Jaarverslag periode 2009/2010. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag periode 2009/2010. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken"

Transcriptie

1 - 1 - Jaarverslag periode 2009/2010 Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken Dr. A.J.H.M. Beurskens Dr. H.J.L. van Rossum November 2010

2 - 2 - Inhoudsopgave 1. Beleid en doelstellingen Algemene inleiding Realisatie van beleid en doelstellingen Onderzoeksprojecten Onderwijsactiviteiten Kwaliteitszorg Bijlage 1. Overzicht van projecten en programma s van de kenniskring Autono mie en Participatie van chronisch zieken in 2009/ Bijlage 2. Lijst van publicaties, presentaties en begeleiding afstuderen Bijlage 3. Samenstelling kenniskring...21 Bijlage 4. Leden van de externe adviesraad...22

3 Beleid en doelstellingen Algemene inleiding Het onderzoeksdomein van de kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken (A&P) is nog steeds actueel en is het afgelopen jaar niet gewijzigd. Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van de missie, thema s en uitgangspunten. De uitwerking in speerpunten is gebeurd in lijn met de resultaten van de visitatie in september 2009, afspraken binnen het platform Quality of Life (opleidingen en lectoraten gezondheid, welzijn en onderwijs), het ZorgInnovatiecentrum van de Zorgacademie Parkstad en de strategie van de Hogeschool Zuyd. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we naar het strategisch plan Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken Missie: activiteiten dragen er toe bij dat mensen met een chronische ziekte het leven kunnen leiden dat ze graag willen leiden. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar het primaire proces tussen de zorgprofessional en de cliënt in zijn of haar omgeving. Zorginnovaties en implementatie Cliënt gecentreerde zorg Meetinstrumenten Uitgangspunten: 1. Activiteiten samen met zorgprofessionals uitvoeren 2. Cliënten zoveel mogelijk betrekken 3. Begin en eindpunt activiteiten in het werkveld van zorgprofessionals 4. Implementatie in het onderwijs 5. Uitvoering op wetenschappelijk verantwoorde wijze Figuur: schematisch overzicht van de missie en thema s van de kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken. Het maken van het jaarplan 2009/2010 liep parallel met het schrijven van het strategisch plan 2010/2014. Voor stelde de kenniskring zich per hoofddoel van de kenniskring de volgende doelen: 1. Kennisontwikkeling en uitwisseling met bedrijven en instellingen in de omgeving van de hogeschool a. Uitvoeren RAAK publiek programma Innovatieve praktijken in de eerste lijn en schrijven van vervolgaanvragen rondom deze thematiek. b. Afronden promotietrajecten van Ruth Dalemans en Susy Braun. c. Uitvoeren lopende promotietrajecten van Ramon Daniëls en Jessie Lemmens. d. Opstarten RAAK publiek programma s Beweegprogramma s voor ouderen en Verpleegkundige standaarden e. Voorbereiden en opstarten van nieuwe projecten binnen de vastgestelde thema s, waaronder twee promotieonderzoeken

4 - 4 - f. Het projectmanagement optimaliseren door middel van de implementatie van een projectmanagementsysteem. 2. Bijdragen aan onderwijs en onderzoek binnen de opleidingen en faculteiten a. Het organisatorisch borgen van het werven van gemotiveerde en goede studenten voor activiteiten binnen de kenniskring. b. Inhoudelijke bijdrage leveren vanuit de projecten aan diverse platform minoren en curricula. 3. Professionalisering binnen en buiten de kenniskring a. Afspraken met de opleidingen over werving en selectie van docenten voor kenniskringprojecten. b. Vanuit de kenniskring faciliteren van net gepromoveerden om een onderzoeksvoorstel te schrijven /onderzoekslijn te ontwikkelen c. Uitbreiden en versterken van de samenwerking met de Universiteit Maastricht (m.n. onderzoeksinstituut CAPHRI) en andere kennisinstellingen. d. Uitbreiden internationale samenwerking, vooral vanuit lopende projecten. 4. Interne en externe profilering van de hogeschool a. Bij elk project wordt het actief opzoeken van de media benoemd als aandachtspunt. Van elk (deel)project wordt het resultaat zichtbaar gemaakt in de vorm van tenminste één (vak)publicatie en één presentatie op een congres. b. Het ontwikkelen van PR materiaal in de vorm van korte video s en attractieve folders over lopende en afgeronde RAAK- en promotieprojecten. c. Het verzorgen van vier refereerbijeenkomsten in samenwerking met de kenniskring Technologie in de Zorg.Voor deze bijeenkomsten worden zowel interne als externe stakeholders uitgenodigd. In het volgende hoofdstuk gaan we in op de (voorlopige) realisatie van deze doelen en de lopende onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. De activiteiten van het bijzonder lectoraat Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen vallen organisatorisch en inhoudelijk binnen de kenniskring Autonomie en participatie en deels binnen het lectoraat Technologie in de Zorg. In dit verslag worden de activiteiten van het bijzonder lectoraat dan ook niet apart gerapporteerd. 2. Realisatie van beleid en doelstellingen Kennisontwikkeling en uitwisseling met bedrijven en instellingen in de omgeving van de hogeschool a. Uitvoeren RAAK publiek programma Innovatieve praktijken in de eerste lijn en schrijven van vervolgaanvragen rondom deze thematiek. Dit RAAK programma is sterk gericht op multidisciplinair samenwerken en past wat betreft thematiek bij meerdere opleidingen. Het programma verloopt zeer voorspoedig en loopt tot 1 januari Bij de inhoudelijke uitwerking van het project wordt samengewerkt met de afdeling Franciscusoord van Adelante waarbij de werkwijze in de derde lijn (KinderRAP) gezamenlijk vertaald wordt naar de eerste lijn. Bij het organisatorisch deel van het project wordt samengewerkt met de faculteit People en Business Management (PBM) van Hogeschool Zuyd. Een vervolgsubsidieaanvraag bij ZonMw is helaas net niet gehonoreerd. Aangegeven is dat de aanvraag met enige aanpassingen kansrijk is in de volgende ronde. Tevens zijn we in overleg met zorgverzekeraar CZ over mogelijke vervolgstappen. De disseminatie van de producten van het project wordt samen met Adelante, PBM, de beroepsverenigingen, ROS Robuust Beijaert en de afdeling contracting van het platform Quality of Life vormgegeven. b. Afronden twee promotietrajecten van Ruth Dalemans en Susy Braun Het afgelopen jaar hebben Ruth Dalemans (docent logopedie) en Susy Braun (docent fysiotherapie) succesvol hun proefschrift verdedigd (respectievelijk in maart en juni 2010). De proefschriften en de verdediging daarvan hebben laten zien dat er binnen Hogeschool Zuyd kwalitatief goed en relevant onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft Albine Moser (docent master ANP en senior lid kenniskring) in oktober 2009 haar proefschrift getiteld Competency in shaping one s life aan de Universiteit Maastricht succesvol verdedigd.

5 - 5 - c. Uitvoeren lopende promotietrajecten Ramon Daniels en Jessie Lemmens Het promotieonderzoek van Ramon Daniëls verloopt voorspoedig en wordt begin 2011 afgerond. Onderzoek naar een door hem ontwikkeld interventieprogramma kan gecontinueerd worden dankzij een subsidie van ZonMw binnen het Nationaal Programma Ouderen (NPO). Dit vervolgpromotieonderzoek wordt samen met de UM uitgevoerd en de promovendus is een alumnus van de opleiding ergotherapie (Silke Metzelthin). Het onderzoek van Jessie Lemmens heeft door ziekte enige vertraging opgelopen. Het project is gedurende de ziekte van de promovendus gecontinueerd dankzij de inzet van veel studenten. Inhoudelijk sluit het project aan bij het RAAK programma Implementatie verpleegkundige standaarden in ziekenhuizen. Vanaf juni 2010 heeft Jessie haar werkzaamheden weer geleidelijk opgepakt en naar verwachting zal zij in het najaar van 2010 weer volledig inzetbaar zijn. d. Opstarten RAAK publiek programma s Beweegprogramma s voor ouderen en Verpleegkundige standaarden Het RAAK programma Implementatie verpleegkundige Standaarden is per 1 januari 2010 opgestart in samenwerking met het Laurentiusziekenhuis te Roermond en Atrium medisch centrum Parkstad te Heerlen. Het programma Beweegprogramma s voor ouderen is per 1 april 2010 gestart in samenwerking met Sevagram en Meander zorggroep, twee organisaties voor ouderenzorg in de regio Heerlen. In beide programma s werken docenten en zorgprofessionals uit het werkveld in werkgroepen samen. Daarbij worden zoveel mogelijk studenten betrokken De voortgang van beide projecten verloopt voorspoedig. e. Voorbereiden en opstarten van nieuwe projecten binnen de vastgestelde thema s waaronder twee promotieonderzoeken. Binnen de thematiek van het RAAK programma Innovatieve praktijken in de eerste lijn is het promotieproject van Barbara Piskur (docent ergotherapie) per 1 januari 2010 opgestart, in samenwerking met de UM, de revalidatiecentra Adelante en de Hoogstraat en Universiteit Utrecht. Binnen de thematiek evidence based practice en vraaggerichte zorg start Jolanda Friessen (docent verpleegkunde) per 1 januari 2011 met een promotietraject. Dit promotietraject sluit aan bij het RAAK programma Implementatie verpleegkundige standaarden en de activiteiten op leerwerkplaatsen en zorginnovatiecentra (bij Atrium, Sevagram en Mondriaan) waar de kenniskring bij is betrokken. In samenwerking met de lectoraten Technologie in de Zorg (TidZ) en Life Sciences en de opleiding Biometrie is gewerkt aan de ontwikkeling van een zwaartepunt rondom `meten aan mensen. Op dit thema werd een haalbaarheidsstudie gestart inzake een mogelijk te realiseren gezamenlijk meetlab. In opdracht van de faculteit Gezondheid en Techniek is gestart met een project om het meten zonder stekker en het meten met stekker verder vorm te geven. De nadruk ligt op het opstarten van afstudeerprojecten waarbij studenten biometrie en fysiotherapie samenwerken. In samenwerking met de kenniskring TidZ is gewerkt aan de ontwikkeling van het zorginnovatiecentrum van de Zorgacademie Parkstad. Voor de zomer van 2010 werd consensus bereikt met de bij de Zorgacademie betrokken partijen. Besluitvorming over het businessplan wordt eind 2010 verwacht. Het RAAK Pro onderzoeksvoorstel Meten in de dagelijkse zorgpraktijk is helaas bij de herindiening niet gehonoreerd. In overleg met de consortiumpartners wordt momenteel verkend hoe onderdelen van het programma op een andere wijze gefinancierd en uitgevoerd kunnen worden. Een RAAK Publiek aanvraag rond de communicatie tussen chronisch zieken en zorgprofessionals is in de zomer van 2010 afgewezen. Dit voorstel wordt in herziene vorm ingediend in november Rond de thematiek van communicatie, waarover veel expertise is opgedaan in het promotieproject van Ruth Dalemans, heeft Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) een project gehonoreerd dat gericht is op het verbeteren van de communicatie tussen cliënten en professionals. In september 2009 is, met subsidie van het Platform Beroepsonderwijs (HPBO), gestart met de evaluatie van praktijk leerafdelingen die in verzorgings- en verpleeghuizen van Sevagram (Heerlen e.o.) zijn opgericht. Op deze afdelingen volgen leerlingen en studenten van het VMBO, MBO en HBO competentiegericht onderwijs in een praktijkset-

6 - 6 - ting, onder begeleiding van zowel verpleegkundigen op de afdelingen als docenten van de betrokken onderwijsinstellingen. f. Het projectmanagement optimaliseren door middel van de implementatie van een projectmanagementsysteem. De kenniskring heeft het bedrijf GeoActive de opdracht gegeven voor een programma op maat om het intern projectbeheer te optimaliseren. Dit beheersysteem is complementair aan de activiteiten van ZuydPool en FEZ. 2. Bijdragen aan onderwijs en onderzoek binnen de opleidingen en faculteiten a. Het organisatorisch borgen van het werven van gemotiveerde en goede studenten voor activiteiten binnen de kenniskring. Voor dit doel is in 2010 een werkgroep studentenparticipatie opgericht, waarin iedere opleiding vertegenwoordigd is. In deze werkgroep worden, toegespitst op iedere opleiding, afspraken gemaakt over de werving van studenten voor projecten van de kenniskring (onder meer via SLB trajecten en afstudeermarkten). In deze groep wordt tevens geregeld hoe en op welke manier studenten het beste geïnformeerd kunnen worden over de thematiek en projecten van de kenniskring. b. Inhoudelijke bijdrage leveren vanuit de projecten aan diverse platform minoren en curricula. Leden van de kenniskring hebben op tal van wijzen bijdragen geleverd aan de paramedische en verpleegkundige opleidingen (zowel de bachelor als mastervarianten), variërend van incidentele colleges en practica tot coördinatorschappen van modules en afstudeertrajecten. Zie verder paragraaf Professionalisering binnen en buiten de kenniskring a. Afspraken met de opleidingen over werving en selectie van docenten voor kenniskringprojecten. Met het oog op de participatie van docenten aan activiteiten van de kenniskring zijn diverse zaken in gang gezet. Voor vacante onderzoeksposities worden waar mogelijk vacatures onder alle betrokken docenten van de opleiding verspreid. Met kernteams en faculteitsdirecties is afgesproken dat deelname aan kenniskringactiviteiten als vast gespreksonderwerp in functioneringsgesprekken aan bod komt. Geuite wensen in functioneringsgeprekken worden teruggekoppeld naar de lectoren. Verder worden ambities van docenten op terrein van deelname aan innovatie- en onderzoekstrajecten, of bijvoorbeeld het volgen van een masteropleiding, ingebed in persoonlijke ontwikkelplannen. b. Vanuit de kenniskring faciliteren van net gepromoveerden om een onderzoekslijn te ontwikkelen In 2010 hebben twee promovendi hun proefschrift afgerond (een derde volgt begin 2011). Samen met de faculteitsdirecteuren en de gepromoveerden werden verdere lijnen voor hun carrière binnen de Hogeschool Zuyd uitgezet. Het streven is om deze gepromoveerden gedurende een jaar (voor 0.4 fte) te laten werken aan een eigen onderzoekslijn binnen het domein van de kenniskring (onderzoeksplannen uitwerken en subsidievoorstel schrijven). Susy Braun is voor 0,4 fte per week als postdoc bij de Universiteit Maastricht gaan werken (thematiek Technologie in de Zorg) en voor 0,2 fte bij de kenniskring A&P. Ze gaat onderzoeksvoorstellen schrijven die passen binnen de thematiek van Technologie in de Zorg en Autonomie en Participatie. Ruth Dalemans werkt voor 0,3 fte bij de kenniskring A&P en voor 0,1 fte bij TidZ. Zij is bezig met het schrijven van voorstellen passend bij de thematiek van haar promotieonderzoek (project bij SGL is reeds gehonoreerd). Albine Moser zal als senior lid van de kenniskring in samenwerking met de Universiteit Maastricht (waar ze ook voor 0,2 fte werkt) het thema cliëntenparticipatie verder vorm gaan geven. Deze ervaringen met net gepromoveerde medewerkers dienen mede als input voor het promovendibeleid binnen Hogeschool Zuyd. c. Uitbreiden en versterken van de samenwerking met de Universiteit Maastricht (m.n. onderzoeksinstituut CAPHRI) en andere kennisinstellingen. In het afgelopen jaar is de samenwerking met de UM verder geïntensiveerd. Dit komt onder meer tot uiting in:

7 - 7 - De invulling van een wissellectoraat per september 2010 binnen het platform Quality of Life van prof. dr. Trudy van der Weijden, hoogleraar implementatie evidence based richtlijnen, gedeeld met Prof. dr. André Knottnerus. Gegeven haar achtergrond en leeropdracht zullen haar activiteiten in nauwe samenwerking met de de kenniskringen A&P en TidZ vorm krijgen. Het aantal dubbelaanstellingen tussen de kenniskring en UM is uitgebreid met aanstellingen van Sandra Beurskens en Susy Braun bij de UM. Sandra Beurskens gaat in het kader van de samenwerking met prof. van der Weijden participeren in het UM programma van Van der Weijden. Susy Braun is per september 2010 als postdoc bij het onderzoeksinstituut Caphri aangesteld. In 2010 is intensief samengewerkt met prof. van der Weijden, prof. Kempen (beiden UM) en prof. de Vet (EMGO, VU Medisch Centrum) aan de eerder genoemde RAAK Pro aanvraag. Daarnaast wordt met diverse collega s van de universiteit Maastricht en andere kennisinstellingen op een prettige en constructieve wijze samengewerkt. Voor een nadere beschrijving verwijzen we naar het overzicht projecten (bijlage 1). Vanuit de kenniskring wordt een bijdrage geleverd aan de in september 2009 gestarte HBO-WO BAMA-opleiding. Hierin kunnen studenten met een VWO achtergrond in een geïntegreerd traject gedurende vier jaar een bachelor opleiding aan Hogeschool Zuyd volgen, alsmede een gelieerde masteropleiding aan de UM. Verder werkt de kenniskring samen met de opleidingen gezondheidszorg aan de oriëntatie en vormgeving van een master of science complex care and professional innovation (werktitel) bij de UM. d. Uitbreiden internationale samenwerking, vooral vanuit lopende projecten. In 2010 heeft diverse keren overleg plaatsgevonden met collega s van de gezondheidszorgopleidingen van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) in Hasselt. Dit heeft tot afspraken geleid om in 2011 tot concrete samenwerking te komen rond onderwijs en onderzoek op het terrein van de ouderenzorg. Vanuit de kenniskring zal Erik van Rossum verder gestalte geven aan deze samenwerking. In 2010 heeft ook overleg plaatsgevonden met prof. dr. Karin Wolf-Ostermann van Alice Salomon Hochschule in Berlijn. Afgesproken is om in het kader van het Erasmus programma een aanvraag in te dienen voor samenwerking en werkbezoeken rond onderwijs en onderzoek in de dementiezorg. In het kader van de projecten rondom meetinstrumenten is aansluiting gezocht bij de International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) en de Nederlandse afvaardiging van deze society. In het kader van de promotieonderzoeken is het aantal internationale contacten groeiende. Bij het promotieproject van Barbara Piskur is er samenwerking met diverse collega s uit Scandinavië en Canada. Bij Susy Braun en Ruth Dalemans werd samengewerkt met de groep van prof. Wade (UK). Bij vervolgprojecten is deze groep ook betrokken. Verder zal het internationaal netwerk van de kenniskring uitbreiden via de internationale contacten van de wissellector prof. van der Weijden. 4. Interne en externe profilering van de hogeschool a. Bij elk project wordt het actief opzoeken van de media benoemd als aandachtspunt. Van elk (deel)project wordt het resultaat zichtbaar gemaakt in de vorm van tenminste één (vak)publicatie en één presentatie op een congres. In de in 2010 afgesloten projecten zijn deze doelen behaald (zie ook bijlage 2). b. Het ontwikkelen van PR materiaal in de vorm van korte video s en attractieve folders over lopende en afgeronde RAAK- en promotieprojecten. In samenwerking en onder regie van de AV dienst van Hogeschool Zuyd is een video productie afgerond over meten in de dagelijkse zorgpraktijk. Dit product is inmiddels al ingezet bij diverse presentaties. Vergelijkbare producties over andere centrale domeinen van de kenniskring staan op stapel. De geplande folders zijn nog niet gerealiseerd, daar wordt momenteel aan gewerkt en zullen eind 2010 beschikbaar zijn.

8 - 8 - c. Het verzorgen van vier refereerbijeenkomsten in samenwerking met de kenniskring Technologie in de Zorg. Voor deze bijeenkomsten worden zowel interne als externe stakeholders uitgenodigd. Deze bijeenkomsten, over verbindende thema s als meten in de zorg en beweegprogramma s voor ouderen met ondersteuning van technologie, zijn met succes gezamenlijk uitgevoerd. Met 40 tot 60 aanwezigen was de belangstelling zowel vanuit de opleidingen (docenten en studenten) als externe geïnteresseerden (m.n. zorgprofessionals) steeds groot. 2.1 Onderzoeksprojecten Tabel 1 geeft een overzicht van de onderzoeksactiviteiten in In bijlage 1 wordt elk project kort beschreven. Meer informatie over de projecten is te vinden op de website van de kenniskring: Alle projecten dragen bij aan de hoofddoelen van het lectoraat omdat bij alle activiteiten de trias onderwijs, onderzoek en werkveld centraal staat. Promotieonderzoeken Ruth Dalemans: Young stroke survivors. Promotie maart 2010 Susy Braun: Mental Practice in stroke rehabilitation. Promotie juni 2010 Ramon Daniëls: Disability prevention in frail elderly, i.s.m. UM Jessie Lemmens: Screenen bij slikklachten: een implementatie onderzoek, i.s.m. UM en azm Barbara Piškur: Enablement program for parents of children with physical disability, i.s.m UM, Adelante, UU, De Hoogstraat Utrecht. RAAK programma s RAAK publiek: Innovatieve praktijken in de eerste lijn, i.s.m. Fontein (paramedische eerstelijns praktijken in Midden Limburg), PMC-Sittard, Beyaert Robuust Limburg, beroepsverenigingen NVLF, KNGF, EN ( ). RAAK publiek: Implementatie verpleegkundige standaarden in ziekenhuizen, i.s.m. Atrium medisch centrum Parkstad en Laurentius ziekenhuis ( ). RAAK publiek: Beweegprogramma s voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, i.s.m. Sevagram, Meander zorggroep, De Riethorst Stromenland, EMGO-VU, UM en beroepsvereniging NVFG ( ). RAAK publiek: Gezond Actief Ouder worden, i.s.m. Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Amsterdam (Rotterdam penvoerder, kenniskring A&P verantwoordelijk voor deelproject in Geleen) ( ). RAAK publiek: Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen, i.s.m. Orbis medisch en zorgconcern en Sevagram (afgerond per 1/1/2010) Overige projecten Project: Implementatieonderzoek van cliëntgecentreerde zorg binnen de pijnrevalidatie van Adelante. Ontwikkeling en evaluatie, i.s.m. Adelante Hoensbroek (afgerond in december 2009) Project: Implementatieonderzoek van cliëntgecentreerde zorg binnen de (niet)klinische zorg van CIRO-Horn. Ontwikkeling en evaluatie, i.s.m. CIRO-Horn (afgerond voorjaar 2010) Project: Klinimetrie in de fysiotherapie, i.s.m. Hogeschool Utrecht (afgerond in oktober 2009) Project: Gebruik van evidence based meetinstrumenten voor communicatie bij mensen met een neurologische aandoening i.s.m. ROS Robuust Beijaert en eerstelijns logopediepraktijken (afgerond november 2009) Project: Effecten van kleinschalig wonen in de psychogeriatie, i.s.m. Sevagram en UM Project: Reductie van vrijheidsbeperking in de verpleeghuiszorg, i.s.m. UM en New York University Expertisecentrum Meetinstrumenten in de zorg: database meetinstrumenten (www.meetinstrumentenzorg.nl) Project: Onderwijs in de praktijk, evaluatie praktijkleerafdelingen in het verpleeghuis (HPBO gelden), i.s.m. Sevagram, Arcus college, Carboon college, Sophianum en UM. Project: Reduction of disability among frail community-dwelling elderly, i.s.m. TidZ, UM, Orbis medisch en zorgconcern en MCC Omnes Project: Meten met en zonder stekker (in opdracht van Faculteit gezondheid en Techniek). Start september 2010 Project: In dialoog. Communicatie binnen Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL), i.s.m. SGL. Start december Tabel 1. Overzicht projecten Kenniskring Autonomie en Participatie.

9 Onderwijsactiviteiten De kenniskring heeft in een omvangrijke bijdrage aan onderwijsactiviteiten geleverd. Omdat deze bijdrage sterk verweven is met de onderzoeksactiviteiten, worden ze hier niet allemaal apart genoemd. Leden van de kenniskring zijn als docent betrokken bij onderwijs dat nauw verwant is aan inhoudelijke thema s van hun projecten binnen de kenniskring. Deze zogenaamde dubbelaanstellingen en linking pin s werken zeer goed. Zo zijn de meeste docenten ook begeleider van afstudeerprojecten. De onderwijswerkzaamheden van de kenniskringleden worden grotendeels gedaan in de tijd van de faculteiten maar sterk gevoed vanuit de werkzaamheden in de kenniskring Ook dit jaar zijn veel studenten betrokken geweest bij activiteiten van de kenniskring (zie doelstelling 2 en bijlage 2). Bij de RAAK programma s is dit ook een verplichting vanuit de subsidiegever. Studenten participeren in afstudeerprojecten, maar ook in het kader van vrije studieruimtes (bij logopedie) en differentiatietrajecten (bij Verpleegkunde). Daarnaast laten we goede studenten als werkstudent participeren in onderzoekprojecten (het afgelopen jaar waren dit vijf studenten). De studenten leveren een wezenlijke bijdrage aan de projecten. Mede dankzij hun inzet zijn we als kenniskring in staat om projecten succesvol af te ronden. In het afgelopen jaar zijn wederom weer een groot aantal afstudeertheses begeleid (zie ook bijlage 2). De kenniskring is intensief betrokken bij diverse onderwijsactiviteiten zoals de HBO- WO BAMA-opleiding en diverse platform minoren, waaronder de minor science en de minor growing older. In aanvulling hierop kan nog vermeld worden dat diverse leden van de kenniskring workshops en cursussen verzorgen voor post-hbo onderwijs via contracting. Verder leveren leden van de kenniskring een grote bijdrage aan de platformwerkgroep Evidence Based Practice (EBP). De gezondheidszorgopleidingen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een gezamenlijke aanvraag voor een bijzonder kenmerk op dit gebied. De visitatie vindt in november 2010 plaats. 3. Kwaliteitszorg Op diverse wijzen wordt de kwaliteit van onze activiteiten bewaakt: Alle onderzoeksactiviteiten worden door projectgroepen uitgevoerd, waartoe altijd een gepromoveerde senior onderzoeker of lector behoort. Bij grotere programma s, zoals RAAK, wordt naast een projectgroep ook een stuurgroep ingesteld. Bij extern gefinancierde projecten vindt er in de regel bovendien kwaliteitstoetsing plaats in de vorm van tussen- en eindrapportages. Bij de promotieonderzoeken is het de verantwoordelijkheid van de promotoren en copromotoren om de voortgang te bewaken. Bij elk promotieonderzoek is een van de lectoren (of senioren) als co-promotor verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding. Resultaten van projecten worden gepubliceerd en gepresenteerd op congressen; vaak vindt deze disseminatie plaats nadat peer review heeft plaatsgevonden door externe deskundigen. In september 2009 is de kenniskring gevisiteerd. Het oordeel van het panel was zeer positief, ook over de wijze - en het continue karakter daarvan waarop gestalte wordt gegeven aan kwaliteitszorg. Het panel heeft goede en concrete verbeterpunten geformuleerd die opgenomen zijn in het strategisch plan Een aantal daarvan zijn inmiddels opgepakt (zie geformuleerde doelstellingen). Een verdere operationalisatie wordt vormgegeven in samenwerking met de faculteiten. Tijdens een geplande strategiedag van alle kenniskringleden (in januari 2011) wordt onder begeleiding van audit en control (Hans Koolmees) de verdere operationalisatie en het plan van aanpak bepaald. De kenniskring heeft een adviesraad die in niet bij elkaar is geweest. De adviesraad komt in het voorjaar van 2011 weer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst worden de uitkomsten van de strategiedag gepresenteerd.

10 Bijlage 1. Overzicht van projecten en programma s van de kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken in 2009/2010. Promotieonderzoeken: De promovendi werken allen voor 0,6 fte aan hun onderzoek. Hun aanstellingen worden gedeeltelijk door de kenniskring bekostigd. Het overige gedeelte wordt bekostigd door de faculteiten, andere kenniskringen, promotievouchers Hogeschool Zuyd en externe instellingen en subsidies. De onderstaande vijf promotietrajecten zijn gelabeld binnen het instituut Caphri van de Universiteit Maastricht. Afgeronde promotieonderzoeken Titel: Young stroke survivors with aphasia and their challenges in social participation Looptijd: september 2005-najaar Promotie: maart 2010 Betrokkenen: Ruth Dalemans (promovenda), (promotor: Luc de Witte,TidZ), Sandra Beurskens, Melanie Kleynen Inhoud: doel van dit project is het in kaart brengen van factoren die van invloed zijn op het niveau van participatie van relatief jonge mensen die ten gevolge van een CVA afasie hebben. Dit is een groep waarover in de literatuur nauwelijks iets bekend is en die in de praktijk voor grote uitdagingen gesteld is. Het huidige zorgaanbod lijkt niet goed aan te sluiten bij de problemen die deze groep ervaart. In het kader van dit project wordt nauw samengewerkt met Derrick Wade van het Oxford Centre for Enablement in de UK. Omvang: 0,6 fte Financiering: mobiliteitsfonds, UM incentives, Kenniskring Autonomie en Participatie, Faculteit Gezondheid en Techniek Titel: Mental Practice in neurorehabilitation Looptijd: 2005-december Promotie: juni Betrokkenen: Susy Braun (promovenda), Sandra Beurskens, (Paul Borm, Life Sciences). Inhoud: In dit project worden mental practice interventies verder ontwikkeld en geïmplementeerd in de revalidatie van patiënten met een beroerte en ziekte van Parkinson. Deelstudies hebben betrekking op meetinstrumenten (SDA-M en QEEG). In een gecontroleerd experiment wordt het effect van Mental Practice geëvalueerd binnen de verpleeghuizen Klevarie te Maastricht en Camillus te Roermond, Orbis medisch centrum, fysiotherapiepraktijken in de eerste lijn. In het kader van dit project wordt nauw samengewerkt met Derrick Wade van het Oxford Centre for Enablement in de UK,de kenniskring Life Sciences en Jos Schols van de Universiteit Maastricht Omvang: 0,6 fte Financiering: Mobiliteitsfonds, promotievoucher CvB Hogeschool Zuyd, ZonMW, Stichting Nuts Ohra, Faculteit Gezondheid en Techniek, Kenniskring Life Sciences en Kenniskring Autonomie en Participatie. Lopende promotieonderzoeken Titel: Bedside screenen van slikklachten bij neurologische patiënten Looptijd: oktober 2007-oktober 2012 Betrokkenen: Jessie Lemmens (promovenda), Gerrie Bours en Sandra Beurskens, Leontien Smeets Het project beoogt de validering van een screeningsinstrument en de implementatie en evaluatie van een slikprotocol waarvan het screenen deel uitmaakt. Het betreft een gezamenlijk project van het azm, UM en HsZuyd. Betrokken: dr. Rianne de Wit en neuroloog Prof. Martin van Limburg van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Kenniskring Autonomie en Participatie. Omvang: 0,6 fte Financiering: Instituut Caphri Universiteit Maastricht, azm, Kenniskring Autonomie en Participatie, promotievoucher CvB Hogeschool Zuyd. Titel: Disability prevention in frail elderly Looptijd: september 2006 september 2010 (looptijd tot 1/1/2011 verlengd). Betrokkenen: Ramon Daniels (promovendus), Erik van Rossum, (Luc de Witte,TidZ). Inhoud: Zorgprofessionals worstelen met de vraag hoe de risicogroep van kwetsbare ouderen vroegtijdig opgespoord kan worden en met welke interventies de dreigende neerwaartse spiraal het beste aangepakt kan worden. In dit project wordt de validiteit van een screeningsinstrument onderzocht en een interdisciplinaire interventie ontwikkeld en uitgetest. Als onderdeel hiervan wordt ook nagegaan in hoeverre technologie ondersteuning in de interventie kan bieden. Omvang: 0,6 fte Financiering: RAAK, promotievoucher CvB Hogeschool Zuyd, UM incentives, Kenniskringen Autonomie en Participatie en Technologie in de Zorg, Faculteit Gezondheid en Zorg.

11 Titel: Enablement program for parents of children with physical disability Looptijd: Betrokkenen: Barbara Piskur (promovenda), Sandra Beurskens. Inhoud: Dit onderzoeksproject is gericht op het verkrijgen van inzicht in de percepties, ervaringen en expertise van de ouders in relatie tot hun behoeften, wensen, acties, strategieën, problemen en successen in het bevorderen van de sociale participatie van hun kind met een lichamelijke beperking. Om een goed beeld te krijgen worden drie empirische studies uitgevoerd: een dwarsdoorsnede studie met behulp van een checklist worden ondersteuningsbehoeften van ouders in kaart gebracht en in twee kwalitatieve studies wordt de ervaringskennis onderzocht Omvang: 0,5 fte Financiering: promotievoucher CvB Hogeschool Zuyd, UM incentives, Kenniskring Autonomie en Participatie, Faculteit Gezondheid en Zorg, Raak programma s RAAK publiek programma: Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen Looptijd: januari 2008 januari 2010 Betrokkenen: Erik van Rossum (programmaleider), Ramon Daniëls (promotieonderzoek), Gerrie Bours, Herbert Habets, Ruud Heijnen, Magda van Gastel, Sandra Beurskens, Luc de Witte (TidZ). Inhoud: Zorgprofessionals worstelen met de vraag hoe de risicogroep van kwetsbare ouderen vroegtijdig opgespoord kan worden en met welke interventies de dreigende neerwaartse spiraal het beste aangepakt kan worden. Deelprojecten zijn uitgevoerd bij thuiswonende ouderen en ouderen opgenomen in het ziekenhuis en verpleeghuis Het programma is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Zuyd, het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Sevagram en het Expertisecentrum Ouderen Zorg (EOZ) van Orbis medisch en zorgconcern. Omvang: 0,8 fte Financiering: RAAK publiek, eigen middelen Raak publiek programma: Innovatieve praktijken in de eerste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen Looptijd: januari 2009 januari 2011 Betrokkenen: Anita Stevens (projectleider), Steffy Stans, Albere Köke, Pieter Wolters, Sandra Beurskens (programmaleider), Inhoud: een tiental paramedische praktijken werken interdisciplinair samen bij kinderen met een complexe zorgvraag. Hierbij lopen ze tegen een aantal problemen aan: interdisciplinaire assessment, clientgericht werken en familieparticipatie, onderlinge communicatie en verslaglegging. In een viertal lijnen worden deze aspecten binnen dit programma aangepakt. Naast de praktijken participeren de beroepsgroepen ergotherapie, logopedie en fysiotherapie en Stichting Robuust Beijaert. Omvang: 0,8 fte Financiering: RAAK publiek Raak publiek programma: Beweegprogramma s voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen Looptijd: april 2010 april 2012 Betrokkenen: Erik van Rossum (programmaleider), Sandra Beurskens, Melanie Kleynen, Susy Braun, Jacques Neyens, Marieke Spreeuwenberg (TidZ), Ger Cremers (TidZ) en Luc de Witte (TidZ). Inhoud: in dit programma wordt gewerkt aan een gevarieerd palet aan beweegprogramma s voor ouderen in het verzorgings- en verpleeghuis, dat flexibel en aansluitend bij de wensen van deze ouderen aangeboden kan worden. In deelprojecten wordt onder meer gewerkt aan wandelprogramma's, een innovatieve beweegtuin en beweegactiviteiten ondersteund door technologie (o.a. virtual gaming). In het programma wordt samengewerkt met Sevagram, MeanderGroep Zuid Limburg, De Riethorst Stromenland, UM, VU Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten in de Geriatrie. Omvang: 0,8 fte Financiering: RAAK publiek Raak publiek programma: Implementatie verpleegkundige standaarden in ziekenhuizen Looptijd: januari 2010 januari 2012 Betrokkenen: Gerrie Bours (programmaleider), Albine Moser, Jolanda Friessen (promotieonderzoek wordt opgestart per 1 januari 2011), Jessie Lemmens (promotieonderzoek), Sandra Beurskens. Inhoud:Verpleegkundigen vinden het vaak lastig om bestaande evidence snel en op maat te implementeren om de zorgkwaliteit te verbeteren. In dit programma worden concrete evidence based producten ontwikkeld, uitgeprobeerd en op systematische wijze geïmplementeerd in de ziekenhuissetting. Dit gebeurt aan de hand van de volgende thema s: ontslaginformatie, een meetinstrument ver-

12 pleegkundige standaard en slikscreening. Het programma is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Zuyd, Atrium mc Parkstad en het Laurentius ziekenhuis in Roermond. Omvang: 0,8 fte Financiering: RAAK publiek, eigen middelen RAAK publiek programma: Gezond Actief Ouder Worden (penvoerder: Hogeschool Rotterdam) Looptijd: september 2008 september 2010 Betrokkenen: Ramon Daniëls, Erica Baarends (projectleider), Erik van Rossum en Sandra Beurskens. Inhoud: Dit programma richt zich op het ontwikkelen van preventieve interventies voor ouderen, waarbij geput wordt uit modellen voor leefstijlverandering die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten ( Lifestyle redesign ) en het Verenigd Koninkrijk ( Lifestyle Matters ). De kenniskring A en P heeft in dit programma, waarvan Hogeschool Zuyd penvoerder is, in nauwe samenwerking met studenten van de opleiding Ergotherapie een deelproject in de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd. Dit betrof een groepsinterventie met circa 12 wekelijkse bijeenkomsten over m.n. door de ouderen zelf aangedragen thema s. De ervaringen met deze groepsinterventie zijn in de vorm van een procesevaluatie in kaart gebracht. In dit project is samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam, Ergotherapie Nederland en Ineke Antonio, ergotherapeute in Geleen. Omvang: 0,2 fte Financiering: RAAK publiek Overige projecten Titel: Effecten van kleinschalig wonen in de psychogeriatie Looptijd: vanaf 2008 (geen einddatum vastgesteld). Betrokkenen: Erik van Rossum Inhoud: Binnen Sevagram zijn in de afgelopen jaren verschillende kleinschalige woonvormen voor dementerende ouderen gestart. In dit project worden de gevolgen van kleinschaligheid voor bewoners, familieleden en het verzorgend personeel gemonitord. Qua instrumentarium wordt hierbij aangesloten bij een grootschalige studie vanuit de UM; op deze manier kan steeds gebruik worden gemaakt van referentiescores van grote aantallen respondenten. Omvang: 0, 05 fte Financiering: Sevagram, eigen middelen Titel: Reductie van vrijheidsbeperking in de verpleeghuiszorg Looptijd: oktober 2008 oktober 2012 Betrokkenen: Erik van Rossum Inhoud: Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen (banden, bedhekken, etc) staat ter discussie in de verpleeghuiszorg. In deze studie wordt een integrale interventie, EXBELT (scholing, consultatie, aanschaf alternatieve middelen en beleidsmaatregelen) ter reductie van vrijheidsbeperking op effectiviteit geëvalueerd. Het onderzoek wordt vanuit de UM uitgevoerd, in samenwerking met o.a. HsZuyd (van Rossum is als begeleider en co-promotor betrokken bij dit onderzoek). Omvang: 0,05 fte Financiering: ZonMw, UM, MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, eigen middelen Titel: Implementatieonderzoek van cliëntgecentreerde zorg binnen de pijnrevalidatie van Adelante. Ontwikkeling en evaluatie Looptijd: april 2008-december 2009 Betrokkenen: Tineke Schoot, Jolanda Friessen, Sandra Beurskens Inhoud: Het pijnteam van het Adelante wil de competenties van hun team op het gebied van cliëntgecentreerd werken vergroten. Het doel van het project is de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een implementatiestrategie. Er zal een leertraject worden ontwikkeld en hiermee aanbevelingen voor samenhangende strategieën voor inbedding in de organisatie. Omvang: 0,3 fte Financiering: Adelante, Kenniskring autonomie en participatie Titel: Implementatieonderzoek van cliëntgecentreerde zorg binnen de (niet)klinische zorg van CIRO-Horn. Ontwikkeling en evaluatie Looptijd: juni 2008-voorjaar 2010 Betrokkenen: Tineke Schoot, Jolanda Friessen, Sandra Beurskens Inhoud: CIRO-Horn wil dat bij de revalidatie van hun cliënten meer aandacht wordt besteed aan cliëntgericht werken. Het doel van het project is de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een implementatiestrategie om competenties van professionals van CIRO-Horn verder te ontwikkelen. Omvang: 0,3 fte

13 Financiering: CIRO-Horn, Kenniskring autonomie en participatie Expertisecentrum meetinstrumenten voor Revalidatie (vanaf januari 2009: meetinstrumenten in de zorg) Het doel van het expertisecentrum meetinstrumenten is het bevorderen van het gebruik van kwalitatief goede meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk. In dit kader wordt informatie beschikbaar gesteld (database meetinstrumenten), advies en scholing aangeboden en onderzoek uitgevoerd. De meetinstrumenten waarop het expertisecentrum zich richt zijn breder dan de revalidatie, de naam is daarom veranderd in Expertisecentrum meetinstrumenten in de zorg. Looptijd: doorlopend Betrokkenen: Eveline van Engelen, Raymond Swinkes, Ina Spelthann, Sandra Beurskens Inhoud: de database meetinstrumenten is via internet vrij toegankelijk (www.meetinstrumentenzorg.nl) over ruim 160 vragenlijsten is via deze database informatie te vinden (de vragenlijst zelf en/of een uitgebreid toelichtingsformulier). Het vullen van de database wordt voor een groot deel door studenten verzorgd in het kader van afstudeerprojecten. Omvang: 0,4 fte (beheer) Financiering: Kenniskring autonomie en participatie, subsidie aangevraagd Titel: klinimetrie in de fysiotherapie Looptijd: december 2006-oktober 2009 Betrokkenen: Raymond Swinkels, Eveline van Engelen, Sandra Beurskens Inhoud: De beroepsvereniging van fysiotherapie (KNGF) wil het gebruik van meetinstrumenten bij haar leden bevorderen. De kenniskring is gevraagd om samen met de opleiding voor Professional Master Fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht een implementatiestrategie met een bijbehorend scholingsprogramma te ontwikkelen. Omvang: 0,3 fte Financiering: KNGF Titel: Gebruik van evidence based meetinstrumenten voor communicatie met mensen met een neurologische aandoening Looptijd: mei 2008-november 2009 Betrokkenen: Michelle Lacroix, Ruth Dalemans, Anita Stevens, Sandra Beurskens Inhoud: implementeren van meetinstrumenten binnen de eerstelijns logopedie op de domeinen participatie en communicatie bij mensen met een neurologische aandoening. In een onderzoek worden implementatie strategieën ontwikkeld om het gebruik van deze meetinstrumenten in de eerstelijns logopedie te bevorderen. Tevens wordt nagegaan in hoeverre deze meetinstrumenten door andere disciplines te gebruiken zijn. Omvang: 0,5 fte Financiering: Robuust Beijaert Titel: Onderwijs in de praktijk Looptijd: mei 2009 mei 2012 Betrokkenen: Thea Verstappen, Erik van Rossum Inhoud: Binnen Sevagram worden een aantal leerafdelingen in de intramurale ouderenzorg ingericht. Op deze afdelingen worden leerlingen van zowel het VMBO, MBO als HBO opgeleid. Onderwijs en coaching vindt plaats door docenten van de 3 opleidingsnivo s alsook speciaal getrainde werkbegeleiders van Sevagram. Met deze leerafdelingen wordt o.a. beoogd om doorlopende leer- en zorglijnen te realiseren, de doorstroming in het onderwijs te bevorderen, leerlingen in een vroeg stadium te enthousiasmeren en te behouden voor de ouderenzorg en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Betrokken organisaties zijn o.a. Sevagram, Arcus College, Carboon College, Sophanium en Hogeschool Zuyd. De Kenniskring A en P verzorgt de wetenschappelijke evaluatie van dit project. Omvang: 0,2 fte Financiering: het Platform Beroepsonderwijs (HPBO). Titel: Reduction of disability among frail community-dwelling elderly Looptijd: september 2009 september 2013 Betrokkenen: Erik van Rossum, Ramon Daniëls Inhoud: In het promotieonderzoek van Ramon Daniëls (zie ook lopende promotieonderzoeken) is een interdisciplinaire interventie ontwikkeld voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Dit interventieprogramma wordt momenteel, als onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg, geëvalueerd in een grootschalige effectstudie in de regio Westelijke Mijnstreek. Promovenda vanuit de UM is Silke Metzelthin, oud-studente van de opleiding Ergotherapie. Vanuit de kenniskring A en P maakt Erik van Rossum deel uit van het promotieteam (co-promotor). Bij deelprojecten en de implementatie van het interventieprogramma is Ramon Daniëls nauw betrokken. Het onderzoek wordt vanuit de UM uitgevoerd, in samenwerking met Hogeschool Zuyd, Orbis medisch en zorgconcern en MCC Omnes Omvang: 0,1 fte

14 Financiering: ZonMw

15 Bijlage 2. Lijst van publicaties, presentaties en begeleiding afstuderen De namen van de leden van de kenniskring zijn cursief gedrukt. Internationale publicaties Stevens JGA, Beurskens, AJHM. Implementation of measurement instruments in physical therapist practice: development of a tailored strategy. Phys Ther. 2010; 90: Braun SM, van Haastregt JC, Beurskens AJHM, Gielen AK, Wade DT, Schols JM. Feasibility of a mental practice intervention in stroke patients in nursing homes: a process evaluation. BMC Neurol 2010 Aug 24;10:74. Braun SM, Beurskens, AJHM, Kleynen M, Oudelaar B, Wade DT, Schols JM. Effects of Mental Practice embedded in daily therapy compared to therapy as usual in adult stroke patients in Dutch Nursing Homes; Results from a multi-centre randomised controlled trial (2010). JAMDA (geaccepteerd) Dalemans RJP, Witte L, Beurskens AJHM, Heuvel W, Wade D. The psychometric properties of the Community Integration Questionnaire adjusted for people with aphasia. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 Mar;91(3): Metzelthin SF, van Rossum E, de Witte LP, Hendriks MRC, Kempen GIJM. The reduction of disability in community-dwelling frail older people: design of a two-arm cluster randomized controlled trial. BMC Public Health 2010, 10:511. Daniels R, Metzelthin S, van Rossum E, Witte de L, Heuvel van den W (2010). Interventions to prevent disability in frail community-dwelling older people: an overview. European Journal of Ageing, 7:37 55 Metzelthin S, Daniëls R, van Rossum E, Witte de L, Heuvel van den W, Kempen GIJM (2010). The psychometric proportions of three self-report screening instruments for identifying frail older people in the community. BMC Public Health, 10:176 Geerts M, Bours GJJW, de Wit R Landewé SANT, van Haarlem A, Schaper NC (2009). Prevalence and impact of pain in diabetic neuropathy. European Diabetis Nursing, Summer; 6 (2): Mey M, Frings K, Braun SM, Rothgangel A. Wii Spielconsole und Patienten mit Morbus Parkinson (2010). Zeitschrift für Physiotherapeuten 62:8-16. Braun SM, van Haastregt JC, Beurskens, AJHM, Gielen AI, Wade DT, Schols JM. Feasibility of a mental practice intervention in stroke patients in nursing homes: a process evaluation (2010). BMC Neurol 2010;10:74. Braun SM, Beurskens, AJHM, Kleynen M, Oudelaar B, Wade DT, Schols JM. Effects of Mental Practice embedded in daily therapy compared to therapy as usual in adult stroke patients in Dutch Nursing Homes; Results from a multi-centre randomised controlled trial (2010). JAMDA (geaccepteerd) Dalemans RJP, De Witte L, Beurskens, AJHM, van den Heuvel W, Wade D (2010): An investigation into social participation of people with aphasia. Disability and Rehabilitation 32, Moser A., Houtepen R., Spreeuwenberg C. & Widdershoven G. (2010): Realizing autonomy in responsive relationships. Medicine, Health Care and Philosophy 13, Vonk F, Verhagen AP, Twisk JW, Köke AJ, Luiten MW, Koes BW.Effectiveness of a behaviour graded activity program versus conventional exercise for chronic neck pain patients. Eur J Pain May;13(5): Houtermans-Auckel JP, van Rossum E, Teijink JA, Eussen EF, Dahlmans AA, Nicolaï SP, Welten RJThJ. To wear or not to wear compression stockings after varicose vein stripping: a randomized controlled trial. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2009; 38 (3):

16 Nationale publicaties Beurskens AJHM, Engelen E van, Lemmens J, Wolters P, Swinkels R. Het gebruik van meetinstrumenten: een best practice van de combinatie onderwijs, onderzoek en zorg. Tijdschrift Onderwijs en Wetenschap 2010;4: Engelen E van, Beurskens, AJHM. Fysiotherapeutisch methodisch handelen. Functioneren na een beroerte. Fysiopraxis 2010;16(6): Peppen R van, Beurskens, AJHM. De Barthel Index. Voorspellen van ADL-zelfstandigheid bij patiënten met een CVA. Fysiopraxis 2010;16(6): Beurskens, AJHM. Evidence based Nursing: wat is dat? Verpleegkundig Magazine Limburg 2010;5(3): 7-8. Baarends E, Beurskens, AJHM. Evidence Based Practice in de praktijk. Belemmerende en bevorderende factoren op weg naar verdere implementatie. Ergotherapie, november 2009,18-24 Lacroix M, Lemmens J, Beurskens AJHM. Evidence based practice in het buitenschoolsleren van de opleiding logopedie. Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren? Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie, februari 2010, Baarends E, Beurskens, AJHM. Evidence versus de cliënt: een dilemma of uitdaging? Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie,1 2010, Baarends E, van de Putte K. Reacties op Evidence-based practice: hoe de kwaliteit van ergotherapie in Nederland vergroot kan worden. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie , Stevens JGA, Wolters P, Beurskens, AJHM. Multidisciplinair samenwerken in de eerste lijn, hoe doe je dat? Een voorbeeld van een project bij kinderen met complexe zorgvragen. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie 2010; augustus: 2-6. Beurskens, AJHM. Hoe kun je participeren zoals je zelf wilt? Geron 2010;12(1): Custers J, Beurskens, AJHM, Peppen R van, Swinkels R,Wittink H. Klinimetrie meten in de praktijk. Fysiopraxis 2010;19(2): Swinkels R, Wittink H. Methodologisch handelen. Whiplash Associated Disorder. Fysiopraxis 2010;19(2): Wittink H, Swinkels R. Meetinstrumenten voor nekpijn. Neck Disability Index. Fysiopraxis 2010;19(2): Daniels R, Metzelthin S, van Rossum E, Witte de L, Heuvel van den W (2010). Interventies ter voorkoming van beperkingen bij thuiswonende kwetsbare ouderen. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 1 (36): Franz L, Heller A, Kremer P, Randerath S, Daniëls R, Bosma L(2009). Een systematische literatuurstudie naar schrijftrainingen voor kinderen met dyslexie. Wetenschappelijk tijdschrift voor ergotherapie. 4: Bours GJJW. De zorg van nurse practitioners en huisartsen vergeleken TVZ, 2010;120 (5): 39. [onderzoeksbespreking]. Van Gastel M, Bours G, Hupperetz A, Cox A-M, Bodecker R, van Rossum E. (2009). Transitie van verpleeghuis naar huis: Een literatuurstudie naar de ondersteuning van tijdelijk opgenomen ouderen bij terugkeer naar de eigen woning. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde, september, Braun SM. Mentale training in de neurologische revalidatie: veranderen van motoriek, cognities en emoties (2010). In: Jaarboek Fysiotherapie/ Kinesitherapie Veenhof C. et al (eds). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. P Pepels H, de Ruijter R, Beurskens, AJHM, Braun SM. Mentale training bij de ziekte van Parkinson: een mogelijke verrijking van de behandeling door de fysiotherapeut (2010). Papaver, Blad van de vereniging voor patiënten met de ziekte van Parkinson 2010;33(5):4-5. Dalemans RJP (2010): Afasie hoeft je niet aan de bank te kluisteren. Wetenschappelijk tijdschrift voor ergotherapie 3, Köke AJA. Meetinstrumenten voor pijn De NPS en de PSK nader bekeken FysioPraxis augustus 2009, 18 8, 7-9. Reneman MF, Köke AJA. Functioneren met chronische pijn aan het bewegingsapparaat; drie theoretische modellen. Fysiopraxis 2009, 18, 8, Bouman AIE, van Rossum E, Ambergen TW, Kempen GIJM, Knipschild PG. Effecten van huisbezoeken door wijkziekenverzorgenden aan ouderen met gezondheidsproblemen: een

17 gerandomiseerd experiment. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2009; 153 (14): Houtermans-Auckel JP, van Rossum E, Teijink JAW, Dahlmans AAHR, Eussen EFB, Krasznai A, Nicolaï SPA, Welten RJThJ. Geen meerwaarde van een therapeutische elastische kous na korte strip wegens varices. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2010; 154 (13): Hamers JPH, Gulpers MJM, Bleijlevens M, Huizing AR, Scherder EJ, Houweling H, van Rossum E. Het reduceren van vrijheidsbeperking in verpleeghuizen. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2009; 5: Muusse H, Beurskens, AJHM. De hulpvraag cliënt specifiek gemeten bij geriatrische cliënten in azm Herstelzorg. Tijdschrift voor Geriatrie 2010;24(1) Scriptiebegeleiding/afstudeerbegeleiding Dalemans, R. Leven met afasie: ervaringen van mantelzorgers. Fromme K, Niemann K, Spinner K 2010: Zuyd University, Heerlen Dalemans, R. Kommunikation mit Menschen mit Aphasie : Workshop zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Menschen mit Aphasie in der akuten Phase Beckers M, Daniels A 2010: Zuyd University, Heerlen Dalemans, R. Publieke houding ten opzichte van mensen met afasie. Herremans, D., Dunja, T., Zuyd University, Heerlen Bours, G. Is there a role for perfusion scintigraphy in kidney donor screening? Ulrichts PTR. Zuyd University M-ANP, 2010 Bours, G. Bepalen van volumestatus in eindstadium van chronische niet-insufficientie: klinische blik versus bio-impedantiemeting. Aarts SJF. Zuyd University M-ANP, Bours, G. Voorspellers van een succesvolle behandeling van medicatie afhankelijke hoofdpijn: Een prospectieve studie. Bouwhuis I. Zuyd University M-ANP, Bours, G. Adverse events bij CVA patiënten met en zonder dysfagie. Kardaun N, Lümig T, Altgassen M. Zuyd University Logopedie, Bours, G. Einfluss von Schlaganfall auf die Lebensqualität und die Ernährung. Knigg J, Gietzel C. Zuyd University Logopedie, Braun SM. Mental imagery bij kinderen is het aanleerbaar? N. Landwehrs; I. Scheepers. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Braun SM. Mental practice bij kinderen met een motorische achterstand. J. Mechelinck; A. Ruch; D. Sterz. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Braun SM. Mental imagery bij kinderen. Can they imagine? R. Riesz; A. Krupp; J. Figge. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Braun SM. Mental imagery bij jonge kinderen. Een systematisch review. E. Hendrix; I. Jansen. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Braun SM. Mental practice bij musici. J. van den Broek; G. Winkelmolen; L. Wulms. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Braun SM. Een systematische review naar de effecten van impliciet en expliciet leren bij CVA-patiënten; Welke methode heeft een beter effect op het sneller (her)leren van een motorisch taak (activiteit)? L. Bauer; N. Geller. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, mei 2010 Swinkels R: De validiteit van de Parkinson Activiteiten Schaal in Nederland. D. Heinrichs; J. Hintzen. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, juni Swinkels R: Het evenwicht zoeken tussen logische analyse, ervaring en intuïtie; klinisch redeneren van de student bevorderen door middel van casuïstiek. Bormann L, Müsgens M, Schouten D. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, juni Swinkels R: Er zijn veel wegen die naar Rome leiden; door middel van casuïstiek een steuntje in de rug krijgen. Meessen CJT, Linckens JMC, Quaedvlieg LMJM. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, juni Swinkels R: De stap van theorie naar praktijk: case ter ondersteuning van het leerproces van de student met betrekking tot clinical reasoning. Schnitzler J, Mehring BG. Hogeschool Zuyd, opleiding fysiotherapie, juni Köke A. Pijn educatie in de eerste lijn. Mierau B, Coeman T.Hogeschool Zuyd, juni 2010 Köke A. Pijn-Hoop; effecten van een driedaagse training voor mensen met chronische pijn. Entjes E, Peeters K. Hogeschool Zuyd, juni 2010

18 Köke A. Terugvalpreventie na de revalidatie van patiënten met chronische pijn. De ontwikkeling van een concept voor een E-Health programma voor chronische pijnpatiënten in de fase na de revalidatie. Maier B, Moors J, Hogeschool Zuyd, juni 2010 Köke A. Dagelijks actief met aspecifieke chronische pijn. Een literatuurstudie. Gouders J, Theissen A, Gummersbach J, Hogeschool Zuyd, juni 2010 Rossum, E van. Het verpleegkundig assessment binnen de geheugenpolikliniek. Heeft het vooraf invullen van een vragenlijst invloed op de tijdsduur en kwaliteit van dit assessment? I. Schutgens. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli Rossum, E van. Het screenen van ouderen op kwetsbaarheid met behulp van de Groningen Frailty Indicator (GFI). E van der Veen. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli Rossum, E van. Effecten van compressieverband na varices operatie. E. Eussen. Hogeschool Zuyd, M-ANP, augustus Rossum, E van. Valpreventie in het verpleeghuis. E. Senden. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli Moser, A. Evaluation of Emergency Departed Triage Performed by Nurses. F Iven. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli 2010 Moser, A. De flexiebeweging van de rug gemeten met een gecombineerde gyroscopische meter en versnellingsmeter. G. Frehen. Hogeschool Zuyd, M-ANP, augustus 2010 Moser, A. Introducing Lean Six Sigma in the Emergency Department. P. Cox. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli 2010 Moser,A. Pilotstudy naar haalbaarheid en effecten van een multidisciplinair behandelprogramma voor patiënten met de Ziekte van Parkinson. M. Davies-Waber. Hogeschool Zuyd, M-ANP, juli 2010 Piškur, B. Social Participation of Children with a physical disability: parent s role A scoping review. Christina Frings, Christina Tiβen en Miriam Tives. Hogeschool Zuyd, juni Presentaties Beurskens, AJHM, Baarends E. Hoe worden onze studenten (en docenten) kritische professionals? Get Together Thema: stevige fundamenten en luchtkastelen. Hogeschool Zuyd. Sittard, januari Beurskens, AJHM, platformwerkgroep EBP: definities en uitgangspunten. Kennis in Bedrijvendag Hogeschool Zuyd. Heerlen, november Beurskens AJHM, Baarends, E: Evidence based Practice: hoe implementeer je het in het onderwijs en in de praktijk? Kennis in Bedrijvendag Hogeschool Zuyd. Heerlen, november Baarends E, Geraerts J, Lacroix M, Duymelinck S, Penzes I, Gielen X, Beurskens S. Evidence based Practice: hoe implementeer je het in het onderwijs? Workshop HGZO, maart 2010 Beurskens AJHM. Het schrijven van een thesis: hoe pak je dat aan? Musculo Skeletale congres. Valkenswaard, 4 maart 2010 Beurskens AJHM. Evidence based Nursing: wat is dat? VAR congres: So you think you can nurse? Evidence based Nursing in Limburg. Roermond, 3 juni Beurskens AJHM. Stevens A, Köke A, Swinkels R, Engelen E van. Het verhelderen van de hulpvraag. Kan dit met het meetinstrument Patiënt Specifieke Klacht? Najaarscongres KNGF. Amsterdam, 13 november, Beurskens AJHM, Dalemans R, Lacroix M. Het gebruik van evidence based meetinstrumenten voor communicatie in de eerstelijns logopedie bij patiënten na beroerte of met de ziekte van Parkinson. Robuust congres. Eindhoven, 8 maart 2010 Daniels R. Een programma ter voorkoming van beperkingen in activiteiten bij thuiswonende kwetsbare ouderen. Geriatriedagen Rotterdam, 11 februari 2010 Pepels H, de Ruijter R, Braun SM. Mentale Training bij patiënten met een neurologische aandoening. Hogeschool Zuyd, Kennis in bedrijf (KIB). Heerlen 26 november Braun SM. Mental practice; achtergronden en toepassing in de revalidatiezorg voor patiënten met een neurologische aandoening. Ouderengeneeskunde-congres. Maastricht 25 maart 2010.

19 Braun SM. Mental Practice in de sport en de revalidatie. Module verworven centraal neurologische aandoeningen, opleiding fysiotherapie, Hogeschool Zuyd, Heerlen 1 april 2010 Kleynen M, Braun SM. Mentale training in de CVA-revalidatie. Presentatie voor de opleiding Neurorevalidatie/CVA, Papendal 9 april Braun SM. Motor learning in neurorehabilitation; practising skills with movement imagery. [openbare verdediging]. Universiteit Maastricht, Maastricht 23 juni Dalemans RJP (2010): Stroke survivors with aphasia and their challenges in social participation, march, Alumni-avond Logopedie, Heerlen, Nieuw Eyckholt Dalemans RJP (2010): Meten voorbij de logopedische stoornis, Jubileumcongres Logopedie blijft bij de tijd, Jubileumcongres: Logopedie blijft bij de tijd, juni,nijmegen, de Vereniging Dalemans RJP (2010): Client- participation: Communication between nurses and people with aphasia in the acute phase, 5-8 September, EACH, Verona, Italy Dalemans RJP (2010): Impact van afasie: professioneel handelen voor logopedisten, NVAT-dag, Amersfoort, 20 september, locatie St-Elisabeth Ziekenhuis Lacroix, M. Wat, hoe en waarom meet je? Een stappenplan voor meten in de dagelijkse praktijk. Jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) november Dalemans, R. Lacroix, M. Leven met een chronische neurologische aandoening na een beroerte. Kennis in Bedrijf Hogeschool Zuyd, november Lacroix, M, Dalemans R, Beurskens AJHM. Using measurement instruments in daily practice. Wereldcongres CPLOL, Slovenia, mei 2009 Lacroix, M. Refereeravond Logopedie, voorbij de neurologische communicatiestoornis: handvatten voor een veranderende rol als professional. Kenniskring autonomie en participatie, Beyaert Hogeschool Zuyd, april Lacroix, M. Evidence Based Handelen in het buitenschools leren. Lezing stagewerkveld. Opleiding logopedie Hogeschool Zuyd, februari Swinkels RAHM, van Peppen RPS, Custer JWH, Wittink H, Beurskens AJHM. Factors influencing the use of standardized outcome measures in daily practice: a survey among Dutch physiotherapists. 3 th International Conference on Movement Dysfunction Pain & Performance: 30 rd October-1 st November 2009, Edinburgh, UK. Köke AJA. Congres: A road to optimal interdisciplinary patient care! 25 years of pain and palliative medicine in Nijmegen, 19 april 2010 Nijmegen Köke AJA International week on pain, Hasselt 4 mei Lezing: Graded activity. Uitgangspunten, doelstellingen en indicaties. Lezing: Inventarisatie van multidimensionaliteit van chronische pijn. Meetinstrumenten als hulpmiddel. Köke AJA.Effectiviteit van pijnrevalidatie. Symposium RC de Hoogstraat Utrecht 12 november Uitkomsten van pijnrevalidatie meten. De Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie. Rossum, E van. Innovatieve beweegprogramma s in het verpleeghuis: van beweegtuin tot virtueel fietsen. Congres van de Geriatric Giants. Rijckholt, 22 april Rossum, E van. De praktische bruikbaarheid van frailty screeningtools. Congres in kader van promotie drs. R. Gobbens, Universiteit van Tilburg, Tilburg, 26 mei Posterpresentaties Lacroix,M. Wat, hoe en waarom meet je? Een stappenplan voor meten in de dagelijkse praktijk. Jaarcongres Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, december Lacroix, M. Beurskens,AJHM. Het gebruik van evidence based meetinstrumenten voor communicatie in de eerste lijns logopedie bij patiënten met neurologische problematiek. Kennis in Bedrijf Hogeschool Zuyd, november Lacroix, M. Lemmens,J. Beurskens AJHM. Implementation of evidence based practise in the speech- and language training period: some main points. Using measurement instruments in daily practice. Wereldcongres CPLOL, Slovenia, mei 2009

20 Boeken en boekbijdragen Bours GJJW, Eliens AM, Strijbol NCM (red). Effectief verplegen deel 0. Handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen. Kavannah, Dwingeloo, 2009 Dissertaties Dalemans RJP. Stroke survivors with aphasia and their social participation, Dissertation Maastricht: University press, Braun SM. Motor learning in neurological rehabilitation: practising skills with movement imagery. Dissertation Maastricht: University press, Rapportages Swinkels, R, Engelen E van, Beurskens S. IOF-jaarprogramma 2010 Handleiding Casuïstieken: Het gebruik van meetinstrumenten ten dienste van het methodisch handelen. KNGF Lacroix M, Dalemans R, Beurskens S. Het gebruik van evidence based meetinstrumenten voor communicatie in de eerste lijns logopedie bij patiënten met neurologische problematiek. eindrapportage ROS Robuust. Heerlen, Hogeschool Zuyd, Schoot T, Friesen J. Implementatie van cliëntgecentreerde zorg binnen de (niet)klinische zorg van Ciro Horn; Ontwikkeling en evaluatie. Hogeschool Zuyd 2010 Friesen J, Schoot T, Köke A, Balk, S: Implementatie van cliëntgecentreerde zorg binnen het multidisciplinaire pijnteam van Adelante Zorggroep te Hoensbroek. Hogeschool Zuyd 2010 Swinkels RAHM: Multifactoriële analyse van myogene craniomandibulaire klachten. Casereport.

Innoveren met zorg-technologie 2010-2011

Innoveren met zorg-technologie 2010-2011 Innoveren met zorg-technologie 2010-2011 Lectoraat Technologie in de Zorg Zuyd Onderzoek Innoveren met zorg-technologie 2010-2011 Lectoraat Technologie in de Zorg Innoveren met zorg technologie 2010-2011

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Zorg uit Voorzorg. Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Wetenschappelijk artikel. Verantwoording - de theorie.

Zorg uit Voorzorg. Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Wetenschappelijk artikel. Verantwoording - de theorie. Zorg uit Voorzorg Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Dr. Ramon Daniëls, senior-onderzoeker en senior-docent, Kenniskring Autonomie en Participatie, Zuyd Hogeschool Dr. Erik van

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012 Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering Jaarverslag Lentis Research 2012 Lay out en tekstverwerking: Mw. Ellen Klein Omslagontwerp: Grafisch Centrum, Zuidlaren Druk: Grafisch Centrum,

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding tot Verpleegkundige Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) oktober 2012 2/47 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication Jaarverslag 2012 Lectoraat International Business and Communication 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages

Jaarverslag 2013. Verplichte rapportages Jaarverslag 2013 Verplichte rapportages 1 Inhoudsopgave Ten geleide Prestatieafspraken Opleidingsaanbod Kwaliteitsbeleid Toelatingsbeleid Praktijkgericht onderzoek en kenniscirculatie Promovendi Marktactiviteiten

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie

Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie KWARTAALUITGAVE VAN HET NEDERLANDS PARAMEDISCH INSTITUUT 1 2011 Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie KIJK OOK OP WWW.PARAMEDISCH.ORG 3 5 6 12 14 Tinus Jongert nieuwe directeur NPi Promotie Hans Hobbelen

Nadere informatie

Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk -

Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk - Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Fysiotherapie aan de Faculteit der Geneeskunde

Nadere informatie

2 0 0 6 rslag e v jaar

2 0 0 6 rslag e v jaar 2 0 0 6 jaarverslag JAARVERSLAG 2006 HOGESCHOOL ZUYD INHOUDSOPGAVE Verslag van de Raad van Toezicht 4 Bericht van het College van Bestuur 6 1. Hogeschool Zuyd 8 1.1 Profiel 8 1.2 Instelling 11 1.3 Governance

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

op één lijn 38 huisartsfamilies CAPHRI School for Public Health and Primary Care

op één lijn 38 huisartsfamilies CAPHRI School for Public Health and Primary Care CAPHRI School for Public Health and Primary Care huisartsfamilies Vakgroep Huisartsgeneeskunde Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) Inhoudsopgave Van de redactie Colofon Oplage 2100 Hoofd/eindredactie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen 1. Inleiding Het lectoraat International Business and Communication is gestart in mei 2008 met de aanstelling van de verantwoordelijk lector. Begin 2009 zijn de eerste kenniskringleden aangesteld en zijn

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie