Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda"

Transcriptie

1 Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: dhr. C. Dekker, mw. C. C.M. Koning, mw. C. Warmerdam-van der Ende, W.A. Reitsma (secretaris), mevr. J.F. Wieringa, mevr. Th. Waterkamp, de heer A.T.M. Hijdra, mw. A.J.B. Luiten (plv. voorzitter), dhr. S.H.Visser, dhr. J.J. Ramekers (voorzitter ), mw. N.C. Oversier Afwezig m.k.: dhr. E.W.H. de Kievit Voorts aanwezig: vertegenwoordiger van OSO, ZVRZ, WeZoDo, Wmo-platform Den Haag, zorgboerderij. en particulieren. Agenda: 1. Opening 2. Ervaringen en signalen over invoering nieuwe Wmo en Jeugdwet 3. Bespreking B&W-voorstel over onafhankelijke cliëntondersteuning in Zoetermeer 4. Besluit College over Wmo-toezicht 5. Memo aan gemeenteraad over vrijwilligerswerk 6. Concept advies over implementatie privacyreglement sociaal domein 7. Mededelingen en terugkoppeling uit bijeenkomsten 8. Ingekomen stukken 9. Rondvraag en sluiting 1. Opening en vaststelling agenda De heer Ramekers opent de vergadering en stelt een agendawijziging voor. N.a.v. de aankondiging van deze vergadering in Dichtbij stelt hij voor eerst aanwezigen (leden en toehoorders) in de gelegenheid te stellen mededeling te doen van ervaringen en signalen over hoe zaken nu sinds 1/1/2015 lopen. Het is onmogelijk om in dit kort tijdsbestek een zo volledig mogelijk beeld te vormen van hoe de gewijzigde regels nu in de praktijk zijn geimplementeerd en hoe zij worden uitgevoerd. 2. Ervaringen en signalen over nieuwe Wmo en Jeugdwet De heer Graniewski (OSO) heeft een tweetal cases op papier gezet. In een geval is hij opgetreden als cliëntondersteuner van de hulpvrager. Ervaringen met keukentafelgesprek Opgemerkt wordt dat de herbeoordelingsgesprekken met betrekking tot de HH1 geen keukentafelgesprekken zijn zoals bedoeld in de verordening. Er vindt geen integrale vraagverheldering plaats. Het gaat alleen om het herbeoordelen van de noodzaak van HH1. Gaat het om andere voorzieningen zoals begeleiding dan vindt er wel een keukentafelgesprek plaats. Gemist wordt dat de gemeente in de uitnodiging voor gesprekken geen melding maakt van het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en wie of wat men daarvoor moet benaderen. Herindicatie HH1 Ervaring is dat er weinig tijd zat tussen de ontvangst van de aankondiging van een huisbezoek en de datum van het gesprek zelf (vlak vóór resp. vlak na Pasen). Iemand uit eigen kring nog vragen om er bij te zijn, was niet mogelijk. Van onafhankelijke cliëntondersteuning is in de uitnodiging geen melding gemaakt. Opvallend was dat de brief van een organisatie uit Friesland kwam die kennelijk is ingehuurd om deze herindicaties te doen. De medewerker die op huisbezoek kwam, kwam wel uit Zoetermeer. 1

2 Betaling voor voorzieningen Zorgboerderij is door Parnassia gecontracteerd om dagbesteding aan een aantal cliënten te bieden. Dat loopt, alleen wordt er tot nog toe niet betaald voor deze diensten vanaf 1 1/2015. Parnassia is door de gemeenten bevoorschot, kan gewoon betalen maar doet dat na 3 maanden nog niet. Voorts is geregeld dat de zorgboerderij geen geld ontvangt als er vóór 9 uur wordt afgemeld. De zorgboerderij vraagt zich af hoe dat dan gaat met de afrekening van het voorschot aan Parnassia. Wordt de afmelding door Parnassia ook niet in rekening gebracht. En wie controleert dat? PGB Er geldt een overgangsregeling in het kader van de Jeugdwet. De organisaties waarmee je te maken hebt, zijn veranderd (voorheen BJZ nu stichting Jeugd en Gezin van de gemeente). De ervaring is dat je geen antwoord op je vragen krijgt. De gemeente had tot eind maart nog geen groen licht gegeven naar de SVB. Van januari tot en met maart 2015 is er geen geld ontvangen om de begeleiding te betalen. Op de klachtenbrief naar de Gemeente is nog steeds geen antwoord gekomen. Mevrouw Wieringa zegt dat de gemeente een functionaris voor zaken tussen wal en schip heeft aangesteld. De zgn. vinger aan de pols functionaris. De wethouder meldde onlangs dat er 2 cases bij haar bekend zijn. De indruk is dat deze functionaris geen taak heeft naar het publiek maar alleen naar de professionals toe. Het blijkt dat deze functie slecht zeer beperkt bekend is bij professionals. Besloten wordt deze gemeentelijke functionaris bereid te vinden om voor de volgende vergadering doel en taken van de functie te komen toelichten. 3. B&W-voorstel over onafhankelijke cliëntondersteuning Opmerkingen, vragen: is er andere ondersteuning mogelijk dan die van ZoSamen? ZoSamen wordt gesubsidieerd door de gemeente. Hoe verhoudt deze subsidie-afhankelijkheid zich tot de onafhankelijkheid van de geboden ondersteuning? (onafhankelijk van de eigen instelling en van de gemeente). Daarnaast is jammer dat de cliënt geen keuze heeft. de herindicatie HH1 gebeurt niet in de vorm van een keukentafelgesprek. In brieven die namens de gemeente zijn uitgegaan, wordt wel melding gemaakt dat je onafhankelijke cliëntondersteuning mag meenemen. Hoe deskundig zijn de professionele cliëntondersteuners? Met name op GGZ-terrein. De deskundigheid daarvoor ontbreekt bij zowel Palet als MEE. Op wie of welke organisatie kunnen de GGZ-cliënten een beroep doen? Hulpvragen kunnen wel gesteld worden. Het verdient aanbeveling voor GGZ-cliënten een experiment te starten over hoe te werken met onafhankelijke cliëntondersteuners. Is daar wel geld voor. In het voorstel staat dat het beschikbare budget tevens de limiet is. Is het inroepen van cliëntondersteuning inderdaad kosteloos? Er wordt geen melding gemaakt van termijnen waarbinnen de cliëntondersteuning mogelijk is. Ook geen telefoonnummer en/of adres. Wanneer wordt er inhoud aan gegeven? Het voorstel van B&W betreft de totstandkoming van één uitvoeringsorganisatie met één telefoonnummer en één adres. Vanuit efficiency overwegingen is de keuze voor één strakke organisatie verdedigbaar. Opgemerkt wordt dat ZoSamen een officieus 2

3 samenwerkingsverband is van 2 rechtspersonen die elk hun eigen personeel in dienst houden en aansturen (Mooi en Palet). Kun je als cliënt je eigen ondersteuner meenemen? Ja, dat kan volgens de secretaris maar dan als belangenbehartiger en niet als (betaalde) prof. ondersteuner waarvan in dit voorstel sprake is. ZoSamen heeft ook tot taak vrijwilligers te werven en te stimuleren. Naar de toekomst toe is het denkbaar dat Zo Samen (ook) vrijwilligers gaat inzetten voor de uitvoering van de taak van onafhankelijke cliëntondersteuning. Professionele deskundigheid en standaards zijn en blijven nodig. De vraag is wel hoe ZoSamen dat met de beschikbare middelen gaat doen. Cliëntondersteuning zal meer dan voorheen nodig zijn gelet op de specifieke doelgroepen die nu ook een beroep op de gemeente gaan doen. Daarbij is de GGZ nog onontgonnen werkterrein voor ZoSamen. Dus: toename aanvragen en tegelijk complexere problematiek. Hoe gaat ZoSamen dat doen? Afgesproken wordt dat het secretariaat een concept advies zal opstellen waarna een leesronde zal volgen om tot het definitieve ongevraagde advies te komen. 4. Besluit College over Wmo-toezicht Vragen: Heeft de inspectie nog een rol? Niet v.w.b. de Wmo. Hoe gaat de GGD de inspectietaak inrichten en uitvoeren? Wat doet de GGD met zijn bevindingen? En welke sanctiemogelijkheden staan de GGD te beschikking bij overtreding van de wet of verordening? Is dat vergelijkbaar met de rol die de GGD nu heeft ten aanzien van kinderopvanglocaties? Daar kan de GGD locaties doen sluiten. Er is beperkt geld beschikbaar vanuit Zoetermeer. Is dat voldoende on alle taken te kunnen verrichten? Voor 6 gemeenten is er ruim 2 ton beschikbaar. Nochtans blijft de vraag of alle taken met dit geld op basis van voldoende kwaliteit kunnen worden uitgevoerd. De vraag is ook of de burger ook de inspectie kan inschakelen in deze opzet. In deze bedachte opzet is daar weinig kans op terwijl dit wel een belangrijke taak van een inspectieorgaan moet zijn. Hoe is m.a.w. de procedure voor de individuele burger? Hoe verhoudt zich de inspectietaak tot een klachtenprocedure die per organisatie of leverancier geldt? Het is de verantwoordelijkheid van organisaties om klachten goed af te handelen. Pas als dit niet of onvoldoende gebeurt, dan kan er een rol voor de inspectie zijn. M.a.w.: een klacht over het uitblijven van de levering van een hulpmiddel moet naar HB als leverancier. Zijn klachten structureel en worden deze onvoldoende of niet be- en afgehandeld, dan zou er een rol voor de inspectie kunnen zijn. Duidelijk is dit niet. Al eerder is vanuit de Wmo-raad er voor gepleit om bv. een klacht aan de HB over een Wmo-voorzieningen in afschrift aan het Wmo-loket te zenden. De gemeente moet op hoogte zijn van ingediende klachten en de voortgang van de afhandeling kunnen bewaken. Klachtenprocedure en inspectie moeten naast elkaar kunnen bestaan. De inspectie lijkt te kunnen worden ingeschakeld als het proces, ondanks ingediende en beantwoorde 3

4 klachten, niet loopt en de burger als uitkomst daarvan geen of slechte hulp krijgt. Gaat de GGD ook over de gemeentelijke rol in zo n traject? Is de inspectierol vooral gericht op eventueel voorkomende calamiteiten? Er is een ambitieus tijdspad gemaakt: in juli klaar met de opzet. Voor 1 december a.s. moet er een besluit over de voorgestelde opzet worden genomen. Afgesproken wordt dat het secretariaat een concept advies opstelt waarna een leesronde volgt om het definitieve ongevraagde advies te kunnen uitbrengen. 4. Memo aan gemeenteraad over vrijwilligerswerk Ondersteuning van vrijwilligers is voor een aantal jaren verankerd in de opzet van het samenwerkingsverband ZoSamen waar alle subsidie heengaat. Voor andere initiatieven lijkt er geen of weinig ruimte te bestaan de eerstkomende jaren. De stichting Present is op een op andere manier aangesloten bij ZoSamen. De boel is dichtgetimmerd tot Hoe beoordeelt gemeente dan innoverende initiatieven die niet door Zo Samen zijn ontwikkeld? Wat te doen met innoverende initiatieven in de nabije toekomst? Daar zou ruimte voor moeten zijn. Er wordt in het nieuwe Wmo-beleid melding gemaakt van een zgn. innovatiepotje Coördinatie en stimuleren van vrijwilligers(werk) is hard nodig gelet op de doelstellingen van het Wmo-beleid. Vrijwilligers dienen goed te ondersteund te worden, vooral de zorgvrijwilligers. In het overleg materiële dienstverlening komen de meeste innovatieve plannen wel aan de orde vlgs. de heer Bogaers. Dit overleg dient op stedelijk niveau een coördinerende functie te vervullen ten aanzien van activiteiten van ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers. Een taak die de gemeente kan vervullen. Mevrouw Wieringa maakt zich zorgen over de (sluipende) verdringing van beroepsmatig werk. Wat eerst als beroepsmatige werkzaamheden werden gezien, kan soms opeens door vrijwilligers worden gedaan. Zorgvrijwilligers lijken taken te gaan overnemen die voorheen door beroepskrachten werden verricht. Dat vindt zij een slechte ontwikkeling. Thuiszorg is geen aangelegenheid die structureel door vrijwilligers kan worden waargenomen. Ook de vrijwilligersorganisaties zouden dit als uitgangspunt in hun beleid moeten hebben. Deels heeft dit te maken met beeldvorming over de activiteit. Huishoudelijk werk is langzamerhand schoonmaken geworden en kan wel door vrijwilligers worden gedaan. Dat er een subsidieplafond aan stimuleren van vrijwilligerswerk zit, is h.i. terecht. Opgemerkt wordt dat professionals geschoold worden in het omgaan met vrijwilligers en ook mantelzorgers die taken verrichten op het gebied van de individuele zorgverlening thuis. 5. Concept advies over de implementatie van het privacyreglement Opgemerkt wordt dat in de NRC onlangs aandacht is besteed aan de privacy van kinderen in relatie tot wat de gemeente met gegevens doet (bv. t.a.v. ziektebeelden die op kinderen worden geplakt ). Hoe gaan vrijwilligersorganisaties en aangesloten vrijwilligers om met privacy van de individuele cliënt of gezin? Medegedeeld wordt dat vrijwilligers bij deelname tekenen voor geheimhouding van wat men hoort van of leest over de individuele zorgvrager. Het concept advies is akkoord en kan uit. 4

5 6. Mededelingen en terugkoppelingen 1. Transitietafel Haaglanden, bedoeld voor organisaties. Mw. Waterkamp heeft deze bijeenkomst als toehoorder bijgewoond. Zeer nuttig. De hoofdvraag van de instellingen was waar blijven onze cliënten? Waarom worden cliënten niet aangemeld bij instellingen? Dat geldt bv. voor mensen met NAH. Deze melden zichzelf niet bij de gemeente met een hulpvraag. Bestuurders van instellingen hebben met elkaar overlegd en afgesproken dat zij mensen gaan helpen en dat daarna contact zal worden opgenomen met de gemeentelijke Wmo. De wijkverpleegkundige doet ook al het nodige voorafgaande en ook naast de voorzieningen die de gemeente aanbiedt. Het verslag van de transitietafel zal zij verspreiden. Ander voorbeeld: voorheen 6 verslaafden per week in de crisisinterventie. Nu tot eind maart nog niemand. Waar blijven deze cliënten? Er komt een vervolgbijeenkomst waarvoor ook huisartsen, CIZ-medewerkers en Wmoconsulenten zullen worden uitgenodigd. 2. De heer Visser heeft deelgenomen aan een praatgroep over de inrichting van het nieuwe stadhuis in combinatie met de bibliotheek. Hij heeft er voor gepleit dat de accommodatie voor iedereen met en zonder beperkingen toegankelijk moet zijn. Z.i. is dit een aandachtspunt dat in de planontwikkeling en uitvoering voortdurend gevolgd moet worden. 3. Inspiratiebijeenkomst doelgroepenvervoer. Hierover zijn stukken rondgestuurd. De vervoerders waren slecht gestemd over de ideeën om te combineren en efficiencyslagen te maken. Er komt ook minder geld beschikbaar. Mevrouw Warmerdam heeft aandacht gevraagd voor een al te eenvoudige combinatie of aaneenschakeling van ritten van doelgroepen. Zij heeft m.n. gewezen op de gevolgen voor de thuissituatie (i.c. mantelzorg) bij vervroegen of verlaten van vervoersstromen om ritten te kunnen combineren. Bij kinderen is de beweging om het kind zelf en/of daarmee de ouders zelf in te schakelen bij het vervoer van en naar speciale schoolvormen. Dat betekent weer extra belasting van mantelzorgers. 4. Bijeenkomst diaconale ondersteuning door kerken Verschillende leden zijn hier aanwezig geweest. Interessant is te zien hoeveel initiatieven er vanuit de kerken zijn of worden genomen om leden te ondersteun en begeleiden. Kerken doen, soms op kleinere schaal, heel veel voor hun eigen geloofsgenoten. Het Humanistisch Verbond werd in de presentatie gemist. De wethouder Vugs was blij met alle initiatieven. De kerken willen nauwer met de gemeente samenwerken in het kader van de Wmo. Daar is door ambtenaren terughoudend op gereageerd. 5. De heer Visser vraagt aandacht voor een artikel in Trouw over de overbelasting van raadsleden om zowel lokaal als regionaal hun controlefunctie te vervullen. 6. Rapport Berenschot over HH. Lezenswaardig rapport met sprekende conclusies zoals: gemeenten zijn uiteindelijk duurder uit als HH wordt verminderd of afgeschaft. 7. Brief van het ministerie over inzet regeling HH-toelage om de eigen bijdrage voor de HH in verband met ondersteuning van mantelzorg te kunnen verlagen. Er wordt zelfs gesproken over een landelijk systeem om onnodige administratieve lasten bij aanbieders weg te nemen. De heer Hijdra stelt dat het berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders middels digitale systemen als e-wmo en e-jeugdzorg gaat lopen. Daarop wordt in dat voorstel ook gezinspeeld De voorzitter stelt dat de HHT-regeling is bedoeld om werkgelegenheid in de thuiszorg te behouden. De stelling in de brief van VWS dat een lagere eigen bijdrage in minder behoud van werkgelegenheid resulteert, is discutabel. 5

6 8. Tympaan heeft een bijeenkomst over waarderen van mantelzorgers gehouden. Gemeenten blijken daar verschillend mee om te gaan en in uiteenlopende stadia van planontwikkeling te zitten (van nog moeten beginnen tot vastgesteld beleid). Opvallende punten: noodzaak om werkgevers bewuster te maken van het feit dat hun medewerkers mantelzorgers kunnen zijn en ondersteuning van ook de werkgever behoeven. Varianten mantelzorgcompliment: kortingspas ter waarde van 400 euro, 200 euro voor HH en vergoeding eigen bijdrage, 200 euro als bijdrage om niet. De idee om het mantelzorgcompliment in te zetten als compensatie voor de eigen bijdrage HH scoorde hoog. Rondvraag en sluiting Mevrouw Luiten deelt mede dat de jeugdbescherming per 27/5 uit Zoetermeer naar de Neherkade in Den Haag zal verhuizen. Zoetermeerse cliënten en gezinnen zullen moeten reizen. Mevrouw Wieringa meldt een bericht in de NRC over een enquête onder wijkverpleegkundigen. Daarin komt naar voren dat er in toenemende mate een gat ontstaat tussen de diagnose en behoefte aan zorg en de uiteindelijk geleverde zorg. Mevrouw Waterkamp deelt mede uitgenodigd te zijn voor een bijeenkomst van Pricare wijkverpleegkundigen plus, Nadere info volgt. De heer Visser verwijst naar een memo van wethouder Vugs over de privacyregels. Hij vindt dat de tekst met betrekking tot de correctie van fouten in een dossier te zwak is. Elke schriftelijke mening dient aan het dossier te worden toegevoegd. Dat de inbrenger dit mag verwachten, geeft het recht op correctie te zwak weer. Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng. Actiepuntenlijst na vergadering dinsdag 14 april 2015 Datum opvoering 5. 21/6/2013 2/12/14 Actiepunt Wie Datum gereed Contactleggen met cliëntraden GGZ-instellingen, Rivierduinen, Ook Middin Zoetermeer Mw. Waterkamp, Warmerdam, dhr. Visser en Dekker doorlopend 6. 2/12/14 Doorgeven aan secr. van datum deelname werkbezoek Publieksplein 1. 5/3/15 Dienstverlening Harting Bank opnemen met wethouder 4. 5/3/15 Bespreken idee instellen DB met voorzitter 5. 5/3/15 Monitoring gevolgen veranderingen voor kwetsbare groepen opnemen met alle leden Voorzitter, secr. Waarnemend vz. allen 6

7 wethouder 1. 24/3/15 Koersnotitie aanpassen en aanbieden aan B&W 2. 24/3/15 Toezegging wethouder m.b.t. aanbieden notitie met randvoorwaarden RSD 3. 24/3/15 Toezegging wethouder om Wmo-raad op de hoogte te houden van HH /4/15 Opstellen concept advies over onafh. Cl. ondersteuning en leesronde 2. 14/4/15 Opstellen concept advies over Wmo-toezicht en leesronde 3. 14/4/15 Verzenden advies implementatie privacyreglement 4. 14/4/15 Na opstellen voorstel doelgroepenv ervoer bespreken 5. 14/4/15 Nadere info Pricare wijkverpl.k. Voorzitter, dhr. Dekker en ambt.secr. Wethouder, mevr. Van Besouw Id. Secr. + allen Secr. + allen Secr. + voorzitter Mw. Warmerdam, secr. Mw. Waterkamp Volgende openbare vergadering Wmo-raad: dinsdag 12 mei 2015 om uur in het Bedrijfsrestaurant, ingang Frankrijklaan 6, Zoetermeer 7

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve,

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie