HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLUBS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLUBS"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLUBS Dit huishoudelijk reglement heeft tot doel de modelstatuten van de clubs aan te vullen. Het is een ontwerp dat door elke club kan aangepast worden binnen de perken van de statuten en de algemene reglementen van KI en KIEF. (Aangepast door de Raad van Bestuur van het District op 17 mei 2008) 1. LEDEN (art van de statuten) Gelijkaardige service clubs zijn Rotary International, Lions International, Fifty-One Club, Soroptimisten, Zonta, Inner Wheel ; de Ronde Tafel is gelijkgesteld. 2. TOETREDING (art van de statuten) 2.1. Uitnodiging De club kiest zijn leden door coöptatie. De clubleden beschikken over de mogelijkheid, een of meerdere genodigden niet behorend tot Kiwanis op bepaalde vergaderingen uit te nodigen. Deze uitnodigingen hebben tot doel een toekomstig kandidaat voor te stellen. Het kan ook een gewone uitnodiging zijn. De uitgenodigde leden zorgen ervoor enkel personen uit te nodigen, aangepast aan het kader van de Kiwanis vergadering. Het geheel der clubleden beschikt eveneens over de mogelijkheid, hetzij een toekomstig kandidaat, voorgesteld door een andere club, hetzij een persoon aan wie het hulde wenst te brengen, uit te nodigen. De kosten van de uitnodiging voor een toekomstig kandidaat, dit na een gunstig advies, zijn ten laste van de club. De andere uitnodigingskosten zijn ten laste van het lid dat uitnodigt Aanvaarding door coöptatie De aanwervingscommissie De aanwervingscommissie is samengesteld uit de Immediate Past voorzitter en vijf andere leden, gekozen tussen de laatste Past Voorzitters van de club, en die beschikbaar zijn. Een lid van de aanwervingscommissie kan niet zetelen indien er op die vergadering gestemd moet worden over de toetreding van een kandidaat waarvan hij peter is. In dit geval wordt hij tijdelijk vervangen door een ander lid aangeduid door het Directie Comité Het voorafgaand advies De toekomstige kandidaat is verplicht een actief of senior lid van de club als peter te hebben, uitgezonderd wanneer het een kandidaat betreft, afkomstig van een andere Kiwanis club. Deze peter zal ervoor zorgen enkel een kandidaat voor te stellen die beantwoordt aan de eisen van de statuten en ook aan de Kiwanis geest. De peter draagt een grote verantwoordelijkheid daaromtrent. Het toekomstige lid wordt verondersteld het intellectueel, cultureel en moreel peil van de club te verhogen. Elk persoonlijk belang moet uitgesloten zijn. Elk lid dat een kandidaat wenst voor te stellen zal een curriculum vitae van deze laatste aan de voorzitter van de commissie overmaken, voor voorafgaand advies. De aanwervingscommissie zal een onderzoek instellen inzake de moraliteit, familiale, de sociale en de professionele situatie van de kandidaat. Er wordt nagegaan of hij reeds kandidaat of lid was bij een Kiwanis of andere service club. Na beraadslaging geeft de Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 1 of 7

2 2 commissie een advies wat betreft de aanvaarding die eventueel verdaagd kan worden. De aanwervingscommissie kan tevens beslissen geen gevolg te geven aan de kandidatuur indien de ingewonnen adviezen of criteria geen voldoening geven. De aanwervingscommissie brengt mondeling verslag uit aan de leden van de club tijdens een statutaire vergadering Het bezwaarschrift De clubleden worden verzocht hun eventuele bezwaren aan de voorzitter te laten kennen. Het lid dat bezwaar uitspreekt zal dit persoonlijk en vertrouwelijk doen bij de voorzitter die dan daaromtrent zal beslissen. Indien het bezwaar weerhouden is, wordt de procedure stopgezet De drie stage-uitnodigingen In geval van gunstig advies zal de peter, binnen de drie maand en in persoonlijke naam, zijn kandidaat uitnodigen op drie statutaire vergaderingen. Hij spant zich in om zijn gast voor te stellen aan de leden van de club en doet hem het woord nemen. Hij zal hem op discrete wijze inlichten over de uitgaven en verplichtingen van de club en over diens belang Definitieve aanvaarding Indien tijdens de procedure een nieuw feit naar voren komt, kan ieder lid van de club bezwaar aantekenen bij de voorzitter, die beslist daaromtrent. Indien het bewaar weerhouden is, wordt de procedure stopgezet. In geval van weigering is het de taak van de peter zijn kandidaat op diplomatische wijze in te lichten over het feit dat aan zijn kandidatuur geen gevolg gegeven kan worden. Wanneer echter de commissie akkoord gaat, zal de voorzitter de kandidatuur aan de algemene vergadering voorleggen, en dit in afwezigheid van de betrokken kandidaat. De definitieve aanvaarding wordt uitgesproken met een meerderheid van 2/3 van de stemmen der aanwezige leden. De peter bericht de kandidaat over zijn aanvaarding door hem te vragen toe te treden tot de club Toetredingsceremonie De officiële aanvaarding van het nieuw lid gebeurt ter gelegenheid van een statutaire vergadering, tijdens de maand die volgt op de definitieve beslissing. De plechtigheid heeft plaats bij de aanvang van de vergadering. De Voorzitter, die het lint draagt van zijn ambt, vraagt de peter(s) zijn kandidaat voor te stellen. Dan herinnert de voorzitter plechtig aan de doeleinden van Kiwanis, aanvaardt het nieuwe lid, maakt hem het kenteken, de directory en de reglementen van de club over. Het nieuwe lid besluit met een kort dankwoord Aanvaarding na transfer van of naar een andere club Wanneer een lid van deze club naar een andere stad verhuist en geen lid meer kan zijn van de club, zal de voorzitter de club die het lid eventueel kan aanvaarden, verwittigen. Hij zal op die beslissing wachten vooraleer het lid te schrappen Wanneer een lid van een ander Kiwanis club komt te verblijven in de activiteitszone van deze club, zal de voorzitter zich laten inlichten bij de voormalige club van het lid De aanwervingscommissie onderzoekt het voorstel en verwittigt op mondelinge wijze Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 2 of 7

3 3 alle leden van de club. Deze worden verzocht elk bezwaar tegen het voorstellen van de kandidaat aan de voorzitter te laten kennen. Het lid dat bezwaar aantekent doet dit persoonlijk en vertrouwelijk aan het adres van de voorzitter die dan terzake beslist. Indien het bezwaar weerhouden is, wordt de procedure stopgezet Na gunstig advies van de aanwervingscommissie wordt de kandidaat in kwestie uitgenodigd op de eerstvolgende statutaire vergadering van de club De definitieve aanvaarding wordt uitgesproken met een meerderheid van 2/3 van de stemmen der aanwezige leden De voorzitter licht de kandidaat in over zijn aanvaarding en verwittigt diens voormalige club, zodat er geen onderbreking ontstaan in zijn lidmaatschap Indien er geen enkele Kiwanis club bestaat die het lid kan opnemen, zal het muterende lid samen met de hulp van de dichtstbijzijnde clubs alles doen om de oprichting van een nieuwe club te bewerkstelligen Indien de ontvangende club nog niet volledig georganiseerd is, zal het muterende Kiwanislid nog steeds behoren tot zijn vroegere club, tot op het tijdstip dat de nieuwe club georganiseerd is Aanvaarding door overplaatsing naar een andere club Wanneer een lid, om persoonlijke redenen, beslist zijn club te verlaten om toe te treden tot een andere Kiwanis club uit dezelfde aktiviteitszone, zullen de respectievelijke voorzitters elkaar inlichten over dit initiatief De aanwervingscommissie onderzoekt het voorstel van de kandidaat aan de voorzitter te laten kennen. Het lid dat bezwaar aantekent moet dit persoonlijk en vertrouwelijk doen aan het adres van de voorzitter, die dan terzake beslist. Indien het bezwaar weerhouden is, wordt de procedure stopgezet Na gunstig advies van de aanwervingscommissie wordt de kandidaat in kwestie uitgenodigd op de eerstvolgende statutaire vergadering van de club De definitieve aanvaarding wordt uitgesproken met een meerderheid van 2/3 van de stemmen der aanwezige leden De voorzitter licht zijn kandidaat in over zijn aanvaarding en verwittigt diens voormalige club zodat er geen onderbreking ontstaat in zijn lidmaatschap Indien de ontvangende club nog niet georganiseerd is, zal het overgeplaatste lid nog steeds behoren tot zijn vroegere club tot op het tijdstip dat de nieuwe club is georganiseerd. 3. ONTSLAG - UITSLUITING (art. 5 van de statuten) 3.1. Naast het automatisch ontslag, voorzien in de statuten, kan de algemene vergadering, na grondig gemotiveerd voorstel vanwege het Directie Comité, eveneens stemmen (nadat dezelfde procedure gevolgd werd als deze voorzien in Artikel 5, sectie 5 van de clubstatuten) bij een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen van het totaal aantal clubleden over het automatisch ontslag van een clublid waarvan het persoonlijk gedrag niet verenigbaar is met het clubleven, dit zonder de aanwezigheid van een grove fout in de zin van sectie 5 van artikel OFFICERS (art. 6 van de statuten) 4.1. De schatbewaarder Hij int alle bijdragen, terugbetalingen van kosten, en ontvangsten. Hij plaatst de fondsen op de verschillende bankrekeningen. Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 3 of 7

4 4 In opdracht van de voorzitter verricht hij alle uitgaven. Hij houdt een boekhouding bij volgens de richtlijnen van het district. Deze maakt duidelijk onderscheid tussen de kas die voorziet in de normale werking van de club en deze voor de sociale actie. Het is zijn plicht de beschikbare fondsen te laten opbrengen ten voordele van de sociale actie. Zijn rekeningen en boeken staan ter beschikking van de Voorzitter, het Directie Comité en ieder aangeduide expert. Hij stelt een rapport op aan de twee jaarlijkse algemene vergaderingen. Hij overhandigt aan de algemene vergadering de balans van het dienstjaar dat afgesloten wordt bij het einde van zijn mandaat. Hij stelt een ontwerp van budget voor het volgend dienstjaar op De secretaris De secretaris houdt de registers bij, noteert de aanwezigheden, stelt de notulen op, maakt de Kiwanigrammen en tekent de administratieve besprekingen op. Hij maakt een verslag aan de twee jaarlijkse algemene vergaderingen en telkens de Voorzitter of het Directie Comité erom vragen. De inlichtingen en instructies verstrekt door Kiwanis International European Federation, Kiwanis International, van het district en van de divisie, maakt hij steeds over aan de verantwoordelijken en de commissies of de leden van de club. Hij maakt alle rapporten en alle documenten over aan eender welk niveau van de Kiwanisorganisatie. 5. HET DIRECTIE COMITE (art. 7 van de statuten) 5.1. Het quorum nodig om de geldigheid van de beslissingen van het Directie Comité te verzekeren, is de helft plus één. De beslissingen worden genomen bij een meerderheid van stemmen der aanwezige leden In geval van gelijkheid van het aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend De beslissingen worden ter gelegenheid van de eerstvolgende statutaire vergadering ter kennis gebracht van de clubleden. 6. COMMISSIES (art. 10 van de statuten) 6.1. De club omvat volgende vaste commissies: De commissie voor de sociale actie : stelt een nauwkeurig of doorlopend sociaal aktieplan op, dat al de leden van de club moet motiveren De commissie voor de expansie : verzekert de promotie van de clubbezoeken aan andere Kiwanis clubs en de service clubs van de regio, de jumelage met andere Kiwanis clubs De commissie voor de aanwerving : komt tussen in de aanvaarding van nieuwe leden De commissie voor statuten en reglementen : al de reglementen en statuten van de club, evenals de wijzigingen en de tekst van de moties die de club aanbelangen, worden door deze commissie bestudeerd, ontworpen en voorgesteld De animatiecommissie : regelt en verzekert de agenda betreffende de verschillende conferenties, voordrachten, culturele vergaderingen, feesten en ceremonieën De commissie voor public relations : wordt belast met de contacten met de pers Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 4 of 7

5 5 en andere service clubs. Het stelt de artikels op voor het K. Magazine De commissie voor prioritaire actieprogramma's : regelt de programma s die door het district, de Europese Federatie of Kiwanis International worden weerhouden De voorzitter kan gelijk welk andere commissie oprichten, die hem nuttig blijkt te zijn voor de duur van zijn mandaat Elke commissie bestaat uit een voorzitter en minstens drie leden. De voorzitter wordt aangeduid door het Directie Comité, dat tevens de leden aanduidt. Hij zorgt ervoor jaarlijks helft per helft, de leden van de commissies te vernieuwen De aanwervingscommissie bestaat uit de Immediate Past Voorzitter, die de commissie voorzit, en de vijf laatste en beschikbare Past Voorzitters van de club De commissies vergaderen minstens eenmaal per trimester op de plaats en het tijdstip aangeduid door de voorzitter Ze verzekeren het overleg, de programmatie, het ter beschikking stellen der middelen eveneens als het uitvoeren der taken die hen opgelegd werden door het Directie Comité ; alles in het perspectief van een zo breed mogelijke deelname door de clubleden. Iedere commissie moet verantwoording afleggen tegenover de voorzitter van de club en brengt hem verslag uit De club bevat eveneens: een chef van het protocol, belast met het onthaal en het organiseren der maaltijden. een econoom belast met het aanschaffen der benodigdheden, vlaggetjes, klok en vaandel. een archivaris belast met het bijhouden van de documenten van de club. 7. ARBITRAGE (art van de statuten) 7.1. Ieder lid zal zo vlug mogelijk en op vertrouwelijke wijze de voorzitter inlichten over elke moeilijkheid waardoor onenigheid zou kunnen ontstaan met een ander lid De arbitragecommissie omvat de voorzitter van de club en vier clubleden, twee van elke partij. De beslissing wordt genomen door de meerderheid. Ze moet grondig gestaafd zijn en vermelden dat beide partijen in de mogelijkheid gesteld werden hun argumenten naar voor te brengen. Ze zal ter kennis gebracht worden aan elk der partijen. 8. VERGADERING - ALGEMENE VERGADERING (art. 11 van de statuten) 8.1. De statutaire clubvergaderingen vinden plaats op de van iedere maand om uur, te. Deze plaatsen en data, medegedeeld aan de Kiwanisorganisatie, mogen slechts uitzonderlijk verplaatst worden en dit na verwittiging van de luitenant gouverneur De convocaties worden tien dagen voor de vergadering door de secretaris verstuurd. De convocatie vermeldt de dagorde, opgesteld door het Directie Comité of door de leden die de vergadering uitlokten Om geldig te beslissen moet de gewone algemene vergadering samengesteld zijn uit de helft van de clubleden. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de aanwezigheidslijst, getekend door ieder lid. Indien het quotum niet bereikt is zal een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden voor de volgende statutaire vergadering. Dan kan ze stemmen zonder het vooropgestelde quorum te bereiken Om geldig te beslissen moet de buitengewone algemene vergadering uit de 2/3 der leden bestaan. Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 5 of 7

6 6 10. INKOMSTEN (art. 18 van de statuten) Het toetredingsgeld bedraagt BEF. De jaarlijkse bijdrage bedraagt BEF De jaarlijkse bijdragen omvatten de lidgelden die verschuldigd zijn aan KI, KIEF en het district/divisie, alsook deze eigen aan de club, teneinde diens goede werking te waarborgen Het driemaandelijks, zesmaandelijkse of jaarlijks bedrag der maaltijden wordt forfaitair aangerekend en is begrepen in de jaarlijkse bijdrage der actieve leden. Voor een actief lid is de globale bijdrage dezelfde ongeacht het feit dat het clublid regelmatig de vergaderingen bijwoont of niet Voor de seniorleden worden de maaltijden afzonderlijk van de jaarlijkse bijdrage aangerekend en in functie van hun aanwezigheid op de vergaderingen. 11. FINANCIËN (art. 19 van de statuten) Het Directie Comité duidt de bankinstellingen aan waar de fondsen van de club neergelegd worden Voor het Congres van het district neemt de club, jaarlijks de terugbetaling der verplaatsingskosten en de verblijfkosten voor één (1) nacht op zich; dit in overeenstemming met de forfaitaire tarieven die zich in het huishoudelijk reglement van het district bevinden De deelname aan de Europese en Internationale Conventie van Kiwanis International voor maximaal twee (2) clubafgevaardigden wordt vergoed op basis van een forfaitair bedrag dat jaarlijks door het Directie Comité van de club wordt vastgelegd De club neemt ook op zich, de verplaatsingskosten, de eventuele overnachtingskosten en de ingangsprijs van een galafeest voor de voorzitter of zijn vervanger ter gelegenheid van een charter van peterclubs. Dit ook in overeenstemming met dezelfde tarieven Het Directie Comité bepaalt ieder jaar de modaliteiten en het bedrag dat aan de clubleden wordt vergoed voor bezoeken aan naburige of bevriende clubs, vastgelegd door de bevoegde commissie 12. VERPLICHTINGEN JEGENS KI, KIEF EN HET DISTRIKT (art. 15) Het Directie Comité waakt over het opstellen en vlot overmaken van alle rapporten aan de internationale instanties en aan het district. Hij verzekert de bijwerking van het directory. Hij zorgt ook voor het overmaken van de Kiwanigrammen der club aan de secretaris van het district, de luitenant gouverneur, de peterclubs en de clubs van de divisie Het Directie Comité waakt over de tijdige betaling van alle bijdragen en facturen aan de internationale instanties en aan het district De afgevaardigden en hun plaatsvervangers die moeten deelnemen aan alle Europese en internationale conventies en aan het congres van het district, worden tijdig door de clubs aangeduid teneinde aan de reglementen van Kiwanis te voldoen. Het Directie Comité gaat hun beschikbaarheid en effectieve aanwezigheid op deze vergaderingen na. Hij moet ook voorzien in een voldoende vertegenwoordiging van de club in gelijk welke andere Kiwanis manifestaties waaraan de club verzocht wordt deel te nemen. Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 6 of 7

7 13. AANVAARDING 7 Onderhavig huishoudelijk reglement werd aanvaard door de gewone Algemene Vergadering van de club op. De voorzitter De secretaris Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 7 of 7

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

STATUTEN ACW GENT-EEKLO

STATUTEN ACW GENT-EEKLO STATUTEN ACW GENT-EEKLO Goedgekeurd op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober 2007 1 2 Met de fusie van de twee ACW-verbonden Gent en Eeklo werden in 1998 nieuwe verbondelijke ACW-statuten opgesteld.

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Kamer van Vastgoed-Experten vzw BEROEPSVERENIGING Opgericht als VZW te Antwerpen op 21-06-2006 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, akten der VZW's dd. 17-09-2006 onder nr. 17617/2002.

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten 2012 2 Statuten 2012 3 Statuten van Akzo Nobel N.V. Naam Artikel 1 De naam van de vennootschap is Akzo Nobel N.V. Zetel Artikel 2 De vennootschap

Nadere informatie