Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd"

Transcriptie

1 Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg, Cees Vernooij Carolien van Tellingen 1 Agenda vaststellen Punt afscheid Peter wordt toegevoegd (waarbij Peter uiteraard niet aanwezig zal zijn) 2 Ingekomen post, mededelingen / korte punten Ingekomen post: - uitnodiging vanuit Vereniging Openbaar Onderwijs over voorlichting nieuwe cao op Uitleg Peter: De Cao is m.i.v. augustus 2014 ingevoerd (dus met terugwerkende kracht). Inzet was lastenverlichting en verdere professionalisering van leerkrachten. Er is o.a. gesleuteld aan de werktijdfactor (is weer aantal uren per week geworden), de werkdagen voor leerkrachten moeten worden verkort, er zijn verplichte uren bijscholing opgenomen, etc. Thea Meijer (SPO) zegt: De nieuwe cao in deze vorm niet uitvoerbaar, Iedere school krijgt derhalve van de SPO de ruimte om te blijven doen wat ze al deden. Het team heeft daarmee ook ingestemd. In augustus 2015 komt er weer een nieuwe Cao. Er lijkt daarmee voor de MR geen hoge prioriteit weggelegd voor dit onderwerp en deze voorlichtingsbijeenkomst. Mededelingen / korte punten: - stand van zaken groepen 3 en 7: Gijs (groep 7a) is nu weg, wordt vervangen door Karen (eerst groep 5a en ondersteuning in groep 3). Zij heeft nu ook een LIO-stagiaire. Op vrijdagmiddag is er extra ondersteuning in groep 7b. De groepen 3 hebben beiden 3 ochtenden per week extra ondersteuning door Sascha (vervangster van Karen) en Suzanne (vervangster van Anna). We vinden het als MR belangrijk dat er vanuit de school een follow-up wordt gegeven aan ouders over deze groepen, aangezien het zo n heet hangijzer was voor de zomer. Peter geeft in de Nieuwsbrief een terugkoppeling naar ouders over de gang van zaken in de huidige groepen 3 ten aanzien van de ingezette extra ondersteuning. Kan onder een algemeen kopje Personeel - verslag uit de GMR * thema-avond over schoolplan en passend onderwijs op We zijn bijgepraat over de status van het schoolplan en de rol die de MR daarbij zou kunnen en moeten spelen. Ten aanzien van Passend Onderwijs hebben we vanuit het samenwerkingsverband een presentatie gekregen van de eerste ervaringen. 1

2 * vergadering op Geen echte bijzonderheden, notulen volgen nog. 3 Notulen d.d (zie bijlage) - Notulen 14/10 zijn inmiddels goedgekeurd - Passend Onderwijs: stuk Merijn in nieuwsbrief is niet gelukt vanwege uitval Merijn - Aannamebeleidsstuk is aangepast - Schoolgids staat nu op de website. Grafische check waar nodig door Cees (komt kort terug op 14 april). - Raad van Toezicht heeft geen stukje gekregen in de nieuwsbrief. Er is inmiddels een goede kandidaat gevonden. - Overblijf: alleen nog nieuwe contracten opstellen, fiscaal klopt het nu. - Ouderenquête: is inmiddels (verlaat) gecommuniceerd - Passend Onderwijs / kwaliteitsbeleid: komt terug in het kader van schoolplan. 4 Opvolging Peter Korte terugblik sollicitatieprocedure: Met tevredenheid kunnen we terugkijken op de gelopen procedure en het resultaat. We denken met Ronald Goosen een goede en waardige opvolger voor Peter te hebben gevonden. Positieve punten t.a.v. de procedure: - vroeg tijdschema, waardoor we nu zo snel helderheid hebben over de opvolging en er een zorgvuldige overdracht kan plaatsvinden - team vanaf begin betrokken bij opstellen profiel - leidende rol van de MR, ook t.a.v. de SPO - hele MR als commissie (gezamenlijke verantwoordelijkheid) - schoolbezoek tussen de gesprekken, meerwaarde - ruggenspraak met selectie- en wervingsprofessional Verbeterpunten: * aanlooptijdpad kan korter (van eerste aanzet tot een profiel tot de plaatsing van de advertentie zat nu 1,5 jaar) - langere tijd tussen sluitingsdatum en briefselectie (werd nu een haastklus om op maandag nog alle brieven goed en grondig te kunnen lezen). Het is goed om (ook voor ons eigen archief) de procedure nog even kort te beschrijven, goede punten en verbeterpunten verder aan te vullen, en dit terug te koppelen naar de SPO, zodat zij er ook nog hun voordeel mee kunnen doen. Maarten maakt een aanzet, komt volgende keer kort terug We willen Klaus Schmidt bedanken voor zijn input in dit proces, de terugkoppeling ook aan hem sturen en vragen om evt. aanvullingen. Cees neemt dit op zich 2

3 Vooruitblik nieuwe directeur t.a.v. schoolplan Het schoolplan moet eigenlijk uiterlijk 1 augustus 2015 ge-upload zijn bij de inspectie. Er geldt instemmingsrecht vanuit de MR op het schoolplan. Er is een format vanuit de SPO als handreiking, met wettelijke kaders. Volgens Peter is dit niet heel vernieuwend. Peter stuurt dit ter info door aan ons. Peter en Ronald hebben binnenkort een overleg over de gewenste koers. Het is Peters idee om zelf nog de kaders uit te schrijven voor het schoolplan en formatieplan, waarin hij tussentijds een update met/aan team en MR zal geven. De vraag vanuit de MR is: gaan we nu het oude schoolplan aanpassen of willen we meer met een schone lei kunnen beginnen (met uiteindelijk vast ook gebruik van oude onderdelen), ook voor verhogen van eigenaarschap van Ronald? Moet hij niet zijn stempel kunnen zetten op de school die hij gaat leiden? Is het logisch dat Peter nog een plan schrijft voor de komende 4 jaar? We zouden graag ook van Ronald horen wat zijn ideeën zijn voor de te varen koers met de Daltonschool Rijnsweerd. Zouden we hem daar al een keer over kunnen spreken vóór de zomer? Het liefst zien wij dat er een samenhangend geheel gemaakt wordt tussen schoolplan, jaarplan, formatieplan, begroting en schoolgids. We spreken dit af: Schoolplan agenderen voor de volgende vergadering (14 april). Hierin zal Peter aangeven wat volgens hem de belangrijkste wijzigingen zouden moeten zijn. Maarten en Peter hebben hier vóór de vergadering contact over. Iedereen bestudeert het doorgestuurde format en het oude schoolplan op hoofdzaken die veranderd zouden moeten / kunnen worden. Afstemming met Ronald wordt nader bepaald. 5 Zorgzaken * Interne begeleiding: Merijn kan voorlopig nog niet werken. Haar afwezigheid wordt als volgt opgevangen: - ma en do interim IB (Anja) ingehuurd, doet o.a. groepsbesprekingen Peter vraagt nog na of dit uitgebreid gaat worden naar de woensdag - vanuit SWV (Mariëtte) is er op woensdag, zij ondersteunt bij arrangementsaanvragen - Karin (RT) heeft ook een aantal taken van Merijn overgenomen t.a.v. de continuïteit in de begeleiding van zorgleerlingen - Gilbert doet allerlei zaken die over VO gaan. Merijn wordt desondanks hard gemist in de school (steun, kennis, etc.). Gelukkig is en wordt alles wel goed gedocumenteerd in het administratiesysteem Parnassys, waardoor zaken goed opzoekbaar en volgbaar zijn. * Aantallen toekomstige groep 3-kinderen: Vraag vanuit de MR: is er -zeker met het oog op dat Merijn nu is uitgevallen- zicht op de aantallen oudste kleuters en herfstkinderen die na de zomer in groep 3 gaan starten? We 3

4 willen graag inzicht krijgen in deze situatie, ook omdat we beloofd hebben dit als MR goed te monitoren. komt terug in april; het is volgens Peter nu nog wat te prematuur om concrete aantallen te kunnen geven * Nieuwe instroom: Ook willen we graag informatie over de aantallen nieuwe kinderen die dit schooljaar geplaatst zijn of nog geplaatst worden (in het licht van het nieuwe aannamebeleid en aanpassing in beleid op maximale groepsgrootte). Hier zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. Peter bespreekt het met Maarten als het aantal zij-instromers de grenzen van de groepsgrootte dreigt te bereiken. * Buurtteam Oost (Peter) Er is een initiatief vanuit de Gemeente om in iedere wijk een Buurtteam op te zetten om verkokering van allerlei instanties tegen te gaan. Vanuit de infomail: Het buurtteam is er voor volwassenen, gezinnen, jongeren en ouderen met verschillende vragen, bv. als u schulden heeft of problemen in het gezin of op school, of als u vragen heeft over opvoeding, wonen, echtscheiding, overlast, werk of eenzaamheid. Eén van ons gaat met u in gesprek over uw vragen. Samen kijken we wat u zelf kunt doen, waar mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en waarbij u professionele hulp nodig heeft. U houdt daarbij zelf de regie. Het buurtteam ondersteunt waar nodig. Soms is naast de hulp van het buurtteam nog andere zorg nodig. Wij helpen u bij de contacten met de juiste organisaties. Denkt u dat het buurtteam iets voor u kan betekenen of wilt u meer informatie? Bel of mail gerust! Wij zijn bereikbaar via onderstaand telefoonnummer of adres. Langskomen kan ook. U vindt ons in het Gezondheidscentrum Galgenwaard. U kunt zonder afspraak bij ons binnen lopen. Familieleden en andere betrokkenen kunnen ook bij ons terecht. Tevens bestaan er (of deze zijn nog in ontwikkeling) samenwerkingsafspraken tussen het buurtteam en de scholen in Utrecht. De wijze van invulling kan per school verschillen. Van belang is te weten dat de gezinswerker van het buurtteam geen informatie verstrekt aan de school zonder uw aanwezigheid. De gezinswerker van het buurtteam welke verbonden is aan Daltonschool Rijnsweerd is Daniëlle Tersteeg. Peter is wel een voorstander van een vast moment in de week voor een spreekuur in de school, dat zowel voor ouders als voor kinderen toegankelijk is. Hierover stellen we een aantal kritische vragen: - moet dat spreekuur er ook voor kinderen zijn? Is de leerkracht niet de eerst aangewezen persoon waar kinderen met hun verhaal terecht kunnen? Of zou je niet een vertrouwenspersoon binnen de school aanstellen als evt. alternatief voor kinderen? - hoe zit het met het privacyreglement? - is er sprake van dossiervorming? - is zo n spreekuur in de school nu laagdrempelig of juist of drempelverhogend (schaamte?) - is het niet voldoende dat mensen geïnformeerd worden over het buurtteam en dat ze weten dat het in Galgenwaard is? Waarom wil je dit binnen de schoolmuren halen? Peter kan hier geen antwoord op geven. Navragen hoe dat op vergelijkbare scholen Jenaplan Wittevrouwen (Mirjam / Peter) en De Spits (Esther) zit 4

5 Daniëlle Tersteeg uitnodigen in de volgende vergadering om onze vragen op te helderen. 6 Overblijf Er is een enorme instroom van nieuwe overblijfkrachten (door financiële beloning en/of wervingscampagne?), ook meer mannelijke krachten. Volle bezetting op de groepen nu, wat heel fijn is. Daardoor alleen al is het iets behapbaarder geworden. Kwalitatief moet er nog wel een slag geslagen worden. Evaluatiemomenten tussen leerkrachten en overblijfkrachten of coördinatoren worden op dit moment in elk geval gemist. Wim vraagt de overblijfcoördinatoren (evt. in samenspraak met teamleden) een verbeterplan voor te leggen aan het bestuur. Liesbeth is aanspreekpunt vanuit de MR voor de overblijf Sonay vraagt Aïda het punt overblijf te agenderen op een teamvergadering 7 Communicatie Actiepunten (ook n.a.v. de ouderenquête) over communicatie over onderwijs algemeen (website, nieuwsbrieven, Digiduif) en individuele kinderen schuift door naar de volgende vergadering 8 Verkiezingen MR voor Maarten is in principe niet herkiesbaar, in het kader van een dakpansgewijze opvolging. Cees, Wim en Mirjam zijn herkiesbaar. Team denkt daar ook over na. grofweg tijdpad: mei / juni werving door bericht in Nieuwsbrief / Digiduif tot sept. aanmelden kandidaten eind sept. verkiezingen begin okt. stemmen tellen half okt. bekendmaking uitslag tijdens algemene MR-avond 9 WVTTK Graag nog even een korte vooruitblik op de formele stukken die dit schooljaar nog moeten passeren en afgerond moeten worden (i.v.m. tijdplanning), o.a.: - evaluatie formatieplan en formatieplan half april - schoolgids waarschijnlijk kleine wijzigingen, kan in juni - begroting eind juni (formaliteit? bestuurlijke zaak), ter info, laatste vergadering 9a ingevoegd punt Afscheid Peter Voorbereidingen zijn in volle gang (verder zeggen we er niks over). 10 Rondvraag en sluiting - 5

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 0 Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 Gegevens van de school 4 1.2 Situering van de school 4 1.3 Schoolgrootte 4 1.4 Het Bestuur 4 1.5 Weer Samen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorie├źn verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie