Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012"

Transcriptie

1 260 Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012 Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de vergadering van de Ledenraad KVGO op woensdag 29 februari 2012 in Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 te 3768 MD SOEST. Deze Ledenraadbijeenkomst staat in het teken van de actualiteiten op het gebied van Arbeidsvoorwaarden (de cao), de ontwikkelingen bij het Pensioenfonds PGB en de herstructurering van grafimediabedrijven. De agenda met bijlagen en het programma alsmede een routebeschrijving treft u hierbij aan. Voor Leden is deze agenda met bijlagen via de (besloten) site van het KVGO te downloaden. Wij rekenen op uw aanwezigheid. Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u dit tijdig per door te geven aan Vergeet u dan niet dat u de mogelijkheid heeft een andere Afgevaardigde een volmacht te geven. Dit kunt u doen door zelf een andere Afgevaardigde daarvoor aan te wijzen. Dit graag vermelden bij uw bericht van afwezigheid. Met vriendelijke groet, Fons Bakkes Directeur

2 LR agenda/bks/29 februari 2012 AGENDA VERGADERING VAN DE LEDENRAAD KVGO WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012 Locatie: Congres- en Vergadercentrum De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188, 3768 MD SOEST Aanvang vergadering 15:00 uur 14:00 14:50 uur: vooroverleg segmenten (voor Afgevaardigden en Bestuursleden) 15:00 17:30 uur: openbare vergadering van de Ledenraad 17:30 19:00 uur: aperitief + hapjesbuffet 1. Opening Ingekomen stukken en mededelingen a. Welkom, samenstelling Ledenraad b. Afvalbrief en positionpaper PRN; stand van zaken c. Actualiteiten arbeidsomstandigheden, milieu en energie d. Verslag bezoek KVGO aan Ministerie SZW Concept-notulen vergadering van de Ledenraad van 17 november 2011 Ter goedkeuring 4. RONDVRAAG Kerntaak 1: Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsbeschikbaarheid 5. Stand van zaken CAO-onderhandelingen Bespreking ter vergadering 6. Stand van zaken Comfortabele ArbeidsOvereenkomst Bespreking ter vergadering Kerntaak 2: Sociale Zekerheid, Arbeidsomstandigheden & Milieu 7. Pensioenfonds PGB, toelichting door dhr. R. Degenhardt, voorzitter PGB + Ten behoeve van de discussie is de presentatie van de heer Degenhardt bijgevoegd. - Ontwikkeling draagvlak en uitbreiding werkingssfeer - Dekkingsgraad - Ontwikkelingen t.a.v. premie Regietaak 2: (Markt) Innovatie 8. Stand van zaken project herstructurering grafische industrie in Europa + Zie bijgevoegde notitie. Evaluatie en toelichting ter vergadering aan de hand van presentatie

3 2 LR KVGO 23 februari 2012 Ondersteunende taken 9. Wat verder ter tafel komt 10. Sluiting De volgende vergadering van de Ledenraad vindt plaats op woensdag 6 juni 2012 in de middag. De locatie De Soester Duinen N.B.: Bij verhindering kunnen Afgevaardigden een andere Afgevaardigde een volmacht verlenen om hun stem uit te brengen. U wordt verzocht de volmachtverlening vóór 29 februari a.s. om 12:00 uur per te sturen naar:

4 VERKLARENDE AFKORTINGEN- EN WOORDENLIJST bijgewerkt ABM Algemene BeoordelingsMethodiek (dient ter vervanging van het Toetsingschema) Actal AGS AI AIM AIRA AOX ARIE AMvB AS SIKB 6700 Adviescollege toetsing administratieve lasten Adviesraad Gevaarlijke stoffen; geeft de PGS-publicaties uit die de CPRrichtlijnen vervangen die worden gebruikt bij de vergunningverlening en algemene regels (8.40 AmvB S), zie Arbeidsinspectie activiteitenbesluitinternetmodule ( ) (de bedoeling is dat deze in 2009/2010 geïntegreerd wordt in de LVO) Arbeidsinspectie Risico-Analyse-Model (model voor stellen van prioriteiten bij het voorbereiden van meerjarenplannen en van een jaarplan) Risico= kans x effect Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen in water Aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie Algemene Maatregel van Bestuur Accreditatieschema van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 6700 Inspectie Bodembeschermende voorzieningen AVR AWARE-code BAT BBC BBL Arbeidsveiligheidsrapportage Adequate Warning and Air Requirement code (Een Nederlandse gewijzigde versie van de OAR-code). Het is een twee-cijferige code waarbij het eerste cijfer een indicatie geeft over de verse luchtbehoefte bij het verwerken van één liter product, zodanig dat onder de (wettelijke) grenswaarde gebleven wordt. Het eerste cijfer stoelt op de bestanddelen van het product, het gehalte, de dampspanning en de OEL. Het tweede cijfer deelt het product in, in een van de vijf groepen voor de overige risico s, gebaseerd op R- zinnen (carcinogeniteit, mutageniteit, allergeniteit, etc.). Zowel de toepassing van het product met kwast of roller, als met een spuit wordt in de AWARE-code meegenomen. De code is een handvat voor de selectie van minder schadelijke producten, een soort substitutiehandvat, en is niet bedoeld als handvat voor de selectie van beheersmaatregelen. (doc. OAR-pilot 2 e ontwerp juli 2005, technische commissie) Best Available Techniques (= BBT) Branchebegeleidingscommissie (arboconvenanten) Beroepsbegeleidende leerweg bijgewerkt:

5 BBT BEMS Best Beschikbare Techniek (op basis van stand der techniek) Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties. (Hierin zijn eisen voor middelgrote stookinstallaties opgenomen. Dit zijn de eisen voor NO x -, SO 2 -, C x H y -en stofemissies van middelgrote stookinstallaties) BOD-waarde BOL BOOT BPV BRC BRC IOP BRL K903 BREF BSB BUT CAFE Biochemical Oxygen Demand (biochemisch zuurstofverbruik) geeft de hoeveelheid zuurstof aan die nodig is om met behulp van bacteriën de oxideerbare organische stoffen in 1 liter water om te zetten in koolstofdioxide en water. Deze grootheid is dus een maat voor de vervuiling van het water en wordt uitgedrukt in mg O 2 /l. Beroepsopleidende leerweg Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks Beroepspraktijkvorming British Retail Consortium Technical Standard and Protocol De BRC-IOP (British Retail Consortium & Institute of Packaging) Norm is gericht op het hygiënisch produceren van verpakkingsmaterialen bestemd voor de voedingssector. De BRC heeft overeenkomsten en raakvlakken met de HACCPtoetsingscriteria. Zo wordt in de BRC ook een risicoanalyse volgens de HACCP geëist en dienen de kritische voedselveiligheid punten (CCP s) in het productieproces aantoonbaar geborgd te worden. De BRC eist echter meer op het gebied van hygiëne en bouwtechnische aspecten. Als HACCP gecertificeerd bedrijf dient u dus extra zaken geregeld te hebben en deze extra zaken dienen ook geaudit te worden. De BRC audit kan met een periodieke of hercertificatie HACCP audit gecombineerd worden. Beoordelingsrichtlijn K903 voor het KIWA-certificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) Best Available Techniques Reference Document Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen Best Uitvoerbare Technieken Clean air for Europe info Beleidsprogramma Europese Commissie uit 2001: aim: reviewing current air quality policies and assessing progress towards attainment of the EU's long-term air quality objectives, as laid down in the Sixth Environment Action Programme. Initially the need for CAFE derived from the fact that several directives of importance for emission levels and air quality were due for revision around 2004, and to achieve proper results it would, in the view of the Commission, be necessary to gather them into a single programme. The CAFE programme set highest priority to dealing with fine particles (PM) and ground-level ozone, both because of their serious effects on health and the fact that much will have to be done if concentrations are to be brought down to acceptable levels. Other outstanding air pollutant problems, such as acidification and eutrophication, were also given high attention. The Thematic Strategy on Air Pollution Through its stakeholder consultation process, CAFE involved member states, industry and environmental groups in the analysis for the Commission s Thematic Strategy on Air Pollution, which was adopted by the Commission bijgewerkt:

6 in September By establishing interim environmental objectives for 2020 in the strategy, the Commission sets the level of ambition regarding air quality in the EU until that year. This is of importance for other air quality legislation, such as the directive on national emission ceilings (NEC), which is currently subject to review. Originally it was the Commission s intention that CAFE should evolve into an ongoing five-year cyclical programme, in which the 2005 Thematic Strategy on Air Pollution simply marked the first milestone, but in 2007 the CAFE stakeholder consultation process was suddenly stopped, and it has not be re-started. COD-waarde CPB CPR-richtlijnen CPR 15-1 CPR 15-2 CRM-stoffen CIW CTE CLRAP CSA CSR DMI DNEL EC ECE ECB ECF Chemical Oxygen Demand (chemisch zuurstofverbruik) geeft aan hoeveel zuurstof er nodig is om de meeste organische stoffen, ook cellulose, te oxideren. Als oxidatiemiddel gebruikt men hier kaliumdichromaat in zuur midden. Centraal Planbureau Commissie preventie rampen richtlijnen; vervangen door Publicatie-reeks gevaarlijke stoffen per 2005 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. Op slag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton) (vervangen door PGS 15) Opslag gevaarlijke stoffen, chemische afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen in emballage. Op slag van grote hoeveelheden (vervangen door PGS 15) Carcinogene (kankerverwekkende), Reprotoxische (voor de voorplanting giftige) en Mutagene (stoffen die het DNA-veranderen). Commissie Integraal Waterbeheer Chronische Toxische Encephalopathie (= officiële naam voor OPS) Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (VN-verdrag) Chemical safety assessment (REACH) Chemical safety report (REACH) Doelgroepenbeleid Milieu en Industrie Derived No Effect Level = afgeleide dosis zonder effect (begrip uit toxicologie/blootstellingsbeoordeling; REACH) Europese Commissie zie VN-ECE European Chemicals Bureau Elementary Chlorine Free wil zeggen dat de papierpulp gebleekt is zonder bijgewerkt:

7 gebruik te maken van chloorgas. T.C.F (totally chlorine free) wil zeggen dat pulp gebleekt is zonder gebruikmaking van chloorgas en/of chloorverbindingen. De tekst 'chloorvrij gebleekt' kan ook zonder de aanduiding ECF of TCF voorkomen. Het papier kan dan ECF of TCF gebleekt zijn. (http://www.keurmerken.info/papier.html ) EEA EFTA EG EGTEI European Environment Agency (Europees Milieu Agentschap) European Flexographic Technical Association Europese Gemeenschappen Expert group on Techno Economic Issues. It s UNECE / CLRTAP Expert Group which aims at improving knowledge on emission reduction costs through a database that has been established particularly for the purpose of producing cost curves as a modelling input. By offering techno-economic data, EGTEI contributes to the revision of the 1999 Gothenburg Protocol to abate acidification, eutrophication and ground-level ozone and of the 1998 Aarhus Protocol on heavy metals and persistent organic pollutants. Besides, it also contributes to the Clean Air for Europe (CAFE) programme to protect against significant negative effects of air pollution on human health and the environment. The Expert Group is led by France, with technical support provided by the Interprofessional Technical Centre for Studies on Atmospheric Pollution (CITEPA) and the French-German Institute for Environmental Research (IFARE), in cooperation with the Agency for Environment and Energy Management (ADEME) and the Ministry of Ecology and Sustainable Development (MEDD). (http://www.citepa.org/forums/egtei/egtei_index.htm ) EIPPCB European IPPC Bureau (= onderdeel van Europese Commissie dat de BREF documenten opstelt) EMAS EPER E-PRTR EPS Eco-Management and Audit Scheme is the EU voluntary instrument which acknowledges organisations that improve their environmental performance on a continuous basis. EMAS registered organisations are legally compliant, run an environment management system and report on their environmental performance through the publication of an independently verified environmental statement. They are recognised by the EMAS logo, which guarantees the reliability of the information provided. European Pollutant Emission Register, which was established by a Commission Decision of 17 July The EPER Decision is based on Article 15(3) of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control. (http://www.eper.cec.eu.int/eper/introduction.asp?i= ) Europese Verordening ter omzetting van PRTR (Protocol Pollutant Release and Transfer Register Energie Potentieel Scan bijgewerkt:

8 ERA ESIG ESMA ESV EU Eural EZ FBI FESPA FOA FOCWA FO-I FPE FSC ga go European Rotogravure Association European Solvents Industry Group (= Europese branche van oplosmiddelenproducenten) European Screen Printers Manufacturers Association Eisen voor Samenstelling en Verwerking van hulpstoffen zoals gebruikt in grafische industrie ESVOC European Solvents VOC Co-ordination Group Europese Unie Europese Afvalstoffen lijst Ministerie van Economische Zaken Forest Based Industries Federation of European Screen Printers Associations Federatie van Ondernemersorganisaties Afbouw, secretariaat door FOSAG (dd secr. Paul Raasveld Federatie van ondernemers in het Carrosseriebedrijf, Wagenbedrijf en Aanverwante bedrijf Facilitaire Organisatie Industrie (= begeleidende organisatie van het Doelgroepenbeleid) Flexible Packaging Europe Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) keurmerk voor hout en papierproducten afkomstig van hout uit duurzaam beheerde bossen. gasvormig anorganisch (NER, activiteiten AMvB) gasvormig organisch (NER, activiteiten AMvB) GBO Glas Branche Organisatie (www.glasnet.nl ) GBPV GHS GI geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging zie IPPC Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Grafische Industrie bijgewerkt:

9 CIW GRI (voorheen) Commissie Intergraal Waterbeheer (CIW-richtlijnen vroeger CUVO) Op 12 februari 2004 is de CIW opgeheven. De taken van de CIW zijn overgenomen door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW), onder voorzitterschap van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Global Reporting Initiative HACCP Hazards Critical Control Points ( HBS HUF-toets H-zin IAO ID IEF IED High Boiling Solvent toets om de handhaafbaar-, uitvoerbaar- en fraudebestendigheid van regelgeving te bepalen H van Hazard (Waarschuwingszinnen op basis van de Europese Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die het gevaar aanduid van de desbetreffende stof of mengsel, vroeger waren dit de R-zinnen ( Risk -zinnen= intrisiek gevaar). Verder heb je P-zinnen, waarbij P=precaution, de voorzorgmaatregelenzinnen) voreger waren dit de S-zinnen voor Safety (Veiligheid). Internationale arbeidsorganisatie (international labour organization (ILO) Illustratiediepdruk (afkorting op MBO-enquêteformulieren Information Exchange Forum, zoals is vastgelegd in de IPPC richtlijn Industrial Emissions Directive = Europese Richtlijn (2010/75/EU) inzake de industriële emissies (RIE) (opvolger van de IPPC-richtlijn) IF ongevallenfrequentie-index = Begrip uit VCA IF aantal verzuim aantal ongevallen gewerkte x uren ILO IPK IPO IPP international labour organization (zie IAO) Informatiecentrum Papier en Karton (KVGO neemt hieraan deel), Inter-Provinciaal Overleg Integrated Product Policy (= Europese tegenhanger van Productgerichte Milieuzorg, PMZ) bijgewerkt:

10 IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (GPBV-richtlijn of gpbvinstallaties) IVW Inspectiedienst voor het wegverkeer (www.ivw.nl ) JRC KADO Joint Research Center (= onderzoeksinstituut van de Europese Commissie) Kabinetsbrede aanpak duurzame ontwikkeling, verbinden en versterken van een deel van de lopende programma's en initiatieven van het kabinet op het gebied van duurzame ontwikkeling o.a. door resultaten te etaleren. De nadruk ligt op het verbinden van nationale en internationale inzet, het laten bijdragen van de kracht van innovatie en ondernemerschap aan duurzame ontwikkeling en het wederzijds versterken van de eigen bedrijfsvoering van overheid en beleid. KADO is een programma van de ministeries van Algemene Zaken (AZ), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken (BuZa), Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Verkeer en Waterstaat (VenW), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). mei (Zie K0-stoffen* vlampunt ºC, kookpunt 35 ºC (zie PGS 30 aardolieproducten) K1-stoffen* vlampunt < 21 ºC (voor zover geen K0 K2-stoffen* 21 ºC vlampunt < 55 ºC K3-stoffen** 55 ºC vlampunt < 100 ºC K4-stoffen* vlampunt 100 ºC * Deze indeling gaat vervangen worden door een nieuwe indeling gebaseerd op GHS/ADR ** Deze indeling is nog van belang i.v.m. de arbowet zolang die niet is aangepast aan GHS/ADRindeling : voorstel nieuwe indeling In de PGS richtlijnen ten behoeve van de opslag van vloeibare brandstoffen wordt voorgesteld onderscheid te maken in klassen. Bij opstellen van deze klassenindeling is gebruik gemaakt van zowel de EU GHS klasse indeling, de ADR klasse indeling en de oude WMS klasse indeling. PGS-Klasse producten PGS- Klasse 0: Vloeistoffen met een vlampunt < 23 C en een beginkookpunt 35 C PGS- Klasse 1: Vloeistoffen met een vlampunt < 23 C en een beginkookpunt > 35 C 1 PGS- Klasse 2: Vloeistoffen met een vlampunt 23 C en 60 C PGS- Klasse 3: Vloeistoffen met een vlampunt > 60 C en 100 C PGS- Klasse 4: Vloeistoffen met een vlampunt > 100 C 1 Benzine (motorbrandstof) voor het gebruik van onstekingsmotoren (bijvoorbeeld in auto's, vast opgestelde motoren en andere motoren) moet in deze positie worden ingedeeld, ongeacht de vluchtigheid Pas op deze PGS indeling is nog een voorstel KOS Kennis Overdracht Stoffen (= opvolger / uitwerking van SOMS) bijgewerkt:

11 Kwalibo Kc-platen LAP LBOW LCA LCI Lel-waarde kwaliteit bodembeheer Kunststof clichéplaten Landelijk Afvalbeheer Plan Landelijk Bestuurlijk overleg Water Life Cycle Analysis (= levenscyclus analyse) Life Cycle Inventory (= vernieuwde versie van levenscyclus inventarisatie) Lower explosion level = onderste explosiegrenswaarde (concentratiegrens van een bepaalde stof in een ruimte waaronder geen explosiegevaar bestaat door de aanwezigheid van die stof.) LVO Landelijke Voorziening Omgevingsloket ( ) = Hier vinden burgers en ondernemers straks een digitaal formulier, waarmee zij omgevingsvergunningen en watervergunningen kunnen aanvragen. Het omgevingsloket gaat aan overheden ondersteuning bieden bij de behandeling van de aanvragen. Er kan een digitaal aanvraagdossier worden opgesteld. Daarnaast is er de mogelijkheid van uitwisseling van dit dossier tussen overheden en de mogelijkheid van publicatie van vergunninggegevens op internet. MAC Maximaal Aanvaarde Concentratie MAC-waarde MBO MJA MJV Maximaal Aanvaarde Concentratie van een gas, damp, vezel of van stof in de lucht op de werkplek. Bij de vaststelling van deze waarde wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd dat voor zover de huidige kennis reikt de gezondheid van de werknemers én hun nageslacht niet wordt benadeeld. Zelfs niet bij herhaalde blootstelling aan die concentratie, gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode. (zie: ; Milieubeleidovereenkomst Meer Jaren Afspraak (= milieuconvenant gericht op energiebesparing) Milieujaarverslag MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen (www.mvonederland.nl ; MVP MNP Minimalisatie verplichting (activiteiten AMvB en NER) Milieu- en Natuurplanbureau bijgewerkt:

12 NEC NeR NOEC NPR NRB NRP NTA OAR National Emission Ceilings (= nationale emissie plafonds) Nederlandse Emissie Richtlijn (No-Observed Effect Concentration) Nederlandse Praktijk Richtlijn Nederlandse Richtlijn Bodembescherming Nationaal Reductie Plan (NMVOS: Niet-Methaan VOS) Nederlands Technische Afspraak (richtlijnen zie NEN-website) Occupational Air Requirement Het is een risicoclassificatiesysteem voor bijvoorbeeld coating-producten. Het is een berekeningswijze om te bepalen met welk percentage de lucht op de werkplek moet worden verdund om de concentratie vluchtige organische stoffen beneden de grenswaarde te houden OAR = 1000 x c x f OEL c= gehalte oplosmiddel in g/l; f = verdampingsfactor (0; 0,3; 0,7; of 1,0); OEL= Occupational Exposurer Limit (bijvoorbeeld de MAC-waarde) zie ook OEL OmB ONO OPS OSB OSPAR PAGO PEC Occupational Exposure Limits (grens- of MAC-waarden) Oplosmiddelenbesluit (omzetting EG-VOS-richtlijn) Ontgiften, Neutraliseren Ontwateren (installatie voor behandeling afvalwater) Organisch Psycho Syndroom (ook wel bekend als de (Deense) Schildersziekte) De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten Oslo-Parijsverdrag (The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (the OSPAR Convention ) was opened for signature at the Ministerial Meeting of the Oslo and Paris Commissions in Paris on 22 September Periodiek geneeskundig onderzoek (arbowet) Predicted Effect Concentration Voorspelde concentratie waarbij effect optreedt (begrip uit toxicologie/blootstellingsbeoordeling; REACH) bijgewerkt:

13 The PEFC PER PGS 15 PKGV PMZ PMV PNEC PP Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, keurmerk voor hout en papierproducten afkomstig van hout uit duurzaam beheerde bossen Perchloorethyleen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15. Richtlijn PGS 15 voor verpakte gevaarlijke stoffen vervang de nieuwe CPR 15 Papier-, Karton- en Golfkartonproducerende en verwerkende industrie (zie arboconvenant PKGV en rapporten arbeidsinspectie) Productgerichte Milieu Zorg (= Nederlandse tegenhanger van IPP) Predicted Mean Vote: rekengrootheid die de gemiddelde waarde voorspelt van de waardering van een grote groep mensen en die uitspraak doet over de thermische gewaarwording van hun omgeving. (Interne instructie AI klimaat op de arbeidsplek.) Predicted No Effect Concentration = Voorspelde concentratie zonder effect (begrip uit toxicologie/blootstellingsbeoordeling; REACH) prepress (afkorting op MBO-enqueteformulieren) PPD PPORD PPWD PRTR PSA PRN PRS P-zin REACH Predicted Percentage of Dissatisfied: grootheid die aangeeft welk percentage van de gebruikers van een ruimte ontevreden is over het thermisch comfort van die ruimte.( Interne instructie AI klimaat op de arbeidsplek.) Product and process orientated research and development (REACH) Packaging and Packaging Waste Directive (= Europese Verpakkingsrichtlijn) Protocol Pollutant Release and Transfer Register; het protocol stoelt op art 5 lid 9 van het VN/ECE Verdrag van Aarhus, betreffende de toegang tot informatie, publieke participatie en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden (het protocol wordt omgezet in een Europese verordening E-PRTR; zie o.a. TK nr. 202 br. stssecr. VROM Psychosociale arbeidsbelasting (nieuw begrip arbowet voor seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk) Stichting Papier Recycling Nederland (de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton, waarvan KVGO deel uitmaakt). Performance Standard Rate (prestatienorm) voor stookinstallaties in g NOx/GJ en voor procesinstallaties in g NOx/kg product. NOx-handel zie, H-zin Regulation, Evaluation and Authorisation of Chemicals (= nieuwe EU bijgewerkt:

14 Stoffenbeleid) Zie Reach helpdesk REB REIT RC RH RI&E RIZA RASFF ROGB R-zin S sa so SAS SCCM SCGM SCOEL SDS SED Regulerende Energie Belasting (= een vorm van ecotax) Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), zie BRL K903 Rotatie coldset (afkorting op MBO-enquêteformulieren) Rotatie heatset (afkorting op MBO-enquêteformulieren) Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (arbowetverplichting) Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Rapid Alert System for Food and Feed,Europees waarschuwingssysteem m.b.t. voedselveiligheid (Members of the network are the 27 Member States, the European Commission, the European Food Safety Authority, Iceland, Liechtenstein and Norway. This warning system supports the traceability system by enabling the rapid exchange of information whenever a risk to food or feed safety is identified. If a member of the network becomes aware of a potential risk to human health, it notifies the European Commission, which immediately transmits this information to the other members and beyond so that corrective action can be rapidly taken.) Raad voor Overleg in de Grafimedia branche (RGOB) Zie H-zin Stofvormig algemeen (NER, activiteiten AMvB) Stofvormig anorganisch (NER, activiteiten AMvB) Stofvormig organisch (NER, activiteiten AMvB) Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Stichting Certificatie Grafimedia Milieuzorgsystemen (= certificerende instelling van SIMZ) Scientific Committee on Occupational Exposure Limits Safety Data Sheet (= VIB) Solvent Emissions Directive (= Europese Oplosmiddelenrichtlijn; EG-VOS-richtlijn) bijgewerkt:

15 SEI SER SIMZ SIS SITO SLIC SoM SOMS SVF Stichting Energie Inkoop Sociaal Economische Raad Stichting Interne Milieu Zorg Swedish Standards Institute De Vereniging van werkgevers in Scheeps-, Industrie-, Milieu- en Technische Onderhoudsactiviteiten Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) = Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie ingesteld bij besluit Europese Commissie van 12 juli 1995 (95/319/EG) L 188 van 9 augustus 1995 = comité des haut responsables de l'inspection du travail = Ausschuß Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter Samenwerken op Maat (een nieuw overlegstructuur VROM bedrijfsleven en zo nodig andere ministeries dat in 2009 in werking moet treden o.a. ter vervanging van het doelgroepenoverleg). Strategienota Omgaan Met Stoffen Stichting Verwijderingsfonds (KVGO heeft hierin zitting, de SVF beheert het fonds dat noodzakelijk is om de recyclingdoelstellingen van het Papiervezelconvenant te halen). SSVV S-zin STEL-waarde SZW TCF TME UEAPME UGM UNECE UNIEP Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (gaat over de VCA) Zie H-zin. Short Term Exposure Limit = MAC tgg 15 minuten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Totally Chlorine free Bleeching.(zie ECF) Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie Union Européenne de l Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (Europese Koepel voor Midden- en Kleinbedrijf; ) Uitvoerig gemotiveerde mening (commentaar van andere EU-lidstaten op genotificeerde regelgeving van een EU-lidstaat (EU-notificatieprocedure) United Nations Economic Commission for Europe (VN-ECE) Union Internaional des Entrepreneurs de Peintures (http://www.uniep.org/number_en.htm ) bijgewerkt:

16 UvW VCA VASt VCA V&G-plan VGM-beleid VIB VLGA VMK VN-ECE VOG VOK VOV VNG VISA VOS VRN VROM VVVF VVVH Unie van Waterschappen Vegetable Cleaning Agents Versterking Arbobeleid Stoffen (= programma van stoffenbeleid van Ministerie van SZW) ; Veiligheid Checklist Aannemers, opgezet door Shell en anderen ondergebracht in Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV: ) Veiligheids- en gezondheidsplan (arbowet) Veiligheids-gezondheids- en milieubeleid Veiligheids Informatie Blad Vereniging van Leveranciers voor de Grafische en Aanverwante industrie Vereniging Milieubeheer Kunststoffen Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties Vellen ofsett groot (afkorting op MBO- enquêteformulieren) Vellen offset klein (afkorting op MBO- enquêteformulieren) Verpakkingen offset vellen (afkorting op MBO- enquêteformulieren) Vereniging Nederlandse Gemeenten Verrichtingen informatiesysteem Arbodiensten Vluchtige Organische Stoffen (doorgaans (organische) oplosmiddelen genoemd) Vlakglas Recycling Nederland Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vereniging Van Verf en drukinkt Fabrikanten Vereniging Van Verfgroothandelaren in Nederland UNFCCC United Nations Framework Convention on Carbon Change = VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering URL Uitvoeringsrichtlijn bijgewerkt:

17 WABO WAGG WBDBO Wegslag Wm WVB Wvo ZSO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) (Werkgroep van de Raad voor Overleg in de Grafimedia branche (RGOB) Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag Absorptie van de inkt door het papieroppervlak als gevolg van de capillaire werking van het papier. Wet milieubeheer Werkgeversvereniging vastgoed-onderhoud en afwerkingsbedrijven ( ) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Vereniging van Zeefdruk en SIGN Ondernemingen bijgewerkt:

18

19

20

21

22 NOTITIE 2c Relatie : Referentie : WGZ/Rdk Datum: Projectcode : 312 I Aan : Ledenraad Cc : Van : Maarten Reuderink Betreft : Actualiteiten op de aandachtsvelden energie/milieu/arbo/voedselcontact I MILIEU & ENERGIEBESPARINGEN ENERGIEBESPARINGEN MJA-energie Grafimedia Voorwaarde om een MJA3-Enegrievconvenant af te sluiten is dat ongeveer 80% van het verbruik van de bedrijfstak wordt gedekt door de deelnemers. Er hebben zich nog te weinig bedrijven zich aangemeld. Indien er te weinig toetreders zijn dan kunnen deze met instemming van het ministerie van Economische zaken, landbouw en Innovatie mogelijk ondergebracht worden onder de MJAgroep overige bedrijven. Begin januari 2012 volgt een herinneringsactie. Eind februari 2012 wordt bekeken hoe verder te gaan indien de 80% niet wordt bereikt. Lichtplan Philips/Greendeal MKB-Nederland Lichtplan Philips Losstaand van de MJA is het KVGO is al in bespreking met Philips om te komen tot een lichtplan om versneld over te stappen op energiebesparende verlichting waarbij de leden niet hoeven te investeren maar de kosten worden terugbetaald uit de energiebesparing over bepaalde periode. Een lichtplan maakt ook onderdeel uit van een MJA. Gebleken is dat op verlichting bij alle leden nog veel te besparen is: soms tot wel 70%. Bij de uitwerking van een lichtplan met Philips wordt ook gekeken hoe we de niet MJA-bedrijven ( energierekening < ,-) kunnen bereiken. In februari 2012 zijn er vervolgbesprekingen met Philips. Greendeal MKB-Nederland E.e.a. past ook in de greendeal die MKB-Nederland met de overheid heeft afgesloten om het MKB te verduurzamen. Het gaat hierbij met name om het laaghangend fruit binnen te halen e.e.a. sluit aan bij het lichtplan. Gekeken wordt hoe e.e.a. op elkaar kan worden afgestemd. Er komt mogelijk een speciaal financieringsfonds hiervoor. Overleg SEI/Essent over verduurzaming Begin 2012 wordt met Essent verder gesproken op welke concrete terreinen er kan worden samengewerkt om invulling te geven aan het verduurzamingselement van de Raamovereenkomst tussen SEI en Essent. De SEI heeft Essent laten weten dat zij vindt dat dit element niet goed tot zijn recht komt. MILIEU Inspectie vloeistofdichtheid bedrijfriolering. In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat er geen verplichting is voor het inspecteren van de bedrijfsriolering. Door een langdurige lobby hebben we een dergelijke verplichting uit de ontwerpnorm AS SIKB 6700, 'Inspectie Bodembeschermende Voorzieningen weten te halen die via een de Nederlandse richtlijn bodem (NRB) de status van pseudowetgeving had gekregen. In de norm is het nu nog alleen een aanbeveling.

KVGO in actie. Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid

KVGO in actie. Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid KVGO in actie Energiebesparingen & Milieu, Arbo plus Voedselveiligheid Februari 2012 1. ENERGIEBESPARINGEN & MILIEU ENERGIEBESPARINGEN MJA-energie Grafimedia Voorwaarde om een MJA3-Enegrievconvenant af

Nadere informatie

Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie

Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie Een handreiking bij het opstellen van het BMP-4 van de olie- en gaswinningsindustrie Den Haag, 15 september

Nadere informatie

Commissie Integraal Waterbeheer. Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water

Commissie Integraal Waterbeheer. Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water Commissie Integraal Waterbeheer Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water Mei 2000 2 Overzicht rapporten CIW werkgroep Emissies en diffuse bronnen (werkgroep

Nadere informatie

BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014. Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID...

BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014. Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID... Bijblijven KAM contactdag dinsdag 28 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID...18 2-19 1 Milieu Activiteitenbesluit en

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst 0 NeR hoofdstuk 0 Inleiding Trefwoordenlijst Inleiding Trefwoordenlijst 0 Inleiding Trefwoordenlijst Nederlandse emissierichtlijn lucht deel 1 Een uitgave van InfoMil, juni 2008 SenterNovem InfoMil Juliana

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst 0 NeR hoofdstuk 0 Inleiding Trefwoordenlijst Inleiding Trefwoordenlijst 0 Inleiding Trefwoordenlijst Nederlandse emissierichtlijn lucht deel 1 Een uitgave van InfoMil, juni 2008 SenterNovem InfoMil Juliana

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Duurzaamheidsstudie papier

Duurzaamheidsstudie papier Duurzaamheidsstudie papier In opdracht van de ANWB Eindrapport Niels Jonkers Amsterdam, 28 februari 2012 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018 TV Amsterdam - Postbus

Nadere informatie

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk

KIM-project Haaglanden brengt kwaliteitszorg in praktijk 13 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 13, vierde jaargang, maart 1999 Inhoud Interview: KIM-project Haaglanden Joan Koffeman over: Milieugedrag en

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken Circulaire Energie in de milieuvergunning Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Economische Zaken Den Haag oktober 1999 CIRCULAIRE ENERGIE IN DE MILIEUVERGUNNING

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Werkprogramma 2015 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Werkprogramma 2015 DISCLAIMER De standpunten of meningen in dit werkprogramma

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Kwaliteit vergunningverlening provincie op hoger plan

Kwaliteit vergunningverlening provincie op hoger plan 12 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Nummer 12, derde jaargang, december 1998 Inhoud Interview: Ad de Lange over Het betere werk, een IPO-project dat de kwaliteit

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

Intakerapportage casus emissie- en energierapportage energiebedrijven

Intakerapportage casus emissie- en energierapportage energiebedrijven Intakerapportage casus emissie- en energierapportage energiebedrijven Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand!

Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen aangepakt! Handreiking voor bedrijven en bevoegd gezag Minder regeldruk heeft u ook zelf in de hand! Knelpunten van 20 verplichtingen

Nadere informatie

Alara: rekbaar maar onmisbaar

Alara: rekbaar maar onmisbaar 16 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 16, vierde jaargang, december 1999 Inhoud Interview: Het Alara-principe Van Alphen over: Integratie Vragen aan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen werken aan een duurzame ontwikkeling We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Touwtrekken op glad ijs Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Prof. dr. G.J.A.Hummels & F. Weyzig MA MSC (red.) April 2008 Titel: Touwtrekken op glad ijs. Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 535 Toekomstagenda Milieu Nr. 2 NOTA Inhoudsopgave blz. Voorwoord 5 1 Veranderend Milieubeleid 7 1.1 De uitdaging: een gezonde en veilige leefomgeving

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie