Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: 1. Opening en vaststelling agenda"

Transcriptie

1 Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 14 april 2015 Aanwezig: dhr. C. Dekker, mw. C. C.M. Koning, mw. C. Warmerdam-van der Ende, W.A. Reitsma (secretaris), mevr. J.F. Wieringa, mevr. Th. Waterkamp, de heer A.T.M. Hijdra, mw. A.J.B. Luiten (plv. voorzitter), dhr. S.H.Visser, dhr. J.J. Ramekers (voorzitter ), mw. N.C. Oversier Afwezig m.k.: dhr. E.W.H. de Kievit Voorts aanwezig: vertegenwoordiger van OSO, ZVRZ, WeZoDo, Wmo-platform Den Haag, zorgboerderij. en particulieren. Agenda: 1. Opening 2. Ervaringen en signalen over invoering nieuwe Wmo en Jeugdwet 3. Bespreking B&W-voorstel over onafhankelijke cliëntondersteuning in Zoetermeer 4. Besluit College over Wmo-toezicht 5. Memo aan gemeenteraad over vrijwilligerswerk 6. Concept advies over implementatie privacyreglement sociaal domein 7. Mededelingen en terugkoppeling uit bijeenkomsten 8. Ingekomen stukken 9. Rondvraag en sluiting 1. Opening en vaststelling agenda De heer Ramekers opent de vergadering en stelt een agendawijziging voor. N.a.v. de aankondiging van deze vergadering in Dichtbij stelt hij voor eerst aanwezigen (leden en toehoorders) in de gelegenheid te stellen mededeling te doen van ervaringen en signalen over hoe zaken nu sinds 1/1/2015 lopen. Het is onmogelijk om in dit kort tijdsbestek een zo volledig mogelijk beeld te vormen van hoe de gewijzigde regels nu in de praktijk zijn geimplementeerd en hoe zij worden uitgevoerd. 2. Ervaringen en signalen over nieuwe Wmo en Jeugdwet De heer Graniewski (OSO) heeft een tweetal cases op papier gezet. In een geval is hij opgetreden als cliëntondersteuner van de hulpvrager. Ervaringen met keukentafelgesprek Opgemerkt wordt dat de herbeoordelingsgesprekken met betrekking tot de HH1 geen keukentafelgesprekken zijn zoals bedoeld in de verordening. Er vindt geen integrale vraagverheldering plaats. Het gaat alleen om het herbeoordelen van de noodzaak van HH1. Gaat het om andere voorzieningen zoals begeleiding dan vindt er wel een keukentafelgesprek plaats. Gemist wordt dat de gemeente in de uitnodiging voor gesprekken geen melding maakt van het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en wie of wat men daarvoor moet benaderen. Herindicatie HH1 Ervaring is dat er weinig tijd zat tussen de ontvangst van de aankondiging van een huisbezoek en de datum van het gesprek zelf (vlak vóór resp. vlak na Pasen). Iemand uit eigen kring nog vragen om er bij te zijn, was niet mogelijk. Van onafhankelijke cliëntondersteuning is in de uitnodiging geen melding gemaakt. Opvallend was dat de brief van een organisatie uit Friesland kwam die kennelijk is ingehuurd om deze herindicaties te doen. De medewerker die op huisbezoek kwam, kwam wel uit Zoetermeer. 1

2 Betaling voor voorzieningen Zorgboerderij is door Parnassia gecontracteerd om dagbesteding aan een aantal cliënten te bieden. Dat loopt, alleen wordt er tot nog toe niet betaald voor deze diensten vanaf 1 1/2015. Parnassia is door de gemeenten bevoorschot, kan gewoon betalen maar doet dat na 3 maanden nog niet. Voorts is geregeld dat de zorgboerderij geen geld ontvangt als er vóór 9 uur wordt afgemeld. De zorgboerderij vraagt zich af hoe dat dan gaat met de afrekening van het voorschot aan Parnassia. Wordt de afmelding door Parnassia ook niet in rekening gebracht. En wie controleert dat? PGB Er geldt een overgangsregeling in het kader van de Jeugdwet. De organisaties waarmee je te maken hebt, zijn veranderd (voorheen BJZ nu stichting Jeugd en Gezin van de gemeente). De ervaring is dat je geen antwoord op je vragen krijgt. De gemeente had tot eind maart nog geen groen licht gegeven naar de SVB. Van januari tot en met maart 2015 is er geen geld ontvangen om de begeleiding te betalen. Op de klachtenbrief naar de Gemeente is nog steeds geen antwoord gekomen. Mevrouw Wieringa zegt dat de gemeente een functionaris voor zaken tussen wal en schip heeft aangesteld. De zgn. vinger aan de pols functionaris. De wethouder meldde onlangs dat er 2 cases bij haar bekend zijn. De indruk is dat deze functionaris geen taak heeft naar het publiek maar alleen naar de professionals toe. Het blijkt dat deze functie slecht zeer beperkt bekend is bij professionals. Besloten wordt deze gemeentelijke functionaris bereid te vinden om voor de volgende vergadering doel en taken van de functie te komen toelichten. 3. B&W-voorstel over onafhankelijke cliëntondersteuning Opmerkingen, vragen: is er andere ondersteuning mogelijk dan die van ZoSamen? ZoSamen wordt gesubsidieerd door de gemeente. Hoe verhoudt deze subsidie-afhankelijkheid zich tot de onafhankelijkheid van de geboden ondersteuning? (onafhankelijk van de eigen instelling en van de gemeente). Daarnaast is jammer dat de cliënt geen keuze heeft. de herindicatie HH1 gebeurt niet in de vorm van een keukentafelgesprek. In brieven die namens de gemeente zijn uitgegaan, wordt wel melding gemaakt dat je onafhankelijke cliëntondersteuning mag meenemen. Hoe deskundig zijn de professionele cliëntondersteuners? Met name op GGZ-terrein. De deskundigheid daarvoor ontbreekt bij zowel Palet als MEE. Op wie of welke organisatie kunnen de GGZ-cliënten een beroep doen? Hulpvragen kunnen wel gesteld worden. Het verdient aanbeveling voor GGZ-cliënten een experiment te starten over hoe te werken met onafhankelijke cliëntondersteuners. Is daar wel geld voor. In het voorstel staat dat het beschikbare budget tevens de limiet is. Is het inroepen van cliëntondersteuning inderdaad kosteloos? Er wordt geen melding gemaakt van termijnen waarbinnen de cliëntondersteuning mogelijk is. Ook geen telefoonnummer en/of adres. Wanneer wordt er inhoud aan gegeven? Het voorstel van B&W betreft de totstandkoming van één uitvoeringsorganisatie met één telefoonnummer en één adres. Vanuit efficiency overwegingen is de keuze voor één strakke organisatie verdedigbaar. Opgemerkt wordt dat ZoSamen een officieus 2

3 samenwerkingsverband is van 2 rechtspersonen die elk hun eigen personeel in dienst houden en aansturen (Mooi en Palet). Kun je als cliënt je eigen ondersteuner meenemen? Ja, dat kan volgens de secretaris maar dan als belangenbehartiger en niet als (betaalde) prof. ondersteuner waarvan in dit voorstel sprake is. ZoSamen heeft ook tot taak vrijwilligers te werven en te stimuleren. Naar de toekomst toe is het denkbaar dat Zo Samen (ook) vrijwilligers gaat inzetten voor de uitvoering van de taak van onafhankelijke cliëntondersteuning. Professionele deskundigheid en standaards zijn en blijven nodig. De vraag is wel hoe ZoSamen dat met de beschikbare middelen gaat doen. Cliëntondersteuning zal meer dan voorheen nodig zijn gelet op de specifieke doelgroepen die nu ook een beroep op de gemeente gaan doen. Daarbij is de GGZ nog onontgonnen werkterrein voor ZoSamen. Dus: toename aanvragen en tegelijk complexere problematiek. Hoe gaat ZoSamen dat doen? Afgesproken wordt dat het secretariaat een concept advies zal opstellen waarna een leesronde zal volgen om tot het definitieve ongevraagde advies te komen. 4. Besluit College over Wmo-toezicht Vragen: Heeft de inspectie nog een rol? Niet v.w.b. de Wmo. Hoe gaat de GGD de inspectietaak inrichten en uitvoeren? Wat doet de GGD met zijn bevindingen? En welke sanctiemogelijkheden staan de GGD te beschikking bij overtreding van de wet of verordening? Is dat vergelijkbaar met de rol die de GGD nu heeft ten aanzien van kinderopvanglocaties? Daar kan de GGD locaties doen sluiten. Er is beperkt geld beschikbaar vanuit Zoetermeer. Is dat voldoende on alle taken te kunnen verrichten? Voor 6 gemeenten is er ruim 2 ton beschikbaar. Nochtans blijft de vraag of alle taken met dit geld op basis van voldoende kwaliteit kunnen worden uitgevoerd. De vraag is ook of de burger ook de inspectie kan inschakelen in deze opzet. In deze bedachte opzet is daar weinig kans op terwijl dit wel een belangrijke taak van een inspectieorgaan moet zijn. Hoe is m.a.w. de procedure voor de individuele burger? Hoe verhoudt zich de inspectietaak tot een klachtenprocedure die per organisatie of leverancier geldt? Het is de verantwoordelijkheid van organisaties om klachten goed af te handelen. Pas als dit niet of onvoldoende gebeurt, dan kan er een rol voor de inspectie zijn. M.a.w.: een klacht over het uitblijven van de levering van een hulpmiddel moet naar HB als leverancier. Zijn klachten structureel en worden deze onvoldoende of niet be- en afgehandeld, dan zou er een rol voor de inspectie kunnen zijn. Duidelijk is dit niet. Al eerder is vanuit de Wmo-raad er voor gepleit om bv. een klacht aan de HB over een Wmo-voorzieningen in afschrift aan het Wmo-loket te zenden. De gemeente moet op hoogte zijn van ingediende klachten en de voortgang van de afhandeling kunnen bewaken. Klachtenprocedure en inspectie moeten naast elkaar kunnen bestaan. De inspectie lijkt te kunnen worden ingeschakeld als het proces, ondanks ingediende en beantwoorde 3

4 klachten, niet loopt en de burger als uitkomst daarvan geen of slechte hulp krijgt. Gaat de GGD ook over de gemeentelijke rol in zo n traject? Is de inspectierol vooral gericht op eventueel voorkomende calamiteiten? Er is een ambitieus tijdspad gemaakt: in juli klaar met de opzet. Voor 1 december a.s. moet er een besluit over de voorgestelde opzet worden genomen. Afgesproken wordt dat het secretariaat een concept advies opstelt waarna een leesronde volgt om het definitieve ongevraagde advies te kunnen uitbrengen. 4. Memo aan gemeenteraad over vrijwilligerswerk Ondersteuning van vrijwilligers is voor een aantal jaren verankerd in de opzet van het samenwerkingsverband ZoSamen waar alle subsidie heengaat. Voor andere initiatieven lijkt er geen of weinig ruimte te bestaan de eerstkomende jaren. De stichting Present is op een op andere manier aangesloten bij ZoSamen. De boel is dichtgetimmerd tot Hoe beoordeelt gemeente dan innoverende initiatieven die niet door Zo Samen zijn ontwikkeld? Wat te doen met innoverende initiatieven in de nabije toekomst? Daar zou ruimte voor moeten zijn. Er wordt in het nieuwe Wmo-beleid melding gemaakt van een zgn. innovatiepotje Coördinatie en stimuleren van vrijwilligers(werk) is hard nodig gelet op de doelstellingen van het Wmo-beleid. Vrijwilligers dienen goed te ondersteund te worden, vooral de zorgvrijwilligers. In het overleg materiële dienstverlening komen de meeste innovatieve plannen wel aan de orde vlgs. de heer Bogaers. Dit overleg dient op stedelijk niveau een coördinerende functie te vervullen ten aanzien van activiteiten van ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers. Een taak die de gemeente kan vervullen. Mevrouw Wieringa maakt zich zorgen over de (sluipende) verdringing van beroepsmatig werk. Wat eerst als beroepsmatige werkzaamheden werden gezien, kan soms opeens door vrijwilligers worden gedaan. Zorgvrijwilligers lijken taken te gaan overnemen die voorheen door beroepskrachten werden verricht. Dat vindt zij een slechte ontwikkeling. Thuiszorg is geen aangelegenheid die structureel door vrijwilligers kan worden waargenomen. Ook de vrijwilligersorganisaties zouden dit als uitgangspunt in hun beleid moeten hebben. Deels heeft dit te maken met beeldvorming over de activiteit. Huishoudelijk werk is langzamerhand schoonmaken geworden en kan wel door vrijwilligers worden gedaan. Dat er een subsidieplafond aan stimuleren van vrijwilligerswerk zit, is h.i. terecht. Opgemerkt wordt dat professionals geschoold worden in het omgaan met vrijwilligers en ook mantelzorgers die taken verrichten op het gebied van de individuele zorgverlening thuis. 5. Concept advies over de implementatie van het privacyreglement Opgemerkt wordt dat in de NRC onlangs aandacht is besteed aan de privacy van kinderen in relatie tot wat de gemeente met gegevens doet (bv. t.a.v. ziektebeelden die op kinderen worden geplakt ). Hoe gaan vrijwilligersorganisaties en aangesloten vrijwilligers om met privacy van de individuele cliënt of gezin? Medegedeeld wordt dat vrijwilligers bij deelname tekenen voor geheimhouding van wat men hoort van of leest over de individuele zorgvrager. Het concept advies is akkoord en kan uit. 4

5 6. Mededelingen en terugkoppelingen 1. Transitietafel Haaglanden, bedoeld voor organisaties. Mw. Waterkamp heeft deze bijeenkomst als toehoorder bijgewoond. Zeer nuttig. De hoofdvraag van de instellingen was waar blijven onze cliënten? Waarom worden cliënten niet aangemeld bij instellingen? Dat geldt bv. voor mensen met NAH. Deze melden zichzelf niet bij de gemeente met een hulpvraag. Bestuurders van instellingen hebben met elkaar overlegd en afgesproken dat zij mensen gaan helpen en dat daarna contact zal worden opgenomen met de gemeentelijke Wmo. De wijkverpleegkundige doet ook al het nodige voorafgaande en ook naast de voorzieningen die de gemeente aanbiedt. Het verslag van de transitietafel zal zij verspreiden. Ander voorbeeld: voorheen 6 verslaafden per week in de crisisinterventie. Nu tot eind maart nog niemand. Waar blijven deze cliënten? Er komt een vervolgbijeenkomst waarvoor ook huisartsen, CIZ-medewerkers en Wmoconsulenten zullen worden uitgenodigd. 2. De heer Visser heeft deelgenomen aan een praatgroep over de inrichting van het nieuwe stadhuis in combinatie met de bibliotheek. Hij heeft er voor gepleit dat de accommodatie voor iedereen met en zonder beperkingen toegankelijk moet zijn. Z.i. is dit een aandachtspunt dat in de planontwikkeling en uitvoering voortdurend gevolgd moet worden. 3. Inspiratiebijeenkomst doelgroepenvervoer. Hierover zijn stukken rondgestuurd. De vervoerders waren slecht gestemd over de ideeën om te combineren en efficiencyslagen te maken. Er komt ook minder geld beschikbaar. Mevrouw Warmerdam heeft aandacht gevraagd voor een al te eenvoudige combinatie of aaneenschakeling van ritten van doelgroepen. Zij heeft m.n. gewezen op de gevolgen voor de thuissituatie (i.c. mantelzorg) bij vervroegen of verlaten van vervoersstromen om ritten te kunnen combineren. Bij kinderen is de beweging om het kind zelf en/of daarmee de ouders zelf in te schakelen bij het vervoer van en naar speciale schoolvormen. Dat betekent weer extra belasting van mantelzorgers. 4. Bijeenkomst diaconale ondersteuning door kerken Verschillende leden zijn hier aanwezig geweest. Interessant is te zien hoeveel initiatieven er vanuit de kerken zijn of worden genomen om leden te ondersteun en begeleiden. Kerken doen, soms op kleinere schaal, heel veel voor hun eigen geloofsgenoten. Het Humanistisch Verbond werd in de presentatie gemist. De wethouder Vugs was blij met alle initiatieven. De kerken willen nauwer met de gemeente samenwerken in het kader van de Wmo. Daar is door ambtenaren terughoudend op gereageerd. 5. De heer Visser vraagt aandacht voor een artikel in Trouw over de overbelasting van raadsleden om zowel lokaal als regionaal hun controlefunctie te vervullen. 6. Rapport Berenschot over HH. Lezenswaardig rapport met sprekende conclusies zoals: gemeenten zijn uiteindelijk duurder uit als HH wordt verminderd of afgeschaft. 7. Brief van het ministerie over inzet regeling HH-toelage om de eigen bijdrage voor de HH in verband met ondersteuning van mantelzorg te kunnen verlagen. Er wordt zelfs gesproken over een landelijk systeem om onnodige administratieve lasten bij aanbieders weg te nemen. De heer Hijdra stelt dat het berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders middels digitale systemen als e-wmo en e-jeugdzorg gaat lopen. Daarop wordt in dat voorstel ook gezinspeeld De voorzitter stelt dat de HHT-regeling is bedoeld om werkgelegenheid in de thuiszorg te behouden. De stelling in de brief van VWS dat een lagere eigen bijdrage in minder behoud van werkgelegenheid resulteert, is discutabel. 5

6 8. Tympaan heeft een bijeenkomst over waarderen van mantelzorgers gehouden. Gemeenten blijken daar verschillend mee om te gaan en in uiteenlopende stadia van planontwikkeling te zitten (van nog moeten beginnen tot vastgesteld beleid). Opvallende punten: noodzaak om werkgevers bewuster te maken van het feit dat hun medewerkers mantelzorgers kunnen zijn en ondersteuning van ook de werkgever behoeven. Varianten mantelzorgcompliment: kortingspas ter waarde van 400 euro, 200 euro voor HH en vergoeding eigen bijdrage, 200 euro als bijdrage om niet. De idee om het mantelzorgcompliment in te zetten als compensatie voor de eigen bijdrage HH scoorde hoog. Rondvraag en sluiting Mevrouw Luiten deelt mede dat de jeugdbescherming per 27/5 uit Zoetermeer naar de Neherkade in Den Haag zal verhuizen. Zoetermeerse cliënten en gezinnen zullen moeten reizen. Mevrouw Wieringa meldt een bericht in de NRC over een enquête onder wijkverpleegkundigen. Daarin komt naar voren dat er in toenemende mate een gat ontstaat tussen de diagnose en behoefte aan zorg en de uiteindelijk geleverde zorg. Mevrouw Waterkamp deelt mede uitgenodigd te zijn voor een bijeenkomst van Pricare wijkverpleegkundigen plus, Nadere info volgt. De heer Visser verwijst naar een memo van wethouder Vugs over de privacyregels. Hij vindt dat de tekst met betrekking tot de correctie van fouten in een dossier te zwak is. Elke schriftelijke mening dient aan het dossier te worden toegevoegd. Dat de inbrenger dit mag verwachten, geeft het recht op correctie te zwak weer. Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng. Actiepuntenlijst na vergadering dinsdag 14 april 2015 Datum opvoering 5. 21/6/2013 2/12/14 Actiepunt Wie Datum gereed Contactleggen met cliëntraden GGZ-instellingen, Rivierduinen, Ook Middin Zoetermeer Mw. Waterkamp, Warmerdam, dhr. Visser en Dekker doorlopend 6. 2/12/14 Doorgeven aan secr. van datum deelname werkbezoek Publieksplein 1. 5/3/15 Dienstverlening Harting Bank opnemen met wethouder 4. 5/3/15 Bespreken idee instellen DB met voorzitter 5. 5/3/15 Monitoring gevolgen veranderingen voor kwetsbare groepen opnemen met alle leden Voorzitter, secr. Waarnemend vz. allen 6

7 wethouder 1. 24/3/15 Koersnotitie aanpassen en aanbieden aan B&W 2. 24/3/15 Toezegging wethouder m.b.t. aanbieden notitie met randvoorwaarden RSD 3. 24/3/15 Toezegging wethouder om Wmo-raad op de hoogte te houden van HH /4/15 Opstellen concept advies over onafh. Cl. ondersteuning en leesronde 2. 14/4/15 Opstellen concept advies over Wmo-toezicht en leesronde 3. 14/4/15 Verzenden advies implementatie privacyreglement 4. 14/4/15 Na opstellen voorstel doelgroepenv ervoer bespreken 5. 14/4/15 Nadere info Pricare wijkverpl.k. Voorzitter, dhr. Dekker en ambt.secr. Wethouder, mevr. Van Besouw Id. Secr. + allen Secr. + allen Secr. + voorzitter Mw. Warmerdam, secr. Mw. Waterkamp Volgende openbare vergadering Wmo-raad: dinsdag 12 mei 2015 om uur in het Bedrijfsrestaurant, ingang Frankrijklaan 6, Zoetermeer 7

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting.

5. Opstellen van een communicatieplan 6. Opzet Toegankelijkheidsprijs 2012 7. Ingekomen stukken 8. Rondvraag en sluiting. Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 6 september 2011, gehouden in de vergaderruimte van Castellum Palensteyn, Rakkersveld 253 te Zoetermeer Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 10 december 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 10 december 2013 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 10 december 2013 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. S.H. Visser, W.A. Reitsma

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 17 juli 2012 Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen- Cornelis, de heer S.H. Visser, de heer J.J. Ramekers

Nadere informatie

Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011

Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011 Verslag vergadering Wmo-raad nr. 3 15 maart 2011 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers, voorzitter, dhr. J.E. Bogaers, mw. C. Warmerdam-van der Ende;, dhr. J. Uittenbogaard, mw. Y. Bink Winterkamp, de heer S.H.

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 18 december 2012 Aanwezig: mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis (gespreksleider), de heer S.H. Visser, W.A. Reitsma (secretaris),

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 2 mei 2013 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), dhr. E.W.H. de Kievit, mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis de heer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 21 januari 2014

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 21 januari 2014 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad van 21 januari 2014 Aanwezig: dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), mw. C. Warmerdam-van der Ende, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. S.H. Visser, W.A. Reitsma

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. Y. Knegt,, mw. J. van de Klift, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg, mw. E. van der Vinne, dhr. H. Bosman, mw. J. Pomper,

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Berichten van verhindering.

1. Opening en vaststelling agenda Berichten van verhindering. Samenvattend verslag van de vergadering van de Wmo-raad d.d. 16 juni 2015 Aanwezig: mw. C. C.M. Koning, mw. C. Warmerdam-van der Ende, W.A. Reitsma (secretaris), mevr. J.F. Wieringa, mevr. Th. Waterkamp,

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 26 januari 2016 Aanwezig:

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 26 januari 2016 Aanwezig: Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 26 januari 2016 Aanwezig: mevr. J.F. Wieringa, mw. A.J.B. Luiten, dhr. S.H.Visser, dhr. J.J. Ramekers (voorzitter), W.A. Reitsma (secretaris),

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012

Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012 Verslag van de openbare vergadering van de Wmo-raad d.d. 3 april 2012 Aanwezig: dhr. J.E. Bogaers, mw. A.S. van Kuijen-Cornelis, dhr. W.A. Reitsma (), mw. A.J. B. Luiten, dhr. J. Uittenbogaard, mw. Y.Bink-Winterkamp,

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Notulen van de 11 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op12 november 2008 Aanwezig: dhr. B.Boersma, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, mw.m.folkerts (voorzitter), mw.j.kamminga-van

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015 WMORaad Landsmeer Jaarverslag 2015 Inhoud Pagina Vooraf 1 1: De samenstelling van de WMOraad 2 2: Aantal vergaderingen 3 Inhoud in grote lijnen 4 3: Uitgebrachte adviezen Reacties van B&W 5 4: Externe

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

N O T U L E N. van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016

N O T U L E N. van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016 N O T U L E N van de vergadering van de vaste Commissie van Advies van de gemeente Rozendaal d.d. 8 maart 2016 BLOK VOLKSHUISVESTING, RO, MILIEU, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER Aanwezig: Commissieleden:

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Betreft: aanvullend advies inzake onafhankelijk vertrouwenspersoon Wmo (advies 2014-07)

Betreft: aanvullend advies inzake onafhankelijk vertrouwenspersoon Wmo (advies 2014-07) Aan: het college van burgemeester en wethouders postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur Stichting Wmo-adviesraad Etten-Leur Etten-Leur, 16 oktober 2014. Betreft: aanvullend advies inzake onafhankelijk vertrouwenspersoon

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen?

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? PGB-WMO en Keukentafelgesprek van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? Inleiding: Wettelijk kader Wmo 2015 Artikel 2.3.6: pgb als de cliënt het wil keuzerecht onder

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016

Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 Klachtenregeling gemeente Lansingerland 2016 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Lansingerland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Troost

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Voortgangsrapportage september 2015

Voortgangsrapportage september 2015 Voortgangsrapportage september 2015 Transitie AWBZ-Wmo gemeenten Tytsjerksteradiel stuknr : S2015-18148 versie : 2 datum : 25 augustus 2015 auteur : Quintus Sirag afdeling : Mienskip Mienskip Quintus Sirag

Nadere informatie

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen,

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, Naar aanleiding van uw mail d.d. 15 december wil ik graag vanuit de gemeente Beesel reageren op uw vragen. Wij hebben elkaar donderdag

Nadere informatie

Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017

Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017 Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel 11, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018

Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Advies Beleidsplan WMO 2015-2018 Vastgesteld in Wmo-raadsvergadering d.d. 14-08-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Adviesaanvraag... 2 2. Onderwerp van advies (adviesvragen)... 2 3. Samenvatting... 2 4. Advies... 2

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Verslag vergadering WMO-adviesraad gemeente Marum d.d. 02 november 2015, uur in het gemeentehuis. Aanwezig:

Verslag vergadering WMO-adviesraad gemeente Marum d.d. 02 november 2015, uur in het gemeentehuis. Aanwezig: Verslag vergadering WMO-adviesraad gemeente Marum d.d. 02 november 2015, 19.30 uur in het gemeentehuis. Aanwezig: Dhr. J. Kikkert : Wmo-adviesraad (voorzitter) Dhr. D. Dolstra : - Mevr. B. Zomer : - Mevr.

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Zoetermeer. elropirle gemeente. Pdd.: si Ontvb.: j/n. Opm.. 52. Wmo-raad Zoetermeer t.a.v. drs. J.J. Ramekers Postbus 15 2700 AA ZOETERMEER

Zoetermeer. elropirle gemeente. Pdd.: si Ontvb.: j/n. Opm.. 52. Wmo-raad Zoetermeer t.a.v. drs. J.J. Ramekers Postbus 15 2700 AA ZOETERMEER elropirle gemeente Opm.. 52 L/) Pdd.: si Ontvb.: j/n > Retouradres Postbus 15, 2700 AA Wmo-raad t.a.v. drs. J.J. Ramekers Postbus 15 2700 AA ZOETERMEER Onderwerp: Reactie op advies Wmo-raad wijziging Verordening

Nadere informatie

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Aanwezig:, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, dhr.t.a.m.louwe, dhr.h.morshuis, mw.j.kamminga-van Wijk

Nadere informatie

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie

Reactie op het advies van de Sociale Raad Tilburg op de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2018

Reactie op het advies van de Sociale Raad Tilburg op de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2018 Reactie op het advies van de Sociale Raad Tilburg op de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2018 Algemeen Wij hebben op 31 augustus 2018 het advies van de Sociale raad Tilburg (SRT)

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 1 maart 2013 Betreft: Advies Visie Zorg voor jeugd (regionaal en lokaal) (aanvulling op pre-advies Jeugdzorg d.d. 15-12-2012)

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd

Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd 1 Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd. 13-6-2016 Aanwezig: Jaap Aartman (algemeen en voorzitter) Lia van Trigt (gehandicapten en chronisch zieken), Ans Stolwijk (mantelzorg en vrijwilligers),

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Geleen, 05 augustus 2017 Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Wmo-raad Sittard-Geleen doet politieke partijen suggesties Aan: Voorzitter gemeenteraadsfractie XXX in Sittard-Geleen Geachte Heer / Mevrouw YYY,

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Notulen Maatschappelijk Platform Voerendaal d.d

Notulen Maatschappelijk Platform Voerendaal d.d Notulen Maatschappelijk Platform Voerendaal d.d. 27-10-2014 Aanwezigen: Dhr. F. Reintjens (Voorzitter) Mevr. C. Bartels (Secretaris) Dhr. H. Jennekens (Lid MPV) Dhr. G. Verhoeven (Lid MPV) Mevr. M. Beckers-de

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Wmo Raad. Zoetermeer. Het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

Wmo Raad. Zoetermeer. Het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Wmo Raad Het College van burgemeester en wethouders van Postbus 15 2700 AA Betreft: ongevraagde reactie inzake signalen en ervaringen met invoering nieuwe Wmo en Jeugdzorg per 1/1/2015, 5 juni 2015 Geacht

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12-5-2015 Nummer voorstel: 2015/41 Voor raadsvergadering d.d.: 23-06-2015 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, KLACHTENREGELING GGD HAAGLANDEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - de GGD Den Haag en de GGD Zuid-Holland West per 1 januari 2014 gezamenlijk de

Nadere informatie

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 13 oktober 2014 12 2014/58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

Nadere informatie

Artikel 6 Beslistermijn Het college beslist binnen 6 weken na 31 december 2015 op de aanvraag.

Artikel 6 Beslistermijn Het college beslist binnen 6 weken na 31 december 2015 op de aanvraag. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tiel. Nr. 117074 8 december 2015 Regeling mantelzorgcompliment Tiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 2.1.6

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

7.1 Werkgroep Cohesie en Leefbaarheid Geen mededelingen. 7.2 Werkgroep Clientondersteuning

7.1 Werkgroep Cohesie en Leefbaarheid Geen mededelingen. 7.2 Werkgroep Clientondersteuning VERSLAG WMO ADVIESRAAD Datum 14 maart 2016 Locatie Aanwezig Gemeentehuis, Weteringsingel 1, Hendrik-Ido-Ambacht Arie van der Vlies - Stichting Unie van Vrijwilligers (UVV) (voorzitter a.i.) Wil van Schooten

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Klachtenprocedure Avan

Klachtenprocedure Avan Klachtenprocedure Avan Aanvullend openbaar vervoer regio Arnhem Nijmegen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begrippen 1. Avan: de naam voor het regionale systeem voor doelgroepenvervoer. 2. Klachtenmeldpunt:

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort

Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort Verslag vergadering 29 september 2015 Aanwezig: Dhr. F. van Marion (voorzitter) Mevr. S. van Dam Mevr. I. Drommel Dhr. J.F. Hollander Mevr. C. Hubert Mevr. M.E. Joustra

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Ondersteuningsteam Bestwijzer

Ondersteuningsteam Bestwijzer Ondersteuningsteam Bestwijzer 1 Als er meer nodig is Wat is het Ondersteuningsteam? Iedereen heeft wel eens een vraag of hulp nodig. Meestal kunt u met uw vraag terecht bij mensen die u al kent. Zoals

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 20 juli 2016

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 20 juli 2016 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 20 juli 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-06. Datum : 20 juli 2016. Aanwezig : Michel van Boxtel (voorzitter a.i.) Ed Balkenende (secretaris

Nadere informatie