Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting Centrale examinering taal en rekenen 13 Entreeopleiding 13 Verkorten/intensiveren 13 Loopbaanbegeleiding/ loopbaanleren 13 2 Structuur 14 3 Bestuur 15 Mandatering 15 Governance 16 Overlegvormen 16 B Bedrijfsvoering 18 1 Verklaring Bevoegd Gezag Planning & Control 19 Conclusie uit de management review Prestatiekaart Basiskwaliteit Interne audit 22 Managementsamenvatting van de bestuurlijke rapportage (citaat) 23 2 Onderwijsontwikkeling Examinering 26 Deskundigheidsbevordering 26 Beoordeling in de praktijk van het beroep 26 Diplomering 26 Jaarverslagen examinering 26 Landelijke ontwikkelingen 26 Centrale examinering Nederlandse taal en rekenen Jaarresultaat 27 Wat valt op in het rapport Onderwijs in cijfers (OIC) 2013? Extern Toezicht 28 Jaarlijkse risicomonitoring 28 Inspectieonderzoeken 28 Educatie Inburgering BPV Alumnibeleid krijgt vorm 29 School Ex Loopbaan en Burgerschap Studiehandleiding aangepast Lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context Netwerkschool Twente: ontwikkelingen Subsidieprojecten Beroepskolom 34 Twents Aansluitingsnetwerk Vmbo-Mbo 35 LOB 35 Overdracht en intake 35 Taal en rekenen 35 Communicatie 35 Professionalisering van mentoren 35 Overig EVC Servicepunt Ouderbetrokkenheid 36 3 Op weg naar passend onderwijs in ROC van Twente Instroom: Toegankelijkheid Doorstroom 40 Rendement 42 Tevredenheidsonderzoek 42 Schoolmaatschappelijk Werk 42 Zorg- en Adviesteams mbo 42 Studiefonds ROC van Twente 43 Externe Mentoring 43 De toekomst 44 Invoegtraject 44 Just-in-time traject (JIT) 44 Rendement 44 Scoren door Scholing met FC Twente & Assist met Heracles Uitstroom 45 3

4 Werkwijze melden Voortijdig Schoolverlaten (RMC*) Aanval op de schooluitval 45 Convenant Voortijdig Schoolverlaten De resultaten schooljaar Regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten 46 Enkele cijfers 46 4 Studenttevredenheid 49 5 Personeel Samenstelling personeel (peildatum 31 december 2013) 51 Flexibele schil Focus op professionele ontwikkeling 52 ROC Academie 53 Scholing management en overige scholing 53 Gesprekkencyclus (en overzicht gevoerde gesprekken) 54 Regeling werkoverleg 54 JONG! 55 Arbobeleid 55 Verzuim (ontwikkeling per kwartaal) 55 Fit in je loopbaan 55 Gezonde school 56 Medewerkerstevredenheid en betrokkenheid 56 Organisatieontwikkeling 56 Arbeidsmarktcommunicatie / werken bij ROC van Twente 57 Introductie nieuwe medewerkers 57 Formatieplanning / strategie 57 Mobiliteit 58 Uitkeringen 58 6 Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Belangrijke ontwikkelingen in 2013 voor de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Ondernemendheid en Ondernemerschap in het ROC van Twente Internationalisering 62 7 Huisvesting & ICT Meerjaren huisvestingsplan Bedrijfsbureau 64 Uitbesteding 66 Arbo en Veiligheid 66 Ruimtebeheer en registratie 66 Servicepunt Pitstop 66 Roostering 66 Studenten- en medewerkerstevredenheid 66 Duurzaamheid ICT in cijfers 67 8 Van en voor Twente: blijven werken aan de dialoog 68 Marketing 68 Prestaties verantwoorden en verbeteren 68 Actuele informatievoorziening 68 Plaza 2.0: dashboard voor werk of studie 70 Social Media / Webcare 70 Crisiscommunicatie in een veranderende samenleving 70 C Financiële informatie 71 1 Financiën Financiële kaders Financiële situatie op balansdatum Gang van zaken gedurende het verslagjaar 72 2 Specifieke regelingen Verantwoording regeling Stagebox 74 Afspraken met het bedrijfsleven en/of kenniscentrum over stageplaatsen 74 Afspraken met het bedrijfsleven en/of kenniscentrum over het creëren van simulatieplaatsen 75 Afspraken met het bedrijfsleven en/of kenniscentrum over het intensiveren van de begeleiding 75 Professionalisering gericht op betere loopbaanbegeleiding Taal en rekenen Centrale examinering Nederlandse taal en rekenen 75 Resultaten van de centrale examens 76 Deelname aan de pilotexamens 76 Benutting van de examenperiodes 76 Benutting van de examenlocaties 77 3 Helderheid 78 Uitbestedingen 78 Investeringen in private activiteiten 78 Les- en cursusgelden niet betaald door de deelnemer zelf 79 Uitstroom deelnemers relatief kort na 1 oktober en 1 februari 79 4

5 Deelnemers die tijdens het schooljaar veranderen van opleiding 79 Horizontale, in de tijd verspreide, stapeling van diploma s 79 Bedrijfsgerichte trajecten BBL 80 Geïntegreerde trajecten educatie en beroepsonderwijs 80 4 Toekomst 81 5 Continuïteit 83 Treasury 85 Huisvestingsbeleid 86 Mutaties in reserves, fondsen en voorzieningen 86 Financiële kaders 86 Risicoprofiel 87 Meerjarenbegroting 87 Alternatief scenario 88 Overige rapportages 88 D Klachtenafhandeling en vertrouwenswerk 91 1 Klachtenafhandeling 92 2 Vertrouwenswerk 93 Vooruitziend 94 E Verantwoording Raad van Toezicht Verantwoording Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht in Rooster van Aftreden 98 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht 98 Commissies 98 Audit Commissie Raad van Toezicht 98 Remuneratiecommissie Vergaderingen Scholing Raad van Toezicht Bezoldiging Raad van Toezicht Uitgangspunt van handelen Raad van Toezicht Samenstelling en functioneren College van Bestuur (werkgeversrol Raad van Toezicht) 101 Bezoldiging leden College van Bestuur Onderwerpen behandeld en te behandelen in de Raad van Toezicht (geen uitputtend overzicht) Relatie met de Ondernemingsraad Relatie met de Centrale Deelnemersraad Platform Raden van Toezicht Overleg met de accountant Opdracht accountant Zelfevaluatie Raad van Toezicht Klokkenluidersregeling Verantwoording interne werkwijze Raad van Toezicht Code Goed bestuur in de BVE sector en checklist 104 F Ondernemingsraad 105 Ondernemingsraad 106 G Centrale deelnemersraad De Centrale Deelnemersraad 109 Jaarrekening Inhoudsopgave 111 A1 Geconsolideerde jaarrekening 112 A1.1 Geconsolideerde balans per 31 december A1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over A1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over A1.4 Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening A1.5 Enkelvoudige balans per 31 december A1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over A1.7 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening A1.8a WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 147 A1.8b WNT: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Begroting geconsolideerde staat van baten en lasten over Overige gegevens 150 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 151 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 152 Contactgegevens 152 Lijst van afkortingen 153 5

6 Voorwoord Ook in 2013 hebben we hard gewerkt om herkenbaar, kleinschalig onderwijs te combineren met de voordelen van een grote organisatie die van Twente is, die Twente en de Twentenaren goed O kent. Groot, met oog voor klein. Zo zijn we erin geslaagd het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen tot 4,4%. Een van de resultaten die past in onze strategie: uitblinken is presteren. In dit jaarverslag verantwoorden we ons en we laten zien waar de strategie tot verbeteringen heeft geleid. Onze prestatiekaart, waarmee we onze strategische doelen meetbaar hebben gemaakt, maakt in één oogopslag duidelijk waar onze inzet toe heeft geleid in Dat er altijd verbetering mogelijk is, blijkt uit het feit dat we geconfronteerd werden met een negatief inspectieoordeel over onze chauffeursopleiding, een oordeel waar we het niet mee eens zijn en dat we dan ook aanvechten. Wel een teleurstelling, temeer omdat in 2013 geen van onze reguliere opleidingen onder inspectietoezicht stond. Maar naast dit dieptepunt waren er vooral heel veel hoogtepunten: bijzondere momenten en uitzonderlijke prestaties van studenten om bij stil te staan. Bladerend in dit jaarverslag zult u veel van hen tegenkomen: uitblinkers en doorzetters van elk niveau, die we graag in beeld brengen, zoals we ze ook in beeld brengen bij de arbeidsmarkt waarvoor we opleiden. Met die arbeidsmarkt houden we onder meer voeling in het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen, waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken om de toekomst van de Twentse arbeidsmarkt goed vorm te geven. TechWise Twente, het nieuwe Centrum voor Innovatief Vakmanschap, specifiek gericht op de sector High Tech Systems en Materials (HTSM) in onze regio, is een voorbeeld van waar die samenwerking toe kan leiden. Techniek is belangrijk in Twente. Om in die bedrijfstak straks ook voldoende goed gekwalificeerde medewerkers te hebben, richten we ons niet alleen op doorstroom, maar ook op instroom. In dat kader vonden in het voorjaar de Skills Oost wedstrijden voor vmbo ers plaats in de Gieterij in Hengelo. Het evenement werd bezocht door duizenden vmbo-leerlingen die deelnamen aan het schoolprogramma, de vakwedstrijden bekeken en meededen aan vele doe-activiteiten. Zo konden ze zich oriënteren op vakrichtingen en konden ze tegelijkertijd zien wat de vakken in de praktijk inhouden. En daar bleef het niet bij, want in november ontvingen we 60 aanstormende vakmensen die in de Gieterij om een ticket voor de landelijke finale van de Vakkanjer Wedstrijden streden. We zochten en vonden nieuwe wegen voor studenten in de bouw en sloten convenanten met organisaties als Nedtrain en Carintreggeland. Dat alles kunnen we niet alleen. Samen is een sleutelwoord. Daarom bedanken we al onze collega s die zich iedere dag weer inzetten voor gedegen en goed onderwijs. We bedanken alle studenten en hun ouders voor het vertrouwen dat ze in ons stelden en de bedrijven, instellingen, gemeenten en overige partners voor de goede samenwerking in We blijven streven naar verbetering. Daarom nodigen we u niet alleen uit dit integrale jaarverslag of de publieksversie op onze website te lezen, maar vooral ook om te reageren, opdat we ons in 2014 verder kunnen verbeteren, omdat we graag blijven leren. College van Bestuur John van der Vegt Remco Meijerink 6

7 7

8 I In dit jaarverslag informeren wij u, alle belangstellenden en belanghebbenden bij onze instelling, over de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar bij ROC van Twente hebben voorgedaan. Daarbij leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. Tot de groepen van belanghebbenden rekenen wij: onze studenten en hun ouders het (regionale) bedrijfsleven; onze medewerkers; het ministerie van OCW; gemeentelijke en regionale overheden; toeleverende scholen voortgezet onderwijs; hbo-instellingen die onze gediplomeerde studenten inschrijven; collega-roc s en MBO Raad; algemeen geïnteresseerden. Hoe wij de dialoog met al deze in- en externe stakeholders vorm geven en benutten hebben wij in de daarvoor relevante hoofdstukken en (sub)paragrafen vermeld. Soms apart zoals in de subparagraaf Ouderbetrokkenheid op pagina 36 of de paragraaf waarin we onze relatie met het onderwijs beschrijven (de Beroepskolom/ het Twents Aansluitingsnetwerk op pagina 35) Soms in de context van grote Onderwijsontwikkelingen als de weg naar passend onderwijs, zoals in paragraaf 3 van hoofdstuk B op pagina 39. Het verslag is als volgt opgebouwd. Leeswijzer 8

9 We beginnen met een aantal kerngegevens, waarin u overzichten en grafieken aantreft, die relevante gegevens over personeel, deelnemers en financiën weergeven. In hoofdstuk A gaan we in op de algemene instellingsgegevens, waaronder missie, visie, organisatiestructuur, bestuur en de verantwoording over Governance volgens de richtlijnen voor mbo-instellingen. Het hele document is getoetst aan deze richtlijnen. Governance komt expliciet aan bod in de punten 4 en 7 van het verslag van onze Raad van Toezicht (hoofdstuk F). niet voor iedere stakeholder even makkelijk is te lezen, is op dezelfde website een publieksversie met de belangrijkste punten uit het jaardocument 2013 opgenomen Hoofdstuk B behandelt onze bedrijfsvoering. In paragraaf 1 beschrijven we welke maatregelen wij als bestuur hebben getroffen om de kwaliteit van ons onderwijs en van de overige aspecten van onze bedrijfsvoering te waarborgen. Paragraaf 2 behandelt de verschillende onderwijsontwikkelingen, te beginnen met examinering, gevolgd door de jaarresultaten, het extern toezicht, BPV, alumnibeleid en diverse andere ontwikkelingen. Hier leest u wat de output van ons lectoraat was en maken we duidelijk welke ontwikkelingen gerealiseerd zijn dankzij ons toegekende subsidiegelden. Paragraaf 3 gaat in op de invoering van passend onderwijs: instroom, doorstroom en uitstroom. In de paragrafen vier tot en met acht komen achtereenvolgens studenttevredenheid, personeel, de arbeidsmarkt en de regio, huisvesting en ict en de wijze waarop we blijven werken aan een heldere dialoog in het kade van onze wens er voor Twente te zijn, aan bod. In hoofdstuk C leggen we financiële verantwoording af. Naast een algemene beschouwing vindt u hier nadere informatie over specifieke regelingen als Stagebox en de Regeling Taal en Rekenen. Hierna volgen de paragrafen Helderheid en Toekomst, die worden gevolgd door de afzonderlijke continuïteitsparagraaf. In de hoofdstukken D, E, F en G van dit jaarverslag gaan we in op de afhandeling van klachten in het afgelopen jaar, behandelen we het vertrouwenswerk en hebben we de verslagen van onze Raad van Toezicht, ondernemingsraad en centrale deelnemersraad opgenomen. Het tweede deel van dit Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit de Jaarrekening. Tot slot treft u achterin dit document een lijst met afkortingen aan. Op is het Geïntegreerd Jaardocument voor iedereen in te zien en is uitgebreidere informatie over onze opleidingen te vinden. Omdat wij ons realiseren dat een zo omvangrijk document 9

10 Kengetallen Studenten MBO (per 1 oktober bekostigd) Personeel (peildatum 31 december) BOL BBL * Totaal * inclusief deeltijd BOL Aantal medewerkers Aantal fte Jaarrendement per opleiding in % Rendement 2013 Rendement 2012 Rendement 2011 Rendement 2010 Inspectienorm VSV in % Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ROC van Twente Landelijk 10

11 A Missie, visie, structuur en bestuur 11

12 1 Missie en visie I In december 2011 heeft het College van Bestuur voor de periode de strategienotitie Presteren met Plezier en Passie vastgesteld. Het kader van waaruit onze organisatie het afgelopen jaar en de komende jaren opereert, bevat de volgende strategische uitgangspunten: We hebben de strategische uitgangspunten meetbaar gemaakt aan de hand van een prestatiekaart, die we jaarlijks ter verantwoording voorleggen aan de Raad van Toezicht en intern gebruiken als referentiekader in de gesprekken tussen College van Bestuur en (MBO) Colleges. 1.1 Focus op Vakmanschap Gedegen en goed georganiseerd onderwijs (een kwalitatief hoogwaardige onderwijsorganisatie en een veilige schoolomgeving, waarbinnen gedegen vakopleidingen worden aangeboden). Prestaties verantwoorden en verbeteren (door systematisch onderzoek te doen onder studenten, bedrijven en werknemers maken wij onze prestaties inzichtelijk en kunnen we zo nodig de kwaliteit van het onderwijs verbeteren). Uitblinken is presteren (alle studenten hebben talenten en kunnen boven zichzelf uitstijgen; die kans willen wij hen bieden). De professionele lat gaat omhoog (professionele ontwikkeling is een speerpunt. De werkgever faciliteert de werknemer die zelf initiatief neemt, ondernemend is en zijn talenten professioneel wil ontplooien). Slagkracht tonen (door ondernemend te zijn, willen wij ook werknemers van bedrijven scholen. De inhoudelijke meerwaarde van dergelijke trajecten staat bij ons voorop). De Twentse aanpak (de snelle opmars van sociale media biedt kansen om de samenwerking met al onze regionale partners te intensiveren: noaberschap 2.0). Eind 2011 heeft het College van Bestuur, onder de noemer Tien stappen naar vakmanschap, het plan van aanpak voor de uitvoering van het landelijke Actieplan Focus op Vakmanschap (FoV) vastgesteld. Naar aanleiding van dit plan van aanpak zijn in het voorjaar van 2012 gesprekken gevoerd met alle MBO Colleges om het beginpunt van de Colleges vast te stellen en te bespreken welke acties zij zagen weggelegd voor de komende jaren. In 2012 werden de gesprekken gevoerd met de directeur van het College, de onderwijskundige en de business controller van het College. Als vervolg op deze nulmeting zijn in het najaar van 2013 vervolggesprekken gevoerd met de MBO Colleges. Ditmaal zijn voor de gesprekken twee teamcoördinatoren uit het betreffende College en de onderwijskundigen uitgenodigd. In 2012 is een 0-meting verricht. Hiermee hebben we in kaart gebracht waar opleidingen op dat moment stonden ten opzichte van de doelen die gerealiseerd moeten zijn in Ook hebben we een beeld van de punten uit het actieplan waar de (MBO) Colleges mee aan de slag gaan en welke mogelijkheden en risico s ze daarbij zien. 12

13 Vervolgmeting 2013 In het Actieplan Focus op Vakmanschap wordt expliciet verband gelegd tussen enerzijds de voorgestelde maatregelen en anderzijds de tevredenheid en het opleidingsrendement: de voorgestelde koers dient, zo betoogt de minister, uiteindelijk te leiden tot een hoger rendement (minder vsv) en een betere waardering van het onderwijs door studenten en bedrijfsleven. Indicator Resultaat 2012 Resultaat 2013 Waardering student JOB ,8* 6,8 Waardering medewerker 7,3** 7,6 Waardering bedrijven BPV - - Jaarresultaat opleidingen per schooljaar* 77,1% 77,3% % VSV per schooljaar 8,4% 4,4% * Kolom 2012 betreft schooljaar en kolom 2013 betreft schooljaar ** Gebaseerd op cijfers onderzoek In de nulmeting is aangegeven dat in het najaar van 2012 gestart zou worden met het systematisch en ROC-breed meten van de waardering van bedrijven over de BPV. In eerste instantie zijn hierbij de landelijke ontwikkelingen afgewacht. Eind 2013 is onderzocht of, en zo ja op welke wijze, er een uniforme vragenlijst opgesteld kan worden voor de praktijkopleiders van bedrijven en instellingen. Om hiermee enige ervaring op te doen wordt begin 2014 een pilot uitgevoerd. Enkele teams van diverse MBO Colleges meten met een standaard vragenlijst de tevredenheid van het bedrijfsleven over de BPV. Op deze wijze anticiperen we op de ontwikkeling van de landelijke BPV monitor, die wordt ontwikkeld door SBB. Daarin wordt elke BPV afgesloten met een vragenlijst voor de student, de BPV begeleider van school en de praktijkopleider. Centrale examinering taal en rekenen In het schooljaar hebben 4548 studenten meegedaan aan de pilots taal en rekenen. In schooljaar waren dit er Hiervan hebben 4246 studenten deelgenomen aan examens op niveau 2F en 4510 studenten aan examens op het niveau 3F. Al deze examens zijn afgenomen op twee daarvoor speciaal ingerichte examenlocaties in Almelo en Hengelo. Meer over de centrale examinering leest u op pagina 75. Entreeopleiding Begin 2013 is een advies opgeleverd voor de vormgeving van de intake voor de entreeopleiding. Eind 2013 is er een stuurgroep in het leven geroepen om een besluit voor de positionering van de entreeopleiding voor te bereiden. Verkorten/intensiveren De BBL opleidingen zijn met ingang van het huidige schooljaar al geïntensiveerd. Dit levert een wisselend beeld op: een aantal opleidingen voldeed al aan de eis van 200 uur begeleide onderwijstijd, anderen moesten het programma aanpassen. Dit betekende voor sommige opleidingen meer inzet van personeel en een groter beslag op ruimtes. Het geïntensiveerde programma is een uitdaging, met name daar waar het gaat om bedrijfsgerichte maatwerktrajecten. De BOL opleidingen vertonen een wisselend beeld. Een aantal opleidingen voldoet al (zo goed als) aan de nieuwe urennorm, andere zitten nog in de verkenningsfase. Loopbaanbegeleiding/ loopbaanleren Op pagina 41 staat een uitvoerig overzicht van de behaalde resultaten op het gebied van loopbaanbegeleiding. Daarnaast loopt het project Loopbaanleren waarbij binnen vier opleidingen interventies geformuleerd en geïmplementeerd zijn om de loopbaandialoog te verbeteren, alles gericht op: het vergroten van de ouderbetrokkenheid; het voeren van kwalitatief goede loopbaandialogen, -trialogen; het invoeren van een peer-to-peertraject mbo-vmbo; het betrekken van bedrijven bij loopbaanleren. 13

14 2 Structuur Raad van Toezicht Ondernemingsraad College van Bestuur Centrale deelnemersraad Bestuurssecretariaat en Juridische Zaken (MBO) Colleges Ondersteunende Diensten College voor Educatie MBO College voor Bouw, Infra & Interieur MBO College voor Commercie & Ondernemen MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid MBO College voor Gezondheidszorg Communicatie & Marketing Facilitaire Zaken, Huisvesting & ICT Financiën, Studentenadministratie & Control Onderwijs & Kwaliteitszorg Personeel & Organisatie MBO College voor Management & Organisatie MBO College voor Mens & Maatschappij MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit 14 MBO College voor Vormgeving, Mode & Media MBO College voor Zorg & Welzijn

15 3 Bestuur H Het College van Bestuur wordt vanaf 1 februari 2013 gevormd door John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur en Remco Meijerink, lid College van Bestuur De portefeuille van John van der Vegt: Personeel & Organisatie Communicatie & Marketing Onderwijszaken en Onderwijsinnovatie Juridische Zaken Contractactiviteiten/Maatwerk Externe contacten De portefeuille van Remco Meijerink: Financiële Zaken Facilitaire Zaken & Huisvesting Kwaliteitszorg en Informatievoorziening Planning & Control cyclus ICT Studentenzaken Externe contacten De bestuursleden van ROC van Twente hadden in 2013 de volgende nevenfuncties: John van der Vegt, voorzitter: Bestuur Scoren in de Wijk Voorzitter bestuur POWI (m.i.v voorzitter) Raad van Commissarissen Twentse Schouwburg/Wilminktheater Strategy Board Twente Stuurgroep Human Capital Agenda Economic Board Twente Platform MBO Overijssel Bestuur Stichting Hout & Meubel (SH&M) Adviescommissie Goed Bestuur PO Raad Stichting jeugdtheater De Bonte Hond (tot ) Remco Meijerink, lid: Bestuurslid Campus Business Center B.V. Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek Twenterand Lid Stuurgroep strategische informatievoorziening en benchmark MBO Raad Voor het vervullen van deze nevenfuncties hebben de leden van het College van Bestuur geen inkomsten ontvangen. De Raad van Toezicht is vooraf geïnformeerd over deze nevenfuncties. De criteria verbonden aan nevenactiviteiten van het College van Bestuur, zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de leden van het College van Bestuur. Mandatering Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het ROC van Twente. Gelet op de inhoud van de statuten is het College tevens eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Vanzelfsprekend kan en wil het College deze eindverantwoordelijkheid in de praktijk niet volledig zelf tot uitvoering brengen. Gegeven de praktische noodzaak, maar ook de besturingsfilosofie van het 15

16 ROC die uitgaat van klein binnen groot wordt het formele instrument van het mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor het beheer ook bij andere medewerkers te kunnen leggen. Hiertoe is een mandaatregeling vastgesteld. Deze mandaatregeling wordt jaarlijks geëvalueerd en daar waar nodig aangepast en bijgesteld. Governance De Code Goed bestuur in de BVE sector bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de horizontale dialoog. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Er kan alleen van worden afgeweken wanneer er goede argumenten voor zijn. Instellingen die willen afwijken, leggen daarover verantwoording af in het jaarverslag. Het ROC van Twente voldoet in 2013 aan alle punten uit de code Goed bestuur in de BVE sector. Het ROC van Twente voldoet tevens aan de punten opgenomen in de checklist voor mbo-instellingen voor de verantwoording over governance 2012 in het Geïntegreerd Jaardocument. Overlegvormen Zowel op centraal als decentraal niveau is sprake van horizontaal overleg met als doel het uitwisselen van informatie en het betrekken van (extern en intern) belanghebbenden. De belangrijkste dialogen zijn geformaliseerd. Externe dialogen Decentraal: advies- en werkveldcommissies Decentraal: BPV contacten Centraal: vakbondsoverleg Centraal: structureel overleg met hbo en wo Centraal: structureel overleg met College Burgemeester & Wethouders omliggende gemeenten Centraal: jaarlijks overleg met rectoren vmbo Centraal: strategy board (samenwerking regionaal onderwijs en bedrijfsleven) Centraal/decentraal: Twente Kwartier (maatschappelijke organisaties in Twente) Centraal/decentraal: Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) (samenwerkingsverband 14 gemeenten, ROC, Saxion, UWV en MKB) Centraal/decentraal: decanendag (voor decanen vmbo) Centraal/decentraal: landelijke overlegstructuren (waaronder MBO Raad) Centraal/decentraal: bijeenkomsten Industriële Kring Twente Centraal/decentraal: bijeenkomsten Kamer van Koophandel De belangrijkste interne (vormen van) dialogen Overleg Raad van Toezicht College van Bestuur Overleg Raad van Toezicht College van Bestuur Ondernemingsraad Overleg Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale Deelnemersraad Schoolbezoeken Raad van Toezicht Overleg College van Bestuur Dagelijks Bestuur Ondernemingsraad Overleg College van Bestuur Ondenemingsraad Overleg College van Bestuur Centrale Deelnemersraad Overleg College van Bestuur individuele directeuren (MBO) Colleges Voor- en najaarsoverleggen met directeur en teamcoördinatoren van (alle) MBO Colleges Bestuur & Management (College van Bestuur directeuren (MBO) Colleges) Klankbordgroepen (verkennend en adviserend, voorportaal Bestuur & Management (B & M) Medewerkers Tevredenheids Onderzoek JOB studenttevredenheidsonderzoek 16

17 17

18 18 B Bedrijfsvoering

19 1 Verklaring Bevoegd Gezag We hebben gekozen voor klein binnen groot en in het verlengde daarvan voor veel professionele W ruimte voor docententeams. De Diensten bestuderen de verschillende vraagstukken in nauw overleg en komen tot integrale handreikingen voor de Colleges en teams. In de hierna volgende paragrafen is beschreven op welke wijze de beheersomgeving van ROC van Twente is ingericht. Op basis van deze beheersomgeving en onze ervaringen van afgelopen jaar zijn wij van mening dat wij, indien nodig, adequaat kunnen bijsturen en daardoor ook in voldoende mate in control zijn. 1.1 Planning & Control Het uitgewerkte Handboek Planning- en Control maakt het ons mogelijk de professionele handelingscyclus goed te beheersen. Belangrijke elementen uit onze PDCAcyclus zijn: de strategienota: stelt op hoofdlijnen de doelstellingen vast die wij als ROC van Twente willen bereiken (verschijnt één maal per vier jaar); de prestatiekaart: de kwantitatieve prestatienormen gebaseerd op de strategienota (deze wordt elk jaar herijkt); de kaderbrief: geeft de belangrijkste procedures en richtlijnen voor de eerstvolgende (meerjaren-)plannen en (meerjaren-)begroting weer (één maal per jaar); het (MBO) Collegeplan: hierin neemt elk (MBO) College zijn beleidsvoornemens voor de eerstvolgende twee jaar op. De plannen zijn in lijn met de strategienota en de kaderbrief (één maal per twee jaar). Als afgeleide van het (MBO) Collegeplan stellen teams binnen de (MBO) Colleges hun teamplannen vast (de frequentie is per (MBO) College bepaald); de kwartaalrapportages: de (MBO) Colleges en diensten rapporteren over onderwijskundige, personele en financiële ontwikkelingen aan het College van Bestuur (4 maal per jaar); het voor- en najaarsoverleg: overleg tussen College van Bestuur en (MBO) College over onderwijsinhoud en bedrijfsvoering, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau (één maal per jaar); het kwaliteitsprofiel per team: een kwantitatieve weergave van meetbare indicatoren op het gebied van onderwijsrendementen, tevredenheid stakeholders, wettelijke vereisten en kwaliteit interne beheersing; de zelfevaluatie; de audit: onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs binnen de (MBO) Colleges onder leiding van een externe lead-auditor (één maal per twee jaar); de management review: onderzoek naar en uitspraak over werking van het kwaliteitssysteem van het ROC. Conclusie uit de management review 2013 Het systeem van kwaliteitsborging is evenwichtig en goed gestructureerd; basiskwaliteit blijkt een goed bindmiddel te zijn. Basiskwaliteit is meer en meer een instrument aan het worden dat de gehele bedrijfsvoering dekt en niet uitsluitend betrekking heeft op de kwaliteit van onderwijs. In deze borging zijn de bedrijfsgroepen en de kwaliteit van ondersteunende diensten nog wat onderbelicht. Voor vrijwel elk aspect van basiskwaliteit (alleen bij de beroepspraktijkvorming is dit nog in ontwikkeling), zijn voldoende instrumenten voorhanden om de kwaliteit en effectiviteit van het betreffende onderdeel te meten. Wat de uitwerking van deze kwaliteitsverbeterende instrumenten op concernniveau is, is nog niet optimaal waarneembaar. Dit houdt ook verband met het reflectieve vermogen, dat niet op elk niveau in 19

20 de organisatie even sterk ontwikkeld is. Verbeteringen in de borging moeten dan ook niet alleen gericht zijn op een paar instrumentele zaken, maar vooral op de verdere ontwikkeling van het professioneel handelen (onderwijskundig leiderschap) op elk niveau in de organisatie: het nemen en vinden van de tijd en de rust om zaken te overzien en te evalueren. Het College van Bestuur zal hier duidelijke een rol in spelen door: de reguliere cyclus van Planning & Control zoveel mogelijk te volgen en daarmee te zorgen dat (MBO) Colleges niet overvraagd worden; informatie die bekend is ter controle en becommentariëring voor te leggen aan de (MBO) Colleges meer regie te nemen op het gebied van het reflectief vermogen: hier mogen eisen aan gesteld worden. Met het stimuleren van het reflectief vermogen zullen de (MBO)Colleges ook uitgedaagd worden om acties en evaluaties die uit het systeem van borging naar voren komen met elkaar in verband te brengen om zo nog beter de juiste plannen voor de inrichting van het onderwijs te realiseren. De koers die we ingezet hebben van plan naar uitvoering, van sturing op, beleving en uitvoering van kwaliteit, zal hierdoor nog verder vorm krijgen Legenda Resultaat Betekenis Uitstekend Goed Redelijk Onvoldoende Geen gegevens Prestatiekaart De prestatiekaart laat zien dat ROC van Twente in 2013 op de meeste gebieden boven de norm heeft gepresteerd. Daarentegen is de waardering studenten (meting 2012) onder de norm. Inmiddels hebben wij diverse verbetermaatregelen doorgevoerd. De eerstvolgende meting onder studenten is in het voorjaar van Ons voorlopige VSV-cijfer over schooljaar 2012/2013 zoals dat recentelijk door OCW is gepresenteerd, bedraagt 4,4 %. ROC van Twente behoort daarmee tot de beste ROC s (qua percentage en qua progressie). ROC van Twente registreert intern een iets hoger VSV-cijfer dan landelijk. Dit heeft de volgende oorzaken. De (landelijke) definitie is recent flink aangescherpt. Landelijk worden uitvallers die een vrijstelling van de Leerplichtwet hebben, naar een ander ROC of particulier onderwijs gaan dan wel een baan vinden, niet (meer) meegeteld als VSV er. Intern beschikken wij echter niet over deze informatie. 20

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 1 Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 2 Jaarverslag Noorderpoort 2012 3 Inhoudsopgave De inhoudsopgave is aanklikbaar 6 1.1 Het Noorderpoort 7 1.2 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c.

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624 Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING 2013. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch www.kw1c.nl College van Bestuur:

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie