Basislastenboek Syndicus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basislastenboek Syndicus"

Transcriptie

1 Basislastenboek Syndicus Voorstelling voor het mandaat van syndicus Deze wetgeving regelt op een grondige wijze het appartementsrecht en is van kracht sinds 1 augustus 2005 en werd grondig gewijzigd dit jaar (wet van 02/06/2010 uitvoering per 1 september 2010). Een professionele syndicus is aangewezen gezien de complexiteit van de wettelijke bepalingen, de bevoegdheid- en taakuitbreiding en het dwingende karakter van deze wetgeving. Reeds vele jaren zijn de voornaamste beroepsbezigheden van ons kantoor geassocieerd met bouwen, verbouwen, verkopen, verhuren en beheren van gebouwen, kortom alles wat met onroerende goederen en bouwaangelegenheden te maken heeft. Op deze stevige basis van persoonlijke ondervinding kan ons bureau voor uw residentie heel wat deskundige service bieden. Onze opdracht bestaat uit: 1) het administratieve beheer 2) het financiële beheer 3) het technische beheer 1 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

2 1. Administratief beheer Jaarlijkse statutaire algemene vergadering: - het opstellen van de te behandelen dagorde; - het verzenden van de uitnodigingsbrieven: - het aanleggen van de aanwezigheidslijsten; - het secretariaat van de vergadering waarnemen; - het notuleren van de besprekingen/beraadslagingen en van de stemresultaten, het bijhouden van het register van de verslagen, en het overmaken van één exemplaar ervan aan elke mede-eigenaar - het (doen) uitvoeren van de beslissingen in het kader van het gewone beheer Bestuursvergaderingen (zo deze bestaat): - het bijwonen van maximaal drie bestuursvergaderingen per jaar; - het (eventueel) notuleren van deze vergaderingen, en het verdelen van de verslagen ervan aan de betrokken partijen Contractuele relaties: Volgens contract komt de syndicus tussen in alle contractuele relaties ten opzichte van derden, en dit namens en voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars. Overeenkomstig het reglement van mede-eigendom is de syndicus eveneens de handtekeninggerechtigde inzake alle andere duurzame en/of toevallige contracten, meer in het bijzonder wat betreft: - verzekeringspolissen; - personeel; - toeleveringsbedrijven; - onderhoudsfirma s; - controleorganismen; - toevallige opdrachten. Secretariaat: - De syndicus voert alle briefwisseling nodig inzake de mede-eigendom ten opzichte van de individuele mede-eigenaars, bewoners en derden. Er wordt hier wel benadrukt dat het enkel om briefwisseling gaat waarbij de medeeigendom als partij betrokken is, en niet namens een individuele medeeigenaar. - Algemeen wordt gesteld dat enkel de syndicus namens de vereniging van mede-eigenaars briefwisseling kan voeren, dit evenwel in het kader van de hem toegewezen opdracht, tenzij het zou gaan om de relatie tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus zelf. - De datum van de jaarlijkse algemene vergadering is een vaste datum; bijv. ieder jaar de laatste dinsdag van juni. Op die manier kan iedere medeeigenaar deze datum terugkerend in zijn agenda schrijven. 2 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

3 - In de loop van het jaar worden verschillende agendapunten door de medeeigenaars aan de syndicus medegedeeld. Twee weken voor de algemene vergadering worden de uitnodigingen met de dagorde verstuurd, samen met de afrekening van de algemene onkosten van het voorbij boekjaar, het financiële verslag van het voorbije boekjaar, de begroting van het budget voor het nieuwe boekjaar. - Het verslag wordt de dag van de algemene vergadering ondertekend door de raad van mede-eigendom en de nog aanwezige eigenaars. De toezending ervan wordt gedaan enkele dagen na de vergadering. De beslissingen van de vergadering worden hierop volgend correct uitgevoerd. - Voor iedere vereniging van mede-eigenaars wordt een archief aangelegd. Alle stukken worden 10 jaar bewaard. De verslagen van de algemene vergaderingen en andere belangrijke documenten worden bewaard zolang de vereniging van mede-eigenaars bestaat, zoals voorzien in de wet zullen alle documenten beschikbaar zijn via de site van de syndicus. Voor de buitenwereld is de syndicus het aanspreekpunt van de vereniging van medeeigenaars, en zal ook deze vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen. 3 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

4 2. Financieel beheer Residentie-boekhouding: Er wordt hier uitdrukkelijk bepaald dat de syndicus geen boekhouder is in de gebruikelijke betekenis van het woord, maar dat het reglement van mede-eigendom hem inzake het financieel beheer slechts duidelijk omschreven taken oplegt: Deze beperkt zich tot: - het samenstellen van het werkkapitaal; - het samenstellen van voorschotten op basis van een budget; - het betalen van de gemeenschappelijke rekeningen; - het omslaan van de kosten over de mede-eigenaars; - het invorderen van de verschuldigde bedragen - het creëren van het reservekapitaal Werkwijze: Het is voor de syndicus een noodzaak om, binnen zijn kantoorgebouwen, bij het beheer van meerdere gebouwen, een éénvormig systeem te kunnen aanhouden. De efficiëntie van de dienstverlening is daarvan afhankelijk. Residentierekening: De syndicus kan, bij overname van een gebouw, de vroegere rekening niet voortzetten of overnemen. De vorige syndicus moet de boekhouding afsluiten en, overeenkomstig de goedgekeurde balans, het beschikbaar gedeelte van het werkingsfonds op de nieuwe rekening overschrijven. Dit vermijdt verwarring inzake de verantwoordelijkheid van de elkaar opvolgende syndici. De nieuwe syndicus kan wel eventueel instaan voor het innen van de verschuldigde bedragen naar aanleiding van de laatste kostenafrekening, overeenkomstig de goedgekeurde balans die wordt overgedragen. De plichtleer bepaalt dat de syndicus de enige handtekeningdrager is en dat alle financiële verrichtingen van de residentie via die rekening dienen te geschieden. De syndicus zal de residentierekening openen als een rubriekrekening met de vermelding van de residentienaam, per adres van de syndicus. Verwarring met het eigen vermogen van de syndicus of met dat van zijn vennootschap of ander gebouwen, zal strikt vermeden worden. Werkkapitaal: Om aan de financiële verplichtingen van de gemeenschap te kunnen voldoen, moet de syndicus over een werkingskapitaal beschikken. 4 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

5 Het werkkapitaal is een systeem dat in werking wordt geroepen om de fricties (de overbruggingsperiode tussen het opmaken van de afrekening en het opvragen en ontvangen van de bedragen van de afrekening) in betalingen tussen inkomsten en uitgaven te gaan opvangen. Dit is een éénmalige bijdrage en die van aard is om de fricties tussen in en uitgaven op te vangen. Bij een jaarafrekening zal het werkkapitaal gelijk zijn aan de kosten van de vijf elkaar opvolgende duurste maanden, en zal het werkingskapitaal periodisch aangevuld worden met voorschotten. Het globale bedrag van het werkkapitaal kan door de syndicus aangepast worden volgens de evolutie van de kosten. Dit bedrag wordt teruggestort bij verkoop van het privatief, of die wordt gebruikt wanneer de bijdrage niet werd betaald. Voorschotten/provisies: Bij een jaarafrekening wordt het werkkapitaal in stand gehouden of aangevuld met bijkomende voorschotten/provisies. De voorschotten vormen het budget voor de dagelijkse werking, waarin de kosten zoals de globale verzekering, elektriciteit, kuisen van de traphallen, in opgenomen zijn. In de jaarlijkse afrekening worden de exacte kostensoorten van de dagelijkse werking volgens kostenplaatsen opgedeeld. Om te weten in welke kostenplaats je allemaal moet deelnemen, dien je in de statuten van de Residentie te kijken. De voorschotten worden van de jaarafrekening in mindering gebracht. Wat te veel werd betaald wordt teruggestort en wat te weinig werd betaald wordt bijgevraagd. Reservekapitaal: Het reservefonds komt meestal voor, maar is niet verplicht. Opdat de vereniging van mede-eigenaars na verloop van tijd het hoofd zou kunnen bieden aan de financiële gevolgen van verfraaiing-, renovatie- en grote herstellingswerken bijv. de lift, binnenen buitenschilderwerken, een roofingdak, kan de algemene vergadering beslissen tot de vorming van een reservekapitaal. Het reservekapitaal maakt geen deel uit van het werkkapitaal en de voorschotten, maar zal door de syndicus geplaatst worden op een spaarrekening. Het reservekapitaal kan enkel worden aangewend voor werken die voorafgaandelijk door de algemene vergadering van mede-eigenaars werden goedgekeurd. Belangrijk om weten is dat het reservefonds eigendom is van de VME. Bij verkoop van je appartement wordt u uw bijdrage in het reservekapitaal niet terugbetaald. Het aanleggen van een reservekapitaal wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. 5 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

6 Betalingen ten laste van de vereniging: Van elke betaling die door de syndicus ten laste van de vereniging van medeeigenaars, via de residentierekening wordt gedaan, moet of afdoende wijze aangetoond worden dat deze terecht is. Daarom zal: - geen enkele betaling gebeuren, tenzij deze gestaafd wordt door een bewijskrachtig stuk; - de syndicus al deze stukken (facturen, rekeningen, kostennota s) chronologisch nummeren en klasseren per gebouw; - door de syndicus geen enkele betaling worden uitgevoerd voor leveringen/werken waarvoor hij niet de opdrachtgever was; - elke bestelling/opdracht vanwege een individuele mede-eigenaar, die bij hoogdringendheid noodzakelijk zou zijn geweest (bij het niet bereikbaar zijn van de syndicus), zodra als mogelijk aan de syndicus worden meegedeeld en door hem worden bevestigd. - De syndicus uiteraard ook de betaling verrichten die hem door een rechterlijk beslissing wordt bevolen. Afrekening van de uitbatings-, verbruiks- en investeringskosten: Elke kostenafrekening zal uit volgende onderdelen bestaan: 1. De kostenopgave die uiteraard de basis is van elke afrekening zal volgende gegevens bevatten: - de naam van de Residentie - de betreffende afrekeningperiode - alle te verdelen kosten, zowel de uitbatings-, verbruiks- als investeringskosten en dit per verdeelsleutel, kostensoort en bewijskrachtig stuk: - het volgnummer van de bewijskrachtige stukken: - het totaal te verdelen bedrag per verdeelsleutel: - het totaal te verdelen bedrag van de gehele afrekening 2. De kosten, zoals vermeld in de kostenopgave, van zowel kwartaal- als jaarrekeningen, zullen per pand en per verdeelsleutel omgeslagen worden via een verdelingstabel. 3. Na de algemene vergadering zal de syndicus per individuele mede-eigenaar telkens een rekeninguittreksel toevoegen. Dit rekeningsuittreksel zal bovendien gebruikt worden om: - eventuele private kosten die buiten de gemeenschappelijke boekhouding vallen, aan te rekenen; - het in herinnering brengen van achterstallige betalingen en het aanrekenen van nalatigheidsintresten en/of schadevergoeding overeenkomstig het reglement van mede-eigendom of de conventionele overeenkomst via de algemene vergadering. 6 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

7 Déchargemodaliteiten: Jaarlijks zal de residentieboekhouding gecontroleerd worden door de Raad van Mede-eigendom en zal ter gelegenheid van de statutaire algemene vergadering van de mede-eigenaars, de décharge omtrent het financieel beheer van het gebouw gegeven worden. Voor de afrekening van de algemene onkosten wordt verstuurd naar alle medeeigenaars, controleert de Raad van Mede-eigendom de facturen, die hiervan verslag uitbrengt op de algemene vergadering. Het financiële verslag is samengesteld uit de afrekening van de algemene onkosten over het voorbije boekjaar per kostensoort en kostenplaats, het financiële verslag, het budget voor het komende jaar en eventueel afrekening van verbruik water en verwarming. Jaarlijks worden de uitgaven vergeleken met het vooropgestelde budget en wat te veel werd betaald wordt teruggestort en wat te weinig werd betaald wordt bijgevraagd. Met deze werkwijze vertrekt en eindigt ieder boekjaar met een nulbasis. Het budget wordt u jaarlijks voorgesteld, samen met een verdeling per kostensoort. De algemene vergadering kan in de samenstelling van het budget wijzigingen aanbrengen. In de meeste residenties worden vier voorschotten per jaar opgevraagd. Na de algemene vergadering krijgt iedere mede-eigenaar zijn persoonlijke afrekening van het voorbije boekjaar, de opvraging van het eerste kwartaalvoorschot/provisie voor het nieuwe boekjaar, en eventueel de opvraging voor het reservekapitaal. 7 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

8 3. Het technische beheer Doelstellingen: Als doelstelling van het technische beheer gelden: - het in stand houden van het gemeenschappelijke patrimonium; - het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties; - het herstellen van occasionele defecten; - het uitbaten van de technische installaties (hoofdzakelijk voor gemeenschappelijk gebruik); - in de tijd: verbeteren van het gebouw en of de installaties; - en uiteindelijk na verloop van tijd het renoveren, aanpassen aan nieuwe technieken en het terug in goede staat van werking en gebruik brengen, opdat zowel de investrings- als de huurwaarde wordt behouden. De gebouwen worden hiervoor regelmatig nagezien, offertes worden aangevraagd, de beslissingen van de algemene vergadering worden uitgevoerd, de werken worden opgevolgd. De syndicus mag steeds de hulp van experten inroepen. Taakverdeling: De syndicus, de raad van Mede-eigendom, de mede-eigenaars en in het bijzonder de algemene vergadering en de bewoners van de Residentie, hebben elk hun taak die zij ten volle moeten opnemen om het technische beheer succesvol te laten verlopen: - de raad van Mede-eigendom moet besluitvaardig meewerken in zake waar de bevoegdheden van de syndicus begrensd zijn. - De algemene vergadering moet haar raad van Mede-eigendom en syndicus, afhankelijk van de omstandigheden en specifieke problemen, voldoende volmachten en middelen geven om de opdrachten aan te kunnen. - De bewoners moeten bij allerlei werkzaamheden hun medewerking verlenen oa. door toegang te verlenen tot hun private ruimten of door het dagelijkse toezicht op de installaties waaromtrent alle anomalieën moeten gemeld worden aan de beheersinstanties. - Het is duidelijk dat de syndicus binnen dit proces de centrale rol moet spelen. De syndicus heeft ter zake een aantal permanente opdrachten: de bevoorrading, het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, de opdrachtgeving aan leveranciers en onderhoudsfirma gebeurt via hem het verzamelen van alle informatie via de rapporteringen van leveranciers en aannemers, via mededelingen van mede-eigenaars en bewoners en via zijn eigen periodieke controles. Door de informatie moet de syndicus in staat zijn ten aanzien van de raad van Mede-eigendom en de algemene vergadering initiatieven te nemen, voorstellen uit te werken en tijdig maatregelen te nemen om het in stand en bedrijfsklaar houden van het gebouw, in optimale omstandigheden waar te maken. 8 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

9 - de syndicus is echter, in alle gevallen en in om het even welke omstandigheden, slechts bevoegd leveringen en werken te bestellen, zonder voorafgaandelijke toelating van de raad van Mede-eigendom of de algemene vergadering, indien deze én dringend én noodzakelijk zijn. De syndicus zal steeds alle wettelijke bepalingen naleven. Bij tegenstrijdige opdracht van de algemene vergadering, primeren de wettelijke bepalingen en zal de syndicus zich desgevallend onthouden. Middelen: Deze kunnen onderverdeeld worden in volgende groepen: 1) personeel in dienst van de residentie 2) onderhouds- en maintenancecontracten 3) aannemingen 4) verbruiksproducten 5) studiebureaus 6) controleorganismen ea die, voor zover als nodig, hierna verder worden gespecificeerd in hun toepassingsmodaliteiten, onder de overeenstemmende nummering. 1) De vereniging van de medeëigenaars treedt via de syndicus op als werkgever. De syndicus benoemt de conciërge, het poetspersoneel en/of vuilbakkenman, houdt toezicht en stelt hun salaris vast, evenals de eventuele voordelen in natura. De syndicus moet hierbij rekening houdend met het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en toezien op de toepassing van de sociale wetgeving. 2) Inzake het afsluiten van contracten, namens en voor rekening van de vereniging wordt verwezen naar de volmachten die terzake aan de syndicus worden verleend. 3) De syndicus zal slechts aannemingen toevertrouwen tegen forfaitaire prijs, tenzij hiervan uitdrukkelijk moeten worden afgeweken wegens de aard van de werken. Werken in régie gelden enkel voor dépannages. Dit zijn werken waarbij minstens voorlopig- de installatie opnieuw in werking wordt gesteld. Een dépannage kan gebeuren met een voorlopig resultaat en aan uitvoeringsvoorwaarden buiten de regels van het vak. Kostprijs en kwaliteit zijn geen determinerende factoren. De dépannage moet gevolgd worden door een definitieve herstelling. 4) De aankoop van de verbruiksproducten voor de gemeenschappelijke installatie is een taak van de syndicus, onder het eerder occasioneel toezicht van de raad van Mede-eigendom. Gelet op de regelmaat en omvang van de meeste leveringen, worden er voor dergelijke verbruiksproducten, door de syndicus leveringscontracten afgesloten. 5) Elke opdrachtgever, ook een professioneel syndicus, is beperkt in zijn technische kennis. Voor de opdrachtgeving van werken, of de controle op de uitvoering of werking, kan hij de hulp van experts inroepen (zie deontologische regel 3.1) dit namens en voor rekening van de medeëigenaars. Het beroep op 9 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

10 zulke professionele tussenkomst is soms een wettelijke verplichting die de syndicus dient na te komen. 6) Daar waar de veiligheid van gebruikers, bedienend personeel of van het onderhoudspersoneel in het gedrang kan komen, heeft de wetgever reglementen opgezet die in een aantal gevallen de regelmatige of occasionele controle van de installaties door een onafhankelijk organisme opleggen (zie reglementeringen) Reglementeringen: Er wordt verwezen naar volgende wettelijke beschikking die de gemeenschap aanbelangen en die zijn verplicht is in acht te nemen: - liften en het A.R.A.B. - elektrische installaties en het A.R.E.I. - verwarmingsinstallaties met vloeibare brandstoffen - het decreet in verband met de vuilnisstortkokers - de KB s in verband met de ijking van W en K-watermeters De werkzaamheden van syndicus worden waargenomen door zeer bekwaam en opgeleid personeel met ervaring en die iedere bijscholing over de syndicusmaterie regelmatig volgt. De syndicus beschikt over een technisch interventieteam welke gespecialiseerd is in elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie en aanverwante technieken; deze dienst is 24/24 uur telefonisch beschikbaar. Deze dienst wordt vergoed door de vereniging van medeeigenaars per interventie ter plaatse; telefonische bijstand is gratis. Deze dienst kan ook tussen komen voor privatieve problemen, de hieraan verbonden kosten worden rechtstreeks tussen mede-eigenaar en aannemer vergoed. Interventies door de syndicus inzake gemeenschappelijke delen tijdens de kantooruren zijn inbegrepen in het ereloon; buiten de kantooruren interventie werkdagen na 19-08h & zonen feestdagen pro rata 30 euro per uur). 10 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

11 Hieronder vindt u een enkele referenties uit onze referentielijst van ons beheer: Residentie Langhemeere Veemarkt 39/53 & Langemeersstraat 8/12 Kortrijk Residentie Lekkerbeet II Lekkerbeetstraat 1 & 3 Kortrijk Residentie Dampark Dam 10/12 Kortrijk Residentie Botaniek Dam 31 Kortrijk Residentie Marinalys Min. Liebaertlaan 53A-C Kortrijk Residentie Mulle De Terschueren Ieperstraat 56/68 Tielt Residentie Columba Hoogstraat 87/89 & Kerkplein 19 Deerlijk Residentie Renier Kerkplein 21 Deerlijk Residentie t Brouwershof Gen. Deprezstraat 145/149 Stasegem Residentie Leopold I Leopoldstraat 46/52A Zwevegem Residentie Leopold II Leopoldstraat 54 Zwevegem Residentie Leopold III Leopoldstraat 40-44a Zwevegem Residentie Den Hazelt Kwadestraat 2/4 Rumbeke Residentie De Wagenmakerij Bellegemsestraat 61/65 Bellegem Residentie De Globe Veemarkt 70 Kortrijk Residentie L Union Plaats 1 Rekkem Residentie Den Hert Lauwsestraat Aalbeke Residentie Notting Hill Mr De Haernelaan 74 Kortrijk Residentie Sint-Janstoren Veemarkt 1 Kortrijk Residentie Den Braembergh Wijngaardstraat 50 Kortrijk Residentie Gildenhof Markstraat Harelbeke Residentie Mimosa Otegemstraat Zwevegem Residentie Garagekomplex Mimosa Otegemstraat Zwevegem Residentie Vanhoutte Beheerstraat 7 Kortrijk Residentie t Park Blok A Gentsesteenweg Kortrijk Residentie t Park Blok B Loodwitstraat 1-1A Kortrijk Residentie t Park Blok C Schuttersstraat 36 Kortrijk Residentie Lugano F. Ingelramstraat 24 Harelbeke Residentie Gaverpark Damweg 7-9 Waregem Residentie Zonnebloem P. Deconinckstraat 19 Harelbeke 11 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

Lastenboek van de syndicus van mede-eigendom --------------------------------------------

Lastenboek van de syndicus van mede-eigendom -------------------------------------------- Blz. 1 Lastenboek van de syndicus van mede-eigendom -------------------------------------------- Lastenboek van de syndicus van mede-eigendom van de residentie: dat hoort bij de overeenkomst tussen de

Nadere informatie

LASTENBOEK SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM

LASTENBOEK SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM LASTENBOEK SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM Lastenboek syndicus van mede-eigendom van de Residentie. horende bij de overeenkomst tussen vereniging van mede-eigenaars en syndicus, dd.... en dat er uitdrukkelijk,

Nadere informatie

AB VASTGOEDBEHEER Putsesteenweg 14 2800 Mechelen

AB VASTGOEDBEHEER Putsesteenweg 14 2800 Mechelen AB VASTGOEDBEHEER Putsesteenweg 14 2800 Mechelen Erkend syndicus BIV nrs. 501430 & 501724 voor info : tel. 015-34.61.82 (24/24 u) fax 015-34.62.41 website : www.abvastgoedbeheer.be U zoekt een professioneel

Nadere informatie

Betreft: Offerte Syndicusbeheer van een appartementsgebouw D_Factory gelegen te Plankenbergstraat 112-118 te Deurne.

Betreft: Offerte Syndicusbeheer van een appartementsgebouw D_Factory gelegen te Plankenbergstraat 112-118 te Deurne. AMERIKALEI 163 2000 ANTWERPEN TEL 03 230 68 84 FAX 03 230 71 52 info@jurimmo.be www.jurimmo.be VERZEKERINGEN IMMOBILIËN JURIDISCH ADVIES Dhr. Peter Sels Sels.peter@gmail.com. Antwerpen, 09/03/2011 Betreft:

Nadere informatie

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te...

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM Tussen ondergetekende partijen: A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie.... Samengesteld uit:............ Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... Handelend

Nadere informatie

De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar

De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar De twee nieuwe organen binnen de Vereniging van Mede-eigenaars: de Raad van Mede-eigendom en de Commissaris van de Rekeningen inhoud Voorwoord... 1 DEEL

Nadere informatie

Het samenstellen van reservekapitalen door de mede-eigenaars. door Dhr Winand Van Coillie

Het samenstellen van reservekapitalen door de mede-eigenaars. door Dhr Winand Van Coillie Het samenstellen van reservekapitalen door de mede-eigenaars door Dhr Winand Van Coillie uitgave van de Unie Vlaamse Syndici vzw 3-2011 Inhoudstafel 0. Ter inleiding... 2 1. Begroting van de investeringskosten

Nadere informatie

VAN HEE & Co b.v.b.a.

VAN HEE & Co b.v.b.a. OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE Tussen de ondergetekenden : Vereniging van Mede-eigenaars van de Residentie.., gelegen te, vertegenwoordigd door de leden van de Raad van Beheer :. [naam

Nadere informatie

Het samenstellen van een werkkapitaal door de mede-eigenaars/bewoners. door Dhr Winand Van Coillie

Het samenstellen van een werkkapitaal door de mede-eigenaars/bewoners. door Dhr Winand Van Coillie Het samenstellen van een werkkapitaal door de mede-eigenaars/bewoners door Dhr Winand Van Coillie uitgave van de Unie Vlaamse Syndici vzw 11-2011 Inhoudstafel 0. Ter inleiding... 2 1. Begroting uitbatings-

Nadere informatie

mevr./dhr... mevr./dhr... mevr./dhr... eigenaars, handelend namens de Vereniging van mede-eigenaars van de Residentie LASTENBOEK VAN SYNDICUS

mevr./dhr... mevr./dhr... mevr./dhr... eigenaars, handelend namens de Vereniging van mede-eigenaars van de Residentie LASTENBOEK VAN SYNDICUS Exemplaar van mevr./dhr.... mevr./dhr.... mevr./dhr.... eigenaars, handelend namens de Vereniging van mede-eigenaars van de Residentie LASTENBOEK VAN SYNDICUS Bijlage acht pagina's horende bij de overeenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST SYNDICUS van de MEDE-EIGENDOM

OVEREENKOMST SYNDICUS van de MEDE-EIGENDOM OVEREENKOMST SYNDICUS van de MEDE-EIGENDOM Tussen ondergetekende partijen : A.1. De vereniging van mede-eigenaars van de residentie Azalea ingeschreven in de KBO onder het nr. en waarvan de zetel gelegen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 DE SYNDICUS EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN NALEVING VAN DE STATUTEN 17 1. Dient een bouwpromotor voor onverkochte kavels bij te dragen in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars van appartementen. september 7th, 2010 De nieuwe wet op de mede-eigendom heeft als doel de werking van de mede-eigendom te moderniseren en

Nadere informatie

OFFERTE voor VME Tennisbaanstraat te Gent Appartementen & Garages.

OFFERTE voor VME Tennisbaanstraat te Gent Appartementen & Garages. OFFERTE voor VME Tennisbaanstraat 26-54 te Gent Appartementen & Garages. Gavere, 11/07/2017 Geachte heer Bertels, U bent op zoek naar een beheerder voor uw gebouw en u bent op de één of andere manier met

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

De Syndicus Professioneel beheer

De Syndicus Professioneel beheer Datum: 2 februari 2012 Uur: 20u00 Plaats: Singelhoeve, bronstraat 12 te 3730 Werm Aanwezig: 791/1.000 ste = aantal aandelen aanwezig 13/16 = aantal eigenaars aanwezig Notulen 0. Verwelkoming en stemopneming

Nadere informatie

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11)

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Nihil AFDELING 2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet.

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Na de recente wijzigingen van de appartementswet, bestaan er óók voor de vastgoedmakelaar enkele aandachtspunten. Enkele daarvan

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Voorstelling syndicus

Voorstelling syndicus Voorstelling syndicus 1. Te beheren mede-eigendom Vereniging der mede-eigenaars Residentie 8660 DE PANNE 2. Algemene informatie omtrent Agence Mulier NV : Erkend lid B.I.V. (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars).

Nadere informatie

De Syndicus Professioneel beheer

De Syndicus Professioneel beheer Datum: 4 mei 2016 Uur: 20:00 Plaats: Parketzaal CC Aanwezig: 45.520/100.000 ste = aantal aandelen aanwezig 67/150 = aantal eigenaars aanwezig Notulen 0. Verwelkoming en stemopneming David Wellens, optredend

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren CACHCA Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer Verenigingen van Eigenaren EVEN VOORSTELLEN.. CACHCA VvE beheer is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

GROEP TREVI Studie naar de kosten van mede-eigendom Samenvatting ------------------

GROEP TREVI Studie naar de kosten van mede-eigendom Samenvatting ------------------ TREVI SERVICES S.A. Av. Leopold Wienerlaan 127 Telephone +32 (0)2 675.85.85 Facsimile +32 (0)2.675,73.23 www.trevi.be GROEP TREVI Studie naar de kosten van mede-eigendom Samenvatting ------------------

Nadere informatie

Melsele, vrijdag 15 januari 2016. Beste,

Melsele, vrijdag 15 januari 2016. Beste, Melsele, vrijdag 15 januari 2016 Beste, Graag stellen we kort onze werking voor als kandidaat-syndicus voor uw mede-eigendom, gelegen aan het Koningin Fabiolapark te Sint-Niklaas. Wij zijn sinds 1969 actief

Nadere informatie

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE I. Standaarddiensten en -bevoegdheden De standaarddiensten en -bevoegdheden omvatten het volgende: A. Technische diensten a) Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde

Nadere informatie

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN

BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN BELGIAN FINANCE CLUB - STATUTEN Ondergetekenden Marc Lambrechts Comequi Integrale Raymond James Fédérale Past President BIRA Banque Transatlantique P&V Gdf-Suez L'Echo AB Inbev CMI (France) Dexiam Zijn

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat Gent rek. BE

Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat Gent rek. BE Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat 19-35 9000 Gent rek. BE84 0682 4796 4359 VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN 28 JUNI 2012 OM 20U00 GEHOUDEN IN

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW Hoofdstuk 1 : algemene bepalingen Artikel 1 Het OCMW van Lubbeek kan in toepassing van artikel 1 in van de organieke wet van 8 juli 1976 materiële dienstverlening

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Betreft: Residentie De Coutereel Algemene Vergadering

Betreft: Residentie De Coutereel Algemene Vergadering Leuven, 2 November 2014 Betreft: Residentie De Coutereel Algemene Vergadering 1. Nazicht aanwezigheidslijst en controle volmachten. Aanwezig: Dhr. Piron, Dhr. Dormaels, Mevr. Vandooren Dhr. Vermeulen Dhr.

Nadere informatie

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Mrs. Katrien Kempe Advocaat / Avocat kakempe@laga.be Mr. Stefaan Van Dyck Advocaat / Avocat svandyck@laga.be De wet van 2 juni 2010 versterkt en verfijnt

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer

Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer V I L L A J U R I S A D V O C AT E N K o n i n g i n A s t r i d l a a n 7 9 3 5 0 0 H A S S E LT 0 1 1 / 2 5. 2 0. 2 0 w w w.v i l l a j u r i s.

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

De vereniging van mede-eigenaars

De vereniging van mede-eigenaars Inleiding De vastgoedbeheerder De vastgoed-beheerder is een persoon die de activiteiten van rentmeester of syndicus uitoefent. De syndicus van een gebouw is belast met het beheer van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Kandidatuurstelling. Beheer van mede-eigendom. VME Residentie Tennisbaanstraat

Kandidatuurstelling. Beheer van mede-eigendom. VME Residentie Tennisbaanstraat Kandidatuurstelling Beheer van mede-eigendom VME Residentie Tennisbaanstraat Kwaliteitscertificaat voor Syndici Algemeen Eigenaarsverbond (AES) Koninklijk Algemeen Eigenaars Verbond (KAEV) Nationale Federatie

Nadere informatie

Residentie Julien. Individuele afrekening. Syndic Solutions bvba. Onkosten in de gemene delen. Vereniging van de mede-eigenaars

Residentie Julien. Individuele afrekening. Syndic Solutions bvba. Onkosten in de gemene delen. Vereniging van de mede-eigenaars Vereniging van de mede-eigenaars Duinenstraat 338 Bank: BE95 3630 8905 7558 BIC: BBRUBEBB Syndicus Syndic Solutions bvba Kapelstraat 129 Tel.: +32(0)59 705600 e-mail: syndic@syndicsolutions.be BIV: 506.748

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013 VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013 WAREN AANWEZIG : HADDEN EEN VOLMACHT OPGESTUURD: Zie bijlage Met een meerderheid van 43/67 sten (= 64 %) van

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Wij bouwen graag met u aan Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Uw Vereniging van Eigenaren goed verzorgd de toekomst in Goed VvE beheer is van groot

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Momenteel zijn volgende bedragen nog verschuldigd aan de eigenaars : Volgende invorderingsprocedure wordt aan de algemene vergadering meegedeeld:

Momenteel zijn volgende bedragen nog verschuldigd aan de eigenaars : Volgende invorderingsprocedure wordt aan de algemene vergadering meegedeeld: FONCIA WONEN ICDIEN Graaf Van Vlaanderenplein 26 9000 GENT Tel : +32(0)9/ 267 85 70 Fax : +32(0)9/ 223 09 18 AAN DE MEDE-EIGENAARS V.H. GEBOUW FR. ROOSEVELTLAAN 23/41 / HOFSTRAAT3/41 (Cabedelo) (Ond.Nr.

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u.

De vergadering wordt geopend om 20u. RAAD VAN 3 MAART 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Algemeen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder : Vereniging: De afdeling Stede Broec van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Informatie voor de gebruiker

Informatie voor de gebruiker Informatie voor de gebruiker Starten met Quimmo.be Informatie en discussies raadplegen. Tips om Quimmo.be beter te gebruiken binnen uw mede-eigendom Klik bovenaan op voor de volgende pagina of op voor

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

De Syndicus Professioneel beheer

De Syndicus Professioneel beheer Datum: 12 maart 2014 Uur: 20u00 Plaats: Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 te Hasselt Aanwezig: 38.755/100.000 ste = aantal aandelen aanwezig Notulen 0. Verwelkoming en stemopneming David Wellens, optredend

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT

VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT Tussen ondergetekenden : 1. De stagemeester enerzijds : Mr.., Kantoorhoudende te En, 2. De stagiair anderzijds :.., wonende te Kantoorhoudende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor VME s aan te vragen en

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

in Tearoom 't Koffekoekske,

in Tearoom 't Koffekoekske, Verslag van de Algemene Vergadering der mede-eigenaars DIANA, (VME DIANA) Ondernemingsnummer : 0830.450.058 die werd gehouden op maandag 20 maart 2017 om 19u30, in Tearoom 't Koffekoekske, Ruggeveldlaan

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering Nec.doc - 2002-12-06 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie