UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING"

Transcriptie

1 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg TG SPIER Route: Ieder (heel) uur vertrekt van station Beilen bus 35 naar bushalte Dwingelerveld, 5 min. lopen van het Hotel (check wel eerst 9292.nl) Inloop vanaf uur, aanvang vergadering uur.

2 2 TOELICHTING OP ALGEMENE VERGADERING De Algemene Vergadering Op woensdag 22 april 2015 organiseert de NCF weer de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV). Dit kan gezien worden als een inhoudelijke afsluiting van de vijf Ledenraden van 23 t/m 27 maart 2015 op diverse locaties verspreid over het land. De financiële jaarstukken en begrotingen worden digitaal in de Ledenraden en in de AV gepresenteerd, met daarbij natuurlijk volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Ereleden ontvangen een AV-vergaderset via de post op hun huisadres. Ieder lid is in eerste instantie natuurlijk van harte welkom in de Ledenraad om zich uitgebreid te laten informeren over tal van onderwerpen, maar ook om zijn of haar zegje te doen over het gevoerde beleid in 2014 en over het beleid van 2015 en verder. De Ledenraden worden voorgezeten door de regiocoördinatoren van de betreffende NCF-regio s, waarbij ook een afvaardiging van het bestuur aanwezig is. Heb ik stemrecht? Ja, dat heb je! Iedere Ledenraad behandelt de hele agenda van de AV, waarbij alle in de Ledenraad aanwezige leden over bepaalde agendapunten kunnen of moeten stemmen. Hier kun je dus je directe invloed uitoefenen, voorstellen indienen en je stem uitbrengen. Vervolgens kiest de Ledenraad uit haar midden vijf afgevaardigden voor de AV die in geval van stemming in die AV je stem en regio vertegenwoordigen en dan aangeven of je regio bijvoorbeeld voor of tegen was. De stemverhouding in de AV is overigens gebaseerd op het aantal leden per NCF-regio. Een actueel overzicht hiervan is opgenomen in deze vergaderset. Kan ik mijn werkelijk gemaakte kosten declareren? Ja, dat kan. Een declaratieformulier ligt voor je klaar in de AV. AANMELDEN VOOR DE AV Om organisatorische reden vindt de aanmelding voor de AV op 22 april 2015 (incl. de middag) digitaal plaats. Dit kan tot uiterlijk dinsdagavond 7 april as, alleen via de volgende link:

3 AGENDA ALGEMENE VERGADERING Opening 2. a. Mededelingen b. Vaststelling agenda 3. Jaarrede en mogelijkheid hierop te reageren 4. Verslag Algemene Vergadering 17 april Jaarverslag Financieel jaarverslag en rekening en verantwoording Verslag kascontrolecommissie Gewijzigde begroting Begroting Benoeming kascontrolecommissie (Statutaire) voorstellen uit ledenraden 12. Verantwoording bestuursbeleid Jaarplan Bestuursverkiezing 15. Rondvraag 16. Sluiting AANSLUITEND MIDDAGDEEL: THEMA: CAO

4 STEMRECHT & AFVAARDIGING IN DE AV(aantallen per ) 4 aantal leden aantal aantal NCF-REGIO (opgave L.A.) stemmen (art. 17 Statuten) afgevaardigden (art. 17 Statuten) 1 Belastingdienst Noord, Oost, Randmeren, Rivierenland 2 Belastingdienst Holland-Noord, A dam, Utrecht-Gooi 3 Belastingdienst Holland-Midden, Haaglanden, Rijnmond 4 Belastingdienst Zuidwest, Oost Brabant, Limburg BELASTINGDIENST landelijke organisaties LANDELIJKE DIENSTEN Douane (NOORD) Groningen en Nijmegen 7 Douane (WEST) Amsterdam, Schiphol Cargo en Schiphol Passagiers 8 Douane (ROTTERDAM) Landelijk Kantoor, Rotterdam Haven en Rotterdam Rijnmond 9 Douane (ZUID) Eindhoven en Roosendaal DOUANE TOTAAL NCF

5 AGENDAPUNT 4: VERSLAG AV BESLUITENLIJST: PUNT INHOUD BESLUIT 1 Opening --- De secretaris opent de 17 e Algemene Vergadering van de NCF (jaargang 125) 2a. Mededelingen --- De secretaris voorziet de AV van een aantal praktische mededelingen. 2b. Vaststelling agenda De agenda wordt gevolgd. 3 Jaarrede + mogelijkheid hierop te reageren besluit --- Geen woordmeldingen. 4 Verslag AV 2013 Zonder woordmeldingen worden het verslag 2013 ongewijzigd vastgesteld. besluit 5 Jaarverslag 2013 Zonder woordmeldingen worden het verslag 2013 ongewijzigd vastgesteld. besluit 6 Financieel jaarverslag en rekening en verantwoording 2013 Zonder woordmelding wordt het jaarverslag 2013 ongewijzigd vastgesteld. besluit 7 Verslag kascontrolecommissie 2013 Na een toelichting door de voorzitter van de kascontrolecommissie, wordt door de AV decharge verleend. besluit 8 Gewijzigde begroting 2014 Na een korte toelichting door de penningmeester, wordt de gewijzigde begroting 2014 ongewijzigd vastgesteld. besluit 9 Begroting 2015 Zonder woordmelding wordt de begroting 2015 ongewijzigd vastgesteld. besluit

6 10 Benoeming kascontrolecommissie De AV gaat unaniem akkoord met het voorstel van de regiocoördinatoren: besluit 1. Henk Meulman, 2. Johan Veenstra, 3. Pieter Vlieg, 4. Ferdinand Bovenschen (1 e reserve), 5. Stef Brinkhorst (2 e reserve). 11 (Statutaire) voorstellen uit ledenraad --- Geen voorstellen ingekomen. 12 Verantwoording bestuursbeleid 2014 Zonder woordmelding wordt door de AV aan het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid in het afgelopen bondsjaar. besluit 13 Jaarplan 2015 Wordt mondeling toegelicht door Albert van der Smissen. besluit 14 Bestuursverkiezing De AV besluit unaniem tot herbenoemingen van A. van Gaans (algemeen bestuurslid), Th. Geelhoed (verkiesbaar, Penningmeester), H. Janssens (verkiesbaar, secretaris), F. Goverde en H. Vonk (beiden algemeen bestuurslid) 15 Rondvraag besluit --- Geen vragen. 16 Sluiting ---

7 7 GEPUBLICEERD via een BINDING: Na een ochtend eerst gestart te zijn met een korte toelichting op de stand van zaken In het kader van de cao en het ambtenaarschap, door Marianne, volgde enigszins verlaat de start van deze Algemene Ledenvergadering (AV). Dit maal werd deze georganiseerd in het mooie Niftrik, in de buurt van Nijmegen. De opkomst was deze keer bijna 80 man groot. Na de opening werd kort stilgestaan bij hen die ons afgelopen jaar ontvallen zijn, daarop volgend de mededelingen en dan neemt Albert het woord. Ieder jaar staat het de leden vrij een persoon voor te dragen als erelid of als lid van verdienste, dit jaar kwamen Hans van der Zwet Slotenmaker en Ad van Gaans naar voren, zij werden letterlijk, in het bijzijn van hun partners, in de bloemetjes gezet. Na dit heuglijke feit komt de jaarrede van Albert met daarin kort de plannen voor het komend jaar, een terugblik op het oude jaar en waar willen we naartoe Op het jaarverslag 2013 zijn verder geen opmerkingen. Onze penningmeester Thomas Geelhoed, neemt het woord en laat eerst de voorzitter van de Kascontrolecommissie (Henk Meulman) aan het woord. De commissie had wat vragen, deze zijn inmiddels opgelost, en doen het verzoek aan de AV tot het verlenen van decharge voor het bestuur, wat iedereen onderschrijft. Thomas neemt het woord terug en meldt dat de begroting iets is aangepast, door o.a. een toename van het personeel, aanpassingen van de pensioenpremies door het in dienst treden van personeel eind 2013, verder laat Thomas nog wat andere wijzigingen zien. Het resultaat is nog steeds een positief resultaat, echter iets minder. Kan de vergadering hiermee instemmen is de afsluitende vraag van Thomas? Hiermee wordt volledig ingestemd. De kascontrole commissie 2014 komt aan bod, wie wil? Naast Henk Meulman, Johan Veenstra melden ook Pieter Vlieg, Ferdinand Bovenschen en Stef Brinkhorst zich aan. De planning is om in 2015, week 5 bijeen te komen. Bestuursverkiezing Albert legt uit dat in de ledenraden deze al aan bod zijn geweest en algemeen zijn aanvaard. Albert noemt ze allemaal op met daarbij het e.e.a. t.a.v. de functie. Iedereen is akkoord. De rondvraag brengt niets naar voren, waarna de AV wordt afgesloten en men aan de lunch kan beginnen, voordat in het middag deel Margreet een workshop geeft.

8 AGENDAPUNT 5: JAARVERSLAG Vooraf 2014 was het eerste jaar dat Edwin Janssens het NCF-secretaris stokje van Ad van Gaans heeft overgenomen, die dit vele jaren heeft gedaan was ook het jaar waarin we als vakbond 125-jaar bestonden, waaraan we o.a. door een open dag voor de leden, op het bondskantoor, aandacht aan hebben gegeven. Het was een jaar waarin natuurlijk weer veel is gebeurd, zowel in de NCF-organisatie als op het vlak van het vakbondswerk. Voorafgaand aan de zeventiende algemene vergadering (AV) werden vijf Ledenraden in de regio s gehouden, waar ook dit jaar de opkomst soms tegenviel. Ook dit jaar zijn met Binnenlandse Zaken weer vele overleggen gevoerd. Een tastbaar resultaat op het vlak van een nieuwe CAO bleek helaas niet mogelijk. De NCF-kantoororganisatie is in 2014 uitgebreid met Rosanna Hubregtsen, die de gelederen versterkt naast Margreet Mook, Marianne Wendt, Angelique Kansouh en Sabrina Watson. Ook is Chris Regtop erbij gekomen, om, vooral op automatiseringsgebied, veel werk uit handen te nemen. 17 e algemene vergadering NCF De vergadering werd gehouden op 17 april 2014, in onze veel bezochte locatie Hoogeerd te Niftrik. In de ochtend zijn we, voorafgaande aan de start van de AV, bijgepraat over de stand van zaken op CAO gebied en de ontwikkelingen inzake het ambtenaarschap. Hierna volgde de AV en afgesloten werd er met een door Margreet Mook georganiseerde workshop. Na afloop van de bestuursverkiezing kent het bestuur de volgende samenstelling: Albert van der Smissen (voorzitter), Edwin Janssens (secretaris), Thomas Geelhoed (penningmeester), Piet van Sintmaartensdijk (algemeen bestuurslid met DB-taken) en de algemene bestuursleden Jos Voortman, Han Vonk, Eelke Renkema, Fred Goverde en Ad van Gaans. Bestuursvergaderingen Het bestuur heeft in deze verslagperiode acht maal vergaderd. Het dagelijks bestuur kwam in 2014 zeven maal bijeen. Het aantal vergaderingen in 2014 is door het bestuur als te weinig is ervaren, zodat er in 2015 meer data zijn gepland. De regiocoördinatoren werden tijdens kolommendagen, via verslagen van bestuursvergaderingen en via kaderbrieven regelmatig betrokken en uitvoerig geïnformeerd over tal van besproken onderwerpen. Secretariaat In de afgelopen periode is het nodige werk rond alle ingekomen post, reacties op mail / website, telefoontjes en correspondentie in handen komen te liggen van de kantoororganisatie. Ook de bindingen worden steeds meer vanuit kantoor, in samenwerking met Chris Regtop, geregeld. Edwin Janssens heeft in april het secretariële werk overgenomen van Ad van Gaans. Hij wordt daarbij vanuit de kantoororganisatie goed ondersteund. Voor de NCF-automatisering is Chris Regtop de persoon om deze verder te verfijnen en uit te breiden en voor de verslagleging van de vergaderingen heeft Piet van Sintmaartensdijk, net als dat hij voorheen bij Ad van Gaans deed zijn bijdragen geleverd. Het door Tessa Huisman in 2013 geschreven communicatierapport, wat ze mede aan de hand van een ledenenquête heeft geschreven, is gebruikt om binnen de kantoororganisatie zaken aan te passen. De bedoeling is dat dit ook met de website, aan de hand van het rapport, gaat gebeuren. Communicatie Ook in 2014 is het bondsmagazine Bondig weer verschenen, wederom 6 maal. Het aantal digitale verspreidde Bondig is stijgend, wat positief te noemen is. Lezen op je tablet heeft zijn voordelen en het is milieu vriendelijker. Los hiervan zijn dit bondsjaar ook vele Bindingen (digitale nieuwsbrief) onder de leden verdeeld. Daarnaast zijn er themadagen geweest, waarin o.a. Het Nieuwe Werken (HNW) en Duurzame inzetbaarheid aan de orde kwamen. Kantoororganisatie De werkorganisatie is dit jaar uitgebreid naar vier parttime medewerkers, dit door medewerkers die eerst extern werden ingehuurd, in vaste dienst te nemen. Ze zorgen voor automatisering, administratieve/ logistieke/ beleidsondersteunende taken en informatievoorziening naar (kader-) leden. De digitale informatiekanalen zorgen ervoor dat leden steeds gemakkelijker contact met de NCF kunnen leggen. Daarbij verwachten de leden ook dat er vanuit de NCF snel op vragen wordt gereageerd. In het verleden was het

9 9 gangbaar dat in de combinatie vrijwilligers en professionele ondersteuning (zoals veel verenigingen kennen) de vrijwilligers zorgden voor continuïteit en de professionele ondersteuning voor de deskundigheid. Tegenwoordig komt het echter steeds minder voor dat vrijwilligers, voor een langere periode, tijd willen, dan wel kunnen, steken in een vereniging, zodat de organisatie steeds meer professionele krachten moet inhuren. Bij de NCF zorgt een professionele werkorganisatie nu ook steeds meer voor de continuïteit van de NCF. Hiervoor is bijvoorbeeld Chris Regtop per september parttime in dienst getreden van de NCF. Hij richt zich met name op automatiseringstaken. Zo houdt hij zich onder meer bezig met de ontwikkelingen rond de website, MijnNCF en de Ledenadministratie. Rosanna Hubregtsen richt zich, parttime, op de hele administratie rond alle NCF- en VPF-leden. De administratieve taken rond de Ledenadministratie gaat ze stapsgewijs overnemen van Rinus Oudeman, onze ledenadministrateur. Hierin wordt ze aangestuurd door Sabrina Watson, hét NCF-aanspreekpunt voor alle leden die het bondskantoor benaderen. Alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden neemt zij parttime onder haar hoede. Verder is er een parttime ondersteunend beleidsmedewerkster Angelique Kansouh. Naast werkzaamheden voor de vakverenigingen sector Rijk, bij het Ambtenarencentrum, verzorgt ze voor de NCF onder meer de beantwoording van ledenvragen betreffende sector rijk aangelegenheden, het schrijven van artikelen voor de Bondig, het opstellen van Kaderbrieven en de Nieuwsbrief Pensioen (welke vanaf 2014 naar alle leden wordt gezonden). Daarnaast is er een onderhandelaar: Marianne Wendt. Zij onderhandelt namens de NCF-leden in het GOBD en GOFIN, en voert zij onderhandelingen in de sector rijk en de Pensioenkamer. Tot slot is er een parttime beleidsadviseur, Margreet Mook. Zij houdt zich voor de NCF bezig met Medezeggenschap, maar is daarnaast vooral belast met projecten uit de Kwaliteitsagenda Rijk waarbij de NCF met de andere AC Rijksvakbonden in 2014 betrokken was. Ledenadministratie Ook in 2014 is weer veel verbeterd in de ledenadministratie. Steeds meer gaat dit geregeld worden binnen de kantoororganisatie, wat mede te danken is het vele systeemwerk dat verricht is door Chris Regtop. We blijven streven naar een vol automatisch systeem binnen MijnNCF. Door in te loggen in je eigen werkveld van de NCF-site, kun je dan zelf jouw gegevens wijzigen en aangeven welke informatie je wilt ontvangen. De in 2013 geïntroduceerde abonnees zijn in aantal toegenomen. Abonnees zijn bedoeld voor collega s die bij de Belastingdienst werken, maar waarbij de werkgever niet het Ministerie van Financiën is, waardoor een lidmaatschap niet mogelijk is. Deze collega s werken namelijk bij de Belastingdienst via een uitzendbureau, als zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) of via een automatiseerder. Afscheid In de zomer hebben we via een open dag, op het bondskantoor, stil gestaan bij ons 125-jarig bestaan, gezellig met een hapje en een drankje. Daarnaast was de NCF dit jaar aanwezig bij feestelijkheden en recepties van medewerk(st)ers die op enige wijze afscheid namen van de dienst en/of de NCF. Deels omdat zij de Dienst voor hun 65 verlieten, de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt of deels omdat een andere werkkring werd gevonden. In alle gevallen waarin de NCF werd uitgenodigd om een dergelijk afscheid bij te wonen werd hier, al of niet via vertegenwoordiging door of namens het bestuur, aandacht aan besteed. In memoriam In de afgelopen verslagperiode zijn ons helaas weer een aantal leden ontvallen. Het bestuur heeft hier op gepaste wijze bij stil gestaan. Dank Aan het einde van dit verslag wil het bestuur alle leden bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de NCF. Zij stonden immers altijd en belangeloos klaar als er werkzaamheden moesten worden verricht. Dankzij die inzet is het gelukt om de NCF op koers te houden, maar vooral ook om de NCF herkenbaar te houden bij de medewerkers van de Belastingdienst. Bijlagen Zie de 7 bijlagen voor vakinhoudelijke verdiepingen. Bestuur NCF.

10 BIJLAGE 1: Platform SOR 10 Namens de NCF nemen Jos Voortman en Albert van der Smissen aan het Platform SOR deel. Voorzitter van het overleg is Marianne Wendt. Het secretariaat Platform SOR is in handen van Angelique Kansouh. Het Platform heeft in x overleg gevoerd. Daarnaast zijn er 4 themamiddagen georganiseerd: 2 over de Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel 1 over Roosters en Roosterplanning. (P-Direct is bezig met een nieuw dienstverleningsproject waarbij wordt gestreefd naar een uniform kader voor inroosteren per 1/1/2018. BZK wil belanghebbenden, waaronder de bonden, betrekken bij het inrichtingsproces). 1 over Beleid rond eigen Ziekteverzuim. Wat dit laatste onderwerp betreft, is besloten om te kijken of we een gebruikersvriendelijke App Ziekmelding hoe te handelen voor de medewerker kunnen ontwikkelen. Dit lukt niet via het A&O Fonds Rijk maar er wordt nu gekeken om het in Belastingdienstverband op te pakken en het dan breed beschikbaar te maken. De reguliere Platformbijeenkomsten stonden vooral in het teken van de CAO. Hier is de politieke inmenging in de rijkssector steeds meer voelbaar en dit heeft gevolgen voor het overleg tussen bonden en werkgever. Verder zijn er in 2014 de volgende Nieuwsbrieven/Ledenbrieven gepubliceerd: Worden ambtenaren gewone werknemers Mobiliteitskaart rijk CAO: het perspectief van Blok CAO: de klok tikt door Algemene Nieuwsbrief december Ook zijn in 2014 voor het 3 e jaar op een rij de Pensioennieuwsbrieven gepubliceerd: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard Wordt pensioen een doe-het-zelf klus? Pensioenonderhandelingsresultaat Sprookje is langer leven met hetzelfde pensioen als je ouders. Op de website zijn de Pensioennieuwsbrieven gepubliceerd en daarnaast werd de website gebruikt voor algemene artikelen en voor ledenenquêtes en -raadplegingen (zoals over het pensioenonderhandelingsakkoord). Hoofdpunten in 2014 waren: 1. CAO We sloten 2013 af met het standpunt (best bereikbare resultaat): formeel cao-overleg met de werkgever heeft geen zin zolang er geen loonperspectief wordt geboden. Dit onder het mom dat zo lang je niet praat, er ook geen verslechteringen in arbeidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. In 2014 riep dit standpunt steeds meer vragen op. Doordat we niet overleggen, blijven er ook onderwerpen onbehandeld en dus hangen. Er volgde een ledenenquête. Wat vinden de leden? Voor 2014 geldt de loonsombenadering. Ca. 80% vindt het onrechtvaardig om secundaire arbeidsvoorwaarden in te leveren voor een zeer kleine loonsverhoging. Meer dan 50% vindt dat de minister de medewerkers wel eens mag bedanken voor het jarenlang accepteren van de nullijn. Daarnaast wordt de stelling dat de afbraak van de kwaliteit van het werk door de bezuiniging onherstelbaar is, door een kwart van de ondervraagden gedeeld. Een nagenoeg gelijk percentage is voor de stelling ik ben blij dat er in de voorgaande jaren werkzekerheid werd geboden. Dit vind ik veel belangrijker dan een loonsverhoging. Platform wenst dit bedankje in geld (eenmalig) uitgedrukt te zien.

11 dreigt het 4 e jaar op een rij zonder loonsverhoging te worden. In 2016 loopt de werkzekerheidsgarantie af. Ca 1/3 van de enquête-invullers wil dit accepteren voor 2014 indien in 2015 wel een loonsverhoging wordt gegeven en de werkzekerheidsgarantie na 2016 verlengd wordt. Een krappe 1/3 verwacht voor 2014 wel een loonsverhoging en ruim 1/3 was het al niet eens dat we geen loonsverhoging kregen in de voorbijgaande jaren. En als er in 2014 opnieuw geen loonsverhoging wordt gegeven, dan moeten we als rijkssector in actie komen. CAO-gesprek met minister Blok op 14 mei In een brief aan minister Blok uitten de overheidscentrales de onvrede onder medewerkers over het uitblijven van een loonstijging. Minister Blok werd dan ook verzocht om op korte termijn tot een nieuwe cao te komen. De brief heeft erin geresulteerd dat er op 14 mei a.s. een gesprek tussen bonden en minister Blok plaatsvond. Echter, dit overleg bood geen perspectief op een nieuwe cao. Blok wil eerst afwachten of de nieuwe pensioenwetgeving hem meer financiële ruimte biedt. De AC-onderhandelaars verwachten daarom dat dit pas eind dit jaar allemaal duidelijk wordt. Overigens hebben de bonden minister Blok wel laten weten dat de bonden de versobering in de pensioenopbouw en de verlaging van de pensioenkosten los zien van een loonsverhoging in het kader van de cao. Kortom: een loonsverhoging in 2014 is alleen mogelijk indien er geld vrijvalt uit het pensioendossier of via de loonsombenadering. Gezien de uitkomst van de ledenenquête ziet het Platform deze opties niet als reële mogelijkheden om tot een loonsverhoging te komen. De AC Rijksvakbonden hebben hun kaderleden geraadpleegd over hoe de bonden verder moeten gaan na het gesprek met Minister Blok. Actie richting bewustwording leden is nodig voor met name het ondersteunen van de onderhandelaars bij de cao-onderhandelingen. Daarnaast heerst ook het besef dat we voor een breekpunt staan. Lukt het ons nu als bonden niet om de onvrede van medewerkers aan de werkgever BZK te tonen, dan geven we onderhandelingsruimte weg voor de toekomst. Prinsjesdag In de Troonrede staat: In 2015 wordt de loonbijstelling in de publieke sector volledig uitgekeerd. Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt. Kortom: de nullijn is in 2015 van tafel. Het referentie-model wordt weer teruggehaald (de ruimte voor loonontwikkeling bij de overheid is op basis van het zogenaamde referentiemodel gekoppeld aan de gemiddelde loonontwikkeling in de marktsector). Informeel overleg Het is niet gelukt om informeel te overleggen over een korte klap cao (als basis voor opstart van een normaal cao-overleg). Er blijkt op geen enkele wijze bij BZK bereidheid te zijn om financiële ruimte beschikbaar te stellen voor de rijksambtenaren in BZK stelt nu voor om op zo kort mogelijke termijn te starten met een regulier cao-traject Hierbij heeft BZK overigens al aangeven dat er weinig financiële ruimte beschikbaar is. Vakbond in actie/cao-bewustwordingscampagne Lancering van de gezamenlijke 4 bonden website onder het motto de klok tikt door. Vrijval 0,8% pensioenakkoord De bonden hebben bij BZK aangegeven dat zij per 1 januari 2015 de salarissen met 0,8% willen verhogen met de vrijval 0,8% pensioenakkoord. Echter, minister Blok wil dit pas uitbetalen als er een cao-akkoord ligt, hetgeen - gezien de zwaarte van de onderwerpen die BZK zal aandragen in haar inzet - nog lang kan duren. Als partijen er al niet in slagen om over de 0,8% vrijval afspraken te maken, dan geeft dat weinig vertrouwen dat we met deze rijkswerkgever BZK op deze manier een fatsoenlijk cao-traject kunnen starten. Dit is een belemmering voor constructief cao-overleg. Conclusie: Weinig loonruimte, niet nakomen van de afspraak in het pensioenakkoord om per 1 januari ,8% salarisverhoging te betalen, geen bereidheid tot compensatie van vier jaar nullijn. Zo hangt eind 2014 de vlag erbij.

12 Vleugellam Naast de werkgevers- en werknemerspartijen zijn er derden (politiek) die hun invloed uitoefenen op het arbeidsvoorwaardenoverleg sector rijk. Dit maakt het overlegmodel vleugellam. Vandaar de stelling het faillissement van het overlegmodel sector rijk. Hoe hiermee om te gaan zal een prominent onderwerp worden voor Gelijktrekking rechtspositie overheidspersoneel met die van werknemers in het bedrijfsleven Het wetsvoorstel Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel ligt nu bij de Eerste Kamer. Onduidelijk is wanneer dit wetsvoorstel behandeld gaat worden. Ingangsdatum normalisatie (zoals genoemd in wetsvoorstel): 1 januari Lobby vanuit de vakbonden richting Tweede en Eerste Kamer is volop gedaan. Dit heeft o.a. tot effect gehad dat op instignatie van de vakbonden de oude rechtspositieregeling voor medewerkers blijft gelden, mocht er bij de inwerkingtreding van de wet nog geen nieuwe cao zijn afgesloten. Hoe gaan we om met de gevolgen van de normalisatie? Een andere zienswijze is de volgende: bij overgang tot normalisering benadrukken dat dan ook alles dient te worden genormaliseerd. Gewezen wordt op het Zweedse model waar in de publieke sector de onderhandelingen vrij zijn. Hierdoor heeft de centrale overheid geen directe invloed hierop. De verschillende onderdelen van de publieke sector zijn wel gebonden aan budgetten, maar ze kunnen zelf bepalen welk deel hiervan aan lonen wordt besteed. Wij in Nederland kennen het zgn. referentiemodel (ruimte voor loonontwikkeling overheid is gekoppeld aan de gemiddelde loonontwikkeling marktsector). Binnen dit referentiemodel bestaat de mogelijkheid voor het kabinet om beleidsmatig in te grijpen en in enig jaar positief of negatief af te wijken van de gemiddelde loonontwikkeling in de marktsector. Dit laatste zal onder het BW niet wijzigen. Gevolgen voor medewerkers? Arbeidsvoorwaardelijk gezien vermoedelijk weinig gevolgen. De huidige rechten en plichten van medewerkers zijn ook onder het regime van het BW te regelen (behalve het ontslagrecht). Wel zal het daadwerkelijk omzetten van ARAR naar arbeidsvoorwaarden in een cao een moeilijke en tijdrovende klus zijn. Hoe denken onze leden over normalisatie? Verschil tussen mening jongeren (staan er positiever tegenover) en ouderen (ervaren het als een afkalving langdurig sloopproces- van bestaande rechten) Angst arbeidsvoorwaarden kwijt te raken Als er wordt genormaliseerd, dan ook alles normaliseren (dus ook bepalen loonruimte) Alle huidige ARAR-rechten moeten naar een cao worden overgeheveld. Echter de cao is tijdelijk zodat telkens opnieuw alle rechten moeten worden uit-onderhandeld. Kortom: afkalving rechten na verloop van tijd Wordt het voor de werkgever in nieuwe situatie makkelijker om medewerkers te ontslaan? Angst werkgelegenheid. Moreel aspect: rol ambtenaar bij dienen van publieke belang richting samenleving. Geldt straks alleen een verantwoording richting werkgever vanuit bedrijfseconomisch belang? Wie toetst algemeen belang? Bijzondere positie als ambtenaar blijft in stand, sterker nog dat wordt versterkt (denk aan integriteit) Gevolgen voor de vakbonden? Zijn veel groter dan aanvankelijk gedacht. Wet op de CAO gaat gelden: heeft gevolgen voor de bestaande overlegsystematiek (wie wordt wel/niet toegelaten aan welke overlegtafel) + alleen een vereniging van werknemers is bevoegd tot het afsluiten van cao s indien de statuten van de vereniging deze bevoegdheid noemen. Een cao kan door één of meer vakbonden afgesloten worden. (Nu geldt nog een meerderheid van partijen zijnde 2 vakbonden en de werkgever). In de nieuwe situatie is de werkgever verplicht met iedereen te onderhandelen tenzij (bijv. argumentatie op grond van onvoldoende representativiteitsgehalte). Actiepunt AC Rijksvakbonden: nu al bezien wat dit voor de vakbonden voor consequenties heeft en welke vragen dit oproept zodat de AC Rijksvakbonden dit kunnen voorbereiden.

13 13 Visie normalisatie rechtspositie overheidspersoneel De AC Rijksvakbonden zijn tégen normalisatie van de ambtenarenstatus omdat wij dit zien als een ontkenning van het speciale werk van de overheidsmedewerker. Omdat dit wetgeving is waar wij geen invloed op hebben zullen we daarom: 1. Het speciale kenmerk van werken in de rijkssector onderzoeken om de 'eigenheid' van het werken bij de overheid te kunnen benoemen en beschermen. 2. De arbeidsvoorwaarden onder het regime van Burgerlijk Wetboek brengen, zodanig dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de medewerkers bij de rijksoverheid. 3. Aandringen op een scheiding tussen wetgever en werkgever, waarbij de wetgever het budget bepaalt en de sociale partners de invulling van dit budget. Daarvoor is het nodig dat de bonden medeverantwoordelijk worden voor het personeelsbeleid en een visie ontwikkelen over dit personeelsbeleid. Overige besproken punten in het Platform waren naast de Regeling Substantieel Bezwarende Functies en de Mobiliteitskaart Rijk onder meer: 1. Pensioen In 2015 komt er een verdere versobering van de premieopbouw namelijk maximaal 1,875% voor middelloonregelingen. De ABP-pensioenregeling zal onder meer moeten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe fiscale kaders die per 1/1/2015 gaan gelden. Vooral voor de jongeren zullen de effecten voelbaar zijn. Zij zullen langer moeten gaan doorwerken om dezelfde pensioenopbouw te kunnen realiseren als de huidige generatie. Stand van zaken nieuw Financieel toetsingskader Er komen in 2015 nieuwe rekenregels waaraan pensioenfondsen zullen moeten voldoen. Door de nieuwe rekenregels zullen pensioenaanspraken zekerder moeten gaan worden, maar dat zal vermoedelijk wel een verhogend effect hebben op de te betalen pensioenpremie. Eind december stemde het parlement in met dit wetsvoorstel. Hierdoor zal in 2015 in de Pensioenkamer worden gekeken wat de effecten zijn voor de ABP-regeling. AOW-overbrugging door ABP i.v.m. de ophoging van de AOW-leeftijd ABP zorgt voor een overbrugging tijdens de periode dat de medewerker geen AOW ontvangt. Het pensioen wordt dus op een andere manier verdeeld. Hierdoor zal de maandelijkse pensioenuitkering dus iets lager zijn. ABP financiert als het ware het AOW-gat uit het OP (ouderdomspensioen) van de medewerker. Overleg over aanpassing ABP-regeling aan de wettelijke versobering pensioenopbouw Werkgevers- en werknemerspartijen hadden zelf nagenoeg een akkoord bereikt. Het blijkt echter dat de Ministerraad op 10 juli hieraan geen goedkeuring kon geven. Deze situatie doet denken aan de onderhandelingen over het Sociaal Flankerend Beleid waarbij ook tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen overeenstemming tot stand was gekomen en waarbij later bleek dat de werkgeversonderhandelaar niet over het vereiste mandaat beschikte. Pensioenonderhandelingsresultaat over aanpassing ABP-regeling De pensioenregeling wordt op de volgende punten per 1/1/15 aangepast: Het opbouwpercentage wordt verlaagd (fiscaal voorgeschreven) Geen pensioenopbouw boven euro (fiscaal voorgeschreven) Pensioenregeling sluit aan op de AOW-leeftijd (inzet van centrales) Het nabestaandenpensioen wordt verhoogd (inzet van centrales) Het voorwaardelijk pensioen wordt per 2/5/2015 beperkt (inzet van werkgevers) De werkgeverspremie die vrijvalt door de noodzakelijke versobering van het ouderdomspensioen wordt herbesteed aan verbetering van andere onderdelen van de pensioenregeling en wat resteert, wordt benut voor een salarisverhoging. 2. Vergoedingen reisbesluiten buiten- en binnenland + standpunt fiscus De fiscus heeft nieuwe veelal lagere bedragen vastgesteld voor de vergoedingen (ontbijt, lunch, diner, logies, dag-/avondvergoeding) bij dienstreizen per 1 juli Het fiscaal vrijgestelde wordt netto betaald, het hogere deel wordt bruto uitgekeerd. Het Platform is van oordeel dat het negatieve effect van de wijziging van de fiscale werkwijze niet ten nadele van de werknemers mag komen. Tot zal BZK de vergoedingen bij de werkkostenregeling (WKR) onderbrengen zodat de medewerker hiervan voor de rest van dit jaar geen gevolgen ondervindt. Voor 2015 is onderbrenging in de WKR voor BZK geen oplossing aangezien hiermee een groot deel van de vrije ruimte van de WKR wordt

14 14 opgesoupeerd. Indien er voor geen cao is zal er dus een splitsing worden gemaakt in een nettodeel en een bruto-deel. 3. Medezeggenschap op rijksniveau GOR Rijk Het kabinet heeft op voorstel van minister Blok besloten toe te werken naar een rijksbrede groepsondernemingsraad. Het idee nu is om vanuit elke DOR 2 personen af te vaardigen naar het GOR Rijk. Zorg Platform SOR: de vertegenwoordiging vanuit de uitvoering gebeurt niet naar rato van het aantal medewerkers in de uitvoering. In de stemverhouding zal wel rekening worden gehouden met de grootte van de departementen. Zorgpunten zullen worden meegenomen in een evaluatie die plaatsvindt een half jaar na oprichting GOR. Aan de hand van deze evaluatie zal de definitieve GOR gevormd worden. Zorgpunten zijn: 1. Herkennen de medewerkers zich wel in de discussies en standpunten van de rijksbrede GOR. De werkwijze, referentiekader en woordgebruik verschilt tussen beleidskernen en uitvoering. Worden de overleggen niet te veel gedomineerd door de onderwerpen die de beleidskernen raken? 2. Indien te weinig medewerkers van de uitvoering in de rijksbrede medezeggenschap zitten, worden zij dan niet teveel onder druk gezet om zich te conformeren aan het standpunt van de meerderheid die gevormd wordt door de beleidskernen? 3. Indien maar een paar medewerkers in de rijksbrede medezeggenschap zitting hebben, is er dan wel voldoende tijd om standpunten af te stemmen met de medezeggenschap binnen de uitvoeringsorganisaties? 4. Stand van zaken A&O fonds rijksprojecten De visie van het AC is om meer evidence-based ( m.b.v. gegevens uit een wetenschappelijk onderzoek) te gaan werken; meer op de lange termijn (niet alleen korte projecten) en samen te werken waar het kan. Verder wordt eer een Summer School georganiseerd, een zgn. proeverij van de projecten. Een groot programma waarin de vakbonden samenwerken met de werkgever is het programma `Duurzaam perspectief voor arbeidsbeperkten. Vaak was het zo dat na een halfjaar de arbeidsbeperkte instromers weer uit de sector rijk stroomden. Het sociaal akkoord en de participatiewet geven een extra impuls aan het werk voor deze doelgroep. Inzet met het programma is om een duurzame relatie vorm te geven. Via een methode van de Universiteit Maastricht wordt het werk op de afdeling in kaart gebracht om daarmee te onderzoeken of het werk anders kan worden verdeeld waardoor het geschikt is dan wel geschikt gemaakt kan worden voor de doelgroep (Wajong, sociale werkplaats). We willen dit goed volgen en integreren in de werkwijze van het rijk. Margreet Mook zal voor 16 uur/week voor een periode van 5 jaar (promotietraject lerend evalueren ) worden uitgeleend t.b.v. inzet voor dit gezamenlijke project. Waardevol werk in uitvoering: er ligt een projectidee om een netwerkplatform op te richten voor ambtenaren over ministeries heen. Dit is ook een lange termijnproject om samenwerking onderling rondom thema s die spelen in de A&O fonds Rijkagenda vorm te geven. 5. Eindrapportage VWNW-beleid Doelstelling van het onderzoek was een beeld te krijgen van wat de motivatie is van mensen om te kiezen voor de vrijwillige fase. 30 medewerkers zijn gedurende 6 maanden gevolgd. Conclusies uit het rapport: 1. Duidelijkheid over rollen en een onafhankelijke partij met een duidelijke regie bespoedigen VWNWtrajecten. 2. Goede en onafhankelijke informatievoorziening schept duidelijkheid. Het blijkt onduidelijk welke informatie de juiste is. Taalgebruik bleef voor veel respondenten lastig te begrijpen. Indruk is dat er bij de werkgevers ook veel onduidelijk is over VWNW-beleid. 3. Meer responsieve mobiliteitsadviseur faciliteert proces. 4. Menselijke kant blijft onderbelicht en dat heeft gevolgen voor de motivatie van de medewerker 5. De context lijkt doorslaggevender dan VWNW-beleid (bijv. slechte arbeidsmarkt, de reorganisatie). Standpunt Platform SOR: inspanningen met name richten op de departementen zelf. 6. Rijksbrede gesprekscyclus De werkgever bespreekt het beleid over de gesprekscyclus met de OOR (Overleg Orgaan Rijk) en niet met de bonden. Rechtspositioneel wijzigt er volgens de werkgever BZK niets, waardoor er geen instemming van de bonden nodig is. De gesprekscyclus vervangt het huidige functioneringsgesprek en de gesprekken eindigen in een oordeel. Dit oordeel is volgens de werkgever geen beoordeling. Indien de medewerker het niet eens is met het oordeel, kan hij een beoordelingsgesprek aangaan. Bonden zien positieve elementen in de insteek van de werkgever dat elke medewerker recht heeft op een helder oordeel van de werkgever over diens functioneren. Echter bonden vinden het onwenselijk dat de rechtspositie zich niet meebeweegt met het beleid. Op deze manier kunnen de rechtspositie en het beleid

15 onafhankelijk van elkaar voortbestaan. Dit kan makkelijk leiden tot interpretatieverschillen wat weer rechtsonzekerheid voor de medewerker tot gevolg heeft Tijdelijke regeling arbeidsongeschikten minder dan 35% verlengd tot 1/1/2016 In 2006 is tussen de werkgever en bonden afgesproken dat werkgevers en werknemers alles wat mogelijk is moeten doen om medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% in dienst te houden dan wel elders te herplaatsen. Ook zijn er toen afspraken gemaakt over een tijdelijke compensatie van inkomensverlies voor deze groep. Dit omdat deze medewerkers niet in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Compensatie geldt voor max. 5 jaar en bedraagt 70% van het inkomensverlies. Deze regeling gold in principe slechts tot 2011 maar is sindsdien (door het uitblijven van een cao) jaarlijks verlengd. Na een evaluatie van de regeling in 2011/2012 was ook de werkgever van mening dat de regeling in een behoefte voorziet. De AC Rijksvakbonden vinden dat de tijdelijke regeling moet worden omgezet in een structurele regeling. De situatie van de medewerker waarbij geen sprake is geweest van nalatigheid, moet ook na het verstrijken van de periode van 5 jaar er niet slechter op worden dan die van een collega met een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 35%. Echter, de werkgever wil een eventuele structurele inkomenscompensatie betrekken bij de caoonderhandelingen en die onderhandelingen liggen stil. De regeling wordt daarom voor de 5 e keer op een rij verlengd en wel tot 1 januari Dus: voor medewerkers die vóór 1 januari 2016 in de regeling instromen, geldt de volledige 5 jaar compensatieperiode nog. 8. Verbreding draagvlak CAO-afspraken / SER-advies De centrale vraag uit het SER-advies is: wat is het draagvlak van de huidige cao-afspraken en hoe kan je die vergroten? Ongeveer 80% van de werknemers valt onder een CAO. Van deze werknemers zijn ca. 20% aangesloten bij een vakbond. Gemeten naar ledentallen is het draagvlak dus klein. Echter het ledenaantal van de vakbond kan niet zonder meer gelijkgesteld worden aan steun voor de CAO. Uit onderzoek blijkt dat werknemers het belangrijk vinden dat er vakbonden en CAO s zijn, en dat zij die CAO s ook positief waarderen. Desalniettemin is slechts een beperkt deel lid van een bond. Door de toegenomen individualisering is de traditionele binding van werknemers aan de vakbond verminderd. Frappant is dat de belangrijkste reden die wordt genoemd om geen lid te zijn van een vakbond is: Nooit serieus over nagedacht (44%), en niet de toenemende individualisering. Hoe krijg je medewerkers zover dat ze er wel over gaan nadenken? Persoonlijk vragen wellicht of in promotie-uitingen explicieter maken dat je er ook bent voor de CAO? Draagvlak is niet alleen af te leiden uit vakbondslidmaatschap maar ook aan wat mensen vinden van de CAO. De SER concludeert dat de CAO kan rekenen op een positief oordeel van degenen op wie de CAO van toepassing is en zonder grote verschillen tussen leden en niet-leden. Daarnaast zorgen collectieve afspraken voor evenwichtige arbeidsverhoudingen en arbeidsrust en bevorderen daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor een positieve sociaaleconomische ontwikkeling. Kortom: legitimatie van de vakbond wordt niet alleen bepaald door de organisatiegraad maar ook door de maatschappelijke waardering. Echter draagvlak is geen automatisme, hieraan moet je werken. De raad ziet het vergroten van het ledental en vergroting van de betrokkenheid van die leden bij de CAO als belangrijke opdracht om het draagvlak voor CAO-afspraken te vergroten. Ook niet-leden zouden invloed moeten hebben op de cao, aldus het SER-advies. Dit staat dan wel haaks op voorstellen indertijd van het Platform om leden t.o.v. niet-leden te bevoordelen. Als AC Rijksvakbonden betrekken we niet-leden wel bij enquêtes en raadplegingen maar het uiteindelijke stemrecht ligt bij de leden. SER-advies: zorgdragen voor draagvlak als institutie, Vraag: wil je als AC Rijksvakbonden je maatschappelijke rol meewegen bij de standpuntbepaling? Indien een vakbond zich beperkt tot belangenbehartiging ontstaat de vraag of de vakbond wel representatief genoeg is op basis van hun ledenaantal om de belangen van alle werknemers in een onderneming, sector of bedrijfstak te vertegenwoordigen. Er ontstaat het risico dat de werkgever meer onderwerpen met de medezeggenschap bespreekt, omdat de medezeggenschap wel alle medewerkers vertegenwoordigt. Indien een vakbond ook wil werken aan maatschappelijk draagvlak gaat het om de verwachting of het verlangen van niet-leden dat de vakbond bijdraagt aan een evenwichtige arbeidsvoorwaardenontwikkeling die oog heeft voor alle overkoepelende belangen en zo nodig de belangenbehartiging van de eigen leden overstijgt. Platform concludeert dat er geen unaniem draagvlak is bij de AC Rijksvakbonden voor ondersteuning van het SER-advies.

16 BIJLAGE 2: Georganiseerd Overleg Belastingdienst (GOBD) 16 Taak De kerngroep CB-GOBD is een onderdeel van de productgroep Collectieve Belangenbehartiging. De taak van de kerngroep CB-GOBD is het behartigen van de collectieve belangen van de NCF leden bij de Belastingdienst. De kerngroep geeft advies voor het bepalen van NCF standpunten vooral voor wat betreft de rechtspositie van het Belastingdienstpersoneel- ten behoeve van het overleg met de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (hierna: SCO) en het Georganiseerd Overleg van de Belastingdienst (hierna: GOBd). De kerngroep is in 2014 vijf maal bij elkaar geweest ter voorbereiding op het GOBd. Leden De kerngroep bestond eind 2014 uit de volgende leden: Marianne Wendt, Margreet Mook, Arie Berger (langdurig afwezig), Hans Bongers, Ko Deekens, Theo Geraedts, Jan van Houten, Ad van Gaans, Henk Jonker, Peter Odekerken (secretaris), Eelke Renkema, Koos van Schaik, Han Vonk, Jos Voortman (voorzitter) en Guust Vroling. Edwin Janssens heeft in 2014 afscheid genomen als lid van de kerngroep CB-GOBD omdat hij als portefeuillehouder van de kolom Blauw is opgevolgd door Ad van Gaans. Deze leden vertegenwoordigen de NCF kolommen Oranje, Blauw en Groen, het platform Medezeggenschap, de portefeuille Individuele Belangenbehartiging en de Centrale OndernemingsRaad. Marianne Wendt en Han Vonk zijn de vaste NCF vertegenwoordigers in het SCO en het GOBd. Bijna alle leden van de kerngroep zijn werkzaam op of onderhouden contacten met de werkvloer en weten daardoor wat er leeft bij de medewerkers van de Belastingdienst. Hierdoor ku nnen de NCF vertegenwoordigers in het GOBd en SCO het NCF standpunt gefundeerd onder de aandacht van de overige deelnemers brengen Onderwerpen In het jaar 2014 is een variëteit van onderwerpen aan bod gekomen in de overleggen van de kerngroep CB-GOBD. In het totaaloverzicht hierna zal per vergaderdatum vermeld zijn welke onderwerpen besproken zijn 1. Communicatie Van de overleggen van de kerngroep worden verslagen gemaakt. Tevens wordt in elk overleg bepaald welke onderwerpen inclusief het standpunt van de kerngroep, door middel van publicatie in NCF bondig of in de NCF nieuwsbrief voor kaderleden onder de aandacht van de (kader)leden gebracht worden. Van elk GOBd verschijnt hoofdpuntenverslag door middel van een nieuwsbrief Binding. De inhoud van deze nieuwsbrief wordt met behulp van verspreid onder de NCF leden en gepubliceerd op de website van de NCF. 1 Voor meer informatie over een onderwerp kunt u met een van de kerngroepleden contact opnemen.

17 Onderwerp Datum overleg kerngroep CB-GOBD 22 januari maart juni september december 2014 Afschaffing ambtenarenstatus Concentratie huisvesting Rijk/ Concentratie werkzaamheden Belastingregio s Ontwikkelingen m.b.t. reorganisaties Strategische PersoneelsPlan Act. 5: duurzame inzetbaarheid Act. 9: Het Nieuwe Werken Stand van zaken Rijksontwikkelingen (SOR/ICOP) -OOR -5R analysemodel. Leiderschap tussen hiërarchie en Netwerken -Jaarplanning ICBR -Werkgroep roosterdiensten Mobiliteitskaart (mobilitymixx) Flexpools bij dienstonderdeel Belastingen Vrijwillige mobiliteit en vacaturebeleid B/cao Inrichten thuiswerkplek i.r.t. IKAP Problemen met ADAC opleiding Functie supervisor bij BelTel Commissie ongewenste omgangsvormen Alcoholproblematiek Vacature-eisen en alternatief voor niveautest (ontwikkelmogelijkheden verticale mobiliteit) Reorganisatieoverzicht Overwegingen bij aanstelling Uitbreiding arbeidsduur Rechtvaardiging onkostenvergoedingen Yoga en meditatietraining i.r.t. IKAP Gebruik werkplek RNI E-opleidingen Brede agenda van de Belastingdienst Participatie en inclusiviteit Ambtsinstructie geweldbeheersing Douane Maatwerkafspraken bij dienstonderdeel Belastingen Gesprek vakcentrales met staatssecretaris Wiebes CAO -Welke acties ondernemen -Opschorten rijksbrede overleg NEON project Blokdagen Kantinebijeenkomsten georganiseerd door vakcentrale(s) Evaluatie gesprekkencyclus P-direkt Inkeerregeling HR-agenda Kennis van regelgeving over rechtspositie 17

18 BIJLAGE 3: Medezeggenschap 1. Voorbereiding verkiezingen 2015 Verkiezingen Blauw De verkiezingen in 2015 zijn zeker bij de blauwe tak van de belastingdienst gezien de wijzigingen in de organisatiestructuur - een onderdeel van de discussie geweest en zijn dat nog steeds. De NCF heeft, als het gaat om medezeggenschap, en de plaats waar deze ingesteld zou moeten zijn, een duidelijk standpunt, de medezeggenschap hoort zo dicht mogelijk bij de werkvloer te worden ingesteld. Dit standpunt hebben we ook uitgedragen. Evaluatierapport verkiezingen meenemen in voorbereidingen Het evaluatie rapport heeft drie belangrijke aandachtspunten naar voren gebracht te weten: - Maak gebruik van lijstduwers; - Zorg dat de kandidatenlijst draagvlak heeft bij de kandidaten; - Zorg dat bij het samenstellen van de kandidatenlijst de reco betrokken wordt. Werkgroep WOR De rapportage van de werkgroep WOR sluit aan bij hetgeen uit de evaluatie naar voren is gekomen twee belangrijke aandachtspunten: - Zorg voor een goede communicatie met de kandidaten; - Vrije lijsten kunnen eenvoudiger worden opgestart. Werkgroep invlechting Reco-MZ Ook de rapportage uit deze werkgroep sluit aan bij de conclusies uit de evaluatie, twee belangrijke punten: - Er is een driemansschap in de nieuw in te richten regio te weten een beco, meco en een leco. (Meco staat voor medezeggenschaps-reco) - Het driemanschap is nauw betrokken bij het onderhouden van de contacten met de medezeggenschap en wordt nauw betrokken bij het samenstellen van de kandidatenlijsten. 2. Communicatie Website In 2014 is in kantooroverleg het idee ontstaan om de website met name te gebruiken om warm en dichtbij uit te stralen maar verder de inhoud meer statisch te houden, omdat ons succesvolste digitale communicatiekanaal de Binding is. De MZ-pagina is dan ook met algemene informatie en interessante links gevuld. In 2015 wordt de website in zijn geheel vernieuwd en zal ook de MZpagina worden meegenomen. Regie op contactmomenten Vanuit het platform zijn regelmatig bindingen etc. naar de medewerkers verstuurd. In de notitie regie op contactmomenten is vastgelegd dat we, in een vooraf bepaalde periode, een notitie zouden maken. Dit hebben we niet altijd op tijd gedaan. Het platform is ook van mening dat je een bericht moet maken als je wat te melden hebt. Dit is ingebracht in het PH-overleg. Platform en afstemmingsverslagen De platform- en afstemmingsverslagen worden via het communicatiemiddel Connect-People verspreid, dit loopt niet helemaal vlekkeloos. Oorzaak hiervan is de onbekendheid met dit middel onder onze leden. 3. Versterken kwaliteit van MZ Verbinding MZ- leden/achterban In 2014 is er door de portefeuillehouder contact gezocht met de fractieleiders/aanspreekpunten van de NCF OR/OC-leden. In 2014 is ook een poging gedaan om via de gespreksleiders, diegene die de gesprekken in 2012 hebben gevoerd, telefonisch contact op te nemen met de OR/OC kandidaten. Dit bleek erg arbeidsintensief en is niet uit de verf gekomen. Hier hebben we onze ambitie moeten bijstellen. Medezeggenschap dichtbij de werkvloer In 2013/2014 heeft Margreet een opleiding gevolgd over het ontwerpen van leertrajecten. Dit heeft Margreet ingezet voor de medezeggenschap. Uit interviews bleek dat de kern van het versterken van de kwaliteit van de medezeggenschap beter contact en binding van NCF-OR-leden met de werkvloer is. Naar aanleiding hiervan heeft Margreet een groepje OR-leden begeleid in het aangaan van individuele gesprekken met medewerkers over dingen waar ze tegenaan lopen in hun werk en wat ze als succes ervaren in hun werk. Dit gaf interessante inzichten voor de OR, medewerkers voelden zich gehoord en de methode is ook overgenomen door een OR. Daarnaast heeft de NCF ook op een andere wijze warm en dichtbij uitgedragen.

19 19 Themadag Het Nieuwe Werken en Duurzame Inzetbaarheid Deze themadag was voor kader- en OR-leden met interesse in deze thema s. Margreet heeft de opzet van deze dag gemaakt (met HNW-werkplekken, andere manieren van discussie etc.) op basis van de kennis van haar opleiding. Afstemmingsoverleg vernieuwen Margreet is betrokken bij de vernieuwing van het afstemmingsoverleg. In maart heeft zij een brainstormsessie begeleid, waarbij thema s naar voren kwamen, die de leden van het afstemmingsoverleg graag wilden bespreken in het afstemmingsoverleg. Het idee is dat elk afstemmingsoverleg een thematisch onderwerp heeft en ruimte voor uitwisseling tussen de kolommen. De leden van de groep MZ dichtbij de werkvloer hebben bijvoorbeeld hun ervaringen met in gesprek gaan met medewerkers ingebracht. In december is aan het eind van de afstemmingsvergadering het personeelsfonds Financiën als thema besproken. PUB-cursus De eerste stappen om te komen tot een PUB cursus specifiek voor de medezeggenschap zijn gezet. Er is nog geen invulling aan gegeven omdat prioriteit natuurlijk bij de IB-groep ligt.

20 20 BIJLAGE 4: Individuele Belangenbehartiging Jaarverslag IB-groep 2014 Het afgelopen jaar heeft voor de IB-groep voornamelijk in het teken gestaan van maandelijkse bijeenkomsten voor de opleiding Personele Uitvoeringsbepalingen Belastingdienst (PUB). Deze opleiding is met veel toewijding en inzet verzorgd door Jan Minks en heeft ervoor gezorgd dat kennis van de personeelsvoorschriften van de IB ers verder verdiept is. In 2014 zijn er 94 hulpvragen en verzoeken om bijstand -gesteld via de kantoororganisatie van de NCF- in behandeling genomen door de IB-groep. Daarnaast hebben leden veelvuldig contact gezocht met individuele IB ers met vragen of een verzoek om bijstand. In een enkel geval is na beoordeling besloten de bijstand door advocatenkantoor Dijkgraaf te laten uitvoeren. Wij signaleren een toename van de hulpvragen. De reden hiervoor zijn -onder andere- de volgende: De personele beweging als gevolg van de reorganisatie die bij Blauw is ingezet en de voorlichting van bestuursleden van de NCF op kantoren die gesloten worden. Leden hebben na deze bijeenkomsten vragen over hun persoonlijke situatie en wenden zich hiervoor tot de IB-groep. In de meeste gevallen heeft de bijstand zich beperkt tot het geven van informatie en verwijzing naar de regelgeving op Rijksportaal. Over de voorwaarden voor het volgen van de ADAC opleiding en de onrust over de gevolgen van slechte studieresultaten zijn relatief veel vragen gesteld. Blokpoel heeft in de 2 e helft van 2014 een studiedecanaat opgericht die de zwakkere studenten gaat begeleiden en de regio s advies gaat geven in het geval de studieresultaten ondermaats blijven. In diverse regio s is er daarnaast op verschillende wijze omgegaan met studenten op het gebied van studiefaciliteiten en de vergoeding van de reis- en verblijfskosten terwijl het ARAR hier toch heel duidelijk over is. De afgelopen jaren heeft het ABP een terugtrekkende beweging gemaakt. De mogelijkheden voor een persoonlijk gesprek met adviseurs van het ABP is beperkt (twee vragen per jaar?) en de antwoorden op vragen moet voornamelijk op de website van het ABP worden gezocht. Dat heeft geleid tot een opvallende stijging van de hulpvragen op dit gebied, waarbij IB ers in feite de rol van de adviseur van het ABP gaan overnemen. De leden zijn blij dat hun vragen beantwoord worden en de IB ers helpen ook graag, maar deze situatie is ongewenst. Het ABP moet zijn verantwoordelijkheid in deze nemen en de faciliteiten aan de deelnemers weer op het oude niveau brengen. In deze tijd van onduidelijkheid over de hoogte van het pensioen en het verleggen van de AOW leeftijd past het dat het ABP zijn verantwoordelijkheid neemt in deze en de individuele vragen van deelnemers over pensioenkeuzes zonder beperkingen gaat beantwoorden. Diverse personele procedures, waarbij de verzakelijking in het personeelsbeleid opvalt. De mogelijkheid om in een goed gesprek met het lid en de leidinggevende het conflict op te lossen wordt de IB ers in veel gevallen ontnomen doordat er al een formele procedure is gestart. De begeleiding van een zaak kost een IB er dan veel meer tijd dan in feite nodig is.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB)

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) 2 Verslag 6 Pensioenpremies 2010 8 Verslag Symposium werkbezoek NA&A Behoud

Nadere informatie

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK 22 juli 2014 Frank Maas André Oostdijk Tanja Verheij Thomas Wesselink VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK Evaluatie Onderzoeksraad Integriteit en Adviespunt Klokkenluiders, evenals 'Besluit Melden Vermoeden

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie