UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING"

Transcriptie

1 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg TG SPIER Route: Ieder (heel) uur vertrekt van station Beilen bus 35 naar bushalte Dwingelerveld, 5 min. lopen van het Hotel (check wel eerst 9292.nl) Inloop vanaf uur, aanvang vergadering uur.

2 2 TOELICHTING OP ALGEMENE VERGADERING De Algemene Vergadering Op woensdag 22 april 2015 organiseert de NCF weer de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV). Dit kan gezien worden als een inhoudelijke afsluiting van de vijf Ledenraden van 23 t/m 27 maart 2015 op diverse locaties verspreid over het land. De financiële jaarstukken en begrotingen worden digitaal in de Ledenraden en in de AV gepresenteerd, met daarbij natuurlijk volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Ereleden ontvangen een AV-vergaderset via de post op hun huisadres. Ieder lid is in eerste instantie natuurlijk van harte welkom in de Ledenraad om zich uitgebreid te laten informeren over tal van onderwerpen, maar ook om zijn of haar zegje te doen over het gevoerde beleid in 2014 en over het beleid van 2015 en verder. De Ledenraden worden voorgezeten door de regiocoördinatoren van de betreffende NCF-regio s, waarbij ook een afvaardiging van het bestuur aanwezig is. Heb ik stemrecht? Ja, dat heb je! Iedere Ledenraad behandelt de hele agenda van de AV, waarbij alle in de Ledenraad aanwezige leden over bepaalde agendapunten kunnen of moeten stemmen. Hier kun je dus je directe invloed uitoefenen, voorstellen indienen en je stem uitbrengen. Vervolgens kiest de Ledenraad uit haar midden vijf afgevaardigden voor de AV die in geval van stemming in die AV je stem en regio vertegenwoordigen en dan aangeven of je regio bijvoorbeeld voor of tegen was. De stemverhouding in de AV is overigens gebaseerd op het aantal leden per NCF-regio. Een actueel overzicht hiervan is opgenomen in deze vergaderset. Kan ik mijn werkelijk gemaakte kosten declareren? Ja, dat kan. Een declaratieformulier ligt voor je klaar in de AV. AANMELDEN VOOR DE AV Om organisatorische reden vindt de aanmelding voor de AV op 22 april 2015 (incl. de middag) digitaal plaats. Dit kan tot uiterlijk dinsdagavond 7 april as, alleen via de volgende link:

3 AGENDA ALGEMENE VERGADERING Opening 2. a. Mededelingen b. Vaststelling agenda 3. Jaarrede en mogelijkheid hierop te reageren 4. Verslag Algemene Vergadering 17 april Jaarverslag Financieel jaarverslag en rekening en verantwoording Verslag kascontrolecommissie Gewijzigde begroting Begroting Benoeming kascontrolecommissie (Statutaire) voorstellen uit ledenraden 12. Verantwoording bestuursbeleid Jaarplan Bestuursverkiezing 15. Rondvraag 16. Sluiting AANSLUITEND MIDDAGDEEL: THEMA: CAO

4 STEMRECHT & AFVAARDIGING IN DE AV(aantallen per ) 4 aantal leden aantal aantal NCF-REGIO (opgave L.A.) stemmen (art. 17 Statuten) afgevaardigden (art. 17 Statuten) 1 Belastingdienst Noord, Oost, Randmeren, Rivierenland 2 Belastingdienst Holland-Noord, A dam, Utrecht-Gooi 3 Belastingdienst Holland-Midden, Haaglanden, Rijnmond 4 Belastingdienst Zuidwest, Oost Brabant, Limburg BELASTINGDIENST landelijke organisaties LANDELIJKE DIENSTEN Douane (NOORD) Groningen en Nijmegen 7 Douane (WEST) Amsterdam, Schiphol Cargo en Schiphol Passagiers 8 Douane (ROTTERDAM) Landelijk Kantoor, Rotterdam Haven en Rotterdam Rijnmond 9 Douane (ZUID) Eindhoven en Roosendaal DOUANE TOTAAL NCF

5 AGENDAPUNT 4: VERSLAG AV BESLUITENLIJST: PUNT INHOUD BESLUIT 1 Opening --- De secretaris opent de 17 e Algemene Vergadering van de NCF (jaargang 125) 2a. Mededelingen --- De secretaris voorziet de AV van een aantal praktische mededelingen. 2b. Vaststelling agenda De agenda wordt gevolgd. 3 Jaarrede + mogelijkheid hierop te reageren besluit --- Geen woordmeldingen. 4 Verslag AV 2013 Zonder woordmeldingen worden het verslag 2013 ongewijzigd vastgesteld. besluit 5 Jaarverslag 2013 Zonder woordmeldingen worden het verslag 2013 ongewijzigd vastgesteld. besluit 6 Financieel jaarverslag en rekening en verantwoording 2013 Zonder woordmelding wordt het jaarverslag 2013 ongewijzigd vastgesteld. besluit 7 Verslag kascontrolecommissie 2013 Na een toelichting door de voorzitter van de kascontrolecommissie, wordt door de AV decharge verleend. besluit 8 Gewijzigde begroting 2014 Na een korte toelichting door de penningmeester, wordt de gewijzigde begroting 2014 ongewijzigd vastgesteld. besluit 9 Begroting 2015 Zonder woordmelding wordt de begroting 2015 ongewijzigd vastgesteld. besluit

6 10 Benoeming kascontrolecommissie De AV gaat unaniem akkoord met het voorstel van de regiocoördinatoren: besluit 1. Henk Meulman, 2. Johan Veenstra, 3. Pieter Vlieg, 4. Ferdinand Bovenschen (1 e reserve), 5. Stef Brinkhorst (2 e reserve). 11 (Statutaire) voorstellen uit ledenraad --- Geen voorstellen ingekomen. 12 Verantwoording bestuursbeleid 2014 Zonder woordmelding wordt door de AV aan het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid in het afgelopen bondsjaar. besluit 13 Jaarplan 2015 Wordt mondeling toegelicht door Albert van der Smissen. besluit 14 Bestuursverkiezing De AV besluit unaniem tot herbenoemingen van A. van Gaans (algemeen bestuurslid), Th. Geelhoed (verkiesbaar, Penningmeester), H. Janssens (verkiesbaar, secretaris), F. Goverde en H. Vonk (beiden algemeen bestuurslid) 15 Rondvraag besluit --- Geen vragen. 16 Sluiting ---

7 7 GEPUBLICEERD via een BINDING: Na een ochtend eerst gestart te zijn met een korte toelichting op de stand van zaken In het kader van de cao en het ambtenaarschap, door Marianne, volgde enigszins verlaat de start van deze Algemene Ledenvergadering (AV). Dit maal werd deze georganiseerd in het mooie Niftrik, in de buurt van Nijmegen. De opkomst was deze keer bijna 80 man groot. Na de opening werd kort stilgestaan bij hen die ons afgelopen jaar ontvallen zijn, daarop volgend de mededelingen en dan neemt Albert het woord. Ieder jaar staat het de leden vrij een persoon voor te dragen als erelid of als lid van verdienste, dit jaar kwamen Hans van der Zwet Slotenmaker en Ad van Gaans naar voren, zij werden letterlijk, in het bijzijn van hun partners, in de bloemetjes gezet. Na dit heuglijke feit komt de jaarrede van Albert met daarin kort de plannen voor het komend jaar, een terugblik op het oude jaar en waar willen we naartoe Op het jaarverslag 2013 zijn verder geen opmerkingen. Onze penningmeester Thomas Geelhoed, neemt het woord en laat eerst de voorzitter van de Kascontrolecommissie (Henk Meulman) aan het woord. De commissie had wat vragen, deze zijn inmiddels opgelost, en doen het verzoek aan de AV tot het verlenen van decharge voor het bestuur, wat iedereen onderschrijft. Thomas neemt het woord terug en meldt dat de begroting iets is aangepast, door o.a. een toename van het personeel, aanpassingen van de pensioenpremies door het in dienst treden van personeel eind 2013, verder laat Thomas nog wat andere wijzigingen zien. Het resultaat is nog steeds een positief resultaat, echter iets minder. Kan de vergadering hiermee instemmen is de afsluitende vraag van Thomas? Hiermee wordt volledig ingestemd. De kascontrole commissie 2014 komt aan bod, wie wil? Naast Henk Meulman, Johan Veenstra melden ook Pieter Vlieg, Ferdinand Bovenschen en Stef Brinkhorst zich aan. De planning is om in 2015, week 5 bijeen te komen. Bestuursverkiezing Albert legt uit dat in de ledenraden deze al aan bod zijn geweest en algemeen zijn aanvaard. Albert noemt ze allemaal op met daarbij het e.e.a. t.a.v. de functie. Iedereen is akkoord. De rondvraag brengt niets naar voren, waarna de AV wordt afgesloten en men aan de lunch kan beginnen, voordat in het middag deel Margreet een workshop geeft.

8 AGENDAPUNT 5: JAARVERSLAG Vooraf 2014 was het eerste jaar dat Edwin Janssens het NCF-secretaris stokje van Ad van Gaans heeft overgenomen, die dit vele jaren heeft gedaan was ook het jaar waarin we als vakbond 125-jaar bestonden, waaraan we o.a. door een open dag voor de leden, op het bondskantoor, aandacht aan hebben gegeven. Het was een jaar waarin natuurlijk weer veel is gebeurd, zowel in de NCF-organisatie als op het vlak van het vakbondswerk. Voorafgaand aan de zeventiende algemene vergadering (AV) werden vijf Ledenraden in de regio s gehouden, waar ook dit jaar de opkomst soms tegenviel. Ook dit jaar zijn met Binnenlandse Zaken weer vele overleggen gevoerd. Een tastbaar resultaat op het vlak van een nieuwe CAO bleek helaas niet mogelijk. De NCF-kantoororganisatie is in 2014 uitgebreid met Rosanna Hubregtsen, die de gelederen versterkt naast Margreet Mook, Marianne Wendt, Angelique Kansouh en Sabrina Watson. Ook is Chris Regtop erbij gekomen, om, vooral op automatiseringsgebied, veel werk uit handen te nemen. 17 e algemene vergadering NCF De vergadering werd gehouden op 17 april 2014, in onze veel bezochte locatie Hoogeerd te Niftrik. In de ochtend zijn we, voorafgaande aan de start van de AV, bijgepraat over de stand van zaken op CAO gebied en de ontwikkelingen inzake het ambtenaarschap. Hierna volgde de AV en afgesloten werd er met een door Margreet Mook georganiseerde workshop. Na afloop van de bestuursverkiezing kent het bestuur de volgende samenstelling: Albert van der Smissen (voorzitter), Edwin Janssens (secretaris), Thomas Geelhoed (penningmeester), Piet van Sintmaartensdijk (algemeen bestuurslid met DB-taken) en de algemene bestuursleden Jos Voortman, Han Vonk, Eelke Renkema, Fred Goverde en Ad van Gaans. Bestuursvergaderingen Het bestuur heeft in deze verslagperiode acht maal vergaderd. Het dagelijks bestuur kwam in 2014 zeven maal bijeen. Het aantal vergaderingen in 2014 is door het bestuur als te weinig is ervaren, zodat er in 2015 meer data zijn gepland. De regiocoördinatoren werden tijdens kolommendagen, via verslagen van bestuursvergaderingen en via kaderbrieven regelmatig betrokken en uitvoerig geïnformeerd over tal van besproken onderwerpen. Secretariaat In de afgelopen periode is het nodige werk rond alle ingekomen post, reacties op mail / website, telefoontjes en correspondentie in handen komen te liggen van de kantoororganisatie. Ook de bindingen worden steeds meer vanuit kantoor, in samenwerking met Chris Regtop, geregeld. Edwin Janssens heeft in april het secretariële werk overgenomen van Ad van Gaans. Hij wordt daarbij vanuit de kantoororganisatie goed ondersteund. Voor de NCF-automatisering is Chris Regtop de persoon om deze verder te verfijnen en uit te breiden en voor de verslagleging van de vergaderingen heeft Piet van Sintmaartensdijk, net als dat hij voorheen bij Ad van Gaans deed zijn bijdragen geleverd. Het door Tessa Huisman in 2013 geschreven communicatierapport, wat ze mede aan de hand van een ledenenquête heeft geschreven, is gebruikt om binnen de kantoororganisatie zaken aan te passen. De bedoeling is dat dit ook met de website, aan de hand van het rapport, gaat gebeuren. Communicatie Ook in 2014 is het bondsmagazine Bondig weer verschenen, wederom 6 maal. Het aantal digitale verspreidde Bondig is stijgend, wat positief te noemen is. Lezen op je tablet heeft zijn voordelen en het is milieu vriendelijker. Los hiervan zijn dit bondsjaar ook vele Bindingen (digitale nieuwsbrief) onder de leden verdeeld. Daarnaast zijn er themadagen geweest, waarin o.a. Het Nieuwe Werken (HNW) en Duurzame inzetbaarheid aan de orde kwamen. Kantoororganisatie De werkorganisatie is dit jaar uitgebreid naar vier parttime medewerkers, dit door medewerkers die eerst extern werden ingehuurd, in vaste dienst te nemen. Ze zorgen voor automatisering, administratieve/ logistieke/ beleidsondersteunende taken en informatievoorziening naar (kader-) leden. De digitale informatiekanalen zorgen ervoor dat leden steeds gemakkelijker contact met de NCF kunnen leggen. Daarbij verwachten de leden ook dat er vanuit de NCF snel op vragen wordt gereageerd. In het verleden was het

9 9 gangbaar dat in de combinatie vrijwilligers en professionele ondersteuning (zoals veel verenigingen kennen) de vrijwilligers zorgden voor continuïteit en de professionele ondersteuning voor de deskundigheid. Tegenwoordig komt het echter steeds minder voor dat vrijwilligers, voor een langere periode, tijd willen, dan wel kunnen, steken in een vereniging, zodat de organisatie steeds meer professionele krachten moet inhuren. Bij de NCF zorgt een professionele werkorganisatie nu ook steeds meer voor de continuïteit van de NCF. Hiervoor is bijvoorbeeld Chris Regtop per september parttime in dienst getreden van de NCF. Hij richt zich met name op automatiseringstaken. Zo houdt hij zich onder meer bezig met de ontwikkelingen rond de website, MijnNCF en de Ledenadministratie. Rosanna Hubregtsen richt zich, parttime, op de hele administratie rond alle NCF- en VPF-leden. De administratieve taken rond de Ledenadministratie gaat ze stapsgewijs overnemen van Rinus Oudeman, onze ledenadministrateur. Hierin wordt ze aangestuurd door Sabrina Watson, hét NCF-aanspreekpunt voor alle leden die het bondskantoor benaderen. Alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden neemt zij parttime onder haar hoede. Verder is er een parttime ondersteunend beleidsmedewerkster Angelique Kansouh. Naast werkzaamheden voor de vakverenigingen sector Rijk, bij het Ambtenarencentrum, verzorgt ze voor de NCF onder meer de beantwoording van ledenvragen betreffende sector rijk aangelegenheden, het schrijven van artikelen voor de Bondig, het opstellen van Kaderbrieven en de Nieuwsbrief Pensioen (welke vanaf 2014 naar alle leden wordt gezonden). Daarnaast is er een onderhandelaar: Marianne Wendt. Zij onderhandelt namens de NCF-leden in het GOBD en GOFIN, en voert zij onderhandelingen in de sector rijk en de Pensioenkamer. Tot slot is er een parttime beleidsadviseur, Margreet Mook. Zij houdt zich voor de NCF bezig met Medezeggenschap, maar is daarnaast vooral belast met projecten uit de Kwaliteitsagenda Rijk waarbij de NCF met de andere AC Rijksvakbonden in 2014 betrokken was. Ledenadministratie Ook in 2014 is weer veel verbeterd in de ledenadministratie. Steeds meer gaat dit geregeld worden binnen de kantoororganisatie, wat mede te danken is het vele systeemwerk dat verricht is door Chris Regtop. We blijven streven naar een vol automatisch systeem binnen MijnNCF. Door in te loggen in je eigen werkveld van de NCF-site, kun je dan zelf jouw gegevens wijzigen en aangeven welke informatie je wilt ontvangen. De in 2013 geïntroduceerde abonnees zijn in aantal toegenomen. Abonnees zijn bedoeld voor collega s die bij de Belastingdienst werken, maar waarbij de werkgever niet het Ministerie van Financiën is, waardoor een lidmaatschap niet mogelijk is. Deze collega s werken namelijk bij de Belastingdienst via een uitzendbureau, als zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) of via een automatiseerder. Afscheid In de zomer hebben we via een open dag, op het bondskantoor, stil gestaan bij ons 125-jarig bestaan, gezellig met een hapje en een drankje. Daarnaast was de NCF dit jaar aanwezig bij feestelijkheden en recepties van medewerk(st)ers die op enige wijze afscheid namen van de dienst en/of de NCF. Deels omdat zij de Dienst voor hun 65 verlieten, de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt of deels omdat een andere werkkring werd gevonden. In alle gevallen waarin de NCF werd uitgenodigd om een dergelijk afscheid bij te wonen werd hier, al of niet via vertegenwoordiging door of namens het bestuur, aandacht aan besteed. In memoriam In de afgelopen verslagperiode zijn ons helaas weer een aantal leden ontvallen. Het bestuur heeft hier op gepaste wijze bij stil gestaan. Dank Aan het einde van dit verslag wil het bestuur alle leden bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de NCF. Zij stonden immers altijd en belangeloos klaar als er werkzaamheden moesten worden verricht. Dankzij die inzet is het gelukt om de NCF op koers te houden, maar vooral ook om de NCF herkenbaar te houden bij de medewerkers van de Belastingdienst. Bijlagen Zie de 7 bijlagen voor vakinhoudelijke verdiepingen. Bestuur NCF.

10 BIJLAGE 1: Platform SOR 10 Namens de NCF nemen Jos Voortman en Albert van der Smissen aan het Platform SOR deel. Voorzitter van het overleg is Marianne Wendt. Het secretariaat Platform SOR is in handen van Angelique Kansouh. Het Platform heeft in x overleg gevoerd. Daarnaast zijn er 4 themamiddagen georganiseerd: 2 over de Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel 1 over Roosters en Roosterplanning. (P-Direct is bezig met een nieuw dienstverleningsproject waarbij wordt gestreefd naar een uniform kader voor inroosteren per 1/1/2018. BZK wil belanghebbenden, waaronder de bonden, betrekken bij het inrichtingsproces). 1 over Beleid rond eigen Ziekteverzuim. Wat dit laatste onderwerp betreft, is besloten om te kijken of we een gebruikersvriendelijke App Ziekmelding hoe te handelen voor de medewerker kunnen ontwikkelen. Dit lukt niet via het A&O Fonds Rijk maar er wordt nu gekeken om het in Belastingdienstverband op te pakken en het dan breed beschikbaar te maken. De reguliere Platformbijeenkomsten stonden vooral in het teken van de CAO. Hier is de politieke inmenging in de rijkssector steeds meer voelbaar en dit heeft gevolgen voor het overleg tussen bonden en werkgever. Verder zijn er in 2014 de volgende Nieuwsbrieven/Ledenbrieven gepubliceerd: Worden ambtenaren gewone werknemers Mobiliteitskaart rijk CAO: het perspectief van Blok CAO: de klok tikt door Algemene Nieuwsbrief december Ook zijn in 2014 voor het 3 e jaar op een rij de Pensioennieuwsbrieven gepubliceerd: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard Wordt pensioen een doe-het-zelf klus? Pensioenonderhandelingsresultaat Sprookje is langer leven met hetzelfde pensioen als je ouders. Op de website zijn de Pensioennieuwsbrieven gepubliceerd en daarnaast werd de website gebruikt voor algemene artikelen en voor ledenenquêtes en -raadplegingen (zoals over het pensioenonderhandelingsakkoord). Hoofdpunten in 2014 waren: 1. CAO We sloten 2013 af met het standpunt (best bereikbare resultaat): formeel cao-overleg met de werkgever heeft geen zin zolang er geen loonperspectief wordt geboden. Dit onder het mom dat zo lang je niet praat, er ook geen verslechteringen in arbeidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. In 2014 riep dit standpunt steeds meer vragen op. Doordat we niet overleggen, blijven er ook onderwerpen onbehandeld en dus hangen. Er volgde een ledenenquête. Wat vinden de leden? Voor 2014 geldt de loonsombenadering. Ca. 80% vindt het onrechtvaardig om secundaire arbeidsvoorwaarden in te leveren voor een zeer kleine loonsverhoging. Meer dan 50% vindt dat de minister de medewerkers wel eens mag bedanken voor het jarenlang accepteren van de nullijn. Daarnaast wordt de stelling dat de afbraak van de kwaliteit van het werk door de bezuiniging onherstelbaar is, door een kwart van de ondervraagden gedeeld. Een nagenoeg gelijk percentage is voor de stelling ik ben blij dat er in de voorgaande jaren werkzekerheid werd geboden. Dit vind ik veel belangrijker dan een loonsverhoging. Platform wenst dit bedankje in geld (eenmalig) uitgedrukt te zien.

11 dreigt het 4 e jaar op een rij zonder loonsverhoging te worden. In 2016 loopt de werkzekerheidsgarantie af. Ca 1/3 van de enquête-invullers wil dit accepteren voor 2014 indien in 2015 wel een loonsverhoging wordt gegeven en de werkzekerheidsgarantie na 2016 verlengd wordt. Een krappe 1/3 verwacht voor 2014 wel een loonsverhoging en ruim 1/3 was het al niet eens dat we geen loonsverhoging kregen in de voorbijgaande jaren. En als er in 2014 opnieuw geen loonsverhoging wordt gegeven, dan moeten we als rijkssector in actie komen. CAO-gesprek met minister Blok op 14 mei In een brief aan minister Blok uitten de overheidscentrales de onvrede onder medewerkers over het uitblijven van een loonstijging. Minister Blok werd dan ook verzocht om op korte termijn tot een nieuwe cao te komen. De brief heeft erin geresulteerd dat er op 14 mei a.s. een gesprek tussen bonden en minister Blok plaatsvond. Echter, dit overleg bood geen perspectief op een nieuwe cao. Blok wil eerst afwachten of de nieuwe pensioenwetgeving hem meer financiële ruimte biedt. De AC-onderhandelaars verwachten daarom dat dit pas eind dit jaar allemaal duidelijk wordt. Overigens hebben de bonden minister Blok wel laten weten dat de bonden de versobering in de pensioenopbouw en de verlaging van de pensioenkosten los zien van een loonsverhoging in het kader van de cao. Kortom: een loonsverhoging in 2014 is alleen mogelijk indien er geld vrijvalt uit het pensioendossier of via de loonsombenadering. Gezien de uitkomst van de ledenenquête ziet het Platform deze opties niet als reële mogelijkheden om tot een loonsverhoging te komen. De AC Rijksvakbonden hebben hun kaderleden geraadpleegd over hoe de bonden verder moeten gaan na het gesprek met Minister Blok. Actie richting bewustwording leden is nodig voor met name het ondersteunen van de onderhandelaars bij de cao-onderhandelingen. Daarnaast heerst ook het besef dat we voor een breekpunt staan. Lukt het ons nu als bonden niet om de onvrede van medewerkers aan de werkgever BZK te tonen, dan geven we onderhandelingsruimte weg voor de toekomst. Prinsjesdag In de Troonrede staat: In 2015 wordt de loonbijstelling in de publieke sector volledig uitgekeerd. Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt. Kortom: de nullijn is in 2015 van tafel. Het referentie-model wordt weer teruggehaald (de ruimte voor loonontwikkeling bij de overheid is op basis van het zogenaamde referentiemodel gekoppeld aan de gemiddelde loonontwikkeling in de marktsector). Informeel overleg Het is niet gelukt om informeel te overleggen over een korte klap cao (als basis voor opstart van een normaal cao-overleg). Er blijkt op geen enkele wijze bij BZK bereidheid te zijn om financiële ruimte beschikbaar te stellen voor de rijksambtenaren in BZK stelt nu voor om op zo kort mogelijke termijn te starten met een regulier cao-traject Hierbij heeft BZK overigens al aangeven dat er weinig financiële ruimte beschikbaar is. Vakbond in actie/cao-bewustwordingscampagne Lancering van de gezamenlijke 4 bonden website onder het motto de klok tikt door. Vrijval 0,8% pensioenakkoord De bonden hebben bij BZK aangegeven dat zij per 1 januari 2015 de salarissen met 0,8% willen verhogen met de vrijval 0,8% pensioenakkoord. Echter, minister Blok wil dit pas uitbetalen als er een cao-akkoord ligt, hetgeen - gezien de zwaarte van de onderwerpen die BZK zal aandragen in haar inzet - nog lang kan duren. Als partijen er al niet in slagen om over de 0,8% vrijval afspraken te maken, dan geeft dat weinig vertrouwen dat we met deze rijkswerkgever BZK op deze manier een fatsoenlijk cao-traject kunnen starten. Dit is een belemmering voor constructief cao-overleg. Conclusie: Weinig loonruimte, niet nakomen van de afspraak in het pensioenakkoord om per 1 januari ,8% salarisverhoging te betalen, geen bereidheid tot compensatie van vier jaar nullijn. Zo hangt eind 2014 de vlag erbij.

12 Vleugellam Naast de werkgevers- en werknemerspartijen zijn er derden (politiek) die hun invloed uitoefenen op het arbeidsvoorwaardenoverleg sector rijk. Dit maakt het overlegmodel vleugellam. Vandaar de stelling het faillissement van het overlegmodel sector rijk. Hoe hiermee om te gaan zal een prominent onderwerp worden voor Gelijktrekking rechtspositie overheidspersoneel met die van werknemers in het bedrijfsleven Het wetsvoorstel Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel ligt nu bij de Eerste Kamer. Onduidelijk is wanneer dit wetsvoorstel behandeld gaat worden. Ingangsdatum normalisatie (zoals genoemd in wetsvoorstel): 1 januari Lobby vanuit de vakbonden richting Tweede en Eerste Kamer is volop gedaan. Dit heeft o.a. tot effect gehad dat op instignatie van de vakbonden de oude rechtspositieregeling voor medewerkers blijft gelden, mocht er bij de inwerkingtreding van de wet nog geen nieuwe cao zijn afgesloten. Hoe gaan we om met de gevolgen van de normalisatie? Een andere zienswijze is de volgende: bij overgang tot normalisering benadrukken dat dan ook alles dient te worden genormaliseerd. Gewezen wordt op het Zweedse model waar in de publieke sector de onderhandelingen vrij zijn. Hierdoor heeft de centrale overheid geen directe invloed hierop. De verschillende onderdelen van de publieke sector zijn wel gebonden aan budgetten, maar ze kunnen zelf bepalen welk deel hiervan aan lonen wordt besteed. Wij in Nederland kennen het zgn. referentiemodel (ruimte voor loonontwikkeling overheid is gekoppeld aan de gemiddelde loonontwikkeling marktsector). Binnen dit referentiemodel bestaat de mogelijkheid voor het kabinet om beleidsmatig in te grijpen en in enig jaar positief of negatief af te wijken van de gemiddelde loonontwikkeling in de marktsector. Dit laatste zal onder het BW niet wijzigen. Gevolgen voor medewerkers? Arbeidsvoorwaardelijk gezien vermoedelijk weinig gevolgen. De huidige rechten en plichten van medewerkers zijn ook onder het regime van het BW te regelen (behalve het ontslagrecht). Wel zal het daadwerkelijk omzetten van ARAR naar arbeidsvoorwaarden in een cao een moeilijke en tijdrovende klus zijn. Hoe denken onze leden over normalisatie? Verschil tussen mening jongeren (staan er positiever tegenover) en ouderen (ervaren het als een afkalving langdurig sloopproces- van bestaande rechten) Angst arbeidsvoorwaarden kwijt te raken Als er wordt genormaliseerd, dan ook alles normaliseren (dus ook bepalen loonruimte) Alle huidige ARAR-rechten moeten naar een cao worden overgeheveld. Echter de cao is tijdelijk zodat telkens opnieuw alle rechten moeten worden uit-onderhandeld. Kortom: afkalving rechten na verloop van tijd Wordt het voor de werkgever in nieuwe situatie makkelijker om medewerkers te ontslaan? Angst werkgelegenheid. Moreel aspect: rol ambtenaar bij dienen van publieke belang richting samenleving. Geldt straks alleen een verantwoording richting werkgever vanuit bedrijfseconomisch belang? Wie toetst algemeen belang? Bijzondere positie als ambtenaar blijft in stand, sterker nog dat wordt versterkt (denk aan integriteit) Gevolgen voor de vakbonden? Zijn veel groter dan aanvankelijk gedacht. Wet op de CAO gaat gelden: heeft gevolgen voor de bestaande overlegsystematiek (wie wordt wel/niet toegelaten aan welke overlegtafel) + alleen een vereniging van werknemers is bevoegd tot het afsluiten van cao s indien de statuten van de vereniging deze bevoegdheid noemen. Een cao kan door één of meer vakbonden afgesloten worden. (Nu geldt nog een meerderheid van partijen zijnde 2 vakbonden en de werkgever). In de nieuwe situatie is de werkgever verplicht met iedereen te onderhandelen tenzij (bijv. argumentatie op grond van onvoldoende representativiteitsgehalte). Actiepunt AC Rijksvakbonden: nu al bezien wat dit voor de vakbonden voor consequenties heeft en welke vragen dit oproept zodat de AC Rijksvakbonden dit kunnen voorbereiden.

13 13 Visie normalisatie rechtspositie overheidspersoneel De AC Rijksvakbonden zijn tégen normalisatie van de ambtenarenstatus omdat wij dit zien als een ontkenning van het speciale werk van de overheidsmedewerker. Omdat dit wetgeving is waar wij geen invloed op hebben zullen we daarom: 1. Het speciale kenmerk van werken in de rijkssector onderzoeken om de 'eigenheid' van het werken bij de overheid te kunnen benoemen en beschermen. 2. De arbeidsvoorwaarden onder het regime van Burgerlijk Wetboek brengen, zodanig dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de medewerkers bij de rijksoverheid. 3. Aandringen op een scheiding tussen wetgever en werkgever, waarbij de wetgever het budget bepaalt en de sociale partners de invulling van dit budget. Daarvoor is het nodig dat de bonden medeverantwoordelijk worden voor het personeelsbeleid en een visie ontwikkelen over dit personeelsbeleid. Overige besproken punten in het Platform waren naast de Regeling Substantieel Bezwarende Functies en de Mobiliteitskaart Rijk onder meer: 1. Pensioen In 2015 komt er een verdere versobering van de premieopbouw namelijk maximaal 1,875% voor middelloonregelingen. De ABP-pensioenregeling zal onder meer moeten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe fiscale kaders die per 1/1/2015 gaan gelden. Vooral voor de jongeren zullen de effecten voelbaar zijn. Zij zullen langer moeten gaan doorwerken om dezelfde pensioenopbouw te kunnen realiseren als de huidige generatie. Stand van zaken nieuw Financieel toetsingskader Er komen in 2015 nieuwe rekenregels waaraan pensioenfondsen zullen moeten voldoen. Door de nieuwe rekenregels zullen pensioenaanspraken zekerder moeten gaan worden, maar dat zal vermoedelijk wel een verhogend effect hebben op de te betalen pensioenpremie. Eind december stemde het parlement in met dit wetsvoorstel. Hierdoor zal in 2015 in de Pensioenkamer worden gekeken wat de effecten zijn voor de ABP-regeling. AOW-overbrugging door ABP i.v.m. de ophoging van de AOW-leeftijd ABP zorgt voor een overbrugging tijdens de periode dat de medewerker geen AOW ontvangt. Het pensioen wordt dus op een andere manier verdeeld. Hierdoor zal de maandelijkse pensioenuitkering dus iets lager zijn. ABP financiert als het ware het AOW-gat uit het OP (ouderdomspensioen) van de medewerker. Overleg over aanpassing ABP-regeling aan de wettelijke versobering pensioenopbouw Werkgevers- en werknemerspartijen hadden zelf nagenoeg een akkoord bereikt. Het blijkt echter dat de Ministerraad op 10 juli hieraan geen goedkeuring kon geven. Deze situatie doet denken aan de onderhandelingen over het Sociaal Flankerend Beleid waarbij ook tussen werkgeverspartijen en werknemerspartijen overeenstemming tot stand was gekomen en waarbij later bleek dat de werkgeversonderhandelaar niet over het vereiste mandaat beschikte. Pensioenonderhandelingsresultaat over aanpassing ABP-regeling De pensioenregeling wordt op de volgende punten per 1/1/15 aangepast: Het opbouwpercentage wordt verlaagd (fiscaal voorgeschreven) Geen pensioenopbouw boven euro (fiscaal voorgeschreven) Pensioenregeling sluit aan op de AOW-leeftijd (inzet van centrales) Het nabestaandenpensioen wordt verhoogd (inzet van centrales) Het voorwaardelijk pensioen wordt per 2/5/2015 beperkt (inzet van werkgevers) De werkgeverspremie die vrijvalt door de noodzakelijke versobering van het ouderdomspensioen wordt herbesteed aan verbetering van andere onderdelen van de pensioenregeling en wat resteert, wordt benut voor een salarisverhoging. 2. Vergoedingen reisbesluiten buiten- en binnenland + standpunt fiscus De fiscus heeft nieuwe veelal lagere bedragen vastgesteld voor de vergoedingen (ontbijt, lunch, diner, logies, dag-/avondvergoeding) bij dienstreizen per 1 juli Het fiscaal vrijgestelde wordt netto betaald, het hogere deel wordt bruto uitgekeerd. Het Platform is van oordeel dat het negatieve effect van de wijziging van de fiscale werkwijze niet ten nadele van de werknemers mag komen. Tot zal BZK de vergoedingen bij de werkkostenregeling (WKR) onderbrengen zodat de medewerker hiervan voor de rest van dit jaar geen gevolgen ondervindt. Voor 2015 is onderbrenging in de WKR voor BZK geen oplossing aangezien hiermee een groot deel van de vrije ruimte van de WKR wordt

14 14 opgesoupeerd. Indien er voor geen cao is zal er dus een splitsing worden gemaakt in een nettodeel en een bruto-deel. 3. Medezeggenschap op rijksniveau GOR Rijk Het kabinet heeft op voorstel van minister Blok besloten toe te werken naar een rijksbrede groepsondernemingsraad. Het idee nu is om vanuit elke DOR 2 personen af te vaardigen naar het GOR Rijk. Zorg Platform SOR: de vertegenwoordiging vanuit de uitvoering gebeurt niet naar rato van het aantal medewerkers in de uitvoering. In de stemverhouding zal wel rekening worden gehouden met de grootte van de departementen. Zorgpunten zullen worden meegenomen in een evaluatie die plaatsvindt een half jaar na oprichting GOR. Aan de hand van deze evaluatie zal de definitieve GOR gevormd worden. Zorgpunten zijn: 1. Herkennen de medewerkers zich wel in de discussies en standpunten van de rijksbrede GOR. De werkwijze, referentiekader en woordgebruik verschilt tussen beleidskernen en uitvoering. Worden de overleggen niet te veel gedomineerd door de onderwerpen die de beleidskernen raken? 2. Indien te weinig medewerkers van de uitvoering in de rijksbrede medezeggenschap zitten, worden zij dan niet teveel onder druk gezet om zich te conformeren aan het standpunt van de meerderheid die gevormd wordt door de beleidskernen? 3. Indien maar een paar medewerkers in de rijksbrede medezeggenschap zitting hebben, is er dan wel voldoende tijd om standpunten af te stemmen met de medezeggenschap binnen de uitvoeringsorganisaties? 4. Stand van zaken A&O fonds rijksprojecten De visie van het AC is om meer evidence-based ( m.b.v. gegevens uit een wetenschappelijk onderzoek) te gaan werken; meer op de lange termijn (niet alleen korte projecten) en samen te werken waar het kan. Verder wordt eer een Summer School georganiseerd, een zgn. proeverij van de projecten. Een groot programma waarin de vakbonden samenwerken met de werkgever is het programma `Duurzaam perspectief voor arbeidsbeperkten. Vaak was het zo dat na een halfjaar de arbeidsbeperkte instromers weer uit de sector rijk stroomden. Het sociaal akkoord en de participatiewet geven een extra impuls aan het werk voor deze doelgroep. Inzet met het programma is om een duurzame relatie vorm te geven. Via een methode van de Universiteit Maastricht wordt het werk op de afdeling in kaart gebracht om daarmee te onderzoeken of het werk anders kan worden verdeeld waardoor het geschikt is dan wel geschikt gemaakt kan worden voor de doelgroep (Wajong, sociale werkplaats). We willen dit goed volgen en integreren in de werkwijze van het rijk. Margreet Mook zal voor 16 uur/week voor een periode van 5 jaar (promotietraject lerend evalueren ) worden uitgeleend t.b.v. inzet voor dit gezamenlijke project. Waardevol werk in uitvoering: er ligt een projectidee om een netwerkplatform op te richten voor ambtenaren over ministeries heen. Dit is ook een lange termijnproject om samenwerking onderling rondom thema s die spelen in de A&O fonds Rijkagenda vorm te geven. 5. Eindrapportage VWNW-beleid Doelstelling van het onderzoek was een beeld te krijgen van wat de motivatie is van mensen om te kiezen voor de vrijwillige fase. 30 medewerkers zijn gedurende 6 maanden gevolgd. Conclusies uit het rapport: 1. Duidelijkheid over rollen en een onafhankelijke partij met een duidelijke regie bespoedigen VWNWtrajecten. 2. Goede en onafhankelijke informatievoorziening schept duidelijkheid. Het blijkt onduidelijk welke informatie de juiste is. Taalgebruik bleef voor veel respondenten lastig te begrijpen. Indruk is dat er bij de werkgevers ook veel onduidelijk is over VWNW-beleid. 3. Meer responsieve mobiliteitsadviseur faciliteert proces. 4. Menselijke kant blijft onderbelicht en dat heeft gevolgen voor de motivatie van de medewerker 5. De context lijkt doorslaggevender dan VWNW-beleid (bijv. slechte arbeidsmarkt, de reorganisatie). Standpunt Platform SOR: inspanningen met name richten op de departementen zelf. 6. Rijksbrede gesprekscyclus De werkgever bespreekt het beleid over de gesprekscyclus met de OOR (Overleg Orgaan Rijk) en niet met de bonden. Rechtspositioneel wijzigt er volgens de werkgever BZK niets, waardoor er geen instemming van de bonden nodig is. De gesprekscyclus vervangt het huidige functioneringsgesprek en de gesprekken eindigen in een oordeel. Dit oordeel is volgens de werkgever geen beoordeling. Indien de medewerker het niet eens is met het oordeel, kan hij een beoordelingsgesprek aangaan. Bonden zien positieve elementen in de insteek van de werkgever dat elke medewerker recht heeft op een helder oordeel van de werkgever over diens functioneren. Echter bonden vinden het onwenselijk dat de rechtspositie zich niet meebeweegt met het beleid. Op deze manier kunnen de rechtspositie en het beleid

15 onafhankelijk van elkaar voortbestaan. Dit kan makkelijk leiden tot interpretatieverschillen wat weer rechtsonzekerheid voor de medewerker tot gevolg heeft Tijdelijke regeling arbeidsongeschikten minder dan 35% verlengd tot 1/1/2016 In 2006 is tussen de werkgever en bonden afgesproken dat werkgevers en werknemers alles wat mogelijk is moeten doen om medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% in dienst te houden dan wel elders te herplaatsen. Ook zijn er toen afspraken gemaakt over een tijdelijke compensatie van inkomensverlies voor deze groep. Dit omdat deze medewerkers niet in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Compensatie geldt voor max. 5 jaar en bedraagt 70% van het inkomensverlies. Deze regeling gold in principe slechts tot 2011 maar is sindsdien (door het uitblijven van een cao) jaarlijks verlengd. Na een evaluatie van de regeling in 2011/2012 was ook de werkgever van mening dat de regeling in een behoefte voorziet. De AC Rijksvakbonden vinden dat de tijdelijke regeling moet worden omgezet in een structurele regeling. De situatie van de medewerker waarbij geen sprake is geweest van nalatigheid, moet ook na het verstrijken van de periode van 5 jaar er niet slechter op worden dan die van een collega met een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 35%. Echter, de werkgever wil een eventuele structurele inkomenscompensatie betrekken bij de caoonderhandelingen en die onderhandelingen liggen stil. De regeling wordt daarom voor de 5 e keer op een rij verlengd en wel tot 1 januari Dus: voor medewerkers die vóór 1 januari 2016 in de regeling instromen, geldt de volledige 5 jaar compensatieperiode nog. 8. Verbreding draagvlak CAO-afspraken / SER-advies De centrale vraag uit het SER-advies is: wat is het draagvlak van de huidige cao-afspraken en hoe kan je die vergroten? Ongeveer 80% van de werknemers valt onder een CAO. Van deze werknemers zijn ca. 20% aangesloten bij een vakbond. Gemeten naar ledentallen is het draagvlak dus klein. Echter het ledenaantal van de vakbond kan niet zonder meer gelijkgesteld worden aan steun voor de CAO. Uit onderzoek blijkt dat werknemers het belangrijk vinden dat er vakbonden en CAO s zijn, en dat zij die CAO s ook positief waarderen. Desalniettemin is slechts een beperkt deel lid van een bond. Door de toegenomen individualisering is de traditionele binding van werknemers aan de vakbond verminderd. Frappant is dat de belangrijkste reden die wordt genoemd om geen lid te zijn van een vakbond is: Nooit serieus over nagedacht (44%), en niet de toenemende individualisering. Hoe krijg je medewerkers zover dat ze er wel over gaan nadenken? Persoonlijk vragen wellicht of in promotie-uitingen explicieter maken dat je er ook bent voor de CAO? Draagvlak is niet alleen af te leiden uit vakbondslidmaatschap maar ook aan wat mensen vinden van de CAO. De SER concludeert dat de CAO kan rekenen op een positief oordeel van degenen op wie de CAO van toepassing is en zonder grote verschillen tussen leden en niet-leden. Daarnaast zorgen collectieve afspraken voor evenwichtige arbeidsverhoudingen en arbeidsrust en bevorderen daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor een positieve sociaaleconomische ontwikkeling. Kortom: legitimatie van de vakbond wordt niet alleen bepaald door de organisatiegraad maar ook door de maatschappelijke waardering. Echter draagvlak is geen automatisme, hieraan moet je werken. De raad ziet het vergroten van het ledental en vergroting van de betrokkenheid van die leden bij de CAO als belangrijke opdracht om het draagvlak voor CAO-afspraken te vergroten. Ook niet-leden zouden invloed moeten hebben op de cao, aldus het SER-advies. Dit staat dan wel haaks op voorstellen indertijd van het Platform om leden t.o.v. niet-leden te bevoordelen. Als AC Rijksvakbonden betrekken we niet-leden wel bij enquêtes en raadplegingen maar het uiteindelijke stemrecht ligt bij de leden. SER-advies: zorgdragen voor draagvlak als institutie, Vraag: wil je als AC Rijksvakbonden je maatschappelijke rol meewegen bij de standpuntbepaling? Indien een vakbond zich beperkt tot belangenbehartiging ontstaat de vraag of de vakbond wel representatief genoeg is op basis van hun ledenaantal om de belangen van alle werknemers in een onderneming, sector of bedrijfstak te vertegenwoordigen. Er ontstaat het risico dat de werkgever meer onderwerpen met de medezeggenschap bespreekt, omdat de medezeggenschap wel alle medewerkers vertegenwoordigt. Indien een vakbond ook wil werken aan maatschappelijk draagvlak gaat het om de verwachting of het verlangen van niet-leden dat de vakbond bijdraagt aan een evenwichtige arbeidsvoorwaardenontwikkeling die oog heeft voor alle overkoepelende belangen en zo nodig de belangenbehartiging van de eigen leden overstijgt. Platform concludeert dat er geen unaniem draagvlak is bij de AC Rijksvakbonden voor ondersteuning van het SER-advies.

16 BIJLAGE 2: Georganiseerd Overleg Belastingdienst (GOBD) 16 Taak De kerngroep CB-GOBD is een onderdeel van de productgroep Collectieve Belangenbehartiging. De taak van de kerngroep CB-GOBD is het behartigen van de collectieve belangen van de NCF leden bij de Belastingdienst. De kerngroep geeft advies voor het bepalen van NCF standpunten vooral voor wat betreft de rechtspositie van het Belastingdienstpersoneel- ten behoeve van het overleg met de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (hierna: SCO) en het Georganiseerd Overleg van de Belastingdienst (hierna: GOBd). De kerngroep is in 2014 vijf maal bij elkaar geweest ter voorbereiding op het GOBd. Leden De kerngroep bestond eind 2014 uit de volgende leden: Marianne Wendt, Margreet Mook, Arie Berger (langdurig afwezig), Hans Bongers, Ko Deekens, Theo Geraedts, Jan van Houten, Ad van Gaans, Henk Jonker, Peter Odekerken (secretaris), Eelke Renkema, Koos van Schaik, Han Vonk, Jos Voortman (voorzitter) en Guust Vroling. Edwin Janssens heeft in 2014 afscheid genomen als lid van de kerngroep CB-GOBD omdat hij als portefeuillehouder van de kolom Blauw is opgevolgd door Ad van Gaans. Deze leden vertegenwoordigen de NCF kolommen Oranje, Blauw en Groen, het platform Medezeggenschap, de portefeuille Individuele Belangenbehartiging en de Centrale OndernemingsRaad. Marianne Wendt en Han Vonk zijn de vaste NCF vertegenwoordigers in het SCO en het GOBd. Bijna alle leden van de kerngroep zijn werkzaam op of onderhouden contacten met de werkvloer en weten daardoor wat er leeft bij de medewerkers van de Belastingdienst. Hierdoor ku nnen de NCF vertegenwoordigers in het GOBd en SCO het NCF standpunt gefundeerd onder de aandacht van de overige deelnemers brengen Onderwerpen In het jaar 2014 is een variëteit van onderwerpen aan bod gekomen in de overleggen van de kerngroep CB-GOBD. In het totaaloverzicht hierna zal per vergaderdatum vermeld zijn welke onderwerpen besproken zijn 1. Communicatie Van de overleggen van de kerngroep worden verslagen gemaakt. Tevens wordt in elk overleg bepaald welke onderwerpen inclusief het standpunt van de kerngroep, door middel van publicatie in NCF bondig of in de NCF nieuwsbrief voor kaderleden onder de aandacht van de (kader)leden gebracht worden. Van elk GOBd verschijnt hoofdpuntenverslag door middel van een nieuwsbrief Binding. De inhoud van deze nieuwsbrief wordt met behulp van verspreid onder de NCF leden en gepubliceerd op de website van de NCF. 1 Voor meer informatie over een onderwerp kunt u met een van de kerngroepleden contact opnemen.

17 Onderwerp Datum overleg kerngroep CB-GOBD 22 januari maart juni september december 2014 Afschaffing ambtenarenstatus Concentratie huisvesting Rijk/ Concentratie werkzaamheden Belastingregio s Ontwikkelingen m.b.t. reorganisaties Strategische PersoneelsPlan Act. 5: duurzame inzetbaarheid Act. 9: Het Nieuwe Werken Stand van zaken Rijksontwikkelingen (SOR/ICOP) -OOR -5R analysemodel. Leiderschap tussen hiërarchie en Netwerken -Jaarplanning ICBR -Werkgroep roosterdiensten Mobiliteitskaart (mobilitymixx) Flexpools bij dienstonderdeel Belastingen Vrijwillige mobiliteit en vacaturebeleid B/cao Inrichten thuiswerkplek i.r.t. IKAP Problemen met ADAC opleiding Functie supervisor bij BelTel Commissie ongewenste omgangsvormen Alcoholproblematiek Vacature-eisen en alternatief voor niveautest (ontwikkelmogelijkheden verticale mobiliteit) Reorganisatieoverzicht Overwegingen bij aanstelling Uitbreiding arbeidsduur Rechtvaardiging onkostenvergoedingen Yoga en meditatietraining i.r.t. IKAP Gebruik werkplek RNI E-opleidingen Brede agenda van de Belastingdienst Participatie en inclusiviteit Ambtsinstructie geweldbeheersing Douane Maatwerkafspraken bij dienstonderdeel Belastingen Gesprek vakcentrales met staatssecretaris Wiebes CAO -Welke acties ondernemen -Opschorten rijksbrede overleg NEON project Blokdagen Kantinebijeenkomsten georganiseerd door vakcentrale(s) Evaluatie gesprekkencyclus P-direkt Inkeerregeling HR-agenda Kennis van regelgeving over rechtspositie 17

18 BIJLAGE 3: Medezeggenschap 1. Voorbereiding verkiezingen 2015 Verkiezingen Blauw De verkiezingen in 2015 zijn zeker bij de blauwe tak van de belastingdienst gezien de wijzigingen in de organisatiestructuur - een onderdeel van de discussie geweest en zijn dat nog steeds. De NCF heeft, als het gaat om medezeggenschap, en de plaats waar deze ingesteld zou moeten zijn, een duidelijk standpunt, de medezeggenschap hoort zo dicht mogelijk bij de werkvloer te worden ingesteld. Dit standpunt hebben we ook uitgedragen. Evaluatierapport verkiezingen meenemen in voorbereidingen Het evaluatie rapport heeft drie belangrijke aandachtspunten naar voren gebracht te weten: - Maak gebruik van lijstduwers; - Zorg dat de kandidatenlijst draagvlak heeft bij de kandidaten; - Zorg dat bij het samenstellen van de kandidatenlijst de reco betrokken wordt. Werkgroep WOR De rapportage van de werkgroep WOR sluit aan bij hetgeen uit de evaluatie naar voren is gekomen twee belangrijke aandachtspunten: - Zorg voor een goede communicatie met de kandidaten; - Vrije lijsten kunnen eenvoudiger worden opgestart. Werkgroep invlechting Reco-MZ Ook de rapportage uit deze werkgroep sluit aan bij de conclusies uit de evaluatie, twee belangrijke punten: - Er is een driemansschap in de nieuw in te richten regio te weten een beco, meco en een leco. (Meco staat voor medezeggenschaps-reco) - Het driemanschap is nauw betrokken bij het onderhouden van de contacten met de medezeggenschap en wordt nauw betrokken bij het samenstellen van de kandidatenlijsten. 2. Communicatie Website In 2014 is in kantooroverleg het idee ontstaan om de website met name te gebruiken om warm en dichtbij uit te stralen maar verder de inhoud meer statisch te houden, omdat ons succesvolste digitale communicatiekanaal de Binding is. De MZ-pagina is dan ook met algemene informatie en interessante links gevuld. In 2015 wordt de website in zijn geheel vernieuwd en zal ook de MZpagina worden meegenomen. Regie op contactmomenten Vanuit het platform zijn regelmatig bindingen etc. naar de medewerkers verstuurd. In de notitie regie op contactmomenten is vastgelegd dat we, in een vooraf bepaalde periode, een notitie zouden maken. Dit hebben we niet altijd op tijd gedaan. Het platform is ook van mening dat je een bericht moet maken als je wat te melden hebt. Dit is ingebracht in het PH-overleg. Platform en afstemmingsverslagen De platform- en afstemmingsverslagen worden via het communicatiemiddel Connect-People verspreid, dit loopt niet helemaal vlekkeloos. Oorzaak hiervan is de onbekendheid met dit middel onder onze leden. 3. Versterken kwaliteit van MZ Verbinding MZ- leden/achterban In 2014 is er door de portefeuillehouder contact gezocht met de fractieleiders/aanspreekpunten van de NCF OR/OC-leden. In 2014 is ook een poging gedaan om via de gespreksleiders, diegene die de gesprekken in 2012 hebben gevoerd, telefonisch contact op te nemen met de OR/OC kandidaten. Dit bleek erg arbeidsintensief en is niet uit de verf gekomen. Hier hebben we onze ambitie moeten bijstellen. Medezeggenschap dichtbij de werkvloer In 2013/2014 heeft Margreet een opleiding gevolgd over het ontwerpen van leertrajecten. Dit heeft Margreet ingezet voor de medezeggenschap. Uit interviews bleek dat de kern van het versterken van de kwaliteit van de medezeggenschap beter contact en binding van NCF-OR-leden met de werkvloer is. Naar aanleiding hiervan heeft Margreet een groepje OR-leden begeleid in het aangaan van individuele gesprekken met medewerkers over dingen waar ze tegenaan lopen in hun werk en wat ze als succes ervaren in hun werk. Dit gaf interessante inzichten voor de OR, medewerkers voelden zich gehoord en de methode is ook overgenomen door een OR. Daarnaast heeft de NCF ook op een andere wijze warm en dichtbij uitgedragen.

19 19 Themadag Het Nieuwe Werken en Duurzame Inzetbaarheid Deze themadag was voor kader- en OR-leden met interesse in deze thema s. Margreet heeft de opzet van deze dag gemaakt (met HNW-werkplekken, andere manieren van discussie etc.) op basis van de kennis van haar opleiding. Afstemmingsoverleg vernieuwen Margreet is betrokken bij de vernieuwing van het afstemmingsoverleg. In maart heeft zij een brainstormsessie begeleid, waarbij thema s naar voren kwamen, die de leden van het afstemmingsoverleg graag wilden bespreken in het afstemmingsoverleg. Het idee is dat elk afstemmingsoverleg een thematisch onderwerp heeft en ruimte voor uitwisseling tussen de kolommen. De leden van de groep MZ dichtbij de werkvloer hebben bijvoorbeeld hun ervaringen met in gesprek gaan met medewerkers ingebracht. In december is aan het eind van de afstemmingsvergadering het personeelsfonds Financiën als thema besproken. PUB-cursus De eerste stappen om te komen tot een PUB cursus specifiek voor de medezeggenschap zijn gezet. Er is nog geen invulling aan gegeven omdat prioriteit natuurlijk bij de IB-groep ligt.

20 20 BIJLAGE 4: Individuele Belangenbehartiging Jaarverslag IB-groep 2014 Het afgelopen jaar heeft voor de IB-groep voornamelijk in het teken gestaan van maandelijkse bijeenkomsten voor de opleiding Personele Uitvoeringsbepalingen Belastingdienst (PUB). Deze opleiding is met veel toewijding en inzet verzorgd door Jan Minks en heeft ervoor gezorgd dat kennis van de personeelsvoorschriften van de IB ers verder verdiept is. In 2014 zijn er 94 hulpvragen en verzoeken om bijstand -gesteld via de kantoororganisatie van de NCF- in behandeling genomen door de IB-groep. Daarnaast hebben leden veelvuldig contact gezocht met individuele IB ers met vragen of een verzoek om bijstand. In een enkel geval is na beoordeling besloten de bijstand door advocatenkantoor Dijkgraaf te laten uitvoeren. Wij signaleren een toename van de hulpvragen. De reden hiervoor zijn -onder andere- de volgende: De personele beweging als gevolg van de reorganisatie die bij Blauw is ingezet en de voorlichting van bestuursleden van de NCF op kantoren die gesloten worden. Leden hebben na deze bijeenkomsten vragen over hun persoonlijke situatie en wenden zich hiervoor tot de IB-groep. In de meeste gevallen heeft de bijstand zich beperkt tot het geven van informatie en verwijzing naar de regelgeving op Rijksportaal. Over de voorwaarden voor het volgen van de ADAC opleiding en de onrust over de gevolgen van slechte studieresultaten zijn relatief veel vragen gesteld. Blokpoel heeft in de 2 e helft van 2014 een studiedecanaat opgericht die de zwakkere studenten gaat begeleiden en de regio s advies gaat geven in het geval de studieresultaten ondermaats blijven. In diverse regio s is er daarnaast op verschillende wijze omgegaan met studenten op het gebied van studiefaciliteiten en de vergoeding van de reis- en verblijfskosten terwijl het ARAR hier toch heel duidelijk over is. De afgelopen jaren heeft het ABP een terugtrekkende beweging gemaakt. De mogelijkheden voor een persoonlijk gesprek met adviseurs van het ABP is beperkt (twee vragen per jaar?) en de antwoorden op vragen moet voornamelijk op de website van het ABP worden gezocht. Dat heeft geleid tot een opvallende stijging van de hulpvragen op dit gebied, waarbij IB ers in feite de rol van de adviseur van het ABP gaan overnemen. De leden zijn blij dat hun vragen beantwoord worden en de IB ers helpen ook graag, maar deze situatie is ongewenst. Het ABP moet zijn verantwoordelijkheid in deze nemen en de faciliteiten aan de deelnemers weer op het oude niveau brengen. In deze tijd van onduidelijkheid over de hoogte van het pensioen en het verleggen van de AOW leeftijd past het dat het ABP zijn verantwoordelijkheid neemt in deze en de individuele vragen van deelnemers over pensioenkeuzes zonder beperkingen gaat beantwoorden. Diverse personele procedures, waarbij de verzakelijking in het personeelsbeleid opvalt. De mogelijkheid om in een goed gesprek met het lid en de leidinggevende het conflict op te lossen wordt de IB ers in veel gevallen ontnomen doordat er al een formele procedure is gestart. De begeleiding van een zaak kost een IB er dan veel meer tijd dan in feite nodig is.

UITNODIGING 17 e LEDENRAAD

UITNODIGING 17 e LEDENRAAD UITNODIGING 17 e LEDENRAAD 1 TOELICHTING OP LEDENRADEN Ledenraad Van 10 t/m 14 2014 organiseert de NCF weer diverse Ledenraden, verspreid over het hele land. Deze zijn bedoeld ter voorbereiding op de AV

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e LEDENRAAD

UITNODIGING 18 e LEDENRAAD UITNODIGING 18 e LEDENRAAD 1 TOELICHTING OP LEDENRADEN Ledenraad Van 23 t/m 27 maart 2015 organiseert de NCF weer Ledenraden, verspreid over het hele land, als voorbereiding op de Algemene Vergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. december 2013 Angelique Kansouh / Sabrina Watson. Telefoon: 010-4101658 1 optie 2

NIEUWSBRIEF. december 2013 Angelique Kansouh / Sabrina Watson. Telefoon: 010-4101658 1 optie 2 NIEUWSBRIEF december 2013 Angelique Kansouh / Sabrina Watson Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 1 optie 2 Bereikbaar op ma.,di.,do. en vrij. vanaf 9:30 uur t/m 13:30

Nadere informatie

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD 2 1 JAN 2015 CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad /BW/RAAD Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8020 betreft onskenmerk datum

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden. NIEUWSBRIEF maart 2015 CAO Rijk Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft akkoord pensioen gemeenteambtenaren uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201301307 Lbr. 13/082 bijlage(n) 2 Datum

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Activiteiten VHP-Zorg in 2013

Activiteiten VHP-Zorg in 2013 Activiteiten VHP-Zorg in 2013 Ten behoeve van de leden biedt de VHP-Zorg op vier gebieden diensten aan: 1. Individuele belangenbehartiging 2. Collectieve belangenbehartiging 3. Ondersteuning/uitwisseling

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur?

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur? Stroomschema medezeggenschap in een ondernemingspensioenfonds De Stichting van de Arbeid (hierna STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (hierna CSO) hebben een medezeggenschapsconvenant

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

UITNODIGING 16 e LEDENRAAD

UITNODIGING 16 e LEDENRAAD UITNODIGING 16 e LEDENRAAD TOELICHTING OP LEDENRADEN Ledenraad Van 25 t/m 29 maart 2013 organiseert de NCF weer diverse Ledenraden, verspreid over het hele land. Deze zijn bedoeld ter voorbereiding op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15672 12 juni 2015 Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk Aan de bevoegde gezagen van de ambtelijke diensten

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

BINDINGNCF. December 2013 ANGELIQUE KANSOUH. Email: mijnncf@ncf.nl

BINDINGNCF. December 2013 ANGELIQUE KANSOUH. Email: mijnncf@ncf.nl BINDINGNCF December 2013 ANGELIQUE KANSOUH Email: mijnncf@ncf.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vrijdag vanaf 9.30 uur tot en met 13.30 uur Adres: Strevelsweg 700/305 3083

Nadere informatie

Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1

Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1 Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1 1. Plaats binnen CNV Publieke Zaak Het LGB draagt zorg voor het ontwikkelen, vaststellen, evalueren

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 De voorstellen die aanleiding geven tot wijzigingen in de CAO in de Metalektro gelden automatisch voor de CAO Hoger Personeel in de Metalektro

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 18 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700540 Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp

Nadere informatie

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen:

Een goed opgesteld reglement biedt meerdere voordelen: Inleiding Dit instrument is te gebruiken als een format voor het opstellen van een huishoudelijk reglement. In zo n reglement staan de werkafspraken over het besturen en het organiseren van de maatschap.

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 31490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 55 Brief van de minister

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 12 november 2009. Plaats: grote vergaderzaal kantoor VBM NOV te Den Helder. Bestuur: A. van der Schans. (Voorzitter) W.J. Sanders. (vice-voorzitter/secretaris)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

ITO-statuut. Hoofdstuk I: Algemeen Artikel 1: Definities. In dit statuut worden de volgende definities gehanteerd:

ITO-statuut. Hoofdstuk I: Algemeen Artikel 1: Definities. In dit statuut worden de volgende definities gehanteerd: ITO-statuut Hoofdstuk I: Algemeen Artikel 1: Definities In dit statuut worden de volgende definities gehanteerd: Achterban: de trainees van de twee actuele lichtingen. Bestuur: de voorzitter, penningmeester,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid Onderdeel DGOBR/POI Rijk/PR Inlichtingen Wilmar Hagg T (070) 426 7663 F 1 van 5 Aan Onderwerp De ministers Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar Aantal bijlagen 0 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 229134 Portefeuillehouder: De heer P. de Koning Datum voorstel: 5 oktober 2016 Afdeling: BV P&O agendapunt 2 Niet openbaar, want ook toelichten in paragraaf communicatie Onderwerp/Titel:

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Arbeidszaken

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief Medezeggenschapsraad OBS De Akker Communicatieplan Datum: november 2014 Versie: definitief 1 Inleiding Communicatie is essentieel voor het functioneren van de Medezeggenschapsraad (MR). Met name de relatief

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 587 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 juni 2014 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 6 oktober 2017 U Lbr. 17/056 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 6 oktober 2017 U Lbr. 17/056 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 6 oktober 2017 Ons kenmerk TAZ/U201700669 Lbr. 17/056 Telefoon (070) 373 8839 Bijlage(n) - Onderwerp Statutenwijziging inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Werkgever Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Deelnemer Pensioengerechtigde Aangesloten onderneming

Nadere informatie

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Bijzonder georganiseerd Overleg MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Ons college wordt gevraagd een besluit

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 1. Er is geen overeenstemming over herziening van de ABP-regeling per 2013. Wat betekent dit voor werkgevers

Nadere informatie

Veranderingen in de Pensioenwereld

Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld staan voor de deur U hebt er vast al van gehoord, de pensioenwereld gaat de komende tijd drastische veranderingen doormaken. Zowel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT

FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT 2008 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze bijlage wordt verstaan onder: a. minister: de minister

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014 1. Beleid Bewust belonen is ingevoerd om medewerkers te binden, meer gestructureerd te belonen en waardering te geven aan arbeidsprestaties. Het doel is de beloning beter af te stemmen op de geleverde

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie