BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN. Boogschieten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN. Boogschieten"

Transcriptie

1 BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN Boogschieten Eindhoven, 10 oktober 2014 Aan: Commissieleden boogschieten kring Kempenland. Betreft: Commissievergadering boogschieten. Geachte commissieleden, Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de commissievergadering op; Vrijdag 17 oktober 2014 in het gildehuis van het St. Jorisgilde aan de Boutenslaan in Stratum. Aanvang van de vergadering is uur. Agenda: 1: Terugblik op het schietseizoen : Kascontrole 3: Opvolging oud-raadsheer Jan Peeters 4: Verdeling werkzaamheden : Klassenindeling kruisboog : Voorstel toewijzing data en plaatsen kringcompetitie : Datum en opstellen uitnodiging voor de algemene Kruisboogvergadering 8: Opvolging van oud-federatielid Jan Peeters 9: Rondvraag Mede namens Jac Maas, Met vriendelijke groet, Ad van Dijck

2 BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN Boogschieten Notulen van de commissievergadering boogschieten die gehouden is op 17 oktober 2014 bij het St. Jorisgilde Stratum Eindhoven, 20 oktober 2014 Aanwezig: Jac Maas, Jan van de Vorst, Fred Kums, Frans Koolen, Jo van de Vorst, Cor Bunthof, Gerard Heesterbeek, Willem Kirchner en Ad van Dijck. Afwezig met kennisgeving: Jorg Vennix en René Smetsers. Op verzoek van René Smetsers, vertegenwoordiger van het handboogschieten, is Willem Kirchner zijn vervanger tijdens vergaderingen waarbij René moeilijk aanwezig kan zijn. 1. Opening om uur door secretaris Ad van Dijck met de Christelijke groet. Na deze opening wordt stilgestaan bij het overlijden van raadsheer Jan Peeters in het eerste weekend van april. Afgesproken wordt om bij de algemene kruisboogvergadering die volgende maand wordt gehouden, een minuut stilte voor Jan zal worden gehouden. 2. Terugblik schietjaar 2014 kruisboogschieten: Kringgildedag St. Jansgilde Soerendonk: In Soerendonk waren met redelijk goed weer 119 schut(s)ters bij het kruisboogschieten aanwezig. Er waren 135 mensen opgegeven. De wedstrijd verliep naar wens op het prachtig ruime wedstrijdterrein. Eén van de 12 schutsbomen vertoonde een mankement waardoor het plaatje moeilijk los kwam maar dat werd snel hersteld. Tegen de klok van uur was de wedstrijd afgelopen. Ook dit jaar is weer met de handboog op wip geschoten met 11 mensen uit Eindhoven en Reusel. Voor het vlakbaanschieten met de handboog melden zich 6 deelnemers waarvan vier uit Stratum. Kringcompetitie: Er waren dit jaar 166 deelnemers die één of meerdere keren mee schoten. Bij de eerste wedstrijd in Zeelst waren er 135 deelnemers, de andere wedstrijden werden steeds iets minder bezocht. We zijn ook dit jaar weer om uur begonnen en de wedstrijden waren allemaal mooi op tijd klaar. Problemen waren er ook. De B-klasse was iets te groot waardoor grote wachttijden ontstonden, o.a. in Gerwen waar geen mogelijkheid was om B-masten bij te zetten. Hier ontstaat dan snel meningsverschillen over een verleggen van de volgorde van schieten. Hier zullen we heel goed op moeten letten. In Zeelst en Steensel werden wel B-masten bijgezet waardoor we hier dat probleem niet hadden maar in Steensel bleken alle plaatjes 7 cm. in plaats van 8 cm. te zijn. De spillen waren ook wat minder dik maar het is niet volgens de regels en er kwamen dus aanmerkingen over. Ook in Stratum een probleem. Na een opmerking over de schiethoogte van de pijlen maakten enkele mensen zich behoorlijk kwaad. De pijl bleek na controle trouwens niet te hoog te gaan en de zaak werd gesust. Hier wordt afgesproken erg terughoudend te zijn met aanmerkingen onder het schieten. Vaak is het beter na de wedstrijd hier op terug te komen maar dit telt wel alleen als de veiligheid niet in het gedrang is. Er is nog een schildje voor het 2 e viertal van Duizel wat door Jac Maas wordt meegenomen om het aan Duizel te overhandigen. Voor het aanmoedigingsspeldje wat door Truus van Mierlo uit Soerendonk is gewonnen, zal Jan v/d Vorst een geschikte datum zoeken om dit te overhandigen. Verder zegt Ad dat hij graag ziet dat de prijzen terug geteld gaan worden.

3 Dat is wat eerlijker dan wat nu gebeurt omdat de ene keer de B-klasse en dan weer de A-klasse wat bevooroordeeld wordt. In principe zouden in de Ere-klasse dan ook een enkele 19er een prijs krijgen en in de andere klassen worden de prijzen naar ratio verdeeld zodat b.v de helft van de 16ers of 17ers prijs hebben. Nog steeds wordt gestreefd dat de helft van de deelnemers een prijs zal ontvangen. Terugblik schiet jaar 2014 handboogschieten: René Smetsers heeft een verslagje gemaakt van het schieten met de handboog op de kringgildedag wat door Willem Kirchner wordt aangevuld. Hier waren geen problemen al maakt men zich wat zorgen over enkele schutters die dit jaar niet meer mee konden doen doordat zij de bogen niet meer konden hanteren. Hierover komt de mededeling dat in de Baronie geprobeerd wordt de compoundbogen bij de gildes toe te laten. 3. Opvolging Jan Peeters: De functie van Raadsheer boogschieten kring Kempenland is vacant en Jac Maas, die al jaren samenwerkte met Jan Peeters bij de wedstrijden om het gemeenteschild in zijn woonplaats geeft te kennen de functie op zich te willen nemen, ook al volgt hier een deelname aan de federatiecommissie NBSF aan vast. Jac vindt echter wel dat er veranderingen moeten komen in de organisatie van de kringcompetitie. Hij heeft geen tijd om net als Jan Peeters alle vijf wedstrijden aanwezig te moeten zijn. Hij vind dat de commissieleden deze wedstrijden in toerbeurt kunnen leiden en dat de cijfers hierna naar Ad verstuurd kunnen worden voor verwerking. Ad zal in ieder geval zorg blijven dragen dat de lijsten van deelnemers en de schietkaarten bij het organiserend gilde aanwezig zijn en in het voorjaar kan dan een lijst gemaakt worden van commissieleden die een wedstrijd gaan leiden. Jac zal in ieder geval door de schietcommissie kandidaat gesteld worden en er zal in de aankondiging voor de algemene vergadering gevraagd worden naar eventuele andere kandidaten die de tijd krijgen zich aan te melden tot een week vóór die vergadering. 3. Kascontrole: De kaspapieren geven aan dat er over 2014 een bedrag van 46,50 is overgehouden. Het geld zal worden toegevoegd aan de rekening die Jan Peeters nog op de bank had. Daar is nu nog geen duidelijkheid over. 4. Invulling schietwedstrijden in 2015: Invulling Kringdag 2015 in Bergeijk: Voorbereidingsvergaderingen: Jac Maas, Frans Koolen en Fred Kums. Terreincontrole: Maas, Frans Koolen en Fred Kums. Invulling Kringcompetitie 2015: Alle commissieleden, samen met de organiserende gilden. 5. Klasseindeling kringcompetitie 2015: Klassenindeling Ere-, A- en B-klasse: Ad heeft de uitslagen van 2014 verwerkt in een lijst. Na een korte discussie wordt het voorstel aangenomen om in 2015 de Ere-klasse het gemiddelde vanaf 18,75 aan te houden en voor de A -klasse vanaf 17,00. Dat resulteert in de volgende indeling: Ere-klasse van: 18,75 t/m 20,00. Dat betekent 21 schut(s)ters. A-klasse van: 17,00 t/m 18,66. Dat betekent 56 schut(s)ters. B-klasse: t/m 16,75. Dat betekent ± 80 schut(s)ters De volgende gilden komen in 2014 in aanmerking voor het organiseren van een kringwedstrijd: St. Jansgilde Soerendonk 2011 St. Lambertusgilde M.Veldhoven 2011 St. Jorisgilde Bladel 2012 O.L.Vrouwegilde Eersel 2012 St. Jorisgilde Hapert 2012 St. Jansgilde Oerle 2012 St. Jorisgilde Stratum 2014

4 Hierbij wordt er nog eens op gewezen dat de eerstgenoemde niet automatisch het meeste recht heeft om een wedstrijd te kiezen. Dit zal altijd in goed overleg moeten gebeuren. Door de commissie zal in de algemene vergadering de volgende data in 2014 worden voorgesteld: 1e wedstrijd: 29 maart, (door vroege Pasen) 2e wedstrijd: 3 mei 3e wedstrijd: 5 juli 4e wedstrijd: 6 september (late schoolvakantie) 5e wedstrijd: 27 september 6. Datum algemene Boogschuttervergadering: In november is moeilijk een maandag te vinden voor de Algemene Boogschuttervergadering. Daarom wordt beslist dat de vergadering op donderdag 15 november 2014 in het gildehuis van St. Jorisgilde Stratum worden gehouden. Tel: of het secretariaat op De deelnemende gilden zullen voor deze vergadering een uitnodiging ontvangen en Ad zal hier een inleiding doen voor de herinnering aan Jan Peeters en enkele perikelen tijdens de voorbije kringcompetitie. 7. Opvolging Jan Peeters in federatiecommissie: Voor de federatiecommissie zal Jac Maas, indien hij tot de volgende kringraadsheer wordt gekozen, kandidaat laten stellen. Voor de kringcommissie is nu ook een vacature vrij voor het district West. Hiervoor zal in de algemene vergadering een oproep worden gedaan. 8. Rondvraag: Pijlhoogte: Zoals in de terugblik reeds vermeld ontstond door een opmerkingen van Jo van de Vorst tijdens de laatste kringwedstrijd in Stratum over de kracht van de boog van een schutter uit Reusel best wel een gespannen sfeertje. Woorden werden gemakkelijk uit hun verband worden gerukt en mensen die het niet aanging bemoeiden zich ermee. Na een discussie hierover leek het de vergadering het beste om bij het aanschouwen van welk probleem dan ook eerst met andere commissieleden te overleggen en als de veiligheid het toelaat pas na het schieten met de betreffende persoon in contact te treden. Prijzen afhalen: In de algemene vergadering zal elk gilde nog eens gevraagd worden om te zorgen dat er bij de prijsuitreiking iemand aanwezig is de prijzen mee te nemen. Soms is het ondoenlijk voor het organiserend gilde de prijzen nog na te brengen. 9. Sluiting: Niets meer ter tafel komend sluit Ad de vergadering af met de Christelijke Groet, bedankt ieder voor hun inbreng en wenst allen een goede thuiskomst. Notulist: Ad van Dijck.

5 Beste mensen, Hieronder een uitnodiging voor de algemene vergadering voor de kringcompetitie Zoals veel mensen al in de wandelgangen gehoord zullen hebben heeft de commissie boogschieten van onze kring een kandidaat om de functie van Jan Peeters over te nemen. De commissie heeft er voor gekozen om de naam nog niet wereldkundig te maken maar nodigt ook u uit een kandidaat voor Raadsheer boogschieten in te brengen. Wel willen wij tot uiterlijk een week vóór de vergadering de naam van een kandidaat weten en dit kunt u bij mij melden op telefoonnummer of per mail: Verder wilden wij deze algemene vergadering een maand vervroegen naar een maandag in november. Dit om onze data bekend te hebben bij de andere vrije wedstrijden. De maandag is niet gelukt en dat is de reden dat de vergadering nu gehouden zal worden op DONDERDAG 13 november. Hopelijk kunnen wij u daar ontmoeten. Namens de commissie, Ad van Dijck.

6 BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN Sectie boogschieten Uitnodiging bijwonen van de Algemene Boogschuttervergadering t.a.v. kringcompetitie 2015 Eindhoven, 21 oktober 2014 Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene boogschutters vergadering op: Donderdag 13 november 2014 aanvang UUR in het gildecentrum van het St. Jorisgilde Stratum aan de Boutenslaan 159a in Eindhoven. Tel: Agenda: 1: Opening 2: Opvolging Jan Peeters 3: Terugblik 2014, kringcompetitiewedstrijden en kringgildedag 4: Financieel verslag over : Toewijzing kringcompetitiewedstrijden en data : Handboogschieten 7: Rondvraag 8: Sluiting De volgende gilden komen in 2015 in aanmerking voor het organiseren van een kringwedstrijd: St. Jansgilde Soerendonk 2011 St. Lambertusgilde M.Veldhoven 2011 St. Jorisgilde Bladel 2012 O.L.Vrouwegilde Eersel 2012 St. Jorisgilde Hapert 2012 St. Jansgilde Oerle 2012 St. Jorisgilde Stratum 2014 Hierbij wordt er nog eens op gewezen dat de eerstgenoemde niet automatisch het meeste recht heeft om een wedstrijd te kiezen. Dit zal altijd in goed overleg moeten gebeuren. Door de commissie zal in de algemene vergadering de volgende data in 2015 worden voorgesteld: 1e wedstrijd: 29 maart, (door vroege Pasen) 2e wedstrijd: 3 mei 3e wedstrijd: 5 juli 4e wedstrijd: 6 september (late schoolvakantie) 5e wedstrijd: 27 september Bij problemen over de plaatsen of data zijn suggesties uiteraard altijd welkom! Namens de commissie, Ad van Dijck Tel:

7 BOND VAN SCHUTTERSGILDEN KRING KEMPENLAND AANGESLOTEN BIJ DE NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN Sectie Boogschieten Notulen van de jaarvergadering voor de kringcompetitie kruisboogschieten Op 13 november 2014 in het gildehuis van het St. Jorisgilde Stratum Eindhoven, 14 november 2014 Aanwezig: St. Jorisgilde Stratum, St. Catharinagilde Blortem, St. Jorisgilde Reusel, Gilde St. Jan Baptist Duizel, St. Jorisgilde Hapert, St. Luciagilde Steensel, St. Lambertusgilde Meerveldhoven, St. Jorisgilde Bladel, St. Caeciliagilde Veldhoven, Onze Lieve Vrouwegilde Eersel, St. Jorisgilde Bergeijk, St. Jorisgilde Gestel, St. Catharinagilde Son, St. Jansgilde Soerendonk, St. Jorisgilde Budel, St. Catharina-Barabaragilde Mierlo, Onze Lieve Vrouwegilde Zeelst, St. Catharinagilde Nuenen- Boord, Gilde St. Jan Baptist Oerle, Heilig Kruisgilde Gerwen, St. Annagilde Nuenen-dorp, St. Sebastiaangilde Mierlo. 1: Opening: Secretaris Ad van Dijck opent de vergadering met de Christelijke Groet en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij gaat in op het overlijden van oud-raadsheer Jan Peeters. Hij benoemt in het kort de inzet van Jan in deze schietcommissie voor het boogschieten in kring Kempenland waaronder ook onze kringcompetitie valt. Na een ogenblik stilte wordt overgegaan naar een benoeming van een nieuwe raadsheer. De schietcommissie heeft het liefst een kandidaat uit district West omdat daar de meeste boogschutters vandaan komen en ziet in de persoon van Jac Maas, ook van het St. Luciagilde uit Steensel een geschikte opvolger van Jan. Jac heeft al enige tijd met Jan samengewerkt en heeft op verzoek van Jan het begin van de competitie 2014 mede geleid. Uit de vergadering komen geen kandidaten en Jac wordt per acclamatie met algemene stemmen aangenomen als Raadsheer boogschieten van kring Kempenland. Ad geeft hierna het woord aan Jac, maar die heeft zich uiteraard niet voor kunnen bereiden waardoor het verder een wisselwerking wordt achter de bestuurstafel. Allereerst worden nog twee prijzen uitgereikt. Aan het St. Jansgilde Duizel wordt nog een 3 e prijs uitgereikt voor hun 2 e viertal en de aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt aan Truus van Mierlo van het St. Jansgilde uit Soerendonk. 2: Financieel verslag: Ad heeft de inkomsten en uigaven van dit jaar bijgehouden en zegt dat hij van Jan Peeters aan cashgeld 303,75 heeft overgenomen. Aan viertallen en wedstrijden in 2014 is 558,50 geïnd en voor het zilver is 512 uitgegeven. Ad heeft nu aan cashgeld 350,25 in huis. Jac zegt dat er nog een rekening bij Jan Peeters staat voor het vervangen van de wisselschilden. deze gelden worden naar een toekomstige penningmeester in deze schietcommissie overgebracht.

8 3: Terugblik van het jaar 2014: Er waren dit jaar 166 deelnemers die één of meerdere keren mee schoten. Bij de eerste wedstrijd in Zeelst waren er 135 deelnemers, de andere wedstrijden werden steeds iets minder bezocht. We zijn ook dit jaar weer om uur begonnen en de wedstrijden waren allemaal mooi op tijd klaar. Problemen waren er ook. De B-klasse was iets te groot waardoor grote wachttijden ontstonden, o.a. in Gerwen waar geen mogelijkheid was om B-masten bij te zetten. Hier ontstaat dan snel meningsverschillen over een verleggen van de volgorde van schieten. Hier zullen we heel goed op moeten letten. In Zeelst en Steensel werden wel B-masten bijgezet waardoor we hier dat probleem niet hadden maar in Steensel bleken alle plaatjes 7 cm. in plaats van 8 cm. te zijn. Ook in Stratum een probleem. Na een opmerking over de schiethoogte van de pijlen maakten enkele mensen zich behoorlijk kwaad. De pijl bleek na controle trouwens niet te hoog te gaan en de zaak werd gesust. In de commissie is afgesproken erg terughoudend te zijn met aanmerkingen onder het schieten. Vaak is het beter na de wedstrijd hier op terug te komen maar dit telt wel alleen als de veiligheid niet in het gedrang is. Al met al kan de commissie niet meer doen dan deze fouten toe te geven en hier ook lering uit te trekken. Kringgildedag bij het St. Jansgilde Soerendonk: In Soerendonk waren met redelijk goed weer 119 schut(s)ters bij het kruisboogschieten aanwezig. Er waren 135 mensen opgegeven. De wedstrijd verliep naar wens op het prachtig ruime wedstrijdterrein. Eén van de 12 schutsbomen vertoonde een mankement waardoor het plaatje moeilijk los kwam maar dat werd snel hersteld. Tegen de klok van uur was de wedstrijd afgelopen. Ook dit jaar is weer met de handboog op wip geschoten met 11 mensen uit Eindhoven en Reusel. Voor het vlakbaanschieten met de handboog hadden zich 6 deelnemers gemeld. 4: Toewijzing kringcompetitiewedstrijden en data 2015: Er was een pittige discussie nodig om tot de volgende indeling te komen: St. Jansgilde Soerendonk 29 maart St. Lambertusgilde Meerveldhoven 3 mei O.L.Vrouwegilde Eersel 21 juni St. Jorisgilde Bladel 6 september St. Jorisgilde Stratum 27 september In Meerveldhoven schiet het O.L,Vrouwegilde Zeelst in ieder geval het eerst om uur omdat zij in de kerk de meimaand gaan openen en op 21/6 (vaderdag) wordt de mogelijkheid geboden om zaterdags te schieten. Wel moet dit ten laatste tijdens de 2 e wedstrijd in Meerveldhoven aangemeld worden. Verder blijft de regel dat als iemand door welke reden erg vroeg moet schieten, hij dit op tijd bij secretaris Ad van Dijck aanmeld. Er zal dan getracht worden hen ook als eerste die zondag te laten schieten. Jac zegt dat, nu Jan Peeters is weggevallen geprobeerd zal worden de commissieleden per toerbeurt de wedstrijden te laten leiden. Ad zal zorgen dat de papieren en kaarten vooraf op het goede adres zijn en zal de cijfers na de wedstrijd zo snel mogelijk terug ontvangen om te verwerken. Het komend jaar zal een proefjaar worden en er zal zeker ruim voldoende mankracht vanuit de commissie aanwezig zijn.

9 5: Klassenindeling kringcompetitie 2014: De commissie heeft de uitslagen van 2014 verwerkt en besloten in 2015 voor de Ere-klasse het gemiddelde vanaf 18,75 aan te houden en voor de A -klasse vanaf 17,00. Dat resulteert in de volgende indeling: Ere-klasse van: 18,75 t/m 20,00. Dat betekent 21 schut(s)ters A-klasse van: 17,00 t/m 18,66. Dat betekent 56 schut(s)ters B-klasse t/m 16,75. 6: Handboogschieten: Door René Smetsers is over de kringgildedag 2014 een verslagje gemaakt en zegt hierin dat er zes mensen aanwezig waren bij het vlakbaanschieten. Bij het wipschieten waren in totaal elf mensen aanwezig wat een beetje tegenviel, maar dit onderdeel zal in 2015 in Bergeijk zeker een vervolg krijgen. Er waren voor het wipschieten twee schutsbomen beschikbaar, dat zal er volgend jaar denkelijk maar één worden. 7: Rondvraag: Frans Jansen van het St. Catharinagilde Blortem, vraagt of het mogelijk is een corps te vormen samen met het St. Jorisgilde Gestel. Zij lopen samen in de optocht en Frans zegt van het kringbestuur al toestemming te hebben, maar daar weet de commissie niets vanaf. Maandag 17/11 wordt de najaarsvergadering gehouden en daar zal Jac de vraag aan het kringbestuur stellen. Indien het kringbestuur goedkeuring heeft gegeven staat niets in de weg om deze twee gilden samen een corps te laten vormen. Gerard Heesterbeek, vraagt als commissielid of de gilden er zorg voor kunnen dragen dat de prijzen van hun gilde afgehaald kunnen worden. Vaak moeten de commissieleden en organiserende gilden veel moeite doen de prijzen op de goede adressen te krijgen. Voorgesteld wordt de niet afgehaalde prijzen door te schuiven naar de volgende schut(s)ters maar daar moet de commissie zich in het voorjaar eerst maar eens over buigen. Ad van Dijck, zegt in 2015 de prijzen iets anders te willen verdelen. Tot nu werden zoveel mogelijk de prijzen verdeeld om iedereen die b.v. 16 treffers had allemaal een prijs te geven. Zo kreeg de ene keer de B-klasse wat meer prijzen en de volgende keer de -klasse. De commissie wil de beschikbare prijzen nu verdelen naar het aantal deelnemers in de klasse. De B-klasse krijgt met terugtelling de helft van de prijzen en de andere helft wordt naar rato verdeeld door de Ere- en A-klasse. Dat wil wel zeggen dat soms de ene 16er in de B-klasse wel en de andere 16er geen prijs krijgt. 8. Sluiting: Niets meer ter tafel komend sluit Ad de vergadering af met de Christelijke Groet, bedankt ieder voor hun inbreng en wenst allen een goede thuiskomst. Notulist: Ad van Dijck. Tel:

10 ADRESSENLIJST KRINGCOMMISSIE PER 11/2014 West: Gerard Heesterbeek Mira AP Veldhoven Jac Maas Boterbocht BP Steensel Centrum: Ad van Dijck Bergen op Zoomstraat KG Eindhoven Jo v/d Vorst Patrijs LJ Veldhoven Noord: Cor Bunthof Mgr. Frenkenstraat RW Nuenen Jorg Vennix De Loo MP Mierlo Oost: G. Kums Prins Hendrikstraat BD Budel-Dorplein Jan van de Vorst Dorpsstraat 16a 6027 PG Soerendonk Zuid: Frans Koolen Looerheideweg TZ Bergeijk Handboog: René Smetsers St. Franciscusstraat Lommel Jac Maas is op 13/11 gekozen tot raadsheer boogschieten van kring Kempenland

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER

Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER Digitale versie (PDF) VAN DE VOORZITTER Op 21 maart vond in Middelbeers de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Ieder jaar een belangrijke bijeenkomst omdat dan op democratische

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort

Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort Notulen Algemene Ledenvergadering District Nijmegen van de KNBB Donderdag 10 december 2009 Café-Zaal Groentjes, Rijkevoort Aanwezige verenigingen: B.C.O.V., Breedeweg, de Corner, Carambole 83, St. Crispinus,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL 1 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie