Voor alles wat niet voorzien is in deze statuten is de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing. Bergé Jan Voorzitter Fieuws Erika Secretaris 8

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OPRICHTING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt:

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RES" te 3000 Leuven, Vismarkt 10B rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0456.589.985 09/01/2008 Deze vennootschap werd opgericht bij

Nadere informatie

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen STATUTEN EIPEN vzw Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt genoemd European Interprofessional Practice and Education Network, ook benoemd met de afkorting EIPEN. De vereniging heeft

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55

VERENIGING ZONDER WINSTDOEL. «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel. B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 VERENIGING ZONDER WINSTDOEL «Belgische Club VAN Picardische Herdershond» Sociale zetel B-7331 BAUDOUR - rue de la Jouarderie 55 Ondernemingsnummer : 432.950.392 COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP 19 MAART

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie