STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW"

Transcriptie

1 Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr Dekenstraat 2 bus LEUVEN Tel. 016/ KBC: BE STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW HOOFDSTUK I. NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam Psychologische Kring Leuven, vereniging zonder winstoogmerk. In haar betekenis met derden mag zij ook gebruik maken van de afkortingen Psychologische Kring of Psychokring. Artikel 2. Zetel De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3000 Leuven, Dekenstraat 2 bus 3701, in het gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel kan overgeplaatst worden naar elk ander adres in de stad Leuven bij wijziging van de statuten door de algemene vergadering. Artikel 3. Doel De vereniging heeft tot doel het veraangenamen, bevorderen en verrijken van de studieperiode van de studenten psychologie, als dusdanig ingeschreven aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen: - Het vertegenwoordigen van de studenten psychologie in de daartoe bestemde organen binnen de KU Leuven, de overkoepelende studentenorganisaties en tegenover derden; - Het organiseren van ontspannende en educatieve activiteiten in ruime zin; - Het verkopen van alle voorwerpen bedrukt met haar logo; - Het verkopen van handboeken en ander cursusmateriaal. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. Artikel 4. Duur De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden. HOOFDSTUK II. LEDEN Artikel 5. Soorten leden In de vzw zijn er werkende en toegetreden leden. De toegetreden leden worden onderverdeeld in twee categorieën, zijnde actieve toegetreden leden en steunende leden. Artikel 6. Werkende leden: aantal Er zijn minimum negen werkende leden. Er is geen maximumaantal bepaald.

2 Artikel 7. Werkende leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van werkende leden. Een kandidaat-werkend lid van de vzw moet schriftelijk of per een aanvraag indienen bij de algemene vergadering door zijn kandidatuur mee te delen aan de voorzitter van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan op eigen initiatief personen uitnodigen om werkend lid te worden van de vzw. De algemene vergadering beslist autonoom of een kandidaat-werkend lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet als werkend lid tot de vzw wordt toegelaten. De algemene vergadering dient deze beslissing te motiveren. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk. Het kandidaat-werkend lid dient schriftelijk zijn verweer in bij de voorzitter van de algemene vergadering. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering zal dan opnieuw gestemd worden over het lidmaatschap van het kandidaat-werkend lid. Indien de algemene vergadering het lidmaatschap dan nog weigert, is geen tweede beroep mogelijk. Indien de algemene vergadering de toelating van een kandidaat-werkend lid weigert, kan dit kandidaat-werkend lid slechts een nieuwe aanvraag indienen één jaar na de eerste aanvraag. De voorwaarden om tot de vzw als werkend lid toe te treden zijn de volgende: - een natuurlijk persoon zijn; - bereid zijn de doelstellingen van de vereniging te helpen realiseren; - een gewone meerderheid aan stemmen in zijn of haar voordeel halen tijdens een stemming op de algemene vergadering waar over het lidmaatschap van het kandidaatwerkend lid beslist wordt. Artikel 8. Werkende leden: rechten en plichten De werkende leden hebben de volgende plichten: - deze die hen toegekend worden door de geldende vzw-wetgeving; - de plicht om de statuten en het huishoudelijk reglement van de vzw te respecteren, evenals de beslissingen die door de bevoegde organen van de vzw worden genomen; - de plicht om de vzw geen schade toe te brengen op welke manier ook; - de plicht om de betaalde bijdragen en het vermogen van de vzw in de vzw te houden bij ontslag of uitsluiting. De werkende leden hebben volgende rechten: - Deze die hen toegekend worden door de geldende vzw-wetgeving; - Het recht op gratis lidmaatschap van de vereniging; - Het recht op de verzekeringen burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen, afgesloten door de vzw. Artikel 9. Werkende leden: einde Elk werkend lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk of per en wordt overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering. Het werkende lid dat ontslag neemt, moet geen opzegtermijn in acht nemen, met uitzondering van volgende gevallen: - De werkende leden die ook lid zijn van de raad van bestuur worden geacht aan te blijven tot een vervanger gevonden is, met een maximale opzegtermijn van 4 weken, volgend op de algemene vergadering waar het ontslag van het betrokken lid besproken werd. - Indien door het ontslag het aantal werkende leden onder het wettelijke of statutaire minimum daalt, dan wordt het ontslag van het werkende lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is gevonden.

3 Een werkend lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: - Wanneer het werkende lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om werkend lid te worden in de vzw; - Wanneer een werkend lid 4 maal achtereenvolgens niet aanwezig is geweest op de algemene vergadering zonder verontschuldiging; Een werkend lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering door middel van volgende procedures: 1. Door stemming met bijzondere meerderheid na verzoek. De werking hiervan gaat als volgt: 1 Minstens de helft van de stemgerechtigde leden dient een verzoek tot uitsluiting in bij de voorzitter van de algemene vergadering; 2 In de oproeping van de volgende algemene vergadering wordt de beslissing tot uitsluiting van het desbetreffende lid op de agenda geplaatst; 3 Het desbetreffend lid heeft het recht zich mondeling of schriftelijk te verdedigen, en dit ten laatste de eerstvolgende algemene vergadering; 4 De uitsluiting van het lid kan na de verdediging door de algemene vergadering worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Indien het desbetreffend lid afziet van zijn recht om zich te verdedigen kan de algemene vergadering alsnog stemmen over de uitsluiting van het lid. 2. Door stemming met bijzondere meerderheid na aanhoudende afwezigheid op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. De voorzitter van de algemene vergadering kan een werkend lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting, indien minstens 1/2 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering hiermee instemmen. Een werkend lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst en de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden werkend lid hebben geen recht op het vermogen van de vzw. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen, met uitzondering van de door het werkend lid voorgeschoten kosten die normaliter ten laste van de vzw vallen. Ze mogen geen opgave, verantwoordig van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen. Artikel 10. Werkende leden: bijdrage De werkende leden in de vzw zijn geen bijdrage verschuldigd. Artikel 11. Werkende leden: ledenregister De raad van bestuur van de vzw is verplicht een ledenregister bij te houden. Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand van de werkende leden van de vzw, moeten deze wijzigingen binnen de acht dagen na kennisgeving ervan aan de raad van bestuur in het ledenregister worden doorgevoerd. Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de vzw. De werkende leden hebben het recht om de inzage in het ledenregister te vragen, indien er geen commissaris werd aangesteld in de vzw. Zij richten hiervoor schriftelijk een aanvraag aan de raad van bestuur. De vzw moet, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de delen van de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten. De werkende leden hebben de verplichting om een adreswijziging door te geven aan de raad van bestuur.

4 Artikel 12. Toegetreden leden De toegetreden leden worden onderverdeeld in volgende categorieën: - de actieve toegetreden leden; - de steunende leden. Artikel 13. Toegetreden leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden 1. Actieve toegetreden leden De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van actieve toegetreden leden. De algemene vergadering beslist autonoom of een kandidaat-actief toegetreden lid dat aan de inhoudelijke voorwaarden voldoet als actief toegetreden lid tot de vzw wordt toegelaten. Een kandidaat-actief toegetreden lid van de vzw moet hiervoor schriftelijk een aanvraag indienen bij de algemene vergadering. De algemene dient deze beslissing te motiveren. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk. Het kandidaat-actief toegetreden lid dient schriftelijk zijn verweer in bij de voorzitter van de algemene vergadering. Op de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering zal dan opnieuw gestemd worden over het lidmaatschap van het kandidaat-actief toegetreden lid. Indien de algemene vergadering het lidmaatschap dan nog weigert, is geen tweede beroep mogelijk. Indien de algemene vergadering de toelating van een kandidaat-actief toegetreden lid weigert, kan deze kandidaat-actief toegetreden lid slechts een nieuwe aanvraag indienen één jaar na de eerste aanvraag. De voorwaarden om tot de vzw als actief toegetreden lid toe te treden zijn de volgende: - een natuurlijk persoon zijn. - bereid zijn de doelstellingen van de vereniging te helpen realiseren; - een gewone meerderheid aan stemmen in zijn of haar voordeel halen tijdens een stemming op de algemene vergadering waar over het lidmaatschap van het kandidaatactief toegetreden lid beslist wordt. 2. Steunende leden De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van steunende leden. Een kandidaat-steunend lid van de vzw moet hiervoor schriftelijk een aanvraag indienen bij de raad van bestuur. De procedure voor deze aanvraag wordt beschreven in het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur dient deze beslissing niet te motiveren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Indien de raad van bestuur de toelating van een kandidaat-steunend lid weigert, kan dit kandidaat-steunend lid slechts een nieuwe aanvraag indienen één jaar na de eerste aanvraag. De voorwaarden om tot de vzw als steunend lid toe te treden zijn de volgende: - een natuurlijk persoon zijn; - Betaling van het lidmaatschap, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten; Artikel 14. Toegetreden leden: rechten en plichten 1. Actieve toegetreden leden De rechten en plichten van actieve toegetreden leden worden beschreven in het huishoudelijk reglement.

5 2. Steunende leden Elk steunend lid bezit de volgende rechten: - recht op bepaalde kortingen bij de aankoop van artikelen die door de vzw aangeboden worden of bij de deelname aan activiteiten die de vzw organiseert. Deze kortingen worden jaarlijks vastgelegd en meegedeeld door de raad van bestuur. - Het recht op de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, afgesloten door de vzw. Elk steunend lid bezit de volgende plichten: - deze die hen toegekend worden door de geldende vzw-wetgeving; - de plicht om de vzw geen schade toe te brengen op welke manier ook; - de plicht om het jaarlijks lidgeld te betalen. 3. De werkende leden kunnen de rechten en plichten van de toegetreden leden wijzigen zonder instemming van de toegetreden leden. Artikel 15. Toegetreden leden: einde 1. Actieve toegetreden leden Elk actief toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk of per en wordt overgemaakt aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het actief toegetreden lid dat ontslag neemt, wordt geacht aan te blijven tot een vervanger gevonden is, met een maximale opzegtermijn van 4 weken, volgend op de schriftelijke kennisgeving van het ontslag. Indien de raad van bestuur ermee instemt, kan echter van deze opzegtermijn worden afgezien en onmiddellijk ontslag worden goedgekeurd. Een actief toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende gevallen: - wanneer de actief toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om actief toegetreden lid te worden in de vzw. - Bij de aanvang van een nieuw academiejaar, tenzij het lidmaatschap als actief toegetreden lid opnieuw bekrachtigd wordt door de algemene vergadering. Een actief toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De stemming over de uitsluiting van een actief toegetreden lid is geheim. Deze beslissing dient gemotiveerd te worden. De voorzitter van de raad van bestuur kan een actief toegetreden lid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting indien 2/3 van de leden van de raad van bestuurd hiermee instemmen. Bij beslissing tot schorsing dient de voorzitter van de raad van bestuur de voorzitter van de algemene vergadering hiervan op de hoogte stellen. Een actief toegetreden lid die ontslag neemt of wordt uitgesloten, verliest zijn rechten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. Een actief toegetreden lid die ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst en de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden actief toegetreden lid hebben geen recht op het vermogen van de vzw. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen, met uitzondering van de door de actief toegetreden lid voorgeschoten kosten die normaliter ten laste van de vzw vallen. Ze mogen geen opgave, verantwoordig van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen.

6 2. Steunende leden Elk steunend lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk of per en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur. Het steunend lid dat ontslag neemt, moet geen opzegtermijn in acht nemen. Een steunend lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende gevallen: - wanneer het steunend lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om steunend lid te worden in de vzw; - wanneer het steunend lid zijn jaarlijks lidgeld niet betaalt bij aanvang van een nieuw academiejaar, en dit met onmiddellijke ingang. Een steunend lid kan op elk moment worden uitgesloten door de raad van bestuur met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De stemming over de uitsluiting van een steunend lid is wel geheim. Deze beslissing dient gemotiveerd te worden. Steunende leden kunnen niet geschorst worden. Een steunend lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten kan reeds betaalde bijdragen niet terugvorderen. 3. Het toegetreden lid dat ontslag neemt, uitgesloten wordt of geschorst wordt, is gehouden de goedgekeurde bijdrage van het lopende jaar te betalen. Artikel 16. Toegetreden leden: bijdrage 1. Actieve toegetreden leden Actieve toegetreden leden zijn vrijgesteld van het betalen van het jaarlijkse lidgeld. 2. Steunende leden De raad van bestuur bepaalt jaarlijks de hoogte van de bijdrage van de steunende leden en deelt dit bedrag mee aan alle steunende leden, na goedkeuring door de algemene vergadering. 3. De werkende leden kunnen de bepalingen omtrent de bijdragen van de toegetreden leden wijzigen zonder raadpleging en instemming van de toegetreden leden, doch enkel bij de aanvang van een nieuw academiejaar en mits goedkeuring door de algemene vergadering. HOOFDSTUK III. ALGEMENE VERGADERING Artikel 17. Samenstelling De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de algemene vergadering of, bij diens afwezigheid, kiezen de leden bij aanvang van de samenkomst van de algemene vergadering bij gewone meerderheid wie de vergadering zal voorzitten. Elk werkend lid heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een ander werkend lid. Elk werkend lid kan slechts één ander werkend lid vertegenwoordigen. Artikel 18. Bijzondere mandaten De algemene vergadering kiest onder haar leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De rechten, plichten en modaliteiten die bij deze mandaten horen, worden beschreven in het huishoudelijk reglement.

7 Artikel 19. Bevoegdheden De bevoegdheden van de algemene vergadering, zoals bepaald door de vzw-wetgeving, zijn: - Het opstellen, goedkeuren en wijzigen van de statuten; - De benoeming en afzetting van bestuurders; - De benoeming en afzetting van commissarissen en het vastleggen van een eventuele bezoldiging; - Kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen; - De goedkeuring van de begroting en de rekeningen; - De ontbinding van de vzw; - De benoeming van de vereffenaars, wanneer de vzw ontbonden zal worden; - De uitsluiting van een werkend lid; - De omzetting van de vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk; De algemene vergadering heeft daarnaast nog volgende bevoegdheden: - Het opstellen, goedkeuren en wijzigen van een huishoudelijk reglement; - Het wijzigen van de identiteit van de vereniging zoals bepaald in het huishoudelijk reglement; - Het aanstellen van een neutraal comité voor de verkiezingen van de raad van bestuur, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement; - Het opstellen, goedkeuren en indienen van de jaarrekening. - Het goedkeuren van bepaalde beslissingen van de raad van bestuur, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. Artikel 20. Samenkomst De algemene vergadering moet minimum 5 keer per jaar worden samengeroepen door de raad van bestuur. Dit moet gebeuren op volgende tijdstippen: - 2 keer in de periode van oktober tot en met december; - 2 keer in de periode van februari tot en met mei; - 1 keer in de periode van juli tot en met september. De algemene vergadering wordt tevens door de raad van bestuur samengeroepen in de gevallen dat de raad van bestuur dit nodig acht. De raad van bestuur is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer minimum 1/5 van de werkende leden het vraagt. De werkende leden moeten dit schriftelijk of per vragen aan de raad van bestuur. De voorzitter van de algemene vergadering roept alle werkende leden op voor de algemene vergadering. De oproeping gebeurt per , minimum acht dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering. De oproeping wordt ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de algemene vergadering, evenals de agenda. Artikel 21. Agenda De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de algemene vergadering en bevat minstens volgende agendapunten: - Evaluatie van de activiteiten georganiseerd door de vereniging sinds de laatste algemene vergadering; - Bespreking van aankomende activiteiten en onderwijsaangelegenheden; - Financieel overzicht van de werking; - Interne en externe relaties;

8 - Opvolging van interne werkingsagenda en bepalen van de datum van de volgende algemene vergadering. Elk voorstel, ondertekend door minstens 1/20 van de werkende leden, moet op de agenda geplaatst worden. De voorstellen uitgaande van de werkende leden moeten uiterlijk 1 dag voor het tijdstip van de algemene vergadering verstuurd worden aan de algemene vergadering. Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen nog punten aan de agenda worden toegevoegd. Op de algemene vergadering die in de periode van juli tot en met september valt, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten, dienen naast bovenstaande punten tevens volgende agendapunten besproken te worden: - Het opstellen, goedkeuren en wijzigen van de statuten; - De benoeming en afzetting van bestuurders; - De benoeming en afzetting van commissarissen en het vastleggen van een eventuele bezoldiging; - Kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen; - De goedkeuring van de begroting en de rekeningen. Artikel 22. Aanwezigheidsquorum en meerderheden De algemene vergadering kan beraadslagen over alle punten, ongeacht het aantal aanwezigheden, tenzij anders bepaald door de statuten. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, bij uitsluiting van werkende leden, de ontbinding van de vereniging of de omzetting van de vzw in een vennootschap van sociaal oogmerk, wordt het aanwezigheidsquorum toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei Elk werkend lid heeft één stem. Indien een stemming onbeslist eindigt, wordt er opnieuw gestemd zonder de mogelijkheid om zich te onthouden. Indien dan nog steeds geen meerderheid gevonden wordt, is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend, met uitzondering voor wat betreft alle stemmingen die een 2/3 meerderheid vereisen. Indien er in dit laatste geval geen meerderheid gevonden wordt, vervalt de mogelijkheid om zich te onthouden en wordt er opnieuw gestemd. Wanneer blijkt dat na meerdere stemmingen geen meerderheid gevonden zal worden, wordt de stemming verdaagd naar de volgende algemene vergadering. De beslissingen binnen de algemene vergadering over alle punten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, tenzij anders bepaald door de wet of de statuten. Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, bij uitsluiting van werkende leden, de ontbinding van de vereniging of de omzetting van de vzw in een vennootschap van sociaal oogmerk, worden de bijzondere meerderheden toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden de onthoudingen en ongeldige stemmen eveneens in rekening genomen. Over de materie waarvoor, volgens de geldende vzw-wetgeving, een bijzondere meerderheid nodig is, kan slechts geldig gestemd worden indien deze in de oproeping werd vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, doch niet eerder dan 15 dagen na de eerste algemene vergadering waar over deze zaken gestemd werd.

9 Artikel 23. Notulen De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen. De secretaris van de algemene vergadering maakt de notulen op. De originele notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering en samengebracht in het notulenboek dat bewaard wordt op de zetel van de vzw. De werkende leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door de secretaris van de algemene vergadering. Hij stuurt alle werkende leden een met een afschrift van de notulen van de algemene vergadering, en dit ten laatste 8 dagen na het plaatsvinden van de algemene vergadering. Elk werkend lid van de vereniging heeft ten allen tijde het recht op inzage of om een afschrift van de notulen te vragen. Toegetreden leden en derden hebben hier geen recht op. Artikel 24. Afwezigheden De leden van de algemene vergadering die zich wensen te verontschuldigen voor hun afwezigheid op een bijeenkomst van de algemene vergadering, melden dit persoonlijk aan de voorzitter van de algemene vergadering, ten laatste één dag voorafgaand aan de algemene vergadering. Wanneer een lid van de algemene vergadering op 3 opeenvolgende bijeenkomsten zonder verontschuldiging afwezig blijft, nodigt de algemene vergadering het betrokken lid uit om zich op de volgende bijeenkomst te verantwoorden voor zijn of haar afwezigheid. Op deze bijeenkomst stemt de algemene vergadering in elk geval over het verdere lidmaatschap van het betrokken lid, conform de regels met betrekking tot uitsluiting van een werkend lid, zoals bepaald in artikel 9 van de statuten. De oproeping van de desbetreffende algemene vergadering bevat de agenda van de vergadering waarin expliciet de stemming over het verdere lidmaatschap van het betrokken lid als agendapunt moet worden opgenomen. De procedure beschreven in artikel 9 wordt eveneens toegepast als een lid van de algemene vergadering op 4 opeenvolgende bijeenkomsten afwezig blijft, zelfs in geval van een verontschuldiging voor één of meerdere van die bijeenkomsten. HOOFDSTUK IV. RAAD VAN BESTUUR Artikel 25. Voorwaarden en samenstelling Om als bestuurder te kunnen worden benoemd, moet men aan volgende voorwaarden voldoen: - Een natuurlijk persoon zijn; - Werkend lid van de vzw zijn; - Voorgedragen worden door de winnende ploeg na afloop van de verkiezingen, waarbij het advies gevraagd worden van de studenten psychologie aan de KU Leuven, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. De voorgedragen kandidaat-bestuurder hoeft zelf niet noodzakelijk deel te hebben genomen aan deze verkiezingen, het volstaat dat de kandidaat-bestuurders die wel deelnamen hem unaniem voordragen als kandidaatbestuurder. Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder of een actief toegetreden lid. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. De raad van bestuur verdeelt de functies van voorzitter, ook kringcoördinator genoemd, financieel beheerder, onderwijsverantwoordelijke en cursusdienstverantwoordelijke onder elkaar. Indien de raad van bestuur meer dan 4 leden telt, kan zij vrij beslissen over de functieverdeling van de overige leden van de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Artikel 26. Aantal De vzw telt minimum vier bestuurders. Het aantal bestuurders moet steeds kleiner zijn dan het aantal werkende leden.

10 Indien bestuurders vrijwillig ontslag nemen, de termijn van hun mandaat verstreken is of indien bestuurders afgezet worden, moeten zij in functie blijven totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien, conform artikel 9 van de statuten. Artikel 27. Benoeming De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De benoeming gebeurt op het einde van elk werkingsjaar, en ten laatste in de maand september. De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist. De stemming over de benoeming van bestuurders is geheim. De benoeming van de raad van bestuur moet na de beslissing van de algemene vergadering worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Artikel 28. Bevoegdheden De raad van bestuur bestuurt de vzw en vertegenwoordigt de vzw in en buiten rechte en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, die alleen handelt. De raad van bestuur kan haar bevoegdheden bij gewone beslissing delegeren. De bestuurders worden benoemd voor een periode van 1 werkingsjaar, lopende van 1 augustus tot 31 juli van het volgende jaar. Bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De leden van de raad van bestuur oefenen hun bevoegdheden als college uit. Artikel 29. Samenkomst De raad van bestuur moet worden samengeroepen wanneer het belang van de vzw dit vereist. Elke bestuurder heeft het recht de raad van bestuur samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe een verzoek aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur. De oproeping gebeurt mondeling, per telefoon of per minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van de raad van bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst, evenals de agenda. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur. Er kunnen geen punten buiten de agenda worden behandeld, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allemaal instemmen met de behandeling van bepaalde bijkomende punten. Artikel 30. Aanwezigheidsquorum en stemming Om geldig te kunnen beraadslagen over alle punten is er geen aanwezigheidsquorum vereist. De beslissingen binnen de raad van bestuur over alle punten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend. Elke bestuurder heeft één stem. Artikel 31. Notulen Van de samenkomst van de raad van bestuur worden er notulen opgesteld. De originele notulen van de raad van bestuur worden samengebracht in het notulenboek. De bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending per van een kopie van de originele notulen van de raad van bestuur.

11 Werkende leden en actieve toegetreden leden hebben inzage in de notulen van de raad van bestuur. Werkende leden en actieve toegetreden leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending per van een kopie van de originele notulen van de raad van bestuur. Artikel 32. Einde mandaat Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege. Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw. Het ontslag gebeurt schriftelijk of per en wordt overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering. Indien door het ontslag de werking van de vzw in gevaar wordt gebracht, wordt het ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is aangesteld. De bestuurder die ontslag neemt, moet een opzegtermijn van [periode] in acht nemen. Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: - Wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw; - Bij het verstrijken van zijn of haar mandaat op 31/07. Een bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de algemene vergadering met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de bestuurder. HOOFDSTUK V. REKENINGEN EN BEGROTINGEN Artikel 33. Bevoegdheden De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging. De algemene vergadering is echter exclusief bevoegd voor financiële beslissingen zoals bepaald in het huishoudelijk reglement en voor het beheer van de saldi van de jaarrekeningen. De raad van bestuur kan volmachten verlenen op de voor haar bestemde rekeningen, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, mits goedkeuring van de algemene vergadering. Artikel 34. Goedkeuring van de begroting en rekeningen Het boekjaar van de vereniging loopt van 01/08 tot en met 31/07. De raad van bestuur stelt jaarlijks de begroting op. De penningmeester van de algemene vergadering stelt jaarlijks de jaarrekening op. De jaarrekening en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering binnen de maand na afsluiting van het boekjaar. Een exemplaar van de begroting en jaarrekening wordt aan de uitnodiging voor de algemene vergadering toegevoegd. Artikel 35. Kwijting van bestuurders Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, legt de raad van bestuur verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke steming. HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 36. Ontbinding De vzw kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden. Hiervoor is een aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De vereniging wordt niet van rechtswege ontbonden door het overlijden, ontslag of uitsluiting van een werkend lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van 3 maanden.

12 In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld. Artikel 37. Bestemming netto actief Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, hetzij van rechtswege, is de vereffenaar gehouden het netto-actief, na vereffening van alle openstaande schulden, te bestemmen ten voordele van de vereniging zonder winstoogmerk Leuvense Studerende Psychologen en Pedagogen, met zetel te Dekenstraat 2 bus 3701, 3000 Leuven. Indien deze vereniging niet meer zou blijken te bestaan op het ogenblik van de vereffening, is de vereffenaar gehouden het netto-actief van de vereniging, na vereffening van alle openstaande schulden, te bestemmen ten voordele van de vereniging zonder winstoogmerk Fakbar Psychologie, met zetel te Tiensestraat 51, 3000 Leuven. Indien deze vereniging niet meer zou blijken te bestaan op het ogenblik van de vereffening, is de vereffenaar gehouden het netto-actief van de vereniging, na vereffening van alle openstaande schulden, te bestemmen ten voordele van de vereniging zonder winstoogmerk Leuvense Afgestudeerde Psychologen en Pedagogen, met zetel te Dekenstraat 2, 3000 Leuven. Indien ook deze vereniging niet meer zou blijken te bestaan op het ogenblik van de vereffening, is de vereffenaar gehouden het netto-actief van de vereniging, na vereffening van alle openstaande schulden, toe te kennen aan een andere vereniging zonder winstoogmerk die de belangen van de psychologiestudenten aan de KU Leuven behartigt. HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN Artikel 38. Verduidelijking tijdsaanduidingen Het werkingsjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Het academiejaar en de semesters worden bepaald door de jaarlijkse academische kalender van de KU Leuven. Artikel 39. Geldende wetgeving Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de vzwwetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing. Indien deze wetgeving op een later tijdstip gewijzigd of vervangen wordt, is steeds de meest recente wetgeving van toepassing. Artikel 40. Slot Deze tekst van de statuten werd unaniem goedgekeurd op de algemene vergadering van 31 juli 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 Coördinatie statuten Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Art. 1 De vereniging wordt Apex Kart Club V.Z.W. genoemd. Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 9160 Lokeren,

Nadere informatie

Art. 4 Duur De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden.

Art. 4 Duur De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden. Oprichtingsakte VZW in oprichting Studentenraad KU Leuven, s Meiersstraat 5 B-3000 leuven I. VOORAF Tussen de ondergetekenden: Dhr. BRUYNOOGHE Ruben, woonachtig te Processiestraat 26, 1745 Opwijk; Dhr.

Nadere informatie

Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp

Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp Statuten Tussen ondergetekenden, natuurlijke personen: Herman Van Colen, Stijn Streuvelsstraat 18, 8020 Oostkamp, 05 08 1945 te Egem, Belg Melissa De Meyere,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN I. VOORAF Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: [redacted for privacy protection] en de hierna genoemde rechtspersonen: [redacted for privacy

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Statuten VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen. (ond.nr )

Statuten VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen. (ond.nr ) Statuten VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen (ond.nr. 0.635.628.825) Tussen de ondergetekenden, hierna opgesomde natuurlijke personen : De heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur West-Vlaanderen, wonende

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2016 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voorbehouden *16303391* Neergelegd 08-02-2016 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Gentse Biervereniging

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Deze modelstatuten zijn een samenvatting van de meest voorkomende, verplichte en nuttige clausules die men kan opnemen in de statuten van een V.Z.W.

Deze modelstatuten zijn een samenvatting van de meest voorkomende, verplichte en nuttige clausules die men kan opnemen in de statuten van een V.Z.W. Modelstatuten: uitgebreid Belangrijk: Deze modelstatuten zijn een samenvatting van de meest voorkomende, verplichte en nuttige clausules die men kan opnemen in de statuten van een V.Z.W. Vaak bestaan er

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Statuten van VFSO vzw

Statuten van VFSO vzw Statuten van VFSO vzw Vlaams Farmaceutisch Studenten Overleg Oprichtingsvergadering, 7 september 2014, Brussel www.vfso.be Laarbeeklaan 103, 1090 Jette, Brussel I. VOORAF Tussen ondergetekenden stichtende

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK VZW. TITEL I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK VZW. TITEL I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK VZW TITEL I. Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017. Parantee Psylos vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417.754.155 GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/ Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/ Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voorbehouden *14303650* Neergelegd 10-04-2014 Griffie Bijlagen bij het - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VLAAMS RECHTSGENOOTSCHAP TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015

Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Statuten pagina 1 van 5 Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 24/05/2015 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

STATUTEN INDUSTRIA VZW

STATUTEN INDUSTRIA VZW VOORAFGAANDE TITEL: DEFINITIES STATUTEN INDUSTRIA VZW Fakbar: TITEL I: Art 1. Art 2. Art 3. Art 4. Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Studentenvereniging

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Lombaardenstraat 5, bus 1 3000 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *13300313* Neergelegd 11-01-2013 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Vlaamse Vereniging

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L.

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. STATUTEN NAAM - ZETEL - DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. ARTIKEL 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein Gent

BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein Gent BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein 12 9000 Gent Post en bezoekadres : Dokter Dhaenenslaan 28 9820 Merelbeke Statuten De Algemene Vergadering van 1 september 2011

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter.

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 STATUTEN De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Artikel 2 De vereniging werd opgericht op 9 juni

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK NIEUWE FILOSOFISCHE KRING

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK NIEUWE FILOSOFISCHE KRING STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK NIEUWE FILOSOFISCHE KRING Hoofdstuk I. Benaming, zetel, doel Art. 1. De vereniging draagt de naam "Nieuwe Filosofische Kring", afgekort als NFK en is opgericht

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

S T A T U T E N G E O S V Z W

S T A T U T E N G E O S V Z W S T A T U T E N G E O S V Z W TITEL I: NAAM, ZETEL EN DOEL ARTIKEL 1: NAAM De vereniging draagt de naam Geos Leuven vzw, afgekort Geos. Die naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

De IJsetrippers vzw. Statuten

De IJsetrippers vzw. Statuten De IJsetrippers vzw Statuten Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 december 2000 Wijziging die integraal de oorspronkelijke statuten vervangt gepubliceerd op 16/06/2006 Wijziging van artikelen 10

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

STATUTEN SAMEN vzw TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Samen vzw, verder de vereniging genoemd.

STATUTEN SAMEN vzw TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Samen vzw, verder de vereniging genoemd. STATUTEN SAMEN vzw Op 4 maart 2013 aanvaardden de leden van de Algemene Vergadering die samenkwam met een quorum van 2/3 e van de Werkende Leden aanwezig of vertegenwoordigd unaniem een wijziging van de

Nadere informatie