1) Waarom werk maken van toegankelijkheid voor personen met beperkingen?.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1) Waarom werk maken van toegankelijkheid voor personen met beperkingen?.1"

Transcriptie

1 Informatiebrochure voor de logiesverstrekkende bedrijven. Augustus 2001

2 INHOUD 1) Waarom werk maken van toegankelijkheid voor personen met beperkingen?.1 2) Wie kan een premie bekomen?.2 3) Waarvoor kan u een premie krijgen? 3 4) Hoeveel bedraagt de premie? 4 5) Toegankelijkheidsdoorlichting: haalbaarheidsstudie en toegankelijkheidsadvies..5 6) De premieaanvraag. 6 7) Uitbetaling van de premie..7 8) Meer info...8 9) Bijlage 1: tekst van het premiebesluit ) Bijlage 2: lijst prioritaire aanpassingen ) Bijlage 3: Aanvraagformulier. 11 2

3 1. WAAROM WERK MAKEN VAN TOEGANKELIJKHEID? Personen met een handicap zijn een interessante doelgroep voor de toeristische sector. - Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer miljoen mensen in Europa te kampen hebben met een of andere beperking van motorische aard, van visuele of auditieve aard, van astma of allergieën. Door de vergrijzing van de bevolking zal deze groep in de toekomst een belangrijk aandeel van de toeristische markt uitmaken. - Ze besteden minstens evenveel aan hun reizen en vrije tijd als anderen. Ze hebben vaak meer tijd om weg te gaan, reizen in het laagseizoen en verkiezen weekdagen voor hun uitstappen. - hun reisgedrag vertoont de laatste jaren duidelijk een evolutie: terwijl men vroeger vaak in groep onder begeleiding in gespecialiseerde centra op vakantie ging, trekt men er nu meer en meer individueel op uit, met vrienden en familie en is de nood aan toegankelijke hotels groot. Goede redenen om tijdig in te spelen op hun behoeften. 2. WIE KAN EEN PREMIE AANVRAGEN? Dit premiebesluit richt zich naar alle (door Toerisme Vlaanderen???) vergunde logiesverstrekkende bedrijven. 3. WAARVOOR KAN U EEN PREMIE KRIJGEN? U kan een premie krijgen voor: 1) aanpassingen (aankopen en werken) waardoor (basis)toegankelijkheid van uw logiesverstrekkend bedrijf wordt gerealiseerd voor personen met een handicap. Onder basistoegankelijkheid wordt verstaan dat er aan een aantal basisvereisten is voldaan op het vlak van toegankelijkheid voor personen met motorische, auditieve en visuele beperkingen, astma- en allergiepatiënten. 2) het uitvoeren van een voorafgaandelijke toegankelijkheidsdoorlichting. Deze doorlichting omvat : a) bij een verbouwing: 2 delen, met name een globale haalbaarheidsstudie en een toegankelijkheidsadvies. b) bij een nieuwbouw: 1 deel, met name een toegankelijkheidsadvies 3

4 OPMERKINGEN: 1) Een voorafgaandelijke toegankelijkheidsdoorlichting is verplicht indien u een premie wenst te bekomen voor het uitvoeren van aanpassingen. 2) Om in aanmerking te komen voor een premie moet de doorlichting (haalbaarheidsstudie en toegankelijkheidsadvies) uitgevoerd worden door een door Toerisme Vlaanderen geselecteerd adviesbureau. De lijst van deze adviesbureaus kan u aanvragen bij: Toerisme Vlaanderen.. 4. HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE? De premie bedraagt: 1) voor de aanpassingen: 30% van de kosten voor de aanpassingen, met een maximum van Euro. 2) voor de toegankelijkheidsdoorlichting: 70% van de kost van de doorlichting, met een maximum van : Euro: indien beide delen van de doorlichting (haalbaarheidsstudie en toegankelijkheidsadvies) worden uitgevoerd Euro: indien slechts 1 deel van de doorlichting (haalbaarheidsstudie of toegankelijkheidsadvies wordt uitgevoerd. 5. TOEGANKELIJKHEIDSDOORLICHTING: HAALBAARHEIDSSTUDIE EN TOEGANKELIJKHEIDSADVIES Toegankelijkheid van een gebouw voor personen met een handicap is een complexe materie. Niet alleen zijn er verschillende vormen van handicap of beperking. We denken hierbij aan personen met motorische beperkingen, met visuele en auditieve beperkingen, aan personen met astma of allergieën. Daarnaast zijn er dan nog eens verschillende gradaties bij deze verschillende handicaps. De toegankelijkheidsdoorlichting, die door een gespecialiseerd adviesbureau inzake toegankelijkheid wordt uitgevoerd, heeft tot doel u als logiesaanbieder meer informatie te verschaffen over toegankelijkheidscriteria en over de concrete aanpassingswerken die in uw logies nodig zijn opdat het basistoegankelijk zou zijn voor personen met een handicap. Het is ook belangrijk dat u wanneer u inspanningen doet om uw hotel toegankelijker te maken er ook op kunt rekenen dat deze aanpassingen effectief voldoen aan de behoeften van de gebruiker en aan de toepasselijke wetgeving. 4

5 Bij een verbouwing bestaat de toegankelijkheidsdoorlichting uit 2 delen, nl. een haalbaarheidsstudie en een toegankelijkheidsadvies Bij een nieuwbouw bestaat de toegankelijkheidsdoorlichting enkel uit een toegankelijkheidsadvies. Deel 1: Haalbaarheidsstudie Een haalbaarheidsstudie brengt de belangrijkste knelpunten op het vlak van toegankelijkheid van het logies in kaart. Een haalbaarheidsstudie bestaat uit: - een planstudie: een analyse van de architecturale plannen van de bestaande toestand - een plaatsbezoek waarbij een structurele analyse van het gebouw gemaakt wordt - een verslag over de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het logiesverstrekkend bedrijf met een lijst van prioritaire aanpassingen en een totale kosten-batenanalyse. Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie is enkel vereist indien het gaat om een verbouwing van een bestaand gebouw. Deel 2: Toegankelijkheidsadvies Het toegankelijkheidsadvies gaat een stap verder. Hier worden uw concrete verbouwings/bouwplan bekeken en wordt nagegaan of de voorgestelde aanpassingen voldoen aan toegankelijkheidsvereisten. Het toegankelijkheidsadvies bevat: - analyse van de ontwerpplannen van het logiesverstrekkend bedrijf met de nodige richtlijnen ter verbetering van het ontwerp; - een bespreking van het rapport met bouwheer en architect, waarin een antwoord of alternatief wordt gezocht voor de vragen en bemerkingen bij het knelpuntenrapport; - een eindrapport op basis van de knelpuntenbespreking en de aangepaste ontwerpplannen. In dit eindrapport wordt aangegeven welke voorgestelde aanpassingen goedgekeurd worden en of er nog knelpunten blijven. 6. DE PREMIEAANVRAAG U richt uw premieaanvraag per aangetekend schrijven of per elektronische post naar Toerisme Vlaanderen, t.a.v., Grasmarkt 61, 1000 Brussel. Deze premieaanvraag bevat naast het aanvraagformulier (bijlage 3) - volgende documenten (in tweevoud): 1. een projectplan, waarin u op een rijtje zet welke werken u wil uitvoeren en waarvoor u een premie vraagt. 2. het rapport van de haalbaarheidsstudie (indien het gaat om een verbouwing). Deze studie is maximaal 6 jaar oud. 3. het rapport met het toegankelijkheidsadvies. Dit advies is maximaal 2 jaar oud. 5

6 4. een eensluitend afschrift van de stedenbouwkundige vergunning indien nodig 5. een plan op schaal van de te verrichten werken 6. een kostenraming met beschrijvende opmeting en eenheidsprijzen 7. indien van toepassing een opgave van de overwogen aankopen met prijsopgave en eenheidsprijzen 8. een door de aanvrager ondertekende verbintenis tot uitvoering van de werken OPMERKINGEN: a) Het is mogelijk om de werken op te delen in 3 fases over een periode van maximum van 3 jaar. Bij deze fases moet een logische volgorde gehanteerd worden (bv. de aanpassing van de lift voor de aanpassing van de kamer op de 5 de verdieping). Uitzonderingen dienen te worden gemotiveerd. b) De prijsopgaven en kostenramingen onder punt 6 en 7 hebben specifiek betrekking hebben op aankopen en werken voor de realisatie van de toegankelijkheid voor personen met een handicap. c) U wordt door Toerisme Vlaanderen schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing tot toekenning of weigering van de aanvraag, en dit binnen de 90 kalenderdagen na de ontvangstmelding van uw aanvraag. In geval van toekenning wordt eveneens vermeld welke werken voor de premie in aanmerking komen en voor welk bedrag. d) U liet een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Uit het rapport blijkt echter dat uw hotel niet op een redelijke wijze toegankelijk kan gemaakt worden, hetzij omwille van een negatieve kosten-batenanalyse als gevolg van te hoge financiële kosten hetzij omwille van stedebouwkundige redenen.naar aanleiding daarvan ziet u af van toegankelijkheidsaanpassingen. In dat geval kan u toch een premie aanvragen voor de uitvoering van deze haalbaarheidsstudie. 7. UITBETALING VAN DE PREMIE 1) in geval van uitvoering van aanpassingen: - voor de toegankelijkheidsdoorlichting (haalbaarheidsstudie en toegankelijkheidsadvies): na indiening van een ontvankelijke premieaanvraag, op voorlegging van factuur en betalingsbewijs van het adviesbureau - voor de aanpassingen, op voorlegging van facturen en betalingsbewijzen, na correcte uitvoering van: - hetzij de totaliteit van de werken - hetzij een fase van de werken 2) in geval er geen aanpassingen worden uitgevoerd: uitbetaling van de premie voor de haalbaarheidsstudie op voorlegging van: - factuur en betalingsbewijs aan het adviesbureau - gemotiveerde verklaring waaruit moet blijken waarom het logies niet op redelijke wijze toegankelijk kan worden gemaakt 6

7 8. SAMENVATTING VAN DE PROCEDURE U heeft interesse om aanpassingen te doen op het vlak van toegankelijkheid voor personen met een handicap. u contacteert een gespecialiseerd adviesbureau inzake toegankelijkheid en laat een toegankelijkheidsdoorlichting uitvoeren. - bij nieuwbouw: een toegankelijkheidsadvies op de ontwerpplannen - bij verbouwing: een haalbaarheidsstudie die de knelpunten van het bestaande gebouw in kaart brengt, gevolgd door een toegankelijkheidsadvies over de ontwerpplannen. De lijst met de door Toerisme Vlaanderen geselecteerde adviesbureaus kan u bij Toerisme Vlaanderen aanvragen. na uitvoering van de toegankelijkheidsdoorlichting en opmaak van een definitief plan, doet u een premieaanvraag bij Toerisme Vlaanderen met de nodige documenten. Deze premieaanvraag geldt voor : - de uitgevoerde doorlichting - de voorgestelde aanpassingen (werken en aankopen) uitvoering van de aanpassingen - hetzij de totaliteit van de werken - hetzij een fase van de werken (maximum 3 fases gespreid over een periode van 3 jaar) uitbetaling van de premie : op voorlegging van facturen en betaalbewijzen - na correcte uitvoering van de totaliteit van de aanpassingen - na correcte uitvoering van een fase van de aanpassingen Uitzondering: de premie voor de toegankelijkheidsdoorlichting kan indien gewenst reeds voor de uitvoering van de werken uitbetaald word en dit na indiening van een ontvankelijke premieaanvraag, op voorlegging van een exemplaar van het rapport, factuur en betaalbewijs. 9. MEER INFO? - voor meer informatie over de werking van het premiebesluit kan u zich richten tot: Toerisme Vlaanderen dienst. Grasmarkt Brussel Tel.: - voor (technisch) advies in verband met toegankelijkheidsvereisten en aanpassingen kan u zich richten tot: vzw Toegankelijkheidsbureau Koorstraat Hasselt Tel.: 011/

8 9. BIJLAGE 1: Tekst van het premiebesluit 8

9 10. BIJLAGE 2: Lijst prioritaire aanpassingen De lijst bevat de prioritaire aanpassingswerken die in aanmerking komen voor een premie, zoals omschreven in het Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend voor het bouwen en moderniseren van logiesverstrekkende bedrijven, in het bijzonder wat betreft de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Het gaat hier om infrastructurele aanpassingswerken die de toegankelijkheid bevorderen voor personen met motorische beperkingen, personen met een visuele of een auditieve handicap, personen met astma en allergieën. Aanpassingswerken die niet in deze lijst zijn opgenomen, maar toch de toegankelijkheid voor personen met een handicap bevorderen, kunnen na een positief haalbaarheidsadvies door een gespecialiseerd adviesbureau - ook in aanmerking komen voor een premie. ALGEMEEN OVERZICHT 1. Aanleggen van aangepaste, voorbehouden parkeerplaatsen 2. Aanpassen van de looproute 3. Voorzien of aanpassen van een trappartij 4. Voorzien of aanpassen van een hellend vlak 5. Voorzien of aanpassen van de leuningen 6. Plateaulift plaatsen 7. Aanpassen van de deur(opening) 8. Aangepaste toiletruimte voorzien of aanpassen 9. Voorzien of vernieuwen van de lift 10. Slaapkamer(inrichting) aanpassen 11. Badkamer(inrichting) aanpassen 12. Doorgangsbreedte of circulatieruimte aanpassen 13. Aanpassingswerken aan bijkomende faciliteiten 14. Specifieke aanpassingen voor personen met een visuele handicap 15. Specifieke aanpassingen voor personen met een auditieve handicap 16. Specifieke aanpassingen voor personen met astma en/of allergie 17. Specifieke aanpassingen voor personen met een motorische handicap 18. Specifieke aanpassingen in functie van evacuatiemogelijkheden van personen met een handicap SPECIFICATIES 1. Aanleggen van aangepaste, voorbehouden parkeerplaatsen verharding aanpassen afmetingen aanpassen (markeringen aanpassen) signalisatie aanbrengen overdekking aanbrengen 9

10 2. Aanpassen van de looproute verharding aanpassen (bv. slipvrij) combinatie trap hellend vlak voorzien bij niveauverschillen obstakelvrij maken gidslijnen of geleidelijnen voorzien verlaagde stoepranden voorzien 3. Voorzien of aanpassen van een trappartij volledig nieuwe trap voorzien al dan niet in combinatie met hellend vlak waarschuwings- en/of contrastmarkeringen voorzien leuningen aanbrengen verlichtingskwaliteit verbeteren 4. Voorzien of aanpassen van een hellend vlak volledig nieuw hellend vlak aanleggen al dan niet in combinatie met trap verharding aanpassen afrijdbeveiliging voorzien leuningen aanbrengen 5. Voorzien of aanpassen van de leuningen nieuwe leuning voorzien bestaande leuning verplaatsen bijkomende tweede leuning voorzien 6. Plateaulift plaatsen plateaulift installeren plateaulift integreren in het geheel (verbouwingswerken) plateaulift vernieuwen 7. Aanpassen van een deur(opening) verbreden van de deur vlakke opstelruimte voor de deur aanbrengen (bv. aanpassing verharding, obstakels wegwerken) zijdelingse opstelruimte creëren (bv. deuropening verplaatsen, obstakels verplaatsen) 10

11 drempel wegwerken deurdranger aanpassen / vernieuwen automatisch opengaande deur voorzien draaideur vervangen door schuifdeur verbeteren van deurgrepen en sloten signalisatie 8. Aangepaste toiletruimte voorzien of aanpassen volledig nieuw sanitair blok voorzien verbouwing bestaand sanitair blok herinrichting bestaande toiletruimte verbeteren van de bestaande toiletruimte d.m.v. hulpmiddelen (bv. steunbeugels) alarmsysteem aanbrengen 9. Voorzien of vernieuwen van de lift volledig nieuwe liftschacht + lift voorzien (verbouwing bestaande structuur) nieuwe liftkooi voorzien (op voorwaarde dat de bestaande liftschacht voldoende ruim is) aanpassen van de bestaande lift (bv. bedieningselementen, spiegel, leuningen) 10. Slaapkamer(inrichting) aanpassen verbouwen van de bestaande structuur (indien ruimte te klein) herinrichten van de bestaande kamer o vervangen van onaangepast meubilair o vast meubilair uitbreken o verbetering vloerbekleding (rolstoelvast, en/of onderhoudsvriendelijk en stofvrij) o matrassen, dekbedden, kussens, gordijnen vernieuwen (synthetisch materiaal) alarmmogelijkheid voorzien (bv. teksttelefoontoestel) 11. Badkamer(inrichting) aanpassen verbouwen van de bestaande structuur (indien ruimte te klein) herinrichten van de badkamer : o bad vervangen door douche op afschot o wastafel verplaatsen / vernieuwen o aanpassing hoogte toiletpot (nieuwe toiletpot) o aanwerken tegelvloer / wandtegels o alarmmogelijkheid voorzien o luchtafzuigsysteem aanbrengen o steunbeugels plaatsen o douchezitjes, verzorgingstafel 11

12 o bedieningselementen vernieuwen (bv. verstelbare douchekop, bereikbare en bruikbare kranen, bereikbare opstelling voorzien van zeep, handdoek) verbeteren van de bestaande ruimte d.m.v. hulpmiddelen (bv. steunbeugels) 12. Doorgangsbreedte of circulatieruimte aanpassen herinrichting van de ruimte obstakels wegwerken verbouwen van de structuur verbeteren van vloerbedekking (rolstoelvast) 13. Aanpassingswerken aan bijkomende faciliteiten aanpassingswerken aan de toegang naar de faciliteiten doorgangsbreedte of circulatieruimte aanpassen aanpassen bijhorend sanitair (toilet, douches, sauna) aanpassen of aanleggen van hellingsbanen en/of trappen aanpassen van deuren specifieke hulpmiddelen voor personen met een handicap (bv. ringleiding, tilliften, verzorgingstafels) 14. Specifieke aanpassingen voor personen met een visuele handicap extra visuele en/of tactiele aanpassingen aanbrengen waarschuwingsmarkeringen / contrastmarkeringen aanbrengen ter hoogte van trappen, hellingen, obstakels, glazen deuren aanbrengen van natuurlijke gidslijnen of geleidelijnen door kleurgebruik of materiaal verschillen goede signalisatie (grootletters, braille ) informatie (over hotel, menu,..) via maquette, grootletterschrift, braille, cassette aanpassen van kleurgebruik (contrasterende kleuren) vervangen van onaangepast meubilair (afgeronde hoeken, kleurgebruik) aanbrengen van aangepaste verlichting verbeteren van leesbaarheid van de ruimten 15. Specifieke aanpassingen voor personen met een auditieve handicap aanbrengen en verbeteren van signalisatie voorzien van ringleiding aan het onthaal, en in vergaderzalen specifieke veiligheidsvoorzieningen (vibrerend kussen, visueel alarm) voorzien van teksttelefoon 12

13 16. Specifieke aanpassingen voor personen met astma en/of allergieën luchtzuiveringsinstallatie aanbrengen (in zover wettelijk niet verplicht) vervanging door antiallergische materialen vervangen van vloer en wandbedekking (onderhoudsvriendelijk en stofvrij) voorzien van scheidingswanden voor niet-rokers 17. Specifieke aanpassingen voor personen met een motorische handicap verlaging van balie, buffetten, bars inrijdbare kasten voor slaapkamer specifieke hulpmiddelen zoals tilsystemen, rolstoel, bestek verbeteren van bereikbaarheid (hoogte, opstelruimte) en bruikbaarheid van intercom, kaartsystemen, telefoontoestellen, elektronische betaalautomaten, schakelaars, stopcontacten, verwarmingsknoppen vervangen van kranen door thermostatische kranen, eenhendelsystemen of sensorsystemen verplaatsen van bedieningselementen in hoogte vervangen van bedieningselementen (bv. draaiknop i.p.v. drukknop) onaangepaste tafels vervangen door onderrijdbare verbetering van signalisatie 18. Specifieke aanpassingen i.f.v. evacuatiemogelijkheden van personen met een handicap aanpassen van vluchtroutes bediening branddeuren verbeteren (bv. drukknopsysteem aanbrengen) drempels wegwerken deurbreedtes (en/of doorgangsbreedtes) aanpassen brandalarmen en/of brandbestrijdingsmiddelen bereikbaar opstellen (bv. verplaatsen in hoogte) leuningen in de vluchtroute aanbrengen een veilige opstelruimte voor personen met beperkingen creëren brandalarm voorzien van een visueel signaal, vibrerend kussen voor auditief gehandicapten voorzien in toegankelijke informatie over de evacuatiemogelijkheden (bv. braille, cassette) 13

14 BIJLAGE 3 : Aanvraagformulier 14

INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID

INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID INFOFICHE: TOEGANKELIJKHEID 1. Comfortabele toegankelijkheid voor iedereen Toerisme Vlaanderen streeft naar een comfortabele toegankelijkheid van alle toeristisch-recreatieve projecten en evenementen.

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. sociale diensten

Toegankelijkheid van. sociale diensten Toegankelijkheid van sociale diensten Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sociale diensten te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren een aantal tips om de sociale dienst en de

Nadere informatie

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen:

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen: Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. TECHNISCHE NOTA 1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1.

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. kantoren van vrije beroepen

Toegankelijkheid van. kantoren van vrije beroepen Toegankelijkheid van kantoren van vrije beroepen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van kantoorruimten voor vrije beroepen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en beoefenaars

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van hotels

Toegankelijkheid. van hotels Toegankelijkheid van hotels Personen met een handicap en ouderen zijn een interessante doelgroep voor de toeristische sector. Zij besteden minstens evenveel aan hun reizen en vrije tijd dan anderen, zij

Nadere informatie

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk)

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Basis informatie van het gebouw 1 Naam van de organisatie 2 Bezoekadres. 3 Postcode

Nadere informatie

Naam accommodatie Hotel restaurant De Meulenhoek Adres accommodatie Hoofdstraat 61 7875 AB EXLOO Datum schouw 13-07-201

Naam accommodatie Hotel restaurant De Meulenhoek Adres accommodatie Hoofdstraat 61 7875 AB EXLOO Datum schouw 13-07-201 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw probeert u een goede indruk te geven wat u van deze accommodatie kunt verwachten. Hierbij is onderzocht of zorgbehoevenden ruimten kunnen bereiken en gebruiken.

Nadere informatie

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING Toegankelijkheidsonderzoek Werkplein West Jan van Galenstraat 323 donderdag 11 maart 2010 ALGEMEEN Het gebouw aan de Jan van Galenstraat bestaat uit twee gedeeltes: Het publieksgedeelte en het personeelsgedeelte.

Nadere informatie

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw.

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw. Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl MEE Rotterdam Rijnmond Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam T 010 282 11 11 Contactpersoon:

Nadere informatie

Toegankelijk Amsterdam

Toegankelijk Amsterdam Onderzoeksformulier www.toegankelijkamsterdam.nl Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer 47323 1070 WC Amsterdam Een postzegel is niet nodig. Cliëntenbelang

Nadere informatie

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011

Naam accommodatie De Huttenheugte Adres accommodatie Dalen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. restaurants en cafés

Toegankelijkheid van. restaurants en cafés Toegankelijkheid van restaurants en cafés Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van restaurants en cafés te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, eigenaars en uitbaters een aantal

Nadere informatie

Toegankelijk voor iedereen!

Toegankelijk voor iedereen! Toegankelijk voor iedereen! Werk maken van een toegankelijke omgeving Personen met een handicap en ouderen vormen een interessante doelgroep voor de toeristische sector. Dikwijls hebben ze meer tijd om

Nadere informatie

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen

Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen Een subsidiedossier indienen? Deze handleiding wijst u de weg! Handleiding 2014-2015 Investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen 1

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van restaurants en cafés

Toegankelijkheid. van restaurants en cafés Toegankelijkheid van restaurants en cafés Naar een restaurant of café gaan gebeurt heel vaak in groep: met familie, vrienden of kennissen. Wanneer iemand van het gezelschap een beperking heeft: een kind

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. hogescholen en universiteiten

Toegankelijkheid van. hogescholen en universiteiten Toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, directies en verantwoordelijken

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. cultuur- en gemeenschapscentra

Toegankelijkheid van. cultuur- en gemeenschapscentra Toegankelijkheid van cultuur- en gemeenschapscentra Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van cultuuren gemeenschapscentra te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, verantwoordelijken

Nadere informatie

Thuis Blijven Wonen. Inge Claessens, Ergotherapeute, Thuiszorgpunt

Thuis Blijven Wonen. Inge Claessens, Ergotherapeute, Thuiszorgpunt Thuis Blijven Wonen Inge Claessens, Ergotherapeute, Thuiszorgpunt Thuis Blijven Wonen Wandeling doorheen de woning met valkuilen, oplossingen en tips Premies 65+ Voorstelling dienst Wandeling doorheen

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. appartementsgebouwen

Toegankelijkheid van. appartementsgebouwen Toegankelijkheid van appartementsgebouwen Dit wenkenblad is een leidraad om appartementsgebouwen toegankelijk te maken. Het geeft promotoren, bouwbedrijven, ontwerpers en bouwheren een aantal tips om appartementsgebouwen

Nadere informatie

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Inhoud Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Intro vzw Toegankelijkheid van informatie en communicatie. Toegankelijkheid van de infrastructuur Diensten en materialen Intro-label Intro vzw?

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. voetbalstadions

Toegankelijkheid van. voetbalstadions Toegankelijkheid van voetbalstadions Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van voetbalstadions te verhogen. Het geeft ontwerpers en clubverantwoordelijken een aantal tips om hun stadion

Nadere informatie

Screeningsverslag Texture Noordstraat 28, Kortrijk Dinsdag 2 december 2014

Screeningsverslag Texture Noordstraat 28, Kortrijk Dinsdag 2 december 2014 Screeningsverslag Texture Noordstraat 28, Kortrijk Dinsdag 2 december 2014 Aanwezig Lies Buyse (directie musea en erfgoed) Sylvie de Coster (medewerkster Texture) Tommy Viaene (Stedelijke Adviesraad Personen

Nadere informatie

Werken aan integrale toegankelijkheid en universal design. Enter vzw - Belgiëplein 1 3510 Hasselt - 011 26 50 30-011 87 41 39 - info@entervzw.

Werken aan integrale toegankelijkheid en universal design. Enter vzw - Belgiëplein 1 3510 Hasselt - 011 26 50 30-011 87 41 39 - info@entervzw. Werken aan integrale toegankelijkheid en universal design Enter vzw - Belgiëplein 1 3510 Hasselt - 011 26 50 30-011 87 41 39 - info@entervzw.be Programma universal design & toegankelijkheid film universal

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. scholen

Toegankelijkheid van. scholen Toegankelijkheid van scholen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van scholen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en directies van scholen een aantal tips om hun gebouwen bereikbaar

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein Beoordelingslijst Toegankelijkheid Apotheek Pieters Stein Basisinformatie Gegevens gebouw 1. Naam van de organisatie/bedrijf : apotheek Pieters Stein 2. Bezoekadres Haalbrugskensweg.1 3. Postcode bezoekadres

Nadere informatie

Naam accommodatie Groepsaccommodatie De Koekoeksklok Adres accommodatie Brunsting 18, 9411 VL Beilen Datum schouw 2011

Naam accommodatie Groepsaccommodatie De Koekoeksklok Adres accommodatie Brunsting 18, 9411 VL Beilen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

Toegankelijk voor iedereen!

Toegankelijk voor iedereen! Toegankelijk voor iedereen! Werk maken van een toegankelijke omgeving Personen met een handicap en ouderen vormen een interessante doelgroep voor de toeristische sector. Dikwijls hebben ze meer tijd om

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Hoofdstuk 1: Definities en toepassingsgebied. Artikel 1.1 Definities. Integrale toegankelijkheid: Het effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn van openbare gebouwen en voorzieningen voor iedereen.

Nadere informatie

In te dienen bij het gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 9 september 2004 en gewijzigd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN Je kan deze premie voor de aanpassing van je woning aanvragen als je ouder bent dan 65 jaar. Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk

Nadere informatie

TIPS VOOR TOEGANKELIJKE EET- EN DRINKGELEGENHEDEN TOERISMEVLAANDEREN

TIPS VOOR TOEGANKELIJKE EET- EN DRINKGELEGENHEDEN TOERISMEVLAANDEREN 10 TIPS VOOR TOEGANKELIJKE EET- EN DRINKGELEGENHEDEN TOERISMEVLAANDEREN 10 TIPS VOOR TOEGANKELIJKE EET- EN DRINKGELEGENHEDEN Met deze handige fiches geven we je graag tips om je eet- of drinkgelegenheid

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. sporthallen en zwembaden

Toegankelijkheid van. sporthallen en zwembaden Toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, eigenaars en uitbaters een

Nadere informatie

Toegankelijk voor iedereen!

Toegankelijk voor iedereen! Toeristische infrastructuur: Toegankelijk voor iedereen! Werk maken van een toegankelijke omgeving Personen met een beperking en ouderen vormen een interessante doelgroep voor de toeristische sector. Dikwijls

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Royal bioscoop Heerlen

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Royal bioscoop Heerlen Beoordelingslijst Toegankelijkheid Royal bioscoop Heerlen Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Royal Bioscopen Holdings b.v. Bezoekadres: Stationsplein 3-5 Postcode bezoekadres:

Nadere informatie

Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide

Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide Advies Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Zwembad Kortrijk Weide Kortrijk, 1 juli 2015 Sport opent voor personen met een beperking heel wat deuren en geeft hen de mogelijkheid grenzen te verleggen.

Nadere informatie

Naam accommodatie De Bonte Wever Adres accommodatie Stadsbroek 17, 9405 BK Assen Datum schouw 2011

Naam accommodatie De Bonte Wever Adres accommodatie Stadsbroek 17, 9405 BK Assen Datum schouw 2011 Schouwlijst Verblijfsaccommodatie Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook

Nadere informatie

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid van openbare gebouwen is een belangrijk kwaliteitsaspect. Iedereen, jong en oud, moet gemakkelijk zijn weg kunnen vinden. Dus ook voor mensen met een

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute project Zuidlede wandellus

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute project Zuidlede wandellus toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute Zuidlede wandellus Provincie Oost-Vlaanderen Toerisme Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ATO

Nadere informatie

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende Maatregelen voor een woongebouw Woongebouwomgeving Bijlage 3 Vereiste omgeving/eigen perceel Doelgroep Blinden en slechtziende Rolstoelgebrui kers, personen Slechtlopende (spelende) Kinderen met boodschappen

Nadere informatie

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo:

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo: Naam vrijwilliger * e-mail adres Algemeen Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving Sleutelwoorden Algemene objectinfo: Straatnaam * Huisnummer * Toevoeging Postcode * Plaatsnaam * Telefoon Fax

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Beoordelingslijst Toegankelijkheid Pantaleon 9 september 2013 Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Pantaleon Bezoekadres: Steenbakkersstraat 2-12 Postcode bezoekadres: Vestigingsplaats:

Nadere informatie

Handreiking voor het aanbrengen van sanitaire voorzieningen voor mensen met een functiebeperking

Handreiking voor het aanbrengen van sanitaire voorzieningen voor mensen met een functiebeperking Handreiking voor het aanbrengen van sanitaire voorzieningen voor mensen met een functiebeperking Inleiding Doel van de handreiking: Gelijkwaardig/integraal deel kunnen nemen aan de samenleving door mensen

Nadere informatie

Toegankelijkheid. van speeltuinen

Toegankelijkheid. van speeltuinen Toegankelijkheid van speeltuinen Het bezoek aan een speeltuin is voor een gezin met kinderen steeds weer een beleving. Kleuren, beweging en interactie met andere kinderen maken het verhaal compleet. Ook

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. het publiek domein

Toegankelijkheid van. het publiek domein Toegankelijkheid van het publiek domein Dit wenkenblad levert aan de hand van het DOD-principe een aantal basis richtlijnen om de toegankelijkheid van het publiek domein te verhogen. DOD staat voor: Doorgangen

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. bankgebouwen

Toegankelijkheid van. bankgebouwen Toegankelijkheid van bankgebouwen Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van bankgebouwen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en eigenaars een aantal tips om het gebouw bereikbaar

Nadere informatie

Studiedag: Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd

Studiedag: Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd Scholenbouw en scholeninfrastructuur Studiedag: Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd Mieke Broeders 29/11/2012 Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Investeren in toegankelijkheid

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute project verkorte lus Donkmeer Toerisme Oost-Vlaanderen

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute project verkorte lus Donkmeer Toerisme Oost-Vlaanderen toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute verkorte lus Donkmeer Provincie Oost-Vlaanderen Toerisme Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ATO Driegaaienstraat

Nadere informatie

KOM D IN. Inleiding RIS.7156

KOM D IN. Inleiding RIS.7156 RIS.7156 KOM D IN E E E K beter toegankelijk gebouwenbestand te realiseren. Het programma van eisen kiest voor een hoger ambitieniveau dan de minimale wettelijke eisen. Versie: definitief, datum 23 juni

Nadere informatie

Het Landhuis Regionaal infokantoor

Het Landhuis Regionaal infokantoor Het Landhuis Regionaal infokantoor www.toerismekleinbrabant.be info@tkbs.be 03 899 28 68 Boomstraat 1 2880 Bornem Het infokantoor is gelegen op de Markt in Borne Er zijn in de onmiddellijke omgeving parkeerplaatsen

Nadere informatie

Leeswijzer. De aanbeveling is overgenomen en gerealiseerd.

Leeswijzer. De aanbeveling is overgenomen en gerealiseerd. Leeswijzer Hieronder treft u een overzicht aan van de door de Stichting Gehandicapteraad Tiel aanbevolen aanpassingen aan de gemeentelijke binnensportaccommodaties en de wijkcentra. Kleurarcering Betekenis

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOORAF: Wie kan de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen als u eigenaar bent. Wanneer kunt u de definitieve aanvraag indienen?

Nadere informatie

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies.

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. De aanpassing- en verbeteringspremies helpen mensen om zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde woning

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsdoorlichting CH Robinia CH Robinia Robiniahof 20 9050 Gentbrugge Willy Van de Velde 09 / 230 61 91

toegankelijkheid Toegankelijkheidsdoorlichting CH Robinia CH Robinia Robiniahof 20 9050 Gentbrugge Willy Van de Velde 09 / 230 61 91 toegankelijkheid Toegankelijkheidsdoorlichting CH Robinia v.z.w. ATO Driegaaienstraat 160 9100 Sint Niklaas Tel : 03 / 780.35.36 Fax : 03 / 766.13.21 info @ ato-vzw. be www. ato-vzw. be Fortis 001 4294736-40

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH AGORIA 2012 Ivo De Raeymaeker OPLOSSINGEN VERTICAAL TRANSPORT TRAP NEMEN Oplossingen die de trap volgen Traplift Hefplatform

Nadere informatie

Welzijns-en gezondheidsvoorzieningen. Belang van toegankelijkheid. Mieke Broeders Directeur Enter vzw

Welzijns-en gezondheidsvoorzieningen. Belang van toegankelijkheid. Mieke Broeders Directeur Enter vzw Welzijns-en gezondheidsvoorzieningen Belang van toegankelijkheid Mieke Broeders Directeur Enter vzw Inhoud Voorstelling ENTER Wat is integrale toegankelijkheid Belang van toegankelijkheid Ontwerpen voor

Nadere informatie

ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting WOONGEBOUW

ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting WOONGEBOUW ruimte/element minimum maatvoering/oppervlak illustratie specificatie/toelichting 1.0. HOOFDINGANG 850 500 1.1. toegangspad naar vanaf trottoir tot aan vrij opstelvlak: breedte 1,2 m - bedieningsweerstand

Nadere informatie

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein

Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein Beoordelingslijst Toegankelijkheid Gemeentehuis Stein Basisinformatie 1. Gegevens gebouw Naam organisatie/bedrijf: Gemeente Stein Bezoekadres: Stadhouders laan 200 Postcode bezoekadres: 6171KP Vestigingsplaats:

Nadere informatie

CHECKLIST. Pagina 1 van 7. Initialen + Achternaam Straatnaam + postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum.

CHECKLIST. Pagina 1 van 7. Initialen + Achternaam Straatnaam + postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum. Pagina 1 van 7 CHECKLIST Initialen + Achternaam Straatnaam + postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum Geslacht Internet? Woningtype Man/ Vrouw Ja/ Nee Appartement / Bovenwoning / Benedenwoning/

Nadere informatie

Advies. 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl

Advies. 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl Advies 7 mei 2013 Hein Jan Geerdink (architect), Hans Engelbertink (bouwkundige), www.langzultuwonen.nl Inleiding De familie Honig bewoont een leuke stadswoning in het hart van Coevorden. De woning is

Nadere informatie

Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012. praktijkvoorbeelden

Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012. praktijkvoorbeelden Studiedag toegankelijke cultuur 7 mei 2012 praktijkvoorbeelden Provinciaal Archeologisch Museum ENAME Het museum, dat zijn deuren opende in september 1998, toont het dagelijks leven van de Enaamse gemeenschap,

Nadere informatie

Toegankelijke verenigingen

Toegankelijke verenigingen Schouwlijst Toegankelijke verenigingen Week van de Toegankelijkheid 6-11 oktober 2014 blauw: c:100 m:70 y:0 k:10 rood: c:15 m:100 y:65 k:5 Inleiding In en rond de Week van de Toegankelijkheid vragen belangenbehartigers

Nadere informatie

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria:

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria: Subsidiereglement 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen 1. Beleid 1.1 Beleidslijnen 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen en de regiowerking Kempen bieden graag ondersteuning bij het uitwerken en ontwikkelen

Nadere informatie

Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen

Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen Organisatie van toegankelijke evenementen voor iedereen Colofon De publicaties werden samengesteld door Westkans vzw (West-Vlaams Adviesbureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid) en APF (Association

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

Reglement Projectsubsidies Toegankelijk Geraardsbergen

Reglement Projectsubsidies Toegankelijk Geraardsbergen Reglement Projectsubsidies Toegankelijk Geraardsbergen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 april 2015. Inhoudstafel Artikel 1: Doel... 2 Artikel 2: Definitie... 2 Artikel 3: Doelgroep... 2 Artikel 4:

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Hulpmiddelenfiches. Volgens refertelijst van 01/07/2011

Hulpmiddelenfiches. Volgens refertelijst van 01/07/2011 Hulpmiddelenfiches Volgens refertelijst van 01/07/2011 1 Ombouwen/aanbouwen van de woning: Toegang tot de woning... 6 2 Ombouwen/aanbouwen van de woning: Leefruimte (keuken en living)... 8 3 Ombouwen/aanbouwen

Nadere informatie

Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park

Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park Integrale Toegankelijkheid van bos, natuur en park Eva Troch Dag van de Openbare Ruimte 13 maart 2008 Agentschap voor Natuur en Bos Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beleid, het duurzaam

Nadere informatie

Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen EFRO VNTB. Peter Deboutte, vzw In-HAM 9 maart 2010

Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen EFRO VNTB. Peter Deboutte, vzw In-HAM 9 maart 2010 Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen EFRO VNTB Peter Deboutte, vzw In-HAM 9 maart 2010 Uitvoerende Partners Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Contactpersonen: J. Desmyter & S. Danschutter

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 06.12.2000 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 06.12.2000 MONITEUR BELGE 40861 Art. 4. Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1 in het eerste lid worden de woorden of om afwijking van een classificatienorm ingevoegd tussen de woorden classificatie en volledig

Nadere informatie

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens

Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Onderzoeksformulier parkeergarages Algemene gegevens Naam van het gebouw Bezoekadres Postcode bezoekadres Vestigingsplaats Waardering Vier punten - Meest toegankelijk Dit geeft aan dat het gebouw of de

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (juni 2012) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door het Projectbureau

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door PBTconsult

Nadere informatie

Identiteit van de aanvrager

Identiteit van de aanvrager Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke AANPASSINGSPREMIE voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 31 maart 2009) In te dienen in het gemeentehuis van Wielsbeke, t.a.v.

Nadere informatie

een kwaliteitslabel toegankelijkheid voor kantoorgebouwen

een kwaliteitslabel toegankelijkheid voor kantoorgebouwen een kwaliteitslabel toegankelijkheid voor kantoorgebouwen Lieve Van Medegael afdelingshoofd bouwprojecten Het Facilitair Bedrijf Caroline Delveaux architect toegankelijkheidsadviseur Agentschap Toegankelijk

Nadere informatie

Sanitaire cel. Aandachtspunten ruimtelijke context

Sanitaire cel. Aandachtspunten ruimtelijke context Sanitaire cel De sanitaire cel evolueert meer en meer naar een ruimte die moet voldoen aan zeer uiteenlopende behoeften van de bewoners. Niet alleen bewoners met een vrij grote zelfstandigheid moeten er

Nadere informatie

Dé specialist voor het aanpassen van woningen

Dé specialist voor het aanpassen van woningen Dé specialist voor het aanpassen van woningen Bouw Services B.V. Dynamoweg 27, 2627 CG Delft T (015) 285 08 64 F (015) 261 40 72 E info@rdevriesbouw.nl Een totaalpakket I www.rdevriesbouw.nl voor Een totaalpakket

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

HOE MAAK IK MIJN HANDELSZAAK TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN?

HOE MAAK IK MIJN HANDELSZAAK TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN? Klaverblad project toegankelijk grensoverschrijdend winkeltoerisme HOE MAAK IK MIJN HANDELSZAAK TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN? Inleiding In 2005 engageerde Terneuzen zich om mee te werken aan het Europees

Nadere informatie

Toegankelijk Amsterdam

Toegankelijk Amsterdam Onderzoeksformulier en toelichting www.toegankelijkamsterdam.nl Naam van het gebouw Stuur het ingevulde formulier naar Cliëntenbelang Amsterdam Antwoordnummer 47323 1070 WC AMSTERDAM Een postzegel is niet

Nadere informatie

Thuis blijven wonen. Woonadvies en ergobegeleiding

Thuis blijven wonen. Woonadvies en ergobegeleiding Thuis blijven wonen Woonadvies en ergobegeleiding Je vertrouwde omgeving: thuis! Zorgen een ziekte, een handicap, ongeval of je leeftijd ervoor dat je dagelijkse activiteiten in huis moeilijk worden? Enkele

Nadere informatie

Conceptontwikkeling Workshop: private ruimtes. OCMW Meulebeke 6 december 2012

Conceptontwikkeling Workshop: private ruimtes. OCMW Meulebeke 6 december 2012 Conceptontwikkeling Workshop: private ruimtes OCMW Meulebeke 6 december 2012 Inhoud goedkeuren verslagen vorige workshops algemeen en functies voorbeelden wetgeving te nemen beslissingen WS 6 logistiek

Nadere informatie

Toegankelijkheid van. signalisatie en informatie in en rond het gebouw

Toegankelijkheid van. signalisatie en informatie in en rond het gebouw Toegankelijkheid van signalisatie en informatie in en rond het gebouw Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van signalisatie en informatie in en rond een gebouw te verbeteren. Het geeft

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS Artikel 1.- TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS Binnen de perken van de beschikbare kredieten

Nadere informatie

http://www.laurette-onkelinx.be/production/article.php?articleid=42&pressreleaseid...

http://www.laurette-onkelinx.be/production/article.php?articleid=42&pressreleaseid... Page 1 sur 5 Persbericht van 18-04-2011 Beliris start de vernieuwing van het metrostation Kunst-Wet Na 42 jaar dienst, is Kunst-Wet, het drukste station van het Brusselse metronet, aan een grondige opknapbeurt

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Eeklo project

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Eeklo project toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke fietsroute Eeklo Provincie Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ato Driegaaienstraat 160 9100 Sint Niklaas Tel : 03 / 780.35.36 Fax : 03 /

Nadere informatie

Rapport Toegankelijkheidsscreenings Vlaamse kunsteninstellingen

Rapport Toegankelijkheidsscreenings Vlaamse kunsteninstellingen Rapport Toegankelijkheidsscreenings Vlaamse kunsteninstellingen Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Belgiëplein 1 3510 HASSELT 011/26 50 30 info@entervzw.be Enter vzw Belgiëplein 1 B 3510

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES WONEN REGLEMENT TOT TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING BIJ DE VERWERVING EN DE VERBOUWING VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE. (AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Toelichting Vragenlijst Huistest. Invulinstructie voor de papieren vragenlijst

Toelichting Vragenlijst Huistest. Invulinstructie voor de papieren vragenlijst Toelichting Vragenlijst Huistest Met deze vragenlijst kunt u bij iemand thuis de Huistest doen en handmatig de antwoorden invullen. Het is de bedoeling dat u naderhand de vragenlijst invoert in uw computer

Nadere informatie

Personen met een beperking en hun levenseinde:

Personen met een beperking en hun levenseinde: Personen met een beperking en hun levenseinde: Oranjebloesemstraat 1, bus 213 1150 Brussel Tel. 02 772 18 95 www.anlh.be De ANLH (de Nationale vereniging voor de huisvesting van personen met een handicap),

Nadere informatie

HET LOOPT OP WIELTJES ROLSTOELGEBRUIKERS IN JEUGDVERBLIJFCENTRA. hoeverre wordt toegankelijkheid in jeugdverblijfcentra opgelegd door de wetgeving?

HET LOOPT OP WIELTJES ROLSTOELGEBRUIKERS IN JEUGDVERBLIJFCENTRA. hoeverre wordt toegankelijkheid in jeugdverblijfcentra opgelegd door de wetgeving? RaderWerk RADERWERK is de rubriek waar we het willen hebben over het gebouw op zich. Het meer technische aspect, de hardware van het jeugdverblijf, zeg maar. Deze keer gaan we dieper in op toegankelijkheid

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW 1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen.

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. Vlaamse regering Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Toegankelijkheid Centrale Hal

Toegankelijkheid Centrale Hal Toegankelijkheid Centrale Hal Advies aan het college van B&W van de Wmo-adviesraad van de gemeente Renkum (februari 2016) 0 1 Inleiding De directie van de gemeente Renkum wil per 1 januari 2016 één fysieke

Nadere informatie