Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School"

Transcriptie

1 Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om uur in de aula van de school. Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van de Emmausschool op woensdag 15 oktober aanstaande om uur in de aula van de school. Deze openbare vergadering is voor alle ouders/verzorgers, die willen weten hoe de school reilt en zeilt en welke activiteiten de Ouderraad organiseert om het voor de kinderen extra leuk en leerzaam op school te maken. Zaken als financiën oudervereniging en informatie van de MR, Identiteitscommissie en schooldirectie komen aan bod. De zittingstermijn van het huidige bestuur van de Oudervereniging loopt weer ten einde. Van de zittende leden treden Inge Adema, Karijn Walsh, Gracia Tham, Wendy van Vliet en Angelina de Wilde af. Nicolette Verlaan stelt zich voor de termijn van 1 jaar herverkiesbaar. Conform artikel 13 lid 2 van de statuten worden de nieuwe kandidaten voorgedragen Een overzicht van de kandidaten, de agenda, jaarverslagen en financiën kunt u vinden op onze website: onder de titel jaarverslagen ouderraad. Tevens kunt u bij onze secretaris (per ) een kopie aanvragen: Speciaal vragen wij uw aandacht voor het thema van de avond: School in beweging. Sinds april van dit jaar is het directieteam eindelijk compleet met de komst van mevr. Tiny van Dael. Als we de zomervakantie niet meerekenen, heeft zij nu haar eerste 100 dagen als directeur erop zitten. Het was een tijd van kennismaken, ideeën uitwisselen, van plannen maken en hard aan de slag gaan samen met het team. Zo lag er in de eerste week een prachtige schoolgids en schoolkalender en is er flink opgeruimd. De school is op verschillende vlakken volop in beweging. De ouderraad is dan ook zeer verheugd dat Tiny van Dael op deze avond een presentatie zal geven over het reilen en zeilen op de Emmausschool: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en waar liggen de prioriteiten van de directie de komende tijd? Na afloop van de vergadering nodigen wij u van harte uit om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Als u vragen heeft die u aan het bestuur van de Oudervereniging, de vertegenwoordiger namens de Medezeggenschapsraad, of de directie van de school wilt voorleggen, wordt u vriendelijk verzocht deze voor maandag 6 oktober bij de voorzitter, Inge Adema, in te dienen. Dit kan per post: Leidseweg 277a, 2253JB te Voorschoten of per Namens de Ouderraad, Inge Adema, Voorzitter 1

2 19.45 uur Ontvangst met koffie/thee Agenda uur Opening van de avond en introductie van de gastspreker Thema: uur Koffie pauze uur Opening van de Algemene Leden Vergadering 1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de Oudervereniging, Inge Adema. 2. Notulen van de ALV d.d. 31 oktober 2007 (bijgevoegd) Jaarverslag Oudervereniging 2007/2008 (bijgevoegd) Jaarafrekening 2007/2008 en begroting 2008/2009 Oudervereniging (bijgevoegd) Contributie 2009/2010 Verslag controle kascommissie Benoeming kascommissie 2008/ Verkiezing/ benoeming nieuwe leden Oudervereniging 4. Informatie vanuit: - Medezeggenschapsraad - Identiteitscommissie - Schooldirectie 5. Rondvraag en beantwoording schriftelijk ingediende vragen 6. Sluiting vergadering (rond uur) Graag nodigen wij u na afloop van de vergadering uit voor een drankje. Graag tot ziens! Het bestuur: Inge Adema, Nicolette Verlaan, Karijn Walsh, Wendy van Vliet, Angelina de Wilde, Sietske Sandkuyl, Irma Wolters, Gracia Tham, Judith Zwagerman en Jeanette Meijknecht. 2

3 Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van de r.k. basisschool Emmaus 31 oktober 2007 Aanwezig: leden van het bestuur van de oudervereniging (ouderraad), teamleden en ouders die de presentie-lijst hebben getekend. 1. Opening en mededelingen door mevrouw Inge Adema, voorzitter ouderraad De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en stelt aan de orde de agenda voor deze bijeenkomst. Er wordt één agendapunt naar voren geschoven: Mededelingen van de MR. Verslag hiervan onder punt Notulen ALV d.d. 17 oktober 2006 De voorzitter stelt aan de orde de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering. Er zijn geen opmerkingen of toevoegingen; daarop worden deze onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. Jaarverslag Oudervereniging 2006/2007 De voorzitter stelt aan de orde het jaarverslag van de Oudervereniging 2006/2007. Na een extra toelichting van de voorzitter omtrent de activiteiten, de organisatie van thema avonden op school in 2008 (ter bevordering van de samenwerking tussen ouders en school) en een dankwoord aan de leerkrachten en vele ouders voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar, roept dit verslag verder geen vragen op. Voor het schooljaar 2007/2008 wordt de oudervereniging vanuit het team ondersteund door Paula Veger en Aimee Fortanier. Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. Jaarafrekening 2006/2007 en begroting 2007/2008 Oudervereniging De voorzitter stelt aan de orde de jaarafrekening 2006/2007 en begroting 2007/2008 van de oudervereniging. De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers: De post ICT uitgaven is besteed aan een video camera, een digitale camera en een CD speler. De post ondersteuning school wordt gebruikt voor de aanschaf van school (sport) t-shirts en een geluidsinstallatie. De contante bijdrage aan de leerkrachten (onder meer in het kader van de kinderboekenweek) is besteed aan : leesboeken, landkaarten en een opbergtas voor DVD s. De jaarafrekening en begroting van de oudervereniging worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de penningmeester. 3

4 Contributie 2008/2009 De voorzitter presenteert een voorstel om de contributie van de oudervereniging in schooljaar 2008/2009 te houden op 40 euro. Aldus wordt besloten. Kascommissie De heer de Lignie leest de verslagen van zowel de Oudervereniging als het overblijven voor en stelt de vergadering voor de penningmeester te dechargeren voor het door haar gevoerde beleid. Aldus wordt besloten. De voorzitter bedankt de heer de Lignie voor de vele jaren dienst in de kascommissie. Benoeming Kascommissie Er zijn twee nieuwe leden die zich beschikbaar hebben gesteld voor de kascommissie : mevrouw Van der Arend en de heer Stikkelorum. Aldus wordt besloten. 3. Verkiezing/benoeming nieuwe leden Ouderraad Mevrouw Marleen Niersman gaat de ouderraad verlaten. Zij wordt door de voorzitter bedankt voor haar creatieve inzet. De dames Jeanette Meijknecht en Judith Zwagerman hebben zich verkiesbaar gesteld en worden welkom geheten als nieuwe leden van de ouderraad. De voorzitter geeft een toelichting op het feit dat de oudervereniging komend jaar met tien leden, in plaats van negen gaat draaien: dit ter ondersteuning van de toenemende activiteiten van de oudervereniging. Er is geen bezwaar onder de aanwezigen. Aldus wordt besloten. 4. Informatie Medezeggenschapsraad/ Identiteitscommissie en schooldirectie Medezeggenschapsraad (MR) Mw. Irene Dreef, voorzitter van de MR licht toe dat in het afgelopen jaar door zowel de directie als het bestuur (via de GMR) met de MR regelmatig is gesproken over het gevoerde beleid. Veranderingen, die ook de kinderen aangaan, worden eerst met de MR overlegd en de MR geeft gevraagd advies of instemming. De MR kan ook ongevraagd advies geven over zaken die men ziet of hoort. Zaken die dit jaar binnen de MR zijn besproken betreffen ondermeer: - Vakantierooster (en met name de invulling tussen mei en juli) - Schoolplan Formatie de MR is betrokken bij de profielschets voor een nieuwe directeur - De GMR (MR met de fusiepartners). Mr Winnubst en een teamlid vertegenwoordigen onze school binnen de GMR. - Contracten met Kindex (met betrekking op zowel TSO en BSO) - Aannamebeleid Jaarlijks vindt er een verkiezing van de leden plaats. Dit jaar vanuit de ouder geleding. De heer Hugo Peters en mevrouw Marchand zullen de ouder geleding van de MR komen versterken. De huidige bezetting is als volgt: Leerkrachten: Irene Dreef (voorzitter), Clothilde Scholten (penningmeester), Hanny Holland (lid). Ouders: Albert Immink (lid), Maurice Winnubst (lid), Hugo Peters en Petra Marchand. De toelichting van Irene Dreef roept verder geen vragen op. 4

5 Identiteitscommissie (IC) Mevrouw Annemarie van Santen geeft een toelichting op de activiteiten van de IC. Deze is verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van de openingsviering, aan het begin van het schooljaar, de Kerst en Goede Week viering, en de organisatie van een actiedag voor het goede doel (eens in de twee jaar). Dit jaar heeft er een actiedag plaatsgevonden voor Peru en de Stichting Hope. Deze actie heeft 1580 euro opgebracht, wat is verdubbeld door de Stichting Impulsis. De IC bestaat uit de volgende leden: Annemarie van Santen, Esmeralda Immink, Esther van Doorn, Els Overes en vanuit het team: Paula Veger en Annelies Roodekerk. De toelichting van Annemarie van Santen roept verder geen vragen op. Schooldirectie Mw Ryanne Overmeire geeft een toelichting: Er is sprake van her/verbouwplannen voor de school. De gemeente heeft een budget voor onderwijskundige vernieuwing in 2008 en de Emmausschool staat daar ook in vermeld. De hoogte van het budget en evt. verdere invulling van de plannen zijn nog niet bekend. Gedacht wordt aan aanpassen van lokalen, splitsen van ruimtes e.d. De leesmethode Estafette, reeds vorig jaar aangekondigd via de nieuwsbrief, zal vanaf heden worden ingevoerd. Deze methode is gericht op het technisch lezen. De studiemiddag op 1 november 2007 zal worden gewijd aan gedifferentieerde instructie dit om (beter) in te kunnen spelen op niveau verschillen in de klas. De directie is bezig met het opstellen van een communicatieplan. Dit in samenwerking met een aantal ouders, die zich via een oproep in de nieuwsbrief, hebben aangemeld. De stichting Phanta Rei heeft een nieuwe schoolkatecheet: Dhr. Gabriels. Deze zal binnenkort onze school bezoeken en gaan ondersteunen in de vormgeving van onze katholieke identiteit. Ryanne stelt voor dat de IC ook eens met hem van gedachten kan wisselen. 5. Rondvraag Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend. Verkeerssituatie rondom de school. Een punt van de vorige ALV en de vraag van de ouders is : wat is hier mee gedaan? De voorzitter licht toe dat vanuit de ouderraad het initiatief is gestart voor de verkeerslessen, die vorig jaar voor de onderbouw plaatsvonden, en waaraan dit jaar ook de bovenbouw zal deelnemen. Verder is dit punt doorgespeeld aan de MR. Deze hebben hier nog geen actie op ondernomen. Suggestie van een ouder is om eens met de wijkagent en de gemeente te gaan praten. Interactie tussen school, politie en gemeente is belangrijk. Een directe oplossing voor een extra zebrapad op de Leidseweg ligt echter niet voor handen. Vakantierooster: de week in juni is een goed initiatief, maar is er over nagedacht om de dag voor de voorjaarsvakantie eens vrij te geven? Aimee Fortanier licht toe dat in het verleden dit is geprobeerd, maar 5

6 omdat dit dan ten koste gaat van andere vrije (mid)dagen, bv Sinterklaasmiddag, hebben ouders toendertijd verzocht dit weer terug te draaien. Het blijft echter een terugkerende wens. Het snoepbeleid op school. Wat is de filosofie van Kindex mbt een snoepje na de middagboterham, tijdens het overblijven. Deze vraag brengt een aantal andere vragen naar boven, mbt traktaties, koekjes tijdens de ochtendpauze etc. Ryanne Overmeire zal de vraag mbt het overblijven bij Kindex neerleggen, en het traktatiebeleid van school nog eens communiceren via de nieuwsbrief. De ouderraad heeft de directie geadviseerd de koekjes tijdens de ochtendpauze te vervangen door crackers. Dit wordt door directie met het team besproken. Verder roept de voorzitter ook de ouders op om ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en traktaties enigszins te matigen. Een tweede punt voor Kindex en school is de overdracht tussen de middag. De veiligheid m.b.t. het (open) hek op het kleuterplein roept vragen op. Dit zal nogmaals met team en Kindex worden besproken en de uitkomst hiervan zal worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Voorstel van een ouder om ouders buiten het hek te laten wachten tot de bel is gegaan. Spanningsveld tussen de lokalen van de kleutergroepen en groep 3. Een ouder brengt naar voren dat zij een spanningsveld ervaart wanneer zij via de kleuteringang van haar kind in groep 3 afscheid wil nemen. Ryanne Overmeire benadrukt dat rust buiten de lokalen (in de gangen en op het plein) van groot belang is voor team en leerlingen zodat zij op tijd aan de les kunnen beginnen. Namens de ouderraad bedankt de voorzitter de leerkrachten en ouderraad leden voor hun inzet van het afgelopen jaar en wenst iedereen veel succes en plezier met hun toekomstige activiteiten. De voorzitter sluit daarop de vergadering om uur. 6

7 Jaarverslag van de Oudervereniging van de R.K. Basisschool Emmaus, 2007/2008 De samenstelling van de Ouderraad (= bestuur oudervereniging) sedert de jaarvergadering 30 oktober 2007: Inge Adema, voorzitter Nicolette Verlaan, penningmeester Karijn Walsh, secretaris Gracia Tham, lid Wendy van Vliet, lid Angelina de Wilde, lid Sietske Sandkuyl, lid Irma Wolters, lid Judith Zwagerman, lid Jeanette Meijknecht, lid In dit verslagjaar kwam de ouderraad, de ALV niet meegerekend, 7 keer bijeen. De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar. Namens het docententeam werden de vergaderingen bijgewoond door Aimée Fortanier en Paula Veger. De ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen van school en hun ouders. De ouderraad behartigt verder de belangen van leerlingen en ouders bij het team, het bestuur en eventueel in andere situaties. Deze doelstelling vertaalt zich in drie concrete subdoelstellingen: - organisatie van activiteiten voor de leerlingen van de gehele school - organisatie van thema-avonden om samenwerking tussen school en ouders te verbeteren - signalering van issues bij het team en bestuur Afgelopen schooljaar hebben we weer vele activiteiten in nauwe samenwerking met het team georganiseerd. Vele uurtjes voorbereiding en uitvoering gaan met name naar de Culturele dag, het Sinterklaasfeest en Carnaval. De culturele dag ging dit jaar naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Met een heerlijk zonnetje op de gezichten voeren we richting het IJsselmeer, naar het openlucht museum. De kinderen konden daar allerlei soorten programma s volgen. Ondanks de files onderweg, die de reis wel wat lang maakten, was het een geslaagde dag en was de organisatie weer blij de kinderen voldaan op de Bachlaan af te kunnen zetten. De kleuters en groep 3 waren naar de Pan van Persijn geweest. De speurtocht, maar vooral de pannenkoeken tussen de middag, maakten de dag voor hun ook geslaagd. Op 5 december bezocht Sinterklaas met 3 pieten de Emmausschool. Alle klassen kregen weer leuke spellen cadeau. De onderbouw voerde prachtige toneelstukjes op, droeg gedichten voor en zong originele Sinterklaasliedjes. Wederom: veel tevreden kinderen! In februari organiseerden we carnaval. Het Wilde Westen kwam tot leven op de Emmausschool: een heuse saloon was nagebouwd op school en de leerlingen hebben leren linedancen. Het initiatief voor het organiseren van thema-avonden werd in het afgelopen schooljaar gecontinueerd. Het eerste thema meten is weten werd verzorgd door de adjunct directeur Ryanne Overmeire, tijdens de ALV van de ouderraad. De avond ging over de toetsen die op school worden afgenomen. Tijdens de borrel werd druk nagepraat over dit thema. In 2008 volgden nog twee thema-avonden; een over communicatie Praten met school: in het belang van mijn kind, verzorgd door de NKO; de volgende thema-avond ging over internetgebruik op school, verzorgd door Diana van Gemert van Schoolmaatschappelijk werk Haaglanden (onderdeel Bureau Jeugdzorg). De 7

8 thema-avonden werden door ca. 35 ouders bezocht, werden als informatief ervaren en bevorderde het contact tussen school en ouders. De thema-avonden sloten we af met een informele borrel. Het punt van signalering komt op een aantal manieren tot uiting: - tijdens de vergaderingen wordt gesproken over signalen die leden van de OR opvangen op het schoolplein en waarvan het idee bestaat dat het van belang is dat de schoolleiding of teamleden hier kennis van nemen; - het DB van de OR heeft een aantal keren per jaar overleg met de directie; - een van de ouderraadleden nam deel aan de werkgroep communicatie, die door de interim directeur Peter Katsman was gestart; - signalering van maatschappelijke issues waarvan ouders vinden dat school hier actie op zou moeten ondernemen. Met name dit laatste punt heeft nog al wat stof doen opwaaien bij de OR het afgelopen jaar. In een van de vergaderingen is het idee geopperd, om in navolging van andere scholen in Voorschoten en elders, eens te kijken naar de situatie rondom de tussendoortjes. De aandacht voor overgewicht, maar met name de ongelijkheid in de vorm van de tussendoortjes die werden meegegeven, vroegen om meer eenduidigheid. Op verzoek van en in samenwerking met school is toen de proef rondom de verstrekking van tussendoortjes opgezet. Deze proef was een groot succes, bleek later uit de enquête. Van de 187 verstuurde enquêtes, ontvingen we 79 formulieren retour: een respons van 42%! Maar liefst 58% van de stemmers reageerde positief op de eerste vraag: Vindt u het noodzakelijk dat de school regels stelt ten aanzien van tussendoortjes die kinderen meenemen? De vraag Bent u het ermee eens dat de school een tussendoortje in de vorm van een koekje verstrekt? werd door 57% positief beantwoord voor onder- en bovenbouw en 10% voor de onderbouw. In overleg met de MR en de OR heeft de directie besloten het beleid t.a.v. de tussendoortjes voor de onderbouw te continueren. Het komende jaar heeft de OR op zich genomen voor de inkoop zorg te dragen. Tot slot wil ik nog een klein punt aankaarten. OR-leden zijn vrijwilligers. Zoals u heeft kunnen lezen, worden vele uurtjes gestoken in allerlei activiteiten. De OR kan alleen functioneren indien communicatie met ouders goed verloopt. Vergaderingen zijn openbaar en ouders kunnen altijd met hun suggesties en opmerkingen bij de OR terecht. Het is juist jammer dat we een enkele keer een brief hebben gekregen van ouders met een erg negatieve en persoonlijke toonzetting. Ik hoop dat we ondanks verschillen van mening toch blijven letten op het onderlinge respect. Wat mij betreft pas dat bij de identiteit van deze school. Een aantal leden van de OR heeft aangegeven volgend jaar niet meer beschikbaar te zijn. We hebben gelukkig weer vier nieuwe enthousiaste leden gevonden. Na drie jaar draag ik komende ALV ook de historische voorzittershamer over. Drie jaar heb ik goed samengewerkt met dit team van ouders en met het docententeam en directies. Ik ben blij dat we een nieuwe, energieke directeur hebben die de komende tijd hopelijk de Emmausschool weer positief op de kaart zet. Ik zie in die samenwerking een grote rol voor de OR weggelegd. Ik wens Tiny van Dael en het team heel veel succes. Ik wil mijn mede-ouderraadleden, alle andere ouders en het team bedanken voor de uitstekende samenwerking. Ik wens het nieuwe OR-team heel veel succes! Namens het bestuur, Inge Adema, voorzitter 8

9 Balans per 31 augustus 2008: Debet Credit te ontvangen ouderbijdrage 145,00 reserve 1.770, ,13 nog te liquide middelen 3.680, ,63 betalen kosten 1.910,00 941,50 Totaal 3.680, ,63 Totaal 3.680, ,63 Begroting en realisatie en begroting Oudervereniging R.K. Bassisschool Emmaus Begroting realisatie Begroting Inkomsten in euro Per post Totaal Per post Totaal Per post Totaal Ouderbijdragen: , ouderbijdragen/sportbijdragen , extra giften , ouderbijdragen instromers , Bijdragen van derden: , RABO sponsoring ,00 0 subsidie/verkoop oud papier , Overige inkomsten: 15 14,76 15 rente bank 15 14,76 15 Totaal in euro , TOELICHTING OP DE BEGROTING EN REALISATIE SCHOOLJAAR EN BEGROTING ALGEMEEN: Voor het schooljaar is een saldo begroot van 0,-. Het werkelijke saldo voor het schooljaar bedroeg 484,29. Voor het schooljaar stellen wij een sluitende begroting voor waarbij de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven. INKOMSTENKANT: In het afgelopen schooljaar zijn de ontvangen ouderbijdragen iets hoger dan de begrote ouderbijdragen. Dit werd met name veroorzaakt door de hogere extra giften en meer instromers dan verwacht. De contributie is voor het schooljaar vastgesteld op 40,- per kind. Omdat het leerlingaantal iets is gestegen, zullen de ouderbijdragen in het komende schooljaar hoger uitvallen. 9

10 Begroting realisatie Begroting Uitgaven in euro Per post Totaal Per post Totaal Per post Totaal Activiteiten: , culturele Dag , sinterklaas , kerst , carnaval , pasen 50 0,00 50 spellendag , informatieavonden , Beheer: , secretariaat , lief en leed pot , bestuurskosten , contributie NKO , bankkosten , Investeringen: , klassencadeau Sint , kinderboekenweek , ICT-bijdrage , ondersteuning school , Diverse uitgaven: , sportuitgaven bovenbouw , ALV en info avond , Voordelig saldo 484,29 Totaal in euro , UITGAVENKANT: Aan de culturele dag werd het afgelopen jaar 5.775,- uitgegeven. Voor het komende jaar is 5.570,- begroot voor ons bezoek aan de Duinrell. Aan de activiteiten is in totaal 500 minder uitgegeven dan begroot. De ICT- bijdrage werd dit jaar besteed aan een printer voor school. Van de post Ondersteuning school zijn ondermeer leesboeken en een gitaar aangeschaft. Ook de koekjes zijn hiervan bekostigd. De sportbijdrage blijft het komende jaar ongewijzigd. Voorstel ouderbijdrage Wij stellen voor het schooljaar de volgende wijzigingen voor: Indexatie van de ouderbijdrage met de Consumentenprijsindex (CPI) Bijdragen van groep 1 tot en met groep 4 verhogen voor de verstrekking van koekjes met 3,- per jaar. 10

11 Aan de ouder(s), verzorger(s), De zittingstermijn van het huidige bestuur van de Oudervereniging loopt weer ten einde. Van de zittende leden treden Inge Adema, Gracia Tham, Wendy van Vliet en Angelina de Wilde af. Nicolette Verlaan en Karijn Walsh stellen zich voor de termijn van 1 jaar herverkiesbaar. De vacatures moeten op de ALV van 15 oktober a.s. worden ingevuld. Conform artikel 13 lid 2 van de statuten worden de volgende kandidaten voorgedragen: Mevrouw Twanneke Nijhuis, voorzitter Mevrouw Tonnie van Genugten, secretaris Mevrouw Ellen Zoetemelk, lid Dhr. Erik Kruysmulder, lid Dhr. Herman Scheepbouwer, lid Voor de goede orde wijzen wij u op artikel 13, lid 3: Vijf of meer gezamenlijk optredende leden hebben het recht tot de dag voor de Algemene Leden Vergadering kandidaten te stellen. Het stellen van kandidaten dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de ouderraad. De kandidatuur dient te zijn voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat of kandidaten. Indien u meer wilt weten over de kiesprocedure of de activiteiten van de Oudervereniging, kunt u terecht bij een van de leden van de Oudervereniging. Daarnaast verwijzen wij u naar de website van de school : waar u tevens de statuten, het huishoudelijk reglement en nadere informatie aantreft omtrent onze activiteiten. Graag zien wij uw kandidaatstelling tegemoet! Met vriendelijke groeten, Namens de Kiescommissie, Inge Adema, Nicolette Verlaan voorzitter Oudervereniging penningmeester

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie