HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLUBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLUBS"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLUBS Dit huishoudelijk reglement heeft tot doel de modelstatuten van de clubs aan te vullen. Het is een ontwerp dat door elke club kan aangepast worden binnen de perken van de statuten en de algemene reglementen van KI en KIEF. (Aangepast door de Raad van Bestuur van het District op 17 mei 2008) 1. LEDEN (art van de statuten) Gelijkaardige service clubs zijn Rotary International, Lions International, Fifty-One Club, Soroptimisten, Zonta, Inner Wheel ; de Ronde Tafel is gelijkgesteld. 2. TOETREDING (art van de statuten) 2.1. Uitnodiging De club kiest zijn leden door coöptatie. De clubleden beschikken over de mogelijkheid, een of meerdere genodigden niet behorend tot Kiwanis op bepaalde vergaderingen uit te nodigen. Deze uitnodigingen hebben tot doel een toekomstig kandidaat voor te stellen. Het kan ook een gewone uitnodiging zijn. De uitgenodigde leden zorgen ervoor enkel personen uit te nodigen, aangepast aan het kader van de Kiwanis vergadering. Het geheel der clubleden beschikt eveneens over de mogelijkheid, hetzij een toekomstig kandidaat, voorgesteld door een andere club, hetzij een persoon aan wie het hulde wenst te brengen, uit te nodigen. De kosten van de uitnodiging voor een toekomstig kandidaat, dit na een gunstig advies, zijn ten laste van de club. De andere uitnodigingskosten zijn ten laste van het lid dat uitnodigt Aanvaarding door coöptatie De aanwervingscommissie De aanwervingscommissie is samengesteld uit de Immediate Past voorzitter en vijf andere leden, gekozen tussen de laatste Past Voorzitters van de club, en die beschikbaar zijn. Een lid van de aanwervingscommissie kan niet zetelen indien er op die vergadering gestemd moet worden over de toetreding van een kandidaat waarvan hij peter is. In dit geval wordt hij tijdelijk vervangen door een ander lid aangeduid door het Directie Comité Het voorafgaand advies De toekomstige kandidaat is verplicht een actief of senior lid van de club als peter te hebben, uitgezonderd wanneer het een kandidaat betreft, afkomstig van een andere Kiwanis club. Deze peter zal ervoor zorgen enkel een kandidaat voor te stellen die beantwoordt aan de eisen van de statuten en ook aan de Kiwanis geest. De peter draagt een grote verantwoordelijkheid daaromtrent. Het toekomstige lid wordt verondersteld het intellectueel, cultureel en moreel peil van de club te verhogen. Elk persoonlijk belang moet uitgesloten zijn. Elk lid dat een kandidaat wenst voor te stellen zal een curriculum vitae van deze laatste aan de voorzitter van de commissie overmaken, voor voorafgaand advies. De aanwervingscommissie zal een onderzoek instellen inzake de moraliteit, familiale, de sociale en de professionele situatie van de kandidaat. Er wordt nagegaan of hij reeds kandidaat of lid was bij een Kiwanis of andere service club. Na beraadslaging geeft de Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 1 of 7

2 2 commissie een advies wat betreft de aanvaarding die eventueel verdaagd kan worden. De aanwervingscommissie kan tevens beslissen geen gevolg te geven aan de kandidatuur indien de ingewonnen adviezen of criteria geen voldoening geven. De aanwervingscommissie brengt mondeling verslag uit aan de leden van de club tijdens een statutaire vergadering Het bezwaarschrift De clubleden worden verzocht hun eventuele bezwaren aan de voorzitter te laten kennen. Het lid dat bezwaar uitspreekt zal dit persoonlijk en vertrouwelijk doen bij de voorzitter die dan daaromtrent zal beslissen. Indien het bezwaar weerhouden is, wordt de procedure stopgezet De drie stage-uitnodigingen In geval van gunstig advies zal de peter, binnen de drie maand en in persoonlijke naam, zijn kandidaat uitnodigen op drie statutaire vergaderingen. Hij spant zich in om zijn gast voor te stellen aan de leden van de club en doet hem het woord nemen. Hij zal hem op discrete wijze inlichten over de uitgaven en verplichtingen van de club en over diens belang Definitieve aanvaarding Indien tijdens de procedure een nieuw feit naar voren komt, kan ieder lid van de club bezwaar aantekenen bij de voorzitter, die beslist daaromtrent. Indien het bewaar weerhouden is, wordt de procedure stopgezet. In geval van weigering is het de taak van de peter zijn kandidaat op diplomatische wijze in te lichten over het feit dat aan zijn kandidatuur geen gevolg gegeven kan worden. Wanneer echter de commissie akkoord gaat, zal de voorzitter de kandidatuur aan de algemene vergadering voorleggen, en dit in afwezigheid van de betrokken kandidaat. De definitieve aanvaarding wordt uitgesproken met een meerderheid van 2/3 van de stemmen der aanwezige leden. De peter bericht de kandidaat over zijn aanvaarding door hem te vragen toe te treden tot de club Toetredingsceremonie De officiële aanvaarding van het nieuw lid gebeurt ter gelegenheid van een statutaire vergadering, tijdens de maand die volgt op de definitieve beslissing. De plechtigheid heeft plaats bij de aanvang van de vergadering. De Voorzitter, die het lint draagt van zijn ambt, vraagt de peter(s) zijn kandidaat voor te stellen. Dan herinnert de voorzitter plechtig aan de doeleinden van Kiwanis, aanvaardt het nieuwe lid, maakt hem het kenteken, de directory en de reglementen van de club over. Het nieuwe lid besluit met een kort dankwoord Aanvaarding na transfer van of naar een andere club Wanneer een lid van deze club naar een andere stad verhuist en geen lid meer kan zijn van de club, zal de voorzitter de club die het lid eventueel kan aanvaarden, verwittigen. Hij zal op die beslissing wachten vooraleer het lid te schrappen Wanneer een lid van een ander Kiwanis club komt te verblijven in de activiteitszone van deze club, zal de voorzitter zich laten inlichten bij de voormalige club van het lid De aanwervingscommissie onderzoekt het voorstel en verwittigt op mondelinge wijze Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 2 of 7

3 3 alle leden van de club. Deze worden verzocht elk bezwaar tegen het voorstellen van de kandidaat aan de voorzitter te laten kennen. Het lid dat bezwaar aantekent doet dit persoonlijk en vertrouwelijk aan het adres van de voorzitter die dan terzake beslist. Indien het bezwaar weerhouden is, wordt de procedure stopgezet Na gunstig advies van de aanwervingscommissie wordt de kandidaat in kwestie uitgenodigd op de eerstvolgende statutaire vergadering van de club De definitieve aanvaarding wordt uitgesproken met een meerderheid van 2/3 van de stemmen der aanwezige leden De voorzitter licht de kandidaat in over zijn aanvaarding en verwittigt diens voormalige club, zodat er geen onderbreking ontstaan in zijn lidmaatschap Indien er geen enkele Kiwanis club bestaat die het lid kan opnemen, zal het muterende lid samen met de hulp van de dichtstbijzijnde clubs alles doen om de oprichting van een nieuwe club te bewerkstelligen Indien de ontvangende club nog niet volledig georganiseerd is, zal het muterende Kiwanislid nog steeds behoren tot zijn vroegere club, tot op het tijdstip dat de nieuwe club georganiseerd is Aanvaarding door overplaatsing naar een andere club Wanneer een lid, om persoonlijke redenen, beslist zijn club te verlaten om toe te treden tot een andere Kiwanis club uit dezelfde aktiviteitszone, zullen de respectievelijke voorzitters elkaar inlichten over dit initiatief De aanwervingscommissie onderzoekt het voorstel van de kandidaat aan de voorzitter te laten kennen. Het lid dat bezwaar aantekent moet dit persoonlijk en vertrouwelijk doen aan het adres van de voorzitter, die dan terzake beslist. Indien het bezwaar weerhouden is, wordt de procedure stopgezet Na gunstig advies van de aanwervingscommissie wordt de kandidaat in kwestie uitgenodigd op de eerstvolgende statutaire vergadering van de club De definitieve aanvaarding wordt uitgesproken met een meerderheid van 2/3 van de stemmen der aanwezige leden De voorzitter licht zijn kandidaat in over zijn aanvaarding en verwittigt diens voormalige club zodat er geen onderbreking ontstaat in zijn lidmaatschap Indien de ontvangende club nog niet georganiseerd is, zal het overgeplaatste lid nog steeds behoren tot zijn vroegere club tot op het tijdstip dat de nieuwe club is georganiseerd. 3. ONTSLAG - UITSLUITING (art. 5 van de statuten) 3.1. Naast het automatisch ontslag, voorzien in de statuten, kan de algemene vergadering, na grondig gemotiveerd voorstel vanwege het Directie Comité, eveneens stemmen (nadat dezelfde procedure gevolgd werd als deze voorzien in Artikel 5, sectie 5 van de clubstatuten) bij een meerderheid van twee derden (2/3) van de stemmen van het totaal aantal clubleden over het automatisch ontslag van een clublid waarvan het persoonlijk gedrag niet verenigbaar is met het clubleven, dit zonder de aanwezigheid van een grove fout in de zin van sectie 5 van artikel OFFICERS (art. 6 van de statuten) 4.1. De schatbewaarder Hij int alle bijdragen, terugbetalingen van kosten, en ontvangsten. Hij plaatst de fondsen op de verschillende bankrekeningen. Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 3 of 7

4 4 In opdracht van de voorzitter verricht hij alle uitgaven. Hij houdt een boekhouding bij volgens de richtlijnen van het district. Deze maakt duidelijk onderscheid tussen de kas die voorziet in de normale werking van de club en deze voor de sociale actie. Het is zijn plicht de beschikbare fondsen te laten opbrengen ten voordele van de sociale actie. Zijn rekeningen en boeken staan ter beschikking van de Voorzitter, het Directie Comité en ieder aangeduide expert. Hij stelt een rapport op aan de twee jaarlijkse algemene vergaderingen. Hij overhandigt aan de algemene vergadering de balans van het dienstjaar dat afgesloten wordt bij het einde van zijn mandaat. Hij stelt een ontwerp van budget voor het volgend dienstjaar op De secretaris De secretaris houdt de registers bij, noteert de aanwezigheden, stelt de notulen op, maakt de Kiwanigrammen en tekent de administratieve besprekingen op. Hij maakt een verslag aan de twee jaarlijkse algemene vergaderingen en telkens de Voorzitter of het Directie Comité erom vragen. De inlichtingen en instructies verstrekt door Kiwanis International European Federation, Kiwanis International, van het district en van de divisie, maakt hij steeds over aan de verantwoordelijken en de commissies of de leden van de club. Hij maakt alle rapporten en alle documenten over aan eender welk niveau van de Kiwanisorganisatie. 5. HET DIRECTIE COMITE (art. 7 van de statuten) 5.1. Het quorum nodig om de geldigheid van de beslissingen van het Directie Comité te verzekeren, is de helft plus één. De beslissingen worden genomen bij een meerderheid van stemmen der aanwezige leden In geval van gelijkheid van het aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend De beslissingen worden ter gelegenheid van de eerstvolgende statutaire vergadering ter kennis gebracht van de clubleden. 6. COMMISSIES (art. 10 van de statuten) 6.1. De club omvat volgende vaste commissies: De commissie voor de sociale actie : stelt een nauwkeurig of doorlopend sociaal aktieplan op, dat al de leden van de club moet motiveren De commissie voor de expansie : verzekert de promotie van de clubbezoeken aan andere Kiwanis clubs en de service clubs van de regio, de jumelage met andere Kiwanis clubs De commissie voor de aanwerving : komt tussen in de aanvaarding van nieuwe leden De commissie voor statuten en reglementen : al de reglementen en statuten van de club, evenals de wijzigingen en de tekst van de moties die de club aanbelangen, worden door deze commissie bestudeerd, ontworpen en voorgesteld De animatiecommissie : regelt en verzekert de agenda betreffende de verschillende conferenties, voordrachten, culturele vergaderingen, feesten en ceremonieën De commissie voor public relations : wordt belast met de contacten met de pers Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 4 of 7

5 5 en andere service clubs. Het stelt de artikels op voor het K. Magazine De commissie voor prioritaire actieprogramma's : regelt de programma s die door het district, de Europese Federatie of Kiwanis International worden weerhouden De voorzitter kan gelijk welk andere commissie oprichten, die hem nuttig blijkt te zijn voor de duur van zijn mandaat Elke commissie bestaat uit een voorzitter en minstens drie leden. De voorzitter wordt aangeduid door het Directie Comité, dat tevens de leden aanduidt. Hij zorgt ervoor jaarlijks helft per helft, de leden van de commissies te vernieuwen De aanwervingscommissie bestaat uit de Immediate Past Voorzitter, die de commissie voorzit, en de vijf laatste en beschikbare Past Voorzitters van de club De commissies vergaderen minstens eenmaal per trimester op de plaats en het tijdstip aangeduid door de voorzitter Ze verzekeren het overleg, de programmatie, het ter beschikking stellen der middelen eveneens als het uitvoeren der taken die hen opgelegd werden door het Directie Comité ; alles in het perspectief van een zo breed mogelijke deelname door de clubleden. Iedere commissie moet verantwoording afleggen tegenover de voorzitter van de club en brengt hem verslag uit De club bevat eveneens: een chef van het protocol, belast met het onthaal en het organiseren der maaltijden. een econoom belast met het aanschaffen der benodigdheden, vlaggetjes, klok en vaandel. een archivaris belast met het bijhouden van de documenten van de club. 7. ARBITRAGE (art van de statuten) 7.1. Ieder lid zal zo vlug mogelijk en op vertrouwelijke wijze de voorzitter inlichten over elke moeilijkheid waardoor onenigheid zou kunnen ontstaan met een ander lid De arbitragecommissie omvat de voorzitter van de club en vier clubleden, twee van elke partij. De beslissing wordt genomen door de meerderheid. Ze moet grondig gestaafd zijn en vermelden dat beide partijen in de mogelijkheid gesteld werden hun argumenten naar voor te brengen. Ze zal ter kennis gebracht worden aan elk der partijen. 8. VERGADERING - ALGEMENE VERGADERING (art. 11 van de statuten) 8.1. De statutaire clubvergaderingen vinden plaats op de van iedere maand om uur, te. Deze plaatsen en data, medegedeeld aan de Kiwanisorganisatie, mogen slechts uitzonderlijk verplaatst worden en dit na verwittiging van de luitenant gouverneur De convocaties worden tien dagen voor de vergadering door de secretaris verstuurd. De convocatie vermeldt de dagorde, opgesteld door het Directie Comité of door de leden die de vergadering uitlokten Om geldig te beslissen moet de gewone algemene vergadering samengesteld zijn uit de helft van de clubleden. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de aanwezigheidslijst, getekend door ieder lid. Indien het quotum niet bereikt is zal een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden voor de volgende statutaire vergadering. Dan kan ze stemmen zonder het vooropgestelde quorum te bereiken Om geldig te beslissen moet de buitengewone algemene vergadering uit de 2/3 der leden bestaan. Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 5 of 7

6 6 10. INKOMSTEN (art. 18 van de statuten) Het toetredingsgeld bedraagt BEF. De jaarlijkse bijdrage bedraagt BEF De jaarlijkse bijdragen omvatten de lidgelden die verschuldigd zijn aan KI, KIEF en het district/divisie, alsook deze eigen aan de club, teneinde diens goede werking te waarborgen Het driemaandelijks, zesmaandelijkse of jaarlijks bedrag der maaltijden wordt forfaitair aangerekend en is begrepen in de jaarlijkse bijdrage der actieve leden. Voor een actief lid is de globale bijdrage dezelfde ongeacht het feit dat het clublid regelmatig de vergaderingen bijwoont of niet Voor de seniorleden worden de maaltijden afzonderlijk van de jaarlijkse bijdrage aangerekend en in functie van hun aanwezigheid op de vergaderingen. 11. FINANCIËN (art. 19 van de statuten) Het Directie Comité duidt de bankinstellingen aan waar de fondsen van de club neergelegd worden Voor het Congres van het district neemt de club, jaarlijks de terugbetaling der verplaatsingskosten en de verblijfkosten voor één (1) nacht op zich; dit in overeenstemming met de forfaitaire tarieven die zich in het huishoudelijk reglement van het district bevinden De deelname aan de Europese en Internationale Conventie van Kiwanis International voor maximaal twee (2) clubafgevaardigden wordt vergoed op basis van een forfaitair bedrag dat jaarlijks door het Directie Comité van de club wordt vastgelegd De club neemt ook op zich, de verplaatsingskosten, de eventuele overnachtingskosten en de ingangsprijs van een galafeest voor de voorzitter of zijn vervanger ter gelegenheid van een charter van peterclubs. Dit ook in overeenstemming met dezelfde tarieven Het Directie Comité bepaalt ieder jaar de modaliteiten en het bedrag dat aan de clubleden wordt vergoed voor bezoeken aan naburige of bevriende clubs, vastgelegd door de bevoegde commissie 12. VERPLICHTINGEN JEGENS KI, KIEF EN HET DISTRIKT (art. 15) Het Directie Comité waakt over het opstellen en vlot overmaken van alle rapporten aan de internationale instanties en aan het district. Hij verzekert de bijwerking van het directory. Hij zorgt ook voor het overmaken van de Kiwanigrammen der club aan de secretaris van het district, de luitenant gouverneur, de peterclubs en de clubs van de divisie Het Directie Comité waakt over de tijdige betaling van alle bijdragen en facturen aan de internationale instanties en aan het district De afgevaardigden en hun plaatsvervangers die moeten deelnemen aan alle Europese en internationale conventies en aan het congres van het district, worden tijdig door de clubs aangeduid teneinde aan de reglementen van Kiwanis te voldoen. Het Directie Comité gaat hun beschikbaarheid en effectieve aanwezigheid op deze vergaderingen na. Hij moet ook voorzien in een voldoende vertegenwoordiging van de club in gelijk welke andere Kiwanis manifestaties waaraan de club verzocht wordt deel te nemen. Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 6 of 7

7 13. AANVAARDING 7 Onderhavig huishoudelijk reglement werd aanvaard door de gewone Algemene Vergadering van de club op. De voorzitter De secretaris Huishoudelijk Reglement vd club aangepast door de Raad van Bestuur vh District op 17/05/08 Page 7 of 7

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Statuten van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren actief in België.

Statuten van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren actief in België. Statuten van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren actief in België. I Benaming zetel voorwerp leden Artikel 1 (B.S. 28.12.74) Bij deze wordt door ondergetekenden en door allen die later

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W.

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid Huishoudelijk Reglement Iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden, hetzij als fokkerlid, steunend lid of familielid.

Nadere informatie

HIPPISCHE REGIONALE VAN OOST-VLAANDEREN H.R.O.V. V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN

HIPPISCHE REGIONALE VAN OOST-VLAANDEREN H.R.O.V. V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN HIPPISCHE REGIONALE VAN OOST-VLAANDEREN H.R.O.V. V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN COORDINATIE VAN STATUTEN De Hippische Regionale Oost-Vlaanderen werd als Vereniging zonder Winstoogmerk opgericht op 07 februari

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MOVE

Huishoudelijk reglement MOVE Huishoudelijk reglement MOVE Hoofdstuk I 1. Wie kan lid worden? Elke kandidaat die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur, en het jaarlijks lidgeld betaald heeft. 2. Wie is een werkend lid? De werkende

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Deze naam kan niet gewijzigd worden zonder het voorafgaand akkoord van de Raad van Bestuur van Kiwanis International.

Deze naam kan niet gewijzigd worden zonder het voorafgaand akkoord van de Raad van Bestuur van Kiwanis International. STATUTEN VAN DE CLUBS 1. OFFICIËLE NAAM Deze organisatie is gekend als Kiwanis Club (gevolgd door de naam van één of meerdere plaatsen waar de club is gevestigd, eventueel gevolgd door een verduidelijking

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN VAN DE CULTUURRAAD Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 7 juni 2001, gewijzigd dd. 1 maart 2010 en 16 februari 2012 Artikel 1 De culturele raad heeft als doel het bevorderen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent SENIORENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 december 2011. Definities: Commissie: officiële door de Algemene

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw. Zetel: Van Thorenburghlaan 20, 9860 Scheldewindeke Gerechtelijk Arrondissement: Gent Ondernemingsnummer: 0865752417

Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw. Zetel: Van Thorenburghlaan 20, 9860 Scheldewindeke Gerechtelijk Arrondissement: Gent Ondernemingsnummer: 0865752417 Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw Zetel: Van Thorenburghlaan 20, 9860 Scheldewindeke Gerechtelijk Arrondissement: Gent Ondernemingsnummer: 0865752417 NIEUWE STATUTEN EN ZETELWIJZIGING De algemene vergadering

Nadere informatie

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK LOKALE SENIORENRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIES - Erkende Vereniging: vereniging die een actieve seniorenwerking kan aantonen van minstens 12 opeenvolgende maanden. - Senioren: inwoners

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING WEEZENKAS. Hoofdstuk 1 VAN DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING WEEZENKAS. Hoofdstuk 1 VAN DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING WEEZENKAS Hoofdstuk 1 VAN DE LEDEN Artikel 1 Aan een aspirant lid worden ter invulling en ter ondertekening een vragenlijst en de Statuten en reglementen van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 mei 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE RUITERSPORTFEDERATIE

Nadere informatie

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 2 Huishoudelijke reglementen voor de schoolraden van Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor- of gezichtsproblemen (Dilbeekstraat 1, 1082 Brussel); Kasterlinden,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND 1925/71, EEKLO ZANDVLEUGE

STATUTEN VAN HET VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND 1925/71, EEKLO ZANDVLEUGE STATUTEN VAN HET VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND vzw met identificatienummer 1925/71, ondernemingsnummer 0413 799 327 en zetel gevestigd te 9900 EEKLO ZANDVLEUGE 116 Ondergetekenden, Leden van Vlaams Ergotherapeutenverbond

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie