HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen"

Transcriptie

1 HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015

2 Colofon Contact: Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning Koningin Elisabethlei Antwerpen Tel.: Fax: Foto voorpagina Provincie Antwerpen Pretty Pictures

3 Inhoud Voorwoord en leeswijzer Vooroverleg Plan-MER en screening Plenaire vergadering Voorlopige vaststelling Openbaar onderzoek Definitieve vaststelling Beslissing door de deputatie (uitnodiging plenaire vergadering vóór 25 april 2014) Schorsingsprocedure (uitnodiging plenaire vergadering ná 25 april 2014) Richtlijn voor de uitwisseling van GIS-bestanden Onteigeningsplannen Nuttige adressen... 20

4 Voorwoord en leeswijzer Deze handleiding regelt de praktische afspraken met betrekking tot de procedure voor de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s). We trachten de decretaal vastgelegde procedure te verduidelijken en een aantal praktische afspraken mee te geven. Dit om mogelijke problemen bij de opmaak van gemeentelijke RUP s te voorkomen. Deze handleiding is een leidraad en beoogt geen volledig overzicht te geven van alle decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven. De aandachtspunten worden aangeduid met (!). Op 25 april 2014 trad een wijziging van de VCRO in werking waarbij de procedure voor de goedkeuring van RUP s ingrijpend werd gewijzigd, waaronder de vervanging van de goedkeuringsdoor een schorsingsbevoegdheid. De VCRO voorziet een overgangsmaatregel voor lopende dossiers die onder de goedkeuringsprocedure i.p.v. de schorsingsprocedure vallen. RUP s waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering verstuurd is vóór 25 april 2014 vallen onder de goedkeuringsprocedure. RUP s waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering verstuurd is ná 25 april 2014 vallen onder de schorsingsprocedure. Zolang de 2 procedures parallel blijven bestaan worden beide beschreven in deze handleiding. Het is tenslotte ook een document dat op geregelde tijdstippen zal worden aangepast op basis van de vele praktische problemen en/of vragen die in de praktijk nog aan het licht zullen komen. Hiervoor rekenen wij uiteraard op de verdere goede samenwerking met de verschillende gemeentebesturen. Voor concrete vragen kan u ook steeds terecht bij de dossierbehandelaar voor uw gemeente. De lijst van dossierbehandelaars bij de provinciale dienst Ruimtelijke Planning kan u raadplegen op Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 3

5 1. Vooroverleg Doelstelling Alvorens te beslissen over het al dan niet opstellen van een RUP, kan de gemeente een informeel vooroverleg aanvragen met de dienst Ruimtelijke Planning. De vergadering heeft een strikt informeel karakter. Het doel van het overleg is niet om te komen tot een formeel standpunt van de provincie, maar wel om een aantal aandachtspunten mee te geven bij de uitwerking van het RUP. Het is de deputatie die een formeel standpunt inneemt in het kader van de plenaire vergadering. Praktisch De gemeente organiseert dit vooroverleg en de provincie stelt een zaal in het provinciehuis ter beschikking. Bij het vooroverleg worden minimaal de provincie en Ruimte Vlaanderen Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal uitgenodigd. In functie van de inhoud van het RUP kan het nuttig zijn nog andere adviesverlenende instanties uit te nodigen. De datum van het overleg wordt vastgelegd in overleg met de provinciale dienst Ruimtelijke Planning en Ruimte Vlaanderen Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal.! Als er gebruik wordt gemaakt van de delegatie- en/of afwijkingsregeling zoals voorzien in art resp van de VCRO, wordt de instemming daartoe uiterlijk op de plenaire vergadering gegeven. Het is echter aangewezen om op voorhand reeds duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden tot delegatie en/of afwijking. De werkwijze hiervoor en/of de inhoudelijke aspecten hiervan kunnen besproken worden tijdens het vooroverleg. Een formeel standpunt van deputatie resp. provincieraad kan echter pas worden ingenomen i.k.v. de plenaire vergadering zelf. Minimaal 2 weken voorafgaand aan het overleg wordt er door de gemeente een visienota of voorontwerp-rup bezorgd aan alle genodigden. De documenten kunnen digitaal en/of analoog ter beschikking gesteld worden, af te spreken met de dossierbehandelaar. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 4

6 2. Plan-MER en screening Doelstelling Voor elk RUP dient een milieu-afweging te gebeuren door middel van een screening en/of plan-mer. In de meeste gevallen wordt er eerst een screening gedaan waarbij wordt onderzocht of voor het RUP een plan-mer moet worden opgemaakt. In sommige gevallen is het aangewezen om onmiddellijk de procedure tot opmaak van een plan-mer te starten. De gevallen waarin er een plicht is tot opmaak van een plan-mer staan beschreven in artikel t.e.m. artikel van het DABM 1. De raadpleging van adviserende instanties in het kader van een screening is voorzien om deze instanties toe te laten de gegevens met betrekking tot het studiegebied waarover zij beschikken, die eventueel nog niet bekend zouden zijn bij de initiatiefnemer of de dienst Mer, aan de initiatiefnemer over te maken. De dienst Mer kan zo een gefundeerde beslissing nemen over de plan-mer-plicht van het voorgenomen plan (zie omzendbrief LNE/2007 Milieueffectbeoordeling van plannen en programma s van 1 december 2007). Praktisch De gemeente maakt een screeningsnota (onderzoek tot milieueffectrapportage) op. Deze nota wordt verstuurd naar de adviesverlenende instanties voor dat RUP. Het is mogelijk bij de dienst Mer een lijst op te vragen van de aan te schrijven instanties. Op basis van de adviezen wordt de screeningsnota verder afgewerkt en verstuurd naar de dienst Mer, waarna deze een beslissing neemt over de noodzaak tot opmaak van een plan-mer. We vragen om ook een digitale versie (pdf) van de screeningsnota aan het provinciebestuur over te maken. Deze versie kan ofwel op cd-rom worden opgestuurd, ofwel, in afspraak met de dossierbehandelaar van de dienst Ruimtelijke Planning, via mail. De uitspraak van de dienst Mer m.b.t. plan-mer-plicht van het plan dient gekend te zijn vóór de voorlopige vaststelling van het ontwerp-rup. Indien er een plan-mer dient opgemaakt te worden, dient ook dit goedgekeurd te zijn vóór de voorlopige vaststelling. Het kan evenwel nuttig zijn de beslissing van de dienst Mer zowel inzake de screeningsnota als de plan-mer reeds te kennen op de plenaire vergadering. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website of kan u contact opnemen met de dienst Mer. Zie ook de handleiding op Aandachtspunten! De conclusies van de plan-mer-screening of, indien van toepassing, de plan-mer dienen vermeld te worden in de toelichtingsnota samen met de beslissing van de dienst Mer. Dit ten laatste op het moment van de voorlopige vaststelling van het ontwerp-rup. 1 Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 5

7 3. Plenaire vergadering Doelstelling De plenaire vergadering is een overleg tussen besturen en adviesinstanties. Het is de eerste stap in de decretaal vastgelegde procedure om te komen tot een definitief vastgesteld RUP. Praktisch De gemeente neemt het initiatief om de vergadering te organiseren. De gemeente verwittigt op voorhand zowel Ruimte Vlaanderen Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal als de provincie van de geplande vergadering zodat een gezamenlijke datum kan afgesproken worden. Het provinciebestuur stelt een zaal in het provinciehuis ter beschikking voor de plenaire vergadering. Het college van burgemeester en schepenen stuurt het voorontwerp (toelichtingsnota, voorschriften en plannen): in 1 analoog exemplaar + digitale versie (pdf) + bestanden voor de digitale uitwisseling naar de deputatie, dienst Ruimtelijke Planning. De digitale bestanden kunnen ofwel op cd-rom worden meegestuurd, ofwel, in afspraak met de dossierbehandelaar van de dienst Ruimtelijke Planning, via mail; in 1 analoog exemplaar + digitale versie (pdf) + bestanden voor de digitale uitwisseling naar Ruimte Vlaanderen Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal; in 1 analoog exemplaar naar elk van de bij de plenaire vergadering te betrekken instellingen en administraties die opgenomen zijn in het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van RUP 2 ; in 1 analoog exemplaar + digitale versie (pdf) naar het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (in het kader van de plan-mer en het ruimtelijk veiligheidsrapport). De plenaire vergadering kan volgens de VCRO ten vroegste plaatsvinden 21 dagen na het versturen van het voorontwerp. Omwille van deze zeer krappe termijn verzoekt het provinciebestuur de gemeente echter om de documenten ten minste 35 dagen voor de plenaire vergadering te bezorgen 3. Art van de VCRO voorziet, voor dossiers waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering wordt verstuurd ná 25 april 2014, de mogelijkheid om in een gemeentelijk RUP af te wijken van de voorschriften van een provinciaal of een gewestelijk RUP. Om af te wijken van een provinciaal RUP is instemming nodig van de provincieraad. Omdat er slechts maandelijks en buiten de zomervakantie provincieraad wordt gehouden, moet de timing van het afwijkende gemeentelijk RUP hierop worden afgestemd. In dit geval neemt de gemeente vóór de organisatie van de plenaire vergadering contact op met de dossierbehandelaar van de provinciale dienst Ruimtelijke Planning (resp. Ruimte Vlaanderen afdeling Adviseren en Participeren Lokaal) om een concrete datum af te spreken. Uiterlijk op de plenaire vergadering kunnen de adviesverlenende instanties hun advies uitbrengen. De gemeente verzorgt de verslaggeving van de plenaire vergadering en bezorgt uiterlijk 14 dagen na de vergadering het verslag, samen met een kopie van de uitgebrachte adviezen, aan alle aangeschreven adviesverlenende instanties. Deze bezorgen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het verslag hun eventuele opmerkingen. Ze kunnen dit enkel doen indien ze aanwezig waren op het plenair overleg. 2 Te raadplegen op 3 Deze termijn is noodzakelijk om een interne adviesvraag te organiseren binnen de provinciale diensten en om de deputatie voldoende tijd te geven om over het door de administratie voorbereide advies te beslissen. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 6

8 Aandachtspunten voor het (voorontwerp van) RUP! Het RUP dient steeds ondertekend te worden door een ruimtelijk planner die is opgenomen op de lijst van de Vlaamse Regering vastgesteld op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000.! Als er gebruik wordt gemaakt van de delegatie- en/of afwijkingsregeling zoals voorzien in art resp van de VCRO, wordt de instemming daartoe uiterlijk op de plenaire vergadering gegeven. Het is belangrijk dat dit wordt vermeld in de uitnodiging aan de deputatie voor de plenaire vergadering. Het is evenwel aangewezen om op voorhand reeds duidelijkheid te hebben over de mogelijkheden tot delegatie en/of afwijking. De werkwijze hiervoor en/of de inhoudelijke aspecten hiervan kunnen besproken worden tijdens het vooroverleg of in overleg met de dossierbehandelaar van de dienst Ruimtelijke Planning.! In uitvoering van artikel van de VCRO dienen de voorschriften steeds te sorteren onder een categorie of subcategorie van gebiedsaanduiding (wonen, bedrijvigheid, bos, ).! Uiterlijk op de plenaire vergadering deelt de dienst Veiligheidsrapportering van LNE mee of er al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) moet worden opgemaakt. In voorkomend geval moet dit rapport worden goedgekeurd vóór de voorlopige vaststelling.! Verkavelingen die worden opgeheven of herzien, moeten conform art van de VCRO ten minste op het grafisch plan worden aangeduid.! De VCRO voorziet dat elk RUP een overzicht dient te bevatten van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot planschade, planbaten of een bestemmingswijzigingscompensatie.! Overeenkomstig art e lid moet een RUP een overzicht bevatten van de voorschriften die opgeheven worden. Dit betekent dat de voorschriften van de op te heffen gewestplanbestemmingen, integraal opgenomen moeten worden. Ook de voorschriften van de op te heffen verkavelingen worden best toegevoegd aan de toelichtingsnota.! Indien er een onteigeningsplan aan het RUP is gekoppeld, dient dit onteigeningsplan de decretaal voorziene procedure mee te doorlopen vanaf de plenaire vergadering tot en met de definitieve vaststelling. Als er tot de opmaak van een onteigeningsplan wordt beslist naar aanleiding van de plenaire vergadering, dan hoeft er geen nieuwe plenaire vergadering te worden georganiseerd. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 7

9 4. Voorlopige vaststelling Doelstelling Na de verwerking van de adviezen, gegeven tijdens de plenaire vergadering, kan het RUP voorlopig vastgesteld worden door de gemeenteraad. Praktisch Na de voorlopige vaststelling van het RUP door de gemeenteraad, stuurt de gemeente het ondertekende exemplaar van ontwerp van RUP onmiddellijk op: in 1 analoog exemplaar + digitale versie (pdf) + bestanden voor de digitale uitwisseling naar de deputatie, dienst Ruimtelijke Planning. De digitale bestanden kunnen ofwel op cd-rom worden meegestuurd, ofwel, in afspraak met de dossierbehandelaar van de dienst Ruimtelijke Planning, via mail; in 1 analoog exemplaar + digitale versie (pdf) + bestanden voor de digitale uitwisseling naar Ruimte Vlaanderen Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal; in 1 analoog exemplaar naar de Vlaamse Regering. In de begeleidende brief wordt best de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek vermeld.! De originele documenten van het RUP en het gemeenteraadsbesluit dienen steeds afgestempeld en ondertekend te worden door de voorzitter van de gemeenteraad, de gemeentesecretaris en de erkend ruimtelijk planner die het RUP heeft opgesteld. Alle onderdelen van het RUP 4 (grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, memorie van toelichting en plan bestaande toestand) worden apart afgestempeld en ondertekend. De kopieën die verstuurd worden, hebben ofwel dezelfde handtekeningen, ofwel een door een bevoegd persoon getekend voor eensluidend verklaard afschrift. Aandachtspunten voor de besluitvorming! Als er door het RUP verkavelingen geheel of gedeeltelijk worden opgeheven, dan moet dit worden vermeld in het besluit van de gemeenteraad voor de voorlopige vaststelling (met vermelding van nummer en datum).! Tevens moet het besluit een weergave bevatten van de verschillende procedurestappen die doorlopen werden, alsook van de verschillende wettelijk verplichte stappen die moeten nageleefd worden in het kader van de plan-mer. Het gaat om de volgende gegevens: datum van het aanschrijven van de dienst Mer; datum van het aanschrijven van de adviesinstanties + vermelden van de termijn van de terinzagelegging (= 30 dagen); datum van het opsturen van het dossier naar de dienst Mer; datum + (samenvattende) weergaven van de beslissing van de dienst Mer.! Als het RUP bestaat uit verschillende deelplannen, wordt aangeraden om voor de deelplannen afzonderlijke besluiten op te maken. Zo wordt vermeden dat, bij aanvechting of schorsing van een deelplan, ook de andere deelplannen mee worden vernietigd of geschorst. 4 Indien een RUP bestaat uit meerdere deelplannen dienen ook de verschillende deelplannen apart afgestempeld en ondertekend te worden, tenzij de plannen gebundeld zijn. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 8

10 ! In toepassing van het decreet van 18 juli 2003, betreffende het integraal waterbeleid, moet in elk RUP een watertoets opgenomen worden. In het hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van de watertoets, staat in art. 4, 2 dat ook in de beslissing over dat plan een zogenaamde waterparagraaf moet opgenomen worden. Waaruit een waterparagraaf dient te bestaan, kan je lezen in het vermelde uitvoeringsbesluit of beknopt op Hieronder een voorbeeld: Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen), inzonderheid artikel 8, 1 en 2; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 2 en 4; Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen) in bijlage 1 opgenomen kaarten; Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan de watertoets; dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt voor de toepassing van de watertoets; dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid; dat er in het screeningsdossier een toetsing is gebeurd van het RUP X ten aanzien van het watersysteem; dat (motivering watertoets); dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan X verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op de waterhuishouding veroorzaakt;! Op 1 maart 2012 is het aangepaste/gewijzigde besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid in werking getreden. Dit besluit bevat een aantal wijzigingen met betrekking tot de formulering van de waterparagraaf.! Het advies van de waterbeheerder kan ondersteuning bieden voor het formuleren van de motivering van de watertoets.! Indien het plan schadelijke effecten veroorzaakt op het watersysteem dient in de motivering te worden aangegeven welke maatregelen worden genomen om de schadelijke effecten te voorkomen, beperken, herstellen of te compenseren. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 9

11 5. Openbaar onderzoek Doelstelling Het RUP wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen om iedereen toe te laten opmerkingen en/of bezwaren en/of adviezen mee te delen over het RUP. Praktisch! Na de voorlopige vaststelling onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het gemeentelijk RUP (samen met de plan-mer-screening en, indien van toepassing, het ruimtelijk veiligheidsrapport en het onteigeningsplan) gedurende een vaste termijn van 60 dagen aan een openbaar onderzoek. Om deze termijn te berekenen dient de eerste dag van het openbaar onderzoek (dag dat het dossier ter inzage ligt) meegeteld te worden in de termijn van 60 dagen, en moet het onderzoek eindigen exact op de 60 ste dag. Enkel indien deze laatste dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, mag het onderzoek lopen tot aan de eerstvolgende werkdag.! Binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling wordt het openbaar onderzoek minstens aangekondigd door: aanplakking in de gemeente; een bericht in het Belgisch Staatsblad; een bericht in ten minste 3 dagbladen die in de provincie verspreid worden; een bericht op de website van de gemeente. Deze regeling blijft van kracht tot zolang de Vlaamse Regering geen nieuwe regels heeft vastgesteld.! Ten laatste op de 30 ste dag na deze aankondiging in het Belgisch Staatsblad moet het openbaar onderzoek starten en moeten alle documenten ter inzage gelegd worden.! Alle bezwaren en adviezen moeten per beveiligde zending bezorgd worden aan de GECORO, uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek. Als de gemeente dit wenst kan er een proces-verbaal van opening en sluiting van het openbaar onderzoek worden opgemaakt. Laattijdige of verkeerd geadresseerde bezwaren zijn in principe onontvankelijk. De GECORO heeft evenwel de mogelijkheid zich de inhoud van zulke bezwaren eigen te maken in haar eigen advies, en deze zodoende eveneens te behandelen. De deputatie bezorgt aan de GECORO vóór het einde van het openbaar onderzoek een advies over de overeenstemming met het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA) en de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen en/of de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak. Ruimte Vlaanderen bezorgt de GECORO binnen dezelfde termijn haar advies over de overeenstemming met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.! De GECORO bezorgt haar gemotiveerd advies binnen 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek aan de gemeenteraad. Hiervoor hoeft geen aparte zitting van de gemeenteraad te worden gehouden. In dit advies van de GECORO moeten de ontvangen bezwaren en adviezen ofwel bevestigd worden met aanpassing van het RUP als gevolg, ofwel op gemotiveerde wijze weerlegd worden. In dit advies moeten de volledige adviezen (eventueel met verwijzing in bijlage) van de deputatie en Ruimte Vlaanderen opgenomen worden. Naast het behandelen van de bezwaren en adviezen, kan de GECORO ook een eigen advies uitbrengen. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de GECORO. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 10

12 Indien de GECORO geen advies heeft uitgebracht binnen de vermelde termijn mag aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden. In dat geval moet de gemeenteraad alle bezwaren en adviezen bespreken zoals hierboven vermeld.! Op grond van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000, betreffende de werking van de GECORO, dienen de vertegenwoordigers van de politieke fracties en eventuele externen de vergadering van de GECORO te verlaten wanneer de beraadslaging over het advies door de GECORO begint. Het is aangewezen dit moment op te nemen in het verslag van de vergadering. Ook wanneer een lid van de GECORO een persoonlijk belang heeft bij het RUP moet hij/zij de vergadering verlaten. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 11

13 6. Definitieve vaststelling Doelstelling Na de verwerking van de adviezen en bezwaren, uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek, kan het RUP definitief vastgesteld worden door de gemeenteraad. Praktisch! De gemeenteraad stelt binnen een termijn van 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het plan definitief vast. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met 60 dagen, op voorwaarde dat het schepencollege hiervoor een gemotiveerd verzoek richt aan de gemeenteraad en deze hiermee instemt via een uitdrukkelijk gemeenteraadsbesluit. Indien het ontwerp van RUP niet definitief wordt vastgesteld binnen deze termijn, vervalt het RUP.! Bij de definitieve vaststelling kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde RUP slechts wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op, of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen of adviezen, uitgebracht door de aangeduide overheden OF op basis van het advies van de GECORO. Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht die betrekking hebben op delen van het grondgebied die niet opgenomen zijn in het voorlopig vastgestelde plan of wanneer deze wijzigingen zodanig ingrijpend zijn dat er sprake is van een essentiële wijziging.! De originele documenten van het RUP en het gemeenteraadsbesluit dienen steeds afgestempeld en ondertekend te worden door de voorzitter van de gemeenteraad, de gemeentesecretaris en de erkend ruimtelijk planner die het RUP heeft opgesteld. Alle onderdelen van het RUP 5 (grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, memorie van toelichting en plan bestaande toestand) worden apart afgestempeld en ondertekend. De kopieën die verstuurd worden, hebben ofwel dezelfde handtekeningen, ofwel een door een bevoegd persoon getekend voor eensluidend verklaard afschrift. De documenten van het RUP bevatten uitdrukkelijk de vermelding/titel definitieve vaststelling en niet voorlopige vaststelling of openbaar onderzoek, omdat dat andere plannen zijn. Aandachtspunten voor de besluitvorming! De gemeenteraad moet duidelijk in het besluit vermelden of ze al dan niet het advies van de GECORO volgt. Indien niet, of slechts voor een deel, moet dit duidelijk weergegeven worden en gemotiveerd worden in het besluit.! Het originele gemeenteraadsbesluit dient steeds ondertekend te worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. De kopieën die verstuurd worden, hebben ofwel dezelfde handtekeningen, ofwel een door een bevoegd persoon getekend voor eensluidend verklaard afschrift.! Als er door het RUP verkavelingen geheel of gedeeltelijk worden opgeheven, dan moet dit worden vermeld in het besluit van de gemeenteraad voor de definitieve vaststelling (met vermelding van nummer en datum). 5 Indien een RUP bestaat uit meerdere deelplannen dienen ook de verschillende deelplannen apart afgestempeld en ondertekend te worden, tenzij de plannen gebundeld zijn. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 12

14 ! Tevens moet het besluit een weergave bevatten van de verschillende procedurestappen die doorlopen werden, alsook van de verschillende wettelijk verplichte stappen die moeten nageleefd worden in het kader van de plan-mer. Het gaat om de volgende gegevens: datum van het aanschrijven van de dienst Mer; datum van het aanschrijven van de adviesinstanties + vermelden van de termijn van de terinzagelegging (= 30 dagen); datum van het opsturen van het dossier naar de dienst Mer; datum + (samenvattende) weergaven van de beslissing van de dienst Mer.! Als het RUP bestaat uit verschillende deelplannen, wordt aangeraden om voor de deelplannen afzonderlijke besluiten op te maken. Zo wordt vermeden dat, bij aanvechting of schorsing van een deelplan, ook de andere deelplannen mee worden vernietigd of geschorst.! In toepassing van het decreet van 18 juli 2003, betreffende het integraal waterbeleid, moet in elk RUP een watertoets opgenomen worden. In het hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van de watertoets, staat in art. 4, 2 dat ook in de beslissing over dat plan een zogenaamde waterparagraaf moet opgenomen worden. Waaruit een waterparagraaf dient te bestaan, kan je lezen in het vermelde uitvoeringsbesluit of beknopt op Voor een voorbeeld hiervan, zie: 4. Voorlopige vaststelling.! Op 1 maart 2012 is het aangepaste/gewijzigde besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid in werking getreden. Dit besluit bevat een aantal wijzigingen met betrekking tot de formulering van de waterparagraaf. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 13

15 7. Beslissing door de deputatie (uitnodiging plenaire vergadering vóór 25 april 2014) Gemeentelijke RUP s waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering werd verstuurd vóór 25 april 2014 vallen onder de oorspronkelijke goedkeuringsprocedure, zoals in dit hoofdstuk besproken. Gemeentelijke RUP s waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering werd verstuurd ná 25 april 2014 vallen onder de schorsingsprocedure. Deze wordt besproken in het volgende hoofdstuk. Na de definitieve vaststelling van het RUP door de gemeenteraad, stuurt de gemeente onmiddellijk het definitief vastgestelde gemeentelijk RUP ter goedkeuring naar de deputatie. Gelijktijdig bezorgt ze het RUP, het gemeenteraadsbesluit en het advies van de GECORO aan Ruimte Vlaanderen Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal. Het dossier voor de deputatie bevat: 4 analoge exemplaren van het definitief vastgestelde RUP 6 (deze 4 exemplaren dienen voor elk van hun onderdelen - grafisch plan, plan bestaande toestand, stedenbouwkundige voorschriften, memorie van toelichting enkel voor definitieve vaststelling ondertekend te zijn door de ruimtelijk planner die het heeft opgesteld en door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris, dan wel door de bevoegde personen indien voor eensluidend verklaarde afschriften worden opgestuurd) + 1 digitale versie (pdf) + bestanden voor de digitale uitwisseling. De digitale bestanden kunnen ofwel op cd-rom worden meegestuurd, ofwel, in afspraak met de dossierbehandelaar van de dienst Ruimtelijke Planning, via mail; het besluit van het college van burgemeester en schepenen houdende de organisatie van het openbaar onderzoek; kopie van de aankondiging van het openbaar onderzoek door aanplakking in de gemeente; kopie van de aankondiging van het openbaar onderzoek door publicatie in het Belgisch Staatsblad; kopie van de aankondiging van het openbaar onderzoek door publicatie in drie dagbladen die in de provincie verspreid worden; printscreen van de aankondiging van het openbaar onderzoek op de website van de gemeente; een kopie van de ingediende bezwaren en adviezen; het advies van de GECORO over het ontwerp van gemeentelijk RUP en de ingediende bezwaren en adviezen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de GECORO; het besluit van de gemeenteraad houdende de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk RUP; het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP; desgevallend het verzoek van het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad houdende de verlenging van de termijn en het besluit van de gemeenteraad hieromtrent. De termijn voor goedkeuring begint slechts te lopen wanneer de provincie in het bezit is gesteld van een volledig dossier. 6 Deze 4 exemplaren omvatten één werkexemplaar en 3 exemplaren die na goedkeuring door de provincie verspreid worden, m.n. een exemplaar voor het provinciale dossier, een exemplaar voor Ruimte Vlaanderen Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal en een exemplaar dat wordt teruggestuurd naar de gemeente. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 14

16 De deputatie beslist binnen 60 dagen na ontvangst van het volledige dossier. De beslissing wordt door de provincie onmiddellijk gemeld aan het gemeentebestuur en aan Ruimte Vlaanderen Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal. Deze laatste kan tegen de beslissing in beroep gaan. Na het verstrijken van de beroepstermijn zal de provincie het initiatief nemen tot publicatie van het goedkeuringsbesluit in het Belgisch Staatsblad. De provincie zal de betrokken gemeente informeren over de publicatie. Het gemeentelijk RUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Als de deputatie nalaat binnen de termijn van 60 dagen een beslissing te nemen, kan de gemeente bij aangetekend schrijven de deputatie rappelleren binnen de 30 dagen na het verstrijken van de termijn. Indien de gemeente dit nalaat, vervalt het ontwerp van RUP. Als de deputatie geen beslissing neemt binnen 35 dagen met ingang van de dag waarop de rappelbrief ter post is afgegeven, wordt het gemeentelijk RUP geacht goedgekeurd te zijn, behalve wat het onteigeningsplan betreft. In dit laatste geval brengt de gemeente onmiddellijk Ruimte Vlaanderen Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal op de hoogte van het verstrijken van de termijnen. De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar kan tegen deze stilzwijgende beslissing in beroep gaan. Indien er geen beroep werd ingesteld binnen een termijn van 30 dagen, dient de gemeente in te staan voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het gemeentelijk RUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.! Indien er aan het RUP een onteigeningsplan gekoppeld is, dan wordt dit na de goedkeuring van het RUP voor goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering (Agentschap voor Binnenlands Bestuur). Beroep door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar Tegen de beslissing van de deputatie, ook tegen een stilzwijgende beslissing, kan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar binnen een termijn van 30 dagen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering. Dit kan echter slechts op basis van tegenstrijdigheden met het (ontwerp van) RSV of een (ontwerp van) gewestelijk RUP. De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar stuurt een afschrift van het beroepsschrift onmiddellijk naar het college van burgemeester en schepenen en de deputatie. De gemeente kan binnen de 30 dagen na het instellen van het beroep elementen tot weerlegging van het beroepsschrift sturen naar de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering beslist binnen een termijn van 60 dagen over het beroep van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. De Vlaamse Regering brengt onmiddellijk het college van burgemeester en schepenen en de deputatie op de hoogte. Indien er geen beslissing binnen deze termijn wordt genomen, wordt het beroep geacht te zijn verworpen. Ter inzagelegging Het gemeentelijk RUP, het advies van de GECORO, het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en het goedkeuringsbesluit van de deputatie moeten kunnen worden ingezien in de gemeente. Het RUP dient ook te worden opgenomen in het plannenregister van de gemeente. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 15

17 8. Schorsingsprocedure (uitnodiging plenaire vergadering ná 25 april 2014) Gemeentelijke RUP s waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering werd verstuurd ná 25 april 2014 vallen onder de schorsingsprocedure, zoals in dit hoofdstuk besproken. Na de definitieve vaststelling van het RUP door de gemeenteraad, stuurt de gemeente het definitief vastgestelde gemeentelijk RUP per beveiligde zending naar de deputatie en Ruimte Vlaanderen Afdeling en Participeren Lokaal. Het dossier voor de deputatie bevat: 1 analoog exemplaar van het definitief vastgestelde RUP (voor elk onderdeel - grafisch plan, plan bestaande toestand, stedenbouwkundige voorschriften, memorie van toelichting enkel voor definitieve vaststelling ondertekend door de ruimtelijk planner die het heeft opgesteld en door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris, of door de bevoegde personen indien voor eensluidend verklaarde afschriften worden opgestuurd) + 1 digitale versie (pdf) + bestanden voor de digitale uitwisseling. De digitale bestanden kunnen ofwel op cd-rom worden meegestuurd, ofwel, in afspraak met de dossierbehandelaar van de dienst Ruimtelijke Planning, via mail; het advies van de GECORO over het ontwerp van gemeentelijk RUP en de ingediende bezwaren en adviezen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de GECORO; het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP. De termijn voor eventuele schorsing begint slechts te lopen wanneer de provincie in het bezit is gesteld van een volledig dossier. De deputatie stelt de gemeente binnen 30 dagen na ontvangst van het volledige dossier in kennis van haar beslissing om de uitvoering van het besluit tot definitieve vaststelling al dan niet te schorsen. Ook in het geval van niet-schorsing zal de provincie dit melden aan het gemeentebestuur. De Vlaamse Regering beschikt over dezelfde mogelijkheden en termijnen om een beslissing te nemen over een eventuele schorsing. In geval van schorsing beschikt de gemeenteraad over een nieuwe termijn van 60 dagen die ingaat de dag na de verzending van het schorsingsbesluit om het RUP opnieuw definitief vast te stellen. Er kunnen bij deze nieuwe definitieve vaststelling slechts wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit het schorsingsbesluit. Als de termijn wordt overschreden vervallen het geschorste gemeenteraadsbesluit en het ontwerp-rup. Na een eventuele nieuwe definitieve vaststelling wordt de procedure vanaf dit punt hernomen. Als het plan niet (tijdig) wordt geschorst, staat de gemeente zelf in voor publicatie van het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad. Dit kan per mail worden geregeld. In geval van schorsing is er geen publicatie voorzien.! Indien er aan het RUP een onteigeningsplan gekoppeld is, dan wordt dit na het verstrijken van de schorsingstermijn voor goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering (Agentschap voor Binnenlands Bestuur). Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 16

18 Ter inzagelegging Het gemeentelijk RUP, het advies van de GECORO en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad moeten kunnen worden ingezien in de gemeente. Het RUP dient ook te worden opgenomen in het plannenregister van de gemeente. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 17

19 9. Richtlijn voor de uitwisseling van GIS-bestanden Alle plannen worden opgemaakt met het meest recente Grootschalig Referentiebestand (GRB) als onderlegger. Op 1 september 2010 werd een richtlijn over digitale uitwisseling van RUP s van toepassing. Deze richtlijn kan u raadplegen op de webstek Als er door het RUP een voorkooprecht wordt gevestigd, dan moeten de zones met voorkooprecht digitaal worden overgemaakt aan AGIV. De gemeenten zijn momenteel niet decretaal verplicht het eigen RUP in digitale vorm op te maken, maar het wordt wel ten zeerste aangeraden om redenen van efficiëntie en uitwisselbaarheid. Indien de gemeente opteert om het RUP op te maken in digitaal vectorformaat met georeferentie is ze gehouden aan deze richtlijn om de gegevens uit te wisselen. Indien een gemeentelijk RUP niet digitaal wordt opgemaakt, dient toch maximaal rekening gehouden te worden met de logica en principes van deze richtlijn opdat een efficiënte digitalisering later mogelijk zou blijven.! Het is aangewezen deze richtlijn standaard mee op te nemen in een bestek voor een RUP. Hierbij kan men de volgende paragraaf in het bestek opnemen: De documenten en het kaartmateriaal worden digitaal geleverd en opgesteld conform de Richtlijn voor de digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De vorm waarin elk RUP digitaal wordt uitgewisseld is afhankelijk van het moment waarin de procedure zich bevindt. Omwille van de vele tussentijdse wijzigingen wordt het RUP enkel vanaf de laatste fase (besluit) in zijn volledig formaat uitgewisseld. In alle voorgaande fasen volstaat de contour en (eventueel) het rasterformaat. Op is beschreven hoe de gegevens moeten worden ingegeven in het register voor planschade, planbaten, kapitaalschade en gebruikersschade. Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 18

20 10. Onteigeningsplannen Parallel met de opmaak van een RUP, kan een onteigeningsplan worden opgemaakt. De opmaak van deze onteigeningsplannen is geregeld in art e.v. van de VCRO. In de praktijk komt de regeling er op neer dat het onteigeningsplan voor het grootste deel dezelfde procedure doorloopt als het RUP zelf.! Een eerste uitzondering bestaat eruit dat conform artikel van de VCRO de eigenaars van de gronden geheel of gedeeltelijk gelegen binnen de omtrek van het onteigeningsplan vóór de aanvang van het openbaar onderzoek bij aangetekende brief in hun woonplaats op de hoogte moeten gebracht worden van het ter inzage liggen van het ontwerp van onteigeningsplan.! Daarnaast wordt het onteigeningsplan ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Nadat de deputatie het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heeft goedgekeurd of de schorsingstermijn verstreken is, maakt de gemeente het onteigeningsplan over aan de Vlaamse Regering (Agentschap voor Binnenlands Bestuur). De Vlaamse Regering beslist over de goedkeuring van het onteigeningsplan en het verlenen van de onteigeningsmachtiging. Voor de praktische regeling wordt doorverwezen naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (http://binnenland.vlaanderen.be/). Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning 19

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 25 april 2014 werd deze rondzendbrief opgemaakt. Het specifiek goedkeuringstoezicht

Nadere informatie

Rondzendbrief VLBR-RP/

Rondzendbrief VLBR-RP/ Rondzendbrief VLBR-RP/2017-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 6 februari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Hof Van Eeden - 't Heultje Westerlo

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven

Ruimtelijke. Ordening Planning. Ordening en Stedenbouw Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Ruimtelijke ordening Provincieplein 1 3010 Leuven Adreslijst adviesinstanties volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s van 12-10-2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies.

Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies. Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies. Concreet kan in dit dossier verwezen worden naar de bodemattesten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Rondweg Baarle bis Baarle-

Nadere informatie

Stad harelbeke RUP eiland. november 2017, procesnota, fase startnota

Stad harelbeke RUP eiland. november 2017, procesnota, fase startnota Stad harelbeke RUP eiland november 2017, procesnota, fase startnota Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32 56 24 16 16 -

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P B & B (dossiernummer:

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Averegten Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: Dossiernummer SCRPL16197 In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: provinciebestuur Vlaams-Brabant;

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA: PRUP Het Leeg - Rietbeemden Brasschaat

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 februari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Planologisch attest Rijmenants nv te Wuustwezel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/6 Uitvoering RSPA : PRUP Langveld Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

Publicatie : 1999-06-08. 18 MEI 1999. - Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (1)

Publicatie : 1999-06-08. 18 MEI 1999. - Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (1) Publicatie : 1999-06-08 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 18 MEI 1999. - Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (1) Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Kluisbergen. Gecoördineerde ontwerpversie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kluisbergen Gecoördineerde ontwerpversie opgemaakt door: TECHNUM nv Afd RUIMTELIJKE PLANNING KORTRIJKSESTEENWEG 1144 A 9051 GENT Tel 09/240.09.11 Fax 09/240.09.00

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen Pagina 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen Besluit Vlaamse regering 19/3/2010 (Staatsblad.). Hoofdstuk 1. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 oktober 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Sunparks Mol voorlopige

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning RUP KLEINHANDELSZONE VEJA VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING Adviesinstanties en uitgebrachte adviezen Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP in het kader van de planmer screening werd op 8

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning ingediend op 1059 (2016-2017) Nr. 2 25 januari 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Lode Ceyssens, Axel Ronse, Lydia Peeters, Bart Nevens, Tinne

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

/11/2015

/11/2015 Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieueffectrapportagebeheer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 80 79 F 02 553 80 75 www.mervlaanderen.be AKIVAR Sint-Maartensveldstraat

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P O p s p

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER ARREST nr. S/2011/00007 van 9 februari 2011 in de zaak 2010/0401/SA/3/0363 In zake: 1.... 2.... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

Project/onderwerp RUP Paalsteenlaan - Van Kerckemstraat - Plenaire vergadering verslag Ons kenmerk Datum 23/05/2016 Provincie Limburg

Project/onderwerp RUP Paalsteenlaan - Van Kerckemstraat - Plenaire vergadering verslag Ons kenmerk Datum 23/05/2016 Provincie Limburg VERSLAG Project/onderwerp RUP Paalsteenlaan - Van Kerckemstraat - Plenaire vergadering verslag Ons kenmerk 2302633017 Datum 23/05/2016 Plaats Provincie Limburg Bijlagen Adviezen van: Ruimte Vlaanderen

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening)

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Gelet op het gemeentedecreet, Artikel 200; Gelet op Artikel s 1.3.3. en 1.3.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving WOORD VOORAF: Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving De bedoeling van dit voorwoord is om een kort overzicht te geven van de mer-procedure. Tevens

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

RUP NIEUWENRODE. Procesnota. Gemeente Kapelle-op-den-Bos. Marktplein Kapelle-op-den-Bos. Sweco Belgium nv Mechelen, 31 mei 2017

RUP NIEUWENRODE. Procesnota. Gemeente Kapelle-op-den-Bos. Marktplein Kapelle-op-den-Bos. Sweco Belgium nv Mechelen, 31 mei 2017 Gemeente Kapelle-op-den-Bos RUP NIEUWENRODE Procesnota Gemeente Kapelle-op-den-Bos Marktplein 29 1880 Kapelle-op-den-Bos Sweco Belgium nv Mechelen, 31 mei 2017 Pagina 1 van 14 Verantwoording Titel : Gemeente

Nadere informatie

VR DOC.0511/1BIS

VR DOC.0511/1BIS VR 2017 1905 DOC.0511/1BIS VR 2017 1905 DOC.0511/1BIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit tot wijziging van

Nadere informatie

VR DOC.0274/2BIS

VR DOC.0274/2BIS VR 2017 2403 DOC.0274/2BIS Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006, inzonderheid op de artikelen 129, 136 en 143;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006, inzonderheid op de artikelen 129, 136 en 143; Page 1 of 6 Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering [houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en 143 van het Gemeentedecreet,

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

73318 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

73318 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 73318 MONITEUR BELGE 14.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID [C 2011/35971] Provincie Antwerpen. Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Bericht van openbaar onderzoek PUURS. Op 24 november 2011

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

Procesnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek

Procesnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek Provinciale Dienst Ruimtelijke Planning & Dienst Waterlopen Procesnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek Inhoud 1. Projectorganisatie... 4 1.1.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure Discussietekst Dick van Straaten (Ruimte Vlaanderen), 6 juli 2016. De in deze tekst voorgestelde adviesverlening is een eerste voorstel hoe dit

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening

Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening Nota aan GR status: Beslist op GR Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening RUP Groeningebeek: ontwerp. Voorlopige vaststelling. Goedkeuren. Samenvatting Het voorontwerp RUP

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 16 augustus 2016 met nummer RvVb/S/1516/1447 in de zaak met rolnummer 1516/RvVb/0336/SA Verzoekende partijen 1. de heer Kristoffel VOSSEN 2. mevrouw Simonne

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 14 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0524 van 5 augustus 2014 in de zaak 1213/0539/A/2/0507 In zake: de heer Marc ALLOING verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Het planologisch attest

Het planologisch attest Het planologisch attest Een brochure van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) Stel: Uw bedrijf is deels of volledig zonevreemd

Nadere informatie

Namens het Managementcomité van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken,

Namens het Managementcomité van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, DIENSTORDER MOW/MIN/2010/01 Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Contactpersoon: Gert Dewilde Tel. 02 553 03 21 - Fax 02 553 78 05 e-mail: gert.dewilde@mow.vlaanderen.be Koning Albert II-laan

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 26 september 2017 met nummer RvVb/A/1718/0092 in de zaak met rolnummer 1617-RvVb-0521-A Verzoekende partij de nv ASPIRAVI vertegenwoordigd door advocaat Gregory

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving ingediend op 1149 (2016-2017) Nr. 1 4 mei 2017 (2016-2017) Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving Deel 2 van een document bestaande

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De samenstelling en de werking van de GECORO zijn vastgelegd in: - artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president,

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president, 2013 Brussel, 23 maart 2009 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw; Na beraadslaging,

Nadere informatie

RE: "Verzoek tot raadpleging plan-mer-screening gemeentelijk RUP 'Meergezinswoningen' in Bertem

RE: Verzoek tot raadpleging plan-mer-screening gemeentelijk RUP 'Meergezinswoningen' in Bertem Mattias Verhulst Van: Baeten, Johan Verzonden: maandag 6 februari 2017 11:05 Aan: Mattias Verhulst CC: Artels, Hans; Aesseloos, Kristoff Onderwerp: RE: "Verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 20 maart Openbare zitting

Zitting van de gemeenteraad van maandag 20 maart Openbare zitting Provincie Oost-Vlaanderen - Arrondissement Oudenaarde Zitting van de gemeenteraad van maandag 20 maart 2017 Aanwezig: MM. Verontschuldigd: Melissa Dooms, voorzitter; Jurgen Soetens, burgemeester; Rudy

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Hoe werkt de omgevingsvergunningscommissie? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE

Omgevingsvergunning. Hoe werkt de omgevingsvergunningscommissie? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE Omgevingsvergunning Hoe werkt de omgevingsvergunningscommissie? DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Wat komt aan bod? Huidige PMVC/GMVC Samenstelling POVC Rol gemeente

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

VR DOC.1281/2BIS

VR DOC.1281/2BIS VR 2016 2511 DOC.1281/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie