Status: vastgesteld, instemming OR juli Moduleoverzichten minoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Status: vastgesteld, instemming OR juli 2014. Moduleoverzichten minoren"

Transcriptie

1 Moduleoverzichten minoren 1

2 Minor Accounting (AACC) Coördinator: T.J. Geersing (GRT) Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Portfolio en leertaak met Documentatie AACC1 5 Assessment T2 assessment BlackBoard AACC2 5 AACC3 5 Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Samenstelpraktijk Adviespraktijk Agrarisch Belastingrecht Extern financiële verslaggeving Agrarisch belastingrecht en adviespraktijk Zaalexamen, schriftelijk Zaalexamen, schriftelijk T1 T2 Externe financiële verslaglegging, H.J. Ots, Pearson, ISBN Belastingrecht voor Bachelors en Masters 2014/2015 Theorieboek ISBN Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering). Als specifieke toelating tot de minor verdient het aanbeveling dat de domeinmodule HLFM met goed gevolg is doorlopen. HBO niveau: Het verwerven, ordenen, verwerken en verstrekken van financiële informatie rond het kennisgebied Agrarische Accountancy. Assistent-accountant / assistent-controller / accountmanagers van banken Colleges en leertaken Doelstellingen (de student): Kan de van toepassing zijnde richtlijnen en wetgeving omtrent de het samenstellen van een jaarrekening interpreteren en toepassen op het niveau van een samenstelopdracht. Heeft kennis van (agrarische) kengetallen en ratioanalyse en kan informatie uit de jaarrekening koppelen aan de financiële adviespraktijk, met name in de agrarische sector. Kan actuele fiscale wetgeving inzake inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting toepassen welke in het bijzonder van toepassing zijn op de agrarische sector. CAH competenties (afstudeerfase niveau 2/3) In de minor AACC kunnen alle 10 CAH Competenties worden uitgevoerd. Tijdens de minor werkt de student aan toepassing van de door hem/haar vooraf gemaakte persoonlijke keuze voor de CAH Competenties. Uitvoer van de gekozen competenties in deze fase van de studie op niveau 2/3. De minor AACC biedt in ieder geval de mogelijkheid te werken aan de competenties Innoveren en Organiseren. Innoveren (CAH competentie 5) Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn. Organiseren (CAH competentie 6) Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat. Zelfsturen (CAH competentie 7) Heeft inzicht in het eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten. Eindkwalificaties: Het kunnen samenstellen van jaarrekening en het adviseren over financiële aspecten van bedrijfsvoering van een agri-foodbedrijf 2

3 Minor Aquatische Ecosystemen (AAES) Coördinator: Annet Pouw Studiepunten: 15 Onderd elen Stpt Naam Examen Periode Literatuur AAES1 7 Assessment Verslag en mondeling adviesgesprek T2 AAES2 2 Cursus Functioneren van aquatische ecosystemen 1 Schriftelijk examen T1 AAES3 2 AAES4 2 AAES5 2 Cursus Functioneren van aquatische ecosystemen 2 Training Aquatische Ecologie Training Watersystemen Schriftelijk examen Als op actieve wijze is deelgenomen aan de oefeningen en opdrachten kan de training met een voldoende worden afgesloten. Verslag T2 T1 T1 Aquatische ecologie van Nederland Auteur: Henk Hoogenboom Knnv Uitgeverij ISBN ISBN Overige Leermiddelen worden verstrekt via Blackboard Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Voor deze minor wordt de basiskennis van aquatische ecosystemen en waterbeheer bekend verondersteld. Studenten toegepaste Biologie van CAH Vilentum Almere voldoen hieraan middels het vak PBWK. Als kwaliteitsmedewerker van een ecologisch adviesbureau ga je voor een beheerder van een watersysteem het systeem toetsen op de ecologische kwaliteit volgens de richtlijnen van de Kader Richtlijn Water. Je formuleert een ecologisch doel voor dit systeem op basis van je bevindingen en de belangen van de stakeholders. Je stelt maatregelen voor om dit doel te bereiken en je geeft aan hoe je dit gaat monitoren. kwaliteitsmedewerker van een ecologisch adviesbureau Diverse werkvormen worden toegepast in de leertaken, cursussen en trainingen, zoals excursies; groepsgewijze instructie; persoonlijke coaching; hoorcolleges en werkcolleges. Doelstellingen (de student): De kennis die de student via de cursussen aan het eind van de minor heeft opgedaan: De student kan de volgende handelingen van de beroepstaak uitvoeren: een analyse (ecologisch en chemisch) van een watersysteem uitvoeren een realistisch doel formuleren bij het watersysteem een beheermaatregel opstellen = plan de haalbaarheid van de maatregel inschatten een voorstel tot monitoring formuleren CAH competenties (De student): In al de functies die een afgestudeerde in de waterbranche kan vervullen zijn de volgende CAH-competenties van belang: Presenteren Globaliseren: De afgestudeerde heeft kennis van de Europese wetgeving op het gebied van water. Hij heeft inzicht in de maatregelen die in het stroomgebied van een watersysteem genomen worden om de waterkwaliteit te verbeteren en kan deze onderling vergelijken en beoordelen op toepasbaarheid. Onderzoeken: De afgestudeerde kan middels het onderzoeken van het hele watersysteem (systeemanalyse) een diagnose stellen over de ecologische kwaliteit van het systeem en passende oplossingen aandragen om de knelpunten in dit systeem te verbeteren. Duurzaam handelen: De afgestudeerde zet bij de te nemen maatregelen in op duurzaam bouwen en duurzaam terreinbeheer, evenals op natuurherstel en ontwikkeling. Eindkwalificaties: - Opzetten, uitvoeren en verslagleggen van biologisch praktijkonderzoek vanuit het perspectief van organisme- en populatieniveau. - De resultaten van het biologisch onderzoek op een passende manier communiceren aan de doelgroep. - Kennis van de biologische specialisatie op waarde schatten, toepassen van de laatste ontwikkelingen en creëren van nieuwe toegepaste kennis. - Projectmatig kunnen werken aan een biologisch vraagstuk. - Heeft inzicht in eigen functioneren binnen het biologische werkveld, handelt daar duurzaam en kan dit verantwoorden. - Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek 3

4 Agrologistiek, Bedrijfskunde en Agribusiness (AAGL) Coördinator: Ir. H. Brands (BRH) Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur AAGL01 5 Assessment AAGL02 5 AAGL03 5 Logistiek in de praktijk Productielogistiek Distributielogistiek Duurzame logistiek Rapportage leertaken (2), presentatie. Documentatie BlackBoard, literatuur AAGL03 Werken met Logistiek, van Visser & Van Goor, 6 e druk, ISBN Minor portfolio, CGI Modulewerkboek Schriftelijk 1,5 uur per examen Verslag T3 Wat is lean six sigma? Mike George, Dave Rowlands, Bill Kastle; ISBN: Handouts, o.a. doorlooptijdbeheersing en SMED; Logistiek, Ploos van Amstel, Walther; ISBN Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Essentiële onderwerpen uit het vakgebied van de logistiek Het uitvoeren van logistieke processen in één van bovenstaande functies. Het inrichten van logistieke processen in de (agri)business. Het zien van mogelijkheden om logistieke processen te optimaliseren. Logistiek medewerker/coördinator/manager, Transportplanner, Productieplanner, Manager Warehouse, Inkoper, Assistent Supply Chain Manager Cursussen (docenten CAH en gastdocenten), korte stage, onderzoek, presentatie, intervisie, simulatiegame, excursies Doelstellingen (de student): ervaring en kennis opdoen van de logistiek in de praktijk door het uitvoeren van logistieke (functie)taken; het uitvoeren van een logistieke ''quick scan'' om zodoende inzicht te krijgen wat er op het gebied van logistiek speelt in het bedrijf, inclusief mogelijke verbeterpunten; beschrijven en analyseren van mogelijke afstemming in de keten (minimaal twee andere opeenvolgende schakels; eventueel nog een extra schakel in de keten meenemen); het uitvoeren van een onderzoek op een bepaald logistiek onderwerp met als resultaat een verbeterplan en implementatieplan; hiervan wordt een presentatie gegeven (op CAH en op bedrijf); de onderzoeksvraag wordt aangedragen door student of bedrijf. Kennis en inzicht te geven in de logistiek van productiebedrijven en logistiek verbeteren. Hierbij komt ook de inkoop/aanvoerlogistiek aan de orde. Lean six sigma en andere verbetermethoden Beheersing van doorlooptijden Single minute exchange of Die (SMED) 4

5 Kennis en inzicht op het gebied van distributiemanagement: Markttrends in de distributielogistiek Integraal concept distributielogistiek Europese distributielogistiek Contract logistics Managen van distributielogistiek ICT in de distributielogistiek E-business en e-logistics Material handling Transportmodaliteiten Kennis en inzicht krijgen van een actueel onderwerp op het gebied van logistiek en duurzaamheid CAH competenties (afstudeerfase niveau 3) Onderzoeken De student maakt een verbeterplan voor het logistieke proces. De student neemt initiatief en durft risico te nemen op basis van eigen kennen/kunnen. De student heeft kennis om onderwerpen te integreren en discussies aan te gaan. De student is in staat om constant het eigen proces te evalueren en te verbeteren. Leiding geven: De student kan sturing geven aan het op te zetten implementatietraject van het verbeterplan. De student is in staat om de leiding te nemen bij het uitvoeren van de opdrachten. Samenwerken: De student is in staat om mensen te enthousiasmeren, overtuigen en motiveren. De student komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren. De student stimuleert anderen om periodiek informatie/kennis te delen. De student bevordert de goede verstandhouding en geeft opbouwende kritiek en feedback. Presenteren: De student is in staat het verbeterplan te presenteren en te verdedigen aan de opdrachtgever en andere belanghebbenden binnen en buiten het bedrijf. Duurzaam handelen: De student kan het verbeterplan en mogelijke alternatieven relateren aan actuele duurzaamheids thema s zoals CO2-reductie, welzijn van dieren, voorkomen van verspilling en kostenreducties. De student is in staat een strategie te ontwikkelen voor duurzame goederenstroom-/beheersing waarbij bijgedragen wordt aan optimalisatie van aansturing en afstemming binnen de keten. Organiseren: De student is in staat een projectplan te maken ten behoeve van het onderzoek. De student kan planmatig denken en handelen. De student is in staat om verder te kijken dan een jaar in doen en denken. Eindkwalificaties: Opstellen en uitvoeren van een bedrijfskundig praktijkonderzoek in de agri-food sector. Management van organisaties, processen, projecten en mensen. Effectief samenwerken en communiceren in een multidisciplinaire, interculturele omgeving. Optimaliseren van logistiek en bewaken van kwaliteit in agri-food chains. 5

6 (ABDS) 6

7 Bedrijfsopvolger en Bestuurder (ABOB) Coördinator: Ir. H.J.W. Klein Poelhuis (KLH) Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen ABOB01 7 Assessment ABOB02 2 Bedrijfsopvolging Rapportage leertaken, beroepsproduct, presentatie, CGI Zaalexamen (90 min.) Peri ode Literatuur -Documentatie BlackBoard -Werkboek bedrijfsopvolging -Landbouw en fiscus -Losse werkmap voor achtergrondinformatie ABOB03 2 Bedrijfsopvolgings plan Beoordeling uitwerking Bedrijfsovernameplan -Jaarrekening ondernemer ABOB04 2 Jaarverslag Beoordeling uitwerking opdracht jaarverslag -Basisboek Bedrijfseconomie -Relevante artikelen ABOB05 2 Bestuurder Beoordeling uitwerking opdracht bestuurder -Coöperatief ondernemen -Relevante artikelen Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Bedrijfseconomie Jaarrekening Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering). Elementaire bedrijfseconomische kennis verdient aanbeveling is voor het volgen van deze minor. Ondernemer op een primair landbouwbedrijf. Bestuurder van een grotere organisatie in de sector waarin hij/zij werkzaam is. Uitzetten, doorreken en beoordelen van de bedrijfsstrategie als ondernemer of als bestuurder van een organisatie. Diverse cursussen en trainingen voor verwerven kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdrachten. Meest omvangrijke werkvorm is het uitwerken van de diverse praktijkopdrachten. Doelstellingen (de student): Kan een bedrijfseconomisch ondernemingsplan opstellen en analyseren voor de komende 5 tot 10 jaar. Kan de financiële resultaten van grotere ondernemingen actief in de toelevering of afzet voor de primaire landbouw beoordelen. Coöperatie Heeft kennis van diverse aspecten van de coöperatieve onderneming. Bestuur Heeft kennis van de diverse taken binnen besturen. Kan functioneren in het bestuur van een organisatie in sector waarin hij/zij werkzaam is. CAH competenties (afstudeerfase niveau 2/3). De minor Duurzame energie en groene grondstoffen biedt in ieder geval de mogelijkheid te werken aan de competenties: Leiding geven: Samenwerken: Is in staat om als bestuurder van en coöperatie de belangen van een doelgroep te behartigen, en richting te geven aan te verwachten toekomstige ontwikkelingen Aantonen dat met de betrokkenen in alle redelijkheid een goed doordacht plan is opgesteld. Zorgt voor een goede sfeer en gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen, kan weerstanden en conflicten overwinnen en benut de kennis en ervaring van alle leden om een gezamenlijk doel te bereiken. 7

8 Presenteren: Kan een boodschap over een bepaald onderwerp op de meest doeltreffende manier duidelijk en overtuigend overbrengen Organiseren: Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zonodig bij en bereikt het beoogde resultaat(heeft een overnameplanplan voor de komende 10/15 jaar gemaakt en houd rekening met veranderende omstandigheden in de omgeving Ondernemen: Ziet kansen en zet deze voor eigen risico om in het beoogde resultaat Duurzaam handelen: Verantwoordt eigen handelen met respect voor waarden, normen en is gericht op evenwichtig gebruik van beschikbare bronnen zonder de rationaliteit uit het oog te verliezen. Globaliseren: Is in staat internationale ontwikkelingen te volgen en hierop eventueel te anticiperen Eindkwalificaties: Eindkwalificaties majors Ondernemen op (primaire land- en tuinbouw)bedrijven. Opstellen, doorrekenen en evalueren van (strategische bedrijfsplannen) Beoordelen van financiële resultaten van ondernemingen. Kunnen functioneren in het bestuur van een grotere organisatie 8

9 Consultant Equine Business (ACEB) Coördinator: M.Kuypers Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Rapportage ACEB01 5 Assessment leertaken, Documentatie beroepsproduct, BlackBoard presentatie, CGI ACEB08 2 Training advies gesprek (onderdeel van assessment) Procesbeoordeling en POP Blackboard ACEB 04 2 Equine consultant Juridisch Examen Paard en recht Mr. Drs.L.Boersma ISBN: ACEB05 2 Equine consultant paard Taxatie rapport Blackboard ACEB 06 2 Equine consultant Bedrijf zoötechnisch Examen Blackboard ACEB 07 2 Equine consultant Bedrijf economisch Port Folio Boek : Strategie en management H.Veldman ISBN Aanbeveling: Business Management for Equine Industry Sharon Eastwood ISBN Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Essentiële onderwerpen uit het vakgebied van de bedrijfsadviseur Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering HBO functie met adviseurstaken en werkzaamheden Adviseur primair bedrijf in de paardensector Diverse werkvormen in cursussen en trainingen voor verwerken kennis en ontwikkelen vaardigheden noodzakelijk voor het uitvoeren van functietaken. Doelstellingen (de student): Analyseren interne en externe omgeving, probleemverkenning en probleemdefiniëring. Herkennen van de belangrijkste onderdelen van gemaakte analyses, herkennen van het belang en de positie van relaties en het begrijpen van de daaruit voortvloeiende problematiek 9

10 Kennis van wet en regelgeving aangaande vermogensrecht, verzekeren, contracten en taxeren. Waarde taxeren roerende goederen te weten het paard. Aan de hand van afstamming, prestaties, predicaten, van het paard, zijn ouders en nakomelingen. Kwaliteit van een bedrijf in de paardensector optimaliseren aan de hand Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gids goede praktijken Certificeringen (dekstation; veiligheid; FNRS sterren; paardenmelkerij). Landschappelijke inpassing (Zorg voor paard en landschap. KNHS; Geld voor groene uitstraling, subsidies). Innovatie en duurzaamheid paardenhouderij.(paardenhouderij out of the box WUR nieuwe vormen van huisvesting) Meerdere disciplines; bedrijfstakken 10

11 Duurzame energie en groene grondstoffen (ADEG) Coördinator: Ir. A.van Leeuwen (LEA) Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Rapportage leertaken, Documentatie ADEG01 8 Assessment beroepsproduct, BlackBoard presentatie ADEG02 2 Energiebehoefte en mondiale consequenties Zaalexamen (90 min.) T3 Handboek biogrondstoffen ADEG03 2 Biomassa uit natuur en landschap en mestverwaarding 50% Zaalexamen (90 min.) 50% opdracht Biomassa uit natuur en landschap T3 Magazine Biomassa uit natuur en landschap ADEG04 2 Biomassa-, en energieconversie Zaalexamen (90 min.) ADEG05 1 Praktische training Practicumverslag Handboek biogrondstoffen Practicumhandleiding duurzame energie en groene grondstoffen Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Essentiële onderwerpen uit het vakgebied Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering). Elementaire kennis van exacte vakken verdient aanbeveling. HBO functie met oog op innovaties op het gebied van Duurzame energie en groene grondstoffen Adviseur, onderzoeker Diverse werkvormen in cursussen en trainingen voor verweren kennis en ontwikkelen vaardigheden noodzakelijk voor het uitvoeren van functietaken. Meest omvangrijke werkvorm is het werken aan een opdracht uit de praktijk. Doelstellingen (de student): introductie mondiale energievoorziening en discussie duurzaamheidsaspecten; techniek, wet- en regelgeving en financiële haalbaarheid van mestverwerking, vergisting en digestaatverwerking; teelt en winning van groene grondstoffen (farma, chemicaliën, plastics, biobrandstoffen), o.a. grasraffinage en algenteelt; valorisatie van biomassa uit natuur en landschap ; CAH competenties (afstudeerfase niveau 2/3). De minor Duurzame energie en groene grondstoffen biedt in ieder geval de mogelijkheid te werken aan de competenties: Samenwerken: de afgestudeerde heeft bij alle functies de rol van intermediair tussen bedrijven, overheden en belangengroepen en vervult een cruciale rol in de samenwerking tussen deze partijen. 11

12 Presenteren: de afgestudeerde is actief in een nieuw vakgebied en zal daarom in deze branche moeten zorgen voor een optimale kenniscirculatie. Innoveren: de afgestudeerde heeft een ondernemende, niet-traditionele instelling en veel creativiteit en organisatievermogen om deze jonge bedrijfstak goed op de kaart te zetten. Hij/zij is voortdurend innoverend bezig zijn om een groter publiek deelgenoot maken van deze sector. Duurzaam handelen: de afgestudeerde levert een bijdrage aan een duurzame energievoorziening en is zich bewust van de verschillende aspecten en discussies die gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Eindkwalificaties: Eindkwalificaties majors BA Weten wat er speelt in de internationale agri-food sector. Ondernemen en innoveren in de internationale agri-foodbusiness. Opstellen en uitvoeren van een bedrijfskundig praktijkonderzoek in de agri-food sector. Eindkwalificaties majors DV Analyseren en optimaliseren van een dier- en veebedrijf in relatie tot de omgeving Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en zelfsturen Eindkwalificaties majors TA Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek Inkopen, ontwikkelen en vermarkten van producten en/of diensten 12

13 Minor Diergezondheid en dierwelzijn (ADGW) Coördinator: Daan Westrik Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur ADGW01 11 Leertaken en Assessment Assessment Aanbevolen: Dierenwelzijnswijzer Opdracht T3 (via Helpdesk of 2e hands) ADGW02 1 Diergedrag en dierwelzijn Aanbevolen: Aanschaf van een medisch zakwoordenboek, bijv. Zakwoordenboek der Geneeskunde van Coelho, Examen Elsevier. Een ander medisch zakwoordenboek mag ook. Verder: Anatomie en fysiologie van de Klinische mens van Ludo ADGW03 2 diergeneeskunde Gregoire ADGW04 1 Epidemiologie en bedrijfsdiergeneeskunde Examen Aanbevolen: Application of quantitative methods in Veterinary Epidemiology van Noordhuizen e.a. Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: ADGW02 Voor het succesvol volgen van de cursus ADGW3 Klinische diergeneeskunde is basiskennis van de anatomie en fysiologie van het gezonde lichaam essentieel. Adviseren (profiel adviseur) Onderzoeken (profiel onderzoeker) Accountmanagement (profiel accountmanager) Beleid (profiel beleidsmedewerker) Adviseur, Onderzoeker, Accountmanager, Beleidsmedewerker op het gebied van diergezondheid en dierwelzijn. Colleges, trainingen, excursies, werkgroepen Doelstellingen (de student): Je kent de verschillende definities van welzijn en weet hoe welzijn gemeten kan worden. Je kunt uitleggen waarom welzijn een relatief begrip is. Je kunt toelichten wat Welfare Quality inhoudt, wat de verschillende subcriteria zijn en hoe deze in de praktijk gemeten kunnen worden. Je weet hoe ongerief gemeten kan worden en kan per diersoort een aantal ongerieven noemen. Je kunt de stressfysiologie uitleggen en de gevolgen van stress toelichten. Je kunt uitleggen waarom een stressvrije omgeving niet optimaal is. Je weet wat de term individuele variatie inhoudt en weet hoe je dit kunt vaststellen. Je bent in staat om te benoemen wat een copingstijl is. Je bent in staat om de verschillende copingstijlen uit te leggen adhv voorbeelden Je bent in staat om een onderbouwde mening te vormen omtrent dier-ethische aspecten Je kunt verschillende filosofische theorieën samenvatten en onderbouwen. 13

14 ADGW03 ADGW04 14 Je bent op de hoogte van de verschillende dierethische stromingen en je weet wat de relatie tussen deze stromingen en de mens-dier relatie is. De student moet kunnen beredeneren: Wat bij een ziekte de meest voorkomende onderliggende pathofysiologische mechanismen zijn. Hoe bij een ziekte klinische symptomen ontstaan Hoe een ziekte kan worden vastgesteld door middel van klinisch onderzoek en laboratoriumonderzoek: begrip van bevindingen en uitslagen Pathofysiologische mechanismen die aan bod komen zijn: - anemie - oedeem - shock - diarree - ontsteking - (acetonemie) Je kent de belangrijkste aspecten van epidemiologie en bedrijfsdiergeneeskunde. Je bent in staat om kennis van epidemiologie en bedrijfsdiergeneeskunde toe te passen in de veel voorkomende beroepssituaties van de specialist diergezondheid. Je bent in staat om literatuur op het gebied van epidemiologische en bedrijfsdiergeneeskunde te beoordelen en de informatie toe te passen in concrete beroepssituaties. CAH competenties: Om de beroepstaken van een Specialist op het gebied van Diergezondheid & Dierwelzijn naar behoren uit te voeren heb je de volgende CAH competenties nodig: presenteren, organiseren, onderzoeken, innoveren, zelfsturen. Daarnaast kun je, afhankelijk van het gekozen functieprofiel, ook voorstellen doen om andere competenties te ontwikkelen en te laten beoordelen. Deze minor biedt iedere deelnemer de mogelijkheid om deze competenties op niveau 3 te trainen en te laten beoordelen. 1. Presenteren Kan aan een groep deskundigen een boodschap over een complex onderwerp begrijpelijk en overtuigend overbrengen en kiest daarvoor bewust de meest doeltreffende vorm. Je doelgroep is deskundig: ondernemers of collega adviseurs. Je boodschap stimuleert discussie en er worden verbanden gelegd met andere sectoren. 2. Innoveren Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn. Jouw innovatie heeft een reikwijdte van 5 tot 10 jaar. Je hebt voor de innovatie gebruik gemaakt van een integratie van kennis en inzicht. Je hebt met de innovatie aangetoond pro-actief te kunnen handelen en een bijdrage geleverd aan voorop lopen. 3. Onderzoeken Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met een geschikte onderzoeksmethode. Bij het uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten heb je een grote mate van initiatief laten zien. De onderzoeksactiviteit draagt bij aan voortdurende innovatie en leidt tot integratie van kennis en stimuleert discussie. 4. Organiseren

15 Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat. Je draagt eindverantwoordelijkheid voor de georganiseerde activiteit. De activiteit heeft een reikwijdte van 5 tot 10 jaar, heeft verschillende deelactiviteiten en heeft relatie met andere sectoren. En daarnaast werk je in deze module aan de competentie zelfsturing. 5. Zelfsturen Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten. Je bent eindverantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Om die ontwikkeling te realiseren neem je zelf initiatief. Je handelt ten behoeve van die persoonlijke ontwikkeling pro-actief. Eindkwalificaties: 1. Analyseren en optimaliseren van een dier- en veebedrijf in relatie tot de omgeving (profiel adviseur) 4. Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek (profiel onderzoeker) 6. Ontwikkelen en vermarkten van producten en/ of diensten (profiel accountmanager) 7. Vertalen en toepassen van beleid (profiel beleid) 9. Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en zelfsturen 15

16 Dieren in therapie training en coaching (ADTC) Coördinator: Loes Spit Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur ADTC1 5 Assessment Rapportage leertaken, Documentatie beroepsproduct, T2 BlackBoard presentatie, CGI Lesmateriaal Handbook on ADTC4 5 theorie ADTC Examen T2 Animal assisted therapy, A.H. Fine Lesmateriaal ADTC5 5 Praktijk Aanwezigheid en reflectie T2 Handbook on Animal assisted therapy, A.H. Fine Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering). Als specifieke toelating tot de minor verdient het aanbeveling dat de student enige kennis heeft van gedrag en welzijn. Adviseur animal assited therapy Adviseren van bedrijven Diverse werkvormen in cursussen en trainingen voor verweren kennis en ontwikkelen vaardigheden noodzakelijk voor het uitvoeren van taken binnen de minor. Praktijkuren uit te voeren voor opdrachtgever in leerwerkomgeving. Doelstellingen (de student): Kent het onderscheid tussen animal assisted therapy, animal assited interventions en animal assisted education.. Analyseren interne en externe omgeving van het stagebedrijf en de mogelijk inzet of opzet van nieuwe dier interventie Heeft kennis van diergedrag en dier welzijn met betrekking tot dier dat ingezet Kan een volledige analyse geven inclusief wetenschappelijke onderbouwing van een dierinterventie Kan een onderbouwign geven waarom de interventie een gerantie geeft van het behoud van een goed welzijn van mens en het dier Kan een volledige reflectie op eigen (mogelijk) functioneren binnen de sector geven en weet wat de eigen bijdrage als HBO er binnen de sector kan zijn CAH competenties (afstudeerfase niveau 2/3) Onderzoeken (CAH competentie 4) Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met een geschikte onderzoeksmethode. Innoveren (CAH competentie 5) Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn.. Organiseren (CAH competentie 6) Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat. Zelfsturen (CAH competentie 7) De student heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen 16

17 functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten. Eindkwalificaties: Eindkwalificaties majors DV en DGZ Acquireren en advies geven Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek Leidinggeen aan projecten, processen en personen Maatschappelijk verantwoord ondernemen en zelfsturen 17

18 Exportmanagement (AEXM) Coördinator: Taco Medema (MEA) Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur AEXM01 9 Assessment AEXM02 6 Theorie & managementsimulatie Exportplan & opdracht interculturele communicatie Examen & deelname managementsimulatie T2 T2 Export Planning Joris Leeman ISBN (ook voor AEXM02) Cultures and organizations Hofstede, Hofstede & Minkov ISBN (ook voor AEXM01) Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Export / Intercultural competences Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase. Als specifieke toelating tot de minor verdient het aanbeveling om basiskennis te hebben van marketing en bedrijfseconomie. HBO functie met voornamelijk internationale contacten Exportmanager & exportmedewerker Bij CAH Vilentum: colleges, coaching van de leertaken, managementpraktijk oefening via een managementsimulatie, schrijven van de leertaken Bij bedrijf: op zijn minst interviews om de voor het exportplan noodzakelijke bedrijfsinformatie te krijgen, een stage wordt aangeraden Doelstellingen (de student): The student is able to describe the vision and mission of a company The student can execute a SWOT analysis The student is able to use business strategy models The student can choose a target country, using a three-phase model The student knows which marketing mix elements to use The student is able to apply the logistics structure The student is able to understand the financial elements of an export plan The student can describe the various elements of the Hofstede theory, about intercultural communication The student is able to describe the legal matters of exporting CAH competenties (afstudeerfase niveau 3) In de minor Exportmanagement wordt gewerkt aan de volgende competenties (in het Engels geformuleerd, omdat de module in het Engels wordt gegeven) Competency To cooperate (2) Creates a good atmosphere, handles the interests of others with care, is able to conquer resistance and conflict and utilizes the qualities of all individual team members to collectively reach the predetermined goals. Dit kan worden aangetoond in AEXM02, tijdens de deelname aan de managementsimulatie. Competency To present (3) 18

19 Is able to communicate messages about complex topics in an understandable and persuasive manner to a critical target audience, thereby consciously choosing the most effective form of communication. Dit kan worden aangetoond tijdens het schrijven van het exportplan en tijdens het presenteren daarvan. Competency To enterprise (8) Seizes chances and opportunities and turns these into desired results at one s own risk. Dit kan worden aangetoond doordat de student zelf een bedrijf moet vinden om zijn exportplan voor te schrijven. Compentency To appreciate the global perspective (10) Considers the world one s playing field and functions well in an international environment. Dit wordt aangetoond doordat de student het boek bestudeert, bezig is met de internationaal gerichte managementsimulatie, meer leert over de interculturele verschillen en bezig is met het onderzoek doen op internationale markten. Eindkwalificaties: Eindkwalificaties majors BA Weten wat er speelt in de internationale agri-food sector Effectief samenwerken en communiceren in een multidisciplinaire, interculturele omgeving Strategisch vermarkten van producten en diensten in de mondiale agri-foodmarkt Eindkwalificaties majors DV De internationale sector overzien Opstellen van een ondernemingsplan Ontwikkelen en vermarkten van producten en/of diensten Eindkwalificaties majors TA Acquireren en advies geven in de agro en food sector Opstellen van een strategisch ondernemingsplan Inkopen, ontwikkelen en vermarkten van producten en/of diensten 19

20 Minor Gezonde Gewassen (AGGW) Coördinator: Kees Westerdijk Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Presentatie SGGB in zelf te organiseren Symposium, AGGW01 4 Assessment beoordeeld door Bedrijfsopdrachten, T2 Duurzaamheidscommissie coaching, zelfstudie bestaande uit docenten en externe deskundigen AGGW02 6 Kennis Schriftelijk (90 Minuten) T2 Informatie op AGGW03 5 Portfolio Acht beroepstaken uitvoeren T2 Blackboard Zelfstudie en informatie op Blackboard Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Kennis Advies Analyse Intern: HBOT of HSBPa/b en HSPT of HSENt/v Extern: minimaal Spuitlicentie 1, kennis op gebied van ziekten, plagen en onkruiden, basisprincipes van het gezond houden van de bodem en wet- en regelgeving rond bemesting en gewasbeschermingsmiddelen. Bedrijfsadviseur, Teeltbegeleider, Onderzoeker of Beleidsmedewerker bij WerkPlekLeerbedrijf (WPL) Functies met eigen verantwoordelijkheid, vrijheid, kennis en netwerk waarin professionaliteit en opbouw van vertrouwen bij de klanten voorop staan. Sparringpartner voor ondernemers, individuele bedrijven, studiegroepen, telersverenigingen, veilingen, coöperaties, zaadbedrijven, plantenkwekers en toeleveranciers. Specialist (afhankelijk van de functie) op het gebied van gezonde gewassen, duurzame teelt, gewasbescherming, bodembeheer, bemesting, bedrijfsvoering, afzet, wet- en regelgeving, economie en strategie. Geven van lezingen, acquireren van projecten, opstellen en (laten) uitvoeren van adviezen, beleidsplannen en onderzoeksvoorstellen. Bijhouden van nationale en internationale ontwikkelingen en deze integreren in adviezen, projecten en onderzoek. Colleges, practica, excursies, opdrachten, functioneren in het WPL-bedrijf Doelstellingen (de student): kennis van en inzicht in verkrijgen van recente ontwikkelingen op het gebied van gewasgezondheid, gewasbescherming, teelt, bemesting, bedrijfsvoering, afzet, wet- en regelgeving, economie en strategie. adviezen kunnen geven ten aanzien van de teelt van gezonde gewassen: (strategische) teelt, bemesting- en gewasbeschermingsmaatregelen, bouwplannen en bedrijfsvoering. analyses kunnen maken van gegevens van de klant met als einddoel een strategisch bedrijfsplan op te stellen Netwerk netwerken kunnen onderhouden CAH competenties: Samenwerken (niveau 3): Je kan met de Senior, teamleider en telers samenwerken om je doelstellingen te halen. Presenteren/Adviseren (niveau 3): Je kan je product op een inhoudelijk correcte en overtuigende wijze presenteren aan de klant. Innoveren (niveau 3): Je houdt je van de ontwikkelingen op je vakgebied en aanpalende gebieden op de hoogte en weet deze te vertalen naar adviezen en onderzoek voor de klant. Je weet eigen ideeën en combinaties van ontwikkelingen te toetsen en in de markt te zetten. Duurzaam handelen/ondernemen (niveau 3): Je kan je inleven in je (ondernemende) klant en kunt vanuit die gedachte de klant goed adviseren over de kansen en bedreigingen in de markt waarbij 20

Moduleoverzichten bachelor voltijd

Moduleoverzichten bachelor voltijd Moduleoverzichten bachelor voltijd Inhoud Bedrijfskunde en agribusiness... 2 International Food Business... 136 Dier- en veehouderij... 2 Tuin- en akkerbouw... 171 Plattelandsvernieuwing... 222 Toegepaste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie