Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse, dhr. H. Vredendaal,dhr. R. van Veldhuizen hr. L. Jager, dhr. A. Noback,dhr.Y.Kurt. Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Toehoorders: geen Afwezig met bericht: Adviesraad Wmo: mw. I. Boelhouwer, mw. C. Merkies, mw. N. de Jong, dhr. L. Hogendoorn 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Vaststelling van de agenda Agenda punt 7 regiotaxi wordt met voorrang doorgeschoven naar agendapunt 5. Ombuigingen MJB staat op de agenda maar wordt niet inhoudelijk behandeld maar procedureel. 3. Conceptverslag vorige vergadering van 5 september jl., Tekstueel: Geen Naar aanleiding van: Geen. Actiepuntenlijst: Voor voortgang zie pagina 6 van dit verslag. Met dank aan mw. Jacobs worden de notulen vastgesteld. ============================================== 4. Ingekomen stukken en mededelingen a. Lijst ingekomen stukken Voor 2013 zijn er door de secretaris vergaderingen gepland voor de WMO-adviesraad. De WMO-adviesraad gaat akkoord met de geplande data, tijden en locatie. b. Bijeenkomst integratie en participatie van 18 september Hans Davidse is namens de WMO-adviesraad aanwezig geweest bij de bijeenkomst integratie en participatie op 18 september. Hij heeft hierover een beknopt verslag aan de leden rondg d. Gesproken is met verschillende minderheidsgroepen over het kader voor de op te stellen nieuwe beleidsnota over integratie. Er was veel belangstelling vanuit de zelforganisaties. c. Contact jongerenraad over nota Onderwijs & Jeugd. Clemens leest de mail voor van Saskia van Aggelen, voorzitter van de jongerenraad, waarin zij reageert op de totstandkoming van de nota Onderwijs & Jeugd. Saskia geeft aan dat de jongerenraad zich voldoende heeft laten horen en dat zij samenwerking in advisering over de transitie jeugdzorg in de toekomst wenselijk acht. De WMO-adviesraad geeft daarom aan niet meer te adviseren maar wel wanneer de transitie jeugdzorg concreter wordt. Het plan van aanpak is in ontwikkeling. Hans Davidse vraagt om een update van het regeerakkoord en vraagt zich af wat er gaat veranderen. Wanneer n.a.v. nieuwe kabinetsplannen zich veranderingen voordoen dan wordt dit namens Lummie doorgegeven aan de adviesraad.

2 d. Clemens heeft een mail ontvangen van Lars Hogendoorn waarin hij aangeeft zijn lidmaatschap voor de WMOadviesraad op te zeggen. Clemens zal hem voor afscheid uitnodigen voor een komende vergadering. Actie: Clemens. Er staan nu twee vacatures voor de WMO-adviesraad open.actie: Annelies Yasin Kurt zal weer aanwezig zijn tijdens de vergaderingen van de Adviesraad. Yvonne vraagt Yasin om tekst aan te leveren voor zijn profiel voor de site van de gemeente Ede voor de WMO adviesraad. Yasin zal dit uiterlijk volgende week aanleveren. e. Ombuigingen MJB Wordt apart agendapunt. 5. Regiotaxi (dhr. Kuijk) Er is een stuk ontvangen vanuit de gemeente, van wethouder Van de Weerd, gericht aan de regionale adviesraden WMO over de contouren van veranderingen bij de Regiotaxi. Hans heeft een conceptadvies ingediend namens werkgroep regiotaxi als reactie op de ombuigingenvoorstellen die gerelateerd zijn aan de regiotaxi. Daarop is een reactie verschenen per mail van Jan over de wettelijke aspecten van het inkomensafhankelijk maken van een bijdrage i.r.t. de Regiotaxi. Marten Kuijk is uitgenodigd om een toelichting te geven over de notitie van de nieuwe regeling bij de Regiotaxi. Marten heeft de 2 e week van oktober met de werkgroep overleg gehad en heeft mondeling een toelichting gegeven over de voorstellen voor zover op dat moment bekend. Pas daarna heeft B&W een besluit genomen over de ombuigingsvoorstellen die aan de Raad voorgelegd zouden worden. Zodra deze openbaar waren zijn deze ter kennisgeving toegestuurd. Daarna is de werkgroep ermee aan de slag gegaan. Marten Kuijk legt in grote lijnen de voorstellen uit zoals die nu voorliggen. Er zijn drie maatregelen die in de ombuigingsvoorstellen staan: Kosten van de pas Regiotaxi: Voorheen nam de gemeente de kosten voor het verstrekken van een WMO pas voor haar rekening. Voor het nieuwe systeem per worden nieuwe vervoerspassen uitgegeven. De oude passen zijn niet meer bruikbaar. Voor klanten die een nieuwe pas krijgen zullen de kosten van de pas in rekening worden gebracht (ongeveer 7 euro). Dit is om de klanten bewust te laten worden dat het aanvragen van een pas niet kosteloos is. De puntbestemmingen: Zijn bestemmingen die buiten het regulier gebied liggen waar vervoerd kan worden. Men kan reizen met eerste 5 zones tegen het WMO tarief daarboven betaalt men het commercieel tarief. We hebben compensatieplicht voor het regionaal vervoer. Onder puntbestemming vallen ziekenhuis Rijnstate en Moscowa. Naar deze (punt)bestemmingen kan men nu reizen tegen laag tarief ook al zijn het meer dan 5 zones. Als de puntbestemmingen worden opgeheven kan men nog steeds naar deze bestemmingen reizen, maar betaalt men het commerciële tarief. Het verbruik zal naar verwachting lager worden dan nu het geval is. Eigen bijdrage: De klant draagt bij aan de kosten die de gemeente maakt. Gekeken wordt naar 1) wat de klant kan betalen op basis van het fiscale inkomen en de sociale situatie; en 2) de kosten. Van daaruit wordt een eigen bijdrage berekend. De eigen bijdrage wordt gemaximeerd (nooit meer dan het inkomen toelaat). Dit wordt nu al uitgevoerd voor alle klanten van andere hulpmiddelen zoals hulp bij het huishouden of scootmobiel. Dit gaat nu ook gelden voor de Regiotaxi wat uniek is en landelijk nog niet wordt toegepast. De werkgroep komt tot de conclusie dat de lage inkomens van de nieuwe regeling niets zullen merken maar wel de mensen met een hoog inkomen of wanneer men weinig reist. Marten geeft aan dat de gedetailleerde praktische uitwerking verder nog moet plaatsvinden. Bepalend is dat B&W dit voorstel heeft gedaan naar de Raad in de ombuigingen. Het voorstel ligt nu bij de WMO-adviesraad. De Gemeenteraad moet hier dan ook nog een besluit over nemen en dan zal het systeem nog ingevoerd moeten worden. 2

3 Jan geeft aan dat de regiotaxi tot op heden een collectieve voorziening is geweest. Men mag dan geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage heffen. Tevens zal op de eigen bijdrage individueel een beschikking afgegeven moeten worden. Marten geeft aan dat het weliswaar een collectief systeem is maar dat de Wmo-pas voor de regiotaxi een individuele voorziening is en er dus ook een beschikking afgegeven wordt. Verder komt ter sprake dat de kosten van deze regeling voor de klant pas achteraf berekend worden. Deze kosten zulle per zone hoger uitkomen dan de kosten voor een klant die als OV-er reist. Hierdoor wordt het voor de klant erg onoverzichtelijk. Marten geeft aan dat er een mogelijkheid is om te voorkomen dat de kosten voor de Wmo-reiziger hoger uitvallen dan voor een OV-reiziger. Dit kan door niet de daadwerkelijke kosten op te voeren, maar slechts het verschil tussen de kosten van een OV-reiziger en een Wmo-reiziger. Hierdoor zal de opbrengst mogelijk iets lager uitvallen. Gelet op de voorzichtige inschatting zal dat niet merkbaar zijn. De inschatting van Marten is overigens 2x zo hoog als in het B&W overzicht vermeld staat! Er komt geen afzonderlijke officiële adviesaanvraag naar de WMO raad m.b.t. de Regiotaxi. De notitie wordt meegenomen in het advies over de ombuigingsmogelijkheden en de verordening WMO. Voor vragen rondom de ombuigingsvoorstellen kan de adviesraad contact opnemen met Wouter Rust (heeft onderwerp regiotaxi van Marten Kuijk overgenomen) van de gemeente Ede. De staat van de besluitvorming: Half november wordt de begroting voor volgend jaar vastgesteld. Tijdens de vergadering commissie MZ van eind november zal het advies van de WMO-adviesraad het totaal van de ombuigingen behandelen waaronder de Regiotaxi. Naar aanleiding van de presentatie van Marten en de onderlinge discussie van de WMO-adviesraad zal er nagedacht worden wat de WMO-adviesraad gaat adviseren en als output gaat gebruiken in de totale advisering over de ombuigingsvoorstellen. 6. Verlenging contract zorgaanbieders Han ten Dam is uitgenodigd en licht het voorstel toe dat is ingediend over de verlenging van het contract met de zorgaanbieders. Het voorstel van Han ten Dam wordt besproken met de WMO-adviesraad. De verlenging van het contract met de zorgaanbieders van hulp bij het huishouden loopt op 1 januari 2013 af. Aan de WMO-adviesraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een verlenging van 1 jaar, tot 1 januari Dit geeft de mogelijkheid om o.a. met andere gemeenten een nieuwe opzet en opties te bedenken om de huidige wijze van individuele indicatiestelling op basis waarvan de hulp bij het huishouden wordt toegekend, te vervangen. Als dit consequenties gaat hebben voor de deelnemers/ gebruikers WMO dan zal dit opnieuw voorgelegd worden aan de WMO-adviesraad. De WMO -adviesraad gaat akkoord met het voorstel van de verlenging van het contract met zorgaanbieders tot 1 januari Toelichting overzicht relevante afwijkingen en acties n.a.v. benchmark Wmo Lummie Kaptein geeft een toelichting op de relevante afwijkingen en acties n.a.v. benchmark WMO. Wat opvalt is de lagere score op de voorzieningen in de wijk en de bekendheid met de WMO -adviesraad. Zoals het onderzoeksbureau zelf aangeeft in de toelichting is de benchmark een indicatie voor de keuzes en prestaties op het gebied van de WMO. Het gaat met name om cijfers en percentages. Op dit moment vindt er landelijk een onderzoek plaats om te kijken hoe een betere invulling gegeven kan worden aan de horizontale verantwoording van de WMO. Er zal dan meer gekeken worden wat de effecten zijn van de inzet van verschillende activiteiten en voorzieningen. Ombuigingsvoorstellen: Er is ruimte als WMO-adviesraad om hier op te adviseren en er is ruimte ontstaan rondom de middelen die beschikbaar gesteld zijn voor de WMO. Door Lummie wordt voorgesteld een algemeen advies toe te voegen en mee te geven aan het college. De Raadscommissie MZ heeft gevraagd om de mening van de WMO-adviesraad. De WMO-adviesraad stelt voor te adviseren over de ombuigingsmogelijkheden in het algemeen en op specifieke onderdelen van de verordening WMO. Voorgesteld wordt om onderling per mail reactie te geven, komen we daar niet uit, dan zal een extra vergadering gepland worden. Daarom zal er voor woensdag 14 november een principe-overleg gepland worden omdat wanneer het zich voordoet een overleg kan plaatsvinden met de leden. Annelies zal een vergaderkamer reserveren. 3

4 Hans merkt op helderheid te willen hebben over de procedure met betrekking tot advisering door de WMOadviesraad. Te vaak wordt nà een besluit van het college pas advies gevraagd aan de WMO-adviesraad. Het is wettelijk verankerd dat het college verplicht is advies te vragen. Dit zal met de wethouder besproken worden. Clemens stelt een brief op naar de wethouder en zal een afspraak inplannen. 8. Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg (Ted Benschop) De heer Benschop belicht de stand van zaken met betrekking tot de transformatie van de jeugdzorg. In dat verband wijst hij op het plan van aanpak dat in mei 2012 is vastgesteld door de colleges van B&W in de FoodValleygemeenten. Hij geeft aan dat in de voorbereiding van de transformatie inmiddels verdere stappen zijn ondernomen. Momenteel wordt geschreven aan een regionaal visiedocument. Over het besluitvormingsproces en de betrokkenheid van de WMO-adviesraad en de advisering aan B&W zijn de volgende afspraken gemaakt: - de WMO-adviesraad ontvangt omstreeks 15 november de notitie die wordt opgesteld ter voorbereiding op het regionaal visiedocument; - de WMO-adviesraad wordt bij wijze van informele consultatie gevraagd een reactie te geven op het stuk; - de WMO-adviesraad legt contact met de Edese jongerenraad om zo mogelijk gezamenlijk in een combiwerkgroep een reactie voor te bereiden, de heer Leo Jager is contactpersoon en zal de jongerenraad hiervoor benaderen. De combi-werkgroep geeft uiterlijk op 15 december een reactie op het document. Het advies van de werkgroep wordt gericht aan B&W. In het besluitvormingstraject van college en raad zal de WMOraad volgens de daarvoor geldende procedure opnieuw zijn formele advies kunnen geven op het definitieve visiestuk. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het op te stellen regionale visiedocument en het lokale visiedocument. In deze fase gaat het om het regionale visiedocument. In de andere FoodValleygemeenten zal een vergelijkbare procedure worden doorlopen. Half november zal het visiedocument klaar liggen. Hans Vredendaal, Andries en Leo (contactpersoon) gaan een aparte werkgroep vormen zodat het concept advies samen met enkele mensen van de jongerenraad besproken kan worden. Saskia Aggelen, voorzitter van de jongerenraad, zal hierover geïnformeerd worden door Clemens. 9. Rondvraag a. Onderwerpen voor artikel Ede-Stad Yvonne: vraagt aan de leden suggesties voor het schrijven van een artikel in de Ede-Stad. Dit moet voor 15 november ingediend zijn. Voorgesteld wordt te schrijven over de regionale samenwerking van de adviesraden omdat in de toekomst regionale samenwerking belangrijk wordt. Vervolgens zal in januari Yvonne een stuk schrijven over de advisering w.b.t.de ombuigingsvoorstellen in de Ede- Stad. De werving van nieuwe leden wordt in het overleg van 12 december besproken. Gedacht wordt aan werven of stellen we het nog even uit vanwege samenwerking met de raden. Clemens: zal de adressenlijst met adressen updaten en per mail naar Annelies sturen. Annelies zal de ge-update adressenlijst sturen naar de adviesraad. Han: vraagt waar de adviesaanvragen naar toegestuurd moeten worden. Clemens geeft aan dat dit naar de secretaris gestuurd moet worden. Leo: vraagt wie er deel gaat nemen aan de algemene ledenvergadering van de koepel WMO-raden op 8 november in Coevorden. Niemand meldt zich hiervoor aan. Clemens nodigt iedereen uit om naar de scholingsbijeenkomst WMO te komen op 12 november in het Raadhuis. Uitnodiging volgt. 4

5 10. Sluiting De voorzitter bedankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. Werkgroep Beleidsplan Wmo: Dhr. Davidse, dhr. Hille Ris Lambers, dhr. Jager, mw. De Jong, dhr. Van Veldhuizen Werkgroep Communicatie: Dhr. Vredendaal, mw. Van Geel en mw. Merkies Werkgroep Financiën: Dhr. Van Veldhuizen, dhr. Hille Ris Lambers, dhr. Schuttel en mw. Boelhouwer Werkgroep Vervoer: Dhr. Davidse, dhr. Kurt, dhr. Schuttel en mw. Van Geel Werkgroep transitie jeugdzorg (i.s.m. Jongerenraad): Dhr. Jager, dhr. Noback, dhr. Vredendaal Vergaderdata februari 10 april 26 juni 11 september 30 oktober 11 december Tijd: uur in vergaderkamer A 304 5

6 Actie en besluitenlijst Adviesraad Wmo Nr Actie Wanneer Wie 1. Werkzaamheden wgr. Financiën: de werkgroep zal een verder uitgewerkt plan opstellen waarin ze de adviesraad nader zal informeren over haar werkzaamheden. Voortgang: dit punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 12 december. Dhr. Wijman (controller bij gem. Ede) voor dit overleg uitnodigen, voor een toelichting op de (derde) kwartaalrapportage van Eigen bijdragen binnen de Wmo en toepassing regelingen: overzicht beschikbaar stellen aan de adviesraad. Voortgang dd 5-9: dhr. Ten Dam meldt dat er een folder bestaat over dit onderwerp; voorgesteld wordt deze onder de leden van de adviesraad te verspreiden. Voortgang 31 okt: opgemerkt wordt dat de folder nog niet is verspreid. Annelies zal voor de verspreiding (digitaal, of link)?van de folder zorgdragen. 3. Voorbereiden scholingsbijeenkomst op 12 november Dit loopt. Binnenkort stuurt Claudia de uitnodiging. De bijeenkomst start niet om uur maar om uur of uur. 4. Het advies over de verschillende adviesraden binnen de gemeente Ede: nagaan wat de stand van zaken hiervan is. Voortgang dd 5-9: mw. Kaptein meldt dat hierover indertijd een conceptadvies gemaakt is; het college heeft dat aangehouden. Het onderwerp lijkt nu weer actueler te worden en mw. Kaptein gaat na of het collegeadvies onder de adviesraadleden verspreid kan worden. Voortgang dd 31-10: de stukken zijn nog niet compleet. Er wordt gewacht op de afronding..daarna zal het collegeadvies verspreid worden. 12 dec. 12 dec. 12 dec. begin november Zsm Wgr. Financiën Annelies Han ten Dam en Annelies Andries Noback, Claudia Merkies Lummie Kaptein 5. Bijeenkomst rond het interactieve proces rond de AWBZbegeleiding: Woensdag 7 november is de bijeenkomst waarin de organisaties de 4 gekozen pilots presenteren.de adviesraad wordt hiervoor uitgenodigd.lummie zal de uitnodiging versturen naar de adviesraad Lummie stelt voor een klankbordgroep samen te stellen voor de activiteiten o.a. rondom de AWBZ.Jan zal hier zitting in nemen. 6. Decentralisatie AWBZ: bespreken conceptnota met een aantal leden van de adviesraad Moet meer structureel vormgegeven worden en ook wat de inhoud is van de bespreking. 7. Versturen brief en voorstel van Han ten Dam betreffendeverlenging contract met de zorgaanbieders. Lummie Kaptein Lummie Kaptein Clemens 8. Opstellen brief t.b.v. afspraak met wethouder Ligtelijn Clemens 9. Werving nieuwe leden agenderen. 12 dec. Annelies 10 Artikel schrijven in Ede-Stad over de advisering w.b.t. de ombuigingsvoorstellen. Yvonne 6

7 11 Plan van aanpak decentralisatie jeugdzorg:reactie geven op regionaal visiedocument 12 Contact leggen met Jongerenraad om zo mogelijk gezamenlijk in een combiwerkgroep een reactie voor te bereiden op het regionale visiedocument. 13 Saskia van Aggelen, voorzitter jongerenraad informeren over procedure visiedocument jeugdzorg. Allen Leo de Jager, Hans Vreedendaal, Andries Noback Clemens Nr Besluitenlijst Wanneer Wie 1. Wmo beleidsplan: In de vergadering van 27 april 2011 is besloten om het nieuwe beleidsplan Wmo als uitgangspunt voor clustering en voor speerpunten te nemen. 2. Artikelen in Ede Stad: tijdens de rondvraag inventariseren of er ideeën voor artikelen zijn. Werkgroep Communicatie werkt ze dan uit tot een artikel. 3. Verzenden toekomstige (concept) beleidsstukken: deze zullen voortaan door mw. Kaptein aan de werkgroep Beleidsplan Wmo verzonden worden. 4. Regelmatig overleg organiseren over de aanbestedingen, tussen dhr. Ten Dam en een aantal leden van de adviesraad Vrijdag 2 november heeft Han overleg over de aanbestedingen met Wageningen en Veenendaal om samen een inventarisatie te maken. Ook komt er een voorbespreking met de zorgaanbieders. Jan zal namens de adviesgroep hierbij aanwezig zijn. Uitkomst dd 31-10: de adviesraad geeft akkoord voor de verlenging van een jaar met zorgaanbieders tot 1 januari 2014 December 2011 Februari 2012 Februari 2012 terugkerend Allen Wgr Communicatie, allen Lummie Kaptein, wgr Beleidsplan Wmo Han ten Dam Jan 7

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Verslag vergadering commissie Welzijn Gehouden op 30 maart 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig Linde Gasseling Commissiegriffier L. Gasseling M. van Oosterwijk De heren P. Jacobs (LRG), T. Snels (Pro Actief Goirle) J. Hendrickx (CDA), N. de Vries (CDA), G. van der

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie