Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012"

Transcriptie

1 260 Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012 Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de vergadering van de Ledenraad KVGO op woensdag 29 februari 2012 in Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 te 3768 MD SOEST. Deze Ledenraadbijeenkomst staat in het teken van de actualiteiten op het gebied van Arbeidsvoorwaarden (de cao), de ontwikkelingen bij het Pensioenfonds PGB en de herstructurering van grafimediabedrijven. De agenda met bijlagen en het programma alsmede een routebeschrijving treft u hierbij aan. Voor Leden is deze agenda met bijlagen via de (besloten) site van het KVGO te downloaden. Wij rekenen op uw aanwezigheid. Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u dit tijdig per door te geven aan Vergeet u dan niet dat u de mogelijkheid heeft een andere Afgevaardigde een volmacht te geven. Dit kunt u doen door zelf een andere Afgevaardigde daarvoor aan te wijzen. Dit graag vermelden bij uw bericht van afwezigheid. Met vriendelijke groet, Fons Bakkes Directeur

2 LR agenda/bks/29 februari 2012 AGENDA VERGADERING VAN DE LEDENRAAD KVGO WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012 Locatie: Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD SOEST Aanvang vergadering 15:00 uur 14:00 14:50 uur: vooroverleg segmenten (voor Afgevaardigden en Bestuursleden) 15:00 17:30 uur: openbare vergadering van de Ledenraad 17:30 19:00 uur: aperitief + hapjesbuffet 1. Opening Ingekomen stukken en mededelingen a. Welkom, samenstelling Ledenraad b. Afvalbrief en positionpaper PRN; stand van zaken c. Actualiteiten arbeidsomstandigheden, milieu en energie d. Verslag bezoek KVGO aan Ministerie SZW Concept-notulen vergadering van de Ledenraad van 17 november 2011 Ter goedkeuring 4. RONDVRAAG Kerntaak 1: Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsbeschikbaarheid 5. Stand van zaken CAO-onderhandelingen Bespreking ter vergadering 6. Stand van zaken Comfortabele ArbeidsOvereenkomst Bespreking ter vergadering Kerntaak 2: Sociale Zekerheid, Arbeidsomstandigheden & Milieu 7. Pensioenfonds PGB, toelichting door dhr. R. Degenhardt, voorzitter PGB + Ten behoeve van de discussie is de presentatie van de heer Degenhardt bijgevoegd. - Ontwikkeling draagvlak en uitbreiding werkingssfeer - Dekkingsgraad - Ontwikkelingen t.a.v. premie Regietaak 2: (Markt) Innovatie 8. Stand van zaken project herstructurering grafische industrie in Europa + Zie bijgevoegde notitie. Evaluatie en toelichting ter vergadering aan de hand van presentatie

3 2 LR KVGO 23 februari 2012 Ondersteunende taken 9. Wat verder ter tafel komt 10. Sluiting De volgende vergadering van de Ledenraad vindt plaats op woensdag 6 juni 2012 in de middag. De locatie De Soester Duinen N.B.: Bij verhindering kunnen Afgevaardigden een andere Afgevaardigde een volmacht verlenen om hun stem uit te brengen. U wordt verzocht de volmachtverlening vóór 29 februari a.s. om 12:00 uur per te sturen naar:

4 VERKLARENDE AFKORTINGEN- EN WOORDENLIJST bijgewerkt ABM Algemene BeoordelingsMethodiek (dient ter vervanging van het Toetsingschema) Actal AGS AI AIM AIRA AOX ARIE AMvB AS SIKB 6700 Adviescollege toetsing administratieve lasten Adviesraad Gevaarlijke stoffen; geeft de PGS-publicaties uit die de CPRrichtlijnen vervangen die worden gebruikt bij de vergunningverlening en algemene regels (8.40 AmvB S), zie Arbeidsinspectie activiteitenbesluitinternetmodule ( ) (de bedoeling is dat deze in 2009/2010 geïntegreerd wordt in de LVO) Arbeidsinspectie Risico-Analyse-Model (model voor stellen van prioriteiten bij het voorbereiden van meerjarenplannen en van een jaarplan) Risico= kans x effect Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen in water Aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie Algemene Maatregel van Bestuur Accreditatieschema van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 6700 Inspectie Bodembeschermende voorzieningen AVR AWARE-code BAT BBC BBL Arbeidsveiligheidsrapportage Adequate Warning and Air Requirement code (Een Nederlandse gewijzigde versie van de OAR-code). Het is een twee-cijferige code waarbij het eerste cijfer een indicatie geeft over de verse luchtbehoefte bij het verwerken van één liter product, zodanig dat onder de (wettelijke) grenswaarde gebleven wordt. Het eerste cijfer stoelt op de bestanddelen van het product, het gehalte, de dampspanning en de OEL. Het tweede cijfer deelt het product in, in een van de vijf groepen voor de overige risico s, gebaseerd op R- zinnen (carcinogeniteit, mutageniteit, allergeniteit, etc.). Zowel de toepassing van het product met kwast of roller, als met een spuit wordt in de AWARE-code meegenomen. De code is een handvat voor de selectie van minder schadelijke producten, een soort substitutiehandvat, en is niet bedoeld als handvat voor de selectie van beheersmaatregelen. (doc. OAR-pilot 2 e ontwerp juli 2005, technische commissie) Best Available Techniques (= BBT) Branchebegeleidingscommissie (arboconvenanten) Beroepsbegeleidende leerweg bijgewerkt:

5 BBT BEMS Best Beschikbare Techniek (op basis van stand der techniek) Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties. (Hierin zijn eisen voor middelgrote stookinstallaties opgenomen. Dit zijn de eisen voor NO x -, SO 2 -, C x H y -en stofemissies van middelgrote stookinstallaties) BOD-waarde BOL BOOT BPV BRC BRC IOP BRL K903 BREF BSB BUT CAFE Biochemical Oxygen Demand (biochemisch zuurstofverbruik) geeft de hoeveelheid zuurstof aan die nodig is om met behulp van bacteriën de oxideerbare organische stoffen in 1 liter water om te zetten in koolstofdioxide en water. Deze grootheid is dus een maat voor de vervuiling van het water en wordt uitgedrukt in mg O 2 /l. Beroepsopleidende leerweg Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks Beroepspraktijkvorming British Retail Consortium Technical Standard and Protocol De BRC-IOP (British Retail Consortium & Institute of Packaging) Norm is gericht op het hygiënisch produceren van verpakkingsmaterialen bestemd voor de voedingssector. De BRC heeft overeenkomsten en raakvlakken met de HACCPtoetsingscriteria. Zo wordt in de BRC ook een risicoanalyse volgens de HACCP geëist en dienen de kritische voedselveiligheid punten (CCP s) in het productieproces aantoonbaar geborgd te worden. De BRC eist echter meer op het gebied van hygiëne en bouwtechnische aspecten. Als HACCP gecertificeerd bedrijf dient u dus extra zaken geregeld te hebben en deze extra zaken dienen ook geaudit te worden. De BRC audit kan met een periodieke of hercertificatie HACCP audit gecombineerd worden. Beoordelingsrichtlijn K903 voor het KIWA-certificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) Best Available Techniques Reference Document Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen Best Uitvoerbare Technieken Clean air for Europe info Beleidsprogramma Europese Commissie uit 2001: aim: reviewing current air quality policies and assessing progress towards attainment of the EU's long-term air quality objectives, as laid down in the Sixth Environment Action Programme. Initially the need for CAFE derived from the fact that several directives of importance for emission levels and air quality were due for revision around 2004, and to achieve proper results it would, in the view of the Commission, be necessary to gather them into a single programme. The CAFE programme set highest priority to dealing with fine particles (PM) and ground-level ozone, both because of their serious effects on health and the fact that much will have to be done if concentrations are to be brought down to acceptable levels. Other outstanding air pollutant problems, such as acidification and eutrophication, were also given high attention. The Thematic Strategy on Air Pollution Through its stakeholder consultation process, CAFE involved member states, industry and environmental groups in the analysis for the Commission s Thematic Strategy on Air Pollution, which was adopted by the Commission bijgewerkt:

6 in September By establishing interim environmental objectives for 2020 in the strategy, the Commission sets the level of ambition regarding air quality in the EU until that year. This is of importance for other air quality legislation, such as the directive on national emission ceilings (NEC), which is currently subject to review. Originally it was the Commission s intention that CAFE should evolve into an ongoing five-year cyclical programme, in which the 2005 Thematic Strategy on Air Pollution simply marked the first milestone, but in 2007 the CAFE stakeholder consultation process was suddenly stopped, and it has not be re-started. COD-waarde CPB CPR-richtlijnen CPR 15-1 CPR 15-2 CRM-stoffen CIW CTE CLRAP CSA CSR DMI DNEL EC ECE ECB ECF Chemical Oxygen Demand (chemisch zuurstofverbruik) geeft aan hoeveel zuurstof er nodig is om de meeste organische stoffen, ook cellulose, te oxideren. Als oxidatiemiddel gebruikt men hier kaliumdichromaat in zuur midden. Centraal Planbureau Commissie preventie rampen richtlijnen; vervangen door Publicatie-reeks gevaarlijke stoffen per 2005 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. Op slag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton) (vervangen door PGS 15) Opslag gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen in emballage. Op slag van grote hoeveelheden (vervangen door PGS 15) Carcinogene (kankerverwekkende), Reprotoxische (voor de voorplanting giftige) en Mutagene (stoffen die het DNA-veranderen). Commissie Integraal Waterbeheer Chronische Toxische Encephalopathie (= officiële naam voor OPS) Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (VN-verdrag) Chemical safety assessment (REACH) Chemical safety report (REACH) Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie Derived No Effect Level = afgeleide dosis zonder effect (begrip uit toxicologie/blootstellingsbeoordeling; REACH) Europese Commissie zie VN-ECE European Chemicals Bureau Elementary Chlorine Free wil zeggen dat de papierpulp gebleekt is zonder bijgewerkt:

7 gebruik te maken van chloorgas. T.C.F (totally chlorine free) wil zeggen dat pulp gebleekt is zonder gebruikmaking van chloorgas en/of chloorverbindingen. De tekst 'chloorvrij gebleekt' kan ook zonder de aanduiding ECF of TCF voorkomen. Het papier kan dan ECF of TCF gebleekt zijn. (http://www.keurmerken.info/papier.html ) EEA EFTA EG EGTEI European Environment Agency (Europees Milieu Agentschap) European Flexographic Technical Association Europese Gemeenschappen Expert group on Techno Economic Issues. It s UNECE / CLRTAP Expert Group which aims at improving knowledge on emission reduction costs through a database that has been established particularly for the purpose of producing cost curves as a modelling input. By offering techno-economic data, EGTEI contributes to the revision of the 1999 Gothenburg Protocol to abate acidification, eutrophication and ground-level ozone and of the 1998 Aarhus Protocol on heavy metals and persistent organic pollutants. Besides, it also contributes to the Clean Air for Europe (CAFE) programme to protect against significant negative effects of air pollution on human health and the environment. The Expert Group is led by France, with technical support provided by the Interprofessional Technical Centre for Studies on Atmospheric Pollution (CITEPA) and the French-German Institute for Environmental Research (IFARE), in cooperation with the Agency for Environment and Energy Management (ADEME) and the Ministry of Ecology and Sustainable Development (MEDD). (http://www.citepa.org/forums/egtei/egtei_index.htm ) EIPPCB European IPPC Bureau (= onderdeel van Europese Commissie dat de BREF documenten opstelt) EMAS EPER E-PRTR EPS Eco-Management and Audit Scheme is the EU voluntary instrument which acknowledges organisations that improve their environmental performance on a continuous basis. EMAS registered organisations are legally compliant, run an environment management system and report on their environmental performance through the publication of an independently verified environmental statement. They are recognised by the EMAS logo, which guarantees the reliability of the information provided. European Pollutant Emission Register, which was established by a Commission Decision of 17 July The EPER Decision is based on Article 15(3) of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control. (http://www.eper.cec.eu.int/eper/introduction.asp?i= ) Europese Verordening ter omzetting van PRTR (Protocol Pollutant Release and Transfer Register Energie Potentieel Scan bijgewerkt:

8 ERA ESIG ESMA ESV EU Eural EZ FBI FESPA FOA FOCWA FO-I FPE FSC ga go European Rotogravure Association European Solvents Industry Group (= Europese branche van oplosmiddelenproducenten) European Screen Printers Manufacturers Association Eisen voor Samenstelling en Verwerking van hulpstoffen zoals gebruikt in grafische industrie ESVOC European Solvents VOC Co-ordination Group Europese Unie Europese Afvalstoffen lijst Ministerie van Economische Zaken Forest Based Industries Federation of European Screen Printers Associations Federatie van Ondernemersorganisaties Afbouw, secretariaat door FOSAG (dd secr. Paul Raasveld Federatie van ondernemers in het Carrosseriebedrijf, Wagenbedrijf en Aanverwante bedrijf Facilitaire Organisatie Industrie (= begeleidende organisatie van het Doelgroepenbeleid) Flexible Packaging Europe Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) keurmerk voor hout en papierproducten afkomstig van hout uit duurzaam beheerde bossen. gasvormig anorganisch (NER, activiteiten AMvB) gasvormig organisch (NER, activiteiten AMvB) GBO Glas Branche Organisatie (www.glasnet.nl ) GBPV GHS GI geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging zie IPPC Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Grafische Industrie bijgewerkt:

9 CIW GRI (voorheen) Commissie Intergraal Waterbeheer (CIW-richtlijnen vroeger CUVO) Op 12 februari 2004 is de CIW opgeheven. De taken van de CIW zijn overgenomen door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW), onder voorzitterschap van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Global Reporting Initiative HACCP Hazards Critical Control Points ( HBS HUF-toets H-zin IAO ID IEF IED High Boiling Solvent toets om de handhaafbaar-, uitvoerbaar- en fraudebestendigheid van regelgeving te bepalen H van Hazard (Waarschuwingszinnen op basis van de Europese Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die het gevaar aanduid van de desbetreffende stof of mengsel, vroeger waren dit de R-zinnen ( Risk -zinnen= intrisiek gevaar). Verder heb je P-zinnen, waarbij P=precaution, de voorzorgmaatregelenzinnen) voreger waren dit de S-zinnen voor Safety (Veiligheid). Internationale arbeidsorganisatie (international labour organization (ILO) Illustratiediepdruk (afkorting op MBO-enquêteformulieren Information Exchange Forum, zoals is vastgelegd in de IPPC richtlijn Industrial Emissions Directive = Europese Richtlijn (2010/75/EU) inzake de industriële emissies (RIE) (opvolger van de IPPC-richtlijn) IF ongevallenfrequentie-index = Begrip uit VCA IF aantal verzuim aantal ongevallen gewerkte x uren ILO IPK IPO IPP international labour organization (zie IAO) Informatiecentrum Papier en Karton (KVGO neemt hieraan deel), Inter-Provinciaal Overleg Integrated Product Policy (= Europese tegenhanger van Productgerichte Milieuzorg, PMZ) bijgewerkt:

10 IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (GPBV-richtlijn of gpbvinstallaties) IVW Inspectiedienst voor het wegverkeer (www.ivw.nl ) JRC KADO Joint Research Center (= onderzoeksinstituut van de Europese Commissie) Kabinetsbrede aanpak duurzame ontwikkeling, verbinden en versterken van een deel van de lopende programma's en initiatieven van het kabinet op het gebied van duurzame ontwikkeling o.a. door resultaten te etaleren. De nadruk ligt op het verbinden van nationale en internationale inzet, het laten bijdragen van de kracht van innovatie en ondernemerschap aan duurzame ontwikkeling en het wederzijds versterken van de eigen bedrijfsvoering van overheid en beleid. KADO is een programma van de ministeries van Algemene Zaken (AZ), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken (BuZa), Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Verkeer en Waterstaat (VenW), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). mei (Zie K0-stoffen* vlampunt ºC, kookpunt 35 ºC (zie PGS 30 aardolieproducten) K1-stoffen* vlampunt < 21 ºC (voor zover geen K0 K2-stoffen* 21 ºC vlampunt < 55 ºC K3-stoffen** 55 ºC vlampunt < 100 ºC K4-stoffen* vlampunt 100 ºC * Deze indeling gaat vervangen worden door een nieuwe indeling gebaseerd op GHS/ADR ** Deze indeling is nog van belang i.v.m. de arbowet zolang die niet is aangepast aan GHS/ADRindeling : voorstel nieuwe indeling In de PGS richtlijnen ten behoeve van de opslag van vloeibare brandstoffen wordt voorgesteld onderscheid te maken in klassen. Bij opstellen van deze klassenindeling is gebruik gemaakt van zowel de EU GHS klasse indeling, de ADR klasse indeling en de oude WMS klasse indeling. PGS-Klasse producten PGS- Klasse 0: Vloeistoffen met een vlampunt < 23 C en een beginkookpunt 35 C PGS- Klasse 1: Vloeistoffen met een vlampunt < 23 C en een beginkookpunt > 35 C 1 PGS- Klasse 2: Vloeistoffen met een vlampunt 23 C en 60 C PGS- Klasse 3: Vloeistoffen met een vlampunt > 60 C en 100 C PGS- Klasse 4: Vloeistoffen met een vlampunt > 100 C 1 Benzine (motorbrandstof) voor het gebruik van onstekingsmotoren (bijvoorbeeld in auto's, vast opgestelde motoren en andere motoren) moet in deze positie worden ingedeeld, ongeacht de vluchtigheid Pas op deze PGS indeling is nog een voorstel KOS Kennis Overdracht Stoffen (= opvolger / uitwerking van SOMS) bijgewerkt:

11 Kwalibo Kc-platen LAP LBOW LCA LCI Lel-waarde kwaliteit bodembeheer Kunststof clichéplaten Landelijk Afvalbeheer Plan Landelijk Bestuurlijk overleg Water Life Cycle Analysis (= levenscyclus analyse) Life Cycle Inventory (= vernieuwde versie van levenscyclus inventarisatie) Lower explosion level = onderste explosiegrenswaarde (concentratiegrens van een bepaalde stof in een ruimte waaronder geen explosiegevaar bestaat door de aanwezigheid van die stof.) LVO Landelijke Voorziening Omgevingsloket ( ) = Hier vinden burgers en ondernemers straks een digitaal formulier, waarmee zij omgevingsvergunningen en watervergunningen kunnen aanvragen. Het omgevingsloket gaat aan overheden ondersteuning bieden bij de behandeling van de aanvragen. Er kan een digitaal aanvraagdossier worden opgesteld. Daarnaast is er de mogelijkheid van uitwisseling van dit dossier tussen overheden en de mogelijkheid van publicatie van vergunninggegevens op internet. MAC Maximaal Aanvaarde Concentratie MAC-waarde MBO MJA MJV Maximaal Aanvaarde Concentratie van een gas, damp, vezel of van stof in de lucht op de werkplek. Bij de vaststelling van deze waarde wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd dat voor zover de huidige kennis reikt de gezondheid van de werknemers én hun nageslacht niet wordt benadeeld. Zelfs niet bij herhaalde blootstelling aan die concentratie, gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode. (zie: ; Milieubeleidovereenkomst Meer Jaren Afspraak (= milieuconvenant gericht op energiebesparing) Milieujaarverslag MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen (www.mvonederland.nl ; MVP MNP Minimalisatie verplichting (activiteiten AMvB en NER) Milieu- en Natuurplanbureau bijgewerkt:

12 NEC NeR NOEC NPR NRB NRP NTA OAR National Emission Ceilings (= nationale emissie plafonds) Nederlandse Emissie Richtlijn (No-Observed Effect Concentration) Nederlandse Praktijk Richtlijn Nederlandse Richtlijn Bodembescherming Nationaal Reductie Plan (NMVOS: Niet-Methaan VOS) Nederlands Technische Afspraak (richtlijnen zie NEN-website) Occupational Air Requirement Het is een risicoclassificatiesysteem voor bijvoorbeeld coating-producten. Het is een berekeningswijze om te bepalen met welk percentage de lucht op de werkplek moet worden verdund om de concentratie vluchtige organische stoffen beneden de grenswaarde te houden OAR = 1000 x c x f OEL c= gehalte oplosmiddel in g/l; f = verdampingsfactor (0; 0,3; 0,7; of 1,0); OEL= Occupational Exposurer Limit (bijvoorbeeld de MAC-waarde) zie ook OEL OmB ONO OPS OSB OSPAR PAGO PEC Occupational Exposure Limits (grens- of MAC-waarden) Oplosmiddelenbesluit (omzetting EG-VOS-richtlijn) Ontgiften, Neutraliseren Ontwateren (installatie voor behandeling afvalwater) Organisch Psycho Syndroom (ook wel bekend als de (Deense) Schildersziekte) De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten Oslo-Parijsverdrag (The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (the OSPAR Convention ) was opened for signature at the Ministerial Meeting of the Oslo and Paris Commissions in Paris on 22 September Periodiek geneeskundig onderzoek (arbowet) Predicted Effect Concentration Voorspelde concentratie waarbij effect optreedt (begrip uit toxicologie/blootstellingsbeoordeling; REACH) bijgewerkt:

13 The PEFC PER PGS 15 PKGV PMZ PMV PNEC PP Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, keurmerk voor hout en papierproducten afkomstig van hout uit duurzaam beheerde bossen Perchloorethyleen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15. Richtlijn PGS 15 voor verpakte gevaarlijke stoffen vervang de nieuwe CPR 15 Papier-, Karton- en Golfkartonproducerende en verwerkende industrie (zie arboconvenant PKGV en rapporten arbeidsinspectie) Productgerichte Milieu Zorg (= Nederlandse tegenhanger van IPP) Predicted Mean Vote: rekengrootheid die de gemiddelde waarde voorspelt van de waardering van een grote groep mensen en die uitspraak doet over de thermische gewaarwording van hun omgeving. (Interne instructie AI klimaat op de arbeidsplek.) Predicted No Effect Concentration = Voorspelde concentratie zonder effect (begrip uit toxicologie/blootstellingsbeoordeling; REACH) prepress (afkorting op MBO-enqueteformulieren) PPD PPORD PPWD PRTR PSA PRN PRS P-zin REACH Predicted Percentage of Dissatisfied: grootheid die aangeeft welk percentage van de gebruikers van een ruimte ontevreden is over het thermisch comfort van die ruimte.( Interne instructie AI klimaat op de arbeidsplek.) Product and process orientated research and development (REACH) Packaging and Packaging Waste Directive (= Europese Verpakkingsrichtlijn) Protocol Pollutant Release and Transfer Register; het protocol stoelt op art 5 lid 9 van het VN/ECE Verdrag van Aarhus, betreffende de toegang tot informatie, publieke participatie en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden (het protocol wordt omgezet in een Europese verordening E-PRTR; zie o.a. TK nr. 202 br. stssecr. VROM Psychosociale arbeidsbelasting (nieuw begrip arbowet voor seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk) Stichting Papier Recycling Nederland (de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton, waarvan KVGO deel uitmaakt). Performance Standard Rate (prestatienorm) voor stookinstallaties in g NOx/GJ en voor procesinstallaties in g NOx/kg product. NOx-handel zie, H-zin Regulation, Evaluation and Authorisation of Chemicals (= nieuwe EU bijgewerkt:

14 Stoffenbeleid) Zie Reach helpdesk REB REIT RC RH RI&E RIZA RASFF ROGB R-zin S sa so SAS SCCM SCGM SCOEL SDS SED Regulerende Energie Belasting (= een vorm van ecotax) Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), zie BRL K903 Rotatie coldset (afkorting op MBO-enquêteformulieren) Rotatie heatset (afkorting op MBO-enquêteformulieren) Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (arbowetverplichting) Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Rapid Alert System for Food and Feed,Europees waarschuwingssysteem m.b.t. voedselveiligheid (Members of the network are the 27 Member States, the European Commission, the European Food Safety Authority, Iceland, Liechtenstein and Norway. This warning system supports the traceability system by enabling the rapid exchange of information whenever a risk to food or feed safety is identified. If a member of the network becomes aware of a potential risk to human health, it notifies the European Commission, which immediately transmits this information to the other members and beyond so that corrective action can be rapidly taken.) Raad voor Overleg in de Grafimedia branche (RGOB) Zie H-zin Stofvormig algemeen (NER, activiteiten AMvB) Stofvormig anorganisch (NER, activiteiten AMvB) Stofvormig organisch (NER, activiteiten AMvB) Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Stichting Certificatie Grafimedia Milieuzorgsystemen (= certificerende instelling van SIMZ) Scientific Committee on Occupational Exposure Limits Safety Data Sheet (= VIB) Solvent Emissions Directive (= Europese Oplosmiddelenrichtlijn; EG-VOS-richtlijn) bijgewerkt:

15 SEI SER SIMZ SIS SITO SLIC SoM SOMS SVF Stichting Energie Inkoop Sociaal Economische Raad Stichting Interne Milieu Zorg Swedish Standards Institute De Vereniging van werkgevers in Scheeps-, Industrie-, Milieu- en Technische Onderhoudsactiviteiten Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) = Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie ingesteld bij besluit Europese Commissie van 12 juli 1995 (95/319/EG) L 188 van 9 augustus 1995 = comité des haut responsables de l'inspection du travail = Ausschuß Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter Samenwerken op Maat (een nieuw overlegstructuur VROM bedrijfsleven en zo nodig andere ministeries dat in 2009 in werking moet treden o.a. ter vervanging van het doelgroepenoverleg). Strategienota Omgaan Met Stoffen Stichting Verwijderingsfonds (KVGO heeft hierin zitting, de SVF beheert het fonds dat noodzakelijk is om de recyclingdoelstellingen van het Papiervezelconvenant te halen). SSVV S-zin STEL-waarde SZW TCF TME UEAPME UGM UNECE UNIEP Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (gaat over de VCA) Zie H-zin. Short Term Exposure Limit = MAC tgg 15 minuten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Totally Chlorine free Bleeching.(zie ECF) Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie Union Européenne de l Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (Europese Koepel voor Midden- en Kleinbedrijf; ) Uitvoerig gemotiveerde mening (commentaar van andere EU-lidstaten op genotificeerde regelgeving van een EU-lidstaat (EU-notificatieprocedure) United Nations Economic Commission for Europe (VN-ECE) Union Internaional des Entrepreneurs de Peintures (http://www.uniep.org/number_en.htm ) bijgewerkt:

16 UvW VCA VASt VCA V&G-plan VGM-beleid VIB VLGA VMK VN-ECE VOG VOK VOV VNG VISA VOS VRN VROM VVVF VVVH Unie van Waterschappen Vegetable Cleaning Agents Versterking Arbobeleid Stoffen (= programma van stoffenbeleid van Ministerie van SZW) ; Veiligheid Checklist Aannemers, opgezet door Shell en anderen ondergebracht in Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV: ) Veiligheids- en gezondheidsplan (arbowet) Veiligheids-gezondheids- en milieubeleid Veiligheids Informatie Blad Vereniging van Leveranciers voor de Grafische en Aanverwante industrie Vereniging Milieubeheer Kunststoffen Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties Vellen ofsett groot (afkorting op MBO- enquêteformulieren) Vellen offset klein (afkorting op MBO- enquêteformulieren) Verpakkingen offset vellen (afkorting op MBO- enquêteformulieren) Vereniging Nederlandse Gemeenten Verrichtingen informatiesysteem Arbodiensten Vluchtige Organische Stoffen (doorgaans (organische) oplosmiddelen genoemd) Vlakglas Recycling Nederland Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vereniging Van Verf en drukinkt Fabrikanten Vereniging Van Verfgroothandelaren in Nederland UNFCCC United Nations Framework Convention on Carbon Change = VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering URL Uitvoeringsrichtlijn bijgewerkt:

17 WABO WAGG WBDBO Wegslag Wm WVB Wvo ZSO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) (Werkgroep van de Raad voor Overleg in de Grafimedia branche (RGOB) Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag Absorptie van de inkt door het papieroppervlak als gevolg van de capillaire werking van het papier. Wet milieubeheer Werkgeversvereniging vastgoed-onderhoud en afwerkingsbedrijven ( ) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Vereniging van Zeefdruk en SIGN Ondernemingen bijgewerkt:

18

19

20

21

22 NOTITIE 2c Relatie : Referentie : WGZ/Rdk Datum: Projectcode : 312 I Aan : Ledenraad Cc : Van : Maarten Reuderink Betreft : Actualiteiten op de aandachtsvelden energie/milieu/arbo/voedselcontact I MILIEU & ENERGIEBESPARINGEN ENERGIEBESPARINGEN MJA-energie Grafimedia Voorwaarde om een MJA3-Enegrievconvenant af te sluiten is dat ongeveer 80% van het verbruik van de bedrijfstak wordt gedekt door de deelnemers. Er hebben zich nog te weinig bedrijven zich aangemeld. Indien er te weinig toetreders zijn dan kunnen deze met instemming van het ministerie van Economische zaken, landbouw en Innovatie mogelijk ondergebracht worden onder de MJAgroep overige bedrijven. Begin januari 2012 volgt een herinneringsactie. Eind februari 2012 wordt bekeken hoe verder te gaan indien de 80% niet wordt bereikt. Lichtplan Philips/Greendeal MKB-Nederland Lichtplan Philips Losstaand van de MJA is het KVGO is al in bespreking met Philips om te komen tot een lichtplan om versneld over te stappen op energiebesparende verlichting waarbij de leden niet hoeven te investeren maar de kosten worden terugbetaald uit de energiebesparing over bepaalde periode. Een lichtplan maakt ook onderdeel uit van een MJA. Gebleken is dat op verlichting bij alle leden nog veel te besparen is: soms tot wel 70%. Bij de uitwerking van een lichtplan met Philips wordt ook gekeken hoe we de niet MJA-bedrijven ( energierekening < ,-) kunnen bereiken. In februari 2012 zijn er vervolgbesprekingen met Philips. Greendeal MKB-Nederland E.e.a. past ook in de greendeal die MKB-Nederland met de overheid heeft afgesloten om het MKB te verduurzamen. Het gaat hierbij met name om het laaghangend fruit binnen te halen e.e.a. sluit aan bij het lichtplan. Gekeken wordt hoe e.e.a. op elkaar kan worden afgestemd. Er komt mogelijk een speciaal financieringsfonds hiervoor. Overleg SEI/Essent over verduurzaming Begin 2012 wordt met Essent verder gesproken op welke concrete terreinen er kan worden samengewerkt om invulling te geven aan het verduurzamingselement van de Raamovereenkomst tussen SEI en Essent. De SEI heeft Essent laten weten dat zij vindt dat dit element niet goed tot zijn recht komt. MILIEU Inspectie vloeistofdichtheid bedrijfriolering. In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat er geen verplichting is voor het inspecteren van de bedrijfsriolering. Door een langdurige lobby hebben we een dergelijke verplichting uit de ontwerpnorm AS SIKB 6700, 'Inspectie Bodembeschermende Voorzieningen weten te halen die via een de Nederlandse richtlijn bodem (NRB) de status van pseudowetgeving had gekregen. In de norm is het nu nog alleen een aanbeveling.

KVGO in actie. Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid

KVGO in actie. Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid KVGO in actie Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid Februari 2012 1. ENERGIEBESPARINGEN & MILIEU ENERGIEBESPARINGEN MJA-energie Grafimedia Voorwaarde om een MJA3-Enegrievconvenant af

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatiebladen Van hazard naar risk

Veiligheidsinformatiebladen Van hazard naar risk Veiligheidsinformatiebladen Van hazard naar risk Dr. Ir. Evelyn Tjoe Nij, RAH Beleidsadviseur arbeidshygiëne en toxicologie Arbouw, Harderwijk Inhoud 1. REACH, Arbo en CLP 2. Veiligheidsinformatiebladen

Nadere informatie

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies.

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies. ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Ivo Erens Dangerous Substances Communication info@ondersteuning advies.nl Programma Wat bespreken we + Het + Het ontvangen van het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

De regelgeving van de Europese Unie rond Milieu. Hoofdstuk 3. De regelgeving van de Europese Unie rond Milieu

De regelgeving van de Europese Unie rond Milieu. Hoofdstuk 3. De regelgeving van de Europese Unie rond Milieu Hoofdstuk 3 De regelgeving van de Europese Unie rond Milieu In Europa is een aanzienlijk deel van de totale vervuiling afkomstig van industriële productieprocessen Om de bijdrage van de Europese industrie

Nadere informatie

Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1

Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1 Commissie Arbeidsomstandigheden Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1 Kern van het advies De Commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in een

Nadere informatie

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht Reach en GHS 11 februari 2010 / Utrecht Supertanker REACH Little dingy GHS Voor diegene die met GHS moet werken wordt de dingy steeds groter. Inhoud 1. Reach 2. Korte terugblik 3. Eerste registratie 4.

Nadere informatie

Wat betekent REACH. R registration E evaluation A authorisation en restriction CH chemicals

Wat betekent REACH. R registration E evaluation A authorisation en restriction CH chemicals Wat betekent REACH R registration E evaluation A authorisation en restriction CH chemicals Doelstellingen REACH Bescherming mens en milieu Vrije handel Concurrentie Ontwikkeling alternatieven Autorisatie

Nadere informatie

WS 8 End of waste - Einde afval Einde verhaal. Glas, afval of grondstof?

WS 8 End of waste - Einde afval Einde verhaal. Glas, afval of grondstof? WS 8 End of waste - Einde afval Einde verhaal Glas, afval of grondstof? 06/04/2011 Nature is beautiful > Inhoud 1. Overzicht van de markt a. Marktevolutie b. Levenscyclus van glas c. Stake holders 2. EOW

Nadere informatie

Registratie Evaluatie Autorisatie. CHemische. REACH en arbeidsomstandigheden. van. stoffen VROM / DGM / SAS. 15 de Symposium NVVA, 22-23

Registratie Evaluatie Autorisatie. CHemische. REACH en arbeidsomstandigheden. van. stoffen VROM / DGM / SAS. 15 de Symposium NVVA, 22-23 REACH en arbeidsomstandigheden Registratie Evaluatie Autorisatie van CHemische stoffen 15 de Symposium NVVA, 22-23 23 maart 2006, Zeist A.W. van der Wielen VROM / DGM / SAS Hoofdelementen van REACH Registratie

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief

Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Luchtkwaliteit: een Europees perspectief Conferentie Luchtkwaliteit Brussel, 5 december 2014 Dr Hans Bruyninckx Executive Director European Environment Agency EEA rapporten 2014 Luchtverontreiniging een

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus Een kans voor de rubberindustrie? 13 december 2007 VKRT bijeenkomst Margo de Kort - NVR (Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten) De NVR is aangesloten

Nadere informatie

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM DOSIS SOLA FACIT VENEMUM Misverstanden over de wetgevingen Een paar reacties Regelgeving Chemische stoffen Classificering indeling is gebaseerd op de gevaareigenschap van een stof REACH & CLP Wat is REACH?

Nadere informatie

REACH: ondersteuning door Brancheorganisaties

REACH: ondersteuning door Brancheorganisaties REACH: ondersteuning door Brancheorganisaties Introductie VNCI Branche-organisatie voor de chemische procesindustrie Totaal ca 100 (geassocieerde) leden, verenigingen, donateurs, ca 150 productievestigingen:

Nadere informatie

EEN KORTE INLEIDING OP VOS-RICHTLIJNEN

EEN KORTE INLEIDING OP VOS-RICHTLIJNEN Hempel ondersteunt zijn klanten en eindgebruikers op verschillende manieren. We verschaffen productgegevens om het VOS-gebruik te bewaken, geven advies over het samenstellen van coatingsystemen die aan

Nadere informatie

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 1 Inhoud presentatie Doel PGS PGS beheerorganisatie PGS 28: Ondergrondse tankinstallaties PGS

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

3 Vragen van de adviesaanvraag

3 Vragen van de adviesaanvraag 3 Vragen van de adviesaanvraag De adviesaanvraag bevat over ILO-verdrag 170 drie concrete vragen. De eerste vraag betreft artikel 12 van het verdrag, de tweede vraag gaat over artikel 19 en de derde vraag

Nadere informatie

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk Karen van de Stadt KIDV Opgericht op 1 januari 2013: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 2022. Vermindering milieudruk verpakkingsketen.

Nadere informatie

Thema Nieuwsbrief. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten voor controles op de werkvloer. Dit zijn:

Thema Nieuwsbrief. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten voor controles op de werkvloer. Dit zijn: Jaarlijks publiceert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) (ook bekend als de Arbeidsinspectie) een jaarplan. Zo ook voor 2014. In dit plan presenteert de Inspectie SZW de aandachtspunten

Nadere informatie

Methoden voor het bepalen van mogelijke schade Aan mensen en goederen door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen

Methoden voor het bepalen van mogelijke schade Aan mensen en goederen door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1 Methoden voor het bepalen van mogelijke schade Aan mensen en goederen door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1 Methoden voor

Nadere informatie

VLAREM-trein 2013 een toelichting

VLAREM-trein 2013 een toelichting VLAREM-trein 2013 een toelichting 18/05/2015 Gert Boschmans Business Manager Erkend Milieudeskundige gert.boschmans@be.bureauveritas.com INHOUD Inleiding: Totstandkoming Belangrijkste wijzigingen CLP en

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen Veelgestelde vragen

Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen Veelgestelde vragen Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen Veelgestelde vragen Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen In Nederland werkt één op de drie bedrijven met gevaarlijke stoffen. Daarbij worden werknemers voor

Nadere informatie

Prioritaire Europese leefmilieuen klimaatdossiers op de agenda van het Griekse voorzitterschap

Prioritaire Europese leefmilieuen klimaatdossiers op de agenda van het Griekse voorzitterschap Prioritaire Europese leefmilieuen klimaatdossiers op de agenda van het Griekse voorzitterschap Marjan Decroos 07.02.2014 Vleva en SAR-Minaraad Ter herinnering : wetgevende dossiers afgewerkt onder LT VZP

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Veehouderij en volksgezondheid

Veehouderij en volksgezondheid Veehouderij en volksgezondheid Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie Peter Bokelaar Inleiding Gezondheidseffecten veehouderij nog steeds een actueel thema. Q-koorts uitbraak in 2008/2009: bewustwording

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 24.11.2015 2014/0359(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat houdt REACH in? Het Registreren, Evalueren en Autoriseren van Chemische stoffen (REACH) is een Europese Verordening, oftewel een wet waarop wordt gehandhaafd. In eerste instantie is het doel van REACH

Nadere informatie

Opslag Gevaarlijke stoffen

Opslag Gevaarlijke stoffen Opslag Gevaarlijke stoffen CPR / PGS Wet of richtlijn? Inhoudsopgave Inleiding Wetgeving CPR naar PGS Wijzigingen Etikettering & verpakkingscategorieën Ondergrenzen Diverse bepalingen Stappenplan Tot Inleiding

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Integrale tekst Afvalstoffenlijst

Integrale tekst Afvalstoffenlijst VROM Integrale tekst Afvalstoffenlijst Herpublicatie integrale tekst Europese afvalstoffenlijst In de publicatie van de integrale tekst van de Europese afvalstoffenlijst in de Staatscourant van 28 maart

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

«DOING NOTHING IS NOT AN OPTION» BERNARD MERKX

«DOING NOTHING IS NOT AN OPTION» BERNARD MERKX «DOING NOTHING IS NOT AN OPTION» BERNARD MERKX Entrepreneur Co founder WasteFreeOceans Honorary President PlasticsRecyclersEurope NVRD MARKTDAG CIRCULAIRE MINI CONTAINERS AVIODOME, LELYSTAD 30 Mei 2017

Nadere informatie

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012 Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging Schakel - Stookinstallaties in het activiteitenbesluit Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Zes veranderingen in regelgeving Consequenties voor

Nadere informatie

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide.

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide. Hello map Ocean To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) Slide 1 Next slide. NVVA symposium 2007 REACH handhaving en consequenties* *connectedthinking Agenda Wat verandert

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

De nieuwe aanbestedingswet wijzigt en de invloed op uw omzet.

De nieuwe aanbestedingswet wijzigt en de invloed op uw omzet. De nieuwe aanbestedingswet wijzigt en de invloed op uw omzet. Indien u niet veilig werkt met chemische producten volgens richtlijnen en de wetgeving, kost het u omzet. In het kort: De commerciële gevolgen

Nadere informatie

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering Presentator: Maurits van Kolck Inhoud De keten in beeld, REACH en CLP CLP en het VIB CLP en etikettering CLP en herindeling Oefening 1: een

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via Over het UMP Deze PDF is gegenereerd op 23-07-2017 via www.umpverpakkingen.nl 3. Kader wet- en regelgeving In wet- en regelgeving en verschillende overeenkomsten zoals de Raamovereenkomst - zijn zowel

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN Etikettering van chemische producten PRINCIPE Sinds 1 juni 2015 heeft de CLP-verordening (wat staat voor Classifying, Labelling and Packaging ) officiële benaming: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

ho3499558 Invoering wettelijke grenswaarden minerale kunstvezels

ho3499558 Invoering wettelijke grenswaarden minerale kunstvezels Subcommissie MAC-waarden Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag * Tel. : 070-3 499 499 Fax.: 070-3 832 535 Aan de Staatssecretaris en Werkgelegenheid Postbus 9080 1 2509 LV Den Haag van Sociale

Nadere informatie

Figuur 1: bron: onderzoek Erasmus universiteit

Figuur 1: bron: onderzoek Erasmus universiteit Een noodzakelijke update van uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gecombineerd met een onderzoek naar vermijdbare fouten en/of een inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen. Met subsidie kost het u niks.

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

28 november 1995 95.23074 jjb/ipw 5 070 3 499 558 Toetsing haalbaarheid voorgestelde MAC-waarde (wettelijke grenswaarde) voor minerale kunstvezels

28 november 1995 95.23074 jjb/ipw 5 070 3 499 558 Toetsing haalbaarheid voorgestelde MAC-waarde (wettelijke grenswaarde) voor minerale kunstvezels Subcommissie MAC-waarden Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag Tel. : 070-3 499 499 Fax.: 070-3 832 535 Aan geadresseerde (branche-iorganisatie MAC/860 152-45 Den Haag: Ons kenmerk: Bijlage(n):

Nadere informatie

Ethiek en management-systematiek

Ethiek en management-systematiek Responsible Care Deze presentatie wat is Responsible Care (Global Charter) Relatie met operationele veiligheid In de chemie VCA en VCO Enkel k l aanbevelingen Bert Zandvoort Coordinator Masterclass Veiligheid

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

1 ALGEMEEN Algemeen BODEMBESCHERMING Voorzieningen en beheermaatregelen Nulsituatiebodemonderzoek 17

1 ALGEMEEN Algemeen BODEMBESCHERMING Voorzieningen en beheermaatregelen Nulsituatiebodemonderzoek 17 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 17 1.1 Algemeen 17 2 BODEMBESCHERMING 17 2.1 Voorzieningen en beheermaatregelen 17 2.2 Nulsituatiebodemonderzoek 17 3 AFVALSTOFFEN 18 3.1 Toegestane activiteiten 18 4 GELUID 18

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Het advies Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer is het antwoord van de commissie Arbeidsomstandigheden van de SER op de adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Voorzorg is niet onredelijk WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Kindermobieltjes en voorzorg Child warning over mobile phones Parents should ensure their children use mobile phones

Nadere informatie

REACh-GHS/CLP in de praktijk

REACh-GHS/CLP in de praktijk REACh-GHS/CLP in de praktijk Sharon Sriram 8 december 2015 www.kluthe.nl 1 REACh EU wetgeving Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen R=Registration E=Evaluation Registratie van geproduceerde

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

Bedrijfsmilieuplan 2012

Bedrijfsmilieuplan 2012 Bedrijfsmilieuplan 2012 Opgesteld door: Documentdatum: 01-08-2012 Documentversie: Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieubeleid... 4 2. Wet- en regelgeving... 4 3. Input vanuit de directiebeoordeling...

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

REACH, CLP & ViB. Status update

REACH, CLP & ViB. Status update REACH, CLP & ViB Status update REACH, CLP & ViB Status update REACH Deadline 2013 Productieprocess Classificatie grondstoffen Opslag grondstoffen CLP Deadline Mengsels 2015 Opslag van grondstoffen Classificatie

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 8430/17 LIMITE PUBLIC ENV 375 COMPET 264 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Chain of Custody (of forest products) Chain of Custody (bij bosbouwproducten)

Chain of Custody (of forest products) Chain of Custody (bij bosbouwproducten) Carbon Footprint - CO2-voetafdruk CO2-voetafdruk heeft betrekking op de mate waarin menselijke activiteit effect heeft op het milieu in termen van de uitstoot van broeikasgassen. Het gaat daarbij om de

Nadere informatie

GECONTROLEERDE BLOOTSTELLING? TOON HET AAN! 13 april 2016

GECONTROLEERDE BLOOTSTELLING? TOON HET AAN! 13 april 2016 GECONTROLEERDE BLOOTSTELLING? TOON HET AAN! 13 april 2016 Agenda REACH - Zorgstoffen Eisen aan het blootstellingscenario Onderbouwing met meetgegevens Conclusies Zorgstoffen onder REACH SVHC: substance

Nadere informatie

Handhaving Oplosmiddelenbesluit

Handhaving Oplosmiddelenbesluit Handhaving Oplosmiddelenbesluit Schakeldagen voorjaar 2009 Erwin Theelen In opdracht van Inhoudsopgave Specifieke wensen? 1. Inleiding Oplosmiddelenbesluit (10 min) 2. Praktijkblad Handhaving Oplosmiddelenbesluit

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Hester Klein Lankhorst

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Hester Klein Lankhorst Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk Hester Klein Lankhorst 2 Copyright 2015 KIDV KIDV Opgericht op 1 januari 2013: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 2022. Vermindering milieudruk

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

Inleiding. Doel. Toepassing

Inleiding. Doel. Toepassing Proc 51.05 Inleiding Doel Toepassing Doelgroep Het doel van de van nieuw te gebruiken chemicaliën is onderkennen of er nadelige gevolgen zijn voor veiligheid, gezondheid en milieu. De is van toepassing

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

Fit to Fly Nut en noodzaak nieuwe regelgeving

Fit to Fly Nut en noodzaak nieuwe regelgeving Fit to Fly Nut en noodzaak nieuwe regelgeving Leonard Boer DGB Luchtvaart 5 oktober 2016 ASG Themadag Opbouw Tijdlijn ongeval Germanwings Hoe komt EU Regelgeving tot stand? Traject regelgeving Germanwings?

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/4 VERORDENING (EU) 2016/293 VAN DE COMMISSIE van 1 maart 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

Geokunststoffen en de reductie van de CO2 footprint

Geokunststoffen en de reductie van de CO2 footprint Geokunststoffen en de reductie van de CO2 footprint M. Nods Nods Consultancy www.nods-consultancy.com m.nods@nods-consultancy.com Principes circulaire economie 2 NGO: algemene introductie 1 De Life Cycle

Nadere informatie

FNV Bondgenoten Chemische industrie. Maak uw werkplek babyproof!

FNV Bondgenoten Chemische industrie. Maak uw werkplek babyproof! FNV Bondgenoten Chemische industrie Maak uw werkplek babyproof! Werken met chemische stoffen kan, zoals dat netjes heet, schadelijk zijn voor de voortplanting. Bedoeld wordt dat het verwekken van kinderen

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 VOORSTEL van: ingekomen: 19 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

Schadelijke producten algemeen

Schadelijke producten algemeen Schadelijke producten algemeen Wat zijn schadelijke producten? Wat zijn de gevolgen van werken met schadelijke producten? Welke factoren zijn van invloed op de schadelijkheid? Wat zegt de wet? Wat kunnen

Nadere informatie

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Inhoud 1. Verplichtingen REACH Eindgebruiker 2. Relatie REACH en ARBO-wetgeving

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2053759/2912290 op de op 3 november 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Den Ouden Regionaal Overslag Centrum BV, om

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie