Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige Management assistent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige Management assistent"

Transcriptie

1 Functiebeschrijving: B2 Hoofddeskundige Management assistent Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Secretariaat-generaal B2 1 Brussel OPW/2014/110

2 1. Functiedoel Verlenen van administratief ondersteunende diensten aan de secretaris-generaal van het departement LNE, zodat voor een vlotte, efficiënte dienstverlening/werking kan gezorgd worden. Instaan voor het verlenen van advies en ondersteuning op gebied van personeelszaken voor het secretariaat-generaal en het departement. 2. Resultaatgebieden 1. Informatieverzameling en -verwerking Verzamelen, invoeren, verwerken en actueel houden van gegevens met betrekking tot een duidelijk omlijnd onderwerp of vraagstuk teneinde op elk ogenblik correcte en recente informatie ter beschikking te hebben. Relevante informatie verzamelen en bundelen zodat de Secretaris-generaal zich ten volle kan voorbereiden voor afspraken en vergaderingen (enkel SG-forum + allerhande vergaderingen) Zowel op vraag als op eigen initiatief actief op zoek gaan naar informatie: zowel telefonisch, schriftelijk als per inlichtingen inwinnen en gerichte vragen stellen aan collega's, andere afdelingen, externe personen, enz. De ingewonnen informatie grondig checken op volledigheid, correctheid en waarde. De essentiële gegevens uit de verkregen informatie filteren en tot een samenhangend overzichtelijk geheel bundelen. De informatie overmaken aan de Secretaris-generaal en hem briefen ter voorbereiding van zijn overleg. Na afloop van de afspraken en vergaderingen alle vergaderstukken terug inzamelen, relevante documenten die opvolging vereisen eruit filteren en via archivering verwerken. Op verzoek verrichten van uiteenlopend opzoekwerk en binnen de gestelde tijdslimieten overmaken aan collega's, diensten, afdelingshoofden, externen. 2. Informatiebeheer Verzorgen en ontsluiten van een klassement teneinde zichzelf en anderen in staat te stellen snel de gevraagde informatie terug te vinden Verantwoordelijk voor een gestructureerd en ordelijk documentenbeheer van de Secretaris-generaal teneinde de toegankelijkheid en beschikbaarheid van uiteenlopende geklasseerde documenten (facturen, brieven, rapporten, verslagen,...) optimaal te laten verlopen. Nauwkeurig bijhouden van een gedetailleerde digitale inventaris van alle beschikbare documenten in het archief. Actualiseren en beheren van allerhande adressenbestanden van relevante organisaties, instellingen en contactpersonen van de Secretaris-generaal.

3 3. Opstellen van documenten Voorbereiden, opstellen en nazien van documenten (verslagen, rapporten, formulieren, lijsten, presentaties,...) teneinde de informatie vast te leggen voor verder gebruik door anderen. Opstellen van vergaderagenda en uitnodigingen, verslag en notulen. Opstellen of vervolledigen van allerhande briefwisseling, mails, memo's, nota's, enz. Opmaken van documenten ikv personeelsaangelegenheden en algemene zaken Opmaken zendingsaanvragen en kostenstaten voor de secretaris-generaal 4. Ondersteunende taken Uitvoeren van allerhande ondersteunende taken teneinde bij te dragen tot een vlotte werking van het Secretariaat-generaal. mee optimaliseren van de administratieve processen van de administratie van het STG Diverse ondersteunende en ad hoc opdrachten uitvoeren rekening houdend met timingvereisten, tijdsdruk en vooropgestelde procedures: Inspringen en overnemen van taken bij afwezigheid van collega's: (registreren en doorsturen) van binnenkomende kabinetsnota's Organiseren van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor het ganse departement LNE (via overheidsopdrachten) Assisteren van de Secretaris-generaal bij besprekingen en vergaderingen; het nemen van notulen en opvolgen van tijdens het overleg gemaakte afspraken. Versturen van correspondentie, bv. nieuwjaarskaarten in naam van de Secretarisgeneraal. Registreren en inschrijven van de Secretaris-generaal voor diverse bijeenkomsten, congressen, seminaries, enz. Als ook eventueel participeren ter ondersteuning. registreren van gegevens in Vlimpers Ondersteuning van postproces 5. Onthaal en telefoon Verzorgen van een vriendelijk en correct onthaal teneinde bij te dragen tot een positief en klantgericht imago van het Secretariaat-generaal en het Departement LNE. Als algemeen aanspreekpunt en uithangbord fungeren voor het Secretariaat-generaal en het Departement LNE: Aanspreekbaar zijn voor zowel interne medewerkers en personeelsleden als externe personen. Algemene inlichtingen en concrete informatie verstrekken Indien nodig doorverwijzen naar de specifieke bevoegde instanties, afdelingen of personen.

4 Als telefonisch knooppunt fungeren: ontvangen en filteren van alle telefonische oproepen, allerhande uiteenlopende vragen beantwoorden en de meer specifieke of complexe oproepen dispatchen naar de leidinggevende of één van de collega's Op vriendelijke en gepaste wijze ontvangen en begeleiden van bezoekers. 6. Agendabeheer Beheren van de agenda van de Secretaris-generaal teneinde bij te dragen tot een goed beheer van zijn tijd en een efficiënte organisatie van het werk. Instaan voor een efficiënt beheer van de agenda van de Secretaris-generaal: plannen van afspraken en beleggen van vergaderingen met zowel interne als externe contactpersonen, collega's en medewerkers, met inachtneming van gestelde tijdslimieten en de werkdruk van de Secretaris-generaal: Tijdig uitnodigen van deelnemers van vergaderingen en overlegmomenten, rekening houdend met hun agenda, met mededeling van alle benodigde inhoudelijke gegevens en praktische informatie en in communicatie met de betreffende secretariaten en collega's management assistenten Bij agendawijzigingen de betrokkenen zo snel mogelijk informeren en de nodige initiatieven nemen om afspraken te verplaatsen, derden te verwittigen,... Alle afspraken worden in elke fase nauw opgevolgd tot op het moment van uitvoering en afhandeling. Nauwgezet opvolgen en instaan voor het mailbeheer van de Secretaris-generaal: eventueel beantwoorden, doorsturen, opvolgen, klasseren van mails. De Secretaris-generaal, indien nodig, snel attent maken op prioritaire mails. Ingeval van technische problemen of noodzakelijke wijzigingen/aanpassingen aan Outlook, op eigen initiatief de nodige stappen ondernemen en indien nodig de siteverantwoordelijke contacteren en inschakelen. 7. Milieubewust handelen Consequent milieubewust handelen op de werkplek ten einde bij te dragen aan de voorbeeldfunctie van het Departement LNE op het gebied van milieuzorg. Naleven van milieu- en veiligheidsregels: lekken en defecten (sanitair, toestellen, verlichting, verwarming, airco...) melden; melden als onderaannemers die werken uitvoeren hun afval niet verwijderen; gangen vrijhouden (geen kasten ) voor eventuele evacuatie Energie, water en grondstoffen spaarzaam gebruiken: deuren sluiten, lichten doven, apparaten uitzetten bij verlaten ruimte ; radiatoren/ventilo's niet bedekken; geen persoonlijke bijzetradiatoren, waterkokers gebruiken; waar mogelijk trap i.p.v. lift gebruiken; (warm)watergebruik in keukentjes/sanitair beperken; papiergebruik beperken (digitale dragers gebruiken, dubbelzijdig afdrukken, omslagen voor interne verzendingen vermijden); kantoormaterialen (mappen ) hergebruiken vooraleer nieuwe te vragen Milieuvriendelijk verplaatsen (STOP-principe): eerst stappen (te voet), dan trappen (fietsen), openbaar vervoer en tenslotte kiezen voor (personen)wagen; waar mogelijk carpoolen met collega s bij gebruik (dienst)wagens Afval correct sorteren: vergaderzalen netjes achterlaten, afval correct sorteren op werkplek, in keukentjes

5 Milieuverantwoord aankopen: waar mogelijke via MOD / ACD / Communicatiedienst bestellen; duurzame keuzes maken, ook bij bestelling via bv.mod; duurzaamheidscriteria integreren in eigen aankopen (bestelbon, bestek) 8. Proactieve ondersteuning van de secretaris-generaal Proactief handelen teneinde een continue, efficiënte en vlotte administratieve werking van het Secretariaat-generaal te waarborgen en het werk van de Secretaris-generaal maximaal te ondersteunen Op efficiënte wijze plannen van afspraken en beleggen van vergaderingen waarbij door prioritering de werkdruk voor de Secretaris-generaal zoveel mogelijk wordt beperkt wat leidt tot het soepel functioneren van het Secretariaat-generaal. Instaan voor permanentie op het secretariaat van de Secretaris-generaal, ook wanneer er 's avonds laattijdig vergaderingen worden belegd. Ten dienste staan en bereikbaar zijn voor de Secretaris-generaal: op regelmatige basis worden 's avonds, buiten de diensturen, en tijdens het weekend mails beantwoord, afspraken belegd en andere voorbereidingen getroffen. Signaleren of herinneren aan afspraken en de nodige praktische regelingen treffen zodanig dat de Secretaris-generaal deze tijdig kan nakomen. Om de Secretaris-generaal zoveel mogelijk af te schermen zodat hij zich ten volle op zijn werk kan focussen, worden telefoonoproepen, bezoekers en vragen van collega's en medewerkers eerst door de management assistant opgevangen en gefilterd. Goede verstandhouding hebben en voortdurende duidelijke communicatie voeren met collega's management assistant van het secretariaat-generaal en andere afdelingen teneinde de dienstverlening te optimaliseren. Eventueel bijstaan van de secretaris generaal op binnenlandse en buitenlandse zendingen 9. Adviesverlening Zowel op vraag als proactief ondersteuning bieden en advies uitbrengen ten behoeve van rond personeelszaken teneinde deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen. Inhoudelijke ondersteuning bieden aan de HR verantwoordelijke van het departement Ondersteuning bieden/adviseren bij interviews/ gesprekken Actief deelnemen aan verschillende werkgroepen Fungeren als vertrouwenspersoon, bemiddelen waar nodig PLOEG-verantwoordelijke DLNE Contactpersoon integriteit Helpen bij het opmaken van functiebeschrijvingen (volgens functiefamilies) van personeelsleden 10. Kwaliteitsborging Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van HRprocessen en HR-dienstverlening teneinde een optimale kwaliteit en efficiëntie te

6 garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving. Bewaken van correcte toepassing van reglementaire bepalingen (personeelsreglementering), procedures en normen Kwaliteitsbewaking van functiebeschrijvingen (functiefamilies) en stageverslagen Kwaliteitsbewaking van interne potentieel inschattingen Welzijnsbevragingen, BUE's mee opvolgen resultaten voor de secretaris-generaal 11. Uitvoeren van projecten en projectdeelname Deelnemen aan projecten of werkgroepen teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. Ondersteuning bij projecten ikv HR: oa competentiemanagement, functiebeschrijvingen en functiefamilies Projectgroep integriteit Deelname stuurgroep Welzijn

7 3. Gedragscompetenties Plannen niveau 2 mondeling uitdrukkingsvermogen niveau 2 Flexibel gedrag niveau 1 Nauwgezetheid niveau 3 Voortdurend verbeteren niveau 2 Klantgerichtheid niveau 2 Samenwerken niveau 2 Betrouwbaarheid niveau 2 4. Vaktechnische competenties Psychosociaal welzijn vertrouwenspersoon (wettelijke competenties) HR Administratieve processen Administratief organisatorische vaardigheden Relevante ervaring: Je hebt minstens 6 jaar beroepservaring m.b.t. inhoudelijke ondersteuning van HRprocessen en projecten; Je hebt minimum 2 jaar beroepservaring m.b.t. organisatorische en inhoudelijke ondersteuning van het secretariaat van een leidinggevende.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V)

MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: MATERIESPECIALIST FINANCIËN (M/V) Afdeling: Algemene diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE

Nadere informatie

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V)

DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een DATABASE ONTWIKKELAAR - MANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 -

Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Functiegegevens Functie: MED/0329 medewerker theatertechieken Periode van - tot: 26/02/2015 - Graad: C1 Salarischaal: C1 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C2 HOGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD C3 HOGER SEC.OND.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode Dit gegeven wordt ingevuld door de dienst Corporate HR van het departement

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functie Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functionele loopbaan: C4 C5 of B1 B2 B3 Subdienst: ICT Doel van de entiteit Beschrijving van

Nadere informatie

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen

Analyseren Informatie genereren uit gegevens Verbanden leggen Gegevens controleren en aannames toetsen Detaillering proces-competentie-matrix Secretaresse Kerntaak 1 Voert taken rondom informatiemanagement uit 1.1 werkproces: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Vakkennis en Communicatieve

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie