Basislastenboek Syndicus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basislastenboek Syndicus"

Transcriptie

1 Basislastenboek Syndicus Voorstelling voor het mandaat van syndicus Deze wetgeving regelt op een grondige wijze het appartementsrecht en is van kracht sinds 1 augustus 2005 en werd grondig gewijzigd dit jaar (wet van 02/06/2010 uitvoering per 1 september 2010). Een professionele syndicus is aangewezen gezien de complexiteit van de wettelijke bepalingen, de bevoegdheid- en taakuitbreiding en het dwingende karakter van deze wetgeving. Reeds vele jaren zijn de voornaamste beroepsbezigheden van ons kantoor geassocieerd met bouwen, verbouwen, verkopen, verhuren en beheren van gebouwen, kortom alles wat met onroerende goederen en bouwaangelegenheden te maken heeft. Op deze stevige basis van persoonlijke ondervinding kan ons bureau voor uw residentie heel wat deskundige service bieden. Onze opdracht bestaat uit: 1) het administratieve beheer 2) het financiële beheer 3) het technische beheer 1 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

2 1. Administratief beheer Jaarlijkse statutaire algemene vergadering: - het opstellen van de te behandelen dagorde; - het verzenden van de uitnodigingsbrieven: - het aanleggen van de aanwezigheidslijsten; - het secretariaat van de vergadering waarnemen; - het notuleren van de besprekingen/beraadslagingen en van de stemresultaten, het bijhouden van het register van de verslagen, en het overmaken van één exemplaar ervan aan elke mede-eigenaar - het (doen) uitvoeren van de beslissingen in het kader van het gewone beheer Bestuursvergaderingen (zo deze bestaat): - het bijwonen van maximaal drie bestuursvergaderingen per jaar; - het (eventueel) notuleren van deze vergaderingen, en het verdelen van de verslagen ervan aan de betrokken partijen Contractuele relaties: Volgens contract komt de syndicus tussen in alle contractuele relaties ten opzichte van derden, en dit namens en voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars. Overeenkomstig het reglement van mede-eigendom is de syndicus eveneens de handtekeninggerechtigde inzake alle andere duurzame en/of toevallige contracten, meer in het bijzonder wat betreft: - verzekeringspolissen; - personeel; - toeleveringsbedrijven; - onderhoudsfirma s; - controleorganismen; - toevallige opdrachten. Secretariaat: - De syndicus voert alle briefwisseling nodig inzake de mede-eigendom ten opzichte van de individuele mede-eigenaars, bewoners en derden. Er wordt hier wel benadrukt dat het enkel om briefwisseling gaat waarbij de medeeigendom als partij betrokken is, en niet namens een individuele medeeigenaar. - Algemeen wordt gesteld dat enkel de syndicus namens de vereniging van mede-eigenaars briefwisseling kan voeren, dit evenwel in het kader van de hem toegewezen opdracht, tenzij het zou gaan om de relatie tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus zelf. - De datum van de jaarlijkse algemene vergadering is een vaste datum; bijv. ieder jaar de laatste dinsdag van juni. Op die manier kan iedere medeeigenaar deze datum terugkerend in zijn agenda schrijven. 2 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

3 - In de loop van het jaar worden verschillende agendapunten door de medeeigenaars aan de syndicus medegedeeld. Twee weken voor de algemene vergadering worden de uitnodigingen met de dagorde verstuurd, samen met de afrekening van de algemene onkosten van het voorbij boekjaar, het financiële verslag van het voorbije boekjaar, de begroting van het budget voor het nieuwe boekjaar. - Het verslag wordt de dag van de algemene vergadering ondertekend door de raad van mede-eigendom en de nog aanwezige eigenaars. De toezending ervan wordt gedaan enkele dagen na de vergadering. De beslissingen van de vergadering worden hierop volgend correct uitgevoerd. - Voor iedere vereniging van mede-eigenaars wordt een archief aangelegd. Alle stukken worden 10 jaar bewaard. De verslagen van de algemene vergaderingen en andere belangrijke documenten worden bewaard zolang de vereniging van mede-eigenaars bestaat, zoals voorzien in de wet zullen alle documenten beschikbaar zijn via de site van de syndicus. Voor de buitenwereld is de syndicus het aanspreekpunt van de vereniging van medeeigenaars, en zal ook deze vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen. 3 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

4 2. Financieel beheer Residentie-boekhouding: Er wordt hier uitdrukkelijk bepaald dat de syndicus geen boekhouder is in de gebruikelijke betekenis van het woord, maar dat het reglement van mede-eigendom hem inzake het financieel beheer slechts duidelijk omschreven taken oplegt: Deze beperkt zich tot: - het samenstellen van het werkkapitaal; - het samenstellen van voorschotten op basis van een budget; - het betalen van de gemeenschappelijke rekeningen; - het omslaan van de kosten over de mede-eigenaars; - het invorderen van de verschuldigde bedragen - het creëren van het reservekapitaal Werkwijze: Het is voor de syndicus een noodzaak om, binnen zijn kantoorgebouwen, bij het beheer van meerdere gebouwen, een éénvormig systeem te kunnen aanhouden. De efficiëntie van de dienstverlening is daarvan afhankelijk. Residentierekening: De syndicus kan, bij overname van een gebouw, de vroegere rekening niet voortzetten of overnemen. De vorige syndicus moet de boekhouding afsluiten en, overeenkomstig de goedgekeurde balans, het beschikbaar gedeelte van het werkingsfonds op de nieuwe rekening overschrijven. Dit vermijdt verwarring inzake de verantwoordelijkheid van de elkaar opvolgende syndici. De nieuwe syndicus kan wel eventueel instaan voor het innen van de verschuldigde bedragen naar aanleiding van de laatste kostenafrekening, overeenkomstig de goedgekeurde balans die wordt overgedragen. De plichtleer bepaalt dat de syndicus de enige handtekeningdrager is en dat alle financiële verrichtingen van de residentie via die rekening dienen te geschieden. De syndicus zal de residentierekening openen als een rubriekrekening met de vermelding van de residentienaam, per adres van de syndicus. Verwarring met het eigen vermogen van de syndicus of met dat van zijn vennootschap of ander gebouwen, zal strikt vermeden worden. Werkkapitaal: Om aan de financiële verplichtingen van de gemeenschap te kunnen voldoen, moet de syndicus over een werkingskapitaal beschikken. 4 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

5 Het werkkapitaal is een systeem dat in werking wordt geroepen om de fricties (de overbruggingsperiode tussen het opmaken van de afrekening en het opvragen en ontvangen van de bedragen van de afrekening) in betalingen tussen inkomsten en uitgaven te gaan opvangen. Dit is een éénmalige bijdrage en die van aard is om de fricties tussen in en uitgaven op te vangen. Bij een jaarafrekening zal het werkkapitaal gelijk zijn aan de kosten van de vijf elkaar opvolgende duurste maanden, en zal het werkingskapitaal periodisch aangevuld worden met voorschotten. Het globale bedrag van het werkkapitaal kan door de syndicus aangepast worden volgens de evolutie van de kosten. Dit bedrag wordt teruggestort bij verkoop van het privatief, of die wordt gebruikt wanneer de bijdrage niet werd betaald. Voorschotten/provisies: Bij een jaarafrekening wordt het werkkapitaal in stand gehouden of aangevuld met bijkomende voorschotten/provisies. De voorschotten vormen het budget voor de dagelijkse werking, waarin de kosten zoals de globale verzekering, elektriciteit, kuisen van de traphallen, in opgenomen zijn. In de jaarlijkse afrekening worden de exacte kostensoorten van de dagelijkse werking volgens kostenplaatsen opgedeeld. Om te weten in welke kostenplaats je allemaal moet deelnemen, dien je in de statuten van de Residentie te kijken. De voorschotten worden van de jaarafrekening in mindering gebracht. Wat te veel werd betaald wordt teruggestort en wat te weinig werd betaald wordt bijgevraagd. Reservekapitaal: Het reservefonds komt meestal voor, maar is niet verplicht. Opdat de vereniging van mede-eigenaars na verloop van tijd het hoofd zou kunnen bieden aan de financiële gevolgen van verfraaiing-, renovatie- en grote herstellingswerken bijv. de lift, binnenen buitenschilderwerken, een roofingdak, kan de algemene vergadering beslissen tot de vorming van een reservekapitaal. Het reservekapitaal maakt geen deel uit van het werkkapitaal en de voorschotten, maar zal door de syndicus geplaatst worden op een spaarrekening. Het reservekapitaal kan enkel worden aangewend voor werken die voorafgaandelijk door de algemene vergadering van mede-eigenaars werden goedgekeurd. Belangrijk om weten is dat het reservefonds eigendom is van de VME. Bij verkoop van je appartement wordt u uw bijdrage in het reservekapitaal niet terugbetaald. Het aanleggen van een reservekapitaal wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. 5 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

6 Betalingen ten laste van de vereniging: Van elke betaling die door de syndicus ten laste van de vereniging van medeeigenaars, via de residentierekening wordt gedaan, moet of afdoende wijze aangetoond worden dat deze terecht is. Daarom zal: - geen enkele betaling gebeuren, tenzij deze gestaafd wordt door een bewijskrachtig stuk; - de syndicus al deze stukken (facturen, rekeningen, kostennota s) chronologisch nummeren en klasseren per gebouw; - door de syndicus geen enkele betaling worden uitgevoerd voor leveringen/werken waarvoor hij niet de opdrachtgever was; - elke bestelling/opdracht vanwege een individuele mede-eigenaar, die bij hoogdringendheid noodzakelijk zou zijn geweest (bij het niet bereikbaar zijn van de syndicus), zodra als mogelijk aan de syndicus worden meegedeeld en door hem worden bevestigd. - De syndicus uiteraard ook de betaling verrichten die hem door een rechterlijk beslissing wordt bevolen. Afrekening van de uitbatings-, verbruiks- en investeringskosten: Elke kostenafrekening zal uit volgende onderdelen bestaan: 1. De kostenopgave die uiteraard de basis is van elke afrekening zal volgende gegevens bevatten: - de naam van de Residentie - de betreffende afrekeningperiode - alle te verdelen kosten, zowel de uitbatings-, verbruiks- als investeringskosten en dit per verdeelsleutel, kostensoort en bewijskrachtig stuk: - het volgnummer van de bewijskrachtige stukken: - het totaal te verdelen bedrag per verdeelsleutel: - het totaal te verdelen bedrag van de gehele afrekening 2. De kosten, zoals vermeld in de kostenopgave, van zowel kwartaal- als jaarrekeningen, zullen per pand en per verdeelsleutel omgeslagen worden via een verdelingstabel. 3. Na de algemene vergadering zal de syndicus per individuele mede-eigenaar telkens een rekeninguittreksel toevoegen. Dit rekeningsuittreksel zal bovendien gebruikt worden om: - eventuele private kosten die buiten de gemeenschappelijke boekhouding vallen, aan te rekenen; - het in herinnering brengen van achterstallige betalingen en het aanrekenen van nalatigheidsintresten en/of schadevergoeding overeenkomstig het reglement van mede-eigendom of de conventionele overeenkomst via de algemene vergadering. 6 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

7 Déchargemodaliteiten: Jaarlijks zal de residentieboekhouding gecontroleerd worden door de Raad van Mede-eigendom en zal ter gelegenheid van de statutaire algemene vergadering van de mede-eigenaars, de décharge omtrent het financieel beheer van het gebouw gegeven worden. Voor de afrekening van de algemene onkosten wordt verstuurd naar alle medeeigenaars, controleert de Raad van Mede-eigendom de facturen, die hiervan verslag uitbrengt op de algemene vergadering. Het financiële verslag is samengesteld uit de afrekening van de algemene onkosten over het voorbije boekjaar per kostensoort en kostenplaats, het financiële verslag, het budget voor het komende jaar en eventueel afrekening van verbruik water en verwarming. Jaarlijks worden de uitgaven vergeleken met het vooropgestelde budget en wat te veel werd betaald wordt teruggestort en wat te weinig werd betaald wordt bijgevraagd. Met deze werkwijze vertrekt en eindigt ieder boekjaar met een nulbasis. Het budget wordt u jaarlijks voorgesteld, samen met een verdeling per kostensoort. De algemene vergadering kan in de samenstelling van het budget wijzigingen aanbrengen. In de meeste residenties worden vier voorschotten per jaar opgevraagd. Na de algemene vergadering krijgt iedere mede-eigenaar zijn persoonlijke afrekening van het voorbije boekjaar, de opvraging van het eerste kwartaalvoorschot/provisie voor het nieuwe boekjaar, en eventueel de opvraging voor het reservekapitaal. 7 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

8 3. Het technische beheer Doelstellingen: Als doelstelling van het technische beheer gelden: - het in stand houden van het gemeenschappelijke patrimonium; - het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties; - het herstellen van occasionele defecten; - het uitbaten van de technische installaties (hoofdzakelijk voor gemeenschappelijk gebruik); - in de tijd: verbeteren van het gebouw en of de installaties; - en uiteindelijk na verloop van tijd het renoveren, aanpassen aan nieuwe technieken en het terug in goede staat van werking en gebruik brengen, opdat zowel de investrings- als de huurwaarde wordt behouden. De gebouwen worden hiervoor regelmatig nagezien, offertes worden aangevraagd, de beslissingen van de algemene vergadering worden uitgevoerd, de werken worden opgevolgd. De syndicus mag steeds de hulp van experten inroepen. Taakverdeling: De syndicus, de raad van Mede-eigendom, de mede-eigenaars en in het bijzonder de algemene vergadering en de bewoners van de Residentie, hebben elk hun taak die zij ten volle moeten opnemen om het technische beheer succesvol te laten verlopen: - de raad van Mede-eigendom moet besluitvaardig meewerken in zake waar de bevoegdheden van de syndicus begrensd zijn. - De algemene vergadering moet haar raad van Mede-eigendom en syndicus, afhankelijk van de omstandigheden en specifieke problemen, voldoende volmachten en middelen geven om de opdrachten aan te kunnen. - De bewoners moeten bij allerlei werkzaamheden hun medewerking verlenen oa. door toegang te verlenen tot hun private ruimten of door het dagelijkse toezicht op de installaties waaromtrent alle anomalieën moeten gemeld worden aan de beheersinstanties. - Het is duidelijk dat de syndicus binnen dit proces de centrale rol moet spelen. De syndicus heeft ter zake een aantal permanente opdrachten: de bevoorrading, het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, de opdrachtgeving aan leveranciers en onderhoudsfirma gebeurt via hem het verzamelen van alle informatie via de rapporteringen van leveranciers en aannemers, via mededelingen van mede-eigenaars en bewoners en via zijn eigen periodieke controles. Door de informatie moet de syndicus in staat zijn ten aanzien van de raad van Mede-eigendom en de algemene vergadering initiatieven te nemen, voorstellen uit te werken en tijdig maatregelen te nemen om het in stand en bedrijfsklaar houden van het gebouw, in optimale omstandigheden waar te maken. 8 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

9 - de syndicus is echter, in alle gevallen en in om het even welke omstandigheden, slechts bevoegd leveringen en werken te bestellen, zonder voorafgaandelijke toelating van de raad van Mede-eigendom of de algemene vergadering, indien deze én dringend én noodzakelijk zijn. De syndicus zal steeds alle wettelijke bepalingen naleven. Bij tegenstrijdige opdracht van de algemene vergadering, primeren de wettelijke bepalingen en zal de syndicus zich desgevallend onthouden. Middelen: Deze kunnen onderverdeeld worden in volgende groepen: 1) personeel in dienst van de residentie 2) onderhouds- en maintenancecontracten 3) aannemingen 4) verbruiksproducten 5) studiebureaus 6) controleorganismen ea die, voor zover als nodig, hierna verder worden gespecificeerd in hun toepassingsmodaliteiten, onder de overeenstemmende nummering. 1) De vereniging van de medeëigenaars treedt via de syndicus op als werkgever. De syndicus benoemt de conciërge, het poetspersoneel en/of vuilbakkenman, houdt toezicht en stelt hun salaris vast, evenals de eventuele voordelen in natura. De syndicus moet hierbij rekening houdend met het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en toezien op de toepassing van de sociale wetgeving. 2) Inzake het afsluiten van contracten, namens en voor rekening van de vereniging wordt verwezen naar de volmachten die terzake aan de syndicus worden verleend. 3) De syndicus zal slechts aannemingen toevertrouwen tegen forfaitaire prijs, tenzij hiervan uitdrukkelijk moeten worden afgeweken wegens de aard van de werken. Werken in régie gelden enkel voor dépannages. Dit zijn werken waarbij minstens voorlopig- de installatie opnieuw in werking wordt gesteld. Een dépannage kan gebeuren met een voorlopig resultaat en aan uitvoeringsvoorwaarden buiten de regels van het vak. Kostprijs en kwaliteit zijn geen determinerende factoren. De dépannage moet gevolgd worden door een definitieve herstelling. 4) De aankoop van de verbruiksproducten voor de gemeenschappelijke installatie is een taak van de syndicus, onder het eerder occasioneel toezicht van de raad van Mede-eigendom. Gelet op de regelmaat en omvang van de meeste leveringen, worden er voor dergelijke verbruiksproducten, door de syndicus leveringscontracten afgesloten. 5) Elke opdrachtgever, ook een professioneel syndicus, is beperkt in zijn technische kennis. Voor de opdrachtgeving van werken, of de controle op de uitvoering of werking, kan hij de hulp van experts inroepen (zie deontologische regel 3.1) dit namens en voor rekening van de medeëigenaars. Het beroep op 9 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

10 zulke professionele tussenkomst is soms een wettelijke verplichting die de syndicus dient na te komen. 6) Daar waar de veiligheid van gebruikers, bedienend personeel of van het onderhoudspersoneel in het gedrang kan komen, heeft de wetgever reglementen opgezet die in een aantal gevallen de regelmatige of occasionele controle van de installaties door een onafhankelijk organisme opleggen (zie reglementeringen) Reglementeringen: Er wordt verwezen naar volgende wettelijke beschikking die de gemeenschap aanbelangen en die zijn verplicht is in acht te nemen: - liften en het A.R.A.B. - elektrische installaties en het A.R.E.I. - verwarmingsinstallaties met vloeibare brandstoffen - het decreet in verband met de vuilnisstortkokers - de KB s in verband met de ijking van W en K-watermeters De werkzaamheden van syndicus worden waargenomen door zeer bekwaam en opgeleid personeel met ervaring en die iedere bijscholing over de syndicusmaterie regelmatig volgt. De syndicus beschikt over een technisch interventieteam welke gespecialiseerd is in elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie en aanverwante technieken; deze dienst is 24/24 uur telefonisch beschikbaar. Deze dienst wordt vergoed door de vereniging van medeeigenaars per interventie ter plaatse; telefonische bijstand is gratis. Deze dienst kan ook tussen komen voor privatieve problemen, de hieraan verbonden kosten worden rechtstreeks tussen mede-eigenaar en aannemer vergoed. Interventies door de syndicus inzake gemeenschappelijke delen tijdens de kantooruren zijn inbegrepen in het ereloon; buiten de kantooruren interventie werkdagen na 19-08h & zonen feestdagen pro rata 30 euro per uur). 10 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

11 Hieronder vindt u een enkele referenties uit onze referentielijst van ons beheer: Residentie Langhemeere Veemarkt 39/53 & Langemeersstraat 8/12 Kortrijk Residentie Lekkerbeet II Lekkerbeetstraat 1 & 3 Kortrijk Residentie Dampark Dam 10/12 Kortrijk Residentie Botaniek Dam 31 Kortrijk Residentie Marinalys Min. Liebaertlaan 53A-C Kortrijk Residentie Mulle De Terschueren Ieperstraat 56/68 Tielt Residentie Columba Hoogstraat 87/89 & Kerkplein 19 Deerlijk Residentie Renier Kerkplein 21 Deerlijk Residentie t Brouwershof Gen. Deprezstraat 145/149 Stasegem Residentie Leopold I Leopoldstraat 46/52A Zwevegem Residentie Leopold II Leopoldstraat 54 Zwevegem Residentie Leopold III Leopoldstraat 40-44a Zwevegem Residentie Den Hazelt Kwadestraat 2/4 Rumbeke Residentie De Wagenmakerij Bellegemsestraat 61/65 Bellegem Residentie De Globe Veemarkt 70 Kortrijk Residentie L Union Plaats 1 Rekkem Residentie Den Hert Lauwsestraat Aalbeke Residentie Notting Hill Mr De Haernelaan 74 Kortrijk Residentie Sint-Janstoren Veemarkt 1 Kortrijk Residentie Den Braembergh Wijngaardstraat 50 Kortrijk Residentie Gildenhof Markstraat Harelbeke Residentie Mimosa Otegemstraat Zwevegem Residentie Garagekomplex Mimosa Otegemstraat Zwevegem Residentie Vanhoutte Beheerstraat 7 Kortrijk Residentie t Park Blok A Gentsesteenweg Kortrijk Residentie t Park Blok B Loodwitstraat 1-1A Kortrijk Residentie t Park Blok C Schuttersstraat 36 Kortrijk Residentie Lugano F. Ingelramstraat 24 Harelbeke Residentie Gaverpark Damweg 7-9 Waregem Residentie Zonnebloem P. Deconinckstraat 19 Harelbeke 11 erkend BIV lid Unie Vlaamse Syndici erkend lid Alg eigenaars syndicaat

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

De mede-eigendom en u

De mede-eigendom en u De mede-eigendom en u Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 30 september 2010 TREVI G R O U P édito Le Soir. Ismael Moumin. (St ) Enkele honderdduizenden Belgen mogen zich mede-eigenaar noemen. Een naam,

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie