Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 15 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 15 september 2014"

Transcriptie

1 Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 15 september 2014 Aanwezig Edward Hendrickx (iets later) Ton Hoogendam Myriam Lips Roel Scheepens (Rector) Jacqueline van Son Thomas Vriens, Mariëlle Wassink Afwezig met kennisgeving: Jan-Willem van den Akker Joke Beekes Geert de Gier Peter Kwaspen Yvette Peters Sigrid Romeynders Kitty Spaas Marlies van de Wetering 1. Opening Thomas opent wegens het ontbreken van een voorzitter en de secretaris de vergadering. Omdat de vorige vergadering op 16 juni is vervallen is er geen agenda. Een niet gering aantal bestuursleden heeft om uiteenlopende redenen verstek laten gaan. Ook heeft een tweetal bestuursleden, Cor van Bavel en Gerton Knipping, per aangegeven niet langer deel te willen uitmaken van het bestuur van de Oudervereniging. ML meldt, dat SR niet op de uitnodigingslijst staat. Zij wordt aan de bestuursledenlijst toegevoegd door de secretaris. Edward komt binnen en meldt tevens na 3 jaar het bestuur van de Oudervereniging te gaan verlaten. 2. Bestuurswisseling. Wegens het vertrek van Mireille Serlie is de functie van voorzitter vacant. Geert heeft aangegeven de functie van secretaris niet meer te willen vervullen. Thomas geeft als voorzitter van de vergadering aan, dat tijdens de vorige vergadering Ton min of meer is voorgedragen voor de functie van secretaris. De vergadering heeft geen andere kandidaten voortgebracht en gaat akkoord met de benoeming van Ton als secretaris. Thomas heeft aangegeven kandidaat te zijn voor de functie van voorzitter en is met algemene stemmen alsmede met de vooraf per verleende stemmen van MvdW en KS gekozen voor deze functie. In verband met de wijziging van de personele bezetting van de secretaris dient het postadres te worden gewijzigd. De rector zal zorgen dat dit op het Sint-Janslyceum wordt verwerkt.

2 3. Goedkeuring vorige notulen De notulen van de vergadering van 19 mei 2014 zijn goedgekeurd. 4. Jaarlijks Overleg Jaarlaagcoördinatoren Oudervereniging (JOJO) Het jaarlijkse overleg tussen de Jaarlaagcoördinatoren en de Oudervereniging, dat georganiseerd zou worden door KS, is om organisatorische redenen verdaagd naar een latere edoch nog niet vastgestelde datum. TV oppert de mogelijkheid - gezien het onderwerp negatief zelfbeeld bij pubers - hier een thema-avond voor alle ouders van te maken. Dat vult dan tevens de in het verleden geuite wens in om twee thema-avonden per jaar te organiseren. RS heeft een tweetal data (en een reserve datum) waarin de aula beschikbaar is. Uiteraard dient eerst overlegd te worden met gastspreker Kita Bronda of zij akkoord gaat met deze voorgestelde wijzigingen. De secretaris zal het één en ander met KS opnemen. De voorgestelde data zijn dinsdag 6 en dinsdag 11 november (de laatste is overigens voor de carnavalsvierders d n elfde van d n elfde). De reservedatum is 13 november, echter de rector zal in dat geval verstek moeten laten gaan. De thema-avond moet aan de ouders bekend gemaakt worden. Dit wordt gedaan door een werkgroep bestaande uit KS (oorsponkelijke organisator ) en MW. Ook zal KS verzocht worden in het eerst volgende Ouderbulletin (deadline 10 oktober 2014) een artikel over deze te houden thema-avond te schrijven. 5. Ouderbulletin In het verleden is voorgesteld om wegens het wegvallen van een vaste columniste het ouderbulletin bij toerbeurt van een artikel te voorzien. De secretaris zal zo gauw de nieuwe bestuursledenlijst is samengesteld een rooster opstellen. EH geeft aan hoewel hij het bestuur gaat verlaten nog wel één of twee keer een artikel te willen schrijven. 6. Publicatie notulen Het plan bestaat om de notulen op de website te gaan plaatsen, zodat alle ouders weten wat er is besproken tijdens de vergaderingen. Ook de agenda en de data, tijd en plaats van de te houden vergaderingen dienen op de website te worden geplaatst. De webmaster (TH) dient hiervoor zorg te dragen.

3 7. Website Nu het woord website is gevallen wordt opgemerkt, dat er wel het één en ander is aangepast, maar dat er nog nog wel wat zaken te verbeteren zijn. De werkgroep bestaande uit ML en TH zal zich daar mee gaan bezighouden, maar het verzoek is aan allen om hier eens kritisch naar te kijken en dat aan de werkgroep kenbaar te maken, zodat in de eerstvolgende vergadering hierover verder van gedachten gewisseld kan worden. TH merkt op, dat de jaaragenda wel wat vriendelijker kan (importeren naar Excel) mede als gevolg van het feit, dat magister 6.0 nog geen onverdeeld succes is en er meer dan ooit een beroep op de jaaragenda gedaan zal moeten worden. TH neemt hierover direct contact op met het secretariaat. De secretaris zal tevens alle relevante data voor de Oudervereniging uitzoeken en iedereen hierover informeren. Sacha van Hest (moeder van Joost Kwaijtaal) heeft zich aangemeld bij de oudervereniging; zij is ook beroepshalve zeer geïnteresseerd in de kantine en alles wat daar mee te maken heeft. De secretaris zal haar voor de volgende vergadering uitnodigen. 8. Wat speelt er op school? 1. REIZEN Er is dit jaar wat meer gedoe bij de toewijzing van de reizen dan andere jaren. EH merkt uit eigen ervaring op dat zijn dochter zo n beetje overal was uitgeloot. (gelukkig is zij alsnog in de reis naar Berlijn geplaatst). ML (lid reiscommissie) zegt, dat er twee stemrondes zijn. De eerste met je voorkeur met voorkeur 1, 2 3, enz. EH meldt samen met JS, dat een dergelijke keuze echter niet kan worden gemaakt. De mogelijkheden zijn ÉÉN VOORKEUR en ABSOLUUT NIET. ML: Indien voor een reis meer aanvragen dan plaatsen zijn, loot de de reiscommissie. De uitgelote aanmeldingen nemen dan weer deel aan de andere reizen met uitzondering van de reizen die men niet wil. De reden volgens RS, dat er dit jaar veel meer leerlingen zijn uitgeloot dan andere jaren, is dat het aantal leerlingen dat wenst deel te nemen anders is dan de reiscommissie heeft ingeschat. EH vindt een loting vreemd. ML geeft aan, dat bijna alle reizen een jaar van te voren gereserveerd dienen te worden en dat daar dus geen wijzigingen in mogelijk zijn. De reizen die wat dichter bij huis zijn (Berlijn en Tsjechië) kunnen wat gemakkelijker worden uitgebreid. Mede door het toevoegen van de reis naar Parijs is voor de meeste uitvallers een oplossing gevonden. Samengevat komt het erop neer, dat de werkwijze en de te volgen procedures nader bekeken moeten worden om er in ieder geval voor te zorgen, dat er minder teleurstellingen zijn en dat er ook meer duidelijkheid vooraf is over wat wel en niet mogelijk is. De reiscommissie bestaande uit drie leden van de oudervereniging, drie docenten en de conrector onderwijszaken gaat het in ieder geval evalueren. De reiscommissie wordt voor de OSJL vergadering van 27 oktober uitgenodigd om met de oudervereniging verder hierover te praten.

4 2. TOELATINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR Omdat de uitslagen van CITO in het komende jaar pas op 11 mei bekend worden gemaakt, kan dit element niet in eerste instantie worden meegewogen in het toelatingsbeleid. De toelating zal nu volledig gebaseerd worden op het advies van de basisschool. In de regio heeft er overleg plaatsgevonden tussen de basisscholen en de middelbare scholen over de vorming en de interpretatie van het schooladvies. Dat is in een convenant vastgelegd, zodat de begrippen voor iedereen duidelijk en eenduidig zijn. De middelbare scholen kunnen wel aan de hand van de dossiers van het leerlingvolgsysteem het schooladvies toetsen. De middelbare school is overigens gerechtigd het schooladvies te negeren. Ook krijgt de middelbare school te maken met passend onderwijs voor leerlingen die een (enigszins) aangepaste behandeling vereisen. Als de middelbare school van mening is dergelijke leerlingen niet te kunnen plaatsen, dan is zij er aan gehouden om een passende onderwijsinstelling te vinden en aan te bieden. Als op 11 mei de CITO toetsuitslagen bekend zijn en ouders de mening zijn toegedaan, dat deze uitslag niet in een juiste relatie tot het schooladvies staat, dan dient door de ouders beroep te worden aangetekend bij de betreffende basisschool, die dan verplicht is het schooladvies in lijn met de CITO score te brengen. 3. DE KANTINE 2.0 Met ingang van het nieuwe schooljaar is de catering uitbesteed aan een andere partij dan voorheen. RS geeft aan, dat de reacties van de leerlingen positief zijn. Er worden volop (gezonde) broodjes verkocht en de kantine is vrijwel altijd uitverkocht. Volgens de gemeente voldoet de kantine nog niet aan de eis dat 75% gezond moet zijn (thans is dat 69%). Dit percentage geeft overigens het aantal gezonde producten weer en niet de omzet. JvS vraagt hoe het personeel op de leerlingen overkomt. Volgens RS gaat dat redelijk, maar is de school bezig om de nieuwe mensen toch meer lid van de familie te laten worden. Dat vereist enige begeleiding, maar er wordt aan gewerkt. De rector is erg tevreden over het proces van de keuze van de nieuwe catering. Dit is opgezet door een commissie bestaande uit delegaties van respectievelijk personeel, leerlingen en de oudervereniging, Het leuke feit deed zich voor, dat de stemmen bij de ouders en het personeel per saldo staakten, waardoor de leerlingen uiteindelijk de doorslaggevende stem hebben gegeven. TV vraagt of fase 1 de gezonde kantine nu afgerond is. RS antwoordt dat er veel is verwezenlijkt op dit gebied, maar het eigenlijk nooit af is. Stap 2 is de verbouwing van de kantine. Er wordt thans overleg gevoerd met de architect. JvS informeert of hierin nog een bijdrage van de oudervereniging is gewenst. RS geeft aan dat alle relevante hulp welkom is. Hij noemt als voorbeeld een vader van twee leerlingen, die een ontwerpbureau heeft en advies geeft. Iedere specialist is welkom, maar een formele bijdrage van de oudervereniging is integenstelling tot fase 1 toen het over gezonde voeding ging thans niet aan de orde.

5 Nadat de kantine verbouwd is, zal een vaste commissie de kantine blijvend begeleiden. Over de samenstelling van de commissie en afgevaardigden dient nog te worden gesproken en besloten. In die fase dient ook de concurrentie van de supermarkt te worden geëvalueerd. TV vult aan, dat Irene Koster (beleidsmedewerker Jeugd- en Gezondheid bij de gemeente en verantwoordelijk voor onder meer het project Power-UP) heeft aangeboden hierin te adviseren. RS vertelt, dat in de toekomst wellicht een strakker beleid met betrekking tot het verlaten van het schoolterrein zal worden ingevoerd. Dat is niet alleen vanwege de supermarkt, maar ook vanwege de overlast, die een gedeelte van de leerlingen in de omgeving veroorzaakt. Naast het rondhangen is ook het achterlaten van afval een kwestie, die moet worden aangepakt. Het bestuur reageert hier terughoudend op. 4. BELONINGSSYSTEEM ML vertelt, dat haar dochter en ook zijzelf het nieuwe beloningsysteem strenger vinden dan voorheen. De rector weerlegt dat. In het verleden leidde één aantekening voor het niet maken van het huiswerk tot uitsluiting van een HERKANSING. In de nieuwe situatie leidt het hebben van meer dan drie aantekeningen tot uitsluiting van een HERKANSING, echter er worden in het nieuwe systeem ook aantekeningen gegeven voor het te laat komen. TV licht dat toe: in het oude systeem kon je een HERKANSING behouden ook als je veelvuldig te laat kwam, zolang je je huiswerk maar maakte. Anderzijds leidde één keer je huiswerk niet maken automatisch tot het uitsluiten van een HERKANSING. Dat is nu wat meer in balans gebracht. ML had dat zo niet begrepen, waarop RS reageert, dat de school zich zal beraden waar de communicatie hierover mogelijk verbeterd kan en moet worden. 5. INHALEN/HERKANSING In het verleden was het mogelijk om in geval van geautoriseerd verlet van een proefwerk o.i.d. het proefwerk op een later tijdstip in te halen. Was het resultaat dan onvoldoende, dan bestond alsnog de mogelijkheid van een HERKANSING. Dat is met ingang van dit schooljaar gewijzigd. Er is bij verlet nog één mogelijkheid en dat is INHALEN. Een HERKANSING op het INGEHAALDE proefwerk is komen te vervallen. De reden hiervoor is, legt RSl uit, dat het steeds meer usance begint te worden om bij een proefwerk ziekte aan te wenden om het proefwerk op een later tijdstip te maken en als het niet goed gaat ook nog een beroep op de HERKANSING te doen. ML vindt dat een beperking voor de goedwillende leerlingen die nu gestraft worden voor hen, die de hierboven beschreven tactiek doorlopen. Je hebt het hele jaar volop HERKANSING, omdat je voor elk vak meerdere keren per jaar wordt getoetst en het niet op één proefwerk via een INGEHAALDE HERKANSING kan blijven hangen. Op het examen heb je die mogelijkheid ook niet aldus RS. Voor de speciale gevallen (langdurige ziekte, bijzondere omstandigheden thuis, etc.) blijft maatwerk onverkort mogelijk, voegt TV toe.

6 6. PERCENTAGE ZITTENBLIJVERS HAVO 4 naar HAVO 5 In juli van dit jaar is 41% van de leerlingen van HAVO 4 niet bevorderd naar HAVO 5.. ML vindt dat een erg hoog percentage en vraagt zich af of de school zichzelf voldoende in de spiegel bekijkt in plaats van uitsluitend de leerlingen erop aan te kijken. RS repliceert met: we hebben van de afgelopen 4 jaar de gegevens van de HAVO op een rij gezet en zo inzichtelijk gemaakt wat er werkelijk aan de hand is. Dat zijn feiten, zodat er wat minder op gevoel wordt gewerkt. Deze feiten worden met de vakdocenten besproken en het is een regelrechte uitdaging om de resultaten substantieel te verbeteren. Er worden thans constructieve besprekingen over dit metier gevoerd. De afdeling HAVO heeft een tweetal doelstellingen: 90% moet komend jaar slagen Het percentage zittenblijvers mag niet nog groter worden aan het einde van HAVO 3, wel moet het gemiddelde van 6,1 naar 6,8 of meer. Dan is het slagingspercentage in de volgende klassen ook hoger. 9. Rondvraag JvS Hoe zit het met het jaarlijkse etentje met de Oudervereniging? RS zal via datumprikker één of meerdere data aangeven. TV merkt gedecideerd op, dat afgetreden bestuursleden een pen krijgen en afgetreden leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) een klein cadeautje. ML 1. De OPENDAGEN voor de vervolgstudies worden nogal eens op weekdagen (ma-vr) gehouden. Op het SJL wordt hiervoor geen vrij gegeven. RS weet niet hoe de huidige regeling is, maar zal dat met de betreffende medewerkers opnemen. 2. Zij had van diverse ouders van de eerste en de tweede klassen vernomen, dat er in het begin van het schooljaar relatief veel lessen zijn uitgevallen. RS vertelt, dat er zich tamelijk veel sterfgevallen in families van de docenten hebben voorgedaan. Omdat het direct betrokkenen betrof, waren docenten soms een week afwezig. Daarnaast was een aantal mensen ziek. Inmiddels is het percentage docenten, dat afwezig is weer omlaag gegaan. Alleen de planner van de roosters is langdurig afwezig, maar daarvoor is reeds een vervanger aangetrokken.

7 MW Ik zie er naar uit om met de reiscommissie te sparren. EH EH geeft in zijn afscheidsspeech aan drie leuke en leerzame jaren bij de oudervereniging gekend te hebben en het ook op prijs te stellen, nog een jaar met de nieuwe rector gewerkt te hebben. TV mijn zoon heeft het over het ANW gehad. (Algemene Natuur Wetenschap). Ik kreeg het niet helemaal helder wat dat nu inhoudt. Het is nogal vaag. Betekent het, dat hier een ruime invulling en interpretatie door de docent mogelijk is? Wie gaat dat dan monitoren? RS legt uit wat dit vak inhoudt. Het komt er op neer, dat leerlingen enigszins wegwijs worden gemaakt in zaken zoals astronomie, dierkunde, en tal van andere onderwerpen, die niet in de reguliere lessen natuurkunde, biologie of anderszins behandeld worden. EH heeft zijn dochters een abonnement op Quest gegeven, dat erg goed gelezen wordt. TV vraagt hoe groot de sectie is? RS: eigenlijk bestaat de sectie uit één persoon. Komend jaar gaan we dit vak verder uitlichten en evalueren. 10. Afsluiting De kersverse voorzitter sluit de vergadering. Volgende vergadering: maandag 27 oktober 2014 Aldus opgemaakt door de secretaris Ton Hoogendam de datum 22 september 2014 te s-hertogenbosch.

Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 27 oktober 2014

Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 27 oktober 2014 Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 27 oktober 2014 Aanwezig Jan-Willem van den Akker Joke Beekes Ton Hoogendam Peter Kwaspen Myriam Lips Sigrid Romeynders Roel Scheepens (Rector) Jacqueline

Nadere informatie

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving:

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 19 oktober 2015 Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Jan-Willem van den Akker Roy Looijmans Ton Hoogendam Peter Kwaspen

Nadere informatie

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Peter Kwaspen (later alsnog gekomen na HAVO4-avond)

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Peter Kwaspen (later alsnog gekomen na HAVO4-avond) Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 7 september 2015 Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Ton Hoogendam Philip van Lookeren Campagne Sigrid Romeynders Roel

Nadere informatie

a. De notulen van de vergadering van 13 april zijn op de website geplaatst.

a. De notulen van de vergadering van 13 april zijn op de website geplaatst. Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 18 mei 2015 Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Jan-Willem van den Akker Ton Hoogendam Myriam Lips Sigrid Romeynders

Nadere informatie

Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 1 december 2014

Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 1 december 2014 Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 1 december 2014 Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Ton Hoogendam Peter Kwaspen Yvette Peters Sigrid Romeynders Roel

Nadere informatie

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving:

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 13 april 2015 Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Ton Hoogendam Peter Kwaspen Myriam Lips Sigrid Romeynders Roel Scheepens

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Mariëlle Wassink Marlies van de Wetering

Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Mariëlle Wassink Marlies van de Wetering Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 2 maart 2015 Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Jan-Willem van den Akker Ton Hoogendam Peter Kwaspen Myriam Lips Roel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1 REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1 a. Wet: de Wet Medezeggenschap Onderwijs, Stb 778, van 16 december 1981. b. Medezeggenschapsraad (M.R.): Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Aanwezig: Sandra, Barbara, Remi, Regina, Ruud, Nadine Saskia, Conny, Florance. Afwezig: Gerda

Aanwezig: Sandra, Barbara, Remi, Regina, Ruud, Nadine Saskia, Conny, Florance. Afwezig: Gerda Notulen OR-vergadering 8-11-2016 Aanwezig: Sandra, Barbara, Remi, Regina, Ruud, Nadine Saskia, Conny, Florance. Afwezig: Gerda 1.Opening Regina opent de vergadering om 19.50 uur en heet iedereen welkom.

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst 4 oktober 2012, teamkamer Kroeten, 19.30 tot 22.00 uur Aanwezig: Kroeten: Masja de Pender (LL ), Mariëlle van der Heijden (OL), Audrey Dankers (LL) Groene Hil: Pier Schipmölder (OL&VZ Groene Hil), Anjo

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Leerlingenraadstatuut Revius Lyceum Doorn

Leerlingenraadstatuut Revius Lyceum Doorn Leerlingenraadstatuut Revius Lyceum Doorn 1 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Publicatie leerlingenstatuut 3. Leerlingenstatuut 4. Doelstellingen 5. Vergaderingen 6. Samenstelling 7. Verkiezingen

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 1 / 6 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Samenstelling MR... 3 3 Analyse Cito-toets... 3 4 Schoolondersteuningsprofiel...

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Verkiezingsprocedure van het bestuur

Verkiezingsprocedure van het bestuur Verkiezingsprocedure van het bestuur Artikel 1 Het bestuur bestaat uit drie of vijf leden van wie er drie uit de bovenbouw moeten komen, deze drie zullen de functies voorzitter, penningmeester en secretaris

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo September 2013, jr 5 - no 1

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo September 2013, jr 5 - no 1 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo September 2013, jr 5 - no 1 Ons nieuwe gebouw De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer een aantal weken achter ons op het moment dat u van ons deze nieuwsbrief ontvangt.

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 20 juni 2012 Tijd: 19:00 21:15 uur Locatie: teamkamer Aanwezig: Directie: Wildschut Bestuur: Jack van der Veen (voorzitter Bestuur) Teamgeleding:

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

TOETSREGLEMENT JvO. Vanaf 16 maart 2015

TOETSREGLEMENT JvO. Vanaf 16 maart 2015 TOETSREGLEMENT JvO Vanaf 16 maart 2015 1 Toetsvormen: De volgende toetsvormen komen voor; zij leveren cijfers op die meetellen op het rapport: - Repetities Op het JvO wordt onderscheid gemaakt tussen centrale

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Laatste schoolweken 2016. Klas 1

Laatste schoolweken 2016. Klas 1 Laatste schoolweken 2016 Klas 1 Het is nog een paar weken en dan zit het schooljaar er al weer op. De laatste weken verlopen door de proefwerkweek en de rapportvergaderingen, niet volgens het bestaande

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van leerlingen van t Hooghe Landt. De veranderingen:

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van leerlingen van t Hooghe Landt. De veranderingen: OP DE HOOGHTE extra editie Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van leerlingen van t Hooghe Landt BEN STOELINGA AAN HET WOORD 1 ONDERWIJSKUNDIGE VERANDERINGEN M.I.V. SCHOOLJAAR 2012-2013 2 OUDER WERKT MEE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister.

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister. Amsterdam, augustus 2014 Aan: de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen Betreft: verzuimprotocol Beste ouders/verzorgers, Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Mocht u, na het lezen van

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 4 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerlingencoördinator havo BB: mw.

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

De inhoud van de Kernprocedure is afgestemd met alle betrokkenen, waaronder de gemeente Amsterdam, en uitgebreid besproken met de ouderorganisaties.

De inhoud van de Kernprocedure is afgestemd met alle betrokkenen, waaronder de gemeente Amsterdam, en uitgebreid besproken met de ouderorganisaties. Amsterdam, 8 mei 2017 Geachte ouder(s), verzorger(s), De afgelopen week zijn van verschillende kanten vragen gesteld over de matching in Amsterdam voor het schooljaar 2017-2018, de beschikbare capaciteit

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 9maart 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Frits Hoff(directeur), Ton Vromen

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

D E P A L S T E R

D E P A L S T E R D E P A L S T E R 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting Mark Heck: arbo zaken,

Nadere informatie

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas.

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. 107216 - De Commissie is niet bevoegd om een oordeel te geven over een besluit van het samenwerkingsverband over toelating tot een Talentklas. in het geding tussen: verbeterd* ADVIES de heer en mevrouw

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Verslag vergadering ouderadviesraad Stedelijk Gymnasium Schiedam

Verslag vergadering ouderadviesraad Stedelijk Gymnasium Schiedam Verslag vergadering ouderadviesraad Stedelijk Gymnasium Schiedam Datum 30 mei 2011 Aanwezig dhr. G. v.d. Burg, dhr, L. Klomp, mw. C. Schröder, mw. M. Zeelenberg, mw. A. Rutten-Taal, dhr. T. Schoenmakers,

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Nummer 16: 10 januari 2013

Nummer 16: 10 januari 2013 Nummer 16: 10 januari 2013 JANUARI 2013 Vrijdag 11/1/13 19.30-23.30 uur Nieuwjaarsbal Dinsdag 15/1/13 9.30-11.30 uur 13.00-15.00 uur Basisdag t.b.v. basisscholen uit Maasland, Maassluis, Schiedam Basisdag

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Maandag 14 november Aanvang: 19.30 uur 21.30 uur Aanwezig: Yvette van den Broek (voorzitter), Yvonne Haneman, Thea Zuiderduin, Stephanie Bol, Saskia Vos (vanaf agendapunt 7) AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen/ingekomen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Studiewijzer. Klas10h4

Studiewijzer. Klas10h4 Studiewijzer Klas10h4 2016/2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 10 havo 4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d. 11-01-2017 Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Spoelstra, Alie Seine, Kim Golsteijn en Cecile op het Veld Notulist:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Samenvatting uitspraak. Interpretatiegeschil VO artikel 10 onder b WMS (wijziging onderwijs- en examenregeling)

Samenvatting uitspraak. Interpretatiegeschil VO artikel 10 onder b WMS (wijziging onderwijs- en examenregeling) Samenvatting uitspraak 08.019 Interpretatiegeschil VO artikel 10 onder b WMS (wijziging onderwijs- en examenregeling) Het bevoegd gezag heeft besloten het schoolexamenvak Maatschappijleer te verplaatsen

Nadere informatie

Ouder Vereniging Were Di - Notulen 5 oktober 2010

Ouder Vereniging Were Di - Notulen 5 oktober 2010 Aanwezig: Afmelding: Afwezig: Bijlagen: Chris Aarts, Coralie van Delft, Bert Groeneveld, Erik Kamp, Helmie Meijeren, Kees Streng. Annelies van Doormalen, Gerda Fiers, Fieke Ammeraal Maria Kanters Lijst

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

* de rol van de ouders en de school op gebied van gebruik van social media.

* de rol van de ouders en de school op gebied van gebruik van social media. Samenvatting vergadering 9 december 2015 Na het vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 oktober 2015 werd, in lijn met de eerder vastgetselde centrale onderwerpen, door 2 ouders van de oudervereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen In deze nieuwsbrief Open dagen Steunles Nieuw rooster Toetsweek 3 Het komende weekend staat in het teken van de Open dagen. Op vrijdagavond, zaterdag en maandagavond zullen hopelijk weer veel leerlingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Het Kwadrant

Medezeggenschapsraad Het Kwadrant Notulen 22 september 2014 MR personeel + directie + ouders + leerlingen Agenda 1. Opening en welkom heten van de nieuwe ouders 2. Uitleg: wat is nu de MR? 3. Notulen vorige vergadering 4. Ingekomen stukken

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE vestiging Kagerstraat 7 - Leiden DEFINITIES Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: wet de Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1992, 663);

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs

Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs 2015-2016 Dit reglement is gemaakt voor de gehele Pontes Scholengroep inzake alle afdelingen en leerwegen. Pontes Scholengroep Postbus 370

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Afwezig:Marielle Aendenroomer (met kennisgeving), OV De Bezige Bijtjes (met kennisgeving)

Afwezig:Marielle Aendenroomer (met kennisgeving), OV De Bezige Bijtjes (met kennisgeving) Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 10 november 2016 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Geerten van Eldik, Carlien Schouten G: Els Breukers (eerste deel) Directie: Frits Hoff SOMOR: Arjen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1. Commissie: de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 18a lid 11 van de WPO; 2. Loket Plein

Nadere informatie

Notulen MR vergadering maandag 16 december 2013 Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen.

Notulen MR vergadering maandag 16 december 2013 Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen. r.k. basisschool De 4 Heemskinderen Banakkerstraat 39 4873 AL ETTEN-LEUR tel: 076 50 125 70 fax: 076 50 159 26 Notulen MR vergadering maandag 16 december 2013 Plaats: Basisschool de 4 Heemskinderen. Aanwezig:

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

De onderbouw: klas 1,2,3 havo/vwo en klas 1en 2 mavo

De onderbouw: klas 1,2,3 havo/vwo en klas 1en 2 mavo TOETSBELEID GROEN VAN PRINSTERER Lyceum, onderdeel van de Lentiz onderwijsgroep juli 2009 A De onderbouw: klas 1,2,3 havo/vwo en klas 1en 2 mavo A.1 Begripsbepalingen A.2 Aantal toetsen A.3 Moment van

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo 1 Algemeen 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag volgens het wettelijk Eindexamenbesluit art. 31. Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een intakegesprek op een van de aanmelddata. Daarvoor is het noodzakelijk

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen of niet ontvankelijk verklaren van een klacht

Nadere informatie