Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 15 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 15 september 2014"

Transcriptie

1 Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 15 september 2014 Aanwezig Edward Hendrickx (iets later) Ton Hoogendam Myriam Lips Roel Scheepens (Rector) Jacqueline van Son Thomas Vriens, Mariëlle Wassink Afwezig met kennisgeving: Jan-Willem van den Akker Joke Beekes Geert de Gier Peter Kwaspen Yvette Peters Sigrid Romeynders Kitty Spaas Marlies van de Wetering 1. Opening Thomas opent wegens het ontbreken van een voorzitter en de secretaris de vergadering. Omdat de vorige vergadering op 16 juni is vervallen is er geen agenda. Een niet gering aantal bestuursleden heeft om uiteenlopende redenen verstek laten gaan. Ook heeft een tweetal bestuursleden, Cor van Bavel en Gerton Knipping, per aangegeven niet langer deel te willen uitmaken van het bestuur van de Oudervereniging. ML meldt, dat SR niet op de uitnodigingslijst staat. Zij wordt aan de bestuursledenlijst toegevoegd door de secretaris. Edward komt binnen en meldt tevens na 3 jaar het bestuur van de Oudervereniging te gaan verlaten. 2. Bestuurswisseling. Wegens het vertrek van Mireille Serlie is de functie van voorzitter vacant. Geert heeft aangegeven de functie van secretaris niet meer te willen vervullen. Thomas geeft als voorzitter van de vergadering aan, dat tijdens de vorige vergadering Ton min of meer is voorgedragen voor de functie van secretaris. De vergadering heeft geen andere kandidaten voortgebracht en gaat akkoord met de benoeming van Ton als secretaris. Thomas heeft aangegeven kandidaat te zijn voor de functie van voorzitter en is met algemene stemmen alsmede met de vooraf per verleende stemmen van MvdW en KS gekozen voor deze functie. In verband met de wijziging van de personele bezetting van de secretaris dient het postadres te worden gewijzigd. De rector zal zorgen dat dit op het Sint-Janslyceum wordt verwerkt.

2 3. Goedkeuring vorige notulen De notulen van de vergadering van 19 mei 2014 zijn goedgekeurd. 4. Jaarlijks Overleg Jaarlaagcoördinatoren Oudervereniging (JOJO) Het jaarlijkse overleg tussen de Jaarlaagcoördinatoren en de Oudervereniging, dat georganiseerd zou worden door KS, is om organisatorische redenen verdaagd naar een latere edoch nog niet vastgestelde datum. TV oppert de mogelijkheid - gezien het onderwerp negatief zelfbeeld bij pubers - hier een thema-avond voor alle ouders van te maken. Dat vult dan tevens de in het verleden geuite wens in om twee thema-avonden per jaar te organiseren. RS heeft een tweetal data (en een reserve datum) waarin de aula beschikbaar is. Uiteraard dient eerst overlegd te worden met gastspreker Kita Bronda of zij akkoord gaat met deze voorgestelde wijzigingen. De secretaris zal het één en ander met KS opnemen. De voorgestelde data zijn dinsdag 6 en dinsdag 11 november (de laatste is overigens voor de carnavalsvierders d n elfde van d n elfde). De reservedatum is 13 november, echter de rector zal in dat geval verstek moeten laten gaan. De thema-avond moet aan de ouders bekend gemaakt worden. Dit wordt gedaan door een werkgroep bestaande uit KS (oorsponkelijke organisator ) en MW. Ook zal KS verzocht worden in het eerst volgende Ouderbulletin (deadline 10 oktober 2014) een artikel over deze te houden thema-avond te schrijven. 5. Ouderbulletin In het verleden is voorgesteld om wegens het wegvallen van een vaste columniste het ouderbulletin bij toerbeurt van een artikel te voorzien. De secretaris zal zo gauw de nieuwe bestuursledenlijst is samengesteld een rooster opstellen. EH geeft aan hoewel hij het bestuur gaat verlaten nog wel één of twee keer een artikel te willen schrijven. 6. Publicatie notulen Het plan bestaat om de notulen op de website te gaan plaatsen, zodat alle ouders weten wat er is besproken tijdens de vergaderingen. Ook de agenda en de data, tijd en plaats van de te houden vergaderingen dienen op de website te worden geplaatst. De webmaster (TH) dient hiervoor zorg te dragen.

3 7. Website Nu het woord website is gevallen wordt opgemerkt, dat er wel het één en ander is aangepast, maar dat er nog nog wel wat zaken te verbeteren zijn. De werkgroep bestaande uit ML en TH zal zich daar mee gaan bezighouden, maar het verzoek is aan allen om hier eens kritisch naar te kijken en dat aan de werkgroep kenbaar te maken, zodat in de eerstvolgende vergadering hierover verder van gedachten gewisseld kan worden. TH merkt op, dat de jaaragenda wel wat vriendelijker kan (importeren naar Excel) mede als gevolg van het feit, dat magister 6.0 nog geen onverdeeld succes is en er meer dan ooit een beroep op de jaaragenda gedaan zal moeten worden. TH neemt hierover direct contact op met het secretariaat. De secretaris zal tevens alle relevante data voor de Oudervereniging uitzoeken en iedereen hierover informeren. Sacha van Hest (moeder van Joost Kwaijtaal) heeft zich aangemeld bij de oudervereniging; zij is ook beroepshalve zeer geïnteresseerd in de kantine en alles wat daar mee te maken heeft. De secretaris zal haar voor de volgende vergadering uitnodigen. 8. Wat speelt er op school? 1. REIZEN Er is dit jaar wat meer gedoe bij de toewijzing van de reizen dan andere jaren. EH merkt uit eigen ervaring op dat zijn dochter zo n beetje overal was uitgeloot. (gelukkig is zij alsnog in de reis naar Berlijn geplaatst). ML (lid reiscommissie) zegt, dat er twee stemrondes zijn. De eerste met je voorkeur met voorkeur 1, 2 3, enz. EH meldt samen met JS, dat een dergelijke keuze echter niet kan worden gemaakt. De mogelijkheden zijn ÉÉN VOORKEUR en ABSOLUUT NIET. ML: Indien voor een reis meer aanvragen dan plaatsen zijn, loot de de reiscommissie. De uitgelote aanmeldingen nemen dan weer deel aan de andere reizen met uitzondering van de reizen die men niet wil. De reden volgens RS, dat er dit jaar veel meer leerlingen zijn uitgeloot dan andere jaren, is dat het aantal leerlingen dat wenst deel te nemen anders is dan de reiscommissie heeft ingeschat. EH vindt een loting vreemd. ML geeft aan, dat bijna alle reizen een jaar van te voren gereserveerd dienen te worden en dat daar dus geen wijzigingen in mogelijk zijn. De reizen die wat dichter bij huis zijn (Berlijn en Tsjechië) kunnen wat gemakkelijker worden uitgebreid. Mede door het toevoegen van de reis naar Parijs is voor de meeste uitvallers een oplossing gevonden. Samengevat komt het erop neer, dat de werkwijze en de te volgen procedures nader bekeken moeten worden om er in ieder geval voor te zorgen, dat er minder teleurstellingen zijn en dat er ook meer duidelijkheid vooraf is over wat wel en niet mogelijk is. De reiscommissie bestaande uit drie leden van de oudervereniging, drie docenten en de conrector onderwijszaken gaat het in ieder geval evalueren. De reiscommissie wordt voor de OSJL vergadering van 27 oktober uitgenodigd om met de oudervereniging verder hierover te praten.

4 2. TOELATINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR Omdat de uitslagen van CITO in het komende jaar pas op 11 mei bekend worden gemaakt, kan dit element niet in eerste instantie worden meegewogen in het toelatingsbeleid. De toelating zal nu volledig gebaseerd worden op het advies van de basisschool. In de regio heeft er overleg plaatsgevonden tussen de basisscholen en de middelbare scholen over de vorming en de interpretatie van het schooladvies. Dat is in een convenant vastgelegd, zodat de begrippen voor iedereen duidelijk en eenduidig zijn. De middelbare scholen kunnen wel aan de hand van de dossiers van het leerlingvolgsysteem het schooladvies toetsen. De middelbare school is overigens gerechtigd het schooladvies te negeren. Ook krijgt de middelbare school te maken met passend onderwijs voor leerlingen die een (enigszins) aangepaste behandeling vereisen. Als de middelbare school van mening is dergelijke leerlingen niet te kunnen plaatsen, dan is zij er aan gehouden om een passende onderwijsinstelling te vinden en aan te bieden. Als op 11 mei de CITO toetsuitslagen bekend zijn en ouders de mening zijn toegedaan, dat deze uitslag niet in een juiste relatie tot het schooladvies staat, dan dient door de ouders beroep te worden aangetekend bij de betreffende basisschool, die dan verplicht is het schooladvies in lijn met de CITO score te brengen. 3. DE KANTINE 2.0 Met ingang van het nieuwe schooljaar is de catering uitbesteed aan een andere partij dan voorheen. RS geeft aan, dat de reacties van de leerlingen positief zijn. Er worden volop (gezonde) broodjes verkocht en de kantine is vrijwel altijd uitverkocht. Volgens de gemeente voldoet de kantine nog niet aan de eis dat 75% gezond moet zijn (thans is dat 69%). Dit percentage geeft overigens het aantal gezonde producten weer en niet de omzet. JvS vraagt hoe het personeel op de leerlingen overkomt. Volgens RS gaat dat redelijk, maar is de school bezig om de nieuwe mensen toch meer lid van de familie te laten worden. Dat vereist enige begeleiding, maar er wordt aan gewerkt. De rector is erg tevreden over het proces van de keuze van de nieuwe catering. Dit is opgezet door een commissie bestaande uit delegaties van respectievelijk personeel, leerlingen en de oudervereniging, Het leuke feit deed zich voor, dat de stemmen bij de ouders en het personeel per saldo staakten, waardoor de leerlingen uiteindelijk de doorslaggevende stem hebben gegeven. TV vraagt of fase 1 de gezonde kantine nu afgerond is. RS antwoordt dat er veel is verwezenlijkt op dit gebied, maar het eigenlijk nooit af is. Stap 2 is de verbouwing van de kantine. Er wordt thans overleg gevoerd met de architect. JvS informeert of hierin nog een bijdrage van de oudervereniging is gewenst. RS geeft aan dat alle relevante hulp welkom is. Hij noemt als voorbeeld een vader van twee leerlingen, die een ontwerpbureau heeft en advies geeft. Iedere specialist is welkom, maar een formele bijdrage van de oudervereniging is integenstelling tot fase 1 toen het over gezonde voeding ging thans niet aan de orde.

5 Nadat de kantine verbouwd is, zal een vaste commissie de kantine blijvend begeleiden. Over de samenstelling van de commissie en afgevaardigden dient nog te worden gesproken en besloten. In die fase dient ook de concurrentie van de supermarkt te worden geëvalueerd. TV vult aan, dat Irene Koster (beleidsmedewerker Jeugd- en Gezondheid bij de gemeente en verantwoordelijk voor onder meer het project Power-UP) heeft aangeboden hierin te adviseren. RS vertelt, dat in de toekomst wellicht een strakker beleid met betrekking tot het verlaten van het schoolterrein zal worden ingevoerd. Dat is niet alleen vanwege de supermarkt, maar ook vanwege de overlast, die een gedeelte van de leerlingen in de omgeving veroorzaakt. Naast het rondhangen is ook het achterlaten van afval een kwestie, die moet worden aangepakt. Het bestuur reageert hier terughoudend op. 4. BELONINGSSYSTEEM ML vertelt, dat haar dochter en ook zijzelf het nieuwe beloningsysteem strenger vinden dan voorheen. De rector weerlegt dat. In het verleden leidde één aantekening voor het niet maken van het huiswerk tot uitsluiting van een HERKANSING. In de nieuwe situatie leidt het hebben van meer dan drie aantekeningen tot uitsluiting van een HERKANSING, echter er worden in het nieuwe systeem ook aantekeningen gegeven voor het te laat komen. TV licht dat toe: in het oude systeem kon je een HERKANSING behouden ook als je veelvuldig te laat kwam, zolang je je huiswerk maar maakte. Anderzijds leidde één keer je huiswerk niet maken automatisch tot het uitsluiten van een HERKANSING. Dat is nu wat meer in balans gebracht. ML had dat zo niet begrepen, waarop RS reageert, dat de school zich zal beraden waar de communicatie hierover mogelijk verbeterd kan en moet worden. 5. INHALEN/HERKANSING In het verleden was het mogelijk om in geval van geautoriseerd verlet van een proefwerk o.i.d. het proefwerk op een later tijdstip in te halen. Was het resultaat dan onvoldoende, dan bestond alsnog de mogelijkheid van een HERKANSING. Dat is met ingang van dit schooljaar gewijzigd. Er is bij verlet nog één mogelijkheid en dat is INHALEN. Een HERKANSING op het INGEHAALDE proefwerk is komen te vervallen. De reden hiervoor is, legt RSl uit, dat het steeds meer usance begint te worden om bij een proefwerk ziekte aan te wenden om het proefwerk op een later tijdstip te maken en als het niet goed gaat ook nog een beroep op de HERKANSING te doen. ML vindt dat een beperking voor de goedwillende leerlingen die nu gestraft worden voor hen, die de hierboven beschreven tactiek doorlopen. Je hebt het hele jaar volop HERKANSING, omdat je voor elk vak meerdere keren per jaar wordt getoetst en het niet op één proefwerk via een INGEHAALDE HERKANSING kan blijven hangen. Op het examen heb je die mogelijkheid ook niet aldus RS. Voor de speciale gevallen (langdurige ziekte, bijzondere omstandigheden thuis, etc.) blijft maatwerk onverkort mogelijk, voegt TV toe.

6 6. PERCENTAGE ZITTENBLIJVERS HAVO 4 naar HAVO 5 In juli van dit jaar is 41% van de leerlingen van HAVO 4 niet bevorderd naar HAVO 5.. ML vindt dat een erg hoog percentage en vraagt zich af of de school zichzelf voldoende in de spiegel bekijkt in plaats van uitsluitend de leerlingen erop aan te kijken. RS repliceert met: we hebben van de afgelopen 4 jaar de gegevens van de HAVO op een rij gezet en zo inzichtelijk gemaakt wat er werkelijk aan de hand is. Dat zijn feiten, zodat er wat minder op gevoel wordt gewerkt. Deze feiten worden met de vakdocenten besproken en het is een regelrechte uitdaging om de resultaten substantieel te verbeteren. Er worden thans constructieve besprekingen over dit metier gevoerd. De afdeling HAVO heeft een tweetal doelstellingen: 90% moet komend jaar slagen Het percentage zittenblijvers mag niet nog groter worden aan het einde van HAVO 3, wel moet het gemiddelde van 6,1 naar 6,8 of meer. Dan is het slagingspercentage in de volgende klassen ook hoger. 9. Rondvraag JvS Hoe zit het met het jaarlijkse etentje met de Oudervereniging? RS zal via datumprikker één of meerdere data aangeven. TV merkt gedecideerd op, dat afgetreden bestuursleden een pen krijgen en afgetreden leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) een klein cadeautje. ML 1. De OPENDAGEN voor de vervolgstudies worden nogal eens op weekdagen (ma-vr) gehouden. Op het SJL wordt hiervoor geen vrij gegeven. RS weet niet hoe de huidige regeling is, maar zal dat met de betreffende medewerkers opnemen. 2. Zij had van diverse ouders van de eerste en de tweede klassen vernomen, dat er in het begin van het schooljaar relatief veel lessen zijn uitgevallen. RS vertelt, dat er zich tamelijk veel sterfgevallen in families van de docenten hebben voorgedaan. Omdat het direct betrokkenen betrof, waren docenten soms een week afwezig. Daarnaast was een aantal mensen ziek. Inmiddels is het percentage docenten, dat afwezig is weer omlaag gegaan. Alleen de planner van de roosters is langdurig afwezig, maar daarvoor is reeds een vervanger aangetrokken.

7 MW Ik zie er naar uit om met de reiscommissie te sparren. EH EH geeft in zijn afscheidsspeech aan drie leuke en leerzame jaren bij de oudervereniging gekend te hebben en het ook op prijs te stellen, nog een jaar met de nieuwe rector gewerkt te hebben. TV mijn zoon heeft het over het ANW gehad. (Algemene Natuur Wetenschap). Ik kreeg het niet helemaal helder wat dat nu inhoudt. Het is nogal vaag. Betekent het, dat hier een ruime invulling en interpretatie door de docent mogelijk is? Wie gaat dat dan monitoren? RS legt uit wat dit vak inhoudt. Het komt er op neer, dat leerlingen enigszins wegwijs worden gemaakt in zaken zoals astronomie, dierkunde, en tal van andere onderwerpen, die niet in de reguliere lessen natuurkunde, biologie of anderszins behandeld worden. EH heeft zijn dochters een abonnement op Quest gegeven, dat erg goed gelezen wordt. TV vraagt hoe groot de sectie is? RS: eigenlijk bestaat de sectie uit één persoon. Komend jaar gaan we dit vak verder uitlichten en evalueren. 10. Afsluiting De kersverse voorzitter sluit de vergadering. Volgende vergadering: maandag 27 oktober 2014 Aldus opgemaakt door de secretaris Ton Hoogendam de datum 22 september 2014 te s-hertogenbosch.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een

Nadere informatie