Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)"

Transcriptie

1 Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 27 maart Jaarverslagen Jaarrekening 2013 (los inlegvel) 6. Verslag Kascommissie 7. Vaststellen jaarrekening Verkiezing bestuur 9. Verkiezing kascommissie 10. Beleidsplan GKV Begroting 2014 (los inlegvel) 12. Voorstel contributieverhoging Vaststellen wijziging reglementen Mededelingen vanuit de Commissies & Vaargroepen 15. Rondvraag 16. Sluiting De stukken voor de ALV omvatten de volgende documenten: ALV-boekje Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Concept GKV statuten en reglementen 2014 Beleidsplan Deze vier documenten zijn op de web site te vinden. Mocht je de stukken per post toegestuurd krijgen, dan ontvang je alleen het ALV-boekje en een los inlegvel met Jaarrekening 2013 en begroting Voor beide andere documenten wordt je verwezen naar de web site. Dit ALV-boekje is samengesteld onder verantwoording van het GKV bestuur: Paul Simons, voorzitter Hans Jager, vicevoorzitter Louise Vos, secretaris Johannes Tonckens, penningmeester Emiel Harms Martijn Staviasius Francien Coster Inhoudsopgave Agenda... 1 Notulen Algemene Ledenvergadering GKV (agendapunt 3)... 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 (agendapunt 5)... 5 Verslag Kascommissie (agendapunt 6)... 7 Verkiezing bestuur (agendapunt 8)... 7 Verkiezing kascommissie (agendapunt 9)... 7 Beleidsplan GKV (agendapunt 10)... 7 Voorstellen voor begroting 2014 (agendapunt 11)... 8 Voorstel contributieverhoging (agendapunt 12)... 8 Reglementen 2014 (agendapunt 13) Jaarverslagen 2013 (agendapunt 4) Jaarverslag 2013 Introductiecursus Kajakvaren Jaarverslag 2013 Commissie Opleidingen Jaarverslag Kentercursus Jaarverslag 2013 Boegbeeld Jaarverslag 2013 PR commissie Jaarverslag 2013 Webmaster Jaarverslag 2013 Zeekanogroep Jaarverslag 2013 Toercommissie Jaarverslag 2013 Poloteams, clinics en verslag ECE kanopolo Jaarverslag 2013 Vlakwaterwedstrijdgroep Jaarverslag 2013 Commissie recreatieve vaarwegen Jaarverslag 2013 Kantinecommissie Jaarverslag 2013 Onderhoudscommissie Jaarverslag 2013 Vlootcommissie Jaarverslag 2013 Schoonmaakcommissie Jaarverslag 2013 Ledenadministratie Jaarverslag 2013 EHBO GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 1 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 2 van 32

2 Notulen Algemene Ledenvergadering GKV (agendapunt 3) Op 27 maart 2013 Notulist: Jan Schulte (secretaris) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20 uur en heet de 45 aanwezige leden welkom (die de presentielijst hebben getekend). 2. Mededelingen Afwezig met afmelding: Lutger Bakema, Bo Budde, Marlies vd Eijk, Pieter Molenaar, Alfred Somsen 3. Notulen ALV 21 maart 2012 Blz Klaas vraagt zich af of de vernieuwing van de hekken noodzakelijk is. Het woord vernieuwing ontbrak. Notulen met deze aantekening goedgekeurd. 4. Jaarverslagen commissies 2012 Voorzitter vertelt dat 2 nieuwe commissies zijn opgericht. De Wedstrijdcommissie en de ECAcommissie. De ECA-comissie is waarschijnlijk niet tijdelijk, we hopen deze de komende 3 jaar te mogen organiseren. Deze commissie gaat vallen onder een aparte stichting Bijzondere Kano activiteiten gelieerd aan het Watersportverbond. Dit is om financiële risico s voor de GKV te vermijden. Geen opmerkingen uit ALV, verslagen goedgekeurd. 5. Financieel jaarverslag Diny Hollman: de afschrijvingen worden berekenend aan de hand van de boekwaarde aan het begin van het jaar. Worden die elk jaar dan niet minder? Penningmeester: Nee, want er worden ook investeringen in de loop van het jaar gedaan (bijvoorbeeld vlootvernieuwing). Hans Jager vertelt dat de waardebepaling altijd wat arbitrair is, het is wel belangrijk dat het vergelijkbaar is in de loop der jaren. Nicolien Wiers: voor het tweede jaar verlies gedraaid. Hoe gaat we dit in de toekomst onder controle brengen? Penningmeester: We hebben minder inkomsten gekregen dan begroot voor activiteiten, hij gaat dit jaar beter en tijdiger controleren op de uitgaven en inkomsten. Ongeveer 60% van de uitgaven ligt compleet vast en de rest is ook weinig flexibel. Hoe lang moeten de leningen nog afgelost worden? De nieuwste lening is voor 20 jaar aangegaan en is nu 3 jaar oud. De andere leningen zijn over ongeveer 7 jaar afgelost. Wat valt onder de post promotie/open dag. Wat verschillende dingen, zoals afscheidskado bestuursleden (bloemetje) etc. Het is meer een potje overige promotie. In 2013 is potje iets groter, daar zie je de 2 jaarlijkse opendag in terug 6. Verslag Kascommissie Monica Colly geeft een mondelinge toelichting op Verslag van de kascontrolecommissie 2012 die in het ALV-boekje 2013 is opgenomen. De kascommissie adviseert de ALV om het financiële jaarverslag 2012 goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het financiële beheer en de gevoerde administratie over Vaststellen aanpassing reglementen 2013 Wim Lammerts: heeft gelezen dat de geluidsapparatuur verwijderd is uit de kantine. Wat betekent dat voor feesten? Hans Jager: bij verhuur in de contracten opnemen dat de huurder zelf verantwoordelijk is voor de Buma/Stemra afdracht. Als je een Ipod persoonlijk gebruikt, dan mag dat, maar niet via een versterker afspelen. 9. Verkiezing bestuur Krijgt Hans Jager dispensatie voor nog een jaar als bestuurder? Ja, geen bezwaren. Gaat ALV akkoord met de 4 voorgestelde bestuursleden: Hans Jager, Louise Vos (secretaris), Emiel Harms en Martijn Stavasius? Ja unaniem, applaus. Bestuur bedankt aftredende secretaris voor zijn werk in de afgelopen 4 jaar. 10. Verkiezing kascommissie Diny Hollman wil nieuw lid worden. ALV is akkoord met (her)benoeming Diny en Monica. 11. Begroting 2013 Vraag en antwoord: a. Chris Noordzij: de overschrijding van het budget wordt aan het einde van het jaar verrekend door de wedstrijdvaarders. Voorzitter: dit moet zijn actieve polo vaarders. Dit is afgesproken met de polocommissie. b. Klaas Sjollema: hoeveel mag vlootcommissie dit jaar besteden aan vloot? Penningmeester: (jaarlijkse reservering) (over van vorig jaar) (onderhoud) is ongeveer dit jaar. Elk jaar wordt euro in reserveringspotje gestopt, wat er nog inzat van vorig jaar blijft staan. Is ook voor reparaties en bijvoorbeeld nieuwe kanotrailer. c. Bart Wight: de pologroep moet nu wedstrijdlicentie zelf betalen en budget is ook nog 40% verlaagd. Er is jarenlang euro gehanteerd. Waarom is dit nu verlaagd? De pologroep wordt hierdoor overvallen. Hans Jager: heeft dit volgens hem met de polocommissie overlegd, die zou het met de polovaarders communiceren, is blijkbaar niet goed gebeurd. Voorzitter: we wilden de bijdrage gelijktrekken met de vlakwaterwedstrijdgroep, die kreeg jarenlang minder en heeft vergelijkbare kosten en omvang. Daarom is het totale bedrag vereffend over de 2 groepen. Het bestuur gaat nader overleggen met beide groepen over mogelijke verdeling. d. Bart Wight: waarom is post bestuur&administratie wel gestegen? Hans Jager antwoord dat hier veel reiskosten onder vallen voor vergaderingen WaterSportVerbond en ECA etc. Louise maakt opmerking dat de ECA toch eigen begroting heeft. Hans: Als ECA eigen bankrekening heeft wordt daar de rekening alsnog ingediend. e. Andre vd Polder: zeekanogroep gaat ook al over budget heen in afgelopen jaren. Kan dat zomaar? Penningmeester: hij gaat dit jaar beter toezien op alle uitgaven. f. Gjalt van Denderen: hoe worden de zaaltrainingen betaald? Voorzitter: dat ligt in de begroting van de groepen zelf. g. Bart Wight: penningmeester maakt maandelijks overzicht van inkomsten/uitgaven pologroep. Waar gaat dat overzicht naartoe? Penningmeester: naar Martijn. h. Fred Lahuis: Boegbeeld kost euro per jaar. Kan dat niet digitaal? Voorzittter: dat bestaat nu al in pdf-vorm, je kunt je daarvoor opgeven bij de Ledenadministratie. Voorzitter vraag redactie dit nogmaals in boegbeeld kenbaar te maken. Verder wordt het idee niet besproken. De voorgestelde begroting voor 2013 wordt vastgesteld en goedgekeurd door de ALV. Met de kanttekening dat het bestuur nog overlegt met pologroep en vlakwaterwedstrijdgroep over bedrag subsidie. 7. Vaststellen financieel jaarverslag 2012 De ALV besluit om het financiële jaarverslag 2012 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beheer en de gevoerde administratie over Applaus. GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 3 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 4 van 32

3 12. Voorstel contributieverhoging 2014 a. Joan Winter: wat is verschil tussen kind<13 en junior? Voorzitter: kind betaalt geen vergoeding voor verenigingsmateriaal. b. Jaap van Dijken: bij eigen boot betaal je 36 euro, voor verenigingsboot 17 euro extra = 53 euro voor vereniginsmateriaal. Dat lijkt hem niet eerlijk Voorstel 36 euro en dan per keer kano verhuren. Voorzitter: een verenigingsboot wordt door veel meer personen gebruikt. Verhuur vraagt veel administratie, wie gaat dit doen? Daarbij wordt er nu 53 euro door meer personen betaald die gezamenlijk een aantal boten gebruiken. Taco Tel meldt dat meer eigen boten betekent dat de loods vergroot moet worden. Wim Lammerts geeft de suggestie om bijdrage op te laten lopen met het aantal jaren lidmaatschap. Nieuwe leden kunnen dan boten proberen en worden gestimuleerd om later een eigen kano te gebruiken. ALV gaat akkoord met voorgestelde contributieverhoging. 13. Beleidsplan GKV Voorzitter geeft toelichting op artikel 2 Vereniging en 3 Vaargroep (nieuw). Dit artikel kan ook gaan gelden voor andere niet wedstrijd groepen als ze dit willen. Jobien Veninga: vindt artikel 2.2 wat te algemeen staat open voor elke kano gerelateerde groep. Voorzitter: kan het niet nauwer omschrijven. Jobien Veninga: Waarom niet alleen beleidsplan agenderen bij veranderen? Voorzitter: dit is duidelijker, bij geen verandering is het een hamerstuk. ALV gaat akkoord met beleidsplan. 14. Rondvraag Niemand. 15. Sluiting Het is 22:30 uur als de voorzitter een ieder bedankt voor de aanwezigheid, en wel thuis! Toelichting op de jaarrekening 2013 (agendapunt 5) Balans per 31 december 2013 De balans geeft het overzicht van bezittingen en schulden en het verschil daartussen is het eigen vermogen. In deze toelichting worden alleen opvallende zaken toegelicht. Het toe- of afname van het eigen vermogen tussen het begin en het einde van het jaar is gelijk aan het saldo van de resultatenrekening. Bezittingen gebouw/terrein inventaris Vaarmateriaal aanschafwaarde begin jaar bij: renovatie 2013 aanschaf aanschafwaarde einde jaar afschrijving begin jaar bij: afschrijving afschrijving einde jaar boekwaarde einde jaar De afschrijvingen worden berekend op basis van de boekwaarde aan het begin van het jaar en bedragen 1,65% voor het gebouw en 8% voor het vaarmateriaal en 10% voor de inventaris. Alles naar boven afgerond op 100. Geldmiddelen Eind 2013 is er in kas, waarvan op spaarrekeningen staat. Leningen Bij de gemeente Groningen (OCSW) en bij de Stichting Ontwikkelingsfonds hebben we de volgende leningen openstaan: OCSW Ontw.fonds Totaal Saldo begin jaar Aflossing/afboeking Saldo einde jaar Reserves renovatie onderhoud inventaris vaarmaterieel krachthonk Saldo begin jaar Bij: Afschrijvingen Begroot onderhoud Contributie K1 s 200 GCA / subsidie Poiesz Af: Onderhoud Aan- en verkoop 725 Renovatie Afboeking einde jaar Saldo einde jaar De afschrijving gebouw is conform de afspraak op de ALV 2012 niet op de reserve geboekt. Op 31 december zijn de renovatiereserve en de reserve vaarmaterieel samen met afgeboekt. Dit is gedaan om het spaartekort versneld terug te dringen en de balans meer in evenwicht te brengen. Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt eind Exploitatierekening 2013 In de resultatenrekening wordt onderscheid gemaakt tussen de exploitatie: dat zijn de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op dit jaar en waarvoor de begroting is opgesteld en de reserveringen: dat zijn bedragen die bestemd zijn voor een specifiek doel. Onderaan in resultatenrekening worden de mutaties in de reserveringen verantwoord. In de balans staan de reserves zelf. Het exploitatietekort over 2013 bedroeg tegen een tekort van in De huisvestingskosten zijn met 58% van de totale uitgaven nog steeds veruit de grootste uitgavenpost. Verder zijn er geen opmerkelijke zaken te melden. Onderaan staan - zoals reeds gezegd - de bedragen die betrekking hebben op de reserveringen en de vrijval daarvan. Het uiteindelijk resultaat bedraagt positief, tegen een resultaat van in 2012 en tekort van in Johannes Tonckens, penningmeester GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 5 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 6 van 32

4 Verslag Kascommissie (agendapunt 6) Niet ontvangen. Verkiezing bestuur (agendapunt 8) Het bestuur bestaat statutair uit vijf leden, maar de ALV mag een hoger aantal vaststellen (moet wel oneven zijn). Het bestuur stelt de ALV voor dit aantal vast te stellen op zeven. Dit aantal is nodig om een goede taakverdeling binnen het bestuur mogelijk te maken. Het bestuur kent de volgende samenstelling: Voorzitter Paul Simons treedt tussentijds af Secretaris Louise Vos treedt tussentijds af Penningmeester Johannes Tonckens regulier aftredend en herkiesbaar Lid Martijn Stavasius treedt tussentijds af Lid Emiel Harms regulier aftredend en herkiesbaar Lid Hans Jager regulier aftredend, niet herkiesbaar Kandidaat leden Francien Coster heeft sinds april 2013 zitting in het bestuur, haar lidmaatschap moet formeel nog worden bekrachtigd, Paul Simons wil, om te zorg voor continuïteit, nog twee jaar lid blijven van het bestuur. Met andere kandidaten is gesproken, zij hebben zich helaas teruggetrokken. Dit betekent dat: De functies van voorzitter en secretaris en de functie van een lid vacant zijn! Dit betekent dus dat het bestuur nu drie vacatures heeft! Als niet op heel korte termijn deze vacatures worden vervuld zal het resterende bestuur alleen nog op de GKV-toko kunnen passen! Wil de ALV dit willen de leden dit wil jij dit? Verkiezing kascommissie (agendapunt 9) De kascommissie bestaat uit de volgende leden: 1e lid Monica Colly 2e lid Alfred Somsen reserve Diny Hollman Monica Colly is na 3 jaar aftredend. Alfred en Diny schuiven een plaats door en ontstaat een vacature voor een reserve lid van de kascommissie. Beleidsplan GKV (agendapunt 10) Belangrijke punten in het beleidsplan zijn: Verbeteren communicatie en bestuur, Versterken eigen technisch kader, Verbeteren van de financiële basis van de GKV. Het beleidsplan is te vinden op de web site van de GKV, waarbij de wijzigingen t.o.v. het plan geel zijn gemarkeerd. Voorstellen voor begroting 2014 (agendapunt 11) In de begroting is zo goed mogelijk getracht de inkomsten en uitgaven te ramen. In voorgaande jaren is steeds een sluitende begroting gepresenteerd. Omdat aan de uitgavenkant de mogelijkheden tot besparing gering zijn, moesten inkomsten positief worden in geschat. Gevolg hiervan was wel dat er een exploitatietekort ontstond. Voor 2014 is daarom bewust een exploitatietekort begroot. Deze komt naar schatting uit op Het uiteindelijk resultaat zal wederom afhangen van de wijze waarop er met de reserves wordt omgegaan en op de te maken kosten voor m.n. onderhoud en renovatie gebouw. Kostenbesparing Boegbeeld Aangezien de huidige begroting niet sluitend is, heeft het bestuur gezocht naar mogelijkheden om te besparen op kosten. Een mogelijkheid is om de kosten voor het Boegbeeld te verlagen, door middel van digitale toezending aan de leden. Druk en verzendkosten vallen dan weg. We willen de leden wel de mogelijkheid bieden het Boegbeeld op papier te ontvangen. We vragen hier dan een vergoeding voor van 15,- per jaar. Dit levert een besparing op van circa per jaar. Kostenbesparing / Extra inkomsten Het bestuur zal gedurende 2014 een strikt uitgavenbeleid proberen te voeren en nagaan waar mogelijk extra besparingen mogelijk zijn. Echter dit wil niet bij voorbaat leiden tot een sluitende (concept) begroting voor Daarom wil het bestuur in 2014 ook extra aandacht besteden aan het vasthouden van leden en mogelijk het werven van nieuwe leden. Verder zal nagegaan worden op welke wijze extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. Op dit punt is de extra inzet van de leden onontbeerlijk. Mochten deze acties niet voldoende resultaat hebben dan is helaas niet te ontkomen aan een extra contributieverhoging. Grote clubactie Voorgesteld wordt om de opbrengst van de Grote Clubactie de komende 3 jaar ( ) te bestemmen voor de opleiding van instructeurs. Door een wat andere aanpak is in 2013 een al beduidend hogere opbrengst gerealiseerd. Deze aanpak zal ook in 2014 worden voortgezet. Reserveringen De onderhoudscommissie heeft geraamd voor 2014 circa aan groot onderhoud en aan klein onderhoud uit te geven. Aan de reserve vaarmaterieel wordt een bedrag van toegevoegd waardoor deze reserve op zal bedragen. Het langjarig gemiddeld geraamd onderhoud bedraagt In de door de onderhoudscommissie geraamde uitgaven voor 2014 is geen rekening gehouden met een voorziene maar nu nog niet noodzakelijke vervanging van de verwarmingsketel (raming 8.000) en sleutelsysteem (raming 2000). Het bestuur vraagt de ALV deze uitgaven te mogen doen als deze noodzaak zich de komende tijd (jaren) voordoet. Aan de reserve vaarmaterieel wordt een bedrag van toegevoegd waardoor deze reserve op zal bedragen. Johannes Tonckens, penningmeester Voorstel contributieverhoging (agendapunt 12) Contributie Het voorstel voor de contributieverhoging voor 2015 omvat twee voorstellen: 1. Het voorstel is de contributie voor 2015 regulier te verhogen met 2% ten opzichte van GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 7 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 8 van 32

5 2. Zoals onder Voorstellen voor begroting 2014 al is vermeld heeft de GKV jaarlijks een tekort. Enkele oplossingen zijn al genoemd, echter hiermee is mogelijk het probleem niet opgelost. Het bestuur vraagt daarom de ALV toestemming de contributie voor 2015 met maximaal 10% te mogen verhogen om zodoende een sluitende begroting voor 2015 te kunnen opstellen. Deze 10% is inclusief de onder 1. al genoemde 2%. Voorstel contributieverhoging 2015 volgens punt 1. betreft Perc percentage verhoging 2,00% 3,00% 2,00% contributie Junior 52,00 53,00 55,00 Senior 104,00 106,00 110,00 Max. gezin 208,00 212,00 220,00 kind < 13 alleen 52,00 53,00 55,00 geen materiaalgebruik materiaalgebruik Allen 52,00 53,00 55,00 Max. gezin 104,00 106,00 110,00 stalling Kajak 35,00 36,00 37,00 Polo 50% 17,50 18,00 18,50 Canadees 200% 70,00 72,00 74,00 Extra boot 150% 52,50 54,00 55,50 entree 7,50 7,50 7,50 Wedstrijdgroep Tijdens de ALV van 2013 hebben de leden ingestemd met de mogelijkheid dat een vaargroep (meestal een wedstrijdgroep) gebruik wil maken van extra inkomsten te betalen door de deelnemers van die vaargroep, aangeduid als gedifferentieerde contributie. De vlakwaterwedstrijdgroep heeft het bestuur toestemming gevraagd van deze mogelijkheid gebruik te mogen maken. Het bestuur heeft hiermee ingestemd, onder het voorbehoud dat aan alle genoemde voorwaarden wordt voldaan. Deze gedifferentieerde contributie geldt in na instemming voor alle deelnemers (huidige en toekomstige) van de vlakwaterwedstrijdgroep voor het contributiejaar Om deze gedifferentieerde contributie voor de vlakwaterwedstrijdgroep op de contributielijst te kunnen zetten is de instemming van de ALV vereist. Het voorstel is als volgt: Bedrag 50 per jaar voor elke deelnemer vlakwaterwedstrijdgroep Zaaltraining Een andere aanpassing, in lijn met het betalen van deelname aan de kentercursus, betreft het betalen voor de winterzaaltraining door niet wedstrijdgroep deelnemers. Het bestuur stelt voor dat de deelnemers aan deze winterzaaltraining vanaf de winter een bijdrage betalen van 25. Het bestuur wil hiermee een onderscheid maken tussen activiteiten / cursussen die worden aangeboden vanaf de Loods, vast onderdeel van de contributie, en activiteiten waarvoor accommodatie moet worden gehuurd, waarvoor dus betaald wordt. Boegbeeld Zoals onder Voorstellen voor begroting 2014 al is vermeld wil het bestuur Boegbeeld vanaf het jaar 2015 alleen nog via de web site ter beschikking stellen. Willen leden Boegbeeld toch op papier ontvangen Dn betalen zij hiervoor 15 per jaar. Overige aanpassingen Het bestuur wil de tarieven voor clinics en andere activiteiten voor derden met 1 verhogen. Deze verhoging komt ten goede aan de GKV zelf en is ter dekking van de kosten die gemaakt worden door de GKV (gebruik boten, gebruik douches ed.) Johannes Tonckens, penningmeester Reglementen 2014 (agendapunt 13) De reglementen zijn te vinden op de web site van de GKV, waarbij de wijzigingen t.o.v geel zijn gemarkeerd. De belangrijkste wijzigingen zaken betreffen: De punten die bij het agendapunt Voorstel contributieverhoging worden behandeld. De taakverdeling tussen onderhouds- en tuincommissie. Verder is de tekst op een aantal plaatsen aangepast aan de dagelijkse praktijk en zijn tekstuele foutjes gecorrigeerd. Jaarverslagen 2013 (agendapunt 4) Jaarverslag 2013 Introductiecursus Kajakvaren Aan het begin van 2014 kijken we terug op het afgelopen jaar. Het jaar 2013 begon met een lange winter, die pas begin april afgelopen was. Het was daarom ook spannend of de eerste introductiecursus op de geplande datum zou kunnen beginnen. Dat kon gelukkig doorgaan, en zo kwamen andere groepen niet in de knoop. Dit jaar hebben we een goede invulling gehad van de geplande cursussen. Er waren aan het begin van het jaar 6 groepen gepland, met gemiddeld 6 deelnemers in de eerste vijf groepen. Groep 6 was een tussengroep, met ook nog inhalers van eerdere groepen. Tijdens het voorjaar kreeg ik een mailtje van iemand die aangaf in Groningen te komen wonen, graag samen met twee anderen een cursus zou willen volgen, maar dat hij pas na de start van de laatste groep in de gelegenheid zou zijn.ik heb toen een reservegroep gepland, en op de website vermeld. Uiteindelijk heeft deze groep nog zeven deelnemers gehad en nóg twee deelnemers opgeleverd Deze twee liepen toevallig tijdens één van de lessen langs bij de Loods en vroegen zich af of er nog een cursus zou komen. Door de hulp van Jaap en Max hebben deze twee nog een cursus kunnen krijgen. Bedankt daarvoor! Het vermelden van de cursusdata in het aanmeldingsformulier voor het kiezen van een voorkeursdag heeft zijn vruchten afgeworpen. Een ieder kon van te voren aangeven aan welke cursus men mee zou willen doen. Dat zorgde ervoor dat ik mensen meteen in kon delen en niet meer achteraf hoefde te verplaatsen. In totaal hebben we 8 groepen gehad, met 39 deelnemers. Daarvan zijn er 21 lid geworden. Helaas zijn 3 ervan ook afgehaakt aan het einde van was ook het jaar waarin er weer een open dag was bij de GKV, en mensen konden instappen. Het weer liet een beetje te wensen over. Het bracht niet de stroom mensen waarop we hadden gehoopt. Dit zorgde er ook voor dat de cursussen niet gelijk volliepen met aanmeldingen. We hebben wel veel mensen onze folder meegegeven met daarop het nieuwe web adres van de GKV. Dan kon men zich later aanmelden. Enkele bezoekers hadden al veel ervaring en kwamen naar de open dag om wat van de sfeer te proeven, en de mogelijkheid van het stallen van een kano te bespreken. Zij meldden zich gelijk aan. Daar hebben we natuurlijk ook een open dag voor. Al met al toch een geslaagde dag. Van de nieuwe leden heb ik er al veel teruggezien op de woensdagavond training, en enkele zelfs laat in het jaar of in het zwembad. Welkom allemaal! Ik roep hierbij ook iedereen weer op om weer te komen varen als de woensdagavond training weer begint. Ik zal tegen die tijd een mailtje sturen. GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 9 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 10 van 32

6 Voor het komende jaar zijn we natuurlijk weer op zoek naar nieuwe cursusdeelnemers, dus aan iedereen de vraag: ken je nog iemand die geïnteresseerd is, maak ze dan bekend met onze website Onder het kopje cursussen zullen de nieuwe cursusdata binnenkort staan. Veel vaar- en cursusplezier in 2014! De instructeurs waren: André van de Polder en Jeroen de Vries (6) Jobien Veninga, Geert Job Sevink en Tom Poelma (4) Marcel van Winsen en Johannes Tonckens (5) Tini Smale en Abel Beckering (en Marjan) (6) Eric Roossien en Jan Schulte (6) André, Jeroen en Marjan (4) Klaas Sjollema, Jaap van Dijken, Lutger Bakema, Max Schrier (7) Jaap van Dijken en Max Schrier (2) Groetjes, Marjan Cornelissen Jaarverslag 2013 Commissie Opleidingen De Cie Opleidingen weer terug van weggeweest. Het belangrijkste doel is het stimuleren van de opleiding van sporttechnisch kader bij de GKV. En ziedaar, vier GKV-ers zijn begonnen met een niveau 3 instructeurs/trainer opleiding! Vaardigheidsexamens bij de GKV Joan en Francien hebben in september een eigen versie 'Kajakvaardigheid-A' (voor pupillen en aspiranten-b) afgenomen. Nieuw dit jaar was een kennistoets, die door geen van de deelnemers foutloos is gemaakt. Alle 9 deelnemers zijn geslaagd! (Quita, Emma, Thura, Jhonley, Merlijn, Klara, Mandy, Marg, Casper) Marjan heeft in het voorjaar 9 maal keer de cursus Introductie Kajakvaren georganiseerd, gegeven door vaarders uit de toer- en zeekanogroep. Ruim 40 deelnemers deden mee (zie jaarverslag van de Introductiecursus). De in het jaarplan 2013 voorgenomen KVA en KVB examens zijn niet afgenomen. Instructeurs trajecten Jelmer, Jobien en Louise zijn begonnen met de opleiding Kajakinstructeur Binnenwater (KSS3). Jelmer zoekt aansluiting bij workshops van de Twee Provincien (VWDTP, een WSV Hoofdsteunpunt). Joan gaat in 2014 beginnen met de opleiding Kano trainer/coach 3 (KTC3 op niveau KSS3). Praktijkbegeleiders Bo is geslaagd voor Praktijkbegeleider in de sport. Leercoaches Er zijn in 2013 geen activiteiten geweest om leercoaches bij de GKV te krijgen. Stages Youri Harder en Arthur van Gelder bij Gjalt van Denderen (afgerond) Tom Poelman bij Jobien Veninga (afgerond; zonder direct overleg met de docent) Mark Prins bij Joan Winter (niet afgerond) Jaarverslag Kentercursus Aan de Kentercursus 2013/2014, in het Helperbad, deden 10 deelnemers en 8 troubleshooters mee. Het aantal deelnemers is gehalveerd vergeleken met afgelopen jaar. We nemen aan dat dit door de wat minder intensieve reclame komt. Verschillende deelnemers zijn nog geen GKV lid. Samen met 10 instructeurs werkten de kenteraars in 7 sessies aan hun kajakvaardigheden. De EHBO-ers hebben, tot nu toe, niets te doen gehad. De feedback van vorig jaar, nl. verzoek om beter en droger materiaal (bv goede neopreen spatzeiltjes) is niet uitgewerkt. Iedereen zinkt na een paar oefeningen weer fraai de diepte in :). Speciale dank is er voor Andre vd Polder en Johannes. Samen timmerden ze in de kelder van het Helperbad een rek waarop we de bootjes en ander materiaal konden stallen (net als vorig jaar, maar dat rek bleek verdwenen ). Het valt op dat de instructie zeer divers en uiteenlopend is. Sommige instructeurs geven hun leerlingen wat meer gevarieerde oefeningen of experimenteer mogelijkheden dan andere. Dit hoeft geen probleem te zijn omdat mensen op verschillende manieren leren. Het zou interessant zijn hier eens wat meer aandacht aan te besteden. De bedoeling is om in de zomer van 2014 een train-detrainer te organiseren. Zoals altijd werd van iedereen flexibiliteit gevraagd omdat de opkomst elke week een kleine natuurlijke fluctuatie kent. Maar ook dit jaar is het weer gelukt om iedereen aan het plonzen te krijgen en te houden. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen en meegedaan! Johannes en Bo Jaarverslag 2013 Boegbeeld In 2013 vormden, twee dames en twee heren als vanouds de Boegbeeldredactie. Er werden net als voorgaande jaren elf edities van Boegbeeld uitgebracht. Het gemiddeld aantal pagina s lag op 27,6 en het aantal Boegbeelden dat gedrukt werd lag het hele jaar redelijk constant op ±145. Het aantal adverteerders is met slechts twee helaas hetzelfde als in Een digitale versie van ieder Boegbeeld is beschikbaar via de website (V-drive) en kan middels een wachtwoord gedownload worden. De voordelen voor de leden zijn dat het digitale Boegbeeld eerder beschikbaar is dan het gedrukte exemplaar en dat alle foto s in kleur zijn. Al met al werd hier gemiddeld door zo n 76 leden gebruik van gemaakt. Voor de vereniging is het voordeel dat op druken portokosten wordt bespaard. Het aanleveren van kopij verloopt redelijk. Het kost de redactie wel regelmatig veel tijd om achter aankondigingen van tochten aan te bellen. Ook moeten we constateren dat het aantal verslagen van tochten en wedstrijden terugloopt. Kennelijk is de goede gewoonte om tijdens tochten afspraken te maken wie er een verslag maakt voor Boegbeeld uit de mode geraakt. De kosten van het drukken van de papieren Boegbeelden en het verzenden ervan worden jaarlijks hoger. Van het bestuur hebben we vernomen dat er mogelijkheden worden onderzocht hoe de kosten kunnen worden verlaagd. Eén van de mogelijkheden die is geopperd is het stoppen met de gedrukte versie van Boegbeeld en alleen nog een digitale versie aan te bieden. Wij wachten concrete voorstellen van het bestuur af. De redactie: Dethmer Kielman, Eric Roossien, Janny Drenth, Judi van Hensbergen GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 11 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 12 van 32

7 Jaarverslag 2013 PR commissie Een echte commissie is het nog niet, hoewel er wel al veel gedaan is. Op het gebied van PR is het eea gebeurd en gaat nog het e.e.a. gebeuren Allereerst heeft Arjen Sjollema een mooie nieuwe flyer gemaakt. Eerst al voor de opendag en nu een algemene flyer. De flyers liggen in een doos op de bar (of misschien inmiddels elders in de kantine ). Neem ze mee, deel ze uit, leg ze in bibliotheken etc!!! Zorg dat onze vereniging bekend wordt, deel je enthousiasme over je sport!! Verder hebben we meegeholpen aan het festijn rond de Molen die 150 bestond. Tijdens deze dag zijn leuke contacten gemaakt tussen de zeilvereniging en de GKV. Met al de eerste initiatieven om samen te werken als gevolg. Plannen voor 2014: 18 mei open watersportdag. Samen met WVDTP (de zeilvereniging) heb ik het initiatief genomen om een open watersportdag te organiseren. Elke vereniging heeft dan zijn/haar eigen open dag. Het Meerschap wordt gevraagd om de PR gestalte te geven (waarbij de initiators zelf een logo/advertentie ontwikkelen). Het motto is: zet het Paterswoldsemeer op de kaart en ontdek fietsend alle watersportmogelijkheden en horeca rond het meer. De uitwerking moet nog verder gestalte krijgen. Maar houd deze datum vast vrij! Jullie hulp is nodig om deze dag tot een groot succes te maken! Een mooie manier om onze sport weer te promoten. Informatie volgt in het boegbeeld en op de site. Verder zijn we bezig met de website. Elke vaargroep heeft nu zijn eigen webredacteur/trice(s). Op 17 januari hebben we met Frens Jan Rumph om tafel gezeten om te leren wat er allemaal al mogelijk is. Ook is de bedoeling om de website uiteindelijk meer te gaan gebruiken als communicatiemiddel binnen de vereniging. Op de kalender bijvoorbeeld staat (als het goed is) alles wat er te doen is Op/in/met de club. Als je zelf ook de google agenda gebruikt, kan je de agenda van de diverse groepen heel makkelijk importeren. Zo ben je altijd op de hoogte van de activiteiten en het scheelt je zelf schrijven. Een andere mogelijkheid zou bijvoorbeeld zijn om inschrijven voor tochten via de site te laten verlopen (net als nu de kentercursus). Een nieuw lid kwam met het idee van een smoelenboek. Dit zou op een afgeschermd ledengedeelte kunnen. Genoeg te ontwikkelen dus! Dan is er nog het idee om mee te gaan doen met de Keiweek. Daarvoor heb zijn mn onze studenten nodig. Joan blijkt al een soort keiplan te hebben. Met hem zal ik nog om tafel hierover.. maar het belangrijkst blijven de jongeren. Zij moeten de keiweek tot een succes maken. Dus zie je jezelf hier deel vanuit maken? Meldt je aan!!! Ook met de clinicicommissie heeft de PR raakvlakken: het is de bedoeling dat er een leuke mail ontwikkeld wordt om bedrijven/scholen aan te kunnen schrijven waarbij we de clinics aanbieden. Ook op de site moet hier nog een plekje voor komen. Vind je PR leuk? Ben je creatief en wil je onze mooie sport meer promoten? Geef je dan bij mij op voor de PR commissie. Louise Vos, Jaarverslag 2013 Webmaster Niet ontvangen Jaarverslag 2013 Zeekanogroep GKV zeekano kamp in Wales In navolging tot het succesvolle eerste zeekamp in 2012 is dit jaar een zeekamp in Wales georganiseerd door Gerard Tel. De eerste week een echt zeekamp in Anglesey, de tweede week een trektocht in Prembrokeshire. Er is heel veel gevaren en beide weken zijn succesvol verlopen. Naast 5 GKV-ers hebben ook enkele gasten deelgenomen. Dit was een C-kamp, komend jaar wellicht weer een B-kamp. Reddingsoefeningen Veiligheid is en blijft een belangrijk punt binnen de zeekanogroep. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die op zee komt de reddingsoefeningen goed kan uitvoeren. Daarom hebben we gesteld dat iedere zeekanoer tenminste 1x per 2 jaar de reddingsoefeningen moet doen. Dit jaar hebben we daden bij woorden gezet en zijn een aantal mensen op inactief gezet. Het spreekt voor zich dat als zij de reddingsoefeningen weer laten zien, ze weer ingedeeld worden naar kano-ervaring en conditie. Brandingvaren Dit jaar stond brandingvaren een aantal keren op de kalender, vaker dan in voorgaande jaren. De reden is dat varen in de branding erg leerzaam is en de vaartechniek op zee verbetert. Daarnaast geeft het B-ers die naar de C-groep willen extra kansen om hun vaardigheden te laten zien, varen in de Noordzeebranding is een voorwaarde om naar de C-groep te gaan. We willen het brandingvaren voor alle zeevaarders blijven stimuleren. Zeekanocommissie Halverwege 2013 heeft Bob, na jaren van trouwe dienst de zeekanocommissie verlaten. We zullen zijn zeemansinbreng en gezelligheid zeker missen. Inmiddels zijn de taken overgenomen door Leon Paagman. Overzicht zeekanogroep In vergelijking met 2012 is in 2013 het aantal actieve zeevaarders afgenomen met 4 tot een totaal van 65 leden. Dit is mede het gevolg van het ingevoerde reddingsoefeningen-beleid. De verdeling over de groepen is als volgt: Aantal leden A B C D Totaal Inactief nov nov nov nov Overzicht van tochten en activiteiten in 2013 datum groep Tocht/activiteit tochtleider/ organisator ieder veiligheid Bo/Rolf/Gerard A Tochtplan avond Zeecie A Reddingsoefeningen Bo A IJsselmeertocht Robbert D Rondje Schier Gerard B Engelsmanplaat Culinair Peter ieder Orientatie oefening Harold C Eemshaven - Borkum v.v. Frans mei C Zeekamp Anglesey Gerard 1-9 juni C Prembrokeshire Gerard B Juist/Norderney, afgelast teveel wind Robbert GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 13 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 14 van 32

8 datum groep Tocht/activiteit tochtleider/ organisator ieder Reddingsoefeningen Lianna, Gerard A/ieder Branding NH Louis B Engelsmanplaat Lauwersmeer Lianna C Eemshaven - Greetsiel Robbert ieder Botentest/probeeravond Jaap vd ieder (B) Branding NH, te weinig wind Bo D Holwerd Noordkaap geen dln. Klaas B ieder Workshop rollen Frens Jan A Branding Stavoren Gerard, Lianna ieder Begeleiden zwem 2-mijl Harold ieder Branding NH Gerard B Ditzum Afsluitdijk Bo C Nachttocht Schier Peter ieder Branding NH (reserve) Klaas S Aantal deelnemers per zeetocht per groep Reddingsoefeningen Deelname aan reddingsoefeningen (april + juni), verdeeld over de groepen. De A groep is niet meegenomen omdat de A-ers die meegedaan hebben B geworden zijn en meetellen in de B-groep. De A-ers die er nu zijn hebben in een aantal gevallen nog geen kans gehad om reddingsoefeningen te doen. In totaal heeft 65% van de zeegroep meegedaan met de reddingsoefeningen. Branding varen Dit jaar is geprobeerd extra aandacht aan het brandingvaren te geven. Brandingvaren is erg leuk en leerzaam maar ook een goed middel om te zien hoe zeewaardig iemand is en dat is belangrijk te weten voor een overstap naar een hogere groep. Ondanks dat er meerdere momenten waren om te brandingvaren op de Noordzee of het IJsselmeer, heeft 30% meegevaren. Maar er waren zeer enthousiaste leden bij die wel 3 keer zijn mee geweest! Denktank/Tochtleiders De denktank discussieert over vraagstukken binnen de zeekanogroep. In de denktank zitten de tochtleiders, aspirant tochtleiders en de zeekanocommissieleden. Eventueel aangevuld met leden uit de zeekanogroep. Het is ook goed om te zien hoe actief de leden zijn. In de volgende figuur is weergegeven hoe vaak een lid heeft deelgenomen aan een zeeactiviteit. Er zijn 18 leden die aan geen enkele GKV-zee activiteit hebben meegedaan, daartegenover staat 1 C-er die aan 11 activiteiten heeft deelgenomen. Dit jaar is een discussie gestart over de vaardigheden van de D-ers. Er wordt steeds vanuit gegaan dat iemand uit de D-groep zelf goed kan inschatten of zijn/haar vaardigheden voldoende zijn voor een bepaalde tocht. Maar is dat ook zo? En hoe is het gesteld met de vaardigheden voor een echte D- tocht? Deze discussie wordt in 2014 voortgezet. GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 15 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 16 van 32

9 Zeekano vloot Het doel is om een courante vloot te hebben en een aantal oude zeekano s te vervangen door nieuwere types. Op het moment dat een (tweedehands) boot gekocht zou worden werd het toegezegde budget in getrokken. In de zomer heeft een oud-lid een boot aangeboden maar deze bleek helaas niet zeewaardig. Er heeft dus geen vernieuwing van de vloot plaats gevonden. Veiligheid Tijdens een D-tocht is er onbedoeld gezwommen in de golven op de Noordzee, de golfhoogte was ca 1,5 m en het eskimoteren lukte niet. Alle deelnemers zijn zelfstandig en veilig terug gevaren. Op basis van dit voorval is een discussie over de vaardigheden van D-ers gestart (zie denktank). Verder hebben zich dit jaar geen incidenten voorgedaan tijdens GKV tochten. Dit is alleen mogelijk door de inzet en goede voorbereidingen van de tochtleiders, heel hartelijk dank! De Zeecommissie, Marieke Bosma, Leon Paagman, Tini Smale Jaarverslag 2013 Toercommissie De winter van 2012/2013 hield lang aan. Daardoor was het begin van het seizoen koud. Bij de paashaastocht hoort traditioneel ook een gezamenlijke paaslunch. De gekozen vaarroute en het weer maakten dit tot een onplezierige tocht en de tocht is daarom afgelast. De zoete zeetochten staan ook open voor toervaarders, en zijn een succes. Overigens zijn veel meevarende toervaarders ook lid van de zeekanogroep waardoor het aantal niet zeevarenden vaak klein is. Toch kan de gezamenlijke organisatie een succes worden genoemd omdat de bekendheid van de tochten onder toervaarders toeneemt. Jeroen en Frenk wilden ook dit jaar weer de non-stop-efstedentocht varen. Ze wilden daarbij hun trainingstochten ook op de kalender zetten. Hoewel we elk jaar de feedback krijgen dat er meer langere tochten georganiseerd moeten worden, leveren deze tochten geen deelnemers op. Overigens hebben ze later in het seizoen besloten om zelf ook niet deel te nemen aan de elfstedentocht. Het kanokuieren trekt tussen de 8 en 10 deelnemers, het voorziet duidelijk wel in een behoefte. Er zijn regelmatig nieuwe leden aanwezig die nog niet zelfstandig willen/durven varen. Op de zondag middag kunnen ze dan goed onder begeleiding van meer ervaren mensen kano ervaring en contacten opdoen. Het begint zo langzamerhand een traditie te worden: een grote opkomst bij de beginnerstochten. Veel beginners ervaren dit ook als een leuke manier om hun kennismaking met de kanosport af te ronden. We gaan hier zeker mee door. Ook de klassiekers zoals de Veluwe rally en de Sinterklaas intocht trekken elk jaar weer veel deelnemers. Daarbij word de organisatie wel steeds lastiger. De Sinterklaas intocht heeft toelatingseisen opgesteld, dit omdat er soms kinderen slecht voorbereid/begeleid mee gaan. Het water kan al koud zijn, en we vinden dit een te groot risico. Dit jaar werd de intocht live op de landelijke tv uitgezonden. Dat dit toch wel extra sensatie is, bleek wel uit de frustratie die ontstond door een verkeerde opdracht van de politie, waardoor de kanoërs niet mochten wat wel was beloofd. Door ingrijpen van de tochtleider is dit tijdens de intocht nog rechtgezet maar het gemopper drukte toch wel de feeststemming bij de kanoërs. Komend jaar weer een normale intocht met Groningse politie mensen. Ook de Veluwerally is voor de GKV organisatie elk jaar weer een grote uitdaging. Er zijn verschillende eindpunten, als de deelnemers dan ook nog verschillende startplaatsen kiezen en daarbij op ongeorganiseerde tijden willen aankomen en vertrekken word het wel heel lastig te regelen. De organisatie verwent ons dan ook al jaren met bagage transport en bij aankomst alle vervoermiddelen al ter plaatse. Maar alle moeite was niet voor niets, we hebben dit jaar de trofee voor de vereniging met de meeste deelnemers op de 100km gewonnen. Hierbij een overzicht van de tochten: Datum Omschrijving tocht Bestemming Afstand (km) Tochtleider(s) Aantal deelnemers Boegbeeld verslag Za 1-apr Paashaastocht Woudbloem - Schildmeer 20 André van de Polder Afgelast nvt Jeroen de Vries (het weer) Zo 7-apr Openingstocht Rondje Stad 12 André van de Polder 17 Mei Zo 14-apr Zoete zeetocht: Lang Invaartocht 25 Alex Bloemsma? - Za 27-apr Kort Falomsterfeart 16 Diny Hollman 8 - Leon Paagman Di 30-apr Lang Rondje Dokkum 30 Margo Roelofs Afgelast nvt (ziekte) Zo 5-mei Kanokuieren Loods eo 10 Jaap van Dijken 7-9-mei t/m Trektocht KKKK Kampen mei Zo 26-mei Beginnerstocht Omgelegde Eelderdiep 10 Marcel van Winsen 16 Juli-Aug (groep 1, 2) Zo 2-jun Kanokuieren Loods eo 10 Jaap van Dijken 5 - Za 22-jun Hoornsemeerconcert Hoornsemeer 4-12 Sept Zo 23-jun Lang Ruiten Aa 29 Roelof van der Veen 6 Sept Kirsten Stam Za 29-jun Extra lang Rondje Elektra 60 Frenk Waltman 2 - Jeroen de Vries Zo 30-jun Canadeestocht Hunze 24 Frenk Waltman 12 Sept Eric Roossien Zo 7-jul Beginnerstocht Rondje Borg 12 Nicolien Wiers 21 - (groep 3-6) Verhildersum Pieter Molenaar Za 20-jul Lang Spijkerboor - 26 Roelof van der Veen 9 - Zuidlaardermeer Kirsten Stam Zo 4-aug Kanokuieren Loods eo 10 Marcel van Winsen? 4-aug t/m Stad & Provincie Groningen 120 S&O Commissie 2-11 aug Ommelandtocht Wo 28-aug Fakkeltocht Rondje Stad 12 Wim Lammerts 21 Okt Jeroen de Vries Za 31-aug Kort Middelstum eo 17 Diny Hollman Afgelast nvt Nienke Wissema Zo 1-sep Kanokuieren Loods eo 10 Jobien Veninga? - 6-sep t/m Non-stop Friesland 193 Frenk Waltman Geen nvt 7 sep Elfstedentocht voor zeekayaks Jeroen de Vries deelneming Za 14-sep Lang Lauwersmeer 18 Robbert en Marlies 13 Okt van der Eijk Zo 22-sep Extra lang Extra groot Rondje Stad 50 Frenk Waltman 2 - Jeroen de Vries Za 28-sep Veluwerally IJssel 50, 100 Hans Jager 15 - Zo 6-okt Kanokuieren Rondje Stad 12 Jeroen de Vries 6 - Za 12-okt Kort De Wieden 22 Lutger Bakema 13 Nov Jaap van Dijken Za 26-okt Lang Rondje Akkrum 25 Louise Vos Afgelast nvt Za 16-nov Sinterklaas intocht Voermanhaven - Loods 7 Hilde Kroon 25 Dec En ter afsluiting de statistieken: Wat Gem. afstand Gem. aantal deelnemers 20 dagtochten 23,5 km 9,8 3 meerdagse tochten 88,5 km 5,8 5 niet doorgegaan Groeten van de toercommissie GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 17 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 18 van 32

10 Jaarverslag 2013 Poloteams, clinics en verslag ECE kanopolo Algemeen 2013 werd vooral het jaar van twee weekenden kanopolo en daartussen in poloclinics. Mark Prins heeft dit separaat verslagen. Ook was het het jaar waarin het 1 e team voor het eerst in de Nederlandse Competitie landskampioen werd en als de trend zich voortzet: De DKV was de afgelopen 12 jaar Nederlands kampioen en daarvoor was het Rijnland die 13 jaar achtereen de eer had, mag er nog wel een bekerplank bij in de kantine. De GKV heeft wederom spelers geleverd aan de Nederlandse Herenselectie en aan Jong Oranje. Vorig jaar zijn de heren wereldkampioen geworden, maar door blessures en ziekte was het team dit jaar niet op volle sterkte. Helaas behaalden ze net niet een podiumplek op de Word Games in Colombia (met Joost Horstink en Jouke Sjollema) en eenzelfde 4 e plek op de EK in het Poolse Poznan met Joost, Jouke en Ricardo Wight). Jong Oranje (met Stefan Wight) met GKV coach Jan de Wit en assistent coach Bart Wight behaalde een teleurstellende 11 e plek op het EK. Nederland heeft twee scheidsrechters, waarvan Niels van Santen er een is die op zeer hoog niveau mogen fluiten. Niels mocht ook weer fluiten in Poznan. Er is weer hard getraind dit jaar, zowel op het water als in het krachthonk en er zijn op verschillende toernooien prijzen gewonnen, echter op de Nederlandse Competitie viel bij de meeste teams het eindresultaat wat tegen, behalve dus bij Groningen A (zie verslag van Ricardo Wight) en van t 6 e dat een 3 e plaats behaalde. Het moet gezegd dat deze plek mede te danken is aan een jongere speler, die net terug was van een jaar Australië, maar die tijdens het laatste competitieweekend wel het verschil maakte. De GKV had trouwens wel de meeste teams op het water liggen: 6. Arthur Gelderman en Youri Harder zijn de trainers en coachen van het jeugdteam. Ook andere teams trainen onder hun bezielende begeleiding. Niet alle teams hebben een verslag geschreven; gelukkig maar, anders zou dit boekje voor de helft bestaan uit polojaarverslagen. Groningen A Het kanopolo seizoen 2013 is voor ons fantastisch afgesloten met het hoogst haalbare resultaat dat er in Nederland te halen valt. LANDSKAMPIOEN!!! Zo daar wouden we maar even mee beginnen. Groningen A bestond dit jaar uit de spelers Arjen Boelens, Jeroen Dieperink, Joost Horstink, Jouke Sjollema, Ricardo Wight en Stefan Wight, en op de kant de coaches Bart Wight en Gerard Horstink was een druk maar mooi kanopolojaar, waarin weer de gebruikelijke toernooien in binnen- en buitenland zijn gespeeld. We hadden echter een moeilijke start: Joost, die vorig jaar een blessure opliep aan zijn schouder moest geopereerd worden. Door deze operatie kon hij 6 maanden niet trainen en moest hij daarna langzaam weer gaan opbouwen. Hierdoor misten wij als team onze keeper. Mede daardoor werden er in de eerste periode minder goede prestaties behaald; zo behaalden wij in Helmond tijdens HIT(Helmond International Tournament) slechts de 6 e plaats, terwijl wij het jaar daarvoor eerste werden en in het Belgisch buurland in Charleroi werden we 10 de. Maar daarna ging het crescendo: door goed herpakken van het team en hard trainen werden er toch nog wat prestaties behaald; een 3 de plek op het Amsterdam Open en een wel verdiende 3 de plek in Dikke Bus in België, achter Spaanse en Engelse heren. Het Nederlandse Kampioenschap vond plaats in Assen en in Den Haag. Het eerste weekend vond plaats in Assen en was door de GKV georganiseerd. Helaas bleek het opbouwen van het toernooi wel wat lastiger dan van te voren gedacht. En moest er op vrijdag avond de dag voor het toernooi nog tot 11 uur s avonds op locatie gebouwd worden. Hierdoor begonnen wij al moe aan het toernooi, maar we wonnen veel wedstrijden. Alleen de krakers tegen Odysseus en Michiel de Ruyter, de andere twee kanshebbers op het kampioenschap werden verloren, zodat we op een 3 de plek kwamen. Op naar het tweede weekend. We begonnen in Den Haag met een 4 punten achterstand op de nummer 1: Odysseus A. Maar door geen wedstrijd te verliezen, en de wedstrijden bovendien met dikke cijfers te winnen, schenen we onoverwinnelijk. De wedstrijd tegen Odysseus begon spannend maar eindigde in een score van 5-3. Hierna hoefden we alleen nog maar te winnen van Michiel de Ruyter :). Dit was een ontzettend spannende wedstrijd die tot op het laatst gelijk opliep, maar uiteindelijk werd gewonnen door ons met een score van 5-4. Voor het eerst sinds het begin van kanopolo in Nederland is Groningen landskampioen geworden. En hoe met een doelpunten saldo van 113 doelpunten voor en maar 13 doelpunten tegen. Wij zijn ontzettend blij met deze prestatie en hebben dat dan ook goed gevierd op de terugreis en in Groningen zelf tot in de late/vroege uurtjes. Beginnend met een etentje bij onze kleding sponsor Pizzeria IL Lago Wij hebben de eerste(zwembad) toernooien alweer gehad en wij zijn hard aan het trainen om veel bekers binnen te halen en om de landskampioentitel te prolongeren. Ook staat het Europese Kampioenschap (in oktober in St. Omer, Frankrijk) voor clubteams op de agenda. Hier mogen namelijk alleen de nummers een en twee van elk land aan meedoen. Het team blijft in de huidige samenstelling, maar wordt versterkt met oud Groningen speler Paul Snijders. Wij hebben er zin in! Groningen B Het Groningen B team zag er afgelopen seizoen behoorlijk anders uit dan de jaren daarvoor. Twee spelers zijn gestopt bij de GKV en één speler zat ver weg. Gelukkig was er ook nieuwe aanwas in de vorm van die spelers die het jaar daarvoor in het C team speelden. Aangezien het voorgaande jaar promotie naar de hoofdklasse was behaald, maar het team zich qua niveau onderaan in deze klasse bevond werd besloten afwisselend toernooien hoofdklasse of eerste klasse te varen, plus enkele toernooien in een mix samenstelling om spelers uit lagere teams ook de kans te geven zich te ontwikkelen. De resultaten waren niet altijd om over naar huis te schrijven, maar er is wel veel geleerd en ervaring opgedaan. Ook de toernooien die in mix teams werden gespeeld waren erg nuttig en toonden waar de spelers in uitblonken of nog aan moesten werken. Hopelijk kunnen er in het komend seizoen weer een paar toernooien in een mix samenstelling gespeeld worden, aangezien dit erg nuttig is voor het individuele ontwikkelingstraject van de spelers. Het belangrijkste deel van het seizoen was natuurlijk de competitie. Hier werd dapper gevochten door Groningen B, maar helaas bleef het bij 1 gewonnen, 1 gelijk, een aantal net verloren wedstrijden. De rest van de wedstrijden werd behoorlijk verloren. Resultaat was degradatie vanuit de hoofdklasse naar de 1 e klasse. Voor komend seizoen hebben we hoopvolle verwachtingen. De nieuwe spelers hebben weer een jaar meer ervaring en zijn nog gegroeid, de vakantieganger is weer terug en iedereen heeft zin om er een fantastisch seizoen van te maken en daar met zijn allen hard voor te trainen. Tevens zijn we als team begonnen om data van trainingen bij te houden, waaronder wat er is gedaan, de bijbehorende hartslagdata, duur van de activiteit, ervaren mate van inspanning, etcetera. Dit gaat hopelijk resulteren in betere kennis wat de trainingen doen per persoon en geeft richtlijnen voor toekomstige spelers. Besloten is alle toernooien op hoofdklasse niveau te gaan varen en als we alles goed doen tijdens de competitie in de 1 e klasse zullen we weer promotie afdwingen naar de hoofdklasse. GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 19 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 20 van 32

11 Poloclinics Afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden met de organisatie van de clinics van de pologroep.de inkomsten die we hier mee binnen halen worden gebruikt om de kosten te dekken voor de polotoernooien, het seizoen 2013 hebben we met een gesloten beurs afgesloten, mede dankzij de clinics in Assen. We hebben verschillende scholen op bezoek gehad voor een cursus in de kanovijver en tijdens de ECE-week. Tijdens deze week kregen in een korte periode veel schoolklassen in de zwaaikom aan de kop van de vaart in Assen een poloclinic. De meeste clinics hebben we met droog en of zonnig weer gehouden, wat voor iedereen wel lekker is want dan kun je lekker droog op de kant de eerste instructies krijgen, nat worden volgt later. Altijd leuk om te zien hoe het instappen verloopt, gewoon instappen zonder na te denken werkt schijnbaar het beste, de procedure uitgebreid uitleggen en deze dan stapsgewijs uitvoeren blijkt nogal lastig te zijn. In Assen hebben we gebruik gemaakt van ons eigen vaarmateriaal en van Sit-on top s die beschikbaar waren gesteld door het Watersportverbond en de Kanoshop. De Sit-on top s zijn handig gebleken tijdens deze clinic: instappen en hozen is peanuts, maar echt kanoën kan je er niet mee. Het plezier was er niet minder om en dat is het belangrijkste. Voor 2014 zou het mooi zijn als we ook voor een paar bedrijven een clinic kunnen combineren met bijvoorbeeld een BBQ, wat dan resulteert in een gezellige avond op het dakterras. European Canoepolo Event Hoewel we weer druk bezig zijn aan de voorbereidingen van het volgende European Canoepolo Event (ECE) staat die van vorig jaar nog vers in mijn geheugen. Dit wil ik graag met jullie delen. Toen wij eind 2012 bij de ECA (European Canoe Assosiation) een aanvraag deden om in 2014 een Europacup te organiseren in Groningen kregen we een goedkeuring mits we die van 2013 ook zouden gaan organiseren. Met deze opdracht gingen wij (Martijn Stavasius, Niels van Santen en ik) richting het bestuur van de GKV en later naar het Watersportverbond. Omdat het een erg groot evenement zou worden kon en wilde de GKV het risico op financiële tegenslag niet dragen en werd er door het Watersportverbond de Stichting Kanoactiviteiten in het leven geroepen waar wij onder gingen vallen. Voor mijn opleiding liep ik stage bij Drenthe Beweegt. De projectmanager werd enthousiast en een samenwerking was geboren. De organisatie werd verder uitgebouwd met onder andere een commissie onder het voorzitterschap van Hans Jager. Andere leden waren Bart Wight, Joris Heesakkers (HWC de Helmvaarders), Klaas Sjollema, Paul Simons en Willem van der Lely. Het projectteam bestond uit Herbert Jansen (technische zaken) Martijn Stavasius (financiële zaken) en mijzelf (algemene zaken). Hert is geen GKV-er, maar heeft een organisatiebureau voor evenementen. Met deze groep werkten we richting juni. Stress- en succesmomenten wisselden elkaar af. Het ECE vond plaats van 8 t/m 16 juni op twee locaties in Assen met op 8 en 9 juni het Nederlands Kampioenschap kanopolo en op 15 en 16 juni een Europacup toernooi (ECA-cup). In de week ertussen vonden poloclinics voor middelbare scholieren plaats. Tijdens de toernooien moest tussen de twee locaties frequent heen en weer gependeld worden. Spelers werden vervoerd per bus en de kano s op botenwagens. De spelers vonden het erg leuk om op het hoofdveld op de kop van de Vaart (centrum) te spelen, vanwege de vele toeschouwers. De tribune zat regelmatig vol, maar douchen en omkleden ging wat lastig en rusten in je tent was er niet bij. De clinics voor de scholieren vonden ook in het centrum plaats en mede door het weer, de enthousiaste leerlingen en vrijwilligers/instructeurs en het varen in zgn. sit- on- tops maakten deze week tot een groot succes. Weken van te voren is er door veel vrijwilligers keihard en tot in de late uurtjes gewerkt om vlotten, doelen en shotklokken uit den lande te halen, de speelvelden strak neer te leggen en de vele andere voorbereidingen op tijd af te krijgen. Het is allemaal gelukt en het evenement is zeer sportief verlopen. Mede vanwege een betrekkelijk laag deelnemersveld tijdens de ECA-cup en daardoor minder inkomsten dan begroot en de financiële tegenslagen is het evenement bij lange na niet financieel dekkend. Gelukkig wordt het verlies door de Stichting Kanoactiviteiten gedekt. Nu terugkijkend op het evenement lieg ik als ik zeg dat het louter positief was. Wel kijk ik met heel veel trots terug op het evenement, op de vrijwilligers en op wat wij als projectteam hebben klaargemaakt. Het was vernieuwend, innoverend en leerzaam. We nemen de kennis van vorig jaar mee naar komende jaren en organiseren het evenement in Harkstede op een kleinere begroting. Wilt u de ontwikkelingen bijhouden volg ons dan via facebook, facebook.com/eurocanoeevent en Emiel Harms (Poloclinics), Gjält van Denderen (Groningen B), Mark Prins (ECE), Ricardo Wight (Groningen A) en Janny Drenth (algemeen) Jaarverslag 2013 Vlakwaterwedstrijdgroep De wedstrijdgroep bestaat in 2013 uit de veteranen: Sayd, Francien, Annet Jantien, Judy; de senioren Astrid, Wilma, Susan, Claartje; de junioren Anne, Iris, Rosana, Lourens, Jannick; de aspiranten Caelin, Luuk, Mandy, Claudia, Emma, Thura, Quita, Klara, Marg, Alysha, Nika; en de pupillen Jhonlay, Mats Leden gelieerd aan de wedstrijdgroep: Bob, Fred, Chris, Herman, Frauke, Kees, Egbert, Joan 1. Sponsoractie Tijdens de jeugd sponsoractie van Poiesz Supermarkten hebben we als wedstrijdgroep een aardig bedrag opgehaald; bovendien werd de POEISZ Taartenbattle door GKV gewonnen wat ons een kledingcheque van 500 euro opleverde. (Verder dank aan de volgende sponsoren: Tol, Appelon en Textieldruk Groningen) 2. Trainingsprogramma De trainingsintensiteit is opgevoerd en de trainingen worden trouw bezocht. Er wordt getraind op maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagmiddag, zaterdagochtend en zaterdagmiddag. Het grootste deel van de vaartraining vinden plaats op het Noord Willemskanaal. Vanaf november tot april maken we veel gebruik van het krachthok en de loopmogelijkheden in de omgeving van de loods. Het winterprogramma bestaat uit 18 zaaltrainingen in de Canadalaan, krachttraining/ergometertraining en looptraining op en rond de GKV loods en 6 zwembadtrainingen in het Helperbad. 3. Meerstadregatta In de eerste week van juni hebben we de derde editie van de Meerstadregatta georganiseerd. Dit is een kortebaanwedstrijd over de afstanden: 200, 500 en 1000 meter, aangevuld met een marathon over 12K en een kinderprogramma (Kanokids). In totaal verschenen er 150 deelnemers aan de start. Zowel sportief als organisatorisch is dit evenement zeer geslaagd. Dankzij actieve sponsorwerving en een subsidie van de gemeente Groningen kon dit evenement worden georganiseerd met een sluitende begroting. Als extra stond er na de wedstrijd een weldadig bad in een hot-tub langs de baan klaar. GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 21 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 22 van 32

12 (Dank aan de volgende sponsoren: Gemeente Groningen, Gemeente Slochteren, Campina, CoopNieborg, Eekels techniek, Cnossen, Helmers, A28 en aan de volgende vrijwilligers: Erik, Charlie, Ellie, Bob, Tietie, Astrid, Kees, Geertjan, Greta, Leon, Martin, Krista, Frauke, Petra, Jan Jeen, Marcel, Karen, Jan, Petra, John, Egbert, Marije, André, Alana, Francien en Joan) 4. De andere wedstrijden De GKV wedstrijdgroep heeft aan de zes Nederlandse regatta s en aan het NK deelgenomen. Verder hebben we deelgenomen aan het Open Vlaams kampioenschap in Neerpelt (België). 5. Het Nationale Clubkampioenschap Aan het Clubkampioenschap wordt meegedaan door 13 Nederlandse kanoverenigingen. GKV is met 506 punten op de zesde plaats geëindigd (Winnaar was Skonenvaarder uit Kampen met 1578 punten.) Ten opzichte van 2012 is GKV één plaats gestegen. 6. Afsluiting seizoen: Midwinterkanogala Op vrijdag 21 december hebben we het seizoen afgesloten met een feestelijk gala op de loods. Deze zeer geslaagde bijeenkomst werd bezocht door 35 deelnemers. 7. Winterprogramma Het winterprogramma wordt door de volledige wedstrijdgroep bezocht, aangevuld met aspirantleden (introducees). Het programma bestond naast de regulieren dinsdag, donderdag en zaterdagtrainingen uit de volgende onderdelen: Zwembadtraining 1 (kennismaking met kanosport voor basisschoolleerlingen) Zwembadtraining 2 (conditietraining selectie) Zaaltraining selectie (18 trainingen) Zaaltraining tot 12 jaar (18 trainingen) In het winterprogramma 2013 is een krachttraining voor dames senioren/veteranen opgestart; op donderdagavond (18 trainingen) in het GKV krachthok. 8. Overige activiteiten in 2013 door de wedstrijdgroep In het afgelopen jaar heeft de wedstrijdgroep aan een aantal activiteiten deelgenomen: Instructeurs geleverd aan kennismakingscursus voor basisschoolleerlingen (sporthopper) Instructeur geleverd tijdens clinic middelbare school Zomerclinic vlakwatersprint georganiseerd (gedurende juni/juli dagelijkse vaartraining) Opstarten opleiding Trainer/coach vlakwatersprint, in samenwerking met het Watersportverbond (WSV) en een aantal andere Nederlandse kanoverenigingen. Zitting in de GKV vlootcommissie Deelname trainersoverleg Watersportverbond Deelname overleg gebruikers Watersportbaan Harkstede met Roeibond en Gemeente Groningen. 9. Uitbreiding vaarmateriaal In 2013 hebben we een het wedstrijdmateriaal uitgebreid met 1 K2 (geleased), 1 K4 (gered van de schroothoop, inmiddels gerepareerd door een professioneel polyesterbedrijf in Hoogezand) en een MK1 (gewonnen op het NK Kanosprint). 10. Plannen Februari/maart bijeenkomst met ouders, presentatie programma Aanschaf en implementatie van een volgsysteem voor sporters 3. In maart deelname aan recreatieve loop op Schiermonnikoog 4. Opstarten nieuwe beginners groep mei (aansluitend op Sporthopper) 5. Organisatie 4 e Meerstadregatta op 31 mei en 1 juni op de Watersportbaan in Harkstede. 6. Deelname aan de 7 e Nederlandse regatta s en aan het NK 7. Opleiding trainer/coach vlakwaterwedstrijd (ism Watersportverbond), af te ronden in Optimaliseren wedstrijdmateriaal Namens de vlakwaterwedstrijdgroep, Joan Winter Jaarverslag 2013 Commissie recreatieve vaarwegen Verslag over de bemoeienissen per De GKV-commissie recreatieve vaarwegen heeft in de afgelopen jaren nauw samen- gewerkt met de regionale vertegenwoordigers van de TKBN en met de regiocommissies van het WSV in Drenthe, Friesland en Groningen. De hieronder beschreven resultaten en de lopende bemoeienissen behoren dan ook dit gehele samenwerkingsverband toe. Er is overleg geweest met provincies, gemeenten, Dienst Landelijk Gebied, natuurbeschermingsorganisaties, meer-, recreatie- en waterschappen. In het Lauwersmeer zijn in 2012 vier kanosteigers bij de eilanden aangelegd. Er is voortgaand overleg in het kader van N2000 over de beperking van de vaarmogelijkheden en de regulering van de waterstand. In het Reitdiep is een kano-aanlegplaats gekomen bij het mooi gerestaureerde sluisje van Wetsingerzijl. Het vlot bij de sluis van Dorkwerd wordt beter toegankelijk en bij de sluis van Lammerburen komen kano-overdraagplekken in de te vernieuwen beschoeiing. We zijn betrokken bij het overleg aangaande het beheerplan voor N2000 voor het Leekstermeer. In de kanoroutes rond De Onlanden konden we weliswaar drie steigers verwezenlijken, maar die routes zelf groeien jaarlijks tegen het eind van het vaarseizoen dicht en dat vergt onze voortdurende aandacht. Hier zijn we nog niet uit. De overdraagplek bij Eiteweert tussen het Peizerdiep en de sloot naar het Leekstermeer kreeg twee mooie steigers. Een stuw stroomopwaarts in het Peizerdiep sluit de vaart naar het nieuwe Roderwolder haventje echter af. Benedenstrooms in het Omgelegde Eelderdiepje moet over de dam voor de nieuwe weg naar het Transferium gekluund worden zonder de toegezegde steigers of vlotten. De vaarverbinding tussen het Paterswoldsemeer en de nieuwe woonwijk Ter Borch kreeg op ons verzoek vier kanovlotten: twee ter weerszijden van het nieuwe sluisje, het Borchsyltje, en twee om over de dijk van het Omgelegde Eelder Diepje de komen. Bij het Paterswoldsemeer is overleg gaande over de blauwalg en de waterkwaliteit. We hebben een plan ingediend om op diverse plaatsen waar de beschoeiing hersteld moet worden, kano-aanlegplekken te maken. Het overleg over Meerstad moet nog op gang komen, dat over Blauwe Stad kostte veel tijd maar leverde weinig op. Het N2000 beheerplan voor het Zuidlaardermeer dreigt beperkingen voor de kanovaart op te leveren. Hier zijn we nadrukkelijk mee bezig. In het haventje van Noordlaren is op ons verzoek een mooi kanosteigertje gekomen. Met Hunze en Aa s is overlegd om de stuwtjes in de Hunze beter bevaarbaar te maken. In de Ruiten Aa zijn vier mooie kanovlotten gekomen. Daar ligt nu een prachtig meerdaags vaarwater. We zijn betrokken in het overleg om het centrum van Assen voor de recreatievaart toegankelijk te maken. We overleggen met It Fryske Gea over enkele verbeteringen in de nieuwe kanoroutes die in de Oude Venen zijn aangebracht. De aanlegplaatsen van de Marrekrite, het recreatieschap van Fryslân, zullen opgeknapt worden en krijgen daarbij op ons verzoek een verlaagde aanlegplek voor kano s. In de Friese Meren kon worden voorkomen dat enkele voor kano s interessante wateren s winters afgesloten zouden worden. In NO-Fryslân denken we mee in de plannen voor de kleine waterrecreatie, o.a. door Zijl-en-Syl-routes voor te stellen. Lieuwe Blanksma en Fokke Nijdam GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 23 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 24 van 32

13 Jaarverslag 2013 Kantinecommissie Leden De Commissie bestaat uit de kernleden Jeroen de Vries en Nicolien Wiers die samen de organisatie van de Cie. op zich hebben genomen Jeroen is hierbij de contactpersoon voor het bestuur. Er zijn momenteel nog vier overige leden die mede met de kernleden de bardiensten verzorgen: Janny Drenth, Chris Noordzij en Kirsten Stam en Rolf Landman. Dit jaar werd afscheid genomen van Hans van der Scheer, die wegens andere verplichtingen onvoldoende tijd vrij kan maken. Hans, bedankt voor je inzet! De Cie. kwam 3x bij elkaar om de festiviteiten voor te bereiden. Ad hoc werd in 2 3 tallen vaker overlegd. Taken Bezetten en regelen bardiensten op clubavonden en bij andere activiteiten De bardiensten op woensdagavond tijdens het vaarseizoen konden steeds bezet worden, zij het in de vakantieperiode met 1 man/vrouw, wat meestal voldoende was. Ook de inzet bij de 4 klusdagen, de najaars barbecue en de nieuwjaarsreceptie was goed. Extra aanvragen, 5-6 maal konden veelal niet gehonoreerd worden. Mede omdat deze verzoeken ons soms laat bereikten. Verder blijkt dat vaargoepen steeds vaker hun eigen feestje houden. Om de bar open te stellen tijdens deze of andere activiteiten heeft elke vaargroep een sleutelhouder. Inkopen van levensmiddelen en drank De inkoop wordt doorgaans door Jeroen en Nicolien verzorgd. Echter ook anderen buiten de kantinecommissie doen boodschappen en declareren. Er is geen onderscheid gemaakt tussen activiteiten die geld kosten ( klussendagen, nieuwjaarsreceptie, open dag) en die geld op moeten brengen. Met de inkoop van de bar wordt rekening gehouden of de kostprijs dekkend is ten opzichte van de verkoopprijs en met de houdbaarheidsdatum. Mede hierdoor moet er frequent ingekocht worden. Goed te merken is hierbij dat zowel door de week als door het jaar, de bezetting van het gebouw toeneemt. Gezellig houden van de kantine De nieuwe inrichting in de kantine enorm heeft bijgedragen aan de gezelligheid. De bar met desbetreffende kasten moeten nog worden voltooid. Voor het opruimen zijn er verschillende kratten onder de bar aangebracht voor flessen en oud papier. Target Het verhogen van de omzet uit de bar is niet realistisch. Koffie en thee zijn gratis; bier en andere consumpties worden matig gebruikt. Dit past ook bij ons ledenbestand en het voornaamste doel van de vereniging: fijn en sportief varen. De gemiddelde baromzet op de ca 28 clubavonden is ligt tussen de 2 en 10. Op feestjes is dit wel aanzienlijk hoger. De winst op verkochte drank en snoeperijen ligt gemiddeld op 25%( tussen 0 en 50). De kosten van de gratis aangeboden consumpties zijn opgelopen door verdubbeling van het aantal klusdagen en prijsverhoging. Van gemiddeld 50 naar 75 per keer. Bij vrijwilligers betekent dit ca 2en 10 per persoon. Het is niet mogelijk gebleken een duidelijke kosten/baten analyse te maken van de inkomsten uit de bar doordat de ingekochte voorraad ook gebruikt wordt voor de aangeboden (gratis) activiteiten en deze niet geregistreerd worden. Doordat meerdere mensen gaan over de inkoop buiten de barcommissie om en doordat toekennen van de kosten aan de verschillende posten niet inzichtelijk is. Conclusie De conclusie moet luiden dat er hard en met veel plezier is gewerkt door de barcommissie en dat zij doorgaans veel waardering oogst. Financieel is er net als vorig jaar geen zicht op de eigen omzet en winst. Ook zijn er punten van zorg. Het aantal barleden loopt terug: Kirsten zal in het najaar niet meer beschikbaar zijn wegens het volgen van een opleiding. Ondanks persoonlijke werving en oproepen in Boegbeeld zijn er nog onvoldoende leden beschikbaar voor het draaien van bardiensten. Niet elke sleutelhouder registreert de gebruikte consumpties consequent op de Barkaarten Het opruimen van de troep en afwas. Ter informatie: veel mensen voelen zich zo thuis dat ze 1 glaasje voor het drinken van water laten staan voor volgend gebruik. en het vervolgens weer vergeten. Toename van houdbare en onhoudbare levensmiddelen rond het fornuis De koelkast is alleen bedoeld voor het koelen van drank, niet voor het bewaren van levensmiddelen. Hiervoor is aandacht nodig. Nicolien Wiers en Rolf landman Jaarverslag 2013 Onderhoudscommissie 2013 was het eerste volledige jaar dat de onderhoudscommissie haar werk deed. De commissie bestaat uit zeven man en vergaderde twee maal steeds enkele weken voor de klussendagen om niet alleen deze dagen voor te bereiden maar ook al het andere onderhoud dat we wilden uitvoeren. De commissie bestond in 2013 uit: Peter Hondebrink, Peter Struwe, Emiel Harms, Hans Jager, Frenk Waltman, Bart Oosterling en Taco Tel. Vooral de klussendag in het voorjaar was een succes, er kwamen heel veel leden en veel werk is verzet. De klussen zijn door diverse leden van de onderhoudscommissie voorbereid en zij waren ook verantwoordelijk voor de uitvoering op de klussendag. Dat werkte beter dan één opperhoofd dat overal tegelijk aanwezig moet zijn. Officieel zijn er per jaar vier klussendagen, maar dat is voor alleen de onderhoudscommissie te veel. Zoveel klussen zijn er niet. Maar er zijn meer werksoorten zoals de tuin- en de schoonmaakcommissie. Helaas functioneert de tuincommissie nog niet bij gebrek aan een trekker en dat is te merken aan de voorbereiding voor de klussendagen. Velen denken bovendien dat de onderhoudscommissie hier dan ook voor verantwoordelijk is, maar dat is een misverstand. In overleg met het bestuur en de andere commissies moet gekeken worden hoe we in het vervolg de klussendagen zo goed mogelijk inzetten zodat het werk wordt gedaan en iedereen aan zijn of haar trekken komt. Iedere donderdag wordt er door drie man geklust in de loods. In 2013 waren dit Bob Oldenziel, Hans Jager en Frenk Waltman. Hun arbeid werd in het afgelopen jaar vooral ingezet voor de laatste werkzaamheden ten behoeve van de kantineherinrichting. Soms pakken zij een onderhoudsklusje mee en in de toekomst zal dit meer gebeuren. Daarnaast is er nog een groepje mensen actief voor het onderhoud van het gebouw. Zij hebben aangegeven te willen helpen voor specifieke klussen en/of advies. Dit waren in 2013: Frank Kruk, Klaas Bouma, Harm de Jong, André van de Polder, Marjan Cornelissen en Laura Hendriksen. Halverwege het jaar bleek dat we al zo n beetje door de centjes heen waren en daarna bleven de werkzaamheden beperkt tot de lopende zaken. Ondertussen werd wel nagedacht over het werk dat nog voorhanden is, zoals een nieuwe beschoeiing voor het haventje achter. Verder is er in 2013 gewerkt aan het MeerJarenOnderhoudsPlan voor het gebouw, de steigers, brug en bestrating. Hiermee krijgt de vereniging een idee het geld dat jaarlijks opzij gezet zou moeten worden om de zaak overeind en in bedrijf te houden. Het gebruik van ons aller bezit door ons zelf (de leden dus) gaat soms wat slordig. Denk aan verlichting die blijft branden, de verwarming aan met de deur open, sleutels die soms een tijd weg zijn, slordig geparkeerde auto s, chaotisch achtergelaten kleedkamers en het allerergste: deuren niet dicht en op slot terwijl er geen mens meer is. Het gebeurt vast vaker dan wat we nu al weten en daarom aan iedereen het verzoek op te letten en misstanden te melden. GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 25 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 26 van 32

14 In 2013 uitgevoerd: Schilderen buitenkozijnen, m.u.v. terras pui en van enkele binnenkanten van buitenkozijnen. Testen nieuwe impregneer voor het onbehandelde hout van de loods. Enkele buitenlampen opnieuw monteren + 1 extra aan de noordkant. Vervangen dekplankjes brug naar kanovijver door een prachtige partij accoya hout. Verlichting beneden in lange gang zuid vervangen. Inbraakbeveiliging deur werkplaats is aangebracht. Leuning langs brug naar polovijver schilderen (groen). De verdeling van de planken van de banken in de grote herenkleedkamer is tijdens de klussendag maart 2013 veranderd en deze banken zijn gelakt. Rotte onderdorpel dameskleedkamer vervangen en aangepast in hardhout en gelijmd met epoxy. Deurkruk voordeur vervangen door draaiknop. Rotte onderrand kozijn douche dameskleedkamer vervangen en afwaterend gemaakt. Taco Tel Jaarverslag 2013 Vlootcommissie In dit jaar is de vlootcommissie begonnen met Klaas Sjollema, Jobien Veninga, Joan Winter, Marieke Bosma en Hans Jager. Hans als vertegenwoordiger van het bestuur en voorzitter van vergaderingen. Medio april is Wim Lammerts ons komen versterken, Marieke is later dit jaar opgevolgd door Leon Paagman. Met het in 2012 opgestelde vlootplan als leidraad hebben we geprobeerd de vloot beetje bij beetje te vernieuwen. Er zijn twee goede Wito SK s (tweedehands) aangeschaft. Een mooie Wito SK en een polyethyleen (nauwelijks zeewaardige) zeekano zijn geschonken door oud leden. Het lag in de bedoeling om ook dit jaar een of twee nieuwe of goede tweedehands zeekano s aan te schaffen maar dat is uiteindelijk, na een aantal bijna raak acties, helaas niet gelukt. Er is ook weer een en ander aan wedstrijdmateriaal bijgekomen, een vrijwel gratis k4, een lease K2 en er is zowaar een MK1 gewonnen. Verder zijn er drie verschillende nieuwe peddels gekocht om uit te proberen en een aantal nieuwe SK spatzeilen. Wat betreft niet varend materiaal is er dit jaar een grote tweedehands tandem-asser botenwagen aangeschaft welke geschikt is voor lange meerpersoons boten. Deze aanschaf was op een gegeven moment erg actueel omdat de kleine botenwagen dusdanig verroest bleek dat het niet verantwoord was om daar mee te rijden. Deze is uiteindelijk voor 250,- opgeknapt door een extern bedrijf en weer tip-top in orde. Om wat meer ruimte te creëren voor nieuw materiaal zijn er een aantal slechte of niet veel gebruikte boten te koop gezet op een prikbord in de gang en op marktplaats. Dat heeft geleid tot de verkoop van vier wildwaterboten en een toer-kajak. Het was de bedoeling om meer materiaal te verkopen, twee zeekano s, een canadees en drie SK S, maar dat is helaas niet gelukt. Een SK is intussen gesloopt en afgevoerd. We zijn in overleg met Kanovereniging Odysseus in Alkmaar, waarvan het clubgebouw inclusief een deel van de vloot is afgebrand, of men daar niet een aantal van deze boten kan gebruiken. Wat betreft de botenberging: die zit vol. Er is een aantal plekken voor jeugdbootjes bijgebouwd, dat maakt dat we in totaal plek hebben voor 283 boten. De vereniging heeft 130 boten en er liggen 152 boten van leden in de loods. Dit geeft aan dat we erg vol zijn. Er zijn wat boten naast elkaar in 1 vak, of op elkaar gelegd en ook liggen een paar boten buiten. Dit jaar zijn er 14 boten van leden bijgekomen en 12 afgevoerd, een kleinere groei dan vorig jaar. Intussen is de vlootcommissie bezig met het maken van een nieuw vlootplan, en zoeken we nog steeds een goede vervanger voor de Kajet en de jeugdbootjes. Dan het onderhoud: Max Schier, Jaap van Dijken, Hans van Poelje, Hans Geersinga, Jaap Wijnja, Kees Harder, Marko Hoogwerf, Frank Kruk en André van de Polder hebben zich in 2013 bezig gehouden met het opknappen en repareren van materiaal. Zo is de opknapbeurt van de legend z2 dit jaar afgerond, ze ziet er uit als nieuw en is weer in de vaart. Verder zijn in het naseizoen alle scheggen van de zeekano s nagekeken en gesmeerd, zijn er diverse kajets gerepareerd en hebben we de meeste reparaties aan de SK s afgerond. Maar er blijft altijd een hoop werk bij komen door nieuwe beschadigingen. Er is ook veel tijd gestoken in reparaties aan de botenwagens. Vaak wordt er melding gemaakt dat de verlichting het niet doet en dan wordt er geconstateerd dat er stekkers los zijn gerukt of snoeren kapot gereden. De indruk bestaat dan ook dat er niet altijd op een juiste manier met het materiaal wordt omgegaan. Hierbij nogmaals het verzoek om op een juiste manier met het materiaal om te gaan, zowel met boten als met botenwagens. Op donderdagochtend is er tijdens de winter altijd een klein team van Max, Jaap en Lutger Bakema aan het werk om de schades en andere reparaties aan de boten op te lossen. We gaan er van uit dat we weer voldoende boten in de vaart hebben voor het seizoen weer begint. Klaas Sjollema Jaarverslag 2013 Schoonmaakcommissie De schoonmaakcommissie bestaat uit Louise Vos en Nienke Wissema. Er zijn twee schoonmaakgroepen die eens per maand alle kleedkamers, wc's, de bar en keuken schoonmaken. Als het nodig is, wordt er ook gezogen. De eerste groep bestaat uit: Diny Hollman, Hans Geerssinga en Nienke Wissema. Van deze groep zijn Diny en Hans momenteel uit de running vanwege een nieuwe heup (Diny) en een ontsteking (Hans). We wensen ze beide beterschap. Ria van der Stap was bereid om in te vallen. We zijn op zoek naar nog een invaller. Wie wil ons komen versterken? Met z'n drieën is de klus namelijk toch sneller geklaard dan met z'n tweeën. De tweede groep bestaat uit Pieter Molenaar, Jannes Hut en Nienke Wissema. Er zijn twee reserves die hebben aangegeven soms een keer in te willen vallen. Tot nu toe is er 1 keer een beroep op ze gedaan, maar konden ze beide niet. Het invallen voor Diny of Hans is van langere duur en daarom niet aan hen voorgelegd. De beide schoonmaakploegen bestellen ook de schoonmaakmiddelen. De groepen die van de loods gebruik maken en ook schoonmaaktaken hebben, kunnen mailen met Nienke Wissema als er iets besteld moet worden: nl Voor bepaalde schoonmaak- werkzaamheden, zijn de groepen ingeschakeld die gebruik maken van de loods, op de dag dat ze er aanwezig zijn. GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 27 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 28 van 32

15 De poloërs doen dit op zaterdag, zondag en het weekend, de toervaargroep op woensdag en zondag, als er kanokuieren is, de zeekanogroep op dinsdag en de vlakwaterwestrijdgroep op dinsdag en zaterdag. Als het er nog schoon uitziet, hoeft er uiteraard niet schoongemaakt te worden. Als iets erg vies is en je ziet dat, maak het dan wel even schoon, ook al is het je taak niet. Heb je zelf iets vies gemaakt maak het dan ook zelf schoon! Om het geheugen op te frissen, hieronder het schema: Wat Wie Wanneer Loods zuigen Vlakwaterwedstrijdgroep Zaterdag Dames kleedkamer Vlakwaterwedstrijdgroep Dinsdag Dames WC + zn. de kleedkamer Zondaggroep Toervaargroep/woensdag toergroep Zondag Heren kleedkamer oud + zn. wc s Zeekanogroep Dinsdag Heren kleedkamer nieuw Polo jeugd Zaterdag Heren wc s Polo zondaggroep Zondag Krachthonk Polo het eerste Weekend Keuken + tafels kantine Toervaargroep Woensdag Gezegd moet worden dat de groepen zich redelijk aan hun taken houden, complimenten. De toervaargroep van woensdag echter, maakt niet schoon voor zover ons bekend. Misschien handig om iemand aan te wijzen die dit aanzwengelt? Het moet dan wel iemand zijn die er vaak bij is. Het aftekenen gebeurde in de praktijk niet en is derhalve achterwege gelaten. De loods ziet er over het algemeen redelijk uit, de (nieuwe) polokleedkamer is soms wel erg vies. Dus heren poloërs misschien kan het een onsje netter? Er blijft met name in die kleedkamer ook van alles achter. Dit wordt in de gevonden voorwerpen bak gedeponeerd. Petra is wegens een verhuizing gestopt met het wegbrengen van de containers. Hartelijk dank, Petra voor het werk dat je verricht hebt. Dankzij Petra is er nu ook een glas- en papierdoos onder de bar. Max Schrier is bereid gevonden om de taak van Petra over te nemen. Hij doet het samen met Nicolien Wiers. Louise Vos en Nienke Wissema Jaarverslag 2013 Ledenadministratie Nieuwe leden We kregen er 39 nieuwe leden bij in 2013, maar daarvan hebben er 5 hun lidmaatschap ook al weer opgezegd. Per saldo kunnen we dus spreken van 34 blijvende aanmeldingen. Deze zijn verdeeld in 19 mannen en 15 vrouwen. De aanwas is nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. De GKV per We eindigen met een kleine plus van 2: 241 leden. Daarnaast heeft het eerste nieuwe lid in 2014 zich al weer gemeld. Per bestaat ons ledenbestand uit 162 mannen en 80 vrouwen. De ledenadministratie Door de overgang van NKB naar WSV is er voor de ledenadministratie het nodige gewijzigd. Ook de invoering van de IBAN rekeningnummers heeft de nodige consequenties. De programmatuur waarmee we werken moet daarvoor worden aangepast. Daar is in 2013 hard aan gewerkt door m.n. Paul Simons. Begin 2014 is het nieuwe systeem in gebruik genomen. Leeftijd Aanmeldingen verdeeld naar leeftijd Opzeggingen verdeeld naar leeftijd Duur lidmaatschap opgezegde leden jaar < 15 jaar 8 50 < < 10 jaar 6 40 < < 5 jaar 2 30 < < 4 jaar 0 20 < < 3 jaar 4 < < 2 jaar 9 totaal < 1 jaar 5 Duur lidmaatschap per Verdeling naar soort lidmaatschap per > Senior (op jr < 20 jaar 16 Jeugdlid (op 1-1 < 18 jr.) < 15 jaar 31 Kind (op 1-1 < 13 jr.) 6 5 < 10 jaar 60 Erelid 2 3 < 4 jaar 18 Contractant 1 2 < 3 jaar 21 1 < 2 jaar 25 < 1 jaar 35 Eric Roossien Jaarverslag 2013 EHBO De EHBO-ers Allana Blom, André v.d. Polder, Bart Wight, Janny Drenth, Nicolien Wiers, Stefan Wight, Tanja Wight en Wilma de Haan hebben het afgelopen jaar, wat betreft het behandelen van blessures, weer een rustig jaar gehad. Waar waren we dit jaar van de partij: In de maanden januari en februari waren we op zondag present in het Helperbad tijdens de vlakwatertrainingen, polotrainingen en kentercursus. 25 mei Open Dag GKV 1 en 2 juni Meerstadregatta: vlakwaterwedstrijden op de watersportbaan in Harkstede. 8 en 9 juni de Nederlandse Competitie kanopolo in Assen 15 en 16 juni ECA (Europian Canoe Association) toernooi op twee locaties in Assen. We hebben alle evenementen uiteindelijk goed kunnen bezetten en met een paar pleisters plakken hier en daar en een telefonisch consult bij de huisartsenpost tijdens het ECA toernooi hebben de EHBO-ers vooral kunnen genieten van de leuke activiteiten. Omdat Bart coach was en Stefan speler van Jong Oranje en Wilma en Andre op vakantie waren tijdens het ECA toernooi hebben we buiten ons groepje hulp gehad van andere GKV-ers met een EHBO-diploma (Louise Vos en Youri Harder). GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 29 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 30 van 32

16 In november hebben we onze herhalings- cq bijscholingscursus gehad. Dit keer niet op vijf donderdagavonden bij EHBO Groningen, maar op een zaterdag van uur bij de familie Wight in Assen. De cursus werd verzorgd door Live Aed. Verandering van spijs doet eten. Het is ons zeer goed bevallen. Op de eerste plaats omdat het op een dag was, maar ook de manier van lesgeven (veel lol gehad, ook) en we waren met alleen (9) GKV-ers. Buiten de bovenvermelde mensen deed ook Bernard Budde mee. Bovendien was het een stuk goedkoper, zowel voor ons als voor de GKV. De GKV betaalt de helft van de opleidings- en/of herhalingscursussen. Bernard maakt hier geen gebruik van en in 2014 Janny ook niet, zodat zij niet automatisch ingedeeld worden als EHBO-er. AANTEKENINGEN Vooruitblik 2014: We beginnen 2014 in het Helperbad Open dag op 18 mei Meerstadregatta 31 mei en 1 juni Nederlandse Competitie kanopolo in Harkstede ECA toernooi in Harkstede. En zoals jullie kunnen lezen in het Boegbeeld zijn we op zoek naar versterking van ons team. Wij nodigen GKV-leden uit om of een EHBO-cursus te volgen of om in 2014 mee te doen aan de herhalingscursus. Wil je meer weten schroom dan niet om een van ons aan te spreken. Namens de GKV-EHBO-ers, Janny Drenth. GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 31 van 32 GKV ALV-boekje maart 2014 Blad 32 van 32

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

Het Wad en zeekanoën: Vereiste vaardigheden. wadkanovaren.nl

Het Wad en zeekanoën: Vereiste vaardigheden. wadkanovaren.nl pagina 1 van 5 Vereiste vaardigheden wadkanovaren.nl Het staat iedereen vrij om met een kano het Wad op te gaan, maar verstandiger is om dat alleen te doen als je over voldoende kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet Visie Waterpolo Z & PC Nunspeet Inhoud Inleiding...3 De Waterpolo Commissie...3 Trainers en Coaches...4 Missie en Visie...5 Scheidsrechters en W officials...5,6 Trainingen en Teams...6,7,8 Inleiding De

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Kanovereniging Viking Amsterdam

Kanovereniging Viking Amsterdam Kanovereniging Viking Amsterdam Voorwoord Dit boekje is bedoeld voor iedereen die graag wil kanoën bij kanovereniging Viking. In het eerste deel wordt uitgelegd hoe we de nieuwe Vikingers opleiden tot

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Basketball Vereniging Leiderdorp Jaarverslag Jaarverslag commissies Seizoen Leiderdorp, 1 november 2006

Basketball Vereniging Leiderdorp Jaarverslag Jaarverslag commissies Seizoen Leiderdorp, 1 november 2006 Jaarverslag commissies Seizoen 2005 2006 Leiderdorp, 1 november 2006 Verslagen van de commissies: technische commissie WMS (wedstrijden, materialen en scheidsrechters) commissie activiteitencommissie Technische

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Koninklijke NKBV Regio Amsterdam.

Notulen Algemene Ledenvergadering Koninklijke NKBV Regio Amsterdam. Notulen Algemene Ledenvergadering Koninklijke NKBV Regio Amsterdam. Op : Donderdag 19 maart 2015 Plaats : Cafe de 2 Klaveren, Clerqstraat 136 Tijd : 20.00 22.30 uur. (Welkomsdrankje vanaf 19.30 uur) Aanwezig:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017 Nieuwsbrief MHCU Oktober 2017 Van de voorzitter Gelukkig nieuwjaar voor alle MHCUleden en betrokkenen! Dat klinkt misschien vreemd, maar het is een nieuw hockeyjaar en daar horen ook goede voornemens bij.

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2009

Activiteitenprogramma 2009 Activiteitenprogramma 2009 Zaterdag 4 april Openingstocht Seizoen Rondje Appingedam Ontmoetingsdag "vrienden Wirdumerklap" Even weer bootcontact met een leuke tocht op het Damsterdiep. Ik ontvang jullie

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen.

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen. Notulen ALV Sonics 10 oktober 2016 Aanwezig: Gerard, Joost, Remko N, Remko S, Iris, Marjolein, David, Eleonoor, Charlotte, Renate, Toon, Remen, Niels, Stefan, Lars, Bas, Jorik, Jeroen, Erik, Maaike, Henk-Jan,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN 24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 EN BEGROTING 2011 RESULTAAT 2010 Het boekjaar van LT Kockengen loopt van 1 november tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar. Op 6 januari 2010 heeft de algemene

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Het bestuur vindt het van belang dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Het bestuur vindt het van belang dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. ALGEMENE LEDENVERGADERING UWTC DATUM: maandag 29 mei 2017 TIJD: 20.00 uur PLAATS: Clubhuis Europarei AGENDA 4. Verslag ALV van 11 november 2016 5. Jaarverslag 2016 6. Financieel verslag door de penningmeester

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen 6 september 2016 NIEUWSBRIEF nummer 2 seizoen 2016-2017 nieuw bridgejaar gestart door: Sonja van Katwijk Bridgeclub Ermelo Fijn om de meesten van jullie na de vakantie weer terug te zien. Fijn dat de meeste

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s.

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s. Delden 6 april 2017 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mijne heren, Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en de inkomsten

Nadere informatie