94499 om: :38 Pagina Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus GA Delft (015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg."

Transcriptie

1 2008 Jaarverslag

2 Algemeen Jaarverslag

3 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE HISTORIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN HET CONCERN Organisatorische structuur Aanpassing organisatiemodel Besturingsmodel Planning en controlcyclus Toelatingen RdGG Medezeggenschapsstructuur (van medewerkers en cliënten) KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden BELANGHEBBENDEN Transmurale zorg/ketenzorg Huisartsen Zorgverzekeraars Overheid/overheidsinstanties Onderwijs en opleidingen Collega-ziekenhuizen Samenwerkingsverbanden BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING BESTUUR EN TOEZICHT Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur BEDRIJFSVOERING Planning en controlcyclus Administratieve Organisatie en Interne Controle Risicomanagement ICT in de zorg ADVIESORGANEN Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige Advies Raad (VAR) METC BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MEERJARENBELEID Missie, visie en meerjarenbeleid Kosten ALGEMEEN BELEID ALGEMEEN KWALITEITSBELEID Kwaliteitsysteem Patiëntveiligheid Lean Six Sigma Zorgpaden KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN PATIËNTEN / CLIËNTEN Kwaliteit van zorg Kwaliteit van zorg ziekenhuizen: prestatie-indicatoren KLACHTEN

4 4.5.1 Klachtenopvang Klachtencommissie TOEGANKELIJKHEID VEILIGHEID KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk SAMENLEVING Milieubeleid en organisatie Vergunningen Inspecties en controles Milieuprestaties Projecten FINANCIEEL BELEID JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht immateriële vaste activa Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december 2008 (na resultaatsbestemming) Enkelvoudige resultatenrekening over Enkelvoudig kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht immateriële vaste activa Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereed gekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders ACCOUNTANTSVERKLARING BIJLAGEN BIJ DE JAARREKENING Overzicht 2008/ Overzicht 2008/ Realisatie produktieafspraken BIJLAGE I GOVERNANCE CODE BIJLAGE II SAMENSTELLING MEDISCHE STAF BIJLAGE III SAMENSTELLING MT BIJLAGE IV PUBLICATIELIJST

5 Verslag Raad van Toezicht Het jaarverslag van zorginstellingen is primair te beschouwen als een bestuursverantwoordelijkheid. In het verslag van de Raad van Bestuur wordt het gevoerde beleid besproken en verantwoording afgelegd over de uitvoering hiervan. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur. In die zin is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het verslag van de Raad van Bestuur. Governance code De Raad van Toezicht past de code toe en legt uit waar en waarom afgeweken wordt. Profielschets voor de Raad en algemene werkwijze De samenstelling en het profiel van de Raad van Toezicht staat op de website van het ziekenhuis (www.rdgg.nl). Een reglement waarin de werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd, ligt ter inzage bij het secretariaat van de Raad van Bestuur. Zowel in het profiel als in het reglement hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in het verslagjaar De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om op het punt van de zittingstermijn af te wijken van de adviesregeling van de Governance code. Leden van de Raad van Toezicht kunnen maximaal drie keer voor vier jaar worden benoemd. De Raad van Toezicht kiest hiervoor vanwege het belang van continuïteit voor de organisatie, alsmede vanwege de beschikbaarheid van een relatief kleine groep van potentiële toezichthouders. De overige punten van de Governance code worden toegepast. In het verslagjaar is met de cliëntenraad overeenstemming bereikt dat zij hun huidige voordrachtsrecht, waarbij zij één lid kunnen voordragen, laten vervallen. Vanaf 2008 hebben zij voor alle (nieuwe) leden van de Raad van Toezicht het adviesrecht. De ondernemingsraad maakt momenteel geen gebruik van haar adviesrecht. Leden De Raad van Toezicht van de Reinier de Graaf Groep bestond in het verslagjaar voor het grootste gedeelte uit 4 leden. Leden Raad van Toezicht Mw drs. P. Boumeester (1958). Lid. Is Directievoorzitter van NS (Nederlandse Spoorwegen) Poort. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de portefeuille Inkoop van NS Holding. Eigenaar geweest van een klein Cateringbedrijf. Is actief in verschillende Besturen, Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Drs. R.H. Dupuis, huisarts (1949), lid op aanbeveling van de Medische Staf. Lid ad hoc commissie D. Is huisarts/huisartsopleider in s-gravenzande. Vervulde/vervult bestuursfuncties, waaronder diverse als voorzitter. Ir. R.V. Kingma (1944), Voorzitter. Lid remuneratiecommissie. Lid ad hoc commissie A, B, C en D. Was tot medio 1998 voorzitter van de Raad van Bestuur van Delft Instruments NV. Momenteel is hij directeur/eigenaar van Archeus Consulting BV. Daarnaast heeft hij een tiental commissariaten waarvan meerdere als voorzitter. Ir. G.J. van Luijk (1943), Vice voorzitter, lid financiële commissie. Is directeur van Shell Nederland geweest en voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft. Is actief in diverse commissies en Raden van Toezicht Ir. T. van de Putte (1944). lid op aanbeveling van de Ondernemingsraad. Lid financiële commissie. Lid remuneratiecommissie. Was directeur-generaal bij SZW/VWS. Heeft nu een management consultancybureau. Aantreden respectievelijk aftreden Maart *) *) Juli Juli

6 Mw mr. J. Thunnissen (1952). Vice Voorzitter. Lid financiële commissie. Lid remuneratiecommissie. Lid ad hoc commissie C. toenmalig directeur-generaal van de Belastingdienst van het Ministerie van Financiën en vervult nevenfuncties op gebied van cultuur, sport en politiek. J.F. van Wagtendonk (1938), Lid financiële commissie. Lid ad hoc commissie A en B. Bekleedde bestuursfuncties bij o.a. Shell en PTT, met als aandachtsgebied algemeen management, commercie, financiering en beheer van vastgoed, en samenwerkingsverbanden. Heeft daarnaast een aantal bestuursfuncties op sociaal maatschappelijk terrein. *) Niet herbenoembaar 2001 April *) Mutaties Raad van Toezicht In het verslagjaar trad de heer Van de Putte af. Tevens heeft in 2008 mw. mr J. Thunnissen haar functie als lid van de Raad van Toezicht van de Reinier de Graaf Groep neergelegd. Aan beiden zijn wij veel dank verschuldigd voor de bijdrage die zij aan de groep hebben geleverd. Zij zijn opgevolgd door de heer Van Luijk en mevrouw Boumeester. Hiermee is de Raad van Toezicht weer voltallig. Mutaties Raad van Bestuur Per 1 maart 2008 is de heer dr. J. van den Heuvel benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur als opvolger van de heer ir. L. Touwen, die gebruik wilde maken van de OBU regeling. De heer Touwen is per die datum tot 1 september 2008 benoemd als Lid Raad van Bestuur om de continuïteit van de bedrijfsvoering veilig te stellen. Wij danken de heer Touwen voor zijn grote bijdrage aan de leiding die hij gedurende 9 jaar als voorzitter en korte tijd als lid heeft gegeven. Als opvolger voor het per 1 maart 2008 vertrokken lid D. van Starkenburg hebben wij per 1 juli 2008 de heer V.J. Krul benoemd. Commissies De Raad van Toezicht heeft uit haar midden twee vaste commissies ingesteld: 1. De financiële commissie. Deze heeft tot taak de werkzaamheden en besluiten van de Raad van Toezicht met betrekking tot financiële zaken voor te bereiden. De commissie beoordeelt de financiële managementsrapportages en houdt toezicht op de financiële informatieverschaffing van de Reinier de Graaf Groep. Er is drie maal vergaderd met de Raad van Bestuur, de manager FB&B en twee maal met de externe accountant. Aandacht is besteed aan de jaarrekening en het jaarverslag 2007 en de daarop betrekking hebbende rapportage en managementletter van de externe accountant, het risicomanagement, het controleplan 2008, Assist, Pharmafilter, Laboratorium Berg en Bosch en de begroting De remuneratiecommissie. Deze heeft tot taak het voeren van de beoordeling- /functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur en besluiten voor honoreringen en remuneratiewijzigingen voor te bereiden. De commissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter Raad van Toezicht. Dit jaar heeft de commissie drie maal vergaderd. Voor actuele honorering en remuneratie wordt verwezen naar het financiële jaarverslag. In het verslagjaar waren tevens vier ad hoc commissies actief. Te weten: A: Overname Laboratorium Berg en Bosch; met name ten aanzien van de financiële risico s (drie bijeenkomsten); B: Opvolging lid Raad van Toezicht; drie kandidaten hadden zich gemeld maar bleken onvoldoende aan het profiel te voldoen. De vierde kandidaat - gevonden via het netwerk van de onze Raad - is voorgedragen en benoemd; C: Opvolging voorzitter Raad van Bestuur; gerealiseerd na meerdere gesprekken met meer dan 10 kandidaten met behulp van een bemiddelingsbureau; D: Opvolging lid Raad van Bestuur, gerealiseerd na meerdere gesprekken met meerdere kandidaten waaronder één interne kandidaat. Aantal vergaderingen en relevante onderwerpen In 2008 heeft de Raad van Toezicht vijf maal vergaderd. Vier maal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en éénmaal onderling. De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht hebben jaarlijks een voortgangsgesprek met ieder lid van de Raad van Bestuur. Hierin komen naast het functioneren ook de arbeidsvoorwaarden aan de orde. 5

7 Bij de samenstelling van de agenda streeft de Raad van Toezicht naar een goede balans tussen de toezichthoudende verantwoordelijkheid en haar rol als klankbord en adviseur van de Raad van Bestuur. Naast de reguliere jaarlijkse onderlinge vergadering - deels zonder de Raad van Bestuur - onder andere gericht op evaluatie van het functioneren van de Raad zelf, een controle op de onafhankelijkheid van de individuele leden en het functioneren van de Raad van Bestuur, zijn meer specifiek de volgende onderwerpen behandeld: Integrale risicoanalyse Ontwikkeling van het nieuwbouw project in Delft; Evaluatie organisatiestructuur; Vaststellen jaarverslag en de jaarrekening 2007 in aanwezigheid van de accountant; Herbenoeming van de accountant; Vaststellen begroting 2009; Maand- en kwartaalrapportages; Samenstelling Raad van Toezicht; Werkbezoeken Raad van Bestuur; Overname Laboratorium Berg en Bosch; Ontwikkelingen op het terrein Voorburg/komst Parnassia; Cliëntenraad; Opvolging voorzitter Raad van Bestuur; Opvolging lid Raad van Bestuur. Aanwezigheid vergaderingen 2008 Naam Januari Maart Mei September December R.H. Dupuis R.V. Kingma G.J. van Luijk Nvt Nvt Nvt T. van de Putte Nvt J. Thunnissen Nvt Nvt Nvt J.F. van Wagtendonk Honorering Raad van Toezicht en Raad van Bestuur De Raad van Toezicht past in principe het door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg aanbevolen honorering en remuneratiebeleid toe. De aanbeveling maakt voor de Raad van Bestuur onderscheid voor contracten van bepaalde en onbepaalde tijd. De Raad van Toezicht is, in het kader van de continuïteit, geen voorstander van contracten voor bepaalde tijd voor de Raad van Bestuur. Doordat de honorering van de nieuwe leden van de Raad van bestuur is gebaseerd op hun honorering bij hun vorige werkgever die de schalen van de Nederlandse Vereniging van Directeuren in de Zorg - die hoger zijn - hanteerde en gekozen is voor een overstap zonder verlaging van de remuneratie, is eenmalig tot een afwijking van het beleid van bovengenoemde Vereniging van Toezichthouders besloten. De verwachting is dat de ontwikkeling van één systematiek die door alle betrokkenen in de zorg wordt ondersteund binnenkort wordt afgerond waardoor verschillen niet meer aan de orde zullen zijn. Voor actuele honorering en remuneratie wordt verwezen naar het financiële jaarverslag. Informatievoorziening Naast de statutair voorgeschreven informatievoorziening ontvangen de leden van de Raad van Toezicht maandelijks de rapportage over de financiële- en bedrijfsontwikkelingen. Periodiek krijgen zij ook een knipselkrant, een uitgave van het ziekenhuis waarin berichtgeving over het ziekenhuis staat vermeld, alsmede andere landelijke en regionale berichten met betrekking tot de sector. Tevens ontvangen de leden een compilatie van landelijke en regionale berichten over de gezondheidszorg in het algemeen. Voorts ontvangen zij de uitgebreidere informatie via de kwartaalrapportages en de benodigde stukken naar aanleiding van de agenda van de vergaderingen. Overleg met de adviesorganen, contacten in de sector en met de minister De Raad van Toezicht heeft ook via andere kanalen kennisgenomen van de ontwikkelingen in het ziekenhuis en de sector. Zo woont een delegatie van de Raad van Toezicht, met roulerende samenstel- 6

8 ling, jaarlijks een overleg van de Raad van Bestuur met de adviesorganen bij. In dit overleg is gesproken over een aantal ontwikkelingen in de Reinier de Graaf Groep, waaronder: de nieuwbouw, de prestatie-indicatoren, de financiële situatie van het ziekenhuis en de productieontwikkeling. Er zijn frequente contacten met en deelname aan NVTZ-bijeenkomsten. In samenkomsten geïnitieerd door of met de Minister wordt eveneens geparticipeerd. Verantwoording toezicht De maatschappelijke functie van het ziekenhuis wordt door de Raad van Toezicht gemonitord door onder meer de activiteiten van het ziekenhuis op het vlak van transmurale activiteiten, samenwerkingsverbanden, de nieuwbouw, de adherentie, de relatie met de gemeente en andere belanghebbenden te volgen. De Raad van Toezicht interpreteert de bedrijfsrisico s aan de hand van de verkregen informatie (zie paragraaf informatievoorziening) en via de rapportages van de financiële commissie. Door de maand- en kwartaalrapportages krijgt de Raad van Toezicht inzicht in de bedrijfsmatige en financiële status (het in-control zijn) van de organisatie. Speciale aandacht heeft de Raad van Toezicht voor de groei in inkomsten en het percentage van het eigen vermogen van de Stichting. Tot slot De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen en de goede resultaten die in 2008 bereikt zijn door de gezamenlijke activiteiten van de Raad van Bestuur, de medisch specialisten en alle medewerkers van de Reinier de Graaf Groep. De Raad van Toezicht wenst iedere medewerker van de Reinier de Graaf Groep veel wijsheid en werkplezier om van de RdGG een nog klantvriendelijker en efficiënter ziekenhuis te maken. Namens de Raad van Toezicht, Ir. R.V. Kingma, voorzitter 7

9 Verslag Raad van Bestuur Het jaar 2008 is voor de Reinier de Graaf Groep, ondanks ups en downs, goed verlopen. Wij konden weer meer patiënten behandelen dan vorig jaar. Het aantal opnames steeg ten opzichte van 2007 met 4,1 procent, de dagbehandelingen met 1,0 procent en het aantal eerste polikliniekbezoeken met 1,2 procent. Het aantal ligdagen daalde met 2,2 procent, passend bij het beleid om de ligduur verder te verkorten. Absoluut hoogtepunt was de tweede plaats van ons ziekenhuis op de locatie Voorburg in het landelijke onderzoek van Independer naar de klantgerichtheid. In een eigen onderzoek naar de klanttevredenheid scoorden wij een 7,7 in zowel de kliniek als de polikliniek. We hebben 2008 af kunnen sluiten met een bescheiden positief financieel resultaat. Financieel De Reinier de Graaf Groep (RdGG) streeft naar het behoud en versterken van een gezonde financiële positie. Dit in het belang van de continuïteit van de zorgverlening, maar ook in relatie tot de nieuwbouwplannen. In 2008 zijn daartoe een drietal ontwikkelingen ingezet. De doelmatigheid wordt op projectmatige basis continu verbeterd door het werken met Lean Six Sigma. Daarnaast is gestart met het doorlichten van de productmix per maatschap op toegevoegde waarde voor de missie van de RdGG en het financieel resultaat. Zo kunnen rationele keuzes worden gemaakt in het uitbreiden of beperken van het zorgaanbod. Tot slot is gestart met het opzetten van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s). Ook hiermee verwachten wij de doelmatigheid te vergroten, maar vooral ook de patiëntgerichtheid te verbeteren. Genoemde ontwikkelingen zullen de komende jaren worden doorgezet. Naast de verwachte verbeteringen van de doelmatigheid zijn ook verbeteringen in het financieel management in gang gezet. De gang van zaken rond het opstellen van de begroting, financiële verslaglegging, inkoop en investeringen wordt in kaart gebracht, verbeterd en vastgelegd in procedures. De ontwikkelingen rond de financiering van de zorg volgen wij op de voet. De RdGG heeft binnen de groep van topklinische ziekenhuizen één van de laagste opbrengsten per patiënteneenheid. Dit betekent dat ons ziekenhuis erg doelmatig werkt, mede gezien het positieve financiële resultaat. Een nieuw financieringssysteem dat de gemiddelde kosten per DBC vergoedt, of gebaseerd is op marktprijzen, werkt dus in ons voordeel. Generieke kortingen of opschoningen gebaseerd op gemiddelde prijzen treffen ons ziekenhuis onevenredig hard. Dit is unfair en gelet op de smalle marges van ons ziekenhuis ook onverantwoord. Deze situatie is kenbaar gemaakt aan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Kwaliteit en Veiligheid Ons ziekenhuis heeft een uitstekende landelijke reputatie op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit vertaalt zich ook in goede scores in de diverse landelijke kwaliteitsonderzoeken. Zo noteerden wij een 10 e plaats in de Elsevier enquête. In de AD Ziekenhuis Top-100 stegen we in 2008 van een 36 e plaats naar een 15 e plaats. Tot slot scoorden we met de mammapoli s in Voorburg en Delft een 3 e en 4 e plaats in het onderzoek van Mediquest. Al sinds 2005 wordt in ons ziekenhuis de Hospital Standardised Mortality Rate (HSMR) gemeten. Dit is de ziekenhuissterfte, gecorrigeerd door de ernst van de aandoening van de patiënten. Er is nog veel discussie over de betrouwbaarheid en de zeggingskracht van de HSMR. Vanaf 2005 zit ons ziekenhuis steeds net op of onder de gemiddelde landelijke score. In 2008 is de score verbeterd en bedraagt onze HSMR 82,6%, waarbij nog niet is gecorrigeerd naar de landelijk dalende trend van enkele procenten. Dit is een fraaie score, maar zoals gezegd; de waarde is beperkt. Veel belangrijker is onze Real Time Monitoring van de ziekenhuissterfte waarmee wij bij gesignaleerde afwijkingen analyses inzetten naar de oorzaken. Vervolgens worden verbetervoorstellen geformuleerd. Hiermee beogen wij onnodige ziekenhuissterfte steeds verder terug te dringen. In 2008 is een Plan van aanpak opgesteld waarin staat aangegeven hoe wij ons de komende jaren gaan versterken op Kwaliteit, Veiligheid en Innovaties. De activiteiten op deze terreinen zijn gebundeld in één afdeling waarvoor in 2008 ook een nieuwe manager is aangetrokken met veel expertise op het gebied van procesverbetering. De kernactiviteiten uit het Plan van Aanpak die het afgelopen jaar in gang zijn gezet betreffen het opzetten van een kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem, het introduceren van Lean Six Sigma als verbetersystematiek en het verbeteren van de veiligheid op een aantal concrete gebieden. 8

10 Voor het opzetten van het kwaliteitssysteem is gestart met het inventariseren van de hoofdprocessen binnen de RdGG en het beschrijven en verbeteren van deze processen. Ook zal het documentbeheersysteem verbeterd worden net als het gebruik en het vastleggen van protocollen. Er wordt een systeem van interne audits opgezet en het streven is binnen twee jaar een externe audit te laten uitvoeren, bijvoorbeeld door NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen). Het veiligheidssysteem zal geïntegreerd worden in het kwaliteitssysteem. Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitssysteem vormt het werken met Zorgpaden. Met Lean Six Sigma willen wij het verbeteren van de zorg en de bedrijfsvoering vorm geven in ons ziekenhuis. De eerste groep van 20 medewerkers is getraind in het najaar van Zij hebben 15 verbeterprojecten uitgevoerd in het kader van hun training. De onderwerpen waren onder andere: het stroomlijnen van de ontslagprocedure op de cardiologie, een beter opname- en ontslagbeleid op de orthopedie, betere registratie op de verloskunde, het stroomlijnen van de acute hartzorg, de invoering van een liesbreukstraat en het verbeteren van de diabeteszorg. Begin 2009 is de tweede groep gestart en een derde zal in het najaar volgen. De projecten dragen steeds bij aan het verbeteren van de kwaliteit, maar leveren ook efficiëncy en forse besparingen op. Veiligheidsmanagement in ons ziekenhuis wordt vorm gegeven door een Veiligheidsmanagementsysteem dat onderdeel is van ons Kwaliteitssysteem en kent drie pijlers. De eerste pijler is het veilig incident melden. Hiermee is in 2008 gestart met een pilot op vier afdelingen. De tweede pijler is het creëren van een veilige cultuur. Gekoppeld aan het veilig melden wordt een cultuurenquête gehouden. De derde pijler gaat over het concreet verbeteren van de veiligheid op 10 thema s zoals die door de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) zijn benoemd. Zeer succesvol is ons ziekenhuis op het thema: vroegtijdige herkenning van patiënten met vitaal bedreigde functies. Al vanaf 2004 heeft ons ziekenhuis een spoedinterventie team (SIT). Dit is uitgegroeid tot een volwaardig team dat werkt volgens de verbetercyclus; signaleren, interventie, evaluatie en feedback. Het SIT-team werk ook mee aan een tweede thema: voorkomen van schade door sepsis. Er is over dit onderwerp in 2008 een symposium gehouden, een scorecard ontwikkeld en een scholingsprogramma opgezet. Ter ondersteuning van het thema: voorkomen van ziekenhuisinfecties na operatie, is het project OK Okay opgezet. In dit project wordt aandacht besteedt aan het verbeteren van de algehele hygiëne op de OK s op basis van audits die gehouden worden. De inspanningen van de OK-Beheersgroep zijn geïntensiveerd om de luchtbehandeling op de OK s te monitoren en te optimaliseren. Organisatie In het recente verleden is het aantal zorgclusters in ons ziekenhuis teruggebracht van drie naar twee. Tevens is de managementlaag van afdelingshoofden opgeheven. Begin 2008 gaven de managers aan dat de span of control van hun werkzaamheden te groot werd. Hierop is de structuur geëvalueerd met ondersteuning van ZorgConsult. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie en in samenspraak met management en medische staf is een nieuwe structuur ontwikkeld. De twee zorgclusters worden opgedeeld in vijf Centra. Een Centrum is opgebouwd uit meerdere Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s). Hierbij is voorlopig voor het uitgangspunt gekozen dat een RVE uit één maatschap bestaat. Het eerste belangrijke doel van de RVE-structuur is meer focus op de wensen en de behoeften van de patiënt. Ondersteund door business cases kunnen snel aanpassingen aan het zorgaanbod plaatsvinden. Ook is het met goede informatieondersteuning mogelijk een beter zicht te krijgen op kosten en opbrengsten van de zorgverlening. Dit is noodzakelijk als de prijs van een groter deel van het zorgaanbod vrij onderhandelbaar wordt. De ruimte om te ondernemen en te investeren neemt dus toe voor een RVE. Nieuwe initiatieven kunnen doorgaan als er een positieve businesscase gemaakt kan worden. De nieuwe structuur is begin 2009 goedgekeurd door de medische staf waarop het implementatietraject meteen gestart is. De medische staf heeft haar interne structuur ook aangepast door te gaan werken met een zogenaamde stafraad die bestaat uit de vertegenwoordigers van de vakgroepen. Personeel In 2008 is met succes geïnvesteerd in het reduceren van het personeelstekort. Er zijn meer medewerkers in de Reinier de Graaf Groep komen werken dan er weg zijn gegaan. In totaal werden in 2008 ruim 362 formatieplaatsen ingevuld met nieuwe medewerkers, terwijl ruim 300 formatieplaatsen vacant werden als gevolg van het vertrek van medewerkers. Bij het reduceren van het verloop zijn goede leidinggevenden de belangrijkste factor. Ter ondersteuning van hen werden in 2008 diverse thematische opleidingsactiviteiten georganiseerd in het kader van het zogenaamde Management Ontwikkel- Traject, dat zeer goed werd ontvangen. 9

11 Als basis voor het opleiden van onze medewerkers en leidinggevenden wordt sinds 2008 gewerkt in drie richtingen. Allereerste werken wij voor leiderschapsontwikkeling met trainingen die gebaseerd zijn op de ideeën van Stephan Covey. De trainingen worden verzorgd door Remco Claassen. Voor het verbeteren van de klantgerichtheid werken wij met het gedachtegoed van Fred Lee zoals dat is weergeven in zijn boek If Disney ran your Hospital. In maart 2009 heeft Fred Lee onder andere Delft bezocht en voor enkele honderden medewerkers van ons ziekenhuis twee zeer goed ontvangen presentaties gegeven. Daarnaast is er een in house-training ontwikkeld die toegankelijk is voor alle medewerkers. Tot slot werken wij met de principes van Lean Six Sigma om de kwaliteit en de bedrijfsvoering te optimaliseren. Ook in deze methode zijn in 2008 de eerste medewerkers opgeleid door prof. Ronald Does, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Het ziekteverzuim is met ruim 4,5% al enkele jaren nagenoeg stabiel. Dit percentage is identiek aan het landelijke cijfer in de (STZ) ziekenhuizen. Het voornemen is om dit aantal in het komende jaar nog verder terug te dringen. We verkleinen daarmee dan ook het personeelstekort. ICT Al langere tijd is in ons ziekenhuis duidelijk dat de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) niet optimaal functioneert en de zorgverlening en overige processen niet goed ondersteunt. Een positief element wordt gevormd door de eigen ontwikkelingen rond de Blauwe Gids. Medisch specialisten hebben hiermee een digitale inkijk in de meeste uitslagen van onderzoeken. Het digitale landschap in ons ziekenhuis is echter zeer gefragmenteerd en daarmee niet toekomstbestendig. Ook de afdeling ICT was onvoldoende toegerust om de grote uitdagingen waar ieder ziekenhuis voor staat, aan te kunnen. In mei 2008 ontstond na een externe stroomstoring een keten aan problemen met ons ICT-netwerk die negen dagen duurde. Drie dagen heeft ons ziekenhuis zonder automatisering moeten functioneren, wat grote beperkingen in de zorgverlening opleverde. Uiteindelijk lukt het met grote inspanningen van onze medewerkers en externe ondersteuning de ICT weer werkend te krijgen. Door dit incident werd duidelijk dat onze ICT-infrastructuur verouderd was en sterk verbeterd moest worden. Hierop is in juni het project Infra 2008 gestart en is een interim manager I&A aangetrokken. Als grootste en meest risicovolle actie moesten in oktober de centrale delen van het netwerk worden vervangen. Hiervoor moest ons ziekenhuis 14 uur met behulp van noodmaatregelen werken. Het project is zeer succesvol afgerond. In 2009 wordt extra geïnvesteerd in servercapaciteit en dataopslag. Verder is in 2008 ons systeem gemigreerd van Novell Groupwise naar Microsoft en wordt gewerkt met een extern gehost systeem. Er is een project gestart en een Plan van Aanpak gemaakt om te gaan werken volgens NEN Op de Spoedeisende Hulp is een Chipsoft applicatie succesvol geïmplementeerd. Ondanks de grote focus op de infrastructuur is het ook gelukt in 2008 een langlopend selectietraject voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) af te ronden. Op dit moment functioneren er meerdere stand alone EPD s in ons ziekenhuis. Dit is geen wenselijke situatie vanuit het oogpunt van kwaliteit en veiligheid. Daarnaast is het wenselijk in de nieuwbouw met een EPD te gaan werken vanwege logistieke redenen en de vermindering van het aantal archiefruimtes. Het komend jaar zal gestart worden met de implementatie van een nieuw EPD. Hiervoor hebben wij financiële steun ontvangen van onze verzekeraar DSW. Tot slot hebben wij in 2008 een elektronisch medicatievoorschrijfsysteem (EVS) in een pilot getest. De pilot is geëvalueerd en de uitrol is gestart en zal in 2009 worden afgerond. Dit EVS zal een grote bijdrage leveren aan de patiëntveiligheid en onderdeel moeten gaan uitmaken van ons nieuwe EPD. Zorgverlening Binnen de zorg lag de beleidsfocus in 2008 op de speerpunten klantgerichtheid/ gastvrijheid, patiëntveiligheid en doelmatigheid. De eerder gegeven scholingen en workshops klantgerichtheid voor polikliniekmedewerkers zijn in 2008 vervolgd door trainingen gastvrijheid, gebaseerd op de visie van Fred Lee. Daarnaast is het concept Assist, een zorgondersteuningsconcept waarbij speciaal opgeleide Reinier Assisten' een belangrijke servicerol voor de patiënt op de verpleegafdelingen vervullen. De eerste reacties van onze patiënten zijn lovend te noemen. De kinderafdeling wist in 2008 na een lange voorbereiding een Smiley (certificaat voor kind- en oudervriendelijkheid) te behalen. In het kader van de patiëntveiligheid zijn voornamelijk activiteiten te melden op het gebied van infectiepreventie, protocollering, het veilig melden van incidenten en het uitrollen van het Elektronisch Voorschrijven van geneesmiddelen (EVS). Binnen de verloskunde werd de multidisciplinaire training 10

12 bij acute verloskunde vervolgd en uitgebreid met video-opnames. De verpleegkundigen werden bijgeschoold, onder andere in Voorbehouden Handelingen. In 2009 wordt een systeem ingevoerd met bijen nascholingspunten waaraan verpleegkundigen moeten voldoen om gecertificeerd te kunnen blijven werken binnen de RdGG. Vele nieuwe (operatie)technieken zijn geïmplementeerd die leiden tot minder belasting en risico voor de patiënt, een kortere ligduur, of poliklinische behandeling. Als voorbeelden kunnen genoemd worden een nieuw type heupprothese en het poliklinisch in plaats van klinisch opereren op de menstruatiepoli. Verder werden in 2008 meerdere nieuwe (multidisciplinaire) spreekuren opgestart, zoals bij voorbeeld de one stop visit schouderpoli en oncologiepoli urologie. Daarnaast is het multidisciplinaire Allergiecentrum Voorburg geopend. In 2008 werden zorgpaden geïmplementeerd op de kindergeneeskunde, urologie, plastische/mammachirurgie en gastro-enterologie. Verder werden de bestaande zorgpaden totale heup (THP) en totale knie (TKP) verder geoptimaliseerd in de vorm van de Joint Care orthopedie en de ligduur orthopedie verder gereduceerd. Adequate telefonische bereikbaarheid en korte toegangstijden op de poliklinieken zijn belangrijk voor een goede toegankelijkheid voor onze klanten. Er wordt daarom actief gestuurd op goede decentrale, telefonische bereikbaarheid binnen de normtijden, mede door het verder uitrollen van internetafspraken. De poliklinische toegangstijden worden gemonitord en maandelijks besproken en bijgestuurd per vakgroep. De direct leidinggevenden op verpleegafdelingen en poliklinieken vervullen een cruciale rol in het bereiken van doelen op genoemde beleidsterreinen. Zij werden in 2008 verder getraind in een management ontwikkelingstraject (MOT) om steeds beter te voldoen aan de gestelde competenties. Medisch Ondersteunend Cluster De productie van de afdelingen van het medisch ondersteunend cluster is in 2008 weer gegroeid. Tegelijkertijd bleek het steeds moeilijker vacatures in te vullen. Er is mede daarom hard gewerkt aan het verbeteren van de efficiency, waardoor het probleem van de vacatures deels kon worden opgevangen. In 2008 is de afdeling Radiologie ISO-gecertificeerd en heeft de afdeling Pathologie de initiële accreditatie CCKL behaald. In 2009 zal het gehele cluster per afdeling gecertificeerd of geaccrediteerd zijn. Medio 2008 is de Laboratoriumpraktijk Berg en Bosch BV overgenomen. Deze overname leidde tot een productietoename van 30 procent in het medisch laboratorium, doordat het merendeel van de werkzaamheden is overgeheveld naar Delft. De ICT vergt nog verdere inspanningen om de logistieke afhandeling rondom de afgenomen monsters verder te stroomlijnen en de rapportagesnelheid te verhogen. Door de overname heeft het medisch laboratorium toegang gekregen tot de markt voor eerstelijns diagnostiek in geheel Nederland. Tegelijkertijd geeft de logistieke organisatie van Berg en Bosch mogelijkheden aan landelijk werkende organisaties om laboratoriumdiagnostiek aan ons uit te besteden. De hoge graad aan service van Berg en Bosch werd zoveel mogelijk overgenomen door het medisch laboratorium, zodat ook andere klanten hiervan profiteerden. Op het gebied van de medische microbiologie is een succesvolle samenwerking opgestart met het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. De samenwerking levert financiële voordelen en ontwikkelingsmogelijkheden op. De afdeling Nucleaire Geneeskunde kreeg in juni de beschikking over een PET-CT scanner als eerste perifeer ziekenhuis in Zuid-Holland. Deze scanner heeft een grote toegevoegde diagnostische waarde voor de oncologische zorg binnen de RdGG. Ook omliggende ziekenhuizen maken inmiddels ruimschoots gebruik van onze PET-CT. Korte wachttijden en hoge service moeten de huidige goed marktpositie handhaven. Bij de oplevering van de renovatie van het SSDZ-gebouw zijn een aantal technische problemen ontstaan, onder andere met de klimaatbeheersing. Hierdoor kon de bereidingsunit van de apotheek niet in gebruik genomen worden. Voortzetting van de interim voorziening aan de Schieweg bleek noodzakelijk. De fors toegenomen productie van het medisch laboratorium maakt dat er opnieuw een verbouwing nodig is om zowel de problematiek rondom de apotheek als ook capaciteitsproblemen bij de laboratoria op te lossen. 11

13 Facilitair Bedrijf Een groot en succesvol project voor het Facilitair Bedrijf was de invoering van het Assist-concept op alle verpleegafdelingen. Een belangrijk onderdeel van dit concept is de invoering van het nieuwe voedingsconcept met decentrale afdelingskeukens, diepvriesmaaltijden met restaurantkwaliteit en de invoering van broodserveerwagens voor ontbijt en lunch. Het doel van dit project is gastvrij en servicegericht maaltijden aan te kunnen bieden aan de patiënt, onder andere door flexibele keuzemomenten. Een gevolg is ook dat de centrale keukens zijn opgeheven. Er is een bewustwordingstraject gestart om gastvrijheid te ontwikkelen binnen alle geledingen van het Facilitair Bedrijf met gerichte trainingen en coaching door leidinggevenden. Er is nader onderzoek en uitrol gedaan van het project Pharmafilter. In samenwerking met Pharmafilter BV, Grontmij, waterschappen en ministeries wordt gewerkt aan de ontwikkeling van disposable po s van bioplastic, servies en bestek. De doelstellingen van Pharmafilter voor ons ziekenhuis zijn een snellere logistiek, het leveren van een bijdrage aan meer duurzame bedrijfsvoering en een schoner milieu door zuiver afvalwater. Lees meer over dit project in paragraaf Begin 2008 merkten wij dat de schoonmaak niet goed meer voldeed aan onze kwaliteitseisen. Het budget voor 2009 is daarom verhoogd en er zijn verbeteracties ingesteld. Er is in 2008 gewerkt aan het opzetten van een gezamenlijke inkoop en logistieke samenwerking met een centraal magazijn met het Haga ziekenhuis en het Sint Franciscus ziekenhuis. Verder heeft het Facilitair Bedrijf veel input geleverd bij de ondersteuning nieuwbouworganisatie. Ook is hard gewerkt aan het uitbouwen van een professionele organisatie voor bedrijfshulpverlening. Om de klantvriendelijkheid en de uitstraling van het ziekenhuis te verbeteren is een grootscheepse vervanging van het sanitair gestart. Tot slot heeft er een upgrade plaatsgevonden van de telefooncentrale om beter voorbereid te zijn op toekomstige uitbreidingen en ontwikkelingen. Nieuwbouw Sinds 2001 is ons ziekenhuis bezig met het voorbereiden van nieuwbouw op locatie Delft. Begin 2008 was het wachten nog op overeenstemming met de aannemer en start van de feitelijke bouw. Medio 2008 hebben wij een onderzoek door TNO laten uitvoeren naar de financiële haalbaarheid van de geplande nieuwbouw. De aanleiding hiervoor was dat de geplande nieuwbouw is ontwikkeld onder de oude regelgeving. Er was door VWS al een vergunning afgegeven in Hiermee zouden alle kosten van de bouw, dus de kapitaallasten, in ons budget worden vergoed. In 2008 is de regelgeving echter veranderd en vanaf dat moment dienen ziekenhuizen de kapitaallasten terug te verdienen in de DBC-tarieven. Over de exacte uitwerking van deze regelgeving en de financiële gevolgen bestaat landelijk en dus ook voor ons ziekenhuis nog steeds onduidelijkheid. Het onderzoek van TNO wees uit dat de geplande nieuwbouw onder de nieuwe regelgeving financieel niet haalbaar was. Hierop is de voorbereiding van het nieuwbouwproject gestaakt. In het najaar is een tweede diepgaander onderzoek met externe ondersteuning van Royal Hashkoning en eigen medewerkers uitgevoerd dat tot dezelfde conclusie leidde. Daarop is de voorbereiding van nieuwbouwproject, tot grote teleurstelling van alle medewerkers en medisch specialisten van ons ziekenhuis gestaakt. De situatie rond de huidige gebouwen van ons ziekenhuis is behoorlijk knellend. De gebouwen zijn bijna 40 jaar oud en de geplande midtermrenovatie is destijds op verzoek van VWS, met zicht op de toegezegde nieuwbouw, slechts summier doorgevoerd. Onderzoek, wederom door TNO in 2008 uitgevoerd, wijst uit dat wij voor minimaal 25 miljoen dienen te renoveren om nog een aantal jaren goed te kunnen werken. Eind 2008 is direct gestart met een geheel andere aanpak van de nieuwbouwplannen. De eisen die marktwerking en outputfinanciering aan kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de zorg stellen zullen leidend zijn in deze plannen. Snelheid is tevens vereist omdat wij de renovatiekosten voor de huidige gebouwen zo laag mogelijk willen houden. Dit kan alleen als nieuwbouw snel is gerealiseerd. Medio 2009 willen wij een beeld hebben van de functionele eisen die wij aan het nieuwe ziekenhuis stellen, de meest optimale locatie hebben vastgesteld en een verantwoorde businesscase hebben opgesteld. Door de verandering in de regelgeving en de gevolgen daarvan heeft ons ziekenhuis forse schade geleden. Hierover zijn gesprekken gevoerd en nog gaande met VWS en de NZa. 12

14 Externe relaties In 2008 hebben wij sterk geïnvesteerd in onze externe relaties. De manager die verantwoordelijk was voor de Transmurale zorg is ook verantwoordelijk geworden voor het onderhouden en versterken van onze relaties met de overige zorgverleners en samenwerkingsverbanden. Met name de relaties met de huisartsen konden nog steviger aangehaald worden, met als doel beter te kunnen inspelen op de behoeften van onze verwijzers en patiënten. Ter ondersteuning van de samenwerking met de huisartsen is in 2008 gestart met de invoering van Zorgdomein, een elektronische verwijsmodule. Om input te krijgen voor het verbeteren van de samenwerking met de huisartsen is een tevredenheidsenquête uitgevoerd door Mediquest. De resultaten van de enquête zijn besproken met de medische staf en daarna gezamenlijk met de huisartsen tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Op basis van de besprekingen zijn verbeterplannen per maatschap geformuleerd. In de eerste helft van 2008 is POINT geïmplementeerd. Met deze web-based ICT-applicatie zijn ons ziekenhuis en alle AWBZ-zorgaanbieders, zoals het zorgkantoor en CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nu allen digitaal met elkaar verbonden ten behoeve van de transferzorg in de regio. Wat Zorgdomein is voor de relatie huisarts/specialist is POINT voor de relatie ziekenhuis/awbzzorgaanbieders. Onze regio had hiermee een voorbeeldrol en na onze goede ervaringen zijn vele regio's gevolgd. Er is zoals uit bovenstaande verslag mag blijken, veel gebeurd in Wij danken alle medewerkers, specialisten, adviesorganen en vrijwilligers van ons ziekenhuis voor hun grote inzet in 2008 onder soms moeilijke omstandigheden. Raad van Bestuur Jaap van den Heuvel Viktor Krul 13

15 Verslag Bestuur Medische Staf De Vereniging Medische Staf (VMS) telde op 31 december (buiten) gewone leden en wordt vertegenwoordigd door het Bestuur Medische Staf (BMS). Zie bijlage II voor een overzicht van de leden Medische Staf van de RdGG. Het bestuur houdt zich bezig met beleidsvorming die direct of indirect te maken heeft met medisch specialistische zorg. In nauwe samenwerking met onder andere de Raad van Bestuur tracht de Vereniging bij te dragen aan een kwalitatief hoogwaardige zorgverlening in het RdGG. Kenmerkend in 2008 was het wisselen van het voltallige bestuur van de Vereniging Medische Staf (VMS). Ook de Raad van Bestuur (RvB) wisselde van samenstelling, zodat het moment zich voordeed voor evaluatie, oriëntatie en het inzetten van nieuwe ontwikkelingen. Hierbij werd zowel gebruikt gemaakt van kennisoverdracht vanuit de stafleden zelf als van professionele adviseurs. Tevens werd een wekelijks overleg met de RvB opgezet. Mede door externe ontwikkelingen zoals veranderingen in wet- en regelgeving, opkomende marktwerking en geldende kwaliteitseisen ontstond er ruimte voor nieuwe inzichten. De verandering van de rol van de medisch specialist staat hierbij centraal en het Bestuur Medische Staf (BMS) zag hierin een rol voor zich weggelegd. Het creëren van draagvlak onder de medisch specialisten en het betrekken van de Medische Staf bij nieuwe ontwikkelingen werd de eerste prioriteit. Samenstelling bestuur Vereniging Medische Staf Carina Hilders Voorzitter Stephan Vehmeijer Vicevoorzitter Christine Segeren Secretaris Casper Smit Penningmeester Het bestuur Vereniging Medische Staf wordt ondersteund door: Elly Babijn, beleidsmedewerker Ditty de Keizer, secretaresse Doelstellingen Vereniging Medische Staf De VMS ziet zichzelf twee hoofddoelen: het behartigen van de belangen van zijn leden en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid het bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt. De uitvoering van de taken voortvloeiend uit de doelstellingen van de VMS geschiedt in overleg met de Raad van Bestuur.Tot de taken worden gerekend: Het onderhouden van goede communicatie met de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, het personeel van het ziekenhuis, de eerstelijnsgezondheidszorg en (para)medici van anderen instellingen. Het onder collectieve verantwoordelijkheid dienen van advies aan de Raad van Bestuur en het bevorderen van de juiste uitvoering van het vastgestelde beleid middels een goede samenwerking tussen de leden van de staf, de Raad van Bestuur alsmede personen en instanties in en buiten het ziekenhuis. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Het bevorderen van zowel de ontwikkeling als toepassing van medische registratie en verslaglegging. Het ontwikkelen van een medisch beleidsplan ingepast in de totale organisatie van het ziekenhuis, gericht op bedrijfseconomische en organisatorische implementatie. In de huidige gezondheidszorgstructuur zal dit aanleiding zijn tot het bevorderen van de integratie van de medisch specialist in de ziekenhuisorganisatie en het verantwoordelijk zijn voor een goede kwaliteit van het medisch handelen. Hiertoe heeft het Bestuur Medische Staf zich ten doel gesteld: a) transparante en tijdige informatievoorziening van haar leden; b) effectieve positionering van de medische staf, stafbestuur en vakgroepvoorzitters; c) professionalisering van de medisch specialist; d) kwaliteitsbeleid dirigeren. 14

16 Toelichting doelstellingen Bestuur Medisch Staf a) informatievoorziening is transparant, actueel en digitaal toegankelijk waardoor meer gefocussed kan worden op informatie-uitwisseling en meningsvorming. b) de RvB verzocht het BMS om advies uit te brengen over het voorstel wijziging organisatiestructuur RdGG`. In deze nieuwe structuur staan de maatschap/vakgroep met bijbehorende verpleegafdeling, polikliniek en functieafdeling aan de basis, als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE). Een vakgroepvoorzitter samen met een centrummanager geven leiding aan deze RVE. Zorgovereenkomstige RVE s vormen een zorgcentrum. Het zorgcluster zal opgedeeld worden in 5 zorgcentra. Hierdoor ontstaat een evenwichtige span of control en de maatschappen/vakgroepen krijgen meer invloed op de aard en omvang van de zorg die zij leveren. Begin 2009 zal het BMS een advies uitbrengen. c) door het aanbieden van programma s zoals het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS), zal de rol voor het BMS meer probleemregisserend worden in plaats van probleemoplossend. De medisch specialist krijgt handvatten om zelf te dirigeren en te verbeteren, zowel individueel als op maatschap-/vakgroepniveau. Het leiderschapsprogramma biedt skills voor het beter inzicht krijgen en functioneren in managementtaken van de medisch specialist, inspelend op nieuwe zorgontwikkelingen en de nieuwe organisatiestructuur van het ziekenhuis. d) bij toenemende druk van kwaliteitseisen is het zelf dirigeren van het kwaliteitsbeleid een vereiste. Regulier overleg met de (specialist)manager kwaliteit vindt plaats, met onderwerpen zoals Veiligheids Management Systeem, Veilig Incident Melden, complicatieregistratie, Real Time Monitoring, Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). Hoofdthema s Stafraad IFMS Introductieprogramma-leiderschapsprogramma medisch specialisten Kwaliteit DBC EPD/EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem) Hoofdbehandelaarschap Nieuwbouw Eerste lijn Om daadkracht, flexibiliteit en besluitvorming in de VMS te vergroten en de inbreng van de medisch specialisten in de organisatie te waarborgen bereidde het stafbestuur een statutenwijziging voor, waarbij een stafraad werd voorgesteld. De stafraad is een beleidsbepalend orgaan van de Vereniging Medische Staf dat wordt gevormd uit gemandateerde vertegenwoordigers van de verschillende vakgroepen of maatschappen. In 2009 zal deze stafraad ingevoerd worden. Tevens werd draagvlak gecreëerd door het instellen van onderwerp gerelateerde commissies (DBC, IFMS, EPD). Naast bovengenoemde doelstellingen zijn er in 2008 een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest waarbij de Vereniging Medische Staf direct is betrokken: een voorstel voor het wijzigen van de organisatiestructuur; wijziging van het nieuwbouwplan; enquête eerste lijn. Adviezen en besluiten Het BMS is gevraagd advies uit te brengen c.q. te besluiten over onder andere de volgende onderwerpen: Vervanging in verschillende vakgroepen Uitbreiding vakgroep kindergeneeskunde met een allergoloog Positief advies notitie Patiëntveiligheid en Kwaliteit Positief advies (met kritische kanttekeningen) procedures onverzekerden en onverzekerde zorg Adviesaanvraag m.b.t. positie kinderarts Objectief advies voorgenomen besluit beëindigen arbeidsovereenkomst Positief advies lid Raad van Bestuur 15

17 Voorlopig positief advies (evaluatie na één jaar) samenwerking Inkoop en goederenlogistiek Positief advies lid Raad van Toezicht Aanvullende vragen bij adviesaanvraag reglement Klachtencommissie Overlegstructuur Het BMS overlegt tweemaal per week. Een keer in de maand vindt een stafraad vergadering plaats, met tweemaal per jaar een plenaire stafvergadering. Een maal per week vindt overleg plaats met de Raad van Bestuur. Hierbij worden onderwerpen besproken zoals organisatiestructuur, nieuwbouw, problemen binnen vakgroepen, kwaliteitsbeleid, EPD- EVS, beleid eerste lijn, leiderschapsprogramma medisch specialisten, IFMS. Het BMS heeft reguliere overlegstructuren met het bestuur van de Vereniging Medische Staf in dienstverband, specialist clustermanagers, manager kwaliteit, de ondernemingsraad en de verpleegkundige adviesraad. Bij alle ontwikkelingen en activiteiten die in 2008 vanuit de Vereniging Medische Staf hebben plaatsgevonden, is de inzet en betrokkenheid van de specialisten van uiterst belang geweest. Tevens biedt de goede samenwerking met de Raad van Bestuur een goede basis om ons als ziekenhuis van de toekomst neer te zetten. Met vertrouwen en enthousiasme hebben wij een bewogen 2008 neergezet, waarvan de resultaten de komende jaren zich zullen uitlijnen en stabiliseren, op weg naar een nieuw ziekenhuis! Carina Hilders Voorzitter Bestuur Medische Staf 16

18 1 Uitgangspunten van de verslaglegging In dit document legt onze organisatie verantwoording af over haar beleid, activiteiten en prestaties in het jaar Uitgangspunt is een zo compleet en helder mogelijk beeld te geven van wat er zich in 2008 heeft afgespeeld in de Reinier de Graaf Groep, zowel op het gebied van sociale, maatschappelijke, financiële en milieuaspecten. Door middel van de Regeling verslaglegging WTZi is het Jaardocument verplicht gesteld voor alle zorginstellingen. Bij de opbouw van dit Jaardocument is gebruik gemaakt van de richtlijnen voor de jaarverantwoording instellingen, zoals overeengekomen door de betrokken brancheorganisaties in de gezondheidszorg. Tevens worden er feitelijke gegevens uitgevraagd via DigiMV, een webapplicatie. Deze gegevens worden opgeslagen op een databank Dit Jaardocument, inclusief de gegevens ingevoerd in DigiMV, is te raadplegen op De verslagen van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Bestuur Medische Staf komen als eerste aan bod. In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van het profiel van de Reinier de Graaf Groep. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering komen aan de orde in hoofdstuk 3 en Beleid, kwaliteitsbeleid, inspanningen en prestaties zijn onderwerp van hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 van dit jaarverslag is uitgebreide informatie opgenomen in de vorm van de jaarrekening van het ziekenhuis. De accountant heeft een controle uitgeoefend op de jaarrekening en de verenigbaarheid van het maatschappelijk verslag met deze jaarrekening. Zijn oordeel is verwoord in de accountantsverklaring die in dit jaardocument is opgenomen. 17

19 2 Profiel van de organisatie 2.1 Historie In een oorkonde van paus Innocentius IV van 11 oktober 1252 wordt voor het eerst het gasthuis van Delft genoemd. Dit gasthuis is een van de rechtsvoorgangers van het huidige Reinier de Graaf Gasthuis. Het is daarmee het oudste nog bestaande ziekenhuis van Nederland. De stichting van het gasthuis van Delft is waarschijnlijk te danken aan jonkvrouw Ricardis. Als lid van de familie kreeg zij een deel van het graafschap toegewezen als inkomstenbron. Zij beschikte over de domeinen rond Delft en Pijnacker. Delft kreeg dankzij haar invloed in 1246 stadsrecht. Bovendien stichtte zij in 1251 iets ten zuiden van de stad het klooster Koningsveld, waar adellijke vrouwen een godgewijd leven konden leiden. Uit de genoemde oorkonde van 1252, gericht aan Koningsveld, blijkt dat tot de bezittingen van dit klooster het gasthuis van Delft behoorde. Al in de dertiende eeuw wist het stadsbestuur een vinger in de pap te krijgen bij het bestuur en beheer van het gasthuis. Toen in 1572 door toedoen van de reformatie de kloosters werden opgeheven, had de stad het alleen voor het zeggen. Het Delftse gasthuis stond aan de oostzijde van de Koornmarkt. Omstreeks 1400 werd aan het Noordeinde het Sint-Jorisgasthuis gesticht. De instelling aan de Koornmarkt heette sindsdien het Oude Gasthuis. In 1557 heerste er in Delft een zware pestepidemie. Het Oude Gasthuis kon de slachtoffers niet allemaal bergen en had behoefte aan een dépendance. Het noodlijdende Maria Magdalenaklooster aan de Verwersdijk werd opgeheven en beschikbaar gesteld. Het werd voortaan het Nieuwe Gasthuis genoemd. Bij de ontploffing van het kruithuis in 1654 werd dit gebouw volledig verwoest. Er werd een nieuw pesthuis gebouwd ten oosten van Delft, buiten de stadswallen. Onder de naam Oude en Nieuwe Gasthuis bestond de instelling als gemeentelijk ziekenhuis tot ver in de twintigste eeuw. Inmiddels was er echter al heel wat veranderd in de Delftse ziekenzorg onder invloed van de verzuiling. In de negentiende eeuw werd in de panden Oude Delft de grondslag gelegd voor het katholieke Sint-Hippolytus ziekenhuis, dat zich geleidelijk naar achteren uitbreidde tot aan de Phoenixstraat. Iets verderop aan de Oude Delft, op de hoek met het Bagijnhof, werd in 1899 het protestantse Bethel ziekenhuis gesticht. In 1966 kwam de Stichting Samenwerking Delftse Ziekenhuizen tot stand, die integratie van de verschillende instellingen beoogde. Die beweging werd sterk bevorderd door de huisvestingsnood in de oude binnenstad. Het Oude en Nieuwe Gasthuis verhuisde in 1968 naar de Westlandseweg, de beide christelijke ziekenhuizen pleegden elk apart nieuwbouw aan de Reinier de Graafweg. Het Hippolyt verhuisde in 1970, Bethel in In 1982 kwam het tot een volledige fusie op het terrein van de beide christelijke ziekenhuizen. Vandaag de dag herinneren de namen van de twee gebouwen nog daar aan, namelijk het gebouw H en gebouw B. Al sinds 1939 hielden enkele specialisten, vooral chirurgen, regelmatig spreekuur in het Westland. De faciliteiten waren echter beperkt en patiënten moesten vaak naar Delft worden doorverwezen. De vraag naar poliklinische zorg groeide en daarom werd in 1992 besloten een behandelcentrum te bouwen. Buitenpoliklinieken waren destijds een relatief onbekend fenomeen. Vanuit de visie dat basiszorg dichtbij huis beschikbaar moet zijn, hebben Verpleeghuis de Naaldhorst, zorgverzekeraar DSW en de Reinier de Graaf Groep zelf voor de financiering gezorgd. Het Behandelcentrum Westland (BCW) opende op 1 februari 1994 haar deuren. Westlanders kunnen er terecht voor vrijwel alle medische specialismen. Ook kunnen er röntgenfoto s gemaakt worden, zijn er ECG- en echofaciliteiten en een behandelkamer voor poliklinische ingrepen. Er is een diabetes- en een diëtetiekspreekuur, er wordt longfunctieonderzoek verricht en er is een bloedafnamepunt. Het gebouw huisvest ook de huisartsenpost, GGZ Delfland en een afdeling Medische Trainings Therapie van Zorgkring Westland. Het Diaconessenhuis in Voorburg werd in 1996 onderdeel van de Reinier de Graaf Groep. Op de locatie Voorburg wordt poliklinische zorg verleend door vrijwel alle specialismen. Tevens vinden er ingrepen in de vorm van dagbehandeling of kort verblijf (Short Stay) plaats. Dat betekent dat patiënten na een ingreep of operatie dezelfde dag of enkele dagen later weer naar huis mogen. In Voorburg is met succes het principe van de focused factory vorm gegeven, met als gevolg korte toegangstijden en een korte ligduur. 18

20 Het gezondheidscentrum De Reef in de wijk Ypenburg bij Nootdorp is in februari 2005 in gebruik genomen. De Reef is een modern gezondheidscentrum met een veelzijdig zorgaanbod. Het centrum is goed bereikbaar voor inwoners uit de omgeving van Ypenburg, Nootdorp, Leidschenveen en Pijnacker. Deze locatie is een buitenkliniek waar poliklinische zorg wordt verleend voor een groot aantal specialismen. Ook is er radiologie aanwezig en is er één keer per maand een specialistisch verpleegkundigspreekuur voor patiënten met COPD 1 en Cara Algemene identificatiegegevens Verslagleggende rechtspersoon: Stichting Reinier de Graaf Groep De Reinier de Graaf Groep bestaat uit vier locaties: Locatie Delft Bezoekadres: Reinier de Graafweg 3-11 Postcode: 2600 GA Delft Telefoon Locatie Leidschendam-Voorburg Bezoekadres: Fonteynenburghlaan 5 Postcode: 2275 CX Voorburg Telefoon: Locatie Naaldwijk Bezoekadres: Middelbroekweg 2a Postcode: 2671 ME Naaldwijk Telefoon: Locatie Den Haag/Ypenburg Bezoekadres: Kiekendiefstraat 17 Postcode: 2496 RP Den Haag Telefoon: De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is gevestigd op locatie Delft. Identificatienummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina: 2.3 Structuur van het concern De formele rechtspersoon van de RdGG is de Stichting Reinier de Graaf Groep. Aan deze stichting zijn een aantal rechtspersonen verbonden, die geconsolideerd worden in de jaarrekening van de stichting. De Reinier de Graaf Groep is een algemeen ziekenhuis met vier locaties (Delft, Voorburg, Den Haag / Ypenburg en Naaldwijk). De Reinier de Graaf Groep biedt een breed spectrum aan basiszorgfuncties, waaronder een breed scala aan medisch specialismen, een Spoedeisende Hulp (SEH) en afdeling ziekenhuisfarmacie. In het ziekenhuis zijn 30 verschillende specialismen vertegenwoordigd. Daarnaast is de RdGG één van de 26 ziekenhuizen die samen de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) vormen. Kern van het samenwerkingsverband van deze teaching hospitals vormen de medisch specialistische opleidingen. Naast een groot aantal bovenregionale functies en subspecialismen, biedt de RdGG radiotherapie, prenatale diagnostiek, IVF en nierdialyse als topklinische zorg aan. De Reinier de Graaf Groep loopt daarnaast landelijk voorop op onder andere het gebied van de post-ic/hc zorg, allergologie, complexe oncologische en hematologische zorg, kin- 1 COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) is een aandoening van de longen en luchtwegen. 2 De afkorting CARA staat voor Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. Respiratoire betekent 'met betrekking tot de ademhaling'. 19

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie