Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, 13.30 uur"

Transcriptie

1 Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 22 mei 2015, uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Rademaker, de heer Tepper, de heer Zwaan en mevrouw Oltmans. Afwezig (met berichtgeving): De heer Bouma, mevrouw Drenth, mevrouw Stienstra, mevrouw Strating, en de heer Timmerman. 1. Opening en mededelingen Welkom en afwezigen Mevrouw Van Klaarbergen heet de aanwezigen welkom en vertelt kort over de afwezigheid van de anderen. Asielzoekerscentrum Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft onlangs een aanvraag ingediend bij de gemeente Zeewolde voor een nieuw asielzoekerscentrum. De randvoorwaarden voor het asielzoekerscentrum staan vermeld op de website van de gemeente Zeewolde. Het is onwaarschijnlijk dat de asielzoekers gebruik zullen gaan maken van Wmo-voorzieningen. Vooralsnog valt dit niet onder ons aandachtsgebied, in tegenstelling tot de vluchtelingen die in Zeewolde komen wonen. 2. Hoe gaat het nu verder met de Wmo-raad ALV Koepel Op donderdag 21 mei jl. vond de Algemene Leden Vergadering plaats van de Koepel Wmoraden. Mevrouw Van Klaarbergen vertelt hier in het kort over. Het verslag van de vergadering volgt nog. Toekomst Wmo-raad Zeewolde We besluiten om in ieder geval zelf na te denken hoe wij tegen de toekomst van de Wmoraad aankijken. Wij bepalen deze niet zelf, maar kunnen wel een opvatting hebben. We beleggen hier een aparte vergadering voor en mevrouw Van Klaarbergen zal een praatstuk voorbereiden met behulp van de informatie van De Koepel. De wethouder kan dit vervolgens meenemen bij haar standpuntbepaling. De relatie Wmo-raad gemeenteraad is ook een punt van aandacht. Er zijn gemeenten waar het contact tussen de Wmo-raden en gemeenteraden directer is. We overwegen de nieuwe raadsgriffier uit te nodigen om kennis te maken, bijvoorbeeld voor de vergadering van september of oktober. 3. Overleg Frans Schuurman inzake integrale toegankelijkheid openbare ruimte - Bijlage 1: Verslag inzake overleg met Frans Schuurman (CMO) inzake de leidraad integraal toegankelijke openbare ruimte in Zeewolde d.d. 7 mei 2015 Mevrouw Oltmans vertelt kort over het overleg. De gemeenteraad van Zeewolde heeft eerder een motie aangenomen om te voorkomen dat mensen met een beperking onbedoelde belemmeringen tegenkomen in de openbare ruimte. Om die reden heeft de heer Schuurman van het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO) ten behoeve van de gemeente een leidraad opgesteld welke tot een definitieve uitvoeringsnota moet leiden. Op verzoek van de gemeente wordt de Wmo-raad bij dit vervolgtraject betrokken. 1

2 In de leidraad worden drie kwaliteitsniveaus beschreven die nodig zijn om te voorkomen dat mensen met een beperking onbedoelde belemmeringen tegenkomen in de openbare ruimte. Een basis uitvoeringsniveau voor de gehele bebouwde kom; een uitvoeringsniveau hoog voor het centrumgebied en een uitvoeringsniveau laag voor het buitengebied. Mevrouw Oltmans geeft voorbeelden van het niveau hoog, zoals dat in het centrum zou moeten zijn: bijv. ruime, goed toegankelijke stoepen, bankjes om te rusten, veilige oversteekplaatsen, etc. Wat in Zeewolde vooral opvalt, is dat er in tegenstelling tot andere gemeenten in het geheel geen geleidelijnen zijn voor visueel gehandicapten. Met name bij bushaltes zouden die er in ieder geval moeten zijn. De definitieve conceptversie wordt te zijner tijd nog aan de Wmoraad voorgelegd voor een eindadvies. 4. Méé(r) Bewegenmarkt De heer Tepper vertelt over de twee vergaderingen die hebben plaatsgevonden met betrekking tot de Méé(r) Bewegenmarkt. Tijdens de laatste vergadering is besloten om de markt voorlopig even op een laag pitje te zetten en in het najaar 2016 weer op te pakken. Op dit moment is er al veel aandacht voor bewegen door inzet van de buurtsportcoach. De buurtsportcoach heeft de opdracht om sport- en beweegaanbod in de buurt te organiseren en een verbinding te maken tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren, zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang, bedrijfsleven en onderwijs. Er is gekozen voor de doelgroepen jongeren, volwassenen, ouderen, mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking en sociaal zwakkere groepen. De buurtsportcoach zal waarschijnlijk worden ondergebracht bij de Stichting Wolderwelzijn. Mevrouw Cornelisse vertelt in dit kader over de uitnodiging die zij ontving voor een symposium van de GGD over gezondheid. Ze kreeg daar pas laat bericht van en kon er helaas niet bij zijn. Mw. Cornelisse zal het bericht nog doorsturen, zodat de andere leden ook weten welke groepen/personen te maken hebben met dit onderwerp. 5. Bijeenkomst Regionale Cliëntenraad Werkbedrijf Stedenvierkant Op 20 april jl. heeft in Harderwijk deze bijeenkomst plaatsgevonden die is bezocht door de heer Boute en de heer Zwaan. Een en ander heeft te maken met de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Gemeenten hoeven dat echter niet alleen te doen, maar werken samen met andere gemeenten in de regio in één van de in totaal 35 Regionale Werkbedrijven. Zo n Regionaal Werkbedrijf wordt aangestuurd door gemeenten, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties (vakbonden) en het UWV. Verder zijn vertegenwoordigers van cliëntenraden / adviesraden betrokken. De heer Boute vertelt over de regio waar Zeewolde onder valt, te weten het Stedenvierkant (met o.a. de subregio s Stedendriehoek en Noordwest Veluwe). De verdeling van de vier subregio s in het Stedenvierkant met hun werkpleinen is als volgt: - Zutphen/Lochem: het Plein; - Deventer/Olst-Wijhe: (Werkplein) Deventer; - Apeldoorn/Voorst/Brummen/Epe: Werkplein Activerium Apeldoorn; - Harderwijk/Ermelo/Zeewolde/Putten/Nunspeet/Elburg: SDV Harderwijk. De Werkkamer (hierin zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Stichting van de Arbeid verenigd) heeft besloten dat in onze regio dit jaar 850 extra banen moeten worden ingevuld. In totaal dienen er in Nederland tot banen te worden ingevuld. 2

3 Op 27 maart jl. is het beslisdocument (de samenwerkingsovereenkomst) voor het Regionaal Werkbedrijf Stedenvierkant door alle wethouders van voornoemde gemeenten ondertekend. De samenstelling van de cliëntenraad Stedenvierkant ziet er op dit moment als volgt uit: - Zutphen: H. Osterloh (voorzitter); - Apeldoorn: J. van Meurs (secretaris); - Harderwijk: G.J. Boute (penningmeester) - Deventer: K. van Mill (algemeen) - UWV: nog niet bekend (algemeen) Afgesproken is dat de stukken eerst zullen worden besproken en de adviezen eerst worden voorgelegd in de subregio (12 x per jaar). Als er mandaat wordt gegeven voor bepaalde voorstellen dan worden die voorgelegd aan de cliëntenraad van de hele regio Stedenvierkant. De regio heeft een budget gekregen van ,- voor advies inzake participatie. Het is de bedoeling dat het beleid in alle (sub)regio s hetzelfde is, zodat werkgevers niet zullen gaan shoppen naar regio s waar bijvoorbeeld meer subsidie wordt verstrekt voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. De heer Zwaan zal ook weer meegaan naar de volgende vergadering op 16 juni a.s., mede omdat de heer Boute in dit opzicht twee petten op heeft. 6. Ingekomen en uitgegane post/mail (zie separate lijst) / Vooruitblik Innovatief Platform Zeewolde Mevrouw Cornelisse geeft aan dat er bij de laatste bijeenkomst maar een matige opkomst was. Diverse organisaties presenteerden zich om duidelijk te maken wat zij doen. Mevrouw Cornelisse vond dit erg verhelderend. Het IPZ lijkt soms zoekende te zijn wat precies de bedoeling is van het overleg: uitwisseling op beleidsniveau of praktisch? Dat is wel eens lastig. De volgende bijeenkomst was gepland op 18 juni a.s. Deze is echter, in samenspraak met de gemeente Zeewolde, geannuleerd. Mevrouw Van Klaarbergen licht dit toe aan de hand van het bericht van mevrouw Schrevel, de directeur van de Stichting Wolderwelzijn. Kort gezegd komt het erop neer dat het overleg geen ambtelijke status heeft en tot stand is gekomen om de brug tussen welzijn en zorg te slaan en elkaar te leren kennen. Gezien de nog niet afgeronde beleidsvorming bij de gemeente, komt het overleg eigenlijk te vroeg. Voorlopig wordt er een zomerreces gehouden. Medio oktober zal bekeken worden of het overleg nieuw leven in wordt geblazen. Bijeenkomst VAC Wonen Op 7 mei jl. stuurde mevrouw Van Hilten, secretaris van VACwonen Zeewolde, een uitnodiging aan mevrouw Van Klaarbergen om de vergadering van 12 mei 2015 bij te wonen. Door vakantie etc. is dit niet doorgegaan. Mevrouw Van Klaarbergen heeft VACwonen aangegeven graag een keer te komen, maar wel verzocht om ruimer van tevoren te worden uitgenodigd. Breed beraad, Keukentafelgesprek van 1 april jl. Mevrouw Cornelisse komt nog even terug op de bijeenkomst inzake het keukentafelgesprek. Het viel haar op dat tijdens de voorbeeldgesprekken de bezuinigingen zo centraal stonden. Mevrouw Rademaker geeft aan dat het daar in de praktijk ook om gaat: doordat er (veel) minder Wmo-budget beschikbaar is voor de gemeenten dient er ook gekort te worden. Bij 3

4 iedere (her)beoordeling dient er gekeken te worden wat er minder kan. Op dit moment valt het financieel in Zeewolde nog mee, maar in 2017/2018 verwacht de gemeente hier ook tekorten op het Wmo-budget. Raadsinformatiebijeenkomst gemeente over de Wmo d.d. 11 mei jl. Enkele leden hebben deze bijeenkomst bezocht die door de gemeente was georganiseerd en waarbij het de bedoeling was om, aan de hand van casuïstiek, voor de raad/commissies, maar ook voor alle belangstellende inwoners, uiteen te zetten wat er veranderd is in de Wmo. Bij de bijeenkomst waren, volgens de heer Zwaan, maar zo n 15 burgers. De oorzaak hiervan was waarschijnlijk dat de burgers slecht geïnformeerd waren over deze bijeenkomst. Er was een duidelijke uitleg van twee dames over hun ervaringen met het PGB voor hun kinderen. Eén mevrouw gaf aan hoe veel moeite zij moest doen om uiteindelijk duidelijkheid en vergoeding te krijgen; ze heeft daarvoor 22 telefoontjes gepleegd. Bij een andere dame is er nog onduidelijkheid inzake de rechten eind dit jaar. Verder kwam er weinig naar voren uit de tafelgesprekken. Steakholdersbijeenkomst met betrekking tot Woonpalet d.d. 21 mei jl. De heer Zwaan is hierbij aanwezig geweest en vertelt er kort iets over. Er waren ook mensen van VACwonen, projectontwikkelaars, de AKZ enz. aanwezig en er werd gespeeddatet. Er waren drie tafels voor ondernemers en besproken werd met name de betaalbaarheid van woningen; wat kunnen de partijen betekenen voor huurders en de toekomst voor wat betreft de woningbouw. De bedoeling is dat er meer gemêleerdheid komt qua woningen. De heer Zwaan heeft bij deze bijeenkomst zijn Wmo-pet opgezet. Voorgesteld werd onder andere om te zorgen voor meer levensloopbestendige woningen. 7. Notulen 27 maart 2015 Er wordt een opmerking gemaakt dat de notulen nog steeds behoorlijk uitgebreid zijn. De secretaris belooft de volgende notulen wat beknopter te maken. Het is wel de bedoeling dat de notulen een weergave zijn van wat er daadwerkelijk besproken is tijdens de vergadering. 8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag - Mevrouw Van Klaarbergen wil in de volgende vergadering graag nog terugkomen op wat er tijdens de afgelopen vergaderingen besproken is ten aanzien van burgers die wat zorgverlening betreft tussen wal en schip zitten of komen met betrekking tot de kosten/vergoedingen daarvoor. Aan mevrouw Oltmans wordt gevraagd de stukjes uit de notulen hieromtrent in één documentje te zetten, zodat dit besproken kan worden. - Mevrouw Oltmans heeft gezien dat de directeur van Woonpalet is uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en zij vraagt zich af wanneer dit zal plaatsvinden. De heer Tepper antwoordt dat dit overleg op donderdag 28 mei a.s. zal zijn. - Mevrouw Van Klaarbergen en mevrouw Oltmans zullen samen nog overleggen welke sprekers voor de volgende vergaderingen uitgenodigd zullen worden. 4

5 Sluiting Rond uur sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld 2015 Mevrouw Van Klaarbergen Voorzitter Mevrouw Oltmans Secretaris Actielijst Onderwerp Actie Wie Gereed Extra overleg over toekomst Wmo-raad Leden vragen of vrijdag 26 juni a.s. schikt Mw. Oltmans Begin juni 2015 Relatie gemeente/wmo -raad Raadsinformatiebijeenkomst Problematiek met verhouding zorgkosten en vergoedingen Sprekers volgende vergaderingen Nieuwe raadsgriffier uitnodigen voor vergadering in najaar Opstellen reactie hierop Stukjes uit notulen hieromtrent verzamelen en in één document zetten Uitzoeken wie en hen daarvoor uitnodigen Mw. Van Klaarbergen Juli/Augustus 2015 Mw. Van Juni 2015 Klaarbergen Mw. Oltmans Juni 2015 Mw. Van Klaarbergen / mw. Oltmans Juni

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 23 mei 2016, 19:00 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 23 mei 2016, 19:00 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 23 mei 2016, 19:00 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: Mevrouw Cornelisse, de heer Tepper, mevrouw Oltmans en de heer Zwaan. Afwezig (met berichtgeving): De

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 4 juli 2016, 19:00 uur. Locatie: Meermin

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 4 juli 2016, 19:00 uur. Locatie: Meermin Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 4 juli 2016, 19:00 uur. Locatie: Meermin Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Bouma, mevrouw Cornelisse, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Oltmans en de heer

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 27 februari 2017, 19:00 uur.

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 27 februari 2017, 19:00 uur. Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 27 februari 2017, 19:00 uur. Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Bouma, mevrouw Cornelisse, de heer Van Huizen, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Oltmans,

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 9 januari 2015, 13.30 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 9 januari 2015, 13.30 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 9 januari 2015, 13.30 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Bouma, de heer Boute, mevrouw Cornelisse, de heer Filius, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 28 november 2016, 19:00 uur.

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 28 november 2016, 19:00 uur. Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 28 november 2016, 19:00 uur. Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Bouma, de heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Oltmans, mevrouw

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 10 juli 2015, 13.30 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 10 juli 2015, 13.30 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 10 juli 2015, 13.30 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: Mevrouw Van, mevrouw Strating, de heer Tepper, de heer Timmerman, de heer Zwaan en mevrouw Oltmans. Afwezig

Nadere informatie

2. Tijd voor mevrouw Hermans Stand van zaken met betrekking tot Wmo. Bijlage 1: Compensatie eigen risico zorgkosten (CAK) vervalt in 2014

2. Tijd voor mevrouw Hermans Stand van zaken met betrekking tot Wmo. Bijlage 1: Compensatie eigen risico zorgkosten (CAK) vervalt in 2014 Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 11 juli 2014, 13.30 uur Aanwezig namens de WMO-raad: De heer Bouma, de heer Boute, de heer Filius, mevrouw Te Grotenhuis, mevrouw Van, mevrouw Kools (deels),

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 28 november 2014, 13.30 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 28 november 2014, 13.30 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 28 november 2014, 13.30 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Bouma, mevrouw Drenth, de heer Filius, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Rademaker, de heer

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken Hilversum Def. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM DATUM: 1 OKTOBER 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH HILVERSUM Aanwezig: Mw. A. (Annemieke) Bakker Mw. C. (Centia) Vogels Dhr. P. (Peter)

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

De heer Lammers stelt zich kort voor en vertelt hoe de agenda van de presentatie eruitziet.

De heer Lammers stelt zich kort voor en vertelt hoe de agenda van de presentatie eruitziet. Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 20 maart 2015, 13.30 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Bouma, de heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Rademaker, mevrouw

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 10 oktober 2016, 19:00 uur.

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 10 oktober 2016, 19:00 uur. Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, maandag 10 oktober 2016, 19:00 uur. Aanwezig namens de Wmo-raad: Mevrouw Cornelisse, de heer Van Huizen, mevrouw Van Klaarbergen, mevrouw Oltmans, mevrouw Strating,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 28 augustus 2015, 13.30 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 28 augustus 2015, 13.30 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 28 augustus 2015, 13.30 uur Aanwezig namens de Wmo-raad: De heer Boute, mevrouw Cornelisse, mevrouw Klaarbergen, de heer Timmerman, de heer Zwaan en mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012

Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012 Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012 hebben gemeenten en UWV bij de VNG de overeenstemming formeel bekrachtigd met de presentatie van de indeling van de arbeidsmarktregio's. Er zijn 35 arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Gemeente r Eergen op Zoom

Gemeente r Eergen op Zoom Gemeente r Eergen op Zoom Aan de leden van de Gehandicapten Advies Raad ter kennisname aan overige geadresseerden Uw kenmerk Uw brief d.d. Onderwerp Uitnodiging vergadering Ons kenmerk u06-019934 Beh.

Nadere informatie

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven.

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. De Wmo raad is benoemd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 11 juni 2009. ij de instelling van deze adviesraad is besloten na twee jaar te evalueren

Nadere informatie

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, 28 februari 2014, 13.30 uur

Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, 28 februari 2014, 13.30 uur Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, 28 februari 2014, 13.30 uur Aanwezig namens de WMO-raad: de heer Bouma, mevrouw Cornelisse, de heer Filius, mevrouw Te Grotenhuis, mevrouw van Klaarbergen, mevrouw

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan PE Grave

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan PE Grave BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda Verslag van de bijeenkomst van de Wmo adviesraad Papendrecht, gehouden op dinsdag 17 mei vanaf 14.00 uur in de CdeB II in het Gemeentehuis van Papendrecht. Aanwezig: De heer J. Bonneveld De heer C. van

Nadere informatie

Verslag WWB-raad (vastgesteld)

Verslag WWB-raad (vastgesteld) Verslag WWB-raad (vastgesteld) Datum : 27 november 2013 Tijd : 19.30 21.30 uur Plaats : raadhuis Ede A 301 Aanwezig : mevrouw N. Abdi mevrouw E. Aerts (Gehandicaptenraad) de heer G. Bozkurt (Jongerenraad

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente

Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente Uitgave Landelijke Cliëntenraad www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Ieder(in) www.iederin.nl

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2014.

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2014. GEMEENTE WESTERVELD Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 september 2014. Afwezig: De heer R. Jager Nr. Afdeling Onderwerp Toelichting Advies Besluit

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort

Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort Verslag vergadering 29 september 2015 Aanwezig: Dhr. F. van Marion (voorzitter) Mevr. S. van Dam Mevr. I. Drommel Dhr. J.F. Hollander Mevr. C. Hubert Mevr. M.E. Joustra

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht. De basis voor

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Afwezig: de heer Bouma, de heer Boute, mevrouw Mulder, mevrouw Ponsteen, de heer Timmerman

Afwezig: de heer Bouma, de heer Boute, mevrouw Mulder, mevrouw Ponsteen, de heer Timmerman Notulen vergadering Wmo-raad Zeewolde, vrijdag 4 april 2014, 14.00 uur Aanwezig namens de WMO-raad: mevrouw Cornelisse, de heer Van Esch, de heer Filius, mevrouw Te Grotenhuis, mevrouw van Klaarbergen,

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Verslag oudercommissie 12 juni 2014

Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Wmo-Raad Uden Verslag van AB bijeenkomst op 1 juni 2015

Wmo-Raad Uden Verslag van AB bijeenkomst op 1 juni 2015 Wmo-Raad Uden Verslag van AB bijeenkomst op 1 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Jeanny Rutten, voorzitter a.i./secretaris van het Platform voor Mensen met een Handicap, Uden en Marijke Nieuwenhuis en Wim Schoppema,

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe

Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe Jaarverslag 2016 Wmo-raad Neder-Betuwe maart 2017 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding...3 2.0. Vergaderingen...4 2.1. Adviezen...4 2.2. Overleg met de gemeente...4 3.0. Ondersteuning, achterban, aandachtsgebieden

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad.

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad. PARTICIPATIERAAD Kort verslag P-raad aan : Leden participatieraad van : Elly Werkman datum : 1 juni 2015 aanwezig : Han van Oosterbos, Lidia Verstege, Elly Geurts, Carla Stapelbroek, Theo Beeftink, Fred

Nadere informatie

Uitgaande post: -Mail d.d aan Vanessa m.b.t. voorstel toe te passen enquêteformulier cliënt tevredenheidsonderzoek.

Uitgaande post: -Mail d.d aan Vanessa m.b.t. voorstel toe te passen enquêteformulier cliënt tevredenheidsonderzoek. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 13 april 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-03. Datum : 13 april 2016. Aanwezig : Corrie de Jong (voorzitter) Ed Balkenende (secretaris en

Nadere informatie

Verslag. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld.

Verslag. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. Verslag Bijeenkomst : Cliëntenraad Beuningen Datum : 15 mei 2017 Tijd : 19.30-21.30 uur Locatie : kamer 17 Voorzitter : Jan Revenberg Notulist : Thea Verduijn-Otten Kenmerk : INT17.0353 Kenmerkcode : *INT17.0353*

Nadere informatie

Aanvraag experimenten Participatiewet

Aanvraag experimenten Participatiewet Openbaar Onderwerp Aanvraag experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting In november 2015 heeft onze raad twee moties aangenomen

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en gehandicapten

Jaarverslag 2006 Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Jaarverslag 2006 Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Samenstelling cliëntenraad Eind 2006 was de samenstelling van de cliëntenraad als volgt: dhr. J.van Binsbergen,

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Schoolverlaters, participatie en lokale belangenbehartiging Sanne Kuijpers is 17 jaar en woont met haar ouders en broertje in Cornjum in Friesland. Ze

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 3 december 2014 om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld (ingang via de Oude Raadszaal) Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig Voorzitter

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie De kracht van sociaal ondernemen Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke

Nadere informatie

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Aanwezig:, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, dhr.t.a.m.louwe, dhr.h.morshuis, mw.j.kamminga-van Wijk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Intrekking besluit vestiging AZC Registratienummer: 00589421 Op voorstel B&W d.d.: 19 juli 2016 Datum vergadering: 19 juli 2016 Portefeuillehouder: H. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL. Versie maart 2015

JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL. Versie maart 2015 JAARVERSLAG 2014 WMO ADVIESRAAD BOXTEL Versie maart 2015 Vastgesteld tijdens plenaire vergadering dd. 11032015 1 INLEIDING Vanaf 01012015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen

Nadere informatie

Donderdag 1 september a.s. om uur in de Raadzaal stadhuis. Agenda (versie 23 augustus)

Donderdag 1 september a.s. om uur in de Raadzaal stadhuis. Agenda (versie 23 augustus) Leiden, 23 augustus 2005 Aan de leden, Namens de voorzitter van de raadscommissie Sociale frastructuur nodig ik u uit voor een vergadering op Donderdag 1 september a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal stadhuis.

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Aanwezig: mevrouw Vrolijks, mevrouw Willems, de heer Revenberg, de heer Van Beuningen, mevrouw White-Roga en mevrouw Graven Afwezig: --

Aanwezig: mevrouw Vrolijks, mevrouw Willems, de heer Revenberg, de heer Van Beuningen, mevrouw White-Roga en mevrouw Graven Afwezig: -- Verslag Bijeenkomst : Cliëntenraad Beuningen Datum : 24 november 2015 Tijd : 19.30-21.30 uur Locatie : kamer 17 Voorzitter : Henk Peereboom Notulist : Thea Verduijn-Otten Kenmerk : INT15.0671 Kenmerkcode

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. Y. Knegt,, mw. J. van de Klift, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg, mw. E. van der Vinne, dhr. H. Bosman, mw. J. Pomper,

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie