NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015"

Transcriptie

1 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger Trijsburg en Harrie Klerkx. Alvorens te beginnen verzocht zij de leden op te staan en een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan Mary Schoone, Jan Brouwers, Gerard Schilders en onze enige donateur die op 7 februari is overleden Hank Smits. Zij gaf aan dat sommige leden liever de vergadering hadden uitgesteld, of het een Buitengewone Algemene Ledenvergadering genoemd hadden, maar in ieder geval was het een bijzondere vergadering. Allereerst werd er niet vergaderd in het Uiversnest, waar nieuwbouw wordt gepleegd, maar in ons eigen clubhuis, maar ook omdat de kascommissie het financiële verslag onvoldoende achtte, waardoor de financiële stukken niet gepresenteerd konden worden, kreeg deze vergadering een ander karakter. In haar inleiding bedankte Heidi Marcel Schraven voor het werk dat hij gedaan heeft voor de golfclub en de baaneigenaar (Golfalliantie) en vroeg de leden dit te belonen met een applaus. Dit verzoek werd met een daverend applaus beloond. Vervolgens stelt zij aan de aanwezige 75 leden het nog zittende bestuur voor. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart Onder dankzegging van de voorzitter werden de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 maart 2014 met één opmerking over een kleine wijziging in het officiële stuk (de heer Raaijmakers had de fout ontdekt en kreeg daarvoor een doosje golfballen) goedgekeurd. 3. Ingekomen stukken De secretaris gaf de namen door van 32 leden, welke te kennen hadden gegeven niet aanwezig te zullen zijn. De ingekomen stukken van de heer de Jong en mevrouw Kuijpers worden in agenda punt 9, de rondvraag, behandeld. Tevens was er een ingezonden stuk van de voormalig voorzitter jeugdcommissie ontvangen. 4. Jaarverslag verenigingsjaar 2014 en jaarplan 2015 De leden hebben de stukken per ontvangen en deze worden paginagewijs behandeld. Voorzitter Het bestuur is in x formeel bijeengekomen voor een bestuursvergadering en minstens het zelfde aantal keren informeel dat we voor allerlei onderwerpen (zeer) noodzakelijk bij elkaar moesten komen. Dit jaar hebben wij ons met name bezig gehouden met onderstaande zaken: 1. De voortgang van de Golfschool: deze zomer is de golfschool overgegaan in andere handen en hebben we een nieuwe eigenaar van de golfschool gekregen. Ook met de nieuwe eigenaar hopen we vaak in gesprek te gaan om een goede vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen. 2. Het verwezenlijken van de Golfalliantie: Als vertegenwoordiger van de baaneigenaar heeft uw voorzitter een aantal bijeenkomsten bijgewoond om de Golfalliantie gestalte te geven. Met een verhoging van 30,= op het baanabonnement mag u gratis op de alliantiebanen spelen. 3. De qualifying status van de par 3 baan: Om het mogelijk te maken dat er op de kleine baan Qualifying kaarten gelopen kunnen worden, hebben we bezoek gehad van een delegatie van de NGF. Zij hebben de baan bekeken en een enkele aanbeveling gegeven. Deze zijn inmiddels voor het grootste deel uitgevoerd. Na een eindcontrole door de NGF kunnen we dit jaar van start gaan en mogen de beginnende golfers ook op de kleine baan hun handicap richting 37 brengen

2 4. Het aansturen van de beleidscommissie: Na wat opstartproblemen is de beleidscommissie voortvarend aan het werk gegaan, wat heeft geleid tot een Plan van aanpak beleidsnota Golfclub de Kurenpolder. De commissie heeft met de afzonderlijke commissies gesproken om vanuit een nulmeting tot een onderbouwde beleidsnotitie te komen. 5. Jeugdzaken: helaas hebben we in oktober afscheid moeten nemen van de jeugdcommissie. Ondanks een aantal gesprekken kon het bestuur en de jeugdcommissie niet tot overeenstemming komen. Als bestuur hebben wij onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugd genomen, om op een goede manier een vervolg te geven aan de jeugdopleiding en de organisatie van jeugdactiviteiten. Daarnaast kijken we terug op een paar geslaagde activiteiten, te weten: - Een goed bezochte nieuwjaarsreceptie. - Een prima georganiseerde Oranjewedstrijd: Op de eerste koningsdag had de wedstrijdcommissie een prima Oranjewedstrijd georganiseerd met een grote opkomst, waaronder veel nieuwe leden. Dankzij het mooie weer een prima opening van het seizoen. - De Kikkerwedstrijd: tijdens deze jaarlijkse terugkerende activiteit werd de Kikker van Jaar gekozen, dit jaar viel deze eer te beurt aan Ria Vermeulen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de nieuwe website gepresenteerd. Veel commissies hebben input geleverd voor de site, de webbeheerder heeft op verzoek her en der aanpassingen gedaan. Er zullen ongetwijfeld meerdere opties zijn, maar het blijft een kwestie van keuzes maken, Wij zijn verheugd dat de site vrij actueel is (en blijft), met dank aan Toin van Campenhout. Ook dit jaar hadden we het probleem dat leden die een starttijd boeken, niet komen opdagen. Even bellen om de starttijd te annuleren schijnt een groot probleem te zijn, al is het een kleine moeite. Het bestuur heeft helaas moeten constateren dat het gedrag in de baan soms te wensen over laat. Wij betreuren het als spelers commentaar leveren op de greenkeepers tijdens hun werkzaamheden, vooral als zij de baan voorbereiden voor een clubkampioenschap. Een greenkeeper heeft in de baan altijd voorrang. Ook zijn we geconfronteerd met het botvieren van frustraties op het net tussen hole 3 en 6. De scheuren in het net zijn er niet door metaalmoeheid in gekomen, maar door geweld met een golfclub. Het zou fijn zijn als we elkaar aanspreken op dergelijk gedrag. In december heeft Marcel Schraven zijn functie als voorzitter neergelegd. Heidi Smits heeft als waarnemend voorzitter zijn taken overgenomen. We hopen komend jaar weer met een voltallig bestuur te draaien. Komend jaar hebben de volgende zaken onze belangstelling: 1. Het overeenkomen van een nieuwe Exploitatieovereenkomst met de baaneigenaar. 2. Het borgen van de afspraken m.b.t. de alliantiebanen. 3. Het realiseren en uitvoeren van het beleidsplan. 4. Het opstellen van een communicatieplan. 5. Het lustrum Wij wensen de leden dit jaar een mooi golfseizoen toe

3 Ledenadministratie Harry Klis heeft de ledenadministratie in het afgelopen jaar op goede wijze uitgevoerd. Waarvoor een groot compliment. Het bestuur heeft zich op de vraag, geopperd tijdens de vorige ALV, of er een collectieve verzekering moest komen beraden. Er wordt geen verzekering afgesloten. De leden moeten dit individueel doen. Dit jaar hebben 71 leden opgezegd. Totaal aantal namen op de ledenlijst: vorig jaar 467, nu 453. Hiervan zijn 13 jeugdlid. Zoals U ziet hebben we dus nog wel wat ruimte voor nieuwe leden. H&R commissie Jaarverslag H&R Commissie De H&R Commissie bestond in 2014 uit Han van Rooij (voorzitter), Harry Klis, Marijn Raaijmakers, Piet Bouwma, Anne Versteegh, Ans van Zon. De H&R Commissie is 8 keer in vergadering bijeengeweest. Golfregelcursussen In 2014 zijn er 7 regelcursussen aangeboden. Vanaf maart 2014 is gestart met de regelcursus, conform de vernieuwde regelexamens. Door het vernieuwde regelexamen en de goede mogelijkheden zich digitaal daar op voor te bereiden was de deelname aan de regelcursussen dit jaar weer minder: ± 24 deelnemers. Aan de NGF Regiocursussen Handicapping is in 2014 is deelgenomen door Marijn Raaijmakers op 14 oktober te Nieuwegein en door Anne Versteegh en Ans van Zon op 24 oktober te Voorthuizen, golfbaan Edda Huzid. Golfregelexamens In 2014 werd 7x de mogelijkheid geboden om aan het Golfregelexamen deel te nemen; de vormgeving van het Regelexamen veranderde niet. Wel werden inhoudelijk andere examens aangeboden. Eenieder kon op de website van de NGF weer proefexamens maken. Ook dit jaar waren de examenresultaten zeer goed te noemen. Er namen 32 kandidaten deel aan het examen en slechts 1 kandidaat legde 2x een herexamen af, de 3 e keer met succes (mondeling). Bij de jeugdexamens namen 2 deelnemers met succes deel aan het aangepaste examen. Rating gele, rode en oranje tees Voor de toepassing van de gele, rode en oranje tees, stelde de H&R richtlijnen/aanbevelingen op voor alle leden met welke handicap het best gespeeld kan worden van welke kleur tee teneinde een goede doorstroming in de baan te verkrijgen. De werkzaamheden om de Juniorcourse qualifying te krijgen zullen in 2015 zo spoedig mogelijk worden afgerond. Handicapregistratie Door de leden is intensief gebruik gemaakt van de Telegolfzuil. In het totaal zijn qualifying kaarten via een sticker verwerkt. Dit is een toename van 2 % ten opzichte van De H&R biedt de Handicapregistratie voor vrije golfers (niet-leden) aan voor 60,00 per jaar. Per 31 december 2014 waren er 98 deelnemers, tegenover 55 in Per 1 januari 2015 blijven er nog 68 over na het verwerken van 30 opzeggingen. Financiën Het aantal regelexamenkandidaten is in 2014 meer dan gehalveerd. Het aantal deelnemers dat gebruik maakte van de Handicapregistratie voor niet-leden steeg wederom in Hierdoor is de begroting voor 2014 ad gehaald. Voor 2015 verwacht de H&R in totaal 80 deelnemers voor de handicapregistratie, inclusief de deelnemers aan de Regelexamens

4 Redactiecommissie Verslag 2014 De redactiecommissie bestond in 2014 uit Areke de Hoop, Rob de Jong en Heidi Smits. Rob de Jong is binnen de redactiecommissie verantwoordelijk voor de opmaak van het blad, Areke en Heidi voor het redigeren van de teksten. De redactiecommissie heeft in 2014 vier edities van De Golfkuur uitgebracht. Naast diverse wedstrijdverslagen zijn de rubrieken interview met. en de adverteerder aan het woord nieuw leven ingeblazen. De Golfkuur was dit jaar ook online te lezen. Alle edities van De Golfkuur zijn te vinden op de website, Door de onlineversie is in overleg met het bestuur besloten de oplage te verlagen om de kosten te verlagen. De website is tijdens de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. De redactiecommissie heeft meegedacht over de rubrieken en indeling van de site. Ook is nagedacht om de huisstijl van website en Golfkuur op elkaar af te stemmen. Het beheer van de website was in deskundige handen van Toin v. Campenhout, die de website zo actueel mogelijk houdt en wedstrijdverslagen ed. vrijwel direct op de website plaatst. Ook op Facebook zijn we actief. Sinds maart 2014 heeft GC De Kurenpolder een eigen Facebook pagina. We hebben inmiddels al meer dan 50 personen die de pagina geliked hebben. Binnen de redactie heeft in het najaar een wisseling plaatsgevonden. Areke de Hoop heeft haar taken neergelegd. Op deze plaats willen we Areke danken voor haar jarenlange inzet voor de Golfkuur. Mede onder haar leiding heeft de Golfkuur de professionele uitstraling gekregen die u de laatste jaren gewend bent. Vooruitzicht 2015: De Golfkuur verschijnt komend jaar wederom vier keer. De planning ziet er als volgt uit: Voorjaarseditie: deadline aanleveren copy 28-2, verschijningsdatum 27-3 Zomereditie: deadline aanleveren copy 26-6, verschijningsdatum 17-7 Najaar editie: deadline aanleveren copy 18-9, verschijningsdatum 9-10 Wintereditie: deadline aanleveren copy 27-11, verschijningsdatum Komend jaar heeft naast het uitbrengen van De Golfkuur het opzetten van een communicatieplan prioriteit. De redactiecommissie is op zoek naar geïnteresseerden die hierover mee willen denken. Ook het onderbrengen van het beheer van de website in de redactiecommissie en actief beleid op acquisitie van adverteerders krijgt de aandacht. We zijn nog altijd op zoek naar adverteerders waarmee we de Golfkuur kunnen bekostigen. Onze trouwe adverteerders zijn we ook voor 2013 bijzonder erkentelijk dat ze ons blijven ondersteunen

5 Wedstrijdcommissie Jaarverslag 2014 Met drie nieuwe wedcieleden, (Alexandra Vos, Hilke van Dongen en Esther de Koning) kijkt de Wedcie met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. Qua speelsterkte niveau is onze club minder geworden en dat betekent dat we dit jaar veel nieuwe winnaars van kampioenschappen en wedstrijden mochten begroeten. Bij wedstrijden met verrekening t/m hcp 54 zijn de winnaars al helemaal niet te voorspellen, wat deze wedstrijden extra surprising maken. De wedstrijden hadden allemaal een redelijke tot goede bezetting. Uitzondering was de Sylvester Wedstrijd die vanwege te weinig deelnemers moest worden geannuleerd, jammer. De Winter- en zomer matchplaycompetities zijn goed bezocht, zijn een vaste waarde binnen de club. De mix foursome, die gedurende het gehele seizoen loopt, was wederom een doorslaand succes, evenals Double, Echtparen en 20/30+. Met de Dames-clubkampioenschappen was ons bestuurslid Heidi Smits ongenaakbaar en is Stroke- en Matchplaykampioen Met Yoran van Fessem en Rob de Jong hebben we waardige Clubkampioenen Match- en Strokeplay bij de heren. Alex van Dijk stond bij beide kampioenschappen al op het podium en op de Masters speelde hij meer dan voortreffelijk, resulterend in de Masters titel De Heerenochtend kent een groslijst van 71 namen. Daarvan nemen 58 leden regelmatig deel aan de Heerenochtend. Het jaar 2014 was ons gunstig gezind; we hadden 47 wedstrijddagen, slechts 5 dagen vielen uit. De gemiddelde opkomst was iets lager dan 2013, namelijk 32 deelnemers (tegen 34 in 2013). Herenavond Het seizoen 2014 is voor de Herenavond zeer succesvol geweest. Met een groeiend deelnemersaantal en vaak zeer goede resultaten profileerde de Herenavond zich als een stabiel baken in onze vereniging. Niet alleen de oude vertrouwde gezichten bleven komen, maar ook veel nieuwe leden meldden zich op de donderdagavond voor een rondje golf. De wedstrijdleiding, die bestond uit Guus van Zoest, Ron Grift en Frank Vos, wist ook in dit seizoen voor elke speelavond weer voor voldoende golfballen te verzamelen voor de dagprijzen. Ook de slotavond in september was weer goed geregeld en voorzien van veel seizoenprijzen. We hopen op hetzelfde enthousiasme in het nieuwe seizoen bij zowel de deelnemers als de wedstrijdleiding. Drie heren teams op zondag, 1 jeugdteam, twee damesteams 9 ( zo en di) en twee heren senior teams op vrijdag hebben de Kurenpolder vertegenwoordigd in de NGF competitie. De twee senioren teams hebben zich knap in de middenmoot van hun poules gespeeld. De overige teams hadden teveel tegenstand en moesten teren op incidentele individuele- of foursome succesjes. Maar ook dat geeft een goed gevoel! Overlegcommissie In het afgelopen jaar is er met de baaneigenaar overleg gevoerd over velerlei onderwerpen, o.a. golfschool, alliantiebanen, gedrag in de baan, kleine baan en terrasgesprekken. Dit overleg is altijd in een goede sfeer gevoerd, omdat we hierbij één ding voor ogen hadden: hoe zorgen we er voor dat de leden en de gastspelers het op de Kurenpolder naar hun zin hebben. De beste manier hiervoor is zorgen dat de baan er prima bij ligt. De greenkeepers hebben wat dat betreft puik werk afgeleverd en de wensen en opmerkingen in de overleggesprekken werden ter harte genomen en (deels) uitgevoerd

6 Ook de serviceverlening door het personeel was prima. Helaas hebben we ook moeten constateren dat er door het gedrag van een paar leden/greenfeespelers onrust is ontstaan. In gesprekken met de baaneigenaar hebben we gesproken hoe we dit gedrag het beste kunnen aanpakken maar daar is, helaas, geen (standaard) oplossing voor gevonden. Het is ook een maatschappelijk probleem waar de samenleving mee te maken heeft. Het bestuur wil naar haar leden uitdragen problemen niet uit te praten aan de bar of op het terras, maar ze bespreekbaar te maken daar waar het thuis hoort door ze te melden bij het bestuur, zodat het bestuur er pro-actief mee aan de slag kan. De werkzaamheden aan de kleine baan hebben plaats gevonden en in overleg met de baaneigenaar wordt daar de laatste hand aan gelegd, zodat de NGF kan komen controleren. Dit jaar hopen wij het goede overleg met elkaar te continueren. Een goede samenwerkingsrelatie met de Golfschool, de baaneigenaar en de vereniging heeft daarbij onze aandacht. We hebben elkaar nodig, samen staan we sterk. Daarnaast zal het overleg in het teken staan van de exploitatie-overeenkomst. Deze loopt eind dit jaar af. Onze prioriteit hierbij is om samen met de baaneigenaar een goede overeenkomst op te stellen en af te sluiten, zodat we weer vijf jaar onbekommerd op een mooie baan als lid van een gemoedelijke vereniging kunnen spelen. Baancommissie Terugblik 2014 Ondanks de zeer natte winterperiode zag onze baan er in de lente er al vrij snel goed uit en dat is gedurende de rest van het seizoen ook gebleven. De defecte brug van hole 3 naar 4 is vervangen door een dam. Bij het servicepunt is een 2de luchtpistool aangebracht, zodat we sneller onze buggy's en schoenen schoon kunnen maken. In overleg met heren van de NGF zijn voorbereidingen getroffen om de Juniorcourse geschikt te maken voor goedkeuring voor de C-status. Dat houdt in dat volgens verwachting na de winter deze baan qualifying is. Omdat de winterregels afgelopen winter naar tevredenheid hebben gefunctioneerd gelden ze ook voor het winterseizoen Vooruitblik 2015 De planning is om flink te snoeien; niet alleen de knotwilgen e.d.; maar ook struiken en bomen die de balvlucht hinderen. Het riet rond het water bij hole 6 zal zoveel mogelijk worden verwijderd. De bruggen bij hole 4 en hole 5 zijn in slechte staat en worden dit jaar vervangen. Op de fairway van hole 8 zal worden geprobeerd om de drainage te vervangen/aan te brengen, zodat met name aan het eind van deze hole voor de vijver de baan minder drassig wordt. Er is een nieuwe greenmaaimachine aangeschaft. Naast het reguliere onderhoud van de baan zijn geen bijzondere zaken gepland. Zijn er vragen en of opmerkingen over de baan neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de baan. Wij wensen u een goed golfjaar op onze mooie baan. Jeugdcommissie Terugblik 2014 In 2014 zijn de volgende activiteiten door de jeugdcommissie gerealiseerd: Trainingen op zondagochtend onder leiding van de jeugdcoaches Jeugdwedstrijden op de eigen baan, georganiseerd door de jeugdcommissie Pitch en Putt-wedstrijden op de par-3 baan. Een aantal jeugdleden heeft, samen met de jeugdcommissie, het KLM Open bezocht. Een bijzondere ervaring om topspelers van dichtbij te kunnen volgen. Onze jeugdspelers hebben - 6 -

7 daar eveneens deelgenomen aan de allereerste Clubchallenge van de Golf Academie, waar ze de eerste prijs in de wacht sleepten. Jeugdclubkampioenschappen: er werd in 3 categorieën gespeeld: 18 holes strokeplay op de grote baan, 9 holes grote baan en 9 holes kleine baan, terwijl de. jongste jeugd 18 holes op de kleine baan speelden. De jeugdclubkampioen 2014 kwam uit de eerste categorie: Yoran v. Fessem. Yoran van Fessem nam ook deel aan de clubkampioenschappen matchplay. Hij wist zelfs de titel in de wacht te slepen en mocht zich clubkampioen machplay 2014 noemen, een prachtige prestatie. NGF-competitie: In 2014 heeft GC De Kurenpolder met 1 team deelgenomen aan de NGFcompetitie. Bovendien hebben twee jeugdleden daarnaast meegespeeld in het eerste herenteam op zondag. Trots zijn we op Yoran van Fessem die op 24 mei voor de tweede keer meegedaan heeft met de NK jeugd tot en met 15 jaar. In oktober heeft de jeugdcommissie haar taken neergelegd. Alle ouders van jeugdleden zijn hierover geïnformeerd en vervolgens bij elkaar geroepen om de voortgang te bespreken. De ouders hebben het bestuur verzocht om alsnog in gesprek te gaan met de jeugdcommissie en te onderzoeken of er een basis is, waarop de jeugdcommissie bereid was om hun taken te hervatten. Er zijn diverse gesprekken gevoerd. Dit heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Heidi Smits heeft als waarnemend voorzitter de taken overgenomen. Het vormen van een nieuwe jeugdcommissie heeft hierbij prioriteit. Daarnaast is er een nieuw jeugdbeleidsplan opgesteld. Het bestuur spreekt dank uit voor de wijze waarop de voormalige jeugdcommissie haar taken heeft uitgevoerd. Vooruitblik 2015 De volgende activiteiten staan gepland: Jeugdtrainingen:1 keer in de week (zondagen) worden er door de jeugdcoaches trainingen verzorgd. Theorielessen: Elke 4e zondag in de maand zullen er door de jeugdcoaches activiteiten op de par-3 banen worden verzorgd waarbij de nadruk ligt op kennis van de regelgeving. Jeugdwedstrijden: in de wedstrijdkalender zijn een aantal jeugdwedstrijden opgenomen. Bepaalde wedstrijden voor senioren zijn ook open voor jeugdleden. Dit wordt via de jeugdcommissie vooraf steeds gecommuniceerd aan de jeugdleden via de nieuwsbrief. Wedstrijden in samenwerking met alliantiebanen. (mei- juni- september en oktober). Hierover neemt de jeugdcommissie contact op met de alliantiebanen. Jeugdleden worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief. Vrienden / vriendinnendagen: in de maanden mei, juni en oktober worden 3 middagen gepland waar jeugdleden een vriend of vriendin mogen uitnodigen om kennis te maken met de golfsport. Voor diegenen die nog niet kunnen golfen, zal de pro een clinic van 1 uur verzorgen, voor diegene die al kunnen golfen, zal een activiteit op de par-3 baan worden georganiseerd. Promotie golfsport en jeugd: Bezoek aan basisscholen door de pro. ( evt. met jeugd leden ). Hierbij zullen flyers worden uitgedeeld aan leerlingen van groep 7 en 8. Het bestuur streeft er naar om via samenwerking met scholen ( en sportclubs) het ledental van de jeugd uit te breiden naar 30 leden. Hiermee beoogt de Jeugdcommissie een groei van naar jeugdleden in een periode van 5 jaar KLM Open bezoek met jeugd en coaches Bijeenkomsten NGF: Cursus jeugdcoaches (voor belangstellende leden en ouders) - 7 -

8 Na het behandelen van de jaarverslagen en plannen vroeg de waarnemend voorzitter de leden om instemming met betrekking tot het gevoerde beleid over 2014en het beleid voor het komende jaar. Onder luid applaus stemde de vergadering hiermee in. Aansluitend bedankte de waarnemend voorzitter de commissieleden voor hun inzet en zij riep de leden op het goede voorbeeld van deze mensen te volgen en ook toe te treden tot een commissie. 5. Financieel verslag 2014 De waarnemend voorzitter gaf enige uitleg waarom er geen financieel verslag is: - De inkomsten en uitgaven waren niet geregistreerd middels een boekhoudprogramma. - Het Financieel Verslag had niet het niveau wat de leden gewend zijn. - De Kascommissie heeft twee maal geen adequate controle kunnen uitvoeren. - De penningmeester heeft hieruit zijn consequenties getrokken en is afgetreden. Het bestuur heeft inmiddels actie ondernomen om de financiële stukken zo spoedig mogelijk op orde te krijgen. De financiële verantwoording zal binnen 3 maanden in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring worden aangeboden.. 6. Verslag van de kascommissie De kascommissie, bestaande uit mevrouw van Zon en de heer Brouwer, hebben tot 2 x toe de administratie van de penningmeester gecontroleerd en naar aanleiding van hun bevindingen een verslag geschreven. De secretaris leest het verslag voor. In het verslag staat o.a.: Er is de kascommissie geen sluitende financiële administratie overlegd waardoor er geen adequate controle van de financiële cijfers over 2014 heeft kunnen plaatsvinden. De kascommissie doet 4 aanbevelingen aan de algemene ledenvergadering: - Het bestuur op te dragen met behulp van een boekhoudprogramma en een adequaat rekeningschema de financiële overzichten inzichtelijk te maken. - Het bestuur op te dragen de diverse geldstromen (ook die van de verschillende commissies) te administreren en te verantwoorden. - Het bestuur te vragen om een motivatie waartoe een doelspaarrekening met een hoog saldo wordt aangehouden. - Het bestuur de opdracht te geven de baten en lasten op volledigheid en rechtmatigheid alsdan door de kascommissie te laten toetsen. De kascommissie is bereid om opnieuw, conform de statuten en huishoudelijk reglement van golfclub de Kurenpolder, de rekening en verantwoording van het bestuur ter zake over het verenigingsjaar 2014 te onderzoeken en verslag uit te brengen van haar bevindingen aan de leden. Na het voorlezen van de secretaris geeft de waarnemend voorzitter aan dat de 1 e en 4 e aanbeveling reeds in gang zijn gezet. De financiële overzichten worden met behulp van een boekhoudprogramma inzichtelijk gemaakt. De kascommissie krijgt weer de gelegenheid om de baten en lasten op rechtmatigheid te toetsen en verslag te doen aan de leden op de, binnen drie maanden, te houden Buitengewone Algemene Ledenvergadering. De overige twee aanbevelingen zijn reeds meerdere malen in de ALV behandeld en worden nu onderdeel van het op te stellen beleidsplan. Omdat er geen decharge verleend is aan het bestuur heeft het bestuur toch nog 2 vragen: - Het bestuur vraagt de leden om toch decharge te willen verlenen aan Marcel Schraven, die zijn functie van voorzitter in december 2014 heeft neergelegd en Jan Vink, die te kennen heeft gegeven dit jaar af te moeten aftreden als bestuurslid en zich niet herkiesbaar te stellen. - Het bestuur vraagt de leden de vandaag te kiezen nieuwe bestuursleden te vrijwaren voor de financiële verantwoording over het financiële boekjaar Met beide vragen kon de meerderheid van de aanwezige leden instemmen

9 7. Benoeming kascommissie Omdat de kascommissie ook de volgende controle voor haar rekening wil nemen, stelde het bestuur voor om voor mevrouw van Zon, een vervanger te kiezen, omdat zij is voorgedragen als bestuurslid toe te treden tot het bestuur. Na enige discussie stemden de leden in met dit voorstel. Mevrouw Eg werd als vervanger gekozen om met de heer Brouwer de controle uit te voeren. In de Bijzonder Algemene Ledenvergadering wordt de nieuwe kascommissie gekozen. Mevrouw van Zon heeft twee jaar zitting gehad in de kascommissie en werd door de waarnemend voorzitter bedankt voor haar inbreng. Applaus van de aanwezige leden was haar deel. 8. Verkiezing bestuursleden Na de pauze gaf de waarnemend voorzitter het woord aan de secretaris. Deze gaf aan dat er na het opstappen van de voorzitter niet meteen een Buitengewone Ledenvergadering werd uitgeschreven. De periode tot de ALV was dermate kort dat dit door het zittend bestuur overbrugd kon worden. In die periode kwam mevrouw Heidi Smits met het voorstel om zich te kandideren als voorzitter. Aangezien de statuten (art. 13 lid 1) bepalen dat de voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering door de leden in persoon gekozen wordt, heeft zij zich formeel, kandidaat gesteld. Dit werd door het bestuur overgenomen, waarna zij als kandidaat voorzitter is voorgedragen. Aangezien er zich geen tegenkandidaten bij het bestuur gemeld hebben, wordt op verzoek van de secretaris aan de leden mevrouw Heidi Smits bij acclamatie gekozen. Na het plaatsen van haar naamkaart met nieuwe functie gaf hij het woord weer aan de nieuwe voorzitter. In haar dankwoord gaf de voorzitter aan haar kandideren goed overdacht te hebben. Zij wil de in gang gezette lijnen voortzetten en verder bouwen aan deze mooie golfclub. Bedankt voor het gestelde vertrouwen. Deze woorden werden door de leden beloond met een luid applaus. Vervolgens was het aan de voorzitter om de secretaris, die aftrad maar zich herkiesbaar had gesteld, middels een verkiezing bij acclamatie weer voor drie jaar aan de golfclub te binden. Na deze verkiezing nam de voorzitter afscheid van Jan Vink, die aftredend was en zich niet herkiesbaar had gesteld. In haar toespraak bedankte de kersverse voorzitter hem voor het, sinds 24 maart 2003, uitvoeren van zijn baanfunctie. De eerste jaren met Luuk als hoofdgreenkeeper, daar kwam later William als jong broekie bij. Jan regelde zoveel mogelijk rechtstreeks met Luuk dat de wensen van de leden en zijn eigen waarnemingen in de baan uitgevoerd werden. Soms kon dat niet rechtstreeks en moest hij met de baaneigenaar in discussie. Daar was Jan zeer vasthoudend in, want als er geen bevredigend antwoord was gekomen of de vraag niet was uitgevoerd, bleef hij net zolang zeuren tot het wel was uitgevoerd. Jan heeft de baancommissie, waarin ook Roelie Sparnaay en Niek de Graaf zitting hadden, naar tevredenheid geleid. Ook voor de kleine baan en de totstandkoming van de A status heeft Jan vele wijze raadgevingen gegeven Toen het onderhoud uitbesteed werd verliet Niek de Graaf de commissie en kwamen de mogelijkheden, om invloed op de situatie in de baan, anders te liggen. Jan had met de diverse hoofdgreenkeepers die er kwamen goed contact en probeerde, ondanks dat zij volgens een vast onderhoudscontract moesten werken, het beste er voor de golfclub uit te halen. Dat is Jan prima gelukt. Met een diner-bon en een bos bloemen werd Jan, onder luid applaus bedankt. Jan bedankt zijn commissieleden. Hij noemt de werkzaamheden voor de A-status zijn belangrijkste inbreng. Hij bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen. Tenslotte bedankt hij de oud en zittende bestuursleden voor de samenwerking

10 Na het vertrek werden achtereenvolgens Wim Hornman, niet aanwezig i.v.m. werkzaamheden in het buitenland en Ans van Zon, beiden bij acclamatie omdat er geen andere kandidaten waren, in het bestuur gekozen, Wim als opvolger van Jan en Ans als opvolger van Heidi. Vervolgens las de voorzitter het rooster van aftreden voor. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Heidi Smits Voorzitter 2016 Ans van Zon Vice voorzitter Penningmeester 2017 Peter Eerhart Secretaris 2018 Wim Hornman Baanzaken 2018 Omdat Heidi in de plaats van Marcel en Ans in de plaats van Heidi is gekomen nemen zij ook hun plaatsen in het rooster van aftreden in. De voorzitter vervolgt met het aan de leden beloven dat zij er dit jaar weer voor 100 % tegen aan gaan. 9. Beleidsplan: De voorzitter vervolgde met het verzoek aan de voorzitter beleidscommissie om de leden het verslag van de beleidscommissie toe te lichten. De voorzitter, de heer van Es, gaf aan dat het niet de bedoeling van de commissie is geweest om alles (100 %) om te keren, maar de weg te bewandelen van goed naar beter. Vervolgens nodigde hij de leden uit tot het stellen van vragen. Er waren geen vragen. De heer Verkolf had wel een opmerking. Hij is bij deze gezellige vereniging gekomen om te golfen. Hij speelt nu drie jaar. Het laatste jaar is het zeer roerig geweest. Veel vrijwilligers doen hun best. Een aantal leden proberen, door veel gehakketak de vereniging kapot te maken. De voorzitter, mevrouw Smits, voorkwam een discussie die persoonsgericht leek re worden en niet over de beleidsnotitie ging. Omdat er geen verdere vragen gesteld werden, bedankte de voorzitter de heer van Es voor zijn inbreng. Zij sloot af met de opmerking dat vanaf dit moment het bestuur de regie overneemt inzake het uitwerken van de beleidsnotitie en het plan van aanpak. Er zijn al veel gesprekken gevoerd. Met de uitwerking van het beleidsplan wil het bestuur toezeggingen van beloftes t.a.v. commissies hard maken. Ook de toezeggingen aan leden hardmaken. Hier ligt een gezamenlijke taak. Deze opmerking werd met een daverend applaus van de leden beloond. Op de vraag van de heer Bouwma hoe de beleidscommissie hiërarchisch tegenover andere commissies staat antwoordde de voorzitter dat dit niet meer van toepassing is omdat het bestuur de uitwerking overneemt. 10. Rondvraag In de uitnodiging voor deze vergadering heeft U kunnen lezen dat U vragen voor deze rondvraag tot 1 maart via de bij het bestuur kon stellen, zodat zij zich goed op de beantwoording konden voorbereiden. Er zijn door 2 leden een vraag gesteld, te weten de heer R. de Jong en mevrouw Kuijpers. Toch werden de leden nog in de gelegenheid gesteld een vraag te stellen. De heren van Scheltinga en Vos hadden nog een vraag

11 Rob de Jong had de volgende vraag gesteld: Is het mogelijk dat de boom op hole 1 en 3 wat gesnoeid kunnen worden zodat de gemiddelde golfer er wat makkelijker langs of over kan slaan. Ook tijdens de NGF competitie krijgen we hier vragen over. Antwoord: Vorig is er reeds een deel aan de onderkant van de boom gesnoeid, waardoor het makkelijker is om er onderdoor te slaan. In een gesprek met de baaneigenaar hebben we hier wederom over gesproken. Het probleem is dat je niet zomaar ongestraft takken uit een boom kan zagen, ook niet bovenin. Elke boom heeft een bepaalde waterhuishouding waardoor hij in leven blijft. Als er ineens takken verdwijnen wordt er meer water aangevoerd en daardoor een versnelde groei van nog meer takken. De baaneigenaar zal het met een boomdeskundige bespreken en wij horen het zo snel mogelijk. Marjan Kuipers had de volgende vraag gesteld: Verzoek om voor de heren in de volgende winterperiode nieuwe matten aan te schaffen. Tevens verzoek om, ter voorbereiding op de NGF competitie, te kunnen afslaan van de Tee om dit weer te trainen. Antwoord: Het aanschaffen van de matten moet uiteraard in overleg met de baaneigenaar. De herenmatten zijn erg stug (hard) waardoor je geen lekkere bal slaat; dit in tegenstelling van de damesmatten (oranje tee). Misschien als de vereniging er ook een bijdrage aan kan leveren dat de aanschaf wat soepeler gaat. Het afslaan van de (zomer) Tee: Hiervoor is navraag gedaan bij de greenkeeper. Momenteel is er nog weinig groei. We moeten daarom beducht voor het uitslaan van plaggen. De greenkeeper denkt zelf dat één week voor dat de competitie begint de tees open gaan en de baan qualifying is. Na deze vragen werden de vragen van de heren Scheltinga en Vos beantwoord. De vraag van de heer Scheltinga of er een analyse is gemaakt of het speciale tarief voor nieuwe leden ook echt nieuwe leden heeft opgeleverd of alleen maar geld heeft gekost, kan door het bestuur niet direct beantwoord worden. Zij geven de heer Scheltinga de toezegging dat dit uitgezocht wordt en dat dit in een nieuwsbrief bekend gemaakt wordt. De heer Vos had wat minder goede ervaringen met de alliantiebanen, niet alleen de Albatros maar ook elders. Hoe stond het bestuur hierin. De voorzitter gaf als antwoord dat zij inmiddels in overleg is gegaan met de Albatros. Zij heeft zelf goede ervaringen opgedaan. Er is een overleg gepland met de Alliantie bestuurders in mei. Onze baaneigenaar heeft gevraagd om dit overleg naar voren te halen. Na het beantwoorden van de vragen las de voorzitter de van Antoine Bergé en Areke de Hoop voor. Tenslotte nam de heer Klerkx nog het woord: hij bedankte het bestuur voor hun inzet gedurende het afgelopen roerige jaar. Deze woorden werden door de aanwezige leden met een luid applaus ondersteund. De voorzitter bedankte de heer Klerkx en de leden

12 11. Sluiting De voorzitter dankt het barpersoneel en de baaneigenaar voor het beschikbaar stellen van de accommodatie. Daarnaast de leden voor hun aanwezigheid en positieve bijdrage in deze vergadering. Zij wenst hen, mede namens de collega bestuursleden, een fantastisch jaar met veel golfplezier toe. Vervolgens nodigde de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar en sloot om uur de vergadering

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019

Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Beleidsplan GC De Kurenpolder 2016-2019 Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 21-03-2016 Pagina1 Inhoudsopgave Inleiding 3 GC De Kurenpolder 4 Missie en visie van GC De Kurenpolder 5 Sterkte-zwakteanalyse

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Golfvereniging De Swinkelsche JAARVERSLAG 2014. Someren, februari 2015 Wilhelmien Regtien de Lau: secretaris vereniging@golfbaandeswinkelsche.

Golfvereniging De Swinkelsche JAARVERSLAG 2014. Someren, februari 2015 Wilhelmien Regtien de Lau: secretaris vereniging@golfbaandeswinkelsche. Golfvereniging De Swinkelsche JAARVERSLAG 2014. Someren, februari 2015 Wilhelmien Regtien de Lau: secretaris vereniging@golfbaandeswinkelsche.nl 1 Jaarverslag secretariaat 2014. (Secretaris Wilhelmien

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2016

Nieuwsbrief September 2016 Nieuwsbrief September 2016 In deze uitgave Finales Matchplaykampioenschap 2016 Fotoboek Zomeravond wedstrijden Vacatures NGF competitie 2017 Familiegolf 18 september Agenda Finales Matchplaykampioenschap

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG. Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

CONCEPT VERSLAG. Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. CONCEPT VERSLAG Algemene Leden Vergadering Bowling vereniging Lelystad van dinsdag 19 april 2011 Plaats: Bowling centrum Lelystad Notulen: Gerrit Potma Aanwezig Voorzitter : Francina Ouwehand Penningmeester

Nadere informatie

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maart 2016

NIEUWSBRIEF maart 2016 ! NIEUWSBRIEF maart 2016 Inhoud Matchplay-club kampioenschap Golfclub Weilenseind Seizoensopening Algemene Ledenvergadering 16 maart De appelflappen club Vervolg etiquette Open dagen op 23 en 24 april

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 ALV AGV S.H.E.L.L. 2014 GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 1 AGENDA 20 MAART 2014 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 21 maart 2013 4. Verslag van de kascommissie 5. Resultaat 2013

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012.

Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Resultaten enquete wedstrijdcommissie 2012. Bij deze ontvangt u de resultaten en conclusies naar aanleiding van de door de wedcie gehouden enquete. Een mooi aantal van 248 leden heeft de moeite genomen

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 :

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van de Grote of Mariakerk In dit financieel jaarverslag zullen wij in gaan op de cijfers van 2014. Als eerste wordt de rechtsvorm en de samenstelling van het bestuur besproken. Daarna volgt een korte samenvatting over van de activiteiten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De kleuren van de vereniging zijn groen, rood en zwart; 2. Het embleem bestaat uit de naam Golfclub Roxenisse, waarvan de i een vallende tee met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011:

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2011: 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 2011 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2011 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 26 OKTOBER 2011 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten.

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten. HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.C. ETTEN. Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijk reglement beoogt een nadere uitwerking te zijn van het bepaalde in de statuten, zoals die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT

Golfclub Weilenseind. Beleidsplan 2016-2017. Datum : september 2015. Status : Versie 0.5 CONCEPT Golfclub Weilenseind Beleidsplan 2016-2017 Datum : september 2015 Status : Versie 0.5 Colofon Contactpersoon Els van Engelen communicatie@gcweilenseind.nl Golfclub Weilenseind Alphenseweg 14a 5121 PN Gilze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016

PROGRAMMA. 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz KICK-OFF 2016 PROGRAMMA 16.00 Ontvangst 16.15 Start Kick-Off Presentaties 17.30 Eten 18.15 Putwedstrijd (iedereen) 18.45 Quiz Jeugdcommissie Golfclub Capelle KICK-OFF 2016 Jeugdcommissie Golfclub Capelle 2016 Jeugdgolf

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF oktober 2015

NIEUWSBRIEF oktober 2015 NIEUWSBRIEF oktober 2015 Inhoud - Vossenjacht - Hole in one - Winterbeleid - Vissen - Wintertijd wedstrijden - Polo s - Gratis les - Algemene Ledenvergadering 18 november - Nieuws van de pro De Vossenjacht

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap 4 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie Apps

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING GOLFCLUB EFTELING. 26 november november 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING GOLFCLUB EFTELING. 26 november november 2014 GOLFCLUB EFTELING 26 november 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING GOLFCLUB EFTELING 26 november 2014 1. OPENING 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 14 MEI 2014

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus Cursus en Examen Informatie 6- weekse Baanpermissie / Handicap Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Heensche

Nieuwsbrief De Heensche nr. 45 december 2014 Nieuwsbrief De Heensche ALV De Heensche 30 oktober 2014. Het is al weer een tijdje geleden, maar op donderdag 30 oktober j.l. werd de algemene ledenvergadering gehouden. Er waren 42

Nadere informatie

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden

INHOUD. Algemeen 2. Prijzen 3. Wedstrijden INHOUD Algemeen 2 Prijzen 3 Wedstrijden Nieuwjaarswedstrijd 4 Wintercup 5 Medal 6 Greensome clubkampioenschap 7 Paaswedstrijd 8 Oranje bokaal 9 Strokeplay clubkampioenschap 10 Mixed Paren wedstrijd 11

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

AV Edese Golf Club Papendal

AV Edese Golf Club Papendal AV Edese Golf Club Papendal 8 mei 2017 WELKOM Agenda 1. Opening 2. Ingekomen post 3. Mededelingen van het Bestuur 4. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 november 2016 5. Notulen van de Algemene

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Notitie voor de ALV van 28 november 2016 over de nieuwe statuten van vv Nieuw-Roden.

Notitie voor de ALV van 28 november 2016 over de nieuwe statuten van vv Nieuw-Roden. Notitie voor de ALV van 28 november 2016 over de nieuwe statuten van vv Nieuw-Roden. I. Zie het onderwerp: Leden en stemrecht. Onze huidige statuten: Artikel 4: LEDEN 1. Leden zijn die natuurlijke personen,

Nadere informatie

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE AGENDA VOOR VANAVOND 1. Samenstelling jeugdcommissie (Corné) 2. Trainingsprogramma 2016 (Tom) 3. Baanpermissie & Handicap (Alex) 4. Activiteiten 2016 (Charlotte) 5. Familie golf (Ilse) 6. Overige zaken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie