2. Contact 3 Een onderzoek naar de doelmatigheid van de inzet van de Physician Assistant in de functie van zaalarts.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Contact 3 Een onderzoek naar de doelmatigheid van de inzet van de Physician Assistant in de functie van zaalarts."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1. Het onderzoeksteam 2 2. Contact 3 Een onderzoek naar de doelmatigheid van de inzet van de Physician Assistant in de functie van zaalarts 3. Onderzoeksopzet 4 4. Verwachtingen van uw afdeling 8 5. Logistiek patiëntenvragenlijsten 9 6. Studiehandboek Contact: M.Timmermans T: E:

2 INHOUDSOPGAVE 1. Contact 2 2. Het onderzoeksteam 3 3. Inleiding 4 4. Onderzoeksopzet 5 5. Ethische overwegingen 8 6. Verwachtingen van uw afdeling 9 7. Procedure patiëntvragenlijsten Tegemoetkomingen aan uw afdeling 14 1

3 1. CONTACT Drs. Marijke Timmermans Functie: Promovenda Tel: Aanwezig: Di, woe, do, vr Drs. Bianca Meijne Functie: Onderzoeksmedewerker Tel: Aanwezig: Woe, do, vr Drs. Irma Maassen Functie: Onderzoeksmedewerker Tel: Aanwezig: Ma, di, woe Radboudumc Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) 114 IQ healthcare Postbus HB Nijmegen Projectwebsite: 2

4 2. HET ONDERZOEKSTEAM Het onderzoek wordt uitgevoerd door Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) van het Radboudumc. Het onderzoeksteam bestaat uit: Drs. M. Timmermans, promovenda Drs. B. Meijne, onderzoeksmedewerker Drs. I. Maassen, onderzoeksmedewerker Dr. M. Laurant, co-promotor, projectleider Dr. A. van Vught, co-promotor, docent PA opleiding Hogeschool Arnhem en Nijmegen Prof. dr. M. Wensing, promotor, hoogleraar Implementation Science Daarnaast zijn de volgende personen betrokken als adviseur: Dr. C. Postma, internist Radboudumc Prof. dr. T. Wobbes, chirurg, emeritaat W. van Unen, PA cardiologie VieCuri Ziekenhuis en bestuurslid Nederlandse Associatie Physician Assistants) Prof. Dr. E. van Leeuwen, hoogleraar medische ethiek, Radboudumc Dr. E. Adang, senior HTA expert, Radboudumc Drs. G. van den Brink, directeur Radboud Zorgacademie en opleidingscoördinator Master Physician Assistant, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Drs. D. Cohen, opleidingsmanager Master Physician Assistant, Hogeschool Utrecht Drs. I. van der Velden, manager Master Physician Assistant, Hogeschool van Rotterdam Drs. A. Verstallen, programmamanager Master Physician Assistant, Hanze Hogeschool Groningen H. Springer, teamleider Master Physician Assistant, Hogeschool Inholland Amsterdam 3

5 3. INLEIDING De druk op de gezondheidszorg neemt toe. Zowel het aantal zorgvragen als de kosten zijn enorm gestegen. In toenemende mate is er aandacht voor het beheersbaar houden van de gezondheidszorg, met behoud van kwaliteit en toegankelijkheid. Het herinrichten van de zorg en taakherschikking speelt hierin een belangrijk rol. Studies uit de Verenigde Staten tonen aan dat Physician Assistants (PAs) bijdragen aan een beter toegankelijke, doelmatige en kwalitatief goede gezondheidszorg. Sinds 2001 worden ook in Nederland PAs opgeleid. Momenteel is het aantal werkzame PAs (inclusief in opleiding) ongeveer 900. Het aantal opleidingsplaatsen voor PAs en verpleegkundig specialisten wordt de komende twee jaar opgehoogd van 400 naar 700 plaatsen. In Nederland is er echter nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van de inzet van PAs in de gezondheidszorg. Dit was voor ons de aanleiding om binnen dit thema een onderzoek op te zetten, waarvoor reeds subsidie is toegekend door het Doelmatigheidsprogramma van ZonMW. In het onderzoek richten we ons op de gediplomeerde PAs die in de functie van zaalarts werkzaam zijn. Doel Het doel van de studie is te onderzoeken wat het effect van de inzet van PAs in de functie van zaalarts is op de doelmatigheid, kwaliteit en veiligheid van zorg. De centrale hypothese is dat de inzet van PAs als zaalarts in vergelijking met de huidige zorg (arts-assistenten als zaalarts) resulteert in een kostenbesparing, met ten minste behoud van kwaliteit en veiligheid van zorg en vergelijkbare klinische uitkomsten. 4

6 4. ONDERZOEKSOPZET Onderzoeksdesign In een gecontroleerde multicenter studie worden afdelingen waar PAs (veelal naast artsen) werkzaam zijn in de functie van zaalarts (interventieafdelingen) vergeleken met afdelingen waar artsen de zaalartsfunctie vervullen (usual care, controleafdelingen). Om een goede vergelijking te kunnen maken worden de afdelingen gematched op zowel type ziekenhuis (universitair en niet-universitair) als medisch specialisme. Onderzoekspopulatie Het onderzoek richt zich op patiënten die zijn opgenomen op de ziekenhuisafdeling. Naast de patiënten worden ook alle PAs, arts-assistenten en medisch specialisten en een steekproef van ongeveer tien verpleegkundigen van de ziekenhuisafdeling betrokken in dit onderzoek. Inclusiecriteria op afdelingsniveau: Interventieafdelingen: Ziekenhuisafdelingen waar een PA ten minste 50% van de beschikbare zaalartsuren per werkweek vervult. De PA heeft een geaccrediteerde opleiding gevolgd. Controleafdelingen: Afdelingen waar een arts-assistent of medisch specialist de zaalartsfunctie vervult. Exclusiecriteria op afdelingsniveau: Ziekenhuisafdelingen met alleen PAs in opleiding Ziekenhuisafdelingen waar een verpleegkundig specialist (voorheen nurse practitioner) de zaalartsfunctie vervult Intensive care, psychiatrie en kindergeneeskunde Inclusiecriteria op patiëntniveau: Patiënten die voor een eerste keer worden opgenomen Heropnames (indien nog niet eerder benaderd voor dit onderzoek) Overname van een andere verpleegafdeling Overname van een Intensive Care Unit Exclusiecriteria op patiëntniveau: Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal Terminaal zieke patiënten Leeftijd < 18 jaar Dagopnames: patiënten met een te verwachten opnameduur van <24 uur Ook de zieke en cognitief beperkte patiënten mogen worden geïncludeerd. Een mantelzorger kan worden gevraagd om de vragenlijsten in te vullen. Aantal afdelingen en patiënten Om de hypothese te kunnen toetsen hebben we een steekproefberekening uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in totaal 40 ziekenhuisafdelingen met elk 100 patiënten nodig zijn om de effecten op de primaire uitkomstmaat (ligduur) te kunnen vaststellen. 5

7 Uitkomstmaten Patiëntniveau: Ligduur: Ligduur is de primaire uitkomstmaat van dit onderzoek Kwaliteit van de geleverde zaalartszorg: Er zijn een aantal generieke indicatoren opgesteld voor het meten van de kwaliteit van zaalartszorg. Voorbeelden zijn heropname, transfer naar een Intensive Care Unit, pijnbeleving, aanhoudende koorts, het optreden van infecties en de snelheid van overdracht na ontslag Ervaren kwaliteit van leven Patiëntervaringen: Vragen richten zich op de ervaren communicatie en continuïteit en het vertrouwen in de zorgverlener die de zaalartsfunctie vervult Zorggebruik: Het aantal aangevraagde diagnostische- en laboratoriumonderzoeken en medicatievoorschriften, het aantal keer dat er een beroep wordt gedaan op andere medische specialismen of ondersteunende diensten Kosten: De kostprijs per patiënt wordt onder andere gebaseerd op de ligduur, het zorggebruik, en het salaris van de artsen en PAs in de functie van zaalarts Zorgverlenerniveau: Werkbeleving: De samenwerking met andere zorgverleners, de werktevredenheid en ervaren werkstress Voor- en nadelen van een PA in de functie van zaalarts Afdelingsniveau: Continuïteit van zorg: Het aantal personen dat de zaalartsfunctie vervult en de wisselingen hierin Afdelingskenmerken: medisch specialisme, aantal bedden, bedbezetting, fte medisch specialisten, fte arts-assistenten, fte PAs, fte verpleegkundigen Dataverzameling Gegevens worden voornamelijk verzameld uit patiëntendossiers, vragenlijsten en interviews. Patiëntvragenlijst Patiënten vullen drie keer een vragenlijst in: bij opname, bij ontslag en één maand na ontslag. In deze vragenlijsten wordt gevraagd naar demografische factoren, de ervaren kwaliteit van leven, de ervaringen met de zaalartszorg en het zorggebruik na ontslag. Het invullen van deze vragenlijsten duurt respectievelijk ongeveer 10, 15 en 10 minuten. Zorgverlenervragenlijst De zorgverleners worden gevraagd om één digitale vragenlijst in te vullen, waarin vragen worden gesteld over de achtergrondkenmerken, taken en verantwoordelijkheden en werkbeleving. Vragenlijst afdelingshoofd Het afdelingshoofd vult twee keer een korte vragenlijst in: aan het begin en aan het einde van de periode van dataverzameling. De vragen gaan over fte ingezet personeel en over bedbezetting. 6

8 Interviews Voor meer diepgang wordt bij een steekproef van zorgverleners een semi-gestructureerd (groeps)interview afgenomen. Hierin worden de ervaringen van verschillende zorgverleners met de PA in de functie van zaalarts geëxploreerd. Werkroosters Gedurende vier maanden wordt één week per maand het aantal rotaties in de zaalartszorg gemeten. Deze meting zal plaatsvinden tijdens week 3, 7, 11 en 15 vanaf de start van de dataverzameling. Patiëntendossiers De opnameduur, de indicatoren over kwaliteit van de geleverde zaalartszorg en het zorggebruik van patiënten worden geëxtraheerd uit patiëntendossiers. Dit gebeurt uiteraard alleen na formele toestemming van de patiënt via een getekend informed consent. Het dossieronderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksteam van IQ healthcare. Tijdspad Het onderzoek is op 1 januari 2012 gestart met de voorbereiding. In april 2013 starten de eerste vier afdelingen met de dataverzameling. De laatste vier afdelingen worden naar verwachting in december 2013 ingesloten. Het aantal maanden dat een afdeling wordt gevolgd is afhankelijk van de inclusie van patiënten. Naar verwachting moeten circa 200 patiënten worden benaderd, zodat 100 patiënten instemmen met deelname. Patiënten worden tot één maand na ontslag gevolgd. De totale looptijd van het onderzoek is vier jaar. 7

9 5. ETHISCHE OVERWEGINGEN De Worthy Assistants studie evalueert gebruikelijke ziekenhuiszorg; de PAs zijn reeds werkzaam in de functie van zaalarts. Er vindt geen interventie of een anderzijds voor de patiënt belastende activiteit plaats. Om deze reden is het onderzoek door de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) van regio Arnhem- Nijmegen beoordeeld als niet-wmo plichtig (zie bijlage 1). Wettelijk gezien is het daarom niet noodzakelijk om Worthy Assistants te laten beoordelen door een lokale toetsingscommissie. Mocht beoordeling door de lokale toetsingscommissie van uw ziekenhuis desondanks toch gewenst zijn, dan vernemen wij dat graag. Na mondelinge toezegging door een ziekenhuisafdeling, wordt zowel de Raad van Bestuur als de lokale toetsingscommissie middels een brief door het onderzoeksteam van IQ healthcare op de hoogte gebracht van deelname aan deze studie. In dit onderzoek hanteren we de Gedragscode Gezondheidsonderzoek, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens die tijdens deze studie worden verzameld worden strikt gescheiden van de antwoorden op de vragen in de vragenlijsten en van de medische gegevens die we uit medisch dossiers halen. Alle gegevens worden volledig anoniem verwerkt: voor studiedocumentatie worden enkel codenummers gebruikt. Uiteraard worden patiëntgegevens enkel verzameld na schriftelijke toestemming van de patiënt via een getekend informed consent. 8

10 6. VERWACHTINGEN VAN DE AFDELING Contactpersoon We vragen een contactpersoon aan te stellen, welke naar verwachting gemiddeld twee uur per maand aan dit onderzoek zal besteden. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor ons onderzoeksteam en: Coördineert de logistiek rondom het vragenlijstonderzoek bij 100 patiënten Faciliteert toegang tot de patiëntendossiers van 100 patiënten die hiervoor een informed consent hebben getekend, of geeft aan bij het onderzoeksteam hoe dit geregeld kan worden. Het dossieronderzoek zal na een introductie door ons zelf worden uitgevoerd Coördineert in week 3, 7, 11 en 15 na start van de dataverzameling de meting naar continuïteit van zorg. Hiervoor wordt een format aangeleverd door het onderzoeksteam, waarin door de betreffende zaalartsen (alleen dagdiensten) wordt ingevuld wanneer en op welke tijden zij werkzaamheden verrichten voor de ziekenhuisafdeling (bijlage 2). Levert de adressen aan ten behoeve van de online vragenlijst voor zorgverleners, of verwijst door naar iemand die dit aan kan leveren. Dit betreft: o Alle medisch specialisten o Alle artsen en/of Physician Assistants die primair in de functie van zaalarts werkzaam zijn op de geïncludeerde afdeling, of die deel uitmaken van een roulatieschema. Een zorgverlener die op dat moment nog niet in de functie van zaalarts heeft gewerkt, hoeft niet te worden gevraagd. o Een steekproef van 10 verpleegkundigen. Hierbij gaat het om de eerste 10 verpleegkundigen die in week 3 na start dataverzameling op het werkrooster staan ingedeeld met een dagdienst. o Het hoofd van zorg Verpleegkundigen en/of zaalartsen Het includeren van 100 patiënten bij opname en het verzamelen van de bijbehorende ondertekende informed consents voor deelname (bijlage 3) Het verzorgen van de logistiek rondom de patiëntvragenlijsten (bijlage 4). Dat wil zeggen het uitreiken en innemen van een vragenlijst bij opname en het uitreiken en innemen van een vragenlijst bij ontslag. De verzending van de vragenlijst die de patiënt na ontslag ontvangt verzorgen wij zelf De procedure voor het uitreiken en innemen van vragenlijsten is toegelicht in hoofdstuk 7 Alle PAs, arts-assistenten en medisch specialisten en tien verpleegkundigen Invullen van een vragenlijst over de werkbeleving en ervaringen met de zaalartszorg. Het invullen van deze vragenlijst duurt gemiddeld 15 minuten Op interventieafdelingen wordt bij een steekproef een semi-gestructureerd (groeps) interview afgenomen. Individuele interviews duren ongeveer 45 minuten per interview; een groepsinterview duurt ongeveer 1½ à 2 uur. Afdelingshoofd Bij aanvang en afronding van het onderzoek een korte vragenlijst invullen over onder andere de bedbezetting. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer tien minuten 9

11 Tijdspad dataverzameling op afdelingsniveau Inclusie 100 patiënten Getekend Informed consent Na inclusie van 100 pat: Dossieronderzoek maand 1 maand 2 maand 3 maand 4 6 # t 3 Bij start dataverzameling: Vragenlijst hoofd van zorg Na inclusie 100 patiënten: Vragenlijst hoofd van zorg Wk 3: Meting 1 continuïteit Wk 7: Meting 2 continuïteit Wk 11: Meting 3 continuïteit Wk 15 Meting 4 continuïteit Na ongeveer 4 weken: Zorgverlenervragenlijsten Na inclusie 100 pat of na ongeveer 4mnd: Kwalitatief onderzoek (interventieafdelingen) # De inclusie van 100 patiënten duurt vermoedelijk vier tot zes maanden, maar is afhankelijk van de bedbezetting en de bereidheid van patiënten tot deelname. De inclusieperiode duurt maximaal één jaar. 10

12 7. PROCEDURE PATIËNTVRAGENLIJSTEN Van elke patiënt worden gegevens verzameld middels drie vragenlijsten en dossieronderzoek. Gegevens worden anoniem verwerkt, wat wil zeggen dat de vragenlijsten geen gegevens mogen bevatten waardoor de betreffende patiënt traceerbaar is. Voor ons als onderzoekers is het desondanks wel belangrijk dat duidelijk is welke vragenlijsten door één patiënt zijn ingevuld, zodat de vragenlijsten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Om de anonimiteit te waarborgen en gegevens toch aan elkaar te kunnen koppelen krijgt iedere patiënt een uniek codenummer. Dit codenummer staat ook genoteerd op het pakketje (zie onderstaand) en op elk daarin toegevoegd document in de rechterbovenhoek. De naw-gegevens van de patiënt worden altijd apart opgeslagen en worden niet opgenomen in het data-bestand. Elke patiënt vult in het ziekenhuis twee vragenlijsten en één informed consent in. Het onderzoeksteam geeft de contactpersoon van het onderzoek pakketjes waarin de benodigde formulieren per patiënt zijn gebundeld. Elk pakketje bestaat uit: Deel 1: Opname o Informatie over het onderzoek o Informed consent o Vragenlijst 1: opname o 2 antwoordenvelop Deel 2: Ontslag o Vragenlijst 2: ontslag o 1 antwoordenvelop Concreet stappenplan voor elke opgenomen patiënt: Stap 1: Bij opname van een patiënt (geen dagopnames) Overhandig kort na opname (bijv. tijdens het opnamegesprek) deel 1 van het pakketje: de brief met onderzoeksinformatie, informed consent, vragenlijst 1 en twee antwoordenveloppen. Dit kan aselect voor elke opgenomen patiënt, exclusief de dagopnames. Deel 2 van het pakketje (vragenlijst 2 met antwoordenvelop) toevoegen aan het fysieke dossier van de patiënt. Indien een patiënt deelneemt aan het onderzoek: getekend informed consent en vragenlijst 1 innemen. Plak op de informed consent de patiëntensticker van de patiënt in het daarvoor aangegeven kader. Plak op de lijst met codenummers (bijlage 5) de patiëntensticker achter het codenummer dat ook op het pakketje van de patiënt staat. N.b.: het is ook mogelijk om de patiëntenstickers te plakken alvorens de patiënt wordt benaderd. Leg de informed consent en de ingevulde vragenlijst 1 in de daarvoor bestemde verzameldoos. Indien een patiënt uiteindelijk toch niet deelneemt aan het onderzoek: hele pakketje innemen en weggooien 11

13 Stap 2: Bij ontslag van een geïncludeerde patiënt Bij ontslag deel 2 van het pakketje uitreiken: vragenlijst 2 + bijbehorende antwoordenvelop. Met ontslag bedoelen we het moment dat de patiënt de deelnemende ziekenhuisafdeling verlaat: dit is dus niet per definitie het moment dat een patiënt naar huis gaat. Voor het verhogen van de respons vult de patiënt vragenlijst 2 bij voorkeur in het ziekenhuis in. Neem de vragenlijst indien mogelijk vóór het ontslag nog in en leg deze in de verzameldoos. Indien de patiënt de vragenlijst thuis invult kan hij/zij deze kosteloos terugsturen naar afdeling IQ healthcare via de bijgevoegde retourenvelop. Indien een patiënt alsnog besluit om niet meer deel te nemen, of dit is om medische redenen niet meer mogelijk: Lege vragenlijst innemen en weggooien. Kruis op de lijst met codenummers aan dat de betreffende patiënt afziet van deelname. Let op: Deze vragenlijst mag niet meer gebruikt worden voor een andere patiënt omdat het betreffende codenummer dan niet meer uniek is! De contactpersoon: Stuurt eenmaal per week alle ingevulde informed consents en vragenlijsten terug naar afdeling IQ healthcare via bijgeleverde A4 antwoordenveloppen. 12

14 Schematisch overzicht logistiek patiëntvragenlijsten Onderzoekspakket per patiënt Deel 1: Opname Informatie over het onderzoek Informed consent Vragenlijst 1: opname 2 antwoordenveloppen Deel 2: Ontslag Vragenlijst 2: ontslag 1 antwoordenvelop Let op: Elk pakket heeft een eigen ID-code. Deze code staat bovenin elk document weergegeven, en is na tekenen van het informed consent uniek voor de betreffende patiënt. Dit waarborgt dat wij de anonimiteit van de patiënt kunnen waarborgen en toch de gegevens die bij elkaar horen kunnen koppelen. Het is daarom belangrijk dat de juiste formulieren aan de juiste patiënt worden gegeven Stap 1. Bij opname van een patiënt (géen dagopnames): 1. Deel 1 opname (onderzoeksinformatie, informed consent, vragenlijst 1, en 2 antwoordenveloppen) uitreiken 2. Het resterende pakket (deel 2) toevoegen aan het fysieke dossier van de patiënt a. Indien deelname: getekend informed consent en vragenlijst 1 innemen. Plak een patiëntensticker: Op het informed consent Achter het juiste codenummer op de lijst met codenummers Leg de informed consent en de vragenlijst daarna in de daarvoor bestemde verzameldoos b. Indien geen deelname: Hele pakketje innemen en verwijderen Stap 2. Bij ontslag van een geïncludeerde patiënt: 1. Deel 2 ontslag (vragenlijst 2 en antwoordenvelop) uit het fysieke dossier uitreiken aan de reeds geïncludeerde patiënt 2. a. Bij voorkeur in laten vullen in het ziekenhuis en innemen vóór ontslag. De ingevulde vragenlijst in de daarvoor bestemde verzameldoos leggen. Indien de patiënt de vragenlijst thuis invult kan hij/zij deze terugsturen via de bijgevoegde retourenvelop b. Indien een patiënt afziet van deelname, of indien een patiënt i.v.m. medische redenen niet meer kan deelnemen: Lege vragenlijst innemen en weggooien. Op de lijst met codenummers aankruisen dat de patiënt afziet van deelname. Let op: Deze lege vragenlijst mag niet meer gebruikt worden voor een andere patiënt omdat het betreffende codenummer dan niet meer uniek is! De contactpersoon: Stuurt 1x per week de ingevulde informed consents en de vragenlijsten afzonderlijk van elkaar via bijgeleverde antwoordenveloppen naar afdeling IQ healthcare 13

15 8. TEGEMOETKOMINGEN AAN DE AFDELING Ongeveer vier tot zes maanden na afronding van de dataverzameling ontvangt u een rapport waarin we de bevindingen van uw afdeling beschrijven naar aanleiding van de resultaten uit de patiëntmetingen, de medewerkers vragenlijsten en de interviews. Na afronding van de studie ontvangt u tevens een eindrapport waarin de uitkomsten van de studie zijn beschreven. Hiermee kunt u de resultaten van uw afdeling in een breder perspectief plaatsen. U levert door uw deelname een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke debat over taakherschikking De deelnemende afdeling ontvangt na volledige afronding van het onderzoek een geringe financiële tegemoetkoming van 250,- 14

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Informatieboekje. GRISP- Studie GRoente Inname & Smaakontwikkeling Peuters

Informatieboekje. GRISP- Studie GRoente Inname & Smaakontwikkeling Peuters Informatieboekje GRISP- Studie GRoente Inname & Smaakontwikkeling Peuters Contactgegevens Onderzoeksteam Prof. Dr. Ir. Kees de Graaf (hoofdonderzoeker humane voeding) Dr. Gerry Jager (universitair docent)

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Maart 2011

INFORMATIEBLAD. Maart 2011 INFORMATIEBLAD AANMELDING TRIALBUREAU/DATACENTRUM Maart 2011 Kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit Oktober 2014 Oktober 2015 Contactinformatie Het onderzoeksteam:

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Ervaringenlijst Diabetes

Ervaringenlijst Diabetes Ervaringenlijst Diabetes Onderzoek naar het discriminerend vermogen Afdeling Sociale Geneeskunde, AMCUvA Dr. I. Rupp Drs. A. Smulders Prof.dr..S. Klazinga IVEL Dr. D. Delnoij Drs. P. Spreeuwenberg ISB0:

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk

Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Het opzetten en evalueren van verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v Implementatie van zorgvernieuwingen in de praktijk Docentenhandleiding Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013 Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG Deel 1 periode 2012-2013 Mei 2014 Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht info@capaciteitsorgaan.nl

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

Praktijken van Orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen

Praktijken van Orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen Praktijken van Orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen Een studie in het kader van het Masterplan Orgaandonatie Mei 2011 Praktijken van Orgaandonatie in Nederlandse ziekenhuizen Een studie in het kader

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie