Wat is de rol van gemeenten in 2020?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is de rol van gemeenten in 2020?"

Transcriptie

1 Postbus BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein HJ Leeuwarden Aan: de leden Ter attentie van: Burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de 24 Friese gemeenten Uitgenodigd zijn tevens het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân, statenleden en de pers Griffiers wordt verzocht deze uitnodiging te verspreiden onder raadsleden en statenleden Onderwerp Uitnodiging ALV VFG 7 april 2015 Kenmerk jh Contact J. Holwerda, , Bijlagen Agenda + bijlagen Datum 20 maart 2015 Geachte heer / mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) bij te wonen. De ALV vindt plaats op dinsdagavond 7 april 2015 om uur (inloop vanaf uur) in het Van der Valk Hotel in Sneek. Naast een aantal huishoudelijke zaken staat er voor deze ALV ook weer een actueel thema centraal om met elkaar over van gedachten te wisselen. Het centrale thema is deze keer: Wat is de rol van gemeenten in 2020? Wat verbindt gemeenten in de vervulling van hun belangrijke rol in de komende jaren? Wat zijn de dilemma s waarvoor gemeentebesturen de komende tijd gesteld worden? Hoe gaan we de grote en nieuwe taken die naar gemeenten toekomen oppakken? Wat doen we individueel, wat gezamenlijk? En wat is er voor nodig om onze maatschappelijke meerwaarde te vergroten? De VNG gaat graag met u over deze en andere vragen in gesprek. Met de uitkomsten van deze gesprekken gaat de VNG de verenigingsvisie Gemeenten op weg naar 2020 opstellen die de leden verbindt, de agenda voor de komende jaren bepaalt en richting geeft aan het werk van de VNG. Bijgevoegd zijn de agenda en de stukken voor de ALV inclusief een machtigingsformulier voor het geval er een stemming moet plaatsvinden Wij verzoeken u vriendelijk zich voor deze ALV voor 2 april 2015 aan te melden door een te sturen naar Voor vragen, nadere informatie en berichten van verhindering kunt u contact opnemen met ondergetekende. Met vriendelijke groet, het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten, namens het bestuur, Jorrit Holwerda, ambtelijk secretaris

2 AGENDA van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Friese Gemeenten Datum: Dinsdag 7 april 2015 Tijd: Plaats: * = bijlage uur (inloop vanaf uur) Hotel Van der Valk Sneek 1. Opening door VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan 2. *Vaststellen verslag van de BALV van 12 november *Mededelingen en ingekomen stukken Motie gemeente Dongeradeel inzake gaswinning 4. *Huishoudelijke onderwerpen A. Verslag kascommissie. B. Verslag secretaris / penningmeester. C. Vaststelling Jaarrekening 2014 en balans per 31 december D. Vaststelling Jaarverslag E. Vaststelling herziene begroting 2015, begroting 2016 en contributie F. Afscheid Germ Gerbrandy en benoeming nieuw lid van de kascommissie. G. Herbenoeming VFG bestuurslid Sjoerd Tolsma. H. Rondvraag. I. Sluiting. 5. *Thematisch gedeelte: Wat is de rol van gemeenten in 2020? Wat verbindt gemeenten in de vervulling van hun belangrijke rol in de komende jaren? Wat zijn de dilemma s waarvoor gemeentebesturen de komende tijd gesteld worden? Hoe gaan we de grote en nieuwe taken die naar gemeenten toekomen oppakken? Wat doen we individueel, wat gezamenlijk? En wat is er voor nodig om onze maatschappelijke meerwaarde te vergroten? Over deze vragen gaat de VNG graag met u in gesprek. De kansen en uitdagingen waar ook de Friese gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen zullen u ongetwijfeld inspireren om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de discussie over de gewenste rol en positie van gemeenten en de VNG richting Het programma ziet er als volgt uit: Deel 1: Ideeën delen ( uur) 1. Toelichting op programma door voorzitter Peter van der Geer. 2. Zaalpeiling. 3.Toelichting op het visietraject Gemeenten op weg naar 2020 door Jantine Kriens, voorzitter Directieraad VNG. 4. Kort interview met 2 Friese bestuurders. 5. Onder leiding van dagvoorzitter Peter van der Geer, gaan de deelnemers - aan de hand van enkele belangrijke vragen- met elkaar in gesprek over hun ideeën richting Deel 2: Adviezen en acties formuleren ( uur) Discussie in groepen, terugkoppeling en reflectie met de zaal onder leiding van Peter van der Geer. Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks discussiebijeenkomsten die door het hele land worden georganiseerd door de VNG en de provinciale afdelingen. Met de uitkomsten van deze gesprekken wil de VNG de verenigingsvisie Gemeenten op weg naar 2020 opstellen die de leden verbindt, de agenda voor de komende jaren bepaalt en richting geeft aan het werk van de VNG. De VNG ledenbrief inzake het visietraject en de bijbehorende startnotitie zijn ter informatie als bijlage toegevoegd. Meer informatie over het visietraject vindt u hier: 6. Sluiting Na afloop van de vergadering wordt u van harte uitgenodigd om met een hapje en een drankje nog even na te praten.

3 VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VFG Datum: 12 november 2014 Tijd: Locatie: Aanwezig: Notulist: uur Stadhuis Leeuwarden ± 65 personen waaronder burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers. Jorrit Holwerda (VFG) 1. Opening door VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan heet alle aanwezigen van harte welkom in de prachtige Oranjezaal van het Stadhuis in Leeuwarden. Een speciaal woord van welkom aan de speciale gasten Sjoerd Feitsma en Ton van Dijk (KH18) die na het huishoudelijke gedeelte een presentatie zullen geven over Kulturele Haadstêd Ook spreekt de voorzitter zijn waardering uit voor de komst van Jantine Kriens (VNG). Zij zal aan het einde van het huishoudelijke gedeelte kort ingaan op een aantal belangrijk thema s die op dit moment landelijk spelen. 2. Huishoudelijke onderwerpen A. Vaststellen verslag ALV VFG 4 juni 2014 Het verslag van de ALV van 4 juni jl. wordt zonder opmerkingen vastgesteld. B. Discussienotitie: een toekomstbestendige VFG Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) van 4 juni 2014 hebben de leden bij het vaststellen van de financiële jaarstukken ingestemd met het voorstel van het bestuur om in het najaar van 2014 een discussie te voeren over de toekomstige rol en positie van de VFG en de organisatorische en financiële consequenties daarvan. De voorzitter licht ter vergadering toe dat deze toekomstdiscussie een logisch vervolg is op de koers die het VFG bestuur in 2010 in samenspraak met haar leden is ingeslagen. Samengevat impliceert deze koers dat de VFG zich binnen het lokaal bestuur in Fryslân ontwikkelt tot de netwerkorganisatie van en voor Friese gemeenten. Daarnaast is besloten om het bovenmatige eigen vermogen van de Vereniging af te bouwen. Dit is in de periode gebeurd door contributieverlaging (met 40%), het niet aanpassen van de contributie aan prijsontwikkeling en restitutie aan de leden van uit het eigen vermogen. Bovendien is er de afgelopen jaren bewust begroot met een niet sluitende jaarlijkse exploitatie waarbij het negatieve resultaat ten laste van het eigen vermogen is gebracht. De voor het eigen vermogen gestelde norm is nu echter bereikt (door enkele onvoorziene uitgaven zelfs iets lager) zodat keuzes gemaakt moeten worden om de begroting met ingang van 2015 weer sluitend te krijgen. Het doel van de discussienotitie is om de leden inzicht te geven in de huidige rol en positie van de VFG binnen het lokaal bestuur in Fryslân en aan de hand van een drietal scenario s een uitspraak te vragen over het gewenste toekomstperspectief van de VFG. Gezien de opgaven waar de Friese gemeenten de komende jaren voor staan, geeft het VFG bestuur in een preadvies aan de leden aan, de voorkeur voor scenario 1 als de te volgen koers voor de lopende collegeperiode. Door de contributie met 0,10 te verhogen kan de VFG de weg die het in 2010 is ingeslagen voortzetten en blijven inspelen op actuele bovengemeentelijke vraagstukken en onderwerpen die de komende jaren op de Friese gemeenten afkomen. Daarnaast stelt het VFG bestuur voor om na afloop van de huidige

4 Blad 2 collegeperiode de rol, positie en financiële randvoorwaarden van de VFG wederom kritisch tegen het licht te houden. Gerrit Krol (Het Bildt), Fred Veenstra (Franekeradeel) en Marten van der Veen (Achtkarspelen) geven vanuit de zaal aan het preadvies van het VFG bestuur te steunen en de voorkeur te geven aan scenario 1 als de te volgen koers voor de komende jaren. Teun de Jong (Terschelling) laat weten dat het college van Terschelling de voorkeur geeft aan scenario 3. De voorzitter vraagt of er nog meer leden zijn die de voorkeur geven aan een ander scenario dan scenario 1. Dit is niet het geval. De voorzitter concludeert hiermee dat het overgrote deel van de leden derhalve instemt met de keuze voor scenario 1, waarmee de contributie voor 2015 wordt vastgesteld op Є 0,43 cent per inwoner. Hij dankt de leden voor het volgen van het preadvies van het VFG bestuur. Tijdens de ALV van 7 april 2015 zal een aangepaste begroting ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. C. Rondvraag en sluiting huishoudelijke gedeelte Marga Waanders (Dongeradeel) vraagt als voorzitter van Us Kooperaasje aandacht voor lokale energie initiatieven. Deze komen eigenlijk in iedere gemeente wel voor. Ze vraagt gemeenten hier aandacht voor te hebben en deze lokale initiatieven uit te nodigen en waar mogelijk te stimuleren. Jantine Kriens (VNG) staat stil bij een aantal belangrijke landelijke ontwikkelingen. Uiteraard het Sociaal Domein, maar ook het beter aan elkaar verbinden van arbeidsmarkt en economie. Wat informatisering betreft moeten gemeenten bovendien slimmer omgaan met ICT door valkuilen hierin te omzeilen en kansen te benutten. Tot slot wordt er met het Kabinet gesproken over een verschuiving van het belastinggebied. Door gemeenten zelf de belasting te laten innen is een democratische controle op de middelen beter mogelijk en zijn gemeenten minder gebonden aan de Tweede Kamer. Na de rondvraag sluit de voorzitter het huishoudelijke gedeelte. 3. Thema: Kulturele Haadstêd 2018 Leeuwarden is uitgeroepen tot Europese Culturele Hoofdstad Onder de naam Leeuwarden Fryslân 2018 laten de stad en de provincie zien wat Leeuwarden en Fryslân bijzonder maakt door middel van een artistiek veelbelovend programma. In de periode , met als hoogtepunt het jaar 2018, presenteert Leeuwarden Fryslân 2018 zich op Europees niveau met zo n veertig grote culturele evenementen. De evenementen vinden plaats in de hele provincie Fryslân en het Waddengebied, met als cultureel hart de binnenstad van Leeuwarden, waar 24 uur per dag en 7 dagen in de week activiteiten plaats zullen vinden. Voormalig gevangenis en tegenwoordig cultureel bedrijvencentrum De Blokhuispoort zal gedurende deze periode dienen als hoofdkwartier. Sjoerd Feitsma (wethouder Leeuwarden) en Ton van Dijk (CEO Stichting KH18) zijn te gast om de aanwezigen bij te praten over de laatste stand van zaken met betrekking tot de organisatie. De stichting KH18 kent een artistieke vrijheid. De overheid zal zich hier niet meer bemoeien. Gemeenten spelen echter wel een hele belangrijk rol en kunnen concreet meewerken aan KH18 door zich in facilitair en praktisch opzicht flexibel en proactief op te stellen. Meedenken over geschikte locaties voor evenementen, zorgen dat het vervoer en de wegen op orde zijn en zorgen voor voldoende (en unieke) overnachtingsplekken zijn hiervan enkele voorbeelden. Het is de bedoeling dat KH18 als vliegwiel gaat fungeren om processen van urgenties sneller te laten verlopen. Het aanpakken van de relatief hoge werkeloosheid, de verbinding leggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de bestrijding van armoede onder kinderen zijn een aantal voorbeelden van deze urgenties. Leeuwarden Fryslân 2018 presenteert de evenementen rondom drie thema s: Natuur en Cultuur, Stad en Platteland en Diversiteit en Identiteit. Het thema Natuur en Cultuur richt zich

5 Blad 3 op ideeën en concepten over de natuurlijke en culturele nalatenschap van Fryslân. Twee projecten binnen dit thema zijn Sense of Place en Spring Fever. Het thema Stad en Platteland richt zich op de uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen. Twee projecten binnen dit thema zijn Eleven Fountains en Dada in Dr Het thema Diversiteit en Identiteit onderzoekt hoe eigenheid en openheid zich verhouden tot culturele diversiteit. Twee voorbeelden van projecten binnen dit thema zijn Klezmer&Co en Language Lab. In de open programma s Lab LWD en Royal Friesian kunnen bestaande en nieuwe initiatieven gefaciliteerd worden door Leeuwarden Fryslân Lab LWD experimenteert met ideeën en oplossingen voor sociale, economische en ecologische problemen op basis van burgerparticipatie en door van onderop te denken. Voorbeelden zijn Wecome to the Village en Hack your Neighbourhood. Royal Friesian is gericht op culturele interactie en bewustwording dat cultuur geen vaststaand begrip is door te spelen met Friese iconen en andere elementen uit de lokale cultuur. Het festival Explore the North is hiervan een voorbeeld. De projectorganisatie van KH18 is inmiddels rond. Er wordt achter de schermen al hard aan projecten gewerkt, maar vanaf 2015 zal dit ook daadwerkelijk zichtbaar voor het publiek worden. Uiteraard staat het jaar 2018 centraal, maar het is ook belangrijk dat richting 2018 en ook vooral de periode daarna de lange termijn doelstellingen worden gehaald en de gehele provincie op sociaal en economisch gebied een boost heeft gekregen. De gebruikte sheets van Sjoerd Feitsma en Ton van Dijk zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 4. Afsluiting met aansluitende borrel De voorzitter dank alle aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit om nog even gezellig na te praten met een hapje en een drankje.

6 Motie risico s gaswinning De ALV van de VFG, in vergadering bijeen op 7 april 2015, overwegende dat ook in Fryslân het risico op aardbevingen als gevolg van gaswinning aanwezig is; dat de gaswinningsvergunningen uitgaan van aardbevingen tot maximaal een kracht van 3,9 op de schaal van Richter; er momenteel veel aandacht is voor de schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen; dit momenteel leidt tot een heroverweging door de regering van de mate waarin gas wordt gewonnen in de provincie Groningen; de gaswinning in Groningen nu beter gemonitord wordt; in Groningen schadevergoedingen worden toegekend voor aardbevingsschade; de onderzoeksraad voor de veiligheid in haar rapport over de gaswinning in Groningen adviseert om de gemeenten en de provincie mee te laten beslissen over de gaswinningsvergunning; roept de ALV van de VFG het DB fan de VFG op om de zorgen van de ALV van de VFG over de risico s van gaswinning in Fryslân aan de orde te stellen bij de VNG en over te brengen aan minister Kamp; samen met de provincie Fryslân bij de minister aandacht te vragen voor de situatie m.b.t. de gaswinning in Fryslân en te anticiperen op de gevolgen van de bodemdaling en potentiële aardbevingen; de risico s van gaswinning in Fryslân uitgebreider in kaart te brengen en de ALV van de VFG daarover te informeren; samen met gemeenten in Friesland waar bodemdaling en schade dreigt door aardbevingen als gevolg van gaswinning een manifest op te stellen. In dit manifest in te gaan op de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport van de onderzoeksraad van de veiligheid. De regering op te roepen maatregelen te nemen ter voorkoming van schade door gaswinning ook in onze regio. en gaat over tot de orde van de dag.

7

8

9 Aan: de Algemene Ledenvergadering van de VFG van 7 april 2015 Agendapunt: 4A t/m 4F Onderwerp: Jaarstukken 2014 en begroting 2015 en 2016 Bijgaand treft u aan de Jaarrekening 2014, de toelichting op de jaarrekening, de balans per 31 december 2014, het Jaarverslag 2014, de herziene begroting 2015 en de begroting Verslag kascommissie De kascommissie bestaande uit de heren G. Gerbrandy, burgemeester van Achtkarspelen en D. Durksz wethouder van De Friese Meren, zal ter vergadering verslag doen van haar bevindingen inzake de jaarrekening De jaarrekening 2014 en de balans per 31 december 2014 Zoals uit de bijgevoegde ondertekende verklaring blijkt, heeft het VFG bestuur in haar vergadering van 11 maart jl. de jaarrekening 2014 vastgesteld. De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van 8.901,03. De volgende posten hebben de jaarrekening positief en negatief beïnvloed: Lasten Minder bestuurs- en vergaderkosten Minder bureaukosten Meer secretariaatskosten Baten Minder contributie inkomsten - 35,54 Minder renteopbrengsten ,13 Meer overige baten , ,98 Geraamd nadelig saldo begroting , Werkelijk nadelig saldo jaarrekening ,03 Het eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt ,85. De VFG is evenals de gemeenten eigen risicodrager voor onder meer kosten in verband met eventuele ontslaguitkeringen aan medewerkers. In 2012 heeft u daarom ingestemd met het voorstel het eigen vermogen te bepalen op een percentage gelijk aan eenmaal de jaarlijkse loonsom. Momenteel bevindt het eigen vermogen zich iets onder dit percentage. Doordat de verhoging van de contributie het mogelijk maakt de begroting en exploitatie vanaf 2015 weer sluitend te krijgen, verwachten wij het eigen vermogen de komende jaren geleidelijk weer op het vastgestelde percentage te kunnen brengen. 3. Jaarverslag 2014 Wij bieden u het Jaarverslag 2014 ter vaststelling aan.

10 4. Herziene begroting 2015, begroting 2016 en vaststelling contributie 2016 Tijdens de BALV van 12 november jl. heeft u, naar aanleiding van de discussienotitie: een toekomstbestendige VFG, ingestemd met het advies van het VFG-bestuur om te kiezen voor scenario 1 als de te volgen koers voor de komende jaren. Door de contributie te verhogen naar 0,43 per inwoner maken de financiële en organisatorische randvoorwaarden een gezonde vereniging en bedrijfsvoering mogelijk, zodat de in 2010 ingeslagen weg kan worden voortgezet. De VFG kan derhalve de komende jaren blijven inspelen op de actualiteit en zich bovendien verder ontwikkelen tot de netwerkorganisatie en belangenbehartiger van en voor de Friese gemeenten bij bovengemeentelijke vraagstukken. Na afloop van de huidige collegeperiode zullen de rol, positie en financiële randvoorwaarden van de VFG wederom kritisch tegen het licht worden gehouden en indien noodzakelijk worden aangepast. Conform afspraak leggen wij u hierbij een herziene begroting 2015 voor op basis van de vastgestelde contributie 2015 van 0,43 per inwoner. Daarnaast leggen wij u de begroting 2016 voor waarbij wij u voorstellen de contributie voor 2016 te handhaven op 0,43 per inwoner. Wij stellen u voor om de herziene begroting 2015, alsmede de begroting 2016 en de contributie 2016 conform voorstel vast te stellen. Resumerende stellen wij u t.a.v. de bovenvermelde onderdelen voor: 1. De jaarrekening 2014 en balans per 31 december 2014 goed te keuren. 2. Het jaarverslag 2014 vast te stellen. 3. De herziene begroting 2015 alsmede de begroting 2016 vast te stellen en de contributie voor 2016 te bepalen op 0,43 per inwoner. 4. Een nieuw lid van de kascommissie te benoemen ter vervanging van de heer G. Gerbrandy. Leeuwarden, 11 maart T.J. van der Zwan, voorzitter R. Goeman, secretaris/penningmeester

11 Vereniging van Friese Gemeenten exploitatierekening 2014 Lasten Baten Omschrijving rekening 2012 rekening 2013 begroting 2014 rekening 2014 Omschrijving rekening 2012 rekening 2013 begroting 2014 rekening 2014 Bestuur , , , ,95 Contributie , , , ,45 Secretariaat , , , ,17 Bijdrage VNG 9.045, , , ,00 Bureaukosten 6.212,24 963, , ,18 Rente , , , ,87 Overige uitgaven 364,35 473,31 Overige baten 287,06 370,00 475,95 Voordelig saldo Nadelig saldo 7.520, , , ,03 Totaal , , , ,30 Totaal , , , ,30

12 nadere toelichting 2014 nadere toelichting rekening begroting 2014 LASTEN Bestuur Vergaderkosten 1.243,56 Bestuurskosten 2.906,39 totaal 4.149, , Secretariaat Loonkosten(incl P&O kosten) , Reiskosten 1.693, Huisvestingskosten+ automatis.kosten werkplekken , Website 507, Ondersteuning P&O Opleidingskosten Overige secr. Kosten 652,00 totaal , , Bureaukosten Portokosten 1.645,93 Drukwerk/kopieen 1.019,43 Kantoorartikelen 44,00 Bankkosten 144,82 totaal 2.854, , Overige kosten 0,00 BATEN =========== ========= , Contributie inwoners * 0, , Ontvangen rente spaarrekening , , Bijdrage VNG 9.045, Overige baten terugontvangen 475, , , =========== ========= Nadelig Saldo 8.901,

13 Vereniging Van Friese Gemeenten balans per 31 december 2014 Activa Passiva rekening courant 154,25 nog te betalen ,42 spaarrekening ,00 kapitaal VFG ,85 nog te ontvangen totaal ,25 totaal ,27 Specificaties Nog te ontvangen ================= Totaal 0,00 Nog te betalen Secretariaat Loonkosten ,52 overige secr kosten 60,00 Bureaukosten porto 108,90 ================= Totaal ,42 Kapitaal VFG saldo per ,88 resultaat ,03 ================= saldo per ,85 Kapitaal VFG ,85 Overzicht spaarrekeningen RABO bank en SNS bank VFG saldo per spaarrekening NL29 RABO ,00 NL39 SNSB , ,00

14 JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) Maart

15 INHOUD pagina Leden 3 Samenstelling van het VFG bestuur 3 VFG Bestuursbureau 3 Ledenvergaderingen VFG 3 VFG Bestuursvergaderingen 4 Communicatie 4 Overleg met Gedeputeerde Staten 4 VNG 4 VFG portefeuillehoudersoverleggen 5 Bestuur en Veiligheid 5 Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie 5 Financiën 5 Sociaal Domein 6 Gezondheid en Welzijn 6 Onderwijs, Jeugd en Sport 7 Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7 Cultuur 7 Werk en Inkomen 7 Raadsledenbijeenkomsten 8 Ambtelijke bijeenkomsten 8 Overzicht portefeuilleverdeling VFG bestuur 9 Overzicht Friese vertegenwoordigers in VNG bestuur en beleidscommissies 10 Overzicht VFG vertegenwoordigingen in besturen, commissies, stuurgroepen 11 2

16 LEDEN Op 1 januari 2014 zijn de gemeenten Lemsterland, Skarsterlân, en Gaasterlân-Sleat samengevoegd tot de gemeente De Friese Meren. In het verslagjaar telde de provincie Fryslân dus nog 24 gemeenten. Alle 24 Friese gemeenten zijn lid van de vereniging. SAMENSTELLING VAN HET VFG BESTUUR Per 31 december 2014 was het bestuur van de VFG als volgt samengesteld: voorzitter dhr. T. J. van der Zwan burgemeester van Heerenveen vicevoorzitter mw. H. Rijpstra wethouder van Tytsjerksteradiel secretaris / penningmeester dhr. R. Goeman gemeentesecretaris van het Bildt leden dhr. G. Van Klaveren burgemeester van Weststellingwerf dhr. S. Stellinga burgemeester van Schiermonnikoog dhr. A. Aalberts wnd. burgemeester van De Friese Meren mw. L.I. Diks wethouder van Leeuwarden dhr. S. Tolsma wethouder van Súdwest-Fryslân dhr. W. Kooistra wethouder van Opsterland dhr. B. Bonnema wethouder van Littenseradiel dhr. F. van der Heide griffier van Smallingerland Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 juni is afscheid genomen van mevrouw H. van Dijk Beekman (griffier de Friese Meren) die na de maximale zittingsperiode van tweemaal vier jaar statutair aftredend was. Tevens is afscheid genomen van de heer E. Berenst (wethouder van Smallingerland), die na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart niet als wethouder terugkeerde. In het najaar van 2013 was al afscheid genomen van de heer Y. Haan, die in juni 2013 zijn ontslag als burgemeester van Vlieland aanbood. Omdat de ALV instemde met het voorstel van het VFG bestuur om het aantal bestuursleden terugbrengen van 12 naar 11 zijn er op 4 juni drie nieuwe bestuursleden benoemd om het VFG bestuur te completeren: S. Stellinga (burgemeester van Schiermonnikoog), F. van der Heide (griffier van Smallingerland) en B. Bonnema (wethouder van Littenseradiel). VFG BESTUURSBUREAU Het VFG bestuursbureau werd in het verslagjaar verzorgd door de heer J. Holwerda (ambtelijk secretaris), mevrouw M. Wagenmakers (beleidsondersteuner) en mevrouw E. Huxdorff (administratief medewerker). De bezetting omvatte in het verslagjaar 2,8 fte. Het secretariaat van de VFG is gehuisvest in het Stadhuis (kamer H0.07) van de gemeente Leeuwarden, Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden. LEDENVERGADERINGEN VFG De VFG organiseert doorgaans twee maal per jaar een ledenvergadering. Eén in het voorjaar (ALV) en één in het najaar (BALV). In het verslagjaar vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 4 juni plaats in het Van der Valk Hotel in Sneek. Naast het huishoudelijke gedeelte (vaststellen financiën en jaarverslag) stond ook deze keer weer een actueel thema centraal: Aan de slag als raad en college! In samenwerking met Aktieprogramma Lokaal Bestuur werden een aantal interessante workshops (1. De raad en maatschappelijke initiatieven van burgers. 2. Decentralisaties in het Sociaal Domein. 3. Decentralisaties en samenspel tussen raad en college.) aangeboden voor zowel college- als raadsleden. De Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) vond plaats op 12 november in de Oranjezaal van het Stadhuis in Leeuwarden. Tijdens het huishoudelijke gedeelte werd een discussienotitie besproken waarin de leden een drietal toekomstscenario s inclusief organisatorische- en financiële randvoorwaarden werd voorgelegd. Het overgrote deel van de aanwezige leden gaf aan het preadvies van het VFG bestuur te steunen en de voorkeur te geven aan scenario 1 (contributieverhoging van 0,33 naar 0,43 cent) als de te volgen koers voor de huidige collegeperiode. Naar aanleiding van dit besluit zal tijdens de ALV van 7 april 2015 een aangepaste begroting ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. 3

17 De heren S. Feitsma (wethouder Leeuwarden) en T. van Dijk (CEO Stichting KH18) waren tijdens het thematische gedeelte te gast om de Friese gemeentebestuurders bij te praten over de voortgang van KH18 en de rol die de Friese gemeenten hierin kunnen spelen. Leeuwarden Fryslân 2018 presenteert de evenementen rondom drie thema s: Natuur en Cultuur, Stad en Platteland en Diversiteit en Identiteit. Gemeenten kunnen een hele belangrijke rol en concreet meewerken aan KH18 door zich in facilitair en praktisch opzicht flexibel en proactief op te stellen. VFG BESTUURSVERGADERINGEN Het bestuur van de VFG vergaderde in het verslagjaar vijf maal. De vergaderingen werden zoals gebruikelijk gehouden op de derde woensdag van de maand. In het verslagjaar werd vergaderd bij de gemeenten Ooststellingwerf, De Friese Meren, Het Bildt, Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf. Tijdens de bestuursvergaderingen werden actuele bestuurlijke vraagstukken en onderwerpen besproken. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen de verschillende VFG portefeuillehoudersoverleggen. Na afloop van de bestuursvergaderingen vond een lunchontmoeting met het plaatselijke college plaats waarbij actueel bestuurlijke thema s de revue passeerden. COMMUNICATIE Op de website is gedurende het verslagjaar allerlei informatie voor gemeentebestuurders en raadsleden gepubliceerd. Het gaat hierbij met name om nieuwsberichten, terugblikken van bijeenkomsten en aankondigingen van toekomstige evenementen. Daarnaast kunnen onder meer het VFG informatieboekje, verslagen van bijeenkomsten en verzonden brieven op de site gevonden worden. Ook is in het verslagjaar gestart met het opzetten van een verzamelpagina waarop allerlei relevante informatie over de decentralisaties binnen het sociaal domein kan worden teruggevonden. Gedurende het verslagjaar is iedere maand een digitale VFG nieuwsbrief naar geïnteresseerden verstuurd met daarin nieuwsberichten, terugblikken en aankondigingen van bijeenkomsten. In juni is de brochure samen werkt beter uitgebracht waarin de werkzaamheden van de VFG worden beschreven. Daarnaast is in september het jaarlijkse informatieboekje van de VFG verschenen met daarin een overzicht van de samenstelling van alle Friese colleges van B&W inclusief portefeuilleverdeling en contactgegevens. Zowel de brochure als het informatieboekje zijn breed verspreid onder de Friese college- en raadsleden. Bovendien is het informatieboekje ook online te raadplegen. Tot slot is in het verslagjaar regelmatig gebruik gemaakt van het Het twitteraccount wordt met name gebruikt voor het aankondigen van bijeenkomsten en het communiceren van nieuwsberichten. OVERLEG MET GEDEPUTEERDE STATEN Het is in de loop der jaren een goede gewoonte geworden dat het college van GS en het bestuur van de VFG tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen. Het GS / VFG overleg vond in het verslagjaar plaats op 4 november in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Onderwerpen van gesprek waren onder meer: voortgang vorming één regiomarketingorganisatie; aanpak decentralisatie sociaal domein; aanloop naar KH2018; evaluatie streekagenda NO / ANNO; proces Fryslân foar de Wyn; stand van zaken Wurkje foar Fryslân en ambities inzake infrastructuur breedbandinternet. De agendacommissie bestaande uit gedeputeerde mevrouw C. Schokker-Strampel, VFG voorzitter de heer T.J. van der Zwan en VFG secretaris de heer R. Goeman kwamen in het verslagjaar tweemaal (11 februari en 25 september) bijeen. Doel van de agendacommissie is om lopende zaken met elkaar uit te wisselen en waar mogelijk af te stemmen. Tevens werd het overleg gebruikt als opmaat richting een volgende Algemene Ledenvergadering van de VFG en / of een GS / VFG overleg. VNG Op 17 november zijn tijdens de BALV van de VNG in Utrecht alle leden van het VNG bestuur en (sub)commissies formeel benoemd. In totaal zijn 18 Friese bestuurders de komende collegeperiode vertegenwoordigd binnen het VNG bestuur en diverse (sub) commissies van de VNG. Een overzicht van deze Friese bestuurders is achterin dit jaarverslag terug te vinden. 4

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur Onderwerp: T.a.v. gemeenteraad: resultaat rekenkameronderzoek provinciaal toezicht op de gemeentefinanciën Geachte raadsleden, Onlangs hebben wij ons rapport Overijssels financieel toezicht: meerwaarde

Nadere informatie

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken 1 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl

Nadere informatie