Verzekeringsvoorwaarden (ARLAD 1401) Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsvoorwaarden (ARLAD 1401) Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand"

Transcriptie

1 Verzekeringsvoorwaarden (ARLAD 1401) Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand voor de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband Overzicht pagina ALGEMENE BEPALINGEN 1. ALGEMEEN BEGRIPPEN VERZEKERINGSGEBIED PREMIE EN VOORWAARDEN GESCHILLEN 2. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (BEROEP EN PARTICULIER) 6. OMVANG VAN DE DEKKING BEGRENZING NAAR TIJD UITSLUITINGEN AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING 4. RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 9. OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAAK OP RECHTSBIJSTAND TIJDSTIP ONTSTAAN VAN RECHT OP RECHTSBIJSTAND KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND OVERDRACHT VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE BESLISSING OVER HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND BESTAAN JURIDISCH PROBLEEM TWIJFELACHTIG UITSLUITINGEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 8. ALGEMENE BEPALINGEN toepassing zijnde eigen risico s. Overeenkomstig wordt gehandeld indien aanspraak gemaakt kan worden op een uitkering op grond van een wet of andere voorziening. ARTIKEL 2. BEGRIPPEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 2.1. Verzekerde Het in Nederland woonachtige dan wel in het buitenland woonachtige, maar in Nederland werkend lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband dat in het bezit is van het wettelijk erkende artsdiploma, dan wel gepromoveerd is in de geneeskunde, of Physician Assistant is. Daaronder ook begrepen de ZZP er als bedoeld in artikel Voor de apotheker die lid is van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband geldt dat deze in Nederland werkzaam moet zijn en in het bezit moet zijn van het wettelijk erkend apothersdiploma Verzekeringnemer De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, gevestigd te Utrecht. Hierna te noemen LAD VvAA VvAA schadeverzekeringen nv, zijnde de verzekeraar, gevestigd te Utrecht VvAA rechtsbijstand Stichting VvAA Rechtsbijstand, hierna te noemen VvAA rechtsbijstand aan welke organisatie VvAA de uitvoering van het verlenen van de rechtsbijstand krachtens deze voorwaarden heeft overgedragen. VvAA rechtsbijstand is gevestigd te Utrecht _02 ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden vormen één geheel met de van toepassing zijnde Algemene voorwaarden schadeverzekeringen Van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen zijn artikel en artikel 8 niet van toepassing Deze verzekering is uitsluitend van toepassing voor leden van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) Samenloop van verzekeringen Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen geldt dat - indien - zo deze verzekering niet bestond - aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade en/of kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, de verzekering zal lopen als aanvulling op die elders lopende verzekering. Dit zowel voor het verschil in verzekerd bedrag als voor het verschil in verzekeringsvoorwaarden. Deze aanvulling geldt niet voor de van 2.5. Aanspraak Ten aanzien van de aansprakelijkheidsverzekering: Een tegen de verzekerde schriftelijk ingestelde vordering, waarbij degene die haar instelt uitdrukkelijk aanspraak maakt op vergoeding van schade. Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij VvAA te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld Rechtsbijstand Ten aanzien van de rechtsbijstandverzekering: Rechtsbijstand houdt in: a. het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil, dat de verzekerde betreft; b. het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is geraakt, of dreigt te raken, onder meer door: - het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen strafrechtelijke vorderingen; - het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte; Orteliuslaan 750, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht, , 1

2 - het namens hem indienen van verzoek- en/of bezwaarschriften; - het ten uitvoer (doen) leggen van vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken; c. het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand, die voortvloeien uit de bovengenoemde activiteiten, zoals nader omschreven in artikel 9 en Gebeurtenis Ten aanzien van de rechtsbijstandverzekering: Elk voorval of reeks van met elkaar samenhangende voorvallen waarvoor volgens de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering rechtsbijstand wordt verleend. Een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen wordt als één gebeurtenis aangemerkt die geacht wordt te hebben plaatsgevonden op het moment van het eerste voorval uit de reeks Contractvervaldag De dag waarop de premie verschuldigd is en de overeenkomst met een nieuwe verzekeringstermijn wordt verlengd Polisblad Het blad dat bij de overeenkomst hoort met daarop de gegevens en bepalingen van de verzekering Derde a. Ieder ander dan de verzekerde en VvAA in haar hoedanigheid van verzekeraar; b. Een ondergeschikte van de in artikel 2.1 genoemde verzekerde zal ten opzichte van deze verzekerde als derde worden beschouwd Milieuaantasting Onder milieuaantasting wordt verstaan de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of een besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergrond(se) water(gang) Verzekeringstermijn De termijn, genoemd op het polisblad, waarvoor de verzekering van kracht is Werknemer Degene die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en daarmede zijn/haar inkomsten verwerft, waaronder begrepen de ambtenaar Subrogatie Door vergoeding van schade en kosten gaan alle rechten en vorderingen tegen derden ter zake van de betaalde schade en kosten over op VvAA respectievelijk VvAA rechtsbijstand Verval van rechten Iedere vordering die voortvloeit uit de verzekering vervalt, indien VvAA hiervan niet tijdig in kennis is gesteld. Onder tijdig wordt hier verstaan twee jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis waaruit de verzekerde redelijkerwijs had moeten concluderen dat er mogelijk een beroep op de verzekering had kunnen worden gedaan Privékliniek of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) Onder een privékliniek of Zelfstandig Behandelcentrum (voorheen: niet klinisch behandelcentrum) wordt verstaan een centrum waarin medische planbare zorg wordt verleend door tenminste één medisch specialist, dat juridisch, organisatorisch en fysiek onafhankelijk is van een erkende instelling voor Intramurale Gezondheidszorg en waarin diagnoses en niet-klinische behandelingen van patiënten uitsluitend in dagbehandeling plaatsvinden Bereddingskosten Kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege de verzekeringnemer of een de verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs nodig zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor - indien gevallen - een verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet ZZP er Een zelfstandige zonder personeel (ZZP er) die niet op structurele basis een onderneming voert met het oogmerk om als ZZP er een hoofdfunctie te vervullen en daarmee inkomen te verwerven. ARTIKEL 3. VERZEKERINGSGEBIED 3.1. Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering is van kracht binnen Europa, mits de verzekerde zijn beroep in Nederland uitoefent Rechtsbijstandverzekering Deze verzekering is van kracht in de gehele wereld, mits de verzekerde zijn beroep in Nederland uitoefent. Procedures voor enig internationaal of supernationaal (rechts)college zijn niet gedekt. ARTIKEL 4. PREMIE EN VOORWAARDEN 4.1. Premiebetaling/premieberekening De premie is telkens verschuldigd op de eerste januari en heeft betrekking op een nieuwe verzekeringstermijn. Indien de ingangsdatum van de verzekering niet 1 januari is wordt de eerste premie pro-rata berekend tot de eerstvolgende eerste januari. Als premiebasis geldt uitsluitend het aantal verzekerden aan het begin van elke verzekeringstermijn. Tussentijdse verrekening vanwege een gewijzigd aantal verzekerden vindt niet plaats Aanpassing premie en/of voorwaarden VvAA heeft het recht de premie en of voorwaarden aan te passen. Een eventuele aanpassing geschiedt per 1 januari. Gevolgd zullen daarbij worden de ontwikkelingen die op de individuele portefeuille van VvAA plaatsvinden. Een uitzondering hierop vormt een afwijkend schadeverloop. Bij slecht schadeverloop en daardoor afwijkende premieaanpassing zal verzekeringnemer vooraf gedetailleerd geïnformeerd worden. VvAA zal de verzekeringnemer ten minste 30 dagen voordat de aanpassing wordt doorgevoerd hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. ARTIKEL 5. GESCHILLEN In aanvulling van artikel 13 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen geldt voor de rechtsbijstandverzekering: 5.1. Indien verschil van mening bestaat tussen de verzekerde en VvAA rechtsbijstand ter zake van: 2

3 a. het niet aanwezig zijn van een redelijke kans op gunstig resultaat bij het verlenen van rechtsbijstand; b. het aanwenden van enig rechtsmiddel; c. het accepteren van een verkregen schikkingsvoorstel/aanbod, kan de verzekerde een dergelijk meningsverschil ter beslissing door middel van een bindend advies voorleggen aan een, in overleg met VvAA rechtsbijstand, aan te wijzen advocaat. De kosten, welke aan het verkrijgen van dit advies verbonden zijn, worden gedragen door VvAA rechtsbijstand. Deelt de advocaat de visie van de verzekerde, dan kan hij de behandeling overnemen. Deelt de advocaat de mening van VvAA rechtsbijstand, dan zal VvAA rechtsbijstand de zaak verder afhandelen, tenzij de verzekerde besluit de zaak tot zich te trekken en op eigen kosten voort te zetten. In het geval dat de verzekerde tenslotte alsnog een beter resultaat bereikt, zal VvAA rechtsbijstand de door hem gemaakte kosten dienovereenkomstig vergoeden Indien verschil van mening bestaat tussen de verzekerde en de advocaat, aan wie de behandeling van de zaak is opgedragen, over de vraag inzake het al dan niet: a. aanwezig zijn van een redelijke kans op gunstig resultaat bij het verlenen van rechtsbijstand; b. aanwenden van enig rechtsmiddel; c. accepteren van een verkregen schikkingsvoorstel/aanbod, dan kan de verzekerde de zaak tot zich trekken en op eigen kosten voorzetten. In het geval dat de verzekerde tenslotte een beter resultaat bereikt, zal VvAA rechtsbijstand de door hem gemaakte kosten dienovereenkomstig vergoeden Heeft de verzekerde van VvAA een schriftelijke mededeling ontvangen waarin VvAA rechtsbijstand aangeeft dat er geen (verdere) vergoeding wordt uitgekeerd, dan kan de verzekerde gedurende maximaal 3 jaar na de mededeling van VvAA rechtsbijstand trachten die vergoeding jegens VvAA rechtsbijstand op te eisen, al dan niet in rechte. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (BEROEP EN PARTICULIER) ARTIKEL 6. OMVANG VAN DE DEKKING 6.1. Aansprakelijkheid Verzekerd zijn de geldelijke gevolgen van de verzekerde voor aanspraken, verband houdende met het bevoegd uitoefenen van het beroep van arts, apotheker, Physician Assistant, als waarnemer of ZZP er, tenzij de beroepsuitoefening heeft plaatsgevonden in een instelling voor intramurale gezondheidszorg, privékliniek of zelfstandig behandelcentrum. Onder schade in de zin van deze verzekering wordt verstaan schade door: a. letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood tengevolge hebbende, alsmede de daaruit voortvloeiende schade (hierna te noemen personenschade); b. beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken alsmede de daaruit voortvloeiende schade (hierna te noemen zaakschade); c. aantasting van het vermogen, niet zijnde het gevolg van personen en/of zaakschade (hierna te noemen vermogensschade), voor zover de verzekerde tegenover de patiënt aansprakelijk is Tevens dekt de verzekering de geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade in de hoedanigheid van: a. werkgever/opdrachtgever; b. eigenaar/exploitant van een gebouw of gedeelte daarvan, waarin de apotheek of huispraktijk wordt uitgeoefend; c. huisartsopleider of achterwacht bij de begeleiding van een arts in opleiding tot huisarts, voor zover de verzekerde als zodanig is aangesteld; Alsmede geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit: d. het lesgeven; e. het bekleden van nevenfuncties zoals bijvoorbeeld commissaris, adviseur of secretaris van een vereniging, stichting en dergelijke in de hoedanigheid van arts, apotheker of Physician Assistant. De aansprakelijkheid als bestuurder is niet onder deze verzekering begrepen; f. met inachtneming van het bepaalde in artikel onder c, het verrichten van keuringen; g. het incidenteel verlenen van hulp bij ongevallen of plotseling opkomende ziekten. Ten aanzien van de particuliere aansprakelijkheid, buiten beroep of bedrijf, is verzekerd de schade die verband houdt met het bekleden van nevenfuncties zoals bijvoorbeeld commissaris, adviseur of secretaris van een vereniging, stichting en dergelijke. De aansprakelijkheid als bestuurder is niet onder deze verzekering begrepen Voorts dekt de verzekering de geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade: a. die (inclusief het in- en uitstappen) is veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig of (lucht)vaartuig, met inbegrip van de schade aan het vervoermiddel, behalve in geval van joyriding; b. die is veroorzaakt met of door zaken tijdens het laden of lossen van een voertuig of vaartuig, met uitsluiting van de schade aan het vervoermiddel; c. die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat door een ondergeschikte wordt gebruikt en waarvan de werkgever geen bezitter of houder is. Deze dekking geldt uitsluitend voor de verzekerde in de hoedanigheid van werkgever/opdrachtgever en voor zover hiervoor geen dekking is op een andere verzekering; van deze verzekering blijft uitgesloten het eigen risico dat krachtens zo n andere verzekering wordt gelopen; d. die is veroorzaakt met of door een aanhangwagen, die na van een motorrijtuig te zijn losgekoppeld of losgeraakt buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; e. die is veroorzaakt met of door niet-kentekenplichtige motorrijtuigen. Indien ten tijde en ter plaatse van het veroorzaken van de schade een verplichting geldt tot het verzekeren van de aansprakelijkheid voor deze voertuigen overeenkomstig de WAM of een analoge wet, dan dekt de verzekering slechts het meerdere boven hetgeen verzekerd is of verzekerd had dienen te zijn; f. die ondergeschikte van de verzekerde lijdt door een ongeval met een motorrijtuig, anders dan met een motorrijtuig waarvoor bij de werkgever de verplichting tot het verzekeren van het aansprakelijkheidsrisico rust, en de verzekerde als werkgever verplicht is de schade te vergoeden en het gebruik van het motorrijtuig verband houdt met de uitoefening van werkzaamheden in opdracht van de verzekerde. De vergoeding is beperkt tot de schade die de werkgever wettelijk verplicht is te vergoeden, voor zover er geen recht bestaat op een vergoeding krachtens een andere verzekering, een uitkering of een verstrekking uit andere hoofde. Van deze dekking is uitgesloten de werknemer die tevens directeur/grootaandeelhouder is van een rechtspersoon en deze rechtspersoon aansprakelijk is voor de schade. 3

4 Aanvullende dekking In afwijking van het bepaalde in artikel geeft deze verzekering een aanvullende dekking voor verzekerden in loondienst of een met loondienst gelijkgestelde arbeidsverhouding als arts, apotheker, ZZP er, Physician Assistant of als waarnemer in een instelling voor intramurale gezondheidszorg, privékliniek of zelfstandig behandelcentrum, indien de verzekering van die instelling, werkgever of opdrachtgever anders dan in de vorm van een eigen risico geen dekking biedt Zekerheidsstelling De verzekering dekt tevens de te stellen zekerheid (cautie) tot maximaal ,- maar wordt uitsluitend als voorschot verleend indien ter waarborging van rechten van een benadeelde een zekerheidsstelling voor onder deze verzekering gedekte kosten wordt verlangd Milieuaansprakelijkheid Verzekerd is de aansprakelijkheid voor personen- of zaakschade tengevolge van een milieuaantasting die plotseling en onzeker is en die rechtstreeks plaatsvindt van waaruit de verzekerde de werkzaamheden verricht of doet verrichten Meer vorderingen Leidt één milieuaantasting tot meer dan één vordering tot schadevergoeding, dan worden deze vorderingen als één vordering beschouwd, en geacht door VvAA te zijn ontvangen ten tijde dat zij de eerste vordering heeft ontvangen. Onder één milieuaantasting wordt verstaan een al dan niet onderbroken reeks van milieuaantastingen die dezelfde of een gelijkwaardige oorzaak hebben Meer vorderingen/bereddingskosten Alle vorderingen tot vergoeding van bereddingskosten worden, voor zover zij voortvloeien uit één aantasting of onmiddellijke dreigende aantasting van het milieu, als één vordering beschouwd en geacht als zodanig door VvAA te zijn ontvangen zodra de verzekerde met het treffen van bereddingsmaatregelen een begin heeft gemaakt Bijzondere vergoedingen Kosten, voortvloeiende uit een schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is en zijn aansprakelijkheid onder de dekking van deze polis valt, worden door VvAA eveneens vergoed voor zover betrekking hebbende op: a. bereddingskosten; b. rechtsbijstand, die met toestemming van VvAA wordt verleend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakte straf of tuchtzaak; c. rechtsbijstand en proceskosten van een door een benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakte procedure, indien naar aanleiding van een aanspraak in rechte een vordering tot schadevergoeding tegen de verzekerde wordt ingesteld; d. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom, voor zover opeisbaar gesteld Maximale schadevergoeding Per aanspraak wordt maximaal vergoed: a. het op het polisblad vermelde bedrag voor personen en/of zaakschade inclusief het bepaalde in artikel en artikel ; b. het op het polisblad vermelde bedrag voor vermogensschade; c. voor onkosten als omschreven in artikel 6.3 een zelfde bedrag als het verzekerde bedrag per aanspraak voor personen- en/of zaakschade; Per kalenderjaar wordt, per in artikel 2.1 bedoelde verzekerde, nimmer meer vergoed dan 2 keer de van toepassing zijnde maximale vergoeding. ARTIKEL 7. BEGRENZING NAAR TIJD 7.1. Voor de verzekerde is de geldigheidsduur van de verzekering de periode vanaf de datum van aanvang van het lidmaatschap van de LAD tot het einde van dit lidmaatschap of tot het einde van de verzekering als omschreven in artikel 4 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen. De verzekering geeft dekking voor schade die veroorzaakt, ontstaan en gemeld is binnen - de geldigheidsduur van de verzekering en - gedurende de periode dat de verzekerde lid is van de LAD Met terzijdestelling van artikel 7.1 en onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, geldt de dekking voor aansprakelijkheid ook in het geval de verzekerde geen lid meer is van de LAD (uitloopdekking), zulks met in achtneming van de hieronder opgenomen bepalingen: - de verzekerde oefent het beroep van arts, apotheker of Physician Assistant definitief niet meer uit; - de schade moet zijn ontstaan en veroorzaakt binnen de geldigheidsduur van de verzekering; - de schade moet zijn ontstaan en gemeld binnen 20 jaar na einde lidmaatschap; Voor de uitloopdekking gelden de voorwaarden zoals vastgesteld voor het betreffende uitloopjaar waarin de schade wordt gemeld. ARTIKEL 8. AANVULLENDE UITSLUITINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING In aanvulling op artikel 8 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen is tevens van deze verzekering uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: a. die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig of een (lucht) vaartuig, behoudens het bepaalde in artikel 6.1.3; b. die is veroorzaakt aan zaken van derden, die de verzekerde of iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke andere reden dan ook onder zijn opzicht heeft met dien verstande, dat deze uitsluiting niet van toepassing is voor schade: 1. aan zaken van een verzekerde assistent, anders dan schade aan een motorrijtuig, geld of geldswaardig papier, waarvoor de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is; 2. aan zaken van patiënten tengevolge van activiteiten bij hen thuis, met dien verstande dat per aanspraak een eigen risico geldt van 100,- en maximaal 5.000,- wordt vergoed; 3. aan zaken, die een verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover ter zake daarvan door een brandassuradeur schade is vergoed; c. aan en waardevermindering van door de verzekerde zelf geleverde zaken, waaronder mede zijn begrepen de kosten van vervanging of herstel van die zaken, alsmede schade door het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de geleverde of behandelde zaken; d. die de verzekerde moet vergoeden, terwijl de schade niet op een derde kan worden verhaald tengevolge van een door hem zonder toestemming van VvAA aangegane overeenkomst; 4

5 e. die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen; f. die de verzekerde moet vergoeden omdat hij een overeenkomst niet of niet tijdig is nagekomen, tenzij het overeenkomsten betreft strekkende tot medische behandeling, verpleging en/of verzorging, dan wel het afleveren van medicijnen; g. die voortvloeit uit medisch experimenteel onderzoek op gezonde proefpersonen; h. door atoom en/of nucleaire energie reacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Deze uitsluiting is niet van toepassing op isotopen gebruikt voor medische en/of technische doeleinden, voor zover deze in het algemeen onder dezelfde omstandigheden zou worden toegepast tijdens het bevoegd uitoefenen van het beroep. alsmede voor schade en kosten met betrekking tot milieuaansprakelijkheid: i. indien tevens bij een andere verzekeraar voor dit risico een verzekering loopt; j. door wie ook gemaakt teneinde de milieuaantasting op en de gevolgen daarvan voor een verzekerde locatie zelf te beperken of ongedaan te maken, behoudens voorzover de verzekerde aantoont, dat deze kosten tevens bereddingskosten zijn; k. als gevolg van een handelen of nalaten dat in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van het milieu; l. tegenover zijn ondergeschikten, die door hen wordt geleden en die verband houdt met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de verzekerde; m. als gevolg van zure depositie die niet uitsluitend door de verzekerde vanaf één locatie is veroorzaakt. Onder zure depositie wordt verstaan de depositie vanuit de lucht van stoffen, die direct of indirect de zuurgraad beïnvloeden; n. als gevolg van milieuaantastingen die door de benadeelden behoren te worden geduld; o. van genetische aard. RECHTSBIJSTANDVERZEKERING ARTIKEL 9. OMVANG VAN DE DEKKING VvAA rechtsbijstand verleent aan de in artikel 2.1 genoemde verzekerden, rechtsbijstand, met inachtneming van de uitsluitingen als genoemd in artikel 18 met betrekking tot een gebeurtenis inzake: 9.1. Vorderingen uit arbeidsovereenkomst Rechtsbijstand (zowel eisend als verwerend), die aan een verzekerde in zijn hoedanigheid van werknemer moet worden verleend ter zake van vorderingen, die berusten op de bepalingen van de Ambtenarenwet, de Ambtenarenreglementen of andere op hem in zijn verzekerde hoedanigheid toepasselijke bepalingen, alsmede daarmee samenhangende vorderingen. De omvang van de dekking betreft uitsluitend die zaken die - in verband met het procesmonopolie van de advocatuur - slechts door advocaten kunnen worden behandeld, alsmede die zaken waarin de verzekerde optreedt als verwerende partij in kort geding Straf- en tuchtzaken a. Rechtsbijstand, die aan een verzekerde moet worden verleend in een tegen hem gerichte strafvervolging, bij het (voor) onderzoek en ter zake van alle in verband daarmee tegen hem genomen maatregelen, dan wel in verband met een tegen hem ingediende klacht bij een met medisch tuchtrechtspraak belast college. Het handelen of nalaten naar aanleiding waarvan wordt vervolgd, respectievelijk wordt geklaagd, dient in rechtstreeks verband te staan met de beroepsuitoefening van de verzekerde (art. 2.1). b. De rechtsbijstand als omschreven onder a biedt een aanvullende dekking op een elders lopende verzekering als bedoeld in artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden. De verzekerde als bedoeld in artikel 2.1 komt alleen in aanmerking voor deze aanvullende dekking voor rechtsbijstand als tevens voldaan wordt aan alle overige verzekeringsvoorwaarden van deze rechtsbijstandverzekering. c. In het geval de werkgever of opdrachtgever dan wel de voormalig werkgever of opdrachtgever in het geheel geen rechtsbijstandverzekering ten behoeve van deze verzekerde heeft gesloten of sluit, respectievelijk sloot, biedt onderhavige verzekering dekking aan de verzekerde ter zake van rechtsbijstand als omschreven onder a. d. Het onder c bepaalde geldt tevens in het geval de verzekerde geen werkgever of opdrachtgever had toen de gebeurtenis, waarvoor onderhavige verzekering rechtsbijstand beoogt te verlenen, zich voordeed en verzekerde evenmin zelf anderszins een rechtsbijstandverzekering had gesloten. e. De verzekerde, als bedoeld in artikel 2.1, komt alleen in aanmerking voor de dekking als bedoeld onder c en d indien tevens voldaan wordt aan alle overige verzekeringsvoorwaarden van deze rechtsbijstandverzekering Overige bepalingen a. Indien in straf- en tuchtzaken het (strafbare) feit of één van de (strafbare) feiten, waarvan de verzekerde wordt verdacht, getuigt van opzet, wordt geen dekking verleend. In deze gevallen zal VvAA rechtsbijstand de door de verzekerde gemaakte kosten van rechtsbijstand achteraf alsnog vergoeden, als uit de onherroepelijke eindbeslissing in de zaak blijkt, dat van een dergelijk handelen of nalaten geen sprake was. b. Indien in straf- en tuchtzaken het (strafbare) feit of één van de (strafbare) feiten, waarvan de verzekerde wordt verdacht, getuigt van het plegen van enigerlei seksuele handeling met een patiënt(e), wordt geen dekking verleend. In deze gevallen zal VvAA rechtsbijstand de door de verzekerde gemaakte kosten van rechtsbijstand achteraf alsnog vergoeden, als uit de onherroepelijke eindbeslissing in de zaak blijkt, dat van een dergelijk handelen geen sprake was. Indien echter de verzekerde - ten genoege van VvAA rechtsbijstand - aantoont dat hij heeft gehandeld volgens de beroepsethische en beroepsinhoudelijke normen van zijn beroepsgroep zal VvAA rechtsbijstand op deze uitsluiting geen beroep doen. ARTIKEL 10. AANSPRAAK OP RECHTSBIJSTAND De verzekering geeft de verzekerde aanspraak op rechtsbijstand, zoals in deze voorwaarden omschreven, indien zich tijdens de verzekeringsduur en vanaf het moment dat de verzekering van kracht wordt voor LAD-leden en voor hen die later lid worden, drie maanden nadat men lid is geworden, zich een gebeurtenis voordoet, die voor de verzekerde een concreet juridisch probleem doet ontstaan. Een verzekerde kan zonder toestemming van de verzekeringnemer geen beroep doen op deze verzekering Met terzijdestelling van artikel 18 onder d en onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, geldt de dekking voor Straf- en tuchtzaken ook in het geval de verzekerde geen lid meer is van de LAD (uitloopdekking), zulks met in achtneming van de hieronder opgenomen bepalingen: 5

6 - de verzekerde oefent het beroep van arts, apotheker dan wel Physician Assistant definitief niet meer uit; - de verzekerde is voorafgaande aan het einde van het lidmaatschap tenminste 3 jaar aaneengesloten lid van de LAD geweest; - de duur van de dekking is gelijk aan de periode van het lidmaatschap van de LAD, zulks met een maximum van 5 jaar; - de verzekerde kosten van rechtsbijstand bedragen maximaal ,- per gebeurtenis. ARTIKEL 11. TIJDSTIP ONTSTAAN VAN RECHT OP RECHTSBIJSTAND Gebeurtenis binnen de verzekeringsduur Rechtsbijstand wordt slechts verleend indien zich tijdens de looptijd van de verzekering en na eventuele wachttijd een gebeurtenis voordoet, die voor de verzekerde een concreet juridisch probleem doet ontstaan, dat hij niet kende of behoorde te kennen of dat redelijkerwijze niet voorzienbaar was Tijdstip van ontstaan van een gebeurtenis De gebeurtenis wordt geacht te zijn ontstaan: a. bij strafvervolging en/of behandeling door een met medische tuchtrechtspraak belast college: op het tijdstip, waarop de verzekerde een kunstfout heeft gemaakt of zou hebben gemaakt, dan wel een betreffend voorschrift of een wettelijke bepaling heeft overtreden of zou hebben overtreden; b. inzake vorderingen uit arbeidsovereenkomst: op het tijdstip, waarop het eerste incident waarop het conflict tussen de verzekerde en zijn werkgever redelijkerwijs is te herleiden, zich voordeed. In ieder geval is daarvan sprake wanneer de verzekerde of de wederpartij de wettelijke of contractuele verplichtingen niet is of zou zijn nagekomen. ARTIKEL 12. KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND Maximale vergoeding Tenzij op het polisblad anders is aangegeven, worden de kosten van rechtsbijstand voor gebeurtenissen waarvoor op grond van de verzekeringsvoorwaarden verzekeringsdekking wordt verleend, vergoed tot maximaal ,- per gebeurtenis in het geval de rechtsbijstand wordt verleend in Europa. Echter, in het geval de rechtsbijstand wordt verleend buiten Europa geldt een maximum van ,- per gebeurtenis Verzekerde kosten Voor rekening van VvAA rechtsbijstand komen: a. de kosten van advies en behandeling door de eigen deskundigen van VvAA rechtsbijstand; b. tot maximaal het in de voorwaarden of op het polisblad vermelde bedrag, de volgende externe kosten: - de kosten van de door VvAA rechtsbijstand ingeschakelde (externe) advocaat, dan wel andere deskundige, en van de in diens opdracht in overleg met VvAA rechtsbijstand genomen (rechts )maatregelen, voorzover deze kosten in het algemeen als redelijk worden beschouwd; - de kosten van getuigen, voor zover door de rechter toegewezen; - de proceskosten van de verzekerde en van de tegenpartij, voor zover die krachtens een onherroepelijk vonnis ten laste van de verzekerde komen; - de kosten van het ten uitvoerleggen van een vonnis gedurende maximaal vijf jaar, nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden Voor het geval een verzekerde zich op uitdrukkelijk verzoek van VvAA rechtsbijstand zal laten bijstaan door een door VvAA rechtsbijstand aangewezen advocaat zullen de in artikel 12.1 genoemde maximumbedragen niet van kracht zijn De in artikel 12.1 genoemde maximumbedragen zullen slechts dan niet van kracht zijn, wanneer zulks door VvAA rechtsbijstand nadrukkelijk en schriftelijk aan de verzekerde ter kennis is gebracht Indien bij een proces arbitrage of bindend advies - dan wel krachtens enige andere regeling - de tegenpartij tot vergoeding van kosten wordt veroordeeld, komt het bedrag van deze kosten ten gunste van VvAA rechtsbijstand Indien de verzekerde de BTW kan verrekenen met de door hem verschuldigde BTW afdrachten, komt deze niet voor vergoeding in aanmerking Indien de verzekerde elders vergoeding kan verlangen van de kosten van rechtsbijstand op grond van een onherroepelijk vonnis of op grond van wettelijke bepalingen, zoals de artikelen 591 en 591a Wetboek van Strafvordering, dan komen deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking uit deze verzekering. VvAA rechtsbijstand zal de verzekerde bijstand verlenen bij het terugvragen of verhalen van voorgeschoten kosten van rechtsbijstand Indien de verzekerde een beroep kan doen op de Wet op de rechtsbijstand of een soortgelijke wet, dan komen de kosten, zoals vermeld in artikel 12.1 niet voor vergoeding in aanmerking uit deze verzekering. De zogenaamde eigen bijdrage zal aan de verzekerde wel worden vergoed De in dit artikel genoemde kosten zijn uitsluitend voor rekening van VvAA rechtsbijstand, indien en voor zover zij niet verhaalbaar zijn, de kosten van verkrijging van zulk een verhaal daarbij inbegrepen Onder kosten van rechtsbijstand zijn niet begrepen aan de verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes of dwangsommen Indien het rechtsprobleem gedeeltelijk onder de dekking volgens de verzekeringsvoorwaarden valt, worden de aan het verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten door VvAA rechtsbijstand naar rato vergoed. ARTIKEL 13. OVERDRACHT VvAA heeft het verlenen van rechtsbijstand overgedragen aan VvAA rechtsbijstand. VvAA garandeert de nakoming door VvAA rechtsbijstand van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen. De verzekerde gaat akkoord met deze overdracht. ARTIKEL 14. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 van de Algemene voorwaarden schade verzekeringen geldt het volgende: Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor VvAA rechtsbijstand kan leiden tot een verplichting om rechtsbijstand te verlenen, is hij verplicht VvAA rechtsbijstand: a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis schriftelijk te melden; 6

7 b. zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en stukken toe te zenden; c. zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van hemzelf en/of de belangen van VvAA rechtsbijstand zou kunnen schaden De verzekerde is verplicht VvAA rechtsbijstand en de door haar ingeschakelde deskundigen alle door hen in verband met de behandeling van een zaak gewenste medewerking te verlenen, inlichtingen te verstrekken en stukken ter beschikking te stellen De verzekerde, die een verzoekschrift krachtens artikel 591 of 591a Wetboek van Strafvordering kan indienen, is daartoe op verzoek van VvAA rechtsbijstand verplicht De verzekerde, die zich in een strafproces tegen een derde als civiele partij kan stellen, is daartoe op verzoek van VvAA rechtsbijstand verplicht Door aanspraak te maken op rechtsbijstand krachtens de polis machtigt de verzekerde VvAA rechtsbijstand onherroepelijk, inzage te nemen in de stukken, die een advocaat of andere deskundige in verband met de behandeling van de zaak ter beschikking heeft of kan krijgen De verzekerde onthoudt zich van de inschakeling van externe deskundigen en/of advocaten zonder voorafgaand overleg met VvAA rechtsbijstand De verzekerde is verplicht zorg te dragen voor de naleving van de verzekeringsvoorwaarden door externe deskundigen voor zover die voorwaarden hun positie ten opzichte van VvAA rechtsbijstand regelen De verzekerde is verplicht VvAA rechtsbijstand schriftelijk te machtigen tot het beschikken over het als zekerheid gestelde bedrag zodra dit is vrijgekomen. Indien en voor zover dit als zekerheid gestelde bedrag niet aan VvAA rechtsbijstand wordt vrijgegeven, is de verzekerde verplicht dit door VvAA rechtsbijstand als voorschot gestorte bedrag aan haar terug te betalen. De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde één van deze verplichtingen niet is nagekomen, dan wel indien de verzekerde een ander met de behartiging van zijn belangen heeft belast. ARTIKEL 15. BESLISSING OVER HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND Indien VvAA rechtsbijstand aan de hand van de ontvangen bescheiden van mening is, dat juridische bijstand een redelijke kans op een gunstig resultaat zal opleveren, zal VvAA rechtsbijstand het verlenen van juridische bijstand ter hand nemen. Is VvAA rechtsbijstand echter van oordeel, dat die redelijke kans niet aanwezig is, dan zal zij dit zo spoedig mogelijk onder opgave van redenen mededelen aan de verzekerde. Deze is dan gerechtigd op kosten van VvAA rechtsbijstand het advies in te winnen van een in overleg met VvAA rechtsbijstand aan te wijzen advocaat, zoals omschreven in artikel 5.1 van deze voorwaarden. VvAA rechtsbijstand is niet verplicht zelf buiten Europa rechtsbijstand te verlenen of de organisatie van de rechtsbijstand ter hand te nemen. VvAA rechtsbijstand kan in deze gevallen volstaan met het - achteraf - vergoeden van de gemaakte kosten voor juridische bijstand onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is omschreven. ARTIKEL 16. HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND De rechtsbijstand wordt door VvAA rechtsbijstand zelf verleend. Indien de afwikkeling van de zaak niet door of vanwege VvAA rechtsbijstand kan worden gerealiseerd, zal VvAA rechtsbijstand de behandeling van de zaak overdragen aan een externe deskundige. In geval van een opdracht aan een (externe) advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige, zoals omschreven in artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht, volgt VvAA rechtsbijstand de keuze van de verzekerde De opdracht aan advocaten of andere deskundigen wordt uitsluitend door VvAA rechtsbijstand gegeven Gaat het om een zaak, waarin een advocaat wordt ingeschakeld en waarin een Nederlandse rechter bevoegd is, dan komen uitsluitend advocaten in aanmerking, die in Nederland zijn ingeschreven en aldaar kantoor houden Gaat het om een zaak, waarin een advocaat wordt ingeschakeld en waarin een buitenlandse rechter bevoegd is, dan komen uitsluitend advocaten in aanmerking, die bij het betreffende buitenlandse gerecht staan ingeschreven VvAA rechtsbijstand is nimmer verplicht voor het verlenen of voortzetten van rechtsbijstand voor haar rekening - al dan niet tegelijkertijd - meer dan één advocaat per gebeurtenis in te schakelen VvAA rechtsbijstand is niet gebonden aan door de verzekerde met een advocaat gemaakte betalingsafspraken VvAA rechtsbijstand en/of VvAA zijn/is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door of in verband met de behandeling van een zaak door advocaten of andere externe deskundigen Voor het inschakelen van deskundigen, bij het aanwenden van rechtsmiddelen en alvorens een dading of schikking wordt aangegaan, pleegt de ingeschakelde advocaat, procureur, deurwaarder of andere deskundige tevoren overleg met VvAA rechtsbijstand. Voor het overige houdt de advocaat, procureur, deurwaarder of andere deskundige, daartoe onherroepelijk door de verzekerde gemachtigd, VvAA rechtsbijstand op de hoogte van het verloop van de zaak Indien VvAA rechtsbijstand van mening is, dat het financieel belang van de verzekerde de te maken kosten niet rechtvaardigt, is zij gerechtigd in plaats van (verdere) rechtsbijstand te verlenen de verzekerde een bedrag aan te bieden ter grootte van zijn financieel belang. Deze regeling is niet van toepassing indien de verzekerde aantoont, dat hij een ander, redelijk, belang heeft bij verdere behandeling van de zaak De verplichting van VvAA rechtsbijstand om te proberen tenuitvoerlegging van een uitspraak te verkrijgen, eindigt in ieder geval vijf jaar nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden. ARTIKEL 17. BESTAAN JURIDISCH PROBLEEM TWIJFELACHTIG Indien twijfelachtig is of de door de verzekerde gemelde gebeurtenis een concreet juridisch probleem oplevert, dient de verzekerde door middel van een deskundigenrapport, dat uitsluitsel geeft omtrent de oorzaak, veroorzaker en feitelijke gevolgen van de gebeurtenis, 7

8 de aanwezigheid van het juridisch probleem aan te tonen. Geeft het rapport onvoldoende grond voor juridische actie, dan blijven de aan het opmaken van het rapport verbonden kosten voor rekening van de verzekerde. Geeft het rapport echter voldoende grond voor juridische actie, dan vergoedt VvAA rechtsbijstand de aan het opmaken van het rapport verbonden kosten. ARTIKEL 18. UITSLUITINGEN RECHTSBIJSTAND- VERZEKERING Er bestaat geen aanspraak op (vergoeding van kosten voor) rechtsbijstand, waaronder begrepen het verstrekken van een juridisch advies: a. ter zake van geschillen met VvAA rechtsbijstand en/of VvAA voor zover het de onderhavige verzekering betreft en behoudens het bepaalde in artikel 5; b. indien de verzekerde de verplichtingen ingevolge deze polis niet of niet volledig is nagekomen; c. inzake geschillen, ontstaan tengevolge van een door de overheid genomen maatregel; d. voor gebeurtenissen, die meer dan zes maanden na afloop van de verzekeringsovereenkomst of zes maanden na beëindiging van het LAD-lidmaatschap worden aangemeld; e. voor gebeurtenissen bij de afwikkeling waarvan naast de verzekerde ook anderen direct belang hebben of in redelijkheid kunnen hebben. VvAA rechtsbijstand zal echter in deze gevallen de kosten van rechtsbijstand vergoeden naar rato van het aantal belanghebbenden en de aan de afwikkeling van de zaak totaal bestede tijd. Indien de verzekerde optreedt als exponent van een in redelijkheid aan te duiden groep belanghebbenden bestaat geen recht op (vergoeding van kosten voor) rechtsbijstand; f. indien de verzekerde niet meer in Nederland werkzaam en woonachtig is, tenzij de verzekerde bij een Nederlandse werkgever werkzaam is of door zijn Nederlandse werkgever op tijdelijke basis naar het buitenland is uitgezonden. De dekking bij tijdelijke uitzending geldt voor een periode van maximaal zes maanden, gerekend vanaf de eerste dag van uitzending. g. met betrekking tot gevallen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de verzekeringnemer enerzijds en één of meer verzekerde(n) van de verzekeringnemer anderzijds; h. indien het een vordering betreft van een verzekerde op een andere verzekerde of op diens aansprakelijkheidsverzekeraar; i. als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van handelen of nalaten van verzekerde of hij het ontstaan van deze behoefte willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te behalen. 8

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand voor de Stichting SBOH (RBSBOH-1701) Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering voor

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (ABP-0601) Aansprakelijkheid voor paramedische beroepen

Verzekeringsvoorwaarden (ABP-0601) Aansprakelijkheid voor paramedische beroepen Verzekeringsvoorwaarden (ABP-0601) Aansprakelijkheid voor paramedische beroepen Extramuraal individueel Overzicht zie artikel BIJZONDERE BEPALING 1. BEGRIPPEN 2. VERZEKERINGSGEBIED 3. OMVANG VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied wereld exclusief USA/Canada... 3

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Polisvoorwaardenblad 349-00 Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 1 Overdracht De maatschappij heeft

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave PK080-14/7 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde risico 2 Wachttijd 3 Verlening van rechtsbijstand 4 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 Model GAVB 06-1 (52458) European Warranty Services B.V. Office: +31 (0)88.054.50.00 Mail: info@ewsinsurance.eu Inhoud Algemeen Artikel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (ABD-0601) Aansprakelijkheid voor veterinaire beroepen

Verzekeringsvoorwaarden (ABD-0601) Aansprakelijkheid voor veterinaire beroepen Verzekeringsvoorwaarden (ABD-0601) Aansprakelijkheid voor veterinaire beroepen Overzicht zie artikel BIJZONDERE BEPALING 1. BEGRIPPEN 2. VERZEKERINGSGEBIED 3. OMVANG VAN DE DEKKING 4. - aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polisvoorwaarden Polismantel 515-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Rubriek I Algemeen Begripsomschrijving

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Voorwaardenblad 362-94 Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het

Nadere informatie

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.)

Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Voorwaardenblad 353-90 Voorwaarden Verhaalsservice Autoschade (V.S.A.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 1 Verzekerden De verzekerden

Nadere informatie

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Begripsomschrijvingen Verzekerden Verzekerde hoedanigheid Omvang van de dekking Verzekerde kosten Verlening

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep verzekeringsgroep (424) A60.1264-01/02 Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 2.2 De kosten van de rechtsbijstand 2.3 De wachttijd

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep verzekeringsgroep Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden van de verzekeringnemer

Nadere informatie

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-RB-09-09 1 Algemeen De verzekering geeft recht op rechtsbijstand met betrekking tot het motorrijtuig als omschreven in art. 2.2.

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11 Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Nationale Nederlanden Module Verhaalsrechtsbijstand 533-11 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006)

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) 10-5554-01 D ABN AMRO Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering

Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven op het polisblad; b. de firmanten, vennoten, bestuurders

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (ABH-0911) Aansprakelijkheid voor huisartsen

Verzekeringsvoorwaarden (ABH-0911) Aansprakelijkheid voor huisartsen Verzekeringsvoorwaarden (ABH-0911) Aansprakelijkheid voor huisartsen Overzicht zie artikel BIJZONDERE BEPALING 1. BEGRIPPEN 2. VERZEKERINGSGEBIED 3. OMVANG VAN DE DEKKING 4. - Rubriek A en B: Algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE INLEIDING Inleiding Waar hebben de verzekerden recht op? Wat verwachten wij van een

Nadere informatie

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A M 03.5.10-1111 Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Rubriek A Rubriek B Rubriek C Rubriek D Specifieke begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Home 1 Aansprakelijkheidsverzekering Algemene Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Kosten ter voorkoming of vermindering van schade Artikel 3 Kosten van verweer Artikel 4 Wettelijke rente Artikel 5

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (422) (422) 60.1259-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015)

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) 10-5554-01 E De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid voor Zorginstellingen en Organisaties (AZO-1203)

Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid voor Zorginstellingen en Organisaties (AZO-1203) Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid voor Zorginstellingen en Organisaties (AZO-1203) Inhoudsopgave Artikel pagina Artikel pagina ALGEMEEN 1. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN 2 2. BEGRIPPEN 2 3. VERZEKERINGSGEBIED

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding De LAD is de representatieve werknemersorganisatie voor artsen in Nederland. De LAD behartigt de materiële en immateriële belangen

Nadere informatie

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

LBA 05. Productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering LBA 05 Productvoorwaarden Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering Artikel 3 Verzekeringsgebied Artikel 4 Uitsluitingen Artikel 5 Premie Artikel

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Bestuurdersaansprakelijkheid

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Bestuurdersaansprakelijkheid Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk De voor Vereniging van Eigenaren vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van uw. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Rechtsbijstanddekking RB 2013-1

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Rechtsbijstanddekking RB 2013-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Overdracht Begripsomschrijvingen Omschrijving van de rechtsbijstanddekking Verplichtingen van de verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen 2 2 Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen en insluitingen 4 Artikel 4 Vervaltermijn na

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) (424) 60.1264-01/15 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS rechtsbijstand verzekering voor tucht- en strafrecht (Wet BIG) Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, die

Nadere informatie

In de voorwaarden van de verzekering wordt verstaan onder: '$6: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

In de voorwaarden van de verzekering wordt verstaan onder: '$6: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. $OJHPHQH9RRUZDDUGHQ YRRU'$6UHFKWVELMVWDQGYHU]HNHULQJHQ/ De voorwaarden van een DAS rechtsbijstand verzekering worden gevormd door deze Algemene Voorwaarden en de bij de verzekerde rubriek(en) behorende

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor VvE 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 415 Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden. Auto Rechtsbijstandverzekering

Bijzondere Voorwaarden. Auto Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden Auto Rechtsbijstandverzekering 1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Auto Rechtsbijstandsverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP)

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (A 201) Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) In aanvulling op de van toepassing zijnde algemene en

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekerden: a. de verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. de huisgenoten en familieleden van de verzekeringnemer voorzover

Nadere informatie

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict VOORWAARDEN Verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL R 03.5.03 A INHOUD ARTIKEL 1 UITVOERING DOOR DAS ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 VERZEKERDE MOTORRIJTUIGEN

Nadere informatie

Reglement juridisch advies en bijstand

Reglement juridisch advies en bijstand Reglement juridisch advies en bijstand De Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere bereiken door het verlenen van juridische bijstand aan de leden

Nadere informatie

- ANKER VERZUIM PAKKET VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

- ANKER VERZUIM PAKKET VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND - ANKER VERZUIM PAKKET VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden inzake het Anker Verzuim Pakket, model 1461-0901. Inhoud van de polis Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting 1.6 Omstandigheid 1.7 Schade 1.8 Verzekerde 1.9 Verzekering

Nadere informatie

POL sb=k POSTADRES POSTBUS 318 KANTOORADRES LANGE MARKTSTRAAT 28. VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING (motorrijtuigen en verkeersdekking)

POL sb=k POSTADRES POSTBUS 318 KANTOORADRES LANGE MARKTSTRAAT 28. VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING (motorrijtuigen en verkeersdekking) POL sb=k POSTADRES POSTBUS 318 8901 BC LEEUWARDEN KANTOORADRES LANGE MARKTSTRAAT 28 GIRONUMMER 966349 RABOBANK 33 54 78 700 INTERNET www fbto nl VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING (motorrijtuigen en

Nadere informatie

Bijzondere verzekeringsvoorwaarden autorechtsbijstandsverzekering

Bijzondere verzekeringsvoorwaarden autorechtsbijstandsverzekering Bijzondere verzekeringsvoorwaarden autorechtsbijstandsverzekering 2014 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden autorechtsbijstandsverzekering 1 / 12 P2010.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

Module Verhaalsrechtsbijstand

Module Verhaalsrechtsbijstand Papier / Kleur Paper3 / White Printmode Duplex Long Edge Pagina in printjob (46 / 112) omr 081001159033000000000000 A4 in printjob (33 / 132) Event Id OFFREREN_00090000145_2005-04-21-16.39.59.820400Pagina

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake

Nadere informatie

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. www.mandema.nl

Verder kijken, verder komen. Uw voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. www.mandema.nl Uw voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering www.mandema.nl VOORWAARDEN Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WWW.MANDEMA.NL Mandema en Partners Volmacht B.V. Amsterdam INHOUD RUBRIEK ALGEMEEN

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen BCZ 2006 Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen 1 Algemene bepalingen 1.1 De overeenkomst a Deze verzekering is een overeenkomst tussen de op het polisblad genoemde verzekeringnemer

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 417 Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende

Nadere informatie

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Univé Voorwaarden Rechtsbijstandsdekking

Univé Voorwaarden Rechtsbijstandsdekking Univé Voorwaarden Rechtsbijstandsdekking Coöperatie Univé u.a. Postbus 607 8000 ap Zwolle Nederland T +31 (0)38 4 278 588 F +31 (0)38 4 278 818 E gezondondernemenplan@unive.nl Deze voorwaarden vormen één

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1. A. Algemene Voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1. A. Algemene Voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/beroepen Verzekeringsvoorwaarden AMB 90/1 A. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities a. verzekerden De verzekerden zijn:

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) (421) 60.1263-11/13 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572) (572) 60.0646-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3 De verlening van de rechtsbijstand en de beperkingen Artikel 4 Onvermogen Artikel

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden Aansprakelijkheid

Rubrieksvoorwaarden Aansprakelijkheid Rubrieksvoorwaarden Aansprakelijkheid ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerden 1.1.1 De verzekeringnemer, alsmede de vennoten, firmanten, commissarissen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.4713 (147.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Rechtsbijstandverzekering Polisvoorwaarden Voorwaardenblad 371-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omvang dekking 2 Rechthebbenden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen Voorwaardenblad 379-00 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 500-20.1504 Datum

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor de administratieve sector, detailhandel en horeca (421) (421) A60.1263-06/07 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424)

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (424) (424) A60.1264-06/07 Inhoud Algemeen (Rubriek A) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polismantel 515-92 Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Artikel 35-42.1504 Datum 1 april 2015 pagina Rubriek I Algemene verzekerings voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Kosten

Nadere informatie

Reglement Rechtskundige Bijstand

Reglement Rechtskundige Bijstand Reglement Rechtskundige Bijstand Definities Artikel 1 (definities) In dit reglement wordt verstaan onder: a) De ACP: Politievakbond ACP, gevestigd en kantoorhoudend te Leusden. b) Het lid: de natuurlijke

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren Wat is verzekerd? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden als particulier voor schade die u of een van uw gezinsleden toebrengt: - Aan zaken en personen buiten uw gezin - Aan personen

Nadere informatie

RUBRIEK ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen RUBRIEK A RUBRIEK B RUBRIEK C RUBRIEK D. Delta Lloyd Schadeverzekering NV

RUBRIEK ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen RUBRIEK A RUBRIEK B RUBRIEK C RUBRIEK D. Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.10 A INHOUD RUBRIEK ALGEMEEN Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 2 Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Beredddingskosten 1.2 Gebeurtenis 1.3 IVB 1.4 Schade 1.5 Verzekerd werkmaterieel 1.6 Verzekerde 1.7 Verzekering 1.8 Verzekeringsbewijs 1.9

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden. Versie

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden. Versie Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Versie 01-2015 Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Omvang van de dekking... 4 Artikel 4 Vervaltermijn na standpuntbepaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor medici en paramedici 2005-G Omschrijving van de dekking

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor medici en paramedici 2005-G Omschrijving van de dekking Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde 1.2 Derden 1.3 Schade 1.4 Milieuaantasting 1.5 Aanspraak 1.6 Omstandigheid 1.7 Handelen of nalaten 1.8 Geldigheidsduur 1.9 Verzekeringsjaar

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering P01B1501. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering P01B1501. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven op het polisblad; b. de firmanten, vennoten,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de Dienstverlening gelden deze polisvoorwaarden.

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijke Dienstverlening Polisvoorwaarden Polismantel 525-97 Wegwijzer zie artikel Rubriek I Algemene polisvoorwaarden Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 2014

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 2014 Wat vindt u waar? Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Rubriek A. Algemene aansprakelijkheid Artikel 2. Algemene omschrijving van de dekking Artikel 8. Omschrijving van de dekking 2.1 Algemene

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

Aansprakelijkheidsverzekering voor notarissen Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor notarissen Polisvoorwaarden Polismantel 516-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Rubriek I Algemeen Begripsomschrijving

Nadere informatie

In dit reglement worden de kaders beschreven waarbinnen leden van de VMHP een beroep kunnen doen op juridisch advies en / of bijstand.

In dit reglement worden de kaders beschreven waarbinnen leden van de VMHP een beroep kunnen doen op juridisch advies en / of bijstand. DEFINITIEF van 12 mei 2017 Reglement juridisch advies en bijstand Doel: de Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere bereiken door het verlenen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden KNMvD rechtsbijstand en aansprakelijkheid polis

Verzekeringsvoorwaarden KNMvD rechtsbijstand en aansprakelijkheid polis Verzekeringsvoorwaarden KNMvD rechtsbijstand en aansprakelijkheid polis 08.04.0071 Voor u liggen de verzekeringsvoorwaarden van de KNMvD rechtsbijstand en aansprakelijkheid polis. Wij hebben deze onderverdeeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering nr. 1362 1. Begripsomschrijvingen 1.1 SRK: de maatschappij heeft voor de uitvoering van de polisdekking SRK Rechtsbijstand (Stichting Schaderegelings-kantoor

Nadere informatie

Bedrijven en beroepen

Bedrijven en beroepen Page 1 of 7 542-93 Bedrijven en beroepen AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN EN BEROEPEN Polismantel 542-93 Wegwijzer zie artikel zie artikel - Begripsomschrijving 1 - Geleverde 3.4 zaken/verrichte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie