UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag 30 januari 2011, De vergadering wordt gehouden in het paviljoen om uur. AGENDA 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 31 januari Commissieverslagen over het jaar Financieel jaarverslag over het jaar Verslag kascommissie over het jaar Verslag kascommissie over het jaar Verkiezen van de kascommissie voor het komende boekjaar Vaststelling contributie Begroting voor het jaar Verkiezing bestuursleden 12. Voorstellen van het bestuur 13. Renovatie clubgebouw 14. Behandeling van ingediende voorstellen door tenminste vijf leden 15. Rondvraag 16. Sluiting Toelichting bij de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2012 Agendapunt 11: De positie van penningmeester is vacant, zie voor een taakomschrijving verder in de (digitale) nieuwsbrief. De overige bestuursleden zijn herkiesbaar. P.s. Alle stukken behorend bij de agendapunten zijn voor zover mogelijk opgenomen in de nieuwsbrief. De begroting is opvraagbaar via het secretariaat en ligt tijdens de vergadering ter inzage. VERSLAG ALGEMENE LEDEN- VERGADERING LTV-RAAMSDONKSVEER Datum: maandag 31 januari 2011 Plaats: paviljoen LTV Aanwezig: Klaas van der Willik, voorzitter Maria van Riel, secretaris Antoine Franken, penningmeester Johan Avontuur, accommodatie Voor besluitvorming zijn 57 leden vereist, volgens de presentielijst zijn 59 leden aanwezig Notulist: Maria van Riel 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering 3. Notulen d.d. 25 januari 2010 Er zou een beleidscommissie worden ingesteld. Door het vertrek van Henry Blom is de voorbereiding blijven liggen. Er is inmiddels een on-line-enquête opgesteld om een lijst van wensen/plannen te weten te komen. Dit moet leiden tot beleidsintenties. Er wordt daarna een commissie samengesteld die een beleidsplan gaat opstellen. De notulen worden goedgekeurd.

2 4. Commissieverslagen De technische commissie heeft een verlag met cijfermateriaal aan de voorzitter gegeven met opstelling over de competitiedeelnemers. Er zijn geen toevoegingen en vragen. 5. Financieel jaarverslag 2010 De voorzitter geeft een toelichting. Er is een afname van leden bij de jeugd. Er is wel een zeer actieve jeugdcommissie. Het waarom is niet duidelijk. Op woensdagmiddag zijn er geen activiteiten. Een en ander is afhankelijk van vrijwilligers die ontbreken. De baromzet is door het slechte weer van de winter, iets verminderd. De BTW-aangifte levert vooralsnog geld op. Er is voordeel door afschrijvingen. Op korte termijn zal de BTW-aangifte kostenneutraal blijven. De commissies hebben in totaal minder uitgegeven. De balans geeft een verbeterde financiële positie aan. Ook de banksaldi groeien. Er is geïnvesteerd in parasols, kassasysteem, dakbedekking. Er zijn geen vragen van de leden. N. Pastoor: Is het mogelijk vervroegd af te lossen? Het bestuur heeft besloten het tegoed aan een renovatie van het paviljoen te besteden. 6. Verslag kascommissie over 2010 Er is een rapport opgesteld waarover 7 februari a.s. verder gesproken wordt met het bestuur. Vooralsnog wordt er geen dé charge gegeven. De commissie zal verslag uitbrengen aan de leden.. 7. Verkiezing kascommissie Nico Pastoor zal zitting nemen in de nieuwe commissie 2011 samen met Jan van Lith. Plaatsvervanger wordt: Henk van de Nieuwenhuizen. 8. Contributievaststelling 2011 Tenniskids t/m 6 jaar: contributie wordt 15,00 per jaar; dit is de bijdrage voor de KNLTB- bondscontributie. De kinderen zijn hiermee ook verzekerd. Verdere bedragen blijven gelijk. 9. Begroting 2011 De voorzitter geeft een toelichting bij de powerpoint presentatie. Jan van Lith: waar vind ik het bedrag voor de renovatie? De voorzitter antwoordt hierop dat het bedrag nog niet bekend is en daarom nog niet begroot. Te betalen rente moet zijn: ca ,--. Ron van de Ven: Hoe kun je 22 banken betalen met 3.000,--. Voor dat bedrag kun je niets goed aanschaffen. Het bedrag zal verhoogd worden. Alternatieven: stoelen, variatie in modellen, in etappes uitvoeren. Henk van de Nieuwenhuizen: vraagt verklaring voor het bedrag van ,-- die door de penningmeester gegeven wordt. 10. Verkiezing bestuursleden In de loop van het jaar is Henry Blom afgetreden. Johan Avontuur treedt af. Frank van Riel neemt de indeling van de bardiensten over. Beide bestuursleden: hartelijk dank voor jullie inzet. De voorzitter, penningmeester en secretaris blijven in functie. De volgende personen worden gekozen: Henk Luijbregts : recreatiecommissie Antoinette Blom : technische commissie Tom Steggerda : jeugdcommissie 11. A. Renovatie clubgebouw De renovatie is noodzakelijk in de natte ruimten en kleedruimten. Een renovatiecommissie zal zich buigen over de wensen voor en door de leden. De inventarisatie en offertes brengt het bestuur terug naar de leden om toestemming te vragen en keuzes. B. Commissie derde helft Aanvulling en ondersteuning bij het uitvoeren van de activiteiten van de bar: niemand meldt zich.

3 12. Voorstellen door leden Er zijn geen voorstellen binnengekomen. 13. Rondvraag John van Oord: Miniveld voor de kinderen. Er is wel materiaal voor de kinderen aanwezig. De JC buigt zich hierover. De begroeide hoek naast baan 1/7 is van de gemeente. Ook die naast het inslagveld. Birgit Brockhus: Wat is de functie van de bardienst op een tennisbaan. Moeten we blijven schenken? De bardienst is verantwoordelijk voor het drankgebruik (IVA). Hoe laat mag je sluiten? Uiterlijk half twaalf/ kwart voor twaalf want om moet de bar dicht zijn volgens wettelijke regels. De leden besluiten dat de regels blijven zoals ze zijn. Hannie Groenewoud: dank namens de ouders en begeleiders van schoolkinderen uit Oosterhout voor begeleiding van het schooltennis. De penningmeester licht toe dat de schooltennis anders is ingericht. Dit jaar is er een terugloop van proefleden, met name in de leeftijd van 9-10 jaar. Er zijn minder leden die na het schooltennis overblijven. Daarvoor is meer focus op tenniskids. Samen met trainer Wouter Nooijen gaat LTV naar groep 2 van de basisschool in plaats van naar groep 5. Woensdagochtend in april mogen de kinderen van groep 4/5 twee keer naar de tennisbaan komen. Resultaten waren teleurstellend. Er waren 299 kinderen hier. Meestal blijft 10% oor een proefabonnement, nu maar 4 kinderen. 6 Kinderen gingen naar tenniskids. Nico Pastoor: Hoe is de procedure voor de renovatie? Inventariseren, offertes, prioriteiten stellen, keuze in de algemene ledenvergadering. Er is een sponsorcontract van drie jaar voor het open jeugdtoernooi via de Rabobank. Verlenging is in gang gezet. Dit geldt ook voor het senioren open toernooi. Komen er doeken aan de hekken op baan 1 en 2? Agterberg heeft geadviseerd de netten niet terug te plaatsen, dit heeft consequenties voor de garantie op de hekken. Het bestuur buigt zich hierover. Heeft de inbraak gevolgen gehad? De financiële schade is gedekt door de verzekering. Micho Roosenboom: waarom claim je niet meteen de banen van Parkzicht voor de kinderen? Klaas van der Willik: is er belangstelling voor single-competitie op zondagochtend? Nee. stelt de bijbehorende materialen ter beschikking. De lessen zullen op zaterdagochtend plaatsvinden. De trainer is woensdagmiddag vooralsnog niet beschikbaar. Aanmelding voor tenniskids is gebeurd op initiatief van de trainer. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.15uur K. van der Willik, voorzitter M. van Riel-Eerden, secretaris Gerrit Jonkers: Kan het enkelen van een half uur naar een uur of drie kwartier? De penningmeester geeft uitleg over afhangbord en wachttijd die op het drukste moment maar 15 minuten is. De leden besluiten voor verlenging van de enkeltijd naar drie kwartier. Na een jaar wordt dit weer bekeken.

4 2011 door de ogen van de voorzitter Voordat ik terugblik, wil ik al onze leden, sponsoren en verdere relaties een gelukkig en gezond 2012 toewensen. Deze nieuwsbrief staat in het teken van de komende Algemene Leden Vergadering. Ik nodig jullie allen hartelijk uit om hierbij aanwezig te zijn. Om de rust tijdens de vergadering te waarborgen hebben wij besloten om tijdens de vergadering de verlichting van de banen uit te doen. Het afgelopen jaar was een jaar met een dubbel gevoel. Voor velen waarschijnlijk een jaar met veel tennisplezier, maar voor de vereniging een jaar, dat vooral getekend is door het noodlot dat Piet Raaijmakers getroffen heeft en de ziekte, die Antoine Franken het functioneren als penningmeester onmogelijk gemaakt heeft. Twee mannen, die zo belangrijk voor de vereniging zijn, vallen ineens als vrijwilliger weg. Pas dan zie je wat zij allemaal doen en hoe moeilijk zij te vervangen zijn. Op de komende jaarvergadering zullen wij hier zeker aandacht aan besteden. Natuurlijk zijn onze gedachten ook bij Jeanne en Henny, zij moeten hun mannen in deze moeilijke omstandigheden opvangen. Mijn oprechte dank gaat uit, naar de leden, die zich spontaan gemeld hebben als lid van het onderhoudsteam. Heren, zonder jullie hulp zou er in ons park niet getennist kunnen worden! Graag vraag ik ook jullie aandacht voor de vacante functie van penningmeester. De functie-omschrijving vinden jullie elders in deze nieuwsbrief. Voor de vereniging is het tennis-technisch een goed jaar geweest, de baanbezetting was enorm, de competities hadden veel inschrijvingen en ook de vele, door de recreatiecommissie georganiseerde activiteiten, werden druk bezocht. Helaas werd de inzet van de jeugdcommissie en de vrijwilligers bij hun toernooien niet vertaald in aantallen deelnemers. Het vertrek van Esther als hoofdtrainer bij onze vereniging is door Wouter goed opgevangen. Met Rob erbij hebben wij een dynamisch team, dat verder gaat dan alleen les geven. Ik wens Rob met zijn bedrijf Vita Sports veel succes bij onze vereniging. Tijdens de jaarvergadering in 2011 hebben een aantal leden zich bereid verklaard om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een renovatie van het paviljoen. Hier is een schitterend plan uitgekomen, dat echter financiële consequenties heeft. Wij willen dit eerst met jullie doorspreken bij de komende jaarvergadering voordat wij met vervolgstappen komen. Al met al zal het weer een boeiende vergadering worden en ik hoop velen van jullie te begroeten. Klaas van der Willik, voorzitter

5 Jaarverslag secretariaat Het secretariaat heeft dit jaar weer een aantal poststukken te verwerken gekregen: zo n 300. Daarnaast een toenemend aantal contacten, ook tussen bestuursleden, commissies en leden. De nieuwsbrief is dit jaar alleen uitgegaan als uitnodiging voor de jaarvergadering met daarin opgenomen de jaarverslagen van de diverse commissies. Dat zal ook het komend jaar het geval zijn. Het blijkt dat de nieuwsflits die regelmatig op de website verschijnt, een beter middel is om met de leden te communiceren: het nieuws is nieuwer en de website kan beter inspelen op de informatiebehoefte. Een volgende stap die ook onder de verantwoordelijkheid van bestuur en secretariaat valt, is het opnieuw installeren van een groep mensen die zich intensiever gaan bezighouden met het nieuweledenboekje, de sponsoring, advertenties en dergelijke. Er is nu teveel werk voor te weinig mensen. Het secretariaat heeft verslag gelegd van de bestuursvergaderingen die ongeveer om de zes weken werden gehouden. De notulen gingen vergezeld van een actiepuntenlijst. De organisatie van de jaarvergadering ging uit van het secretariaat. Binnen het bestuur is enorm positief met elkaar samengewerkt. Dat was ook nodig omdat alle taken van de penning meester overgenomen moesten worden. Hier heeft de voorzitter zich ook van zijn beste kant laten zien, waarvoor de vereniging veel respect en dank verschuldigd is. Door het wegvallen van de penningmeester zullen wellicht niet alle financiële stukken de verschijningsvorm hebben die de leden de afgelopen jaren gewend waren. Het bestuur heeft naar beste vermogen de diverse opstellingen gemaakt, waarbij het is bijgestaan door interne en externe deskundigen. Het bestuur hoopt de leden een duidelijk beeld te kunnen geven van de gezonde situatie waarin de vereniging verkeert. M. van Riel-Eerden, secretaris Jaarverslag penningmeester Door ziekte van de penningmeester werden zijn werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd door het bestuur. Voor belastingtechnische zaken is de hulp ingeroepen van een accountant. Die heeft ook de nodige financiële overzichten en opstellingen voor de jaarvergadering mee verzorgd. Restpunten van het vorige boekjaar werden afgehandeld. De positie van penningmeester is inmiddels vacant. Antoine Franken heeft via een aankondiging op de website afscheid genomen van de vereniging. Het jaarverslag van de penningmeester is dit jaar dus erg kort zijn en is geschreven door het secretariaat. De benodigde financiële gegevens zullen de leden overhandigd worden tijdens de jaarvergadering.

6 Overzicht jeugdcommissie 2011 Aantal jeugdleden Aan het einde van 2011 telt onze vereniging ongeveer 125 actieve jeugdleden, een afname van ongeveer 20% vergeleken met het einde van Activiteiten In 2011 zijn voor de jeugd de volgende activiteiten georganiseerd: MiniMaxi toernooi (maart 2011) Driekwart toernooi (maart 2011) Open Veerse (augustus 2011) Diplomadag bal- en slagvaardigheid (oktober 2011) Clubkampioenschappen (november 2011) Competitievoorbereiding voor de beginnende competitiespelers (gedurende enkele weken door diverse vrijwilligers van onze vereniging) Competitie In het voorjaar van 2011 zijn we gestart met de volgende competitieteams: Woensdagmiddag: 2 jongensteams t/m 12 jaar 1 meisjesteam t/m 12 jaar 1 gemengd team t/m 12 jaar Zondag 2 jongensteams t/m 14 jaar 1 meisjesteam t/m 14 jaar 2 meisjesteams t/m 17 jaar In het najaar hadden we de volgende teams: Woensdagmiddag: 2 gemengde teams t/m 12 jaar Zondag 1 jongensteam t/m 14 jaar 2 meisjesteams t/m 17 jaar 1 gemengd team t/m 14 jaar De jeugd neemt dit jaar geen deel aan de wintercompetitie. Naast de activiteiten die door de jeugdcommissie zelf worden geïnitieerd, zijn er nog een aantal additionele activiteiten binnen de vereniging om het jeugdtennis te stimuleren, zoals: Schooltennis waarbij leerlingen van de basisscholen uit de omgeving kennis kunnen maken met de tennissport Tenniskids speciaal ingericht lessen voor de allerjongste tennissers Selectietrainingen extra trainingsmogelijkheden voor de competitiespelers Samenwerking met andere tennisverenigingen uitwisseling van spelers om competitie teams samen te kunnen stellen Toernooibegeleiding door de trainers

7 Samenstelling jeugdcommissie De jeugdcommissie bestaat uit vier vaste leden, geholpen door een groot aantal vrijwilligers bij de diverse evenementen. De vaste leden zijn: Carla de Ruijter Lieke de Ruijter (vast commissielid sinds november) Connie Steggerda Tom Steggerda Het streven is om een JC met 5 á 6 vaste leden te hebben en daarom zijn we gericht op zoek naar 1 á 2 nieuwe commissieleden, met name voor het organiseren en begeleiden van dagactiviteiten Voor 2012 staan in grote lijnen dezelfde activiteiten gepland als voor Nieuw in planning van 2012 zijn: Deelname van de jeugd aan het Nieuwjaarstoernooi in januari Gezamenlijke Clubkampioenschappen voor zowel jeugd als voor senioren in maart Tom Steggerda, voorzitter JC Jaarverslag Technische Commissie Algemeen De Technische Commissie (TC) heeft voor het jaar 2011 de navolgende activiteiten begeleid en/of georganiseerd. Het Open Veerse Senioren toernooi 2011 De KNLTB competitie De leden van de TC zijn: William de Bruijn, Theo van Mook, Michael Reit, Werner Stikkers, Anja van der Kieboom, Hans Hulsebos en Antoinette Blom. Antoinette Blom houdt zich voornamelijk bezig met de indeling en begeleiding van de competities en de kontakten met de KNLTB, de overige leden organiseren het Open Veerse en geven op wedstrijddagen van de competitie, op toerbeurt, begeleiding aan de teams indien nodig. Het Open Veerse Senioren toernooi 2011 Het Open Veerse is al jaren een vaste waarde op de toernooikalender van Midden-Brabant. De deelnemers en deelneemsters spelen voor wat betreft het hoogste niveau in de speelsterkte 5 en de ondergrens is speelsterkte 8. Het ambitieniveau is om de speelsterktes 3 en 4 ook aan het toernooi toe te voegen maar dit komt steeds niet echt van de grond. Door deze ontwikkeling is het wel zo dat het deelnemersveld erg stabiel is en het toernooi een min of meer familiair karakter heeft. De sfeer is veelal uitstekend, er zijn altijd wel een paar minder leuke incidenten, en wedstrijden spannend. Het toernooi werd dit jaar ook weer keurig ondersteund door een aantal vrijwilligers die op de wedstrijddagen de catering voor hun rekening namen.

8 Jaarverslag Technische Commissie Na een aantal jaren is de organisatie een soepel lopend geheel waarbij een adequate bezetting van de banen en de wachttijden het spanningsveld bepalen. T.a.v. deze items waren er weinig klachten. De TC leden hebben te kennen gegeven ook in 2012 dit toernooi weer te zullen organiseren waarbij vermeld moet worden dat Werner Stikkers afscheid heeft genomen. Hij gaat terug naar Breda maar blijft onze vereniging een warm hart toedragen. Namens de TC bedanken wij Werner voor zijn inzet en enthousiasme. De KNLTB competitie De KNLTB competite bestaat eigenlijk uit drie competities namelijk: 1. de voorjaarscompetitie 2. de najaarscompetitie 3. de wintercompetitie LTV Raamsdonksveer neemt deel aan alle drie de competities waarbij de voorjaarscompetitie met meer dan 40 teams (ieder jaar), op de voet gevolgd door de najaarscompetitie het grootste deelnemersveld kent. Onze vereniging omhelst het competitiegebeuren en een groot deel van de leden schrijft dan ook in. In 2011 waren er ook weer de nodige blessures maar doordat er de verplichting is met minimaal 6 man/vrouw in te schrijven ging het, t.o.v. andere jaren qua vervangingen toch wel wat beter. Ook dit jaar weer een redelijk aantal kampioenen in de verschillende competitiesoorten. Het gemiddelde speelsterkte niveau wordt echter niet beter hetgeen blijkbaar duidt op het gegeven dat het vooral gaat om lekker te ontspannen en minder om de echte prestatie. Dit is ook te merken aan de samenstelling van de teams meestal bestaande uit een jarenlange combinatie. Tijdens de competities zijn er over het algemeen weinig vervelende incidenten en daar waar dit zich toch heeft voorgedaan heeft het bestuur adequate maatregelen genomen. De TC had het besluit genomen de Wintercompetie niet meer de organiseren om zo ruimte te scheppen voor andere verenigingsactiviteiten. Dit viel in minder goede aarde bij een aantal leden en we zijn tot het compromis gekomen om de Wintercompetitie separaat te organiseren van de TC. (maar wel onder de verantwoordelijkheid natuurlijk want dan kan niet anders). Harrie Verdaasdonk (de man met de papieren ) heeft dit voor zijn rekening genomen ondersteund door Gert Hunink en indien nodig is er contact met Antoinette Blom. Deze oplossing lijkt, nu halverwege de competitie, goed te werken. De TC verwacht voor 2012 op dezelfde wijze de competities te begeleiden waarbij aangetekend dat de inschrijvingen van de voorjaarscompetitie 2012 al verwerkt zijn en doorgegeven aan de KNLTB De Technische Commissie

9 JAARVERSLAG Recreatiecommissie 2011 Onze commissie bestond dit jaar uit de volgende leden: Riky van Dortmont Henk Luijbregts Joke Jonkers Heleen van der Most Hans Stael Onze commissie heeft ook dit jaar weer haar best gedaan om enkele recreatieve tennisactiviteiten zo goed mogelijk te organiseren. Wij zijn het jaar begonnen met een wintertoernooi eind februari. Dit toernooi was een alternatief voor het oliebollentoernooi, dat vanwege het slechte weer helaas niet door is gegaan. Afgelopen winter zijn de hutselavonden (woensdagavond) goed bezocht, ook deze winter zijn we weer gestart met deze activiteit. De woensdagavondcompetitie in april -mei en in september - oktober zijn nog steeds druk bezochte activiteiten binnen onze vereniging. In het voorjaar hebben 68 koppels en in het najaar hebben 65 koppels deelgenomen aan deze activiteit. Net als in de winter van nemen wij ook deze winter deel aan het 4-parkentoernooi, dit is een gezelligheidscompetitie die wij iedere 2e woensdag van de maand samen organiseren met TV de Schans, TV Waesbeek en TV de Wiel uit s-gavenmoer. Daarnaast hebben we dit najaar ook weer de interne mixcompetitie op zondagmiddag opgestart, helaas met minder deelnemers dan voorheen. Als nieuwe activiteit voor de winter hebben zijn er afgelopen jaar 2 uitwisselingsavonden met andere verenigingen georganiseerd. Op 26 januari was TV Werkendam bij ons op bezoek en op 23 maart was er een uitwisselingsavond met TV de Schans. Beide avonden zijn succesvol verlopen. Omdat de kerstdagen en nieuwjaarsdag ook dit jaar in het weekend vallen, hebben we besloten om dit jaar geen oliebollentoernooi te organiseren. Hiervoor in de plaats komt er een nieuwjaarstoernooi op zaterdag 7 januari. Wij vinden het fijn dat ook dit jaar weer veel leden die nog niet zo lang tennissen deelgenomen hebben aan onze activiteiten. Als laatste willen wij alle deelnemers bedanken voor hun inzet en in het bijzonder de mensen die ons op de een of andere manier geholpen hebben bij de uitvoering van onze activiteiten. Wij hopen jullie allemaal in 2012 weer te zien als deelnemer of toeschouwer bij onze activiteiten. De recreatiecommissie, Riky, Joke, Heleen, Henk en Hans

10 Jaarverslag Ledenadministratie 2011 Het jaar 2011 heeft zich, evenals vorige jaren (2008, 2009 en 2010), gekenmerkt door een vrij groot ledenverloop. Er hebben zich 67 nieuwe leden aangemeld. Daar staan 101 opzeggingen tegenover. Dat betekent een afname van 23 seniorleden en een afname van 21 juniorleden. Totaal dus 44 leden minder. Het aantal leden per 1 januari 2012 bedraagt: 635 (342 mannen en 293 vrouwen) Dit aantal is uit te splitsen in: 542 senioren ( 294 mannen en 248 vrouwen) 93 junioren (48 jongens en 45 meisjes) In 2011: Geen Proefleden door middel van kennismakingsabonnementen. Het TOTAAL aantal leden is uit te splitsen in: KNLTB leden: 612 Langdurig geblesseerd: 16 Rustende leden: 7 Totaal aantal leden 635 In de volgende tabel de ontwikkeling van het ledenaantal over de laatste 10 jaar van 2002 tot en met TOTAAL Senioren Junioren Deze tabel is exclusief adverteerders en bordhouders. Leo Emmen Ledenadministratie Bardiensten begon met 6 dagen waarop de banen onbespeelbaar waren. Er waren 613 bardiensten nodig, wat met 576 bardienstplichtige leden heel goed ingevuld kan worden. Jammer is dan dat er altijd nog zo n 153 leden zijn die geen bardienst gelopen hebben. Hierbij dient ook gezegd te worden dat hieronder een aantal mensen is, dat zelf absoluut geen gebruik maakt van onze paviljoenfaciliteiten. Over het algemeen worden de diensten goed ingevuld. Er is wel eens een extra herinnering nodig maar dan worden de open plaatsen toch weer opgevuld. Het is ook voorgekomen dat de bardienst niet kwam opdagen, dit is met de betrokkenen besproken.

11 Het grootste probleem is op het laatst afmelden. Daarom nogmaals het verzoek om altijd zelf voor een vervanger te zorgen, voor mij is er ook niets meer te regelen op het laatste moment. Met de medewerking van alle leden gaat het zeker weer lukken om alle diensten voor 2012 ingevuld te krijgen. Frank van Riel, Bardienstcoördinator. Aantal gelopen bardiensten x 1x 2x 3x Vacature Penningmeester Het bestuur van LTV Raamsdonksveer is dringend op zoek naar een penningmeester. Gezien de werklast en de complexiteit hebben wij het boekhoudkundige werk en de BTWaangifte uitbesteed aan een professionele organisatie. Dit leidt tot de volgende functieomschrijving: Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur. eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging int de contributie is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies int de advertentieopbrengsten betaalt de rekeningen beheert bank- en girorekeningen stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording pleegt overleg met de kascontrole commissie Als je je kandidaat wilt stellen voor deze belangrijke functie, stuur dan een mail aan:

UITNODIGING AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [11 ]

UITNODIGING AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [11 ] NIEUWSBRIEF 01 [11 ] UITNODIGING Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag 31 januari 2011, 20.00

Nadere informatie

UITNODIGING AGENDA NIEUWSBRIEF 04 [09 ]

UITNODIGING AGENDA NIEUWSBRIEF 04 [09 ] NIEUWSBRIEF 04 [09 ] UITNODIGING Hiermee nodigt het bestuur van LTV- Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag 25 januari 2010, 20.00

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV

Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Functieomschrijvingen bestuursleden Wouwse TV Algemene bestuurstaken deelname aan bestuursvergaderingen bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan overlegt met alle bestuursleden die bij een

Nadere informatie

Competitie Jeugd Najaar 2013

Competitie Jeugd Najaar 2013 Competitie Jeugd Najaar 2013 Aan alle jeugdleden van T.V. De Punt Zeewolde, mei 2013 Beste Jeugdspelers, Komend najaar 2013 zal onze vereniging meedoen met de jeugd najaarscompetitie van de KNLTB, in de

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [14 ] VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING LTV-RAAMSDONKSVEER (CONCEPT)

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [14 ] VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING LTV-RAAMSDONKSVEER (CONCEPT) NIEUWSBRIEF 01 [14 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op maandag 27 januari 2014.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Werving & Behoud. Den Haag 26 mei

Werving & Behoud. Den Haag 26 mei Werving & Behoud Den Haag 26 mei Cijfermateriaal 1-1-2011 1-3-2011 1-5-2011 1-7-2011 1-9-2011 1-11-2011 1-1-2012 1-3-2012 1-5-2012 1-7-2012 1-9-2012 1-11-2012 1-1-2013 1-3-2013 1-5-2013 1-7-2013 1-9-2013

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Netwerk Notarissen 2005.005150.01/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baan-, parken

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt 1. Inleiding Bestuur en commissies hebben hun visie voor de periode 2013 tot en met 2017 in dit beleidsplan opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden

Nadere informatie

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden 1. Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende baanreglementen (park-, afhang-

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

Inhoud Aan de leden Van het bestuur

Inhoud Aan de leden Van het bestuur Inhoud Aan de leden Van het bestuur Jaargang 9 Nummer 2 AAN ONZE LEDEN.. Beste vrienden van GSM, Woord vanuit het Bestuur TV GSM sponsoren Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld.

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld. Inleiding TV de Gouw is een vereniging waar zowel men op prestatief als op recreatief niveau kan tennissen, zomer en winter, overdag en s avonds, alle dagen in de week. Daarnaast bieden we een veilige

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 Van de redactie: Het ene moment zijn we uiterst druk met het maken van nieuwe plannen voor de overgang

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Goedkeuring vorige notulen 4) Jaarverslag 2014 5) Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 6) Verslag kascommissie 7) Decharge

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar Beste leden, Het bestuur van de LTV Almere nodigt u hierbij uit om op maandag 28 november a.s. aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 2011 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2011 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 26 OKTOBER 2011 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie)

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) Inschrijving sluit op 27 november 2017 In het voorjaar van 2018 is er weer een nieuwe competitie. Komend voorjaar zullen er weer enkele

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 3 maart 2015. Opening 1 20:00

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 3 maart 2015. Opening 1 20:00 20:00 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 3 maart 2015 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 18 februari 2014 4. Jaarverslagen bestuursleden 5.

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Welkom bij TC de Helze!

Welkom bij TC de Helze! ! Welkom bij TC de Helze! Met dit informatieboekje brengen we u op de hoogte van de activiteiten en regels bij TC de Helze. TC de Helze is een dynamische vereniging. Dit betekent dat de Helze er veel aan

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie.

Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie. Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie. Aanwezig: er zijn 16 ouders aanwezig Peter Russchen, voorzitter LTC Bedum Charlo Goudzand, wedstrijdleiding Frenk Abrahams,

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Nederlandse Rope Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Plaats: UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht Aanvang vergadering: 15:00 Copyright

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Ook het binden van jeugdleden heeft onze continue aandacht. Een aantal initiatieven zullen komend jaar doorgang vinden.

Ook het binden van jeugdleden heeft onze continue aandacht. Een aantal initiatieven zullen komend jaar doorgang vinden. Inleiding TV de Gouw is een vereniging waar zowel men op prestatief als op recreatief niveau kan tennissen, zomer en winter, overdag en s avonds, alle dagen in de week. Daarnaast bieden we een veilige

Nadere informatie

Brochure: activiteiten informatie OGTB.

Brochure: activiteiten informatie OGTB. Brochure: activiteiten informatie OGTB. Inleiding Voor u ligt informatie van de activiteiten van OGTB. Deze informatie is voor het eerst uitgegeven in 2006, ook wel bekend geworden onder de naam: het groene

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS TC Volharding Meerssen 19 april 2014 editie 3 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014 Als uit een winterslaap ontwaakt kwamen de inschrijvingen langzaam binnendruppelen

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Mededelingen van het Bestuur Algemene Leden Vergadering Op maandag 19 september heeft de ALV plaatsgevonden. De opkomst van de leden was zeer beperkt. Het bestuur

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

De uiterste inschrijfdatum is vastgesteld op: Zondag 14 augustus a.s..

De uiterste inschrijfdatum is vastgesteld op: Zondag 14 augustus a.s.. Beste leden, De zomercompetitie hebben we zojuist afgesloten en derhalve denken wij weer aan het inschrijven voor de wintercompetitie. We gaan inschrijven voor de KNLTB competitie winter 2016/2017. In

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

Sponsor Arrangementen

Sponsor Arrangementen Sponsormogelijkheden TV Menheerse 2015 Sponsor Arrangementen TV Menheerse biedt bedrijven de ideale gelegenheid om op een sociaal verantwoorde wijze aandacht te vragen voor een product of bedrijf. De sponsorinkomsten

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministrateur

Leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministrateur HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.V. PhARO Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge

Nadere informatie

GET OUT FIT hoe het zit en

GET OUT FIT hoe het zit en Ingezonden stuk Datum: 15 april 2012 Betreft Toelichting op jeugdprogramma Help het wordt druk bij TC Holten! en GET OUT FIT hoe het zit en Appeltaart uitverkocht! en Dubbele combi. De titels van dit stuk

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering TV THADIA

Algemene Leden Vergadering TV THADIA Algemene Leden Vergadering TV THADIA - 20 februari 2014 - Toelichting, vragen en besluiten in rood toegevoegd. Agenda 20 februari 2014 1. Opening 2. Verslag ALV 21 maart 2013 (op website beschikbaar) 3.

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

juli 2015 Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar

juli 2015 Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar juli 2015 Evenementenoverzicht Tennisintensief week V&P Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar Tussen de Rivieren in Woudrichem Halloween Pietentennis

Nadere informatie

Welkom. Website: en nieuwsbrieven

Welkom. Website:  en nieuwsbrieven Welkom bij 1 Welkom Wij heten iedereen van harte welkom als nieuw lid van TCO en hopen dat je je snel thuis voelt bij onze vereniging. TCO betekent Tennis Club Oirsbeek. De club is opgericht in 1978 met

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Update werkgroepen ALV

Update werkgroepen ALV Nieuwsbrief 4 April 2017 In dit nummer: Update werkgroepen ALV Verslag Van Mun Advies Open toernooi 2017 Clubkampioenschappen TOZ van 10 juni t/m 17 jui 2017 Inschrijven voor de Najaarscompetitie 2017

Nadere informatie

TENNISVERENIGING HBC

TENNISVERENIGING HBC TENNISVERENIGING HBC H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HR) van de Tennisvereniging HBC is een uitwerking van bepalingen voor de leden en de organen van

Nadere informatie

Welkom bij de VBF. Hans Gelderblom voorzitter. Informatieboekje nieuwe leden, 18-2-2008 1

Welkom bij de VBF. Hans Gelderblom voorzitter. Informatieboekje nieuwe leden, 18-2-2008 1 Welkom bij de VBF Graag heet ik je van harte welkom als lid van onze tennisvereniging. TV VBF is op 28 mei 1968 ontstaan uit de personeelsvereniging van de Verenigde Buizen Fabriek. Sinds 22 april 1994

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie