Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda"

Transcriptie

1 Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: dhr. C. Dekker, mw. C. C.M. Koning, mw. C. Warmerdam-van der Ende, W.A. Reitsma (secretaris), mevr. J.F. Wieringa, mevr. Th. Waterkamp, de heer A.T.M. Hijdra, mw. A.J.B. Luiten (plv. voorzitter), dhr. S.H.Visser, dhr. J.J. Ramekers (voorzitter ), mw. N.C. Oversier Afwezig m.k.: dhr. E.W.H. de Kievit Voorts aanwezig: vertegenwoordiger van OSO, ZVRZ, WeZoDo, Wmo-platform Den Haag, zorgboerderij. en particulieren. Agenda: 1. Opening 2. Ervaringen en signalen over invoering nieuwe Wmo en Jeugdwet 3. Bespreking B&W-voorstel over onafhankelijke cliëntondersteuning in Zoetermeer 4. Besluit College over Wmo-toezicht 5. Memo aan gemeenteraad over vrijwilligerswerk 6. Concept advies over implementatie privacyreglement sociaal domein 7. Mededelingen en terugkoppeling uit bijeenkomsten 8. Ingekomen stukken 9. Rondvraag en sluiting 1. Opening en vaststelling agenda De heer Ramekers opent de vergadering en stelt een agendawijziging voor. N.a.v. de aankondiging van deze vergadering in Dichtbij stelt hij voor eerst aanwezigen (leden en toehoorders) in de gelegenheid te stellen mededeling te doen van ervaringen en signalen over hoe zaken nu sinds 1/1/2015 lopen. Het is onmogelijk om in dit kort tijdsbestek een zo volledig mogelijk beeld te vormen van hoe de gewijzigde regels nu in de praktijk zijn geimplementeerd en hoe zij worden uitgevoerd. 2. Ervaringen en signalen over nieuwe Wmo en Jeugdwet De heer Graniewski (OSO) heeft een tweetal cases op papier gezet. In een geval is hij opgetreden als cliëntondersteuner van de hulpvrager. Ervaringen met keukentafelgesprek Opgemerkt wordt dat de herbeoordelingsgesprekken met betrekking tot de HH1 geen keukentafelgesprekken zijn zoals bedoeld in de verordening. Er vindt geen integrale vraagverheldering plaats. Het gaat alleen om het herbeoordelen van de noodzaak van HH1. Gaat het om andere voorzieningen zoals begeleiding dan vindt er wel een keukentafelgesprek plaats. Gemist wordt dat de gemeente in de uitnodiging voor gesprekken geen melding maakt van het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en wie of wat men daarvoor moet benaderen. Herindicatie HH1 Ervaring is dat er weinig tijd zat tussen de ontvangst van de aankondiging van een huisbezoek en de datum van het gesprek zelf (vlak vóór resp. vlak na Pasen). Iemand uit eigen kring nog vragen om er bij te zijn, was niet mogelijk. Van onafhankelijke cliëntondersteuning is in de uitnodiging geen melding gemaakt. Opvallend was dat de brief van een organisatie uit Friesland kwam die kennelijk is ingehuurd om deze herindicaties te doen. De medewerker die op huisbezoek kwam, kwam wel uit Zoetermeer. 1

2 Betaling voor voorzieningen Zorgboerderij is door Parnassia gecontracteerd om dagbesteding aan een aantal cliënten te bieden. Dat loopt, alleen wordt er tot nog toe niet betaald voor deze diensten vanaf 1 1/2015. Parnassia is door de gemeenten bevoorschot, kan gewoon betalen maar doet dat na 3 maanden nog niet. Voorts is geregeld dat de zorgboerderij geen geld ontvangt als er vóór 9 uur wordt afgemeld. De zorgboerderij vraagt zich af hoe dat dan gaat met de afrekening van het voorschot aan Parnassia. Wordt de afmelding door Parnassia ook niet in rekening gebracht. En wie controleert dat? PGB Er geldt een overgangsregeling in het kader van de Jeugdwet. De organisaties waarmee je te maken hebt, zijn veranderd (voorheen BJZ nu stichting Jeugd en Gezin van de gemeente). De ervaring is dat je geen antwoord op je vragen krijgt. De gemeente had tot eind maart nog geen groen licht gegeven naar de SVB. Van januari tot en met maart 2015 is er geen geld ontvangen om de begeleiding te betalen. Op de klachtenbrief naar de Gemeente is nog steeds geen antwoord gekomen. Mevrouw Wieringa zegt dat de gemeente een functionaris voor zaken tussen wal en schip heeft aangesteld. De zgn. vinger aan de pols functionaris. De wethouder meldde onlangs dat er 2 cases bij haar bekend zijn. De indruk is dat deze functionaris geen taak heeft naar het publiek maar alleen naar de professionals toe. Het blijkt dat deze functie slecht zeer beperkt bekend is bij professionals. Besloten wordt deze gemeentelijke functionaris bereid te vinden om voor de volgende vergadering doel en taken van de functie te komen toelichten. 3. B&W-voorstel over onafhankelijke cliëntondersteuning Opmerkingen, vragen: is er andere ondersteuning mogelijk dan die van ZoSamen? ZoSamen wordt gesubsidieerd door de gemeente. Hoe verhoudt deze subsidie-afhankelijkheid zich tot de onafhankelijkheid van de geboden ondersteuning? (onafhankelijk van de eigen instelling en van de gemeente). Daarnaast is jammer dat de cliënt geen keuze heeft. de herindicatie HH1 gebeurt niet in de vorm van een keukentafelgesprek. In brieven die namens de gemeente zijn uitgegaan, wordt wel melding gemaakt dat je onafhankelijke cliëntondersteuning mag meenemen. Hoe deskundig zijn de professionele cliëntondersteuners? Met name op GGZ-terrein. De deskundigheid daarvoor ontbreekt bij zowel Palet als MEE. Op wie of welke organisatie kunnen de GGZ-cliënten een beroep doen? Hulpvragen kunnen wel gesteld worden. Het verdient aanbeveling voor GGZ-cliënten een experiment te starten over hoe te werken met onafhankelijke cliëntondersteuners. Is daar wel geld voor. In het voorstel staat dat het beschikbare budget tevens de limiet is. Is het inroepen van cliëntondersteuning inderdaad kosteloos? Er wordt geen melding gemaakt van termijnen waarbinnen de cliëntondersteuning mogelijk is. Ook geen telefoonnummer en/of adres. Wanneer wordt er inhoud aan gegeven? Het voorstel van B&W betreft de totstandkoming van één uitvoeringsorganisatie met één telefoonnummer en één adres. Vanuit efficiency overwegingen is de keuze voor één strakke organisatie verdedigbaar. Opgemerkt wordt dat ZoSamen een officieus 2

3 samenwerkingsverband is van 2 rechtspersonen die elk hun eigen personeel in dienst houden en aansturen (Mooi en Palet). Kun je als cliënt je eigen ondersteuner meenemen? Ja, dat kan volgens de secretaris maar dan als belangenbehartiger en niet als (betaalde) prof. ondersteuner waarvan in dit voorstel sprake is. ZoSamen heeft ook tot taak vrijwilligers te werven en te stimuleren. Naar de toekomst toe is het denkbaar dat Zo Samen (ook) vrijwilligers gaat inzetten voor de uitvoering van de taak van onafhankelijke cliëntondersteuning. Professionele deskundigheid en standaards zijn en blijven nodig. De vraag is wel hoe ZoSamen dat met de beschikbare middelen gaat doen. Cliëntondersteuning zal meer dan voorheen nodig zijn gelet op de specifieke doelgroepen die nu ook een beroep op de gemeente gaan doen. Daarbij is de GGZ nog onontgonnen werkterrein voor ZoSamen. Dus: toename aanvragen en tegelijk complexere problematiek. Hoe gaat ZoSamen dat doen? Afgesproken wordt dat het secretariaat een concept advies zal opstellen waarna een leesronde zal volgen om tot het definitieve ongevraagde advies te komen. 4. Besluit College over Wmo-toezicht Vragen: Heeft de inspectie nog een rol? Niet v.w.b. de Wmo. Hoe gaat de GGD de inspectietaak inrichten en uitvoeren? Wat doet de GGD met zijn bevindingen? En welke sanctiemogelijkheden staan de GGD te beschikking bij overtreding van de wet of verordening? Is dat vergelijkbaar met de rol die de GGD nu heeft ten aanzien van kinderopvanglocaties? Daar kan de GGD locaties doen sluiten. Er is beperkt geld beschikbaar vanuit Zoetermeer. Is dat voldoende on alle taken te kunnen verrichten? Voor 6 gemeenten is er ruim 2 ton beschikbaar. Nochtans blijft de vraag of alle taken met dit geld op basis van voldoende kwaliteit kunnen worden uitgevoerd. De vraag is ook of de burger ook de inspectie kan inschakelen in deze opzet. In deze bedachte opzet is daar weinig kans op terwijl dit wel een belangrijke taak van een inspectieorgaan moet zijn. Hoe is m.a.w. de procedure voor de individuele burger? Hoe verhoudt zich de inspectietaak tot een klachtenprocedure die per organisatie of leverancier geldt? Het is de verantwoordelijkheid van organisaties om klachten goed af te handelen. Pas als dit niet of onvoldoende gebeurt, dan kan er een rol voor de inspectie zijn. M.a.w.: een klacht over het uitblijven van de levering van een hulpmiddel moet naar HB als leverancier. Zijn klachten structureel en worden deze onvoldoende of niet be- en afgehandeld, dan zou er een rol voor de inspectie kunnen zijn. Duidelijk is dit niet. Al eerder is vanuit de Wmo-raad er voor gepleit om bv. een klacht aan de HB over een Wmo-voorzieningen in afschrift aan het Wmo-loket te zenden. De gemeente moet op hoogte zijn van ingediende klachten en de voortgang van de afhandeling kunnen bewaken. Klachtenprocedure en inspectie moeten naast elkaar kunnen bestaan. De inspectie lijkt te kunnen worden ingeschakeld als het proces, ondanks ingediende en beantwoorde 3

4 klachten, niet loopt en de burger als uitkomst daarvan geen of slechte hulp krijgt. Gaat de GGD ook over de gemeentelijke rol in zo n traject? Is de inspectierol vooral gericht op eventueel voorkomende calamiteiten? Er is een ambitieus tijdspad gemaakt: in juli klaar met de opzet. Voor 1 december a.s. moet er een besluit over de voorgestelde opzet worden genomen. Afgesproken wordt dat het secretariaat een concept advies opstelt waarna een leesronde volgt om het definitieve ongevraagde advies te kunnen uitbrengen. 4. Memo aan gemeenteraad over vrijwilligerswerk Ondersteuning van vrijwilligers is voor een aantal jaren verankerd in de opzet van het samenwerkingsverband ZoSamen waar alle subsidie heengaat. Voor andere initiatieven lijkt er geen of weinig ruimte te bestaan de eerstkomende jaren. De stichting Present is op een op andere manier aangesloten bij ZoSamen. De boel is dichtgetimmerd tot Hoe beoordeelt gemeente dan innoverende initiatieven die niet door Zo Samen zijn ontwikkeld? Wat te doen met innoverende initiatieven in de nabije toekomst? Daar zou ruimte voor moeten zijn. Er wordt in het nieuwe Wmo-beleid melding gemaakt van een zgn. innovatiepotje Coördinatie en stimuleren van vrijwilligers(werk) is hard nodig gelet op de doelstellingen van het Wmo-beleid. Vrijwilligers dienen goed te ondersteund te worden, vooral de zorgvrijwilligers. In het overleg materiële dienstverlening komen de meeste innovatieve plannen wel aan de orde vlgs. de heer Bogaers. Dit overleg dient op stedelijk niveau een coördinerende functie te vervullen ten aanzien van activiteiten van ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers. Een taak die de gemeente kan vervullen. Mevrouw Wieringa maakt zich zorgen over de (sluipende) verdringing van beroepsmatig werk. Wat eerst als beroepsmatige werkzaamheden werden gezien, kan soms opeens door vrijwilligers worden gedaan. Zorgvrijwilligers lijken taken te gaan overnemen die voorheen door beroepskrachten werden verricht. Dat vindt zij een slechte ontwikkeling. Thuiszorg is geen aangelegenheid die structureel door vrijwilligers kan worden waargenomen. Ook de vrijwilligersorganisaties zouden dit als uitgangspunt in hun beleid moeten hebben. Deels heeft dit te maken met beeldvorming over de activiteit. Huishoudelijk werk is langzamerhand schoonmaken geworden en kan wel door vrijwilligers worden gedaan. Dat er een subsidieplafond aan stimuleren van vrijwilligerswerk zit, is h.i. terecht. Opgemerkt wordt dat professionals geschoold worden in het omgaan met vrijwilligers en ook mantelzorgers die taken verrichten op het gebied van de individuele zorgverlening thuis. 5. Concept advies over de implementatie van het privacyreglement Opgemerkt wordt dat in de NRC onlangs aandacht is besteed aan de privacy van kinderen in relatie tot wat de gemeente met gegevens doet (bv. t.a.v. ziektebeelden die op kinderen worden geplakt ). Hoe gaan vrijwilligersorganisaties en aangesloten vrijwilligers om met privacy van de individuele cliënt of gezin? Medegedeeld wordt dat vrijwilligers bij deelname tekenen voor geheimhouding van wat men hoort van of leest over de individuele zorgvrager. Het concept advies is akkoord en kan uit. 4

5 6. Mededelingen en terugkoppelingen 1. Transitietafel Haaglanden, bedoeld voor organisaties. Mw. Waterkamp heeft deze bijeenkomst als toehoorder bijgewoond. Zeer nuttig. De hoofdvraag van de instellingen was waar blijven onze cliënten? Waarom worden cliënten niet aangemeld bij instellingen? Dat geldt bv. voor mensen met NAH. Deze melden zichzelf niet bij de gemeente met een hulpvraag. Bestuurders van instellingen hebben met elkaar overlegd en afgesproken dat zij mensen gaan helpen en dat daarna contact zal worden opgenomen met de gemeentelijke Wmo. De wijkverpleegkundige doet ook al het nodige voorafgaande en ook naast de voorzieningen die de gemeente aanbiedt. Het verslag van de transitietafel zal zij verspreiden. Ander voorbeeld: voorheen 6 verslaafden per week in de crisisinterventie. Nu tot eind maart nog niemand. Waar blijven deze cliënten? Er komt een vervolgbijeenkomst waarvoor ook huisartsen, CIZ-medewerkers en Wmoconsulenten zullen worden uitgenodigd. 2. De heer Visser heeft deelgenomen aan een praatgroep over de inrichting van het nieuwe stadhuis in combinatie met de bibliotheek. Hij heeft er voor gepleit dat de accommodatie voor iedereen met en zonder beperkingen toegankelijk moet zijn. Z.i. is dit een aandachtspunt dat in de planontwikkeling en uitvoering voortdurend gevolgd moet worden. 3. Inspiratiebijeenkomst doelgroepenvervoer. Hierover zijn stukken rondgestuurd. De vervoerders waren slecht gestemd over de ideeën om te combineren en efficiencyslagen te maken. Er komt ook minder geld beschikbaar. Mevrouw Warmerdam heeft aandacht gevraagd voor een al te eenvoudige combinatie of aaneenschakeling van ritten van doelgroepen. Zij heeft m.n. gewezen op de gevolgen voor de thuissituatie (i.c. mantelzorg) bij vervroegen of verlaten van vervoersstromen om ritten te kunnen combineren. Bij kinderen is de beweging om het kind zelf en/of daarmee de ouders zelf in te schakelen bij het vervoer van en naar speciale schoolvormen. Dat betekent weer extra belasting van mantelzorgers. 4. Bijeenkomst diaconale ondersteuning door kerken Verschillende leden zijn hier aanwezig geweest. Interessant is te zien hoeveel initiatieven er vanuit de kerken zijn of worden genomen om leden te ondersteun en begeleiden. Kerken doen, soms op kleinere schaal, heel veel voor hun eigen geloofsgenoten. Het Humanistisch Verbond werd in de presentatie gemist. De wethouder Vugs was blij met alle initiatieven. De kerken willen nauwer met de gemeente samenwerken in het kader van de Wmo. Daar is door ambtenaren terughoudend op gereageerd. 5. De heer Visser vraagt aandacht voor een artikel in Trouw over de overbelasting van raadsleden om zowel lokaal als regionaal hun controlefunctie te vervullen. 6. Rapport Berenschot over HH. Lezenswaardig rapport met sprekende conclusies zoals: gemeenten zijn uiteindelijk duurder uit als HH wordt verminderd of afgeschaft. 7. Brief van het ministerie over inzet regeling HH-toelage om de eigen bijdrage voor de HH in verband met ondersteuning van mantelzorg te kunnen verlagen. Er wordt zelfs gesproken over een landelijk systeem om onnodige administratieve lasten bij aanbieders weg te nemen. De heer Hijdra stelt dat het berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders middels digitale systemen als e-wmo en e-jeugdzorg gaat lopen. Daarop wordt in dat voorstel ook gezinspeeld De voorzitter stelt dat de HHT-regeling is bedoeld om werkgelegenheid in de thuiszorg te behouden. De stelling in de brief van VWS dat een lagere eigen bijdrage in minder behoud van werkgelegenheid resulteert, is discutabel. 5

6 8. Tympaan heeft een bijeenkomst over waarderen van mantelzorgers gehouden. Gemeenten blijken daar verschillend mee om te gaan en in uiteenlopende stadia van planontwikkeling te zitten (van nog moeten beginnen tot vastgesteld beleid). Opvallende punten: noodzaak om werkgevers bewuster te maken van het feit dat hun medewerkers mantelzorgers kunnen zijn en ondersteuning van ook de werkgever behoeven. Varianten mantelzorgcompliment: kortingspas ter waarde van 400 euro, 200 euro voor HH en vergoeding eigen bijdrage, 200 euro als bijdrage om niet. De idee om het mantelzorgcompliment in te zetten als compensatie voor de eigen bijdrage HH scoorde hoog. Rondvraag en sluiting Mevrouw Luiten deelt mede dat de jeugdbescherming per 27/5 uit Zoetermeer naar de Neherkade in Den Haag zal verhuizen. Zoetermeerse cliënten en gezinnen zullen moeten reizen. Mevrouw Wieringa meldt een bericht in de NRC over een enquête onder wijkverpleegkundigen. Daarin komt naar voren dat er in toenemende mate een gat ontstaat tussen de diagnose en behoefte aan zorg en de uiteindelijk geleverde zorg. Mevrouw Waterkamp deelt mede uitgenodigd te zijn voor een bijeenkomst van Pricare wijkverpleegkundigen plus, Nadere info volgt. De heer Visser verwijst naar een memo van wethouder Vugs over de privacyregels. Hij vindt dat de tekst met betrekking tot de correctie van fouten in een dossier te zwak is. Elke schriftelijke mening dient aan het dossier te worden toegevoegd. Dat de inbrenger dit mag verwachten, geeft het recht op correctie te zwak weer. Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng. Actiepuntenlijst na vergadering dinsdag 14 april 2015 Datum opvoering 5. 21/6/2013 2/12/14 Actiepunt Wie Datum gereed Contactleggen met cliëntraden GGZ-instellingen, Rivierduinen, Ook Middin Zoetermeer Mw. Waterkamp, Warmerdam, dhr. Visser en Dekker doorlopend 6. 2/12/14 Doorgeven aan secr. van datum deelname werkbezoek Publieksplein 1. 5/3/15 Dienstverlening Harting Bank opnemen met wethouder 4. 5/3/15 Bespreken idee instellen DB met voorzitter 5. 5/3/15 Monitoring gevolgen veranderingen voor kwetsbare groepen opnemen met alle leden Voorzitter, secr. Waarnemend vz. allen 6

7 wethouder 1. 24/3/15 Koersnotitie aanpassen en aanbieden aan B&W 2. 24/3/15 Toezegging wethouder m.b.t. aanbieden notitie met randvoorwaarden RSD 3. 24/3/15 Toezegging wethouder om Wmo-raad op de hoogte te houden van HH /4/15 Opstellen concept advies over onafh. Cl. ondersteuning en leesronde 2. 14/4/15 Opstellen concept advies over Wmo-toezicht en leesronde 3. 14/4/15 Verzenden advies implementatie privacyreglement 4. 14/4/15 Na opstellen voorstel doelgroepenv ervoer bespreken 5. 14/4/15 Nadere info Pricare wijkverpl.k. Voorzitter, dhr. Dekker en ambt.secr. Wethouder, mevr. Van Besouw Id. Secr. + allen Secr. + allen Secr. + voorzitter Mw. Warmerdam, secr. Mw. Waterkamp Volgende openbare vergadering Wmo-raad: dinsdag 12 mei 2015 om uur in het Bedrijfsrestaurant, ingang Frankrijklaan 6, Zoetermeer 7

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting.

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting. Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 6 september 2011, gehouden in de vergaderruimte van Castellum Palensteyn, Rakkersveld 253 te Zoetermeer Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012 Aanwezig: mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis (gespreksleider), de heer S.H. Visser, W.A. Reitsma (secretaris),

Nadere informatie

Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011

Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011 Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers, voorzitter, dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van der Ende;, dhr. J. Uittenbogaard, mw. Y. Bink Winterkamp, de heer S.H.

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012 Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen- Cornelis, de heer S.H. Visser, de heer J.J. Ramekers

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), dhr. E.W.H. de Kievit, mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis de heer

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 21 januari 2014

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 21 januari 2014 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 21 januari 2014 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. S.H. Visser, W.A. Reitsma

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012 Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. W.A. Reitsma (), mw. A.J. B. Luiten, dhr. J. Uittenbogaard, mw. Y.Bink-Winterkamp,

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Betreft: aanvullend advies inzake onafhankelijk vertrouwenspersoon Wmo (advies 2014-07)

Betreft: aanvullend advies inzake onafhankelijk vertrouwenspersoon Wmo (advies 2014-07) Aan: het college van burgemeester en wethouders postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur Stichting Wmo-adviesraad Etten-Leur Etten-Leur, 16 oktober 2014. Betreft: aanvullend advies inzake onafhankelijk vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Wmo Raad. Zoetermeer. Het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

Wmo Raad. Zoetermeer. Het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Wmo Raad Het College van burgemeester en wethouders van Postbus 15 2700 AA Betreft: ongevraagde reactie inzake signalen en ervaringen met invoering nieuwe Wmo en Jeugdzorg per 1/1/2015, 5 juni 2015 Geacht

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum dinsdag 10 november 2015

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum dinsdag 10 november 2015 Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum dinsdag 10 november 2015 Aanwezig: Mw. Marijke Bergh, Mw. Rianne de Borst, Dhr. Cees Dedel (penningmeester), Mw. Claar Hinlopen, Dhr. Fons Hoenderdos (secretaris),

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Zoetermeer. elropirle gemeente. Pdd.: si Ontvb.: j/n. Opm.. 52. Wmo-raad Zoetermeer t.a.v. drs. J.J. Ramekers Postbus 15 2700 AA ZOETERMEER

Zoetermeer. elropirle gemeente. Pdd.: si Ontvb.: j/n. Opm.. 52. Wmo-raad Zoetermeer t.a.v. drs. J.J. Ramekers Postbus 15 2700 AA ZOETERMEER elropirle gemeente Opm.. 52 L/) Pdd.: si Ontvb.: j/n > Retouradres Postbus 15, 2700 AA Wmo-raad t.a.v. drs. J.J. Ramekers Postbus 15 2700 AA ZOETERMEER Onderwerp: Reactie op advies Wmo-raad wijziging Verordening

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Vastgesteld in Wmo-raadsvergadering d.d. 14-08-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Advies... 2

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen

Openbaar. Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie GGD Gelderland Zuid voor functie toegang beschermd wonen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met ingang van 2015 zijn

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN Stichting Platform Agenda 22 Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam Postbus 21392 3001 AJ Rotterdam Aan: College van B&W T.a.v. de heer M. Florijn, Wethouder Werk, Inkomen, Zorg en Bestuur Postbus 70012

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen,

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, Naar aanleiding van uw mail d.d. 15 december wil ik graag vanuit de gemeente Beesel reageren op uw vragen. Wij hebben elkaar donderdag

Nadere informatie

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 1 maart 2013 Betreft: Advies Visie Zorg voor jeugd (regionaal en lokaal) (aanvulling op pre-advies Jeugdzorg d.d. 15-12-2012)

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie?

Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Hoe gaat het bij de gemeente na de decentralisatie? Wat zijn de ervaringen en wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 1 oktober 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben?

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 18-03-2014 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt), Huub Theunissen (HT) Afwezig met afmelding: Piet

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING 24 februari 2014 in het gemeentehuis van Soest

VERSLAG VERGADERING 24 februari 2014 in het gemeentehuis van Soest VERSLAG VERGADERING 24 februari 2014 in het gemeentehuis van Soest Aanwezig: Afwezig m.k. Verslag: Bert Krijger (vz), Aartje Knol (tot 21.00 uur), Wil van Zijl, Rachida Belarbi, Geertje de Jong,,Alfred

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 21 januari 2015 Locatie: Gemeentehuis Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Jeeninga (vr.org.), mevr. Scholten (MAR), mevr. Martens (MAR),

Nadere informatie

Tiny Strijdonk(voorzitter), Tatiana Kharouk(secretaris), Luc Brusselaers, Huib de Haas, Rob van der Zee Eric de Kind, kandidaat-lid

Tiny Strijdonk(voorzitter), Tatiana Kharouk(secretaris), Luc Brusselaers, Huib de Haas, Rob van der Zee Eric de Kind, kandidaat-lid Notulen Vergadering Cliëntenraad 26-05-2015 Aanwezig: Tiny Strijdonk(voorzitter), Tatiana Kharouk(secretaris), Luc Brusselaers, Huib de Haas, Rob van der Zee Eric de Kind, kandidaat-lid Afwezig met kennisgeving:

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

OUDERENRAAD DE BILT. Groenekan, 16 september 2014. Betreft: Reactie Transitienota Wmo 2015. Geacht college,

OUDERENRAAD DE BILT. Groenekan, 16 september 2014. Betreft: Reactie Transitienota Wmo 2015. Geacht college, Secretariaat: F.P.O. Klok Berkenlaan 30 3737 RN Groenekan tlf. 0346-212300 eml.secretaris@ouderenraad-debilt.nl Aan het College van B&W van Gemeente De Bilt Soestdijkseweg Zuid 173 3721 AB Bilthoven (per

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Memo Hierbij worden de vragen van de SP, CDA, CU en GBG fractie Gouda inzake de hulp bij het huishouden en wijkverpleegkundigen beantwoord.

Memo Hierbij worden de vragen van de SP, CDA, CU en GBG fractie Gouda inzake de hulp bij het huishouden en wijkverpleegkundigen beantwoord. Memo aan onderwerp van datum gemeenteraad beantwoording artikel 38 vragen inzake hulp bij het huishouden en wijkverpleegkundige College van B&W 28 januari 2015 Memo Hierbij worden de vragen van de SP,

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Advies. Nota informele zorg Vinden, verbinden en versterken

Advies. Nota informele zorg Vinden, verbinden en versterken Advies Nota informele zorg Vinden, verbinden en versterken Door de Wmo-raad vastgesteld op 4 september 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting...

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 22 oktober 2014

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 22 oktober 2014 Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 22 oktober 2014 Adviesraad Wmo Aanwezig: Adviesraad Wmo: C. Merkies(voorzitter), Mw. Boelhouwer, mw. Y. van Geel, mw. N. de Jong, dhr. P. Schuttel,

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015 Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: Mw. Rianne de Borst, dhr. Cees Dedel, Mw. Claar Hinlopen, Dhr. Fons Hoenderdos (secretaris), Mw. Els Kok-Zieren,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 workshop Raad op Zaterdag PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 Ronald Bellekom VNG 3 onderwerpen PGB beleid Trekkingsrecht Voorkomen fraude pgb beleid: balanceren tussen verschillende doelstellingen? Keuzevrijheid

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp Peelregio en Verordening. Commissie Samenleving 6 oktober 2014

Beleidsplan Jeugdhulp Peelregio en Verordening. Commissie Samenleving 6 oktober 2014 Beleidsplan Jeugdhulp Peelregio en Verordening Commissie Samenleving 6 oktober 2014 Vooraf Aansluitend op vastgesteld Beleidskader Jeugdhulp Peelregio ( 11 februari 2014). Advisering door Wmo raden (bijlage

Nadere informatie

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015 Asperen, 2 oktober 2014 Aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Lingewaal Postbus 1014 4147 ZG Asperen Betreft: advies verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Lingewaal 2015

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING VASTGESTELD No. 04 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG OM 09.30 UUR. AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK R.J. VERMEER E.R. TRIEMSTRA,VOORZITTER,

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 COLLEGEBESLUIT iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland; heeft het voorstel van Welzijn van 16 december 2014 gelezen, en; gelet op de artikelen 4.1.8.

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken Hilversum Def. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM DATUM: 1 OKTOBER 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH HILVERSUM Aanwezig: Mw. A. (Annemieke) Bakker Mw. C. (Centia) Vogels Dhr. P. (Peter)

Nadere informatie