Huishoudelijk reglement Watersportvereniging Vissershang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement Watersportvereniging Vissershang"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement Watersportvereniging Vissershang Art.1 Het lidmaatschap 1.1 Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging is het gehele jaar mogelijk Hij of zij die wenst te worden toegelaten tot de vereniging dient zich hiertoe schriftelijk, middels een officieel aanmeldingsformulier van de vereniging, bij de secretaris van de vereniging aan te melden Na bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van de vereniging, is het lidmaatschap definitief en wordt een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging aan het nieuwe lid ter hand gesteld Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient tenminste 4 weken voor het einde van het jaar schriftelijk aan het secretariaat te worden gemeld Het bestuur behoudt zich het recht voor een nieuw lid te weigeren. Het bestuur is dan wel verplicht, indien gewenst, hiervoor de reden bekent te maken Een lid van de vereniging heeft recht op een ligplaats in jachthaven Vissershang. Hij wordt hiervoor, op zijn eigen verzoek, op de integrale wachtlijst van Stichting Havenbeheer Vissershang geplaatst. Alleen Stichting Havenbeheer Vissershang heeft het recht ligplaatsen toe te wijzen. De wijze waarop de verdeling van de ligplaatsen plaatsvindt is in de besluitvorming van deze stichting vastgelegd Een lid die op de wachtlijst is geplaatst voor een ligplaats dient er zelf op toe te zien dat de jaarlijkse bijdrage aan Stichting Havenbeheer Vissershang voor de verwerving van een ligplaats wordt voldaan. 1.8.Ereleden door de algemene ledenvergadering benoemd, hebben dezelfde plichten als gewone leden, doch zij zijn vrijgesteld van de jaarlijkse contributie 1.9. Ereleden zijn zij die minimaal 10 jaar de vereniging van dienst zijn geweest en die daardoor, door het bestuur zijn voorgedragen Bij het aanvaarden van het lidmaatschap en een ligplaats via WSV Vissershang aanvaard men tevens de regels van dit reglement Art. 2 Wangedrag en Royement Royement vindt plaats op grond van wanbetaling. Leden dienen hun jaarlijkse contributie binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te hebben voldaan. Daarna volgt een aanmaning met een tweede factuur die verhoogd is met 2,50. Deze dient betaald te zijn binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur. Indien het verschuldigde bedrag dan nog niet op de rekening van de vereniging is overgemaakt wordt dit gedrag als wanbetaling aangemerkt Wangedrag: Hieronder wordt verstaan handelingen of gedragingen waaraan een lid, direct of indirect zich schuldig maakt waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad, zulks ter beoordeling van het dagelijks bestuur. Indien het bestuur tot royement van een lid wenst over te gaan, wordt deze beslissing schriftelijk aan het desbetreffend lid medegedeeld. Voordat het royement wordt uitgesproken behoudt het lid zich het recht voor door het bestuur te worden gehoord. Het lid heeft het recht tegen deze beslissing van het bestuur in beroep te gaan op de algemene ledenvergadering. In deze vergadering kan deze beslissing met 2/3e van de geldig uitgebrachte aanwezige stemmen worden verworpen. 2.3 Schorsing vindt plaats vanaf het moment dat het bestuur het nodig acht royement van een lid in overweging te nemen en eindigt op het moment dat het royementvoorstel is uitgesproken of is ingetrokken. Schorsing vindt ook plaats in geval van wanbetaling, die nog geen aanleiding geven tot royering. 2.4 Indien het bestuur tot schorsing van een lid overgaat, wordt dit schriftelijk aan het desbetreffende lid medegedeeld, met een opgave van de tijdsduur en de

2 voorwaarde waarop de schorsing alsdan zal worden opgeheven. Wanneer aan de gestelde voorwaarden niet is voldaan volgt royement. 2.5 Ieder die ophoudt lid van de vereniging te zijn verliest alle rechten aan het lidmaatschap verbonden, daarmee ook het recht op een ligplaats in jachthaven Vissershang. 2.6 Bij de wens het lidmaatschap van de vereniging te willen opzeggen doordat er een conflict met het bestuur van deze vereniging is ontstaan kan men zijn of haar zaak aanhangig maken bij het dagelijks bestuur van Stichting Havenbeheer Vissershang Watersportvereniging Vissershang heeft niet het recht eigenhandig leden hun ligplaats te ontzeggen. Dit zal ten alle tijden een beslissing zijn en blijven van Stichting Havenbeheer Vissershang. Art.3 Het bestuur 3.1 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste 7 personen waaronder een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een vicevoorzitter en bestuursleden. 3.2 Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature dient het bestuur hierin zo spoedig mogelijk te voorzien. Het aftredend bestuurslid blijft in functie behoudens royering, schorsing of ontzetting uit zijn of haar ambt totdat een ander bestuurslid zijn of haar taak heeft overgenomen. Hij of zij is verplicht alle in bezit zijnde bescheiden der vereniging aan zijn of haar opvolger of aan het bestuur over te dragen. 3.3 De voorzitter, die gekozen dient te worden door de leden, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Haar taak is het uitvoeren van bestuursbesluiten en het voorbereiden van de bestuursvergaderingen. 3.4 Het bestuur kiest uit haar midden: Een penningmeester Een secretaris Een havencommissaris 3.5 Een bestuurslid kan in principe (buiten de vertegenwoordigingszetel in Stichting Havenbeheer Vissershang) slechts één functie vervullen. Bij ziekte of wegvallen van een lid van het dagelijks bestuur waardoor sprake is van een incompleet bestuur mag een ander lid van het bestuur deze taak tot aan de eerstvolgende ledenvergadering waarnemen waarna de ledenvergadering verder zal besluiten. 3.6 De taken van de voorzitter zijn: Het onderhouden van banden met derden naar buiten de vereniging. Het opstellen van de vergaderagenda en het leiden van leden en bestuursvergaderingen Hij zorgt en ziet erop toe dat de bepalingen in het reglement en van de statuten worden nageleefd. Hij ziet er tevens op toe dat de besluiten van de leden- en bestuursvergaderingen ten uitvoer worden gelegd en of worden uitgevoerd. 3.7 De secretaris : Maakt in opdracht van de voorzitter de vergaderagenda en nodigt de bestuursleden uit voor de bestuursvergaderingen. Verzorgt de correspondentie van de vereniging. Draagt zorg voor het archief Redigeert de verenigingsmededelingen en geeft ze uit Is verantwoordelijk voor de notulen van de bestuursvergaderingen en van de algemene ledenvergadering Brengt verslag uit op de algemene ledenvergadering van het afgelopen verenigingsjaar en ondertekent alle officiële mededelingen.

3 3.8 De penningmeester Is belast met het financieel beheer en het voeren van de financiële administratie van de vereniging. Heeft de zorg voor het actueel houden van de ledenlijst, en draagt zorg voor de inning van de contributies en draagt zorg voor de betalingen van de financiële verplichtingen van de vereniging. Voor uitgaven hoger dan 1.000,00 is toestemming van het dagelijks bestuur vereist. De penningmeester kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verliezen die buiten haar of zijn schuld zijn ontstaan. De penningmeester brengt jaarlijks verslag uit van de financiële positie van de vereniging. Sluit het boekjaar en geeft de kascommissie inzage ter controle van de jaarcijfers. Van alle uitgaven en kwijtingen dienen aantoonbare stukken aanwezig te zijn. De kascommissie bestaat uit bestaat uit tenminste 2 personen en worden telkenmale op de ledenvergadering benoemd. De kascommissie brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit van hun bevindingen. Indien de leden van de kascommissie niet tot overeenstemming kunnen komen fungeert de voorzitter als derde persoon van de kascommissie. Het bestuur heeft ten alle tijden de bevoegdheid tot inzage in de boeken, de bescheiden en de kas der vereniging Art.4 Vergaderingen 4.1 De vergaderingen van het bestuur worden door de voorzitter bijeen geroepen zo vaak als hij dit nodig acht, of drie leden van het bestuur verlangen doch tenminste 6 x per jaar. 4.2 De agenda van de bestuursvergadering dient tenminste te bevatten, de notulen van de vorige vergadering, de ingekomen stukken, de punten die door de voorzitter worden gewenst en de rondvraag. 4.3 Het nemen van besluiten kan alleen geschieden bij tegenwoordigheid van tenminste de helft van het aantal bestuursleden en bij meerderheid van stemmen, gerekend het gehele bestuur. Bij staken van de stemmen beslist de voorzitter. 4.4 Besluiten van de algemene ledenvergadering zijn, indien in de statuten niets anders is vermeld, slechts geldig bij volstrekte meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. 4.5 Voorstellen tot wijziging der statuten of reglementen moeten tenminste 28 dagen voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend. Is dit niet het geval dan wordt behandeling hiervan verschoven naar de eerstvolgende ledenvergadering. 4.6 De agenda van de algemene ledenvergadering dienen die punten te bevatten zoals omschreven in de statuten der vereniging. 4.7 Op alle vergaderingen dient door alle aanwezige leden een presentielijst te worden getekend. Zij die dit nalaten worden geacht afwezig te zijn. Art.5 Stemming 5.1 Elk lid dat stemgerechtigd is lid kan en mag slechts één stem uitbrengen. 5.2 Indien een lid niet aanwezig kan zijn op een uitgeroepen ledenvergadering kan hij een ander lid machtigen middels een schriftelijke machtiging om zijn of haar stem uit te brengen. Deze machtiging mag dan alleen betrekking hebben bij stemming op voorstellen, welke bij de uitnodiging der vergadering zijn bijgevoegd. 5.3 Elk lid mag slechts één machtiging hebben

4 5.4 Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een der aanwezige leden een schriftelijke stemming verlangt. 5.5 Over personen wordt altijd met gesloten brieven gestemd. Zij moeten met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen worden gekozen. Zie artikel 19 F van de statuten. Art.6 De geldmiddelen 6.1 De geldmiddelen worden gevormd door: De contributie welke jaarlijks wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering: alle leden uitgezonderd ereleden betalen per kalenderjaar het nader door de ledenvergadering vast te stellen contributiebedrag. Inkomsten door adverteerders op de website van WSV Vissershang Inkomsten door verkoop van clubvaantjes en donaties van donateurs. Inschrijfgelden voor activiteiten, welke door de vereniging worden georganiseerd. Door de vereniging opgelegde boete`s Nieuwe leden die worden ingeschreven in de periode tussen 1 september en 31 december betalen over het lopende verenigingsjaar de helft van de contributie. Art.7. Havenreglement, Havenbestuur en Havencommissaris 7.1 De leden van de vereniging Vissershang, en vooral zij die een ligplaats in Jachthaven Vissershang hebben verworven, dienen zich te houden aan het havenreglement uitgevaardigd door Stichting Havenbeheer Vissershang, hierna te noemen het Havenbestuur 7.2 De Verenigingsafgevaardigde(n) in Stichting Havenbeheer Vissershang, verder te benoemen als SHV, is lid van het bestuur van W.S.V. Vissershang en in die hoedanigheid gekozen als hun afgevaardigde en voorgedragen bij SHV. Als het bestuur uit haar midden geen kandidaat kan vinden die de belangen binnen SHV wil behartigen, dan kan het bestuur een kandidaat uit of van buiten de vereniging voordragen. De benoeming van deze persoon dient dan wel de meerderheid der uitgebrachte stemmen van het bestuur te hebben. Hij/zij heeft zitting in SHV gedurende de lopende ambtstermijn welke door SHV wordt aangehouden voor haar bestuursleden, waarna op de algemene ledenvergadering van W.S.V. Vissershang zal worden beslist of continuering van de benoeming als afgevaardigde(n) nog gewenst is. Hij/zij vertegenwoordigd de vereniging en verdedigd en brengt de standpunten en meningen die zijn opgetekend door het bestuur van W.S.V. Vissershang tijdens de vergaderingen van SHV in. Voorstellen komende uit de vereniging zal hij of zij indienen bij het bestuur van SHV. Hij/zij zal positief bijdragen aan het besturen van de jachthaven naar de geest van W.S.V Vissershang. Hij/zij zal geen beslissingen steunen die niet de goedkeuring van het bestuur en de leden dragen. Hij/zij heeft op uitnodiging van het dagelijks bestuur frequent contact met een afgevaardigde van het dagelijks bestuur over zaken aangaande Stichting Havenbeheer Vissershang. Hij/zij draagt zorg voor tijdige verspreiding van de notulen en mededelingen die door Stichting Havenbeheer Vissershang worden uitgevaardigd. Het bestuur kan bij het ernstig nalaten van voornoemde regels, zulks ter beoordeling van het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering, bevoegd de afgevaardigde(n) ter verantwoording te roepen of zijn bestuursmandaat per direct in te trekken

5 7.3 De havencommissaris: Neemt deel aan de vergaderingen met de havencommissarissen van de andere verenigingen, om te komen tot een eerlijke verdeling van de vrijgekomen ligplaatsen. Houdt nauw contact met de havencoördinator en met de andere commissarissen over mutaties betreffende ligplaatsen in de haven.. Is in het bezit van de wachtlijst zoals deze in samenspraak met de SHV is opgesteld, en geeft hier op verzoek van leden en kandidaat ligplaatshouders inzage in. Art.8 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en verzekering De vereniging is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het betreden, gebruiken of bevaren van de jachthaven, het gebruik maken van haar accommodaties, werktuigen, gereedschappen, materialen of ander zins, noch voor schade aan of ontvreemding van een vaartuig met toebehoren of andere eigendommen van eigenaar, gebruiker of anderen. Eigenaren van vaartuigen/voertuigen en familieleden en gasten en anderen die gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging/shv zowel te water als op de wal, zijn aansprakelijk voor de door hen of door hun vaartuig/voertuig veroorzaakte schade. Iedere eigenaar of gebruiker van een voertuig of vaartuig die gebruik maakt van de jachthaven is verplicht een passende verzekering te hebben om de risico`s in dit reglement te dekken. Hij dient op verzoek zijn desbetreffende polis aan de havenmeester of havencommissaris te tonen. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen, toegebracht door wie of wat dan ook, tenzij een en ander mocht zijn teweeggebracht door haar schuld of door grove schuld door de vereniging aangenomen personen voor de uitvoering van enige werkzaamheden. Door de vereniging worden de vaartuigen /voertuigen en andere eigendommen en bezittingen van ligplaatshouders of bezoekers niet verzekerd tegen enige schade of gevaar. Art.9 Slotartikelen. 9.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur mits deze niet strijdig zijn met de statuten van de vereniging. 9.2 Het bestuur kan ten alle tijden wijzigingen in dit reglement aanbrengen, die dan onmiddellijk van kracht zijn na te zijn afgekondigd door vermelding op het publicatiebord of op de website van de vereniging. Dit reglement is goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 30 maart De voorzitter Manfred Werner De secretaris Annet de Bodt Krijnen

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

huishoudelijk reglement.

huishoudelijk reglement. huishoudelijk reglement. A.T.V. "de Wrotterspôlle ". Nijlân 55 8401 XA Gorredijk. Algemene bepalingen. Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668

V.T.V. DE ZANDWEG STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 Blz STATUTEN Naam en zetel Doel en m iddelen Oprichting Verenigingsjaar

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

VQ.\K-A. Van de l e de n. Art. 1 _K Het geiuone lidmaatschap uuordt verkregen door toelating tot een aangesloten plaatselijke vereniging. Over deze toelating beslist de plaatselijke vereniging op de uiijze,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie