Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1"

Transcriptie

1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni

2 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) van FloraHolland op: Datum: donderdag 4 juni 2015 Locatie: FloraHolland, Legmeerdijk 313 te Aalsmeer Aanvang: uur (ALV: uur) U vindt de vergaderruimte op de Plantenvloer (niveau m). Op het veilingterrein verwijzen borden u naar de juiste parkeerplaats. Praat mee over FloraHolland 2020 Vanaf uur kunt u al terecht op het interactieve plein FloraHolland Hier betrekt FloraHolland u graag bij de realisatie van de strategie FloraHolland Maak kennis met de eerste vijf programma s: Het Nieuwe Veilen, World Flower Exchange, Consumer, Vereenvoudigen en Standaarden en Samen Verbeteren. Uiteraard kunt u ook vragen stellen en input leveren én genieten van een warm buffet. De zaal is open vanaf uur. Bij deze uitnodiging vindt u de agenda, het bewijs van stemrecht én de notulen van de algemene ledenvergadering van 11 december Op het bewijs van stemrecht vindt u het aantal stemmen dat voor u geldt. U kunt uw bewijs van stemrecht laten activeren bij de daarvoor bestemde balies. U ontvangt dan tevens een stempasje. De stemkastjes worden uitgereikt bij binnenkomst in de vergaderruimte. Ook tijdens de ALV is registratie en het ophalen van een stemkastje en pasje nog steeds mogelijk. Dat kan alleen bij de daarvoor aangewezen balie. Bent u verhinderd? Dan kunt u iemand anders machtigen om uw stem uit te brengen. Vergeet dus niet om naast de agenda ook het door u ondertekende bewijs van stemrecht mee te nemen! Kunt u niet aanwezig zijn? Dan kunt u de vergadering ook live volgen via de website van FloraHolland: Leden die via hun eigen Mijn-FloraHolland account inloggen, kunnen direct vragen stellen, mits deze betrekking hebben op de geagendeerde onderwerpen en/of thuishoren in de rondvraag. Tijdens de ALV kunnen leden in Israël, Ethiopië en Kenya ook direct hun stem uitbrengen tijdens een centrale bijeenkomst per land. Wij hopen u te ontmoeten op 4 juni! Met vriendelijke groet, FloraHolland Lucas Vos Algemeen directeur Rens Buchwaldt Financieel directeur 2

3 Uitnodiging ALV Programma Interactieve plein FloraHolland 2020 (incl. warm buffet) uur FloraHolland betrekt u graag bij de realisatie van de strategie FloraHolland Maak kennis met de eerste vijf programma s: Het Nieuwe Veilen, World Flower Exchange, Consumer, Vereenvoudigen en Standaarden en Samen Verbeteren. Uiteraard kunt u ook vragen stellen en input leveren én genieten van een warm buffet. Algemene Ledenvergadering FloraHolland uur 1. Opening en vaststelling agenda 2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van 11 december Toelichting op de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf door Lucas Vos, algemeen directeur 4. Jaarverslag Jaarrekening 2014 a. Toelichting op de jaarrekening 2014 door Rens Buchwaldt, financieel directeur b. Verslag van de raad van commissarissen naar aanleiding van de jaarrekening 2014 door Bernard Oosterom, voorzitter raad van commissarissen c. Bijschrijving liquiditeitsbijdrage (1,0%) op de ledenlening d. Bestemming netto-resultaat 2014 e. Vaststelling jaarrekening 2014 f. Betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve g. Decharge directie h. Decharge raad van commissarissen 6. Benoeming lid ALV-commissie Kandidaat: Eva van Etten 7. Benoeming commissaris Kandidaat: Caroline Princen 8. Rondvraag 9. Sluiting Informele bijeenkomst (borrel) 3

4 Toelichtingen agenda Toelichting bij agendapunt 4: Jaarverslag 2014 Net als afgelopen jaar is het jaarverslag te vinden op: Toelichting bij agendapunt 5c: bijschrijving liquiditeitsbijdrage (1,0%) op de ledenlening Het beleid van de coöperatie is erop gericht de vermogenspositie te versterken om hiermee een financieel gezonde situatie te waarborgen. Over het boekjaar 2014 is een positief exploitatieresultaat behaald. Daarom wordt aan de ledenvergadering voorgesteld de ontvangen liquiditeitsbijdrage 2014, zijnde 44,8 miljoen bij te schrijven op de ledenlening. Toelichting bij agendapunt 5d: bestemming netto-resultaat 2014 Door de directie wordt voorgesteld om het resultaat na belasting in de coöperatie te houden en deels toe te voegen aan de participatiereserve en deels toe te voegen aan de algemene reserve. Met inachtneming van artikel 33.4 van de statuten stelt de directie voor het netto-resultaat 2014 van ,- als volgt aan te wenden: Participatiereserve over de stand per ultimo 2014 wordt 1,6% bijgeschreven, zijnde ,- over de ontvangen provisie in 2014 wordt 5,1% bijgeschreven als nieuwe jaarlaag, zijnde ,- Toevoeging aan de participatiereserve: ,- Algemene reserve Toevoeging aan de algemene reserve: ,- Toelichting bij agendapunt 5f: betaalbaarstelling jaarlaag participatiereserve De participatiereserve behoort tot het eigen vermogen van FloraHolland. Er is een apart besluit nodig om de jaarlaag betaalbaar te stellen. Dit is geregeld in artikel 34.3 van de statuten. De betaalbaarstelling is al verwerkt in de jaarrekening. Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld de betaalbaarstelling van de participatiereserve goed te keuren: Jaarlaag 1994 FloraHolland-oud en Bloemenveiling Aalsmeer ,- Jaarlaag 1999 Bloemenveiling Aalsmeer ,- (betreft alleen de leden van Bloemenveiling Aalsmeer die hebben opgezegd vóór de fusie in 2008) Totaal ,- Toelichting bij agendapunt 5g: Decharge directie Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de directie decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid. Toelichting bij agendapunt 5h: Decharge raad van commissarissen Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld om aan de raad van commissarissen decharge te verlenen voor het in het betreffende boekjaar gehouden toezicht. 4

5 Uitnodiging ALV Toelichting bij agendapunt 6: benoeming lid ALV-commissie In maart 2015 heeft Frans van der Knaap besloten zich terug te trekken uit de ALVcommissie. Hierover en over de daardoor ontstane vacature is via de website van FloraHolland, de Community en de Digitale Nieuwsbrief gecommuniceerd. De ALVcommissie draagt Eva van Etten voor als kandidaat. Eva heeft samen met haar vader een productiebedrijf in Rotterdam met als belangrijkste producten Aloë en Crassula. Zij heeft een bedrijfseconomische en juridische studie afgerond en al meerdere malen blijk gegeven van haar interesse in de onderwerpen die in de ALV-commissie aan de orde komen. De ALV-commissie is zeer verheugd haar ter benoeming voor te dragen aan de ALV. Toelichting bij agendapunt 7: benoeming commissaris In de najaarsvergadering van 11 december 2014 is Franswillem Briët tussentijds afgetreden als lid van de raad van commissarissen (RvC). Hierna is de werving voor een nieuwe (externe) commissaris opgestart. Het betreft de positie van de voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie. De RvC heeft een profielschets opgesteld (o.a. HR) en heeft die besproken met de voorzitters van de ALV-commissie en de ondernemingsraad. Dit in verband met het recht van aanbeveling en bezwaar van deze organen. Na diverse kandidaten gesproken te hebben, heeft de RvC ervoor gekozen om Caroline Princen voor te dragen als kandidaat. Caroline Princen (48) begon haar loopbaan in 1992 als adviseur bij YDL Management Consultants waar zij in 1996 partner werd en in 2001 Managing Partner. Zij trad op als consultant voor directies op het gebied van turnaround en verandermanagement voor diverse nationale en internationale bedrijven. In 2005 maakte zij een overstap naar het innovatieve staalbedrijf Nedstaal B.V. waar zij tot 2009 als ceo leiding gaf. In 2009 werd zij lid van het transitieteam van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland, dat tot 1 april 2010 verantwoordelijk was voor de integratie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland, met als aandachtsgebied Communicatie, Compliance, HR, Legal, en Sustainability. Sinds 1 april 2010 is zij lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank N.V. en is verantwoordelijk voor People, Regulations & Identity. Caroline Princen wordt voorgedragen als lid van de RvC vanwege haar profiel dat goed bij het huidige FloraHolland aansluit. Zo heeft zij veel ervaring op het vlak van verandermanagent en het implementeren van nieuwe strategieën, waarbij zij kan vertrouwen op haar groot empathisch vermogen. Daarnaast is zij werkzaam in een wereld waar digitalisering al ver is doorgevoerd. In FloraHolland Magazine heeft u meer over haar kunnen lezen. De RvC is zeer verheugd dat zowel de ALV-commissie als de ondernemingsraad hun vertrouwen hebben uitgesproken in Caroline en draagt haar dan ook graag ter benoeming voor aan de ALV. 5

6 Notulen Deze notulen zijn goedgekeurd door de ALV-commissie op 28 januari Ter vaststelling in de algemene ledenvergadering van 4 juni Notulen van de algemene ledenvergadering van FloraHolland, gehouden op 11 december 2014 in Naaldwijk. Presentie Volgens de presentielijst zijn 366 leden aanwezig, zijnde 6,12% van het totaal aantal leden, vertegenwoordigend 16,63% van het aantal stemmen. 1. Opening en vaststelling agenda (webcast 01.06) De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Bernard Oosterom, opent deze algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen en degenen die op afstand via de webcast meekijken van harte welkom. Bij deze vergadering is het, zoals eerder beloofd, ook mogelijk om op afstand te stemmen. Dit betreft een pilot, waarbij vanuit het kantoor van FloraHolland in Nairobi door de daar aanwezige leden kan worden gestemd. Ook is het mogelijk om gedurende de vergadering via de webcast vragen te stellen. Hierna wordt de agenda, zoals die is toegezonden, vastgesteld, waarbij wordt aangegeven dat voor de sluiting van de vergadering de heren Vos en Buchwaldt het woord zullen voeren. 2. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergaderingen van (webcast 4.19) a. 5 juni 2014 b. 10 juli 2014 Goedkeuring van de ALV-notulen betreft één van de taken van de ALV-commissie. De genoemde notulen zijn op resp. 24 juni en 2 oktober jl. door de ALV-commissie goedgekeurd. De notulen geven geen aanleiding tot vragen en/of opmerkingen en worden derhalve door de ALV vastgesteld. 3. Toelichting op de ontwikkelingen in de coöperatie en het bedrijf en het strategieplan FloraHolland 2020 door Lucas Vos, algemeen directeur (webcast 5.21) De voorzitter geeft het woord aan de heer Vos. Voor de complete inleiding van de heer Vos wordt verwezen naar de webcast op de FloraHolland-website: FloraHolland.com. De heer Vos blikt terug op een bewogen jaar, waarin veel is gebeurd met o.a. de staking van de medewerkers in februari en het verloop van de ALV op 5 juni met betrekking tot het voorstel inzake de gedeeltelijke bijschrijving van de liquiditeitsbijdrage op de ledenlening. Ook wordt aandacht besteed aan de uitvoering van Kompas, de ontwikkelingen van de klok en de omzet tot en met week 48/2014. Verder wordt stilgestaan bij de strategie FloraHolland 2020: Flowering the world together, planting seeds of opportunity for our members. Hierbij wordt ingegaan op het proces, de hoofdthema s en de concretisering van de ambities. Alle te nemen besluiten zullen getoetst worden aan de twee geformuleerde ambities: Betere marges voor de leden en hun klanten Méér consumenten die méér uitgeven aan bloemen en planten. Belangrijk hierbij is dat FloraHolland dit samen met de klanten doet om de consumenten te kunnen bereiken. Vanaf 1 januari 2015 zal gestart worden met: Het Nieuwe veilen: hoe de marktplaats in 2020 fysiek inrichten, waarbij optimale en stabiele prijsvorming en tegen flink lagere kostprijs dan nu het geval is centraal staan. World Flower Exchange; het virtuele platform Standaarden (kwaliteit, IT, logistiek) Consumer: marketing, het begrijpen van de consument LEAN/Six Sigma verbeterfilosofie: veranderen vanuit de klant, gebaseerd op data en kleine veranderingen tegelijkertijd aanbrengen en de klant daarbij meenemen. Deze methode is belangrijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van de ontwikkelde strategie. 6

7 Uitnodiging ALV Een en ander betekent ook dat een aantal zaken nog niet zal worden opgepakt, zoals bijvoorbeeld de lidmaatschapsdiscussie, de logistieke rol en regie nemen op inkomende stromen. Het implementatiebudget FloraHolland 2020 in 2015 is een indicatief bedrag van 18 miljoen, dat is gekoppeld aan de doelstellingen. Aangezien we nu nog aan het begin van het traject staan, is nog niet duidelijk hoeveel in 2015 geïnvesteerd moet worden. De coöperatie moet e.e.a. uit de eigen exploitatie financieren. Ingeval van tegenvallende resultaten zal heroverweging nodig zijn. Bovendien is per onderwerp de gebruikelijke governance van toepassing, hetgeen inhoudt dat per onderwerp goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist is. Aansluitend merkt de voorzitter op dat de RvC bij de strategie vanaf het begin nadrukkelijk betrokken geweest is. Enerzijds door het meegeven van kaders en anderzijds het geven van ruimte aan de directie, het Management Team en het hele betrokken team. De focus is goed, maar de consequenties als gevolg van het stoppen van activiteiten en/of diensten zullen ook merkbaar zijn. De strategie is neergezet in een sterk veranderende markt, waar continu op ingespeeld zal moeten worden. De Raad van Commissarissen heeft meerdere keren met elkaar en met de directie hierover gediscussieerd. In de laatstgehouden vergadering heeft de RvC unaniem haar goedkeuring gegeven. In haar toezichthoudende positie zal de Raad van Commissarissen ook nadrukkelijk betrokken blijven bij de uitvoering, de snelheid van uitvoering, de moeilijke momenten bij de uitvoering en de investeringen. Hierna wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen over de gang van zaken in de coöperatie en het bedrijf en de strategie FloraHolland 2020 (webcast 55.35). De heer A. Sonneveld (adm.nr ) merkt op dat is meegedeeld dat in 2015 in het kader van de nieuwe strategie een bedrag van 18 miljoen geïnvesteerd zal worden. Spreker informeert in hoeverre dit in 2016, 2017, 2018 en 2019 wederom nodig zal zijn. Geantwoord wordt dat de implementatie van de strategie over meerdere jaren gaat, maar dat op dit moment nog niet is te zeggen hoeveel in de komende jaren geïnvesteerd zal moeten gaan worden. Ook dan zal hiervoor geld gereserveerd moeten worden. De heer C.J.A. Hogenboom (adm.nr. 3407) vraagt of het hoge percentage ziekteverzuim wordt veroorzaakt door minder gemotiveerd personeel door de opstelling van personeelszaken. Spreker noemt als voorbeelden overvolle vuilnisbakken op de plantenafdeling en het mededelingenbord op de klok dat niet goed werkt. De heer Vos beaamt dat niet gemotiveerd personeel dodelijk zou zijn. Deze problematiek is niet zozeer iets van personeelszaken, maar iets van alle managers, leidinggevenden in het bedrijf. Het ziekteverzuimpercentage ligt vooral hoog bij logistiek in Naaldwijk en bij commercie. Ook moeten veel stappen gezet worden met betrekking tot veranderingen ten aanzien van (de werkomgeving van) het personeel. Daarnaast heeft het bedrijf in de afgelopen periode heel erg op de kosten gelet, maar een aantal zaken (waaronder achterstallig onderhoud) kan nu niet meer en daar zal iets aan gedaan moeten worden. De heer Hogenboom laat weten dat hem uit gesprekken met personeelsleden duidelijk is geworden dat te vaak ideeën van personeelsleden juist door onervaren managers worden weggewuifd. Zijns inziens zou het beter zijn om naar ervaren medewerkers te luisteren. In reactie op een vraag van de heer J. van der Linden (adm.nr ) over de wachttijden van vrachtwagens met het afhalen van de slotplaten wordt door de heer Vos geantwoord dat het logistieke proces bij de aanvoer niet goed op elkaar is afgestemd. In Naaldwijk is het redelijk helder wanneer er vrachtwagens komen en kan daarop worden ingespeeld. In Aalsmeer is dat veel minder het geval. Aldus de heer Vos, biedt het hele logistieke proces mogelijkheden tot verbetering. In antwoord op de vraag van de heer J. van der Linden (adm.nr ) over het aantal leden wordt aangegeven dat FloraHolland eind leden had. Hiervan zijn er per saldo 29 afgevallen. Dit betekent dat FloraHolland momenteel in totaal leden heeft. De heer K.C.C. Doelman (adm.nr ) merkt op dat in de strategie FloraHolland 2020 verschillende facturatiesystemen (dag- en weekafschriften, omzet- en kostennota s) in elkaar geschoven worden. Spreker uit zijn zorgen dat de aanvoerders, die elk hun eigen administratiemethoden hebben, e.e.a. administratief goed kunnen blijven managen. Spreker vraagt hiervoor aandacht en verzoekt dit proces nauwlettend te volgen. In een reactie onderschrijft de heer Buchwaldt deze problematiek. Het vereenvoudigen van de facturatie loopt al enige tijd en hierin zullen grote stappen gezet gaan worden. Eén van de problemen is inderdaad dat elke aanvoerder de administratie op zijn/haar eigen wijze geregeld heeft. Uiteindelijk is de bedoeling dat er aan ledenkant één productfactuur en één dienstenfactuur komt. In 2015 zullen de klokfacturen vanaf de exportlocaties (met uitzondering van Eelde) tot één produktafrekening gereduceerd worden. In dit proces zal ook de automatisering bij de aanvoerders een plaats hebben. 7

8 4. Toelichting op het jaarplan en de begroting voor 2015 door Rens Buchwaldt, financieel directeur (webcast ) De heer Oosterom geeft het woord aan de heer Buchwaldt voor een nadere toelichting op het jaarplan en de begroting voor Voor de complete toelichting van de heer Buchwaldt wordt verwezen naar de webcast op de FloraHolland-website: FloraHolland.com. In zijn toelichting gaat de heer Buchwaldt in op: stand van zaken met betrekking tot de bedrijfsvoering de economische ontwikkelingen (rente, valutakoersen, inflatie en economische groei) de begroting: omzet, opbrengsten, kosten, resultaat en investeringen de tarieven (indexatie meermalige bloemendozen en slotplaten), heffingen en contributie de contributie: ter dekking van het ALV-besluit inzake de verrekening van het exploitatieverlies 2013, dat ten laste van het eigen vermogen is gebracht, wordt voorgesteld om zowel de vaste als de variabele contributie te verhogen naar ( ,5% over omzet tot ). de provisie ongewijzigd te laten op 2,5% (1,6% basis inclusief 0,2% promotieheffing + 0,9% opslag op de (bloemisten) klok en 0,3% opslag over de omzet tot 1 miljoen bij directe stromen met een maximum van 3.000). Statutair is dit de vaststelling van de voorlopige provisie voor het begrotingsjaar. de heffingen te indexeren. Het voorstel is om de tarieven voor partij- en stapelwagenheffing met ca. 1% te verhogen. Hierbij blijft de partijheffing klok gelijk en wordt de karheffing verhoogd naar 8,70. De karheffing directe stromen wordt 2,65. Hierna wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen over jaarplan en begroting 2015 (webcast ). De heer H.J. Groot Koerkamp (adm.nr ) laat weten de voorgestelde contributieverhoging geen goed plan te vinden, omdat dit een structurele verhoging betreft ter dekking van een incidenteel iets. Ook meldt spreker dat coöperatief betekent dat de lasten gelijkwaardig gedragen moeten worden. In het voorgestelde echter worden kleinere kwekers zwaarder belast dan de gemiddelde grotere kweker en spreker vindt dit niet coöperatief. Spreker voegt eraan toe dat kleinere kwekers door de zwaardere belasting wellicht in problemen komen. In een reactie merkt de heer Buchwaldt op dat over deze problematiek uitgebreid gesproken is en het een kwestie van afweging is wat het beste instrument is. Het contributiemodel zit dusdanig in elkaar dat grotere aanvoerders relatief minder contributie betalen, maar in absolute zin meer bijdragen aan andere tarieven (provisie e.d.). De heer Buchwaldt onderschrijft dat de dekking van het exploitatieverlies 2013 incidenteel is en voegt hieraan toe dat de voorgestelde tarifering daar maar een klein gedeelte van dekt. Aansluitend tekent de heer Buchwaldt aan dat de voorgestelde verhoging invloed heeft, maar dat het gaat om een bedrag van 100 per jaar. In antwoord op een vraag van de heer J.P.C.M. Nederpel (adm.nr ) over de reservering van 4 miljoen voor onder meer de ontsluiting van locatie Rijnsburg geeft de heer Buchwaldt aan dat dit bedrag ook kosten voor andere FloraHollandterreinen bevat, zoals bijvoorbeeld de aansluiting van de N211 op locatie Naaldwijk. Verder merkt de heer Buchwaldt op dat het gaat om een waardevolle ontsluiting van Rijnsburg vanaf de A44, die goed is voor de daar gevestigde klanten. Overigens betalen ook de klanten aan deze ontsluiting mee, omdat zij daar veel baat bij hebben. Aldus spreker, betreft het een verstandige infrastructurele verbetering voor locatie Rijnsburg en is het daarmee een goede investering. De heer Nederpel herinnert eraan dat locatie Bleiswijk inmiddels gesloten is en merkt vanuit dat oogpunt bezien op niets gehoord te hebben over de visie op de verschillende FloraHolland-locaties. De heer Nederpel vraagt om de kosten voor de ontsluiting van de FloraHolland-locaties in dat licht te bezien. De heer Buchwaldt laat weten dat momenteel gewerkt wordt aan de ontsluiting van alle FloraHolland-locaties. Of alle drie de exportlocaties op termijn nog veilingterreinen zullen zijn daar kan over gediscussieerd worden, maar dit is mede afhankelijk van de uitkomst van de discussie over de inrichting van het nieuwe veilen. Aldus spreker, is zeker dat ontsloten terreinen meer waard zijn. Dus wat de toekomst ook zal zijn; het is het goed om goede ontsluitingen te hebben. De heer Jac. Hoogendoorn (adm.nr ) memoreert dat in de afgelopen zomer indringende discussie gevoerd is over de reorganisatie en het te nemen exploitatieverlies Bij het maken van een rekensom met inachtneming van de reductie van het personeel met 12% en de begrote 167 miljoen loonkosten in 2015 merkt spreker op dat er sprake is van beperkte personele besparingen. De heer Buchwaldt merkt op dat de CAO niet het enige effect geeft. Ook afspraken over pensioenkosten spelen hierbij mee. Bovendien daalt het veilvolume bij de klokken minder dan eerder aangenomen. Dit laatste aspect heeft vrij grote effecten. Voor het zetten van substantiëlere stappen en om op termijn op 1/3 kostenverlaging uit te kunnen komen zal op een andere wijze met de veilprocessen (het project het nieuwe veilen) omgegaan moeten worden. De heer Vos voegt eraan toe dat het belangrijk is te bedenken dat in 2014 al veel gerealiseerd is en dat niet alles in de cijfers voor 2015 tot uitdrukking komt. 8

9 Uitnodiging ALV Zoals eerder is meegedeeld herinnert de heer A.H. Scheffers (adm.nr ) eraan dat FloraHolland in leden is kwijt geraakt. In de prognose voor 2015 is hiervoor een percentage van 4% genoemd. Spreker informeert of het genoemde percentage reëel is en of dit klopt met de prognose voor de contributie. De heer Buchwaldt laat weten dat in de afgelopen jaren sprake was van een daling van het ledenaantal met 4%. In 2014 is die daling minder doordat vanwege de aanpassing van de aspirant lidmaatschapsvorm in de boomkwekerij sprake was van een aanwas van het aantal leden. Verwacht wordt echter dat dit een eenmalige ontwikkeling is en in 2015 sprake zal zijn van een grotere daling. Of dat 4% zal zijn moet afgewacht worden. De heer Scheffers geeft aan het terugdringen van de kosten met 1/3 en het gelijktijdig verhogen van de provisie en stapelwagenheffing niet geloofwaardig te vinden. In reactie hierop merkt de heer Buchwaldt op dat de strategie FloraHolland /3 kostenreductie zal moeten opleveren. Op dit moment wordt gewerkt vanuit de basis van Kompas met een aantal aanpassingen in de operatie en het eruit halen van een aantal kosten zodat onder een aantal aannames, zoals klokvolumedaling e.d., het resultaat op niveau blijft. Daarbij is tegelijkertijd ook aangegeven dat er sprake zal zijn van indexatie van tarieven in de komende drie jaar. In 2015 zullen ook een aantal effecten zichtbaar worden uit de strategie FloraHolland 2020, die hopelijk gaan bijdragen aan het resultaat. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan datgene dat in 2013 is besproken. Dat wil zeggen: de uitvoering van Kompas met kosten en opbrengsten in de zin van kostenbesparingen plus het toepassen van indexatie gedurende 3 jaar. Daar is de voorgestelde contributieverhoging, zoals eerder toegelicht, aan toegevoegd. In reactie op een opmerking van de heer R.A. Buitelaar (adm.nr ) over het uitvoeren in het Westland van aardwarmteboringen tot 4 kilometer diepte geeft de heer Buchwaldt aan dat hiervoor inderdaad plannen bestaan. Momenteel wordt gekeken hoe uitvoerbaar deze plannen financieel en economisch zijn en of dit een verstandige investering is. In deze wordt met de gemeente Westland en aantal andere investeerders opgetrokken. In de loop van 2015 zal besloten worden wat dit precies moet gaan betekenen. De heer J.A. Aarts (adm.nr ) plaatst kanttekeningen bij de stijging van de partij- en karheffing met daarbovenop nog de contributieverhoging. Spreker is van mening dat dit negatief uitwerkt voor het aandeel van de klok. Aldus spreker, betalen de kleinere bedrijven veel meer dan de grotere. Spreker noemt dit coöperatief gezien niet gelijk. In een reactie antwoordt de heer Buchwaldt dat de voorgestelde aanpassingen van de tarieven passen in de huidige systematiek. Wel is de keuze gemaakt om de partijheffing niet te verhogen en die voor de bloemistenklok in Naaldwijk en Eelde te elimineren, waardoor aan die kant voor aanvoerders met relatief kleine partijen (en veelal betreft dit kleinere aanvoerders) de tariefsverhogingen anders uit kunnen pakken. Die zouden relatief gezien een stuk beter kunnen zijn. Verder onderschrijft de heer Buchwaldt de zorgen over het voortbestaan en het betaalbaar houden van de klok. Dat is een vraagstuk dat de aandacht vergt. Voor 2015 zijn de keuzes zoals voorgesteld gemaakt. Om de klok betaalbaar te houden en als instrument de optimale prijsvorming te laten (blijven) geven zullen oplossingen gevonden moeten worden. Niet voor niets is het project het nieuwe veilen als eerste genoemd om in 2015 aan te pakken. Dat individueel anders over de voorstellen gedacht wordt is evident. De heer H.N.M. de Jong (adm.nr ) stelt vast dat door het reserveren van 18 miljoen voor de uitvoering van de strategie FloraHolland 2020 in 2015 een nulresultaat wordt begroot. Spreker zegt ervan uit te gaan dat ook goed is nagedacht over de sterk veranderende markt. Vervolgens informeert de heer De Jong of als de veranderingen negatief uitpakken er dan gelijk in het eerste jaar gekozen zal worden voor vertraging van de strategie, hetgeen zijns inziens ook een punt van aandacht van de Raad van Commissarissen zal zijn. De heer Buchwaldt antwoordt dat de eerste keuze zal zijn om de exploitatie bij te sturen om het resultaat toch positief te houden. Pas wanneer dat nodig blijkt zal gekeken worden naar de uitgaven voor de uitvoering van de strategie. Spreker voegt eraan toe dat de strategie in principe zelf financierend is. Mocht het zo zijn dat dit in 2015 niet helemaal het geval is, maar conform de overtuiging over de gehele termijn tot en met 2020 wel dan is ingrijpen om zaken niet te doen niet nodig. De heer J.A.A.M. Kester (adm.nr ) vraagt of het mogelijk is de productsamenstelling te geven van de genoemde 84% van de omzet die door 20% van de leden gegenereerd wordt. Ook informeert spreker naar de samenstelling qua producten van de leden. Aangezien het op zich wel een belangrijk gegeven is, maar geen vraag betreft over de begroting vraagt de voorzitter de vragensteller na afloop van de vergadering de directie hierover aan te spreken. De heer K.C.C. Doelman (adm.nr ) zegt de staffel niet coöperatief te vinden. Verder ziet hij de kosten koper per week niet meer terug in de formulering en informeert of hier een andere benaming aan gegeven is. De heer Buchwaldt meldt dat de systematiek koper-kweker-weekregeling niet verandert. De heer Doelman tekent aan dat het een ongewijzigd proces betreft en de kosten koper per week een digitale transactie is waarbij de aanvoerder steeds in het achterhoofd moet houden dat een emmer met producten aan een bepaalde koper geleverd is. Spreker informeert of deze post niet in de algemene provisie verwerkt zou kunnen worden. De heer Buchwaldt deelt mee dat voor 2015 gekozen is voor het ongewijzigd laten van het systeem en alleen een aantal tarieven aan te passen. Daarbij moet bedacht worden dat iedere wijziging in de systematiek grote gevolgen heeft voor de herverdeling van de kosten. Daarom moet een goede afweging plaatsvinden of wijzigingen voor de lange termijn verstandig zijn en dienen zowel de collectieve als de individuele effecten afgewogen te worden. Tot slot pleit de heer Doelman voor het niet eenzijdig toepassen van het kostenmaker=kostendrager-principe. 9

10 5. Voorstel tot het vaststellen van de contributie, de provisie en de heffingen 2015 (webcast ) De voorzitter brengt het voorstel tot het vaststellen van de contributie en de heffingen, zoals gepresenteerd bij punt 4 in stemming. Het gaat om een verhoging van de contributie naar maximaal 2.800, waarbij het vaste deel 600 bedraagt en het variabele deel 0,5% is over omzet tot Daarnaast blijven de provisie en partijheffing gelijk en wordt dit bij de bloemistenklok Naaldwijk en in Eelde 0. Verder stijgt de karheffing naar 2,65% vindt indexatie plaats van de tarieven voor meermalige bloemendozen en slotplaten) Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht ,26% ,74% Met deze uitkomst van 86,26% voor zijn de contributie, provisie en heffingen 2015, zoals voorgesteld, goedgekeurd. 6. Aflossing ledenlening (webcast ) a. Jaarlaag 2005 Bloemenveiling Aalsmeer-oud b. Jaarlaag 2007 FloraHolland-oud Op grond van de overgangsbepalingen in de statuten (artikel c) blijven de oude regelingen betreffende de aflossing van de voor de fusie opgebouwde jaarlagen van de ledenlening van kracht op de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud en FloraHolland-oud. Dit betekent dat de leden van Bloemenveiling Aalsmeer-oud in aanmerking komen voor aflossing van de jaarlaag 2005 (ca. 8,5 miljoen) en de leden van FloraHolland-oud van de jaarlaag 2007 (ca. 14,3 miljoen). De directie stelt de algemene ledenvergadering voor het totaalbedrag van deze jaarlagen (ca. 22,8 miljoen) aan de leden over te maken. De voorzitter geeft gelegenheid tot stemming over agendapunt 6a en 6b. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 6 a/b ,45% 123 2,55% Met deze uitslag van 97,45% voor is de voorgestelde aflossing ledenlening jaarlaag 2005 Bloemenveiling Aalsmeer-oud en jaarlaag 2007 FloraHolland-oud goedgekeurd. De voorzitter deelt mee dat de uitbetaling van de verschuldigde bedragen op 9 januari 2015 zal plaatsvinden. 7. Verkoop veilinggebouw Bleiswijk (webcast ) De voorzitter geeft de heer Buchwaldt het woord voor het geven van een nadere toelichting. Dit jaar zijn de klokactiviteiten van Bleiswijk verhuisd naar Naaldwijk en geïntegreerd in de nieuwe bloemistenklok. Behalve de verhuur van bedrijfsruimten en de logistieke services aan de klanten die er voor hebben gekozen om in Bleiswijk te blijven, heeft FloraHolland daar geen directe bemoeienis meer. Het veilinggebouw in Bleiswijk is dus niet meer noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van FloraHolland. De directie is daarom van mening dat het complex (kantoor + bedrijfshallen) van ca m 2 op circa 25 hectare grond (inclusief omliggend groen en water) verkocht kan worden. De Raad van Commissarissen heeft dit besluit inmiddels goedgekeurd. De vrije grond van Greenparc Bleiswijk, ca. 8 hectare pal aan de A12, staat al langer te koop. Natuurlijk is het de bedoeling om een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Daarom is er in samenwerking met makelaarskantoor Jones Lang Lasalle een verkooptraject voorbereid. Het is de bedoeling om het complex in zijn geheel te verkopen. Op grond van artikel 23.3 van de statuten is goedkeuring van de ALV vereist voor het vervreemden van materiële activa (o.a. vastgoed), indien daar een bedrag of waarde van meer dan 20 miljoen is gemoeid. Een hogere opbrengst wordt verwacht en om tot een ordentelijke en slagvaardige afwikkeling van de verkoop te komen vraagt de directie aan de ALV goedkeuring om tot verkoop over te gaan. Op basis van deze goedkeuring zal het verkooptraject gestart worden en zal de directie zodra dat is bereikt het definitieve onderhandelingsresultaat ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Commissarissen. Daarna kan de transactie worden gesloten en zullen de leden geïnformeerd worden. Na deze toelichting geeft de voorzitter gelegenheid tot het stellen van vragen. 10

11 Uitnodiging ALV De heer C.J.A. Hogenboom (adm.nr. 3407) informeert wat er gebeurt als het verkoopbedrag voor dit complex van 20 miljoen niet wordt gehaald. Spreker zou het van de ALV gevraagde mandaat aangevuld willen zien met de toezegging dat onder het bedrag van 20 miljoen het complex niet verkocht zal worden. De heer Buchwaldt geeft aan dat aan de ALV mandaat wordt gevraagd om de bestuurder (de directie) en de commissarissen te laten besluiten over de daadwerkelijke transactie. Het van de ALV gevraagde mandaat is om binnen het mandaat tot een economisch verstandige transactie te komen. Daarin is geen ondergrens bepaald of is sprake van aanvullende bepalingen. Er wordt mandaat gevraagd om de transactie aan te gaan. Door de voorzitter wordt nogmaals aangegeven dat niet tegen elke prijs verkocht zal worden, een en ander goed tegen het licht gehouden zal worden en goedkeuring vereist is van de Raad van Commissarissen voor welke transactie dan ook. De heer J. Bos (adm.nr. 458) vraagt hoe FloraHolland omgaat met de huurders die momenteel nog op locatie Bleiswijk actief zijn en later met een andere verhuurder te maken zullen krijgen, die mogelijk andere eisen zal stellen. In antwoord hierop geeft de heer Buchwaldt aan dat de eigendomspositie van FloraHolland op deze locatie los staat van de dienstverlening die op deze locatie verleend worden aan aanvoerders en/of huurders. Met de huurders die nog op locatie Bleiswijk gevestigd zijn, is gesproken over de gevolgen, de dienstverlening en huur voor langere termijn om hen helderheid en bescherming te verschaffen. Verhuur van ruimte op deze locatie is niet alleen in het belang van de huurders, maar ook in het belang van de verkoop en de nieuwe eigenaar. Spreker zegt toe dat zorgvuldig met de huurders op deze locatie zal worden omgegaan. Hierna vindt daadwerkelijke stemming over agendapunt 7 plaats Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht ,09% 338 6,91% Met deze stemmingsuitslag van 93,09% voor geeft de ALV mandaat om het veilinggebouw in Bleiswijk, zoals voorgesteld, te verkopen. 8. Herbenoeming commissarissen (webcast ) a. Cees van Rijn b. Joris Elstgeest De heren Cees van Rijn en Joris Elstgeest zijn volgens het rooster van aftreden aftredend en herkiesbaar. Beide heren hebben een gesprek gevoerd met de ALV-commissie. De ALV-commissie heeft aan de Raad van Commissarissen laten weten vertrouwen te hebben in beide kandidaten en heeft geen gebruik gemaakt van haar recht van bezwaar. Ook de Ondernemingsraad heeft laten weten geen gebruik te maken van haar recht van bezwaar. Het rooster van aftreden is overigens te vinden op de website van FloraHolland als bijlage bij het Reglement Raad van Commissarissen. Hierna vindt daadwerkelijke stemming over agendapunt 8a plaats. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 8a ,39% 434 9,61% Met deze uitslag van 90,39% voor is de heer Cees van Rijn herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Vervolgens wordt gestemd over agendapunt 8b. Besluit Agendapunt Voor % Tegen % Totaal Onthouding Niet uitgebracht 8b ,64% 330 7,36% Met deze uitslag van 92,64% voor is de heer Joris Elstgeest herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Hierna feliciteert de voorzitter de heren Van Rijn en Elstgeest met hun herbenoeming en bedankt namens beiden de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen. 11

12 9. Aftreden commissaris Franswillem Briët (webcast ) In oktober van dit jaar heeft de heer Franswillem Briët aangegeven om gezondheidsredenen af te willen treden in de ALV van 11 december Dit is een jaar eerder dan in het rooster van aftreden voorzien. Gezien de korte termijn tussen de bekendmaking en de ALV is er geen gelegenheid om nog kandidaat-opvolger te vinden. De Raad van Commissarissen heeft daarom besloten in de voorjaarsvergadering op 4 juni 2015 een voorstel voor een opvolger te doen. De voorzitter blikt kort terug op de periode vanaf december 2006 dat de heer Briët commissaris is geweest. Gestart als commissaris bij de toenmalige VBA en vanaf 2008 (deels als voorzitter van de RvC) bij FloraHolland. De heer Briët was de commissaris met het HR-profiel en was in die hoedanigheid ook betrokken bij het overleg met de Ondernemingsraad. De voorzitter noemt het jammer, begrijpelijk maar tegelijkertijd ook heel verstandig dat de heer Briët zijn commissariaat onder de gegeven omstandigheden beëindigt en bedankt hem voor zijn betrokkenheid. Vervolgens deelt de voorzitter mee dat de Raad van Commissarissen unaniem besloten heeft om de FloraHolland Diamant aan de heer Briët toe te kennen vanwege zijn inzet en betrokkenheid bij FloraHolland gedurende de afgelopen jaren. Na het opspelden van de bijbehorende onderscheiding overhandigt de voorzitter tevens een bos bloemen en feliciteert de heer Briët. Hierna richt de heer Briët het woord tot de ALV en bedankt de voorzitter voor de tot hem gerichte woorden. Spreker zegt het jammer te vinden om zijn commissariaat een jaar eerder dan gepland om medische redenen te moeten beëindigen. Temeer daar hij het ook met veel plezier heeft gedaan. De heer Briët complimenteert de directieleden, Lucas Vos en Rens Buchwaldt, met de wijze waarop zij zich opstellen, het bedrijf analyseren en klaar maken voor de toekomst dat vertrouwen, waardering en trots geeft. Tot slot wenst hij de heren Vos en Buchwaldt veel succes toe en bedankt de ALV voor het genoten vertrouwen. 10. Rondvraag (webcast ) De voorzitter stelt de rondvraag aan de orde. Zoals te doen gebruikelijk is de rondvraag bedoeld voor het naar voren brengen van algemene zaken en vragen kort te formuleren. De heer F.G.M. van der Knaap (adm.nr ) vraagt om de toezegging om al vanaf het begin van de beloofde uit te voeren evaluatie van de per 1 januari 2014 gewijzigde bestuurlijke structuur (van een 3-lagen naar een 2-lagenstructuur) ook een aantal leden te betrekken. Dit om reden van coöperatief meedoen en het objectief kunnen schetsen van het beeld. Spreker voegt eraan toe hiervoor zelf ook beschikbaar te zijn en het belangrijk te vinden om dan ook te kijken naar wat er die periode rond het besluit is gebeurd. De voorzitter herinnert eraan dat destijds is toegezegd om na twee jaar de bestuurlijke structuur te evalueren. Het wordt echter juist geacht om een en ander na een jaar op een zorgvuldige wijze te evalueren en ervaringen van de leden daarin mee te nemen. De Raad van Commissarissen zal hiermee in februari 2015 een begin maken. Hierbij zal de suggestie om de evaluatie breder te trekken dan alleen de Raad van Commissarissen worden meegenomen. De voorzitter zegt toe dat een aantal leden hiervoor benaderd zal worden en daarna hierover communicatie zal plaatsvinden. De heer A.F. Vreugdenhil (adm.nr ) informeert wat Q7 cargo brokers in Kenia inhoudt en welke jaarlijkse kosten hieraan verbonden zijn. De heer Buchwaldt antwoordt dat deze activiteit te maken heeft met de aanvoerlogistiek vanuit met name Kenia naar de FloraHolland-locaties en de kosten hiervan grosso modo gedekt worden door de hieruit gegenereerde inkomsten. Naar aanleiding van de aanvullende vraag van de heer Vreugdenhil of deze activiteit ook in de toekomst blijft bestaan, merkt de heer Vos op dat alle activiteiten en projecten en dus ook Q7 binnen de kaders van de strategie FloraHolland 2020 getoetst zullen worden aan de twee geformuleerde ambities: betere marges voor de leden en hun klanten en meer consumenten die meer uitgeven. De heer C.J.A. Hogenboom (adm.nr. 3407) spreekt grote waardering uit voor het functioneren van de beide directieleden, Lucas Vos en Rens Buchwaldt, in het afgelopen jaar waarin vele zaken de aandacht vergden. Verder vraagt spreker aandacht voor een snelle besluitvorming inzake het openhouden van locatie Rijnsburg en op welke locatie de planten en bloemen te veilen. Spreker is bang dat anders investeringen gedaan worden, die later weer afgeschreven moeten worden. Besluitvorming in 2020 vindt de heer Hogenboom te laat. In het kader van kostenbesparingen doet spreker de suggestie om veilingmeesters na het veilen aanvoerders te laten bezoeken. 12

13 Uitnodiging ALV De heer R. Roest (adm.nr ) vraagt naar de status van het project 24/7 Green, een initiatief om de consument meer bij sierteeltproducten te betrekken. In een reactie deelt de heer Vos mee dat FloraHolland en de VGB dit initiatief toejuichen, maar meer in klant-leverancier-relatie aan dit project mee willen doen. Kijkend naar de huidige situatie acht de heer Vos het onverstandig om op dit moment in dit project te investeren. In antwoord op de vraag van de heer J.A. Aarts (adm.nr ) over de afboeking van 20 miljoen over 2013 in relatie tot de realisering van Kompas geeft de heer Buchwaldt aan dat het komen tot één klok nooit onderdeel heeft uitgemaakt van Kompas. In Kompas staat een aantal zaken beschreven, waarvan het grootste onderdeel de reductie van de bezetting is. Dit onderdeel is zo goed als volledig en binnen het daarvoor vastgestelde budget afgerond. Daarnaast is ook een aantal zaken, zoals de flexibilisering in de CAO, gerealiseerd. Verder kan geconstateerd worden dat een aantal zaken sneller dan verwacht gerealiseerd is en de totale opbrengsten in de zin van kostenverlagingen conform of zelfs een beetje beter zijn dan destijds voorzien. Kortom, Kompas is afgerond en heeft opgeleverd hetgeen beoogd werd. De heer A.J.J. van der Zwet (adm.nr ) vraagt aandacht voor het belangrijke onderdeel kwaliteitsbeleid. Aldus spreker, wordt hierover al jaren gesproken en is het hoog tijd om de paar procent aanvoerders die het kwaliteitsimago negatief beïnvloedt weg te werken. In een reactie tekent de heer Vos aan dat het kwaliteitsbeleid van FloraHolland niet veranderd is. De bedoeling is dat dit aan de marktwerking wordt over gelaten, maar dat lukt niet altijd. Inmiddels is in kaart gebracht welke aanvoerders het probleem veroorzaken en zal hierop gestuurd worden. Vanaf januari 2015 zullen interventieteams aan het werk gaan. Indien het meer dan twee keer fout gaat dan zullen de desbetreffende producten niet meer geveild gaan worden. De kosten van deze interventieteams zullen overigens gedragen worden door diegenen die het kwaliteitsprobleem veroorzaken. In antwoord op de vraag van de heer J.H.M. Buijs (adm.nr ) over welke bijdrage de handel aan de strategie FloraHolland 2020 ten aanzien van promotie e.d. zal leveren, merkt de heer Vos op dat met de VGB is afgesproken om te bezien hoe de promotie voor de komende jaren in 2015 gezamenlijk weer vlot te trekken. Aldus spreker, hebben klanten aangegeven dat zij niet blij zijn met het gegeven dat zij momenteel niet meer bijdragen aan Bloemenbureau Holland. De voorzitter deelt mee dat uit Kenia via de webcast de coöperatie FloraHolland door de aldaar aanwezige aanvoerders wordt bedankt voor de geboden gelegenheid om op afstand mee te kunnen stemmen. Strategie FloraHolland 2020 Tot besluit van de rondvraag staan de heren Vos en Buchwaldt stil bij de strategie FloraHolland 2020 om het proces af te ronden en te bezegelen dat de strategie klaar is en in het teken te zetten van de geschiedenis en die te verbinden met de toekomst. Vervolgens overhandigen de heren Vos en Buchwaldt aan het oudste en jongste aanwezige lid met stemrecht de brochure strategie FloraHolland Na afloop van deze ALV zal deze brochure aan alle aanwezigen worden uitgereikt. Overigens zullen leden, klanten en medewerkers de brochure in de komende weken per post ontvangen. Bovendien is de strategie vanaf heden ook online te downloaden. 11. Sluiting (webcast ) Bij de sluiting staat de voorzitter kort stil bij het verloop van deze vergadering. Verder bedankt spreker voor de organisatie en technische ondersteuning van deze ALV. Ook worden degenen die via de webcast deze vergadering gevolgd hebben en eraan hebben deelgenomen bedankt. Tot slot bedankt spreker de aanwezigen voor hun komst en verzoekt hij om bij vertrek ook op het FloraHolland-kantoor in Kenia - de stemkastjes en smartcards in te leveren. Voor de rest van de decembermaand wenst hij allen goede zaken, fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Met deze woorden sluit de voorzitter de vergadering. 13

14 Aantekeningen: 14

15 Uitnodiging ALV Aantekeningen: 15

16 Aalsmeer Legmeerdijk 313 Postbus BA Aalsmeer T +31 (0) F +31 (0) E Naaldwijk Middel Broekweg 29 Postbus AE Naaldwijk T +31 (0) F +31 (0) E Rijnsburg Laan van Verhof 3 Postbus AA Rijnsburg T +31 (0) F +31 (0) E Bleiswijk Klappolder 130 Postbus ZM Bleiswijk T +31 (0) F +31 (0) E Eelde Burg. J.G. Legroweg TD Eelde T +31 (0) F +31 (0) E Veiling Rhein-Maas Veilingstrasse A Straelen-Herongen, Duitsland T +49 (0) F +49 (0) E W 16 floraholland.com

Jaarverslag 2014. floraholland.com

Jaarverslag 2014. floraholland.com Jaarverslag 2014 floraholland.com Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van FloraHolland 3 Verslag van de directie 9 Corporate Governance in 2014 18 Verslag van de ALV-commissie 23 Verslag van de raad van

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx

L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx L:\Communicatie\COMMUNICATIE\Corporate middelen\jaarverslag\2013\jaarverslag 2014 nederlands - 24 juni - DEF.docx Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van FloraHolland 3 Verslag van de directie 8 Corporate

Nadere informatie

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering:

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering: NOTULEN van het verhandelde 1 tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V., gehouden in het Crowne Plaza Promenade hotel in Den Haag op 6 mei 2014. Aanwezig ter vergadering: Leden van de Raad

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 26 april 2012 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCDATA N.V., gehouden op woensdag 12 mei 2010, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2011 om 14.00 uur in Okura Hotel, Ferdinand

Nadere informatie

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Notulen van de Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. gehouden op 23 april 2014 om 10.00 uur in de Jurriaanse Zaal van De Doelen Concert en Congres Gebouw, Kruisplein 30, in Rotterdam De vergadering

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Mr. P.N. Wakkie Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

November 2013. 1. Opening.

November 2013. 1. Opening. November 2013 NOTULEN van de Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op donderdag 25 april 2013, om 10.30 uur in het TMG-gebouw aan de Basisweg 30 te Amsterdam. 1. Opening. De voorzitter,

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1.

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter: De

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. GEHOUDEN OP 3 MEI 2013 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie