Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19."

Transcriptie

1 Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: uur

2 Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen en ingekomen post 3. Notulen najaarsvergadering 24 november Jaarverslagen Hoofdbestuur Sectie Wegatletiek Sectie Baan en jeugdatletiek Medische commissie 5. Voortgang beleidsplan 6. Financiën Verslag financiële commissie Verkiezing leden financiële commissie. Het aftreedrooster ziet er als volgt uit: 2015 Dick de Wee 2016 Atie Nunnink 2016 Marc Arends Er is een vacature voor een nieuw lid. Vaststelling jaarrekening 2014* 7. Uitreiking wisselbekers Jacqueline Goormachtigh wisseltrofee Stans Brehm Bokaal 8. Verkiezing leden hoofdbestuur. Het statutaire aftreedrooster ziet er als volgt uit: 2015 Martin Blok, secretaris en PR 2016 Peter Bos, penningmeester 2016 Heico Kerkmeester, vertegenwoordiger sectie Wegatletiek 2017 Robert Richter 2017 Ron de Kruijff Vacature: Voorzitter Martin Blok stelt zich herverkiesbaar. 9. Rondvraag en sluiting *Vragen over de jaarrekening kunt u tot 27 maart 2015 schriftelijk indienen bij de penningmeester. 2

3 Conceptnotulen najaarsvergadering 24 november 2014 Opening Waarnemend voorzitter Martin Blok opent de vergadering en heet de leden van harte welkom op de najaarsvergadering. Mededelingen en ingekomen post Aanwezigen Er zijn 40 personen ter vergadering aanwezig. Aanpassing agenda Aan de agenda wordt toegevoegd de besprekingen met de gemeente over de overdracht van het beheer van de accommodatie. Afmeldingen Met kennisgeving afwezig zijn: Mieke Louwman, Dick de Wee, Gré Lagendijk, Jan Velthoven, Ingmar Vos, Linda van Vliet, Victor Correia de Moura, Stannie Petta, Han Ruigrok, Nel van Vliet, Conny Lie-A-Lien, Mike Lie-A-Lien, Pia de Vries en Marianne van der Helm. Ingekomen stukken Van Marianne van der Helm heeft het bestuur de vraag ontvangen waarom de klok is vervangen door een tweede beeldscherm. De klok is verplaatst naar boven de deur. Er hangen nu in totaal drie klokken in het clubhuis. Notulen voorjaarsvergadering 31 maart 2014 De kop Notulen najaarsvergadering 26 november 2012 wordt vervangen door Notulen najaarsvergadering 26 november De notulen van de voorjaarsvergadering van 31 maart 2014 worden vastgesteld. Algemeen Zoals vanavond zal blijken gaat het heel goed met de prestaties van de baanatletiek. Vooral bij de jeugd zijn dit jaar geweldige resultaten behaald en ook bij de senioren is veel vooruitgang geboekt. Daarnaast zijn bij de wegatletiek goede resultaten behaald. Door het aantrekken van Mike Lie-A-Lien verwachten we ook hier komende jaren mooie prestaties. Het bestuur volgt momenteel de cursus Besturen met een visie. Onder deskundige begeleiding wordt een beleidsplan uitgewerkt, waarvan het bestuur vanavond de grove lijnen zal presenteren. De vereniging gaat meer en meer op een bedrijf lijken. We moeten steeds verder professionaliseren, maar voorop staat dat we een vereniging zijn. Met name het sociale aspect heeft grote waarde. In haar activiteiten wordt het bestuur bijgestaan door de klankbordgroep en de Raad van Advies. Hun adviezen zijn zeer waardevol. Overdracht beheer accommodatie De gemeente is voornemens het beheer van de accommodatie over te dragen aan de verenigingen. Dat het faciliteren van atletiek iets gecompliceerder is dan het faciliteren van voetbal heeft de gemeente zich onvoldoende gerealiseerd. De vereniging heeft flink moeten onderhandelen over de condities waaronder overname van het beheer acceptabel is. Inmiddels hebben we een overeenkomst toegestuurd gekregen. Met name Marien Muller heeft hier goed naar gekeken. Een aantal zaken blijkt nog niet in orde. Er wordt over enkele punten onderhandeld. De bedoeling is dat de kosten voor schoonmaak, energie en klein onderhoud voor rekening van PAC komen. Ron de Kruijff is in het bestuur belast met accommodatiezaken en heeft bij diverse energiemaatschappijen prijzen opgevraagd. Daarnaast zijn bij de renovatie van het clubhuisgebouw kostenbesparende maatregelen genomen. Ook wordt nagegaan of de lampen om de baan kunnen worden vervangen door energiezuinige lampen. Mochten er leden met expertise zijn die willen helpen, meld je dan bij het bestuur. Hulp is zeer welkom. De beheerders blijven tot oktober 2015, daarna zal PAC het beheer op zich moeten nemen. Het groot onderhoud blijft in handen van de gemeente. Zij zullen op afroep diensten verlenen. De kwaliteit hiervan dient goed in de gaten te worden gehouden en tevens moet helder worden gemaakt waar de grens tussen groot en klein onderhoud ligt. Voor het dagelijkse beheer wordt nagegaan of samenwerking met bijvoorbeeld de Vrijwilligerswinkel mogelijk is. Een ander discussiepunt zijn de scholen. Voor hun gebruik van de accommodatie ontvangt PAC per jaar. Dit is een vergoeding voor acht weken gebruik van de accommodatie. In werkelijkheid maken de scholen 21 weken per jaar gebruik van de accommodatie. Hiervoor moet een oplossing worden gevonden. Helaas is PAC geen partij in de onderhandelingen hierover. Het is de gemeente die onderhandelt met de scholen. Overdracht van het beheer van de accommodatie biedt ook kansen voor PAC om haar activiteiten uit te breiden met bijvoorbeeld werkgelegenheidsprojecten, wijkgebonden activiteiten en andersoortige atletiekactiviteiten. Nu al is Jacqueline van Daalen bezig met het project Bewegen naar vrijwilligerswerk van Rotterdam Sportsupport. Daarnaast willen we het sporten voor mensen met een beperking omarmen. We hebben al goede contacten met Running Blind. En ook andersoortige activiteiten, zoals scootmobiellessen behoren tot de mogelijkheden. 3

4 Al met al verwachten we een tekort van Zolang er verschil van mening bestaat over de kosten en de activiteiten die op de accommodatie mogen worden ontplooid zal de overeenkomst niet worden getekend. Marien Muller ontvangt als dank voor zijn inspanningen een chocolade medaille met PAC-logo. Concept beleidsplan Overname van het beheer van de accommodatie zal meer lasten met zich meebrengen, maar biedt ook kansen. We willen eventuele tekorten niet automatisch dekken met een contributieverhoging. Daarom zijn we op zoek naar mogelijkheden om onze activiteiten uit te breiden en het aantal leden te verhogen. In onze toekomstplannen staat voorop dat we een vereniging zijn en ook willen blijven. Wel is een professionaliseringsslag noodzakelijk in de vorm van het vergroten van het aanbod voor de leden, het ontwikkelen van een nieuwe verenigingsstructuur, het professionaliseren van het vrijwilligersmanagement, het inspelen op de vraag van leden, het bewerkstelligen van een groei naar meer leden, het aan PAC binden van meer topatleten, het realiseren van een trainingshal op het Langepad en het samenwerken met partners. Om dit alles te realiseren zal een tijdschema voor implementatie worden opgesteld. Meer aanbod voor de leden PAC wil in de regio een leidende rol spelen met betrekking tot deskundigheidsbevordering en het delen van kennis. Ook trainers van andere verenigingen worden door ons begeleid. We willen een vereniging voor iedereen zijn en zowel breedtesport als topsport faciliteren. Daar waar mogelijk wil PAC haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat als de wijk/school een project wil opzetten wij hier positief tegenover staan. Sowieso komt er steeds meer druk op verenigingen om uit maatschappelijke overwegingen activiteiten te ontwikkelen. Dit vergroot de band met de omgeving en leidt wellicht tot subsidie. We blijven vooral een vereniging met aandacht voor haar leden en waardering voor haar vrijwilligers is een van de aandachtspunten. Niet onbelangrijk is verder het zorgen voor een veilige sportomgeving waarin men respectvol met elkaar omgaat. Bij de wegatletiek willen we het aantal loopgroepen verder uitbreiden met bijvoorbeeld trail running, city trail, power walking, nordic walking en uitbreiding van wandelen/hardlopen voor 65+. Trainingen zullen op meerdere dagen, op verschillende tijdstippen en op meerdere locaties worden aangeboden. Hierbij valt onder meer te denken aan loopscholen (0-5 km, 5-10 km) op diverse locaties in Rotterdam. Gebleken is dat topsport meer leden trekt. We zullen mede daarom ook aandacht besteden aan het faciliteren van de selectiegroepen. Het aanbod van wedstrijden en evenementen bij de wegatletiek is al zeer uitgebreid. De organisatie hiervan zullen we verder optimaliseren. Om dit alles bekendheid te geven wordt meer aandacht besteed aan de PR, onder andere in de vorm van een promotiefolder van PAC. Bij de baan- en jeugdatletiek zullen de wachtlijsten worden weggewerkt. Er worden meer trainers aangetrokken en er zal op meerdere momenten getraind gaan worden, zodat bestaande trainers vaker ingezet kunnen worden. Ook hier wordt ingezet op trainingen op andere locaties. Nieuwe verenigingsstructuur De vereniging is nog steeds op zoek naar een voorzitter. Inmiddels is het idee van een duovoorzitterschap ontstaan. Op dit moment treedt Martin Blok op als waarnemend voorzitter. Hij zou graag geholpen worden door iemand die overdag meer tijd heeft om bijvoorbeeld met de gemeente om te tafel te zitten. Daarnaast wordt gestreefd naar een verbreding van het bestuur naar ongeveer zeven personen. Op die manier worden de taken over meerdere bestuursleden verdeeld. Er zal vaker gewerkt worden met projectgroepen. Leden zijn meer bereid te helpen als het gaat om een goed afgebakend project. De sectiebesturen zullen worden vervangen door laagdrempelige commissies/werkgroepen, die ook sectieoverstijgend werken. We zijn een ongedeelde vereniging die steeds vaker activiteiten voor alle leden van de vereniging zal organiseren. Een voorbeeld hiervan zijn de clubkampioenschappen, waarin ook een 5 km was opgenomen. Ook bij de trainers van de verschillende secties worden de banden steviger aangehaald. Zo vormt de jeugd de basis voor een goede mila-selectie bij de wegatletiek. In de nieuwe verenigingsstructuur zal gewerkt worden met overeenkomsten met trainers, hoofdtrainers, coördinatoren (bestuursfunctie) en topatleten. Professioneel vrijwilligersmanagement Een vereniging kan niet zonder inzet van vrijwilligers. In het bestuur is Robert Richter belast met het vrijwilligersbeleid. Ook bij de inzet van vrijwilligers wordt gestreefd naar verdere integratie van baan- en wegleden. Zo hielpen dit jaar al baanatleten bij de drinkpost van de Rotterdam marathon. Andersom kunnen wegatleten helpen bij baanwedstrijden. Op de website staan de activiteiten waarvoor vrijwilligers wordt gezocht en wie de contactpersoon is. Ook is er een inschrijfformulier om te helpen bij wegwedstrijden. In het administratiesysteem wordt bijgehouden wie vrijwilligerswerk doet. Op die manier wordt inzichtelijk wie al actief is en op wie we nog een beroep kunnen doen, zodat de werkzaamheden over alle leden worden verdeeld. De bedoeling is dat ieder lid minimaal één dagdeel per jaar iets voor de club doet. Vaak blijken leden wel bereid iets voor de vereniging te doen, maar is het een kwestie van afstemmen van vraag en aanbod. De werving van vrijwilligers zal worden geïntensiveerd. Aandacht voor vrijwilligers is van groot belang om hen voor de vereniging te behouden. Er zal dan ook regelmatig een evaluatiegesprek plaatsvinden om na te 4

5 gaan of alles wederzijds goed loopt. Maar ook zullen activiteiten voor vrijwilligers worden georganiseerd, zoals een gezamenlijke vrijwilligersdag, en zullen op andere manieren blijken van waardering worden getoond. Faciliteren Faciliteren is het voorzien van vrijwilligers van materialen, opleidingen, informatie enzovoort om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Zo hebben trainers materialen nodig om goed training te kunnen geven, maar ook bijvoorbeeld adressen van zijn/haar groepsleden om trainingsschema s te kunnen toesturen. Daarnaast worden zij regelmatig bijgeschoold en worden nieuwe trainers opgeleid. Juryleden moeten een cursus kunnen volgen, net als verkeersregelaars. Een deel van de bestuursleden is op dit moment op cursus. En organisatoren van een sociale activiteit hebben financiële middelen nodig. Groei naar zowel meer leden als meer topatleten Vanaf 1 januari 2015 gaan we onze activiteiten uitbreiden. We willen in ongeveer vijf jaar uitgroeien naar een vereniging met leden, waarbij zowel aandacht is voor de breedtesport als voor de topsport. We willen dit bewerkstelligen door ons aanbod te verbreden naar meerdere trainingsmomenten en locaties, het wegwerken van wachtlijsten bij de jeugd, meer bekendheid te genereren in de regio en landelijk (met behulp van topsport), het uitbreiden naar sporten met een beperking en het aanboren van andere doelgroepen (scholen, bedrijven, instellingen, studenten enzovoort). Indoor Atletiekbaan We willen op het Langepad een kleine indoorhal realiseren, zodat ook bij slecht weer goede trainingen kunnen worden verzorgd. Om de middelen hiervoor te genereren wordt onderzocht welke mogelijkheden crowd funding, de club van honderd, een loterij en het aanspreken van eigen middelen bieden. Samenwerken met partners PAC streeft naar een optimale samenwerking met andere verenigingen, de gemeente, het bedrijfsleven, de hardloopwinkels, de Atletiekunie, de scholen en de regio. De samenwerking met Rotterdam Atletiek is nu al zeer intensief. Overleg vindt plaats op beider initiatief. Rotterdam Atletiek is de belangrijkste partner bij ATR, het Atletiek Trainingscentrum Rotterdam voor aanstormende talenten. Het is het meest succesvolle trainingscentrum van het land. Daarnaast wordt samen met Rotterdam Atletiek een atletiekvisie ontwikkeld. Ook wordt intensief samengewerkt in de onderhandelingen bij de overdracht van het beheer van de accommodatie. Bij de Atletiekunie worden onze belangen met name vertegenwoordigd door Aniek Wieringa (lid van het bestuur van de Atletiekunie) en Hans Slager (lid van de Unieraad van de Atletiekunie). Het nu gepresenteerde is een raamwerk, dat met behulp van de klankbordgroep en de Raad van Advies verder wordt uitgewerkt. De presentatie wordt op de website geplaatst. Mochten leden opmerkingen hebben, dan zijn die zeer welkom. Het plan is een dynamisch plan met tussendoelen en de mogelijkheid dat deze naar de omstandigheden wordt bijgesteld. In het voorjaar zal het beleidsplan worden gepresenteerd. Uitreiking Beker en huldigingen Jubilarissen 25 jaar: Frans Schuurink, Jaap Snijders, Femmy van der Kraan, Jan Smits, Jan Olsthoorn, Ronald Bik, Lenneke Rodermond, Joke Viskil, Jorrit Rodermond, Joke Advocaat-Kleisterlee, Ron de Kruijff, Leo van Hoorn, Bert Snijder; 30 jaar: Marjan Bovill, Kees Roest, Jan de Vos, Adrianus Groenenboom, Margo Weerman, Joop Ruter (senior), Hon Chen Yuen; 35 jaar: Annie Schipper, de heer van Driel; 40 jaar: Gré Lagendijk, Toos de Blok; 55 jaar: Jan Verschoor. Wim Witvliet is 70 jaar lid en ontvangt een chocolade plak met logo van PAC. Huldigingen Er wordt afscheid genomen van Marcus Doller, Ineke Scheepbouwer en Pepijn Droog als trainer van PAC. Zij worden bedankt voor hun enorme inzet voor PAC. Zij ontvangen bloemen en een cadeaubon. Pepijn heeft autopech, zijn vader neemt de bloemen en cadeaubon in ontvangst. Rob van Kempen is al 30 trainer van de B-selectie van de wegatletiek. Hij heeft dertien clubrecords en twee Nederlandse records behaald. Hij ontvangt een speciale schaal met de tekst Lifetime Achievement Award en uiteraard bloemen. De Ignisious Gaisah-wisselbeker wordt dit jaar uitgereikt aan Enid Duut. Zij won deze zomer goud met discuswerpen bij de Nederlandse kampioenschappen voor B-junioren, waarmee zij ook het clubrecord op 40,38 meter bracht. Naast de beker ontvangt zij een cadeaubon en bloemen. De volgende Nederlands kampioenen en medaillewinnaars op het NK worden gehuldigd: Killiana Heijmans B junioren goud Polsstokhoog 3,72 CR; Sybren Blok A junioren zilver 110 mh CR; Verspringen: 6.82; NK Meerkamp CR punten totaal, kwalificatie WK; Karlijn van Es A junioren zilver 800 m; Corinde van Es A junioren brons 800 m (als B- junior); Diane van Es B junior brons 3000 m (als C- junior), 1500 m bij meisjes A; Ignisous Gaisah goud verspringen (niet aanwezig); Ingmar Vos brons verspringen (afgemeld); 5

6 Jeroen Vis zilver 400 m M35 en zilver WK 14- kamp indoor; Valérie Klostermann goud 100 m en 200 m V45 (niet aanwezig); Linda van Vliet goud werpvijfkamp V35 (afgemeld); Linda de Vos brons 100 m V35, zilver 200m V35; Christian Huijsman zilver hinkstapspringen M40; Martijn Oudeman vier maal goud European Heartand Lung Championships (Litouwen) (niet aanwezig). Zij ontvangen een chocolade medaille met PAC-logo. Ron van der Steenhoven en Jorrit Rodermond worden bedankt vanwege hun enorme inzet voor de jeugdatletiek. Zij ontvangen een chocolade plak met PAC-logo en een cadeaubon. PAC heeft een heel succesvolle baancompetitie achter de rug. De CD-ploegen werden al tijdens de clubkampioenschappen gehuldigd. Tijdens de ALV is het de beurt aan de AB-kampioenen. Zowel de meisjes junioren A, als de meisjes junioren B werden kampioen van Nederland. De meisjes A reizen volgend jaar af naar Zuid-Europa voor de Europacup. De jongens junioren A wonnen tijdens de landelijke finale zilver en de jongens junioren B werden derde. De atleten ontvangen een medaille. De medailles voor de jongens junioren B zijn zoekgeraakt. Zij ontvangen hun medaille later alsnog. Financiën Verkiezing Marc Arends als lid financiële commissie Marc is de vader van de succesvolle hoogspringer Rafael Raap. Hij heeft eerder in besturen en kascommissies van verschillende verenigingen gezeten. Marc Arends wordt gekozen tot lid van de financiële commissie. Begroting 2015 Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële consequentie de overname van het beheer van de accommodatie voor PAC heeft. Indien nodig zal de begroting hierop worden aangepast. In de begroting is een foutje geslopen betreffende de post Algemeen loonbelasting. Er is een gecorrigeerde versie van de begroting beschikbaar. PAC bestaat in jaar. We willen hiervoor verschillende activiteiten organiseren. Voorstel is dit te financieren uit de reserve. Behandeling ingekomen vragen Frans Willeman: de begroting 2015 worden salaris en loonbelasting apart genoemd. Beide posten kunnen samengevoegd worden. De verwachte afdracht van Stichting Klubhuis daalt. Dit wordt veroorzaakt doordat de aankopen van de stichting ten behoeve van de verbetering van de accommodatie zijn toegenomen. Jan de Vos stelt voor om alle trainers die alleen training geven zonder zelf op een ander moment training te krijgen vrijstelling van contributie te verlenen. Indien de trainer een wedstrijdlicentie wil hebben of heeft dan betaalt hij wel de kosten van de licentie. Er lijkt een discrepantie te zijn tussen trainers van de wegatletiek en trainers van de baan- /jeugdatletiek die zelf niet trainen. Veel van de laatste groep trainers zijn geen lid van de vereniging. Die keuze zouden de wegtrainers die zelf niet trainen ook kunnen maken, maar de vraag is of dit gewenst is. Voor de begroting van 2016 zal dit punt nader onderzocht worden. Er zal worden gekeken of het wenselijk is dat trainers lid zijn van de vereniging, naar de kosten van vrijstelling van contributie, naar de situatie bij Rotterdam Atletiek en in hoeverre de betreffende trainers gebruik maken van de faciliteiten van PAC. Op voorstel van Marius Veenker zal de afdracht aan de Atletiekunie weer apart in begroting worden opgenomen. Vanaf 2015 wordt de afdracht aan de Atletiekunie uit de contributie gehaald en jaarlijks gefactureerd. De wijziging wordt in het clubblad en op website gepubliceerd. Tot slot de opmerking dat de begroting moeilijk te vergelijken is met die van 2014, omdat een aantal posten zijn gewijzigd. In de kolom 2014 van de begroting 2015 zijn de aangepaste cijfers opgenomen. De begroting wordt goedgekeurd. Rondvraag Wing Hung Tong dankt de PAC-leden voor hun steun bij het overlijden van zijn vader. Marjan Bovill vraagt om hulp bij de organisatie van de Speculaaspoppenloop. Dit jaar was het niet mogelijk een bijeenkomst in de kantine te organiseren. Volgend jaar wordt de traditie in ere hersteld. Ronald Bik uit zijn ontevredenheid over het niet aanwezig zijn van een drankpost bij de standloop. Dit werd veroorzaakt door een tekort aan vrijwilligers. Bij de organisatie van de komende strandloop zal van tevoren worden aangegeven of er een drankpost aanwezig is. Het bestuur nodigt haar leden uit zich aan te melden als vrijwilliger voor de organisatie van de evenementen rond PAC 120 jaar. Wellicht is het mogelijk een aanvulling op het boek van Aad Heere te schrijven. Er is behoefte aan kluisjes. Het is lastig hiervoor ruimte te vinden. Er wordt nader naar gekeken. Marius Veenker dankt het bestuur voor haar inspanningen in de afgelopen periode. Ron de Kruijff krijgt een compliment voor het opgeknapte clubhuis. De vergadering wordt gesloten. Het bestuur dankt de aanwezigen voor hun komst. 6

7 Verslag van het hoofdbestuur Samenstelling hoofdbestuur In 2014 zijn Robert Richter en Ron de Kruijff toegetreden als lid van het bestuur. Aan het einde van het verslagjaar was het hoofdbestuur als volgt samengesteld: Martin Blok: secretaris en PR-zaken; Peter Bos: penningmeester; Heico Kerkmeester: vertegenwoordiger Sectie Wegatletiek; Ron de Kruijff: accommodatie; Rober Richter: vrijwilligers. Algemeen In 2014 was de onderhandeling met de gemeente over de overdracht van het complex naar de vereniging een belangrijk aandachtspunt. De commissie beheer, die vanuit de klankbordgroep was gestart, heeft namens het bestuur veel van die onderhandelingen gevoerd. Ook de Raad van Advies was nauw betrokken bij het doorlichten van de contracten. In het komend jaar worden de puntjes op de i gezet, maar het volledige beheer zal pas na oktober bij PAC komen te liggen. Daarbij wordt overwogen of het beheer niet beter bij een stichting onder te brengen valt. De stichting Klubhuis is daarbij een serieuze kandidaat. Het afgelopen jaar zag ook de nieuwe website het licht. De reacties waren over het algemeen positief. Informatie is makkelijker te vinden, de site is makkelijk up to date te houden en is bovendien gekoppeld aan onze ledenadministratie. Per maand wordt de site ruim 5000 keer geraadpleegd door zo n 2400 bezoekers. Daarbij werden in totaal bijna pagina's bekeken. Gemiddeld blijft men 2.22 minuten op de site. Bijna de helft van de bezoekers komt voor het eerst op de site. Bezoekers raadpleegden de site 1005 keer vanaf hun mobiele telefoon en 750 keer vanaf hun tablet. 8,74% van de bezoekers deed dat vanuit de USA. Drie leden van het hoofdbestuur volgden in 2014 de door de Atletiekunie aangeboden cursus Besturen met een Visie. Het afgelopen jaar is ook besloten om voor alle trainers en bestuurleden de zogenaamde verklaring omtrent gedrag aan te vragen. In de komende periode wordt dat geëffectueerd. Daar zijn voor PAC geen kosten aan verbonden. Het hoofdbestuur kwam in 2014 twaalf keer bijeen. Ereleden De heer J. van Driel Mevrouw E. van Hemert De heer W. van Hemert De heer W. Kloos De heer C. Koch De heer F. Moerman De heer P. Nederhand De heer J. van der Steenhoven De heer J.H. Velthoven De heer J. Verschoor De heer W. Witvliet Leden van verdienste De heer J. Anthonisse De heer W. Beindorff Mevrouw P. Houtzager Mevrouw G. Lagendijk De heer J.W. Ruigrok De heer J. Slager Mevrouw J.P. van Vliet Ledenaantal Het aantal leden op 1 januari 2014 bedroeg personen. Er waren 259 opzeggingen en 261 nieuwe leden. Aan het einde van dit jaar waren er leden. Verslag sectie Wegatletiek Het bestuur van de sectie Wegatletiek bestond in 2014 uit de volgende leden die naast hun bestuursfunctie ook actief zijn in diverse commissies: Heico Kerkmeester : voorzitter algemene zaken; Marjan Bovill: secretaris en informatie; Conny Lie a Lien: penningmeester; Mieke Louwman: sociale activiteiten en wedstrijdzaken; Victor de Moura Correia: technische zaken. Algemeen Ook in 2014 heeft het sectiebestuur zich ingespannen om belangen van de Atletiekvereniging intern en extern te behartigen. Het lijkt soms alsof zaken vanzelf lopen, maar als sectiebestuur hebben wij gemerkt dat men PAC voor allerlei zaken weet te vinden. Als nieuwe partner voor een wegwedstrijd, voor het (liefst gratis) gebruik maken van het complex, of voor het geven van clinics. Het is vaak voor de buitenwacht niet te bevatten dat PAC geen bedrijf is, maar een vereniging bestaande uit leden,die in zijn/haar spaarzame vrije tijd zich inzetten voor de atletiek, de vereniging en wat daarom heen hangt. Secretariaat en informatie Maandelijks kwam het sectiebestuur bijeen om stand van zaken binnen de sectie te bespreken. Naast eerder genoemde terugkerende onderwerpen, zoals de inzet 7

8 van vrijwilligers en de samenwerkingsverbanden met andere organisaties, werd nagedacht over mogelijkheden om sponsoring en fondsenwerving binnen de vereniging verder op te pakken. Met de financiële toekomst van PAC in het verschiet wordt en werd op allerlei manieren nagedacht, hoe PAC letterlijk en figuurlijk ook in de toekomst het hoofd boven water kan houden. Budget Het budget werd in 2014 onder andere ingezet voor de organisatie van eigen wedstrijden, het potje sociale activiteiten ten behoeve van verschillende loopgroepen en de aanschaf van wedstrijdmaterialen. Graag wil de sectie materialen aanschaffen ten behoeve van het ondersteunen van de trainingen. Hierbij kan men denken aan speedladders, springtouwen en dergelijk. Helaas ontbreekt veilige opslagruimte binnen PAC. Keer op keer is materiaal verdwenen, zodat trainers vaak materiaal aanschaffen ten behoeve van de eigen groep en deze uit arren moede thuis of in de kofferbak van de auto moeten bewaren. De aanschaf van een opslagcontainer met een beperkt sleutelbeleid zou onzes inziens een stuk verlichting kunnen geven. In het kader van veiligheid konden er door atleten weer de bekende lichtgevende hesjes tegen een gereduceerde prijs worden aangeschaft. Als een (in zo n lichtgevende hesjes gestoken) groep voorbij holt, is het jingle bells van omstanders niet van de lucht. Zichtbaar en herkenbaar zijn, maar bovenal veiligheid voorop. Aan het einde van het jaar kregen alle trainers en assistenten door het sectiebestuur een nieuw trainingsjack uitgereikt. Sociale activiteiten Een vereniging onderscheidt zich van een bedrijf of onderneming door de verschillende sociale activiteiten die door de leden wordt ondernomen. Het nieuwe jaar werd traditioneel begonnen met een nieuwjaarsreceptie met een aansluitend (disco)feest voor alle leden; in beweging zijn en blijven kreeg op deze manier een nieuwe dimensie. Ook de pastaparty voor de marathon ontbrak niet: Op vrijdagavond voorafgaand aan de Rotterdam Marathon konden de marathonlopers/sters en aanhang in de PACkantine genieten van een uitgebreid pastabuffet, waarbij de laatste tips en trucs om de Rotterdam Marathon te volbrengen werden doorgenomen. Uiteraard werden deze tips op de maandag na de marathon nog even tegen het voetlicht gehouden tijdens het koffie(klets)uurtje onder het genot van koffie en appeltaart. Vrijwilligersuitje Ook dit jaar werden de vele vrijwilligers bedankt voor hun inzet middels het vrijwilligersuitje in Dok 99 om naast hun hardlooptalent ook hun bowlingtalent te laten zien. Op een ontspannen en gezellige manier konden onze vrijwilligers de bowlingbal over de baan laten rollen, waarna iedereen kon genieten van een heerlijk steengrillarrangement. Technische zaken en wedstrijdzaken Het in 2012/2013 gestarte onderdeel, de trainingslopen als voorbereiding voor Rotterdam Marathon, werd in 2014 tot veel plezier van de marathonners gecontinueerd. Het was op diverse zondagochtenden in het voorjaar mogelijk om vanuit de PAC-kantine onder begeleiding van een voorloper/ster een lange afstand (vanaf 15/20 km) op een afgesproken tempo te lopen. Extra pluspunt was dat lopers/ster na afloop in de kantine konden genieten van een vers gebakken pannenkoek, gebakken door Roparunteam 72. Ook onze Joop Rüter liet als 81-jarige in 2014 weer van zich spreken. Op donderdagavond liep Joop op onze eigen baan het 10 km Nederlands baanrecord in categorie 80-jarigen in een glorieuze tijd van In september 2014 vond ons traditionele trainersweekend plaats, waarbij tal van zaken aan de orde kwamen. In een mooi hotel op de Veluwe werd de trainingsschema s en toekomstige opzet van de groepen tegen het licht gehouden. De volgende dag werd sportief afgesloten met clinic in de bosrijke omgeving. Ook in 2014 hebben trainers en assistent-trainers weer gebruik kunnen maken van het NKS-aanbod en het eigen bijscholingsaanbod van de vereniging. Dit jaar werden de workshops bootcamp in je training en speelse loopvormen aangeboden en konden zo de benodigde licentiepunten weer worden behaald. Wedstrijden De PAC-wedstrijdkalender 2014 met een gevarieerd wedstrijdaanbod voor alle PAC-atleten en instuivers bestond uit crossen, een strandwedstrijd, de Maasstadloop, de Ekiden en baanwedstrijden over diverse afstanden in de zomer. Vooral de baanwedstrijden mocht zich verheugen in een groeiende belangstelling. PAC-leden konden (bijna) gratis deelnemen, overigen betaalden een klein bedrag. De Ekiden is een wedstrijd die niet meer weg te denken valt in het wedstrijd- en sociale programma van atleten. Dit is een voorbeeld van een mooie mix tussen een wedstrijd voor de echte fanaten en sociale lopers. Voor iedereen is het mogelijk om op eigen wijze deel te nemen. Voor veel teams staat de gezelligheid met de nodige partytenten en gevulde picknickmanden met meegebrachte bbq s rondom de baan voorop. Naast de organisatie van serieuze hardloopwedstrijden heeft de sectie zich ook ingespannen om de bekende Speculaaspoppenloop voor alle PAC-leden te behouden. Ondanks hun drukke werkzaamheden werden Sint en Pieten bereid gevonden om ook in 2014 het startschot te lossen voor de Speculaaspoppenloop. Al was het paard van Sinterklaas vervangen, door een motor. Die man is ook van alle markten thuis! 8

9 Het goede doel Ook verleende PAC belangeloos zijn medewerking aan wedstrijden, die op en rondom het sportcomplex Het Langepad werden gehouden; te weten Save the boobies, de Kikarun en Lopen doet hopen. Niet de eindtijd op de klok was hierbij belangrijk, maar het door het grote deelnemersveld opgehaalde sponsorbedrag voor het goede doel (kankerbestrijding) gaf de doorslag. Namens de sectie, Marjan Bovill, secretaris, 18 februari Verslag sectie Baan- en jeugdatletiek Het sectiebestuur Baan- en jeugdatletiek bestond in 2014 uit de volgende leden: Martin Blok, voorzitter; Carola Diederik; Hugo van der Loo; Erik Koekkoek; Jorrit Rodermond (voorzitter technische commissie). Het sectiebestuur kwam in 2014 negen keer bijeen, Pupillen Het afgelopen jaar is geprobeerd een betere verdeling van trainers op de groepen toe te passen, waarbij werd gekeken naar de specifieke kwaliteiten van de trainer en de specifieke behoeften van de leeftijdsgroep. Door een strakke accommodatieplanning wordt geprobeerd om alle atletiekonderdelen aan bod te laten komen. Steeds meer junioren die een sportopleiding volgen, treden toe tot het trainerscorps. Dit komt de kwaliteit van de trainingen ten goede. De pupillencompetitie liet goede resultaten zien, alhoewel de deelname aan wedstrijden in het algemeen wat terug lijkt te lopen. Dat heeft ook te maken met de belangstelling van ouders. Het is soms lastig om ouders als hulp bij trainingen en wedstrijden te betrekken. Er is in 2014 ook een extra instroomgroep voor minipupillen gestart, dit om de wachtlijsten eindelijk eens weg te werken. In de instroomgroep kunnen kinderen kijken of ze atletiek een leuke sport vinden. In het komende jaar gaan we ook groepen vanaf de leeftijd van 4 en 5 jaar starten. We zullen meer pupillengroepen doordeweeks overdag laten trainen (vanaf uur). Er komen interne opleidingen aan voor pupillentrainers en we gaan proberen de betrokkenheid van de ouders te vergroten, door het aanstellen van contactouders per groep. Dat is inmiddels gebeurd. CD-unioren 2014 was voor de CD-junioren en hun trainers wederom een zeer succesvol jaar. Na vele medailles in het indoorseizoen, werden ook tijdens het baanseizoen veel podiumplaatsen behaald. In de landelijke ploegencompetitie werden zowel de C-jongens als de C-meisjes Nederlands kampioen. De jongens waren zelfs met twee ploegen vertegenwoordigd in de landelijke finale. Dat is uniek te noemen. De beide D- ploegen werden vierde. Bij de CD-juniorencompetitie was PAC vertegenwoordigd met in totaal 16 ploegen, meer dan welke andere vereniging. Het aantal clubrecords dat dit jaar bij deze categorie is behaald, laat zien dat het niveau stijgende is. Veel van de PAC- CD-junioren vinden we dan ook weer hoog op de landelijke ranglijsten terug. De trainingen in diverse niveaugroepen gekoppeld aan een zeer enthousiaste trainersgroep liggen aan de basis van dit succes. Het zal niet eenvoudig zijn de resultaten van het afgelopen seizoen te overtreffen. AB-junioren Algemeen De groep van AB-junioren binnen PAC wordt steeds groter. Het verloop is iets minder en er stromen tegenwoordig ook nieuwe leden van buiten deze groepen binnen. De uitdaging is om deze groep zo groot te houden en ook zo door te laten stromen naar de senioren, zodat we ook daar in de breedte kunnen groeien. Veel AB-junioren zijn naast atleet ook actief als (pupillen)trainer. School (opleiding Sport en Bewegen) en hobby worden hiermee vaak gecombineerd. Ook dit is een middel om deze groep junioren aan PAC te blijven binden. A- en B-competitie Naast kwantiteit is er ook kwaliteit! De AB-junioren hebben in 2014 een geweldig competitieseizoen beleefd. Met gemak werd in elke categorie de finale gehaald en alle ploegen kwamen daar op het podium terecht. Nog nooit waren de junioren zo succesvol. De B-meiden werden kampioen van Nederland tijdens de finale in Amsterdam. De B-jongens behaalden daar een derde plaats. De finale voor de A-junioren, het NK teams, was een thuiswedstrijd. Op onze eigen baan werden de A-meiden heel verrassend kampioen van Nederland. De A-jongens kregen de zilveren medaille omgehangen. De A-meiden mogen door hun overwinning meedoen aan de Europa Cup voor junioren teams in Portugal. B- junioren mogen hier ook aan meedoen. Zo krijgen we in 2015 een mooie strijd om een plaats in de ploeg voor de Europa Cup. 9

10 Atleten Ook op individueel niveau waren er uitstekende resultaten. Killiana Heijmans werd zowel indoor als outdoor Nederlands kampioen bij het polsstokhoogspringen voor B-junioren. Enid Duut werd als C-meisje Nederlands kampioen discuswerpen bij de meisjes-b. Karlijn van Es werd indoor Nederlands kampioen op de 800m bij de A-meisjes. Eerstejaars A-junior Sybren Blok dwong tijdens het NK Meerkamp kwalificatie af voor het WK voor junioren in het Amerikaanse Eugene. Daar werd Sybren 21e. Senioren Algemeen De groep senioren blijft stabiel. De stijging moet komen uit de doorstroming van de A-junioren. Instroom van nieuwe leden van buiten is er wel, maar niet voldoende. De leeftijds- en niveauverschillen zijn groot. Het blijft een uitdaging om een gevarieerd aanbod aan trainingen aan te bieden. Seniorencompetitie De mannen begonnen de seniorencompetitie uitstekend. Even was een kampioenschap van de eerste divisie in zicht, maar later in het seizoen was het toch lastig om alle toppers bij elkaar te krijgen om de sprong naar de hoogste divisie te kunnen maken. Ook de vrouwen begonnen het competitieseizoen goed, maar kwamen aan het einde net tekort om te promoveren naar dezelfde divisie als de mannen. Atleten Verspringer Ignisious Gaisah kon in 2014 twee keer gehuldigd worden als Nederlands kampioen, zowel indoor als outdoor was hij uiteraard de beste. Bij het EK in Zurich behaalde Ignisious een zesde plaats. Ingmar Vos maakte de oversteek naar Texas om daar met andere meerkampers samen te kunnen trainen. Hij kwalificeerde zich net niet voor het EK. Masters Algemeen De groep masters is een stabiele groep. Atleten blijven lid, maar worden natuurlijk steeds ouder. Slechts een klein groepje atleten doet actief mee aan wedstrijden. Master Competitie Helaas blijft het moeilijk om voldoende masters te vinden die aan competitiewedstrijden willen meedoen, zeker als deze wedstrijden ver van Rotterdam plaatsvinden. Bij de mannen lukt dit inmiddels wel beter dan bij de vrouwen, maar de mannenploeg was in 2014 nog niet sterk genoeg om kans te maken op een finaleplaats. Atleten Valérie Klostermann heeft een inmiddels een abonnement op gouden medailles op de sprintnummers bij zowel de indoor- als de outdoorkampioenschappen. Ook in 2014 liet ze zien dat ze in haar categorie de beste van Nederland is. Jeroen Vis vestigde een Nederlands record op de 14-kamp tijdens het WK 14- kamp voor masters in Finland. Martijn Oudeman won vier gouden medailles op het European Heart- and Lung Championships en werd daarbij gekozen tot beste mannelijke atleet van het toernooi. Verslag Medische Commissie De Medische commissie bestaat uit de volgende leden: Jeanette Doorduijn, arts-hematoloog, Erasmus MC locatie Daniël den Hoed kliniek; Patricia de Jong, masseur, coördinator massageteam, notulist; werkzaam EUR; Anne van der Jagt, diëtist; Wing Hung Tong, anios, Albert Schweitzer ziekenhuis Dordtrecht, afdeling kindergeneeskunde; Lenneke Rodermond, fysiotherapeut; Jurryt de Vries, fysiotherapeut, docent Hogeschool Rotterdam, promotieonderzoek; Daniële van der Klein-Driesen, psycholoog VSPN /orthopedagoog / lid ATR; Adrie Visser, kinderfysiotherapeut, co- voorzitter; Karel Moltzer, huisarts, co-voorzitter. 10 In 2014 is de Medische commissie zes maal ter vergadering bijeen geweest: 15 februari, 22 maart, 8 mei, 9 september, 18 oktober en 15 november. Jurryt de Vries en Karel Moltzer hebben op uitnodiging van de sectie Wegatletiek op een vergadering van de sectie uitleg gegeven over het kort blessurespreekuur. De volgende taken werden uitgevoerd: Organiseren van de jaarlijks te houden reanimatiecursus met implementatie van de automatische externe defibrillator (AED) voor trainers, barmedewerkers en andere vrijwilligers binnen de vereniging. In 2014 zijn hiervoor drie avonden gereserveerd (13 januari, 20 januari, 27 januari). In verband met het interactieve programma blijft de groepsgrootte gemaximeerd op 15 deelnemers per avond. In 2014 hebben 44 leden een reanimatie certificaat gehaald (in 2013: 39 leden).

11 PAC beschikt over drie EHBO-koffers. Eén koffer in de kantine, één koffer in het PAC-O-Droom en één losse koffer die meegenomen kan worden naar trainingsweekenden of naar door PAC georganiseerde wedstrijden. Alle koffers worden vier maal per jaar op inhoud gecontroleerd door Stefan Mentink en waar nodig worden gebruikte materialen aangevuld. Om bloedneuzen te behandelen zijn alle koffers per 2014 voorzien van Merocel neustampons. AED. Op verzoek van Stichting Klubhuis is een tweede AED aangeschaft. De tweede AED is geplaatst in de hal van het PAC-O-Droom. Wegens problemen met de levering van een identieke AED als in de kantine, is besloten een AED van een ander merk aan te schaffen. Het gebruik van beide AED s is overigens gelijk. Beide AED s zijn halfautomatische AED s, zoals gebruikt op de reanimatieavonden. Kopij aanleveren voor clubblad en website met betrekking tot (para)medische artikelen door Anne van der Jagt, Adrie Visser, Jurryt de Vries, Daniëlle van der Klein-Driesen en Karel Moltzer. Kort blessurespreekuur Adrie Visser (jeugd) en Jurryt de Vries (senioren). Ook in 2014 blijkt dat er nog weinig gebruik gemaakt wordt van het kort blessurespreekuur door senioren. Jurryt de Vries heeft op het kort blessurespreekuur vijf atleten gezien. De blessures betroffen met name knie- en enkelproblemen. Alle atleten zijn kort onderzocht, hebben een zo specifiek mogelijke diagnose gekregen en een prognose met betrekking tot herstel gekoppeld aan oefeningen. Bij de jeugd is een sterke toename waar te nemen: 45 consulten in 2013 versus 70 consulten in Zowel de trainers van de sectie jeugdatletiek als atleten zelf wisten hun weg hierin te vinden. Na onderzoek en behandeling van de atleten werd de uitkomst van onderzoek en advies teruggekoppeld naar de betreffende trainer. Voedingsvoorlichting. Anne van der Jagt heeft tweemaal een voordracht gehouden: eenmaal in de aanloop naar de Marathon Rotterdam, en eenmaal voor de sectie jeugdatletiek. Een aantal atleten heeft op individuele basis een afspraak gemaakt en is van advies voorzien. Daarnaast zijn diverse artikelen over voeding in relatie tot sport in het clubblad gepubliceerd. Door het vertrek van Dennis Middel is vacature ontstaan in het massageteam. Arno Ruiter is benaderd en is per december 2014 toegetreden tot het team van masseurs. Het team bestaat uit de volgende personen: Patricia de Jong, Linda Roskam, Arno Ruiter en Pia de Vries. Allen zijn gediplomeerd sportmasseur. In 2014 heeft het massageteam haar werkzaamheden flink kunnen uitbreiden met een piek rond de marathon van Rotterdam. De blessurepreventie heeft er mede toe bijgedragen dat er progressie geboekt is in de loopprestaties bij diverse atleten. EHBO. Bij de EKIDEN heeft de Medische commissie zorg gedragen voor de EHBO. Stefan Mentink is als vaste EHBO-er ingehuurd en Carla Kroon, Suzanne Graauw en Karel Moltzer hebben als vrijwilliger de post bemand. Ten tijde van de EKIDEN beschikte PAC nog niet over een tweede AED. Karel Moltzer heeft tijdelijk een tweede AED ter beschikking gesteld. Bij de indoorwedstrijden op 2 maart 2014 in Dordrecht hebben Patricia de Jong en Carla Kroon de EHBO en sportmassage verzorgd waarbij vijf atleten werden behandeld : drie knieblessure, één keer rugklachten en één keer wondverzorging. Ondanks inspanningen van de Medische commissie lukt het nog niet om voldoende vrijwilligers te enthousiasmeren om een poule van vaste EHBOers op te zetten. Jeroen Vis (technische commissie) heeft de Medische commissie verzocht een EHBSO-clinic te organiseren voor de jeugdtrainers. Adrie Visser en Karel Moltzer hebben de clinic vormgegeven middels een powerpoint-presentatie, behandeling van de EHBO-koffer, blessurepreventie en bandageren. De clinic werd gehouden op maandag 24 februari 2014 en zaterdag 8 maart Vanuit de Medische commissie is aan het bestuur het verzoek gericht aandacht te schenken aan de hygiëne in de massage ruimte en de toiletvoorzieningen. Inmiddels is dit opgelost door het H.B. door de schoonmaak uit te besteden. Er zijn nieuwe hesjes aangeschaft voor de EHBO. De hesjes zij te vinden in een box in de massageruimte. Daniëlle van der Klein-Driesen heeft zowel voor de PAC-jeugd en ouders/verzorgers als voor de marathonlopers van de vereniging een workshop georganiseerd met betrekking tot de mentale voorbereiding op wedstrijden. Tevens was er advisering naar trainers bij mentale problemen van atleten. Ook is via ouders, na individuele aanmelding, mentale training aan atleten gegeven. Namens de medische commissie PAC, Karel Moltzer, co-voorzitter 11

12 Jaarrekening 2014 Toelichting PAC heeft het jaar 2014 met een negatief resultaat van 4031,01 afgesloten. Opbrengsten Contributie. In 2013 nam het aantal nieuwe leden flink toe. Verwacht werd al dat deze toename zich in 2014 niet zou doorzetten. Het aantal nieuwe leden bleef in 2014 ook enigszins achter bij het begrootte aantal. In 2014 werd voor het eerst gebruik gemaakt van de Rotterdampaskorting. De korting bedraagt 25 op de jaarcontributie. Rotterdampas vergoedt hiervan 20. Bijdragen derden. Er valt een lichte daling te bespeuren van de algemene sponsoring. Echter dit wordt gecompenseerd door een toename van de sponsoring van wedstrijden georganiseerd door PAC. De vergoeding voor de organisatie van de Zuidersterloop werd in 2013 gesaldeerd met de post Organisatie wedstrijden. Gekozen is om in 2014 de scheiding tussen kosten en opbrengsten zo zuiver mogelijk te houden en de vergoeding te boeken op Activiteiten sectie Wegatletiek. Rente-opbrengsten. Verwacht werd dat de renteopbrengsten ten opzichte van 2013 zou dalen. Dit is door de dalende rente inderdaad gebeurd, gelukkig niet in de mate als werd begroot. Overige opbrengsten. De verkoop van de tasjes van Gerda Honkoop leverde de clubkas 150 op. De vrijval van crediteuren is te danken aan meevallende declaraties voor onkostenvergoedingen van de trainers. Stichting Klubhuis heeft het bedrag dat gereserveerd stond om aan PAC af te dragen gebruikt om voor PAC aanschaffen ten behoeve van de accommodatie te doen. In totaal kwamen we in 2014 uit op een daling van 2% van de inkomsten ten opzichte van Begroot was een stijging van de inkomsten. Dit werd helaas niet gerealiseerd. Kosten De totale kosten van de vereniging zijn iets lager dan begroot uitgevallen. Personeelskosten. Vanaf 2014 zijn enkele trainers in dienst van PAC gekomen. De kosten die hiermee gepaard gingen bleken minder hoog dan verwacht. De afname van de salariskosten voor administratieve ondersteuning bleek minder dan verwacht. Vanaf 2015 zullen meer taken aan vrijwilligers worden overgedragen. Accommodatie. Om de kwaliteit van de trainingen voor de succesvolle jeugd op peil te houden heeft PAC in 2014 meer indooraccommodatie gehuurd dan was begroot. Communicatie. Helaas zijn in 2014 slecht drie clubbladen verschenen. Begroot waren vier clubbladen. Aan PR en Communicatie werd eveneens minder uitgegeven dan begroot. Technische zaken. De medische commissie is weer netjes binnen budget gebleven. PAC wil de kwaliteit van de trainers verhogen door de opleidingen deels te vergoedingen. Hiervan is in 2014 in toenemende mate gebruik gemaakt, echter nog niet in de mate als werd begroot. De uitgaven voor topsport bleven binnen het budget. De uitgaven aan inschrijfgelden voor wedstrijden vertoont een dalende lijn nu de jeugdleden zelf de inschrijfgelden voor de pupillencompetitie betalen. Verwacht wordt dat deze dalende lijn zich in 2015 doorzet als ook het inschrijfgeld voor de wintercross aan de leden wordt doorbelast. Er werd geen bus gehuurd voor de landelijke finale van de CD-competitie. De kosten van de organisatie van wedstrijden is toegenomen. Deels wordt dit veroorzaakt doordat de vergoeding voor de Zuidersterloop ( 1.750) nu onder baten is geboekt. Maar ook werd er nog geen vergoeding gevraagd voor de clubkampioenschappen. Hierin komt in 2015 verandering. Tot slot heeft PAC de landelijke finale van de A-junioren georganiseerd, wat de nodige kosten met zich meebracht. Afschrijvingskosten. De afschrijvingkosten voor materialen en inventaris namen toe. Bij de wegatletiek werden materialen ten behoeve van de nieuwe selectiegroep aangeschaft. Bij de baanatletiek werd een nieuwe computer voor de wedstrijdcommissie gekocht. Overige kosten. De afdracht aan de Atletiekunie bleef ongeveer gelijk aan vorig jaar. Doordat het ledenaantal lager was dan bij het opstellen van de begroting werd verwacht, was de afdracht lager dan begroot. Zoals verwacht namen de administratiekosten ten opzicht van vorig jaar toe. Dit als gevolg van de implementatie van het nieuwe administratiesysteem. Meer aandacht werd besteed aan huldigingen van atleten en bedankjes voor vrijwilligers. De uitgaven voor de sociale activiteiten vielen mee, er werd geen gebruik gemaakt voor het budget voor de organisatie van een trainersdag. Ook de uitgaven voor diverse kosten bleven ruim binnen budget. Het voorstel van het bestuur is om het negatieve resultaat over 2014 in mindering te brengen op de algemene reserve (kapitaal) van de vereniging.. 12

13 21} PACROTTERDAM AllUniled EXPLOITATIE PAC Rotterdam t/m Afdrukdatum: BATEN Huidige Begroting Vorige periode periode 80 - Opbrengsten Contributies Contributies alg. 0, ,00 0,0% ,64 0,0% Rotterdam Pas korting -730,00 0,00 -% 0,00 -% Contributie mini 3.047,20 0,00 -% 0,00 -% Contributie pupillen ,45 0,00 -% 0,00 -% Contributies Junioren CD ,28 0,00 -% 0,00 -% Contributies junioren AB ,59 0,00 -% 0,00 -% Contributies sen./masters ,92 0,00 -% 0,00 -% Contributie Recreanten ,58 0,00 -% 0,00 -% Gezinskorting ,75 0,00 -% 0,00 -% Contributies baan 0, ,00 0,0% ,50 0,0% Groeptotaal (Contributies) , ,00 97,8% ,14 105,3% Bijdragen derden Sponsoring alg , ,00 98,1% 7.031,05 79,5% Donaties alg. 165,00 0,00 -% 0,00 -% Vergoeding gebruik facili 763,50 450,00 169,7% 785,00 97,3% Jeugdsubsidie gemeente 0,00 0,00 -% 0,00 -% Activiteiten sectie Weg 0,00 0,00 -% 0,00 -% Sponsoring weg 3.310, ,00 120,4% 1.000,00 331,0% Donaties weg 0,00 0,00 -% 0,00 -% Activiteiten sectie Weg 1.910,00 0,00 -% 340,00 561,8% Donaties baan 0,00 0,00 -% 0,00 -% Jeugdsubsidie gemeente 4.740, ,00 99,5% 3.930,00 120,6% Grote clubactie 966, ,00 96,6% 708,82 136,3% Grote clubactie 0,00 0,00 -% 0,00 -% Sponsoring baan 0,00 0,00 -% 103,85 0,0% Groeptotaal (Bijdragen derden) , ,00 119,0% ,72 125,5% Contributies Inschrijfgelden nieuwe Ie 4.776, ,00 95,8% 5.904,00 80,9% Groeptotaal (Contributies) 4.776, ,00 95,8% 5.904,00 80,9% Rente-opbrengsten Rente-opbrengsten 2.246, ,00 112,3% 2.566,75 87,5% Groeptotaal (Rente-opbrengsten) 2.246, ,00 112,3% 2.566,75 87,5% 891- Overige opbrengsten PAC-shop 150,80 0,00 -% 588,28 25,6% Betalingsverschillen 0,00 0,00 -% 0,00 -% Opbrengst crediteuren weg -176,99 0,00 -% 565,00-31,3% Opbrengst crediteuren baa 1.363,00 0,00 -% 1.904, 77 71,6% Stichting Klubhuis 0, ,00 0,0% ,00 0,0% Opbrengst crediteuren alg 0,00 0,00 -% -411,32 0,0% Groeptotaal (Overige opbrengsten) 1.336, ,00 7,4% ,73 6,5% ========== ========== Hoofdverdichtingtotaal (Opbrengsten) , ,00 93,2% ,34 98,1% Totaal , ,00 93,2% ,34 98,1% LASTEN Huidige Begroting Vorige periode periode 40- Kostenrekeningen 410- Personeelskosten Trainersvergoedingen alg. 0, ,00 0,0% 1.887,00 0,0% https://pr01.allunited.nl/ 1/3

14 PACROTTERDAM AllUniled Vrijwilligersvergoedingen 0,00 0,00 -% 0,00 -% Salarissen , ,96 90,9% ,86 85,1% Loonbelasting , ,04 159,8% ,00 102,9% Trainersvergoedingen weg , ,00 75,2% ,75 96,9% Trainersvergoedingen baan , ,00 127,4% ,75 77,9% Salarissen Baan , ,25 63,3% 0,00 -% Loonbelasting Baan 4.019, ,75 131,1% 0,00 -% Groeptotaal (Personeelskosten) , ,00 97,0% ,36 102,8% 420- Accommodatie Accommodatie alg , ,00 105,1% ,00 105,6% Verzekeringen 121,69 125,00 97,4% 121,69 100,0% Accommodatie baan 3.476, ,00 168,0% 5.146,76 67,6% Groeptotaal (Accommodatie) , ,00 111,1% ,45 97,6% Communicatie Clubblad 9.397, ,00 68,2% ,36 75,8% Website 181,50 0,00 -% 726,00 25,0% PR en communicatie alg , ,00 78,9% 359,98 446,5% PR en communicatie weg 0,00 0,00 -% 0,00 -% PR en communicatie baan 0,00 500,00 0,0% 0,00 -% Groeptotaal (Communicatie) , ,00 68,6% ,34 83,0% 440- Technische zaken Medische Commissie 1.597, ,00 94,8% 1.660,31 96,2% Opleidingen alg ,45 841,00 162,0% 820,00 166,2% Topsport alg. 0,00 0,00 -% 0,00 -% Inschrijfgeld wedstrijden 0,00 0,00 -% 0,00 -% Reiskosten competitieplee 0, ,00 0,0% 0,00 -% Organisatie wedstrijden w 439,58 0,00 -% ,19-9,3% Opleidingen weg 393, ,00 32,8% 199,50 197,4% Topsport weg 0,00 0,00 -% 0,00 -% Organisatie wedstrijden b 6.238, ,00 445,6% 6.471,39 96,4% Opleidingen baan 754, ,00 75,4% 294,30 256,3% Topsport baan 5.706, ,00 95,1% 6.376,91 89,5% Inschrijfgeld wedstr. baan 4.589, ,00 131,1% 5.671,00 80,9% Groeptotaal (Technische zaken) , ,00 126,8% ,22 125,9% 450- Afschrijvingskasten Afschr.kstn oninbare cant 0, ,00 0,0% 0,00 -% Afschr.kstn PAC-0-Droom 3.900, ,00 100,0% 3.900,00 100,0% Afschr.kstn materialen al 688, ,61 55,8% 711,58 96,7% Afschr.kstn inventaris al 1.331, ,39 96,8% 1.535,79 86,7% Afschr.kstn debiteuren al -27,00 0,00 -% -0, ,0% Afschr. kstn materialen we 213,21 131,65 162,0% 403,41 52,9% Afschr.kstn inventaris we 756,18 721,35 104,8% 516,98 146,3% Afschr. kstn debiteuren we -370,00 0,00 -% 1.124,75-32,9% Afschr.kstn materialen ba , ,47 116,8% 9.652,20 125,4% Afschr.kstn inventaris ba 598,33 593,53 100,8% 644,40 92,9% Afschr. kstn debiteuren ba 0,00 0,00 -% 2.670,50 0,0% Groeptotaal (Afschrijvingskosten) , ,00 99,3% ,11 90,7% Overige kosten Atletiekunie , ,00 92,2% ,76 98,8% Administratiekosten alg , ,00 91,9% 4.648,35 146,8% Vergaderkosten alg. 754,31 0,00 -% 868,30 86,9% Representatiekosten alg. 243,15 500,00 48,6% 439,22 55,4% Diverse kosten alg. 714, ,00 71,4% 763,35 93,5% Administratiekosten weg 93,86 300,00 31,3% 118,62 79,1% Vergaderkosten weg 410,00 0,00 -% 283,80 144,5% Representatiekosten weg 194,80 300,00 64,9% 48,00 405,8% Sociale activiteiten weg 6.186, ,00 112,5% 7.854,22 78,8% Diverse kosten weg 791, ,00 79,1% 616,16 128,4% Administratiekosten baan 95,33 300,00 31,8% 289,90 32,9% Vergaderkosten baan 0,00 0,00 -% 0,00 -% https ://pr01.allunited.nl/ 2/3

15 PACROTTERDAM AllUniled Representatiekosten baan 1.089, ,00 108,9% 594,62 183,2% Sociale activiteiten baan 2.203, ,00 82,2% 2.415,69 91,2% Diverse kosten baan 351,73 500,00 70,3% 90,75 387,6% Sociale activiteiten alg. 0, ,00 0,0% 0,00 -% Groeptotaal (Overige kosten) , ,00 83,4% ,74 100,6% ========== Hoofdverdichtingtotaal , ,00 94,7% ,22 101,3% (Kostenrekeningen) 99- winst/verlies winst/verties Resultaat boekjaar 0,00 0,00 -% 4.465,12 0,0% Groeptotaal (winst/verlies) 0,00 0,00 -% 4.465,12 0,0% ========== Hoofdverdichtingtotaal (winst/verlies ) 0,00 0,00 -% 4.465,12 0,0% Totaal , ,00 94,7% ,34 99,6% JAARRESULTAAT ,01 0,00 0,00 https ://pr01.allunited.nl/ 313

16 PACROTTERDAM AllUniled BALANS PAC Rotterdam Afdrukdatum: ACTIVA 01 -Vaste activa Materiele vaste activa Pac-0-Droom Materialen alg Inventaris alg Materialen weg Inventaris weg Materialen baan Inventaris baan Groeptotaal (Materiele vaste activa) Cum. Afschrijvingen Afschrijving Materialen a Afschrijving Inventaris a Afschrijving Materialen w Afschrijving Inventaris w Afschrijving Materialen b Afschrijving Inventaris b Groeptotaal (Cum. Afschrijvingen) 012- Financiele vaste activa Lening Stichting Clubhuis Groeptotaal (Financiele vaste activa) Hoofdverdichtingtotaal (Vaste activa) 10- Financiële rekeningen Liquide middelen AS N I NG Algemeen ING Zakelijke spaarrekeni I NG Contributie I NG Sectie Weg ING Sectie Baan/Jeugd 306 Groeptotaal (Liquide middelen) Kruisposten Kruisposten Huidige periode , , , , , , , , , , , ' , , ,74 0,45 0, , ,56 296, , ,85 873,76 229, ,53 0,00 Vorige periode ,00-4,0% 3.855,35 1,2% ,33 9,4% 2.563,59 38,2% 3.044,63 21,9% ,17 17,6% 2.201,95 94,4% ,02 6,4% ,95 28,7% ,96 39,7% ,91 10,0% -875,73 86,3% ,39 49,9% ,76 30,2% ,70 44,8% ,45 0,0% 0,45 0,0% ,77-2,9% ,06-0,4% 1.655,23-82,1% ,01 2,6% 1.245,05 24,9% 1.701,25-48,6% 3.907,56-94,1% ,16-1,9% 0,00 -% Groeptotaal (Kruisposten) 0,00 ========== Hoofdverdichtingtotaal (Financiële rekeningen) , Vorderingen Debiteuren Debiteuren , Debiteuren oude systeem -0,00 Groeptotaal (Debiteuren) ,35 ========== Hoofdverdichtingtotaal (Vorderingen) , Overlopende posten 140- Overfopende posten Renten 0, Nog te ontvangen bedragen 5.736, Door te ber inschr.wedstr 1.263, ATR 0,00 0,00 -% ========== ,16-1,9% 2.255,09-297,4% 0,00 -% 2.255,09-297,4% ========== 2.255,09-297,4% 0,00 -% 0,00 -% 1.151,50 9,7% 0,00 -% https://pr01.allunited.nl/ 1/3

17 PACROTTERDAM AllUniled Schoolsport 0,00 0,00 -% Groeptotaal (Overlopende posten) 6.999, ,50 507,9% Hoofdverdichtingtotaal (Overlopende posten) 6.999, ,50 507,9% 20- Tussenrekening Tussenrekening Tussenrekening contributi 0,00 0,00 -% Tussenrek. Trainersverg. 0,00 0,00 -% Tussenrek. Aut. lnc. -0,00 0,00 -% Vraagposten 0,00 0,00 -% Tussenrek. Trainersverg. 0,00 0,00 -% Tussenrek. Trainersverg. 0,00 0,00 -% Groeptotaal (Tussenrekening) -0,00 0,00 -% Hoofdverdichtingtotaal (Tussenrekening) -0,00 0,00 -% Totaal , ,52-2,5% PASSIVA Huidige Vorige periode periode 04 - Eigen Vermogen 040- Eigen Vermogen Kapitaal , ,75 2,2% Reserve onderhoud materia , ,91 0,0% Reserve topsport 3.406, ,13 0,0% Reserve identiteit veren i , ,00 0,0% Resultaat boekjaar 0, ,12-100,0% Reserve jeugdactiviteiten 6.699, ,90 0,0% Groeptotaal (Eigen Vermogen) , ,81 0,0% Voorziening Voorz. oninbare contribut 2.500, ,00 0,0% Groeptotaal (Voorziening) 2.500, ,00 0,0% ========== Hoofdverdichtingtotaal (Eigen Vermogen) , ,81 0,0% 16 -Schulden Crediteuren Crediteuren , ,58-3,0% Crediteuren oude systeem 0,00 0,00 -% Groeptotaal (Crediteuren) , ,58-3,0% 170- Te betalenlvooruitontv Nog te betalen bedragen 1.800,00 0,00 -% Vooruitontvangen bedragen 520, ,13-88,8% Groeptotaal (Te betalen/vooruitontv.) 2.320, ,13-50,2% Hoofdverdichtingtotaal (Schulden) , ,71-5,6% 24- BTW 240- BTW Af te dragen BTW Hoog 0,00 0,00 -% Af te dragen BTW Laag 0,00 0,00 -% Te vorderen BTW Hoog 0,00 0,00 -% Te vorderen BTW Laag 0,00 0,00 -% Af te dragen BTW fiscus 0,00 0,00 -% Groeptotaal (BTW) 0,00 0,00 -% Hoofdverdichtingtotaal (BTW) 0,00 0,00 -% Totaal , ,52-1,4% https ://pr01.all united.nl/ 2/3

18 PACROTTERDAM AllUniled JAARRESULTAAT ,01 0,00 https://pr01.allunited.nl/ 313

19 Continuïteitsreserve PAC op basis van de begroting 2015 Posten % Begroting 2015 Reserve Trainersvergoedingen 25% , ,00 Afdracht Atletiekunie 100% , ,00 Personeelskosten 50% , ,00 Huur accommodaties 50% , ,00 Administratiekosten 50% 6.036, ,00 Website 50% Totaal , ,00 13

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Maandag 30 November 2015, 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen en ingekomen post 3. Notulen voorjaarsvergadering 30 maart 2015

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 4 april 2016 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 4 april 2016 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 4 april 2016 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2013-2014 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting ONTVANGSTEN exploitatie begroting exploitatie

Nadere informatie

WINST & VERLIES REKENING AVH

WINST & VERLIES REKENING AVH WINST & VERLIES REKENING AVH OPBRENGSTEN KOSTEN werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk 2007 begroot 2007 Leden Kader Inschrijfgeld 368 875 Vergoeding trainers 14.906 23.000 Contributie Mini pupillen 311

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN Inhoud wie is de GAC doelstellingen organisatie communicatie & coördinatie trainingsgroepen instroom nieuwe leden kleding & schoenen halen & brengen & afzeggen trainingen procedures

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 6: september 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan (Para)Medische Commissie

Beleidsplan (Para)Medische Commissie Beleidsplan (Para)Medische Commissie Inleiding Groningen Atletiek is een sterke atletiekvereniging met circa 700 leden en een flink ambitieniveau. Groningen Atletiek wil een rol gaan spelen in top van

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

Atletiekvereniging Rijssen. Concept Jaarrekening 2012. Opgesteld door: A. Paalman Datum: 2-3-2013

Atletiekvereniging Rijssen. Concept Jaarrekening 2012. Opgesteld door: A. Paalman Datum: 2-3-2013 Concept Jaarrekening 2012 & Begroting 2013 Opgesteld door: A. Paalman Datum: 2-3-2013 Inhoudsopgave 1. Balans 3 2. Resultatenrekening 2012 4 3. Kasstroomoverzicht 5 4. Toelichting balans - Vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

Missie Accommodatie Leden

Missie Accommodatie Leden In deze brochure stelt Atletiek Maastricht zich aan u voor. Ook laten we u zien wat de mogelijkheden zijn om uw naam en betrokkenheid bij sport en samenleving uit te dragen. Samenwerken met sponsors geeft

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

Jaarrekening 2015 Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Jaarrekening 2015 Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Nieuwegein Juni 2016 Voor vragen of opmerkingen: Schriftelijk: NeFUB Wattbaan 31-49 3439 ML Nieuwegein E-mail: info@nefub.nl BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek

Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek Jaarverslag Bestuur Groningen Atletiek 2016-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. Bestuur 3 Commissies Organisatie 4 Ledenaantal per 1 januari 2017 Trainers 5 Gemeente Groningen Kleding Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012 Plaats en datum: Breda, 28 maart 2012 Onderwerp: Opgesteld door: Algemene Ledenvergadering Petra Kwerreveld Opgesteld de dato: 2 april 2012 Aanwezigen: Afwezigen: Kopie aan: BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2015-2016 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017 exploitatie begroting exploitatie begroting UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING Woensdag 22 april uur Nenijto

ALGEMENE LEDENVERGADERING Woensdag 22 april uur Nenijto ALGEMENE LEDENVERGADERING Woensdag 22 april 2015 20.00 22.00 uur Nenijto 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 96 e Algemene Leden vergadering. Allereerst staan wij

Nadere informatie

AGENDA Pauze (15 minuten) 9. Diverse onderwerpen 10.Rondvraag 11.Sluiting

AGENDA Pauze (15 minuten) 9. Diverse onderwerpen 10.Rondvraag 11.Sluiting FILMPJE! Filmpje WFLWR! AGENDA-1 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 25 november 2015 4. Acties en toezeggingen uit ALV 5. Financieel verslag over 2015 6. Vaststelling beleidsplan

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014. Begroting 2015

Financieel Verslag 2014. Begroting 2015 Financieel Verslag 2014 Begroting 2015 Balans per jaar ultimo Activa 31-12-2014 31-12-2013 Bezittingen Clubhuis 97.429,91 98.552,28 Inventaris - - Atletiekmateriaal 8.889,12 10.000,00 106.319,03 108.552,28

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Pg.01

Algemene Ledenvergadering Pg.01 30-03-2016 Algemene Ledenvergadering Pg.01 Van François Bakker Dinsdag 30 maart 2016 Aanwezig: Siem Appeldoorn, François Bakker (bestuurslid, notulen), Wim van de, Berg, Dirk Blom, Gea Boschker, Gerard

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Etten-Leur, 29 Juni 2015 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012-2013

Financieel Jaarverslag 2012-2013 Financieel Jaarverslag 2012-2013 Conclusie Financieel gezien was het jaar 2012-2013 vrij rustig. In het begin van het jaar waren er een aantal financiële tegenslagen zoals de ijshuur die omhoog ging en

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Etten-Leur, 10 Juni 2014 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

jaarrekening 2013 inkomsten kosten resultaat

jaarrekening 2013 inkomsten kosten resultaat jaarrekening 2013 inkomsten kosten resultaat 1 Leden / 64.667 66.215-1.548 2 Tennisenzo - Website 1.335 2.110-775 9 Toss 0 951-951 10 Commissies 0 416-416 11 Bestuur 0 471-471 12 Overig 851 1.445-594 3

Nadere informatie

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573 E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl website: www.dcl-landsmeer.info M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. AV Hanzesport Op weg naar 2012 WELKOM. 4 juni 2010

Algemene ledenvergadering. AV Hanzesport Op weg naar 2012 WELKOM. 4 juni 2010 Algemene ledenvergadering WELKOM AV Hanzesport Op weg naar 2012 4 juni 2010 1. Opening 2. Goedkeuring notulen vorige ALV AGENDA 3. Kort jaarverslag AV Hanzesport 2009 4. Presentatie en goedkeuring Jaarrekening

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Welkom bij De Keien Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Het doel van deze avond Welkom Het hoofddoeldoel van deze avond is om de ouders van onze jeugdleden op de hoogte te brengen

Nadere informatie

Atletiekvereniging Rijssen. Jaarrekening Opgesteld door: A. Paalman Datum:

Atletiekvereniging Rijssen. Jaarrekening Opgesteld door: A. Paalman Datum: Jaarrekening 2015 & Begroting 2016 Opgesteld door: A. Paalman Datum: 6-3-2016 1. Toelichting op de jaarrekening van 2015 AV Rijssen heeft in 2015 haar 30 jarig bestaan mogen vieren. Het verheugd ons u

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Wassenaar, 17 april 2015. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag. Jaarrekening 2014.

Wassenaar, 17 april 2015. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag. Jaarrekening 2014. Wassenaar, 17 april 2015 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Jaarrekening 2014 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Balans per 31 december 2015. 13 a Reservering Lichtmast. Voorzieningen. 18 Materiaalfonds/Baan

Jaarrekening 2015. Balans per 31 december 2015. 13 a Reservering Lichtmast. Voorzieningen. 18 Materiaalfonds/Baan 5-5-206 Jaarrekening Balans per 3 december Activa 204 Passiva 204 Vaste activa Eigen Vermogen Clubgebouw 0 Reserve Algemeen 25.458 2.943 Reservering Festiviteiten 3.000 2. 2 Materiaal.463 0 2 Reservering

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 BALANS 4 TOELICHTING OP DE BALANS 5 RESULTATEN 6 TOELICHTING RESULTATEN 7 BESTUURSVERKLARING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING 2016 BEGROTING 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding Algemene toelichting 3 Begroting 2017 5 Contributies 2017 6 Exploitatierekening Exploitatierekening 1 Toelichting exploitatierekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 5 3. Toelichting balans per 31 december 2015 6 4. Toelichting winst-

Nadere informatie

Obstacle Course Racing Association Benelux. Jaarrekening. Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016

Obstacle Course Racing Association Benelux. Jaarrekening. Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016 Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016 Voorwoord Het jaar 2016 was een roerig jaar. Enerzijds is de basis uit 2015 verder verstevigd door groei van het aantal leden, levering van

Nadere informatie

ARSV THOR ----- Rapport inzake de jaarrekening 2013

ARSV THOR ----- Rapport inzake de jaarrekening 2013 ARSV THOR ----- Rapport inzake de jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2. Resultatenrekening over 2013 3. Toelichting op de balans a. Algemene toelichting b. Toelichting op de balansposten

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015 Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Bevoegdheden van de oudervereniging Reglementen Samenstelling Bestuur Personele bezetting 2014-2015 Doelstelling

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag Hockey Club Houten, Houten Financieel verslag 2009-2010 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2009/10 Hockey Club Houten 1 Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Financiën 3 1.3 Samenstelling van het bestuur 3 1.4 Tenslotte

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

GA&TV TYPHOON website: www.avtyphoon.nl

GA&TV TYPHOON website: www.avtyphoon.nl NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING GA & TV TYPHOON 2014 14 MAART Aanwezige leden: Dick Aanen, Geesje van Acquoij, Rob van Benten, Frauke van Boekel, Anton Gelderblom, Peter van Grinsven, Jolanda den Haan,

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Goedgekeurd door de Kascommissie op 4 november 2009 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2009 Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2008/9 Hockey Club

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Uit de afdelingen CRT is een multidisciplinaire fietsvereniging met 4 afdelingen waarin verschillende takken van de wielersport worden bedreven.

Nadere informatie

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten Clubactie Blessures Verdere informatie Contributie De Grote Inleiding voor je ouders Als uw kind lid wil worden

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. KNZB Regio Oost

Financieel jaarverslag. KNZB Regio Oost Financieel jaarverslag KNZB Regio Oost 2016 INHOUD Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Toelichting op de balans Toelichting

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Leiden Atletiek Plannen en begroting 2017 ALV agendapunt 4. Begroting 2017

Leiden Atletiek Plannen en begroting 2017 ALV agendapunt 4. Begroting 2017 Begroting 2017 exploitatie schatting realisatie begroting 1-1 t/m 31-10 totaal begroting 2015 2016 2016 2016 2017 Baten Contributies 154.100 155.200 162.600 162.700 162.300 Evenementen/wedstrijden 24.300

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 - VOORLOPIGE VERSIE. Nederlandse Rugby Bond. Amsterdam. Jaarrekening 2013. Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1

JAARREKENING 2013 - VOORLOPIGE VERSIE. Nederlandse Rugby Bond. Amsterdam. Jaarrekening 2013. Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1 Nederlandse Rugby Bond Amsterdam Jaarrekening 2013 Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 6 1.3 Algemene

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie