2. Contact 3 Een onderzoek naar de doelmatigheid van de inzet van de Physician Assistant in de functie van zaalarts.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Contact 3 Een onderzoek naar de doelmatigheid van de inzet van de Physician Assistant in de functie van zaalarts."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 1. Het onderzoeksteam 2 2. Contact 3 Een onderzoek naar de doelmatigheid van de inzet van de Physician Assistant in de functie van zaalarts 3. Onderzoeksopzet 4 4. Verwachtingen van uw afdeling 8 5. Logistiek patiëntenvragenlijsten 9 6. Studiehandboek Contact: M.Timmermans T: E:

2 INHOUDSOPGAVE 1. Contact 2 2. Het onderzoeksteam 3 3. Inleiding 4 4. Onderzoeksopzet 5 5. Ethische overwegingen 8 6. Verwachtingen van uw afdeling 9 7. Procedure patiëntvragenlijsten Tegemoetkomingen aan uw afdeling 14 1

3 1. CONTACT Drs. Marijke Timmermans Functie: Promovenda Tel: Aanwezig: Di, woe, do, vr Drs. Bianca Meijne Functie: Onderzoeksmedewerker Tel: Aanwezig: Woe, do, vr Drs. Irma Maassen Functie: Onderzoeksmedewerker Tel: Aanwezig: Ma, di, woe Radboudumc Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) 114 IQ healthcare Postbus HB Nijmegen Projectwebsite: 2

4 2. HET ONDERZOEKSTEAM Het onderzoek wordt uitgevoerd door Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) van het Radboudumc. Het onderzoeksteam bestaat uit: Drs. M. Timmermans, promovenda Drs. B. Meijne, onderzoeksmedewerker Drs. I. Maassen, onderzoeksmedewerker Dr. M. Laurant, co-promotor, projectleider Dr. A. van Vught, co-promotor, docent PA opleiding Hogeschool Arnhem en Nijmegen Prof. dr. M. Wensing, promotor, hoogleraar Implementation Science Daarnaast zijn de volgende personen betrokken als adviseur: Dr. C. Postma, internist Radboudumc Prof. dr. T. Wobbes, chirurg, emeritaat W. van Unen, PA cardiologie VieCuri Ziekenhuis en bestuurslid Nederlandse Associatie Physician Assistants) Prof. Dr. E. van Leeuwen, hoogleraar medische ethiek, Radboudumc Dr. E. Adang, senior HTA expert, Radboudumc Drs. G. van den Brink, directeur Radboud Zorgacademie en opleidingscoördinator Master Physician Assistant, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Drs. D. Cohen, opleidingsmanager Master Physician Assistant, Hogeschool Utrecht Drs. I. van der Velden, manager Master Physician Assistant, Hogeschool van Rotterdam Drs. A. Verstallen, programmamanager Master Physician Assistant, Hanze Hogeschool Groningen H. Springer, teamleider Master Physician Assistant, Hogeschool Inholland Amsterdam 3

5 3. INLEIDING De druk op de gezondheidszorg neemt toe. Zowel het aantal zorgvragen als de kosten zijn enorm gestegen. In toenemende mate is er aandacht voor het beheersbaar houden van de gezondheidszorg, met behoud van kwaliteit en toegankelijkheid. Het herinrichten van de zorg en taakherschikking speelt hierin een belangrijk rol. Studies uit de Verenigde Staten tonen aan dat Physician Assistants (PAs) bijdragen aan een beter toegankelijke, doelmatige en kwalitatief goede gezondheidszorg. Sinds 2001 worden ook in Nederland PAs opgeleid. Momenteel is het aantal werkzame PAs (inclusief in opleiding) ongeveer 900. Het aantal opleidingsplaatsen voor PAs en verpleegkundig specialisten wordt de komende twee jaar opgehoogd van 400 naar 700 plaatsen. In Nederland is er echter nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van de inzet van PAs in de gezondheidszorg. Dit was voor ons de aanleiding om binnen dit thema een onderzoek op te zetten, waarvoor reeds subsidie is toegekend door het Doelmatigheidsprogramma van ZonMW. In het onderzoek richten we ons op de gediplomeerde PAs die in de functie van zaalarts werkzaam zijn. Doel Het doel van de studie is te onderzoeken wat het effect van de inzet van PAs in de functie van zaalarts is op de doelmatigheid, kwaliteit en veiligheid van zorg. De centrale hypothese is dat de inzet van PAs als zaalarts in vergelijking met de huidige zorg (arts-assistenten als zaalarts) resulteert in een kostenbesparing, met ten minste behoud van kwaliteit en veiligheid van zorg en vergelijkbare klinische uitkomsten. 4

6 4. ONDERZOEKSOPZET Onderzoeksdesign In een gecontroleerde multicenter studie worden afdelingen waar PAs (veelal naast artsen) werkzaam zijn in de functie van zaalarts (interventieafdelingen) vergeleken met afdelingen waar artsen de zaalartsfunctie vervullen (usual care, controleafdelingen). Om een goede vergelijking te kunnen maken worden de afdelingen gematched op zowel type ziekenhuis (universitair en niet-universitair) als medisch specialisme. Onderzoekspopulatie Het onderzoek richt zich op patiënten die zijn opgenomen op de ziekenhuisafdeling. Naast de patiënten worden ook alle PAs, arts-assistenten en medisch specialisten en een steekproef van ongeveer tien verpleegkundigen van de ziekenhuisafdeling betrokken in dit onderzoek. Inclusiecriteria op afdelingsniveau: Interventieafdelingen: Ziekenhuisafdelingen waar een PA ten minste 50% van de beschikbare zaalartsuren per werkweek vervult. De PA heeft een geaccrediteerde opleiding gevolgd. Controleafdelingen: Afdelingen waar een arts-assistent of medisch specialist de zaalartsfunctie vervult. Exclusiecriteria op afdelingsniveau: Ziekenhuisafdelingen met alleen PAs in opleiding Ziekenhuisafdelingen waar een verpleegkundig specialist (voorheen nurse practitioner) de zaalartsfunctie vervult Intensive care, psychiatrie en kindergeneeskunde Inclusiecriteria op patiëntniveau: Patiënten die voor een eerste keer worden opgenomen Heropnames (indien nog niet eerder benaderd voor dit onderzoek) Overname van een andere verpleegafdeling Overname van een Intensive Care Unit Exclusiecriteria op patiëntniveau: Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal Terminaal zieke patiënten Leeftijd < 18 jaar Dagopnames: patiënten met een te verwachten opnameduur van <24 uur Ook de zieke en cognitief beperkte patiënten mogen worden geïncludeerd. Een mantelzorger kan worden gevraagd om de vragenlijsten in te vullen. Aantal afdelingen en patiënten Om de hypothese te kunnen toetsen hebben we een steekproefberekening uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in totaal 40 ziekenhuisafdelingen met elk 100 patiënten nodig zijn om de effecten op de primaire uitkomstmaat (ligduur) te kunnen vaststellen. 5

7 Uitkomstmaten Patiëntniveau: Ligduur: Ligduur is de primaire uitkomstmaat van dit onderzoek Kwaliteit van de geleverde zaalartszorg: Er zijn een aantal generieke indicatoren opgesteld voor het meten van de kwaliteit van zaalartszorg. Voorbeelden zijn heropname, transfer naar een Intensive Care Unit, pijnbeleving, aanhoudende koorts, het optreden van infecties en de snelheid van overdracht na ontslag Ervaren kwaliteit van leven Patiëntervaringen: Vragen richten zich op de ervaren communicatie en continuïteit en het vertrouwen in de zorgverlener die de zaalartsfunctie vervult Zorggebruik: Het aantal aangevraagde diagnostische- en laboratoriumonderzoeken en medicatievoorschriften, het aantal keer dat er een beroep wordt gedaan op andere medische specialismen of ondersteunende diensten Kosten: De kostprijs per patiënt wordt onder andere gebaseerd op de ligduur, het zorggebruik, en het salaris van de artsen en PAs in de functie van zaalarts Zorgverlenerniveau: Werkbeleving: De samenwerking met andere zorgverleners, de werktevredenheid en ervaren werkstress Voor- en nadelen van een PA in de functie van zaalarts Afdelingsniveau: Continuïteit van zorg: Het aantal personen dat de zaalartsfunctie vervult en de wisselingen hierin Afdelingskenmerken: medisch specialisme, aantal bedden, bedbezetting, fte medisch specialisten, fte arts-assistenten, fte PAs, fte verpleegkundigen Dataverzameling Gegevens worden voornamelijk verzameld uit patiëntendossiers, vragenlijsten en interviews. Patiëntvragenlijst Patiënten vullen drie keer een vragenlijst in: bij opname, bij ontslag en één maand na ontslag. In deze vragenlijsten wordt gevraagd naar demografische factoren, de ervaren kwaliteit van leven, de ervaringen met de zaalartszorg en het zorggebruik na ontslag. Het invullen van deze vragenlijsten duurt respectievelijk ongeveer 10, 15 en 10 minuten. Zorgverlenervragenlijst De zorgverleners worden gevraagd om één digitale vragenlijst in te vullen, waarin vragen worden gesteld over de achtergrondkenmerken, taken en verantwoordelijkheden en werkbeleving. Vragenlijst afdelingshoofd Het afdelingshoofd vult twee keer een korte vragenlijst in: aan het begin en aan het einde van de periode van dataverzameling. De vragen gaan over fte ingezet personeel en over bedbezetting. 6

8 Interviews Voor meer diepgang wordt bij een steekproef van zorgverleners een semi-gestructureerd (groeps)interview afgenomen. Hierin worden de ervaringen van verschillende zorgverleners met de PA in de functie van zaalarts geëxploreerd. Werkroosters Gedurende vier maanden wordt één week per maand het aantal rotaties in de zaalartszorg gemeten. Deze meting zal plaatsvinden tijdens week 3, 7, 11 en 15 vanaf de start van de dataverzameling. Patiëntendossiers De opnameduur, de indicatoren over kwaliteit van de geleverde zaalartszorg en het zorggebruik van patiënten worden geëxtraheerd uit patiëntendossiers. Dit gebeurt uiteraard alleen na formele toestemming van de patiënt via een getekend informed consent. Het dossieronderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksteam van IQ healthcare. Tijdspad Het onderzoek is op 1 januari 2012 gestart met de voorbereiding. In april 2013 starten de eerste vier afdelingen met de dataverzameling. De laatste vier afdelingen worden naar verwachting in december 2013 ingesloten. Het aantal maanden dat een afdeling wordt gevolgd is afhankelijk van de inclusie van patiënten. Naar verwachting moeten circa 200 patiënten worden benaderd, zodat 100 patiënten instemmen met deelname. Patiënten worden tot één maand na ontslag gevolgd. De totale looptijd van het onderzoek is vier jaar. 7

9 5. ETHISCHE OVERWEGINGEN De Worthy Assistants studie evalueert gebruikelijke ziekenhuiszorg; de PAs zijn reeds werkzaam in de functie van zaalarts. Er vindt geen interventie of een anderzijds voor de patiënt belastende activiteit plaats. Om deze reden is het onderzoek door de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) van regio Arnhem- Nijmegen beoordeeld als niet-wmo plichtig (zie bijlage 1). Wettelijk gezien is het daarom niet noodzakelijk om Worthy Assistants te laten beoordelen door een lokale toetsingscommissie. Mocht beoordeling door de lokale toetsingscommissie van uw ziekenhuis desondanks toch gewenst zijn, dan vernemen wij dat graag. Na mondelinge toezegging door een ziekenhuisafdeling, wordt zowel de Raad van Bestuur als de lokale toetsingscommissie middels een brief door het onderzoeksteam van IQ healthcare op de hoogte gebracht van deelname aan deze studie. In dit onderzoek hanteren we de Gedragscode Gezondheidsonderzoek, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens die tijdens deze studie worden verzameld worden strikt gescheiden van de antwoorden op de vragen in de vragenlijsten en van de medische gegevens die we uit medisch dossiers halen. Alle gegevens worden volledig anoniem verwerkt: voor studiedocumentatie worden enkel codenummers gebruikt. Uiteraard worden patiëntgegevens enkel verzameld na schriftelijke toestemming van de patiënt via een getekend informed consent. 8

10 6. VERWACHTINGEN VAN DE AFDELING Contactpersoon We vragen een contactpersoon aan te stellen, welke naar verwachting gemiddeld twee uur per maand aan dit onderzoek zal besteden. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor ons onderzoeksteam en: Coördineert de logistiek rondom het vragenlijstonderzoek bij 100 patiënten Faciliteert toegang tot de patiëntendossiers van 100 patiënten die hiervoor een informed consent hebben getekend, of geeft aan bij het onderzoeksteam hoe dit geregeld kan worden. Het dossieronderzoek zal na een introductie door ons zelf worden uitgevoerd Coördineert in week 3, 7, 11 en 15 na start van de dataverzameling de meting naar continuïteit van zorg. Hiervoor wordt een format aangeleverd door het onderzoeksteam, waarin door de betreffende zaalartsen (alleen dagdiensten) wordt ingevuld wanneer en op welke tijden zij werkzaamheden verrichten voor de ziekenhuisafdeling (bijlage 2). Levert de adressen aan ten behoeve van de online vragenlijst voor zorgverleners, of verwijst door naar iemand die dit aan kan leveren. Dit betreft: o Alle medisch specialisten o Alle artsen en/of Physician Assistants die primair in de functie van zaalarts werkzaam zijn op de geïncludeerde afdeling, of die deel uitmaken van een roulatieschema. Een zorgverlener die op dat moment nog niet in de functie van zaalarts heeft gewerkt, hoeft niet te worden gevraagd. o Een steekproef van 10 verpleegkundigen. Hierbij gaat het om de eerste 10 verpleegkundigen die in week 3 na start dataverzameling op het werkrooster staan ingedeeld met een dagdienst. o Het hoofd van zorg Verpleegkundigen en/of zaalartsen Het includeren van 100 patiënten bij opname en het verzamelen van de bijbehorende ondertekende informed consents voor deelname (bijlage 3) Het verzorgen van de logistiek rondom de patiëntvragenlijsten (bijlage 4). Dat wil zeggen het uitreiken en innemen van een vragenlijst bij opname en het uitreiken en innemen van een vragenlijst bij ontslag. De verzending van de vragenlijst die de patiënt na ontslag ontvangt verzorgen wij zelf De procedure voor het uitreiken en innemen van vragenlijsten is toegelicht in hoofdstuk 7 Alle PAs, arts-assistenten en medisch specialisten en tien verpleegkundigen Invullen van een vragenlijst over de werkbeleving en ervaringen met de zaalartszorg. Het invullen van deze vragenlijst duurt gemiddeld 15 minuten Op interventieafdelingen wordt bij een steekproef een semi-gestructureerd (groeps) interview afgenomen. Individuele interviews duren ongeveer 45 minuten per interview; een groepsinterview duurt ongeveer 1½ à 2 uur. Afdelingshoofd Bij aanvang en afronding van het onderzoek een korte vragenlijst invullen over onder andere de bedbezetting. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer tien minuten 9

11 Tijdspad dataverzameling op afdelingsniveau Inclusie 100 patiënten Getekend Informed consent Na inclusie van 100 pat: Dossieronderzoek maand 1 maand 2 maand 3 maand 4 6 # t 3 Bij start dataverzameling: Vragenlijst hoofd van zorg Na inclusie 100 patiënten: Vragenlijst hoofd van zorg Wk 3: Meting 1 continuïteit Wk 7: Meting 2 continuïteit Wk 11: Meting 3 continuïteit Wk 15 Meting 4 continuïteit Na ongeveer 4 weken: Zorgverlenervragenlijsten Na inclusie 100 pat of na ongeveer 4mnd: Kwalitatief onderzoek (interventieafdelingen) # De inclusie van 100 patiënten duurt vermoedelijk vier tot zes maanden, maar is afhankelijk van de bedbezetting en de bereidheid van patiënten tot deelname. De inclusieperiode duurt maximaal één jaar. 10

12 7. PROCEDURE PATIËNTVRAGENLIJSTEN Van elke patiënt worden gegevens verzameld middels drie vragenlijsten en dossieronderzoek. Gegevens worden anoniem verwerkt, wat wil zeggen dat de vragenlijsten geen gegevens mogen bevatten waardoor de betreffende patiënt traceerbaar is. Voor ons als onderzoekers is het desondanks wel belangrijk dat duidelijk is welke vragenlijsten door één patiënt zijn ingevuld, zodat de vragenlijsten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Om de anonimiteit te waarborgen en gegevens toch aan elkaar te kunnen koppelen krijgt iedere patiënt een uniek codenummer. Dit codenummer staat ook genoteerd op het pakketje (zie onderstaand) en op elk daarin toegevoegd document in de rechterbovenhoek. De naw-gegevens van de patiënt worden altijd apart opgeslagen en worden niet opgenomen in het data-bestand. Elke patiënt vult in het ziekenhuis twee vragenlijsten en één informed consent in. Het onderzoeksteam geeft de contactpersoon van het onderzoek pakketjes waarin de benodigde formulieren per patiënt zijn gebundeld. Elk pakketje bestaat uit: Deel 1: Opname o Informatie over het onderzoek o Informed consent o Vragenlijst 1: opname o 2 antwoordenvelop Deel 2: Ontslag o Vragenlijst 2: ontslag o 1 antwoordenvelop Concreet stappenplan voor elke opgenomen patiënt: Stap 1: Bij opname van een patiënt (geen dagopnames) Overhandig kort na opname (bijv. tijdens het opnamegesprek) deel 1 van het pakketje: de brief met onderzoeksinformatie, informed consent, vragenlijst 1 en twee antwoordenveloppen. Dit kan aselect voor elke opgenomen patiënt, exclusief de dagopnames. Deel 2 van het pakketje (vragenlijst 2 met antwoordenvelop) toevoegen aan het fysieke dossier van de patiënt. Indien een patiënt deelneemt aan het onderzoek: getekend informed consent en vragenlijst 1 innemen. Plak op de informed consent de patiëntensticker van de patiënt in het daarvoor aangegeven kader. Plak op de lijst met codenummers (bijlage 5) de patiëntensticker achter het codenummer dat ook op het pakketje van de patiënt staat. N.b.: het is ook mogelijk om de patiëntenstickers te plakken alvorens de patiënt wordt benaderd. Leg de informed consent en de ingevulde vragenlijst 1 in de daarvoor bestemde verzameldoos. Indien een patiënt uiteindelijk toch niet deelneemt aan het onderzoek: hele pakketje innemen en weggooien 11

13 Stap 2: Bij ontslag van een geïncludeerde patiënt Bij ontslag deel 2 van het pakketje uitreiken: vragenlijst 2 + bijbehorende antwoordenvelop. Met ontslag bedoelen we het moment dat de patiënt de deelnemende ziekenhuisafdeling verlaat: dit is dus niet per definitie het moment dat een patiënt naar huis gaat. Voor het verhogen van de respons vult de patiënt vragenlijst 2 bij voorkeur in het ziekenhuis in. Neem de vragenlijst indien mogelijk vóór het ontslag nog in en leg deze in de verzameldoos. Indien de patiënt de vragenlijst thuis invult kan hij/zij deze kosteloos terugsturen naar afdeling IQ healthcare via de bijgevoegde retourenvelop. Indien een patiënt alsnog besluit om niet meer deel te nemen, of dit is om medische redenen niet meer mogelijk: Lege vragenlijst innemen en weggooien. Kruis op de lijst met codenummers aan dat de betreffende patiënt afziet van deelname. Let op: Deze vragenlijst mag niet meer gebruikt worden voor een andere patiënt omdat het betreffende codenummer dan niet meer uniek is! De contactpersoon: Stuurt eenmaal per week alle ingevulde informed consents en vragenlijsten terug naar afdeling IQ healthcare via bijgeleverde A4 antwoordenveloppen. 12

14 Schematisch overzicht logistiek patiëntvragenlijsten Onderzoekspakket per patiënt Deel 1: Opname Informatie over het onderzoek Informed consent Vragenlijst 1: opname 2 antwoordenveloppen Deel 2: Ontslag Vragenlijst 2: ontslag 1 antwoordenvelop Let op: Elk pakket heeft een eigen ID-code. Deze code staat bovenin elk document weergegeven, en is na tekenen van het informed consent uniek voor de betreffende patiënt. Dit waarborgt dat wij de anonimiteit van de patiënt kunnen waarborgen en toch de gegevens die bij elkaar horen kunnen koppelen. Het is daarom belangrijk dat de juiste formulieren aan de juiste patiënt worden gegeven Stap 1. Bij opname van een patiënt (géen dagopnames): 1. Deel 1 opname (onderzoeksinformatie, informed consent, vragenlijst 1, en 2 antwoordenveloppen) uitreiken 2. Het resterende pakket (deel 2) toevoegen aan het fysieke dossier van de patiënt a. Indien deelname: getekend informed consent en vragenlijst 1 innemen. Plak een patiëntensticker: Op het informed consent Achter het juiste codenummer op de lijst met codenummers Leg de informed consent en de vragenlijst daarna in de daarvoor bestemde verzameldoos b. Indien geen deelname: Hele pakketje innemen en verwijderen Stap 2. Bij ontslag van een geïncludeerde patiënt: 1. Deel 2 ontslag (vragenlijst 2 en antwoordenvelop) uit het fysieke dossier uitreiken aan de reeds geïncludeerde patiënt 2. a. Bij voorkeur in laten vullen in het ziekenhuis en innemen vóór ontslag. De ingevulde vragenlijst in de daarvoor bestemde verzameldoos leggen. Indien de patiënt de vragenlijst thuis invult kan hij/zij deze terugsturen via de bijgevoegde retourenvelop b. Indien een patiënt afziet van deelname, of indien een patiënt i.v.m. medische redenen niet meer kan deelnemen: Lege vragenlijst innemen en weggooien. Op de lijst met codenummers aankruisen dat de patiënt afziet van deelname. Let op: Deze lege vragenlijst mag niet meer gebruikt worden voor een andere patiënt omdat het betreffende codenummer dan niet meer uniek is! De contactpersoon: Stuurt 1x per week de ingevulde informed consents en de vragenlijsten afzonderlijk van elkaar via bijgeleverde antwoordenveloppen naar afdeling IQ healthcare 13

15 8. TEGEMOETKOMINGEN AAN DE AFDELING Ongeveer vier tot zes maanden na afronding van de dataverzameling ontvangt u een rapport waarin we de bevindingen van uw afdeling beschrijven naar aanleiding van de resultaten uit de patiëntmetingen, de medewerkers vragenlijsten en de interviews. Na afronding van de studie ontvangt u tevens een eindrapport waarin de uitkomsten van de studie zijn beschreven. Hiermee kunt u de resultaten van uw afdeling in een breder perspectief plaatsen. U levert door uw deelname een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke debat over taakherschikking De deelnemende afdeling ontvangt na volledige afronding van het onderzoek een geringe financiële tegemoetkoming van 250,- 14

Monitoren of dit wordt uitgevoerd

Monitoren of dit wordt uitgevoerd Protocol dataverzameling CQI Naasten op de Intensive Care schriftelijke en digitale versie Taken en verantwoordelijkheden onderzoeker/kwaliteitsmedewerker Versie voor CQI-vragenlijst 5.0 Oktober 2014 Taken

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie

Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3

Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3 Worthy Assistants onderzoek: Vragenlijst 3 Opname Ontslag 1 maand na ontslag 3 maanden na ontslag Contactpersoon: Marijke Timmermans Bianca Meijne Irma Maassen Afdeling IQ healthcare 114 Radboudumc WA,114

Nadere informatie

Samenwerking in academisch netwerkenrken

Samenwerking in academisch netwerkenrken Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academisch netwerkenrken Goed gedrag in wetenschappelijk onderzoek Dr. Anke Persoon, coördinator UKON, afdeling ELG,

Nadere informatie

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care

Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Bijlage 1 Instructie verpleegkundigen die familieleden en andere naasten om medewerking vragen aan het onderzoek Naasten op de Intensive Care Oktober 2014 Vraag Wanneer informeer ik naasten? Welke personen

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Het MILON onderzoek Mindfulness bij longkanker

Het MILON onderzoek Mindfulness bij longkanker Het MILON onderzoek Mindfulness bij longkanker De diagnose longkanker is ingrijpend en roept vaak emoties en reacties op. Niet alleen bij de patiënt, maar ook bij zijn of haar naasten. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Wat zijn uw ervaringen? Informatie voor mantelzorgers Wat houdt het onderzoek in? Er kan nog veel verbeteren

Nadere informatie

Informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van psychologische behandeling bij dwangklachten.

Informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van psychologische behandeling bij dwangklachten. 1 Informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van psychologische behandeling bij dwangklachten. Geachte heer, mevrouw, Bij u is na de intakeprocedure de diagnose obsessief-compulsieve

Nadere informatie

Refereerbijeenkomst. Onderzoek Taakherschikking & kostprijzen. drs. A.J. (Arjan) Kouwen Adviseur 140204_V1.0

Refereerbijeenkomst. Onderzoek Taakherschikking & kostprijzen. drs. A.J. (Arjan) Kouwen Adviseur 140204_V1.0 Refereerbijeenkomst Onderzoek Taakherschikking & kostprijzen drs. A.J. (Arjan) Kouwen Adviseur 140204_V1.0 Inhoud presentatie Introductie onderzoek Onderzoeksproces, tijdspad en fase Beroepsontwikkeling

Nadere informatie

Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland

Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland Informatie voor de verloskundige Het doel van deze Deliver

Nadere informatie

Wat moet ik doen als assistente?

Wat moet ik doen als assistente? Wat moet ik doen als assistente? Ruggespraak Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Huisartsgeneeskunde, Huisartsopleiding Dorpsstraat 12-14 3732 HJ Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Meedoen aan de studie Zicht op gewicht

Meedoen aan de studie Zicht op gewicht VOEDING & DIEET Meedoen aan de studie Zicht op gewicht Informatie voor deelnemers Meedoen aan de studie Zicht op gewicht U bent uitgenodigd om mee te doen aan een studie. Of u deelneemt of niet, is helemaal

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING)

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) PATIËNTENINFORMATIE TRACING Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) Geachte heer/mevrouw, Bij de behandeling van uw diabetes gebruikt u op dit moment de real time continue

Nadere informatie

Discussiebijeenkomst WAT KOM JE TEGEN BIJ EEN COPD PATIËNT MET ERNSTIGE ZIEKTELAST

Discussiebijeenkomst WAT KOM JE TEGEN BIJ EEN COPD PATIËNT MET ERNSTIGE ZIEKTELAST Discussiebijeenkomst WAT KOM JE TEGEN BIJ EEN COPD PATIËNT MET ERNSTIGE ZIEKTELAST Vrijdag 23 september 2016 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met Universitair Centrum Chronische Ziekten

Nadere informatie

UMC St Radboud. Dubbeltaakonderzoek. Parkinson

UMC St Radboud. Dubbeltaakonderzoek. Parkinson UMC St Radboud Dubbeltaakonderzoek bij Parkinson Patiënteninformatie U ontvangt deze folder omdat u de polikliniek Neurologie van het UMC St Radboud te Nijmegen bezocht in verband met de ziekte van Parkinson.

Nadere informatie

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk?

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Folder voor patiënten Een project van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG, in samenwerking met de afdeling klinische

Nadere informatie

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25!

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! 1 Informatiebrief CONNECT-IN studie (De effecten van CenteringPregnancy in Nederland) NL44319.058.13 Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! Geachte mevrouw, Wij vragen u

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Onderzoeksreglement Deliver studie

Onderzoeksreglement Deliver studie 1. Algemeen 1.1 Doel onderzoeksreglement Dit onderzoeksreglement regelt de rechten en verplichtingen van de bij de Deliver-studie betrokken partijen voor zover het betreft het verwerken van de onderzoeksgegevens

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Een onderzoek naar de behandeling van angst- en stemmingsklachten. Informatie voor deelnemers Drs. L. Kool Dr. A. van Straten

Nadere informatie

Inzage en afschrift medisch dossier

Inzage en afschrift medisch dossier Inzage en afschrift medisch dossier Uw aanvraag gemini-ziekenhuis.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG

Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG November 2015 Jaargang 4 editie 10 Nieuwsbrief Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG Zich de wet (laten) voorschrijven Voor een goed werkend gezondheidszorgsysteem is, onder meer, een juiste mix van beroepsbeoefenaars

Nadere informatie

Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland

Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland Informatie voor de cliënt Twintig verloskundige praktijken

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C2. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief INCH-trial

Patiënten-informatiebrief INCH-trial Patiënten-informatiebrief INCH-trial Een onderzoek naar de chirurgische behandeling van een littekenbreuk; het verschil tussen de kijkoperatie en de open operatie wordt onderzocht. Amsterdam, 14 sept 2011

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal. Heeft u bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal. Heeft u bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal Heeft u bezwaar? Inleiding U bezoekt het Radboudumc voor onderzoek en/of behandeling. Om u zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en/of behandelen

Nadere informatie

Deelname aan medischwetenschappelijk. onderzoek

Deelname aan medischwetenschappelijk. onderzoek Deelname aan medischwetenschappelijk onderzoek In het Radboudumc worden patiënten behandeld en verpleegd, zoals in elk ziekenhuis. Maar daarnaast wordt hier medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname van uw kind

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

HITEA Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit. en de gezondheid van leerlingen en docenten

HITEA Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit. en de gezondheid van leerlingen en docenten HITEA Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in basis scholen en de gezondheid van leerlingen en docenten Achtergrond HITEA: Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in basisscholen en de gezondheid van

Nadere informatie

Inleiding Waarom dit onderzoek? Wat is het doel? Wie kan meedoen? Wat betekent deelname?

Inleiding Waarom dit onderzoek? Wat is het doel? Wie kan meedoen? Wat betekent deelname? QLIC-ONderzoek Inleiding We hebben u en uw kind gevraagd mee te doen aan het QLIC-ONderzoek. QLIC-ON staat voor Quality of Life in Childhood ONcology: kwaliteit van leven in de kinderoncologie. In deze

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Titel onderzoek: Kosteneffectiviteit van vroege chirurgie versus fysiotherapie met optionele verlate meniscectomie in oudere patiënten. Een gerandomiseerde multicenter studie. Geachte heer/mevrouw, Via

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / nota Onderwerp Veelgestelde vragen over de Vlaamse Patiënten Peiling in algemene ziekenhuizen Inhoud 1 Vragen met betrekking tot de vragenlijst 3 1.1 Is het zo dat de vragenlijst één en ondeelbaar is?

Nadere informatie

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur

Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur PATIËNTENINFORMATIE Identificatie van vroege tekenen van artrose na een voorste kruisband scheur Geachte heer / mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek UMCG, Martini Ziekenhuis, MCL, MST, Isala Klinieken, UMCU, Catharina Ziekenhuis, Nederland 1 University of California, Los Angeles, Verenigde Staten Informatie Genetic origin of Dupuytren s disease and

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie 18+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke, een unieke

Nadere informatie

ID: Dagboek. Volledige naam van het kind: School: Groep:

ID: Dagboek. Volledige naam van het kind: School: Groep: ID: Dagboek Volledige naam van het kind: School: Groep: Instructies: Uw kind heeft dit dagboek toegestuurd gekregen omdat hij/zij meedoet aan het gezondheidsonderzoek van de HITEA studie waarvoor u toestemming

Nadere informatie

Onderzoek naar blijvende veranderingen in leef - en eetgewoonten bij vrouwen met het polycysteus ovarium syndroom (PCOS) en overgewicht.

Onderzoek naar blijvende veranderingen in leef - en eetgewoonten bij vrouwen met het polycysteus ovarium syndroom (PCOS) en overgewicht. Onderzoek naar blijvende veranderingen in leef - en eetgewoonten bij vrouwen met het polycysteus ovarium syndroom (PCOS) en overgewicht. Geachte mevrouw, Uw behandelend arts heeft u verteld over het onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Juridische notitie. Toestemming jongere niet medisch wetenschappelijk onderzoek. Mr. S.J.C. Höfte. Uitwerking

Juridische notitie. Toestemming jongere niet medisch wetenschappelijk onderzoek. Mr. S.J.C. Höfte. Uitwerking Juridische notitie Toestemming jongere niet medisch wetenschappelijk onderzoek Mr. S.J.C. Höfte Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg doet onderzoek naar het leef- leer- en werkklimaat in residentiële (jeugd)inrichtingen.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Verpleegafdeling Hematologie

Verpleegafdeling Hematologie Verpleegafdeling Hematologie Inhoud Verschillende disciplines 5 Verpleegkundigen 5 Artsen 5 Psychosociale en levensbeschouwelijke zorg 6 Geestelijk verzorger 6 Maatschappelijk werk 6 Psycholoog 6 Psychiater

Nadere informatie

Triggertool dossieronderzoek Reflex Toelichting functionaliteit en werkwijze

Triggertool dossieronderzoek Reflex Toelichting functionaliteit en werkwijze Triggertool dossieronderzoek Reflex Toelichting functionaliteit en werkwijze Versie 1.0 17 april 2014 Triggertool voor dossieronderzoek in Reflex Als nieuwe functionaliteit in Reflex hebben we de triggertool

Nadere informatie

Studie Op Reis Deelnemersinformatie

Studie Op Reis Deelnemersinformatie Studie Op Reis Deelnemersinformatie Versie 4, 1 december 2010 Het LUMC, het HagaZiekenhuis, het Medisch Centrum Haaglanden, het Groene Hart Ziekenhuis, de Reinier de Graaf Groep, het Bronovo in Den Haag,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Zorg Thuis bedoeld? De CQI Zorg Thuis is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten zoals die wordt waargenomen

Nadere informatie

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit Oktober 2014 Oktober 2015 Contactinformatie Het onderzoeksteam:

Nadere informatie

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis

Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Spoelen of darm verwijderen voor geperforeerde diverticulitis Laparoscopische peritoneale lavage of resectie voor gegeneraliseerde peritonitis bij geperforeerde diverticulitis: een landelijke multicentrum

Nadere informatie

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum Short Stay Unit Binnenkort wordt u opgenomen op de Short Stay Unit (SSU) van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de unit, de bezoekregeling en andere

Nadere informatie

HET EFFECT VAN IVF KWEEKMEDIA OP DE GEN-ACTIVITEIT IN DE PLACENTA EN DE INVLOED HIERVAN OP HET GEBOORTEGEWICHT

HET EFFECT VAN IVF KWEEKMEDIA OP DE GEN-ACTIVITEIT IN DE PLACENTA EN DE INVLOED HIERVAN OP HET GEBOORTEGEWICHT HET EFFECT VAN IVF KWEEKMEDIA OP DE GEN-ACTIVITEIT IN DE PLACENTA EN DE INVLOED HIERVAN OP HET GEBOORTEGEWICHT Door middel van deze folder willen wij u informatie geven over een onderzoek getiteld Het

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Geachte mevrouw / mijnheer, U bent getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt onderzoek

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Reumatische ziekten (EOV)

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Reumatische ziekten (EOV) Verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Reumatische ziekten (EOV) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname op de verpleegafdeling EOV van de afdelingen Interne Geneeskunde en Reumatische

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie Intensive Care Bezoekersinformatie Algemene informatie Inleiding Uw familielid of naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Intensive Care ook wel afgekort als IC. Letterlijk betekent Intensive Care intensieve

Nadere informatie

Patiëntinformatie brief

Patiëntinformatie brief Patiëntinformatie brief Studie naar de effectiviteit van percutane drainage als behandeling van acute cholecystitis. Geachte heer, mevrouw, U bent door uw behandelend arts gevraagd mee te doen aan een

Nadere informatie

Delirium Preventie Onderzoek met Haloperidol op de Intensive Care

Delirium Preventie Onderzoek met Haloperidol op de Intensive Care Versie 4 14-04-2013 Patiënteninformatiebrief voor de patiënt Delirium Preventie Onderzoek met Haloperidol op de Intensive Care Geachte mevrouw/meneer, Wij willen u vragen of u mee wilt doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken?

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Kan de zelfafnameset het uitstrijkje vervangen? IMPROVE Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Uitnodiging voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. www.hpvzelfafname.nl

Nadere informatie

Uw traumateam. Even voorstellen. mca.nl

Uw traumateam. Even voorstellen. mca.nl Uw traumateam Even voorstellen mca.nl Inhoudsopgave Het traumateam 3 Spoedeisende hulp 4 Intensive care, verpleegafdeling traumachirurgie en acute opnameafdeling 4 Gespecialiseerd in verzorging en behandeling

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 SUPER-studie Rode Kruis Ziekenhuis versie 3 dd 20 december 2012

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 SUPER-studie Rode Kruis Ziekenhuis versie 3 dd 20 december 2012 Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 Onderzoek naar behandeling van etalagebenen Geachte heer/mevrouw, december 12 Uw arts heeft de diagnose etalagebenen (claudicatio intermittens)

Nadere informatie

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Patiënt informatiebrief Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Informatieboekje. GRIP- Studie GRoente Inname Peuters

Informatieboekje. GRIP- Studie GRoente Inname Peuters Informatieboekje GRIP- Studie GRoente Inname Peuters Contactgegevens Onderzoeksteam Prof. Dr. Ir. Kees de Graaf (hoofdonderzoeker Humane Voeding) Dr. Gerry Jager (Universitair Docent) Ir. Victoire de Wild

Nadere informatie

MijnAVL implementatie van en onderzoek naar een patiëntenportaal. Drs. W. Kuijpers Drs. L. Kooij

MijnAVL implementatie van en onderzoek naar een patiëntenportaal. Drs. W. Kuijpers Drs. L. Kooij MijnAVL implementatie van en onderzoek naar een patiëntenportaal Drs. W. Kuijpers Drs. L. Kooij EN DE ZORG? Gebruik van Internet 94 % van alle zorggebruikers maakt gebruik van internet 66% zoekt informatie

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Gegevens organisatie Branche Gezondheidszorg Overige gegevens WEP Korte titel functie/wep Onderzoeker/projectleider Overdracht Vestigingsplaats WEP Groningen Ervaring

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek?

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Inhoud Pagina Inleiding... 2 Medisch wetenschappelijk onderzoek... 3 Waarom zou u meedoen... 4 Onderzoeksfasen... 5 Medisch Ethische Commissie...

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Verpleegafdeling Heelkunde

Verpleegafdeling Heelkunde Verpleegafdeling Heelkunde In overleg met uw behandelend arts is besloten tot opname op de verpleegafdeling Heelkunde van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over de opname. Meer algemene

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK Medische fouten, incidenten en meldingsplicht voor specialisten en AIOS Vrijdag 8 juni 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 8 juni 2012 de cursus

Nadere informatie

Gezondheidseffecten van palingconsumptie

Gezondheidseffecten van palingconsumptie Gezondheidseffecten van palingconsumptie Informatiebrochure Deze brochure bevat informatie over een nieuw wetenschappelijk onderzoek, namelijk de Vissersstudie. De informatie is bedoeld voor palingconsumenten

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Informatie folder voor zwangere patiënten met een leveradenoom Geachte

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI CVA

Werkinstructies voor de CQI CVA Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Informatie over Exoom sequencing

Informatie over Exoom sequencing Informatie over Exoom sequencing Exoom sequencing is een nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. De volgende onderwerpen komen aan bod: Om de

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE Titel van het onderzoek: Ontrafelen van het mechanisme achter ziekenhuis-gerelateerd functieverlies (Hospital-ADL studie). Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Uw arts vermoedt dat u de ziekte sinustrombose heeft. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan

Nadere informatie

Welkom op afdeling longziekten B22

Welkom op afdeling longziekten B22 Welkom op afdeling longziekten B22 Uw verblijf op afdeling B22 Verpleegafdeling B22 is een afdeling waar patiënten verblijven met een aandoening aan de longen en luchtwegen en daarvoor behandeld worden.

Nadere informatie