Verslag van de vergadering d.d. 9/03/2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering d.d. 9/03/2005"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering d.d. 9/03/2005 Aanwezig: Stemgerechtigde leden: Albrechts Marcel, Cruypelans Agnes, Daems Gilbert, Janssens Nestor, Peymen Johan, Smets Luk, Thys Ria,Van Hissenhove Maria, Van Malder Pierre, Verelst Ronny Niet-stemgerechtigd: Ambtshalve: Van Rompaye Tony. Op uitnodiging: Etienne Bogaert Politieke waarnemers: Cuyckens Ann, Denissen Greet, Moortgat Mia, Wils Kris Verontschuldigd: De Bie Walter, Huybrechts Kirsten, Vermant Guy 1. Toelichting door Etienne Bogaert - Boompjesweekend: De gemeente heeft 200 plantpakketjes aan 5 euro/per pakket aangekocht in de vorm van bonnen. Elke bon vertegenwoordigt een boom die op zondag 20 maart zal aangeplant worden in een provinciaal bos. Gezien de korte tijdspanne zien de gemeente en de Minaraad geen mogelijkheden meer om deze bonnen aan de bevolking te verkopen. De communicatieperiode naar de bevolking toe is immers veel te kort. Naast deze actie, die kadert in de aanplant van Kom op tegen kankerbossen, zal de gemeente op eigen grondgebied door schoolkinderen aanplantingen laten verrichten in de week voor de paasvakantie. Een aanplantlocatie moet hiervoor nog bepaald worden. - Dag van het Park: de gemeente voorziet deelname hieraan op zondag 29 mei ek. De Minaraad neemt geen deel. VMPA is bereid op eventuele uitnodiging van de gemeente hiervoor een tweetal natuurgidsen de leveren. Initiatieven en uitwerking van de dag worden aan de gemeente overgelaten. Contactpersoon VMPA: Johan Herreman: 03/ Goedkeuring verslag vergadering dd. 9/2/2005 Het verslag wordt goedgekeurd 3. Antwoorden op adviezen en vraagstellingen - Advies /1: MJP 2005 (zie bijlage) - Verslagen voorzitters van wijkraden en gemeentelijke commissie van Leefmilieu. Er zal door de Minaraad een schrijven gericht worden aan de voorzitters van de wijkraden om ook hun verslagen te ontvangen: wisselwerking Mina-wijkraden. - Groenplan 2005: Kris Wils vraagt Lea om dit bij voorkeur digitaal te willen doorzenden. - Autoluwe zondag 2005: De gemeente neemt hieraan deel en zal een vergadering beleggen, waarop de verenigingen worden uitgenodigd. 4. Werkgroep Natuur Zie verslag in bijlage van de werkvergadering dd 28/2/ Er wordt een schrijven gericht aan IGEAN i.v.m. hakselhout - Mina-brochure: Ria neemt contact op met afgevaardigden van de andere werkgroepen. - Op de gemeentelijke website staat een meldingsbrief om klachten, bemerkingen, door te geven. Dergelijke meldingsbrief verschijnt niet in het gemeentelijk infoblad. Er is te weinig personeel om dergelijke klachten te kunnen opvolgen. - Brief naar Bos en Groen wordt door Ronny verzonden - Vraagstelling: de werkgroep vraagt een lijst te kunnen ontvangen van de bermen die door de gemeente worden onderhouden. Mina-Aartselaar maart

2 5. Werkgroep Mobiliteit Zie verslag in bijlage van de werkvergadering dd 2/3/ Vraag 1: Hoofdstuk HI 4: er werd reeds een tekst opgesteld 6. Kappingen op Krokusplein Minaraad ontving een brief van een bewoner die de recente kappingen op het Krokusplein aanklaagt. In het Groenplan zijn deze kappingen echter opgenomen. Bij de heraanleg van het plantsoen zullen ook nieuwe bomen aangeplant worden. De Minaraad zal dit antwoorden aan de bewoner. 7. Tandem De zelftest voor lokale milieuraden wordt opgehaald en zal verwerkt worden. Resultaten worden voorgesteld op volgende vergadering. 8. Financieel verslag Het financieel verslag 2004 werd toegelicht door de penningmeester en goedgekeurd door de vergadering. 9. Varia - Pierre V M geeft Minaleden de kans om foto s bij te bestellen van het etentje in Colmar. - Wat met plastic plantenpotjes in containerpark? Er staat een zak naast de bureelcontainer, waar deze kunnen in gestoken worden. Naar aanleiding van deze vraag blijkt er nogal wat onduidelijkheid te bestaan bij de bevolking rond de inzameling van plastic. - Korte herinnering: donderdag 10 maart: VELT: Van kip tot ei. - Lokaal Kyotoproject is ondertekend door de gemeente Aartselaar. Meer info: zie website. - Mina-vertegenwoordiging. Tony verzond brieven naar mogelijke nieuwe kandidaten uit de gezondheidssector, vakbond, - Ledenlijst wordt gecheckt en bij het verslag gevoegd. - Sofie Moonen, gemeentelijk personeelslid die volgens het decreet R.O. bijstand verleent aan openbare werken en milieu, zal het MJP 2005 verder opvolgen. Zij krijgt voortaan ook agenda en verslag van de Minavergaderingen. ACTIEPUNTEN Onderwerp Wie? Tegen Omschrijving Verslagen wijkraden en Johan 13 april Vraagstellig om verslagen Commissie leefmilieu te ontvangen Groenplan 2005 Kris 13 april Vraag aan Lea om Groenplan te bezorgen Hakselhout Ronny 13 april Igean aanschrijven Mina-brochure Ria 13 april Contact opnemen met andere werkgroepen Cleydaelhof Ronny 13 april Brief naar Bos en Groen Krokusplein Johan 13 april Bewoner aanschrijven over Groenplan Tandem Luk 13 april Resultaten zelftest Volgende vergadering op woensdag 13 april 2005 te uur, Gemeenteraadszaal. De verslaggever, De voorzitter, Ria Thys, 03/ Johan Peymen, 03/ Mina-Aartselaar maart

3 BIJLAGEN Verslag Werkgroep Natuur Datum en uur vergadering: u. Datum volgende vergadering: u. Aanwezig: Nestor Janssens (Velt), Luk Smets (Natuurpunt), Ria Thys (VMPA), Ronny Verelst (VMPA) Agenda: 1. opstellen doelstellingen werkgroep 2. bekijken en bespreken actiepunten milieujaarplanning 3. opstellen concrete voorstellen rond controle en ondersteuning 4. opstellen brief aan Bos en Groen m.b.t. het Cleydaelhof 5. varia Verslag: 1. opstellen doelstellingen werkgroep Vooropgestelde doelstellingen zijn: opvolgen actiepunten rond natuur binnen de milieuraad formuleren ondersteuning actiepunten rond natuur binnen milieubeleidsplan coördineren van deze ondersteuning controleren van de uitvoering van het milieujaarplan en rapporteren aan de milieuraad verhogen van de betrokkenheid van de leden van de milieuraad rond het item natuur 2. bekijken en bespreken actiepunten milieujaarplanning uit de lijst met actiepunten werd een opsomming gemaakt van punten die door de werkgroep natuur zouden kunnen besproken worden zie bijlage 1 3. opstellen concrete voorstellen rond controle en ondersteuning. Controle: opvolgen van de uitvoering en evaluatie Ondersteuning: de actie ondersteunen d.m.v. doelgerichte activiteiten vanuit de Milieuraad actiepunt 38: controle: opvragen GRS, RUP s, collegebesluiten terzake via Gecoro actiepunt 39: controle: de ecotunnel is voorzien voor 2006 ondersteuning: aansporen van de bevolking om KLE in te richten brochure actiepunt 40: controle: visuele controle op plantsoenen ondersteuning: uitnodigen hoofd van de groendienst op een vergadering actiepunt 41: controle: afwachten en opvolgen actiepunt 42: controle: welk groenproject dient de gemeente dit jaar in? ondersteuning: de afspraken rond deze actie worden opgevraagd actiepunt 43: controle: zie actie 38 actiepunt 44: controle: visuele controle op bermen ondersteuning: inventarisatie van bermen: geografisch, beheersmatig en flora actiepunt 45: controle: planning niet in de tijd gedefinieerd, controle dus moeilijk, start is wel in 2005 voorzien ondersteuning: herbekijken vorig GNOP actiepunt 46: controle: visuele controle op plantsoenen Mina-Aartselaar maart

4 ondersteuning: sensibilisatie van en melding aan bevolking brochure actiepunt 52: controle: waarneming ondersteuning: sensibilisatie van en melding aan bevolking brochure actiepunt 53: controle: waarneming ondersteuning: opstellen van een meldingsbrief voor de bevolking actiepunt 54: controle: waarneming ondersteuning: vragen naar coördinatie vanuit de gemeente voor het overleg tussen de actoren (dringend!) actiepunt 56: controle: is een intentieverklaring (wel belangrijk!) ondersteuning: melden aan bevolking (vb. open milieuraad) vergroten van het maatschappelijk draagvlak De sensibilisatie van de bevolking zou kunnen gebeuren door middel van een brochure, opgesteld door de milieuraad. Mogelijke inhoud: - samenstelling en werking Minaraad (kort) - opsommen van de bestaande subsidies in het kader van milieu - toelichten van acties, genomen door de gemeente, rond milieu - info verstrekken over gevoerde acties (inventaris, ) Redactie: leden van de verschillende werkgroepen binnen de Milieuraad 4. opstellen brief aan Bos en Groen m.b.t. het voor het publiek toegankelijk maken van het Cleydaelhof Ronny werkt uit 5. varia hakselhout: de gemeente zou hakselhout aankopen voor de bodembedekking van plantsoenen terwijl ze zelf de benodigde hakselmachines ter beschikking heeft vraag aan de gemeente De Reukens: het wandelpad zou versmald zijn door uitbreiding van de akkers controle Einde van de vergadering : Volgende vergadering: 12uur maandag, 27 juni om 10 uur De verslaggever: Ronny Verelst Actie Streefdatum Wie Opdracht OK Subsidie asap Nestor Opvragen subsidiereglementen rond KLE Opvragen info asap Ria Info rond kom-op-tegenkankerbossen Opstellen brief asap Ronny Opstellen brief Cleydaelhof Aanpassen meldingsformulier asap Ronny Aanpassen bestaand formulier Overleg werkgroep Vragen naar coördinatie rond actiepunt De Reukens asap Minaraad Controleren staat van wandelpad groenproject asap Minaraad i.f.v. kom-op-tegen-kanker is een groenproject nodig (subsidie) welk project voor 2005? Mina-Aartselaar maart

5 Aanwezig: Pierre, Kris Verontschuldigd: Kirsten. Doel van de werkgroep: VERSLAG WERKGROEP MOBILITEIT Woensdag 2 maart 2005 te 20.00u Opvolgen van de akties die reeds genomen of genomen zullen worden inzake mobiliteit. Dit zowel voor het milieubeleidsplan als voor het milieujaarprorgramma 2005 De vragen en suggesties van deze werkgroep dienen doorgegeven te worden aan het College van Burgemeester en schepenen. 1. Hoofdstuk HI 4 van het jaarprogramma: - Het vermijden van het autogebruik en het matigen van de snelheid bij het autogebruik zou via het gemeentelijk informatie bal gesensibiliseerd worden. Is er hiervoor reeds een tekst opgemaakt? - Onder de rubriek mijlpalen is er spraken van verkeersontmoedigende maatregelen. Welke aktie worden er gepland. Kan er een lijst bezorgd worden van de eerder genomen akties. - Ontmoedigen van het autogebruik. Kan er een fietsvergoeding voor het ganse gemeentepersoneel ingevoerd worden? 2. Hoofdstuk MR 4 van het jaarprogramma: - Akties omtrent het fietspoolen worden aangekodigd. De Politie en de gemeenteschool Cadé zouden enkele akties voor hun rekening nemen. Is er hierover reeds iets concreets afgesproken. Graag een overzicht van de reeds genomen akties. Mina-Aartselaar maart

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN

Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Provincie ANTWERPEN Zitting van dinsdag 25 03 2008 GEMEENTE: 2950 KAPELLEN Verslag van de vergadering van de GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR PLAATS: raadzaal gemeentehuis, Chr. Pallemansstraat

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR).

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR). Verslag milieuadviesraad Vergadering van 19/02/2013 Aanwezig Rebecca Vertenten, Anne Nijns, Valère Boesmans, René Beelen, Yvo Langen, Marc Buydens, Kurt Peeters, Joel Fontaine, Marcel Secretin Afwezig

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

De voorzitter verwelkomt de bestuursleden, hij opent de vergadering. Hij verontschuldigt zich voor het laattijdig nasturen van de agenda.

De voorzitter verwelkomt de bestuursleden, hij opent de vergadering. Hij verontschuldigt zich voor het laattijdig nasturen van de agenda. Verslag van de vergadering van vrijdag 8 april 2005. Op de vergadering zijn de volgende leden aanwezig: Ludwig Van De Gehuchte voorzitter wijkcomité. Didier Blancquaert ondervoorzitter Luc De Clerck secretaris

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig

Nadere informatie

STATUTEN ACW GENT-EEKLO

STATUTEN ACW GENT-EEKLO STATUTEN ACW GENT-EEKLO Goedgekeurd op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober 2007 1 2 Met de fusie van de twee ACW-verbonden Gent en Eeklo werden in 1998 nieuwe verbondelijke ACW-statuten opgesteld.

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Notulen Wijkvergadering

Notulen Wijkvergadering Notulen Wijkvergadering Datum: 1 maart 2011 Nr: 180 Aanwezig: Rob (notulen), Nico R, Carla, Sandra, Mohammed, Mieke, Helena, Danielle, Willy Afgemeld: Nico v E, Gasten: Geen 0. Opening Rob opent de vergadering

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

Netwerk je sterk: Het wat, hoe en waarom van netwerken

Netwerk je sterk: Het wat, hoe en waarom van netwerken Netwerk je sterk: Het wat, hoe en waarom van netwerken Kom uit je reservaat, sluit je niet op in vergaderingen en leg contacten met andere verenigingen. Dat is het motto dat we aan onze lokale en regionale

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+

Huishoudelijk reglement voor de Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+ Huishoudelijk reglement voor de Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+ Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2015 Bekendgemaakt op 28 januari 2015 Naam en adres Open Huis: Email adres:

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie