Uitnodiging voor de 59 ste formele openbare vergadering van de Veluwecommissie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging voor de 59 ste formele openbare vergadering van de Veluwecommissie."

Transcriptie

1 Uitnodiging voor de 59 ste formele openbare vergadering van de Veluwecommissie. 22 juni 2011 Aan: (plv.) leden en adviseurs van de Veluwecommissie Datum vergadering: 6 juli 2011 Tijd: uur uur (!!!) Plaats: Kantoor van het Waterschap Veluwe te Apeldoorn Telefoon: De volgende formele openbare vergadering van de Veluwecommissie is op WOENSDAG 12 oktober 2011 Vergaderplek: Gemeentehuis van Voorst te Twello Om uur schuift Gedeputeerde JanJacob van Dijk schuift aan voor kennismaking en voor bestuurlijk overleg. 1. Opening en mededelingen 13.30u a. Mondelinge terugmelding van bestuurlijk overleg van de drie voorzitters van de (reconstructie-) annex streekcommissies door de voorzitter. b. (Her)benoemingen leden en plaatsvervangend leden: stand van zaken 2. Verslag van 8 december 2010 en afsprakenlijst t/m 16 februari u (VC 59.2) Voorstel: vaststellen Naar aanleiding van (notities zijn aan het verslag toegevoegd): a. Gelders Stikstofbeleid: Bijgevoegd (VC 59.2a) is een korte stand van zaken notitie die in de vergadering wordt toegelicht door mw. J. Pingen van de provincie Gelderland. b. Voortgang GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid): Bijgevoegd (VC 59.2b) is een korte ambtelijke notitie over de stand van zaken van het GLB. c. EU-fondsen: In los bijgevoegde A3 overzichtstabel (VC 59.2c) staan de Europese programma s genoemd die voor een deel op de Veluwe van toepassing zijn. Een en ander is afgesproken naar aanleiding van de presentatie van mw. I. Koster en de heer W. Eckhardt in de vergadering van 13 april Veluwecommissie

2 Belangrijk is te constateren dat met deze programma s grote bedragen worden geinvesteerd in de kwaliteit van de Veluwe. Het verzoek van genoemde personen is te komen met initiatieven voor projecten die binnen deze programma s passen. 3. Samen op weg naar Veluwe 2020 : 14.00u Woordvoerder: Voorzitter Bijgevoegde notitie (VC 59.3) is op verzoek van de Klankbordgroep Veluwse Gemeenten en de Veluwecommissie en onder begeleiding van de voorzitters tot stand gekomen. Genoemde notitie is voor commentaar rondg d aan Veluwecommissie en op de van 26 mei 2011 zijn vier reacties binnengekomen. De redactionele reacties zijn verwerkt. Fre Hogenbirk (Leefbaarheid) pleit voor het toevoegen van breedband als uitgangspunt voor samenwerking. Dit is verwerkt in de tekst bij uitgangspunt 5 waarbij twee iconen als voorbeeld worden aangehaald. Jan van Muyden (Veluwse gemeenten) spreekt in zijn reactie uit dat de Veluwecommissie de bestuurlijke drukte voor zijn rekening zou kunnen nemen. Hiermee heeft hij al een keuze gemaakt die naar onze mening nog niet kan worden genomen. In onderling overleg met alle partijen inclusief de provincie zal dat op een later moment kunnen plaatsvinden. Volkert Vintges (Milieuorganisaties) heeft om meer aandacht gevraagd voor wonen en recreeren in relatie tot zoneren. Ook is het colofon op zijn verzoek aangepast. Rudi ter Heide (Recreatie&Toerisme) stelt dat de ambitie van het toeristisch/recreatief product in brede zin meer ruimte moet krijgen in Veluwe 2020 en dat het merk Veluwe blijvende aandacht moet houden om langjarig over faciliteiten en middelen te kunnen blijven beschikken. In de vergadering wordt de gespreksnotitie besproken en worden de discussiepunten voor het bestuurlijk overleg met gedeputeerde van Dijk geinventariseerd. Tegelijkertijd wordt stilgestaan bij het feitelijke bod dat het netwerk Veluwe zou willen gaan doen richting het (nieuwe) college van GS. Voorstel: In het bestuurlijk overleg worden vervolgafspraken gemaakt. 4. Kennismaking en bestuurlijk overleg met Gedeputeerde JJ. Van Dijk uur Woordvoerder: Gedeputeerde JJ. van Dijk Na een kennismakingsronde zal de vergadering stilstaan bij de volgende onderwerpen: a. Gespreksnotitie Samen op weg naar Veluwe 2020 (VC 59.3) Aan de hand van geinventariseerde discussiepunten zal de gespreksnotitie notitie worden besproken. Voor een korte samenvatting van het overleg dat sedert 6 januari 2011 door Klankbordgroep Veluwse gemeenten en Veluwecommissie is gevoerd verwijs ik u naar de ter kennisneming toegevoegde bijlagen VC 59.7 tk a t/m c. Veluwecommissie

3 Samenvatting: Veluwe 2010 werd breed gedragen door alle gebiedspartners en is in tien jaar uitgegroeid tot een volwaardig gebiedsprogramma. Gemeenten, gebiedspartners en de provincie hebben samen sinds 2000 veel projecten opgepakt. Vaak werd aanvullende financiering geregeld, zodat de uitvoering echt van de grond kwam. Maar het programma is niet af en er is veel animo om nu de samenwerking uit te bouwen naar Veluwe Dat moet een ambitieus en realistisch programma zijn, dat inspeelt op actuele opgaven en kansen, zowel wat betreft inhoud als wat betreft manier van (samen)werken en financieren. Natura 2000, nieuw kabinetsbeleid en het gebrek aan overheidsmiddelen door de economische crisis dwingen tot scherpe keuzen en tot heroverweging van niet goed lopende projecten. Het Rijk laat de functie van gebiedregisseur over aan de provincies. Wij zijn wat dat betreft hoopvol gestemd over het nieuwe coalitieakkoord van Gelderland. De provincie stuurt aan op samenwerking met maatschappelijke organisaties en gebiedscommissies en wij willen graag met de provincie op zoek naar een samenwerkingsvorm die slagvaardig is en de energie van de samenleving op de Veluwe benut. De Veluwe is een herkenbare geografische eenheid en van grote betekenis door alle natuur en landschap. Landschap en natuur zijn ook van belang voor het vestigingsklimaat in de regio als geheel en in de steden en gemeenten er omheen. Het bestaande motto van ecologie & economie komt beter tot zijn recht als de vitaliteit van de economie op de Veluwe zelf ook voldoende aandacht krijgt. De landbouw, de recreatiesector en het lokale bedrijfsleven zijn belangrijke inkomstenbronnen en er is veel innovatief vermogen nodig om een goede balans te behouden tussen bedrijvigheid en de kwaliteiten van landschap en natuur. Duidelijker scope, meer focus. Dat is het motto waarmee de gebiedspartners samen met de provincie het uitvoeringsprogramma voor de Veluwe tot 2020 willen uitwerken. Wij stellen daarbij vier thema s centraal: genieten, ondernemen, zoneren en verbinden. Met deze thema s willen wij de kernkwaliteiten van de Veluwe tezamen met de recreatie en het woonklimaat optimaal ontwikkelen (genieten), het ondernemen op de Veluwe bevorderen en ondernemers uitnodigen samen met terreinbeheerders te investeren in het gebied (ondernemen), met gebiedsontwikkeling op maat inspelen op de grote verscheidenheid in natuur en landschap, structuurversterking van de landbouw bevorderen en duidelijk maken waar ruimte is voor wonen, werken en recreëren (zoneren) en tot slot de Veluwe duurzaam bereikbaar maken voor mens en dier, flora en fauna, opdat het leeft in de hoofden en de harten van bewoners en bezoekers (verbinden). De Veluwse gemeenten en alle in de Veluwecommissie betrokken partijen bieden aan om dit in samenwerking met de provincie uit te werken in concrete voorstellen voor de inzet van middelen. Wij willen zo de omslag maken van een subsidiegestuurde aanpak naar een aanpak waarin ook een beroep wordt gedaan op het investerend vermogen van partijen op de Veluwe zelf. Dat werkt alleen op basis van een gezamenlijke ambitie en een selectief programma waarvoor elke partij verantwoordelijkheid neemt, er op aanspreekbaar is, er zelf ook mede de vruchten van plukt en dus meebeslist. Van meepraten naar meedoen! b1 Koersnotitie voor de Gelderse uitvoeringsagenda (VC 59.4b1) Het nieuwe college van GS kiest voor een scherp afgebakend takenpakket. Daarmee zal de provincie zijn meerwaarde voor de ontwikkeling van de Gelderse samenleving aantonen, stelt het college. Veluwecommissie

4 GS verwacht daarbij van de maatschappelijke partners dat zij niet alleen meepraten over de oplossing van problemen maar dat zij ook bereid zijn zelf de schouders eronder te zetten. Het college stelt voor om in deze bestuursperiode een nieuwe, strakke lijn uit te zetten. GS heeft 30 keuzes genoteerd in een 'koersdocument', de opmaat voor de uitvoeringsagenda voor deze collegeperiode. GS heeft haar voorgenomen keuzes op maandag 23 mei voorgelegd aan Provinciale Staten. Op 1 juni is dat gevolgd door een bijeenkomst in Ede met tal van partijen in de Gelderse samenleving. Daarna worden de keuzes uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor de huidige regeerperiode. In de vergadering wordt teruggemeld uit de bijeenkomst van 1 juni Niet alleen praten, maar ook doen Een nieuwe bestuursstijl noemt het college de belangrijkste keuze: Wij willen oplossingsgericht gaan samenwerken met partijen, maar dan wel als zij ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dat wil zeggen: niet alleen door meepraten willen meebepalen, maar ook meedoen en meebetalen. (Keuze 1). GS willen alleen zaken doen met partijen die verantwoordelijkheid willen nemen en zelf willen investeren. Vandaar ook dat GS de overleg- en adviesstructuur met alle gebiedscommissies willen afbouwen (Keuze 22). Op welke wijze dat gaat gebeuren en hoe de partners betrokken gaan worden is onderwerp van overleg. Vier grootste uitdagingen De koers voor de komende jaren die GS wil bespreken, bouwt verder op de lijn die is uitgezet in het coalitieakkoord dat op 8 april werd gepresenteerd. De vier belangrijkste uitdagingen voor Gelderland die daarin werden genoemd zijn: De economische aanpak, De kracht van steden, Vitaal platteland, Agenda bereikbare regio. Het koersdocument bevat verder een aantal keuzes over onderwerpen als ruimtelijke ordening, de ecologische hoofdstructuur, het waterbeleid, de jeudgzorg, milieu, klimaat en energie. b2 Uitvoeringsagenda 2011 ev. (VC 59.4b2) (Voor de volledigheid is het hele document bestaande uit 63 bladzijden meegestuurd) In het bijgevoegde document zijn het Coalitieakkoord en de keuzes uit de Koersnotitie (zie VC 59.4b1) verder uitgewerkt. Het document is niet af en zal in de komende bestuursperiode samen met de partners worden ingevuld met concrete projecten. In de Uitvoeringsagenda worden voor de zeven pijlers van het coalitieakkoord nadere (beleids)- accenten beschreven en worden de uitvoeringsvoornemens gepresenteerd, en wel voor: * Economie, werk en innovatie * Dynamische steden en vitale regio s * Zorg en Welzijn * Mobiliteit * Ruimtelijke ordening * Natuur en landschap * Bestuur en financiën Om direct te kunnen starten wordt voorgesteld om 20 miljoen uit de MIG beschikbaar te stellen voor Vliegende start-projecten. In de uitvoeringsagenda komen diverse resultaten van de bijeenkomst in Cinemec terug in aparte kadertjes. In een bijlage is een bloemlezing opgenomen van projectideeën, die wij van onze partners Veluwecommissie

5 op de Cinemec-bijeenkomst mochten ontvangen. In het kader van de rollende uitvoeringsagenda zal op deze voorstellen en ideeën door de provincie worden teruggekomen. Voorstel: Bespreken en vervolgafspraken maken. c. Stand van zaken PMJP : mondeling ter vergadering. 1. Stand van zaken provinciale besluitvorming (mondeling ter vergadering) 2. Stand van zaken Herijking EHS en herprogrammering (mondeling ter vergadering) 3. Stand van zaken uitvoering PMJP (VC 59.4c3) Subsidies in de periode januari t/m juni 2011 (zie ook bijgevoegde A3 overzichtstabel) In de periode januari t/m juni 2011 is in het gebied van de Veluwecommissie voor 26 projecten subsidie aangevraagd volgens het subsidiekader van het provinciaal meerjarenprogramma (PMJP). In onderstaand schema is de verdeling over de verschillende thema s van het PMJP weergegeven. Tabel: overzicht projecten naar thema Thema aantal projecten Natuur 4 Landbouw (kavelruil) 11 Recreatie 6 Landschap 5 Totalen 26 Natuur: hier gaat het om één project voor grondverwerving Veluwerandmeerkust van Natuurmonumenten; één project voor het opstellen van een faunabeheerplan door de faunabeheereenheid Veluwe; één project wandelvoorziening langs ecoduct over de A50; één project ter bescherming van overstekende amfibieën, Ecopassage Heetweg te Kootwijk Landbouw: hier gaat het om 10 vrijwillige kavelruilen en één project voor het opstellen masterplan glastuinbouw Voorst. Recreatie: hier betreft het 5 projecten voor het Fietstotaalplan die reeds zijn ingediend; één project Festival te Apeldoorn in het kader van Herkenbare Veluwse Kernen. Verder zijn er in het kader van Cultuurhistorie Veluws Verleden en vanuit het Veluws Bureau voor Toerisme in het kader van Imagoversterking een aantal aanvragen in voorbereiding. Landschap: hier zijn 5 subsidieaanvragen ingediend voor landschapsherstel binnen een aantal Veluwse gemeenten. Subsidieplafonds: In verband met uitputting van de subsidiegelden. Kunnen er nog maar weinig aanvragen ingediend worden voor wat betreft het PMJP. Voorstel: Informeren commissie. Veluwecommissie

6 5. Werkbezoek Veluwecommissie uur Woordvoerder: Secretaris Op 10 juni 2011 is een verstuurd aan Veluwecommissie, Klankbordgroep Veluwse Gemeenten en Taskforce Natura 2000 Veluwe met de vraag naar aanmeldingen. Het doel van ons bezoek is NW Overijssel omdat veel van dezelfde problemen als op de Veluwe daar ook spelen. Het betreffende gebied is Nationaal Landschap en Natura 2000 gebied en heeft ondanks een geheel andere schaal toch veel overeenkomsten met de Veluwe. Genoemd kunnen worden landschap, landbouw-natuur-recreatie-wonen en werken. Als klap op de vuurpijl is Marja van der Tas burgemeester van de grootste gemeente daar: Steenwijkerland en zij zal de Veluwecommissie met veel enthousiasme gaan ontvangen. Alle ingredienten zijn aanwezig om een heel goed dagprogramma te maken zowel inhoudelijk als sociaal. Ter vergadering zullen de aanmeldingen worden genoemd en vervolgafspraken worden gemaakt. Datum gezamenlijk Werkbezoek: Woensdag 14 september 2011 (van 8.00 uur tot uur). Voorstel: Bij voldoende aanmeldingen wordt het werkbezoek definitief vastgelegd op genoemde datum en worden de voorbereidingen voor het dagprogramma gestart. Voorstel: vaststellen 6. Rondvraag en sluiting Einde vergadering omstreeks uur waarna de Taskforce Natura 2000 Veluwe verder vergadert tot circa uur. Vanaf 28 juni 2011 zijn de stukken te raadplegen op de provinciale website Ter kennisgeving bijgevoegd: a. Brief van voorzitter Veluwecommissie aan Gedeputeerde JJ. van Dijk d.d. 14 april 2011 b. Gespreksnotitie voor bestuurlijk overleg van 18 mei 2011 c. Verslag bestuurlijk overleg d.d. 18 mei d. Schaalgrootte in de veehouderij e. Persbericht en uittreksel bestuursakkoord f. Nationaal Landschap op de schop (bericht uit Nieuwe Oogst ) g. Jaarverslag Vereniging Widbeheer Veluwe Veluwecommissie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018 Samen meer voor de Waddenzee December 2013 Colofon Dit actieplan is een gezamenlijk plan van de betrokken overheden, natuurorganisaties (vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2011 a

Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 a Voorjaarsnota 2011 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe MO11062202 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 5 Financieel vertrekpunt

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel

AGENDAPUNT 6 A/B. Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 A/B Onderwerp: Deelname gebiedscoöperatie O-gen Nummer: 802395 In D&H: 18-03-2014 Steller: J. van der Ree Doolaard In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie