Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur"

Transcriptie

1 Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Rademaker, de heer Tepper, de heer Zwaan en mevrouw Oltmans. Afwezig (met berichtgeving): De heer Bouma, mevrouw Drenth, mevrouw Stienstra, mevrouw Strating, en de heer Timmerman. 1. Opening en mededelingen Welkom en afwezigen Mevrouw Van Klaarbergen heet de aanwezigen welkom en vertelt kort over de afwezigheid van de anderen. Asielzoekerscentrum Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft onlangs een aanvraag ingediend bij de gemeente Zeewolde voor een nieuw asielzoekerscentrum. De randvoorwaarden voor het asielzoekerscentrum staan vermeld op de website van de gemeente Zeewolde. Het is onwaarschijnlijk dat de asielzoekers gebruik zullen gaan maken van Wmo-voorzieningen. Vooralsnog valt dit niet onder ons aandachtsgebied, in tegenstelling tot de vluchtelingen die in Zeewolde komen wonen. 2. Hoe gaat het nu verder met de Wmo-raad ALV Koepel Op donderdag 21 mei jl. vond de Algemene Leden Vergadering plaats van de Koepel Wmoraden. Mevrouw Van Klaarbergen vertelt hier in het kort over. Het verslag van de vergadering volgt nog. Toekomst Wmo-raad Zeewolde We besluiten om in ieder geval zelf na te denken hoe wij tegen de toekomst van de Wmoraad aankijken. Wij bepalen deze niet zelf, maar kunnen wel een opvatting hebben. We beleggen hier een aparte vergadering voor en mevrouw Van Klaarbergen zal een praatstuk voorbereiden met behulp van de informatie van De Koepel. De wethouder kan dit vervolgens meenemen bij haar standpuntbepaling. De relatie Wmo-raad gemeenteraad is ook een punt van aandacht. Er zijn gemeenten waar het contact tussen de Wmo-raden en gemeenteraden directer is. We overwegen de nieuwe raadsgriffier uit te nodigen om kennis te maken, bijvoorbeeld voor de vergadering van september of oktober. 3. Overleg Frans Schuurman inzake integrale toegankelijkheid openbare ruimte - Bijlage 1: Verslag inzake overleg met Frans Schuurman (CMO) inzake de leidraad integraal toegankelijke openbare ruimte in Zeewolde d.d. 7 mei 2015 Mevrouw Oltmans vertelt kort over het overleg. De gemeenteraad van Zeewolde heeft eerder een motie aangenomen om te voorkomen dat mensen met een beperking onbedoelde belemmeringen tegenkomen in de openbare ruimte. Om die reden heeft de heer Schuurman van het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO) ten behoeve van de gemeente een leidraad opgesteld welke tot een definitieve uitvoeringsnota moet leiden. Op verzoek van de gemeente wordt de Wmo-raad bij dit vervolgtraject betrokken. 1

2 In de leidraad worden drie kwaliteitsniveaus beschreven die nodig zijn om te voorkomen dat mensen met een beperking onbedoelde belemmeringen tegenkomen in de openbare ruimte. Een basis uitvoeringsniveau voor de gehele bebouwde kom; een uitvoeringsniveau hoog voor het centrumgebied en een uitvoeringsniveau laag voor het buitengebied. Mevrouw Oltmans geeft voorbeelden van het niveau hoog, zoals dat in het centrum zou moeten zijn: bijv. ruime, goed toegankelijke stoepen, bankjes om te rusten, veilige oversteekplaatsen, etc. Wat in Zeewolde vooral opvalt, is dat er in tegenstelling tot andere gemeenten in het geheel geen geleidelijnen zijn voor visueel gehandicapten. Met name bij bushaltes zouden die er in ieder geval moeten zijn. De definitieve conceptversie wordt te zijner tijd nog aan de Wmoraad voorgelegd voor een eindadvies. 4. Méé(r) Bewegenmarkt De heer Tepper vertelt over de twee vergaderingen die hebben plaatsgevonden met betrekking tot de Méé(r) Bewegenmarkt. Tijdens de laatste vergadering is besloten om de markt voorlopig even op een laag pitje te zetten en in het najaar 2016 weer op te pakken. Op dit moment is er al veel aandacht voor bewegen door inzet van de buurtsportcoach. De buurtsportcoach heeft de opdracht om sport- en beweegaanbod in de buurt te organiseren en een verbinding te maken tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren, zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang, bedrijfsleven en onderwijs. Er is gekozen voor de doelgroepen jongeren, volwassenen, ouderen, mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking en sociaal zwakkere groepen. De buurtsportcoach zal waarschijnlijk worden ondergebracht bij de Stichting Wolderwelzijn. Mevrouw Cornelisse vertelt in dit kader over de uitnodiging die zij ontving voor een symposium van de GGD over gezondheid. Ze kreeg daar pas laat bericht van en kon er helaas niet bij zijn. Mw. Cornelisse zal het bericht nog doorsturen, zodat de andere leden ook weten welke groepen/personen te maken hebben met dit onderwerp. 5. Bijeenkomst Regionale Cliëntenraad Werkbedrijf Stedenvierkant Op 20 april jl. heeft in Harderwijk deze bijeenkomst plaatsgevonden die is bezocht door de heer Boute en de heer Zwaan. Een en ander heeft te maken met de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Gemeenten hoeven dat echter niet alleen te doen, maar werken samen met andere gemeenten in de regio in één van de in totaal 35 Regionale Werkbedrijven. Zo n Regionaal Werkbedrijf wordt aangestuurd door gemeenten, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties (vakbonden) en het UWV. Verder zijn vertegenwoordigers van cliëntenraden / adviesraden betrokken. De heer Boute vertelt over de regio waar Zeewolde onder valt, te weten het Stedenvierkant (met o.a. de subregio s Stedendriehoek en Noordwest Veluwe). De verdeling van de vier subregio s in het Stedenvierkant met hun werkpleinen is als volgt: - Zutphen/Lochem: het Plein; - Deventer/Olst-Wijhe: (Werkplein) Deventer; - Apeldoorn/Voorst/Brummen/Epe: Werkplein Activerium Apeldoorn; - Harderwijk/Ermelo/Zeewolde/Putten/Nunspeet/Elburg: SDV Harderwijk. De Werkkamer (hierin zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Stichting van de Arbeid verenigd) heeft besloten dat in onze regio dit jaar 850 extra banen moeten worden ingevuld. In totaal dienen er in Nederland tot banen te worden ingevuld. 2

3 Op 27 maart jl. is het beslisdocument (de samenwerkingsovereenkomst) voor het Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant door alle wethouders van voornoemde gemeenten ondertekend. De samenstelling van de cliëntenraad Stedenvierkant ziet er op dit moment als volgt uit: - Zutphen: H. Osterloh (voorzitter); - Apeldoorn: J. van Meurs (secretaris); - Harderwijk: G.J. Boute (penningmeester) - Deventer: K. van Mill (algemeen) - UWV: nog niet bekend (algemeen) Afgesproken is dat de stukken eerst zullen worden besproken en de adviezen eerst worden voorgelegd in de subregio (12 x per jaar). Als er mandaat wordt gegeven voor bepaalde voorstellen dan worden die voorgelegd aan de cliëntenraad van de hele regio Stedenvierkant. De regio heeft een budget gekregen van ,- voor advies inzake participatie. Het is de bedoeling dat het beleid in alle (sub)regio s hetzelfde is, zodat werkgevers niet zullen gaan shoppen naar regio s waar bijvoorbeeld meer subsidie wordt verstrekt voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. De heer Zwaan zal ook weer meegaan naar de volgende vergadering op 16 juni a.s., mede omdat de heer Boute in dit opzicht twee petten op heeft. 6. Ingekomen en uitgegane post/mail (zie separate lijst) / Vooruitblik Innovatief Platform Zeewolde Mevrouw Cornelisse geeft aan dat er bij de laatste bijeenkomst maar een matige opkomst was. Diverse organisaties presenteerden zich om duidelijk te maken wat zij doen. Mevrouw Cornelisse vond dit erg verhelderend. Het IPZ lijkt soms zoekende te zijn wat precies de bedoeling is van het overleg: uitwisseling op beleidsniveau of praktisch? Dat is wel eens lastig. De volgende bijeenkomst was gepland op 18 juni a.s. Deze is echter, in samenspraak met de gemeente Zeewolde, geannuleerd. Mevrouw Van Klaarbergen licht dit toe aan de hand van het bericht van mevrouw Schrevel, de directeur van de Stichting Wolderwelzijn. Kort gezegd komt het erop neer dat het overleg geen ambtelijke status heeft en tot stand is gekomen om de brug tussen welzijn en zorg te slaan en elkaar te leren kennen. Gezien de nog niet afgeronde beleidsvorming bij de gemeente, komt het overleg eigenlijk te vroeg. Voorlopig wordt er een zomerreces gehouden. Medio oktober zal bekeken worden of het overleg nieuw leven in wordt geblazen. Bijeenkomst VAC Wonen Op 7 mei jl. stuurde mevrouw Van Hilten, secretaris van VACwonen Zeewolde, een uitnodiging aan mevrouw Van Klaarbergen om de vergadering van 12 mei 2015 bij te wonen. Door vakantie etc. is dit niet doorgegaan. Mevrouw Van Klaarbergen heeft VACwonen aangegeven graag een keer te komen, maar wel verzocht om ruimer van tevoren te worden uitgenodigd. Breed beraad, Keukentafelgesprek van 1 april jl. Mevrouw Cornelisse komt nog even terug op de bijeenkomst inzake het keukentafelgesprek. Het viel haar op dat tijdens de voorbeeldgesprekken de bezuinigingen zo centraal stonden. Mevrouw Rademaker geeft aan dat het daar in de praktijk ook om gaat: doordat er (veel) minder Wmo-budget beschikbaar is voor de gemeenten dient er ook gekort te worden. Bij 3

4 iedere (her)beoordeling dient er gekeken te worden wat er minder kan. Op dit moment valt het financieel in Zeewolde nog mee, maar in 2017/2018 verwacht de gemeente hier ook tekorten op het Wmo-budget. Raadsinformatiebijeenkomst gemeente over de Wmo d.d. 11 mei jl. Enkele leden hebben deze bijeenkomst bezocht die door de gemeente was georganiseerd en waarbij het de bedoeling was om, aan de hand van casuïstiek, voor de raad/commissies, maar ook voor alle belangstellende inwoners, uiteen te zetten wat er veranderd is in de Wmo. Bij de bijeenkomst waren, volgens de heer Zwaan, maar zo n 15 burgers. De oorzaak hiervan was waarschijnlijk dat de burgers slecht geïnformeerd waren over deze bijeenkomst. Er was een duidelijke uitleg van twee dames over hun ervaringen met het PGB voor hun kinderen. Eén mevrouw gaf aan hoe veel moeite zij moest doen om uiteindelijk duidelijkheid en vergoeding te krijgen; ze heeft daarvoor 22 telefoontjes gepleegd. Bij een andere dame is er nog onduidelijkheid inzake de rechten eind dit jaar. Verder kwam er weinig naar voren uit de tafelgesprekken. Steakholdersbijeenkomst met betrekking tot Woonpalet d.d. 21 mei jl. De heer Zwaan is hierbij aanwezig geweest en vertelt er kort iets over. Er waren ook mensen van VACwonen, projectontwikkelaars, de AKZ enz. aanwezig en er werd gespeeddatet. Er waren drie tafels voor ondernemers en besproken werd met name de betaalbaarheid van woningen; wat kunnen de partijen betekenen voor huurders en de toekomst voor wat betreft de woningbouw. De bedoeling is dat er meer gemêleerdheid komt qua woningen. De heer Zwaan heeft bij deze bijeenkomst zijn Wmo-pet opgezet. Voorgesteld werd onder andere om te zorgen voor meer levensloopbestendige woningen. 7. Notulen 27 maart 2015 Er wordt een opmerking gemaakt dat de notulen nog steeds behoorlijk uitgebreid zijn. De secretaris belooft de volgende notulen wat beknopter te maken. Het is wel de bedoeling dat de notulen een weergave zijn van wat er daadwerkelijk besproken is tijdens de vergadering. 8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag - Mevrouw Van Klaarbergen wil in de volgende vergadering graag nog terugkomen op wat er tijdens de afgelopen vergaderingen besproken is ten aanzien van burgers die wat zorgverlening betreft tussen wal en schip zitten of komen met betrekking tot de kosten/vergoedingen daarvoor. Aan mevrouw Oltmans wordt gevraagd de stukjes uit de notulen hieromtrent in één documentje te zetten, zodat dit besproken kan worden. - Mevrouw Oltmans heeft gezien dat de directeur van Woonpalet is uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en zij vraagt zich af wanneer dit zal plaatsvinden. De heer Tepper antwoordt dat dit overleg op donderdag 28 mei a.s. zal zijn. - Mevrouw Van Klaarbergen en mevrouw Oltmans zullen samen nog overleggen welke sprekers voor de volgende vergaderingen uitgenodigd zullen worden. 4

5 Sluiting Rond uur sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld 2015 Mevrouw Van Klaarbergen Voorzitter Mevrouw Oltmans Secretaris Actielijst Onderwerp Actie Wie Gereed Extra overleg over toekomst Wmo-raad Leden vragen of vrijdag 26 juni a.s. schikt Mw. Oltmans Begin juni 2015 Relatie gemeente/wmo -raad Raadsinformatiebijeenkomst Problematiek met verhouding zorgkosten en vergoedingen Sprekers volgende vergaderingen Nieuwe raadsgriffier uitnodigen voor vergadering in najaar Opstellen reactie hierop Stukjes uit notulen hieromtrent verzamelen en in één document zetten Uitzoeken wie en hen daarvoor uitnodigen Mw. Van Klaarbergen Juli/Augustus 2015 Mw. Van Juni 2015 Klaarbergen Mw. Oltmans Juni 2015 Mw. Van Klaarbergen / mw. Oltmans Juni

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1993 N 152. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. 52 NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 11 november 1993 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A Gruijters, burgemeester/voorzitter,

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Werken aan drie decentralisaties

Werken aan drie decentralisaties Werken aan drie decentralisaties Nummer 4, maart 2014 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het hele sociale domein. Het gaat om de volledige jeugdzorg, uitbreiding van de Wmo met onderdelen

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie