Wat is de rol van gemeenten in 2020?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is de rol van gemeenten in 2020?"

Transcriptie

1 Postbus BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein HJ Leeuwarden Aan: de leden Ter attentie van: Burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de 24 Friese gemeenten Uitgenodigd zijn tevens het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân, statenleden en de pers Griffiers wordt verzocht deze uitnodiging te verspreiden onder raadsleden en statenleden Onderwerp Uitnodiging ALV VFG 7 april 2015 Kenmerk jh Contact J. Holwerda, , Bijlagen Agenda + bijlagen Datum 20 maart 2015 Geachte heer / mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) bij te wonen. De ALV vindt plaats op dinsdagavond 7 april 2015 om uur (inloop vanaf uur) in het Van der Valk Hotel in Sneek. Naast een aantal huishoudelijke zaken staat er voor deze ALV ook weer een actueel thema centraal om met elkaar over van gedachten te wisselen. Het centrale thema is deze keer: Wat is de rol van gemeenten in 2020? Wat verbindt gemeenten in de vervulling van hun belangrijke rol in de komende jaren? Wat zijn de dilemma s waarvoor gemeentebesturen de komende tijd gesteld worden? Hoe gaan we de grote en nieuwe taken die naar gemeenten toekomen oppakken? Wat doen we individueel, wat gezamenlijk? En wat is er voor nodig om onze maatschappelijke meerwaarde te vergroten? De VNG gaat graag met u over deze en andere vragen in gesprek. Met de uitkomsten van deze gesprekken gaat de VNG de verenigingsvisie Gemeenten op weg naar 2020 opstellen die de leden verbindt, de agenda voor de komende jaren bepaalt en richting geeft aan het werk van de VNG. Bijgevoegd zijn de agenda en de stukken voor de ALV inclusief een machtigingsformulier voor het geval er een stemming moet plaatsvinden Wij verzoeken u vriendelijk zich voor deze ALV voor 2 april 2015 aan te melden door een te sturen naar Voor vragen, nadere informatie en berichten van verhindering kunt u contact opnemen met ondergetekende. Met vriendelijke groet, het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten, namens het bestuur, Jorrit Holwerda, ambtelijk secretaris

2 AGENDA van de Algemene Ledenvergadering Vereniging van Friese Gemeenten Datum: Dinsdag 7 april 2015 Tijd: Plaats: * = bijlage uur (inloop vanaf uur) Hotel Van der Valk Sneek 1. Opening door VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan 2. *Vaststellen verslag van de BALV van 12 november *Mededelingen en ingekomen stukken Motie gemeente Dongeradeel inzake gaswinning 4. *Huishoudelijke onderwerpen A. Verslag kascommissie. B. Verslag secretaris / penningmeester. C. Vaststelling Jaarrekening 2014 en balans per 31 december D. Vaststelling Jaarverslag E. Vaststelling herziene begroting 2015, begroting 2016 en contributie F. Afscheid Germ Gerbrandy en benoeming nieuw lid van de kascommissie. G. Herbenoeming VFG bestuurslid Sjoerd Tolsma. H. Rondvraag. I. Sluiting. 5. *Thematisch gedeelte: Wat is de rol van gemeenten in 2020? Wat verbindt gemeenten in de vervulling van hun belangrijke rol in de komende jaren? Wat zijn de dilemma s waarvoor gemeentebesturen de komende tijd gesteld worden? Hoe gaan we de grote en nieuwe taken die naar gemeenten toekomen oppakken? Wat doen we individueel, wat gezamenlijk? En wat is er voor nodig om onze maatschappelijke meerwaarde te vergroten? Over deze vragen gaat de VNG graag met u in gesprek. De kansen en uitdagingen waar ook de Friese gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen zullen u ongetwijfeld inspireren om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de discussie over de gewenste rol en positie van gemeenten en de VNG richting Het programma ziet er als volgt uit: Deel 1: Ideeën delen ( uur) 1. Toelichting op programma door voorzitter Peter van der Geer. 2. Zaalpeiling. 3.Toelichting op het visietraject Gemeenten op weg naar 2020 door Jantine Kriens, voorzitter Directieraad VNG. 4. Kort interview met 2 Friese bestuurders. 5. Onder leiding van dagvoorzitter Peter van der Geer, gaan de deelnemers - aan de hand van enkele belangrijke vragen- met elkaar in gesprek over hun ideeën richting Deel 2: Adviezen en acties formuleren ( uur) Discussie in groepen, terugkoppeling en reflectie met de zaal onder leiding van Peter van der Geer. Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks discussiebijeenkomsten die door het hele land worden georganiseerd door de VNG en de provinciale afdelingen. Met de uitkomsten van deze gesprekken wil de VNG de verenigingsvisie Gemeenten op weg naar 2020 opstellen die de leden verbindt, de agenda voor de komende jaren bepaalt en richting geeft aan het werk van de VNG. De VNG ledenbrief inzake het visietraject en de bijbehorende startnotitie zijn ter informatie als bijlage toegevoegd. Meer informatie over het visietraject vindt u hier: 6. Sluiting Na afloop van de vergadering wordt u van harte uitgenodigd om met een hapje en een drankje nog even na te praten.

3 VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING VFG Datum: 12 november 2014 Tijd: Locatie: Aanwezig: Notulist: uur Stadhuis Leeuwarden ± 65 personen waaronder burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers. Jorrit Holwerda (VFG) 1. Opening door VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan VFG voorzitter Tjeerd van der Zwan heet alle aanwezigen van harte welkom in de prachtige Oranjezaal van het Stadhuis in Leeuwarden. Een speciaal woord van welkom aan de speciale gasten Sjoerd Feitsma en Ton van Dijk (KH18) die na het huishoudelijke gedeelte een presentatie zullen geven over Kulturele Haadstêd Ook spreekt de voorzitter zijn waardering uit voor de komst van Jantine Kriens (VNG). Zij zal aan het einde van het huishoudelijke gedeelte kort ingaan op een aantal belangrijk thema s die op dit moment landelijk spelen. 2. Huishoudelijke onderwerpen A. Vaststellen verslag ALV VFG 4 juni 2014 Het verslag van de ALV van 4 juni jl. wordt zonder opmerkingen vastgesteld. B. Discussienotitie: een toekomstbestendige VFG Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) van 4 juni 2014 hebben de leden bij het vaststellen van de financiële jaarstukken ingestemd met het voorstel van het bestuur om in het najaar van 2014 een discussie te voeren over de toekomstige rol en positie van de VFG en de organisatorische en financiële consequenties daarvan. De voorzitter licht ter vergadering toe dat deze toekomstdiscussie een logisch vervolg is op de koers die het VFG bestuur in 2010 in samenspraak met haar leden is ingeslagen. Samengevat impliceert deze koers dat de VFG zich binnen het lokaal bestuur in Fryslân ontwikkelt tot de netwerkorganisatie van en voor Friese gemeenten. Daarnaast is besloten om het bovenmatige eigen vermogen van de Vereniging af te bouwen. Dit is in de periode gebeurd door contributieverlaging (met 40%), het niet aanpassen van de contributie aan prijsontwikkeling en restitutie aan de leden van uit het eigen vermogen. Bovendien is er de afgelopen jaren bewust begroot met een niet sluitende jaarlijkse exploitatie waarbij het negatieve resultaat ten laste van het eigen vermogen is gebracht. De voor het eigen vermogen gestelde norm is nu echter bereikt (door enkele onvoorziene uitgaven zelfs iets lager) zodat keuzes gemaakt moeten worden om de begroting met ingang van 2015 weer sluitend te krijgen. Het doel van de discussienotitie is om de leden inzicht te geven in de huidige rol en positie van de VFG binnen het lokaal bestuur in Fryslân en aan de hand van een drietal scenario s een uitspraak te vragen over het gewenste toekomstperspectief van de VFG. Gezien de opgaven waar de Friese gemeenten de komende jaren voor staan, geeft het VFG bestuur in een preadvies aan de leden aan, de voorkeur voor scenario 1 als de te volgen koers voor de lopende collegeperiode. Door de contributie met 0,10 te verhogen kan de VFG de weg die het in 2010 is ingeslagen voortzetten en blijven inspelen op actuele bovengemeentelijke vraagstukken en onderwerpen die de komende jaren op de Friese gemeenten afkomen. Daarnaast stelt het VFG bestuur voor om na afloop van de huidige

4 Blad 2 collegeperiode de rol, positie en financiële randvoorwaarden van de VFG wederom kritisch tegen het licht te houden. Gerrit Krol (Het Bildt), Fred Veenstra (Franekeradeel) en Marten van der Veen (Achtkarspelen) geven vanuit de zaal aan het preadvies van het VFG bestuur te steunen en de voorkeur te geven aan scenario 1 als de te volgen koers voor de komende jaren. Teun de Jong (Terschelling) laat weten dat het college van Terschelling de voorkeur geeft aan scenario 3. De voorzitter vraagt of er nog meer leden zijn die de voorkeur geven aan een ander scenario dan scenario 1. Dit is niet het geval. De voorzitter concludeert hiermee dat het overgrote deel van de leden derhalve instemt met de keuze voor scenario 1, waarmee de contributie voor 2015 wordt vastgesteld op Є 0,43 cent per inwoner. Hij dankt de leden voor het volgen van het preadvies van het VFG bestuur. Tijdens de ALV van 7 april 2015 zal een aangepaste begroting ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. C. Rondvraag en sluiting huishoudelijke gedeelte Marga Waanders (Dongeradeel) vraagt als voorzitter van Us Kooperaasje aandacht voor lokale energie initiatieven. Deze komen eigenlijk in iedere gemeente wel voor. Ze vraagt gemeenten hier aandacht voor te hebben en deze lokale initiatieven uit te nodigen en waar mogelijk te stimuleren. Jantine Kriens (VNG) staat stil bij een aantal belangrijke landelijke ontwikkelingen. Uiteraard het Sociaal Domein, maar ook het beter aan elkaar verbinden van arbeidsmarkt en economie. Wat informatisering betreft moeten gemeenten bovendien slimmer omgaan met ICT door valkuilen hierin te omzeilen en kansen te benutten. Tot slot wordt er met het Kabinet gesproken over een verschuiving van het belastinggebied. Door gemeenten zelf de belasting te laten innen is een democratische controle op de middelen beter mogelijk en zijn gemeenten minder gebonden aan de Tweede Kamer. Na de rondvraag sluit de voorzitter het huishoudelijke gedeelte. 3. Thema: Kulturele Haadstêd 2018 Leeuwarden is uitgeroepen tot Europese Culturele Hoofdstad Onder de naam Leeuwarden Fryslân 2018 laten de stad en de provincie zien wat Leeuwarden en Fryslân bijzonder maakt door middel van een artistiek veelbelovend programma. In de periode , met als hoogtepunt het jaar 2018, presenteert Leeuwarden Fryslân 2018 zich op Europees niveau met zo n veertig grote culturele evenementen. De evenementen vinden plaats in de hele provincie Fryslân en het Waddengebied, met als cultureel hart de binnenstad van Leeuwarden, waar 24 uur per dag en 7 dagen in de week activiteiten plaats zullen vinden. Voormalig gevangenis en tegenwoordig cultureel bedrijvencentrum De Blokhuispoort zal gedurende deze periode dienen als hoofdkwartier. Sjoerd Feitsma (wethouder Leeuwarden) en Ton van Dijk (CEO Stichting KH18) zijn te gast om de aanwezigen bij te praten over de laatste stand van zaken met betrekking tot de organisatie. De stichting KH18 kent een artistieke vrijheid. De overheid zal zich hier niet meer bemoeien. Gemeenten spelen echter wel een hele belangrijk rol en kunnen concreet meewerken aan KH18 door zich in facilitair en praktisch opzicht flexibel en proactief op te stellen. Meedenken over geschikte locaties voor evenementen, zorgen dat het vervoer en de wegen op orde zijn en zorgen voor voldoende (en unieke) overnachtingsplekken zijn hiervan enkele voorbeelden. Het is de bedoeling dat KH18 als vliegwiel gaat fungeren om processen van urgenties sneller te laten verlopen. Het aanpakken van de relatief hoge werkeloosheid, de verbinding leggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de bestrijding van armoede onder kinderen zijn een aantal voorbeelden van deze urgenties. Leeuwarden Fryslân 2018 presenteert de evenementen rondom drie thema s: Natuur en Cultuur, Stad en Platteland en Diversiteit en Identiteit. Het thema Natuur en Cultuur richt zich

5 Blad 3 op ideeën en concepten over de natuurlijke en culturele nalatenschap van Fryslân. Twee projecten binnen dit thema zijn Sense of Place en Spring Fever. Het thema Stad en Platteland richt zich op de uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen. Twee projecten binnen dit thema zijn Eleven Fountains en Dada in Dr Het thema Diversiteit en Identiteit onderzoekt hoe eigenheid en openheid zich verhouden tot culturele diversiteit. Twee voorbeelden van projecten binnen dit thema zijn Klezmer&Co en Language Lab. In de open programma s Lab LWD en Royal Friesian kunnen bestaande en nieuwe initiatieven gefaciliteerd worden door Leeuwarden Fryslân Lab LWD experimenteert met ideeën en oplossingen voor sociale, economische en ecologische problemen op basis van burgerparticipatie en door van onderop te denken. Voorbeelden zijn Wecome to the Village en Hack your Neighbourhood. Royal Friesian is gericht op culturele interactie en bewustwording dat cultuur geen vaststaand begrip is door te spelen met Friese iconen en andere elementen uit de lokale cultuur. Het festival Explore the North is hiervan een voorbeeld. De projectorganisatie van KH18 is inmiddels rond. Er wordt achter de schermen al hard aan projecten gewerkt, maar vanaf 2015 zal dit ook daadwerkelijk zichtbaar voor het publiek worden. Uiteraard staat het jaar 2018 centraal, maar het is ook belangrijk dat richting 2018 en ook vooral de periode daarna de lange termijn doelstellingen worden gehaald en de gehele provincie op sociaal en economisch gebied een boost heeft gekregen. De gebruikte sheets van Sjoerd Feitsma en Ton van Dijk zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 4. Afsluiting met aansluitende borrel De voorzitter dank alle aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit om nog even gezellig na te praten met een hapje en een drankje.

6 Motie risico s gaswinning De ALV van de VFG, in vergadering bijeen op 7 april 2015, overwegende dat ook in Fryslân het risico op aardbevingen als gevolg van gaswinning aanwezig is; dat de gaswinningsvergunningen uitgaan van aardbevingen tot maximaal een kracht van 3,9 op de schaal van Richter; er momenteel veel aandacht is voor de schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen; dit momenteel leidt tot een heroverweging door de regering van de mate waarin gas wordt gewonnen in de provincie Groningen; de gaswinning in Groningen nu beter gemonitord wordt; in Groningen schadevergoedingen worden toegekend voor aardbevingsschade; de onderzoeksraad voor de veiligheid in haar rapport over de gaswinning in Groningen adviseert om de gemeenten en de provincie mee te laten beslissen over de gaswinningsvergunning; roept de ALV van de VFG het DB fan de VFG op om de zorgen van de ALV van de VFG over de risico s van gaswinning in Fryslân aan de orde te stellen bij de VNG en over te brengen aan minister Kamp; samen met de provincie Fryslân bij de minister aandacht te vragen voor de situatie m.b.t. de gaswinning in Fryslân en te anticiperen op de gevolgen van de bodemdaling en potentiële aardbevingen; de risico s van gaswinning in Fryslân uitgebreider in kaart te brengen en de ALV van de VFG daarover te informeren; samen met gemeenten in Friesland waar bodemdaling en schade dreigt door aardbevingen als gevolg van gaswinning een manifest op te stellen. In dit manifest in te gaan op de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport van de onderzoeksraad van de veiligheid. De regering op te roepen maatregelen te nemen ter voorkoming van schade door gaswinning ook in onze regio. en gaat over tot de orde van de dag.

7

8

9 Aan: de Algemene Ledenvergadering van de VFG van 7 april 2015 Agendapunt: 4A t/m 4F Onderwerp: Jaarstukken 2014 en begroting 2015 en 2016 Bijgaand treft u aan de Jaarrekening 2014, de toelichting op de jaarrekening, de balans per 31 december 2014, het Jaarverslag 2014, de herziene begroting 2015 en de begroting Verslag kascommissie De kascommissie bestaande uit de heren G. Gerbrandy, burgemeester van Achtkarspelen en D. Durksz wethouder van De Friese Meren, zal ter vergadering verslag doen van haar bevindingen inzake de jaarrekening De jaarrekening 2014 en de balans per 31 december 2014 Zoals uit de bijgevoegde ondertekende verklaring blijkt, heeft het VFG bestuur in haar vergadering van 11 maart jl. de jaarrekening 2014 vastgesteld. De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van 8.901,03. De volgende posten hebben de jaarrekening positief en negatief beïnvloed: Lasten Minder bestuurs- en vergaderkosten Minder bureaukosten Meer secretariaatskosten Baten Minder contributie inkomsten - 35,54 Minder renteopbrengsten ,13 Meer overige baten , ,98 Geraamd nadelig saldo begroting , Werkelijk nadelig saldo jaarrekening ,03 Het eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt ,85. De VFG is evenals de gemeenten eigen risicodrager voor onder meer kosten in verband met eventuele ontslaguitkeringen aan medewerkers. In 2012 heeft u daarom ingestemd met het voorstel het eigen vermogen te bepalen op een percentage gelijk aan eenmaal de jaarlijkse loonsom. Momenteel bevindt het eigen vermogen zich iets onder dit percentage. Doordat de verhoging van de contributie het mogelijk maakt de begroting en exploitatie vanaf 2015 weer sluitend te krijgen, verwachten wij het eigen vermogen de komende jaren geleidelijk weer op het vastgestelde percentage te kunnen brengen. 3. Jaarverslag 2014 Wij bieden u het Jaarverslag 2014 ter vaststelling aan.

10 4. Herziene begroting 2015, begroting 2016 en vaststelling contributie 2016 Tijdens de BALV van 12 november jl. heeft u, naar aanleiding van de discussienotitie: een toekomstbestendige VFG, ingestemd met het advies van het VFG-bestuur om te kiezen voor scenario 1 als de te volgen koers voor de komende jaren. Door de contributie te verhogen naar 0,43 per inwoner maken de financiële en organisatorische randvoorwaarden een gezonde vereniging en bedrijfsvoering mogelijk, zodat de in 2010 ingeslagen weg kan worden voortgezet. De VFG kan derhalve de komende jaren blijven inspelen op de actualiteit en zich bovendien verder ontwikkelen tot de netwerkorganisatie en belangenbehartiger van en voor de Friese gemeenten bij bovengemeentelijke vraagstukken. Na afloop van de huidige collegeperiode zullen de rol, positie en financiële randvoorwaarden van de VFG wederom kritisch tegen het licht worden gehouden en indien noodzakelijk worden aangepast. Conform afspraak leggen wij u hierbij een herziene begroting 2015 voor op basis van de vastgestelde contributie 2015 van 0,43 per inwoner. Daarnaast leggen wij u de begroting 2016 voor waarbij wij u voorstellen de contributie voor 2016 te handhaven op 0,43 per inwoner. Wij stellen u voor om de herziene begroting 2015, alsmede de begroting 2016 en de contributie 2016 conform voorstel vast te stellen. Resumerende stellen wij u t.a.v. de bovenvermelde onderdelen voor: 1. De jaarrekening 2014 en balans per 31 december 2014 goed te keuren. 2. Het jaarverslag 2014 vast te stellen. 3. De herziene begroting 2015 alsmede de begroting 2016 vast te stellen en de contributie voor 2016 te bepalen op 0,43 per inwoner. 4. Een nieuw lid van de kascommissie te benoemen ter vervanging van de heer G. Gerbrandy. Leeuwarden, 11 maart T.J. van der Zwan, voorzitter R. Goeman, secretaris/penningmeester

11 Vereniging van Friese Gemeenten exploitatierekening 2014 Lasten Baten Omschrijving rekening 2012 rekening 2013 begroting 2014 rekening 2014 Omschrijving rekening 2012 rekening 2013 begroting 2014 rekening 2014 Bestuur , , , ,95 Contributie , , , ,45 Secretariaat , , , ,17 Bijdrage VNG 9.045, , , ,00 Bureaukosten 6.212,24 963, , ,18 Rente , , , ,87 Overige uitgaven 364,35 473,31 Overige baten 287,06 370,00 475,95 Voordelig saldo Nadelig saldo 7.520, , , ,03 Totaal , , , ,30 Totaal , , , ,30

12 nadere toelichting 2014 nadere toelichting rekening begroting 2014 LASTEN Bestuur Vergaderkosten 1.243,56 Bestuurskosten 2.906,39 totaal 4.149, , Secretariaat Loonkosten(incl P&O kosten) , Reiskosten 1.693, Huisvestingskosten+ automatis.kosten werkplekken , Website 507, Ondersteuning P&O Opleidingskosten Overige secr. Kosten 652,00 totaal , , Bureaukosten Portokosten 1.645,93 Drukwerk/kopieen 1.019,43 Kantoorartikelen 44,00 Bankkosten 144,82 totaal 2.854, , Overige kosten 0,00 BATEN =========== ========= , Contributie inwoners * 0, , Ontvangen rente spaarrekening , , Bijdrage VNG 9.045, Overige baten terugontvangen 475, , , =========== ========= Nadelig Saldo 8.901,

13 Vereniging Van Friese Gemeenten balans per 31 december 2014 Activa Passiva rekening courant 154,25 nog te betalen ,42 spaarrekening ,00 kapitaal VFG ,85 nog te ontvangen totaal ,25 totaal ,27 Specificaties Nog te ontvangen ================= Totaal 0,00 Nog te betalen Secretariaat Loonkosten ,52 overige secr kosten 60,00 Bureaukosten porto 108,90 ================= Totaal ,42 Kapitaal VFG saldo per ,88 resultaat ,03 ================= saldo per ,85 Kapitaal VFG ,85 Overzicht spaarrekeningen RABO bank en SNS bank VFG saldo per spaarrekening NL29 RABO ,00 NL39 SNSB , ,00

14 JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) Maart

15 INHOUD pagina Leden 3 Samenstelling van het VFG bestuur 3 VFG Bestuursbureau 3 Ledenvergaderingen VFG 3 VFG Bestuursvergaderingen 4 Communicatie 4 Overleg met Gedeputeerde Staten 4 VNG 4 VFG portefeuillehoudersoverleggen 5 Bestuur en Veiligheid 5 Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie 5 Financiën 5 Sociaal Domein 6 Gezondheid en Welzijn 6 Onderwijs, Jeugd en Sport 7 Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7 Cultuur 7 Werk en Inkomen 7 Raadsledenbijeenkomsten 8 Ambtelijke bijeenkomsten 8 Overzicht portefeuilleverdeling VFG bestuur 9 Overzicht Friese vertegenwoordigers in VNG bestuur en beleidscommissies 10 Overzicht VFG vertegenwoordigingen in besturen, commissies, stuurgroepen 11 2

16 LEDEN Op 1 januari 2014 zijn de gemeenten Lemsterland, Skarsterlân, en Gaasterlân-Sleat samengevoegd tot de gemeente De Friese Meren. In het verslagjaar telde de provincie Fryslân dus nog 24 gemeenten. Alle 24 Friese gemeenten zijn lid van de vereniging. SAMENSTELLING VAN HET VFG BESTUUR Per 31 december 2014 was het bestuur van de VFG als volgt samengesteld: voorzitter dhr. T. J. van der Zwan burgemeester van Heerenveen vicevoorzitter mw. H. Rijpstra wethouder van Tytsjerksteradiel secretaris / penningmeester dhr. R. Goeman gemeentesecretaris van het Bildt leden dhr. G. Van Klaveren burgemeester van Weststellingwerf dhr. S. Stellinga burgemeester van Schiermonnikoog dhr. A. Aalberts wnd. burgemeester van De Friese Meren mw. L.I. Diks wethouder van Leeuwarden dhr. S. Tolsma wethouder van Súdwest-Fryslân dhr. W. Kooistra wethouder van Opsterland dhr. B. Bonnema wethouder van Littenseradiel dhr. F. van der Heide griffier van Smallingerland Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 juni is afscheid genomen van mevrouw H. van Dijk Beekman (griffier de Friese Meren) die na de maximale zittingsperiode van tweemaal vier jaar statutair aftredend was. Tevens is afscheid genomen van de heer E. Berenst (wethouder van Smallingerland), die na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart niet als wethouder terugkeerde. In het najaar van 2013 was al afscheid genomen van de heer Y. Haan, die in juni 2013 zijn ontslag als burgemeester van Vlieland aanbood. Omdat de ALV instemde met het voorstel van het VFG bestuur om het aantal bestuursleden terugbrengen van 12 naar 11 zijn er op 4 juni drie nieuwe bestuursleden benoemd om het VFG bestuur te completeren: S. Stellinga (burgemeester van Schiermonnikoog), F. van der Heide (griffier van Smallingerland) en B. Bonnema (wethouder van Littenseradiel). VFG BESTUURSBUREAU Het VFG bestuursbureau werd in het verslagjaar verzorgd door de heer J. Holwerda (ambtelijk secretaris), mevrouw M. Wagenmakers (beleidsondersteuner) en mevrouw E. Huxdorff (administratief medewerker). De bezetting omvatte in het verslagjaar 2,8 fte. Het secretariaat van de VFG is gehuisvest in het Stadhuis (kamer H0.07) van de gemeente Leeuwarden, Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden. LEDENVERGADERINGEN VFG De VFG organiseert doorgaans twee maal per jaar een ledenvergadering. Eén in het voorjaar (ALV) en één in het najaar (BALV). In het verslagjaar vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 4 juni plaats in het Van der Valk Hotel in Sneek. Naast het huishoudelijke gedeelte (vaststellen financiën en jaarverslag) stond ook deze keer weer een actueel thema centraal: Aan de slag als raad en college! In samenwerking met Aktieprogramma Lokaal Bestuur werden een aantal interessante workshops (1. De raad en maatschappelijke initiatieven van burgers. 2. Decentralisaties in het Sociaal Domein. 3. Decentralisaties en samenspel tussen raad en college.) aangeboden voor zowel college- als raadsleden. De Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) vond plaats op 12 november in de Oranjezaal van het Stadhuis in Leeuwarden. Tijdens het huishoudelijke gedeelte werd een discussienotitie besproken waarin de leden een drietal toekomstscenario s inclusief organisatorische- en financiële randvoorwaarden werd voorgelegd. Het overgrote deel van de aanwezige leden gaf aan het preadvies van het VFG bestuur te steunen en de voorkeur te geven aan scenario 1 (contributieverhoging van 0,33 naar 0,43 cent) als de te volgen koers voor de huidige collegeperiode. Naar aanleiding van dit besluit zal tijdens de ALV van 7 april 2015 een aangepaste begroting ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. 3

17 De heren S. Feitsma (wethouder Leeuwarden) en T. van Dijk (CEO Stichting KH18) waren tijdens het thematische gedeelte te gast om de Friese gemeentebestuurders bij te praten over de voortgang van KH18 en de rol die de Friese gemeenten hierin kunnen spelen. Leeuwarden Fryslân 2018 presenteert de evenementen rondom drie thema s: Natuur en Cultuur, Stad en Platteland en Diversiteit en Identiteit. Gemeenten kunnen een hele belangrijke rol en concreet meewerken aan KH18 door zich in facilitair en praktisch opzicht flexibel en proactief op te stellen. VFG BESTUURSVERGADERINGEN Het bestuur van de VFG vergaderde in het verslagjaar vijf maal. De vergaderingen werden zoals gebruikelijk gehouden op de derde woensdag van de maand. In het verslagjaar werd vergaderd bij de gemeenten Ooststellingwerf, De Friese Meren, Het Bildt, Súdwest-Fryslân en Weststellingwerf. Tijdens de bestuursvergaderingen werden actuele bestuurlijke vraagstukken en onderwerpen besproken. Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen de verschillende VFG portefeuillehoudersoverleggen. Na afloop van de bestuursvergaderingen vond een lunchontmoeting met het plaatselijke college plaats waarbij actueel bestuurlijke thema s de revue passeerden. COMMUNICATIE Op de website is gedurende het verslagjaar allerlei informatie voor gemeentebestuurders en raadsleden gepubliceerd. Het gaat hierbij met name om nieuwsberichten, terugblikken van bijeenkomsten en aankondigingen van toekomstige evenementen. Daarnaast kunnen onder meer het VFG informatieboekje, verslagen van bijeenkomsten en verzonden brieven op de site gevonden worden. Ook is in het verslagjaar gestart met het opzetten van een verzamelpagina waarop allerlei relevante informatie over de decentralisaties binnen het sociaal domein kan worden teruggevonden. Gedurende het verslagjaar is iedere maand een digitale VFG nieuwsbrief naar geïnteresseerden verstuurd met daarin nieuwsberichten, terugblikken en aankondigingen van bijeenkomsten. In juni is de brochure samen werkt beter uitgebracht waarin de werkzaamheden van de VFG worden beschreven. Daarnaast is in september het jaarlijkse informatieboekje van de VFG verschenen met daarin een overzicht van de samenstelling van alle Friese colleges van B&W inclusief portefeuilleverdeling en contactgegevens. Zowel de brochure als het informatieboekje zijn breed verspreid onder de Friese college- en raadsleden. Bovendien is het informatieboekje ook online te raadplegen. Tot slot is in het verslagjaar regelmatig gebruik gemaakt van het Het twitteraccount wordt met name gebruikt voor het aankondigen van bijeenkomsten en het communiceren van nieuwsberichten. OVERLEG MET GEDEPUTEERDE STATEN Het is in de loop der jaren een goede gewoonte geworden dat het college van GS en het bestuur van de VFG tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen. Het GS / VFG overleg vond in het verslagjaar plaats op 4 november in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Onderwerpen van gesprek waren onder meer: voortgang vorming één regiomarketingorganisatie; aanpak decentralisatie sociaal domein; aanloop naar KH2018; evaluatie streekagenda NO / ANNO; proces Fryslân foar de Wyn; stand van zaken Wurkje foar Fryslân en ambities inzake infrastructuur breedbandinternet. De agendacommissie bestaande uit gedeputeerde mevrouw C. Schokker-Strampel, VFG voorzitter de heer T.J. van der Zwan en VFG secretaris de heer R. Goeman kwamen in het verslagjaar tweemaal (11 februari en 25 september) bijeen. Doel van de agendacommissie is om lopende zaken met elkaar uit te wisselen en waar mogelijk af te stemmen. Tevens werd het overleg gebruikt als opmaat richting een volgende Algemene Ledenvergadering van de VFG en / of een GS / VFG overleg. VNG Op 17 november zijn tijdens de BALV van de VNG in Utrecht alle leden van het VNG bestuur en (sub)commissies formeel benoemd. In totaal zijn 18 Friese bestuurders de komende collegeperiode vertegenwoordigd binnen het VNG bestuur en diverse (sub) commissies van de VNG. Een overzicht van deze Friese bestuurders is achterin dit jaarverslag terug te vinden. 4

18 VFG PORTEFEUILLEHOUDEROVERLEGGEN De VFG organiseerde in het verslagjaar op een negental beleidsterreinen portefeuillehoudersoverleggen. Bij de VFG portefeuillehoudersoverleggen wordt de verantwoordelijk gedeputeerde altijd van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Voorzitters van de verschillende overleggen zijn de VFG bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende portefeuille binnen het bestuur. Een vast agendapunt bij alle portefeuillehoudersoverleggen is de terugkoppeling van de Friese afgevaardigde uit de gelijknamige VNG-commissie. BESTUUR EN VEILIGHEID In het verslagjaar vond het VFG portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Veiligheid tweemaal plaats. Op 7 mei werd in Joure het portefeuillehoudersoverleg ingevuld met een bestuurlijke bijeenkomst Beter en Concreter. In samenwerking met de VNG en KING is tijdens deze bijeenkomst aandacht besteed aan het programma Beter en Concreter, meer service en minder regels. Tijdens het tweede portefeuillehoudersoverleg op 8 oktober in Leeuwarden was de heer A. Wolfsen te gast om een toelichting te geven op het rapport Vertrouwen, Tempo en Helderheid. Het rapport is het resultaat van een onderzoek dat in opdracht van de VNG is gedaan naar de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) en het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (vth). Daarnaast was gedeputeerde Poepjes aanwezig om een toelichting te geven op de Extensie Frl. waarmee Fryslân historie schrijft door de tweede domeinnaam van Nederland te introduceren. RUIMTE, WONEN, DUURZAAMHEID EN ENERGIE In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats. Het eerste portefeuillehoudersoverleg vond op 6 maart plaats in Leeuwarden. De heer M. Visser, directeur van Hûs en Hiem was te gast om de evaluatie en voortgang van Nije Pleats toe te lichten. De methode Nije Pleats is een werkwijze om lokaal maatwerk te faciliteren voor de uitbreiding van agrarische bedrijven en te komen tot ruimtelijke kwaliteitswinst en een beter ontwikkelingsperspectief voor de boer. Daarnaast waren de initiatiefnemers van Fryslân foar de Wyn (FFDW) te gast. FFDW is de gezamenlijke inzet van het Comité Hou Fryslân Mooi (de heer A. Koers), de Friese Milieu Federatie (de heer H. van der Werf) en het Platform Duurzaam Fryslân (de heer J. Houtsma) om een zorgvuldig resultaatgericht proces te organiseren over de mogelijkheden van windenergie op land. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 25 september in Leeuwarden waren de initiatiefnemers van FFDW wederom te gast om de portefeuillehouders bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot het proces over de mogelijkheden van windenergie op land. Daarnaast zijn de portefeuillehouders geïnformeerd over de mogelijkheden omtrent energiebesparing bij bedrijven. Het toepassen van de energiebesparingsbepalingen bij bedrijven kan meer dan de helft van de totale energiebesparing van het SER Energieakkoord opleveren. Bij veel bedrijven en gebouwen is nog veel te halen aan energiebesparing, mogelijk ook binnen de Friese gemeenten. Voor de VNG is dit een belangrijk thema in het VNG Ondersteunings-programma Energie, dat gemeenten wil ondersteunen in hun bijdrage aan de ambities uit het Energieakkoord. Het derde en laatste portefeuillehoudersoverleg vond op 27 november in Dokkum plaats. Gedeputeerde de heer H. Konst praatte tijdens deze bijeenkomst de portefeuillehouders bij over de laatste stand van zaken met betrekking tot het Aanvalsplan Woningbouw, inclusief een korte vooruitblik op het Woonoffensief Daarnaast werd nog kort stilgestaan bij de huisvesting statushouders, ISV 3 en de Woningmarktanalyse die in januari 2015 verschijnt. Verder waren de heren G.J. Kuipers, senior beleidsmedewerker Duurzaamheid van de gemeente Leeuwarden, en P. Dijkstra, beleidsadviseur Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Súdwest-Fryslân, aanwezig om de portefeuillehouders te informeren over het Uitvoeringsprogramma Energiebesparing en - opwekking Energieregio Fryslân. FINANCIEN EN MIDDELEN In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats. 5

19 Tijdens het eerste portefeuillehoudersoverleg van 16 januari in Drachten deelde de gemeente De Friese Meren samen met BMC de ervaringen die zij hebben opgedaan met het onderzoek naar Zero Base Budgetting. Uitgangspunt is het bepalen van minimale capaciteit en budget, die nodig en efficiënt zijn, om toekomstige doelen te kunnen realiseren. Vertrekpunt bij de Zero Base benadering is om de uitvoering van taken op een basis voorzieningenniveau in stand te houden. Het bedrag minus de bezuinigingsopgave dat in de begroting overblijft kan worden gebruikt voor het uitvoeren van extra taken waarvan het college en de raad vinden dat die nodig zijn. Op 14 mei vond het tweede portefeuillehoudersoverleg plaats in Sint Annaparochie. Tijdens dit overleg zijn de portefeuillehouders door de heer J. van der Lei, senior beleidsmedewerker expertise centrum Gemeentefinanciën, geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds en het verdeelmodel WWB. Het derde en laatste portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 23 oktober in Kollum. De heer Van der Lei was wederom aanwezig om de portefeuillehouders te informeren over de achtergronden van de analyse van de Rijksbegroting Daarnaast bracht hij een aantal belangrijke ontwikkelingen (o.a. herijking gemeentefonds en de verdeelmodellen binnen het Sociaal Domein) voor het voetlicht die de gemeentefinanciën zullen beïnvloeden. SOCIAAL DOMEIN In het verslagjaar vond dit portefeuillehoudersoverleg viermaal plaats. Daarnaast is eenmaal de bijeenkomst Communicatie rond 3d s georganiseerd. Op 19 februari vond het eerste portefeuillehoudersoverleg plaats in de raadzaal van de gemeente Leeuwarden. Bestuurders, beleidsmedewerkers en gemeentesecretarissen zijn geïnformeerd over de stand van zaken per decentralisatie, mogelijkheden voor provinciale samenwerkingsvormen en de mogelijke Friese aanpak op het gebied van 3D-informatievoorziening. Per decentralisatie werd duidelijk wat provinciaal wordt geregeld en waar gemeenten zelf verantwoordelijk voor zijn. Het tweede portefeuillehoudersoverleg vond op 5 juni plaats in de raadzaal van de gemeente Sύdwest-Fryslân. Bestuurders, beleidsmedewerkers en gemeentesecretarissen zijn geïnformeerd over de stand van zaken per decentralisatie, de mogelijkheden voor de governance structuur binnen het sociaal domein en de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Op 26 juni vond in de raadzaal van gemeente Smallingerland de bijeenkomst Communicatie rond 3d s plaats. Deze bijeenkomst was bedoeld voor alle gemeentelijke communicatiemedewerkers in Fryslân, Groningen en Drenthe en samen met de VFG georganiseerd met een aantal communicatiemedewerkers. Doel van de bijeenkomst was om ervaringen en best practices met elkaar te delen over de communicatie rond de 3d s. Daarnaast stond de bijeenkomst in het teken van kennismaken met elkaar en elkaar weten te vinden in de toekomst. Het derde portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 2 oktober in gemeente Smallingerland en werd gecombineerd met een bezoek van staatssecretaris Van Rijn aan Fryslân. In twee uur tijd werd hij door wethouders en partners uit het veld geïnformeerd over hoe de decentralisaties van de Jeugdwet en Wmo in Fryslân worden opgepakt. Tijdens het aansluitende reguliere portefeuillehoudersoverleg is verder gesproken over de governance structuur, de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling en de verdere doorontwikkeling van een Fries Sociaal Planbureau. Het vierde en laatste portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 4 december in de raadzaal van gemeente De Friese Meren. Behalve de stand van zaken per decentralisatie en de gelegenheid tot het stellen van vragen, kwamen de invulling van het Friese Werkbedrijf en de escalatieroute en pool aan de orde. GEZONDHEID EN WELZIJN In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Het eerste portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 6 februari in de raadzaal van gemeente Smallingerland. Programmamanager Frieslab mevrouw S. Bouwman was aanwezig en presenteerde 6

20 de eindconclusies van 5 jaar Frieslab. Daarnaast gaf de gemeente Heerenveen een presentatie over sportproject De Beugel. Het tweede en laatste portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 28 mei in de raadzaal van gemeente Leeuwarden. Dit was geen regulier overleg, maar een masterclass zorg georganiseerd door Partoer, provincie en VFG. Bestuurders en beleidsmedewerkers zorg en welzijn zijn in gesprek geweest met organisaties uit de praktijk over de invloed demografische ontwikkelingen op de menselijke zorgvraag. ONDERWIJS, JEUGD en SPORT In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Het eerste portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 3 april in de raadzaal van gemeente Leeuwarderadeel. Friese procesmanager Jeugd Gert Ranter kwam kennismaken met de bestuurders en gaf een toelichting op de aandachtspunten rond de Jeugdzorg voor Het Veiligheidshuis gaf verder een toelichting op de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis voor de periode en de provincie lichtte haar project kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt toe. Het tweede en laatste portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 12 november in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden gaf een toelichting op het Leeuwarder model voor Integrale Kindcentra. Daarnaast gaf mevrouw Pastoor, projectleider van het project 18+ een toelichting op dit project. ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg tweemaal plaats. Het eerste portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 19 juni in de raadzaal van gemeente Smallingerland. De heer L. Hogenhout, directeur van de nieuw te vormen regiomarketingorganisatie, maakte kennis met de bestuurders en gaf een toelichting op zijn visie voor de nieuwe organisatie. Verder gaven de heren K. van den Berg en A. van Bochove een toelichting op hun rapport waarin zij aangeven hoe gemeenten een toeristisch stimulerings- en ondernemersfonds kunnen vormen. Het tweede en laatste portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 23 oktober in de raadzaal van gemeente Littenseradiel. De heer L. Hogenhout, Directeur van Stichting Merk Fryslân (MF) gaf inzicht in het Strategisch Marketingplan en ging in op de samenwerking met de regio s. CULTUUR In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg eenmaal plaats. Daarnaast is het minisymposium Toekomst van het Friese bibliotheekwerk eenmaal georganiseerd. Op 6 februari vond het minisymposium Toekomst van het Friese bibliotheekwerk plaats in de bibliotheek van Leeuwarden. Tijdens dit door provincie, bibliotheken en VFG georganiseerde symposium hebben bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de Friese gemeenten, provincie Fryslân en het bibliotheekwezen met elkaar van gedachten gewisseld over de mogelijke toekomstige functies van de bibliotheek. Het portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 24 april in de raadzaal van de gemeente Opsterland. Hier werd stil gestaan bij het belang van een goede samenwerking tussen provincie en gemeenten om KH 18 tot een succes te maken. De heer P. Visschedijk, Kwartiermaker KH 18 en de heer O. Westerhof, directeur KH 18 informeerden de bestuurders over de beoogde organisatieen programmastructuur. Gedeputeerde mevrouw J. A. de Vries en Leeuwarder wethouder de heer S. Feitsma keken met de bestuurders op welke manier alle partijen de komende jaren samen kunnen werken. WERK EN INKOMEN In het verslagjaar vond dit VFG portefeuillehoudersoverleg driemaal plaats. Daarnaast is eenmaal de Informatiesessie Participatiewet georganiseerd. Het eerste portefeuillehoudersoverleg vond plaats op 26 maart in de raadzaal van het stadhuis van Leeuwarden. Stichting Leergeld was aanwezig om inzicht te geven in hun werkzaamheden en wat 7

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG)

JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) Maart 2015 1 INHOUD pagina Leden 3 Samenstelling van het VFG bestuur 3 VFG Bestuursbureau 3 Ledenvergaderingen VFG 3 VFG Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG)

JAARVERSLAG 2015 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) JAARVERSLAG 2015 VAN DE VERENIGING VAN FRIESE GEMEENTEN (VFG) Maart 2016 1 INHOUD pagina Leden 3 Samenstelling van het VFG bestuur 3 VFG Bestuursbureau 3 Ledenvergaderingen VFG 3 VFG Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

14028 Uitnodiging VFG Ledenvergadering 040614.pdf

14028 Uitnodiging VFG Ledenvergadering 040614.pdf Roo, Marijke de Van: VFG Fryslan Verzonden: dinsdag 20 mei 2014 13:40 Aan: Achtkarspelen; Metz, Jacqueline; Bildt het; Dantumadiel; De Friese Meren; Dongeradeel; Ferwerderadiel; Franekeradeel;

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Aan het college van burgemeester en wethouders van de 27 Friese gemeenten Onderwerp Aanpak decentralisaties Sociaal Domein en rol VFG Kenmerk 13.027 Contact J. Holwerda, 058-2334051, jholwerda@vfg-fryslan.nl

Nadere informatie

De Noordelijke lobby richting Den Haag en Brussel Een praktische handleiding

De Noordelijke lobby richting Den Haag en Brussel Een praktische handleiding Postbus 935 8901 BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein 38 8911 HJ Leeuwarden www.friesegemeenten.nl Aan: de leden Ter attentie van: Burgemeesters, wethouders, secretarissen, raadsleden en griffiers van de

Nadere informatie

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Datum: 25 september 2013 Aanwezig: S. Tolsma SWF (voorzitter), H. Rijpstra Tytsjerksteradiel, W. Kooistra Opsterland, B. Tol Het Bildt, F. Veltman

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18 provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 b 1 Provinciale Staten van Fryslân www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Conceptverslag van de AB vergadering 11 februari 2013 van in de raadszaal in het stadhuis van de gemeente Leeuwarden aan het Hofplein 38.

Conceptverslag van de AB vergadering 11 februari 2013 van in de raadszaal in het stadhuis van de gemeente Leeuwarden aan het Hofplein 38. Conceptverslag van de AB vergadering 11 februari 2013 van 10.00 11.30 in de raadszaal in het stadhuis van de gemeente Leeuwarden aan het Hofplein 38. 2 Aanwezig: De heer J.G. Kramer De heer N.J. Oud Mevrouw

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

VFG. Looienga, Martina. Beste. mevrouw/meneer, Bijgaand u de le Nieuwsbrief De Nieuwsbrief is vinden op. van de VFG. aan. onze

VFG. Looienga, Martina. Beste. mevrouw/meneer, Bijgaand u de le Nieuwsbrief De Nieuwsbrief is vinden op. van de VFG. aan. onze Looienga, Martina Van: VFG Fryslan Verzonden: maandag 01 februari 2016 12:52 Onderwerp: VFG Nieuwsbrief 1 2016 Bijlagen: Nieuwsbrief 1 2016.pdf Beste mevrouw/meneer, Bijgaand u de

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 17 juni 2011, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis van Bunschoten (adres: Stadsspui 1-3752 CL - Bunschoten-Spakenburg; tel.(033)

Nadere informatie

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris Conceptverslag van de vergadering de constitutionele oprichtingsvergadering GR FUMO 20 december 2012 van 15.00 16.00 uur in hotel Post-Plaza, Tweebaksmarkt 25 te Leeuwarden 2 Aanwezig: De heer J.G. Kramer

Nadere informatie

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de FUMO op maandag 28 januari 2013 van 10.00 tot 11.30 uur in het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. Aanwezig: De heer A. van der Ploeg

Nadere informatie

OVERZICHT INVOERINGSKOSTEN 3 DECENTRALISATIES

OVERZICHT INVOERINGSKOSTEN 3 DECENTRALISATIES OVERZICHT INVOERINGSKOSTEN 3 DECENTRALISATIES circulaire 2012 2013 2014 Jeugd dec 2011 sept2012+ mei 2013 mei 2013+ mei 2014 AWBZ/WMO sept2011, 5.7 sept2011, 5.7 mei 2013, 4.2.4 e 1.000,-- 2012 2013 2014

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! De provincie Friesland vormt de geografische afbakening van Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

NIEUWS. vereniging van friese gemeenten. Kooistra, Josina. Algemene Ledenvergadering. april: kloof als kwestie. Van: Verzonden: Nieuwsbrief

NIEUWS. vereniging van friese gemeenten. Kooistra, Josina. Algemene Ledenvergadering. april: kloof als kwestie. Van: Verzonden: Nieuwsbrief Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: sender@mq4u.nl namens Vereniging van Friese Gemeenten donderdag 20 april 2017 11:23 Statengriffie provinsje Fryslân VFG Nieuwsbrief

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser.

Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. pagina 1 van 6 Wordt de nieuwsbrief in de mail niet goed getoond? Bekijk deze in uw browser. Raadgevers geactualiseerd 24 SEPTEMBER 2015 Zoals u weet, heeft de VNG een reeks 'Raadgevers': factsheets met

Nadere informatie

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 december 2013 (ter goedkeuring)

2. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 december 2013 (ter goedkeuring) Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de FUMO Datum: 13 maart 2014 Tijd: 15.00 17.00 uur Plaats: FUMO, J.W. de Visserwei 10 in Grou 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Verslag

Nadere informatie

BB/U Lbr. 11/025

BB/U Lbr. 11/025 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201100722 Lbr. 11/025 bijlage(n)

Nadere informatie

BB/U Lbr. 16/082

BB/U Lbr. 16/082 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Uitnodiging Buitengewone ALV BB/U201601453 Lbr. 16/082 2 november 2016 Samenvatting Hierbij nodigen wij u uit voor de Buitengewone algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering

Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Het OVLR bestuur heet u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering Programma: 19.30 20.00: Inloop 20.00 21.00: Algemene Ledenvergadering 2015 1. Opening en mededelingen, 2. Verslag ALV november

Nadere informatie

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 9.00 UUR. Nr.

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 9.00 UUR. Nr. Periode april 2006 april 2010 AGENDA van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op dinsdag 27 mei 2008 1. Opening. 9.00 UUR Nr. 92 2. Vaststelling besluitenlijst 20 mei 2008, lijst te

Nadere informatie

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein

VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein VERSLAG van VFG portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Datum: 5 juni 2014 Aanwezig: S. Tolsma SWF (voorzitter), H. Rijpstra Tytsjerksteradiel, W. Kooistra Opsterland, B. Tol Het Bildt, E. van Esch Ooststellingwerf,

Nadere informatie

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015.

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015. Agenda Periode: april 2014 april 2018 Nummer: 50 Datum en tijd: Plaats: Aanwezig: dinsdag 19 mei 2015, 09.00 uur Gemeentehuis Damwâld, Benw-kamer vergadering van burgemeester en wethouders burgemeester

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND Plaats: Plaats: DRU-complex, Hutteweg 24 te Ulft Tijdstip: vrijdag 10-3-2017, 10.30-13.00 uur, incl. lunch en overleg met college/raad. Agenda voor de Bestuursvergadering

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2014 1-1-2014 T/M 31-12-2014 LASTEN EN BATEN 2014 Baten Omschrijving Begroting 2014 Rekening 2014 Contributie 89.100,00 89.331,00

Nadere informatie

01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. AGENDA Algemene Ledenvergadering VNG woensdag 8 juni 2016, van 11.30 tot 13.00 uur, Hangar 32, Haarlemmermeer Huishoudelijke zaken 01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging

Nadere informatie

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 23 maart 2009 Registratienummer: GF Agendapunt: 5

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 23 maart 2009 Registratienummer: GF Agendapunt: 5 Gemeenteraad Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 23 maart 2009 Registratienummer: GF09.20015 Agendapunt: 5 De raad der gemeente Heerenveen; Overwegende dat op grond van artikel 22 van

Nadere informatie

6. Bijlagen. Verantwoording

6. Bijlagen. Verantwoording 6. Bijlagen Verantwoording 2010 93 6.1. Samenstelling bestuur en organisatie 1. Samenstelling gemeenteraad (per 31 december 2010) Zetelverdeling (totaal 23 zetels): Opsterlands Belang 7 raadsleden PvdA

Nadere informatie

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag

Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag Agenda voor de bestuursvergadering van de VNG afdeling Utrecht op vrijdag 17 september 2010, aanvang 9.30 uur in het gemeentehuis van Nieuwegein (adres: Martinbaan 2 3439NN Nieuwegein) 1. Opening en mededelingen.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO Agendapunt 2 Bijlage 01 Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO Aanwezig Afwezig : De heer S. Siebenga, gemeente Heerenveen De heer J. Hijma, gemeente Ferwerderadiel De heer B.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

Dit convenant Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! 2016 ev vervangt de genoemde samenwerkingsovereenkomst.

Dit convenant Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! 2016 ev vervangt de genoemde samenwerkingsovereenkomst. Convenant Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! 2016 ev De provincie Friesland vormt de geografische afbakening van Arbeidsmarktregio Fryslân, één van de 35 arbeidsmarktregio s in Nederland. In Friesland

Nadere informatie

Stuknummer: AI13.01539. Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2

Stuknummer: AI13.01539. Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Info Den Helder - Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG Van: VNG Aan: "'info{5jdenhelder.nl'" Datum: 19-2-2013

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

BB/U Lbr. 11/034

BB/U Lbr. 11/034 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201100902 Lbr. 11/034 bijlage(n)

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Gemeente Emmert No..

Gemeente Emmert No.. Gemeente Emmert No.. 9 NOV 2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Onderwerp : Benoeming leden welstandscommisie

Onderwerp : Benoeming leden welstandscommisie Aan de Gemeenteraad Raad Status 8 maart 2007 Besluitvormend Onderwerp Benoeming leden welstandscommisie Hûs en Hiem Punt no. 8 Korte toelichting In artikel 9.3 van de Bouwverordening is opgenomen dat de

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2013 1-1-2013 T/M 31-12-2013 LASTEN EN BATEN 2013 Baten Omschrijving Begroting 2013 Rekening 2013 Contributie 88.800,00 89.321,00

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland Datum: 4 oktober 2016 Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de provincie Friesland voor de titel Fairtrade Provincie positief beoordeeld. De jury

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND

BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND BESTUURSVERGADERING VNG AFDELING GELDERLAND Plaats: Gemeentehuis Apeldoorn. Marktplein1, 7311 LG Tijdstip: 10.00 tot 12.30 uur, vrijdag 20-01-2017 Agenda voor de Bestuursvergadering van 20-01-2017 1. Opening

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201300227 Lbr. 13/013

ons kenmerk BB/U201300227 Lbr. 13/013 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201300227 Lbr. 13/013 bijlage(n)

Nadere informatie

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de. Notulen van de B&W vergadering van 26 januari 2016 Besluitenlijst van week 4. Gemeente Harlingen

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de. Notulen van de B&W vergadering van 26 januari 2016 Besluitenlijst van week 4. Gemeente Harlingen Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen van de B&W vergadering van 26 januari 2016 Besluitenlijst van week 4 Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten - T.a.v. de portefeuillehouder Werk en Inkomen

Aan het college van burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten - T.a.v. de portefeuillehouder Werk en Inkomen Postbus 935 8901 BS Leeuwarden Bezoekadres: Hofplein 38 8911 HJ Leeuwarden www.friesegemeenten.nl Aan het college van burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten - T.a.v. de portefeuillehouder Werk

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Vereniging van Brabantse Gemeenten Jaarverslag 2011

Vereniging van Brabantse Gemeenten Jaarverslag 2011 Vereniging van Brabantse Gemeenten Jaarverslag 2011 1 Inleiding De Vereniging van Brabantse gemeenten (VBG) is er op gericht om kwaliteit, creativiteit en bestuurskracht van de Brabantse gemeenten te bevorderen

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie.

Raadsinformatiebrief 18 JUL 20U AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM. Aan de raad van de Gemeente Werkendam. Kennisnemen van deze informatie. ^1 SAMENWERKENDE GEMEENTEN AALBURG WERKENDAM WOUDRICHEM Raadsinformatiebrief Aan de raad van de Gemeente Werkendam onderwerp Gezamenlijke collegebijeenkomst en gesprek gedeputeerde juli 2014 samenvatting

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Contributievoorstel 2015

Contributievoorstel 2015 Contributievoorstel 2015 Voorwoord Gemeenten staan voor een krachtige lokale overheid. Om die krachtige lokale overheid te worden en te blijven, moeten we de komende jaren bewijzen dat gemeenten bepaalde

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein

Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein Mienskip als basis voor een vitaal Friesland een beschouwing vanuit demografische ontwikkelingen met een verbinding naar het sociale domein Dr. Evelyn Finnema, 12 mei 2016 Werkconferentie samen werken

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal Bijlage 9 Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld H.J.P.G. van Elmpt Ons kenmerk 2017/6098 Telefoon +31 43 389 99 64 Uw kenmerk - Maastricht 24 januari 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden 24 januari

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 19-02-2015 Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân Paragraaf 1 Kleine maatschappelijke initiatieven Artikel 1.1 Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen ter bevordering van de leefbaarheid

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR. Nr.

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR. Nr. Periode april 2006 april 2010 AGENDA van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR 1. Opening. Nr. 124 2. Vaststelling besluitenlijst van 27 januari 2009, de lijst

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015

Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015 Vergadering burgemeester en wethouders - d.d. 15 december 2015 Aanwezig: - R. Munniksma burgemeester Afwezig: - L. Veenstra - J. Borg - T. van der Veen wethouders - F. Wiertz secretaris Uitnodigingen:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen:

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Instellingsbesluit Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Burgemeester en wethouders besluiten: in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Waar in

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

VNG maandag 3 september :23 gemeente Lbr. 12/077 - Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG.

VNG maandag 3 september :23 gemeente Lbr. 12/077 - Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG. Postreţļistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: 6 Z //O VNG [VNG@VNG.NIL] maandag 3 september 2012 14:23 gemeente Lbr. 12/077 - Bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie VNG IN12.05174 nun Gcivic/-,;.::.

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie