Jaarstukken JAV 2015, verslagen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken JAV 2015, verslagen 2014"

Transcriptie

1 Jaarstukken JAV 2015, verslagen 2014 Inhoud Uitnodiging pag 2 Notulen JAV 2014 pag 3 Jaarverslag bestuur pag 6 Jaarslag CTL pag 7 Jaarverslag JC pag 10 Jaarverslag PPC pag 12 Verslag activiteiten pag 14 Ereleden van DOK pag 21 1

2 Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering DOK Dinsdag 17 maart uur, cafe de Vink (Schaapsweg 9) 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen jaarvergadering Post 5. Bespreking jaarverslagen commissies Herziening statuten Het bestuur vraagt goedkeuring van de nieuwe statuten (zie website) 7. Bespreking exploitatie overzicht penningmeester over 2014 a. Verslag van de kascommissie. b. Verkiezing nieuw lid kascommissie. Michel Roelofs treedt af, Joachim van de Born mag het nog een jaar doen. c. Ledenaantallen. 8. Bestuursbeleid. a. Enquête b. Veiligheid c. Nieuwsbrief d. Financieel beleid e. Kleding TC en JC 9. Bespreking begroting Verkiezing bestuursleden. Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Peter Schaap Aftredend en herkiesbaar: Michel Klok. Het bestuur draagt Jeroen Telders voor als voorzitter en zoekt voor de functie van algemeen lid nog een kandidaat 11. Eventuele voorstellen van leden (schriftelijk indienen voor 25 februari bij het secretariaat: t Zandwater 1, 6732 EJ Harskamp of per mail aan 12. Rondvraag 13. Sluiting, waarna napraten onder genot van een hapje en een drankje De stukken voor de vergadering kunnen (liefst per mail) worden opgevraagd bij de secretaris: adres zie bij agendapunt 11 2

3 NOTULEN JAV DOK 6 maart Opening Aanwezig: Bestuur: Peter Schaap (voorzitter), Jeroen Telders, Michel Klok, Astrid Groenveld, Anke vd Wardt, Ineke Reidsma, Henk Winkelhorst, TC: Karin vd Lingen, Harry Timmerman, Mariëlle Roelofs, Cees Gouw, Saskia van Bruxvoort, Victor vd Craats, Annelijne Hamminga, Melissa van Alff, Daisy Kamminga, Carla Reidsma, Jojanneke vd Boom, Joachim vd Born. PPC Anja van Gemert, Pauline Jansen, Alex Beukhof, CBW: Dicky Roelofs, JC: Joyce Diepeveen, LA: Rinske Westerhout, Angelique Braafhart. Michel Roelofs, Dolf Smits, Gerda Smits, Marius Verschuur Afgemeld: Bea van Eck, Linda van Holland, Dick vd Mark, Bram de Groot, Femke van Dijk, Alja Key, Annelies Spierings, Karin Arends, Jolanda vd Meyden, Jantine Budding, Gerlieke Schaap, Peter Hey, Nelleke Hey. Peter opent de vergadering met een korte video over giraffen: het is ongelooflijk wat je met elkaar kunt bereiken. 2- Mededelingen Geen mededelingen 3- Notulen 4 juni 2013 Gerda Smits heeft per mail aangegeven dat ze de notulen te zakelijk vindt en dat de sfeer en het verloop van de vergadering niet juist weergeven. Ineke geeft aan dat het haar onmogelijk was de emoties allemaal correct weer te geven en heeft er daarom voor gekozen alleen een feitelijk verslag te noteren. Gerda heeft in deze brief een voorstel voor een in de notulen op te nemen tekst gedaan. Naar enige discussie en een stemming wordt besloten onderstaande tekst van Gerda alsnog op te nemen in dit verslag, met de vermelding dat het de tekst van Gerda is. Gerda Smits is tijdens de jaarvergadering van 7 maart 2013 voorgedragen als erelid maar heeft dit in beraad genomen. Het bestuur vraagt aan Gerda of zij het erelidmaatschap alsnog wil aanvaarden. Gerda gaat akkoord en krijgt daarop het woord en vertelt dat zij veel moeite heeft gehad met de aanvaarding van dit erelidmaatschap. Voor Gerda staat het aanvaarden van haar erelidmaatschap niet los van de weerstand waar het bestuur met Cees Gouw, Dolf Smits, Henk Winkelhorst, Harry Timmerman, Steef Otten, Ineke Reidsma en Anke van der Wardt mee te maken hebben gehad binnen de vereniging. Het feit dat er geen enkele waardering en/of respect vanuit de vereniging (en de BACO) is voor dit bestuur, doet haar veel pijn. Dit bestuur is het benoemen van knelpunten in de vereniging niet uit de weg gegaan, al was niet iedereen daar gelukkig mee. Een bestuur met een duidelijke visie, een bestuur dat DOK weer gezond heeft gemaakt. Dit verdient waardering. Daarom scheurt Gerda symbolisch een oorkonde voor het erelidmaatschap in 4 delen. Hiermee geeft zij aan dat ook Dolf, Cees en Henk een onderscheiding verdienen na meer dan 20 jaar besturen. Gerda beseft dat niet iedereen het altijd eens is geweest met beslissingen van dit bestuur maar hoopt dat de vereniging in de toekomst op een respectvolle wijze alsnog invulling kan geven aan de waardering voor de inzet en resultaten van deze bestuursleden. Tevens heeft Gerda aangegeven dat Alex op PERSOONLIJKE TITEL het oude bestuur heeft bedankt, en dat er verkiezing van BESTUURS leden moet staan. Beide punten worden aangepast. In de presentie lijst moet Herma Smid veranderd worden in Heine Smit. Alex vraagt de notulen van de vergadering van vandaag eerder te verspreiden. Het bestuur zegt dit toe en verzoekt de vergadering aanvullingen daarop zsm aan de secretaris te mailen. 4- Post Op 6 juni 2013 is er een mail van Gerda Smits ontvangen met de letterlijke tekst van haar toespraak bij het aanvaarden van het erelidmaatschap op 4 juni. Deze brief is gearchiveerd. Op 25 februari is er een mail binnen gekomen van Femke van Dijk met een aanvulling /verbetering op het verslag van de activiteiten door de TCR. Deze mail is doorgestuurd aan de TCR. 3

4 Op 2 maart is er per mail een brief van Gerda Smits binnen gekomen met een aantal voorstellen voor wijzigingen van de notulen van 4 juni 2013 (zie bij de bespreking van deze notulen) 5- Bespreking jaarverslagen commissies Peter Schaap presenteert enkele punten uit de verslagen van de commissies zoals ze in de jaarstukken zijn opgenomen. Hier worden alleen de vragen weergegeven. - CTL: Dolf adviseert het probleem rond de zaal in Kernhem (en andere toekomstige problemen) niet alleen bij Margot Dekker maar vooral bij het bestuur van Sportservice nee te leggen. - PPC: de Hoogvliet-actie heeft weinig opgeleverd, de boni-actie leverde 1035,00 op. - JC: Alex meldt kort na het DOK kamp altijd leuke reacties via facebook tegen te komen. Daisy geeft aan op een vraag waarom de JC activiteiten niet in het DOK activiteitenschema staan, dat ze wel degelijk aan de TCR zijn doorgegeven. - TC: Gerda Smits mist in het verslag van de activiteiten het feit dat Kim Otten deelnam aan het NK rhönrad in Amerika. Hoewel ze niet voor DOK uitkwam was ze wel lesgever bij DOK. 6- Huldigingen Dit jaar zijn er veel jubilea te vieren: De volgende lesgevers doen dit al 5 jaar bij DOK: Linda van Holland, Annelies Spierings, Kirsten van Schinkel, Kris de Groot, en Daisy Kamminga. Voor allen een fleurige attentie. Daisy Kamminga is ook al 5 jaar lid van de JC. 10 jaar (zij het onderbroken) heeft Karin van de Lingen lesgegeven, ook voor haar een bloemetje. De volgende personen zijn door de BACO naar voren geroepen (indien aanwezig) en toegesproken: Rina Viets, 10 jaar technisch coördinator. Ineke Reidsma 15 jaar bestuurslid. John Apon 20 jaar volleybal lesgever. Mariëlle Roelofs 10 jaar JC lid, waarvoor de BACO haar het sterlidmaatschap toekent, met speldje en oorkonde. Femke Denekamp 10 jaar TC lid, ook zij krijgt hiervoor het sterlidmaatschap, met speldje en oorkonde. Tenslotte geeft de BACO aan Kirsten de pluim, omdat ze in haar eentje zoveel jazz lessen geeft. Daarna spreekt Peter Schaap Alex toe die na 30 jaar afscheid heeft genomen van zijn trampolinelessen. Peter Schaap spreekt vervolgens eerst Dolf Smits en daarna Cees Gouw toe, omdat de BACO hen heeft voorgedragen als erelid van DOK. Bij acclamatie stemt de vergadering hiermee in. Dolf en Cees krijgen daarop het erelidmaatschap van DOK uitgereikt, met speldje en oorkonde. Beiden spreken de vergadering in een dankwoord toe. 7- Herziening statuten en huishoudelijk reglement Het bestuur vraagt leden om hier mee aan de gang te gaan. Eerst moeten de statuten worden herzien, en nadat deze zijn goedgekeurd kan er aan het huishoudelijk reglement worden gewerkt. Vorig jaar hebben Rina Viets en Peter Heij zich opgegeven, Joachim wil ook wel meedoen. 8- Exploitatie overzicht 2013 Vragen n.a.v. de uitgedeelde stukken: Alex vraagt waarom er zo weinig aan materialen is uitgegeven: dit komt omdat deels aanschaf over het einde van het jaar heen is geschoven. Cees merkt op dat de verhoging van de contributie niet was meegenomen in de begroting voor 2013, de penningmeester bevestigt dit en licht toe dat mede daardoor ook dit jaar een batig saldo is ontstaan. a. Verslag kascommissie De kascommissie, bestaande uit Rina Viets en Michel Roelofs is tevreden en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen, de vergadering gaat akkoord. b. Verkiezing nieuw lid kascommissie Rina is aftredend, Michel blijft nog een jaar en Joachim vd Born geeft zich op als nieuw lid voor de komende twee jaar. c. Ledenaantallen. Deze lijken zich te stabiliseren: 2012: 865, 2013: 825, 1014: 865 d. Bespreking begroting

5 Cees vraagt waarom er voor professionalisering slechts 1700 euro is opgenomen. Peter antwoordt: omdat er nog geen concrete plannen zijn. Er wordt wel veel geld aan opleidingen uitgegeven, wat in feite ook professionalisering is. Misschien moet dat voortaan anders inzichtelijk worden gemaakt. Cees vraagt naar de 1175,00 ontwikkeling beleid: Peter antwoordt dat er een enquête op de planning staat. Op een vraag over de wedstrijdgelden meldt Anke dat de inkomsten zijn opgenomen in de contributie omdat het in de praktijk lastig te scheiden is in de administratie. Dolf vraagt of er voor de peuterouders bondscontributie wordt betaald: de penningmeester antwoordt dat dit inderdaad zo is, maar dat de peuter vervolgens geen contributie aan de bond betaalt. 9- Bestuursbeleid Peter ligt de plannen voor komend jaar toe, vooral het plan om een enquête te houden. Cees adviseert het bestuur ondersteuning bij de HAN te zoeken en zal een contactpersoon doorgeven aan Peter. De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde beleid en de begroting voor Verkiezing bestuursleden Ineke Reidsma en Astrid Groeneveld zijn statutair aftredend en herkiesbaar, het bestuur stelt voor Henk Winkelhorst te benoemen met als enige taak DOK binnen Turnstede te vertegenwoordigen. De drie bestuursleden worden vervolgens onder applaus herkozen respectievelijk gekozen. 11- Voorstellen van ouders Er zijn geen voorstellen binnengekomen. 12- Rondvraag Saskia vraagt hulp bij het NK rhönrad dat op 8 maart 2014 plaats vindt. Michel Roelofs adviseert professionele hulp bij het maken van de enquête. Dolf vraagt iets over juryleden: er gaan er 8 starten met een cursus jureren dames turnen. Marlies vraagt of er nog gegadigden voor deelname aan de Sportclub Extra les zijn. Dicky vraagt aan haar door te geven als er sleutels worden doorgegeven aan een ander. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Tot slot is er nog gelegenheid na te praten onder genot van een hapje en een drankje. Ineke Reidsma, 12 maart

6 Jaarverslag bestuur Samenstelling bestuur Op 1 januari 2014 bestond het bestuur uit: Ineke Reidsma (sinds 1999, secretariaat) Anke van de Wardt (sinds 2005, penningmeester) Peter Schaap (sinds juni 2013, voorzitter) Jeroen Telders (sinds juni 2013, lid) Astrid Groeneveld (sinds juni 2013, lid) Michel Klok (sinds juni 2013, lid, vertegenwoordiger Turnstede) 2- Vergaderingen Ook in dit jaar zijn er weer 10 bestuursvergadering geweest en organiseerde het bestuur de JAV en tweemaal een gecombineerde vergadering in juni en november. In de vergadering zijn we naast alle te regelen zaken bezig geweest met onder andere: o Het onderwerp veiligheid, dat terug kwam in de gecombineerde vergadering en ook in deze JAV. o Brainstormen over een enquête, die eind 2014 klaar was. o Er is dit jaar een aantal malen met de TCR gesproken, zowel in de complete bestuursvergadering als ook in een bespreking met een deel van het bestuur. De voorzitter heeft met de webmaster een overleg gehad. Een aantal commissies hebben een deel van de vergadering van het bestuur bijgewoond: de PPC, de JC De voorzitter heeft een kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder Johan Weijland gehad DOK is betrokken geweest bij de oprichting van het sportforum De vertegenwoordiger binnen Turnstede woonde een aantal bestuursvergaderingen van Turnstede bij. 3- Activiteiten van het bestuur in 2014 a. In 2014 maakte het bestuur werk van het voornemen meer voeling met de vereniging te onderhouden door bijwonen van lessen. b. Het bestuur woonde alle door DOK georganiseerde wedstrijden in Ede bij, onder andere het NK rhönrad, de finale van de vierde divisie en de onderlinge dokwedstrijden. c. Er is veel tijd en energie gestoken in het opstellen, organiseren en verwerken van een enquête onder de (ouders van de) leden. De resultaten worden op de JAV besproken. d. Begin van het vastleggen van diploma s van lesgevers, assistenten en juryleden. e. Opstarten van een digitale nieuwsbrief, de eerste is in januari 2015 verschenen. f. In samenwerking met de webmaster is er een lijst aangelegd van mailadressen t.b.v. een digitale nieuwsbrief. g. De voorzitter heeft zich in een kleine commissie bezig gehouden met een herziening van de statuten aan de hand van het format van de KNGU. Deze worden deze JAV in concept gepresenteerd. h. In samenwerking met de CTL is er gekeken naar de assistenten vergoedingen. i. Alle declaratieformulieren zijn aangepast en nu eenvoudiger te verwerken voor penningmeester en secretaris. j. Het regelen van een kerstattentie. k. Het uitzoeken van de mogelijkheden voor nieuwe kleding voorde TC, aangezien de oude pakken niet meer leverbaar zijn. l. Het punt catering bij wedstrijden in de Peppel heeft ook veel tijd gekost. Ineke Reidsma, secretaris, 18 februari

7 Jaarverslag CTL 2014 De CTL bestond in 2014 uit de volgende personen: - Jolanda Bos - Jojanneke v.d. Boom - Astrid Groeneveld Vanaf april 2014 is Mariëlle Roelofs in de CTL gekomen. Januari: - Nieuwe lesgever naast Victor op de jongensselectie van maandag: Ina Broertje - Afhandeling klachten Februari: - Bespreken taakverdeling CTL - Mariëlle Roelofs is vandaag bij de vergadering om te kijken of de CTL werkzaamheden iets voor haar zijn. - Bespreken van het jaarverslag - CTL nieuwsbrief komt ter sprake - Rhönradlessen willen graag naar een andere zaal. Mogelijkheden zijn klein. Reehorst is niet mogelijk en bij de Ceelman van Ommerenweg is geen opberggelegenheid voor de raderen. Deze zalen zijn geschikt vanwege de houten vloeren. Maart: - Afhandeling klachten - Eerste opzet zaalaanvraag - Gesprek over selectie acrogymnastiek April: - Afhandeling van klachten. - Er wordt een gesprek gepland met de ouders van de acrogym lessen. - Vergoedingenvoorstel assistenten gaat naar het bestuur. Wanneer je op de middelbare school zit en je hebt de cursus gedaan krijg je betaald. 1 betaalde assistent per les. Wanneer er meer dan 15/16 kinderen op een les zitten dan 2 betaalde assistenten. Wanneer je de cursus nog volgt krijg je niet betaald. - Gekeken naar mogelijkheden voor extra lessen free-running. - Gekeken naar 2 e selectieles trampolinespringen. - Zaalaanvragen: moet voor 1 mei bij SSE zijn. Er is een afspraak gepland met SSE op 28 april. - De 12+ selectiegroep turnen wordt te groot. Gesprek plannen met de selectieleiding. Mei: - Gesprek geweest met trampolinelesgever van de reguliere les. - Gesprek met potentiële nieuwe lesgevers Laura v.d. Kamp en Sanne van Veldhuizen. - Lesroosterzaken: nog veel open uren voor het volgende seizoen. Namen van nieuwe lesgevers: Sharon van de Kamp en Livia Kempkens. - Carina de Hullu gaat tot de zomervakantie de lessen meisjes 8/9 en meisjes 12+ geven op de dinsdag in de Maandereng. - Gesprek plannen met afdeling rhönrad, over indeling en zaal volgend seizoen. - Klachtenafhandeling - Zaalaanvraag is verzonden 7

8 Juni: - SCE gaat veranderen van zaal. Brief opstellen en versturen naar ouders. - Livia Kempkens en Sharon v.d. Kamp gaan na de zomervakantie kleuters en meisjes 6/7 jaar geven op de dinsdag in de Maandereng - Er komt een 2 e selectieles trampolinespringen. Deze les zal gegeven worden door Anneke van Haren en Rik Winters. De les is op dinsdag van uur in de Maandereng - Er komt een selectieles voor de acrogymnastiek. Deze les wordt gegeven in Turnstede op zaterdag van uur. Laura van de Kamp en Sanne van Veldhuizen zullen deze lessen gaan geven. De selectieles van maandag verandert dan in een Demo-les. - Linda van Holland en Melissa van Alf gaan de wedstrijdles om de week geven. Pauline Budding zal de les iedere week gaan geven. - Op vrijdag zal het jongensuur jaar opgeheven worden. Dit uur zal veranderen in een extra freerunning uur. Brief opstellen en versturen naar ouders. - De jongenslessen van de dinsdag kunnen niet verhuisd worden naar Kernhem. We gaan dan met de herfstvakantie naar de Essenburg. Er kan een extra uur free-running aan vastgeplakt worden. - Wanneer de jongens op dinsdag uit de Ridderhof zijn is er meer ruimte voor de rhönrad selectie. - Gesprek met Rik Winters en Anneke van Haren: de indeling op de zaterdag trampoline veranderd zodat het beter werkbaar zal worden voor iedereen. - Door de grote van de selectiegroep turnen dames 12+ wordt er gekozen voor twee groepen op de maandag. - Nog steeds veel open lessen voor het volgende seizoen. Jojanneke neemt contact op met Jarmke Hulsegge, Laura van de Kamp en Sven van Bruxvoort. Astrid neemt contact op met Heidi van Egdom, Minka Zivkovic en Gerlieke Schaap. We gaan gesprekken plannen. - Gesprek geweest met Kirsten Schinkel: samen een goede indeling voor het nieuwe seizoen gemaakt met een aantal extra lessen en de 16+ selectie komt te vervallen. - Planning activiteiten volgend seizoen - Na de kerstvakantie zullen de lessen van de Blijdestein naar de Wulplaan gaan. - De les conditiegymnastiek van de donderdag gaat van de Peppel naar de Blijdestein - In de zomervakantie, wanneer leiding hun rooster heeft, bij elkaar komen om het nieuwe seizoen rond te maken. Augustus: - Dichten van de open gaten in het rooster. Dit lukt. Maandag: Maandereng: Femke stopt tijdelijk vanwege haar zwangerschap. Astrid Groeneveld en Herma Florissen zullen haar werk overnemen. Rietkampen: Jarme Hulsegge zal meisjes 8/9 en meisjes 10/13 jaar gaan geven. Dinsdag: Maandereng: Laura van de Kamp 8/9 jaar gaan geven en Gerlieke Schaap de meisjes 12+. Bunschoterweg: Laura Terlouw zal deze 2 lessen gaan geven. Kerkweg: Sport Club Extra: Doraleine Schaap en Mariëlle Roelofs zullen de les afwisselend geven. Woensdag: Kernhem: kleuters en meisjes 6/7 en meisjes 8/9 jaar: Joachim van den Born. Meisjes 8/9 en meisjes 12+ jaar: Laura van de Kamp. Maandereng: jongens 6/8 jaar en jongens 9/11 jaar: Jasper en Jelle Vermeulen. Donderdag: Blijdestein: Kleuters en meisjes 6/9 jaar: Doraleine Schaap Meisjes 10 jaar en conditie gymnastiek: Heidi van Egdom. CTL verg. 22 sept. Bij Astrid Vrijdag: Ceelman van Ommerenweg: extra les gestart die gegeven wordt door Daisy Kamminga Maandereng: 2 free running lessen: Victor van de Craats. September: - Doraleine doet de Sport Club Extra een half jaar. Er is een open sollicitatie geweest voor de SCE. We gaan met Cheryl Notman in gesprek. - Wij bezoeken een aantal lessen van jonge lesgevers. Daar waar zorgen zijn ondernemen we actie. 8

9 - Afhandeling klachten. - Aanvraag om stage te lopen bij DOK. - Er moet een voorstel komen over wanneer welke lessen doorgaan tijdens DOK-activiteiten. - Wedstrijdseizoensbrief moet aangepast worden en verspreid worden - Contacten Sport Service Ede lopen weer via de CTL - Sportuurtje Oktober: - Gesprek algemene voortgang Saskia van Bruxvoort. Iets uitbreiding van uren voor de selectiegroepen rhönrad. Afstoting lessen Ridderhof: kleuters en meisjes 6/7 jaar: Marlies Jansen meisjes 8/9 en meisjes 10+ jaar: Joachim van den Born. - Gesprek selectielesgever jongens en free-running: algemene voortgang. - Onrendabele lessen. - Ziekte Saskia van Bruxvoort: vervanging regelen. November: - Declaraties assistenten worden besproken. - Carina de Hullu is een half jaar weggeweest, we nemen weer contact met haar op. - Er vervalt een les op de dinsdag in de Bunschoterweg. Brief opstellen en versturen. - Wisseling leiding wedstrijdles, Pauline Budding stopt en Esmee van Gemert gaat de les overnemen. - Cheryl Notman gaat vanaf november Sport Club Extra geven. Ze wil graag meer uren en we gaan ook kijken naar de mogelijkheden van G-Gym. - Klachtenafhandeling - Cursus niveau 3 komt naar Ede. We stellen een voorstel op voor het bestuur over hoe DOK deze cursus het beste kan betalen en sturen dit naar het bestuur. We stellen een brief op en versturen deze naar mensen die de cursus kunnen gaan volgen. - Cursus niveau 2 is ook in Ede. Ook hier gaan we mensen voor benaderen. Ook daar komt een voorstel voor. Dok betaald de helft als je diploma haalt niveau 2 en ga je door naar niveau 3 krijg je ook de andere helft terug. - We maken een voorstel voor het bestuur voor een extra selectieles turnen voor de 8/9 jarigen. Op dit moment doen de leden van de selectieles en de leden van de wedstrijdles mee aan dezelfde wedstrijden, dit is een onwenselijke situatie. Wij zoeken uit of het haalbaar is en de tweede selectieles is in eerste instantie niet verplicht. - Bettekamp is tijdelijk niet beschikbaar. De volleyballes gaat naar de van Zantenstraat. Leiding en leden zijn op de hoogte gebracht. - Gesprek geweest met De Wegwijzer over les G-gym bij DOK. Cheryl haat 3 proeflessen geven bij De Wegwijzer. De les zal plaatsvinden voor de Sport Club Extra. We moeten kijken naar een beschikbare zaal op de dinsdag tussen uur. - Saskia van Bruxvoort is weer beter. December - Doraleine gaat voor een half jaar naar het buitenland. Gerlieke neemt haar trampolinelessen over en Heidi van Egdom de uren op de donderdag. - De lessen van de Blijdestein worden na de kerstvakantie verplaatst naar Wulplaan. Brief opstellen en versturen. - Klachtenafhandeling - Vrijdag Ridderhof en meisjes 6/7. Roelyne Koolstra gaat cursus niveau 3 doen en is altijd bij deze uren. Saskia gaat haar begeleiden en zal deze 2 uren dus tijdelijk weer geven. - We maken een nieuw declaratieformulier en leggen deze voor aan het bestuur. - We moeten gaan zoeken naar een jongenslesgever. - Rooster bijwerken en naar iedereen versturen. Astrid Groeneveld februari

10 Jaarverslag 2014: Jeugdcommissie (JeeCee) Samenstelling van de JeeCee Naam: Functie: Lid sinds: Nicole Oudsen Voorzitter Oktober 2005 Kevin Verwoert Penningmeester December 2005 Marlies Janssen Materiaalbeheerder en notulist September 2011 Joyce Diepeveen Materiaalbeheer en Hoofd PR Januari 2010 Verslag van de activiteiten in 2014 Activiteit Datum: Bowlen 24 januari 2014 Klimbos 5 april 2014 Schatkids 12 april 2014 Jongerenkamp juni 2014 Sinterklaasfeest 22 november Januari: Bowlen Vrijdagavond van had de jeecee weer een bowlingactiviteit georganiseerd. Voor 10 euro mocht je 1,5 uur bowlen en kreeg je nog een drankje erbij. Helaas waren er voor deze activiteit maar 4 aanmeldingen, maar ondanks de weinige aanmeldingen toch een hele leuke avond. Vooral dat de kinderen nu extra vaak konden gooien. Volgende keer hoopt de jeecee wel dat er weer wat meer kinderen gezellig komen bowlen. 5 April: Klimbos Zaterdag 5 april konden een groot aantal leden en assistenten van DOK zich uitleven op het klimparcours van het Klimbos. Leden door gebruik te maken van het aanbod van de JC om eens gezellig actief bezig te zijn buiten de reguliere gymlessen en assistenten op uitnodiging van het bestuur van DOK als dank voor hun hulp aan de trainers op de lessen. Het parcours was erg uitdagend, maar dankzij de uitleg van het aanwezige personeel en de goede begeleiding van de JC leden werd het een fantastische ervaring. Uiteraard goed gezekerd kon iedereen veilig klimmen, "abseilen", kruipen en van de éne naar de andere boom "tokkelen". Een geslaagde activiteit. 12 April: Schatkids Rond uur zaterdag ochtend 12 april waren alle kinderen die zich hadden opgegeven bij de Schatkids in Veenendaal. We waren met een gezellig klein clubje meiden die allemaal niet weg waren te slaan op alle speeltoestellen. Klimmen, klauteren, bouwen en springen, wat gaat de tijd snel! Op de trampoline met de leiding van de JC kunstjes doen en met z n allen van de glijbaan. Smullen van friet met een snack en lekkere koude limonade! Het was weer een fantastische activiteit voor deze 12 kinderen. 20, 21 en 22 juni: Dok-kamp 10

11 81 kinderen hebben zich dit jaar aangemeld voor het dok-kamp. Ook dit jaar was het weer op de wildwal, het thema van dit kamp was cartoons en tekenfilms. Drie dagen lang mochten kinderen genieten van leuke activiteiten, zoals kennismakingsspellen, bosspel, allemaal verschillende spelletjes ( zoals tekenfilmspel, vakantiespel en het smokkelspel).het was weer een geslaagd kamp. 22 November: Dok-Sinterklaasfeest Ruim 120 enthousiaste kinderen zijn zaterdag 22 november naar sporthal de Maandereng gekomen voor leuke sinterklaas activiteiten zoals zaklopen, pepernoten overbrengen, cadeautjes in de schoorsteen gooien en natuurlijk klimmen en klauteren...het kon allemaal. Sommigen zelfs verkleed (en geschminkt) als zwarte Piet waren de pretoogjes goed te zien en dankzij de jeugdcommissie en een aantal vrijwilligers kon alles in goede banen worden geleid. Uiteraard waren ook Sinterklaas en een aantal zwarte Pieten van de partij. Sint had ze allemaal meegenomen: de Stafpiet, Regelpiet, Boekpiet en gelukkig de Cadeautjespiet en de kinderen luisterden enthousiast naar de vele verhalen van Sinterklaas. Een klein cadeautje aan het einde van de middag maakte het feest compleet. 11

12 Jaarverslag PPC Samenstelling van de PPC in 2014: - Astrid Groeneveld sinds Alex Beukhof sinds Karin Arends sinds Pauline Jansen sinds Anja van Gemert sinds Jannie van Sonsbeek sinds (Jannie is afgetreden per ) 2. De kranten- en radioberichten van de PPC: - Ook dit afgelopen jaar was Astrid Groeneveld de redacteur van DOK wat betreft de krantenartikelen. - De artikelen in de krant worden helaas weinig geplaatst. We zetten in ieder geval ook al onze stukjes op de site van Ede Stad en we sturen onze artikelen ook naar De Edese Post. 3. De PPC-stand: - Bij de DOK-activiteiten staat onze prachtige reclamezuil. De zuil bevat informatiefolders, er wordt een fotoshow gedraaid van de laatste DOK-activiteit en de DOK-film is continu te bekijken. Bij de reclamezuil is het laatste lesrooster te verkrijgen. Natuurlijk maken wij ook gebruik van onze mooie banner en prachtige beachvlaggen! - Bij activiteiten waar veel niet-leden komen, bijvoorbeeld de gyminstuif, delen wij actief informatiefolders en lesroosters uit. 4. Internet: - U kijkt toch ook regelmatig op: - Alex steekt erg veel energie en tijd in het up-to-date houden van onze prachtige site. 5. Ledenwerfcampagne: We wilden natuurlijk meer leden dus voerden we acties: - Bracht je een nieuw lid aan dan kreeg je een mooie DOK-tas! Dit keer is de tas blauw! - Voor extra publiciteit voor de onrendabele lessen deelden we folders uit bij de omliggende scholen. - Voor de Sportclubextra-lessen hebben we nogmaals folders bij fysiotherapeuten en bij de speciaalonderwijsscholen langs gebracht. - We hebben weer deelgenomen aan de kindermiddag in de heideweek. Kinderen mochten springen op de minitrampoline. Wij deelden ballonnen en stencils uit. Er zijn veel vragen per mail en per telefoon gekomen over onze lessen nav de kindermiddag! - DOK gaf een demonstratie in het dorp met de springgroep en de jazzgroep op Koningsdag. De PPC was daarbij en deelde stencils en ballonnen uit! 6. Lesroosters in de zalen 12

13 In alle zalen waar DOK lesgeeft hangt een informatieaffiche en een lesrooster. Beide in een prachtige lijst. 8. BONI-actie We namen weer deel aan de Boni-actie in week 40 t/m 47. Klanten kregen per 10 euro een munt en konden dan zelf kiezen aan welke vereniging ze deze munt willen schenken. Enthousiaste DOK-leden hebben de BONIbezoekers overgehaald om hun munten aan DOK te schenken dmv demo s in de BONI. Deze actie heeft DOK een bedrag van 782 euro opgeleverd! 9. Heideoptocht Het thema van de optocht was dit jaar: Om op te (vr)eten! DOK maakte een mooie Ratatouille-kar en wist daarmee de eerste prijs voor verenigingen binnen te slepen! 10. Communicatie We hebben leden uitgenodigd om hun mailadres door te geven zodat wij een mailinglist kunnen maken. Op deze manier willen we veel meer leden bereiken bij het verstrekken van informatie. 11. Beleid voor 2015: 1. We willen meer samenwerken met andere commissies. We willen hen steun bieden bij de publiciteit van hun activiteiten en bij activiteiten onze krachten bundelen! 2. In opdracht van de CTL gaan wij publiciteit maken voor onrendabele of nieuw op te starten lessen. 3. De tassenactie willen we actief bij de leiding en leden onder de aandacht brengen. 4. We willen de website up-to-date houden. 5. We willen in wijken waar lessen kunnen groeien actief gaan folderen. 6. We willen vernieuwende publiciteitsacties opzetten! 13

14 Chronologisch overzicht van activiteiten en resultaten in TC-vergadering, Turnstede: Zoals gewoonlijk, starten we het nieuwe jaar met een TC-vergadering. Van de TC-leden zijn 16 leden aanwezig, 11 hebben zich afgemeld. Een goed moment om elkaar het beste voor 2014 toe te wensen. De activiteiten van de afgelopen periode worden geëvalueerd en de organisatie van de activiteiten van de komende tijd worden besproken. Ook komen lesroosterzaken en alles wat daar bij hoort, aan bod TD 4 e divisie 2 e wedstrijd, Beekbergen: De eerste plaatsingswedstrijd was nog in Voor DOK negen deelnemers. Prijzen zijn er voor: Lisa Reyneke Junior Niveau E 3 e prijs Livia Kempkens Senior Niveau D 3 e prijs AC DE 1 e wedstrijd, Hattem: Voor veel meisjes de eerste externe wedstrijd. Natuurlijk vinden ze dit erg spannend. Totaal doen er vier tweetallen en één drietal mee voor DOK. Ze vallen niet in de prijzen TD 5 e divisie 1 e wedstrijd, Beekbergen: Liefst 23 deelnemers voor DOK. Veel prijzen en in sommige gevallen een clean sweep voor DOK: Manuela Speijers Pupil 2 Niveau D2 1 e prijs Eline Verdonk Pupil 2 Niveau D2 3 e prijs Demi van Herwaarden Jeugd Niveau G 1 e prijs Layra Top Jeugd Niveau G 2 e prijs Fleur Mulder Jeugd Niveau G 1 e prijs Mirthe van Markesteijn Jeugd Niveau G 2 e prijs Jente Pronk Jeugd Niveau G 3 e prijs Nynke de Vreugd Junior Niveau F 2 e prijs TH Keuze ¼ finale, Wageningen: Drie deelnemers voor DOK. De jongens doen natuurlijk hun uiterste best, maar het leidt niet tot podiumplaatsen AC DE 2 e wedstrijd, Aalten: Aan deze wedstrijd doen zeven tweetallen en drie drietallen mee. Podiumplaatsen zijn voor hen niet weggelegd, maar voor enkelen scheelt dat maar een haartje TD 3 e divisie 3 e wedstrijd, Beekbergen: Wedstrijden met een hoog niveau. Voor DOK doen vier deelnemers mee. Zij weten geen podiumplaatsen te behalen TS A t/m E wedstrijdspringers, Ermelo: Vijf DOK-ers doen mee. Bij het synchroon springen vallen ze niet in de prijzen, maar individueel lukt dit wel: Eline van Geffen Senior Niveau C 3 e prijs Tamara van de Wardt Senior Niveau D 2 e prijs RR Disctrictwedstrijd Oost, Oldenzaal: Liefst 27 deelnemers van DOK reizen af naar het Oosten van het land voor hun jaarlijkse Districtwedstrijd. De jongsten doen dit voor het eerst en zijn wat zenuwachtig. Er zijn nogal wat leeftijdscategorieën en niveaus, waardoor velen met een medaille naar huis mogen. Na de wedstrijd is het een goede gewoonte om na het laden van de raderen, bij de eerste de beste MacDonalds binnen te vallen (net als alle andere verenigingen) en apentrots met de medailles over de jas, rond te lopen: Roxy Thomas Instap Niveau 10 2 e prijs Ytske Gerding Instap Niveau 9 1 e prijs 14

15 Iris Ploeg Instap Niveau 9 2 e prijs Jonne van Spronsen Jeugd Niveau 7 1 e prijs Joelma de Graca Jeugd Niveau 7 2 e prijs Sanne Cleophas Junior Niveau 7 1 e prijs Lameyae El Bakkali El Ammari Junior Niveau 7 3 e prijs Yara van de Molen Pupil 1 Niveau 6 1 e prijs Naomi de Vries Pupil 1 Niveau 6 2 e prijs Davine Kuiper Pupil 1 Niveau 6 3 e prijs Marije Hamminga Jeugd Niveau 5 2 e prijs Kyra Benschop Jeugd Niveau 5 2 e prijs Adaja Kuiper Junior Niveau 5 3 e prijs Charlotte Bos Senior Niveau 5 1 e prijs Daniël van Dartel Junior Niveau 4 1 e prijs TD 3 e divisie, 3 e wedstrijd, Beekbergen: Voor DOK drie inschrijvingen. Het niveau van de wedstrijd is hoog, dus het podium halen ze niet TS A t/m E, Ermelo: Vijf deelnemers van DOK. Twee van hen vallen in de prijzen. Bij het synchroon springen doet één paar mee. Eline van Geffen Senior Niveau C 3 e prijs Tamara van de Wardt Senior mix Niveau D 2 e prijs TH Voorgeschreven ½ finale, Duiven: Aan deze wedstrijd doen vijf deelnemers van DOK mee. Helaas geen prijzen voor de mannen Recreantenwedstrijd Exalto Sport, Lunteren: Een leuke wedstrijd voor de lagere niveaus. Zo kunnen ook zij zich meten aan anderen. DOK doet mee met 11 deelnemers. Ze doen het lang niet slecht: Quincy Vogelsang Instap Niveau RD3 1 e prijs Lisa Wensink Instap Niveau RD3 2 e prijs Julia Pater Instap Niveau RD3 3 e prijs Noa Tompkins Pupil 1 Niveau RD2 1 e prijs Femke Harkema Pupil 1 Niveau RD2 2 e prijs Liz van Wirdum Pupil 1 Niveau RD2 2 e prijs AC DE 3 e wedstrijd, Wijchen: Vier tweetallen doen mee voor DOK. Het lukt hen niet een plek op het podium te bemachtigen TD 3 e divisie Regiofinale, Doetinchem: Eén deelnemer voor DOK aan deze finalewedstrijd. Een knappe prestatie TD 6 e divisie 1 e wedstrijd, Lunteren: Een grote groep deelnemers voor DOK; 29 meisjes. Mooie plaatsen zijn er voor: Marije Germans Instap Niveau D2 2 e prijs Hannah Haitsma Instap Niveau D2 3 e prijs Shanti Bijzet Pupil 1 Niveau D3 1 e prijs Tessa van Loenen Pupil 1 Niveau D3 1 e prijs Davine Kuiper Pupil 1 Niveau D3 2 e prijs Gwen Hasselaar Pupil 1 Niveau D3 2 e prijs Lisette Hogerheide Pupil 2 Niveau D3 3 e prijs Marlou Kruizinga Jeugd 2 Niveau H 2 e prijs Esmée van Enk Jeugd 2 Niveau H 3 e prijs AC DE 4 e wedstrijd, Lichenvoorde: Ditmaal zeven tweetallen en drie drietallen voor DOK. Helaas geen podiumplaatsen. 15

16 AC DE Regiofinale, Dinxperlo: Een knappe prestatie van de zes tweetallen en twee drietallen van DOK, om gekwalificeerd te worden voor deze finalewedstrijd. Ze behalen geen prijzen RR NK, De Reehorst, Ede: Deze wedstrijd wordt door DOK georganiseerd i.s.m. de LTC-Rhönrad. Vier deelnemers weten zich voor dit NK te kwalificeren, wat een mooie prestatie is. Eén van hen weet een podiumplaats te behalen: Daniël van Dartel Junior Niveau 4 2 e prijs TD 5 e divisie 2 e wedstrijd, Harderwijk: Dit keer 25 deelnemers in deze divisie. Ook mooie plaatsen voor: Jannieke Meijer Pupil 2 Niveau D2 3 e prijs Demi van Herwaarden Jeugd Niveau G 1 e prijs Fleur Mulder Jeugd Niveau G 1 e prijs Naomi Kats Jeugd Niveau G 2 e prijs TD 4 e divisie 3 e wedstrijd, Arnhem: Voor DOK weer negen deelnemers met een plaats op het podium voor: Meilin Schaap Senior Niveau D 1 e prijs Livia Kempkens Senior Niveau D 3 e prijs TH Keuze ½ finale Gelderland, Lichtenvoorde: Vier jongens voor DOK, maar helaas geen prijzen voor hen TD 3 e divisie Districtfinale, Kampen: Een knappe prestatie voor één DOK-er om mee te mogen doen met deze finalewedstrijd. Ze komt met een vijfde plaats ook in de buurt van het podium TD 6 e divisie 2 e wedstrijd, Opheusden: Weer een grote groep deelnemers voor DOK, namelijk 28. Ook nu weer veel DOK-leden op het podium: Fleur den Boer Instap Niveau D2 2 e prijs Alisha Bijzet Instap Niveau D2 3 e prijs Gwen Hasselaar Pupil 1 Niveau D3 1 e prijs Mara Baaijen Pupil 1 Niveau D3 2 e prijs Davine Kuiper Pupil 1 Niveau D3 2 e prijs Shanti Bijzet Pupil 1 Niveau D3 3 e prijs Tessa van Loenen Pupil 1 Niveau D3 3 e prijs Gina Rosa Pupil 2 Niveau D3 3 e prijs Esmée van Enk Jeugd 2 Niveau H 2 e prijs Marlou Kruizinga Jeugd 2 Niveau H 3 e prijs DOK-springwedstrijden, De Peppel, Ede: Zoals gewoonlijk een gezellige wedstrijddag met meisjes en jongens, die voor het eerst met een wedstrijd meedoen. Van de spanning, struikelen ze soms over de mat. Na hun oefening zwaaien ze opgelucht naar hun ouders op de tribune. Als ze dan na afloop een chocolademedaille krijgen, zijn ze helemaal trots. Ook vallen er mooie ingewikkelde sprongen te bewonderen van de deelnemers op hogere niveaus AC DE districtfinale, Almelo: Voor deze finale weet zich heel knap één tweetal te plaatsen. Ze doen het goed, maar vallen buiten de prijzen TH Voorgeschreven Districtfinale, Varsseveld: Drie DOK-ers weten zich te kwalificeren voor deze wedstrijd. Goed gedaan, maar ze vallen niet in de prijzen. 16

17 TS CDE 1 e wedstrijd, Ermelo: Acht deelnemers in deze voor DOK vrij nieuwe wedstrijdsport. Er doen drie paren bij het synchroon springen mee, met een mooie prijs voor: Daisy Kamminga en Tamara van de Wardt Senior mix Niveau D 3 e prijs TS CDE 2 e wedstrijd, Ermelo: Weer dezelfde zeven individuele deelnemers. Sommigen vallen net buiten de prijzen. Bij het synchroon springen is er weer een plekje op het podium voor: Daisy Kamminga en Tamara van de Wardt Senior mix Niveau D 3 e prijs TD 6 e divisie Regiofinale, Arnhem: Twaalf meisjes weten tot deze finale door te dringen. Een mooie plaats voor: Tessa van Loenen Pupil 1 Niveau D3 3 e prijs School Sport Olympiade, Peppelensteeg, Ede: We weten weer veel disciplines aan te bieden aan de groepen 6, 7 en 8 van de Edese basisscholen, te weten: Turnen, Trampoline, Rhönrad en Jazzdans. Vier rondes waar zo n 40 kinderen zich uitleven op, onder, door, aan en over de verschillende toestellen. 24 vrijwilligers van DOK zorgen ervoor, dat dit zonder ongelukken gebeurt. Natuurlijk hopen we, dat een aantal van deze kinderen onze lessen zullen gaan bezoeken en lid worden van DOK Koningsdag, demo s in het Centrum van Ede: We willen ons graag laten zien op zo n feestelijke dag. De ruimte is helaas wat aan de krappe kant, maar we maken er het beste van. Springen, acro en jazzdans wisselen elkaar verschillende keren af. Handig omzeilen we in de weg staande mensen en trekken nog snel een overstekende fietser weg, voordat deze onder een springer terecht komt TD 4 e divisie Regiofinale, sporthal De Peppel, Ede: Een immense organisatie voor DOK. Een grote container met toestellen wordt bezorgd en vele handen zorgen ervoor, dat op vrijdagavond De Peppel is omgetoverd tot een waar turnparadijs. Zaterdag loopt de wedstrijd vreselijk uit, doordat er drie groepen over de twee toestelbanen moeten. Ook worden we experts in het opnieuw oplappen van de vloer, die steeds na een aantal springers uit elkaar dreigt te glijden. We zijn uitgeput als we zaterdagavond rond 22:00 uur eindelijk de container weer dicht doen. Drie DOK-ers doen mee met deze wedstrijd, maar vallen niet in de prijzen TS CDE 3 e wedstrijd, Ruurlo: Opnieuw zeven deelnemers bij het individueel springen. Bij synchroon springen twee paren, die beiden het podium bereiken: Lisa van Veen en Nienke van der Meer Junior mix Niveau D 3 e prijs Daisy Kamminga en Tamara van de Wardt Senior mix Niveau D 1 e prijs TD 5 e divisie Regiofinale, Nunspeet: Van DOK weten 16 deelnemers deze finale te bereiken. Een mooie prestatie. Nog mooier zijn de behaalde prijzen: Demi van Herwaarden Jeugd Niveau G 2 e prijs Layra Top Jeugd Niveau G 3 e prijs TD 4 e divisie districtfinale, Lelystad: Eén deelnemer weet een plaats in deze finale te bemachtigen. Een knappe prestatie natuurlijk, maar ze weet ook nog het podium te bereiken: Lisa Reyneke Junior Niveau E 2 e prijs 17

18 TD 1 e t/m 4 e divisie Toestelkampioenschappen, Duiven: Bij deze wedstrijden kan men per toestel prijzen halen. Vijf leden van DOK hebben daar wel zin in, met voor enkelen een mooie podiumplaats: Sjanne de Jong sprong Senior 2 Niveau D 1 e prijs Alyssa Kramer sprong Senior 2 Niveau D 3 e prijs Livia Kempkens balk Senior 2 Niveau D 3 e prijs RR, Open Helders kampioenschappen, Den Helder: Een hele onderneming, maar toch vertrekken maar liefst 30 deelnemers, negen juryleden en drie lesgevers s morgens vroeg met een aanhanger vol raderen naar het hoge Noorden. Ze komen met mooie prijzen terug: Danil Karmadonov Instap Niveau 10 3 e prijs Amber Wolven Pupil 2 Niveau 7 3 e prijs Marije Hamminga Pupil 2 Niveau 5 2 e prijs Lamyae El Bakkali El Ammari Jeugd Niveau 6 3 e prijs Adaja Kuiper Jeugd Niveau 5 3 e prijs TD 4 e t/m 6 e divisie Toestelkampioenschappen, Zwolle: Nogmaals toestelkampioenschappen. Ditmaal met 19 deelnemers van DOK. Ook nu weer veel mooie prijzen voor: Jeske Jager brug Jeugd 1 Niveau H 2 e prijs Jeske Jager sprong Jeugd 1 Niveau H 2 e prijs Carmen Jonker brug Jeugd 1 Niveau H 1 e prijs Carmen Jonker sprong Jeugd 1 Niveau H 3 e prijs Marlou Kruizinga brug Jeugd 2 Niveau H 2 e prijs Marlou Kruizinga sprong Jeugd 2 Niveau H 2 e prijs Esmee van Enk sprong Jeugd 2 Niveau H 3 e prijs Lisa Reyneke balk Junior 1 Niveau K 1 e prijs Esmee van Gemert balk Senior 1 Niveau E 1 e prijs Lobke Mulder sprong Senior 1 Niveau E 2 e prijs TS CDE NK, Ahoy Rotterdam: Natuurlijk een hele belevenis om mee te kunnen doen aan een dergelijk groot toernooi. De twee deelnemers van DOK halen het podium echter niet GS AB Ahoy Cup Rotterdam: Ook de springploegen van DOK zijn hier vertegenwoordigd. Natuurlijk prachtig om daar op het podium te mogen staan: Mix minitramp Pegasus Senioren Niveau B 2 e prijs Tevens zijn van DOK een aantal trouwe Rhönradleden aanwezig, die op het beweegplein iedereen van het Rhönradturnen laten proeven. De rijen zijn lang, maar toch sluiten velen direct weer achteraan om nog eens te gaan DOK-activiteit, De Peppel Ede: Elk jaar sluiten we af met een gezamenlijke activiteit om de clubbanden te versterken. We starten met een gyminstuif voor peuters, kleuters en 6/7 jarigen. Ze kunnen zich uitleven in een sporthal vol toestellen, waaronder een opblaasbare hindernisbaan. Daarna volgt een gyminstuif voor 8/9 jarigen. Voor de deelnemers van 10 jaar en ouder kan men inschrijven voor de workshops met de onderdelen: Balanceren, Free running, Doek, Trapeze en Monowheel in de ringen, Tumbling, Dubbel minitramp, Trampoline en de opblaasbare hindernisbaan. We sluiten af met DOK s got talent. Wat weinig leden schrijven zich in, maar ze laten mooie dingen zien. Beslist iets om nog eens wat uitgebreider te organiseren! Gym- en dansgala District Oost, Hengelo: Voor het eerst doet DOK aan dit gala mee. Een groep van 18 streetdancers reist met lesgevers af naar Oost Nederland. Deelname aan deze show bevalt goed en onze ploeg valt ook in de smaak! 18

19 Jazzdansshow, De Reehorst, Ede: De dansafdeling van DOK verzorgt weer een prachtige show met 24 nummers. Er gaat heel wat voorbereiding zitten in zo n show; het instuderen van de dansen, maken van de kostuums en, niet te vergeten, de schmink zorgen ervoor dat het publiek van begin tot eind geboeid wordt door alle groepen van deze show Heideoptocht, Ede Centrum: Na een welverdiende vakantie zijn een aantal TC-leden alweer in touw met het versieren van de heidekar en lopen sommigen mee in de optocht. Flyers worden uitgedeeld, om mensen enthousiast te maken voor de lessen van DOK Heideweek Kindermiddag, Ede Centrum: Ook hier zijn weer enkele TC-ers actief om kinderen kennis te laten maken met onze club. We hopen dat ze ook onze lessen weten te vinden TC-vergadering, Turnstede, Ede: Deze vergadering wordt bezocht door 18 lesgevers. Acht hebben zich afgemeld. We praten even bij en starten daarna met de vergadering. De activiteiten van het afgelopen seizoen (sinds januari) worden geëvalueerd en de planning van het nieuwe seizoen wordt doorgenomen. De materiaalaanvragen worden geïnventariseerd DOK-gyminstuif, De Peppel, Ede: Het activiteitenseizoen start traditiegetrouw met deze activiteit. Er doen veel niet-dok-ers mee, We hopen hen zo enthousiast te maken, dat ze ook onze lessen eens proberen Kleuterochtend SSE, De Maandereng, Ede: In samenwerking met Sport Service Ede organiseren enkele lesgevers deze ochtend voor de kleuters. De kinderen vinden het heerlijk, zo n ochtendje gymmen in de vakantie. 27/10-01/ Open lesweek, alle zalen: Veel ouders en andere familieleden en bekenden maken van de gelegenheid gebruik om te zien wat de kinderen zoal doen in de gymles : GS NK Plaatsingswedstrijd, Goes: Een hele rit, maar de ploegen trotseren wegomleidingen en files om zich toch te kunnen plaatsen voor het NK. Op het podium staan voor DOK: Mix tafel Senior Niveau B 1 e prijs Mix Pegasus Senior Niveau B 2 e prijs Mix minitramp Senior Niveau B 2 e prijs Dames Pegasus Senior Niveau B 1 e prijs Dames minitramp Senior Niveau B 3 e prijs DOK-dag, sporthal De Peppel, Ede: Vrijdagavond wordt er natuurlijk alweer hard gewerkt om alle toestellen te vervoeren en op te zetten. Aansluitend zijn zaterdagmorgen velen alweer om 08:00 uur aanwezig om zich voor te bereiden op de komst van al de deelnemers. In drie rondes laten ongeveer 290 deelnemers hun oefeningen zien op de verschillende disciplines bij DOK DOK-volleybaltoernooi, sporthal t Riet, Ede: Het 28 e volleybaltoernooi valt dit keer door omstandigheden samen met de DOK-dag. Het zal de volleyballers niet deren. Op het laatste moment vallen er deelnemers uit en wordt er een nieuw schema gemaakt. Het toernooi kan op tijd van start gaan. Zoals gewoonlijk gaat het er fanatiek aan toe en is het toch gezellig TD 3 e divisie 1 e wedstrijd, Beekbergen: Al vroeg in het seizoen staat één deelnemer klaar voor de eerste wedstrijd in deze divisie. Ze valt niet in de prijzen Sportuurtje, De Maandereng: In samenwerking met Sport Service Ede worden kinderen van 8-12 jaar uitgenodigd mee te doen aan clinics op woensdagmiddag 26/11, 03/12 en 10/12. Het levert ons een paar nieuwe leden op. 19

20 TD 4 e divisie 1 e wedstrijd, Beekbergen: Ook voor de deelnemers in de 4 e divisie is het alweer aantreden voor de eerste wedstrijd. Jammer genoeg is een plaats op het podium te hoog gegrepen TD 6 e divisie 1 e wedstrijd, Bennekom: Met 11 deelnemers een grote wedstrijd voor DOK. Ze hoeven gelukkig niet ver te reizen. Er staan ook weer DOKers op het podium: Nikita Hammink Instap Niveau D2 1 e prijs Jade Onderstal Instap Niveau D2 3 e prijs Marije Germans Pupil 1 Niveau D3 2 e prijs Tessa van der Burg Pupil 1 Niveau D3 3 e prijs TD 3 e divisie 2 e wedstrijd, Beekbergen: De tweede wedstrijd voor onze enige DOK-er in deze divisie. Ze scoort hogere punten dan in de eerste wedstrijd, maar haalt ook nu het podium niet TH Voorgeschreven ¼ finale, Lichtenvoorde: Zes jongens reizen af voor DOK. Mooie prijzen zijn er voor: Jip Koudijs Instap Niveau 15 1 e prijs Julian Schimmel Instap Niveau 15 2 e prijs Dit jaarverslag is samengesteld door Rina Viets, Technisch Coördinator. 20

Stukken JAV DOK 2014. Inhoud

Stukken JAV DOK 2014. Inhoud Stukken JAV DOK 2014 Inhoud Agenda pagina 2 Notulen maart 2013 pagina 3 Notulen juni 2013 pagina 7 Jaarverslag bestuur pagina 8 Jaarverslag CTL pagina 9 TC in en uit pagina 12 Jaarverslag JC pagina 14

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 december 2013

NIEUWSBRIEF 4 december 2013 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

DOK Ede - Springwedstrijden - Blok 1

DOK Ede - Springwedstrijden - Blok 1 DOK Ede - Springwedstrijden - Blok 1 en 1 Saskia Blauw ms 8/9 9,15 8,10 8,38 3 8,54 25,63 5 2 Saskia Rood ms 8/9 8,56 7,17 7,20 3 7,64 22,93 7 4 Daisy zilver ms 8/9 9,13 8,88 8,70 3 8,90 26,71 1 5 Kim

Nadere informatie

Olympia s Nieuwsflits

Olympia s Nieuwsflits Olympia s Nieuwsflits juli 2017 nummer 72 www.olympiakapelle.nl olympiakapelle@zeelandnet.nl ZOMERVAKANTIE De laatste lesweek is van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juli 2017. Daarna mogen alle leden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 november 2014

NIEUWSBRIEF 2 november 2014 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

Districtwedstrijd Rhönradturnen Oost Oldenzaal. Niveau 10: Instap. sprong spiralen rechtuit. nummer naam vereniging.

Districtwedstrijd Rhönradturnen Oost Oldenzaal. Niveau 10: Instap. sprong spiralen rechtuit. nummer naam vereniging. Districtwedstrijd Rhönradturnen Oost 25-01-2014 Oldenzaal Niveau 10: Instap 1 Roxy Thomas CGV DOK Ede 2,40 4,00 6,40 3,60 1,00 4,00 8,60 1,90 1,00 4,00 6,90 21,90 2 2 Guusje Agterbosch GV Unisson Boekelo

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 juni 2016

NIEUWSBRIEF 2 juni 2016 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF Leer een handstand van Mike Krabbenborg DE GESCHIEDENIS VAN RAP EN SNEL Rap en Snel is opgericht in 1928. Er zaten toen nog maar 35 jongens en heren bij de vereniging, geen meisjes

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

8 november 2014 de Peppel Ede

8 november 2014 de Peppel Ede 8 november 2014 de Peppel Ede WELKOM OP DE DOK DAG 2014! We zijn blij met bijna 300 deelnemers op deze dag. Het belooft een lange, maar natuurlijk ook een leuke en gezellige dag te worden. Alle namen staan

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE...1 2 INLEIDING...3 3 MISSIE DGC...3 4 DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 4.1 GYMNASTIEK...4 4.2 TURNEN...4 4.3 OVERIGE SPORT DGC...4 4.4 MOGELIJKE NIEUWE DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...5

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 Vanuit het bestuur: Kijkje in de keuken van het bestuur. De nieuwsbrief van november, dat betekend dat het jaar alweer bijna om is. De tijd vliegt voorbij. Wat hebben

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

Gymnia Waalwijk. Nieuwsbrief. Maak kennis met het 1e deel!

Gymnia Waalwijk. Nieuwsbrief. Maak kennis met het 1e deel! Juni 2012 Nummer 1 Gymnia Waalwijk Nieuwsbrief Gymnia stelt zich voor! Maak kennis met het 1e deel! De leiding (Besoyen) In deze nieuwsbrief stelt eerst de leiding van Gymnia Besoyen zich voor. In de volgende

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016!

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Woordje van de voorzitter Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Ik vraag in dit stukje graag uw aandacht voor de wedstrijden

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS A : ALGEMENE BEPALINGEN. B : BESTUUR. C : GELDMIDDELEN. D : CONTROLE FINANCIEEL BEHEER. E : VERENIGINGSKLEDING. F : ONDERAFDELINGEN - JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Sloop gymzaal Maurik

Sloop gymzaal Maurik Sloop gymzaal Maurik Op 1 april 2012 zal de gymzaal aan de Esdoornstraat gesloopt zijn. Stichting Woningbeheer Betuwe ontwikkelt een Kulturhus met sportvoorzieningen. Donderdag 9 februari 2012 hebben wij

Nadere informatie

Van de voorzitter. Moederdag en vaderdagturnen

Van de voorzitter. Moederdag en vaderdagturnen Nieuwsbrief Jaargang 7 nr.5 Juni 2013 www.molenwiekasten.nl Van de voorzitter Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2012-2013. De zomervakantie staat immers al bijna voor de deur Er is met

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Activiteitenboek Turnen Heren District Mid-West Seizoen

Activiteitenboek Turnen Heren District Mid-West Seizoen Activiteitenboek Turnen Heren District Mid-West Seizoen 2015 2016 Commissieleden Voorzitter / Secretariaat Koen Deckers 06 24197129; koendeckers2@hotmail.com Penningmeester Kees den Uijl 030 6033560 (20:00-22:00

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Inmiddels alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen

Inmiddels alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 3 SEIZOEN 2016-2017 Dag allemaal, Inmiddels alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2016-2017. ACTIVITEITEN VAN DE AFGELOPEN PERIODE Paaseieren zoeken 15 april 15 april

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen 1 Voorwoord Wij heten u van harte welkom bij de afdeling gymnastiek van DIO- Ugchelen. U bent geïnteresseerd in gymnastiek en heeft misschien al een proefles

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van Becege (najaarsvergadering 2015). Datum: Woensdag 17 december 2014

Nadere informatie

Gymnia Waalwijk. Nieuwsbrief. Inhoud. Vanuit de redactie: Like onze facebookpagina! www.gymnia.nl

Gymnia Waalwijk. Nieuwsbrief. Inhoud. Vanuit de redactie: Like onze facebookpagina! www.gymnia.nl Gymnia Waalwijk Nieuwsbrief www.gymnia.nl Inhoud Vanuit de redactie en kalender 1 Vanuit het bestuur 2 Actueel 3 Fotopagina 6 Kletspraatjes 7 Lesrooster 8 Vanuit de redactie: Het jaar zit er al bijna weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief ALDO. Agenda/mededelingen. ALDO-kamp Bestuursleden. Geluidsinstallatie. Jaargang 14 mei 2016 Nummer 37 ALDO

Nieuwsbrief ALDO. Agenda/mededelingen. ALDO-kamp Bestuursleden. Geluidsinstallatie. Jaargang 14 mei 2016 Nummer 37 ALDO ALDO Secretariaat Grobbenhof 29 6932 CK Westervoort Nieuwsbrief ALDO TELEFOON: (026) 3121260 Agenda/ mededelingen ALDO-kamp 2016 Geluidsinstallatie Nieuw: Special Gym voor kids Jaargang 14 mei 2016 Nummer

Nadere informatie

D.O.K. Ede - Springwedstrijden - Blok 1

D.O.K. Ede - Springwedstrijden - Blok 1 D.O.K. Ede - Springwedstrijden - Blok 1 Naam groep Leeftijdsgroep Minitrampoline Lange mat Sprong Afgeronde oefeningen Gemiddeld per oefening 1 Ineke Rood ms 6/7 7,40 7,30 8,00 3 7,57 22,70 6 2 Ineke Wit

Nadere informatie

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief! Ouderkerk aan de Amstel, 18 september 2015 Nieuwsbrief 1, seizoen 2015-2016 Beste ouders/verzorgers en overige leden, We zijn weer begonnen! In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2011

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2011 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2011 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2011 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Jaarstukken JAV 2016, verslagen Inhoud

Jaarstukken JAV 2016, verslagen Inhoud Jaarstukken JAV 2016, verslagen 2015 Inhoud Uitnodiging pag 2 Notulen JAV 2015 pag 3 Jaarverslag bestuur pag 6 Jaarslag CTL pag 7 Jaarverslag JC pag 10 Jaarverslag PPC pag 12 TC in en uit pag 13 Verslag

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie District Oost Gelderland Midden. TOESTELTURNEN DAMES 4e divisie

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie District Oost Gelderland Midden. TOESTELTURNEN DAMES 4e divisie Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie District Oost Gelderland Midden TOESTELTURNEN DAMES 4e divisie Keuze: Senior - Supplement D Junior - Supplement E Jeugd 2 - Supplement F Voorgeschreven: Jeugd 1-

Nadere informatie

SELECTIEVERGADERING. BAS Gymnastiek 10 November 2014

SELECTIEVERGADERING. BAS Gymnastiek 10 November 2014 SELECTIEVERGADERING BAS Gymnastiek 10 November 2014 AGENDA Divisies en Niveau indelingen Wedstrijdagenda Extra Trainingen Reglement Inzittenden verzekering Wedstrijdpakjes, hoe en wat terugbrengen E-mailadressen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sport Staalt Spieren

Nieuwsbrief Sport Staalt Spieren Zomervakantie SSS van 11 juli tot en met 28 augustus Let op de fit 50+ begint in september 2016 We zien jullie graag terug bij gymnastiek, freerunnen, (rhönrad)turnen of bij de lessen van de senioren.

Nadere informatie

3 april 2015 nr. 23. Van het bestuur

3 april 2015 nr. 23. Van het bestuur 3 april 2015 nr. 23 Vlak voor de Pasen leest u in deze Nieuwsbrief over alle activiteiten van de afgelopen periode. Een terugblik op onze Clubdag, een uitnodiging en agenda voor de jaarlijkse ALV en natuurlijk

Nadere informatie

Voorzitter: Vacant Penningmeester: Saske Klerks Secretaris: Hilde Goedegebuure

Voorzitter: Vacant Penningmeester: Saske Klerks Secretaris: Hilde Goedegebuure GVNieuws Contact: secretarisgvnunspeet@gmail.com Website: www.gymverenigingnunspeet.nl Jaargang 1 - Nummer 5 - mei 2017 Bestuur seizoen 2016-2017 Voorzitter: Vacant Penningmeester: Saske Klerks penningmeestergvn@gmail.com

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Leidraad voor freerunning

Leidraad voor freerunning Leidraad voor freerunning versie februari 2015 Voorwoord Welkom bij Gymnastiekvereniging D.G.V!! Bij D.G.V. kun je naast freerunning recreatie turnen, selectie turnen, sportfit en kleutergymnastiek beoefenen.

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Velserbroek, juni Beste sportliefhebbers,

Velserbroek, juni Beste sportliefhebbers, Commissie Trampolinespringen - Wedstrijdzaken Nellie Mol en Linda Groefsema Hierbij de gegevens voor de Finale Individueel en Synchroon Jr./sr. B en jr./sr C en hele D, E en DMT 2016. Datum Zaterdag 25

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 14 februari 2011 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 24 personen aanwezig bij

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de laatste nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging van dit speelseizoen. Het seizoen hebben we afgesloten met een knal feest georganiseerd door onze heren 1 waar heel RIO bij aanwezig

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Tijden voor de recreatiegroepen vanaf 2 maart as.: Maandag recreatie tot 10 jaar 16.30 tot 17.30 uur recreatie vanaf 10 jaar 18.00 tot 19.00 uur Donderdag 18.00 tot 19.00 uur

Nadere informatie

30 oktober nr. 21. Van het bestuur

30 oktober nr. 21. Van het bestuur 30 oktober nr. 21 De herfstvakantie is weer voorbij en we zijn klaar en uitgerust om de laatste periode van dit jaar in te gaan. Met deze Nieuwsbrief blikken we nog even terug op de start van dit gymseizoen.

Nadere informatie

17 oktober 2016 nr. 29

17 oktober 2016 nr. 29 17 oktober 2016 nr. 29 We zijn na de zomervakantie goed gestart met alle lessen en in deze korte periode waren er al diverse activiteiten. U leest hierover in deze Nieuwsbrief, met hierin een terugblik

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Mededelingen Bestuur Verbouwing turnhal. Hoi Veppers,

Mededelingen Bestuur Verbouwing turnhal. Hoi Veppers, Hoi Veppers, Het nieuwe seizoen is alweer een tijdje geleden van start gegaan dus is het weer tijd voor een nieuwsbrief. Wil je iets in de nieuwsbrief? Mail dit dan naar vepgym@hotmail.com. Namens alle

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Welkom op de ALV. G.V. S.H.E.L.L. Oudehaske 10 mei 2016

Welkom op de ALV. G.V. S.H.E.L.L. Oudehaske 10 mei 2016 Welkom op de ALV G.V. S.H.E.L.L. Oudehaske 10 mei 2016 Notulen ALV 2015 Financiën Financieel Jaarverslag 2015 Verslag kascommissie (Sonja Keijzer en Trientje Smits) Benoeming nieuwe kascommissie Voorstel

Nadere informatie

SVW GYMNASTIEK EN JAZZ-DANS. SVWeetje juni Hallo allemaal!

SVW GYMNASTIEK EN JAZZ-DANS. SVWeetje juni Hallo allemaal! SVW GYMNASTIEK EN JAZZ-DANS SVWeetje juni 2015 Hallo allemaal! Laatste SVWeetje Voor u ligt alweer het laatste SVWeetje van dit seizoen. Nog twee weken en dan is het turn/gym en jazz seizoen weer voorbij.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2010

Algemene ledenvergadering 2010 Algemene ledenvergadering 2010 Datum : 10 maart 2010 Tijdstip : : 20.30 uur Plaats : in zaal Vlinderhei, Vlinderhei, 5685 GZ Best Bestuur Leden : Inge van Laarhoven, Marieke Lustenhouwer, Frans de Beer,

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER

Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Ledennotulen Bestuursvergadering 15 5 februari 2015 S.D.V.N. DANCE FEVER Locatie en tijd Secretariaat Villa van Schaeck, 13:30 uur Aanwezigen Tom Lormans, Carine Eskes, Kim Schuurman, Manon Verheijen,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 1 Seizoen

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 1 Seizoen Nummer 1 Seizoen 2015-2016 2015-2016-1 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 Overig nieuws 9 Digitale info 10 Voor de ouders

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juni 2013

NIEUWSBRIEF juni 2013 VAN DE REDACTIE NIEUWSBRIEF juni 2013 Het is bijna zomervakantie. Zaterdag 29 juni zijn de onderlinge wedstrijden geweest als afsluiter van het seizoen. Het was een sportieve, gezellige wedstrijd. Met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Kwartfinale NK Turnen Heren

Kwartfinale NK Turnen Heren Informatie over de sponsorpakketten Kwartfinale NK Turnen Heren 21 & 22 maart 2015 Commissie PR Inhoud Over... 3 Prestaties... 3 Over de wedstrijd... 3 Locatie... 4 Deelnemers... 4 Vrijwilligers... 4...

Nadere informatie

Nieuwsflits GYMNASTIEKVERENIGING

Nieuwsflits GYMNASTIEKVERENIGING Nieuwsflits GYMNASTIEKVERENIGING Jaar 1 nummer 4 Datum 1-6-2012 Vanuit het bestuur Het is zover, mijn beurt om mezelf aan u voor te stellen. Ik ben Marilyn Abrahams en ik zit, net als Jikke, sinds 2010

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie