Op weg naar balans? 3 - Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar balans? 3 - Voorwoord"

Transcriptie

1 Jaarverslag 12

2 3 - Voorwoord Op weg naar balans? Het jaar 2012 was het eerste jaar van een nieuwe vierjarige beleidsperiode, waarbij de vereniging haar activiteiten heeft geclusterd in vijf programmalijnen. Een strategischbestuurlijk verankerd, meerjarig arbeidsmarktbeleid, uitgaande van een sectorbrede aanpak en een regionale focus vormt de basis. Daarop staan drie pijlers: werven met beleid; aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; vitaliteit en inzetbaarheid. De vijfde programmalijn focust op activiteiten onder de noemer anders werken, effectiever werken. Bij de vaststelling van het strategisch beleidsplan werd uitgegaan van een stabiele omgeving, waarbij de sector zorg en welzijn zou kunnen bouwen aan de kwaliteit van het aanbod en een toekomstbestendige personeelsvoorziening. De val van het kabinet Rutte I, algemene verkiezingen en het nieuwe regeerakkoord hebben het beeld sterk veranderd. Aangekondigde stelselherzieningen en bezuinigingen worden soms wel, soms ook niet in het tempo doorgevoerd dat in het regeerakkoord was voorzien. De economische crisis blijkt dieper dan verwacht. De maatschappelijke onrust over de gevolgen van het beleid is groot. Een periode van grote onzekerheid is aangebroken. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de vereniging. De vacaturemarkt zakte in. De opbrengt van de dienstverlening aan leden liep wat terug, net als de overige opbrengsten. De vereniging heeft zich waar mogelijk aan de nieuwe omstandigheden aangepast en er in haar activiteiten op ingespeeld. Het boekjaar is met een beperkt negatief resultaat afgesloten. Tegelijkertijd kon, dankzij de vrijval van een al jaren op de balans staande verplichting, een aantal voorzieningen worden getroffen om de leden komende jaren op diverse fronten te kunnen faciliteren. Op een exploitatie van 2,7 miljoen euro werd in 2012 een negatief resultaat geboekt van euro, dat ten laste van de algemene reserve werd gebracht, terwijl voorzieningen werden getroffen voor een bedrag van bijna euro. De vereniging staat er nog steeds goed voor, al is het wel van belang adequaat in te spelen op de veranderende omgeving. Gerard Nederpelt, directeur Het tempo van het economisch herstel zal in belangrijke mate bepalend zijn voor het bezuinigingsbeleid gericht op de sector zorg en welzijn. De bezuinigingen werken hun schaduw vooruit. De sector zorg en welzijn is niet langer de banenmotor van de Nederlandse economie. Met uitzondering van de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg lieten de diverse werkvelden in 2012 een daling van de personeelsformatie zien.

3 4 - Vereniging 5 - Vereniging De vereniging Bestuur Bureauorganisatie Het bestuur van WGV Zorg en Welzijn kende in 2012 een aantal mutaties. Henk Foekens en Peter Weda namen afscheid. Irma Harmelink en Heleen Wüst werden benoemd. Ernst van Drumpt en Maarten van Rixtel werden herbenoemd, terwijl de ledenvergadering akkoord ging met de benoeming van Ernst van Drumpt in de rol van secretarispenningmeester, nadat Peter Weda deze functie ruim 12 jaar had bekleed. Daarmee bestaat het bestuur per 1 januari 2013 uit de Meindert Schmidt Ernst van Drumpt Hans Arnoldy Ook binnen de bureauorganisatie van de vereniging waren mutaties. Door een aantal bijzondere omstandigheden was het ziekteverzuim sterk opgelopen en moest ook in een aantal (tijdelijke) vervangingen worden voorzien. Met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) is overleg gevoerd over ontwikkelingen binnen de bureauorganisatie. De activiteitencommissie heeft - net als voorgaande jaren - sociale activiteiten georganiseerd, uiteenlopend van gemeenschappelijke lunches tot deelname aan de IJsselloop en een cursus glasblazen. Inzet van de Werkvermogensmonitor liet zien dat het gemiddeld genomen met het werkvermogen en de inzetbaarheid van medewerkers wel goed zit. Toch kwam ook hier een aantal aandachtspunten naar voren. De vereniging heeft in 2012 het Mezzo-certificaat Mantelzorgvriendelijke organisatie behaald. Via scholing en trainingen werd geïnvesteerd in de kennis en vaardigheden van medewerkers. De dienstverlening op het gebied van loopbaanadvisering en -begeleiding werd na een Audit door KIWA als goed beoordeeld. personen hiernaast afgebeeld. Leden Financieel resultaat Het aantal leden is in 2012 opnieuw langzaam Uitgaven Inkomsten gestegen. Voor een actueel overzicht van de leden wordt verwezen naar pagina 26 van het jaarverslag. De dekkingsgraad (het aandeel van de werkgelegenheid vertegenwoordigd door de aangesloten instellingen in een regio) neemt toe, maar verschilt nog sterk per subregio. In de Stedendriehoek Timo de Grefte Gitta Griffioen Irma Harmelink Personeelskosten , ,- Contributiebijdragen , ,- Huisvesting , ,- Overige ledenbijdragen , ,- Bedrijfskosten , ,- Subsidiebijdragen , ,- Afschrijvingen , ,- Diverse overige inkomsten , ,- Materiële kosten projecten , ,- Totaal , , , ,- en Noordwest-Veluwe is de deelnamegraad nog relatief laag, terwijl in Overijssel en de Resultaat -/ , ,- Achterhoek het overgrote deel van de sector is aangehaakt. Dat maakt het voor de vereniging ook gemakkelijker positie te kiezen in het Maarten van Rixtel Bart Verpalen Heleen Wüst Ondanks het negatieve resultaat is de reservepositie van de vereniging stabiel. Ook bij onvoorziene omstandigheden is sprake van een zodanige buffer dat financiële tegenvallers opgevangen kunnen worden zonder een extra beroep te hoeven doen op de leden. regionale krachtenveld.

4 6 - Strategie en beleidsontwikkeling 7 - Strategie en beleidsontwikkeling Strategie en beleidsontwikkeling De vereniging heeft ook in 2012 in het belang van haar leden gebouwd aan een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn. Dit door het sectorale belang (voldoende en competente medewerkers) te verknopen met het regionale belang (optimale arbeidsparticipatie, inschakeling arbeidsreserve, realisering economische groei, innovatie en dergelijke). De sector is een belangrijke bedrijfstak. In totaal werkten in 2012 zo n inwoners van Overijssel, Noord- en Oost- Gelderland in een zorg- of welzijnsinstelling. Daarmee is bijna 1 op de 5 werkenden werkzaam in deze sector. De jaaromzet bedraagt zo n 8 miljard euro, waarvan een groot deel de regionale economie ten goede komt. Regionale afstemming De vereniging investeert daarom in een sterkere profilering van het werkveld als bedrijfstak binnen de regio. Daartoe worden de contacten met andere regionale werkgeverskoepels en brancheorganisaties versterkt. De deelname aan Ondernemend Twente, het overleg van de werkgevers-koepels IKT, VNO-NCW, KvK-MKB en WGV Zorg en Welzijn past daarin. Ook de betrokkenheid bij de organisatie van de Beste Werkgever Award Oost- Nederland (met prijzen voor de profit en non-profit sector) en de aanwezigheid op Business Meets Twente zijn daarvan een uitvloeisel. In de Achterhoek is op ambtelijk niveau een vergelijkbaar overleg gestart (KvK-MKB, VNO-NCW, WGV Zorg en Welzijn) als vooroverleg voor de standpuntbepaling van de werkgeversdelegatie in het POA Achterhoek. In de regio s IJssel-Vecht, Stedendriehoek en Noordwest- Veluwe is op dit vlak nog het nodige werk te verzetten. Bewustwording noodzaak strategisch HRM-beleid Slechts enkele instellingen beschikken over een integraal strategisch HRMbeleidsplan. De vereniging acht het van groot belang dat instellingen zo n plan opstellen en vervolgens ook implementeren. Dat heeft echter alleen zin als men zich ook bewust is van het belang daarvan voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van een organisatie. Door instellingen te stimuleren om analyse-instrumenten in te zetten is het inzicht ontstaan dat HRM-vraagstukken stuurbaar zijn. Hulpmiddelen die daarbij gebruikt werden zijn het rekeninstrument voor het bepalen van de benodigde opleidingscapaciteit, de inzet van de Werkvermogensmonitor, de inzet van Vernet-viewer, ZorgFormat en het gebruik van de PGGM-dataset. Aanvullend werden met de Open Universiteit/EuroHRM afspraken gemaakt over de start van een leergang Strategische Personeelsplanning. Op de valreep zijn in december de eerste 8 instellingen gestart met deze leergang. Masterclasses voor bestuurders en andere betrokkenen en een aanvullende 5 opleiding voor HRM-professionals moeten de zaak compleet maken. In de jaarrekening 2012 is een voorziening gecreëerd om deelname aan de leergang ook de komende jaren te kunnen blijven stimuleren. HRM analyseinstrumenten TriviumMeulenbeltZorg winnaar Beste Werkgever Award, non-profit Per subregio is optimale aansluiting gezocht bij de bestaande regionale netwerken en overlegplatforms. Waar nodig, of zinvol, is dat ook geformaliseerd in samenwerkingsovereenkomsten of afspraken. Zo is de relatie met het onderwijsveld sterk verbeterd en worden ook de contacten met het lokaal bestuur, met name de vier regisseursgemeenten - Enschede, Doetinchem, Zwolle en Apeldoorn - steeds intensiever. De brancheservicepunten zijn omgevormd tot overlegtafels voor afstemming van initiatieven op het gebied van doelgroepenbeleid. In de loop van het jaar zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO s) in Gelderland en Overijssel, terwijl ook verbindingen zijn gelegd met de SW-bedrijven in het werkgebied. Dit heeft geleid tot een intentieverklaring waarop inmiddels 11 van de 14 SWbedrijven zijn aangehaakt.

5 8 - Strategie en beleidsontwikkeling 9 - Strategie en beleidsontwikkeling RegioPlus De vereniging maakt in RegioPlus-verband deel uit van een landelijk dekkend netwerk van regionale arbeidsmarktorganisaties. Meindert Schmidt, voorzitter van WGV Zorg en Welzijn, is tevens voorzitter van Stichting RegioPlus. Op landelijk niveau staat de vereniging goed bekend en wordt regelmatig als een best practice beschreven en gewaardeerd. Arbeidsmarktverkenning Is uw organisatie voorbereid op 2025? Kruis de vakjes aan waarop u scoort. Een vakje niet aangekruist? WGV Zorg en Welzijn helpt u graag. Lees de volledige arbeidsmarktverkenning op Om adequaat voor te kunnen sorteren op de toekomst, is arbeidsmarktonderzoek van groot belang. In 2012 is, in afwijking van voorgaande jaren, geen trendrapportage uitgebracht, maar is een scenariostudie gepubliceerd waarin is vooruitgeblikt naar het jaar In de studie is doorgerekend wat realisering van een aantal aannames zou strategisch HRM-beleid moderne wervingsstrategie voldoende scholing voor personeel inzet op duurzame inzetbaarheid e ffe c t i e v e inrichting organisatie uitwisseling personeel met collegainstellingen personeelsbehoefte in kaart hebben actieve benadering eigen personeel voor nieuwe functies verbetering technische kennis van personeel vitale medewerkers afstemming personeel op zorgvraag optimaal inzetten talent huidig personeel werven op competenties opleiden via e-learning implementatie agressiebeleid anders werken door jobcarving werving via sociale media oudere werknemer begeleidt de jongere ruimte voor combinatie werk-privé hoger opgeleiden in flexibele schil De sector meer zorgverlening in 1e lijn grotere invloed zorgverzekeraars en gemeenten meer technische en sociale innovatie hoog specialistische zorg is geconcentreerd zorg is over sectoren heen georganiseerd werkzaamheden zijn gestandaardiseerd preventie en voorlichting krijgen meer aandacht De werknemer heeft meerdere werkgevers werkt op meerdere locaties combineert werk, vrijwilligerswerk en mantelzorg heeft flexibele werktijden werkt tot hogere leeftijd door krijgt loopbaan in plaats van functie De burger is mondiger en beter geinformeerd heeft toenemende rol in zelfzorg regelt alles via internet wordt aangesproken op gedrag en gezondheid betekenen voor de toekomstige personeelsbehoefte van de sector. Belangrijkste conclusie was dat tegenover een veelal als autonoom veronderstelde groei van de vraag naar personeel, ook andere bewegingen zichtbaar zijn. Door functieverschuivingen, efficiencyverbetering, technologische innovatie en een aanpassing van de deeltijdfactor zou de behoefte aan extra medewerkers beperkt zijn. Tegelijkertijd werd duidelijk dat er wel sprake is van een aanzienlijke kwalitatieve mismatch. De behoefte aan hoger gekwalificeerde medewerkers neemt toe, terwijl de vraag naar laag gekwalificeerd personeel afneemt. Door deze scenariostudie op het niveau van de subregio s cijfermatig door te rekenen, werd de herkenbaarheid sterk vergroot. De rapporten werden op de website van de vereniging gepubliceerd. In een infographic met de titel Is uw organisatie voorbereid op 2025? werd aandacht gevraagd voor de voorliggende beleidskeuzes op het gebied van strategisch HRMbeleid. 5 subregio s in beeld

6 10 - Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 11 - Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Voor de vereniging is het van groot belang zicht te houden op de instroom in de diverse beroepsopleidingen in de regio. Daartoe worden intensieve contacten onderhouden met de 8 ROC s en 4 hogescholen in het werkgebied. De beroepspraktijkvorming (BPV) van studenten kan in de praktijk tot knelpunten leiden. Daarbij gaat het om de vraag of het aanbod van BPV-plaatsen aansluit bij de vraag vanuit de scholen. Er kan sprake zijn van een mismatch, zowel in kwalitatief opzicht als in kwantitatief opzicht. De instroomcijfers van de onderwijsinstellingen worden jaarlijks verzameld, geanalyseerd en in een rapport verwerkt. Dat is ook in 2012 het geval geweest. De afgelopen jaren is de belangstelling voor een opleiding gericht op de sector zorg en welzijn sterk toegenomen. Uit de meest recente cijfers blijkt dat deze trend nog steeds doorzet. Dit moge blijken uit onderstaande grafiek: De belangstelling voor BBL-plaatsen is veel groter dan het aanbod. Veel jongeren kiezen dan ook noodgedwongen voor een BOL-variant. Grootste knelpunt bij de matching van vraag en aanbod naar beroepspraktijkvormingsplaatsen is het gebrek aan stageplaatsen voor studenten in de opleidingen op niveau 2. Voor de provincie Overijssel liep een tweejarig project ( ) met als doelstelling het verhogen van het aantal stageplaatsen op niveau 2. Dankzij de medefinanciering van provincie Overijssel zijn middelen vrijgemaakt om een stageplaats voor deze studenten budgettair neutraal aan te kunnen bieden. Er zijn bijna 300 extra stageplaatsen gerealiseerd. Ook in de Achterhoek was sprake van een toenemend gebrek aan stageplaatsen op niveau 2 en is samen met het Graafschap College en de instellingen naar een oplossing gezocht. Opleidingsnetwerken Gezien de omvang van het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn is ervoor gekozen in het overleg met het onderwijsveld meerdere niveaus te onderscheiden. Tweemaal per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de directies van de onderwijsinstellingen en het bestuur van de vereniging. Dit overleg is verankerd in een samenwerkingsovereenkomst, waarbij de partijen zich gezamenlijk verantwoordelijk verklaren voor de aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld. De onderwerpen liggen vooral op tactisch en soms op strategisch niveau. De conferentie Durf te leren! Zorg, welzijn en onderwijs digitaal verbonden (150 deelnemers) was een initiatief vanuit het bestuurlijk overleg. Op (sub)regionaal niveau is de vereniging betrokken bij diverse netwerken. Afhankelijk van de situatie in de regio gaat het om een breed overleg waaraan, behalve de opleidingsfunctionarissen uit het werkveld en de coördinatoren uit de onderwijsinstellingen, Calibris en andere betrokkenen kunnen deelnemen. De vereniging biedt een organisatorisch kader om de gewenste afstemming tussen deze stakeholders daadwerkelijk tot stand te brengen. Naast de regiobrede netwerken, worden ook werkveldspecifieke bijeenkomsten gepland. Daar waar sprake is van reeds goed lopende netwerken wordt kennis en expertise beschikbaar gesteld. De bijeenkomst Focus op kwalitatieve uitstroom mbo (80 deelnemers) in november in Zwolle met de samenwerkende partners past in dit plaatje. Professor Wim Veen bij de conferentie Durf te leren!

7 12 - Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 13 - Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Onderwijsvernieuwing Het is van groot belang dat medewerkers van zorg- en ontwikkeling curriculum Agressie welzijnsorganisaties competent blijven en hun kennis en vaardigheden op peil houden. In de afgelopen jaren bijeenkomsten afstemming ontwikkelingen jeugdzorg, zowel vanuit onderwijs alsook werkveld hebben veel instellingen voor het scholen van hun medewerkers academies opgericht. Deze academies verzorgen veelal korte deelopleidingen gericht op de huidige functie onderzoek naar mogelijk op te starten Associate Degree (AD) trajecten voor Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en Geestelijk Gezondheidszorg van een medewerker. Juist door samen vraaggerichte na- en Care Academy Veluwe bijscholingsprogramma s te organiseren kunnen werkveld en onderwijsinstellingen bijdragen aan een verhoogde inzetbaarheid van medewerkers. Daarbij wordt vooral gewerkt in korte functiegerichte trainingen, die medewerkers direct in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. De vereniging streeft ernaar ook een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de aansluiting tussen het initieel onderwijs en de beroepspraktijk. Vandaar dat vanuit de bureau-organisatie wordt deelgenomen aan adviescommissies van diverse opleidingsinstituten. Bij veel initiatieven is de vereniging betrokken c.q. (mede) initiator. Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen: project Lean Six Sigma binnen de verpleegkundige mbo-opleiding binnen het onderdeel kwaliteitszorg. invoering vakcollege zorg binnen het vmbo pilot docent professionalstage - uitwisseling kennis en kunde tussen onderwijs en werkveld 2 deelnemers presenteren het groepsresultaat tijdens Focus op kwalitatieve uitstroom Competentievoorraad Het denken in competentietermen en -voorraden komt steeds nadrukkelijker aan de orde. De invoering van het competentiegericht onderwijs leidt ertoe dat werkgevers veel nadrukkelijker dan voorheen de kwaliteiten moeten benoemen waarover een beginnend beroepsbeoefenaar moet beschikken. De kwalificatiedossiers uit het onderwijs zullen daarom verbonden moeten worden met de functieprofielen die werkgevers hebben opgesteld. Werkgevers zullen veel nadrukkelijker dan voorheen in de jaargesprekcyclus het functioneren en het ontwikkelingspotentieel moeten bespreken en op een eenduidige wijze moeten vastleggen. Het personeelsinformatiesysteem moet daarmee door werkgevers gebruikt kunnen worden als systeem om de intern beschikbare competentievoorraad te beheren en optimaal te benutten. De cv-bank van ZorgSelect biedt hiervoor sinds 2012 ook op regionaal niveau vele mogelijkheden. Vernieuwing in het onderwijs heeft niet alleen betrekking Afgezien van de contacten met de reguliere onderwijsinstellingen, heeft de vereniging ook verbindingen met pri- op de vakinhoudelijke kant van het onderwijs, maar ook op de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven en de vate trainings- en opleidingsbureaus, belangenorganisaties hulpmiddelen die daarbij worden ingezet. Een goede en en andere stakeholders. In dat kader is met V&VN gesproken over de ontwikkelingen in het kader van de Herregistra- snelle ontsluiting van kennis en informatie wordt van groot belang. Verwacht wordt dat komende jaren het zogenaamde blended learning een grote vlucht zal nemen. gedeeld met de tie Wet BIG en het kwaliteitsregister. Deze informatie wordt leden.

8 14 - Werven met beleid 15 - Werven met beleid Werven met beleid Met ZorgSelect beschikt de vereniging over een state of the art vacaturebank en een cv-bank die in de bijna 20 jaar van haar bestaan inmiddels zo n vacatures heeft verwerkt. Wat begon als een centraal meld- en distributiepunt van papieren vacatures, is uitgegroeid tot een vacaturesite waarin niet alleen de werving, maar ook de verdere procedure rond het uitnodigen en/of afwijzen van kandidaten digitaal wordt ondersteund. Voor deze nieuwe module bestaat bij de deelnemende instellingen steeds meer belangstelling. De vernieuwde vacaturebank met de onderliggende technische functionaliteiten is in januari 2012 live gegaan. De site trok bezoekers bezoekers maakten gebruik van de eveneens gelanceerde mobiele website. Het aantal vacaturemeldingen lag met zo n 17% lager dan in Diverse instellingen hebben in 2012 in het licht van opgelegde bezuinigingen of kostenoverschrijdingen besloten tot het instellen van vacaturestops. Sociale media als LinkedIn, Facebook en Twitter worden veelvuldig ingezet ter ondersteuning van het wervingsproces. Indien gewenst worden ZorgSelectvacatures ook doorgeplaatst op commerciële sites. Zo n 50 P&O-ers (afkomstig uit 32 instellingen) hebben de door de vereniging georganiseerde workshop Werven 2.0 gevolgd. Dankzij volumeafspraken liggen de kosten voor de inzet van commerciële sites of het plaatsen van personeelsadvertenties in vakbladen of kranten veel lager dan gebruikelijk. Door de ruimere vacaturemarkt en de verschuiving naar alternatieve media wordt hier echter steeds minder gebruik van gemaakt. Na een wat aarzelend begin met de nodige aanloopproblemen is met de vernieuwde cv-bank een grote kwaliteitsslag gerealiseerd. Cv s worden nu snel gescreend op inschrijving in combinatie met diploma. In de vernieuwde cv-bank kunnen ook groepen worden aangemaakt, waardoor instellingen ook interne mobiliteitskandidaten met voorrang kunnen matchen op beschikbare baanopeningen. Ook tussen individuele instellingen, die daarover onderling afspraken maken, kunnen zo kandidaten met voorrang worden bemiddeld. In 2012 schreven ruim personen zich in bij de cvbank, dit is 10% meer dan in instellingen plaatsten in totaal 143 zoekopdrachten in de cv-bank om geschikte medewerkers te vinden. De vereniging heeft via haar vacaturebank en jaarlijkse arbeidsmarktverkenningen goed zicht op de (te verwachten) baanopeningen in de regio en kan werkzoekenden op basis daarvan goed adviseren over hun kansen en mogelijkheden in de sector. Het kan daarbij gaan om een telefonisch advies aan mensen die zich willen inschrijven in de cv-bank of willen reageren op vacatures. Veel vragen worden ook per gesteld en beantwoord. Open Dag van Zorg en Welzijn Op zaterdag 17 maart werd de Open Dag van Zorg en Welzijn voor de 12e maal georganiseerd. In het werkgebied van de vereniging nam het aantal locaties die de deuren opende opnieuw toe. De 90 deelnemende instellingen en 313 locaties trokken ongeveer bezoekers, zo n meer dan in De vereniging speelde een belangrijke rol bij de coördinatie en publiciteit er omheen. Zo werd, net als voorgaande jaren een speciale krant uitgebracht, die samen met TC Tubantia, De Stentor en De Gelderlander in het werkgebied werd verspreid. Via posters, ballonnen en radiospotjes werd aandacht gevraagd voor de Open Dag. Bovendien werd de gelegenheid aangegrepen om politici uit de regio via een programma op maat uit te nodigen voor een bezoek aan een of meerdere instellingen. De reacties waren positief: een behoorlijk aantal burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden maakten gebruik van het aanbod. Helaas is het niet gelukt om op die dag, net als eerdere jaren, Tweede Kamerleden voor een werkbezoek naar de regio te krijgen. Voorlichting Voor werkloos-werkzoekenden werden in totaal 67 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd bij de diverse werkpleinen. Daarmee werden 611 werkzoekenden bereikt. Ook werd deelgenomen aan een aantal werkmarkten en banenmarkten waar nog eens 182 individuele adviesgesprekken werden gevoerd. Na het stopzetten van de subsidie voor de Servicepunten Zorg en Welzijn eind 2011, bleek het niet 313 geopende locaties Open Dag bij ZGT langer mogelijk om adviseurs van WGV Zorg en Welzijn beschikbaar te stellen voor individuele adviesgesprekken op de diverse werkpleinen. De samenwerking is gecontinueerd in de vorm van regionale sectorale overlegtafels. De adviseurs van WGV Zorg en Welzijn zijn nog wel beschikbaar voor maandelijkse, groepsgewijze, voorlichtingsbijeenkomsten voor werkzoekenden op de diverse werkpleinen.

9 16 - Werven met beleid 17 - Werven met beleid Loopbaantrajecten van in totaal zo n 10 regionale netwerkorganisaties gericht op mobiliteitsbevordering en herplaatsing. Op verzoek van het UWV WERKbedrijf werden 13 IROtrajecten gestart voor met name kandidaten met een ZW-uitkering, terwijl 8 trajecten werden afgesloten. De helft daarvan werd als succesvol bestempeld, 3 kandidaten zijn tussentijds gestopt en 1 traject moest helaas zonder succes worden beëindigd. Doordat het UWV WERKbedrijf niet langer middelen mag inzetten voor de toeleiding van werkzoekenden met een WW-uitkering is de behoefte aan re-integratietrajecten sterk afgenomen. Dat heeft er tevens toe geleid dat nauwelijks invulling kon worden gegeven aan het sectorarrangement dat het UWV met RegioPlus is overeengekomen. Op tactisch-operationeel niveau is de vereniging betrokken bij een groot aantal regionale overlegplatforms, specifiek opgezet om werkzoekenden via trajecten te bemiddelen naar werk of een leerarbeidsovereenkomst in de sector. In dat kader zijn contacten gelegd met Defensie en is voorlichting gegeven aan een groep belangstellenden voor de zorg bij PostNL. Tevens werd onderzocht of het mogelijk is boventallige medewerkers vanuit de kinderopvang om te scholen naar niveau 3 IG. Mobiliteitsnetwerken De vereniging is een van de initiatiefnemers van Stichting Job2Job Twente. Job2Job Twente is een netwerkorganisatie, waarbinnen het brede netwerk van aangesloten bedrijven voor een medewerker een (tijdelijke) baan kan worden gezocht en gevonden. Bij Job2Job Twente zijn inmiddels 35 organisaties aangesloten (waarvan 15 zorg- en welzijnsinstellingen). Job2Job Twente is betrokken bij de stichting samenwerkende poortwachtercentra, een landelijk netwerk Van werk-naar-werk Lidinstellingen werden ondersteund bij het van werk-naarwerk begeleiden van boventallige medewerkers. Het ging daarbij zowel om collectieve, als individuele trajecten. Bij het zoeken naar vervangend werk in het kader van 2e spoor (voorkomen dreigende arbeidsongeschiktheid) gaat het om individuele trajecten. Inmiddels maakt zo n 30% van de lidinstellingen gebruik van dit ondersteuningsaanbod. In 2012 zijn 125 nieuwe trajecten gestart, veel minder dan de 220 trajecten die in 2011 van start zijn gegaan. Het aantal afgeronde trajecten lag juist hoger (176 tegenover 146 in 2011). Van de 83 2e spoortrajecten werd toch nog 36% met succes afgerond. Bij de 98 afgeronde outplacementtrajecten bedroeg het succespercentage 55% (71% in 2011). Dit succespercentage is lager dan gehoopt. De huidige arbeidsmarktsituatie maakt het steeds moeilijker ander werk te vinden, terwijl bij 2e spoortrajecten ook moeilijker dossiers worden aangeboden. Het aantal uitgevoerde loopbaantesten lag eveneens wat lager dan in 2011 (34 vs. 40). In de loop van 2011 is gestart met de uitvoering van arbeidskundig onderzoek en advisering. Van dit aanbod werd ruim gebruik gemaakt. Toch werd in de loop van 2012 besloten deze dienst niet langer zelf te verzorgen, maar daarvoor een externe partij - Vitaal Verder - in te schakelen en hiermee een mantelovereenkomst te sluiten. De betrokken arbeidsdeskundige is overgestapt naar Vitaal Verder en heeft daarmee ook zorggedragen voor de continuïteit in de dienstverlening. Beroepsoriëntatie jongeren Om de sector ook in de toekomst te laten beschikken over voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers speelt de vereniging een belangrijke rol bij de beroepsbeeldvorming van jongeren in het voortgezet onderwijs. Gestreefd wordt naar een regiodekkende aanpak, waarbij alle jongeren op school via gastlessen over de sector worden geïnformeerd, bedrijfsbezoeken afleggen en waar nodig via een snuffelstage de kans krijgen zich een beeld te vormen van de mogelijkheden in zorg en welzijn. Steeds meer scholen maken gebruik van het aanbod van de vereniging en het netwerk dat zij hierbij kan aanbieden. In Twente en de Achterhoek nemen bijna alle instellingen in het voortgezet onderwijs deel. In de andere subregio s is het animo groeiende. In Gelderland is in 2012 een tweejarig project gestart, samen met Salus Gelria, dat een sterke impuls moet geven aan de beïnvloeding van het keuzegedrag van jongeren en het betrekken van de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen daarbij. In de loop van het jaar werd een speciaal lesprogramma voor leerlingen in het basisonderwijs afgerond. Dit project, dat in de Achterhoek plaatsvond, kon eveneens rekenen op financiële steun van de Provincie Gelderland. Naast het lesprogramma is ook een speciale website opgezet De Provincie Overijssel, op haar beurt, gaf financiële steun aan de energie die de vereniging stopte in de opzet van beroepsoriëntatieprogramma s voor jongeren in de regio IJssel-Vecht en Deventer. Gastles bij het Pius X College in Rijssen 101 gastlessen

10 18 - Vitaliteit en inzetbaarheid 19 - Vitaliteit en inzetbaarheid Vitaliteit en inzetbaarheid In 2009 is het project Vitale medewerkers in een vitale sector gestart. Doel is de vergroting van de bewustwording van het belang van integraal gezondheidsbeleid als onderdeel van HRM-beleid. Een zogenaamd 7-stappenplan wordt hierbij gehanteerd, waarbij na voorlichting, bewustwording en het creëren van draagvlak, ook een meting onder medewerkers plaatsvindt. Sinds de start zijn alle leden geïnformeerd over het project en hebben 84 instellingen deelgenomen aan één of meerdere van de activiteiten die vanuit dit project werden georganiseerd. In 2012 hebben 4 instellingen de meting VitaliteitsMonitor uitgevoerd en in totaal zijn vragenlijsten uitgezet. Het aantal instellingen dat de Werkvermogensmonitor toepast Hoe houdt u een laag ziekteverzuim? blijft helaas achter met de verwachting in Instrumenten als de businesscase Vitaliteit, het Vitaliteitsgesprek en de Vitaliteitspitch zijn gereed en werden tijdens de uitreiking van de Energiek Award 2012 in december gepresenteerd. Inmiddels zijn 15 leden bezig Integraal Gezondheidsmanagement te implementeren; de gouden aanpak. De zilveren aanpak; het gebruiken van metingen tot het bepalen van activiteiten, wordt door 20 leden toegepast. Andere instellingen zijn op meer ad hoc basis via losse activiteiten met het thema vitaliteit aan de slag. Dit geldt als de bronzen aanpak. Bij de uitvoering van dit project zijn nauwe samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met PreventNed, Intend, Menzis, Agis en Salland Verzekeringen. Het project, dat aanvankelijk in december 2012 Hoe bespaart u geld met zou worden afgerond, is met instemming van het Ministerie van VWS met vitaliteit? 6 maanden verlengd. Arbo- en verzuimnetwerken De vereniging biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd, waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden onderzocht worden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. Naast het arbonetwerk is ook een netwerk voor verzuimcoördinatoren opgezet. Dit netwerk heeft een meer operationeel karakter en overlegt over een goede invulling van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Poortwachter en over de invulling van een verantwoord verzuimbeleid bij instellingen. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. Tijdens de netwerkbijeenkomsten worden regelmatig externe sprekers uitgenodigd om kennis met de coördinatoren te delen. In 2012 zijn 3 studiemiddagen georganiseerd. Met name werd aandacht geschonken aan de wijze waarop instellingen die hebben gekozen voor Eigen Risicodragerschap WGA, daar op een goede wijze invulling aan kunnen geven. Hoe blijft uw personeel vitaal? Doe de vitaliteitspitch Test in 5 minuten uw vitaliteitskennis: De vereniging heeft de afgelopen jaren de deelname aan de collectiviteiten met ziektekostenverzekeraars Agis, Menzis en Salland verzekeringen sterk zien toenemen. Inmiddels profiteren zo n medewerkers en hun familieleden van de voordelen van deze mantels, terwijl de werkgever extra financiële ruimte krijgt om activiteiten gericht op vitaliteit en inzetbaarheid te vergroten. De netwerkbijeenkomsten werden goed bezocht; 39 instellingen namen actief deel. Een extra bijeenkomst over de wijzigingen in de ziektewet trok 25 deelnemers. Dit vormde de reden om de sessie herhalen. De 2e bijeenkomst trok 44 deelnemers, reden voor een reprise. De 3e bijeenkomst trok 51 deelnemers. 120 deelnemers studiemiddagen herziening ziektewet

11 20 - Vitaliteit en inzetbaarheid 21 - Vitaliteit en inzetbaarheid Gezond & Zeker De aanpak van arbo-risico s samenhangend met fysieke belasting en agressie gelden al jarenlang als belangrijkste speerpunt voor de sector zorg en welzijn. In het kader van het Gezond & Zeker project, dat hiervoor landelijk - onder verantwoordelijkheid van RegioPlus - is ingericht, wordt over dit onderwerp kennis verzameld en verspreid. WGV Zorg en Welzijn is op haar beurt een belangrijke schakel in de verdere verspreiding van materiaal binnen de regio en zoekt verbinding met het onderwijsveld. Daarbij gaat het om de vraag of de nieuwe hulpmiddelen of methoden en technieken ook in beroepsonderwijs worden opgepakt en in lesprogramma s worden verwerkt. Samen met het expertisecentrum Veilige Publieke Taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werden in Apeldoorn en Enschede filmvertoningen georganiseerd van de film Doodslag voor 123 medewerkers van ambulancediensten, politie, GGZinstellingen en ziekenhuizen. Doel was bewustwording stimuleren en uitwisseling tussen sectoren bewerkstelligen. Aan de landelijke Gezond & Zeker kennisdagen (tweedaagse beurs met vele workshops en trainingen) namen 245 personen uit het werkgebied van de vereniging deel. Dat is een meer dan evenredig aandeel in het landelijke totaal van zo n deelnemers. De regio is met ergo- en agressiecoaches overigens ook goed vertegenwoordigd in de database van Gezond & Zeker, waarmee duidelijk is dat de vereniging haar rol op dit punt goed speelt. Goed werkgeverschap De vereniging streeft naar een positief beeld van de wijze waarop de sector haar werkgeversrol invult en wil een hoge beroepstrots onder medewerkers bereiken. Huidige medewerkers zijn goede ambassadeurs voor de sector en hun organisatie. Instellingsbeleid en sectorbeleid zullen elkaar op het punt van beeldvorming en imago moeten versterken. Lidinstellingen worden gestimuleerd invulling te geven aan Goed Werkgeverschap. Daarin past ook de uitgave van het jaarlijkse ZorgMagazine door WGV Zorg en Welzijn. Dit magazine wordt uitgegeven en gratis verspreid onder personeel van instellingen en de studenten zorg en welzijn. Thema van het ZorgMagazine was Nieuw! In zorg en welzijn. In het magazine werden bijdragen verwerkt van 70 instellingen. Een onderzoek onder lezers wees uit dat het ZorgMagazine met enthousiasme wordt ontvangen en de verhalen en interviews gewaardeerd worden. Een andere uitingsvorm is de betrokkenheid bij de organisatie van verkiezing en uitreiking van de Beste Werkgever Award in Oost-Nederland. In de categorie nonprofit ging de prijs dit jaar naar een zorginstelling: TriviumMeulenbeltZorg (zie pagina 6). Tenslotte heeft de vereniging ook zelf, samen met Salland Verzekeringen, een prijs ingesteld: de Energiek Award, voor de zorg of welzijnsinstelling die vitaliteitsbeleid in de ogen van de jury het best handen en voeten geeft. 70 De Energiek Award 2012 ging naar AriënsZorgpalet. ledenbijdragen ZorgMagazine De Energiek Award 2012 ging naar AriënsZorgpalet

12 22 - Anders werken, effectiever werken 23 - Anders werken, effectiever werken Anders werken, effectiever werken Onder de programmalijn anders werken, effectiever werken, zijn activiteiten geschaard die ertoe moeten bijdragen dat de personeelsbehoefte van de sector wordt afgeremd, of op een andere wijze wordt ingevuld dan gebruikelijk. Het begrip efficiency sluit daar minder goed bij aan. Het gaat niet zozeer om de kosten, maar om het slimmer organiseren. Hierdoor worden medewerkers minder belast en wordt door sociale en technologische innovatie gezocht naar mogelijkheden voor vergroting van de zelfredzaamheid en zelfsturing. Innovatienetwerken Sociale en technologische innovatie liggen vaak in elkaars verlengde. Voor de invoering van nieuwe technologie is het noodzakelijk dat daarvoor zowel professionals als patiënten/cliënten overtuigd zijn van de (meer)waarde ervan. Over het algemeen wordt te weinig aandacht geschonken aan deze voorwaarde voor een succesvolle implementatie. Het creëren van een op innovatie gericht klimaat kan feitelijk gezien worden als een vorm van sociale innovatie. De vereniging speelt op dit vlak een rol door partijen te verbinden en te zoeken naar thema s die bij meerdere instellingen actueel zijn. Door deze organisaties met elkaar in contact te brengen en te koppelen aan de producten/ diensten van externe partijen wordt samenwerking gestimuleerd en ontstaat ruimte voor onderlinge kruisbestuiving. Tegelijkertijd kan dit leiden tot meer massa en daarmee tot een scherpere prijsstelling. De activiteiten op dit vlak zijn breed en divers. Zo werd samen met Saxion een netwerk in de VVT-sector gestart rondom het thema gezondheid 2.0. Tijdens netwerkbijeenkomsten over het nieuwe werken en toekomstige competentieprofielen is gepoogd maatschappelijke en technologische ontwikkelingen te duiden en te vertalen naar de praktijk in de sector. In de contacten met provincies en onderwijsinstellingen is gepleit voor een op de sector toegespitste Human Capital Agenda Health & Sciences. Aandacht voor acceptatie en implementatie zijn in de ogen van de vereniging belangrijke voorwaarden voor succesvolle innovaties in de sector. Regiopool In 2012 is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de vorming van een regiopool. Zo n pool kan instellingen meer mogelijkheden bieden om fluctuaties in de personeelsbehoefte op te vangen en medewerkers meer flexibiliteit bieden. Onderzocht werd of zo n poolconstructie meerwaarde heeft en welk operationeel model gebruikt kan worden bij de inrichting ervan. De conclusie was echter dat een centrale sturing en organisatie nauwelijks voordelen biedt. Aan het beheer van zo n pool kleven zekere risico s die instellingen liever niet onderling delen. In plaats daarvan kiest men er eerder voor een externe partner te zoeken, waarmee afspraken worden gemaakt. Daarnaast kiezen instellingen ervoor om hun flexibele schil over meerdere locaties heen te organiseren, waarmee eveneens sprake lijkt van een regiopool. De zoektocht naar een bruikbaar alternatief maakte duidelijk dat zelfroostering van medewerkers en de mogelijkheid om via een app een dienst uit te zetten grote Meedoen meewerken De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zal de komende jaren verder toenemen. De arbeidsreserve beschikt veelal niet over de juiste opleidingen of capaciteiten. Een mogelijke oplossing ligt in een andere organisatie van het werk. Daartoe is samenwerking gezocht met SW-bedrijven. Dit nadat een eerste verkenning van de raakvlakken en mogelijkheden met Sallcon en Delta positieve resultaten opleverden. Juist waar het gaat om job-carving en het realiseren van kostenbesparingen door het anders inregelen van werk hebben deze organisaties de nodige ervaring opgedaan. Tijdens een gezamenlijk georganiseerd symposium werden best practises getoond en werden afspraken gemaakt over een bredere uitrol. Ook andere Symposium Meedoen meewerken SW-bedrijven in de regio zijn hierop inmiddels aangehaakt. Met name instellingen in de GGZ, de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg hebben reeds de nodige verbindingen met SW-bedrijven. Deze instellingen hebben ook belang bij het creëren van meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor hun cliëntengroep. Deelname aan het arbeidsproces is voor cliënten/bewoners van deze organisaties van groot belang. Bezigheidsactivering, arbeidsrehabilitatie en toeleiding moeten bijdragen aan herstel en genezing, deelname aan het maatschappelijk verkeer en mogelijk ook de (hernieuwde) inschakeling in het arbeidsproces. Voor de VVT-sector en de algemene ziekenhuizen geldt dat veel minder. mogelijkheden biedt. Veel medewerkers zijn bereid op Inmiddels zijn afspraken gemaakt met Flexzorg waardoor andere afdelingen of locaties van hun huidige werkgever leden tegen een aantrekkelijk tarief gebruik kunnen maken extra diensten te draaien. Ook zijn velen geïnteresseerd om van deze functionaliteit. Daarnaast legt de vereniging waar bij andere werkgevers ervaring op te doen. Het interne nodig verbindingen met externe dienstverleners, die een potentieel wordt daarmee beter benut, terwijl medewerkers ook de kans krijgen zich breder te bekwamen. de kosten voor een flexibele schil aantrekkelijk aanbod kunnen neerleggen. Hierdoor worden teruggedrongen. Foto: Sallcon

13 24 - Anders werken, effectiever werken 25 - Anders werken, effectiever werken Werk en mantelzorg De verschuiving van professionele zorg naar zelfzorg en mantelzorg leidt tot een toenemend beroep op mensen om in hun eigen familie en sociale netwerk een deel van de zorg- en hulpvraag op te vangen. 1 op de 8 Nederlanders is mantelzorger. Onder werknemers in de sector zorg en welzijn is dat aandeel veel hoger (naar schatting 1 op de 3 tot 4), terwijl naar schatting 25% van het ziekteverzuim gekoppeld kan worden aan overbelasting van medewerkers als gevolg van mantelzorgtaken. Het is daarmee in het belang van werkgevers om in hun HRM-beleid aandacht te schenken aan de combinatie werk-privé en mogelijke overbelasting van medewerkers als gevolg van mantelzorg. De vereniging wilde een groot project starten gericht op het stimuleren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij zorg- en welzijnsinstellingen. Doordat hiervoor geen subsidie kon worden verkregen, zijn de doelstellingen in aard en omvang teruggebracht. Toch wordt op vele manieren aandacht gevraagd voor het thema mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De vereniging stimuleert instellingen het Mezzo keurmerk Mantelzorgvriendelijke organisatie te behalen en daarmee ook deze oorzaak van ziekteverzuim aan te pakken. Tegelijkertijd geeft zo n keurmerk een belangrijk signaal af naar werknemers en sollicitanten: hier is sprake van een goede werkgever, die aandacht schenkt aan medewerkers. Naast WGV Zorg en Welzijn, hebben begin 2012 Carintreggeland en Aveleijn de erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie ontvangen. Menzis heeft een deel van de investering op zich genomen. De landelijke Stichting Werk en Mantelzorg heeft mogelijk gemaakt dat ruim 20 organisaties een mantelzorgscan konden laten uitvoeren en een eerste stap zetten naar een mantelzorgvriendelijke organisatie. Aan het einde van 2012 zijn Carintreggeland, Livio, Sensire, Fatima Zorg en Medisch Spectrum Twente aan de slag gegaan met het thema om de erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie te gaan halen of om het beleid verder te integreren binnen hun organisatie. Personele snelweg De meer ketengerichte benadering vraagt ontschotting tussen domeinen en organisaties. Om deze ontschotting te bevorderen en medewerkers in staat te stellen kennis te nemen van ontwikkelingen in instellingen of werkvelden, is personele uitwisseling van belang. Daarbij hoeft het niet te gaan om het uitzetten van carrièrepaden over instellingen heen, maar kan ook sprake zijn van een tijdelijke detachering of onderlinge roulatie van medewerkers. De vereniging is in 2012 aan de slag gegaan met een personele snelweg. Daarbij gaat het om het creëren van een set van afspraken tussen een aantal werkgevers, die medewerkers de kans bieden om, met behoud van hun rechten, zonder bijkomende kosten/baten, gedurende een bepaalde periode van baan te ruilen met een collega bij een andere werkgever. Dit thema is in de regio Twente opgepakt en heeft geleid tot een initiatief waaraan in totaal 17 organisaties deelnemen. Bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn voor uitwisselingsprogramma s tussen instellingen. Instellingen in de sector jeugdzorg en welzijn hebben aangegeven hieraan concrete behoefte te hebben. Dit heeft eind 2012 geleid tot de start van de proeftuin jeugdzorg, met een looptijd van 2 jaar. 17 deelnemers proeftuin jeugdzorg

14 26 - Ledenoverzicht AB Hulp Twente Accare Alifa All Care Twente Ambiq Ambulance Oost ASCON ARBE Dienstverlening B.V. Archiatros AriënsZorgpalet Audiologisch Centrum Twente (Pento) Autismehuis Aveleijn Azora Baalderborg Groep Berkumstede Bevolkingsonderzoek Oost Braams&Partners B.V. Bruggerbosch BTKzorg Bureau Jeugdzorg Overijssel Caransscoop Careaz Carintreggeland CHPA Connexxion Ambulancezorg Cura Twente Dagwaarneming Enschede (VDHE) De Hofstee De Lichtenvoorde De Parabool De Posten, Zorgcentrum De Scholtenhof De Seizoenen De Trans De Twentse Zorgcentra De Vogellanden De Vriezenhof t Dijkhuis Dimence Dost Thuiszorg Driezorg Estinea Fatima Zorg Fokus FPC Oldenkotte FPC Veldzicht Frion Friso Gezondheidscentrum Hasseler Es GGD IJsselland GGD Twente GGNet GGZon HDT-Oost s Heeren Loo, regio Apeldoorn Herfstzon Horizon Jeugdzorg en Onderwijs Huisartsenpost Hengelo Huize Dahme Humanitas DMH Humanitas Onder Dak Twente Icare Ijsselheem InteraktContour Jarabee Kadera, aanpak huiselijk geweld Karakter KinderThuisZorg Koninklijke Kentalis Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek Laboratorium Pathologie Oost Nederland Livio LSG-Rentray Almelo Maatschappelijk Werk Noordwest-Twente Markenheem Mediant, geestelijke gezondheidszorg Medisch Spectrum Twente Medlon BV Medrie MEE IJsseloevers MEE Twente MEE Veluwe Naviva Kraamzorg Olcea, Multiculturele Zorg Philadelphia Zorg & Wonen regio Oost Philadelphia Zorg & Wonen regio Zwolle Praktijk Stribos Pro Juventus Promens Care PsyQ Enschede RIBW Groep Overijssel RISO Riwis Zorg & Welzijn Roessingh, Centrum voor revalidatie ROSET Twente SEIN Saxenburgh Groep SDH Stedendriehoek Sensire SHO Centra voor medische diagnostiek Siza SKB (Streekziekenhuis Koningin Beatrix) Slingeland Ziekenhuis Spataderkliniek Enschede Step up now Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede Haaksbergen Stichting Sprank Stichting Zonnewoud STMG Sutfene TACTUS Thoon TMZ (TriviumMeulenbeltZorg) Trajectum Trias Jeugdhulp Trimenzo TSN Thuiszorg Viattence VIT-hulp bij mantelzorg VVT Zorgverleners WijZ WOOD ZGT Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht ZorgAccent ZORGassist Zorgburo Maatwerk Zorgcombinatie Noorderboog Zorgerf D n Aoverstep Zorgfederatie Oldenzaal Zorggroep Manna Zorggroep Oude en Nieuwe Land Zorggroep Raalte Zorggroep Sint Maarten Zorggroep Solis Zorgspectrum Het Zand Zorgverlening Twente Zorgvilla s Twente Zozijn *Dit overzicht is van 21 mei Kijk voor een actueel overzicht op

15 WGV Zorg en Welzijn WGV Zorg en Welzijn is opgericht door regionale zorg- en welzijnsinstellingen. De vereniging richt zich op personeelsvoorziening en arbeidsmarktbeleid van de sector. WGV Zorg en Welzijn rekent Twente, Achterhoek, IJssel-Vecht, Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe tot haar werkgebied. Bij de vereniging zijn 140 organisaties aangesloten. Altijd op de hoogte blijven? volg word lid van de groep: WGV Zorg en Welzijn meld u aan voor de nieuwsbrief: Zutphenseweg AH Deventer Tel:

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Alg verpleegkundige bereidheid volgen opl Obstetrie ZGT Parttime 3-3-2015

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Alg verpleegkundige bereidheid volgen opl Obstetrie ZGT Parttime 3-3-2015 22.510 22.509 22.497 22.518 22.408 22.302 22.517 22.514 22.512 22.511 22.507 22.506 22.502 22.500 22.499 22.498 22.496 22.495 Alg verpleegkundige bereidheid volgen opl Obstetrie ZGT Parttime 3-3-2015 O

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 21.982 Kinderverpleegkundigen KinderThuisZorg 21.980 Kinderverpleegkundigen KinderThuisZorg 21.979 Kinderverpleegkundigen KinderThuisZorg

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 23.063 Verzorgende IG/Verpleegkundige wijk Nijverdal Rivierenbuurt ZorgAccent Parttime 16-5-2015 23.062 Wijkverpleegkundige Nijverdal Rivierenbuurt

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 22.402 VERPLEEGKUNDIGEN, DOKTERSASSISTENTEN in Winterswijk SDH Stedendriehoek Parttime 8-2-2015 22.401 management assistent in Deventer 22.397

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 22.903 groepsleider OPB vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Ambiq Parttime 11-4-2015 22.955 Fysiotherapeut 22.954 Wijkverpleegkundige wijkteam Daarle 22.953 VERPLEEGKUNDIGE BESCHOUWEND

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband 22.124 Wijkcoach Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband 22.124 Wijkcoach Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband 22.145 Wijkverpleegkundige ZorgAccent 22.144 Projectleider Dagbesteding M/V In Enschede De Twentse Zorgcentra 22.143 Directiesecretaresse De Seizoenen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Zorg en welzijn. Plannen voor de Achterhoek

Arbeidsmarkt Zorg en welzijn. Plannen voor de Achterhoek Arbeidsmarkt Zorg en welzijn Plannen voor de Achterhoek 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programmalijn strategisch arbeidsmarktbeleid... 4 Arbeidsmarktverkenning... 4 Bewustwording noodzaak strategisch

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 21.677 Ambulant begeleiders MBO vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting ARBE dienstverlening Parttime 24-10-2014 21.675 Verpleegkundige 21.674 PMB, Anker, Harreveld, 32-36 uur per

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fysiotherapeut 24 uur, Losserhof De Twentse Zorgcentra Parttime 9-10-2014

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fysiotherapeut 24 uur, Losserhof De Twentse Zorgcentra Parttime 9-10-2014 vac nr 21.579 21.578 21.577 21.576 21.575 21.573 21.572 21.571 21.569 21.570 21.565 21.564 21.563 21.561 21.560 21.559 21.558 21.182 vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fysiotherapeut

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime 19-6-2013 Koninklijke Visio ZGT Dimence GGD Twente Fulltime 28-6-2013

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime 19-6-2013 Koninklijke Visio ZGT Dimence GGD Twente Fulltime 28-6-2013 vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 19.322 4 slaapwachten 8 uur RIBW Groep Overijssel Parttime 29-6-2013 19.328 Orthoptist/optometrist (2x) 16-32 uur Koninklijke Visio Parttime

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Fulltime

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Fulltime vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 21.293 MBB'er in de screening Bevolkingsonderzoek Oost 21.296 Wijkverpleegkundige Parttime 18-8-2014 21.295 Verpleegkundige afdeling Drienerveld

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 22.640 Psycholoog ( junior) Trajectum 22.639 BEGELEIDER C in Deventer De Noorderburg 22.638 GASTVROUW m/v in Deventer De Noorderburg 22.635

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 22.429 Inkoper in Zwolle Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 22.455 ONDERZOEKER Trajectum 22.454 GZ-psycholoog Tactus Verslavingszorg 22.450 Verzorgende

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 22.030 Maatschappelijk Werk Audiologisch Centrum Twente 22.016 Verzorgende IG De Posten 22.011 Pedagogisch medewerker (min 12- max 38) Autismehuis

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 23.144 Alg. Verpleegk. specialistische vervolgopl kinderverpleegk ZGT Parttime 8-5-2015 23.141 Verpleegkundige, Zorg Thuis Kampen 23.140 Verzorgende

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 22.083 Logopedist ADC/Zorg in Enschede vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Koninklijke Kentalis Parttime 19-12-2014 22.078 Planner 22.076 Ergotherapeut 22.075 2 Verzorgenden

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Receptionise/telefoniste Zorgspectrum Het Zand Parttime

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Receptionise/telefoniste Zorgspectrum Het Zand Parttime 22.320 22.321 22.352 22.350 22.349 22.348 22.347 22.346 22.345 22.344 22.343 22.340 22.335 22.128 22.042 22.332 22.331 22.329 Receptionise/telefoniste Zorgspectrum Het Zand Parttime 30-1-2015 Medewerker

Nadere informatie

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16.

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16. Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2 In deze nieuwsbrief: Open Dag van Zorg en Welzijn: een mooie en succesvolle dag! Nieuw! Het ZorgpleinNoord Magazine Leergang Arbeidsrecht op herhaling Voorlichting

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fulltime 29-8-2014 Parttime 2-9-2014 Parttime 18-8-2014

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fulltime 29-8-2014 Parttime 2-9-2014 Parttime 18-8-2014 vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 21.311 Pedagogisch Medewerker A m/v, 36 uur per week Horizon Jeugdzorg en Onderwijs Fulltime 17-8-2014 21.306 Wijkverpleegkundige Hardenberg

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 23.266 Persoonlijk begeleider 16 uur per week, Rondweg 44C De Twentse Zorgcentra 23.265 Coördinator Welzijn & Activering (ambulante thuisbeg.

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie IJssel-Vecht Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 22.577 Logopedist in Almelo vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Koninklijke Kentalis Parttime 4-3-2015 22.575 HBO Wijkverpleegkundigen 22.571 Twee verzorgenden IG Almelo, wijkteam

Nadere informatie

WGV Zorg en Welzijn. Werkplan 2015. Samen naar een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. www.wgvzorgenwelzijn.

WGV Zorg en Welzijn. Werkplan 2015. Samen naar een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. www.wgvzorgenwelzijn. WGV Zorg en Welzijn Werkplan 2015 Samen naar een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn www.wgvzorgenwelzijn.nl WGV Zorg en Welzijn WGV Zorg en Welzijn bundelt de krachten van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Werkplan 2013 WGV Zorg en Welzijn 2

Inhoudsopgave. Werkplan 2013 WGV Zorg en Welzijn 2 Werkplan 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Programmalijn strategisch arbeidsmarktbeleid... 6 Afstemming en samenwerking... 6 Arbeidsmarktonderzoek... 7 Strategische Personeelsplanning en strategisch

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting BEGELEIDER in Rekken Trajectum Parttime

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting BEGELEIDER in Rekken Trajectum Parttime 21.899 21.898 21.895 21.894 21.889 21.887 21.891 21.890 21.886 21.885 21.884 21.883 21.882 21.881 21.878 21.875 21.901 21.874 21.873 21.872 21.871 21.869 21.868 BEGELEIDER in Rekken Trajectum Parttime

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

vac nr 23.309 Begeleider wonen, Eikenlaan 1, 20 uur per week vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vac nr 23.309 Begeleider wonen, Eikenlaan 1, 20 uur per week vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 23.309 Begeleider wonen, Eikenlaan 1, 20 uur per week vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting De Twentse Zorgcentra Parttime 22-5-2015 23.308 Begeleider wonen, 16 uur per week, Eikenlaan

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Achterhoek

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Achterhoek Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Achterhoek Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Verpleegkundigen in Deventer Zorggroep Solis Parttime 1-12-2014

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Verpleegkundigen in Deventer Zorggroep Solis Parttime 1-12-2014 vac nr 21.638 21.636 21.635 21.634 21.633 21.631 21.630 21.626 21.624 21.622 21.621 21.617 21.614 21.613 21.611 21.606 21.602 21.601 vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Verpleegkundigen

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 21.545 Verpleegkundige vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Mediant geestelijke gezondheidszorg Parttime 4-10-2014 21.544 Secretaresse (gemiddeld 32 upw) 21.543 Wijkverpleegkundige,

Nadere informatie

Koersvast laveren Strategisch beleidsplan WGV Zorg en Welzijn

Koersvast laveren Strategisch beleidsplan WGV Zorg en Welzijn Koersvast laveren Strategisch beleidsplan WGV Zorg en Welzijn 2017-2020 1/6 De context De economie herstelt, de werkgelegenheid groeit weer. De Nederlandse arbeidsmarkt verandert in een rap tempo. De sector

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Werkplan 2012 WGV Zorg en Welzijn 2

Inhoudsopgave. Werkplan 2012 WGV Zorg en Welzijn 2 Werkplan 2012 Inhoudsopgave 1. Programmalijn strategie en beleidsontwikkeling... 4 Arbeidsmarktverkenning... 4 Bewustwording noodzaak strategisch HRM-beleid... 4 Regionale afstemming en samenwerking...

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Oproepkracht

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Oproepkracht vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 21.265 Wijkverpleegkundige, Rijssen 21.264 Verzorgende plus 21.263 GZ-Psycholoog of Klinisch Psycholoog Parttime 9-8-2014 21.262 Sociaal Psychiatrisch

Nadere informatie

vac nr Vacature titel Organisatienaam Dienstvb. Sluit dd verpleegkundige rrc ( revalidatie) Sutfene Part time zorgmedewerkers

vac nr Vacature titel Organisatienaam Dienstvb. Sluit dd verpleegkundige rrc ( revalidatie) Sutfene Part time zorgmedewerkers vac nr Vacature titel Organisatienaam Dienstvb. Sluit dd 26940 verpleegkundige rrc ( revalidatie) Sutfene Part time 01-03-2016 26939 zorgmedewerkers in de zomer, deventer Zorggroep Solis Part time 02-04-2016

Nadere informatie

vac nr Praktijkconsulent vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Medrie Parttime

vac nr Praktijkconsulent vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Medrie Parttime vac nr 22.696 Praktijkconsulent vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Medrie Parttime 19-3-2015 22.695 Verpleegkundig Specialist in opleiding, Cluster Jeugd 22.694 Vakantiekrachten gezocht!

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 21.410 Verpleegkundige vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Carintreggeland Parttime 12-9-2014 21.409 Clientadviseur 21.405 VERPLEEGKUNDIGE IN DE WIJKZORG, in Laren/Lochem 21.404

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband 21.937 Psychiatrisch verpleegkundige nachtdienst in Almelo Dimence 21.936 Teamleider 21.855 VERPLEEGK. WIJKZORG, wijkteam Zuiderenk in Lochem 21.934

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2016 Twente Trends in zorg en welzijn Minder zelfstandigenbanen 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal zzp ers groeide jarenlang, maar is het laatste

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Meedoen, meewerken

Resultaten onderzoek Meedoen, meewerken Resultaten onderzoek Meedoen, meewerken In de maand juni 2012 heeft WGV Zorg en Welzijn in het kader van de start van het project Meedoen, meewerken een onderzoek uitgezet onder haar leden met als doel

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fulltime Parttime Parttime

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fulltime Parttime Parttime vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 21.239 Coördinator gebouw en techniek, De Twentse Zorgcentra Fulltime 9-8-2014 21.238 Verzorgende IG Viattence Parttime 23-7-2014 21.236 Verpleegkundigen

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 22.899 VERPLEEGK. THUISZORG bij wijkteam Bergh 1 in Beek en Loerbeek Sensire Parttime 1-7-2015 22.898 Vakantiekracht in Eefde 22.897 VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Werkplan 2017 Regionale invulling Zowelwerk

Werkplan 2017 Regionale invulling Zowelwerk Werkplan 2017 Regionale invulling Zowelwerk 1 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn is ten opzichte van een aantal jaren geleden drastisch veranderd. Na jaren van krimp, toont de arbeidsmarkt tekenen van herstel.

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 21.804 Begeleider wonen 28 uur De Twentse Zorgcentra 21.802 Hoofdbehandelaar GZ-psycholoog verpl.k. Specialist Mediant geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime 16-4-2014

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime 16-4-2014 vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 20.570 Verzorgende IG Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 20.569 Verpleegkundige Parttime 11-4-2014 20.568 2 VERZORGENDEN IG, DEDEMSVAART Baalderborg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt

Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Preambule Onverminderd het bepaalde in de statuten van de Vereniging beoogt het huishoudelijk reglement nadere regelingen te treffen voor die

Nadere informatie

Leiderschap met ambitie. Leergang voor leidinggevenden. Jaarbeeld 2012 ImaGO

Leiderschap met ambitie. Leergang voor leidinggevenden. Jaarbeeld 2012 ImaGO Leiderschap met ambitie Leergang voor leidinggevenden Jaarbeeld 2012 ImaGO 13-11-12 13:58 Feiten en cijfers Aantal aangesloten organisaties Nieuw aangesloten organisaties in 2012 Aantal teruggetrokken

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 21.692 Woonbegeleider (VIG) vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Zorgspectrum Het Zand Parttime 24-10-2014 21.739 Ergotherapeut 21.738 Verpleegkundige specifieke thuiszorg (HBO-V)

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 21.771 Verzorgende 3 IG (Nachtdienst) vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Zorgfederatie Oldenzaal Parttime 7-11-2014 21.770 Begeleiders 3 vacatures van 24 uur per week 21.768

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 22.753 Procesontwikkelaar en beheerder vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Sensire Parttime 30-3-2015 22.752 Persoonlijk begeleider (2 vacatures) in Rekken 22.751 Medewerker

Nadere informatie

Jaarverslag WGV Zorg en Welzijn 2011

Jaarverslag WGV Zorg en Welzijn 2011 Jaarverslag WGV Zorg en Welzijn 2011 Open Dag van de Zorg 4 Mantelzorgvriendelijk beleid 10 Symposium agressie 11 Voorwoord Veel van wat in deze krant beschreven wordt, lijkt lang geleden. De focus is

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 22.175 KLACHTENCOMMISSARIS Gemeente Enschede 22.174 Psychiater Mediant geestelijke gezondheidszorg 22.172 Adviseur HR Carintreggeland 22.171

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland kennismakelaar voor zorg en welzijn in Oost-Nederland 2 De vereniging De vereniging De Werkgeversvereniging

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs HBO SIGRA MBO Inleiding TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Voor u ligt het Jaarplan

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Zorg en welzijn. Plannen voor Noordwest-Veluwe

Arbeidsmarkt Zorg en welzijn. Plannen voor Noordwest-Veluwe Arbeidsmarkt Zorg en welzijn Plannen voor Noordwest-Veluwe 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programmalijn strategisch arbeidsmarktbeleid... 4 Arbeidsmarktverkenning... 4 Bewustwording noodzaak strategisch

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

vac nr vacature titel Organisatienaam Dienstverb and

vac nr vacature titel Organisatienaam Dienstverb and vac nr vacature titel Organisatienaam Dienstverb and sluiting 25271 15.174 gezinshulpverlener, hulp aan huis, tussen de 24 en 28 uur per week (uren nader te bepade Twentse Zorgcentra Part time 08-07-2015

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fulltime Parttime

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Fulltime Parttime vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 21.072 Duale student MBRT (tweedejaars) ZGT Fulltime 20-7-2014 21.071 begeleiders Korsakov Parttime 8-7-2014 21.069 SYSTEEMBEHEERDER IN OMMEN

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Health Valley KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Ondernemers zien marktkansen en hebben vaak specifieke hoogwaardige kennis nodig om een product te ontwikkelen. Wetenschappers hebben

Nadere informatie

Passend Onderwijs. ROC van Twente en. Deltion College

Passend Onderwijs. ROC van Twente en. Deltion College Passend Onderwijs ROC van Twente en Deltion College ROC van Twente 18.924 studenten, voltijd en deeltijd (bo + vavo) Ruim 300 opleidingen 13 MBO Colleges; 13 onderwijsdirecteuren Hoofdlocatie: De Gieterij,

Nadere informatie

Werkplan 2011. Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland

Werkplan 2011. Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Werkplan 2011 Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Omgevingsanalyse 5 3. Regionaal arbeidsmarktbeleid 7 4. Regionale belangenbehartiging 11 5. Regionaal kenniscentrum

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Programma Kick-off 11 mei 2015

Programma Kick-off 11 mei 2015 WELKOM Programma Kick-off 11 mei 2015 Corrie Broks & Co; Toelichting kaarten; De route tot vandaag; Actieprogramma; De route na vandaag; Intentieverklaring. Toelichting Kaarten Waarom? Hoe te gebruiken?

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Oproepkracht Fulltime Oproepkracht #######

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Oproepkracht Fulltime Oproepkracht ####### vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 21.191 Directeur - Bestuurder SMD Enschede-Haaksbergen Parttime 12-8-2014 21.208 Begeleider in Opleiding De Seizoenen 21.207 heeft in de zomer

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting

vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting vac nr 22.817 Agogisch Werkbegeleider bij Het Have in Eefde vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Trajectum Parttime 30-3-2015 22.815 Verzorgende IG, Wilhelmina van Sonsbeeck, Zwolle

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Fulltime Oproepkracht

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime Fulltime Oproepkracht vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 20.953 Eerste verpleegkundige, Enschede Mediant geestelijke gezondheidszorg Parttime 12-6-2014 20.952 Psychodiagnostisch medewerker M/V, De

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN 19 september 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2009-2011. Investeren in menselijk kapitaal

Strategisch Beleidsplan 2009-2011. Investeren in menselijk kapitaal Strategisch Beleidsplan 2009-2011 Investeren in menselijk kapitaal 2 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2009-2011 Inleiding In december 2008 is de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland ontstaan uit

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Transvorm Michiel van den Heuvel 1 1. Inleiding In 2014 hebben we weer diverse activiteiten uitgevoerd in kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid. Niet

Nadere informatie

HET GELDERS ONDERWIJS MODEL

HET GELDERS ONDERWIJS MODEL HET GELDERS ONDERWIJS MODEL In dialoog over samen investeren in kwalificeren voor de toekomst! WZW, de werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsorganisaties in Gelderland, wil samen met al haar betrokken

Nadere informatie