Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting Centrale examinering taal en rekenen 13 Entreeopleiding 13 Verkorten/intensiveren 13 Loopbaanbegeleiding/ loopbaanleren 13 2 Structuur 14 3 Bestuur 15 Mandatering 15 Governance 16 Overlegvormen 16 B Bedrijfsvoering 18 1 Verklaring Bevoegd Gezag Planning & Control 19 Conclusie uit de management review Prestatiekaart Basiskwaliteit Interne audit 22 Managementsamenvatting van de bestuurlijke rapportage (citaat) 23 2 Onderwijsontwikkeling Examinering 26 Deskundigheidsbevordering 26 Beoordeling in de praktijk van het beroep 26 Diplomering 26 Jaarverslagen examinering 26 Landelijke ontwikkelingen 26 Centrale examinering Nederlandse taal en rekenen Jaarresultaat 27 Wat valt op in het rapport Onderwijs in cijfers (OIC) 2013? Extern Toezicht 28 Jaarlijkse risicomonitoring 28 Inspectieonderzoeken 28 Educatie Inburgering BPV Alumnibeleid krijgt vorm 29 School Ex Loopbaan en Burgerschap Studiehandleiding aangepast Lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context Netwerkschool Twente: ontwikkelingen Subsidieprojecten Beroepskolom 34 Twents Aansluitingsnetwerk Vmbo-Mbo 35 LOB 35 Overdracht en intake 35 Taal en rekenen 35 Communicatie 35 Professionalisering van mentoren 35 Overig EVC Servicepunt Ouderbetrokkenheid 36 3 Op weg naar passend onderwijs in ROC van Twente Instroom: Toegankelijkheid Doorstroom 40 Rendement 42 Tevredenheidsonderzoek 42 Schoolmaatschappelijk Werk 42 Zorg- en Adviesteams mbo 42 Studiefonds ROC van Twente 43 Externe Mentoring 43 De toekomst 44 Invoegtraject 44 Just-in-time traject (JIT) 44 Rendement 44 Scoren door Scholing met FC Twente & Assist met Heracles Uitstroom 45 3

4 Werkwijze melden Voortijdig Schoolverlaten (RMC*) Aanval op de schooluitval 45 Convenant Voortijdig Schoolverlaten De resultaten schooljaar Regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten 46 Enkele cijfers 46 4 Studenttevredenheid 49 5 Personeel Samenstelling personeel (peildatum 31 december 2013) 51 Flexibele schil Focus op professionele ontwikkeling 52 ROC Academie 53 Scholing management en overige scholing 53 Gesprekkencyclus (en overzicht gevoerde gesprekken) 54 Regeling werkoverleg 54 JONG! 55 Arbobeleid 55 Verzuim (ontwikkeling per kwartaal) 55 Fit in je loopbaan 55 Gezonde school 56 Medewerkerstevredenheid en betrokkenheid 56 Organisatieontwikkeling 56 Arbeidsmarktcommunicatie / werken bij ROC van Twente 57 Introductie nieuwe medewerkers 57 Formatieplanning / strategie 57 Mobiliteit 58 Uitkeringen 58 6 Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Belangrijke ontwikkelingen in 2013 voor de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Ondernemendheid en Ondernemerschap in het ROC van Twente Internationalisering 62 7 Huisvesting & ICT Meerjaren huisvestingsplan Bedrijfsbureau 64 Uitbesteding 66 Arbo en Veiligheid 66 Ruimtebeheer en registratie 66 Servicepunt Pitstop 66 Roostering 66 Studenten- en medewerkerstevredenheid 66 Duurzaamheid ICT in cijfers 67 8 Van en voor Twente: blijven werken aan de dialoog 68 Marketing 68 Prestaties verantwoorden en verbeteren 68 Actuele informatievoorziening 68 Plaza 2.0: dashboard voor werk of studie 70 Social Media / Webcare 70 Crisiscommunicatie in een veranderende samenleving 70 C Financiële informatie 71 1 Financiën Financiële kaders Financiële situatie op balansdatum Gang van zaken gedurende het verslagjaar 72 2 Specifieke regelingen Verantwoording regeling Stagebox 74 Afspraken met het bedrijfsleven en/of kenniscentrum over stageplaatsen 74 Afspraken met het bedrijfsleven en/of kenniscentrum over het creëren van simulatieplaatsen 75 Afspraken met het bedrijfsleven en/of kenniscentrum over het intensiveren van de begeleiding 75 Professionalisering gericht op betere loopbaanbegeleiding Taal en rekenen Centrale examinering Nederlandse taal en rekenen 75 Resultaten van de centrale examens 76 Deelname aan de pilotexamens 76 Benutting van de examenperiodes 76 Benutting van de examenlocaties 77 3 Helderheid 78 Uitbestedingen 78 Investeringen in private activiteiten 78 Les- en cursusgelden niet betaald door de deelnemer zelf 79 Uitstroom deelnemers relatief kort na 1 oktober en 1 februari 79 4

5 Deelnemers die tijdens het schooljaar veranderen van opleiding 79 Horizontale, in de tijd verspreide, stapeling van diploma s 79 Bedrijfsgerichte trajecten BBL 80 Geïntegreerde trajecten educatie en beroepsonderwijs 80 4 Toekomst 81 5 Continuïteit 83 Treasury 85 Huisvestingsbeleid 86 Mutaties in reserves, fondsen en voorzieningen 86 Financiële kaders 86 Risicoprofiel 87 Meerjarenbegroting 87 Alternatief scenario 88 Overige rapportages 88 D Klachtenafhandeling en vertrouwenswerk 91 1 Klachtenafhandeling 92 2 Vertrouwenswerk 93 Vooruitziend 94 E Verantwoording Raad van Toezicht Verantwoording Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht in Rooster van Aftreden 98 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht 98 Commissies 98 Audit Commissie Raad van Toezicht 98 Remuneratiecommissie Vergaderingen Scholing Raad van Toezicht Bezoldiging Raad van Toezicht Uitgangspunt van handelen Raad van Toezicht Samenstelling en functioneren College van Bestuur (werkgeversrol Raad van Toezicht) 101 Bezoldiging leden College van Bestuur Onderwerpen behandeld en te behandelen in de Raad van Toezicht (geen uitputtend overzicht) Relatie met de Ondernemingsraad Relatie met de Centrale Deelnemersraad Platform Raden van Toezicht Overleg met de accountant Opdracht accountant Zelfevaluatie Raad van Toezicht Klokkenluidersregeling Verantwoording interne werkwijze Raad van Toezicht Code Goed bestuur in de BVE sector en checklist 104 F Ondernemingsraad 105 Ondernemingsraad 106 G Centrale deelnemersraad De Centrale Deelnemersraad 109 Jaarrekening Inhoudsopgave 111 A1 Geconsolideerde jaarrekening 112 A1.1 Geconsolideerde balans per 31 december A1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over A1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over A1.4 Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening A1.5 Enkelvoudige balans per 31 december A1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over A1.7 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening A1.8a WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 147 A1.8b WNT: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Begroting geconsolideerde staat van baten en lasten over Overige gegevens 150 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 151 Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 152 Contactgegevens 152 Lijst van afkortingen 153 5

6 Voorwoord Ook in 2013 hebben we hard gewerkt om herkenbaar, kleinschalig onderwijs te combineren met de voordelen van een grote organisatie die van Twente is, die Twente en de Twentenaren goed O kent. Groot, met oog voor klein. Zo zijn we erin geslaagd het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen tot 4,4%. Een van de resultaten die past in onze strategie: uitblinken is presteren. In dit jaarverslag verantwoorden we ons en we laten zien waar de strategie tot verbeteringen heeft geleid. Onze prestatiekaart, waarmee we onze strategische doelen meetbaar hebben gemaakt, maakt in één oogopslag duidelijk waar onze inzet toe heeft geleid in Dat er altijd verbetering mogelijk is, blijkt uit het feit dat we geconfronteerd werden met een negatief inspectieoordeel over onze chauffeursopleiding, een oordeel waar we het niet mee eens zijn en dat we dan ook aanvechten. Wel een teleurstelling, temeer omdat in 2013 geen van onze reguliere opleidingen onder inspectietoezicht stond. Maar naast dit dieptepunt waren er vooral heel veel hoogtepunten: bijzondere momenten en uitzonderlijke prestaties van studenten om bij stil te staan. Bladerend in dit jaarverslag zult u veel van hen tegenkomen: uitblinkers en doorzetters van elk niveau, die we graag in beeld brengen, zoals we ze ook in beeld brengen bij de arbeidsmarkt waarvoor we opleiden. Met die arbeidsmarkt houden we onder meer voeling in het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen, waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken om de toekomst van de Twentse arbeidsmarkt goed vorm te geven. TechWise Twente, het nieuwe Centrum voor Innovatief Vakmanschap, specifiek gericht op de sector High Tech Systems en Materials (HTSM) in onze regio, is een voorbeeld van waar die samenwerking toe kan leiden. Techniek is belangrijk in Twente. Om in die bedrijfstak straks ook voldoende goed gekwalificeerde medewerkers te hebben, richten we ons niet alleen op doorstroom, maar ook op instroom. In dat kader vonden in het voorjaar de Skills Oost wedstrijden voor vmbo ers plaats in de Gieterij in Hengelo. Het evenement werd bezocht door duizenden vmbo-leerlingen die deelnamen aan het schoolprogramma, de vakwedstrijden bekeken en meededen aan vele doe-activiteiten. Zo konden ze zich oriënteren op vakrichtingen en konden ze tegelijkertijd zien wat de vakken in de praktijk inhouden. En daar bleef het niet bij, want in november ontvingen we 60 aanstormende vakmensen die in de Gieterij om een ticket voor de landelijke finale van de Vakkanjer Wedstrijden streden. We zochten en vonden nieuwe wegen voor studenten in de bouw en sloten convenanten met organisaties als Nedtrain en Carintreggeland. Dat alles kunnen we niet alleen. Samen is een sleutelwoord. Daarom bedanken we al onze collega s die zich iedere dag weer inzetten voor gedegen en goed onderwijs. We bedanken alle studenten en hun ouders voor het vertrouwen dat ze in ons stelden en de bedrijven, instellingen, gemeenten en overige partners voor de goede samenwerking in We blijven streven naar verbetering. Daarom nodigen we u niet alleen uit dit integrale jaarverslag of de publieksversie op onze website te lezen, maar vooral ook om te reageren, opdat we ons in 2014 verder kunnen verbeteren, omdat we graag blijven leren. College van Bestuur John van der Vegt Remco Meijerink 6

7 7

8 I In dit jaarverslag informeren wij u, alle belangstellenden en belanghebbenden bij onze instelling, over de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar bij ROC van Twente hebben voorgedaan. Daarbij leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. Tot de groepen van belanghebbenden rekenen wij: onze studenten en hun ouders het (regionale) bedrijfsleven; onze medewerkers; het ministerie van OCW; gemeentelijke en regionale overheden; toeleverende scholen voortgezet onderwijs; hbo-instellingen die onze gediplomeerde studenten inschrijven; collega-roc s en MBO Raad; algemeen geïnteresseerden. Hoe wij de dialoog met al deze in- en externe stakeholders vorm geven en benutten hebben wij in de daarvoor relevante hoofdstukken en (sub)paragrafen vermeld. Soms apart zoals in de subparagraaf Ouderbetrokkenheid op pagina 36 of de paragraaf waarin we onze relatie met het onderwijs beschrijven (de Beroepskolom/ het Twents Aansluitingsnetwerk op pagina 35) Soms in de context van grote Onderwijsontwikkelingen als de weg naar passend onderwijs, zoals in paragraaf 3 van hoofdstuk B op pagina 39. Het verslag is als volgt opgebouwd. Leeswijzer 8

9 We beginnen met een aantal kerngegevens, waarin u overzichten en grafieken aantreft, die relevante gegevens over personeel, deelnemers en financiën weergeven. In hoofdstuk A gaan we in op de algemene instellingsgegevens, waaronder missie, visie, organisatiestructuur, bestuur en de verantwoording over Governance volgens de richtlijnen voor mbo-instellingen. Het hele document is getoetst aan deze richtlijnen. Governance komt expliciet aan bod in de punten 4 en 7 van het verslag van onze Raad van Toezicht (hoofdstuk F). niet voor iedere stakeholder even makkelijk is te lezen, is op dezelfde website een publieksversie met de belangrijkste punten uit het jaardocument 2013 opgenomen Hoofdstuk B behandelt onze bedrijfsvoering. In paragraaf 1 beschrijven we welke maatregelen wij als bestuur hebben getroffen om de kwaliteit van ons onderwijs en van de overige aspecten van onze bedrijfsvoering te waarborgen. Paragraaf 2 behandelt de verschillende onderwijsontwikkelingen, te beginnen met examinering, gevolgd door de jaarresultaten, het extern toezicht, BPV, alumnibeleid en diverse andere ontwikkelingen. Hier leest u wat de output van ons lectoraat was en maken we duidelijk welke ontwikkelingen gerealiseerd zijn dankzij ons toegekende subsidiegelden. Paragraaf 3 gaat in op de invoering van passend onderwijs: instroom, doorstroom en uitstroom. In de paragrafen vier tot en met acht komen achtereenvolgens studenttevredenheid, personeel, de arbeidsmarkt en de regio, huisvesting en ict en de wijze waarop we blijven werken aan een heldere dialoog in het kade van onze wens er voor Twente te zijn, aan bod. In hoofdstuk C leggen we financiële verantwoording af. Naast een algemene beschouwing vindt u hier nadere informatie over specifieke regelingen als Stagebox en de Regeling Taal en Rekenen. Hierna volgen de paragrafen Helderheid en Toekomst, die worden gevolgd door de afzonderlijke continuïteitsparagraaf. In de hoofdstukken D, E, F en G van dit jaarverslag gaan we in op de afhandeling van klachten in het afgelopen jaar, behandelen we het vertrouwenswerk en hebben we de verslagen van onze Raad van Toezicht, ondernemingsraad en centrale deelnemersraad opgenomen. Het tweede deel van dit Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit de Jaarrekening. Tot slot treft u achterin dit document een lijst met afkortingen aan. Op is het Geïntegreerd Jaardocument voor iedereen in te zien en is uitgebreidere informatie over onze opleidingen te vinden. Omdat wij ons realiseren dat een zo omvangrijk document 9

10 Kengetallen Studenten MBO (per 1 oktober bekostigd) Personeel (peildatum 31 december) BOL BBL * Totaal * inclusief deeltijd BOL Aantal medewerkers Aantal fte Jaarrendement per opleiding in % Rendement 2013 Rendement 2012 Rendement 2011 Rendement 2010 Inspectienorm VSV in % Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ROC van Twente Landelijk 10

11 A Missie, visie, structuur en bestuur 11

12 1 Missie en visie I In december 2011 heeft het College van Bestuur voor de periode de strategienotitie Presteren met Plezier en Passie vastgesteld. Het kader van waaruit onze organisatie het afgelopen jaar en de komende jaren opereert, bevat de volgende strategische uitgangspunten: We hebben de strategische uitgangspunten meetbaar gemaakt aan de hand van een prestatiekaart, die we jaarlijks ter verantwoording voorleggen aan de Raad van Toezicht en intern gebruiken als referentiekader in de gesprekken tussen College van Bestuur en (MBO) Colleges. 1.1 Focus op Vakmanschap Gedegen en goed georganiseerd onderwijs (een kwalitatief hoogwaardige onderwijsorganisatie en een veilige schoolomgeving, waarbinnen gedegen vakopleidingen worden aangeboden). Prestaties verantwoorden en verbeteren (door systematisch onderzoek te doen onder studenten, bedrijven en werknemers maken wij onze prestaties inzichtelijk en kunnen we zo nodig de kwaliteit van het onderwijs verbeteren). Uitblinken is presteren (alle studenten hebben talenten en kunnen boven zichzelf uitstijgen; die kans willen wij hen bieden). De professionele lat gaat omhoog (professionele ontwikkeling is een speerpunt. De werkgever faciliteert de werknemer die zelf initiatief neemt, ondernemend is en zijn talenten professioneel wil ontplooien). Slagkracht tonen (door ondernemend te zijn, willen wij ook werknemers van bedrijven scholen. De inhoudelijke meerwaarde van dergelijke trajecten staat bij ons voorop). De Twentse aanpak (de snelle opmars van sociale media biedt kansen om de samenwerking met al onze regionale partners te intensiveren: noaberschap 2.0). Eind 2011 heeft het College van Bestuur, onder de noemer Tien stappen naar vakmanschap, het plan van aanpak voor de uitvoering van het landelijke Actieplan Focus op Vakmanschap (FoV) vastgesteld. Naar aanleiding van dit plan van aanpak zijn in het voorjaar van 2012 gesprekken gevoerd met alle MBO Colleges om het beginpunt van de Colleges vast te stellen en te bespreken welke acties zij zagen weggelegd voor de komende jaren. In 2012 werden de gesprekken gevoerd met de directeur van het College, de onderwijskundige en de business controller van het College. Als vervolg op deze nulmeting zijn in het najaar van 2013 vervolggesprekken gevoerd met de MBO Colleges. Ditmaal zijn voor de gesprekken twee teamcoördinatoren uit het betreffende College en de onderwijskundigen uitgenodigd. In 2012 is een 0-meting verricht. Hiermee hebben we in kaart gebracht waar opleidingen op dat moment stonden ten opzichte van de doelen die gerealiseerd moeten zijn in Ook hebben we een beeld van de punten uit het actieplan waar de (MBO) Colleges mee aan de slag gaan en welke mogelijkheden en risico s ze daarbij zien. 12

13 Vervolgmeting 2013 In het Actieplan Focus op Vakmanschap wordt expliciet verband gelegd tussen enerzijds de voorgestelde maatregelen en anderzijds de tevredenheid en het opleidingsrendement: de voorgestelde koers dient, zo betoogt de minister, uiteindelijk te leiden tot een hoger rendement (minder vsv) en een betere waardering van het onderwijs door studenten en bedrijfsleven. Indicator Resultaat 2012 Resultaat 2013 Waardering student JOB ,8* 6,8 Waardering medewerker 7,3** 7,6 Waardering bedrijven BPV - - Jaarresultaat opleidingen per schooljaar* 77,1% 77,3% % VSV per schooljaar 8,4% 4,4% * Kolom 2012 betreft schooljaar en kolom 2013 betreft schooljaar ** Gebaseerd op cijfers onderzoek In de nulmeting is aangegeven dat in het najaar van 2012 gestart zou worden met het systematisch en ROC-breed meten van de waardering van bedrijven over de BPV. In eerste instantie zijn hierbij de landelijke ontwikkelingen afgewacht. Eind 2013 is onderzocht of, en zo ja op welke wijze, er een uniforme vragenlijst opgesteld kan worden voor de praktijkopleiders van bedrijven en instellingen. Om hiermee enige ervaring op te doen wordt begin 2014 een pilot uitgevoerd. Enkele teams van diverse MBO Colleges meten met een standaard vragenlijst de tevredenheid van het bedrijfsleven over de BPV. Op deze wijze anticiperen we op de ontwikkeling van de landelijke BPV monitor, die wordt ontwikkeld door SBB. Daarin wordt elke BPV afgesloten met een vragenlijst voor de student, de BPV begeleider van school en de praktijkopleider. Centrale examinering taal en rekenen In het schooljaar hebben 4548 studenten meegedaan aan de pilots taal en rekenen. In schooljaar waren dit er Hiervan hebben 4246 studenten deelgenomen aan examens op niveau 2F en 4510 studenten aan examens op het niveau 3F. Al deze examens zijn afgenomen op twee daarvoor speciaal ingerichte examenlocaties in Almelo en Hengelo. Meer over de centrale examinering leest u op pagina 75. Entreeopleiding Begin 2013 is een advies opgeleverd voor de vormgeving van de intake voor de entreeopleiding. Eind 2013 is er een stuurgroep in het leven geroepen om een besluit voor de positionering van de entreeopleiding voor te bereiden. Verkorten/intensiveren De BBL opleidingen zijn met ingang van het huidige schooljaar al geïntensiveerd. Dit levert een wisselend beeld op: een aantal opleidingen voldeed al aan de eis van 200 uur begeleide onderwijstijd, anderen moesten het programma aanpassen. Dit betekende voor sommige opleidingen meer inzet van personeel en een groter beslag op ruimtes. Het geïntensiveerde programma is een uitdaging, met name daar waar het gaat om bedrijfsgerichte maatwerktrajecten. De BOL opleidingen vertonen een wisselend beeld. Een aantal opleidingen voldoet al (zo goed als) aan de nieuwe urennorm, andere zitten nog in de verkenningsfase. Loopbaanbegeleiding/ loopbaanleren Op pagina 41 staat een uitvoerig overzicht van de behaalde resultaten op het gebied van loopbaanbegeleiding. Daarnaast loopt het project Loopbaanleren waarbij binnen vier opleidingen interventies geformuleerd en geïmplementeerd zijn om de loopbaandialoog te verbeteren, alles gericht op: het vergroten van de ouderbetrokkenheid; het voeren van kwalitatief goede loopbaandialogen, -trialogen; het invoeren van een peer-to-peertraject mbo-vmbo; het betrekken van bedrijven bij loopbaanleren. 13

14 2 Structuur Raad van Toezicht Ondernemingsraad College van Bestuur Centrale deelnemersraad Bestuurssecretariaat en Juridische Zaken (MBO) Colleges Ondersteunende Diensten College voor Educatie MBO College voor Bouw, Infra & Interieur MBO College voor Commercie & Ondernemen MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid MBO College voor Gezondheidszorg Communicatie & Marketing Facilitaire Zaken, Huisvesting & ICT Financiën, Studentenadministratie & Control Onderwijs & Kwaliteitszorg Personeel & Organisatie MBO College voor Management & Organisatie MBO College voor Mens & Maatschappij MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit 14 MBO College voor Vormgeving, Mode & Media MBO College voor Zorg & Welzijn

15 3 Bestuur H Het College van Bestuur wordt vanaf 1 februari 2013 gevormd door John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur en Remco Meijerink, lid College van Bestuur De portefeuille van John van der Vegt: Personeel & Organisatie Communicatie & Marketing Onderwijszaken en Onderwijsinnovatie Juridische Zaken Contractactiviteiten/Maatwerk Externe contacten De portefeuille van Remco Meijerink: Financiële Zaken Facilitaire Zaken & Huisvesting Kwaliteitszorg en Informatievoorziening Planning & Control cyclus ICT Studentenzaken Externe contacten De bestuursleden van ROC van Twente hadden in 2013 de volgende nevenfuncties: John van der Vegt, voorzitter: Bestuur Scoren in de Wijk Voorzitter bestuur POWI (m.i.v voorzitter) Raad van Commissarissen Twentse Schouwburg/Wilminktheater Strategy Board Twente Stuurgroep Human Capital Agenda Economic Board Twente Platform MBO Overijssel Bestuur Stichting Hout & Meubel (SH&M) Adviescommissie Goed Bestuur PO Raad Stichting jeugdtheater De Bonte Hond (tot ) Remco Meijerink, lid: Bestuurslid Campus Business Center B.V. Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek Twenterand Lid Stuurgroep strategische informatievoorziening en benchmark MBO Raad Voor het vervullen van deze nevenfuncties hebben de leden van het College van Bestuur geen inkomsten ontvangen. De Raad van Toezicht is vooraf geïnformeerd over deze nevenfuncties. De criteria verbonden aan nevenactiviteiten van het College van Bestuur, zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de leden van het College van Bestuur. Mandatering Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het ROC van Twente. Gelet op de inhoud van de statuten is het College tevens eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Vanzelfsprekend kan en wil het College deze eindverantwoordelijkheid in de praktijk niet volledig zelf tot uitvoering brengen. Gegeven de praktische noodzaak, maar ook de besturingsfilosofie van het 15

16 ROC die uitgaat van klein binnen groot wordt het formele instrument van het mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor het beheer ook bij andere medewerkers te kunnen leggen. Hiertoe is een mandaatregeling vastgesteld. Deze mandaatregeling wordt jaarlijks geëvalueerd en daar waar nodig aangepast en bijgesteld. Governance De Code Goed bestuur in de BVE sector bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de horizontale dialoog. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Er kan alleen van worden afgeweken wanneer er goede argumenten voor zijn. Instellingen die willen afwijken, leggen daarover verantwoording af in het jaarverslag. Het ROC van Twente voldoet in 2013 aan alle punten uit de code Goed bestuur in de BVE sector. Het ROC van Twente voldoet tevens aan de punten opgenomen in de checklist voor mbo-instellingen voor de verantwoording over governance 2012 in het Geïntegreerd Jaardocument. Overlegvormen Zowel op centraal als decentraal niveau is sprake van horizontaal overleg met als doel het uitwisselen van informatie en het betrekken van (extern en intern) belanghebbenden. De belangrijkste dialogen zijn geformaliseerd. Externe dialogen Decentraal: advies- en werkveldcommissies Decentraal: BPV contacten Centraal: vakbondsoverleg Centraal: structureel overleg met hbo en wo Centraal: structureel overleg met College Burgemeester & Wethouders omliggende gemeenten Centraal: jaarlijks overleg met rectoren vmbo Centraal: strategy board (samenwerking regionaal onderwijs en bedrijfsleven) Centraal/decentraal: Twente Kwartier (maatschappelijke organisaties in Twente) Centraal/decentraal: Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) (samenwerkingsverband 14 gemeenten, ROC, Saxion, UWV en MKB) Centraal/decentraal: decanendag (voor decanen vmbo) Centraal/decentraal: landelijke overlegstructuren (waaronder MBO Raad) Centraal/decentraal: bijeenkomsten Industriële Kring Twente Centraal/decentraal: bijeenkomsten Kamer van Koophandel De belangrijkste interne (vormen van) dialogen Overleg Raad van Toezicht College van Bestuur Overleg Raad van Toezicht College van Bestuur Ondernemingsraad Overleg Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale Deelnemersraad Schoolbezoeken Raad van Toezicht Overleg College van Bestuur Dagelijks Bestuur Ondernemingsraad Overleg College van Bestuur Ondenemingsraad Overleg College van Bestuur Centrale Deelnemersraad Overleg College van Bestuur individuele directeuren (MBO) Colleges Voor- en najaarsoverleggen met directeur en teamcoördinatoren van (alle) MBO Colleges Bestuur & Management (College van Bestuur directeuren (MBO) Colleges) Klankbordgroepen (verkennend en adviserend, voorportaal Bestuur & Management (B & M) Medewerkers Tevredenheids Onderzoek JOB studenttevredenheidsonderzoek 16

17 17

18 18 B Bedrijfsvoering

19 1 Verklaring Bevoegd Gezag We hebben gekozen voor klein binnen groot en in het verlengde daarvan voor veel professionele W ruimte voor docententeams. De Diensten bestuderen de verschillende vraagstukken in nauw overleg en komen tot integrale handreikingen voor de Colleges en teams. In de hierna volgende paragrafen is beschreven op welke wijze de beheersomgeving van ROC van Twente is ingericht. Op basis van deze beheersomgeving en onze ervaringen van afgelopen jaar zijn wij van mening dat wij, indien nodig, adequaat kunnen bijsturen en daardoor ook in voldoende mate in control zijn. 1.1 Planning & Control Het uitgewerkte Handboek Planning- en Control maakt het ons mogelijk de professionele handelingscyclus goed te beheersen. Belangrijke elementen uit onze PDCAcyclus zijn: de strategienota: stelt op hoofdlijnen de doelstellingen vast die wij als ROC van Twente willen bereiken (verschijnt één maal per vier jaar); de prestatiekaart: de kwantitatieve prestatienormen gebaseerd op de strategienota (deze wordt elk jaar herijkt); de kaderbrief: geeft de belangrijkste procedures en richtlijnen voor de eerstvolgende (meerjaren-)plannen en (meerjaren-)begroting weer (één maal per jaar); het (MBO) Collegeplan: hierin neemt elk (MBO) College zijn beleidsvoornemens voor de eerstvolgende twee jaar op. De plannen zijn in lijn met de strategienota en de kaderbrief (één maal per twee jaar). Als afgeleide van het (MBO) Collegeplan stellen teams binnen de (MBO) Colleges hun teamplannen vast (de frequentie is per (MBO) College bepaald); de kwartaalrapportages: de (MBO) Colleges en diensten rapporteren over onderwijskundige, personele en financiële ontwikkelingen aan het College van Bestuur (4 maal per jaar); het voor- en najaarsoverleg: overleg tussen College van Bestuur en (MBO) College over onderwijsinhoud en bedrijfsvoering, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau (één maal per jaar); het kwaliteitsprofiel per team: een kwantitatieve weergave van meetbare indicatoren op het gebied van onderwijsrendementen, tevredenheid stakeholders, wettelijke vereisten en kwaliteit interne beheersing; de zelfevaluatie; de audit: onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs binnen de (MBO) Colleges onder leiding van een externe lead-auditor (één maal per twee jaar); de management review: onderzoek naar en uitspraak over werking van het kwaliteitssysteem van het ROC. Conclusie uit de management review 2013 Het systeem van kwaliteitsborging is evenwichtig en goed gestructureerd; basiskwaliteit blijkt een goed bindmiddel te zijn. Basiskwaliteit is meer en meer een instrument aan het worden dat de gehele bedrijfsvoering dekt en niet uitsluitend betrekking heeft op de kwaliteit van onderwijs. In deze borging zijn de bedrijfsgroepen en de kwaliteit van ondersteunende diensten nog wat onderbelicht. Voor vrijwel elk aspect van basiskwaliteit (alleen bij de beroepspraktijkvorming is dit nog in ontwikkeling), zijn voldoende instrumenten voorhanden om de kwaliteit en effectiviteit van het betreffende onderdeel te meten. Wat de uitwerking van deze kwaliteitsverbeterende instrumenten op concernniveau is, is nog niet optimaal waarneembaar. Dit houdt ook verband met het reflectieve vermogen, dat niet op elk niveau in 19

20 de organisatie even sterk ontwikkeld is. Verbeteringen in de borging moeten dan ook niet alleen gericht zijn op een paar instrumentele zaken, maar vooral op de verdere ontwikkeling van het professioneel handelen (onderwijskundig leiderschap) op elk niveau in de organisatie: het nemen en vinden van de tijd en de rust om zaken te overzien en te evalueren. Het College van Bestuur zal hier duidelijke een rol in spelen door: de reguliere cyclus van Planning & Control zoveel mogelijk te volgen en daarmee te zorgen dat (MBO) Colleges niet overvraagd worden; informatie die bekend is ter controle en becommentariëring voor te leggen aan de (MBO) Colleges meer regie te nemen op het gebied van het reflectief vermogen: hier mogen eisen aan gesteld worden. Met het stimuleren van het reflectief vermogen zullen de (MBO)Colleges ook uitgedaagd worden om acties en evaluaties die uit het systeem van borging naar voren komen met elkaar in verband te brengen om zo nog beter de juiste plannen voor de inrichting van het onderwijs te realiseren. De koers die we ingezet hebben van plan naar uitvoering, van sturing op, beleving en uitvoering van kwaliteit, zal hierdoor nog verder vorm krijgen Legenda Resultaat Betekenis Uitstekend Goed Redelijk Onvoldoende Geen gegevens Prestatiekaart De prestatiekaart laat zien dat ROC van Twente in 2013 op de meeste gebieden boven de norm heeft gepresteerd. Daarentegen is de waardering studenten (meting 2012) onder de norm. Inmiddels hebben wij diverse verbetermaatregelen doorgevoerd. De eerstvolgende meting onder studenten is in het voorjaar van Ons voorlopige VSV-cijfer over schooljaar 2012/2013 zoals dat recentelijk door OCW is gepresenteerd, bedraagt 4,4 %. ROC van Twente behoort daarmee tot de beste ROC s (qua percentage en qua progressie). ROC van Twente registreert intern een iets hoger VSV-cijfer dan landelijk. Dit heeft de volgende oorzaken. De (landelijke) definitie is recent flink aangescherpt. Landelijk worden uitvallers die een vrijstelling van de Leerplichtwet hebben, naar een ander ROC of particulier onderwijs gaan dan wel een baan vinden, niet (meer) meegeteld als VSV er. Intern beschikken wij echter niet over deze informatie. 20

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU AOC Terra Plaats : Groningen BRIN nummer : 01NJ Onderzoeksnummer : 290340 en 290341 Datum onderzoek : 10 t/m 27 oktober 2016

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Presteren met plezier en passie

jaarverslag 2012 Presteren met plezier en passie jaarverslag 2012 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 Kerngegevens 8 A missie, visie, structuur en bestuur 11 B bedrijfsvoering 18 C financiële informatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Horeca-assistent 90660 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273119 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Kop van Noord-Holland. ICT Medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Kop van Noord-Holland. ICT Medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ICT Medewerker Utrecht, juni 2012 Plaats: DEN HELDER BRIN: 04EU Onderzoeksnummer: 126512 Kenmerk definitief rapport: H3283364 Onderzoek uitgevoerd in: Periode 1

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Strategisch Beraad 4 november CvB 10 november 2014 Teammanagers 11 november 2014 RvT 15 december 2014 Plantafel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. School voor ICT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. School voor ICT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN School voor ICT Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht op: Eindhoven 25MB

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 92020 Datum schoolbezoek : 16 januari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Presteren met Plezier en Passie

Presteren met Plezier en Passie Onze strategische uitgangspunten voor de periode 01-01 In deze korte strategienotitie treft u de speerpunten aan van het ROC van Twente voor de komende jaren. Zes uitgangspunten vormen tezamen het kader

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Flevoland Kapper (Junior Kapper) Juli 2012 Plaats: Lelystad BRIN: 25LR Onderzoeksnummer: 126736 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR ECONOMIE EN UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Commercieel medewerker Opleiding Boekhoudkundig medewerker/ Administrateur Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden com58 - ICT Medewerker Utrecht, september 2012 Plaats: LEIDEN BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 126851 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleidingen Toerisme Harderwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleidingen Toerisme Harderwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleidingen Toerisme Harderwijk Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo KWALITEITSONDERZOEKEN MBO Roc van Twente te Hengelo Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Februari

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE LANDSCHAP HANDEL & COMMERCIE. Opleiding Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE LANDSCHAP HANDEL & COMMERCIE. Opleiding Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE LANDSCHAP HANDEL & COMMERCIE Opleiding Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Sociaal-cultureel werker 10746/91370 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128093 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273116

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs per 1 januari 2012 1. Inleiding In het toezichtkader bve 2012 is in het waarderingskader nog geen specifieke

Nadere informatie

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs per 1 januari 2012 1. Inleiding In het toezichtkader bve 2012 is in het waarderingskader nog geen specifieke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Kwaliteitsborging: De stand van zaken

Kwaliteitsborging: De stand van zaken Kwaliteitsborging: De stand van zaken Eerste bevindingen/conclusies Houten, 4 oktober 2012 Kwaliteitsborging in Toezichtkader 2012 Instellingen zelf verantwoordelijk voor kwaliteit Kwaliteitsborging al

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276998 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Forma voor mbo, niveau 1 Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30LB Crebo-nummer

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Regio College ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) Reizen (Verkoper reizen) Verzorgende-IG Maatschappelijke zorg (Persoonlijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort eca15 Financiële beroepen. Utrecht, 23 mei 2012

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort eca15 Financiële beroepen. Utrecht, 23 mei 2012 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca15 Financiële beroepen Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: BRIN: GRONINGEN 25LW Onderzoeksnummer 126043 Kenmerk 3279473 Onderzoek uitgevoerd in: Februari

Nadere informatie