Verzekeringsvoorwaarden (ARLAD 1401) Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsvoorwaarden (ARLAD 1401) Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand"

Transcriptie

1 Verzekeringsvoorwaarden (ARLAD 1401) Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand voor de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband Overzicht pagina ALGEMENE BEPALINGEN 1. ALGEMEEN BEGRIPPEN VERZEKERINGSGEBIED PREMIE EN VOORWAARDEN GESCHILLEN 2. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (BEROEP EN PARTICULIER) 6. OMVANG VAN DE DEKKING BEGRENZING NAAR TIJD UITSLUITINGEN AANSPRAKELIJKHEIDS- VERZEKERING 4. RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 9. OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAAK OP RECHTSBIJSTAND TIJDSTIP ONTSTAAN VAN RECHT OP RECHTSBIJSTAND KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND OVERDRACHT VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE BESLISSING OVER HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND BESTAAN JURIDISCH PROBLEEM TWIJFELACHTIG UITSLUITINGEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 8. ALGEMENE BEPALINGEN toepassing zijnde eigen risico s. Overeenkomstig wordt gehandeld indien aanspraak gemaakt kan worden op een uitkering op grond van een wet of andere voorziening. ARTIKEL 2. BEGRIPPEN In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 2.1. Verzekerde Het in Nederland woonachtige dan wel in het buitenland woonachtige, maar in Nederland werkend lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband dat in het bezit is van het wettelijk erkende artsdiploma, dan wel gepromoveerd is in de geneeskunde, of Physician Assistant is. Daaronder ook begrepen de ZZP er als bedoeld in artikel Voor de apotheker die lid is van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband geldt dat deze in Nederland werkzaam moet zijn en in het bezit moet zijn van het wettelijk erkend apothersdiploma Verzekeringnemer De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, gevestigd te Utrecht. Hierna te noemen LAD VvAA VvAA schadeverzekeringen nv, zijnde de verzekeraar, gevestigd te Utrecht VvAA rechtsbijstand Stichting VvAA Rechtsbijstand, hierna te noemen VvAA rechtsbijstand aan welke organisatie VvAA de uitvoering van het verlenen van de rechtsbijstand krachtens deze voorwaarden heeft overgedragen. VvAA rechtsbijstand is gevestigd te Utrecht _02 ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden vormen één geheel met de van toepassing zijnde Algemene voorwaarden schadeverzekeringen Van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen zijn artikel en artikel 8 niet van toepassing Deze verzekering is uitsluitend van toepassing voor leden van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) Samenloop van verzekeringen Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen geldt dat - indien - zo deze verzekering niet bestond - aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade en/of kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, de verzekering zal lopen als aanvulling op die elders lopende verzekering. Dit zowel voor het verschil in verzekerd bedrag als voor het verschil in verzekeringsvoorwaarden. Deze aanvulling geldt niet voor de van 2.5. Aanspraak Ten aanzien van de aansprakelijkheidsverzekering: Een tegen de verzekerde schriftelijk ingestelde vordering, waarbij degene die haar instelt uitdrukkelijk aanspraak maakt op vergoeding van schade. Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij VvAA te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld Rechtsbijstand Ten aanzien van de rechtsbijstandverzekering: Rechtsbijstand houdt in: a. het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil, dat de verzekerde betreft; b. het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is geraakt, of dreigt te raken, onder meer door: - het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen strafrechtelijke vorderingen; - het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte; Orteliuslaan 750, Postbus 8153, 3503 RD Utrecht, , 1

2 - het namens hem indienen van verzoek- en/of bezwaarschriften; - het ten uitvoer (doen) leggen van vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken; c. het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand, die voortvloeien uit de bovengenoemde activiteiten, zoals nader omschreven in artikel 9 en Gebeurtenis Ten aanzien van de rechtsbijstandverzekering: Elk voorval of reeks van met elkaar samenhangende voorvallen waarvoor volgens de voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering rechtsbijstand wordt verleend. Een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen wordt als één gebeurtenis aangemerkt die geacht wordt te hebben plaatsgevonden op het moment van het eerste voorval uit de reeks Contractvervaldag De dag waarop de premie verschuldigd is en de overeenkomst met een nieuwe verzekeringstermijn wordt verlengd Polisblad Het blad dat bij de overeenkomst hoort met daarop de gegevens en bepalingen van de verzekering Derde a. Ieder ander dan de verzekerde en VvAA in haar hoedanigheid van verzekeraar; b. Een ondergeschikte van de in artikel 2.1 genoemde verzekerde zal ten opzichte van deze verzekerde als derde worden beschouwd Milieuaantasting Onder milieuaantasting wordt verstaan de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of een besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergrond(se) water(gang) Verzekeringstermijn De termijn, genoemd op het polisblad, waarvoor de verzekering van kracht is Werknemer Degene die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en daarmede zijn/haar inkomsten verwerft, waaronder begrepen de ambtenaar Subrogatie Door vergoeding van schade en kosten gaan alle rechten en vorderingen tegen derden ter zake van de betaalde schade en kosten over op VvAA respectievelijk VvAA rechtsbijstand Verval van rechten Iedere vordering die voortvloeit uit de verzekering vervalt, indien VvAA hiervan niet tijdig in kennis is gesteld. Onder tijdig wordt hier verstaan twee jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis waaruit de verzekerde redelijkerwijs had moeten concluderen dat er mogelijk een beroep op de verzekering had kunnen worden gedaan Privékliniek of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) Onder een privékliniek of Zelfstandig Behandelcentrum (voorheen: niet klinisch behandelcentrum) wordt verstaan een centrum waarin medische planbare zorg wordt verleend door tenminste één medisch specialist, dat juridisch, organisatorisch en fysiek onafhankelijk is van een erkende instelling voor Intramurale Gezondheidszorg en waarin diagnoses en niet-klinische behandelingen van patiënten uitsluitend in dagbehandeling plaatsvinden Bereddingskosten Kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege de verzekeringnemer of een de verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs nodig zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor - indien gevallen - een verzekerde aansprakelijk zou zijn en de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet ZZP er Een zelfstandige zonder personeel (ZZP er) die niet op structurele basis een onderneming voert met het oogmerk om als ZZP er een hoofdfunctie te vervullen en daarmee inkomen te verwerven. ARTIKEL 3. VERZEKERINGSGEBIED 3.1. Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering is van kracht binnen Europa, mits de verzekerde zijn beroep in Nederland uitoefent Rechtsbijstandverzekering Deze verzekering is van kracht in de gehele wereld, mits de verzekerde zijn beroep in Nederland uitoefent. Procedures voor enig internationaal of supernationaal (rechts)college zijn niet gedekt. ARTIKEL 4. PREMIE EN VOORWAARDEN 4.1. Premiebetaling/premieberekening De premie is telkens verschuldigd op de eerste januari en heeft betrekking op een nieuwe verzekeringstermijn. Indien de ingangsdatum van de verzekering niet 1 januari is wordt de eerste premie pro-rata berekend tot de eerstvolgende eerste januari. Als premiebasis geldt uitsluitend het aantal verzekerden aan het begin van elke verzekeringstermijn. Tussentijdse verrekening vanwege een gewijzigd aantal verzekerden vindt niet plaats Aanpassing premie en/of voorwaarden VvAA heeft het recht de premie en of voorwaarden aan te passen. Een eventuele aanpassing geschiedt per 1 januari. Gevolgd zullen daarbij worden de ontwikkelingen die op de individuele portefeuille van VvAA plaatsvinden. Een uitzondering hierop vormt een afwijkend schadeverloop. Bij slecht schadeverloop en daardoor afwijkende premieaanpassing zal verzekeringnemer vooraf gedetailleerd geïnformeerd worden. VvAA zal de verzekeringnemer ten minste 30 dagen voordat de aanpassing wordt doorgevoerd hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. ARTIKEL 5. GESCHILLEN In aanvulling van artikel 13 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen geldt voor de rechtsbijstandverzekering: 5.1. Indien verschil van mening bestaat tussen de verzekerde en VvAA rechtsbijstand ter zake van: 2

3 a. het niet aanwezig zijn van een redelijke kans op gunstig resultaat bij het verlenen van rechtsbijstand; b. het aanwenden van enig rechtsmiddel; c. het accepteren van een verkregen schikkingsvoorstel/aanbod, kan de verzekerde een dergelijk meningsverschil ter beslissing door middel van een bindend advies voorleggen aan een, in overleg met VvAA rechtsbijstand, aan te wijzen advocaat. De kosten, welke aan het verkrijgen van dit advies verbonden zijn, worden gedragen door VvAA rechtsbijstand. Deelt de advocaat de visie van de verzekerde, dan kan hij de behandeling overnemen. Deelt de advocaat de mening van VvAA rechtsbijstand, dan zal VvAA rechtsbijstand de zaak verder afhandelen, tenzij de verzekerde besluit de zaak tot zich te trekken en op eigen kosten voort te zetten. In het geval dat de verzekerde tenslotte alsnog een beter resultaat bereikt, zal VvAA rechtsbijstand de door hem gemaakte kosten dienovereenkomstig vergoeden Indien verschil van mening bestaat tussen de verzekerde en de advocaat, aan wie de behandeling van de zaak is opgedragen, over de vraag inzake het al dan niet: a. aanwezig zijn van een redelijke kans op gunstig resultaat bij het verlenen van rechtsbijstand; b. aanwenden van enig rechtsmiddel; c. accepteren van een verkregen schikkingsvoorstel/aanbod, dan kan de verzekerde de zaak tot zich trekken en op eigen kosten voorzetten. In het geval dat de verzekerde tenslotte een beter resultaat bereikt, zal VvAA rechtsbijstand de door hem gemaakte kosten dienovereenkomstig vergoeden Heeft de verzekerde van VvAA een schriftelijke mededeling ontvangen waarin VvAA rechtsbijstand aangeeft dat er geen (verdere) vergoeding wordt uitgekeerd, dan kan de verzekerde gedurende maximaal 3 jaar na de mededeling van VvAA rechtsbijstand trachten die vergoeding jegens VvAA rechtsbijstand op te eisen, al dan niet in rechte. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (BEROEP EN PARTICULIER) ARTIKEL 6. OMVANG VAN DE DEKKING 6.1. Aansprakelijkheid Verzekerd zijn de geldelijke gevolgen van de verzekerde voor aanspraken, verband houdende met het bevoegd uitoefenen van het beroep van arts, apotheker, Physician Assistant, als waarnemer of ZZP er, tenzij de beroepsuitoefening heeft plaatsgevonden in een instelling voor intramurale gezondheidszorg, privékliniek of zelfstandig behandelcentrum. Onder schade in de zin van deze verzekering wordt verstaan schade door: a. letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood tengevolge hebbende, alsmede de daaruit voortvloeiende schade (hierna te noemen personenschade); b. beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken alsmede de daaruit voortvloeiende schade (hierna te noemen zaakschade); c. aantasting van het vermogen, niet zijnde het gevolg van personen en/of zaakschade (hierna te noemen vermogensschade), voor zover de verzekerde tegenover de patiënt aansprakelijk is Tevens dekt de verzekering de geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade in de hoedanigheid van: a. werkgever/opdrachtgever; b. eigenaar/exploitant van een gebouw of gedeelte daarvan, waarin de apotheek of huispraktijk wordt uitgeoefend; c. huisartsopleider of achterwacht bij de begeleiding van een arts in opleiding tot huisarts, voor zover de verzekerde als zodanig is aangesteld; Alsmede geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit: d. het lesgeven; e. het bekleden van nevenfuncties zoals bijvoorbeeld commissaris, adviseur of secretaris van een vereniging, stichting en dergelijke in de hoedanigheid van arts, apotheker of Physician Assistant. De aansprakelijkheid als bestuurder is niet onder deze verzekering begrepen; f. met inachtneming van het bepaalde in artikel onder c, het verrichten van keuringen; g. het incidenteel verlenen van hulp bij ongevallen of plotseling opkomende ziekten. Ten aanzien van de particuliere aansprakelijkheid, buiten beroep of bedrijf, is verzekerd de schade die verband houdt met het bekleden van nevenfuncties zoals bijvoorbeeld commissaris, adviseur of secretaris van een vereniging, stichting en dergelijke. De aansprakelijkheid als bestuurder is niet onder deze verzekering begrepen Voorts dekt de verzekering de geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade: a. die (inclusief het in- en uitstappen) is veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig of (lucht)vaartuig, met inbegrip van de schade aan het vervoermiddel, behalve in geval van joyriding; b. die is veroorzaakt met of door zaken tijdens het laden of lossen van een voertuig of vaartuig, met uitsluiting van de schade aan het vervoermiddel; c. die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat door een ondergeschikte wordt gebruikt en waarvan de werkgever geen bezitter of houder is. Deze dekking geldt uitsluitend voor de verzekerde in de hoedanigheid van werkgever/opdrachtgever en voor zover hiervoor geen dekking is op een andere verzekering; van deze verzekering blijft uitgesloten het eigen risico dat krachtens zo n andere verzekering wordt gelopen; d. die is veroorzaakt met of door een aanhangwagen, die na van een motorrijtuig te zijn losgekoppeld of losgeraakt buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; e. die is veroorzaakt met of door niet-kentekenplichtige motorrijtuigen. Indien ten tijde en ter plaatse van het veroorzaken van de schade een verplichting geldt tot het verzekeren van de aansprakelijkheid voor deze voertuigen overeenkomstig de WAM of een analoge wet, dan dekt de verzekering slechts het meerdere boven hetgeen verzekerd is of verzekerd had dienen te zijn; f. die ondergeschikte van de verzekerde lijdt door een ongeval met een motorrijtuig, anders dan met een motorrijtuig waarvoor bij de werkgever de verplichting tot het verzekeren van het aansprakelijkheidsrisico rust, en de verzekerde als werkgever verplicht is de schade te vergoeden en het gebruik van het motorrijtuig verband houdt met de uitoefening van werkzaamheden in opdracht van de verzekerde. De vergoeding is beperkt tot de schade die de werkgever wettelijk verplicht is te vergoeden, voor zover er geen recht bestaat op een vergoeding krachtens een andere verzekering, een uitkering of een verstrekking uit andere hoofde. Van deze dekking is uitgesloten de werknemer die tevens directeur/grootaandeelhouder is van een rechtspersoon en deze rechtspersoon aansprakelijk is voor de schade. 3

4 Aanvullende dekking In afwijking van het bepaalde in artikel geeft deze verzekering een aanvullende dekking voor verzekerden in loondienst of een met loondienst gelijkgestelde arbeidsverhouding als arts, apotheker, ZZP er, Physician Assistant of als waarnemer in een instelling voor intramurale gezondheidszorg, privékliniek of zelfstandig behandelcentrum, indien de verzekering van die instelling, werkgever of opdrachtgever anders dan in de vorm van een eigen risico geen dekking biedt Zekerheidsstelling De verzekering dekt tevens de te stellen zekerheid (cautie) tot maximaal ,- maar wordt uitsluitend als voorschot verleend indien ter waarborging van rechten van een benadeelde een zekerheidsstelling voor onder deze verzekering gedekte kosten wordt verlangd Milieuaansprakelijkheid Verzekerd is de aansprakelijkheid voor personen- of zaakschade tengevolge van een milieuaantasting die plotseling en onzeker is en die rechtstreeks plaatsvindt van waaruit de verzekerde de werkzaamheden verricht of doet verrichten Meer vorderingen Leidt één milieuaantasting tot meer dan één vordering tot schadevergoeding, dan worden deze vorderingen als één vordering beschouwd, en geacht door VvAA te zijn ontvangen ten tijde dat zij de eerste vordering heeft ontvangen. Onder één milieuaantasting wordt verstaan een al dan niet onderbroken reeks van milieuaantastingen die dezelfde of een gelijkwaardige oorzaak hebben Meer vorderingen/bereddingskosten Alle vorderingen tot vergoeding van bereddingskosten worden, voor zover zij voortvloeien uit één aantasting of onmiddellijke dreigende aantasting van het milieu, als één vordering beschouwd en geacht als zodanig door VvAA te zijn ontvangen zodra de verzekerde met het treffen van bereddingsmaatregelen een begin heeft gemaakt Bijzondere vergoedingen Kosten, voortvloeiende uit een schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is en zijn aansprakelijkheid onder de dekking van deze polis valt, worden door VvAA eveneens vergoed voor zover betrekking hebbende op: a. bereddingskosten; b. rechtsbijstand, die met toestemming van VvAA wordt verleend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakte straf of tuchtzaak; c. rechtsbijstand en proceskosten van een door een benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakte procedure, indien naar aanleiding van een aanspraak in rechte een vordering tot schadevergoeding tegen de verzekerde wordt ingesteld; d. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom, voor zover opeisbaar gesteld Maximale schadevergoeding Per aanspraak wordt maximaal vergoed: a. het op het polisblad vermelde bedrag voor personen en/of zaakschade inclusief het bepaalde in artikel en artikel ; b. het op het polisblad vermelde bedrag voor vermogensschade; c. voor onkosten als omschreven in artikel 6.3 een zelfde bedrag als het verzekerde bedrag per aanspraak voor personen- en/of zaakschade; Per kalenderjaar wordt, per in artikel 2.1 bedoelde verzekerde, nimmer meer vergoed dan 2 keer de van toepassing zijnde maximale vergoeding. ARTIKEL 7. BEGRENZING NAAR TIJD 7.1. Voor de verzekerde is de geldigheidsduur van de verzekering de periode vanaf de datum van aanvang van het lidmaatschap van de LAD tot het einde van dit lidmaatschap of tot het einde van de verzekering als omschreven in artikel 4 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen. De verzekering geeft dekking voor schade die veroorzaakt, ontstaan en gemeld is binnen - de geldigheidsduur van de verzekering en - gedurende de periode dat de verzekerde lid is van de LAD Met terzijdestelling van artikel 7.1 en onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, geldt de dekking voor aansprakelijkheid ook in het geval de verzekerde geen lid meer is van de LAD (uitloopdekking), zulks met in achtneming van de hieronder opgenomen bepalingen: - de verzekerde oefent het beroep van arts, apotheker of Physician Assistant definitief niet meer uit; - de schade moet zijn ontstaan en veroorzaakt binnen de geldigheidsduur van de verzekering; - de schade moet zijn ontstaan en gemeld binnen 20 jaar na einde lidmaatschap; Voor de uitloopdekking gelden de voorwaarden zoals vastgesteld voor het betreffende uitloopjaar waarin de schade wordt gemeld. ARTIKEL 8. AANVULLENDE UITSLUITINGEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING In aanvulling op artikel 8 van de Algemene voorwaarden schadeverzekeringen is tevens van deze verzekering uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: a. die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig of een (lucht) vaartuig, behoudens het bepaalde in artikel 6.1.3; b. die is veroorzaakt aan zaken van derden, die de verzekerde of iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke andere reden dan ook onder zijn opzicht heeft met dien verstande, dat deze uitsluiting niet van toepassing is voor schade: 1. aan zaken van een verzekerde assistent, anders dan schade aan een motorrijtuig, geld of geldswaardig papier, waarvoor de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is; 2. aan zaken van patiënten tengevolge van activiteiten bij hen thuis, met dien verstande dat per aanspraak een eigen risico geldt van 100,- en maximaal 5.000,- wordt vergoed; 3. aan zaken, die een verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover ter zake daarvan door een brandassuradeur schade is vergoed; c. aan en waardevermindering van door de verzekerde zelf geleverde zaken, waaronder mede zijn begrepen de kosten van vervanging of herstel van die zaken, alsmede schade door het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de geleverde of behandelde zaken; d. die de verzekerde moet vergoeden, terwijl de schade niet op een derde kan worden verhaald tengevolge van een door hem zonder toestemming van VvAA aangegane overeenkomst; 4

5 e. die voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen; f. die de verzekerde moet vergoeden omdat hij een overeenkomst niet of niet tijdig is nagekomen, tenzij het overeenkomsten betreft strekkende tot medische behandeling, verpleging en/of verzorging, dan wel het afleveren van medicijnen; g. die voortvloeit uit medisch experimenteel onderzoek op gezonde proefpersonen; h. door atoom en/of nucleaire energie reacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Deze uitsluiting is niet van toepassing op isotopen gebruikt voor medische en/of technische doeleinden, voor zover deze in het algemeen onder dezelfde omstandigheden zou worden toegepast tijdens het bevoegd uitoefenen van het beroep. alsmede voor schade en kosten met betrekking tot milieuaansprakelijkheid: i. indien tevens bij een andere verzekeraar voor dit risico een verzekering loopt; j. door wie ook gemaakt teneinde de milieuaantasting op en de gevolgen daarvan voor een verzekerde locatie zelf te beperken of ongedaan te maken, behoudens voorzover de verzekerde aantoont, dat deze kosten tevens bereddingskosten zijn; k. als gevolg van een handelen of nalaten dat in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van het milieu; l. tegenover zijn ondergeschikten, die door hen wordt geleden en die verband houdt met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de verzekerde; m. als gevolg van zure depositie die niet uitsluitend door de verzekerde vanaf één locatie is veroorzaakt. Onder zure depositie wordt verstaan de depositie vanuit de lucht van stoffen, die direct of indirect de zuurgraad beïnvloeden; n. als gevolg van milieuaantastingen die door de benadeelden behoren te worden geduld; o. van genetische aard. RECHTSBIJSTANDVERZEKERING ARTIKEL 9. OMVANG VAN DE DEKKING VvAA rechtsbijstand verleent aan de in artikel 2.1 genoemde verzekerden, rechtsbijstand, met inachtneming van de uitsluitingen als genoemd in artikel 18 met betrekking tot een gebeurtenis inzake: 9.1. Vorderingen uit arbeidsovereenkomst Rechtsbijstand (zowel eisend als verwerend), die aan een verzekerde in zijn hoedanigheid van werknemer moet worden verleend ter zake van vorderingen, die berusten op de bepalingen van de Ambtenarenwet, de Ambtenarenreglementen of andere op hem in zijn verzekerde hoedanigheid toepasselijke bepalingen, alsmede daarmee samenhangende vorderingen. De omvang van de dekking betreft uitsluitend die zaken die - in verband met het procesmonopolie van de advocatuur - slechts door advocaten kunnen worden behandeld, alsmede die zaken waarin de verzekerde optreedt als verwerende partij in kort geding Straf- en tuchtzaken a. Rechtsbijstand, die aan een verzekerde moet worden verleend in een tegen hem gerichte strafvervolging, bij het (voor) onderzoek en ter zake van alle in verband daarmee tegen hem genomen maatregelen, dan wel in verband met een tegen hem ingediende klacht bij een met medisch tuchtrechtspraak belast college. Het handelen of nalaten naar aanleiding waarvan wordt vervolgd, respectievelijk wordt geklaagd, dient in rechtstreeks verband te staan met de beroepsuitoefening van de verzekerde (art. 2.1). b. De rechtsbijstand als omschreven onder a biedt een aanvullende dekking op een elders lopende verzekering als bedoeld in artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden. De verzekerde als bedoeld in artikel 2.1 komt alleen in aanmerking voor deze aanvullende dekking voor rechtsbijstand als tevens voldaan wordt aan alle overige verzekeringsvoorwaarden van deze rechtsbijstandverzekering. c. In het geval de werkgever of opdrachtgever dan wel de voormalig werkgever of opdrachtgever in het geheel geen rechtsbijstandverzekering ten behoeve van deze verzekerde heeft gesloten of sluit, respectievelijk sloot, biedt onderhavige verzekering dekking aan de verzekerde ter zake van rechtsbijstand als omschreven onder a. d. Het onder c bepaalde geldt tevens in het geval de verzekerde geen werkgever of opdrachtgever had toen de gebeurtenis, waarvoor onderhavige verzekering rechtsbijstand beoogt te verlenen, zich voordeed en verzekerde evenmin zelf anderszins een rechtsbijstandverzekering had gesloten. e. De verzekerde, als bedoeld in artikel 2.1, komt alleen in aanmerking voor de dekking als bedoeld onder c en d indien tevens voldaan wordt aan alle overige verzekeringsvoorwaarden van deze rechtsbijstandverzekering Overige bepalingen a. Indien in straf- en tuchtzaken het (strafbare) feit of één van de (strafbare) feiten, waarvan de verzekerde wordt verdacht, getuigt van opzet, wordt geen dekking verleend. In deze gevallen zal VvAA rechtsbijstand de door de verzekerde gemaakte kosten van rechtsbijstand achteraf alsnog vergoeden, als uit de onherroepelijke eindbeslissing in de zaak blijkt, dat van een dergelijk handelen of nalaten geen sprake was. b. Indien in straf- en tuchtzaken het (strafbare) feit of één van de (strafbare) feiten, waarvan de verzekerde wordt verdacht, getuigt van het plegen van enigerlei seksuele handeling met een patiënt(e), wordt geen dekking verleend. In deze gevallen zal VvAA rechtsbijstand de door de verzekerde gemaakte kosten van rechtsbijstand achteraf alsnog vergoeden, als uit de onherroepelijke eindbeslissing in de zaak blijkt, dat van een dergelijk handelen geen sprake was. Indien echter de verzekerde - ten genoege van VvAA rechtsbijstand - aantoont dat hij heeft gehandeld volgens de beroepsethische en beroepsinhoudelijke normen van zijn beroepsgroep zal VvAA rechtsbijstand op deze uitsluiting geen beroep doen. ARTIKEL 10. AANSPRAAK OP RECHTSBIJSTAND De verzekering geeft de verzekerde aanspraak op rechtsbijstand, zoals in deze voorwaarden omschreven, indien zich tijdens de verzekeringsduur en vanaf het moment dat de verzekering van kracht wordt voor LAD-leden en voor hen die later lid worden, drie maanden nadat men lid is geworden, zich een gebeurtenis voordoet, die voor de verzekerde een concreet juridisch probleem doet ontstaan. Een verzekerde kan zonder toestemming van de verzekeringnemer geen beroep doen op deze verzekering Met terzijdestelling van artikel 18 onder d en onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, geldt de dekking voor Straf- en tuchtzaken ook in het geval de verzekerde geen lid meer is van de LAD (uitloopdekking), zulks met in achtneming van de hieronder opgenomen bepalingen: 5

6 - de verzekerde oefent het beroep van arts, apotheker dan wel Physician Assistant definitief niet meer uit; - de verzekerde is voorafgaande aan het einde van het lidmaatschap tenminste 3 jaar aaneengesloten lid van de LAD geweest; - de duur van de dekking is gelijk aan de periode van het lidmaatschap van de LAD, zulks met een maximum van 5 jaar; - de verzekerde kosten van rechtsbijstand bedragen maximaal ,- per gebeurtenis. ARTIKEL 11. TIJDSTIP ONTSTAAN VAN RECHT OP RECHTSBIJSTAND Gebeurtenis binnen de verzekeringsduur Rechtsbijstand wordt slechts verleend indien zich tijdens de looptijd van de verzekering en na eventuele wachttijd een gebeurtenis voordoet, die voor de verzekerde een concreet juridisch probleem doet ontstaan, dat hij niet kende of behoorde te kennen of dat redelijkerwijze niet voorzienbaar was Tijdstip van ontstaan van een gebeurtenis De gebeurtenis wordt geacht te zijn ontstaan: a. bij strafvervolging en/of behandeling door een met medische tuchtrechtspraak belast college: op het tijdstip, waarop de verzekerde een kunstfout heeft gemaakt of zou hebben gemaakt, dan wel een betreffend voorschrift of een wettelijke bepaling heeft overtreden of zou hebben overtreden; b. inzake vorderingen uit arbeidsovereenkomst: op het tijdstip, waarop het eerste incident waarop het conflict tussen de verzekerde en zijn werkgever redelijkerwijs is te herleiden, zich voordeed. In ieder geval is daarvan sprake wanneer de verzekerde of de wederpartij de wettelijke of contractuele verplichtingen niet is of zou zijn nagekomen. ARTIKEL 12. KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND Maximale vergoeding Tenzij op het polisblad anders is aangegeven, worden de kosten van rechtsbijstand voor gebeurtenissen waarvoor op grond van de verzekeringsvoorwaarden verzekeringsdekking wordt verleend, vergoed tot maximaal ,- per gebeurtenis in het geval de rechtsbijstand wordt verleend in Europa. Echter, in het geval de rechtsbijstand wordt verleend buiten Europa geldt een maximum van ,- per gebeurtenis Verzekerde kosten Voor rekening van VvAA rechtsbijstand komen: a. de kosten van advies en behandeling door de eigen deskundigen van VvAA rechtsbijstand; b. tot maximaal het in de voorwaarden of op het polisblad vermelde bedrag, de volgende externe kosten: - de kosten van de door VvAA rechtsbijstand ingeschakelde (externe) advocaat, dan wel andere deskundige, en van de in diens opdracht in overleg met VvAA rechtsbijstand genomen (rechts )maatregelen, voorzover deze kosten in het algemeen als redelijk worden beschouwd; - de kosten van getuigen, voor zover door de rechter toegewezen; - de proceskosten van de verzekerde en van de tegenpartij, voor zover die krachtens een onherroepelijk vonnis ten laste van de verzekerde komen; - de kosten van het ten uitvoerleggen van een vonnis gedurende maximaal vijf jaar, nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden Voor het geval een verzekerde zich op uitdrukkelijk verzoek van VvAA rechtsbijstand zal laten bijstaan door een door VvAA rechtsbijstand aangewezen advocaat zullen de in artikel 12.1 genoemde maximumbedragen niet van kracht zijn De in artikel 12.1 genoemde maximumbedragen zullen slechts dan niet van kracht zijn, wanneer zulks door VvAA rechtsbijstand nadrukkelijk en schriftelijk aan de verzekerde ter kennis is gebracht Indien bij een proces arbitrage of bindend advies - dan wel krachtens enige andere regeling - de tegenpartij tot vergoeding van kosten wordt veroordeeld, komt het bedrag van deze kosten ten gunste van VvAA rechtsbijstand Indien de verzekerde de BTW kan verrekenen met de door hem verschuldigde BTW afdrachten, komt deze niet voor vergoeding in aanmerking Indien de verzekerde elders vergoeding kan verlangen van de kosten van rechtsbijstand op grond van een onherroepelijk vonnis of op grond van wettelijke bepalingen, zoals de artikelen 591 en 591a Wetboek van Strafvordering, dan komen deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking uit deze verzekering. VvAA rechtsbijstand zal de verzekerde bijstand verlenen bij het terugvragen of verhalen van voorgeschoten kosten van rechtsbijstand Indien de verzekerde een beroep kan doen op de Wet op de rechtsbijstand of een soortgelijke wet, dan komen de kosten, zoals vermeld in artikel 12.1 niet voor vergoeding in aanmerking uit deze verzekering. De zogenaamde eigen bijdrage zal aan de verzekerde wel worden vergoed De in dit artikel genoemde kosten zijn uitsluitend voor rekening van VvAA rechtsbijstand, indien en voor zover zij niet verhaalbaar zijn, de kosten van verkrijging van zulk een verhaal daarbij inbegrepen Onder kosten van rechtsbijstand zijn niet begrepen aan de verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes of dwangsommen Indien het rechtsprobleem gedeeltelijk onder de dekking volgens de verzekeringsvoorwaarden valt, worden de aan het verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten door VvAA rechtsbijstand naar rato vergoed. ARTIKEL 13. OVERDRACHT VvAA heeft het verlenen van rechtsbijstand overgedragen aan VvAA rechtsbijstand. VvAA garandeert de nakoming door VvAA rechtsbijstand van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen. De verzekerde gaat akkoord met deze overdracht. ARTIKEL 14. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 van de Algemene voorwaarden schade verzekeringen geldt het volgende: Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor VvAA rechtsbijstand kan leiden tot een verplichting om rechtsbijstand te verlenen, is hij verplicht VvAA rechtsbijstand: a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis schriftelijk te melden; 6

7 b. zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en stukken toe te zenden; c. zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van hemzelf en/of de belangen van VvAA rechtsbijstand zou kunnen schaden De verzekerde is verplicht VvAA rechtsbijstand en de door haar ingeschakelde deskundigen alle door hen in verband met de behandeling van een zaak gewenste medewerking te verlenen, inlichtingen te verstrekken en stukken ter beschikking te stellen De verzekerde, die een verzoekschrift krachtens artikel 591 of 591a Wetboek van Strafvordering kan indienen, is daartoe op verzoek van VvAA rechtsbijstand verplicht De verzekerde, die zich in een strafproces tegen een derde als civiele partij kan stellen, is daartoe op verzoek van VvAA rechtsbijstand verplicht Door aanspraak te maken op rechtsbijstand krachtens de polis machtigt de verzekerde VvAA rechtsbijstand onherroepelijk, inzage te nemen in de stukken, die een advocaat of andere deskundige in verband met de behandeling van de zaak ter beschikking heeft of kan krijgen De verzekerde onthoudt zich van de inschakeling van externe deskundigen en/of advocaten zonder voorafgaand overleg met VvAA rechtsbijstand De verzekerde is verplicht zorg te dragen voor de naleving van de verzekeringsvoorwaarden door externe deskundigen voor zover die voorwaarden hun positie ten opzichte van VvAA rechtsbijstand regelen De verzekerde is verplicht VvAA rechtsbijstand schriftelijk te machtigen tot het beschikken over het als zekerheid gestelde bedrag zodra dit is vrijgekomen. Indien en voor zover dit als zekerheid gestelde bedrag niet aan VvAA rechtsbijstand wordt vrijgegeven, is de verzekerde verplicht dit door VvAA rechtsbijstand als voorschot gestorte bedrag aan haar terug te betalen. De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde één van deze verplichtingen niet is nagekomen, dan wel indien de verzekerde een ander met de behartiging van zijn belangen heeft belast. ARTIKEL 15. BESLISSING OVER HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND Indien VvAA rechtsbijstand aan de hand van de ontvangen bescheiden van mening is, dat juridische bijstand een redelijke kans op een gunstig resultaat zal opleveren, zal VvAA rechtsbijstand het verlenen van juridische bijstand ter hand nemen. Is VvAA rechtsbijstand echter van oordeel, dat die redelijke kans niet aanwezig is, dan zal zij dit zo spoedig mogelijk onder opgave van redenen mededelen aan de verzekerde. Deze is dan gerechtigd op kosten van VvAA rechtsbijstand het advies in te winnen van een in overleg met VvAA rechtsbijstand aan te wijzen advocaat, zoals omschreven in artikel 5.1 van deze voorwaarden. VvAA rechtsbijstand is niet verplicht zelf buiten Europa rechtsbijstand te verlenen of de organisatie van de rechtsbijstand ter hand te nemen. VvAA rechtsbijstand kan in deze gevallen volstaan met het - achteraf - vergoeden van de gemaakte kosten voor juridische bijstand onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is omschreven. ARTIKEL 16. HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND De rechtsbijstand wordt door VvAA rechtsbijstand zelf verleend. Indien de afwikkeling van de zaak niet door of vanwege VvAA rechtsbijstand kan worden gerealiseerd, zal VvAA rechtsbijstand de behandeling van de zaak overdragen aan een externe deskundige. In geval van een opdracht aan een (externe) advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige, zoals omschreven in artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht, volgt VvAA rechtsbijstand de keuze van de verzekerde De opdracht aan advocaten of andere deskundigen wordt uitsluitend door VvAA rechtsbijstand gegeven Gaat het om een zaak, waarin een advocaat wordt ingeschakeld en waarin een Nederlandse rechter bevoegd is, dan komen uitsluitend advocaten in aanmerking, die in Nederland zijn ingeschreven en aldaar kantoor houden Gaat het om een zaak, waarin een advocaat wordt ingeschakeld en waarin een buitenlandse rechter bevoegd is, dan komen uitsluitend advocaten in aanmerking, die bij het betreffende buitenlandse gerecht staan ingeschreven VvAA rechtsbijstand is nimmer verplicht voor het verlenen of voortzetten van rechtsbijstand voor haar rekening - al dan niet tegelijkertijd - meer dan één advocaat per gebeurtenis in te schakelen VvAA rechtsbijstand is niet gebonden aan door de verzekerde met een advocaat gemaakte betalingsafspraken VvAA rechtsbijstand en/of VvAA zijn/is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door of in verband met de behandeling van een zaak door advocaten of andere externe deskundigen Voor het inschakelen van deskundigen, bij het aanwenden van rechtsmiddelen en alvorens een dading of schikking wordt aangegaan, pleegt de ingeschakelde advocaat, procureur, deurwaarder of andere deskundige tevoren overleg met VvAA rechtsbijstand. Voor het overige houdt de advocaat, procureur, deurwaarder of andere deskundige, daartoe onherroepelijk door de verzekerde gemachtigd, VvAA rechtsbijstand op de hoogte van het verloop van de zaak Indien VvAA rechtsbijstand van mening is, dat het financieel belang van de verzekerde de te maken kosten niet rechtvaardigt, is zij gerechtigd in plaats van (verdere) rechtsbijstand te verlenen de verzekerde een bedrag aan te bieden ter grootte van zijn financieel belang. Deze regeling is niet van toepassing indien de verzekerde aantoont, dat hij een ander, redelijk, belang heeft bij verdere behandeling van de zaak De verplichting van VvAA rechtsbijstand om te proberen tenuitvoerlegging van een uitspraak te verkrijgen, eindigt in ieder geval vijf jaar nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden. ARTIKEL 17. BESTAAN JURIDISCH PROBLEEM TWIJFELACHTIG Indien twijfelachtig is of de door de verzekerde gemelde gebeurtenis een concreet juridisch probleem oplevert, dient de verzekerde door middel van een deskundigenrapport, dat uitsluitsel geeft omtrent de oorzaak, veroorzaker en feitelijke gevolgen van de gebeurtenis, 7

8 de aanwezigheid van het juridisch probleem aan te tonen. Geeft het rapport onvoldoende grond voor juridische actie, dan blijven de aan het opmaken van het rapport verbonden kosten voor rekening van de verzekerde. Geeft het rapport echter voldoende grond voor juridische actie, dan vergoedt VvAA rechtsbijstand de aan het opmaken van het rapport verbonden kosten. ARTIKEL 18. UITSLUITINGEN RECHTSBIJSTAND- VERZEKERING Er bestaat geen aanspraak op (vergoeding van kosten voor) rechtsbijstand, waaronder begrepen het verstrekken van een juridisch advies: a. ter zake van geschillen met VvAA rechtsbijstand en/of VvAA voor zover het de onderhavige verzekering betreft en behoudens het bepaalde in artikel 5; b. indien de verzekerde de verplichtingen ingevolge deze polis niet of niet volledig is nagekomen; c. inzake geschillen, ontstaan tengevolge van een door de overheid genomen maatregel; d. voor gebeurtenissen, die meer dan zes maanden na afloop van de verzekeringsovereenkomst of zes maanden na beëindiging van het LAD-lidmaatschap worden aangemeld; e. voor gebeurtenissen bij de afwikkeling waarvan naast de verzekerde ook anderen direct belang hebben of in redelijkheid kunnen hebben. VvAA rechtsbijstand zal echter in deze gevallen de kosten van rechtsbijstand vergoeden naar rato van het aantal belanghebbenden en de aan de afwikkeling van de zaak totaal bestede tijd. Indien de verzekerde optreedt als exponent van een in redelijkheid aan te duiden groep belanghebbenden bestaat geen recht op (vergoeding van kosten voor) rechtsbijstand; f. indien de verzekerde niet meer in Nederland werkzaam en woonachtig is, tenzij de verzekerde bij een Nederlandse werkgever werkzaam is of door zijn Nederlandse werkgever op tijdelijke basis naar het buitenland is uitgezonden. De dekking bij tijdelijke uitzending geldt voor een periode van maximaal zes maanden, gerekend vanaf de eerste dag van uitzending. g. met betrekking tot gevallen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de verzekeringnemer enerzijds en één of meer verzekerde(n) van de verzekeringnemer anderzijds; h. indien het een vordering betreft van een verzekerde op een andere verzekerde of op diens aansprakelijkheidsverzekeraar; i. als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van handelen of nalaten van verzekerde of hij het ontstaan van deze behoefte willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te behalen. 8

aansprakelijkheid garagebedrijven

aansprakelijkheid garagebedrijven aansprakelijkheid garagebedrijven Voorwaarden Polismantel AVB-G2011 15 00 11-06 1 Inhoud Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Particuliere rechtsbijstandverzekering (RBP-1409)

Verzekeringsvoorwaarden Particuliere rechtsbijstandverzekering (RBP-1409) Verzekeringsvoorwaarden Particuliere rechtsbijstandverzekering (RBP-1409) @ Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de bijzondere verzekeringsvoorwaarden van de VvAA particuliere rechtsbijstandverzekering.

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ALGEMENE POLISVOORWAARDEN BAP 01012014 INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering 1 2. Definities 1 3. Omvang van de dekking 2 4.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden PP 3340-02

Polisvoorwaarden PP 3340-02 Polisvoorwaarden PP 3340-02 Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering rde mo Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden (ZAV 13)... 3 Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Automotive (LAA 13)... 11 Productvoorwaarden Motorrijtuigen

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID. Model TPZ-A 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID. Model TPZ-A 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Schade 4 Wijzigingen BASISDEKKING Module A: Algemene Aansprakelijkheid 5 Omschrijving

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand Rubriek Aansprakelijkheid voor Particulieren Rubriek Rechtsbijstandverzekering Algemeen Particulieren Verkeersdeelnemer Rubriek Rechtsbijstandverzekering Module

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Rechtsbijstand houdt in: 1.1.1 het verstrekken

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR WATERSPORTBEDRIJVEN - polisvoorwaarden AvW2014 Deze overeenkomst voldoet aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidverzekering voor instellingen in de gezondheidzorg Model GEZ 2013 (versie 22-10-2013)

Aansprakelijkheidverzekering voor instellingen in de gezondheidzorg Model GEZ 2013 (versie 22-10-2013) (versie 22-10-2013) VOORWAARDEN VAN VERZEKERING * ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen 1.- In deze voorwaarden wordt/worden verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer Degene met wie de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Het

Nadere informatie

PB0709 BR01. Inhoudsopgave. Art.

PB0709 BR01. Inhoudsopgave. Art. PB0709 BR01 Inhoudsopgave Algemene Verzekeringsvoorwaarden Begripsomschrijvingen Verzekeringsgebied Omschrijving van de dekking Verplichtingen in geval van schade Verjaring De premie Wijziging van premie

Nadere informatie

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

ALGEMEEN Algemene begripsomschrijvingen Omvang van de dekking. Berekening van de premie. Toegang tot het bouwterrein

ALGEMEEN Algemene begripsomschrijvingen Omvang van de dekking. Berekening van de premie. Toegang tot het bouwterrein ALGEMENE VOORWAARDEN Aflopende CAR verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0610.CAR/AFL ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMEEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3

Nadere informatie

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt RBZ 09 Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang, begin en einde van de verzekering Artikel

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 4 Artikel 4 Premie 5 Artikel

Nadere informatie

N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering MSV 2.1

N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering MSV 2.1 N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering MSV 2.1 Inhoud Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Dekkingsomvang 3. Uitsluitingen 4. Andere verzekeringen 5. Verplichtingen bij verwezenlijking

Nadere informatie

Dekking. 1. Verkeer Art. 11 Verzekerden Art. 12 Verzekerde hoedanigheid Art. 13 Verzekeringsgebied Art. 14 Omvang van de dekking Art.

Dekking. 1. Verkeer Art. 11 Verzekerden Art. 12 Verzekerde hoedanigheid Art. 13 Verzekeringsgebied Art. 14 Omvang van de dekking Art. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Aanpassing van premie e/o voorwaarden Art. 3 Art. 4 Verzekerde kosten Art. 5 Verlening van rechtsbijstand Art. 6 Wachttijd

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 1230 Verzuimverzekering Conventioneel Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden De autoverzekering voor SnappCar hebben wij geregeld via onze Bedrijfswagenverzekering. Daarom zie je in de voorwaarden terug dat de verzekering zo wordt genoemd.

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB 2010) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont; 1.1.3 de inwonende, ongehuwde

Nadere informatie

Royaal autoverzekering

Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Voorwaarden van verzekering nr. RA 07 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Algemene bepalingen 1. De grondslag van

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden PM 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren

Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Rechtsbijstandverzekering voorwaarden voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 09 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL RE 03.2.13 C INHOUD Artikel 1 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager 2 Artikel 2 Verzekerden

Nadere informatie

Voorwaarden. Milieuschadeverzekering Model B 03.5.05 B

Voorwaarden. Milieuschadeverzekering Model B 03.5.05 B B 03.5.05-1111 Milieuschadeverzekering Model B 03.5.05 B Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Specifieke begripsomschrijvingen

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie