Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse."

Transcriptie

1 SENIORENRAAD LISSE Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. Aanwezig: B. van Amersfoort, R. van Graven, Th. Meijer, A. Marseille, N. Valstar, H. Hoogkamer, I. de Graaff, I. in t Veld, N. van Ginkel, A. v.d. Veld en notulist Th. van Rooijen. Afwezig (m.k.): L. Bouwer, R. van Pijpen, C. ter Wolbeek 1. Opening en vaststelling agenda. Voorzitter mevr. B. van Amersfoort opent om uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. De pers is vandaag niet aanwezig. 2. Notulen van vergadering d.d. 17 maart * Dhr. H. van Dijk van STEK heeft het getal van 395 seniorenwoningen genoemd. Opgemerkt wordt dat dit op zich juist is, maar dat in flat 3 en 4 van het Rembrandtplein een flink aantal daarvan op dit moment nog bewoond wordt door gezinnen en dat deze pas, zodra deze bewoners de woning verlaten, als seniorenwoning dienst zullen gaan doen. Met de opmerking dat in de toekomst het gebruikte lettertype iets groter mag zijn (hetgeen hierbij wordt gedaan) worden de notulen met dank aan de notulist goedgekeurd. 3. Ingekomen en uitgaande stukken. Ingekomen: * Knipselkrant. * Concept kadernota WMO oplegnotitie. * Raadsleden hebben alle vrijwilligersorganisaties uitgenodigd zich te melden, indien zij een werkbezoek van raadsleden op prijs stellen. De secretaris heeft op 17 april jl. de Seniorenraad aangemeld als organisatie, met de uitnodiging eens een vergadering bij te wonen. * Installatie raadsleden. Mevr. B. van Amersfoort en mevr. R. van Pijpen zijn aanwezig geweest bij de installatie van de raadsleden. Met vreugde werd de (her)benoeming van dhr. A. de Roon, waarmee de afgelopen periode heel goed contact is geweest, ontvangen. Voorafgaande aan de installatie vond er een discussie plaats over de grote veranderingen in de zorg. Met de inbreng van dhr. K. v.d. Zwet kon men zich niet altijd verenigen, temeer hij enkele onjuiste gegevens in zijn betoog had verwerkt. * Dhr. H. Hoogenbosch van stichting De Paraplu is bezig te onderzoeken of de oprichting van een platform a la RESET, niet een beter alternatief is als de seniorenraad, met meer resultaat voor lokale belangenbehartiging. * Brief ontvangen van de gemeente betreffende instemming om in De Beukenhof een open inloop voor 3 dagdelen te realiseren, gedurende de zomermaanden. 1

2 Gemeld wordt dat deze zijn op: dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend. * Informatiebrief van Welzijn Hillegom met aanbod cursussen en trainingen, oproep voor vrijwilligers en aankondiging bestuurscafé. * Uitnodiging van SVL voor bijwonen van een avond in het bestuurscafé op 15 mei a.s. in Huys Dever om uur met als onderwerp Durftevragen. Uitgegaan: * Vraag aan de gemeente betreffende de fietsenstalling bij de Poelmarkt. Toegezegd is, dat bij het realiseren van de rotonde Ruishornlaan - Uitermeer, daar rekening mee zal worden gehouden. * Vraag aan de gemeente hoe lang men mag parkeren in de blauwe zône met de parkeerschijf. In Lisse is dat 2 uur. Toch heeft men het gevoel, dat dit lang niet op elke plaats duidelijk is aangegeven. 4. Mededelingen. * Jaarverslag Seniorenraad Lisse 2013 wordt ter vergadering aan de leden uitgereikt. Hoewel dit verslag aan de 6 Politieke Partijen digitaal is verzonden, zal de secretaris bekijken of het nog mogelijk is, dat deze als naslagwerk, ook in boekvorm aan hen kan worden toegestuurd. Het financiële verslag, dat apart aan de leden wordt uitgereikt, wordt besproken en onder dankzegging van de penningmeester geaccordeerd. De penningmeester zal vóór 1 juni de subsidie voor 2015 aanvragen. 5. WMO * Informatie vanuit WMO-adviesraad door S.L.-vertegenwoordiging. 6. Bespreking concept kadernota WMO p 28 april * Advies opstellen. Dhr. N. Valstar heeft veel tijd en energie gestoken om bovenstaande kadernota te bestuderen en kreeg als dank daarvoor en het vele werk dat hij verricht op WMOgebied, een spontaan applaus. Zijn conclusie, na het lezen, luidde: Ik weet niet wat voor advies ik moet geven, want ik sta met mijn mond vol tanden. Per mail heeft hij aan de WMO adviesraad en de S.L. zijn gedachten uitgeschreven. Hierop is door enkele leden van de S.L. een reactie met inhoud van dezelfde strekking gegeven. Namens de WMO-adviesraad ( en de S.L.) zal een advies aan het college worden gestuurd, waarin de volgende 2 aandachtspunten zullen worden verwerkt: 1. De WMO-adviesraad en de S.L. hebben sterke twijfels over de kadernota, aangezien die, volgens deze raden, niet uitgaat van de werkelijke problemen en met oplossingen komt, die niet kunnen worden gedragen door de cliënten.ter ondersteuning van de belasting van mantelzorgers worden cijfers uit het Overzichtsboek Seniorenraad 2014 overgenomen. 2. Het college wordt verzocht de betreffende beleidsstukken met de hoogste spoed op te stellen en tevens grote spoed te betrachten met de vele goede voornemens ten aanzien van het tot stand brengen van goede verbindingen tussen de formele en informele partijen. De concepttekst zal eerst ter goedkeuring aan eenieder worden voorgelegd. 2

3 7. Antwoorden op vragen aan wethouder in overleg op 24 april In verband met drukke werkzaamheden van de wethouder, was deze vandaag verhinderd. Daarom is een delegatie van de S.L. op bezoek geweest bij de wethouder en zijn de antwoorden aan de leden toegestuurd. Voor de herbenoeming ontving hij een bloemetje van de S.L. Samenvatting van de antwoorden op de vragen: 1. Hoe verloopt het functioneren van en het overleg met Bescal? Bescal werkt in opdracht van de gemeente en voert dat uit. De inloopfunctie bij de Beukenhof is gedurende de zomermaanden voor 3 ochtenden gerealiseerd. 2. Het voorstel van het College van B. & W. aangaande het accommodatiebeleid is geaccepteerd. Van een tekort in 2002, is er nu een overschot aan accommodaties in Lisse. Wat betekent dat concreet voor de toekomst van Dienstencentrum de Beukenhof en het Poelhuys? Momenteel is er veel onderbezetting bij de diverse accommodaties. Men wil meer harmonie in het aanbod van accommodaties brengen, maar ziet voor t Poelhuys geen verandering. De coalitie heeft bepaald, dat de Beukenhof blijft, waarbij men zich afvraagt of er een biljartruimte gefaciliteerd zal worden, aangezien die activiteit niet bestempeld kan worden voor kwetsbare mensen. 3. Gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen zetten een volgende stap in de versterking van hun strategische positie rondom de Bollen Vier. Wat betekent dat voor het Seniorenbeleid en op het WM)-gebied.? Een Bollenraad of Bollen Vier gaat niet door. Hoewel Noordwijkerhout bestuurlijk heeft afgehaakt,, blijft Lisse zoveel mogelijk op ambtenarenniveau samenwerken met Hillegom en Teylingen. In het WMO beleidsplan is opgenomen dat óók gekeken wordt naar één welzijnsorganisatie voor de Bollenstreek. 4. Is de datum van een te houden Seniorenmarkt al bekend? De SWOL organiseert deze markt en heeft nog geen datum laten weten. 5. Hoe staat het met de ontwikkeling van woonservicezônes? STEK is voor het overleg hierover vastgelopen met enkele zorgaanbieders. In de Poelpolder komt er een toenemende vergrijzing aan en daarvan kan niet iedere oudere naar Lisse centrum verhuizen, dus moeten daar wel tijdig voorzieningen voor komen. In Hillegom is dat de laatste jaren goed geregeld en loopt het prima! Een woonservicezône in Lisse is echt dringend noodzakelijk, mede doordat intussen ook ZZP 4 als indicatie voor opname in een zorginstelling geschrapt is. De gemeente Lisse staat nu aan de zijlijn en wacht af. Wordt het daarom niet tijd, dat de gemeente daarin een grotere inbreng krijgt, in samenspraak met STEK en een zorgaanbieder? In Lisse is een convenant met een aantal partijen afgesloten, dat door Gitta Smit zal worden opgestuurd. Er was geld beschikbaar voor partijen om onderzoeken plaats te laten vinden en ideeën uit te werken e.d., maar dat is niet gedaan. Wel is er in de 3D projectorganisatie een projectgroep wonen, zorg en welzijn gestart. 6. In Hillegom is er een platform ontstaan van een aantal maatschappelijke organisaties. Dat is een goede zaak en dat vindt ook Teylingen, waar een Zorgpact is afgesloten. In Hillegom gaan ze praten en gezamenlijk afspraken maken omtrent de problematiek, die op hen afkomt, zoals vervoer, woningaanpassing, signalering, dienstverlening etc. Wanneer gaat Lisse daarmee aan de slag? 3

4 Zo n platform is een goed idee. In het akkoord van de nieuwe coalitie staat participatie voorop en daar past zo n platform goed in. Er is al een ouderenplatform en b.v. DSV zou meer bekendheid moeten geven aan de mogelijkheid van Respijtzorg in Rustoord. 7. Is voor Lisse al bekend, hoe men bezuinigingen van 40% op de Hulp bij het Huishouden gaat invullen? Zie hiervoor de kadernota WMO, waarin daarover het een en ander is opgenomen. De heer De Roon wil bij de bezuinigingen vooral de heel kwetsbare mensen ontzien. Minder kwetsbare mensen kunnen misschien volstaan met iets minder zorg, maar het blijft maatwerk. 8. Mondeling verslag commissies. Commissieverg. Zorg & Welzijn d.d. 14 april Omdat het verslag nog aan de leden moest worden toegezonden, leest mevr. B. van Amersfoort het voor en licht het, waar nodig, toe. De hoofdpunten zijn: Ouderenzorg. Ouderenzorg bij verhuizing naar een andere zorginstelling. Het voorkomen van ouderenmishandeling Gespecialiseerde thuiszorg. "Reset" en gespecialiseerde thuiszorg Veranderingen in de aftrek voor specifieke ziektekosten bij de inkomstenbelasting. PGB. Verzorging en verpleging gaat in 2015 ook voor PGB's over naar de zorgverzekeringen Noodzakelijk bedrag voor een PGB voor zorg vaak betwist Zelf een scootmobiel aanschaffen Participatie: Informatie over participatie. Participeren van patiënten blijkt niet vanzelf te gaan. Wijzigingen van beleid bij STEK. Commissieverg. Wonen & Woonomgeving d.d. 16 april Dhr. H. Hoogkamer Zie verslag. Het verslag is reeds aan de leden van de S.L. toegezonden. 9. Mededelingen uit Zorgbelang Z.-H. / M.N. Komende week is er weer een bijeenkomst, waar dhr. N. van Ginkel aanwezig zal zijn. Er is afscheid genomen van de zorgvragersraden, waardoor er minder invloed merkbaar zal zijn. In Den Haag wordt geëxperimenteerd met een zorgbuddytraject, waarbij de buddy zorgt voor contact tussen de cliënt en de verzorgenden. Op dit moment is er één tehuis met 4 buddy s, maar HWW Zorg wil dit ook, bij goede ervaringen, bij 7 andere tehuizen proberen. 4

5 10. Rondvraag * De ervaring van de vorige vergadering heeft geleerd, dat er per vergadering van de S.L. slechts 1 persoon (organisatie) uitgenodigd moet worden. * De eerstvolgende vergadering van de commissie Wonen en Woonomgeving is op woensdag 11 juni * De eerstvolgende vergadering van de commissie Zorg & Welzijn is op maandag 16 juni 2014.Mevr. A. Marseille is dan afwezig. * Op verzoek van de wethouder zal hij aanwezig zijn bij de vergadering van de S.L. op 8 september i.p.v. 27 oktober 2014.De vergadering gaat akkoord en de secretaris zal dit aan de wethouder bevestigen. 11. Volgende vergadering is op 23 juni * Uitgenodigd worden M(arieke) Zebregs (locatie manager) en J(anine) van Duyvenvoorde ( teamleider) om de S.L. bij te praten over ontwikkelingen binnen Rustoord. Wellicht wordt mevr. D(ia) Verhaar voor een volgende vergadering uitgenodigd om te spreken over gespecialiseerde gezinszorg. 12. Sluiting. Om uur sluit de voorzitter, met dank aan alle aanwezigen, de vergadering. Volgende vergaderingen op: 23 juni (secretaris is afwezig en mevr. I. de Graaff komt wat later.) * 08 september (met wethouder) * 27 oktober * 15 december (optie) Notulist: Th. van Rooijen 5

I oren ra is se. Lisse, april 2013 APK. . - L1 () ~~~~ 2-1.3-0 l. 1. Inkomende documenten - 1306. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 68

I oren ra is se. Lisse, april 2013 APK. . - L1 () ~~~~ 2-1.3-0 l. 1. Inkomende documenten - 1306. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 68 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 68 Jaarverslag 2012 l' 1.r.. fall llsâe kjtééé.,.-,y - t),)t-.).)'),' i. -, y--,,. - L1 () ~~~~ 2-1.3-0 l APK 5H Jaarverslag 2012 I oren ra is se Lisse, april 2013

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig Linde Gasseling Commissiegriffier L. Gasseling M. van Oosterwijk De heren P. Jacobs (LRG), T. Snels (Pro Actief Goirle) J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), G. van der

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Meer mantelzorgers recht op vergoeding Staatssecretaris Bussemaker past de financiële regeling voor mantelzorgers

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden

Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden Jaarverslag 2010 Cliëntenraad WWB Drechtsteden 17-5-2011 Pagina 1 van 38 Een woord vooraf In dit verslag treft u een globaal overzicht van de werkzaamheden van de regionale cliëntenraad, de CWD. Tevens

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie