Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND"

Transcriptie

1 Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden om uur niet aanwezig is, wordt de vergadering opnieuw vastgesteld, ongeacht het aantal aanwezige leden, voor uur dezelfde avond met dezelfde agenda op dezelfde plaats. 1

2 Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 13 februari Opening door de voorzitter en bestuursmededelingen 2. Verslag jaarvergadering d.d. 11 oktober 2011 (Bijlage 1). 3. Ingekomen stukken 4. Besluit wijziging art. 7 Huishoudelijk Reglement Art. 7 HR - Einde van het lidmaatschap (invoegen passage beroep) Het lidmaatschap eindigt vanwege in de statuten genoemde omstandigheden. Degene die ontzet wordt uit het lidmaatschap (royement) verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende. Hij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen. <<Op grond van artikel 6, zeven lid van de statuten staat de mogelijkheid van beroep open; het bestuur van de vereniging draagt de afhandeling van en beslissing op het beroep over aan de algemene ledenvergadering, welke bij gewone meerderheid hierover zal doen beslissen.>> Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden vóór het eind van de overschrijvingstermijn van 31 mei. Mocht de opzegging ná die datum door de vereniging worden ontvangen, dan zal het lid aangemerkt worden als spelend lid, met alle daaruit voortvloeiende financiële en sportieve verplichtingen. Indien een lid overschrijving aanvraagt naar een andere vereniging, wordt het overschrijvingsformulier beschouwd als schriftelijke opzegging, tenzij het lid de wens te kennen geeft zijn lidmaatschap te willen handhaven. 5. Advies commissie van goede diensten Met instemming van de ALV van 11 oktober 2011 heeft een commissie, bestaande uit de heren Overbeek, Pruijmboom, van Gemert en Voskuilen, een advies opgesteld om te komen tot een andere bestuurlijke opzet. Hun advies wordt vanavond gepresenteerd en besproken. Vanuit dit advies worden aanbevelingen gedaan t.a.v. omvang bestuur en instellen bestuurscommissies. - Een schriftelijk exemplaar van het advies zal ter inzage liggen 6. Verkiezing bestuur Aftreden bestuursleden: - Henriëtte Landzaat (Secretaris) - Douwe Dijkstra (Algemeen Bestuurslid) - André Tempelaar (Algemeen Bestuurslid) - Jeroen Korthals (Algemeen Bestuurslid) 2

3 Verkiezing nieuw bestuurslid: - Bart Veenman (Bestuurslid accommodatiebeleid) Aanblijven bestuursleden: - Jenneke van Schie (Bestuurslid Accommodatiebeheer) - George Presburg (Secretaris) - Gert Meijer (Penningmeester) - Anton de Kock (Bestuurslid Commerciële Zaken) - Voorzitter Vacant Zolang voor het voorzitterschap nog geen kandidaat gevonden dan wel beschikbaar is, wordt voorgesteld om tijdelijk George Presburg tot voorzitter a.i. te benoemen. Kandidaatstelling voor bestuursfuncties moeten voor aanvang van de vergadering door vijf leden ondertekend bij het bestuur worden ingediend, met een verklaring van de kandidaat dat hij/zij in principe bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden. 7. Rondvraag 8. Sluiting 3

4 BIJLAGE 1. VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING HAARLEM-KENNEMERLAND OP DINSDAG 11 OKTOBER 2011 IN DE KANTINE AAN DE SPORTWEG AANWEZIG 25 leden en een 8 tal bestuursleden: Peter Landzaat (voorzitter), Henriette Landzaat (secretaris), André Tempelaar (2 de penningmeester), Anton de Kock, George Presburg (vice voorzitter), Jeroen Korthals, Jan Stoop, Gert Meijer (penningmeester). Afwezig met bericht: Jenneke van Schie (ziek), Douwe Dijkstra en Jan-Jaap van den Berg. AFWEZIG MET KENNISGEVING Frans Meeteren, Frans Klozen, Jan Souverein en Arnaud Sluik. 1-OPENING Om 20.18h wordt de 2 de vergadering van de avond door de voorzitter geopend, aangezien bij de 1 ste vergadering om uur het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig was. De voorzitter heet allen van harte welkom, ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van jeugdleden. Terugkijkend was het een fantastisch jaar voor de nieuwe club. De voorzitter dankt alle vrijwilligers voor hun bijdragen, om het afgelopen seizoen tot een succes te maken. Deze algemene ledenvergadering heeft als doel het afleggen van verantwoording van het bestuur, van Haarlem Kennemerland, aan de leden over het afgelopen seizoen ( ). 2-BESTUURSMEDEDELINGEN Afgelopen jaar zijn ons een viertal leden ontvallen, Piet den Hartrog (ere-lid), Rien van Riessen (houder van de Arnold Herman beker), Piet Hansen en Hemke Elzinga. De voorzitter vraagt allen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen. 3-VERSLAG JAARVERGADERING 15 NOVEMBER 2010 Geen op- of aanmerkingen. De notulen 2010 worden door de vergadering goedgekeurd en bij dezen vastgesteld. 4-INGEKOMEN STUKKEN - Zie bovenstaande paragraaf: Afwezig met kennisgeving. - Verslag van de kascommissie, welke onder punt 6 van de agenda zal worden behandeld. - Verzoek van Marcel van de Gevel om de paragraaf over het in beroep gaan tegen royeren van leden art 7 (art 5a en b) in de statuten te wijzigen. Een 4

5 lid die geroyeerd wordt, wat door het bestuur wordt uitgesproken, kan in beroep. Echter loopt het beroep bij het bestuur dat het lid ook geroyeerd heeft. Voorstel is dit laatste te wijzigen, door in beroep te kunnen gaan bij een onafhankelijke commissie. De voorzitter brengt dit verzoek in stemming met de volgende formulering: Moet dit voorstel door het bestuur worden opgepakt om een mogelijke wijziging te onderzoeken en eventueel te laten uitwerken. Vergadering is unaniem voor. Eerst volgende bestuursvergadering zal dit op de agenda staan. 5-JAARVERSLAGEN De bij de notulen gevoegde jaarverslagen worden in volgorde doorgenomen. - Bestuur Haarlem Kennemerland - Penningmeester - Technische commissie - Commerciële commissie - Accommodatie commissie Geen op- of aanmerkingen over de jaarverslagen Onder dankzegging van de voorzitter aan alle samenstellers, worden de jaarverslagen vastgesteld. 6-JAARREKENING EN VERSLAG KASCOMMISSIE Toelichting van penningmeester Gert Meijer op de resultaten rekening. Er was een tekort begroot van 5000, deze hebben we echter om kunnen zetten in een kleine winst van Met name de kantine inkomsten hebben hieraan bijgedragen. Extra kosten zijn gemaakt door het ontslag van de trainer van de selectie. Daar tegenover staan dan weer eenmalige inkomsten van de stichting DSS-K land uit de exploitatie van de kantine Pim Mulier en minder uitgaven aan huisvestiging. Vragen: Johan Tempelaar: Is het grote negatieve verschil, bijna 8000 tussen begroot en ontvangen, op de post contributies, te wijten aan wanbetaling? Gert Meijer: Nee, dit betreft niet alleen een aantal wanbetalers, maar ook op welk moment we het bekend aantal leden omzetten naar de begroting. Nadien kunnen er altijd een aantal nog opzeggen. Johan Tempelaar: Wat gebeurt er met wanbetalers? Gert Meijer: Na een aantal aanmaningen wordt hun verder spelen belet. Wat dan nog wel eens gebeurt, is dat men zich laat overschrijven. Daar werken wij dan niet aan mee. Meestal volgt dan als nog de betaling van de achterstallige contributie. Paul Pruijmboom: Is er nog geld bij de Stichting DSS K land? Gert Meijer: Ja, maar voor hun eigen ontwikkeling. Niet meer voor Haarlem Kennemerland. Wat wij hebben ontvangen is verkregen door goed onderhandelen en moet worden gezien als een gebaar van coulance. Peter Landzaat: Juridisch hadden we nergens recht op, dus mooi dat we dit nog voor elkaar hebben gekregen. 5

6 Toelichting van penningmeester Gert Meijer op de balans. Eind van dit kalenderjaar stopt onze vaste kantinemedewerker, die onder de Melkertbaan regeling valt. Post onder vlottende activa: voorraden, is met name kleding die wij hebben liggen. Vragen: Geen vragen. Verslag kascommissie wordt voorgelezen door de secretaris, Henriette Landzaat. Na het voorlezen van het verslag van de kascommissie, wordt door de vergadering, onder applaus, de penningmeester voor het gevoerde financieel beheer, décharge verleend. 7-BEGROTING SEIZOEN Penningmeester Gert Meijer geeft een korte toelichting op de begroting Na een eerste jaar zijn we nu in staat een wat scherpere begroting op te stellen. Maar hier en daar ook een wat meer voorzichtige begroting, zoals bijvoorbeeld aan de batenkant, de kantine inkomsten. Vragen: Paul Pruijmboom: Zien jullie mogelijkheden om de contributies te verhogen om de financiële basis te vergroten? Gert Meijer: We zitten voor de senioren aan de bovenkant van de contributies in vergelijk met voetbalverenigingen uit de buurt. Wat betreft ledenaantal senioren zien we een lichte terugloop. Bij de jeugd passen we een staffel toe, gebaseerd op leeftijd. Aantal jeugdleden is toegenomen. We proberen met vroegtijdig innen van de contributies, deze grote batenpost zo snel mogelijk op orde te hebben en daar dan rente van te verkrijgen. Willem van Gemert: Kunnen we meer bijdragen vragen van ouders die meer te besteden hebben? Gert Meijer: Ja, maar dan wel als vrijwillige bijdrage. Het is geen gericht beleid. Neemt suggestie mee naar bestuursvergadering. Peter Landzaat: Is misschien ook iets voor de commissie, welke behandeld wordt onder punt 8 van de agenda. Marcel van de Gevel: Jaartallen boven begrotingskolom aanpassen. Staat moet zijn Kees Dubbeldam: Is er iets voor de WOZ betaling opgenomen? Gert Meijer: Is opgenomen in de post gemeente belastingen. We verwachten 5000,- te moeten betalen. Geen ervaring mee, het is ingeschat. Peter Landzaat: We hopen dat het meevalt. Kees Dubbeldam: voor buiten schoolse opvang. Ik heb begrepen dat er 1 kind is? Peter Landzaat: 1,5 kind! BSO organisatie gaat uit van een opstart van 2 jaar. Tot december 2011 is de huur al betaald! 6

7 Gert Jan Lasker: Post begeleiding jeugd is tov vorig seizoen lager begroot, hoe zit dit? Gert Meijer: Voorheen zaten de kosten van de verzorger van de club erbij in, omdat hij ook jeugd trainer was. Voor dit seizoen niet meer het geval. Gert Jan Lasker: Sponsor inkomsten begroot op Hoeveel zekerheid in deze tijd? Gert Meijer: Minder zeker als de inkomsten van de huurders. Hier zit een behoorlijke inspanningsverplichting achter. Dit vraagt aandacht en de nodige zorg. Peter Landzaat: Eerste stappen zijn gezet, er zijn een aantal reclameborden bijgekomen. Het blijft echter altijd onzeker. Gert Jan Lasker: Is de kantine begroting naar beneden bijgesteld door het vertrek van Alliance? Gert Meijer: Dit seizoen draaien we voor het eerst alleen. We zijn aan de voorzichtige kant gaan zitten. Gert Jan Lasker: Zijn de kantineprijzen verhoogd? Gert Meijer: Iets verhoogd. Hans van Ketel: Kunnen we de kantinediensten van de senioren niet afkopen en de hierbij vrijkomende bedragen laten toekomen aan het kantine personeel dat vaker achter de bar staat? George Presburg: Mogelijk iets voor volgend jaar. We gaan nu eerst vrijwilligers zien te werven. 8-INSTELLEN ADVIESCOMMISSIE BESTUURLIJKE VERNIEUWING Peter Landzaat: We hebben een mooie vereniging en we zijn goed bezig. We volgen een beleidsplan, maar gaan we de goede kant op? We hebben een groot bestuur als gevolg van de fusie, waarbij beide besturen samegevoegd zijn. Mede hierdoor missen we wat daadkracht. Zeker zo n 1 ste jaar zijn er veel lopende zaken, maar er staan ook veel zaken op stapel, denk maar aan de gebiedsvisie Schoterbos. Wij vinden dat de vele operationele zaken, die het bestuur nu nog uitvoert, ten koste gaat van de beleidsmatige zaken. Maar hoe moet we dat in de praktijk gaan invullen? Om hier een objectief antwoord op te krijgen, hebben we een adviescommissie in het leven geroepen. Een 4 tal leden is bereid gevonden om daar vorm aan te geven. De heren Paul Pruijmboom, Arjan Overbeek, Willem van Gemert en Frank Voskuilen. Zij zullen de club doorlichten en een advies opstellen. Paul Pruijmboom geeft een toelichting. Hij is vader van 2 zoons die voetballen in de F en E en is bovenal toeschouwer. Hij is positief over de fusie. En geeft het bestuur de complimenten voor de aanpak van dit eerste jaar. Er is binnen de club veel potentie en daarmee is er een basis om een stevig fundament te leggen om verder op te bouwen. De commissie wil het volgende in zijn advies terug laten komen: - Kleiner en slagvaardiger bestuur - Beleid en uitvoering scheiden - Bredere opzet van kader met injectie van vers bloed 7

8 Aanpak: 1 ste starten met een groep van 10 tot 15 man, doorsnee van de club, te vragen waar zij denken dat het met Haarlem Kennemerland naar toe moet. 2 de Terugblik op het 1 ste jaar. Wat waren de knelpunten, wat is de visie, prestatief of recreatief (= gezelligheid) 3 de Acties. Het opstellen van een profielschets voor bestuursleden en de uitwerking van ons advies. Het advies gaat naar het bestuur. Deze zullen het delen met de leden in een buitengewone ledenvergadering. Planning is eind januari. Vanuit de ALV zijn er geen vragen. 9-AFTREDEN BESTUURSLEDEN De volgende 3 personen uit het bestuur zijn aftredend en niet herkiesbaar: Peter Landzaat (voorzitter), Jan Stoop (Algemeen bestuurslid) en Jan-Jaap van den Bergh (vice-secretaris) Er zijn geen kandidaatstellingen. Peter Landzaat: Jan Stoop heeft aangegeven zijn werkzaamheden, met name voor de zaalafdeling van onze vereniging te blijven uitvoeren. Het stoppen van de voorzitter betekent automatisch dat de vice-voorzitter George Presburg tijdelijk de rol van voorzitter invulling zal gaan geven. 10-VERKIEZING KASCOMMISSIE Langst zittende kascommissielid treedt af. Dit jaar is dat Michiel de Koning. Gert Jan Lasker schuift daarmee een plaatsje op. En de 1 ste reserve treedt toe, te weten Piet Rotteveel. Aangezien het 2 de reserve lid bedankt heeft als lid, vraagt de vergadering om aanvulling van de commissie met 2 reserveleden. Beschikbaar stellen zich als 1 ste reserve lid Gerda de Reus en als 2 de reserve stelt Kees Dubbeldam zich beschikbaar. Onder applaus worden alle kascommissieleden bedankt voor hun inspanningen en de reserveleden voor hun aanvaarding. 11-UITREIKING VAN ARNOLD HERMAN BEKER Deze beker is vernoemd naar Arnold Helmig en Herman Schoonhoven jr. Twee jeugdleden die in de oorlog zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. De beker wordt uitgereikt aan een lid die zich langjarig geheel belangeloos heeft ingezet voor de verenging. Dit jaar valt de eer te beurt aan Hans van Ketel. Op allerlei fronten heeft hij zich voor de club met 200% ingezet, met name bij kantine en bardiensten, maar ook als het op de handvaardigheid aankwam bij onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen. Je kan altijd een beroep op Hans doen. Zijn naam zal in de beker worden gegraveerd. Onder luid applaus worden de bijbehorende bloemen aan hem overhandigd. 12-RONDVRAAG Voordat de rondvraag ingezet kan worden, neemt George Presburg het woord. Hij richt zich tot de aftredende bestuursleden en bedankt hun allen voor hun inzet en geleverde bijdragen in de afgelopen jaren. Een bloemetje valt hun ten deel. 8

9 Dit was nog niet alles, een speciaal woord is er nog voor Peter Landzaat. Al zijn verdiensten voor de club Kennemerland en de fusieclub Haarlem Kennemerland worden door hem in chronologische volgorde opgenoemd. Van voorzitter van het jeugdbestuur tot voorzitter van de fusieclub, van redacteur van het clubblad tot architect van de fusieclub, van bouwer tot bewoner. Een man een man, een woord een woord. Peter Landzaat wordt benoemd tot het eerste erelid van Haarlem Kennemerland. Een groot applaus uit de zaal klinkt op. Een ingelijste oorkonde wordt hem door George overhandigd. Peter Landzaat: Ik ben sprakeloos. Bedankt! Vervolg rondvraag: Gert Jan Lasker: is er een zoektocht gestart naar een nieuwe voorzitter? Peter Landzaat: We wachten het advies van de commissie af en hopen dat er poppetjes naar voren worden geschoven. Hans van Ketel: 3 tal vragen - Nog bedankt voor de Arnold Herman beker. - Wanneer worden de herentoiletten vervangen? Hij biedt zijn diensten aan om te helpen. - Wat er door de supportersgroep bij het appartementengebouw is gedaan kan de club alleen maar schade berokkenen. Wat wordt er aan gedaan? Peter Landzaat: Voor de toiletten op de begane grond is een offerte aangevraagd bij van Galen. We hopen zo snel als mogelijk over te gaan tot uitvoering. De toilettengroep op de 1 ste verdieping, is geheel door ProKino (KICK S) gerenoveerd. Wat betreft het gedrag van de supportersgroep naar de bewoners van het appartementengebouw kunnen we duidelijk in zijn: dit is niet te tolereren. We zijn trots op de sfeergroep, maar dit kan niet. Peter geeft wat achtergrond informatie, wat neer komt op wederzijdse frustratie van supporters en bewoners. Als bestuur zien wij de oplossing in het blijven praten met elkaar. Zowel met de bewoners als met de supporters. Het staat bovenaan onze prio-lijst. René Kennis: Kunnen er niet wat Haarlem activiteiten komen te vervallen? Deze lijken de overhand te hebben. Peter Landzaat: Nee, we houden van beide clubs de historie levend. Toernooien onder Kennemerland zullen in de toekomst ook zeker weer op het programma komen te staan. En we moeten niet vergeten dat alle activiteiten die worden georganiseerd, weer kantine inkomsten genereren. Kees Dubbeldam: Hoe is de situatie met de vernieuwing van het kunstgrasveld? Peter Landzaat: Vervanging van het huidige kunstgrasveld staat voor 2012 op de begroting van de gemeente. Per juni 2012 zouden we de beschikking over een vernieuwd veld moeten hebben. Hans van Ketel: Over hoeveel velden betalen wij nu huur? Peter Landzaat: Vier, 3 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld. Peter van Schie: Blijven wij de lijnen trekken? Peter Landzaat: Ja, wij, beter gezegd jij en Jan Stoop blijven de lijnen kalken. 9

10 Lodewijk Albada: De douches kleedruimte 1 t/m 4 blijven koud water geven, nu al de 2 de zaterdag. Dit kost ons kantineomzet, de tegenstander gaat kwaad richting huis. Peter Landzaat: Het probleem is bekend, maar het stadion is onder beheer van de gemeente. We zitten er wel boven op. We betalen de rekening, dus daar ligt het niet aan, maar SRO is als uitvoerende verantwoordelijk voor de oplossing. 13-SLUITING Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid sluit de voorzitter om uur de vergadering. Het bestuur nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje. 10

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen.

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen. Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 1 van 7 Notulen ledenvergadering DSVP, gehouden op 14 juni 2011. Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden inclusief zes bestuursleden: Voorzitter: Peter

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie