STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW"

Transcriptie

1 Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr Dekenstraat 2 bus LEUVEN Tel. 016/ KBC: BE STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW HOOFDSTUK I. NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam Psychologische Kring Leuven, vereniging zonder winstoogmerk. In haar betekenis met derden mag zij ook gebruik maken van de afkortingen Psychologische Kring of Psychokring. Artikel 2. Zetel De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3000 Leuven, Dekenstraat 2 bus 3701, in het gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel kan overgeplaatst worden naar elk ander adres in de stad Leuven bij wijziging van de statuten door de algemene vergadering. Artikel 3. Doel De vereniging heeft tot doel het veraangenamen, bevorderen en verrijken van de studieperiode van de studenten psychologie, als dusdanig ingeschreven aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen: - Het vertegenwoordigen van de studenten psychologie in de daartoe bestemde organen binnen de KU Leuven, de overkoepelende studentenorganisaties en tegenover derden; - Het organiseren van ontspannende en educatieve activiteiten in ruime zin; - Het verkopen van alle voorwerpen bedrukt met haar logo; - Het verkopen van handboeken en ander cursusmateriaal. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. Artikel 4. Duur De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden. HOOFDSTUK II. LEDEN Artikel 5. Soorten leden In de vzw zijn er werkende en toegetreden leden. De toegetreden leden worden onderverdeeld in twee categorieën, zijnde actieve toegetreden leden en steunende leden. Artikel 6. Werkende leden: aantal Er zijn minimum negen werkende leden. Er is geen maximumaantal bepaald.

2 Artikel 7. Werkende leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van werkende leden. Een kandidaat-werkend lid van de vzw moet schriftelijk of per een aanvraag indienen bij de algemene vergadering door zijn kandidatuur mee te delen aan de voorzitter van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan op eigen initiatief personen uitnodigen om werkend lid te worden van de vzw. De algemene vergadering beslist autonoom of een kandidaat-werkend lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet als werkend lid tot de vzw wordt toegelaten. De algemene vergadering dient deze beslissing te motiveren. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk. Het kandidaat-werkend lid dient schriftelijk zijn verweer in bij de voorzitter van de algemene vergadering. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering zal dan opnieuw gestemd worden over het lidmaatschap van het kandidaat-werkend lid. Indien de algemene vergadering het lidmaatschap dan nog weigert, is geen tweede beroep mogelijk. Indien de algemene vergadering de toelating van een kandidaat-werkend lid weigert, kan dit kandidaat-werkend lid slechts een nieuwe aanvraag indienen één jaar na de eerste aanvraag. De voorwaarden om tot de vzw als werkend lid toe te treden zijn de volgende: - een natuurlijk persoon zijn; - bereid zijn de doelstellingen van de vereniging te helpen realiseren; - een gewone meerderheid aan stemmen in zijn of haar voordeel halen tijdens een stemming op de algemene vergadering waar over het lidmaatschap van het kandidaatwerkend lid beslist wordt. Artikel 8. Werkende leden: rechten en plichten De werkende leden hebben de volgende plichten: - deze die hen toegekend worden door de geldende vzw-wetgeving; - de plicht om de statuten en het huishoudelijk reglement van de vzw te respecteren, evenals de beslissingen die door de bevoegde organen van de vzw worden genomen; - de plicht om de vzw geen schade toe te brengen op welke manier ook; - de plicht om de betaalde bijdragen en het vermogen van de vzw in de vzw te houden bij ontslag of uitsluiting. De werkende leden hebben volgende rechten: - Deze die hen toegekend worden door de geldende vzw-wetgeving; - Het recht op gratis lidmaatschap van de vereniging; - Het recht op de verzekeringen burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen, afgesloten door de vzw. Artikel 9. Werkende leden: einde Elk werkend lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk of per en wordt overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering. Het werkende lid dat ontslag neemt, moet geen opzegtermijn in acht nemen, met uitzondering van volgende gevallen: - De werkende leden die ook lid zijn van de raad van bestuur worden geacht aan te blijven tot een vervanger gevonden is, met een maximale opzegtermijn van 4 weken, volgend op de algemene vergadering waar het ontslag van het betrokken lid besproken werd. - Indien door het ontslag het aantal werkende leden onder het wettelijke of statutaire minimum daalt, dan wordt het ontslag van het werkende lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is gevonden.

3 Een werkend lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: - Wanneer het werkende lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om werkend lid te worden in de vzw; - Wanneer een werkend lid 4 maal achtereenvolgens niet aanwezig is geweest op de algemene vergadering zonder verontschuldiging; Een werkend lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering door middel van volgende procedures: 1. Door stemming met bijzondere meerderheid na verzoek. De werking hiervan gaat als volgt: 1 Minstens de helft van de stemgerechtigde leden dient een verzoek tot uitsluiting in bij de voorzitter van de algemene vergadering; 2 In de oproeping van de volgende algemene vergadering wordt de beslissing tot uitsluiting van het desbetreffende lid op de agenda geplaatst; 3 Het desbetreffend lid heeft het recht zich mondeling of schriftelijk te verdedigen, en dit ten laatste de eerstvolgende algemene vergadering; 4 De uitsluiting van het lid kan na de verdediging door de algemene vergadering worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Indien het desbetreffend lid afziet van zijn recht om zich te verdedigen kan de algemene vergadering alsnog stemmen over de uitsluiting van het lid. 2. Door stemming met bijzondere meerderheid na aanhoudende afwezigheid op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. De voorzitter van de algemene vergadering kan een werkend lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting, indien minstens 1/2 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering hiermee instemmen. Een werkend lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst en de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden werkend lid hebben geen recht op het vermogen van de vzw. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen, met uitzondering van de door het werkend lid voorgeschoten kosten die normaliter ten laste van de vzw vallen. Ze mogen geen opgave, verantwoordig van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen. Artikel 10. Werkende leden: bijdrage De werkende leden in de vzw zijn geen bijdrage verschuldigd. Artikel 11. Werkende leden: ledenregister De raad van bestuur van de vzw is verplicht een ledenregister bij te houden. Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand van de werkende leden van de vzw, moeten deze wijzigingen binnen de acht dagen na kennisgeving ervan aan de raad van bestuur in het ledenregister worden doorgevoerd. Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de vzw. De werkende leden hebben het recht om de inzage in het ledenregister te vragen, indien er geen commissaris werd aangesteld in de vzw. Zij richten hiervoor schriftelijk een aanvraag aan de raad van bestuur. De vzw moet, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de delen van de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten. De werkende leden hebben de verplichting om een adreswijziging door te geven aan de raad van bestuur.

4 Artikel 12. Toegetreden leden De toegetreden leden worden onderverdeeld in volgende categorieën: - de actieve toegetreden leden; - de steunende leden. Artikel 13. Toegetreden leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden 1. Actieve toegetreden leden De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van actieve toegetreden leden. De algemene vergadering beslist autonoom of een kandidaat-actief toegetreden lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet als actief toegetreden lid tot de vzw wordt toegelaten. Een kandidaat-actief toegetreden lid van de vzw moet hiervoor schriftelijk een aanvraag indienen bij de algemene vergadering. De algemene dient deze beslissing te motiveren. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk. Het kandidaat-actief toegetreden lid dient schriftelijk zijn verweer in bij de voorzitter van de algemene vergadering. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering zal dan opnieuw gestemd worden over het lidmaatschap van het kandidaat-actief toegetreden lid. Indien de algemene vergadering het lidmaatschap dan nog weigert, is geen tweede beroep mogelijk. Indien de algemene vergadering de toelating van een kandidaat-actief toegetreden lid weigert, kan deze kandidaat-actief toegetreden lid slechts een nieuwe aanvraag indienen één jaar na de eerste aanvraag. De voorwaarden om tot de vzw als actief toegetreden lid toe te treden zijn de volgende: - een natuurlijk persoon zijn. - bereid zijn de doelstellingen van de vereniging te helpen realiseren; - een gewone meerderheid aan stemmen in zijn of haar voordeel halen tijdens een stemming op de algemene vergadering waar over het lidmaatschap van het kandidaatactief toegetreden lid beslist wordt. 2. Steunende leden De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van steunende leden. Een kandidaat-steunend lid van de vzw moet hiervoor schriftelijk een aanvraag indienen bij de raad van bestuur. De procedure voor deze aanvraag wordt beschreven in het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur dient deze beslissing niet te motiveren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Indien de raad van bestuur de toelating van een kandidaat-steunend lid weigert, kan dit kandidaat-steunend lid slechts een nieuwe aanvraag indienen één jaar na de eerste aanvraag. De voorwaarden om tot de vzw als steunend lid toe te treden zijn de volgende: - een natuurlijk persoon zijn; - Betaling van het lidmaatschap, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten; Artikel 14. Toegetreden leden: rechten en plichten 1. Actieve toegetreden leden De rechten en plichten van actieve toegetreden leden worden beschreven in het huishoudelijk reglement.

5 2. Steunende leden Elk steunend lid bezit de volgende rechten: - recht op bepaalde kortingen bij de aankoop van artikelen die door de vzw aangeboden worden of bij de deelname aan activiteiten die de vzw organiseert. Deze kortingen worden jaarlijks vastgelegd en meegedeeld door de raad van bestuur. - Het recht op de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, afgesloten door de vzw. Elk steunend lid bezit de volgende plichten: - deze die hen toegekend worden door de geldende vzw-wetgeving; - de plicht om de vzw geen schade toe te brengen op welke manier ook; - de plicht om het jaarlijks lidgeld te betalen. 3. De werkende leden kunnen de rechten en plichten van de toegetreden leden wijzigen zonder instemming van de toegetreden leden. Artikel 15. Toegetreden leden: einde 1. Actieve toegetreden leden Elk actief toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk of per en wordt overgemaakt aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het actief toegetreden lid dat ontslag neemt, wordt geacht aan te blijven tot een vervanger gevonden is, met een maximale opzegtermijn van 4 weken, volgend op de schriftelijke kennisgeving van het ontslag. Indien de raad van bestuur ermee instemt, kan echter van deze opzegtermijn worden afgezien en onmiddellijk ontslag worden goedgekeurd. Een actief toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende gevallen: - wanneer de actief toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om actief toegetreden lid te worden in de vzw. - Bij de aanvang van een nieuw academiejaar, tenzij het lidmaatschap als actief toegetreden lid opnieuw bekrachtigd wordt door de algemene vergadering. Een actief toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De stemming over de uitsluiting van een actief toegetreden lid is geheim. Deze beslissing dient gemotiveerd te worden. De voorzitter van de raad van bestuur kan een actief toegetreden lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting indien 2/3 van de leden van de raad van bestuurd hiermee instemmen. Bij beslissing tot schorsing dient de voorzitter van de raad van bestuur de voorzitter van de algemene vergadering hiervan op de hoogte stellen. Een actief toegetreden lid die ontslag neemt of wordt uitgesloten, verliest zijn rechten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. Een actief toegetreden lid die ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst en de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden actief toegetreden lid hebben geen recht op het vermogen van de vzw. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen, met uitzondering van de door de actief toegetreden lid voorgeschoten kosten die normaliter ten laste van de vzw vallen. Ze mogen geen opgave, verantwoordig van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen.

6 2. Steunende leden Elk steunend lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk of per en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur. Het steunend lid dat ontslag neemt, moet geen opzegtermijn in acht nemen. Een steunend lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende gevallen: - wanneer het steunend lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om steunend lid te worden in de vzw; - wanneer het steunend lid zijn jaarlijks lidgeld niet betaalt bij aanvang van een nieuw academiejaar, en dit met onmiddellijke ingang. Een steunend lid kan op elk moment worden uitgesloten door de raad van bestuur met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De stemming over de uitsluiting van een steunend lid is wel geheim. Deze beslissing dient gemotiveerd te worden. Steunende leden kunnen niet geschorst worden. Een steunend lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten kan reeds betaalde bijdragen niet terugvorderen. 3. Het toegetreden lid dat ontslag neemt, uitgesloten wordt of geschorst wordt, is gehouden de goedgekeurde bijdrage van het lopende jaar te betalen. Artikel 16. Toegetreden leden: bijdrage 1. Actieve toegetreden leden Actieve toegetreden leden zijn vrijgesteld van het betalen van het jaarlijkse lidgeld. 2. Steunende leden De raad van bestuur bepaalt jaarlijks de hoogte van de bijdrage van de steunende leden en deelt dit bedrag mee aan alle steunende leden, na goedkeuring door de algemene vergadering. 3. De werkende leden kunnen de bepalingen omtrent de bijdragen van de toegetreden leden wijzigen zonder raadpleging en instemming van de toegetreden leden, doch enkel bij de aanvang van een nieuw academiejaar en mits goedkeuring door de algemene vergadering. HOOFDSTUK III. ALGEMENE VERGADERING Artikel 17. Samenstelling De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de algemene vergadering of, bij diens afwezigheid, kiezen de leden bij aanvang van de samenkomst van de algemene vergadering bij gewone meerderheid wie de vergadering zal voorzitten. Elk werkend lid heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een ander werkend lid. Elk werkend lid kan slechts één ander werkend lid vertegenwoordigen. Artikel 18. Bijzondere mandaten De algemene vergadering kiest onder haar leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De rechten, plichten en modaliteiten die bij deze mandaten horen, worden beschreven in het huishoudelijk reglement.

7 Artikel 19. Bevoegdheden De bevoegdheden van de algemene vergadering, zoals bepaald door de vzw-wetgeving, zijn: - Het opstellen, goedkeuren en wijzigen van de statuten; - De benoeming en afzetting van bestuurders; - De benoeming en afzetting van commissarissen en het vastleggen van een eventuele bezoldiging; - Kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen; - De goedkeuring van de begroting en de rekeningen; - De ontbinding van de vzw; - De benoeming van de vereffenaars, wanneer de vzw ontbonden zal worden; - De uitsluiting van een werkend lid; - De omzetting van de vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk; De algemene vergadering heeft daarnaast nog volgende bevoegdheden: - Het opstellen, goedkeuren en wijzigen van een huishoudelijk reglement; - Het wijzigen van de identiteit van de vereniging zoals bepaald in het huishoudelijk reglement; - Het aanstellen van een neutraal comité voor de verkiezingen van de raad van bestuur, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement; - Het opstellen, goedkeuren en indienen van de jaarrekening. - Het goedkeuren van bepaalde beslissingen van de raad van bestuur, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. Artikel 20. Samenkomst De algemene vergadering moet minimum 5 keer per jaar worden samengeroepen door de raad van bestuur. Dit moet gebeuren op volgende tijdstippen: - 2 keer in de periode van oktober tot en met december; - 2 keer in de periode van februari tot en met mei; - 1 keer in de periode van juli tot en met september. De algemene vergadering wordt tevens door de raad van bestuur samengeroepen in de gevallen dat de raad van bestuur dit nodig acht. De raad van bestuur is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer minimum 1/5 van de werkende leden het vraagt. De werkende leden moeten dit schriftelijk of per vragen aan de raad van bestuur. De voorzitter van de algemene vergadering roept alle werkende leden op voor de algemene vergadering. De oproeping gebeurt per , minimum acht dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering. De oproeping wordt ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda. Artikel 21. Agenda De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de algemene vergadering en bevat minstens volgende agendapunten: - Evaluatie van de activiteiten georganiseerd door de vereniging sinds de laatste algemene vergadering; - Bespreking van aankomende activiteiten en onderwijsaangelegenheden; - Financieel overzicht van de werking; - Interne en externe relaties;

8 - Opvolging van interne werkingsagenda en bepalen van de datum van de volgende algemene vergadering. Elk voorstel, ondertekend door minstens 1/20 van de werkende leden, moet op de agenda geplaatst worden. De voorstellen uitgaande van de werkende leden moeten uiterlijk 1 dag voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan de algemene vergadering. Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen nog punten aan de agenda worden toegevoegd. Op de algemene vergadering die in de periode van juli tot en met september valt, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten, dienen naast bovenstaande punten tevens volgende agendapunten besproken te worden: - Het opstellen, goedkeuren en wijzigen van de statuten; - De benoeming en afzetting van bestuurders; - De benoeming en afzetting van commissarissen en het vastleggen van een eventuele bezoldiging; - Kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen; - De goedkeuring van de begroting en de rekeningen. Artikel 22. Aanwezigheidsquorum en meerderheden De algemene vergadering kan beraadslagen over alle punten, ongeacht het aantal aanwezigheden, tenzij anders bepaald door de statuten. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, bij uitsluiting van werkende leden, de ontbinding van de vereniging of de omzetting van de vzw in een vennootschap van sociaal oogmerk, wordt het aanwezigheidsquorum toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei Elk werkend lid heeft één stem. Indien een stemming onbeslist eindigt, wordt er opnieuw gestemd zonder de mogelijkheid om zich te onthouden. Indien dan nog steeds geen meerderheid gevonden wordt, is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend, met uitzondering voor wat betreft alle stemmingen die een 2/3 meerderheid vereisen. Indien er in dit laatste geval geen meerderheid gevonden wordt, vervalt de mogelijkheid om zich te onthouden en wordt er opnieuw gestemd. Wanneer blijkt dat na meerdere stemmingen geen meerderheid gevonden zal worden, wordt de stemming verdaagd naar de volgende algemene vergadering. De beslissingen binnen de algemene vergadering over alle punten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, tenzij anders bepaald door de wet of de statuten. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, bij uitsluiting van werkende leden, de ontbinding van de vereniging of de omzetting van de vzw in een vennootschap van sociaal oogmerk, worden de bijzondere meerderheden toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden de onthoudingen en ongeldige stemmen eveneens in rekening genomen. Over de materie waarvoor, volgens de geldende vzw-wetgeving, een bijzondere meerderheid nodig is, kan slechts geldig gestemd worden indien deze in de oproeping werd vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, doch niet eerder dan 15 dagen na de eerste algemene vergadering waar over deze zaken gestemd werd.

9 Artikel 23. Notulen De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen. De secretaris van de algemene vergadering maakt de notulen op. De originele notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering en samengebracht in het notulenboek dat bewaard wordt op de zetel van de vzw. De werkende leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door de secretaris van de algemene vergadering. Hij stuurt alle werkende leden een met een afschrift van de notulen van de algemene vergadering, en dit ten laatste 8 dagen na het plaatsvinden van de algemene vergadering. Elk werkend lid van de vereniging heeft ten allen tijde het recht op inzage of om een afschrift van de notulen te vragen. Toegetreden leden en derden hebben hier geen recht op. Artikel 24. Afwezigheden De leden van de algemene vergadering die zich wensen te verontschuldigen voor hun afwezigheid op een bijeenkomst van de algemene vergadering, melden dit persoonlijk aan de voorzitter van de algemene vergadering, ten laatste één dag voorafgaand aan de algemene vergadering. Wanneer een lid van de algemene vergadering op 3 opeenvolgende bijeenkomsten zonder verontschuldiging afwezig blijft, nodigt de algemene vergadering het betrokken lid uit om zich op de volgende bijeenkomst te verantwoorden voor zijn of haar afwezigheid. Op deze bijeenkomst stemt de algemene vergadering in elk geval over het verdere lidmaatschap van het betrokken lid, conform de regels met betrekking tot uitsluiting van een werkend lid, zoals bepaald in artikel 9 van de statuten. De oproeping van de desbetreffende algemene vergadering bevat de agenda van de vergadering waarin expliciet de stemming over het verdere lidmaatschap van het betrokken lid als agendapunt moet worden opgenomen. De procedure beschreven in artikel 9 wordt eveneens toegepast als een lid van de algemene vergadering op 4 opeenvolgende bijeenkomsten afwezig blijft, zelfs in geval van een verontschuldiging voor één of meerdere van die bijeenkomsten. HOOFDSTUK IV. RAAD VAN BESTUUR Artikel 25. Voorwaarden en samenstelling Om als bestuurder te kunnen worden benoemd, moet men aan volgende voorwaarden voldoen: - Een natuurlijk persoon zijn; - Werkend lid van de vzw zijn; - Voorgedragen worden door de winnende ploeg na afloop van de verkiezingen, waarbij het advies gevraagd worden van de studenten psychologie aan de KU Leuven, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. De voorgedragen kandidaat-bestuurder hoeft zelf niet noodzakelijk deel te hebben genomen aan deze verkiezingen, het volstaat dat de kandidaat-bestuurders die wel deelnamen hem unaniem voordragen als kandidaatbestuurder. Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder of een actief toegetreden lid. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. De raad van bestuur verdeelt de functies van voorzitter, ook kringcoördinator genoemd, financieel beheerder, onderwijsverantwoordelijke en cursusdienstverantwoordelijke onder elkaar. Indien de raad van bestuur meer dan 4 leden telt, kan zij vrij beslissen over de functieverdeling van de overige leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Artikel 26. Aantal De vzw telt minimum vier bestuurders. Het aantal bestuurders moet steeds kleiner zijn dan het aantal werkende leden.

10 Indien bestuurders vrijwillig ontslag nemen, de termijn van hun mandaat verstreken is of indien bestuurders afgezet worden, moeten zij in functie blijven totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien, conform artikel 9 van de statuten. Artikel 27. Benoeming De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De benoeming gebeurt op het einde van elk werkingsjaar, en ten laatste in de maand september. De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De stemming over de benoeming van bestuurders is geheim. De benoeming van de raad van bestuur moet na de beslissing van de algemene vergadering worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Artikel 28. Bevoegdheden De raad van bestuur bestuurt de vzw en vertegenwoordigt de vzw in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, die alleen handelt. De raad van bestuur kan haar bevoegdheden bij gewone beslissing delegeren. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 1 werkingsjaar, lopende van 1 augustus tot 31 juli van het volgende jaar. Bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De leden van de raad van bestuur oefenen hun bevoegdheden als college uit. Artikel 29. Samenkomst De raad van bestuur moet worden samengeroepen wanneer het belang van de vzw dit vereist. Elke bestuurder heeft het recht de raad van bestuur samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur. De oproeping gebeurt mondeling, per telefoon of per minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van de raad van bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst, evenals de agenda. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur. Er kunnen geen punten buiten de agenda worden behandeld, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allemaal instemmen met de behandeling van bepaalde bijkomende punten. Artikel 30. Aanwezigheidsquorum en stemming Om geldig te kunnen beraadslagen over alle punten is er geen aanwezigheidsquorum vereist. De beslissingen binnen de raad van bestuur over alle punten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend. Elke bestuurder heeft één stem. Artikel 31. Notulen Van de samenkomst van de raad van bestuur worden er notulen opgesteld. De originele notulen van de raad van bestuur worden samengebracht in het notulenboek. De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending per van een kopie van de originele notulen van de raad van bestuur.

11 Werkende leden en actieve toegetreden leden hebben inzage in de notulen van de raad van bestuur. Werkende leden en actieve toegetreden leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending per van een kopie van de originele notulen van de raad van bestuur. Artikel 32. Einde mandaat Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege. Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk of per en wordt overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering. Indien door het ontslag de werking van de vzw in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld. De bestuurder die ontslag neemt, moet een opzegtermijn van [periode] in acht nemen. Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: - Wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw; - Bij het verstrijken van zijn of haar mandaat op 31/07. Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder. HOOFDSTUK V. REKENINGEN EN BEGROTINGEN Artikel 33. Bevoegdheden De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging. De algemene vergadering is echter exclusief bevoegd voor financiële beslissingen zoals bepaald in het huishoudelijk reglement en voor het beheer van de saldi van de jaarrekeningen. De raad van bestuur kan volmachten verlenen op de voor haar bestemde rekeningen, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, mits goedkeuring van de algemene vergadering. Artikel 34. Goedkeuring van de begroting en rekeningen Het boekjaar van de vereniging loopt van 01/08 tot en met 31/07. De raad van bestuur stelt jaarlijks de begroting op. De penningmeester van de algemene vergadering stelt jaarlijks de jaarrekening op. De jaarrekening en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering binnen de maand na afsluiting van het boekjaar. Een exemplaar van de begroting en jaarrekening wordt aan de uitnodiging voor de algemene vergadering toegevoegd. Artikel 35. Kwijting van bestuurders Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, legt de raad van bestuur verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke steming. HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 36. Ontbinding De vzw kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden. Hiervoor is een aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De vereniging wordt niet van rechtswege ontbonden door het overlijden, ontslag of uitsluiting van een werkend lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van 3 maanden.

12 In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld. Artikel 37. Bestemming netto actief Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, hetzij van rechtswege, is de vereffenaar gehouden het netto-actief, na vereffening van alle openstaande schulden, te bestemmen ten voordele van de vereniging zonder winstoogmerk Leuvense Studerende Psychologen en Pedagogen, met zetel te Dekenstraat 2 bus 3701, 3000 Leuven. Indien deze vereniging niet meer zou blijken te bestaan op het ogenblik van de vereffening, is de vereffenaar gehouden het netto-actief van de vereniging, na vereffening van alle openstaande schulden, te bestemmen ten voordele van de vereniging zonder winstoogmerk Fakbar Psychologie, met zetel te Tiensestraat 51, 3000 Leuven. Indien deze vereniging niet meer zou blijken te bestaan op het ogenblik van de vereffening, is de vereffenaar gehouden het netto-actief van de vereniging, na vereffening van alle openstaande schulden, te bestemmen ten voordele van de vereniging zonder winstoogmerk Leuvense Afgestudeerde Psychologen en Pedagogen, met zetel te Dekenstraat 2, 3000 Leuven. Indien ook deze vereniging niet meer zou blijken te bestaan op het ogenblik van de vereffening, is de vereffenaar gehouden het netto-actief van de vereniging, na vereffening van alle openstaande schulden, toe te kennen aan een andere vereniging zonder winstoogmerk die de belangen van de psychologiestudenten aan de KU Leuven behartigt. HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN Artikel 38. Verduidelijking tijdsaanduidingen Het werkingsjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het academiejaar en de semesters worden bepaald door de jaarlijkse academische kalender van de KU Leuven. Artikel 39. Geldende wetgeving Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de vzwwetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing. Indien deze wetgeving op een later tijdstip gewijzigd of vervangen wordt, is steeds de meest recente wetgeving van toepassing. Artikel 40. Slot Deze tekst van de statuten werd unaniem goedgekeurd op de algemene vergadering van 31 juli 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen

STATUTEN EIPEN vzw. Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel. Artikel 2 - Doel. Artikel 3 Leden en lidmaatschappen STATUTEN EIPEN vzw Artikel 1 - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt genoemd European Interprofessional Practice and Education Network, ook benoemd met de afkorting EIPEN. De vereniging heeft

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie