Status: vastgesteld, instemming OR juli Moduleoverzichten minoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Status: vastgesteld, instemming OR juli 2014. Moduleoverzichten minoren"

Transcriptie

1 Moduleoverzichten minoren 1

2 Minor Accounting (AACC) Coördinator: T.J. Geersing (GRT) Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Portfolio en leertaak met Documentatie AACC1 5 Assessment T2 assessment BlackBoard AACC2 5 AACC3 5 Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Samenstelpraktijk Adviespraktijk Agrarisch Belastingrecht Extern financiële verslaggeving Agrarisch belastingrecht en adviespraktijk Zaalexamen, schriftelijk Zaalexamen, schriftelijk T1 T2 Externe financiële verslaglegging, H.J. Ots, Pearson, ISBN Belastingrecht voor Bachelors en Masters 2014/2015 Theorieboek ISBN Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering). Als specifieke toelating tot de minor verdient het aanbeveling dat de domeinmodule HLFM met goed gevolg is doorlopen. HBO niveau: Het verwerven, ordenen, verwerken en verstrekken van financiële informatie rond het kennisgebied Agrarische Accountancy. Assistent-accountant / assistent-controller / accountmanagers van banken Colleges en leertaken Doelstellingen (de student): Kan de van toepassing zijnde richtlijnen en wetgeving omtrent de het samenstellen van een jaarrekening interpreteren en toepassen op het niveau van een samenstelopdracht. Heeft kennis van (agrarische) kengetallen en ratioanalyse en kan informatie uit de jaarrekening koppelen aan de financiële adviespraktijk, met name in de agrarische sector. Kan actuele fiscale wetgeving inzake inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting toepassen welke in het bijzonder van toepassing zijn op de agrarische sector. CAH competenties (afstudeerfase niveau 2/3) In de minor AACC kunnen alle 10 CAH Competenties worden uitgevoerd. Tijdens de minor werkt de student aan toepassing van de door hem/haar vooraf gemaakte persoonlijke keuze voor de CAH Competenties. Uitvoer van de gekozen competenties in deze fase van de studie op niveau 2/3. De minor AACC biedt in ieder geval de mogelijkheid te werken aan de competenties Innoveren en Organiseren. Innoveren (CAH competentie 5) Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn. Organiseren (CAH competentie 6) Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat. Zelfsturen (CAH competentie 7) Heeft inzicht in het eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten. Eindkwalificaties: Het kunnen samenstellen van jaarrekening en het adviseren over financiële aspecten van bedrijfsvoering van een agri-foodbedrijf 2

3 Minor Aquatische Ecosystemen (AAES) Coördinator: Annet Pouw Studiepunten: 15 Onderd elen Stpt Naam Examen Periode Literatuur AAES1 7 Assessment Verslag en mondeling adviesgesprek T2 AAES2 2 Cursus Functioneren van aquatische ecosystemen 1 Schriftelijk examen T1 AAES3 2 AAES4 2 AAES5 2 Cursus Functioneren van aquatische ecosystemen 2 Training Aquatische Ecologie Training Watersystemen Schriftelijk examen Als op actieve wijze is deelgenomen aan de oefeningen en opdrachten kan de training met een voldoende worden afgesloten. Verslag T2 T1 T1 Aquatische ecologie van Nederland Auteur: Henk Hoogenboom Knnv Uitgeverij ISBN ISBN Overige Leermiddelen worden verstrekt via Blackboard Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Voor deze minor wordt de basiskennis van aquatische ecosystemen en waterbeheer bekend verondersteld. Studenten toegepaste Biologie van CAH Vilentum Almere voldoen hieraan middels het vak PBWK. Als kwaliteitsmedewerker van een ecologisch adviesbureau ga je voor een beheerder van een watersysteem het systeem toetsen op de ecologische kwaliteit volgens de richtlijnen van de Kader Richtlijn Water. Je formuleert een ecologisch doel voor dit systeem op basis van je bevindingen en de belangen van de stakeholders. Je stelt maatregelen voor om dit doel te bereiken en je geeft aan hoe je dit gaat monitoren. kwaliteitsmedewerker van een ecologisch adviesbureau Diverse werkvormen worden toegepast in de leertaken, cursussen en trainingen, zoals excursies; groepsgewijze instructie; persoonlijke coaching; hoorcolleges en werkcolleges. Doelstellingen (de student): De kennis die de student via de cursussen aan het eind van de minor heeft opgedaan: De student kan de volgende handelingen van de beroepstaak uitvoeren: een analyse (ecologisch en chemisch) van een watersysteem uitvoeren een realistisch doel formuleren bij het watersysteem een beheermaatregel opstellen = plan de haalbaarheid van de maatregel inschatten een voorstel tot monitoring formuleren CAH competenties (De student): In al de functies die een afgestudeerde in de waterbranche kan vervullen zijn de volgende CAH-competenties van belang: Presenteren Globaliseren: De afgestudeerde heeft kennis van de Europese wetgeving op het gebied van water. Hij heeft inzicht in de maatregelen die in het stroomgebied van een watersysteem genomen worden om de waterkwaliteit te verbeteren en kan deze onderling vergelijken en beoordelen op toepasbaarheid. Onderzoeken: De afgestudeerde kan middels het onderzoeken van het hele watersysteem (systeemanalyse) een diagnose stellen over de ecologische kwaliteit van het systeem en passende oplossingen aandragen om de knelpunten in dit systeem te verbeteren. Duurzaam handelen: De afgestudeerde zet bij de te nemen maatregelen in op duurzaam bouwen en duurzaam terreinbeheer, evenals op natuurherstel en ontwikkeling. Eindkwalificaties: - Opzetten, uitvoeren en verslagleggen van biologisch praktijkonderzoek vanuit het perspectief van organisme- en populatieniveau. - De resultaten van het biologisch onderzoek op een passende manier communiceren aan de doelgroep. - Kennis van de biologische specialisatie op waarde schatten, toepassen van de laatste ontwikkelingen en creëren van nieuwe toegepaste kennis. - Projectmatig kunnen werken aan een biologisch vraagstuk. - Heeft inzicht in eigen functioneren binnen het biologische werkveld, handelt daar duurzaam en kan dit verantwoorden. - Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek 3

4 Agrologistiek, Bedrijfskunde en Agribusiness (AAGL) Coördinator: Ir. H. Brands (BRH) Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur AAGL01 5 Assessment AAGL02 5 AAGL03 5 Logistiek in de praktijk Productielogistiek Distributielogistiek Duurzame logistiek Rapportage leertaken (2), presentatie. Documentatie BlackBoard, literatuur AAGL03 Werken met Logistiek, van Visser & Van Goor, 6 e druk, ISBN Minor portfolio, CGI Modulewerkboek Schriftelijk 1,5 uur per examen Verslag T3 Wat is lean six sigma? Mike George, Dave Rowlands, Bill Kastle; ISBN: Handouts, o.a. doorlooptijdbeheersing en SMED; Logistiek, Ploos van Amstel, Walther; ISBN Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Essentiële onderwerpen uit het vakgebied van de logistiek Het uitvoeren van logistieke processen in één van bovenstaande functies. Het inrichten van logistieke processen in de (agri)business. Het zien van mogelijkheden om logistieke processen te optimaliseren. Logistiek medewerker/coördinator/manager, Transportplanner, Productieplanner, Manager Warehouse, Inkoper, Assistent Supply Chain Manager Cursussen (docenten CAH en gastdocenten), korte stage, onderzoek, presentatie, intervisie, simulatiegame, excursies Doelstellingen (de student): ervaring en kennis opdoen van de logistiek in de praktijk door het uitvoeren van logistieke (functie)taken; het uitvoeren van een logistieke ''quick scan'' om zodoende inzicht te krijgen wat er op het gebied van logistiek speelt in het bedrijf, inclusief mogelijke verbeterpunten; beschrijven en analyseren van mogelijke afstemming in de keten (minimaal twee andere opeenvolgende schakels; eventueel nog een extra schakel in de keten meenemen); het uitvoeren van een onderzoek op een bepaald logistiek onderwerp met als resultaat een verbeterplan en implementatieplan; hiervan wordt een presentatie gegeven (op CAH en op bedrijf); de onderzoeksvraag wordt aangedragen door student of bedrijf. Kennis en inzicht te geven in de logistiek van productiebedrijven en logistiek verbeteren. Hierbij komt ook de inkoop/aanvoerlogistiek aan de orde. Lean six sigma en andere verbetermethoden Beheersing van doorlooptijden Single minute exchange of Die (SMED) 4

5 Kennis en inzicht op het gebied van distributiemanagement: Markttrends in de distributielogistiek Integraal concept distributielogistiek Europese distributielogistiek Contract logistics Managen van distributielogistiek ICT in de distributielogistiek E-business en e-logistics Material handling Transportmodaliteiten Kennis en inzicht krijgen van een actueel onderwerp op het gebied van logistiek en duurzaamheid CAH competenties (afstudeerfase niveau 3) Onderzoeken De student maakt een verbeterplan voor het logistieke proces. De student neemt initiatief en durft risico te nemen op basis van eigen kennen/kunnen. De student heeft kennis om onderwerpen te integreren en discussies aan te gaan. De student is in staat om constant het eigen proces te evalueren en te verbeteren. Leiding geven: De student kan sturing geven aan het op te zetten implementatietraject van het verbeterplan. De student is in staat om de leiding te nemen bij het uitvoeren van de opdrachten. Samenwerken: De student is in staat om mensen te enthousiasmeren, overtuigen en motiveren. De student komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren. De student stimuleert anderen om periodiek informatie/kennis te delen. De student bevordert de goede verstandhouding en geeft opbouwende kritiek en feedback. Presenteren: De student is in staat het verbeterplan te presenteren en te verdedigen aan de opdrachtgever en andere belanghebbenden binnen en buiten het bedrijf. Duurzaam handelen: De student kan het verbeterplan en mogelijke alternatieven relateren aan actuele duurzaamheids thema s zoals CO2-reductie, welzijn van dieren, voorkomen van verspilling en kostenreducties. De student is in staat een strategie te ontwikkelen voor duurzame goederenstroom-/beheersing waarbij bijgedragen wordt aan optimalisatie van aansturing en afstemming binnen de keten. Organiseren: De student is in staat een projectplan te maken ten behoeve van het onderzoek. De student kan planmatig denken en handelen. De student is in staat om verder te kijken dan een jaar in doen en denken. Eindkwalificaties: Opstellen en uitvoeren van een bedrijfskundig praktijkonderzoek in de agri-food sector. Management van organisaties, processen, projecten en mensen. Effectief samenwerken en communiceren in een multidisciplinaire, interculturele omgeving. Optimaliseren van logistiek en bewaken van kwaliteit in agri-food chains. 5

6 (ABDS) 6

7 Bedrijfsopvolger en Bestuurder (ABOB) Coördinator: Ir. H.J.W. Klein Poelhuis (KLH) Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen ABOB01 7 Assessment ABOB02 2 Bedrijfsopvolging Rapportage leertaken, beroepsproduct, presentatie, CGI Zaalexamen (90 min.) Peri ode Literatuur -Documentatie BlackBoard -Werkboek bedrijfsopvolging -Landbouw en fiscus -Losse werkmap voor achtergrondinformatie ABOB03 2 Bedrijfsopvolgings plan Beoordeling uitwerking Bedrijfsovernameplan -Jaarrekening ondernemer ABOB04 2 Jaarverslag Beoordeling uitwerking opdracht jaarverslag -Basisboek Bedrijfseconomie -Relevante artikelen ABOB05 2 Bestuurder Beoordeling uitwerking opdracht bestuurder -Coöperatief ondernemen -Relevante artikelen Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Bedrijfseconomie Jaarrekening Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering). Elementaire bedrijfseconomische kennis verdient aanbeveling is voor het volgen van deze minor. Ondernemer op een primair landbouwbedrijf. Bestuurder van een grotere organisatie in de sector waarin hij/zij werkzaam is. Uitzetten, doorreken en beoordelen van de bedrijfsstrategie als ondernemer of als bestuurder van een organisatie. Diverse cursussen en trainingen voor verwerven kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdrachten. Meest omvangrijke werkvorm is het uitwerken van de diverse praktijkopdrachten. Doelstellingen (de student): Kan een bedrijfseconomisch ondernemingsplan opstellen en analyseren voor de komende 5 tot 10 jaar. Kan de financiële resultaten van grotere ondernemingen actief in de toelevering of afzet voor de primaire landbouw beoordelen. Coöperatie Heeft kennis van diverse aspecten van de coöperatieve onderneming. Bestuur Heeft kennis van de diverse taken binnen besturen. Kan functioneren in het bestuur van een organisatie in sector waarin hij/zij werkzaam is. CAH competenties (afstudeerfase niveau 2/3). De minor Duurzame energie en groene grondstoffen biedt in ieder geval de mogelijkheid te werken aan de competenties: Leiding geven: Samenwerken: Is in staat om als bestuurder van en coöperatie de belangen van een doelgroep te behartigen, en richting te geven aan te verwachten toekomstige ontwikkelingen Aantonen dat met de betrokkenen in alle redelijkheid een goed doordacht plan is opgesteld. Zorgt voor een goede sfeer en gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen, kan weerstanden en conflicten overwinnen en benut de kennis en ervaring van alle leden om een gezamenlijk doel te bereiken. 7

8 Presenteren: Kan een boodschap over een bepaald onderwerp op de meest doeltreffende manier duidelijk en overtuigend overbrengen Organiseren: Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zonodig bij en bereikt het beoogde resultaat(heeft een overnameplanplan voor de komende 10/15 jaar gemaakt en houd rekening met veranderende omstandigheden in de omgeving Ondernemen: Ziet kansen en zet deze voor eigen risico om in het beoogde resultaat Duurzaam handelen: Verantwoordt eigen handelen met respect voor waarden, normen en is gericht op evenwichtig gebruik van beschikbare bronnen zonder de rationaliteit uit het oog te verliezen. Globaliseren: Is in staat internationale ontwikkelingen te volgen en hierop eventueel te anticiperen Eindkwalificaties: Eindkwalificaties majors Ondernemen op (primaire land- en tuinbouw)bedrijven. Opstellen, doorrekenen en evalueren van (strategische bedrijfsplannen) Beoordelen van financiële resultaten van ondernemingen. Kunnen functioneren in het bestuur van een grotere organisatie 8

9 Consultant Equine Business (ACEB) Coördinator: M.Kuypers Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Rapportage ACEB01 5 Assessment leertaken, Documentatie beroepsproduct, BlackBoard presentatie, CGI ACEB08 2 Training advies gesprek (onderdeel van assessment) Procesbeoordeling en POP Blackboard ACEB 04 2 Equine consultant Juridisch Examen Paard en recht Mr. Drs.L.Boersma ISBN: ACEB05 2 Equine consultant paard Taxatie rapport Blackboard ACEB 06 2 Equine consultant Bedrijf zoötechnisch Examen Blackboard ACEB 07 2 Equine consultant Bedrijf economisch Port Folio Boek : Strategie en management H.Veldman ISBN Aanbeveling: Business Management for Equine Industry Sharon Eastwood ISBN Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Essentiële onderwerpen uit het vakgebied van de bedrijfsadviseur Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering HBO functie met adviseurstaken en werkzaamheden Adviseur primair bedrijf in de paardensector Diverse werkvormen in cursussen en trainingen voor verwerken kennis en ontwikkelen vaardigheden noodzakelijk voor het uitvoeren van functietaken. Doelstellingen (de student): Analyseren interne en externe omgeving, probleemverkenning en probleemdefiniëring. Herkennen van de belangrijkste onderdelen van gemaakte analyses, herkennen van het belang en de positie van relaties en het begrijpen van de daaruit voortvloeiende problematiek 9

10 Kennis van wet en regelgeving aangaande vermogensrecht, verzekeren, contracten en taxeren. Waarde taxeren roerende goederen te weten het paard. Aan de hand van afstamming, prestaties, predicaten, van het paard, zijn ouders en nakomelingen. Kwaliteit van een bedrijf in de paardensector optimaliseren aan de hand Maatschappelijk verantwoord ondernemen Gids goede praktijken Certificeringen (dekstation; veiligheid; FNRS sterren; paardenmelkerij). Landschappelijke inpassing (Zorg voor paard en landschap. KNHS; Geld voor groene uitstraling, subsidies). Innovatie en duurzaamheid paardenhouderij.(paardenhouderij out of the box WUR nieuwe vormen van huisvesting) Meerdere disciplines; bedrijfstakken 10

11 Duurzame energie en groene grondstoffen (ADEG) Coördinator: Ir. A.van Leeuwen (LEA) Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Rapportage leertaken, Documentatie ADEG01 8 Assessment beroepsproduct, BlackBoard presentatie ADEG02 2 Energiebehoefte en mondiale consequenties Zaalexamen (90 min.) T3 Handboek biogrondstoffen ADEG03 2 Biomassa uit natuur en landschap en mestverwaarding 50% Zaalexamen (90 min.) 50% opdracht Biomassa uit natuur en landschap T3 Magazine Biomassa uit natuur en landschap ADEG04 2 Biomassa-, en energieconversie Zaalexamen (90 min.) ADEG05 1 Praktische training Practicumverslag Handboek biogrondstoffen Practicumhandleiding duurzame energie en groene grondstoffen Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Essentiële onderwerpen uit het vakgebied Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering). Elementaire kennis van exacte vakken verdient aanbeveling. HBO functie met oog op innovaties op het gebied van Duurzame energie en groene grondstoffen Adviseur, onderzoeker Diverse werkvormen in cursussen en trainingen voor verweren kennis en ontwikkelen vaardigheden noodzakelijk voor het uitvoeren van functietaken. Meest omvangrijke werkvorm is het werken aan een opdracht uit de praktijk. Doelstellingen (de student): introductie mondiale energievoorziening en discussie duurzaamheidsaspecten; techniek, wet- en regelgeving en financiële haalbaarheid van mestverwerking, vergisting en digestaatverwerking; teelt en winning van groene grondstoffen (farma, chemicaliën, plastics, biobrandstoffen), o.a. grasraffinage en algenteelt; valorisatie van biomassa uit natuur en landschap ; CAH competenties (afstudeerfase niveau 2/3). De minor Duurzame energie en groene grondstoffen biedt in ieder geval de mogelijkheid te werken aan de competenties: Samenwerken: de afgestudeerde heeft bij alle functies de rol van intermediair tussen bedrijven, overheden en belangengroepen en vervult een cruciale rol in de samenwerking tussen deze partijen. 11

12 Presenteren: de afgestudeerde is actief in een nieuw vakgebied en zal daarom in deze branche moeten zorgen voor een optimale kenniscirculatie. Innoveren: de afgestudeerde heeft een ondernemende, niet-traditionele instelling en veel creativiteit en organisatievermogen om deze jonge bedrijfstak goed op de kaart te zetten. Hij/zij is voortdurend innoverend bezig zijn om een groter publiek deelgenoot maken van deze sector. Duurzaam handelen: de afgestudeerde levert een bijdrage aan een duurzame energievoorziening en is zich bewust van de verschillende aspecten en discussies die gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Eindkwalificaties: Eindkwalificaties majors BA Weten wat er speelt in de internationale agri-food sector. Ondernemen en innoveren in de internationale agri-foodbusiness. Opstellen en uitvoeren van een bedrijfskundig praktijkonderzoek in de agri-food sector. Eindkwalificaties majors DV Analyseren en optimaliseren van een dier- en veebedrijf in relatie tot de omgeving Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en zelfsturen Eindkwalificaties majors TA Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek Inkopen, ontwikkelen en vermarkten van producten en/of diensten 12

13 Minor Diergezondheid en dierwelzijn (ADGW) Coördinator: Daan Westrik Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur ADGW01 11 Leertaken en Assessment Assessment Aanbevolen: Dierenwelzijnswijzer Opdracht T3 (via Helpdesk of 2e hands) ADGW02 1 Diergedrag en dierwelzijn Aanbevolen: Aanschaf van een medisch zakwoordenboek, bijv. Zakwoordenboek der Geneeskunde van Coelho, Examen Elsevier. Een ander medisch zakwoordenboek mag ook. Verder: Anatomie en fysiologie van de Klinische mens van Ludo ADGW03 2 diergeneeskunde Gregoire ADGW04 1 Epidemiologie en bedrijfsdiergeneeskunde Examen Aanbevolen: Application of quantitative methods in Veterinary Epidemiology van Noordhuizen e.a. Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: ADGW02 Voor het succesvol volgen van de cursus ADGW3 Klinische diergeneeskunde is basiskennis van de anatomie en fysiologie van het gezonde lichaam essentieel. Adviseren (profiel adviseur) Onderzoeken (profiel onderzoeker) Accountmanagement (profiel accountmanager) Beleid (profiel beleidsmedewerker) Adviseur, Onderzoeker, Accountmanager, Beleidsmedewerker op het gebied van diergezondheid en dierwelzijn. Colleges, trainingen, excursies, werkgroepen Doelstellingen (de student): Je kent de verschillende definities van welzijn en weet hoe welzijn gemeten kan worden. Je kunt uitleggen waarom welzijn een relatief begrip is. Je kunt toelichten wat Welfare Quality inhoudt, wat de verschillende subcriteria zijn en hoe deze in de praktijk gemeten kunnen worden. Je weet hoe ongerief gemeten kan worden en kan per diersoort een aantal ongerieven noemen. Je kunt de stressfysiologie uitleggen en de gevolgen van stress toelichten. Je kunt uitleggen waarom een stressvrije omgeving niet optimaal is. Je weet wat de term individuele variatie inhoudt en weet hoe je dit kunt vaststellen. Je bent in staat om te benoemen wat een copingstijl is. Je bent in staat om de verschillende copingstijlen uit te leggen adhv voorbeelden Je bent in staat om een onderbouwde mening te vormen omtrent dier-ethische aspecten Je kunt verschillende filosofische theorieën samenvatten en onderbouwen. 13

14 ADGW03 ADGW04 14 Je bent op de hoogte van de verschillende dierethische stromingen en je weet wat de relatie tussen deze stromingen en de mens-dier relatie is. De student moet kunnen beredeneren: Wat bij een ziekte de meest voorkomende onderliggende pathofysiologische mechanismen zijn. Hoe bij een ziekte klinische symptomen ontstaan Hoe een ziekte kan worden vastgesteld door middel van klinisch onderzoek en laboratoriumonderzoek: begrip van bevindingen en uitslagen Pathofysiologische mechanismen die aan bod komen zijn: - anemie - oedeem - shock - diarree - ontsteking - (acetonemie) Je kent de belangrijkste aspecten van epidemiologie en bedrijfsdiergeneeskunde. Je bent in staat om kennis van epidemiologie en bedrijfsdiergeneeskunde toe te passen in de veel voorkomende beroepssituaties van de specialist diergezondheid. Je bent in staat om literatuur op het gebied van epidemiologische en bedrijfsdiergeneeskunde te beoordelen en de informatie toe te passen in concrete beroepssituaties. CAH competenties: Om de beroepstaken van een Specialist op het gebied van Diergezondheid & Dierwelzijn naar behoren uit te voeren heb je de volgende CAH competenties nodig: presenteren, organiseren, onderzoeken, innoveren, zelfsturen. Daarnaast kun je, afhankelijk van het gekozen functieprofiel, ook voorstellen doen om andere competenties te ontwikkelen en te laten beoordelen. Deze minor biedt iedere deelnemer de mogelijkheid om deze competenties op niveau 3 te trainen en te laten beoordelen. 1. Presenteren Kan aan een groep deskundigen een boodschap over een complex onderwerp begrijpelijk en overtuigend overbrengen en kiest daarvoor bewust de meest doeltreffende vorm. Je doelgroep is deskundig: ondernemers of collega adviseurs. Je boodschap stimuleert discussie en er worden verbanden gelegd met andere sectoren. 2. Innoveren Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn. Jouw innovatie heeft een reikwijdte van 5 tot 10 jaar. Je hebt voor de innovatie gebruik gemaakt van een integratie van kennis en inzicht. Je hebt met de innovatie aangetoond pro-actief te kunnen handelen en een bijdrage geleverd aan voorop lopen. 3. Onderzoeken Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met een geschikte onderzoeksmethode. Bij het uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten heb je een grote mate van initiatief laten zien. De onderzoeksactiviteit draagt bij aan voortdurende innovatie en leidt tot integratie van kennis en stimuleert discussie. 4. Organiseren

15 Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat. Je draagt eindverantwoordelijkheid voor de georganiseerde activiteit. De activiteit heeft een reikwijdte van 5 tot 10 jaar, heeft verschillende deelactiviteiten en heeft relatie met andere sectoren. En daarnaast werk je in deze module aan de competentie zelfsturing. 5. Zelfsturen Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten. Je bent eindverantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Om die ontwikkeling te realiseren neem je zelf initiatief. Je handelt ten behoeve van die persoonlijke ontwikkeling pro-actief. Eindkwalificaties: 1. Analyseren en optimaliseren van een dier- en veebedrijf in relatie tot de omgeving (profiel adviseur) 4. Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek (profiel onderzoeker) 6. Ontwikkelen en vermarkten van producten en/ of diensten (profiel accountmanager) 7. Vertalen en toepassen van beleid (profiel beleid) 9. Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en zelfsturen 15

16 Dieren in therapie training en coaching (ADTC) Coördinator: Loes Spit Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur ADTC1 5 Assessment Rapportage leertaken, Documentatie beroepsproduct, T2 BlackBoard presentatie, CGI Lesmateriaal Handbook on ADTC4 5 theorie ADTC Examen T2 Animal assisted therapy, A.H. Fine Lesmateriaal ADTC5 5 Praktijk Aanwezigheid en reflectie T2 Handbook on Animal assisted therapy, A.H. Fine Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase (studievoortgang en toelating tot afstudeerfase vastgesteld tijdens voortgangsvergadering). Als specifieke toelating tot de minor verdient het aanbeveling dat de student enige kennis heeft van gedrag en welzijn. Adviseur animal assited therapy Adviseren van bedrijven Diverse werkvormen in cursussen en trainingen voor verweren kennis en ontwikkelen vaardigheden noodzakelijk voor het uitvoeren van taken binnen de minor. Praktijkuren uit te voeren voor opdrachtgever in leerwerkomgeving. Doelstellingen (de student): Kent het onderscheid tussen animal assisted therapy, animal assited interventions en animal assisted education.. Analyseren interne en externe omgeving van het stagebedrijf en de mogelijk inzet of opzet van nieuwe dier interventie Heeft kennis van diergedrag en dier welzijn met betrekking tot dier dat ingezet Kan een volledige analyse geven inclusief wetenschappelijke onderbouwing van een dierinterventie Kan een onderbouwign geven waarom de interventie een gerantie geeft van het behoud van een goed welzijn van mens en het dier Kan een volledige reflectie op eigen (mogelijk) functioneren binnen de sector geven en weet wat de eigen bijdrage als HBO er binnen de sector kan zijn CAH competenties (afstudeerfase niveau 2/3) Onderzoeken (CAH competentie 4) Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met een geschikte onderzoeksmethode. Innoveren (CAH competentie 5) Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn.. Organiseren (CAH competentie 6) Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat. Zelfsturen (CAH competentie 7) De student heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen 16

17 functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten. Eindkwalificaties: Eindkwalificaties majors DV en DGZ Acquireren en advies geven Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek Leidinggeen aan projecten, processen en personen Maatschappelijk verantwoord ondernemen en zelfsturen 17

18 Exportmanagement (AEXM) Coördinator: Taco Medema (MEA) Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur AEXM01 9 Assessment AEXM02 6 Theorie & managementsimulatie Exportplan & opdracht interculturele communicatie Examen & deelname managementsimulatie T2 T2 Export Planning Joris Leeman ISBN (ook voor AEXM02) Cultures and organizations Hofstede, Hofstede & Minkov ISBN (ook voor AEXM01) Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Export / Intercultural competences Student kan als deelnemer tot de minor worden ingeschreven als hij/zij volgens het examenreglement is toegelaten tot de afstudeerfase. Als specifieke toelating tot de minor verdient het aanbeveling om basiskennis te hebben van marketing en bedrijfseconomie. HBO functie met voornamelijk internationale contacten Exportmanager & exportmedewerker Bij CAH Vilentum: colleges, coaching van de leertaken, managementpraktijk oefening via een managementsimulatie, schrijven van de leertaken Bij bedrijf: op zijn minst interviews om de voor het exportplan noodzakelijke bedrijfsinformatie te krijgen, een stage wordt aangeraden Doelstellingen (de student): The student is able to describe the vision and mission of a company The student can execute a SWOT analysis The student is able to use business strategy models The student can choose a target country, using a three-phase model The student knows which marketing mix elements to use The student is able to apply the logistics structure The student is able to understand the financial elements of an export plan The student can describe the various elements of the Hofstede theory, about intercultural communication The student is able to describe the legal matters of exporting CAH competenties (afstudeerfase niveau 3) In de minor Exportmanagement wordt gewerkt aan de volgende competenties (in het Engels geformuleerd, omdat de module in het Engels wordt gegeven) Competency To cooperate (2) Creates a good atmosphere, handles the interests of others with care, is able to conquer resistance and conflict and utilizes the qualities of all individual team members to collectively reach the predetermined goals. Dit kan worden aangetoond in AEXM02, tijdens de deelname aan de managementsimulatie. Competency To present (3) 18

19 Is able to communicate messages about complex topics in an understandable and persuasive manner to a critical target audience, thereby consciously choosing the most effective form of communication. Dit kan worden aangetoond tijdens het schrijven van het exportplan en tijdens het presenteren daarvan. Competency To enterprise (8) Seizes chances and opportunities and turns these into desired results at one s own risk. Dit kan worden aangetoond doordat de student zelf een bedrijf moet vinden om zijn exportplan voor te schrijven. Compentency To appreciate the global perspective (10) Considers the world one s playing field and functions well in an international environment. Dit wordt aangetoond doordat de student het boek bestudeert, bezig is met de internationaal gerichte managementsimulatie, meer leert over de interculturele verschillen en bezig is met het onderzoek doen op internationale markten. Eindkwalificaties: Eindkwalificaties majors BA Weten wat er speelt in de internationale agri-food sector Effectief samenwerken en communiceren in een multidisciplinaire, interculturele omgeving Strategisch vermarkten van producten en diensten in de mondiale agri-foodmarkt Eindkwalificaties majors DV De internationale sector overzien Opstellen van een ondernemingsplan Ontwikkelen en vermarkten van producten en/of diensten Eindkwalificaties majors TA Acquireren en advies geven in de agro en food sector Opstellen van een strategisch ondernemingsplan Inkopen, ontwikkelen en vermarkten van producten en/of diensten 19

20 Minor Gezonde Gewassen (AGGW) Coördinator: Kees Westerdijk Studiepunten: 15 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Presentatie SGGB in zelf te organiseren Symposium, AGGW01 4 Assessment beoordeeld door Bedrijfsopdrachten, T2 Duurzaamheidscommissie coaching, zelfstudie bestaande uit docenten en externe deskundigen AGGW02 6 Kennis Schriftelijk (90 Minuten) T2 Informatie op AGGW03 5 Portfolio Acht beroepstaken uitvoeren T2 Blackboard Zelfstudie en informatie op Blackboard Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Kennis Advies Analyse Intern: HBOT of HSBPa/b en HSPT of HSENt/v Extern: minimaal Spuitlicentie 1, kennis op gebied van ziekten, plagen en onkruiden, basisprincipes van het gezond houden van de bodem en wet- en regelgeving rond bemesting en gewasbeschermingsmiddelen. Bedrijfsadviseur, Teeltbegeleider, Onderzoeker of Beleidsmedewerker bij WerkPlekLeerbedrijf (WPL) Functies met eigen verantwoordelijkheid, vrijheid, kennis en netwerk waarin professionaliteit en opbouw van vertrouwen bij de klanten voorop staan. Sparringpartner voor ondernemers, individuele bedrijven, studiegroepen, telersverenigingen, veilingen, coöperaties, zaadbedrijven, plantenkwekers en toeleveranciers. Specialist (afhankelijk van de functie) op het gebied van gezonde gewassen, duurzame teelt, gewasbescherming, bodembeheer, bemesting, bedrijfsvoering, afzet, wet- en regelgeving, economie en strategie. Geven van lezingen, acquireren van projecten, opstellen en (laten) uitvoeren van adviezen, beleidsplannen en onderzoeksvoorstellen. Bijhouden van nationale en internationale ontwikkelingen en deze integreren in adviezen, projecten en onderzoek. Colleges, practica, excursies, opdrachten, functioneren in het WPL-bedrijf Doelstellingen (de student): kennis van en inzicht in verkrijgen van recente ontwikkelingen op het gebied van gewasgezondheid, gewasbescherming, teelt, bemesting, bedrijfsvoering, afzet, wet- en regelgeving, economie en strategie. adviezen kunnen geven ten aanzien van de teelt van gezonde gewassen: (strategische) teelt, bemesting- en gewasbeschermingsmaatregelen, bouwplannen en bedrijfsvoering. analyses kunnen maken van gegevens van de klant met als einddoel een strategisch bedrijfsplan op te stellen Netwerk netwerken kunnen onderhouden CAH competenties: Samenwerken (niveau 3): Je kan met de Senior, teamleider en telers samenwerken om je doelstellingen te halen. Presenteren/Adviseren (niveau 3): Je kan je product op een inhoudelijk correcte en overtuigende wijze presenteren aan de klant. Innoveren (niveau 3): Je houdt je van de ontwikkelingen op je vakgebied en aanpalende gebieden op de hoogte en weet deze te vertalen naar adviezen en onderzoek voor de klant. Je weet eigen ideeën en combinaties van ontwikkelingen te toetsen en in de markt te zetten. Duurzaam handelen/ondernemen (niveau 3): Je kan je inleven in je (ondernemende) klant en kunt vanuit die gedachte de klant goed adviseren over de kansen en bedreigingen in de markt waarbij 20

Associate Degree Tuin en Akkerbouw Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS)

Associate Degree Tuin en Akkerbouw Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS) Status: vastgesteld, instemming OR juli 2014 Associate Degree Tuin en Akkerbouw Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS) Overzicht relatie beroepstaken, kennisgebieden, competenties en eindtermen

Nadere informatie

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende

Hoe beoordeeld u de volgende competenties van de trainee: zeer goed goed voldoende net niet onvoldoende Bijlage 3.4 Beoordelingsformulier studenten tijdens Management Traineeship. Naam Trainee : Bedrijf Traineeship : Traineeship begeleider bedrijf : Traineeship periode : van tot en met Hoe beoordeeld u de

Nadere informatie

Green Business School Bert van Sonsbeek (Techniek) en Rob Kerkmeester (Gewasbescherming)

Green Business School Bert van Sonsbeek (Techniek) en Rob Kerkmeester (Gewasbescherming) Green Business School Bert van Sonsbeek (Techniek) en Rob Kerkmeester (Gewasbescherming) Inhoud presentatie Over Over Sector Green Business School Precisielandbouw op Hogeschool HAS Den Bosch Toekomst,

Nadere informatie

Eindkwalificaties Ad voltijd / Tuin en akkerbouw (TADO) CAH Vilentum CROHO 80012

Eindkwalificaties Ad voltijd / Tuin en akkerbouw (TADO) CAH Vilentum CROHO 80012 Eindkwalificaties Ad voltijd / Tuin en akkerbouw (TADO) CAH Vilentum CROHO 80012 Beschrijving eindkwalificaties Ad (voltijd) Tuin en akkerbouw (TADO) CROHO 80012 1. Acquireren en advies geven in de agro

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Overzicht minoren Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum (CAH) te Dronten. U bent voor uw bedrijf op zoek naar jong talent? Dan is dit dé kans!

Overzicht minoren Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum (CAH) te Dronten. U bent voor uw bedrijf op zoek naar jong talent? Dan is dit dé kans! Overzicht minoren Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum (CAH) te Dronten U bent voor uw bedrijf op zoek naar jong talent? Dan is dit dé kans! Wilt u meer contact met studenten? Daarvoor biedt CAH

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Associate Degree Dier en Veehouderij Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS)

Associate Degree Dier en Veehouderij Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS) Status: vastgesteld, instemming OR juli 2014 Associate Degree Dier en Veehouderij Ondernemerschap - Body of Knowledge and Skills (BOKS) Overzicht relatie beroepstaken, kennisgebieden, competenties en eindtermen

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Bedrijfskund Dier Dier e en agribusines en veehouderij en gezondheidsz s org Welkom

Bedrijfskund Dier Dier e en agribusines en veehouderij en gezondheidsz s org Welkom Bedrijfskunde Dier Dier- en gezondheidszorg en en veehouderij agribusiness Welkom HBO Dier en gezondheidszorg: CAH + Groenhorst Doorlopende leerlijn goede aansluiting op mbo: 3 jaar Gericht op gezelschaps-

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Rapport: resultaten onderzoek

Rapport: resultaten onderzoek Rapport: resultaten onderzoek Competentieonderzoek naar beroepsgroep subsidieadviseurs Opdrachtgevers: NVAS Subsidieacademie Auteurs: Dhr. W. Arkesteijn Dhr. H. Burgmans Eindhoven, 10 september 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marlien van Goor Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2135508 9 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Rupert Parker Brady 9

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL.

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Kenmerk: 31 januari 2015 Inhoud presentatie Even voorstellen Hoe ziet de opleiding eruit? Waarvoor leidt de opleiding Bedrijfskunde MER op? Wat maakt de opleiding Bedrijfskunde

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Finance & Control. (Bedrijfseconomie)

Finance & Control. (Bedrijfseconomie) Finance & Control (Bedrijfseconomie) PROGRAMMA FINANCE & CONTROL Avans Hogeschool en Academie voor Algemeen en Financieel Management Opbouw opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) Manier

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN GEWICHTSCONSULENTE ERKEND BGN Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Het adviseren, begeleiden en motiveren van mensen met gewichts en/of voedingsvraagstukken. Complexiteit: De gewichtsconsulent begeleidt

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Didactische cursus 2007-2008 POP

Didactische cursus 2007-2008 POP Jeremy Waterloo Datum: 251007 Ranonkelstraat 9 4818 HN Breda Netherlands Didactische cursus 20072008 POP Toelichting Na het doornemen van het competentieprofiel van de HKU en de verwerking hiervan op het

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 07-Oct-2017 18:22 Year 2010/2011 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS EWI-MI-151-10 EWI-MI-151-10 Minor Entrepreneurship

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten binnen het

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie