Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool van Arnhem en Nijmegen"

Transcriptie

1 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Physician Assistant; hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: Varianten: duaal Visitatiedatum: 19 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2008

2 2/64 NQA - visitatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal)

3 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 11 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 18 Onderwerp 3 Inzet van personeel 27 Onderwerp 4 Voorzieningen 30 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 32 Onderwerp 6 Resultaten 35 Deel C: Bijlagen 37 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 38 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 45 Bijlage 3: Bezoekprogramma 49 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 57 Bijlage 5: Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 63 NQA - visitatie Hogeschool van Arhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal) 3/64

4 4/64 NQA - visitatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Hogeschool van Arhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal) 5/64

6 6/64 NQA - visitatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Physician Assistant van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in februari 2008, toen het zelfevaluatierapport bij NQA is aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 19 maart Het panel bestond uit: De heer prof.dr. J.H. Bolk (voorzitter, domeinpanellid); mevrouw drs. L. van Loosbroek (domeinpanellid); De heer G.E. de Vries (studentpanellid); De heer drs. L.S. van der Veen (NQA-auditor); De heer J.R. Koopmans (NQA-auditor jr.). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol VBI s Nederland van de NVAO (oktober 2007). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is in 1996 onstaan na een fusie van de HEAO Arnhem, Hoeschool Gelderland en Hogeschool Nijmegen. De hogeschool verzorgt bachelor- en masteropleidingen in Arnhem en Nijmegen en telt ongeveer studenten en circa medewerkers. Daarmee behoort de HAN tot één van de grotere hogescholen NQA - visitatie Hogeschool van Arhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal) 7/64

8 van Nederland. De 60 bachelor- en 15 masteropleidingen van de HAN zijn onder gebracht bij vier faculteiten en één academie. Het betreft: - Faculteit Economie & Management; - Faculteir Educatie; - Faculteit Techniek; - Faculteit Gezondheid, Gedrag & Maatschappij; - Informatica & Communicatie Academie. De vier genoemde faculteiten en de academie bestaan uit 15 instituten. Binnen deze instituten zijn verwante opleidingen gegroepeerd. De masteropleiding Physician Assisant (MPA) is onderdeel van de Faculteit Gezondheid, Gedrag & Maatschappij (GGM) in Nijmegen. Deze faculteit omvat vijf instituten en een afdeling, - Instituut Sociale Studies (Social Studies); - Instituut Sport en Bewegingsstudies (Sport and Movement Studies) - Instituut Paramedische Studies (Healt); - Instituut Verpleegkundige Studies (Nursing); - Instituut Voortgezette opleidingen, Dienstverlening en Onderzoek (VDO); - Afdeling Mondzorgkunde (Health). De opleiding MPA is ondergebracht bij het Instituut Voortgezette opleidingen, Dienstverlening en Onderzoek (VDO). Vanuit het VDO HAN worden de contractactiviteiten, de initiële opleidingen met betrekking tot management in de zorg, de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn en de masteropleidingen van de faculteit GGM uitgevoerd. Daardoor bevindt de opleiding zich in een omgeving voor onderwijs aan volwassenen met werkervaring. De concentratie van masteropleidingen binnen VDO HAN draagt in belangrijke mate bij aan een professionale onderwijsomgeving waarin synergie en meerwaarde onstaat door samenwerking en uitwisseling van ervaringen. De opleiding is door de NVAO in 2003 geaccrediteerd. Vanaf 2004 is er sprake van een gecombineerde bekostiging van de Ministeries OCW en VWS. De instroom schommelt tussen de 14 en de 33 studenten per jaar. De opleiding wordt alleen in duale vorm aangeboden. De master Physician Assistant leidt op tot een gezondheidszorgmedewerker die taken overneemt van een medisch specialist. De hoofddoelgroep van de opleiding is verpleegkundig en paramedisch personeel met minimaal twee jaar werkervaring binnen de patiëntenzorg. De opleiding tot Physician Assistant wordt vormgegeven door een opleidingsteam van acht docenten (HAN-medewerkers) en een vaste groep inhoudsdeskundigen (met name medisch specialisten). Het opleidingsteam wordt aangestuurd door de opleidingscoördinator. De opleiding duurt dertig maanden. Daarbinnen volgende de studenten één dag per week binnenschools onderwijs en werken/ leren ze vier dagen per week op hun eigen werkplek 8/64 NQA - visitatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal)

9 onder begeleiding van een eigen mentor (medisch specialist). Daarbinnen volgen ze een zestal stages binnen hun eigen instelling. Binnen de opleiding zijn 8 docenten werkzaam met een totale omvang van 4,5 fte. De student-docent ratio is 1: Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens bereidden de panelleden zich in de periode februari en maart 2008 inhoudelijk voor op het bezoek in maart Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. NQA - visitatie Hogeschool van Arhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal) 9/64

10 De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. De opleiding heeft in april 2008 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in mei 2008 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in juni Het visitatierapport is uiteindelijk in X juni 2008 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. 10/64 NQA - visitatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal)

11 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Opleiding Master Physician Assistant HAN Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed 1.2 Niveau bachelor Goed 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Goed 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed 2.4 Studielast Goed 2.5 Instroom Goed 2.6 Duur Voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed 2.8 Beoordeling en toetsing Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO Goed 3.2 Kwantiteit personeel Goed 3.3 Kwaliteit personeel Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten Goed 5.2 Maatregelen tot verbetering Goed 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerd niveau Voldoende 6.2 Onderwijsrendement Goed Totaaloordeel Positief NQA - visitatie Hogeschool van Arhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal) 11/64

12 Doelstellingen opleiding Alle facetten van het onderwerp doelstelling zijn beoordeeld met een goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Programma Alle facetten van het onderwerp programma zijn beoordeeld met een goed. Aan facet 2.5 Duur is voldaan. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Inzet van personeel Alle facetten van het onderwerp personeel zijn beoordeeld met een goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Voorzieningen Facet 4.1 Materiële Voorzieningen is beoordeeld met een voldoende. Facet 4.2 Studiebegeleiding is beoordeeld met een goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Interne kwaliteitszorg Alle facetten van de Interne Kwaliteitszorg zijn beoordeeld met een goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Resultaten Facet 6.1 Gerealiseerd Niveau is beoordeeld met een voldoende. Facet 6.2 Rendement is beoordeeld met een goed. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de opleiding op de zes onderwerpen positief scoort. De conclusie is dat het totaaloordeel over de opleiding positief is. 12/64 NQA - visitatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie Hogeschool van Arhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal) 13/64

14 14/64 NQA - visitatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen goed Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding hanteert negentien eindkwalificaties die zijn gegroepeerd in drie competentiegebieden: werken met en voor patiënten; werken in en vanuit een organisatie; en professioneel handelen en beroepsontwikkeling (zie bijlage 5). Deze zijn erop gericht gezondheidsmedewerkers op te leiden die in staat zijn, onder supervisie van een arts, zelfstandig medische taken uitvoeren en daarvoor verantwoordelijkheid dragen. De eindkwalificaties zijn geformuleerd uit behoefteonderzoek in het beoogde werkveld, internationale oriëntatie en via intensieve afstemming met inhoudsdeskundigen, belanghebbenden en toekomstige werkgevers van de PA's (Historische overzicht van de ontwikkeling Masteropleiding Physician Assistant van de HAN, oktober 2007). De concretisering van de eindkwalificaties komt voort uit het behoefteonderzoek uit en de kwalificatieset van de beroepsvereniging van Amerikaanse Physician Assistants (de AAPA), die in de VS reeds is geïmplementeerd. Tevens is gebruik gemaakt van de competenties en rollen zoals die zijn vastgelegd in het CANMEDSmodel, een internationaal erkend systeem voor medische opleidingen, ontwikkeld in Canada. Bij de ontwikkeling van de eindkwalificaties is de Curriculum Ontwikkelingsgroep (CO) betrokken, die het ontwikkelingsproces direct heeft gestuurd. De CO bestaat uit een brede afvaardiging van het beoogde werkveld onder leiding van een hoogleraar, tevens medisch specialist, van het UMC St. Radboud. De eindkwalificaties komen inhoudelijk overeen met die van de landelijk vastgestelde kwalificaties van de Nederlandse beroepsvereniging van Physician Assistans (Beroepsprofiel Physician Assistant, NAPA, 2007) en zijn gebaseerd op het landelijke Competentieprofiel van de masteropleiding Physician Assistant (HBO-raad, 2003) en de Landelijke standaard PA-opleidingen (HBO-raad). De eindkwalificaties van alle PAopleidingen zijn gelijk. De PA-opleidingen in Nederland onderhouden structureel contact via het bestuurlijk netwerk NP/PA (nurse practitioner/ physician assistant), het Sectoraal Adviescollege van de HBO-raad en het Opleidingsnetwerk van de coördinatoren van alle PA-opleidingen. De opleiding kent een Opleidings Advies Raad (OAR), die verantwoordelijk is voor het in stand houden en bevorderen van de aansluiting van de eindkwalificaties op de eisen van het werkveld. Op regionaal niveau (het zuiden en oosten van Nederland) worden gesprekken met samenwerkingspartners als input voor de kwaliteit van de eindkwalificaties gebruikt. In NQA - visitatie Hogeschool van Arhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal) 15/64

16 het mentorenoverleg geven de artsen die met de physician assistants werken hun ervaringen en visie terug aan het opleidingsteam. Een van de grondleggers van het beroep, professor Kenneth Harbert (VS), is structureel bij de ontwikkeling van de eindkwalificatie betrokken. De opleiding heeft PA-opleidingen in de VS en congressen van de Amerikaanse beroepsvereniging (AAPA) bezocht. Voorts zijn er initiatieven om in samen met Engelse partners te komen tot een Europese standaard voor het beroep. Vooralsnog geeft het getuigschrift alleen in Nederland toegang tot het beroep, ondanks het feit dat alle Europese landen de titel erkennen. De MPA-opleidingen in Nederland leiden op tot hetzelfde eindniveau als de opleidingen in de VS en in Engeland. De eindkwalificaties zijn voortgekomen uit een oriëntatie op internationale kaders. De vorm van het onderwijs verschilt als gevolg van verschillen in onderwijstradities. Facet 1.2 Niveau master goed Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een master. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding geeft inzicht in de wijze waarop de Dublin descriptoren in de master physician assistant zijn toegepast. Daarbij wordt vermeld in welke eindkwalificaties deze tot uiting komen (Opleidingsstatuut MPA Duaal, , Beschrijving hoofdlijnen van de MPA, 2007). Daaruit blijkt dat de eindkwalificaties goed aansluiten bij de Dublin descriptoren. De eindkwalificaties beogen de afgestudeerden in staat te stellen om in grote lijnen dezelfde medische kennis en inzichten als de basisarts te verwerven om daarop gebaseerde medische vaardigheden te kunnen toepassen. Daarnaast krijgt hij inzicht in de belangrijkste aspecten van wetenschappelijk onderzoek en is hij in staat de resultaten daarvan te beoordelen op relevantie en bruikbaarheid in de praktijk ( kennis en inzicht ). De physician assistant wordt erop voorbereid om taken van de arts over te nemen. Hij moet medische kennis kunnen toepassen in standaard en complexe gevallen ( toepassen van kennis en inzicht ). Voorts moet de physician assistant in staat zijn om op grond van veelal onvolledige informatie verantwoorde conclusies te trekken ten aanzien van diagnose en behandeling ( oordeelsvorming ). In de communicatie met patiënten en hun familie, met artsen, met specialisten en met andere gezondheidsmedewerkers moet hij zijn medische oordeel met heldere argumenten kunnen onderbouwen ( communicatie ). De physician assistant wordt erop voorbereid om zelfstandig en efficiënt nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven, zodat hij op meerdere terreinen van de gezondheidszorg werkzaam kan zijn ( leervaardigheden ). 16/64 NQA - visitatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal)

17 In het gesprek met het panel geven studenten en alumni aan belangrijke verschillen te zien tussen het niveau van de bachelor-vooropleiding en de masteropleiding. Ze noemen in dit opzicht met name de belangrijke plaats die het medisch leren denken en redeneren inneemt. Facet 1.3 Oriëntatie HBO master goed Criteria: - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - Een hbo-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van het functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarin een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De beroepsvisie van de opleiding sluit aan bij de landelijke afspraken (vergelijk 1.1). Er zijn accentverschillen als gevolg van de intensieve samenwerking met het UMC St Radboud en de regionale ziekenhuizen. De physician assistant (PA) is een gezondheidsmedewerker op hbo-master niveau, een ondersteunend geneeskundige, werkzaam in het medisch middenkader, die het werk van de arts of medisch specialist kan verlichten door bepaalde medische taken over te nemen. De eindkwalificaties beogen dat de physician assistant een breed takenpakket kan uitvoeren dat gekoppeld kan worden aan elk medisch specialisme, zowel in de eerste als in de tweede lijn. De physician assistant kan onder supervisie een anamnese afnemen; lichamelijk onderzoek verrichten; aanvullend onderzoek aanvragen; een (differentiaal) diagnose stellen; een behandelplan opstellen en uitvoeren; voorlichting geven; en een ingezet behandelplan evalueren en zonodig wijzigen. Doordat het beroep in Nederland nog nieuw is, is het beroepsprofiel nog volop in ontwikkeling. De opleiding is actief in het creëren van draagvlak, in samenspraak met de overheid, met de HBO-raad en met medische beroepsgroepen. Dit maakt het beroepsbeeld gaandeweg scherper en geeft input voor versterkingen en verheldering ervan. Ook feedback van studenten en alumni draagt hieraan bij. De opleiding verwacht dat het beroepsprofiel zich verder zal verbreden en verdiepen. De verdere inbedding van het beroep in de medisch beroepsstructuur zal bijdragen aan de doelmatigheidsdoelstellingen van de taakherschikking en aan de kwaliteitsverhoging van de zorg. De zorgvraag zal blijven groeien en er zullen steeds meer nieuwe zorgaspecten bij komen. Uit het gesprek van het panel met werkveldvertegenwoordigers en alumni komt naar voren dat zij het beroeps- en opleidingsprofiel ondersteunen. In het gesprek wordt ook de sterke betrokkenheid van het werkveld bij de opleiding bevestigd. NQA - visitatie Hogeschool van Arhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal) 17/64

18 Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO goed Criteria: - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De student verwerft zijn competenties op basis van drie peilers. Ten eerste verwerft hij medische kennis en vaardigheden in de vorm van zelfstudie en door actief deel te nemen aan werkgroepen, responsiecolleges en practica. Ten tweede voert hij praktijkopdrachten uit (veelal op stageplekken) en evalueert die. Ten derde past hij de competenties integraal toe in de praktijk tijdens het leren op de werkplek. Deze drie peilers zijn evenredig verdeeld over het programma (elk 50 ec) en over het studiejaar (elk 20 ec). Ze vormen tevens de basis van elk van de tien onderwijseenheden (blokken). De basis voor de leerbronnen rondom de competenties wordt gevormd door het medisch curriculum van het UMC St Radboud. Binnen elk blok komen vijf leerlijnen aan bod: medisch denken; medisch handelen; wetenschap & onderzoek; werkplek & organisatie; en persoon & beroep. Per leerlijn worden beoogde studieresultaten en algemene doelstellingen geformuleerd. Deze zijn opgenomen in de blokboeken. Binnen elk blok wordt gewerkt aan vijf thema s. Binnen elk thema komen de vijf leerlijnen aan de orde. Een thema bestaat uit een casus, zelfstudieopdrachten, werkgroepen, responsiecolleges en practica. Per blok is er een handleiding (blokboek) waarin is opgenomen: de verantwoording; de samenhang met andere blokken; de doelstellingen van het blok (beoogde studieresultaten per leerlijn); de startbekwaamheden; de basis- en de specifieke literatuur; en de wijze van toetsing. De blokboeken worden elk jaar geactualiseerd door de cohortcoördinatoren. De input voor wijzigingen komt uit feedback van studenten en (gast)docenten; aanbevelingen van inhoudsdeskundigen; systematische internationale literatuurresearch; en het aanbod van studieboeken op (inter)nationale congressen. Alle casussen, zelfstudieopdrachten en practica in de blokboeken zijn afgeleid uit de beroepspraktijk. Studenten worden aangemoedigd opdrachten, casussen en materiaal uit hun eigen werksituatie mee te nemen. Hiermee wordt de actualiteit van het materiaal bevorderd. Door werkend te leren en lerend te werken kan de student in de beroepspraktijk aan zijn competenties werken. 18/64 NQA - visitatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal)

19 De opleiding maakt gebruik van simulatiepatiënten. Tijdens de practica past de student de geleerde kennis toe op de simulatiepatiënt, die de student direct van feedback kan voorzien. De opleiding werkt met een basisboekenlijst die jaarlijks (of indien nodig eerder) wordt bijgesteld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Nederlandse of Engelse literatuur, hoewel bij gelijke kwaliteit de Nederlandse de voorkeur krijgt. Nieuwe literatuur wordt ter beoordeling voorgelegd aan de voorzitter van de Curriculum Ontwikkelingsgroep (zie 1.1). In het programma wordt aandacht besteed aan het kritisch beoordelen van medisch wetenschappelijke literatuur. Studenten leren zelf literatuur zoeken en beoordelen. In kleine groepjes worden op systematische wijze wetenschappelijke artikelen beoordeeld op kwaliteit. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van beoordelingsformulieren van Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling, ontwikkeld door vertegenwoordigers van organisaties in de gezondheidszorg. Studenten hebben toegang tot de universiteitsbibliotheek van het UMC St Radboud. De opleiding maakt systematisch gebruik van gastdocenten. Zij zorgen voor een actuele en relevante verwijzing naar de beroepspraktijk. De opleiding stelt als eis aan gastdocenten dat zij aantoonbaar ter zake kundig zijn; recente werkervaring (tot vijf jaar terug) hebben in het vakgebied; ervaring hebben met het geven en/of ontwikkelen van medisch onderwijs; zij voldoende bereikbaar zijn voor studenten; en dat zij enthousiast zijn over het medisch beroep in het algemeen, en dat van de PA in het bijzonder. Elk blok kent een binnenschools theorie- en practicumprogramma en een buitenschools praktijkprogramma (werkplekleren). Deze onderdelen lopen parallel aan elkaar en zijn in de blokboeken opgenomen. Het buitenschoolse deel vindt plaats op de eigen afdeling waar de student werkt en in de vorm van stages op andere afdelingen. Met de organisatie waar de student werkt wordt een tripartiete overeenkomst afgesloten tussen de student, de opleiding en de werkgever. Daarbij worden afspraken gemaakt over het takenpakket van de student (gedelegeerde taken). Het programma kent een aparte leerlijn wetenschap en onderzoek. In elk blok worden de leerdoelen daarvoor gespecificeerd. In blok 10 verricht de student een (kleinschalig) praktijkgericht onderzoek en rapporteert daarover in het afstudeerverslag. Het gaat hierin om het integraal toepassen van vaardigheden als het beoordelen van literatuur, het opzetten en uitvoeren van een onderzoeksproject en het rapporteren daarover. In 2006 bleek uit het STO (student tevredenheids onderzoek) dat 77,8% van de studenten de opleiding voldoende gericht op de beroepspraktijk vond. In 2007 was dit percentage 100%. Op basis van de gesprekken en de materiaalbestudering stelt het panel vast dat in de opleiding gebruik wordt gemaakt van relevante vakliteratuur, die de actuele ontwikkelingen in vakgebied weerspiegelt. De basisboekenlijst en de aanvullende literatuur zijn van goede kwaliteit. Het onderwijs wordt gekenmerkt door een evenwichtige opbouw van theorie en praktijkleren. De actuele beroepspraktijk maakt integraal onderdeel uit van het curriculum. De studenten worden opgeleid in nauwe relatie met hun eigen beroepspraktijk, maar worden in de vorm van stages tevens geconfronteerd met de praktijk op andere afdelingen. Dat wordt ook bevorderd door de gevarieerde NQA - visitatie Hogeschool van Arhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal) 19/64

20 samenstelling van de studentgroepen, die in verschillende werksituaties werkzaam zijn. De leerlijn wetenschap en onderzoek is goed in het programma geïntegreerd. Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma goed Criteria: - Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. - De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. - De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken op master niveau. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De negentien eindkwalificaties zijn binnen de drie peilers (binnenschoolse studieactiviteiten, stages en leren op de werkplek) vertaald naar de inhoud van het programma. Dat verloopt langs de onderwijs & beoordelingsas. Allereerst worden de eindkwalificaties vertaald naar algemene doelstellingen per blok, die vervolgens worden ingedeeld naar de vijf leerlijnen. De algemene doelstellingen en de leerlijnen vormen de basis voor de thema s van het blok. Deze worden geoperationaliseerd in responsiecolleges, zelfstudieopdrachten, practica, werkgroepbesprekingen en praktijkopdrachten voor de stages. Elk blokboek bevat de algemene blokdoelstellingen, ingedeeld naar de vijf leerlijnen. In een overzicht van alle tien blokken zijn de doelstellingen gerelateerd aan de negentien eindkwalificaties. Op deze wijze is de relatie tussen de eindkwalificaties en de leerdoelen van de onderwijseenheden inzichtelijk gemaakt en verantwoord. Tevens is in een overzicht aangegeven in welke blokken de negentien eindkwalificaties aan bod komen. Uit de overzichten blijkt dat de eindkwalificaties goed in het programma zijn opgenomen. De student werkt met een portfolio waarin hij zichtbaar maakt in welke context hij heeft gewerkt en in hoeverre hij zijn competenties heeft ontwikkeld. Het portfolio bevat bewijzen (zoals eigen werk, evaluaties van anderen) en reflecties. In die laatste reflecteert de student op zijn eigen competenties en het eigen professionele profiel. Op deze wijze spelen de eindkwalificaties (competenties) in directe zin een rol in het onderwijs. Het portfolio bestaat uit drie onderdelen. Onderdeel A bevat het portfolio ten behoeve van de praktijkopdrachten/stages, onderdeel B het portfolio ten behoeve van het leren op de eigen werkplek en onderdeel C bevat de evaluatie na ieder blok. Voor elk cohort is er een koppel van twee cohortcoördinatoren (docenten). Zij dragen zorg voor de uitvoering en de kwaliteitszorg ten aanzien van het onderwijs. Zij bewaken de aansluiting van het onderwijs op de eindkwalificaties volgens de onderwijs & beoordelingsas. Zo nodig ondernemen zij actie of leggen zij knelpunten voor aan de Curriculum Ontwikkelingsgroep. Het panel heeft het studiemateriaal ingezien en stelt vast dat de onderwijsinhoud goed aansluit op de eindkwalificaties. De blokboeken geven een goed inzicht in de opbouw en 20/64 NQA - visitatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Master Physician Assistant (duaal)

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: Industrieel Product Ontwerpen, HBO bachelor; Croho-nr 34389 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding tot Verpleegkundige Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) oktober 2012 2/47 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland Opleiding tot Verpleegkundige Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2012 2/69 NQA Hogeschool Inholland: Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bachelor Communicatie Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/67 NQA CHW: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Communicatie Managementsamenvatting Dit rapport

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie