NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015"

Transcriptie

1 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger Trijsburg en Harrie Klerkx. Alvorens te beginnen verzocht zij de leden op te staan en een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan Mary Schoone, Jan Brouwers, Gerard Schilders en onze enige donateur die op 7 februari is overleden Hank Smits. Zij gaf aan dat sommige leden liever de vergadering hadden uitgesteld, of het een Buitengewone Algemene Ledenvergadering genoemd hadden, maar in ieder geval was het een bijzondere vergadering. Allereerst werd er niet vergaderd in het Uiversnest, waar nieuwbouw wordt gepleegd, maar in ons eigen clubhuis, maar ook omdat de kascommissie het financiële verslag onvoldoende achtte, waardoor de financiële stukken niet gepresenteerd konden worden, kreeg deze vergadering een ander karakter. In haar inleiding bedankte Heidi Marcel Schraven voor het werk dat hij gedaan heeft voor de golfclub en de baaneigenaar (Golfalliantie) en vroeg de leden dit te belonen met een applaus. Dit verzoek werd met een daverend applaus beloond. Vervolgens stelt zij aan de aanwezige 75 leden het nog zittende bestuur voor. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart Onder dankzegging van de voorzitter werden de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 maart 2014 met één opmerking over een kleine wijziging in het officiële stuk (de heer Raaijmakers had de fout ontdekt en kreeg daarvoor een doosje golfballen) goedgekeurd. 3. Ingekomen stukken De secretaris gaf de namen door van 32 leden, welke te kennen hadden gegeven niet aanwezig te zullen zijn. De ingekomen stukken van de heer de Jong en mevrouw Kuijpers worden in agenda punt 9, de rondvraag, behandeld. Tevens was er een ingezonden stuk van de voormalig voorzitter jeugdcommissie ontvangen. 4. Jaarverslag verenigingsjaar 2014 en jaarplan 2015 De leden hebben de stukken per ontvangen en deze worden paginagewijs behandeld. Voorzitter Het bestuur is in x formeel bijeengekomen voor een bestuursvergadering en minstens het zelfde aantal keren informeel dat we voor allerlei onderwerpen (zeer) noodzakelijk bij elkaar moesten komen. Dit jaar hebben wij ons met name bezig gehouden met onderstaande zaken: 1. De voortgang van de Golfschool: deze zomer is de golfschool overgegaan in andere handen en hebben we een nieuwe eigenaar van de golfschool gekregen. Ook met de nieuwe eigenaar hopen we vaak in gesprek te gaan om een goede vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen. 2. Het verwezenlijken van de Golfalliantie: Als vertegenwoordiger van de baaneigenaar heeft uw voorzitter een aantal bijeenkomsten bijgewoond om de Golfalliantie gestalte te geven. Met een verhoging van 30,= op het baanabonnement mag u gratis op de alliantiebanen spelen. 3. De qualifying status van de par 3 baan: Om het mogelijk te maken dat er op de kleine baan Qualifying kaarten gelopen kunnen worden, hebben we bezoek gehad van een delegatie van de NGF. Zij hebben de baan bekeken en een enkele aanbeveling gegeven. Deze zijn inmiddels voor het grootste deel uitgevoerd. Na een eindcontrole door de NGF kunnen we dit jaar van start gaan en mogen de beginnende golfers ook op de kleine baan hun handicap richting 37 brengen

2 4. Het aansturen van de beleidscommissie: Na wat opstartproblemen is de beleidscommissie voortvarend aan het werk gegaan, wat heeft geleid tot een Plan van aanpak beleidsnota Golfclub de Kurenpolder. De commissie heeft met de afzonderlijke commissies gesproken om vanuit een nulmeting tot een onderbouwde beleidsnotitie te komen. 5. Jeugdzaken: helaas hebben we in oktober afscheid moeten nemen van de jeugdcommissie. Ondanks een aantal gesprekken kon het bestuur en de jeugdcommissie niet tot overeenstemming komen. Als bestuur hebben wij onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugd genomen, om op een goede manier een vervolg te geven aan de jeugdopleiding en de organisatie van jeugdactiviteiten. Daarnaast kijken we terug op een paar geslaagde activiteiten, te weten: - Een goed bezochte nieuwjaarsreceptie. - Een prima georganiseerde Oranjewedstrijd: Op de eerste koningsdag had de wedstrijdcommissie een prima Oranjewedstrijd georganiseerd met een grote opkomst, waaronder veel nieuwe leden. Dankzij het mooie weer een prima opening van het seizoen. - De Kikkerwedstrijd: tijdens deze jaarlijkse terugkerende activiteit werd de Kikker van Jaar gekozen, dit jaar viel deze eer te beurt aan Ria Vermeulen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de nieuwe website gepresenteerd. Veel commissies hebben input geleverd voor de site, de webbeheerder heeft op verzoek her en der aanpassingen gedaan. Er zullen ongetwijfeld meerdere opties zijn, maar het blijft een kwestie van keuzes maken, Wij zijn verheugd dat de site vrij actueel is (en blijft), met dank aan Toin van Campenhout. Ook dit jaar hadden we het probleem dat leden die een starttijd boeken, niet komen opdagen. Even bellen om de starttijd te annuleren schijnt een groot probleem te zijn, al is het een kleine moeite. Het bestuur heeft helaas moeten constateren dat het gedrag in de baan soms te wensen over laat. Wij betreuren het als spelers commentaar leveren op de greenkeepers tijdens hun werkzaamheden, vooral als zij de baan voorbereiden voor een clubkampioenschap. Een greenkeeper heeft in de baan altijd voorrang. Ook zijn we geconfronteerd met het botvieren van frustraties op het net tussen hole 3 en 6. De scheuren in het net zijn er niet door metaalmoeheid in gekomen, maar door geweld met een golfclub. Het zou fijn zijn als we elkaar aanspreken op dergelijk gedrag. In december heeft Marcel Schraven zijn functie als voorzitter neergelegd. Heidi Smits heeft als waarnemend voorzitter zijn taken overgenomen. We hopen komend jaar weer met een voltallig bestuur te draaien. Komend jaar hebben de volgende zaken onze belangstelling: 1. Het overeenkomen van een nieuwe Exploitatieovereenkomst met de baaneigenaar. 2. Het borgen van de afspraken m.b.t. de alliantiebanen. 3. Het realiseren en uitvoeren van het beleidsplan. 4. Het opstellen van een communicatieplan. 5. Het lustrum Wij wensen de leden dit jaar een mooi golfseizoen toe

3 Ledenadministratie Harry Klis heeft de ledenadministratie in het afgelopen jaar op goede wijze uitgevoerd. Waarvoor een groot compliment. Het bestuur heeft zich op de vraag, geopperd tijdens de vorige ALV, of er een collectieve verzekering moest komen beraden. Er wordt geen verzekering afgesloten. De leden moeten dit individueel doen. Dit jaar hebben 71 leden opgezegd. Totaal aantal namen op de ledenlijst: vorig jaar 467, nu 453. Hiervan zijn 13 jeugdlid. Zoals U ziet hebben we dus nog wel wat ruimte voor nieuwe leden. H&R commissie Jaarverslag H&R Commissie De H&R Commissie bestond in 2014 uit Han van Rooij (voorzitter), Harry Klis, Marijn Raaijmakers, Piet Bouwma, Anne Versteegh, Ans van Zon. De H&R Commissie is 8 keer in vergadering bijeengeweest. Golfregelcursussen In 2014 zijn er 7 regelcursussen aangeboden. Vanaf maart 2014 is gestart met de regelcursus, conform de vernieuwde regelexamens. Door het vernieuwde regelexamen en de goede mogelijkheden zich digitaal daar op voor te bereiden was de deelname aan de regelcursussen dit jaar weer minder: ± 24 deelnemers. Aan de NGF Regiocursussen Handicapping is in 2014 is deelgenomen door Marijn Raaijmakers op 14 oktober te Nieuwegein en door Anne Versteegh en Ans van Zon op 24 oktober te Voorthuizen, golfbaan Edda Huzid. Golfregelexamens In 2014 werd 7x de mogelijkheid geboden om aan het Golfregelexamen deel te nemen; de vormgeving van het Regelexamen veranderde niet. Wel werden inhoudelijk andere examens aangeboden. Eenieder kon op de website van de NGF weer proefexamens maken. Ook dit jaar waren de examenresultaten zeer goed te noemen. Er namen 32 kandidaten deel aan het examen en slechts 1 kandidaat legde 2x een herexamen af, de 3 e keer met succes (mondeling). Bij de jeugdexamens namen 2 deelnemers met succes deel aan het aangepaste examen. Rating gele, rode en oranje tees Voor de toepassing van de gele, rode en oranje tees, stelde de H&R richtlijnen/aanbevelingen op voor alle leden met welke handicap het best gespeeld kan worden van welke kleur tee teneinde een goede doorstroming in de baan te verkrijgen. De werkzaamheden om de Juniorcourse qualifying te krijgen zullen in 2015 zo spoedig mogelijk worden afgerond. Handicapregistratie Door de leden is intensief gebruik gemaakt van de Telegolfzuil. In het totaal zijn qualifying kaarten via een sticker verwerkt. Dit is een toename van 2 % ten opzichte van De H&R biedt de Handicapregistratie voor vrije golfers (niet-leden) aan voor 60,00 per jaar. Per 31 december 2014 waren er 98 deelnemers, tegenover 55 in Per 1 januari 2015 blijven er nog 68 over na het verwerken van 30 opzeggingen. Financiën Het aantal regelexamenkandidaten is in 2014 meer dan gehalveerd. Het aantal deelnemers dat gebruik maakte van de Handicapregistratie voor niet-leden steeg wederom in Hierdoor is de begroting voor 2014 ad gehaald. Voor 2015 verwacht de H&R in totaal 80 deelnemers voor de handicapregistratie, inclusief de deelnemers aan de Regelexamens

4 Redactiecommissie Verslag 2014 De redactiecommissie bestond in 2014 uit Areke de Hoop, Rob de Jong en Heidi Smits. Rob de Jong is binnen de redactiecommissie verantwoordelijk voor de opmaak van het blad, Areke en Heidi voor het redigeren van de teksten. De redactiecommissie heeft in 2014 vier edities van De Golfkuur uitgebracht. Naast diverse wedstrijdverslagen zijn de rubrieken interview met. en de adverteerder aan het woord nieuw leven ingeblazen. De Golfkuur was dit jaar ook online te lezen. Alle edities van De Golfkuur zijn te vinden op de website, Door de onlineversie is in overleg met het bestuur besloten de oplage te verlagen om de kosten te verlagen. De website is tijdens de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. De redactiecommissie heeft meegedacht over de rubrieken en indeling van de site. Ook is nagedacht om de huisstijl van website en Golfkuur op elkaar af te stemmen. Het beheer van de website was in deskundige handen van Toin v. Campenhout, die de website zo actueel mogelijk houdt en wedstrijdverslagen ed. vrijwel direct op de website plaatst. Ook op Facebook zijn we actief. Sinds maart 2014 heeft GC De Kurenpolder een eigen Facebook pagina. We hebben inmiddels al meer dan 50 personen die de pagina geliked hebben. Binnen de redactie heeft in het najaar een wisseling plaatsgevonden. Areke de Hoop heeft haar taken neergelegd. Op deze plaats willen we Areke danken voor haar jarenlange inzet voor de Golfkuur. Mede onder haar leiding heeft de Golfkuur de professionele uitstraling gekregen die u de laatste jaren gewend bent. Vooruitzicht 2015: De Golfkuur verschijnt komend jaar wederom vier keer. De planning ziet er als volgt uit: Voorjaarseditie: deadline aanleveren copy 28-2, verschijningsdatum 27-3 Zomereditie: deadline aanleveren copy 26-6, verschijningsdatum 17-7 Najaar editie: deadline aanleveren copy 18-9, verschijningsdatum 9-10 Wintereditie: deadline aanleveren copy 27-11, verschijningsdatum Komend jaar heeft naast het uitbrengen van De Golfkuur het opzetten van een communicatieplan prioriteit. De redactiecommissie is op zoek naar geïnteresseerden die hierover mee willen denken. Ook het onderbrengen van het beheer van de website in de redactiecommissie en actief beleid op acquisitie van adverteerders krijgt de aandacht. We zijn nog altijd op zoek naar adverteerders waarmee we de Golfkuur kunnen bekostigen. Onze trouwe adverteerders zijn we ook voor 2013 bijzonder erkentelijk dat ze ons blijven ondersteunen

5 Wedstrijdcommissie Jaarverslag 2014 Met drie nieuwe wedcieleden, (Alexandra Vos, Hilke van Dongen en Esther de Koning) kijkt de Wedcie met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. Qua speelsterkte niveau is onze club minder geworden en dat betekent dat we dit jaar veel nieuwe winnaars van kampioenschappen en wedstrijden mochten begroeten. Bij wedstrijden met verrekening t/m hcp 54 zijn de winnaars al helemaal niet te voorspellen, wat deze wedstrijden extra surprising maken. De wedstrijden hadden allemaal een redelijke tot goede bezetting. Uitzondering was de Sylvester Wedstrijd die vanwege te weinig deelnemers moest worden geannuleerd, jammer. De Winter- en zomer matchplaycompetities zijn goed bezocht, zijn een vaste waarde binnen de club. De mix foursome, die gedurende het gehele seizoen loopt, was wederom een doorslaand succes, evenals Double, Echtparen en 20/30+. Met de Dames-clubkampioenschappen was ons bestuurslid Heidi Smits ongenaakbaar en is Stroke- en Matchplaykampioen Met Yoran van Fessem en Rob de Jong hebben we waardige Clubkampioenen Match- en Strokeplay bij de heren. Alex van Dijk stond bij beide kampioenschappen al op het podium en op de Masters speelde hij meer dan voortreffelijk, resulterend in de Masters titel De Heerenochtend kent een groslijst van 71 namen. Daarvan nemen 58 leden regelmatig deel aan de Heerenochtend. Het jaar 2014 was ons gunstig gezind; we hadden 47 wedstrijddagen, slechts 5 dagen vielen uit. De gemiddelde opkomst was iets lager dan 2013, namelijk 32 deelnemers (tegen 34 in 2013). Herenavond Het seizoen 2014 is voor de Herenavond zeer succesvol geweest. Met een groeiend deelnemersaantal en vaak zeer goede resultaten profileerde de Herenavond zich als een stabiel baken in onze vereniging. Niet alleen de oude vertrouwde gezichten bleven komen, maar ook veel nieuwe leden meldden zich op de donderdagavond voor een rondje golf. De wedstrijdleiding, die bestond uit Guus van Zoest, Ron Grift en Frank Vos, wist ook in dit seizoen voor elke speelavond weer voor voldoende golfballen te verzamelen voor de dagprijzen. Ook de slotavond in september was weer goed geregeld en voorzien van veel seizoenprijzen. We hopen op hetzelfde enthousiasme in het nieuwe seizoen bij zowel de deelnemers als de wedstrijdleiding. Drie heren teams op zondag, 1 jeugdteam, twee damesteams 9 ( zo en di) en twee heren senior teams op vrijdag hebben de Kurenpolder vertegenwoordigd in de NGF competitie. De twee senioren teams hebben zich knap in de middenmoot van hun poules gespeeld. De overige teams hadden teveel tegenstand en moesten teren op incidentele individuele- of foursome succesjes. Maar ook dat geeft een goed gevoel! Overlegcommissie In het afgelopen jaar is er met de baaneigenaar overleg gevoerd over velerlei onderwerpen, o.a. golfschool, alliantiebanen, gedrag in de baan, kleine baan en terrasgesprekken. Dit overleg is altijd in een goede sfeer gevoerd, omdat we hierbij één ding voor ogen hadden: hoe zorgen we er voor dat de leden en de gastspelers het op de Kurenpolder naar hun zin hebben. De beste manier hiervoor is zorgen dat de baan er prima bij ligt. De greenkeepers hebben wat dat betreft puik werk afgeleverd en de wensen en opmerkingen in de overleggesprekken werden ter harte genomen en (deels) uitgevoerd

6 Ook de serviceverlening door het personeel was prima. Helaas hebben we ook moeten constateren dat er door het gedrag van een paar leden/greenfeespelers onrust is ontstaan. In gesprekken met de baaneigenaar hebben we gesproken hoe we dit gedrag het beste kunnen aanpakken maar daar is, helaas, geen (standaard) oplossing voor gevonden. Het is ook een maatschappelijk probleem waar de samenleving mee te maken heeft. Het bestuur wil naar haar leden uitdragen problemen niet uit te praten aan de bar of op het terras, maar ze bespreekbaar te maken daar waar het thuis hoort door ze te melden bij het bestuur, zodat het bestuur er pro-actief mee aan de slag kan. De werkzaamheden aan de kleine baan hebben plaats gevonden en in overleg met de baaneigenaar wordt daar de laatste hand aan gelegd, zodat de NGF kan komen controleren. Dit jaar hopen wij het goede overleg met elkaar te continueren. Een goede samenwerkingsrelatie met de Golfschool, de baaneigenaar en de vereniging heeft daarbij onze aandacht. We hebben elkaar nodig, samen staan we sterk. Daarnaast zal het overleg in het teken staan van de exploitatie-overeenkomst. Deze loopt eind dit jaar af. Onze prioriteit hierbij is om samen met de baaneigenaar een goede overeenkomst op te stellen en af te sluiten, zodat we weer vijf jaar onbekommerd op een mooie baan als lid van een gemoedelijke vereniging kunnen spelen. Baancommissie Terugblik 2014 Ondanks de zeer natte winterperiode zag onze baan er in de lente er al vrij snel goed uit en dat is gedurende de rest van het seizoen ook gebleven. De defecte brug van hole 3 naar 4 is vervangen door een dam. Bij het servicepunt is een 2de luchtpistool aangebracht, zodat we sneller onze buggy's en schoenen schoon kunnen maken. In overleg met heren van de NGF zijn voorbereidingen getroffen om de Juniorcourse geschikt te maken voor goedkeuring voor de C-status. Dat houdt in dat volgens verwachting na de winter deze baan qualifying is. Omdat de winterregels afgelopen winter naar tevredenheid hebben gefunctioneerd gelden ze ook voor het winterseizoen Vooruitblik 2015 De planning is om flink te snoeien; niet alleen de knotwilgen e.d.; maar ook struiken en bomen die de balvlucht hinderen. Het riet rond het water bij hole 6 zal zoveel mogelijk worden verwijderd. De bruggen bij hole 4 en hole 5 zijn in slechte staat en worden dit jaar vervangen. Op de fairway van hole 8 zal worden geprobeerd om de drainage te vervangen/aan te brengen, zodat met name aan het eind van deze hole voor de vijver de baan minder drassig wordt. Er is een nieuwe greenmaaimachine aangeschaft. Naast het reguliere onderhoud van de baan zijn geen bijzondere zaken gepland. Zijn er vragen en of opmerkingen over de baan neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de baan. Wij wensen u een goed golfjaar op onze mooie baan. Jeugdcommissie Terugblik 2014 In 2014 zijn de volgende activiteiten door de jeugdcommissie gerealiseerd: Trainingen op zondagochtend onder leiding van de jeugdcoaches Jeugdwedstrijden op de eigen baan, georganiseerd door de jeugdcommissie Pitch en Putt-wedstrijden op de par-3 baan. Een aantal jeugdleden heeft, samen met de jeugdcommissie, het KLM Open bezocht. Een bijzondere ervaring om topspelers van dichtbij te kunnen volgen. Onze jeugdspelers hebben - 6 -

7 daar eveneens deelgenomen aan de allereerste Clubchallenge van de Golf Academie, waar ze de eerste prijs in de wacht sleepten. Jeugdclubkampioenschappen: er werd in 3 categorieën gespeeld: 18 holes strokeplay op de grote baan, 9 holes grote baan en 9 holes kleine baan, terwijl de. jongste jeugd 18 holes op de kleine baan speelden. De jeugdclubkampioen 2014 kwam uit de eerste categorie: Yoran v. Fessem. Yoran van Fessem nam ook deel aan de clubkampioenschappen matchplay. Hij wist zelfs de titel in de wacht te slepen en mocht zich clubkampioen machplay 2014 noemen, een prachtige prestatie. NGF-competitie: In 2014 heeft GC De Kurenpolder met 1 team deelgenomen aan de NGFcompetitie. Bovendien hebben twee jeugdleden daarnaast meegespeeld in het eerste herenteam op zondag. Trots zijn we op Yoran van Fessem die op 24 mei voor de tweede keer meegedaan heeft met de NK jeugd tot en met 15 jaar. In oktober heeft de jeugdcommissie haar taken neergelegd. Alle ouders van jeugdleden zijn hierover geïnformeerd en vervolgens bij elkaar geroepen om de voortgang te bespreken. De ouders hebben het bestuur verzocht om alsnog in gesprek te gaan met de jeugdcommissie en te onderzoeken of er een basis is, waarop de jeugdcommissie bereid was om hun taken te hervatten. Er zijn diverse gesprekken gevoerd. Dit heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Heidi Smits heeft als waarnemend voorzitter de taken overgenomen. Het vormen van een nieuwe jeugdcommissie heeft hierbij prioriteit. Daarnaast is er een nieuw jeugdbeleidsplan opgesteld. Het bestuur spreekt dank uit voor de wijze waarop de voormalige jeugdcommissie haar taken heeft uitgevoerd. Vooruitblik 2015 De volgende activiteiten staan gepland: Jeugdtrainingen:1 keer in de week (zondagen) worden er door de jeugdcoaches trainingen verzorgd. Theorielessen: Elke 4e zondag in de maand zullen er door de jeugdcoaches activiteiten op de par-3 banen worden verzorgd waarbij de nadruk ligt op kennis van de regelgeving. Jeugdwedstrijden: in de wedstrijdkalender zijn een aantal jeugdwedstrijden opgenomen. Bepaalde wedstrijden voor senioren zijn ook open voor jeugdleden. Dit wordt via de jeugdcommissie vooraf steeds gecommuniceerd aan de jeugdleden via de nieuwsbrief. Wedstrijden in samenwerking met alliantiebanen. (mei- juni- september en oktober). Hierover neemt de jeugdcommissie contact op met de alliantiebanen. Jeugdleden worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief. Vrienden / vriendinnendagen: in de maanden mei, juni en oktober worden 3 middagen gepland waar jeugdleden een vriend of vriendin mogen uitnodigen om kennis te maken met de golfsport. Voor diegenen die nog niet kunnen golfen, zal de pro een clinic van 1 uur verzorgen, voor diegene die al kunnen golfen, zal een activiteit op de par-3 baan worden georganiseerd. Promotie golfsport en jeugd: Bezoek aan basisscholen door de pro. ( evt. met jeugd leden ). Hierbij zullen flyers worden uitgedeeld aan leerlingen van groep 7 en 8. Het bestuur streeft er naar om via samenwerking met scholen ( en sportclubs) het ledental van de jeugd uit te breiden naar 30 leden. Hiermee beoogt de Jeugdcommissie een groei van naar jeugdleden in een periode van 5 jaar KLM Open bezoek met jeugd en coaches Bijeenkomsten NGF: Cursus jeugdcoaches (voor belangstellende leden en ouders) - 7 -

8 Na het behandelen van de jaarverslagen en plannen vroeg de waarnemend voorzitter de leden om instemming met betrekking tot het gevoerde beleid over 2014en het beleid voor het komende jaar. Onder luid applaus stemde de vergadering hiermee in. Aansluitend bedankte de waarnemend voorzitter de commissieleden voor hun inzet en zij riep de leden op het goede voorbeeld van deze mensen te volgen en ook toe te treden tot een commissie. 5. Financieel verslag 2014 De waarnemend voorzitter gaf enige uitleg waarom er geen financieel verslag is: - De inkomsten en uitgaven waren niet geregistreerd middels een boekhoudprogramma. - Het Financieel Verslag had niet het niveau wat de leden gewend zijn. - De Kascommissie heeft twee maal geen adequate controle kunnen uitvoeren. - De penningmeester heeft hieruit zijn consequenties getrokken en is afgetreden. Het bestuur heeft inmiddels actie ondernomen om de financiële stukken zo spoedig mogelijk op orde te krijgen. De financiële verantwoording zal binnen 3 maanden in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring worden aangeboden.. 6. Verslag van de kascommissie De kascommissie, bestaande uit mevrouw van Zon en de heer Brouwer, hebben tot 2 x toe de administratie van de penningmeester gecontroleerd en naar aanleiding van hun bevindingen een verslag geschreven. De secretaris leest het verslag voor. In het verslag staat o.a.: Er is de kascommissie geen sluitende financiële administratie overlegd waardoor er geen adequate controle van de financiële cijfers over 2014 heeft kunnen plaatsvinden. De kascommissie doet 4 aanbevelingen aan de algemene ledenvergadering: - Het bestuur op te dragen met behulp van een boekhoudprogramma en een adequaat rekeningschema de financiële overzichten inzichtelijk te maken. - Het bestuur op te dragen de diverse geldstromen (ook die van de verschillende commissies) te administreren en te verantwoorden. - Het bestuur te vragen om een motivatie waartoe een doelspaarrekening met een hoog saldo wordt aangehouden. - Het bestuur de opdracht te geven de baten en lasten op volledigheid en rechtmatigheid alsdan door de kascommissie te laten toetsen. De kascommissie is bereid om opnieuw, conform de statuten en huishoudelijk reglement van golfclub de Kurenpolder, de rekening en verantwoording van het bestuur ter zake over het verenigingsjaar 2014 te onderzoeken en verslag uit te brengen van haar bevindingen aan de leden. Na het voorlezen van de secretaris geeft de waarnemend voorzitter aan dat de 1 e en 4 e aanbeveling reeds in gang zijn gezet. De financiële overzichten worden met behulp van een boekhoudprogramma inzichtelijk gemaakt. De kascommissie krijgt weer de gelegenheid om de baten en lasten op rechtmatigheid te toetsen en verslag te doen aan de leden op de, binnen drie maanden, te houden Buitengewone Algemene Ledenvergadering. De overige twee aanbevelingen zijn reeds meerdere malen in de ALV behandeld en worden nu onderdeel van het op te stellen beleidsplan. Omdat er geen decharge verleend is aan het bestuur heeft het bestuur toch nog 2 vragen: - Het bestuur vraagt de leden om toch decharge te willen verlenen aan Marcel Schraven, die zijn functie van voorzitter in december 2014 heeft neergelegd en Jan Vink, die te kennen heeft gegeven dit jaar af te moeten aftreden als bestuurslid en zich niet herkiesbaar te stellen. - Het bestuur vraagt de leden de vandaag te kiezen nieuwe bestuursleden te vrijwaren voor de financiële verantwoording over het financiële boekjaar Met beide vragen kon de meerderheid van de aanwezige leden instemmen

9 7. Benoeming kascommissie Omdat de kascommissie ook de volgende controle voor haar rekening wil nemen, stelde het bestuur voor om voor mevrouw van Zon, een vervanger te kiezen, omdat zij is voorgedragen als bestuurslid toe te treden tot het bestuur. Na enige discussie stemden de leden in met dit voorstel. Mevrouw Eg werd als vervanger gekozen om met de heer Brouwer de controle uit te voeren. In de Bijzonder Algemene Ledenvergadering wordt de nieuwe kascommissie gekozen. Mevrouw van Zon heeft twee jaar zitting gehad in de kascommissie en werd door de waarnemend voorzitter bedankt voor haar inbreng. Applaus van de aanwezige leden was haar deel. 8. Verkiezing bestuursleden Na de pauze gaf de waarnemend voorzitter het woord aan de secretaris. Deze gaf aan dat er na het opstappen van de voorzitter niet meteen een Buitengewone Ledenvergadering werd uitgeschreven. De periode tot de ALV was dermate kort dat dit door het zittend bestuur overbrugd kon worden. In die periode kwam mevrouw Heidi Smits met het voorstel om zich te kandideren als voorzitter. Aangezien de statuten (art. 13 lid 1) bepalen dat de voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering door de leden in persoon gekozen wordt, heeft zij zich formeel, kandidaat gesteld. Dit werd door het bestuur overgenomen, waarna zij als kandidaat voorzitter is voorgedragen. Aangezien er zich geen tegenkandidaten bij het bestuur gemeld hebben, wordt op verzoek van de secretaris aan de leden mevrouw Heidi Smits bij acclamatie gekozen. Na het plaatsen van haar naamkaart met nieuwe functie gaf hij het woord weer aan de nieuwe voorzitter. In haar dankwoord gaf de voorzitter aan haar kandideren goed overdacht te hebben. Zij wil de in gang gezette lijnen voortzetten en verder bouwen aan deze mooie golfclub. Bedankt voor het gestelde vertrouwen. Deze woorden werden door de leden beloond met een luid applaus. Vervolgens was het aan de voorzitter om de secretaris, die aftrad maar zich herkiesbaar had gesteld, middels een verkiezing bij acclamatie weer voor drie jaar aan de golfclub te binden. Na deze verkiezing nam de voorzitter afscheid van Jan Vink, die aftredend was en zich niet herkiesbaar had gesteld. In haar toespraak bedankte de kersverse voorzitter hem voor het, sinds 24 maart 2003, uitvoeren van zijn baanfunctie. De eerste jaren met Luuk als hoofdgreenkeeper, daar kwam later William als jong broekie bij. Jan regelde zoveel mogelijk rechtstreeks met Luuk dat de wensen van de leden en zijn eigen waarnemingen in de baan uitgevoerd werden. Soms kon dat niet rechtstreeks en moest hij met de baaneigenaar in discussie. Daar was Jan zeer vasthoudend in, want als er geen bevredigend antwoord was gekomen of de vraag niet was uitgevoerd, bleef hij net zolang zeuren tot het wel was uitgevoerd. Jan heeft de baancommissie, waarin ook Roelie Sparnaay en Niek de Graaf zitting hadden, naar tevredenheid geleid. Ook voor de kleine baan en de totstandkoming van de A status heeft Jan vele wijze raadgevingen gegeven Toen het onderhoud uitbesteed werd verliet Niek de Graaf de commissie en kwamen de mogelijkheden, om invloed op de situatie in de baan, anders te liggen. Jan had met de diverse hoofdgreenkeepers die er kwamen goed contact en probeerde, ondanks dat zij volgens een vast onderhoudscontract moesten werken, het beste er voor de golfclub uit te halen. Dat is Jan prima gelukt. Met een diner-bon en een bos bloemen werd Jan, onder luid applaus bedankt. Jan bedankt zijn commissieleden. Hij noemt de werkzaamheden voor de A-status zijn belangrijkste inbreng. Hij bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen. Tenslotte bedankt hij de oud en zittende bestuursleden voor de samenwerking

10 Na het vertrek werden achtereenvolgens Wim Hornman, niet aanwezig i.v.m. werkzaamheden in het buitenland en Ans van Zon, beiden bij acclamatie omdat er geen andere kandidaten waren, in het bestuur gekozen, Wim als opvolger van Jan en Ans als opvolger van Heidi. Vervolgens las de voorzitter het rooster van aftreden voor. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: Heidi Smits Voorzitter 2016 Ans van Zon Vice voorzitter Penningmeester 2017 Peter Eerhart Secretaris 2018 Wim Hornman Baanzaken 2018 Omdat Heidi in de plaats van Marcel en Ans in de plaats van Heidi is gekomen nemen zij ook hun plaatsen in het rooster van aftreden in. De voorzitter vervolgt met het aan de leden beloven dat zij er dit jaar weer voor 100 % tegen aan gaan. 9. Beleidsplan: De voorzitter vervolgde met het verzoek aan de voorzitter beleidscommissie om de leden het verslag van de beleidscommissie toe te lichten. De voorzitter, de heer van Es, gaf aan dat het niet de bedoeling van de commissie is geweest om alles (100 %) om te keren, maar de weg te bewandelen van goed naar beter. Vervolgens nodigde hij de leden uit tot het stellen van vragen. Er waren geen vragen. De heer Verkolf had wel een opmerking. Hij is bij deze gezellige vereniging gekomen om te golfen. Hij speelt nu drie jaar. Het laatste jaar is het zeer roerig geweest. Veel vrijwilligers doen hun best. Een aantal leden proberen, door veel gehakketak de vereniging kapot te maken. De voorzitter, mevrouw Smits, voorkwam een discussie die persoonsgericht leek re worden en niet over de beleidsnotitie ging. Omdat er geen verdere vragen gesteld werden, bedankte de voorzitter de heer van Es voor zijn inbreng. Zij sloot af met de opmerking dat vanaf dit moment het bestuur de regie overneemt inzake het uitwerken van de beleidsnotitie en het plan van aanpak. Er zijn al veel gesprekken gevoerd. Met de uitwerking van het beleidsplan wil het bestuur toezeggingen van beloftes t.a.v. commissies hard maken. Ook de toezeggingen aan leden hardmaken. Hier ligt een gezamenlijke taak. Deze opmerking werd met een daverend applaus van de leden beloond. Op de vraag van de heer Bouwma hoe de beleidscommissie hiërarchisch tegenover andere commissies staat antwoordde de voorzitter dat dit niet meer van toepassing is omdat het bestuur de uitwerking overneemt. 10. Rondvraag In de uitnodiging voor deze vergadering heeft U kunnen lezen dat U vragen voor deze rondvraag tot 1 maart via de bij het bestuur kon stellen, zodat zij zich goed op de beantwoording konden voorbereiden. Er zijn door 2 leden een vraag gesteld, te weten de heer R. de Jong en mevrouw Kuijpers. Toch werden de leden nog in de gelegenheid gesteld een vraag te stellen. De heren van Scheltinga en Vos hadden nog een vraag

11 Rob de Jong had de volgende vraag gesteld: Is het mogelijk dat de boom op hole 1 en 3 wat gesnoeid kunnen worden zodat de gemiddelde golfer er wat makkelijker langs of over kan slaan. Ook tijdens de NGF competitie krijgen we hier vragen over. Antwoord: Vorig is er reeds een deel aan de onderkant van de boom gesnoeid, waardoor het makkelijker is om er onderdoor te slaan. In een gesprek met de baaneigenaar hebben we hier wederom over gesproken. Het probleem is dat je niet zomaar ongestraft takken uit een boom kan zagen, ook niet bovenin. Elke boom heeft een bepaalde waterhuishouding waardoor hij in leven blijft. Als er ineens takken verdwijnen wordt er meer water aangevoerd en daardoor een versnelde groei van nog meer takken. De baaneigenaar zal het met een boomdeskundige bespreken en wij horen het zo snel mogelijk. Marjan Kuipers had de volgende vraag gesteld: Verzoek om voor de heren in de volgende winterperiode nieuwe matten aan te schaffen. Tevens verzoek om, ter voorbereiding op de NGF competitie, te kunnen afslaan van de Tee om dit weer te trainen. Antwoord: Het aanschaffen van de matten moet uiteraard in overleg met de baaneigenaar. De herenmatten zijn erg stug (hard) waardoor je geen lekkere bal slaat; dit in tegenstelling van de damesmatten (oranje tee). Misschien als de vereniging er ook een bijdrage aan kan leveren dat de aanschaf wat soepeler gaat. Het afslaan van de (zomer) Tee: Hiervoor is navraag gedaan bij de greenkeeper. Momenteel is er nog weinig groei. We moeten daarom beducht voor het uitslaan van plaggen. De greenkeeper denkt zelf dat één week voor dat de competitie begint de tees open gaan en de baan qualifying is. Na deze vragen werden de vragen van de heren Scheltinga en Vos beantwoord. De vraag van de heer Scheltinga of er een analyse is gemaakt of het speciale tarief voor nieuwe leden ook echt nieuwe leden heeft opgeleverd of alleen maar geld heeft gekost, kan door het bestuur niet direct beantwoord worden. Zij geven de heer Scheltinga de toezegging dat dit uitgezocht wordt en dat dit in een nieuwsbrief bekend gemaakt wordt. De heer Vos had wat minder goede ervaringen met de alliantiebanen, niet alleen de Albatros maar ook elders. Hoe stond het bestuur hierin. De voorzitter gaf als antwoord dat zij inmiddels in overleg is gegaan met de Albatros. Zij heeft zelf goede ervaringen opgedaan. Er is een overleg gepland met de Alliantie bestuurders in mei. Onze baaneigenaar heeft gevraagd om dit overleg naar voren te halen. Na het beantwoorden van de vragen las de voorzitter de van Antoine Bergé en Areke de Hoop voor. Tenslotte nam de heer Klerkx nog het woord: hij bedankte het bestuur voor hun inzet gedurende het afgelopen roerige jaar. Deze woorden werden door de aanwezige leden met een luid applaus ondersteund. De voorzitter bedankte de heer Klerkx en de leden

12 11. Sluiting De voorzitter dankt het barpersoneel en de baaneigenaar voor het beschikbaar stellen van de accommodatie. Daarnaast de leden voor hun aanwezigheid en positieve bijdrage in deze vergadering. Zij wenst hen, mede namens de collega bestuursleden, een fantastisch jaar met veel golfplezier toe. Vervolgens nodigde de aanwezigen uit voor een drankje aan de bar en sloot om uur de vergadering

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder Golfkuur Golfclub de Kurenpolder Jaargang 23 zomereditie 2014 Combi Lid Maatschap Alliantie De golfmarkt is fors in beweging Trots! Yoran over zijn NK EEN STERKE COMBINATIE VAN GEDEGEN SPECIALISTEN Ondernemingsrecht

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie