Aanvullende informatie over Taakherschikking. Verschillende verpleegkundige disciplines

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende informatie over Taakherschikking. Verschillende verpleegkundige disciplines"

Transcriptie

1 Aanvullende informatie over Taakherschikking Verschillende verpleegkundige disciplines Juli 2012

2 Aanvullende informatie over Taakherschikking Verschillende verpleegkundige disciplines Inleiding Zowel Verenso als de beroepsvereniging V&VN Verpleegkundig Specialisten (VS) gaan voor optimale patiëntenzorg, gegeven door de professional die daar het beste bij past. De vele (snelle) ontwikkelingen in het werkveld waren aanleiding tot dit document met aanvullende informatie voor de specialist ouderengeneeskunde op de bestaande handreiking Taakdelegatie. Status van de handreiking Taakdelegatie De handreiking Taakdelegatie is een document waarmee taakherschikking binnen de verpleeghuiszorg vorm gegeven kan worden en verder ontwikkeld kan worden. De verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) maken samen met de specialist ouderengeneeskunde, op basis van taakherschikking, werkafspraken als partners voor optimale patiëntenzorg. Beschermende titel Verenso adviseert haar leden om de in de handreiking gebruikte term nurse practitioner (NP) te vervangen door de term verpleegkundig specialist. Reden hiervoor is dat de titel nurse practitioner een niet beschermde titel is, de titel verpleegkundig specialist wel. De nurse practitioner en registratie-assessment tot verpleegkundig specialist De term nurse practitioner is niet wettelijk beschermd. De professionals die opgeleid zijn tot nurse practioner kunnen zich (na toetsing) laten registreren als verpleegkundig specialist en vanaf de datum van registratie de titel verpleegkundig specialist voeren. De titel verpleegkundig specialist is een beschermde titel, in het registratie register (Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde). In het BIG-register is te controleren of de professional staat ingeschreven. Het advies is de term nurse practitioner niet langer te gebruiken. Verpleegkundign die in het verleden (voor 2009) een opleiding MANP (Master in Advanced Nursing Practice) hebben gevolgd tot nurse practitioner kunnen bij de opleidingscoördinator (hoofdopleider) van de opleiding een aanvraag indienen om te laten toetsen of de inhoud van die opleiding voldoet aan de geldende eindtermen van de nu geldende erkende opleiding. Voor alle duidelijkheid heeft Verenso besloten een addendum te maken op de handreiking waardoor de lezer hierop wordt geattendeerd. Onderscheid verpleegkundig specialist en physician assistant lastig te duiden 1 De vraag wat de verpleegkundig specialist 2 en de physician assistant onderscheidt laat zich lastig beantwoorden. Dit komt mede doordat er geen één op één koppeling is tussen opleiding en beroep/ functie. Het komt voor dat het werk dat in het ene ziekenhuis door een verpleegkundig specialist wordt gedaan in het andere ziekenhuis door een physician assistant wordt gedaan. Zowel uit onderzoek als in de praktijk komt het beeld naar voren dat aan de keuze voor het aantrekken van een verpleegkundig specialist of een physician assistant zelden expliciet beleid van de instelling of de afdeling ten grondslag ligt, en dat hun takenpakketten grotendeels overeenkomen. 3 Toch is het niet onmogelijk om enkele onderscheidende karakteristieken te benoemen, zij het dat voor elk van onderstaande typeringen voorbeelden zijn te benoemen die de typering logenstraffen. Typering 1: ziekte gerelateerd versus specialisme gebonden Verschillende onderzoekers en partijen in het veld kwalificeren de verpleegkundig specialist als een professional die zich richt op specifieke ziektegerelateerde patiëntengroepen. De physician assistant kent deze koppeling aan een specifieke patiëntengroep doorgaans niet. De physician 1 BMS Brabant Medical School, Nurse Practitioners en Physician Assistants: Positionering en opleiding Master Advanced Nursing Practice. Internationaal erkende graad Master in Advanced Nursing Practice (MANP) en registratie als verpleegkundig specialist. 3 Bussemakers, H.J.J.M. (september 2005). Taakherschikking in de huisartsenzorg. De effecten van taakherschikking op de behoefte aan (para)medici en verpleegkundigen. Leiden: STG. Aanvullende informatie over Taakherschikking Pagina 2 van 7

3 assistant is daarmee breder inzetbaar, zij het dat de inzet wel specialisme gebonden is. Physician assistants zijn gebonden aan medisch specialisme gerelateerde patiëntengroepen. Een voorbeeld hiervan is een physician assistant die een gedeelte van de medische zorg op de afdeling Interne Geneeskunde voor zijn/ haar rekening neemt. De physician assistant mag op deze afdelingen medische handelingen uitvoeren (waarvoor hij / zij bekwaam en bevoegd is) onafhankelijk van de medische diagnose. Verpleegkundig specialisten zijn dus in feite meer specialistisch opgeleid dan physician assistants. 4 Maar er zijn tevens veel voorbeelden te benoemen van verpleegkundig specialisten die niet ziekte gerelateerd werken. Een voorbeeld hiervan is een aan Fontys opgeleide Verpleegkundig specialist neonatologie. 5 Typering 2: cure versus care Een andere gehoorde typering is: VP = care en cure, PA = cure. Ook deze typering kent voor- en tegenstanders. Analoog aan deze verdeling, worden ook genoemd: chronische zorg of langerdurende begeleiding door de verpleegkundig specialist versus kort-cyclische of medisch technische interventies door de physician assistant. Anders gezegd: begeleiding versus interventie. Ook voor deze indeling geldt: voorbeelden te over die de indeling logenstraffen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg stelt in zijn rapport over taakherschikking 6 Taakherschikking moet beoordeeld worden op de mate waarin het een bijdrage levert aan de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Deskundigheid en competenties van hulpverleners dienen richtinggevend te zijn voor de vraag wie de patiënt kan helpen niet de hiërarchie van een oude beroepenstructuur. Ook het MOBG 7 stelt een discussie over taakherschikking voor op basis van het uitgangspunt van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Niet bestaande beroepenstructuren of bestaande opleidingen zijn het uitgangspunt in de vraag wie welke taken moet uitvoeren. De zorgvraag zou leidend moeten zijn in de discussie. Centraal is de vraag: Met welke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is de patiënt het beste gediend?. Zowel aspecten van kwaliteit als van doelmatigheid spelen hierbij een rol. Welke taken moeten door welke professional worden uitgevoerd? Welke competenties heeft deze professional nodig? Welke competenties moeten in aanvulling op eerder verworven competenties worden bijgeleerd? Via welke opleiding en met welke invulling kan dit het beste worden gerealiseerd? Wettelijk kader Het wettelijke kader - ook wel bekend onder de verzamelnaam Wet taakherziening - verleent verpleegkundig specialisten en physician assistants vanaf gedurende vijf jaar onder bepaalde voorwaarden zelfstandige verantwoordelijkheid in de medische zorg (en in het geval van de verpleegkundig specialist tevens behandeling op verpleegkundig expertniveau van patiënten/cliënten). Bij het overnemen van medische taken gaat het in het geval van een verpleegkundig specialist of physician assistant uitdrukkelijk om taakherschikking en niet om taakdelegatie 8. Dat wil zeggen dat taken structureel worden overgedragen en dat de 4 Deze indeling wordt ondersteund door onderzoek van Roodbol en de NFU. 5 Bruurs, M.J.H. en G.T.W.J. van den Brink (november 2002). Notitie Nurse Practitioners & Physician Assistants. Nijmegen: HAN, faculteit GGM. Roodbol, P.F. (maart 2005). Dwaallichten, struikeltochten, tolwegen en zangsporen (dissertatie). Groningen: RUG. VAZ-rapport (februari 2004). Nieuwe Professionals in de gezondheidszorg. VAZ-nr: Utrecht: VAZ. NVNP (2004). Reactie op de notitie van de VAZ, gepubliceerd op 6 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002). Taakherschikking in de gezondheidszorg. Zoetermeer: RVZ. 7 MOBG = Stuurgroep modernisering onderwijs beroepen gezondheidszorg. 8 De definitie taakdelegatie en taakherschikking wordt steeds scherper naarmate de tijd verstrijkt. Taakdelegatie: het delegeren van taken aan lager opgeleide personen waarbij de verantwoordelijkheid van de delegatie bij de arts blijft (delegeren van voorbehouden BIG-handelingen aan gespecialiseerde verpleegkundigen of HBO-verpleegkundigen. Taakherschikking is het structureel overdragen van arts-taken aan de verpleegkundig specialist/physician assistant, waarbij de specialist ouderengeneeskunde de eindverantwoordelijkheid voor de medische zorg blijft behouden. De handreiking van Verenso gaat over taakherschikking. Aanvullende informatie over Taakherschikking Pagina 3 van 7

4 verpleegkundig specialist of physician assistant zelfstandige verantwoordelijkheid draagt voor het uitvoeren van die taken. Bij taakdelegatie/taakherschikking door een verpleegkundig specialist of physician assistant blijft de medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische ouderenzorg. De handreiking Taakdelegatie van Verenso geeft een kader hoe een en ander ingebed kan worden. De handreiking van Verenso gaat uitsluitend over de beroepsgroep verpleegkundig specialist en physician assistant. Verder delegeren In de handreiking Taakdelegatie van Verenso staat dat de verpleegkundig specialist en de physician assistant niet bevoegd zijn tot het verder delegeren van taken die hem/haar zijn opgedragen (voorbehouden handelingen aan derden). Dit behoeft nuancering. De verpleegkundig specialist werkt conform de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die is opgenomen in de handreiking. Op basis van de AMvB worden in behandelprotocollen werkafspraken gemaakt over de verdeling van taken en (be)handelingen tussen de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist/ physician assistant met behoud van ieders eigen professionele verantwoordelijkheid. Algemene Maatregelen van Bestuur De AMvB van de verpleegkundig specialist is opgenomen in de handreiking van Verenso. De physician assistant kent een eigen (zeer uitgebreide) AMvB. Dit is artikel 36 A. Deze kunt u inzien via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb html. Begeleiding aan verpleegkundig specialist/physician assistant Daar de verpleegkundig specialist en physician assistant een eigen zelfstandige bevoegdheid kennen is het raadzaam de overeenkomt tussen verpleegkundig specialist/ physician assistant en superviserend specialist ouderengeneeskunde een tijdelijk karakter te geven. Hieronder een voorbeeld. Overeenkomst ten aan zien van afspraken over de begeleiding en verantwoordelijkheden tussen verpleegkundig specialist/physician assistant en de specialist ouderengeneeskunde Afbakening verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist/physician assistant De specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk voor het medische beleid van de patiëntengroep die toegekend is aan de verpleegkundig specialist/physician assistant of aan meerdere groepen tijdens dag/avond/nacht/weekend-diensten. De verpleegkundig specialist/physician assistant heeft als professional een eigen professionele verantwoordelijkheid ten aanzien van het medisch handelen zoals omschreven en afgebakend in de wet BIG en AMvB. Gedurende het eerste jaar in dienst van de zorginstelling/zorggroep krijgt de verpleegkundig specialist/ physician assistant een supervisor toegekend. Deze supervisor is een specialist ouderengeneeskunde die gedurende de inwerkperiode o.a. zorg draagt voor: Begeleidingsgesprekken Opstellen inwerkplan/ bijscholingsplan Voortgangsgesprekken Evaluatiegesprekken met verslaglegging naar leidinggevende Vraagbaakfunctie De verpleegkundig specialist/physician assistant ontvangt bij zijn 9 indiensttreding: a. een taak-/functieomschrijving; b. een verwijzing naar de protocollen/richtlijnen van de specialist ouderengeneeskunde; c. (een verwijzing naar) de in het verpleeghuis geldende regelingen die relevant zijn voor zijn functioneren en waaraan hij wordt geacht zich te conformeren; d. een binnen het betreffende medisch specialisme geldende roostersystematiek, aan de 9 Overal waar zijn geschreven staat is tevens haar bedoeld. Aanvullende informatie over Taakherschikking Pagina 4 van 7

5 hand waarvan de arts wordt ingedeeld op de diverse afdelingen; e. een overzicht van de specialisten ouderengeneeskunde en/of andere medewerkers, die bij de zorgverlening zijn betrokken; f. deze instructie. g. krijgt een supervisor (specialist ouderengeneeskunde) toegewezen, minimaal 6 maanden maximaal 1 jaar. De verpleegkundig specialist/physician assistant start met een algemene introductie (onder andere de kennismaking met de overige disciplines). De verpleegkundig specialist/physician assistant werkt op een kwalitatief hoog niveau (gedurende de inwerkperiode onder supervisie) zelfstandig als (mede) behandelaar van één van de vaste specialisten ouderengeneeskunde. De verpleegkundig specialist/physician assistant is verplicht, onverlet zijn eigen medische verantwoordelijkheid, de zijn opgedragen werkzaamheden in het kader van de zorgverlening en/of de opleiding naar beste vermogen te verrichten, met inachtneming van: a. geldend recht; b. door of vanwege de raad van bestuur/directie vastgestelde regelingen; c. vigerende medische protocollen/richtlijnen; d. de eventueel bij de opdracht gegeven aanwijzingen. De verpleegkundig specialist/physician assistant heeft het recht op grond van ernstige gewetensbezwaren te weigeren een bepaalde handeling te verrichten. De specialist ouderengeneeskunde 10 beslist vervolgens over de verdere behandeling van de patiënt. Bij indiensttreding meldt de verpleegkundig specialist/ physician assistant eventuele gewetensbezwaren, zodat daarmee rekening gehouden kan worden. Na de algemene introductie wordt de verpleegkundig specialist/physician assistant ingewerkt in de patiëntenzorg. In deze periode worden de patiëntgebonden procedures uitgelegd en kijkt de verpleegkundig specialist/physician assistant eerst met de specialist ouderengeneeskunde mee hoe deze zijn werkzaamheden doet. Afhankelijk van de competenties en leerstijl van de verpleegkundig specialist/physician assistant bepaalt de specialist ouderengeneeskunde wanneer de verpleegkundig specialist/physician assistant zelfstandig patiënten gaat behandelen. Vervolgens bewaakt en controleert de specialist ouderengeneeskunde hoe de verpleegkundig specialist/physician assistant deze zijn medische zorg verleent. Een aantal zaken komt hierbij in ieder geval aan bod: lichamelijk onderzoek, analyse van gegevens, opstellen van concept medisch behandelplan, een multidisciplinair overleg, familiegesprekken en het uitvoeren van geprotocolleerde behandelingen. De specialist ouderengeneeskundigen waarmee de verpleegkundig specialist/physician assistant samenwerkt, geeft zijn/haar bevindingen door aan betrokkene en de supervisor gedurende de inwerkperiode. Afhankelijk van de resultaten zal naar verloop van tijd (minimaal zes maanden) de supervisie afgebouwd worden. 1. Opdrachten De specialist ouderengeneeskunde geeft de verpleegkundig specialist/physician assistant alleen die opdrachten waarvan hij/zij redelijkerwijs mag aannemen dat de verpleegkundig specialist/ physician assistant beschikt over de bekwaamheid, die is vereist voor het behoorlijk uitvoeren van die opdrachten. De verpleegkundig specialist/physician assistant aanvaardt alleen opdrachten indien hij/zij redelijkerwijs mag aannemen dat hij beschikt over de bekwaamheid, die is vereist voor het behoorlijk uitvoeren van die opdrachten. Indien de verpleegkundig specialist/physician assistant aangeeft dat bepaalde opdrachten zijn/haar bekwaamheid te boven gaat, zal de superviserend specialist ouderengeneeskunde voor de noodzakelijke begeleiding zorgdragen dan wel de opdrachten zelf uit (laten) voeren. 10 De specialist ouderengeneeskunde zal begeleidingsgesprekken zoveel mogelijk overlaten aan de superviserende specialist ouderengeneeskunde. In de dagelijkse praktijkvoering neemt iedere specialistische ouderengeneeskunde de praktische begeleiding op zich. Aanvullende informatie over Taakherschikking Pagina 5 van 7

6 De superviserend specialist ouderengeneeskunde draagt er zorg voor dat hij op de hoogte blijft van de toestand van de door de verpleegkundig specialist/physician assistant behandelde patiënten. De verpleegkundig specialist/physician assistant kan op grond van zijn professionele verantwoordelijkheid bepaalde zaken zelfstandig afhandelen vallend binnen de AMvB en binnen behandelprotocollen. De verpleegkundig specialist/physician assistant is in staat om een adequate inschatting te maken van eigen grenzen ten aanzien van bekwaamheid bij medisch handelen. Naast bovengenoemde zaken (zie 4) waar overleg noodzakelijk is, is het zijn verantwoordelijkheid om supervisie te vragen waar dit nodig is. 2. Overleg Dagelijks is er voor de verpleegkundig specialist/physician assistant een overleg mogelijkheid over actuele medische zaken met de specialist ouderengeneeskunde. Een vast overlegmoment op de dag verdient hierbij de voorkeur. De specalist ouderengeneeskunde is in staat om op verzoek van de verpleegkundig specialist/physician assistant (of op eigen initiatief), op korte termijn (d.w.z. hetzelfde dagdeel) een patiënt mee te beoordelen. Naast overleg op initiatief van de verpleegkundig specialist/physician assistant is het goed om, ook zonder dat er vragen zijn, periodiek met de verpleegkundig specialist/physician assistant te evalueren hoe de medische zorgverlening loopt. De verpleegkundig specialist/physician assistant is verantwoordelijk voor de taken die hem door de specialist ouderengeneeskunde en conform de taakfunctieomschrijving zijn opgedragen. Voor de patiëntenzorg geldt dat de verpleegkundig specialist/physician assistant overlegt met de specialist ouderengeneeskunde over elke patiënt wiens toestand daartoe aanleiding geeft. 11 In het bijzonder vindt overleg plaats over: signalen en uitslagen niet passend binnen het behandelprotocol van de patiënt; (dreigende) complicaties van intercurrente aandoeningen en de behandeling hiervan; het in consult roepen van specialisten die nog niet eerder bij de behandeling betrokken waren; invasieve diagnostiek; in- en externe overplaatsingen; medische beslissingen rondom het levenseinde (keuze curatief versus palliatief/ symptomatisch beleid); euthanasie; ontslagbeslissingen en afwijkingen van bestaande protocollen of afspraken; BOPZ-zaken, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van IBS; Elke (dreigende) verstoorde relatie met een patiënt, familie of andere hulpverlener of medewerker dient zo spoedig mogelijk bij de superviserende specialist ouderengeneeskunde of een waarnemend specialist ouderengeneeskunde gemeld te worden. 3. Avond-, nacht- en weekenddiensten/ spoedeisende hulp De verpleegkundig specialist/physician assistant kan naar rato van het aantal specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten/physician assistants (en dienstverband) deelnemen aan de waarnemingsregeling van het verpleeghuis. De verpleegkundig specialist/physician assistant kan gedurende de dienst altijd terugvallen op een geregistreerd specialist ouderengeneeskunde als achterwacht. Deze is direct telefonisch te bereiken en kan indien nodig (mede afhankelijk van de ervaring van de verpleegkundig specialist/physician assistant) binnen 30 minuten 12, na telefonisch overleg, ter plaatse zijn. De verpleegkundig specialist/physician assistant wordt bij de aanvang van ANW-diensten geacht in staat te zijn tot het diagnosticeren van spoedeisende situaties, zoals bijvoorbeeld een astma cardiale, een ernstige exacerbatie COPD of een hart-/ademstilstand. De verpleegkundig specialist/physician assistant kan 11 De contact en alarmlijst zijn eerste hulpmiddelen hierbij Contact en alarmlijst Verenso minuten is de norm die gesteld is in de Norm Verantwoorde Zorg en is van toepassing bij acute situaties. Aanvullende informatie over Taakherschikking Pagina 6 van 7

7 na overleg en bij medische spoedsituaties, eventueel zonder overleg met de specialist ouderengeneeskunde, besluiten een beroep te doen op de centrale post ambulancevervoer. Uiteraard mag de verpleegkundig specialist/physician assistant spoedeisende handelingen, zonder overleg, verrichten wanneer dit noodzakelijk is. De aanrijtijd die gehanteerd wordt bij oproepen in de ANW-dienst is vastgelegd in de werkafspraken ANW-dienst. 4. Verslaglegging medisch dossier Onverlet de verplichting in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) voor de behandelend specialist, houdt de verpleegkundig specialist/physician assistant een dossier/status conform de binnen het verpleeghuis gebruikelijke procedures bij met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Dit wil zeggen, dat hij aantekeningen maakt over de gegevens omtrent de gezondheidstoestand van de patiënt, de uitgevoerde handelingen/behandelingen en van de aan de patiënt gegeven informatie. Hij neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede zorgverlening van de patiënt noodzakelijk is. 5. Slotbepalingen Indien de verpleegkundig specialist/physician assistant van de modelinstructie afwijkt dient, indien de omstandigheden dit toelaten, te allen tijde overleg plaats te vinden met de specialist ouderengeneeskunde. In alle gevallen met betrekking tot de zorgverlening van een patiënt door een verpleegkundig specialist/physician assistant waarin de modelinstructie niet voorziet, beslist de specialist ouderengeneeskunde. Voorbereiding overleg en casuïstiek De verpleegkundig specialist/physician assistant draagt zorg dat hij voor het inhoudelijke patiëntenoverleg zijn patiënten in kaart heeft gebracht. De vragen en zorgen rondom de patiëntengroep heeft hij op schrift gezet zodat adequaat de probleemstelling helder is. De verpleegkundig specialist/physician assistant neemt deel aan de casuïstiekbesprekingen en zorgt voor een actieve inbreng en voorbereiding van zijn kant. Gezamenlijke verantwoordelijkheid De specialist ouderengeneeskunde die supervisie geeft en de verpleegkundig specialist/physician assistant dragen er zorg voor dat geplande overleggen en evaluaties doorgang vinden. De superviserend specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist/physician assistant dragen er zorg voor dat de overleggen, evaluaties en rapportages tijdig op papier staan. Na de inwerkperiode zijn de verpleegkundig specialist/physician assistant en groep specialisten ouderengeneeskunde daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. Conflictsituatie Indien in de evaluaties tot uiting komt dat het functioneren van de verpleegkundig specialist/ physician assistant onvoldoende is op het gebied van de ouderengeneeskunde draagt de (gedurende de inwerkperiode de superviserende specialist ouderengeneeskunde in overleg met de vakoudste, na de inwerkperiode de vakoudste in samenwerking met de collega s) specialist ouderengeneeskunde de verpleegkundig specialist/physician assistant over aan de manager met onderbouwde rapportage en aanbeveling. De manager neemt vanaf dat moment de managersrol op zich. De specialist ouderengeneeskunde blijft eindverantwoordelijk voor het medische beleid ten aanzien van de patiëntengroep waar de verpleegkundig specialist/physician assistant zich mee bezighoudt gedurende dit traject. Ondertekening Verpleegkundig specialist/physician assistant Naam: Datum: Handtekening: Aanvullende informatie over Taakherschikking Pagina 7 van 7

werkzaam in ziekenhuizen

werkzaam in ziekenhuizen modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in ziekenhuizen VOORWOORD Voor u ligt de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

MODELINSTRUCTIE ARTS AL DAN NIET IN OPLEIDING TOT (MEDISCH) SPECIALIST WERKZAAM IN HET ERASMUS MC

MODELINSTRUCTIE ARTS AL DAN NIET IN OPLEIDING TOT (MEDISCH) SPECIALIST WERKZAAM IN HET ERASMUS MC Projectcode Versie Definitief Datum 25 februari 2014 auteur Prof. dr. M. De Hoog E.A.J. Schoonen, MSc Beheerder Centrale Opleidingscommissie Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur Erasmus MC MODELINSTRUCTIE

Nadere informatie

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING JANUARI 2017 2 WOORD VOORAF In 2006 is de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot medisch specialist werkzaam in ziekenhuizen tot

Nadere informatie

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Voorwoord Voor u ligt de Instructie arts werkzaam in de zorg voor mensen

Nadere informatie

Instructie assistent-geneeskundigen. werkzaam in de zorg voor mensen. met een verstandelijke handicap

Instructie assistent-geneeskundigen. werkzaam in de zorg voor mensen. met een verstandelijke handicap Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

Nadere informatie

Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist

Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist Deze Modelinstructie is een evenwichtig document waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist zorgvuldig staan omschreven. Modelinstructie

Nadere informatie

Instructie voor de arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist in het AMC

Instructie voor de arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist in het AMC Instructie voor de arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist in het AMC Oktober 2009 1 Instructie voor de arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist in het AMC In het AMC worden

Nadere informatie

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen 24 mei 2005 Jaarbeurs Utrecht Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen Drs. M. de Wee Verpleegkundig hoofd Oncologie TweeSteden ziekenhuis Tilburg Aanleiding tot taakherschikking Tekort aan medisch

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Factsheet Verpleegkundig Specialisten

Factsheet Verpleegkundig Specialisten en Utrecht, maart 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de wettelijke regelingen rondom de verpleegkundig specialist door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend. In dit document worden de belangrijkste

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Wie zijn wij? Petra Jonker-Jorna, MSc, jonkerjorna@gmail.com Marijke

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VS en PA op eigen benen

VS en PA op eigen benen VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 Context Toenemende en complexer wordende zorgvraag, groeiende personeelstekorten, groeiende behoefte aan kostenbeheersing en

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Grenzen aan verantwoordelijkheid Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Waar ga ik het over hebben? Wat is de juridische context? Wat betekent dit voor Zelfstandige

Nadere informatie

Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding

Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding oktober 2005 drs D.C. Duchatteau, MBA L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Physician assistants en verpleegkundig specialisten wettelijk op eigen benen 1

Physician assistants en verpleegkundig specialisten wettelijk op eigen benen 1 Physician assistants en verpleegkundig specialisten wettelijk op eigen benen 1 Inleiding Sinds 1 januari 2012 geldt een aangepast wettelijk kader voor de bevoegdheden van twee betrekkelijk nieuwe professionals

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

De toekomst van de verpleegkundig specialist Een verpleegkundig specialist doet dat wat een dokter niet kan

De toekomst van de verpleegkundig specialist Een verpleegkundig specialist doet dat wat een dokter niet kan De toekomst van de verpleegkundig specialist Een verpleegkundig specialist doet dat wat een dokter niet kan Drs. Riet van Dommelen Opleidingsmanager MANP/ Hoofdopleider Verpleegkundig specialisten Inhoud

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 drs. B.W.H. (Belinda) van de Lagemaat Senior adviseur Federatie Medisch Specialisten Beleidscontext van taakherschikking Taakherschikking

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG Inleiding De spoedzorg verandert. Het aantal zorgvragen bij huisartsenposten neemt toe. Afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) kennen een groot aantal zelfverwijzers,

Nadere informatie

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen In de praktijk verrichten verzorgende en verpleegkundige medewerkers in opdracht van een arts of specialist voorbehouden handelingen. Een onderdeel in

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen Juni 2017: Deze tekst zal op korte termijn worden herzien op het punt van de voorschrijfbevoegdheid van (specifieke) verpleegkundigen en de bevoegdheid van physician assistants en verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

In opleiding tot verpleegkundig specialist. Informatie voor de vios

In opleiding tot verpleegkundig specialist. Informatie voor de vios In opleiding tot verpleegkundig specialist Informatie voor de vios Versie juni 2017 1 Inhoud Inleiding 3 1. Over de opleiding 4 2. College en Registratiecommissie 4 3. De regels van het Algemeen Besluit

Nadere informatie

Beroepsprofiel Physician Assistant

Beroepsprofiel Physician Assistant Beroepsprofiel Physician Assistant januari 2012 Nederlandse Associatie van Physician Assistants 31-01-2012 Copyright 2005 NAPA - K.v.K. 30200557 - Rabobank 1040.88.168 www.napa.nl Page 1 of 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NOTA FUNCTIEPROFIEL EN EINDTERMEN VERPLEEGKUNDIGEN VOORTPLANTINGSGENEESK. Versie 1.0

NOTA FUNCTIEPROFIEL EN EINDTERMEN VERPLEEGKUNDIGEN VOORTPLANTINGSGENEESK. Versie 1.0 NOTA FUNCTIEPROFIEL EN EINDTERMEN VERPLEEGKUNDIGEN VOORTPLANTINGSGENEESK Versie 1.0 Datum Goedkeuring 12-11-2004 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording Monodisciplinair NVOG Inhoudsopgave

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT

BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT 1-1-2012 Het kloppend hart van het beroep Versie 1.1 Nederlandse Associatie Physician Assistants, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Personeelsleidraad specialisten ouderengeneeskunde

Personeelsleidraad specialisten ouderengeneeskunde Personeelsleidraad specialisten ouderengeneeskunde Notitie over de kerntaken van de specialist ouderengeneeskunde 2016 Personeelsleidraad specialisten ouderengeneeskunde 1 Inhoudsopgave Deel A - Algemeen

Nadere informatie

Wat komt er aan de orde?

Wat komt er aan de orde? Zorg en Drang Intramuraal en extramuraal: voorbereiden op zorg en dwang Mr R. Helle, specialist ouderengeneeskunde Juridisch en medisch adviseur Onthulling belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Professioneel statuut GBGGZ. tantelouise Ookthuis

Professioneel statuut GBGGZ. tantelouise Ookthuis Professioneel statuut GBGGZ tantelouise Ookthuis 1 Inhoud Doel... 3 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten en definities... 3 3. Juridische kaders... 4 4. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge

Nadere informatie

Aios en tuchtrecht De regels en De prak3jk. Eduard Verhagen, kinderarts a.a.e.verhagen@umcg.nl

Aios en tuchtrecht De regels en De prak3jk. Eduard Verhagen, kinderarts a.a.e.verhagen@umcg.nl Aios en tuchtrecht De regels en De prak3jk Eduard Verhagen, kinderarts a.a.e.verhagen@umcg.nl Vraag 1: wie is verantwoordelijk? Een 1 e jaars AIOS Interne ziet een pa3ënt op de SEH met acuut ontstane hoofdpijn,

Nadere informatie

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg Tijdens de parallelsessie voor Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Taakherschikking Maag-Darm-Leverziekten

Taakherschikking Maag-Darm-Leverziekten Taakherschikking Maag-Darm-Leverziekten Physician Assistants Verpleegkundig Specialisten Verpleegkundig endoscopisten MDL verpleegkundigen Endoscopieverpleegkundigen Voedingsverpleegkundigen Endoscopie

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Casus herhaalreceptuur RTC Zwolle 13 december 2012 LJN YG2496 - pte. heeft constitutioneel eczeem - bezoekt HA

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE VAN DE VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE VAN DE VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE VAN DE VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 15-11-2002 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording Monodisciplinair NVOG Inhoudsopgave Aanleiding...1 Uitgangspunten...2

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

In bovengenoemd kader bespreken we hieronder de posities van de betrokkenen bij de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut.

In bovengenoemd kader bespreken we hieronder de posities van de betrokkenen bij de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut. 1 Verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot psychotherapeut Vastgesteld door de Kamer Psychotherapeut d.d. 20 augustus 2007. Ons kenmerk: KPT/07.052. Inhoud: 1. Kader 2. Definitie posities en opleidingsverantwoordelijkheden

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST Overwegende dat: 1. het academisch ziekenhuis op grond van wet en regelgeving, waaronder de WHW, als instelling onder meer taken heeft op het

Nadere informatie

Polikliniek maag-darmlever

Polikliniek maag-darmlever Polikliniek maag-darmlever (MDL) Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist Genezing en zorg afgestemd

Verpleegkundig specialist Genezing en zorg afgestemd Verpleegkundig specialist Genezing en zorg afgestemd Vanaf 2009 heeft de gezondheidszorg er een nieuwe erkende zorgprofessional bij: de verpleegkundig specialist, een verpleegkundige met een masteropleiding.

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Helderheid over verantwoordelijkheid

Helderheid over verantwoordelijkheid Helderheid over verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid voor medische zorg in relatie tot verantwoorde zorg Helderheid over verantwoordelijkheid Multidisciplinaire zorg en multidisciplinaire samen werkings

Nadere informatie

Personeelsleidraad specialisten ouderengeneeskunde

Personeelsleidraad specialisten ouderengeneeskunde Personeelsleidraad specialisten ouderengeneeskunde Notitie over de kerntaken van de specialist ouderengeneeskunde Personeelsleidraad specialisten ouderengeneeskunde Notitie over de kerntaken van de specialist

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne 1 De Wet BIG Doel van de Wet BIG: Het bevorderen van kwaliteit van zorg die beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V.

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien in

Nadere informatie

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg

Positionering & Profilering. Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg Positionering & Profilering Petra van Bemmelen Aty Dobbenberg 1 Onderwerpen; Salaris Ontwikkeling als professional Specialist - Generalist 2 SALARIS 3 Stelling 1 Ik weet in welke salarisschaal ik ingedeeld

Nadere informatie

Casemanagement bij kankerpatiënten

Casemanagement bij kankerpatiënten Casemanagement bij kankerpatiënten Marieke Schreuder-Cats V&VN Oncologie Procesmanager projectteam 24 januari 2012 Aanleiding» Tekortkomingen in de ketenzorg: zorg te gefragmenteerd» Oncologische keten

Nadere informatie

(BELEIDSREGEL AIOS ALS EERSTE BEHANDELAAR/OPERATEUR)

(BELEIDSREGEL AIOS ALS EERSTE BEHANDELAAR/OPERATEUR) Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 3 maart 2006 houdende de vaststelling van de beleidsregel die de MSRC bij de

Nadere informatie

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE VERRICHTINGEN Inleiding De Wet BIG regelt de beroepsuitoefening op het gebied van de individuele gezondheidszorg. In de Wet BIG worden 8 beroepen onderscheiden

Nadere informatie

Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA. Dr. Iris Wallenburg

Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA. Dr. Iris Wallenburg Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA Dr. Iris Wallenburg wallenburg@bmg.eur.nl Onderzoeken naar taakherschikking EU (FP7) onderzoek (MUNROS): kosten en effecten van taakherschikking

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 22-03-2006 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Algemeen Deze nota is opgesteld door vertegenwoordigers

Nadere informatie

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid BIG - Commissie Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Alle professionals die beroepsmatig werken

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

implementatie taakherschikking

implementatie taakherschikking Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken november 2012 Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Patiënt / cliënt en de verpleegkundig specialist samen naar de toekomst!

Patiënt / cliënt en de verpleegkundig specialist samen naar de toekomst! Rede van Odile Frauenfelder, voorzitter V&VN Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS), ter gelegenheid van haar afscheid als voorzitter. Uitgesproken te Arnhem, 8 oktober 2015. Patiënt / cliënt en de verpleegkundig

Nadere informatie

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen.

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. Doel: Dit protocol heeft als doel het in kaart brengen van juridische aspecten verbonden aan de functie van Triagist op een huisartsenpost van de Coöperatie en Triagisten daarin inzicht en sturing te geven

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND IN ZIEKENHUIZEN

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND IN ZIEKENHUIZEN BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND IN ZIEKENHUIZEN Preambule Overwegende dat: 1. de professionele autonomie van de medisch specialist in dienstverband moet worden

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care verpleegkundige blad 2 van 11 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care verpleegkundige blad 6 van 11 LRVV Deel

Nadere informatie

Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant

Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant Uitgegeven door de vakgroep PA- huisartsgeneeskunde November 2013 pagina 1 van 8 Uitwerking Handreiking Implementatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 659 Besluit van 21 december 2011, houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen De opleiding tot intensivecareverpleegkundige In dit deskundigheidsgebied wordt de specifieke intensive care zorg van de intensivecareverpleegkundige, de intensivecare-kinderverpleegkundige en de intensivecareneonatologieverpleegkundige

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

De Physician Assistant

De Physician Assistant De Physician Assistant Taakherschikking KNMG district Limburg 19 nov 2013 Wijnand van Unen MPA vicevoorzitter NAPA disclosure geen belangenverstrengeling te vermelden NAPA enige beroepsvereniging geen

Nadere informatie

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC)

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Datum: 22-03-2016 Xander Zuidema, May Ronday en Peter Meijer namens de NVA Elsbeth Helfrich en Mirjam Crul namens de

Nadere informatie

Modelprocedure. mogelijk disfunctionerend. specialist ouderengeneeskunde

Modelprocedure. mogelijk disfunctionerend. specialist ouderengeneeskunde Modelprocedure mogelijk disfunctionerend specialist ouderengeneeskunde Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 3 2. Definitie en afbakening disfunctioneren 3 3. Status modelprocedure 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015

De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015 De verpleegkundig specialist van de toekomst (?!) Marjolein Schouten Jeroen Bosch Academie, JBZ 1-9-2015 DELEN Informatie Ervaring Kennis Functies Opleiding & onderzoek Historie taak herschikking Van

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Home no. 5 Congresnummer Kiezen voor delen November 2016 Eerdere edities Verenso.nl De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Monique Bogaerts mbogaerts@verenso.nl De nieuwe

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Naam instelling Adres/ plaats Telefoonnummer Contactpersoon/ praktijkopleider Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

De weg naar het eerste recept

De weg naar het eerste recept Programma Introductie De weg naar het eerste recept De bekwaamheidsverklaring in de praktijk Onderzoeksvragen Methode Resultaten Conclusie en discussie Aanbevelingen Introductie De weg naar het eerste

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG

KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG Beantwoord elke vraag vanuit het perspectief van het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor het leveren van chronische zorg. Ga bij de beoordeling uit van de huidige

Nadere informatie

Competentieprofiel van de genetisch consulent

Competentieprofiel van de genetisch consulent Competentieprofiel van de genetisch consulent De genetisch consulent is werkzaam binnen het specialisme klinische genetica. Het specialisme klinische genetica is gericht op zorgvragen van patiënten/ adviesvragers

Nadere informatie

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG KICK-PROTOCOLLENDAG 2017 VILANS, UTRECHT 16 JUNI 2017 MR. FRÉ DE VRIES, ( JURIST, DOCENT EN VERPLEEGKUNDIGE) ONDERWERPEN WORKSHOP Wettelijke basis

Nadere informatie

Professioneel statuut GGZ Veenendaal

Professioneel statuut GGZ Veenendaal Professioneel statuut GGZ Veenendaal Doel Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien

Nadere informatie

Refereerbijeenkomst. Onderzoek Taakherschikking & kostprijzen. drs. A.J. (Arjan) Kouwen Adviseur 140204_V1.0

Refereerbijeenkomst. Onderzoek Taakherschikking & kostprijzen. drs. A.J. (Arjan) Kouwen Adviseur 140204_V1.0 Refereerbijeenkomst Onderzoek Taakherschikking & kostprijzen drs. A.J. (Arjan) Kouwen Adviseur 140204_V1.0 Inhoud presentatie Introductie onderzoek Onderzoeksproces, tijdspad en fase Beroepsontwikkeling

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Dr. Petrie Roodbol, Hoofd Wenckebach UMCG, lector VIP Hanzehogeschool, bestuurslid V&VN, past Chair ANP/NP ICN

Dr. Petrie Roodbol, Hoofd Wenckebach UMCG, lector VIP Hanzehogeschool, bestuurslid V&VN, past Chair ANP/NP ICN Dr. Petrie Roodbol, Hoofd Wenckebach UMCG, lector VIP Hanzehogeschool, bestuurslid V&VN, past Chair ANP/NP ICN Artificiële verschillen tussen medisch en verpleegkundig Hoe de verpleegkundige een verpleegkundige

Nadere informatie