Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktonderzoek naar de beboefte aan gebeugentrainingscursusseo"

Transcriptie

1 Marktnderzek naar de bebefte aan gebeugentrainingscursusse In pdracht van: Bedrijfskundewinkel Eindhven Opdracht nummer: Uitgeverd dr: W J. Stuursma Eindhven, Februari 1993

2 Vnvrd Vr u ligt het rapprt van het nderzek naar de mgelijkbeden m binnen het bedrijfsleven geheugentrainingscursussen te gaan geven. Dit nderzek is uitgeverd in pdracht van de bedrijfskundewinkel. Deze bedrijfskundewinkel is een dr studenten gerund adviesbureau met als del p niet cmmerciele basis nderzek te verrichten vr diegenen, die niet ver de capaciteiten beschikken m een prfessineel adviesbureau in te schakelen. De eindresultaten van dit rapprt zijn bestemd vr het bureau vr geheugentraining te Geldrp. Hierbij wens ik het bureau veel succes bij het p de markt brengen van de geheugentrainingscursus vr het bedrijfsleven.

3 Inhd Inleiding 2 pag. Hfdstuk 1 Omschrijving van de prbleemstelling Prbleemstelling Uitwerking 3 Hfdstuk 2 Marktnderzek Delgrep Gewenste gegevens 5 Hfdstuk 3 Cncurrentie analyse 6 Hfdstuk 4 Marktnderzek Resultaten van de enquete Analyse van de resultaten 9 Hfdstuk 5 Cnclusies en aanbevelingen 11 Bijlagen 13

4 Inleiding Dit rapprt is het resultaat van een nderzek naar de vraag f er behefte is aan cursussen vr de training van het geheugen binnen het bedrijfsleven. Deze vraag is ntstaan bij een dcent aan het MBO waar bij gemerkt heeft dat studenten een aantal zaken slecht kunnen nthuden. Op de particuliere markt heeft bij al cursussen gegeven. Na plaatsing van een advertentie blijkt de eerste respns in het algemeen ged te zij~ maar is de uiteindelijke pkmst tijdens de cursus bedrevend. De particuliere markt blijkt erg nbetruwbaar te zijn. Naar aanleiding van een bezek p de Bedrijven Cntactdagen heeft bij de indruk dat binnen het bedrijfsleven een aanzienlijk marktptentieel aanwezig is. De vraag is f deze indruk juist is en f er daarnaast k cncurrenten zijn die al srtgelijke cursussen gegeven. In de vlgende hfdstukken zal p deze tweeledige vraag ingegaan wrden. In hfdstuk 1 za1 het prbleem nader mschreven wrden en gekeken wrden p welke vragen antwrd verkregen met wrden. Hfdstuk 2 za1 weergeven wie de delgrep is van dit nderzek en wat we willen weten van die delgrep. In hfdstuk 3 zal weergegeven wrden wat er al p de markt aanwezig is aan cursussen die vergeleken kunnen wrden met het hierbven genemde cursus. De resultaten en de interpretatie van het marktnderzek zullen in hfdstuk 4 gegeven wrden en hfdstuk 5 tt slt za1 de cnclusies en aanbevelingen weergegeven. 2

5 Omschrijving van de prbleemstelling Hfdstuk Prbleemstelling Ben dcent aan bet MBO wil, naast de buidige particuliere markt, bij de bedrijven cursussen vr training van het geheugen gaan geven. Het gaat hierbij niet aileen m geheugenprblemen maar vral m cncentratieprblemen en waarneringscnsistenties. Belangrijke nderdelen van deze cursus zullen zijn: Onthuden van namen en gezicbten Onthuden van data en adressen Reprduceren van telefngesprekken en vergaderingen Infrmatieverwerking De huidige cursus wrdt in vijf dagdelen gegeven De vraag luidt als vigt: Is er binnen het bedrijfsleven behefte aan cursussen vr bet trainen van het gebeugen welke tt de! bebben bet beter ntbuden van namen vergaderingenjtelefngesprekken en bet verwerken van infrmatie. 1.2 Uitwerking Punten waarver we uitspraken willen den zijn: I Zijn er vergelijkbare cursussen bescbikbaar vr bet bedrijfsleven. II Wat is de inhud van deze cursussen. ill Vr wie is de cursus bestemd. IV Wat kst de cursus. V Is er vraag naar deze cursussen. VI Welke punten wrden er in deze cursus verwacht. VII Welke werknemers zullen deze cursussen gaan vlgen en heveel. vm Heveel mag z een cursus ksten en beveel dagdelen met het dan duren. IX Kennen zij bedrijven die deze cursussen geven X Wat vr bureau zal aangesprken wrden m deze cursussen te gaan geven. 3

6 Bvenstaande punten zullen in twee deelnderzeken uitgezcht wrden. Punt I tm N dr middel van een cncurrentie analyse en de punten V tm X dr een scbriftelijke enquete bij bedrijven in bet Kamer van kpbandel district Eindhven. 4

7 Marktnderzek hfdstuk 2 In dit hfdstuk wrdt aangegeven welke delgrep er vr dit nderzek benaderd zal wrden. Daarnaast zal aangegeven wrden welke infrmatie van deze delgrep vr dit nderzek van tepassing is. 2.1 Delgrep De deigrep vr dit nderzek is erg eenvudig aan te geven. Ben van de weinige criteria waar ze aan meten vlden is dat ze in de regi Eindhven zitten. De grtte van het bedrijf is niet van belang, uit het nderzek zal wei blijken waar de interesse vr de in hfdstuk 1 genemde cursussen aanwezig is. WeI heeft er een selectie plaats gevnden van de bij de kamer van kphandel ingeschreven bedrijven. De lijst met branche-cdes die vr dit nderzek gebruikt zijn, vindt u in bijlage I. 2.2 Gewenste gegevens Om een beeld te kunnen geven van de behefte aan cursussen zals die mschreven is in hfdstuk 1, zullen er, naast de vragen die daar al gesteld zijn, k andere gegevens ndzakeujk zijn. Gegevens die bepalen waar de eventuele delgrep zich bevindt, he grt deze is en wat er p dit mment aan cursussen wrdt gedaan. Om dit ttale beeld te creeren zijn de vlgende aanvullende gegevens ndig: * * * Grtte van het bedrijf Wrden er cursussen dr de werknemers gevlgd, z ja, dr heveei werknemers en heveel wrdt er per werknemer gemiddeld uitgegeven. Wrdt er al iets gedaan aan geheugentraining, Z ja, - p welke wijze - heveel tijd wrdt er per werknemer aan besteed - heveel werknemers den er aan mee - wat zijn de ksten per werknemer Vanuit dit ttaal is er een enquete pgesteld (zie bijlage II) en deze is naar aile 300 bedrijven gestuurd. De resultaten van deze enquete treft u aan in hfdstuk 4. 5

8 Cncurrentie analyse hfdstuk 3 Vr het bepalen in heverre er reeds srtgelijke cursussen p de markt zijn heeft er een telefnische steekpref plaats gevnden. Dr het specifieke karakter van de in hfdstuk 1 mschreven cursus bleek al sne! dat deze cursus, k in een afwijkende vrm, spradisch vrkwam. In ttaal zijn er drie bedrijven die (ten dele) aandacht schenken aan dit nderwerp. Ok vanuit de enquete (bijlage ll) bleek dat er geen relatie was met bedrijven die al srt gelijke cursussen uitveren. De drie bedrijven waar het nderwerp wei aan de rde kmt zijn: * Randstad Opleidingscentrum BV * Stichting TELEAC * Kenneth St persnality trainingen Randstad Binnen het cursus-pakket van Randstad Opleidingencentrum BV is niet een specifieke cursus die zich bezig hudt met "Geheugentrainingen". In een aantal vakgerichte cursussen kmen aspecten aan de rde die een nderdeel vrmen van de ttale cursus zals die dr het bureau vr geheugentraining wrdt aangebden. Vral binnen het pakket van de cmmerciele pleidingen wrdt er aandacht besteedt aan het ged luisteren naar de klant/leverancier en het pnemen van de juiste gegevens vanuit het gesprek. TELEAC TELEAC geeft een cursus die tegespitst is p de training van het geheugen. De titel van deze cursus is: "De geheugencursus van TELEAC. De vlgende nderdelen wrden in de cursus behandeld: * De werking van het geheugen * * * * Orzaken van vergeetachtigbeid Begrip van de gebeugentberien Het leren gebruik maken van gebeugenstrategien m beter te ntbuden Leren beter nthuden van namen en nummers Niet vergeten van plannen en afspraken Het beter nthuden van gesprekken etc. Vr het uitveren van deze cursus wrdt gebruik gemaakt van een werkbek, 6

9 vide's en audicassettes. In het werkbek wrdt dr middel van praktische efeningen de verschillende nderdelen behandeld. Ksten: Werkbek Vide's Audicassettes Ttale pakket j39,90 c.a. j250,oo f43.75 j333,65 Kenneth Smit Bij Kenneth Smit wrden naast de persnality trainingen k cmmunicatie trainingen gegeven. Deze cursussen zijn vergelijkbaar met de cursussen welke dr Randstad gegeven wrden. Aspecten binnen deze cursussen richten zich p het effectief gebruiken van het geheugen, maar vrmen geen cursus p zich. De persnality training daarentegen zijn wei degelijk gericht p het effectiever werken met aanwezige capaciteiten en dus k "het geheugen" van een persn. Deze cursus is alleen vr een beperkte delgrep bestemd, n.l. vr managers. In deze cursus krijgt de persn beter inzicht in de sterke en minder sterke kanten, in zijn psitieve en negatieve energieen. Hij bereikt daardr een nieuw even wicht en kmt tt betere resultaten. Ksten: De cursus die vier dagdelen duurt kst j2165,=. Deze ksten wrden gezien als een investering. 7

10 Marktnderzek hfdstuk Resultaten van de enquete Van de in ttaal300 aangeschreven bedrijven knden er 7 met bezrgd wrden. Van de verige bedrijven bebben er 100 de enquete geretumeerd. De grtte van de bedrijven is als vigt verdeeld. Tabe11 Aantal medewerkers en meer Aantal bedrijven In tabel 2 wrdt de verdeling aangegeven f er p dit mment dr de werknemers van deze bedrijven al cursussen gevlgd wrden. Tabe12 Aantal medewer en meer kers per bedrijf WeI cursus Geen cursus Op de vraag f er p dit mment al aandacbt wrdt besteed aan de training van bet geheugen en de vraag f er behefte bestaat aan een dergelijke cursus, werd dr 17 bedrijven psitief geantwrd. AIle psitieve reacties kwamen van de bedrijven met 0-49 medewerkers. Binnen deze 17 bedrijven werd er in 14 bedrijven dr werknemers al cursussen gevlgd. Twee bedrijven besteden p dit mment via vrlichting zelf al aandacht aan het beter gebruik maken van het gebeugen. In tabel 3 wrdt aangegeven heveel werknemers per bedrijf er naar verwachting aan deze cursussen per jaar deelnemen en heveel geld en tijd bet per werknemer mag gaan ksten. 8

11 Tabel3 Aantal werknemers/jaar Ksten per werknemer Tijd per werknemer /0,- -/199,- 7 1 dag j200,- -/499,- S 2 dagen 3 geen mening 2 /500,- -/999,- 2 4 dagen 1 geen mening I 3 lhuur/week 2 lh dag/week 2 geen mening 5 Dr wie de cursus gegeven met wrden, vindt u in tabel 4 weergegeven. Tabe14 Samen met Samen met Dr eigen Dr lande- Dr regi- Geen derden middelgrte bedrijf lijk bedrijf naal bedrijf mening bedrijven S Analyse van de resultaten Alle ptentiele bedrijven die werknemers aan de in hfdstuk 1 mschreven cursus deel willen laten nemen kmen vanuit de grep kleine bedrijven tt 50 werknemers. Binnen deze grep heeft 19,5% een psitieve reactie gegeven. Vergelijken we de bedrijven van 0-49 werknemers p basis van het p dit mment reeds vlgen van cursussen, dan blijkt dat binnen de ttale grep van 87 bedrijven in 69% van de bedrijven de werknemers reeds cursussen vlgen. Binnen de grep ptentiele bedrijven (17) ligt dit percentage p 82,5%. Het aantal werknemers die er per bedrijf verwacht kunnen wrden ligt in deze steekpref p 5,2 werknemers per jaar. Het bedrag die de werkgever verwacht dat de cursus gaat ksten ligt p ca. /300,- per cursist. 9

12 Over de duur van de cursus wrden zeer uiteenlpende reacties gegeven. De reactie zijn in twee hfdgrepen in te delen; * * eenmalige cursus, vrmende cursus gedurende langere tijd, bestaan de uit een aantal krte "lessen". Van de 16 bedrijven die aangaven dr wie de cursus gegeven met wrden, blijft er een grep van 9 (56%) ver die als ptentieel aangemerkt kan wrden vr het bureau vr geheugentraining. Deze grep is in tweeen te splitsen; * Bedrijven die de cursus ver laten aan het bedrijf (25%), * Bedrijven die in samenwerking met de cursusgever de trainingen willen pzetten (31%). 10

13 Cnclusies en aanbeveiingen hfdstuk 5 Cnclusies Als cncurrenten van het bureau vr geheugen training kunnen twee bedrijven aangemerkt wrden. Het eerste bedrijf TELEAC heeft heel specifiek vr iedereen een geheugentrainingscursus, zij richten zich alleen vmamelijk p de particuliere markt. Het tweede bedrijf Kenneth Smit heeft k een vergelijkbare cursus, maar richt zich daarmee alleen maar p managers. Sprake van echte cncurrentie is er dus Diet dr de gescheiden gebieden waarbinnen de bedrijven pereren. Binnen het bedrijfsleven is zeker een ptentiele markt vr geheugentraidingscursussen aanwezig (19,5% psitief). De markt vr deze cursussen bevindt zich binnen de kleine bedrijven van 0-49 werknemers. Wrden er al cursussen gevlgd dr werknemers van het bedrijf, dan is de kans grter dat die bedrijven k werknemers naar geheugentraidingscursussen laten gaan. De cursus met beperkt van mvang (max ca. 2 dagen eventueel verspreidt ver meerdere dagen) en laag in prijs (ca. j300,- p.p.) zijn. Aanbevelingen Vral gezien de geringe risic's, dr het zeer lage startkapitaal en de al aanwezige kennis en cursus, is het zeker aan te bevel en m deze cursus k binnen het bedrijfsleven te te passen. Vr het bedienen van de markt is het aan te bevelen m twee cursussen te kunnen leveren. * Algemene cursus waar bedrijven individuele werknemers naar te kunnen * laten gaan. Deze cursus kan een kpie zijn van de huidige cursus. Bedrijfsspecifieke cursus. Hiervr zal een frmat dr het bureau vr geheugentraining aangedragen wrden en p speciale aspecten van het bedrijf wrden ingevuld. Deze laatste cursus zai, gezien het te verwachten aantal deelnemers (5,2 werknemers per bedrijf), per werknemer duurder uit meten vallen m de maximale pbrengst bij de huidige cursus (f3375,-) te kunnen benaderen. 11

14 Prmtie: Vr bet benaderen van bedrijven zijn.a. de vlgende wegen te bewandelen: * Het prmten van de cursns tijdens Bedrijven Cntact dagen p een beurs. Hierbij is bet zaak m zelf een standje aanwezig te bebben. * Via advertenties. Van belang is m hiervr bladen te nemen die dr PZ-functinarissen wrden gelezen. Bijlage ill geeft hiervr een aantal adressen. Eurfrum beheft speciale aandacbt, dr deze rganisatie wrden cursussen gerganiseerd die dr nafhankelijke pleidingsbureans wrden gegeven. Dr hiermee in cntact te treden wrdt de marktbenadering vereenvudigd. * Dr middel van het persnlijk aanschrijven van ptentiele bedrijven en dit te laten vlgen dr een telefniscb gesprek f een bezek. 12

15 Bijlagen Bijlage I Bijlage II Bijlage ill Branche-cdes welke in de steekpref zijn meegenmen Enquete Dcumenten vr een PZ-afdeling 13

16 Bijlage I Branche-cdes Uit deze branches is de steekpref vr het nderzek genmen

17 Bijlage IT Eindhven, 16 september 1992 Aan afdeling Persneelszaken Betreft: Enquete Geachte mevruw, mijnheer, In pdracht van de wetenschapswinkel van de faculteit Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhven det ndergetekende een nderzek naar de behefte aan cursussen vr werknemers zdat zij effectiever kunnen werken met hun geheugen. De resultaten van dit nderzek bepajen f er behefte bestaat aan dergelijke cursussen en f deze cursussen dr een pleidingsbureau gegeven kunnen wrden. Het bvenstaande geeft het belang van deze enquete aan. Maar k in het geval dat uw bedrijf niet gei'nteresseerd is in de genemde cursussen zuden we het bijznder p prijs stellen als u bereid bent mee te werken aan dit nderzek. Uw bedrijf is steekprefsgewijs gekzen bij de Kamer van Kphandel in Eindhven en is ren van de 300 bedrijven die in dit nderzek geenqueteerd zullen wrden. De vragen van de enquete bes[aan een aantal aspecten, welke te maken hebben met de pleidingen en trainingen binnen uw nderneming. wij adviseren u de enquete te laten invullen dr degene, die te maken heeft met deze aspecten. Daarm is in eerste instantie de afdeling persneelszaken aangeschreven. Deze enquete zal anniem wrden afgenmen. De gegevens zullen uitsluitend vr het hierbven beschreven del wrden gebruikt en met zrg wrden behandeld. Het invuuen van de enquete zal ngeveer 15 minuten in beslag nemen Ik verzek u vriendelijk m het ingevulde frmulier z snel mgelijk en uiterlijk vr vrijdag 9 ktber te returneren in de bijgevegde antwrd-envelppe. Frankeren is niet ndig. Bij vrbaat dank vr uw medewerking. Hgachtend. /J J?f r:~( ==========- ~ W.J.Stuursma

18 Vraag 1 en 3 zijn algemene wagen. Deze wagen zijn bedeld m de verschillende bedrijven in klassen te kunnen indelen. Vraag 1: Vraag 2: Heveel mensen zijn er werkzaam binnen uw bedrijf? 0-49 werknemers werknemers werknemers 500 f meer werknemers Op welke wijze wrden cursussen p dit mment binnen uw bedrijf verzrgd? (U mag ~ dan een antwrd aankruisen) Eigen (interne) cursussen Externe cursussen Anders, namelijk; Vraag 3: Binnen welke branche valt uw nderneming? De vragen 4 tt en met 7 zijn bedeld m na te gaan in heverre uw bedrijf zich bezig hudt met cursussen en trainingen van uw werknemers. Vraag 4a: Vraag 4b: Vlgen er werknemers van uw bedrijf vakgerichte cursussen? Ja Nee Z ja, heveel werknemers gaan er per jaar naar een cursus? 0-9 werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers 500 f meer werknemers -1-

19 Vraag 5: Vraag 6: Indien er exteme cnrsussen gevlgd wrden, in welke rde van grtte Jiggen de ttale ksten van deze cursussen per deelnemer gulden gulden gulden gulden 25.()(K) gulden f meer Wrdt er binnen uw bedrijf vrlichting gegeven ten aanzien van het beter nthuden van namen, telefnnummers, data, adressen en gesprekken, het verhgen van de cncentratie en effectiever studeren? (U mag ~ dan een antwrd aankruisen) nee, er wrdt geen vrlichting gegeven Ja, d.m.v. brchuresjbedrijfsblad Ja, d.m.v. lezingen Ja, d.m.v. cursussen Ja, p een andere manier, namelijk; Indien "nee", ga dan verder met vraag 8. Vraag 7a: Kunt u een g10bale mschrijving geven van de aspecten die behandeld wrden in deze cursus? Vraag 7b: Heveel tijd vraagt deze cursus vanuw werknemers? (aantal uren/dagen per cursus) Vraag 7c: HeveeI werknemers den er per jaar aan deze cursussen mee? 0-9 werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers 500 f meer werknemers -2-

20 Vraag 7d: In welke rde van grtte Jiggen de ttale ksten van deze eursssen per deelnemer gulden gulden gulden gulden gulden f meer U kunt dr pan naar vraag 13 van deze enquete "Kern" van het nderzek Vraag 8: Bent u van mening dat er binnen uw bedrijf behefte bestaat naar cursussen ter "training van het geheugen en/f verhging van de encentratie"? Ja Nee (ndien nee, dan was dit de laatste vraag van deze enquete. Vraag 9: Kunt u een krte mscbrijving geven van de aspecten die u verwacht dat er behandeld zullen wrden in deze eursus? Vraag 10: Heveel tijd mag deze cursus van uw werknemers vragen? (aanta! urenjdagen per cursus) Vraag 11: In welke prijsklasse verwacbt u dat deze cursussen vallen? (prijs per werknemer) gulden gulden gulden gulden 1000 gulden f meer -3-

21 Vraag 12: Vraag 13: Heveel werknemers zullen er vlgens u gemiddeld per jaar aan z'n cursus mee den? 0-9 werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers 500 f meer werknemers Dr wat vr instituut zu f laat u deze cursussen laten uitveren? (U mag ~ dan een antwrd aankruisen) Een landelijk instituut Een reginaal instituut Een grt instituut Een middelgrt instituut Een klein reginaal instituut Dr het eigen bedrijf Dr bet eigen bedrijf in samenwerking met derden

22 Bijlage ill Dcumenten vr een PZ-afdeling CEDEO: PW-magazine: Eurfrum: VENTRON: Stichting centrum vr dcumentatie & vrlichting ver bedrijfsexteme pleidingen, tel Persneelsmanagement, vakblad,tel / mw. Breeuwsma, rganisatr trainingen etc., Vereniging vr trainings- & Opleidingsinstituten Nederland,

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de vraag naar bemiddeling door een au pair bureau. Uitgevoerd door: Janssen M.F.W.H.A. Maghnouji R.

Marktonderzoek naar de vraag naar bemiddeling door een au pair bureau. Uitgevoerd door: Janssen M.F.W.H.A. Maghnouji R. Marktnderzek naar de vraag naar bemiddeling dr een au pair bureau In pdracht van: Bedrijfskundewinkel Eindhven Opdrachtnaam: Au pair Opdrachtcde: 93.7.03 Uitgeverd dr: Janssen M.F.W.H.A. Maghnuji R. Eindhven,

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND]

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] 2014/2015 Rc van Amsterdam Kennis Infrmatie Avnd (KIA) Schljaar 2014/2015;Jerie Smit [STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] De studenten rganiseren een Kennis Infrmatie Avnd vr uders. Inleiding/Briefing

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA nr. 17_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland.

Notitie Project D Verkenning informatievoorziening huisvesting internationale studenten in Nederland. Ntitie Prject D Verkenning infrmatievrziening huisvesting internatinale studenten in Nederland. In deze ntitie geven we beknpt de belangrijkste resultaten weer van prject D van de Rde Lper. 1. Achtergrnd

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde.

EXPERTISESTEEKKAART. Deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met therapeuten van het V.O.C. Rozenweelde. EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: BLO Znnehart Adresgegevens: Sprtlaan 18 8211 Aartrijke 2) Dmein van expertise: Activiteiten: basale stimulatie en sensrische activiteit 3) Beschrijving

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het project Gedragswerk

Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het project Gedragswerk Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het prject Gedragswerk Gedragswerk, wat werkt? Een evaluatie van het prject Gedragswerk Obern Gedragswerk, wat werkt? 3 Inhudspgave Samenvatting... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA nr. 28_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA nr. 18_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA nr. 20_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 23_M. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 23_M. Coöperatie Baronije UA nr. 23_M Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2 Evaluatierapprt Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen

Nadere informatie