Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND"

Transcriptie

1 Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden om uur niet aanwezig is, wordt de vergadering opnieuw vastgesteld, ongeacht het aantal aanwezige leden, voor uur dezelfde avond met dezelfde agenda op dezelfde plaats. 1

2 Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 13 februari Opening door de voorzitter en bestuursmededelingen 2. Verslag jaarvergadering d.d. 11 oktober 2011 (Bijlage 1). 3. Ingekomen stukken 4. Besluit wijziging art. 7 Huishoudelijk Reglement Art. 7 HR - Einde van het lidmaatschap (invoegen passage beroep) Het lidmaatschap eindigt vanwege in de statuten genoemde omstandigheden. Degene die ontzet wordt uit het lidmaatschap (royement) verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende. Hij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen. <<Op grond van artikel 6, zeven lid van de statuten staat de mogelijkheid van beroep open; het bestuur van de vereniging draagt de afhandeling van en beslissing op het beroep over aan de algemene ledenvergadering, welke bij gewone meerderheid hierover zal doen beslissen.>> Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden vóór het eind van de overschrijvingstermijn van 31 mei. Mocht de opzegging ná die datum door de vereniging worden ontvangen, dan zal het lid aangemerkt worden als spelend lid, met alle daaruit voortvloeiende financiële en sportieve verplichtingen. Indien een lid overschrijving aanvraagt naar een andere vereniging, wordt het overschrijvingsformulier beschouwd als schriftelijke opzegging, tenzij het lid de wens te kennen geeft zijn lidmaatschap te willen handhaven. 5. Advies commissie van goede diensten Met instemming van de ALV van 11 oktober 2011 heeft een commissie, bestaande uit de heren Overbeek, Pruijmboom, van Gemert en Voskuilen, een advies opgesteld om te komen tot een andere bestuurlijke opzet. Hun advies wordt vanavond gepresenteerd en besproken. Vanuit dit advies worden aanbevelingen gedaan t.a.v. omvang bestuur en instellen bestuurscommissies. - Een schriftelijk exemplaar van het advies zal ter inzage liggen 6. Verkiezing bestuur Aftreden bestuursleden: - Henriëtte Landzaat (Secretaris) - Douwe Dijkstra (Algemeen Bestuurslid) - André Tempelaar (Algemeen Bestuurslid) - Jeroen Korthals (Algemeen Bestuurslid) 2

3 Verkiezing nieuw bestuurslid: - Bart Veenman (Bestuurslid accommodatiebeleid) Aanblijven bestuursleden: - Jenneke van Schie (Bestuurslid Accommodatiebeheer) - George Presburg (Secretaris) - Gert Meijer (Penningmeester) - Anton de Kock (Bestuurslid Commerciële Zaken) - Voorzitter Vacant Zolang voor het voorzitterschap nog geen kandidaat gevonden dan wel beschikbaar is, wordt voorgesteld om tijdelijk George Presburg tot voorzitter a.i. te benoemen. Kandidaatstelling voor bestuursfuncties moeten voor aanvang van de vergadering door vijf leden ondertekend bij het bestuur worden ingediend, met een verklaring van de kandidaat dat hij/zij in principe bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden. 7. Rondvraag 8. Sluiting 3

4 BIJLAGE 1. VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING HAARLEM-KENNEMERLAND OP DINSDAG 11 OKTOBER 2011 IN DE KANTINE AAN DE SPORTWEG AANWEZIG 25 leden en een 8 tal bestuursleden: Peter Landzaat (voorzitter), Henriette Landzaat (secretaris), André Tempelaar (2 de penningmeester), Anton de Kock, George Presburg (vice voorzitter), Jeroen Korthals, Jan Stoop, Gert Meijer (penningmeester). Afwezig met bericht: Jenneke van Schie (ziek), Douwe Dijkstra en Jan-Jaap van den Berg. AFWEZIG MET KENNISGEVING Frans Meeteren, Frans Klozen, Jan Souverein en Arnaud Sluik. 1-OPENING Om 20.18h wordt de 2 de vergadering van de avond door de voorzitter geopend, aangezien bij de 1 ste vergadering om uur het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig was. De voorzitter heet allen van harte welkom, ereleden, leden van verdienste, leden en ouders van jeugdleden. Terugkijkend was het een fantastisch jaar voor de nieuwe club. De voorzitter dankt alle vrijwilligers voor hun bijdragen, om het afgelopen seizoen tot een succes te maken. Deze algemene ledenvergadering heeft als doel het afleggen van verantwoording van het bestuur, van Haarlem Kennemerland, aan de leden over het afgelopen seizoen ( ). 2-BESTUURSMEDEDELINGEN Afgelopen jaar zijn ons een viertal leden ontvallen, Piet den Hartrog (ere-lid), Rien van Riessen (houder van de Arnold Herman beker), Piet Hansen en Hemke Elzinga. De voorzitter vraagt allen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen. 3-VERSLAG JAARVERGADERING 15 NOVEMBER 2010 Geen op- of aanmerkingen. De notulen 2010 worden door de vergadering goedgekeurd en bij dezen vastgesteld. 4-INGEKOMEN STUKKEN - Zie bovenstaande paragraaf: Afwezig met kennisgeving. - Verslag van de kascommissie, welke onder punt 6 van de agenda zal worden behandeld. - Verzoek van Marcel van de Gevel om de paragraaf over het in beroep gaan tegen royeren van leden art 7 (art 5a en b) in de statuten te wijzigen. Een 4

5 lid die geroyeerd wordt, wat door het bestuur wordt uitgesproken, kan in beroep. Echter loopt het beroep bij het bestuur dat het lid ook geroyeerd heeft. Voorstel is dit laatste te wijzigen, door in beroep te kunnen gaan bij een onafhankelijke commissie. De voorzitter brengt dit verzoek in stemming met de volgende formulering: Moet dit voorstel door het bestuur worden opgepakt om een mogelijke wijziging te onderzoeken en eventueel te laten uitwerken. Vergadering is unaniem voor. Eerst volgende bestuursvergadering zal dit op de agenda staan. 5-JAARVERSLAGEN De bij de notulen gevoegde jaarverslagen worden in volgorde doorgenomen. - Bestuur Haarlem Kennemerland - Penningmeester - Technische commissie - Commerciële commissie - Accommodatie commissie Geen op- of aanmerkingen over de jaarverslagen Onder dankzegging van de voorzitter aan alle samenstellers, worden de jaarverslagen vastgesteld. 6-JAARREKENING EN VERSLAG KASCOMMISSIE Toelichting van penningmeester Gert Meijer op de resultaten rekening. Er was een tekort begroot van 5000, deze hebben we echter om kunnen zetten in een kleine winst van Met name de kantine inkomsten hebben hieraan bijgedragen. Extra kosten zijn gemaakt door het ontslag van de trainer van de selectie. Daar tegenover staan dan weer eenmalige inkomsten van de stichting DSS-K land uit de exploitatie van de kantine Pim Mulier en minder uitgaven aan huisvestiging. Vragen: Johan Tempelaar: Is het grote negatieve verschil, bijna 8000 tussen begroot en ontvangen, op de post contributies, te wijten aan wanbetaling? Gert Meijer: Nee, dit betreft niet alleen een aantal wanbetalers, maar ook op welk moment we het bekend aantal leden omzetten naar de begroting. Nadien kunnen er altijd een aantal nog opzeggen. Johan Tempelaar: Wat gebeurt er met wanbetalers? Gert Meijer: Na een aantal aanmaningen wordt hun verder spelen belet. Wat dan nog wel eens gebeurt, is dat men zich laat overschrijven. Daar werken wij dan niet aan mee. Meestal volgt dan als nog de betaling van de achterstallige contributie. Paul Pruijmboom: Is er nog geld bij de Stichting DSS K land? Gert Meijer: Ja, maar voor hun eigen ontwikkeling. Niet meer voor Haarlem Kennemerland. Wat wij hebben ontvangen is verkregen door goed onderhandelen en moet worden gezien als een gebaar van coulance. Peter Landzaat: Juridisch hadden we nergens recht op, dus mooi dat we dit nog voor elkaar hebben gekregen. 5

6 Toelichting van penningmeester Gert Meijer op de balans. Eind van dit kalenderjaar stopt onze vaste kantinemedewerker, die onder de Melkertbaan regeling valt. Post onder vlottende activa: voorraden, is met name kleding die wij hebben liggen. Vragen: Geen vragen. Verslag kascommissie wordt voorgelezen door de secretaris, Henriette Landzaat. Na het voorlezen van het verslag van de kascommissie, wordt door de vergadering, onder applaus, de penningmeester voor het gevoerde financieel beheer, décharge verleend. 7-BEGROTING SEIZOEN Penningmeester Gert Meijer geeft een korte toelichting op de begroting Na een eerste jaar zijn we nu in staat een wat scherpere begroting op te stellen. Maar hier en daar ook een wat meer voorzichtige begroting, zoals bijvoorbeeld aan de batenkant, de kantine inkomsten. Vragen: Paul Pruijmboom: Zien jullie mogelijkheden om de contributies te verhogen om de financiële basis te vergroten? Gert Meijer: We zitten voor de senioren aan de bovenkant van de contributies in vergelijk met voetbalverenigingen uit de buurt. Wat betreft ledenaantal senioren zien we een lichte terugloop. Bij de jeugd passen we een staffel toe, gebaseerd op leeftijd. Aantal jeugdleden is toegenomen. We proberen met vroegtijdig innen van de contributies, deze grote batenpost zo snel mogelijk op orde te hebben en daar dan rente van te verkrijgen. Willem van Gemert: Kunnen we meer bijdragen vragen van ouders die meer te besteden hebben? Gert Meijer: Ja, maar dan wel als vrijwillige bijdrage. Het is geen gericht beleid. Neemt suggestie mee naar bestuursvergadering. Peter Landzaat: Is misschien ook iets voor de commissie, welke behandeld wordt onder punt 8 van de agenda. Marcel van de Gevel: Jaartallen boven begrotingskolom aanpassen. Staat moet zijn Kees Dubbeldam: Is er iets voor de WOZ betaling opgenomen? Gert Meijer: Is opgenomen in de post gemeente belastingen. We verwachten 5000,- te moeten betalen. Geen ervaring mee, het is ingeschat. Peter Landzaat: We hopen dat het meevalt. Kees Dubbeldam: voor buiten schoolse opvang. Ik heb begrepen dat er 1 kind is? Peter Landzaat: 1,5 kind! BSO organisatie gaat uit van een opstart van 2 jaar. Tot december 2011 is de huur al betaald! 6

7 Gert Jan Lasker: Post begeleiding jeugd is tov vorig seizoen lager begroot, hoe zit dit? Gert Meijer: Voorheen zaten de kosten van de verzorger van de club erbij in, omdat hij ook jeugd trainer was. Voor dit seizoen niet meer het geval. Gert Jan Lasker: Sponsor inkomsten begroot op Hoeveel zekerheid in deze tijd? Gert Meijer: Minder zeker als de inkomsten van de huurders. Hier zit een behoorlijke inspanningsverplichting achter. Dit vraagt aandacht en de nodige zorg. Peter Landzaat: Eerste stappen zijn gezet, er zijn een aantal reclameborden bijgekomen. Het blijft echter altijd onzeker. Gert Jan Lasker: Is de kantine begroting naar beneden bijgesteld door het vertrek van Alliance? Gert Meijer: Dit seizoen draaien we voor het eerst alleen. We zijn aan de voorzichtige kant gaan zitten. Gert Jan Lasker: Zijn de kantineprijzen verhoogd? Gert Meijer: Iets verhoogd. Hans van Ketel: Kunnen we de kantinediensten van de senioren niet afkopen en de hierbij vrijkomende bedragen laten toekomen aan het kantine personeel dat vaker achter de bar staat? George Presburg: Mogelijk iets voor volgend jaar. We gaan nu eerst vrijwilligers zien te werven. 8-INSTELLEN ADVIESCOMMISSIE BESTUURLIJKE VERNIEUWING Peter Landzaat: We hebben een mooie vereniging en we zijn goed bezig. We volgen een beleidsplan, maar gaan we de goede kant op? We hebben een groot bestuur als gevolg van de fusie, waarbij beide besturen samegevoegd zijn. Mede hierdoor missen we wat daadkracht. Zeker zo n 1 ste jaar zijn er veel lopende zaken, maar er staan ook veel zaken op stapel, denk maar aan de gebiedsvisie Schoterbos. Wij vinden dat de vele operationele zaken, die het bestuur nu nog uitvoert, ten koste gaat van de beleidsmatige zaken. Maar hoe moet we dat in de praktijk gaan invullen? Om hier een objectief antwoord op te krijgen, hebben we een adviescommissie in het leven geroepen. Een 4 tal leden is bereid gevonden om daar vorm aan te geven. De heren Paul Pruijmboom, Arjan Overbeek, Willem van Gemert en Frank Voskuilen. Zij zullen de club doorlichten en een advies opstellen. Paul Pruijmboom geeft een toelichting. Hij is vader van 2 zoons die voetballen in de F en E en is bovenal toeschouwer. Hij is positief over de fusie. En geeft het bestuur de complimenten voor de aanpak van dit eerste jaar. Er is binnen de club veel potentie en daarmee is er een basis om een stevig fundament te leggen om verder op te bouwen. De commissie wil het volgende in zijn advies terug laten komen: - Kleiner en slagvaardiger bestuur - Beleid en uitvoering scheiden - Bredere opzet van kader met injectie van vers bloed 7

8 Aanpak: 1 ste starten met een groep van 10 tot 15 man, doorsnee van de club, te vragen waar zij denken dat het met Haarlem Kennemerland naar toe moet. 2 de Terugblik op het 1 ste jaar. Wat waren de knelpunten, wat is de visie, prestatief of recreatief (= gezelligheid) 3 de Acties. Het opstellen van een profielschets voor bestuursleden en de uitwerking van ons advies. Het advies gaat naar het bestuur. Deze zullen het delen met de leden in een buitengewone ledenvergadering. Planning is eind januari. Vanuit de ALV zijn er geen vragen. 9-AFTREDEN BESTUURSLEDEN De volgende 3 personen uit het bestuur zijn aftredend en niet herkiesbaar: Peter Landzaat (voorzitter), Jan Stoop (Algemeen bestuurslid) en Jan-Jaap van den Bergh (vice-secretaris) Er zijn geen kandidaatstellingen. Peter Landzaat: Jan Stoop heeft aangegeven zijn werkzaamheden, met name voor de zaalafdeling van onze vereniging te blijven uitvoeren. Het stoppen van de voorzitter betekent automatisch dat de vice-voorzitter George Presburg tijdelijk de rol van voorzitter invulling zal gaan geven. 10-VERKIEZING KASCOMMISSIE Langst zittende kascommissielid treedt af. Dit jaar is dat Michiel de Koning. Gert Jan Lasker schuift daarmee een plaatsje op. En de 1 ste reserve treedt toe, te weten Piet Rotteveel. Aangezien het 2 de reserve lid bedankt heeft als lid, vraagt de vergadering om aanvulling van de commissie met 2 reserveleden. Beschikbaar stellen zich als 1 ste reserve lid Gerda de Reus en als 2 de reserve stelt Kees Dubbeldam zich beschikbaar. Onder applaus worden alle kascommissieleden bedankt voor hun inspanningen en de reserveleden voor hun aanvaarding. 11-UITREIKING VAN ARNOLD HERMAN BEKER Deze beker is vernoemd naar Arnold Helmig en Herman Schoonhoven jr. Twee jeugdleden die in de oorlog zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. De beker wordt uitgereikt aan een lid die zich langjarig geheel belangeloos heeft ingezet voor de verenging. Dit jaar valt de eer te beurt aan Hans van Ketel. Op allerlei fronten heeft hij zich voor de club met 200% ingezet, met name bij kantine en bardiensten, maar ook als het op de handvaardigheid aankwam bij onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen. Je kan altijd een beroep op Hans doen. Zijn naam zal in de beker worden gegraveerd. Onder luid applaus worden de bijbehorende bloemen aan hem overhandigd. 12-RONDVRAAG Voordat de rondvraag ingezet kan worden, neemt George Presburg het woord. Hij richt zich tot de aftredende bestuursleden en bedankt hun allen voor hun inzet en geleverde bijdragen in de afgelopen jaren. Een bloemetje valt hun ten deel. 8

9 Dit was nog niet alles, een speciaal woord is er nog voor Peter Landzaat. Al zijn verdiensten voor de club Kennemerland en de fusieclub Haarlem Kennemerland worden door hem in chronologische volgorde opgenoemd. Van voorzitter van het jeugdbestuur tot voorzitter van de fusieclub, van redacteur van het clubblad tot architect van de fusieclub, van bouwer tot bewoner. Een man een man, een woord een woord. Peter Landzaat wordt benoemd tot het eerste erelid van Haarlem Kennemerland. Een groot applaus uit de zaal klinkt op. Een ingelijste oorkonde wordt hem door George overhandigd. Peter Landzaat: Ik ben sprakeloos. Bedankt! Vervolg rondvraag: Gert Jan Lasker: is er een zoektocht gestart naar een nieuwe voorzitter? Peter Landzaat: We wachten het advies van de commissie af en hopen dat er poppetjes naar voren worden geschoven. Hans van Ketel: 3 tal vragen - Nog bedankt voor de Arnold Herman beker. - Wanneer worden de herentoiletten vervangen? Hij biedt zijn diensten aan om te helpen. - Wat er door de supportersgroep bij het appartementengebouw is gedaan kan de club alleen maar schade berokkenen. Wat wordt er aan gedaan? Peter Landzaat: Voor de toiletten op de begane grond is een offerte aangevraagd bij van Galen. We hopen zo snel als mogelijk over te gaan tot uitvoering. De toilettengroep op de 1 ste verdieping, is geheel door ProKino (KICK S) gerenoveerd. Wat betreft het gedrag van de supportersgroep naar de bewoners van het appartementengebouw kunnen we duidelijk in zijn: dit is niet te tolereren. We zijn trots op de sfeergroep, maar dit kan niet. Peter geeft wat achtergrond informatie, wat neer komt op wederzijdse frustratie van supporters en bewoners. Als bestuur zien wij de oplossing in het blijven praten met elkaar. Zowel met de bewoners als met de supporters. Het staat bovenaan onze prio-lijst. René Kennis: Kunnen er niet wat Haarlem activiteiten komen te vervallen? Deze lijken de overhand te hebben. Peter Landzaat: Nee, we houden van beide clubs de historie levend. Toernooien onder Kennemerland zullen in de toekomst ook zeker weer op het programma komen te staan. En we moeten niet vergeten dat alle activiteiten die worden georganiseerd, weer kantine inkomsten genereren. Kees Dubbeldam: Hoe is de situatie met de vernieuwing van het kunstgrasveld? Peter Landzaat: Vervanging van het huidige kunstgrasveld staat voor 2012 op de begroting van de gemeente. Per juni 2012 zouden we de beschikking over een vernieuwd veld moeten hebben. Hans van Ketel: Over hoeveel velden betalen wij nu huur? Peter Landzaat: Vier, 3 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld. Peter van Schie: Blijven wij de lijnen trekken? Peter Landzaat: Ja, wij, beter gezegd jij en Jan Stoop blijven de lijnen kalken. 9

10 Lodewijk Albada: De douches kleedruimte 1 t/m 4 blijven koud water geven, nu al de 2 de zaterdag. Dit kost ons kantineomzet, de tegenstander gaat kwaad richting huis. Peter Landzaat: Het probleem is bekend, maar het stadion is onder beheer van de gemeente. We zitten er wel boven op. We betalen de rekening, dus daar ligt het niet aan, maar SRO is als uitvoerende verantwoordelijk voor de oplossing. 13-SLUITING Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid sluit de voorzitter om uur de vergadering. Het bestuur nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje. 10

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart 1999. Spoorweg Sportvereniging Venlo (artikel 01 t/m 33) (2 e wijziging ingaande 22 maart 2002) (3 e wijziging ingaande 26 maart 2004) (art.4a) (4 e wijziging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek

Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek Nieuw Schoonebeek, 23 augustus 2004 Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging draagt de naam Schoonebeek. Zij is gevestigd te Nieuw Schoonebeek. De verenigingskleuren

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak"

Hengelaarsvereniging Ons Vermaak Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak", gevestigd te Kampen, na statutenwijziging bij akte op 30 april 2015 verleden voor

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008.

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Statuten van de vereniging UVV-voetbal

Statuten van de vereniging UVV-voetbal Statuten van de vereniging UVV-voetbal Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam UVV - Voetbal. Zij is gevestigd te Utrecht. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Utrecht op tien september

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Recreatie Sportvereniging voor (Ex-) Hartpatiënten Deventer en omstreken, afgekort RSH Deventer. Artikel 1. In het huishoudelijk reglement en de daarbij behorende reglementen is

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Artikel 1 De vereniging is genaamd: Hockey Club Nieuwkoop en is gevestigd te Nieuwkoop Artikel 2 De vereniging stelt zich ten doel gedurende het hockeyseizoen uitsluitend

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING SEC

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING SEC HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING SEC Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 1. De vereniging is genaamd vv Soest Esvac Combinatie, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Basketbalvereniging Wildcats

Huishoudelijk Reglement van de Basketbalvereniging Wildcats Artikel 1 Leden A. Personen die de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben kunnen lid worden van de vereniging. B. Bij het aanmelden van een lid moet er een door het lid, of bij minderjarige leden door de ouders

Nadere informatie

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen woensdag 19 november 2014 Aanwezig v.h. : Rein de Wit, Kees Berkhout, Cor Groot, Erik Frerichs, Marnix Meijer, bestuur : Ruud Loos, Dries Boereboom, Dirk Ranzijn, Douwe van der Vaart : Arjan Koning Aanwezige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden 1. Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende baanreglementen (park-, afhang-

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement versie

Huishoudelijk Reglement versie Huishoudelijk Reglement Lidmaatschap Artikel 1: Het lidmaatschap der vereniging kan worden verkregen door indiening van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier door het kandidaatlid bij het bestuur.

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie