Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 15 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 15 september 2014"

Transcriptie

1 Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 15 september 2014 Aanwezig Edward Hendrickx (iets later) Ton Hoogendam Myriam Lips Roel Scheepens (Rector) Jacqueline van Son Thomas Vriens, Mariëlle Wassink Afwezig met kennisgeving: Jan-Willem van den Akker Joke Beekes Geert de Gier Peter Kwaspen Yvette Peters Sigrid Romeynders Kitty Spaas Marlies van de Wetering 1. Opening Thomas opent wegens het ontbreken van een voorzitter en de secretaris de vergadering. Omdat de vorige vergadering op 16 juni is vervallen is er geen agenda. Een niet gering aantal bestuursleden heeft om uiteenlopende redenen verstek laten gaan. Ook heeft een tweetal bestuursleden, Cor van Bavel en Gerton Knipping, per aangegeven niet langer deel te willen uitmaken van het bestuur van de Oudervereniging. ML meldt, dat SR niet op de uitnodigingslijst staat. Zij wordt aan de bestuursledenlijst toegevoegd door de secretaris. Edward komt binnen en meldt tevens na 3 jaar het bestuur van de Oudervereniging te gaan verlaten. 2. Bestuurswisseling. Wegens het vertrek van Mireille Serlie is de functie van voorzitter vacant. Geert heeft aangegeven de functie van secretaris niet meer te willen vervullen. Thomas geeft als voorzitter van de vergadering aan, dat tijdens de vorige vergadering Ton min of meer is voorgedragen voor de functie van secretaris. De vergadering heeft geen andere kandidaten voortgebracht en gaat akkoord met de benoeming van Ton als secretaris. Thomas heeft aangegeven kandidaat te zijn voor de functie van voorzitter en is met algemene stemmen alsmede met de vooraf per verleende stemmen van MvdW en KS gekozen voor deze functie. In verband met de wijziging van de personele bezetting van de secretaris dient het postadres te worden gewijzigd. De rector zal zorgen dat dit op het Sint-Janslyceum wordt verwerkt.

2 3. Goedkeuring vorige notulen De notulen van de vergadering van 19 mei 2014 zijn goedgekeurd. 4. Jaarlijks Overleg Jaarlaagcoördinatoren Oudervereniging (JOJO) Het jaarlijkse overleg tussen de Jaarlaagcoördinatoren en de Oudervereniging, dat georganiseerd zou worden door KS, is om organisatorische redenen verdaagd naar een latere edoch nog niet vastgestelde datum. TV oppert de mogelijkheid - gezien het onderwerp negatief zelfbeeld bij pubers - hier een thema-avond voor alle ouders van te maken. Dat vult dan tevens de in het verleden geuite wens in om twee thema-avonden per jaar te organiseren. RS heeft een tweetal data (en een reserve datum) waarin de aula beschikbaar is. Uiteraard dient eerst overlegd te worden met gastspreker Kita Bronda of zij akkoord gaat met deze voorgestelde wijzigingen. De secretaris zal het één en ander met KS opnemen. De voorgestelde data zijn dinsdag 6 en dinsdag 11 november (de laatste is overigens voor de carnavalsvierders d n elfde van d n elfde). De reservedatum is 13 november, echter de rector zal in dat geval verstek moeten laten gaan. De thema-avond moet aan de ouders bekend gemaakt worden. Dit wordt gedaan door een werkgroep bestaande uit KS (oorsponkelijke organisator ) en MW. Ook zal KS verzocht worden in het eerst volgende Ouderbulletin (deadline 10 oktober 2014) een artikel over deze te houden thema-avond te schrijven. 5. Ouderbulletin In het verleden is voorgesteld om wegens het wegvallen van een vaste columniste het ouderbulletin bij toerbeurt van een artikel te voorzien. De secretaris zal zo gauw de nieuwe bestuursledenlijst is samengesteld een rooster opstellen. EH geeft aan hoewel hij het bestuur gaat verlaten nog wel één of twee keer een artikel te willen schrijven. 6. Publicatie notulen Het plan bestaat om de notulen op de website te gaan plaatsen, zodat alle ouders weten wat er is besproken tijdens de vergaderingen. Ook de agenda en de data, tijd en plaats van de te houden vergaderingen dienen op de website te worden geplaatst. De webmaster (TH) dient hiervoor zorg te dragen.

3 7. Website Nu het woord website is gevallen wordt opgemerkt, dat er wel het één en ander is aangepast, maar dat er nog nog wel wat zaken te verbeteren zijn. De werkgroep bestaande uit ML en TH zal zich daar mee gaan bezighouden, maar het verzoek is aan allen om hier eens kritisch naar te kijken en dat aan de werkgroep kenbaar te maken, zodat in de eerstvolgende vergadering hierover verder van gedachten gewisseld kan worden. TH merkt op, dat de jaaragenda wel wat vriendelijker kan (importeren naar Excel) mede als gevolg van het feit, dat magister 6.0 nog geen onverdeeld succes is en er meer dan ooit een beroep op de jaaragenda gedaan zal moeten worden. TH neemt hierover direct contact op met het secretariaat. De secretaris zal tevens alle relevante data voor de Oudervereniging uitzoeken en iedereen hierover informeren. Sacha van Hest (moeder van Joost Kwaijtaal) heeft zich aangemeld bij de oudervereniging; zij is ook beroepshalve zeer geïnteresseerd in de kantine en alles wat daar mee te maken heeft. De secretaris zal haar voor de volgende vergadering uitnodigen. 8. Wat speelt er op school? 1. REIZEN Er is dit jaar wat meer gedoe bij de toewijzing van de reizen dan andere jaren. EH merkt uit eigen ervaring op dat zijn dochter zo n beetje overal was uitgeloot. (gelukkig is zij alsnog in de reis naar Berlijn geplaatst). ML (lid reiscommissie) zegt, dat er twee stemrondes zijn. De eerste met je voorkeur met voorkeur 1, 2 3, enz. EH meldt samen met JS, dat een dergelijke keuze echter niet kan worden gemaakt. De mogelijkheden zijn ÉÉN VOORKEUR en ABSOLUUT NIET. ML: Indien voor een reis meer aanvragen dan plaatsen zijn, loot de de reiscommissie. De uitgelote aanmeldingen nemen dan weer deel aan de andere reizen met uitzondering van de reizen die men niet wil. De reden volgens RS, dat er dit jaar veel meer leerlingen zijn uitgeloot dan andere jaren, is dat het aantal leerlingen dat wenst deel te nemen anders is dan de reiscommissie heeft ingeschat. EH vindt een loting vreemd. ML geeft aan, dat bijna alle reizen een jaar van te voren gereserveerd dienen te worden en dat daar dus geen wijzigingen in mogelijk zijn. De reizen die wat dichter bij huis zijn (Berlijn en Tsjechië) kunnen wat gemakkelijker worden uitgebreid. Mede door het toevoegen van de reis naar Parijs is voor de meeste uitvallers een oplossing gevonden. Samengevat komt het erop neer, dat de werkwijze en de te volgen procedures nader bekeken moeten worden om er in ieder geval voor te zorgen, dat er minder teleurstellingen zijn en dat er ook meer duidelijkheid vooraf is over wat wel en niet mogelijk is. De reiscommissie bestaande uit drie leden van de oudervereniging, drie docenten en de conrector onderwijszaken gaat het in ieder geval evalueren. De reiscommissie wordt voor de OSJL vergadering van 27 oktober uitgenodigd om met de oudervereniging verder hierover te praten.

4 2. TOELATINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR Omdat de uitslagen van CITO in het komende jaar pas op 11 mei bekend worden gemaakt, kan dit element niet in eerste instantie worden meegewogen in het toelatingsbeleid. De toelating zal nu volledig gebaseerd worden op het advies van de basisschool. In de regio heeft er overleg plaatsgevonden tussen de basisscholen en de middelbare scholen over de vorming en de interpretatie van het schooladvies. Dat is in een convenant vastgelegd, zodat de begrippen voor iedereen duidelijk en eenduidig zijn. De middelbare scholen kunnen wel aan de hand van de dossiers van het leerlingvolgsysteem het schooladvies toetsen. De middelbare school is overigens gerechtigd het schooladvies te negeren. Ook krijgt de middelbare school te maken met passend onderwijs voor leerlingen die een (enigszins) aangepaste behandeling vereisen. Als de middelbare school van mening is dergelijke leerlingen niet te kunnen plaatsen, dan is zij er aan gehouden om een passende onderwijsinstelling te vinden en aan te bieden. Als op 11 mei de CITO toetsuitslagen bekend zijn en ouders de mening zijn toegedaan, dat deze uitslag niet in een juiste relatie tot het schooladvies staat, dan dient door de ouders beroep te worden aangetekend bij de betreffende basisschool, die dan verplicht is het schooladvies in lijn met de CITO score te brengen. 3. DE KANTINE 2.0 Met ingang van het nieuwe schooljaar is de catering uitbesteed aan een andere partij dan voorheen. RS geeft aan, dat de reacties van de leerlingen positief zijn. Er worden volop (gezonde) broodjes verkocht en de kantine is vrijwel altijd uitverkocht. Volgens de gemeente voldoet de kantine nog niet aan de eis dat 75% gezond moet zijn (thans is dat 69%). Dit percentage geeft overigens het aantal gezonde producten weer en niet de omzet. JvS vraagt hoe het personeel op de leerlingen overkomt. Volgens RS gaat dat redelijk, maar is de school bezig om de nieuwe mensen toch meer lid van de familie te laten worden. Dat vereist enige begeleiding, maar er wordt aan gewerkt. De rector is erg tevreden over het proces van de keuze van de nieuwe catering. Dit is opgezet door een commissie bestaande uit delegaties van respectievelijk personeel, leerlingen en de oudervereniging, Het leuke feit deed zich voor, dat de stemmen bij de ouders en het personeel per saldo staakten, waardoor de leerlingen uiteindelijk de doorslaggevende stem hebben gegeven. TV vraagt of fase 1 de gezonde kantine nu afgerond is. RS antwoordt dat er veel is verwezenlijkt op dit gebied, maar het eigenlijk nooit af is. Stap 2 is de verbouwing van de kantine. Er wordt thans overleg gevoerd met de architect. JvS informeert of hierin nog een bijdrage van de oudervereniging is gewenst. RS geeft aan dat alle relevante hulp welkom is. Hij noemt als voorbeeld een vader van twee leerlingen, die een ontwerpbureau heeft en advies geeft. Iedere specialist is welkom, maar een formele bijdrage van de oudervereniging is integenstelling tot fase 1 toen het over gezonde voeding ging thans niet aan de orde.

5 Nadat de kantine verbouwd is, zal een vaste commissie de kantine blijvend begeleiden. Over de samenstelling van de commissie en afgevaardigden dient nog te worden gesproken en besloten. In die fase dient ook de concurrentie van de supermarkt te worden geëvalueerd. TV vult aan, dat Irene Koster (beleidsmedewerker Jeugd- en Gezondheid bij de gemeente en verantwoordelijk voor onder meer het project Power-UP) heeft aangeboden hierin te adviseren. RS vertelt, dat in de toekomst wellicht een strakker beleid met betrekking tot het verlaten van het schoolterrein zal worden ingevoerd. Dat is niet alleen vanwege de supermarkt, maar ook vanwege de overlast, die een gedeelte van de leerlingen in de omgeving veroorzaakt. Naast het rondhangen is ook het achterlaten van afval een kwestie, die moet worden aangepakt. Het bestuur reageert hier terughoudend op. 4. BELONINGSSYSTEEM ML vertelt, dat haar dochter en ook zijzelf het nieuwe beloningsysteem strenger vinden dan voorheen. De rector weerlegt dat. In het verleden leidde één aantekening voor het niet maken van het huiswerk tot uitsluiting van een HERKANSING. In de nieuwe situatie leidt het hebben van meer dan drie aantekeningen tot uitsluiting van een HERKANSING, echter er worden in het nieuwe systeem ook aantekeningen gegeven voor het te laat komen. TV licht dat toe: in het oude systeem kon je een HERKANSING behouden ook als je veelvuldig te laat kwam, zolang je je huiswerk maar maakte. Anderzijds leidde één keer je huiswerk niet maken automatisch tot het uitsluiten van een HERKANSING. Dat is nu wat meer in balans gebracht. ML had dat zo niet begrepen, waarop RS reageert, dat de school zich zal beraden waar de communicatie hierover mogelijk verbeterd kan en moet worden. 5. INHALEN/HERKANSING In het verleden was het mogelijk om in geval van geautoriseerd verlet van een proefwerk o.i.d. het proefwerk op een later tijdstip in te halen. Was het resultaat dan onvoldoende, dan bestond alsnog de mogelijkheid van een HERKANSING. Dat is met ingang van dit schooljaar gewijzigd. Er is bij verlet nog één mogelijkheid en dat is INHALEN. Een HERKANSING op het INGEHAALDE proefwerk is komen te vervallen. De reden hiervoor is, legt RSl uit, dat het steeds meer usance begint te worden om bij een proefwerk ziekte aan te wenden om het proefwerk op een later tijdstip te maken en als het niet goed gaat ook nog een beroep op de HERKANSING te doen. ML vindt dat een beperking voor de goedwillende leerlingen die nu gestraft worden voor hen, die de hierboven beschreven tactiek doorlopen. Je hebt het hele jaar volop HERKANSING, omdat je voor elk vak meerdere keren per jaar wordt getoetst en het niet op één proefwerk via een INGEHAALDE HERKANSING kan blijven hangen. Op het examen heb je die mogelijkheid ook niet aldus RS. Voor de speciale gevallen (langdurige ziekte, bijzondere omstandigheden thuis, etc.) blijft maatwerk onverkort mogelijk, voegt TV toe.

6 6. PERCENTAGE ZITTENBLIJVERS HAVO 4 naar HAVO 5 In juli van dit jaar is 41% van de leerlingen van HAVO 4 niet bevorderd naar HAVO 5.. ML vindt dat een erg hoog percentage en vraagt zich af of de school zichzelf voldoende in de spiegel bekijkt in plaats van uitsluitend de leerlingen erop aan te kijken. RS repliceert met: we hebben van de afgelopen 4 jaar de gegevens van de HAVO op een rij gezet en zo inzichtelijk gemaakt wat er werkelijk aan de hand is. Dat zijn feiten, zodat er wat minder op gevoel wordt gewerkt. Deze feiten worden met de vakdocenten besproken en het is een regelrechte uitdaging om de resultaten substantieel te verbeteren. Er worden thans constructieve besprekingen over dit metier gevoerd. De afdeling HAVO heeft een tweetal doelstellingen: 90% moet komend jaar slagen Het percentage zittenblijvers mag niet nog groter worden aan het einde van HAVO 3, wel moet het gemiddelde van 6,1 naar 6,8 of meer. Dan is het slagingspercentage in de volgende klassen ook hoger. 9. Rondvraag JvS Hoe zit het met het jaarlijkse etentje met de Oudervereniging? RS zal via datumprikker één of meerdere data aangeven. TV merkt gedecideerd op, dat afgetreden bestuursleden een pen krijgen en afgetreden leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) een klein cadeautje. ML 1. De OPENDAGEN voor de vervolgstudies worden nogal eens op weekdagen (ma-vr) gehouden. Op het SJL wordt hiervoor geen vrij gegeven. RS weet niet hoe de huidige regeling is, maar zal dat met de betreffende medewerkers opnemen. 2. Zij had van diverse ouders van de eerste en de tweede klassen vernomen, dat er in het begin van het schooljaar relatief veel lessen zijn uitgevallen. RS vertelt, dat er zich tamelijk veel sterfgevallen in families van de docenten hebben voorgedaan. Omdat het direct betrokkenen betrof, waren docenten soms een week afwezig. Daarnaast was een aantal mensen ziek. Inmiddels is het percentage docenten, dat afwezig is weer omlaag gegaan. Alleen de planner van de roosters is langdurig afwezig, maar daarvoor is reeds een vervanger aangetrokken.

7 MW Ik zie er naar uit om met de reiscommissie te sparren. EH EH geeft in zijn afscheidsspeech aan drie leuke en leerzame jaren bij de oudervereniging gekend te hebben en het ook op prijs te stellen, nog een jaar met de nieuwe rector gewerkt te hebben. TV mijn zoon heeft het over het ANW gehad. (Algemene Natuur Wetenschap). Ik kreeg het niet helemaal helder wat dat nu inhoudt. Het is nogal vaag. Betekent het, dat hier een ruime invulling en interpretatie door de docent mogelijk is? Wie gaat dat dan monitoren? RS legt uit wat dit vak inhoudt. Het komt er op neer, dat leerlingen enigszins wegwijs worden gemaakt in zaken zoals astronomie, dierkunde, en tal van andere onderwerpen, die niet in de reguliere lessen natuurkunde, biologie of anderszins behandeld worden. EH heeft zijn dochters een abonnement op Quest gegeven, dat erg goed gelezen wordt. TV vraagt hoe groot de sectie is? RS: eigenlijk bestaat de sectie uit één persoon. Komend jaar gaan we dit vak verder uitlichten en evalueren. 10. Afsluiting De kersverse voorzitter sluit de vergadering. Volgende vergadering: maandag 27 oktober 2014 Aldus opgemaakt door de secretaris Ton Hoogendam de datum 22 september 2014 te s-hertogenbosch.

Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 27 oktober 2014

Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 27 oktober 2014 Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 27 oktober 2014 Aanwezig Jan-Willem van den Akker Joke Beekes Ton Hoogendam Peter Kwaspen Myriam Lips Sigrid Romeynders Roel Scheepens (Rector) Jacqueline

Nadere informatie

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving:

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 19 oktober 2015 Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Jan-Willem van den Akker Roy Looijmans Ton Hoogendam Peter Kwaspen

Nadere informatie

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Peter Kwaspen (later alsnog gekomen na HAVO4-avond)

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Peter Kwaspen (later alsnog gekomen na HAVO4-avond) Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 7 september 2015 Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Ton Hoogendam Philip van Lookeren Campagne Sigrid Romeynders Roel

Nadere informatie

a. De notulen van de vergadering van 13 april zijn op de website geplaatst.

a. De notulen van de vergadering van 13 april zijn op de website geplaatst. Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 18 mei 2015 Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Jan-Willem van den Akker Ton Hoogendam Myriam Lips Sigrid Romeynders

Nadere informatie

Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 1 december 2014

Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 1 december 2014 Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 1 december 2014 Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Ton Hoogendam Peter Kwaspen Yvette Peters Sigrid Romeynders Roel

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Mariëlle Wassink Marlies van de Wetering

Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Mariëlle Wassink Marlies van de Wetering Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 2 maart 2015 Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Jan-Willem van den Akker Ton Hoogendam Peter Kwaspen Myriam Lips Roel

Nadere informatie

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving:

Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Oudervereniging Sint-Janslyceum Notulen vergadering van 13 april 2015 Aanwezig Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Ton Hoogendam Peter Kwaspen Myriam Lips Sigrid Romeynders Roel Scheepens

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

TOETSREGLEMENT JvO. Vanaf 16 maart 2015

TOETSREGLEMENT JvO. Vanaf 16 maart 2015 TOETSREGLEMENT JvO Vanaf 16 maart 2015 1 Toetsvormen: De volgende toetsvormen komen voor; zij leveren cijfers op die meetellen op het rapport: - Repetities Op het JvO wordt onderscheid gemaakt tussen centrale

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst 4 oktober 2012, teamkamer Kroeten, 19.30 tot 22.00 uur Aanwezig: Kroeten: Masja de Pender (LL ), Mariëlle van der Heijden (OL), Audrey Dankers (LL) Groene Hil: Pier Schipmölder (OL&VZ Groene Hil), Anjo

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo September 2013, jr 5 - no 1

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo September 2013, jr 5 - no 1 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo September 2013, jr 5 - no 1 Ons nieuwe gebouw De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer een aantal weken achter ons op het moment dat u van ons deze nieuwsbrief ontvangt.

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

5. Andere schooltijden, voorstel keuze continurooster

5. Andere schooltijden, voorstel keuze continurooster Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Petra Spijkerman, Marian Pronk, Mirjam Post,Johan Nekkers, Martin Buitink, Peter Messerschmidt, Maryse van Assenbergh, Simone Schreurs, Ria

Nadere informatie

Verkiezingsprocedure van het bestuur

Verkiezingsprocedure van het bestuur Verkiezingsprocedure van het bestuur Artikel 1 Het bestuur bestaat uit drie of vijf leden van wie er drie uit de bovenbouw moeten komen, deze drie zullen de functies voorzitter, penningmeester en secretaris

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Verslag vergadering ouderadviesraad Stedelijk Gymnasium Schiedam

Verslag vergadering ouderadviesraad Stedelijk Gymnasium Schiedam Verslag vergadering ouderadviesraad Stedelijk Gymnasium Schiedam Datum 30 mei 2011 Aanwezig dhr. G. v.d. Burg, dhr, L. Klomp, mw. C. Schröder, mw. M. Zeelenberg, mw. A. Rutten-Taal, dhr. T. Schoenmakers,

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een intakegesprek op een van de aanmelddata. Daarvoor is het noodzakelijk

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Laatste schoolweken 2016. Klas 1

Laatste schoolweken 2016. Klas 1 Laatste schoolweken 2016 Klas 1 Het is nog een paar weken en dan zit het schooljaar er al weer op. De laatste weken verlopen door de proefwerkweek en de rapportvergaderingen, niet volgens het bestaande

Nadere informatie

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: MR: De Wet: School: Schoolbestuur: Schoolleiding: Personeel: Ouders, voogden en

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DA VINCI COLLEGE vestiging Kagerstraat 7 - Leiden DEFINITIES Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: wet de Wet medezeggenschap onderwijs (Stb. 1992, 663);

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Notulen vergadering Oudervereniging SGL 13 januari 2010 Aanwezig Afwezig 1. Opening en vaststellen agenda

Notulen vergadering Oudervereniging SGL 13 januari 2010 Aanwezig Afwezig 1. Opening en vaststellen agenda Notulen vergadering Oudervereniging SGL 13 januari 2010 Aanwezig: Anja Veelenturf, Jan de Wit, Marieke Kral (vz), John Bedet, Carolien Hoekman, Steve Abdul Sovan, Ed Meijer, Gabby Wieten, Hans Otto, Irma

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Positie bepaling ten aanzien van de agendapunten (19.30 20.00 uur)

Positie bepaling ten aanzien van de agendapunten (19.30 20.00 uur) Basissschool De Fontein, Harmelen Notulen Medezeggenschapsraadvergadering maandag 8 september 2014 Plaats : Schoollaan Genodigd : Danielle Eindhoven, Lia Elings, Els Terpstra Sander van Marc Koolwijk,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Bijlage D. bij ONDERSTEUNINGSPLAN. Protocollen 2014-2015

Bijlage D. bij ONDERSTEUNINGSPLAN. Protocollen 2014-2015 Bijlage D. bij ONDERSTEUNINGSPLAN Protocollen 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE Bladzijde D.1 Protocol zieke leerlingen 3 D.1a Stappenplan bij protocol zieke leerlingen 5 D.2 Verkort dyslexieprotocol 6 D.3 Verkort

Nadere informatie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie Jaaragenda.. 2015-2016 Week 35 tijd omschrijving Ma 24-08-15 zomervakantie Di 25-08-15 zomervakantie Wo 26-08-15 zomervakantie Do 27-08-15 zomervakantie Vr 28-08-15 zomervakantie Week 36 Ma 31-08-15 11.00

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 20 juni 2012 Tijd: 19:00 21:15 uur Locatie: teamkamer Aanwezig: Directie: Wildschut Bestuur: Jack van der Veen (voorzitter Bestuur) Teamgeleding:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen In deze nieuwsbrief Open dagen Steunles Nieuw rooster Toetsweek 3 Het komende weekend staat in het teken van de Open dagen. Op vrijdagavond, zaterdag en maandagavond zullen hopelijk weer veel leerlingen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

De besproken agendapunten worden teruggekoppeld door de begeleidende leerkracht aan het team.

De besproken agendapunten worden teruggekoppeld door de begeleidende leerkracht aan het team. Inhoud 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. Samenstelling van de leerlingenraad. 3. Vergaderingen. 4. Agendapunten van de leerlingenraad. 5. Taken van de leerlingenraad. 6. De leerlingenraad

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Wereldnieuws 5 voor ouders. 22 mei 2015

Wereldnieuws 5 voor ouders. 22 mei 2015 Wereldnieuws 5 voor ouders Wereldnieuws 5 voor ouders 22 mei 2015 Welkom Beste ouder(s), verzorger(s), Het is examentijd! Dinsdagmiddag 26 mei sluit biologie de rij. Dan hebben de leerlingen uit klas 4

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens Bergen op Zoom, maart 2012 Onderwerp: informatie eindexamens Aan de ouder(s) van de leerlingen die in mei 2012 examen vmbo-tl doen Aan bedoelde kandidaten Geachte ouder(s), beste jongelui, Hierbij doen

Nadere informatie

Toetsweek Instructie 4 HAVO

Toetsweek Instructie 4 HAVO Toetsweek Instructie 4 HAVO Route naar Schoolexamencijfer Toetsperiode cijfer 4 HAVO Toetsperiode 1 Toetsen in de toetsweek Praktische Toetsen in de les Mondelingen Handelingsdelen opdrachten Toetsen in

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

Hans opent de vergadering. Vandaag zal Joyce notuleren.

Hans opent de vergadering. Vandaag zal Joyce notuleren. Verslag : Vergadering ouderraad KSH Datum : 25 november 2014 Aanwezig : Hans Nijhuis (voorzitter) Wim Velthuis (penningmeester) Joyce van Dijk (notulist) Esther van der Linden Arenda Doets Petra Bouterse

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016

Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 Toelatingseisen instroom 4H voor schooljaar 2015-2016 A: Eindcijfer School Examen Het gemiddelde cijfer van de examenvakken (op basis van decimale cijfers) 6,5 6,8 1 punt 6,8 en hoger 2 punten B: Schooladvies

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Het Kwadrant

Medezeggenschapsraad Het Kwadrant Notulen 22 september 2014 MR personeel + directie + ouders + leerlingen Agenda 1. Opening en welkom heten van de nieuwe ouders 2. Uitleg: wat is nu de MR? 3. Notulen vorige vergadering 4. Ingekomen stukken

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

E-mailnieuwsbrief 2 2014-2015 atheneum/havo team bovenbouw

E-mailnieuwsbrief 2 2014-2015 atheneum/havo team bovenbouw E-mailnieuwsbrief 2 2014-2015 atheneum/havo team bovenbouw INHOUD Decanaat Maatschappelijke stage (mas) op Groevenbeek Studielast Excursies Comenius project Neobiota Personele zaken 10-minutengesprekken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Toetsprotocol. Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1

Toetsprotocol. Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1 Toetsprotocol Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1 Toetsprotocol: een uniforme aanpak Deze toetsnotitie bevat de afspraken voor het toetsen van geleerde kennis en vaardigheden op Het Nieuwe

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel)

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) 08.010 Samenvatting Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) Het bevoegd gezag heeft een notitie vastgesteld waarin is opgenomen dat bij incidentele

Nadere informatie