UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag 30 januari 2011, De vergadering wordt gehouden in het paviljoen om uur. AGENDA 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 31 januari Commissieverslagen over het jaar Financieel jaarverslag over het jaar Verslag kascommissie over het jaar Verslag kascommissie over het jaar Verkiezen van de kascommissie voor het komende boekjaar Vaststelling contributie Begroting voor het jaar Verkiezing bestuursleden 12. Voorstellen van het bestuur 13. Renovatie clubgebouw 14. Behandeling van ingediende voorstellen door tenminste vijf leden 15. Rondvraag 16. Sluiting Toelichting bij de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2012 Agendapunt 11: De positie van penningmeester is vacant, zie voor een taakomschrijving verder in de (digitale) nieuwsbrief. De overige bestuursleden zijn herkiesbaar. P.s. Alle stukken behorend bij de agendapunten zijn voor zover mogelijk opgenomen in de nieuwsbrief. De begroting is opvraagbaar via het secretariaat en ligt tijdens de vergadering ter inzage. VERSLAG ALGEMENE LEDEN- VERGADERING LTV-RAAMSDONKSVEER Datum: maandag 31 januari 2011 Plaats: paviljoen LTV Aanwezig: Klaas van der Willik, voorzitter Maria van Riel, secretaris Antoine Franken, penningmeester Johan Avontuur, accommodatie Voor besluitvorming zijn 57 leden vereist, volgens de presentielijst zijn 59 leden aanwezig Notulist: Maria van Riel 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering 3. Notulen d.d. 25 januari 2010 Er zou een beleidscommissie worden ingesteld. Door het vertrek van Henry Blom is de voorbereiding blijven liggen. Er is inmiddels een on-line-enquête opgesteld om een lijst van wensen/plannen te weten te komen. Dit moet leiden tot beleidsintenties. Er wordt daarna een commissie samengesteld die een beleidsplan gaat opstellen. De notulen worden goedgekeurd.

2 4. Commissieverslagen De technische commissie heeft een verlag met cijfermateriaal aan de voorzitter gegeven met opstelling over de competitiedeelnemers. Er zijn geen toevoegingen en vragen. 5. Financieel jaarverslag 2010 De voorzitter geeft een toelichting. Er is een afname van leden bij de jeugd. Er is wel een zeer actieve jeugdcommissie. Het waarom is niet duidelijk. Op woensdagmiddag zijn er geen activiteiten. Een en ander is afhankelijk van vrijwilligers die ontbreken. De baromzet is door het slechte weer van de winter, iets verminderd. De BTW-aangifte levert vooralsnog geld op. Er is voordeel door afschrijvingen. Op korte termijn zal de BTW-aangifte kostenneutraal blijven. De commissies hebben in totaal minder uitgegeven. De balans geeft een verbeterde financiële positie aan. Ook de banksaldi groeien. Er is geïnvesteerd in parasols, kassasysteem, dakbedekking. Er zijn geen vragen van de leden. N. Pastoor: Is het mogelijk vervroegd af te lossen? Het bestuur heeft besloten het tegoed aan een renovatie van het paviljoen te besteden. 6. Verslag kascommissie over 2010 Er is een rapport opgesteld waarover 7 februari a.s. verder gesproken wordt met het bestuur. Vooralsnog wordt er geen dé charge gegeven. De commissie zal verslag uitbrengen aan de leden.. 7. Verkiezing kascommissie Nico Pastoor zal zitting nemen in de nieuwe commissie 2011 samen met Jan van Lith. Plaatsvervanger wordt: Henk van de Nieuwenhuizen. 8. Contributievaststelling 2011 Tenniskids t/m 6 jaar: contributie wordt 15,00 per jaar; dit is de bijdrage voor de KNLTB- bondscontributie. De kinderen zijn hiermee ook verzekerd. Verdere bedragen blijven gelijk. 9. Begroting 2011 De voorzitter geeft een toelichting bij de powerpoint presentatie. Jan van Lith: waar vind ik het bedrag voor de renovatie? De voorzitter antwoordt hierop dat het bedrag nog niet bekend is en daarom nog niet begroot. Te betalen rente moet zijn: ca ,--. Ron van de Ven: Hoe kun je 22 banken betalen met 3.000,--. Voor dat bedrag kun je niets goed aanschaffen. Het bedrag zal verhoogd worden. Alternatieven: stoelen, variatie in modellen, in etappes uitvoeren. Henk van de Nieuwenhuizen: vraagt verklaring voor het bedrag van ,-- die door de penningmeester gegeven wordt. 10. Verkiezing bestuursleden In de loop van het jaar is Henry Blom afgetreden. Johan Avontuur treedt af. Frank van Riel neemt de indeling van de bardiensten over. Beide bestuursleden: hartelijk dank voor jullie inzet. De voorzitter, penningmeester en secretaris blijven in functie. De volgende personen worden gekozen: Henk Luijbregts : recreatiecommissie Antoinette Blom : technische commissie Tom Steggerda : jeugdcommissie 11. A. Renovatie clubgebouw De renovatie is noodzakelijk in de natte ruimten en kleedruimten. Een renovatiecommissie zal zich buigen over de wensen voor en door de leden. De inventarisatie en offertes brengt het bestuur terug naar de leden om toestemming te vragen en keuzes. B. Commissie derde helft Aanvulling en ondersteuning bij het uitvoeren van de activiteiten van de bar: niemand meldt zich.

3 12. Voorstellen door leden Er zijn geen voorstellen binnengekomen. 13. Rondvraag John van Oord: Miniveld voor de kinderen. Er is wel materiaal voor de kinderen aanwezig. De JC buigt zich hierover. De begroeide hoek naast baan 1/7 is van de gemeente. Ook die naast het inslagveld. Birgit Brockhus: Wat is de functie van de bardienst op een tennisbaan. Moeten we blijven schenken? De bardienst is verantwoordelijk voor het drankgebruik (IVA). Hoe laat mag je sluiten? Uiterlijk half twaalf/ kwart voor twaalf want om moet de bar dicht zijn volgens wettelijke regels. De leden besluiten dat de regels blijven zoals ze zijn. Hannie Groenewoud: dank namens de ouders en begeleiders van schoolkinderen uit Oosterhout voor begeleiding van het schooltennis. De penningmeester licht toe dat de schooltennis anders is ingericht. Dit jaar is er een terugloop van proefleden, met name in de leeftijd van 9-10 jaar. Er zijn minder leden die na het schooltennis overblijven. Daarvoor is meer focus op tenniskids. Samen met trainer Wouter Nooijen gaat LTV naar groep 2 van de basisschool in plaats van naar groep 5. Woensdagochtend in april mogen de kinderen van groep 4/5 twee keer naar de tennisbaan komen. Resultaten waren teleurstellend. Er waren 299 kinderen hier. Meestal blijft 10% oor een proefabonnement, nu maar 4 kinderen. 6 Kinderen gingen naar tenniskids. Nico Pastoor: Hoe is de procedure voor de renovatie? Inventariseren, offertes, prioriteiten stellen, keuze in de algemene ledenvergadering. Er is een sponsorcontract van drie jaar voor het open jeugdtoernooi via de Rabobank. Verlenging is in gang gezet. Dit geldt ook voor het senioren open toernooi. Komen er doeken aan de hekken op baan 1 en 2? Agterberg heeft geadviseerd de netten niet terug te plaatsen, dit heeft consequenties voor de garantie op de hekken. Het bestuur buigt zich hierover. Heeft de inbraak gevolgen gehad? De financiële schade is gedekt door de verzekering. Micho Roosenboom: waarom claim je niet meteen de banen van Parkzicht voor de kinderen? Klaas van der Willik: is er belangstelling voor single-competitie op zondagochtend? Nee. stelt de bijbehorende materialen ter beschikking. De lessen zullen op zaterdagochtend plaatsvinden. De trainer is woensdagmiddag vooralsnog niet beschikbaar. Aanmelding voor tenniskids is gebeurd op initiatief van de trainer. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.15uur K. van der Willik, voorzitter M. van Riel-Eerden, secretaris Gerrit Jonkers: Kan het enkelen van een half uur naar een uur of drie kwartier? De penningmeester geeft uitleg over afhangbord en wachttijd die op het drukste moment maar 15 minuten is. De leden besluiten voor verlenging van de enkeltijd naar drie kwartier. Na een jaar wordt dit weer bekeken.

4 2011 door de ogen van de voorzitter Voordat ik terugblik, wil ik al onze leden, sponsoren en verdere relaties een gelukkig en gezond 2012 toewensen. Deze nieuwsbrief staat in het teken van de komende Algemene Leden Vergadering. Ik nodig jullie allen hartelijk uit om hierbij aanwezig te zijn. Om de rust tijdens de vergadering te waarborgen hebben wij besloten om tijdens de vergadering de verlichting van de banen uit te doen. Het afgelopen jaar was een jaar met een dubbel gevoel. Voor velen waarschijnlijk een jaar met veel tennisplezier, maar voor de vereniging een jaar, dat vooral getekend is door het noodlot dat Piet Raaijmakers getroffen heeft en de ziekte, die Antoine Franken het functioneren als penningmeester onmogelijk gemaakt heeft. Twee mannen, die zo belangrijk voor de vereniging zijn, vallen ineens als vrijwilliger weg. Pas dan zie je wat zij allemaal doen en hoe moeilijk zij te vervangen zijn. Op de komende jaarvergadering zullen wij hier zeker aandacht aan besteden. Natuurlijk zijn onze gedachten ook bij Jeanne en Henny, zij moeten hun mannen in deze moeilijke omstandigheden opvangen. Mijn oprechte dank gaat uit, naar de leden, die zich spontaan gemeld hebben als lid van het onderhoudsteam. Heren, zonder jullie hulp zou er in ons park niet getennist kunnen worden! Graag vraag ik ook jullie aandacht voor de vacante functie van penningmeester. De functie-omschrijving vinden jullie elders in deze nieuwsbrief. Voor de vereniging is het tennis-technisch een goed jaar geweest, de baanbezetting was enorm, de competities hadden veel inschrijvingen en ook de vele, door de recreatiecommissie georganiseerde activiteiten, werden druk bezocht. Helaas werd de inzet van de jeugdcommissie en de vrijwilligers bij hun toernooien niet vertaald in aantallen deelnemers. Het vertrek van Esther als hoofdtrainer bij onze vereniging is door Wouter goed opgevangen. Met Rob erbij hebben wij een dynamisch team, dat verder gaat dan alleen les geven. Ik wens Rob met zijn bedrijf Vita Sports veel succes bij onze vereniging. Tijdens de jaarvergadering in 2011 hebben een aantal leden zich bereid verklaard om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een renovatie van het paviljoen. Hier is een schitterend plan uitgekomen, dat echter financiële consequenties heeft. Wij willen dit eerst met jullie doorspreken bij de komende jaarvergadering voordat wij met vervolgstappen komen. Al met al zal het weer een boeiende vergadering worden en ik hoop velen van jullie te begroeten. Klaas van der Willik, voorzitter

5 Jaarverslag secretariaat Het secretariaat heeft dit jaar weer een aantal poststukken te verwerken gekregen: zo n 300. Daarnaast een toenemend aantal contacten, ook tussen bestuursleden, commissies en leden. De nieuwsbrief is dit jaar alleen uitgegaan als uitnodiging voor de jaarvergadering met daarin opgenomen de jaarverslagen van de diverse commissies. Dat zal ook het komend jaar het geval zijn. Het blijkt dat de nieuwsflits die regelmatig op de website verschijnt, een beter middel is om met de leden te communiceren: het nieuws is nieuwer en de website kan beter inspelen op de informatiebehoefte. Een volgende stap die ook onder de verantwoordelijkheid van bestuur en secretariaat valt, is het opnieuw installeren van een groep mensen die zich intensiever gaan bezighouden met het nieuweledenboekje, de sponsoring, advertenties en dergelijke. Er is nu teveel werk voor te weinig mensen. Het secretariaat heeft verslag gelegd van de bestuursvergaderingen die ongeveer om de zes weken werden gehouden. De notulen gingen vergezeld van een actiepuntenlijst. De organisatie van de jaarvergadering ging uit van het secretariaat. Binnen het bestuur is enorm positief met elkaar samengewerkt. Dat was ook nodig omdat alle taken van de penning meester overgenomen moesten worden. Hier heeft de voorzitter zich ook van zijn beste kant laten zien, waarvoor de vereniging veel respect en dank verschuldigd is. Door het wegvallen van de penningmeester zullen wellicht niet alle financiële stukken de verschijningsvorm hebben die de leden de afgelopen jaren gewend waren. Het bestuur heeft naar beste vermogen de diverse opstellingen gemaakt, waarbij het is bijgestaan door interne en externe deskundigen. Het bestuur hoopt de leden een duidelijk beeld te kunnen geven van de gezonde situatie waarin de vereniging verkeert. M. van Riel-Eerden, secretaris Jaarverslag penningmeester Door ziekte van de penningmeester werden zijn werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd door het bestuur. Voor belastingtechnische zaken is de hulp ingeroepen van een accountant. Die heeft ook de nodige financiële overzichten en opstellingen voor de jaarvergadering mee verzorgd. Restpunten van het vorige boekjaar werden afgehandeld. De positie van penningmeester is inmiddels vacant. Antoine Franken heeft via een aankondiging op de website afscheid genomen van de vereniging. Het jaarverslag van de penningmeester is dit jaar dus erg kort zijn en is geschreven door het secretariaat. De benodigde financiële gegevens zullen de leden overhandigd worden tijdens de jaarvergadering.

6 Overzicht jeugdcommissie 2011 Aantal jeugdleden Aan het einde van 2011 telt onze vereniging ongeveer 125 actieve jeugdleden, een afname van ongeveer 20% vergeleken met het einde van Activiteiten In 2011 zijn voor de jeugd de volgende activiteiten georganiseerd: MiniMaxi toernooi (maart 2011) Driekwart toernooi (maart 2011) Open Veerse (augustus 2011) Diplomadag bal- en slagvaardigheid (oktober 2011) Clubkampioenschappen (november 2011) Competitievoorbereiding voor de beginnende competitiespelers (gedurende enkele weken door diverse vrijwilligers van onze vereniging) Competitie In het voorjaar van 2011 zijn we gestart met de volgende competitieteams: Woensdagmiddag: 2 jongensteams t/m 12 jaar 1 meisjesteam t/m 12 jaar 1 gemengd team t/m 12 jaar Zondag 2 jongensteams t/m 14 jaar 1 meisjesteam t/m 14 jaar 2 meisjesteams t/m 17 jaar In het najaar hadden we de volgende teams: Woensdagmiddag: 2 gemengde teams t/m 12 jaar Zondag 1 jongensteam t/m 14 jaar 2 meisjesteams t/m 17 jaar 1 gemengd team t/m 14 jaar De jeugd neemt dit jaar geen deel aan de wintercompetitie. Naast de activiteiten die door de jeugdcommissie zelf worden geïnitieerd, zijn er nog een aantal additionele activiteiten binnen de vereniging om het jeugdtennis te stimuleren, zoals: Schooltennis waarbij leerlingen van de basisscholen uit de omgeving kennis kunnen maken met de tennissport Tenniskids speciaal ingericht lessen voor de allerjongste tennissers Selectietrainingen extra trainingsmogelijkheden voor de competitiespelers Samenwerking met andere tennisverenigingen uitwisseling van spelers om competitie teams samen te kunnen stellen Toernooibegeleiding door de trainers

7 Samenstelling jeugdcommissie De jeugdcommissie bestaat uit vier vaste leden, geholpen door een groot aantal vrijwilligers bij de diverse evenementen. De vaste leden zijn: Carla de Ruijter Lieke de Ruijter (vast commissielid sinds november) Connie Steggerda Tom Steggerda Het streven is om een JC met 5 á 6 vaste leden te hebben en daarom zijn we gericht op zoek naar 1 á 2 nieuwe commissieleden, met name voor het organiseren en begeleiden van dagactiviteiten Voor 2012 staan in grote lijnen dezelfde activiteiten gepland als voor Nieuw in planning van 2012 zijn: Deelname van de jeugd aan het Nieuwjaarstoernooi in januari Gezamenlijke Clubkampioenschappen voor zowel jeugd als voor senioren in maart Tom Steggerda, voorzitter JC Jaarverslag Technische Commissie Algemeen De Technische Commissie (TC) heeft voor het jaar 2011 de navolgende activiteiten begeleid en/of georganiseerd. Het Open Veerse Senioren toernooi 2011 De KNLTB competitie De leden van de TC zijn: William de Bruijn, Theo van Mook, Michael Reit, Werner Stikkers, Anja van der Kieboom, Hans Hulsebos en Antoinette Blom. Antoinette Blom houdt zich voornamelijk bezig met de indeling en begeleiding van de competities en de kontakten met de KNLTB, de overige leden organiseren het Open Veerse en geven op wedstrijddagen van de competitie, op toerbeurt, begeleiding aan de teams indien nodig. Het Open Veerse Senioren toernooi 2011 Het Open Veerse is al jaren een vaste waarde op de toernooikalender van Midden-Brabant. De deelnemers en deelneemsters spelen voor wat betreft het hoogste niveau in de speelsterkte 5 en de ondergrens is speelsterkte 8. Het ambitieniveau is om de speelsterktes 3 en 4 ook aan het toernooi toe te voegen maar dit komt steeds niet echt van de grond. Door deze ontwikkeling is het wel zo dat het deelnemersveld erg stabiel is en het toernooi een min of meer familiair karakter heeft. De sfeer is veelal uitstekend, er zijn altijd wel een paar minder leuke incidenten, en wedstrijden spannend. Het toernooi werd dit jaar ook weer keurig ondersteund door een aantal vrijwilligers die op de wedstrijddagen de catering voor hun rekening namen.

8 Jaarverslag Technische Commissie Na een aantal jaren is de organisatie een soepel lopend geheel waarbij een adequate bezetting van de banen en de wachttijden het spanningsveld bepalen. T.a.v. deze items waren er weinig klachten. De TC leden hebben te kennen gegeven ook in 2012 dit toernooi weer te zullen organiseren waarbij vermeld moet worden dat Werner Stikkers afscheid heeft genomen. Hij gaat terug naar Breda maar blijft onze vereniging een warm hart toedragen. Namens de TC bedanken wij Werner voor zijn inzet en enthousiasme. De KNLTB competitie De KNLTB competite bestaat eigenlijk uit drie competities namelijk: 1. de voorjaarscompetitie 2. de najaarscompetitie 3. de wintercompetitie LTV Raamsdonksveer neemt deel aan alle drie de competities waarbij de voorjaarscompetitie met meer dan 40 teams (ieder jaar), op de voet gevolgd door de najaarscompetitie het grootste deelnemersveld kent. Onze vereniging omhelst het competitiegebeuren en een groot deel van de leden schrijft dan ook in. In 2011 waren er ook weer de nodige blessures maar doordat er de verplichting is met minimaal 6 man/vrouw in te schrijven ging het, t.o.v. andere jaren qua vervangingen toch wel wat beter. Ook dit jaar weer een redelijk aantal kampioenen in de verschillende competitiesoorten. Het gemiddelde speelsterkte niveau wordt echter niet beter hetgeen blijkbaar duidt op het gegeven dat het vooral gaat om lekker te ontspannen en minder om de echte prestatie. Dit is ook te merken aan de samenstelling van de teams meestal bestaande uit een jarenlange combinatie. Tijdens de competities zijn er over het algemeen weinig vervelende incidenten en daar waar dit zich toch heeft voorgedaan heeft het bestuur adequate maatregelen genomen. De TC had het besluit genomen de Wintercompetie niet meer de organiseren om zo ruimte te scheppen voor andere verenigingsactiviteiten. Dit viel in minder goede aarde bij een aantal leden en we zijn tot het compromis gekomen om de Wintercompetitie separaat te organiseren van de TC. (maar wel onder de verantwoordelijkheid natuurlijk want dan kan niet anders). Harrie Verdaasdonk (de man met de papieren ) heeft dit voor zijn rekening genomen ondersteund door Gert Hunink en indien nodig is er contact met Antoinette Blom. Deze oplossing lijkt, nu halverwege de competitie, goed te werken. De TC verwacht voor 2012 op dezelfde wijze de competities te begeleiden waarbij aangetekend dat de inschrijvingen van de voorjaarscompetitie 2012 al verwerkt zijn en doorgegeven aan de KNLTB De Technische Commissie

9 JAARVERSLAG Recreatiecommissie 2011 Onze commissie bestond dit jaar uit de volgende leden: Riky van Dortmont Henk Luijbregts Joke Jonkers Heleen van der Most Hans Stael Onze commissie heeft ook dit jaar weer haar best gedaan om enkele recreatieve tennisactiviteiten zo goed mogelijk te organiseren. Wij zijn het jaar begonnen met een wintertoernooi eind februari. Dit toernooi was een alternatief voor het oliebollentoernooi, dat vanwege het slechte weer helaas niet door is gegaan. Afgelopen winter zijn de hutselavonden (woensdagavond) goed bezocht, ook deze winter zijn we weer gestart met deze activiteit. De woensdagavondcompetitie in april -mei en in september - oktober zijn nog steeds druk bezochte activiteiten binnen onze vereniging. In het voorjaar hebben 68 koppels en in het najaar hebben 65 koppels deelgenomen aan deze activiteit. Net als in de winter van nemen wij ook deze winter deel aan het 4-parkentoernooi, dit is een gezelligheidscompetitie die wij iedere 2e woensdag van de maand samen organiseren met TV de Schans, TV Waesbeek en TV de Wiel uit s-gavenmoer. Daarnaast hebben we dit najaar ook weer de interne mixcompetitie op zondagmiddag opgestart, helaas met minder deelnemers dan voorheen. Als nieuwe activiteit voor de winter hebben zijn er afgelopen jaar 2 uitwisselingsavonden met andere verenigingen georganiseerd. Op 26 januari was TV Werkendam bij ons op bezoek en op 23 maart was er een uitwisselingsavond met TV de Schans. Beide avonden zijn succesvol verlopen. Omdat de kerstdagen en nieuwjaarsdag ook dit jaar in het weekend vallen, hebben we besloten om dit jaar geen oliebollentoernooi te organiseren. Hiervoor in de plaats komt er een nieuwjaarstoernooi op zaterdag 7 januari. Wij vinden het fijn dat ook dit jaar weer veel leden die nog niet zo lang tennissen deelgenomen hebben aan onze activiteiten. Als laatste willen wij alle deelnemers bedanken voor hun inzet en in het bijzonder de mensen die ons op de een of andere manier geholpen hebben bij de uitvoering van onze activiteiten. Wij hopen jullie allemaal in 2012 weer te zien als deelnemer of toeschouwer bij onze activiteiten. De recreatiecommissie, Riky, Joke, Heleen, Henk en Hans

10 Jaarverslag Ledenadministratie 2011 Het jaar 2011 heeft zich, evenals vorige jaren (2008, 2009 en 2010), gekenmerkt door een vrij groot ledenverloop. Er hebben zich 67 nieuwe leden aangemeld. Daar staan 101 opzeggingen tegenover. Dat betekent een afname van 23 seniorleden en een afname van 21 juniorleden. Totaal dus 44 leden minder. Het aantal leden per 1 januari 2012 bedraagt: 635 (342 mannen en 293 vrouwen) Dit aantal is uit te splitsen in: 542 senioren ( 294 mannen en 248 vrouwen) 93 junioren (48 jongens en 45 meisjes) In 2011: Geen Proefleden door middel van kennismakingsabonnementen. Het TOTAAL aantal leden is uit te splitsen in: KNLTB leden: 612 Langdurig geblesseerd: 16 Rustende leden: 7 Totaal aantal leden 635 In de volgende tabel de ontwikkeling van het ledenaantal over de laatste 10 jaar van 2002 tot en met TOTAAL Senioren Junioren Deze tabel is exclusief adverteerders en bordhouders. Leo Emmen Ledenadministratie Bardiensten begon met 6 dagen waarop de banen onbespeelbaar waren. Er waren 613 bardiensten nodig, wat met 576 bardienstplichtige leden heel goed ingevuld kan worden. Jammer is dan dat er altijd nog zo n 153 leden zijn die geen bardienst gelopen hebben. Hierbij dient ook gezegd te worden dat hieronder een aantal mensen is, dat zelf absoluut geen gebruik maakt van onze paviljoenfaciliteiten. Over het algemeen worden de diensten goed ingevuld. Er is wel eens een extra herinnering nodig maar dan worden de open plaatsen toch weer opgevuld. Het is ook voorgekomen dat de bardienst niet kwam opdagen, dit is met de betrokkenen besproken.

11 Het grootste probleem is op het laatst afmelden. Daarom nogmaals het verzoek om altijd zelf voor een vervanger te zorgen, voor mij is er ook niets meer te regelen op het laatste moment. Met de medewerking van alle leden gaat het zeker weer lukken om alle diensten voor 2012 ingevuld te krijgen. Frank van Riel, Bardienstcoördinator. Aantal gelopen bardiensten x 1x 2x 3x Vacature Penningmeester Het bestuur van LTV Raamsdonksveer is dringend op zoek naar een penningmeester. Gezien de werklast en de complexiteit hebben wij het boekhoudkundige werk en de BTWaangifte uitbesteed aan een professionele organisatie. Dit leidt tot de volgende functieomschrijving: Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur. eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging int de contributie is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies int de advertentieopbrengsten betaalt de rekeningen beheert bank- en girorekeningen stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording pleegt overleg met de kascontrole commissie Als je je kandidaat wilt stellen voor deze belangrijke functie, stuur dan een mail aan:

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Correspondentie adres: Lawn Tennisclub s-gravenzande Postbus 286 2690 AG s-gravenzande Hans van der Toorn secretariaat en homepage Albert Schweitzerlaan

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

Clubblad. T.V. de Does. Zomer 2015

Clubblad. T.V. de Does. Zomer 2015 Clubblad T.V. de Does Zomer 2015 THE OFFICIAL STRINGING SERVICE OF THE DUTCH DAVIS CUP TEAM Stop met zagen, hakken en kloven! 2 Vanuit het bestuur Beste leden, De eerste 2 bestuursvergaderingen van dit

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie