Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School"

Transcriptie

1 Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om uur in de aula van de school. Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van de Emmausschool op woensdag 15 oktober aanstaande om uur in de aula van de school. Deze openbare vergadering is voor alle ouders/verzorgers, die willen weten hoe de school reilt en zeilt en welke activiteiten de Ouderraad organiseert om het voor de kinderen extra leuk en leerzaam op school te maken. Zaken als financiën oudervereniging en informatie van de MR, Identiteitscommissie en schooldirectie komen aan bod. De zittingstermijn van het huidige bestuur van de Oudervereniging loopt weer ten einde. Van de zittende leden treden Inge Adema, Karijn Walsh, Gracia Tham, Wendy van Vliet en Angelina de Wilde af. Nicolette Verlaan stelt zich voor de termijn van 1 jaar herverkiesbaar. Conform artikel 13 lid 2 van de statuten worden de nieuwe kandidaten voorgedragen Een overzicht van de kandidaten, de agenda, jaarverslagen en financiën kunt u vinden op onze website: onder de titel jaarverslagen ouderraad. Tevens kunt u bij onze secretaris (per ) een kopie aanvragen: Speciaal vragen wij uw aandacht voor het thema van de avond: School in beweging. Sinds april van dit jaar is het directieteam eindelijk compleet met de komst van mevr. Tiny van Dael. Als we de zomervakantie niet meerekenen, heeft zij nu haar eerste 100 dagen als directeur erop zitten. Het was een tijd van kennismaken, ideeën uitwisselen, van plannen maken en hard aan de slag gaan samen met het team. Zo lag er in de eerste week een prachtige schoolgids en schoolkalender en is er flink opgeruimd. De school is op verschillende vlakken volop in beweging. De ouderraad is dan ook zeer verheugd dat Tiny van Dael op deze avond een presentatie zal geven over het reilen en zeilen op de Emmausschool: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en waar liggen de prioriteiten van de directie de komende tijd? Na afloop van de vergadering nodigen wij u van harte uit om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Als u vragen heeft die u aan het bestuur van de Oudervereniging, de vertegenwoordiger namens de Medezeggenschapsraad, of de directie van de school wilt voorleggen, wordt u vriendelijk verzocht deze voor maandag 6 oktober bij de voorzitter, Inge Adema, in te dienen. Dit kan per post: Leidseweg 277a, 2253JB te Voorschoten of per Namens de Ouderraad, Inge Adema, Voorzitter 1

2 19.45 uur Ontvangst met koffie/thee Agenda uur Opening van de avond en introductie van de gastspreker Thema: uur Koffie pauze uur Opening van de Algemene Leden Vergadering 1. Opening en mededelingen door de voorzitter van de Oudervereniging, Inge Adema. 2. Notulen van de ALV d.d. 31 oktober 2007 (bijgevoegd) Jaarverslag Oudervereniging 2007/2008 (bijgevoegd) Jaarafrekening 2007/2008 en begroting 2008/2009 Oudervereniging (bijgevoegd) Contributie 2009/2010 Verslag controle kascommissie Benoeming kascommissie 2008/ Verkiezing/ benoeming nieuwe leden Oudervereniging 4. Informatie vanuit: - Medezeggenschapsraad - Identiteitscommissie - Schooldirectie 5. Rondvraag en beantwoording schriftelijk ingediende vragen 6. Sluiting vergadering (rond uur) Graag nodigen wij u na afloop van de vergadering uit voor een drankje. Graag tot ziens! Het bestuur: Inge Adema, Nicolette Verlaan, Karijn Walsh, Wendy van Vliet, Angelina de Wilde, Sietske Sandkuyl, Irma Wolters, Gracia Tham, Judith Zwagerman en Jeanette Meijknecht. 2

3 Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van de r.k. basisschool Emmaus 31 oktober 2007 Aanwezig: leden van het bestuur van de oudervereniging (ouderraad), teamleden en ouders die de presentie-lijst hebben getekend. 1. Opening en mededelingen door mevrouw Inge Adema, voorzitter ouderraad De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en stelt aan de orde de agenda voor deze bijeenkomst. Er wordt één agendapunt naar voren geschoven: Mededelingen van de MR. Verslag hiervan onder punt Notulen ALV d.d. 17 oktober 2006 De voorzitter stelt aan de orde de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering. Er zijn geen opmerkingen of toevoegingen; daarop worden deze onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd. Jaarverslag Oudervereniging 2006/2007 De voorzitter stelt aan de orde het jaarverslag van de Oudervereniging 2006/2007. Na een extra toelichting van de voorzitter omtrent de activiteiten, de organisatie van thema avonden op school in 2008 (ter bevordering van de samenwerking tussen ouders en school) en een dankwoord aan de leerkrachten en vele ouders voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar, roept dit verslag verder geen vragen op. Voor het schooljaar 2007/2008 wordt de oudervereniging vanuit het team ondersteund door Paula Veger en Aimee Fortanier. Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. Jaarafrekening 2006/2007 en begroting 2007/2008 Oudervereniging De voorzitter stelt aan de orde de jaarafrekening 2006/2007 en begroting 2007/2008 van de oudervereniging. De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers: De post ICT uitgaven is besteed aan een video camera, een digitale camera en een CD speler. De post ondersteuning school wordt gebruikt voor de aanschaf van school (sport) t-shirts en een geluidsinstallatie. De contante bijdrage aan de leerkrachten (onder meer in het kader van de kinderboekenweek) is besteed aan : leesboeken, landkaarten en een opbergtas voor DVD s. De jaarafrekening en begroting van de oudervereniging worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de penningmeester. 3

4 Contributie 2008/2009 De voorzitter presenteert een voorstel om de contributie van de oudervereniging in schooljaar 2008/2009 te houden op 40 euro. Aldus wordt besloten. Kascommissie De heer de Lignie leest de verslagen van zowel de Oudervereniging als het overblijven voor en stelt de vergadering voor de penningmeester te dechargeren voor het door haar gevoerde beleid. Aldus wordt besloten. De voorzitter bedankt de heer de Lignie voor de vele jaren dienst in de kascommissie. Benoeming Kascommissie Er zijn twee nieuwe leden die zich beschikbaar hebben gesteld voor de kascommissie : mevrouw Van der Arend en de heer Stikkelorum. Aldus wordt besloten. 3. Verkiezing/benoeming nieuwe leden Ouderraad Mevrouw Marleen Niersman gaat de ouderraad verlaten. Zij wordt door de voorzitter bedankt voor haar creatieve inzet. De dames Jeanette Meijknecht en Judith Zwagerman hebben zich verkiesbaar gesteld en worden welkom geheten als nieuwe leden van de ouderraad. De voorzitter geeft een toelichting op het feit dat de oudervereniging komend jaar met tien leden, in plaats van negen gaat draaien: dit ter ondersteuning van de toenemende activiteiten van de oudervereniging. Er is geen bezwaar onder de aanwezigen. Aldus wordt besloten. 4. Informatie Medezeggenschapsraad/ Identiteitscommissie en schooldirectie Medezeggenschapsraad (MR) Mw. Irene Dreef, voorzitter van de MR licht toe dat in het afgelopen jaar door zowel de directie als het bestuur (via de GMR) met de MR regelmatig is gesproken over het gevoerde beleid. Veranderingen, die ook de kinderen aangaan, worden eerst met de MR overlegd en de MR geeft gevraagd advies of instemming. De MR kan ook ongevraagd advies geven over zaken die men ziet of hoort. Zaken die dit jaar binnen de MR zijn besproken betreffen ondermeer: - Vakantierooster (en met name de invulling tussen mei en juli) - Schoolplan Formatie de MR is betrokken bij de profielschets voor een nieuwe directeur - De GMR (MR met de fusiepartners). Mr Winnubst en een teamlid vertegenwoordigen onze school binnen de GMR. - Contracten met Kindex (met betrekking op zowel TSO en BSO) - Aannamebeleid Jaarlijks vindt er een verkiezing van de leden plaats. Dit jaar vanuit de ouder geleding. De heer Hugo Peters en mevrouw Marchand zullen de ouder geleding van de MR komen versterken. De huidige bezetting is als volgt: Leerkrachten: Irene Dreef (voorzitter), Clothilde Scholten (penningmeester), Hanny Holland (lid). Ouders: Albert Immink (lid), Maurice Winnubst (lid), Hugo Peters en Petra Marchand. De toelichting van Irene Dreef roept verder geen vragen op. 4

5 Identiteitscommissie (IC) Mevrouw Annemarie van Santen geeft een toelichting op de activiteiten van de IC. Deze is verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van de openingsviering, aan het begin van het schooljaar, de Kerst en Goede Week viering, en de organisatie van een actiedag voor het goede doel (eens in de twee jaar). Dit jaar heeft er een actiedag plaatsgevonden voor Peru en de Stichting Hope. Deze actie heeft 1580 euro opgebracht, wat is verdubbeld door de Stichting Impulsis. De IC bestaat uit de volgende leden: Annemarie van Santen, Esmeralda Immink, Esther van Doorn, Els Overes en vanuit het team: Paula Veger en Annelies Roodekerk. De toelichting van Annemarie van Santen roept verder geen vragen op. Schooldirectie Mw Ryanne Overmeire geeft een toelichting: Er is sprake van her/verbouwplannen voor de school. De gemeente heeft een budget voor onderwijskundige vernieuwing in 2008 en de Emmausschool staat daar ook in vermeld. De hoogte van het budget en evt. verdere invulling van de plannen zijn nog niet bekend. Gedacht wordt aan aanpassen van lokalen, splitsen van ruimtes e.d. De leesmethode Estafette, reeds vorig jaar aangekondigd via de nieuwsbrief, zal vanaf heden worden ingevoerd. Deze methode is gericht op het technisch lezen. De studiemiddag op 1 november 2007 zal worden gewijd aan gedifferentieerde instructie dit om (beter) in te kunnen spelen op niveau verschillen in de klas. De directie is bezig met het opstellen van een communicatieplan. Dit in samenwerking met een aantal ouders, die zich via een oproep in de nieuwsbrief, hebben aangemeld. De stichting Phanta Rei heeft een nieuwe schoolkatecheet: Dhr. Gabriels. Deze zal binnenkort onze school bezoeken en gaan ondersteunen in de vormgeving van onze katholieke identiteit. Ryanne stelt voor dat de IC ook eens met hem van gedachten kan wisselen. 5. Rondvraag Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend. Verkeerssituatie rondom de school. Een punt van de vorige ALV en de vraag van de ouders is : wat is hier mee gedaan? De voorzitter licht toe dat vanuit de ouderraad het initiatief is gestart voor de verkeerslessen, die vorig jaar voor de onderbouw plaatsvonden, en waaraan dit jaar ook de bovenbouw zal deelnemen. Verder is dit punt doorgespeeld aan de MR. Deze hebben hier nog geen actie op ondernomen. Suggestie van een ouder is om eens met de wijkagent en de gemeente te gaan praten. Interactie tussen school, politie en gemeente is belangrijk. Een directe oplossing voor een extra zebrapad op de Leidseweg ligt echter niet voor handen. Vakantierooster: de week in juni is een goed initiatief, maar is er over nagedacht om de dag voor de voorjaarsvakantie eens vrij te geven? Aimee Fortanier licht toe dat in het verleden dit is geprobeerd, maar 5

6 omdat dit dan ten koste gaat van andere vrije (mid)dagen, bv Sinterklaasmiddag, hebben ouders toendertijd verzocht dit weer terug te draaien. Het blijft echter een terugkerende wens. Het snoepbeleid op school. Wat is de filosofie van Kindex mbt een snoepje na de middagboterham, tijdens het overblijven. Deze vraag brengt een aantal andere vragen naar boven, mbt traktaties, koekjes tijdens de ochtendpauze etc. Ryanne Overmeire zal de vraag mbt het overblijven bij Kindex neerleggen, en het traktatiebeleid van school nog eens communiceren via de nieuwsbrief. De ouderraad heeft de directie geadviseerd de koekjes tijdens de ochtendpauze te vervangen door crackers. Dit wordt door directie met het team besproken. Verder roept de voorzitter ook de ouders op om ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en traktaties enigszins te matigen. Een tweede punt voor Kindex en school is de overdracht tussen de middag. De veiligheid m.b.t. het (open) hek op het kleuterplein roept vragen op. Dit zal nogmaals met team en Kindex worden besproken en de uitkomst hiervan zal worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Voorstel van een ouder om ouders buiten het hek te laten wachten tot de bel is gegaan. Spanningsveld tussen de lokalen van de kleutergroepen en groep 3. Een ouder brengt naar voren dat zij een spanningsveld ervaart wanneer zij via de kleuteringang van haar kind in groep 3 afscheid wil nemen. Ryanne Overmeire benadrukt dat rust buiten de lokalen (in de gangen en op het plein) van groot belang is voor team en leerlingen zodat zij op tijd aan de les kunnen beginnen. Namens de ouderraad bedankt de voorzitter de leerkrachten en ouderraad leden voor hun inzet van het afgelopen jaar en wenst iedereen veel succes en plezier met hun toekomstige activiteiten. De voorzitter sluit daarop de vergadering om uur. 6

7 Jaarverslag van de Oudervereniging van de R.K. Basisschool Emmaus, 2007/2008 De samenstelling van de Ouderraad (= bestuur oudervereniging) sedert de jaarvergadering 30 oktober 2007: Inge Adema, voorzitter Nicolette Verlaan, penningmeester Karijn Walsh, secretaris Gracia Tham, lid Wendy van Vliet, lid Angelina de Wilde, lid Sietske Sandkuyl, lid Irma Wolters, lid Judith Zwagerman, lid Jeanette Meijknecht, lid In dit verslagjaar kwam de ouderraad, de ALV niet meegerekend, 7 keer bijeen. De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar. Namens het docententeam werden de vergaderingen bijgewoond door Aimée Fortanier en Paula Veger. De ouderraad is een uit en door ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen van school en hun ouders. De ouderraad behartigt verder de belangen van leerlingen en ouders bij het team, het bestuur en eventueel in andere situaties. Deze doelstelling vertaalt zich in drie concrete subdoelstellingen: - organisatie van activiteiten voor de leerlingen van de gehele school - organisatie van thema-avonden om samenwerking tussen school en ouders te verbeteren - signalering van issues bij het team en bestuur Afgelopen schooljaar hebben we weer vele activiteiten in nauwe samenwerking met het team georganiseerd. Vele uurtjes voorbereiding en uitvoering gaan met name naar de Culturele dag, het Sinterklaasfeest en Carnaval. De culturele dag ging dit jaar naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Met een heerlijk zonnetje op de gezichten voeren we richting het IJsselmeer, naar het openlucht museum. De kinderen konden daar allerlei soorten programma s volgen. Ondanks de files onderweg, die de reis wel wat lang maakten, was het een geslaagde dag en was de organisatie weer blij de kinderen voldaan op de Bachlaan af te kunnen zetten. De kleuters en groep 3 waren naar de Pan van Persijn geweest. De speurtocht, maar vooral de pannenkoeken tussen de middag, maakten de dag voor hun ook geslaagd. Op 5 december bezocht Sinterklaas met 3 pieten de Emmausschool. Alle klassen kregen weer leuke spellen cadeau. De onderbouw voerde prachtige toneelstukjes op, droeg gedichten voor en zong originele Sinterklaasliedjes. Wederom: veel tevreden kinderen! In februari organiseerden we carnaval. Het Wilde Westen kwam tot leven op de Emmausschool: een heuse saloon was nagebouwd op school en de leerlingen hebben leren linedancen. Het initiatief voor het organiseren van thema-avonden werd in het afgelopen schooljaar gecontinueerd. Het eerste thema meten is weten werd verzorgd door de adjunct directeur Ryanne Overmeire, tijdens de ALV van de ouderraad. De avond ging over de toetsen die op school worden afgenomen. Tijdens de borrel werd druk nagepraat over dit thema. In 2008 volgden nog twee thema-avonden; een over communicatie Praten met school: in het belang van mijn kind, verzorgd door de NKO; de volgende thema-avond ging over internetgebruik op school, verzorgd door Diana van Gemert van Schoolmaatschappelijk werk Haaglanden (onderdeel Bureau Jeugdzorg). De 7

8 thema-avonden werden door ca. 35 ouders bezocht, werden als informatief ervaren en bevorderde het contact tussen school en ouders. De thema-avonden sloten we af met een informele borrel. Het punt van signalering komt op een aantal manieren tot uiting: - tijdens de vergaderingen wordt gesproken over signalen die leden van de OR opvangen op het schoolplein en waarvan het idee bestaat dat het van belang is dat de schoolleiding of teamleden hier kennis van nemen; - het DB van de OR heeft een aantal keren per jaar overleg met de directie; - een van de ouderraadleden nam deel aan de werkgroep communicatie, die door de interim directeur Peter Katsman was gestart; - signalering van maatschappelijke issues waarvan ouders vinden dat school hier actie op zou moeten ondernemen. Met name dit laatste punt heeft nog al wat stof doen opwaaien bij de OR het afgelopen jaar. In een van de vergaderingen is het idee geopperd, om in navolging van andere scholen in Voorschoten en elders, eens te kijken naar de situatie rondom de tussendoortjes. De aandacht voor overgewicht, maar met name de ongelijkheid in de vorm van de tussendoortjes die werden meegegeven, vroegen om meer eenduidigheid. Op verzoek van en in samenwerking met school is toen de proef rondom de verstrekking van tussendoortjes opgezet. Deze proef was een groot succes, bleek later uit de enquête. Van de 187 verstuurde enquêtes, ontvingen we 79 formulieren retour: een respons van 42%! Maar liefst 58% van de stemmers reageerde positief op de eerste vraag: Vindt u het noodzakelijk dat de school regels stelt ten aanzien van tussendoortjes die kinderen meenemen? De vraag Bent u het ermee eens dat de school een tussendoortje in de vorm van een koekje verstrekt? werd door 57% positief beantwoord voor onder- en bovenbouw en 10% voor de onderbouw. In overleg met de MR en de OR heeft de directie besloten het beleid t.a.v. de tussendoortjes voor de onderbouw te continueren. Het komende jaar heeft de OR op zich genomen voor de inkoop zorg te dragen. Tot slot wil ik nog een klein punt aankaarten. OR-leden zijn vrijwilligers. Zoals u heeft kunnen lezen, worden vele uurtjes gestoken in allerlei activiteiten. De OR kan alleen functioneren indien communicatie met ouders goed verloopt. Vergaderingen zijn openbaar en ouders kunnen altijd met hun suggesties en opmerkingen bij de OR terecht. Het is juist jammer dat we een enkele keer een brief hebben gekregen van ouders met een erg negatieve en persoonlijke toonzetting. Ik hoop dat we ondanks verschillen van mening toch blijven letten op het onderlinge respect. Wat mij betreft pas dat bij de identiteit van deze school. Een aantal leden van de OR heeft aangegeven volgend jaar niet meer beschikbaar te zijn. We hebben gelukkig weer vier nieuwe enthousiaste leden gevonden. Na drie jaar draag ik komende ALV ook de historische voorzittershamer over. Drie jaar heb ik goed samengewerkt met dit team van ouders en met het docententeam en directies. Ik ben blij dat we een nieuwe, energieke directeur hebben die de komende tijd hopelijk de Emmausschool weer positief op de kaart zet. Ik zie in die samenwerking een grote rol voor de OR weggelegd. Ik wens Tiny van Dael en het team heel veel succes. Ik wil mijn mede-ouderraadleden, alle andere ouders en het team bedanken voor de uitstekende samenwerking. Ik wens het nieuwe OR-team heel veel succes! Namens het bestuur, Inge Adema, voorzitter 8

9 Balans per 31 augustus 2008: Debet Credit te ontvangen ouderbijdrage 145,00 reserve 1.770, ,13 nog te liquide middelen 3.680, ,63 betalen kosten 1.910,00 941,50 Totaal 3.680, ,63 Totaal 3.680, ,63 Begroting en realisatie en begroting Oudervereniging R.K. Bassisschool Emmaus Begroting realisatie Begroting Inkomsten in euro Per post Totaal Per post Totaal Per post Totaal Ouderbijdragen: , ouderbijdragen/sportbijdragen , extra giften , ouderbijdragen instromers , Bijdragen van derden: , RABO sponsoring ,00 0 subsidie/verkoop oud papier , Overige inkomsten: 15 14,76 15 rente bank 15 14,76 15 Totaal in euro , TOELICHTING OP DE BEGROTING EN REALISATIE SCHOOLJAAR EN BEGROTING ALGEMEEN: Voor het schooljaar is een saldo begroot van 0,-. Het werkelijke saldo voor het schooljaar bedroeg 484,29. Voor het schooljaar stellen wij een sluitende begroting voor waarbij de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven. INKOMSTENKANT: In het afgelopen schooljaar zijn de ontvangen ouderbijdragen iets hoger dan de begrote ouderbijdragen. Dit werd met name veroorzaakt door de hogere extra giften en meer instromers dan verwacht. De contributie is voor het schooljaar vastgesteld op 40,- per kind. Omdat het leerlingaantal iets is gestegen, zullen de ouderbijdragen in het komende schooljaar hoger uitvallen. 9

10 Begroting realisatie Begroting Uitgaven in euro Per post Totaal Per post Totaal Per post Totaal Activiteiten: , culturele Dag , sinterklaas , kerst , carnaval , pasen 50 0,00 50 spellendag , informatieavonden , Beheer: , secretariaat , lief en leed pot , bestuurskosten , contributie NKO , bankkosten , Investeringen: , klassencadeau Sint , kinderboekenweek , ICT-bijdrage , ondersteuning school , Diverse uitgaven: , sportuitgaven bovenbouw , ALV en info avond , Voordelig saldo 484,29 Totaal in euro , UITGAVENKANT: Aan de culturele dag werd het afgelopen jaar 5.775,- uitgegeven. Voor het komende jaar is 5.570,- begroot voor ons bezoek aan de Duinrell. Aan de activiteiten is in totaal 500 minder uitgegeven dan begroot. De ICT- bijdrage werd dit jaar besteed aan een printer voor school. Van de post Ondersteuning school zijn ondermeer leesboeken en een gitaar aangeschaft. Ook de koekjes zijn hiervan bekostigd. De sportbijdrage blijft het komende jaar ongewijzigd. Voorstel ouderbijdrage Wij stellen voor het schooljaar de volgende wijzigingen voor: Indexatie van de ouderbijdrage met de Consumentenprijsindex (CPI) Bijdragen van groep 1 tot en met groep 4 verhogen voor de verstrekking van koekjes met 3,- per jaar. 10

11 Aan de ouder(s), verzorger(s), De zittingstermijn van het huidige bestuur van de Oudervereniging loopt weer ten einde. Van de zittende leden treden Inge Adema, Gracia Tham, Wendy van Vliet en Angelina de Wilde af. Nicolette Verlaan en Karijn Walsh stellen zich voor de termijn van 1 jaar herverkiesbaar. De vacatures moeten op de ALV van 15 oktober a.s. worden ingevuld. Conform artikel 13 lid 2 van de statuten worden de volgende kandidaten voorgedragen: Mevrouw Twanneke Nijhuis, voorzitter Mevrouw Tonnie van Genugten, secretaris Mevrouw Ellen Zoetemelk, lid Dhr. Erik Kruysmulder, lid Dhr. Herman Scheepbouwer, lid Voor de goede orde wijzen wij u op artikel 13, lid 3: Vijf of meer gezamenlijk optredende leden hebben het recht tot de dag voor de Algemene Leden Vergadering kandidaten te stellen. Het stellen van kandidaten dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de ouderraad. De kandidatuur dient te zijn voorzien van een bereidverklaring van de kandidaat of kandidaten. Indien u meer wilt weten over de kiesprocedure of de activiteiten van de Oudervereniging, kunt u terecht bij een van de leden van de Oudervereniging. Daarnaast verwijzen wij u naar de website van de school : waar u tevens de statuten, het huishoudelijk reglement en nadere informatie aantreft omtrent onze activiteiten. Graag zien wij uw kandidaatstelling tegemoet! Met vriendelijke groeten, Namens de Kiescommissie, Inge Adema, Nicolette Verlaan voorzitter Oudervereniging penningmeester

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE OUDERRAAD. Beste ouder(s), verzorger(s),

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE OUDERRAAD. Beste ouder(s), verzorger(s), UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE OUDERRAAD Beste ouder(s), verzorger(s), Graag nodigt de ouderraad u uit voor de algemene ledenvergadering van de ouderraad op dinsdag 4 oktober van

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE OUDERRAAD. Beste ouder(s), verzorger(s),

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE OUDERRAAD. Beste ouder(s), verzorger(s), UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE OUDERRAAD Beste ouder(s), verzorger(s), Graag nodigen we u uit voor de algemene ledenvergadering van de ouderraad op dinsdag 12 oktober van 20.00 21.00

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

Agenda. Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop

Agenda. Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop Agenda Opening & Voorstelronde MR Jaarverslag 2014-2015 Verkiezingen MR Jaarplan 2015-2016 Ouderraad Vragen & suggesties Sluiting 1 Oudergeleding Opening

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERCOMITE 2014-2015 d.d. 25 juni 2015. 2. Jaarvergadering versus Informatieavond

JAARVERSLAG OUDERCOMITE 2014-2015 d.d. 25 juni 2015. 2. Jaarvergadering versus Informatieavond JAARVERSLAG OUDERCOMITE 2014-2015 d.d. 25 juni 2015 Gemaakt door: Tanya Schipper / Huquette Hoekman / Hannah van Hoorn / Lukas Snoek 1. Algemeen 2. Jaarvergadering versus Informatieavond 3. Jaaroverzicht

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Trivium

Reglement Oudercommissie Trivium Reglement Oudercommissie Trivium versie 8 d.d. 18 november 2010 Concept reglement oudercommissie Trivium Pagina 0 van 5 Begripsbepalingen Ouders Oudercommissie Bevoegd gezag MR School Teamleden Adviseur

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013 2014 Geachte ouders, leerkrachten en schoolbestuur Dit is het jaarverslag van de ouderraad van de Kardinaal de Jong School. De ouderraad bestaat uit 15 leden. Alle leden zijn ouders van

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERRAAD

JAARVERSLAG OUDERRAAD JAARVERSLAG OUDERRAAD 2009/2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag.2 2. Structuur Ouderraad pag.2 2.1 Samenstelling Ouderraad pag.2 3. Activiteitenverslag pag.2 3.1 Sinterklaas pag.2 3.2 Kerst pag.3 3.3 Pasen

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

"Wegwijzer voor OR leden"

Wegwijzer voor OR leden "Wegwijzer voor OR leden" Uitgave: januari 2013 O.B.S. "De Duizendpoot" Willem Dreeslaan 1 4908 CA Oosterhout Tel. 0162-428817 E-mail:1000poot@westbrabant.net 1 Inhoudsopgave. 1. Doelstelling van de ouderraad

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker. 21 oktober 2014

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker. 21 oktober 2014 Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker 21 oktober 2014 Agenda Opening Bedanken bestuursleden Benoeming nieuwe bestuursleden Aankondiging nieuwe commissieleden Presentatie jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

BEGROTING Schooljaar 2011-2012

BEGROTING Schooljaar 2011-2012 BEGROTING Schooljaar 2011-2012 Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas Penningmeester, B.Damas-Mulder 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. OVERZICHT BATEN EN LASTEN/RESULTAAT 4 3. Baten 5 3.1 Ouderbijdrage

Nadere informatie

Oudervereniging r.k. basisschool. de Wingerd. Nijmegen

Oudervereniging r.k. basisschool. de Wingerd. Nijmegen Oudervereniging r.k. basisschool de Wingerd Nijmegen Jaarverslag 2013/2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2013/2014 van de oudervereniging van r.k. basisschool de Wingerd te Nijmegen.

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2012 2013 Geachte ouders, leerkrachten en schoolbestuur Dit is het jaarverslag van de ouderraad van de Kardinaal de Jong School. De ouderraad bestaat uit 12 leden. Alle leden zijn ouders van

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering 15 september 2009 DEFINITIEF

Verslag Algemene ledenvergadering 15 september 2009 DEFINITIEF Verslag Algemene ledenvergadering 15 september 2009 DEFINITIEF Aanwezig: Ongeveer 35 ouders, waaronder leden van de OR en MR. Ongeveer 22 leerkrachten, waaronder de interim directeur Jan Heemskerk en zijn

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Jaarvergadering Ouderraad schooljaar 2015-2016

Jaarvergadering Ouderraad schooljaar 2015-2016 Jaarvergadering Ouderraad schooljaar 2015-2016 Agenda Even voorstellen: Ouderraad 2015-2016 De ouderraad bedankt en verwelkomt Waar staat de ouderraad voor Onze inkomsten De vrijwillige ouderbijdrage Oud

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur UITNODIGING ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur Alle ouders van kinderen op het Molenven zijn lid van de oudervereniging (OV). Het bestuur van de OV nodigt u daarom van harte uit voor

Nadere informatie

Jaarvergadering 2016

Jaarvergadering 2016 Jaarvergadering 2016 Hierbij ontvangt u alle stukken van de MR jaarvergadering 2015. Wij hopen u te zien op de MR jaarvergadering van maandag 19 september 2016. De vergadering wordt gehouden in de centrale

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4.

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015 Agenda Start: 19.30 uur Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting Oudervereniging OBS jongleren,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. We wensen u veel leesplezier. Welkom Deze maand zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad. van PCBS Maranatha. Te Nieuwkoop

Huishoudelijk Reglement Ouderraad. van PCBS Maranatha. Te Nieuwkoop Huishoudelijk Reglement Ouderraad van PCBS Maranatha Te Nieuwkoop PCBS Maranatha Ladderhaak 7 2421NK Nieuwkoop Tel: 0172-520055 E-mail: info@maranathaschool.nl A. Algemeen Huishoudelijk Reglement Ouderraad

Nadere informatie

Oudervereniging De Regenboog Financieel Jaarverslag 2014 / 2015

Oudervereniging De Regenboog Financieel Jaarverslag 2014 / 2015 Oudervereniging De Regenboog Financieel Jaarverslag 2014 / 2015 Naaldwijk, 24 januari 2016 In dit jaarverslag legt de penningmeester, namens het bestuur, verantwoording af voor het gevoerde beleid. Hij

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

2. Stichting Oudergelden De begroting is gebaseerd op 295 leerlingen, vorig jaar nog 325.

2. Stichting Oudergelden De begroting is gebaseerd op 295 leerlingen, vorig jaar nog 325. Medezeggenschapsraad Oeboentoe Agenda jaarvergadering MR Dinsdag: 13-10-2015 Aanwezig Oudergeleding: Rachel Akkers, Evelien Dirks, Faiza BensiAli Personeelsgeleding: Dorien Schipper, Kim Riepen, Eveline

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij Jaarverslag 2014-2015 medezeggenschapsraad basisschool t Getij 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van t Getij 4. Activiteiten van de

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

Oudervereniging Ashram College

Oudervereniging Ashram College 2009 2010 Oudervereniging Ashram College November 2010 Inhoud Voorwoord... 2 Bestuur... 3 Bestuurswijzigingen 2009-2010... 3 Agenda vergader data en overige activiteiten... 3 Welkomstborrel... 3 Bulletin...

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 19 Nieuwsbrief nr. 7 van 1 december Jordaansingel GP Haaksbergen. Tel

Basisschool Pius X. Jaargang 19 Nieuwsbrief nr. 7 van 1 december Jordaansingel GP Haaksbergen. Tel Jaargang 19 Nieuwsbrief nr. 7 van 1 december 2016 Basisschool Pius X Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx.eu Sinterklaas Maandagmorgen 5 december zal Sinterklaas een bezoekje

Nadere informatie

2. Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2014 (5 min.) Geen opmerkingen op de notulen. Deze worden (zonder wijzigingen) vastgesteld.

2. Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2014 (5 min.) Geen opmerkingen op de notulen. Deze worden (zonder wijzigingen) vastgesteld. Datum: 27 mei 2015 Aanwezigheid Aanwezig: Peggy van Holst Pellekaan (directie), Reyer ten Napel, Renske Wagenaar (voorzitter), Rob Hoitink (penningmeester) Heleen Scheer (secretaris), Renate Floor, Peter

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2013 2014

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2013 2014 Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2013 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Bevoegdheden van de oudervereniging Reglementen Samenstelling Bestuur Personele bezetting 2013-2014 Doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet Het Penseel Deze nieuwsbrief is een uitgave van openbare basisschool t Palet, onderdeel van de Brede School Noorderbreedte 33 Beste ouders en kinderen, Vanmiddag vond de 5 e techniekmiddag van dit schooljaar

Nadere informatie

jaarverslag Oudervereniging Basisschool De Blokkendoos

jaarverslag Oudervereniging Basisschool De Blokkendoos jaarverslag 2013-2014 Oudervereniging Basisschool Ouderraad Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Hierbij presenteren wij weer het jaarverslag van de Ouderraad (OR). De OR vertegenwoordigt alle ouders/ verzorgers

Nadere informatie

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Oec. Basisschool t Prisma Mercuriusweg - Purmerend Geachte ouders / verzorgers van de leerlingen van t Prisma, de teamleden en de medezeggenschapsraad. Op 2 september

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging r.k.b.s. De Meerbrug

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging r.k.b.s. De Meerbrug Artikel 1 Doel: Het bevorderen en in stand houden van een goede relatie tussen ouders, verzorgers en of voogden, leerkrachten van de school (Team) en medezeggenschapsraad (MR). Men tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg Aanwezig: Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg RKBS De Prinsenhof Afwezig: Plaats: Volgende vergadering Agenda Alex Duivenvoorde (voorzitter), Angelique Duivenvoorde, Micha Luttik, Fred

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Jaarverslag Ouderraad De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van Katholieke basisschool de Sleutelbloem. In dit verslag informeren wij u over de samenstelling

Nadere informatie

Jaarplan MR

Jaarplan MR Jaarplan MR 2016-2017 Inleiding Namens de ouders en het personeel is de medezeggenschapsraad (MR) het orgaan met als voornaamste taak het toetsen van het schoolbeleid. In de MR zitten ouders, gekozen door

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Ouderraad. Jaarverslag 2014-2015 Ouderraad CBS de Brandaris

Ouderraad. Jaarverslag 2014-2015 Ouderraad CBS de Brandaris Ouderraad Jaarverslag 2014-2015 Ouderraad CBS de Brandaris Jaarverslag 2014-2015 OR CBS de Brandaris blz. 2 Jaarverslag 2014-2015 Ouderraad CBS de Brandaris Bijlagen: - Balans 1 - Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015

Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015 Jaarverslag Oudervereniging t Schrijverke 2014 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Bevoegdheden van de oudervereniging Reglementen Samenstelling Bestuur Personele bezetting 2014-2015 Doelstelling

Nadere informatie

FINANCIEEL OVERZICHT OUDERRAAD 2013-2014

FINANCIEEL OVERZICHT OUDERRAAD 2013-2014 FINANCIEEL OVERZICHT OUDERRAAD 2013-2014 Augustus 2014 Basisschool Vita Vera Bram Streeflandweg 107 6871 HV RENKUM 0317 313178 info@vitavera-skovv.nl www.vitavera-skovv.nl INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

OUDERRAAD. Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 30 juni 2015

OUDERRAAD. Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 30 juni 2015 Openbare basisschool De Trinoom OUDERRAAD Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 30 juni 2015 Aanwezig: Edith Keller (teamlid), Ingrid Mali (voorzitter), Wim Bremer, José de Groot, Marieke van Haaren, Jolanda

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën 1 Organisatie: De medezeggenschap is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en de van kracht zijnde medezeggenschapsreglementen. Op schoolniveau is er een medezeggenschapsraad (MR), op

Nadere informatie

ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS

ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS ALV OUDERVERENIGING KBS DE CONTRABAS 20 SEPTEMBER 2012 AGENDA 1. GASTSPREKER: BETER OMGAAN MET PUBERS 2. MR 3. OPENING EN MEDEDELINGEN 4. GOEDKEURING VERSLAG ALV 2010/2011 5. BESTUUR OUDERVERENIGING 2011/2012

Nadere informatie

Jaarverslag ouderraad CBS de Morgenster

Jaarverslag ouderraad CBS de Morgenster Jaarverslag ouderraad CBS de Morgenster Schooljaar 2014 2015 Inclusief Financieel jaarverslag 2014-2015 begroting schooljaar 2015 2016 Inhoudsopgave Samenstelling ouderraad pagina 1 Algemene zaken ouderraad

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. Openbare Basisschool De Octopus

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. Openbare Basisschool De Octopus Jaarverslag 2014 2015 Medezeggenschapsraad Openbare Basisschool De Octopus 1 Inhoud Inhoud....2 Inleiding... 3 MR openbare basisschool De Octopus... 3 Schooljaar 2014-2015... 4 2 Inleiding Dit is het jaarverslag

Nadere informatie

Vanuit het team waren 2 leden vertegenwoordigd: Eveline van Zwet en Sabrina van de Velde.

Vanuit het team waren 2 leden vertegenwoordigd: Eveline van Zwet en Sabrina van de Velde. Inleiding Zodra een leerling op onze school komt, zijn de ouders/voogden/verzorgers lid van de Oudervereniging OBS De Boomgaard. Het bestuur van de Oudervereniging ligt bij de Ouderraad. Wat doet de Ouderraad?

Nadere informatie

De kalender In de komende 4 weken staan de volgende activiteiten op het programma

De kalender In de komende 4 weken staan de volgende activiteiten op het programma www.tweemaster-enkhuizen.nl Enkhuizen, 8 december 2016 Wilt u reageren op de info? Mailt u dan naar: info@tweemaster-enkhuizen.nl Beste ouders Na een heel mooi en gezellig Sinterklaasfeest gevierd te hebben,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT Artikel 1 Definities Artikel 2 Activiteiten Artikel 3 Samenstelling, taken en bevoegdheden Artikel 4 Werkwijze Artikel 5 Financiën, verantwoording en controle Artikel

Nadere informatie

De nieuwe school gaat door!

De nieuwe school gaat door! De nieuwe school gaat door! Na jaren van vergaderen en stemmingen in de gemeenteraad van Weert, is op 25 februari 2015 eindelijk het definitieve besluit gevallen: Laar krijgt een nieuwe school aan de Aldenheerd.

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 27 maart 2015. Jaargang 2, nr. 7. Beste ouder(s) en verzorger(s),

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 27 maart 2015. Jaargang 2, nr. 7. Beste ouder(s) en verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 2, nr. 7 27 maart 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie OR nieuws penningmeester OR nieuws secretaris Daltonnieuws

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober uur ingang koffiekamer

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober uur ingang koffiekamer Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober 2010 20.00 uur ingang koffiekamer Jaarverslag 2009-2010 Ouderraad t Schaddeveld Dieren 1 Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2009-2010

Nadere informatie

Toelichting Jaarrekening 2013-2014 Oudervereniging R.K. Basisschool De Cirkel

Toelichting Jaarrekening 2013-2014 Oudervereniging R.K. Basisschool De Cirkel Toelichting Jaarrekening 2013-2014 Oudervereniging R.K. Basisschool De Cirkel Algemeen Het schooljaar 2013-2014 is voor de oudervereniging financieel redelijk goed verlopen, ondanks een te zuinige berekening

Nadere informatie

Jaarplan MR 2015-2016

Jaarplan MR 2015-2016 Christelijke Basisschool 'De Kraanvogel' Medezeggenschapsraad mr@dekraanvogel.nl Inleiding Jaarplan MR 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad (MR) CB 'De Kraanvogel'. Het jaarplan

Nadere informatie

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad Maria in Campisschool Te Assen 2015-2016 Inhoud van het jaarverslag - De samenstelling van de MR - De behandelde onderwerpen - Het overleg met het bestuur en

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp

Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp Inhoudsopgave 1 Evenementen Commissie 3 2 Jaaroverzicht 4 3 Toetreding 6 4 Aftreding 6 5 VOMAR geld 6 6 Ouderbijdrage 6

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d. 11-01-2017 Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Spoelstra, Alie Seine, Kim Golsteijn en Cecile op het Veld Notulist:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderraad

Huishoudelijk reglement ouderraad Huishoudelijk reglement ouderraad OBS De Watermolen Molenwerf 3 1541WR Koog aan de Zaan 075-6352239 info@obsdewatermolen.nl www.obsdewatermolen.nl @DeWatermolen Definitie Artikel 1 Ouders Ouderraad Wet

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 18 Datum: 27 mei 2013 Agenda juni 2012 7 juni: Studiemiddag, alle leerlingen vrij Locatie GL vanaf 11.45 uur Locatie GS vanaf 11.55 uur 10 juni: GMR

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Meester Verwers. Jaarplan 2013-2014

Medezeggenschapsraad Meester Verwers. Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad Meester Verwers Jaarplan 2013-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Taken MR... 3 2.1 MR... 3 2.2 Gemeenschappelijke MR (GMR)... 3 2.3 Samenwerking met Oudervereniging (OV)... 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

MR Notulen. Aanwezig: Oudergeleding: Anouk, Gosia, Aline, Rein, Gudule Teamgeleding: Christel, Bernadette Directie: Bauke

MR Notulen. Aanwezig: Oudergeleding: Anouk, Gosia, Aline, Rein, Gudule Teamgeleding: Christel, Bernadette Directie: Bauke MR Notulen t.b.v. ouders, leerlingen en personeel van saltomontessorischool de trinoom jaargang 2011/2012 * datum: 18 juni 12 2 Aanwezig: Oudergeleding: Anouk, Gosia, Aline, Rein, Gudule Teamgeleding:

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark 2015-2016 Basisschool De Ark De Dintel 2 5463 NR Veghel tel. 0413-319680 e-mail: ark@skipov.nl e-mail mr: mrar@skipov.nl www.arkskipov.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012 Algemeen De Medezeggenschapsraad (hierna: MR) is een in de Wet Medezeggenschap (hierna: WMS) op scholen voorgeschreven orgaan, welke uit

Nadere informatie

Groepen 7 verkeersexamen praktijk. Kijkochtend nieuwe ouders. Muzezomerfeest

Groepen 7 verkeersexamen praktijk. Kijkochtend nieuwe ouders. Muzezomerfeest MUZEJOURNAAL WEEK 22 en 23; VRIJDAG 22 MEI 2015 AGENDA Maandag 25 mei Dinsdag 26 mei Woensdag 27 mei Donderdag 28 mei Vrijdag 29 mei Pinksteren: VRIJ Groepen 7 verkeersexamen praktijk Kijkochtend nieuwe

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014

JAARVERSLAG 2013-2014 OPENBARE MONTESSORISCHOOL VOOR BASISONDERWIJS Joh.Bogaardstraat 16a 2151 CV Nieuw Vennep tel: 0252 675 655 fax: 0252 682 032 www.montboog.nl JAARVERSLAG 2013-2014 OUDERRAAD DE BOOG September 2014 Pagina

Nadere informatie

De afname van de vrije reserve in het afgelopen schooljaar is als volgt opgebouwd:

De afname van de vrije reserve in het afgelopen schooljaar is als volgt opgebouwd: JAARVERSLAG SCHOOLFONDS DE KLIPPER 2015-2016 Beste ouders, Het schooljaar 2015-2016 is goed afgesloten met een positief exploitatieresultaat van 77,53. De totale kosten (uitgezonderd enkele reserveringen)

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Petra, Daniel, Ad, Miranda, Wout, Gerard, Ellen, Corné, Arjan, Lisette

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Petra, Daniel, Ad, Miranda, Wout, Gerard, Ellen, Corné, Arjan, Lisette Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee Agenda MR MT: OV: Petra, Daniel, Ad, Miranda, Wout, Gerard, Ellen, Corné, Arjan, Lisette Jack Nathalie, Susan Agendapunt * 19.30 uur: Overleg MR - Update ledenlijst

Nadere informatie