Trefwoorden: Sturing, opdrachtgevers en contracten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trefwoorden: Sturing, opdrachtgevers en contracten"

Transcriptie

1

2 In opdracht van: Architectural Design Management Systems Gerealiseerd door: ir. K. J. Oijevaar Gefinaliseerd in: Augustus 2009 Trefwoorden: Sturing, opdrachtgevers en contracten 2

3 Inhoudsopgave 1 Introductie Doel en onderzoeksvragen Methodologie Leeswijzer Deel 1 Oriëntatie De zorg Bouwprocessen Contracten in de bouw Samenvatting en aanbevelingen deel 1 en inleiding deel 2 en deel Deel 2 De paradigma s gerelateerd aan sturing Een introductie over sturing Ontwikkelingen binnen de bouw in relatie tot sturing Veronderstellingen omtrend sturing Klassieke en nieuwe vormen van sturing De modaliteiten van sturing Sturing gericht op de grenzen van de organisatie Sturing van wederzijdse afhankelijkheden Sturing door middel van sociale regulering Het complexe bouwproces en sturing Samenvatting en aanbevelingen deel Deel 3 De instrumenten gerelateerd aan sturing Een introductie over instrumenten Richtingbepalende instrumenten Corrigerende instrumenten Het bepalen van het te gebruiken instrument De noodzaak tot ingrijpen Richtingcorrigerende instrumenten Integrale instrumenten Samenvatting en aanbevelingen deel Deel 4 Samenvatting en aanbevelingen ten aanzien van het vastleggen van sturingselementen Epiloog Bronnen Bijlagen

4 4

5 1 Introductie Dit rapport is geschreven in opdracht van de ontwerpersopleiding Architectural Design Management Systems en prof.ir. P.G.S. Rutten van de TU Eindhoven. De opleiding Architectural Design Management Systems (ADMS) is een tweejarige postdoctorale ontwerpersopleiding. De opleiding is bedoeld voor afgestudeerde academici die competenties op het gebied van procesontwerpen en ontwerpmanagement willen ontwikkelen. De opleiding is ontwikkeld door de faculteiten Bouwkunde en Technologie Management. De opleiding maakt deel uit van 3TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute (SAI). Het programma bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden twee case studies gemaakt. Parallel hieraan word onderwijs gegeven. Vakken die de cursisten onder andere krijgen zijn: Ontwerpen en veranderen van organisaties, bouweconomie, recht, architectural designmanagement en proces management. Het tweede deel bestaat uit een bedrijfsopdracht. Hierbij werkt de trainee gedurende negen maanden aan een probleem dat hij samen met een opdrachtgever heeft geformuleerd. Het doel is om het bedrijf te helpen een probleem op te lossen en de oplossing te vertalen in een managementtool. Dit rapport beslaat de tweede case study van de opleiding. De case is in het voorjaar van 2009 begonnen. De heer Rutten is op dat moment betrokken bij de ontwikkeling van een ziekenhuis in Zaandam. Hij gaf aan dat hij dergelijke projecten vaak niet als optimaal ervoer. Veelal verlopen de processen met allerlei problemen welke wellicht te voorkomen zouden zijn geweest als de contracten beter zouden zijn. Aangezien bij dergelijke processen de opdrachtgever de persoon is die bepaald welke contractvorm zal worden gebruikt betrof zijn opdracht te onderzoeken hoe opdrachtgevers goede contractafspraken kunnen maken bij langdurige en complexe bouwprojecten (zoals ziekenhuisprojecten). In dit rapport zal dit worden onderzocht. In het volgende hoofdstuk zal het doel worden verduidelijkt en zal worden beschreven welke methodologie is toegepast om het doel te bereiken. 5

6 2 Doel en onderzoeksvragen Zoals in de inleiding is aangegeven kan het doel van dit onderzoek als volgt worden omschreven: Het doel van dit onderzoek is om opdrachtgevers in staat te stellen goede contractafspraken te maken bij landurige en complexe bouwprocessen. Dit doel geeft aan dat opdrachtgevers op dit moment nog niet goed in staat zijn om goede contractafspraken te maken bij langdurige en complexe bouwprojecten. In de orientatiefase zal het belang van dit doel verder worden verduidelijkt. Het uiteindelijke resultaat dat binnen dit onderzoek zal worden behandeld kan als volgt worden omschreven: Het doel in dit onderzoek is om aanbevelingen te vinden voor een opdrachtgever betreffende de invulling van contractafspraken bij langdurige en complexe bouwprocessen. Middels deze aanbevelingen bestaat er een handvat voor opdrachtgevers zodat zij beter in staat zullen zijn om goede contractafspraken te maken. Om de aanbevelingen te kunnen vinden moeten een aantal vragen worden beantwoord. Allereerst is er de hoofdvraag: Welke aanbevelingen zijn voor een opdrachtgever relevant zodat contracten bij langdurige en complexe bouwprocessen zo goed mogelijk zijn in te richten? Op het moment dat deze vraag is beantwoord dan is tevens het doel in het onderzoek bereikt. Er zijn tevens een aantal deelvragen nodig om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Deze vragen kunnen in twee categorieeën worden omschreven. Eerst zijn er vragen die betrekking hebben op het analyseren van het bestaande veld en ten tweede zijn er vragen die betrekking hebben op het analyseren van een gewilde situatie en op het ontwikkelen van aanbevelingen voor een opdrachtgever. Het eerste type vragen zorgt ervoor dat het mogelijk is om het tweede type vragen te bepalen. De binnen dit onderzoek beantwoorde vragen zijn als volgt: Vragen met betrekking op het analyseren van het bestaande veld: - Met welke interne processen heeft een opdrachtgever te maken? - Wat zijn langdurige en complexe bouwprocessen? - Wat zijn contracten? Vragen met betrekking op het analyseren van een gewilde situatie en op de ontwikkeling van aanbevelingen: - Wat is sturing? - Waar dient de opdrachtgever bij een bouwproces te sturen? - Welke vormen van sturing dienen wel en niet binnen een optimaal bouwproces te worden vastgelegd? - Hoe dient de vastgelegde sturing binnen een optimaal bouwproces te worden gebruikt? Na het beantwoorden van deze laatste vraag is het mogelijk om de hoofdvraag te beantwoorden. Het onderzoek heeft een logische methodologie welke in het volgende hoofdstuk zal worden uitgelegd. 2.1 Methodologie Binnen het onderzoek is een logische volgorde aangehouden om de aanbevelingen te vinden. Grofweg zijn er drie delen binnen het onderzoek te herkennen. Het eerste deel betreft de oriëntatie op het veld. Hierbij is onderzocht waaruit de interne processen die voor een opdrachtgever relevant zijn bestaan. Aangezien de heer Rutten specifiek bezig is met de bouw van een ziekenhuis is deze branche als voorbeeld genomen. Naast de bestaande ziekenhuisprocessen zijn tevens de bouwprocessen onderzocht. Hierbij is gekeken waaruit het bouwproces bestaat en welke ontwikkelingen erin zichtbaar zijn. Als laatste is gekeken wat essentiëel is bij contracten. Binnen dit eerste deel zijn de vragen met betrekking op het analyseren van het veld beantwoord. 6

7 Uit het eerste deel is gebleken dat de focus binnen dit onderzoek op sturing moet liggen. Daarbinnen is het mogelijk om een onderscheid te maken tussen een paradigmatisch deel enerzijds en een instrumentaal deel anderzijds. Dit onderscheid is binnen het onderzoek gebruikt om de laatste twee delen vorm te geven. Deel twee betreft het paradigmatische deel van sturing en deel drie betreft het instrumentale deel van sturing. Binnen deze twee delen worden de vragen met betrekking op het analyseren van een gewilde situatie en op de ontwikkeling van aanbevelingen beantwoord. Voor een opdrachtgever is het voornamelijk interessant wat het antwoord op de hoofdvraag is. Deze vraag kan naar aanleiding van de delen twee en drie worden beantwoord. Schematisch ziet het onderzoek er als volgt uit: 2.2 Leeswijzer De verschillende delen binnen dit rapport staan met elkaar in relatie maar zijn tevens los van elkaar te lezen. Deel 1 is interessant voor mensen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in relatie tot ziekenhuizen, bouwprocessen en contracten. Deel 2 gaat in op de paradigma s gerelateerd aan sturing. Het beschrijft hoe men in de twintigste eeuw is gaan denken over sturing en hoe de bouw hieraan is gerelateerd. Deel 3 gaat in op de instrumenten die voor sturing kunnen worden gebruikt, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen instrumenten. In dit deel zal het verband tussen de instrumenten worden uitgelegd. De feitelijke beschrijvingen zijn hierin niet opgenomen. Deze zijn voor een deel terug te vinden in de bijlagen. Deel 4 is interessant voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de aanbevelingen ten aanzien van het vastleggen van sturingselementen. 7

8 8

9 3 Deel 1 Oriëntatie In dit deel is uitgezocht welke situaties en ontwikkelingen van de zorg van belang zijn in relatie tot de ontwikkeling van de vastgoed eromheen. Zoals eerder is beschreven is de focus op ziekenhuizen ontstaan doordat de heer Rutten zich hier op dit moment mee bezig houdt. In dit deel is verder het bouwproces bestudeerd en is er bekeken waar hierbij voor dergelijke projecten de belangrijkste problemen zijn te herkennen. Ook zijn in dit deel de ontwikkelingen in relatie tot contracten bestudeerd. Tot slot zal worden geconcludeerd met een beschrijving wat de relatie is tussen deze drie onderwerpen. 3.1 De zorg Binnen de zorg zijn er een aantal revoluties te herkennen (Wagenaar 2006). Tot 1850 waren ziekenhuizen een eenheid waarheen voornamelijk arme mensen gingen. Dit waren niet zeer goede omgevingen. Zo stierf tussen 1721 en 1773 gemiddeld één uit vier en een halve patient tijdens een ziekenhuisbezoek aan Hotel- Dieu. Tussen 1850 en 1900 veranderde dit drastisch. Doktoren dachten dat een goede omgeving de belangrijkste oorzaak was voor een gezonde patient. Medicijnen speelden hierbij nog geen rol. Binnen deze ziekenhuizen werden verschillende afdelingen gemaakt (welke weer konden worden gezien als een ziekenhuis op zich). Toch bleef het ziekenhuis duidelijk een plek voor de arme mensen. Dit veranderde tussen 1900 en 1940 toen de belangrijkste technologieen beschikbaar werden in de ziekenhuizen. Tevens werd de afstand tussen de verschillende functies in de ziekenhuizen verkleind. Rond de tweede wereldoorlog veranderde de ziekenhuizen nog meer. Ze moesten beschikbaar worden voor de meerderheid van de bevolking. Dit betekende een veel grotere hoeveelheid patienten dan ziekenhuizen traditioneel behandelden. Dit zorgde voor grotere ziekenhuizen die bijna monumenten van de welvaartsstaat en een nieuwe tijd van technologische vooruitgang en sociale gelijkheid moesten worden. Dit zorgde voor zeer grote en fabrieksachtige gebouwen, waarbij de patient als individu niet meer bestond. Daarom werd tussen 1970 en 2006 de patient weer belangrijker gemaakt. Dit betekende dat er een kader werd ontworpen waarin de individuele wensen konden worden ingepast. Deze laatste ontwikkeling bleef een dilemma. Het raakvlak tussen de ziekenhuisprocessen en de wensen van de individuele patient werd niet volledig opgelost. Om dit op te lossen heeft de overheid in 2005 en 2006 marktwerking in de zorg geintroduceerd (Eenennaam 2007) (Kuipers 2008). Naast deze verandering zijn er meerdere trends herkenbaar (Utrecht 2004) (Matser 2009) (Devers, Brewster en Casalino 2001) (Joosten n.d.). Als eerste is er een stijging van de vraag naar zorg. Dit komt omdat Nederland vergrijst. Hierdoor zijn er meerdere ouderdomsziekten herkenbaar en is er een grotere vraag naar verzorging en verpleging. Tevens is er een groei van het aantal mensen met langdurige aandoeningen zichtbaar en zijn mensen mondiger. Door dit laatste punt wensen patienten meer service en verlangen zij eerder zorg. Als tweede is er een groeiende vraag naar kwaliteit. Dit betekend dat er wordt verlangt dat de zorg reageert op de vraag van de patient, dat er maatwerk is en dat de wachtlijsten worden teruggedrongen. Het meest belangrijk is hierbij dat de patient centraal staat. De zorg draait om hem of haar en om niemand anders. Ten derde speelt kostenbeheersing een grotere rol. Dit komt onder andere doordat de marktwerking in de zorg is geintroduceerd. Ziekenhuizen moeten marktgericht werken moeten in staat zijn om de kosten de hand te kunnen houden. Dit vraagt tevens een grotere efficientie van ze. Als vierde zijn er vele technologische ontwikkelingen zichtbaar en te verwachten. Robotica, ICT, bionica en nano technologie zullen bijvoorbeeld een zeer grote invloed kunnen hebben. Welke invloed dit precies zal zijn is op dit moment onmogelijk te voorspellen. Als reactie op de trends zijn er meerdere ontwikkelingen zichtbaar (Vissers en Vries, Sleutelen aan zorgprocessen 2005) (Utrecht 2004) (Pelikan, Krajic en Dietscher 2001) (Vissers 2006) (Gemmel, Vandaele en Tambeur 2007) (Matser 2009). Allereerst vinden er meerdere fusies plaats. Dit betekend dat er minder ziekenhuizen komen, maar zij zijn wel groter en zullen meerdere locaties bevatten. Als tweede proberen ziekenhuizen een intensievere bezetting te bereiken. Dit betekend onder andere dat mensen sneller naar 9

10 huis zullen gaan. De reden hiervoor is vrij eenvoudig. Hoe sneller de doorstroming en hoe beter de bedden zijn bezet, hoe meer geld er kan worden verdient. Ten derde zullen de zorgprocessen veel meer en beter aangesloten worden op de patiënten. Hiermee zal het proces persoonlijker worden en zullen de kosten omlaag gaan. Als vierde speelt de digitalisering een zeer belangrijke rol. Een voorbeeld hierbij zijn de diagnosebahandelcombinaties (DBC). Dit is een systeem dat de kosten van een patient in de gaten houd. Als een patient bijvoorbeeld een huisarts, een ziekenhuisbezoek en een bezoek aan een kliniek nodig heeft om beter te worden, dan wordt dit in de DBC bijgehouden. Een digitaal kader moet dit mogelijk maken. Ten vijfde zal de eerste jaren de apparatuur zwaarder worden en zal er meer apparatuur nodig zijn. Dit heeft implicaties op het soort vastgoed. Ten zesde zal de radiotherapie aan belang winnen. Ten zevende zullen het aantal risicovolle onderzoekslijnen toenemen. Ten achste zal meer biologisch materiaal moeten worden ingevroren. Deze laatste drie punten hebben invloed op zowel het vastgoed als de kosten die gemaakt moeten worden. Als negende speelt de healing environment een steeds belangrijkere rol. De fysieke omgeving van de patient heeft een steeds belangrijkere rol bij het behandelen van een patient. Als tiende en tevens laatste punt zal het milieu een steeds belangrijkere rol spelen. Dit komt onder andere door de vraag naar een duurzaam beleid, een groeiende grondstoffenprijs en veranderende technologie. Dit heeft implicaties op de manier hoe bijvoorbeeld met energie moet worden omgegaan. Vastgoed en duurzaamheidsoplossingen zullen hiervoor een oplossing moeten aandragen. Op de hierboven omschreven trends willen ziekenhuizen reageren door een meer integrale en meer procesmatige benadering van de patiënt. Dit is op dit moment nog niet het geval, maar idealitair leid dit tot een sturing op ziekenhuis niveau en op patiëntenniveau. Voor het ziekenhuis spelen vijf niveaus een rol (Vissers en Vries 2005): De strategische planning De patiënt volume planning De middelen planning en controle De patiënt groep planning en controle De patiënt planning en controle Op het niveau van de patiënt spelen zes niveau s een rol (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) (Vissers en Vries 2005) (Vries sd). Op het moment dat een patiënt een ziekenhuis binnenkomt, heeft hij een vraag. De verantwoordelijke planner reflecteert dat type patiënt aan zogenaamde zorgpaden om te bepalen wat het meest waarschijnlijke traject is dat de patiënt binnen het ziekenhuis dient te volgen. Deze zorgpaden zijn een soort best-practices. De verantwoordelijke planner is dan in staat om een zorgtraject samen te stellen. Dit traject beschrijft de stappen die de patiënt dient te volgen. Dit zorgtraject wordt vertaald in een tijdsplanning die een specialist krijgt te zien. Deze specialist wordt gedurende het gehele proces het aanspreekpunt voor de patiënt. Nadat de patiënt een stap heeft doorlopen wordt gekeken of de patiënt nog het juiste traject volgt en of dit dient te worden aangepast. 10

11 Figuur 1 - Het interne patientenproces Binnen de literatuur worden er verschillende spelers binnen de zorg gedefinieerd. Dit zijn (Eenennaam 2007) (Kuipers 2008): De zorgaanbieders De zorgverzekeraars De Patiënten/Verzekerden Het is zichtbaar dat deze aandachtsgebieden niet inspelen op de ontwikkelingen die binnen de zorg zichtbaar zijn. Waar zijn bijvoorbeeld de bouwkolom en procesrepresentant? Nu de zorg over het gehele proces moet nadenken in o.a. de vorm van ICT, logistiek en de transmurale keten lijkt dit zeker van belang te zijn. Tevens spelen o.a. vastgoed, onderhoud en flexibiliteit een steeds belangrijkere rol. Naast het gemis aan verschillende representanten zijn er binnen de zorg verschillende discussies herkenbaar. Als voorbeelden kunnen de relatie tussen standaardisatie en persoonsgericht, flexibiliteit en specificiteit, decentraal en totaalaanbod en procesdenken en de traditionele onderverdeling (in de vorm van bijvoorbeeld maatschappen) worden herkend. Vanuit het voorgaande blijkt dat de zorg zeer grote veranderingen heeft ondergaan en dat de individuele patiënt een steeds belangrijkere rol is gaan spelen, maar dat over de toekomst nog veel onduidelijk is. Dit verlangt zeer veel van een opdrachtgever binnen de ziekenhuisbouw. Hij moet een nieuw gebouw neerzetten, maar weet niet hoe de toekomst eruit ziet zodat er een grote kans bestaat dat het gebouw reeds achterhaald is op het moment dat het wordt opgeleverd. Tevens is een opdrachtgever binnen de ziekenhuisbouw vaak niet professioneel. Het kan bijvoorbeeld een raad van bestuur zijn dat één keer in hun bestaan een nieuw ziekenhuis zullen ontwikkelen. Het is voor hun daarom erg lastig om in te schatten welke beslissingen ze op welk moment binnen een bouwproces moeten nemen. Ook binnen de bouwwereld zelf wordt het bouwen van een ziekenhuis als zeer complex gezien (Hoogh en Eijkman 2009). Dus zelfs voor de professionals binnen het vakgebied is het begeleiden van een ziekenhuisbouwproces een 11

12 hele opgave. Een opdrachtgever zou hierbij eigenlijk in staat moeten zijn om te bepalen wanneer zij moet sturen zodat haar belangen zo goed mogelijk worden vertegenwoordigd en gerealiseerd. Naast de interne processen die de keuzes voor de ziekenhuisopdrachtgever beïnvloeden zijn er ook vele ontwikkelingen binnen de bouwprocessen herkenbaar. Het volgende hoofdstuk zal daarop in gaan. 3.2 Bouwprocessen Traditioneel bestaat een bouwproces uit grofweg drie fasen. De id -, 2d en 3d fasen (Figuur 2). In de id fase wordt het project gedefinieerd en wordt een haalbaarheidsstudie gemaakt. Bij de 2d fase wordt het project op papier uitgewerkt en bij de 3d fase wordt het project gebouwd en geëxploiteerd. Binnen deze fasen zijn er verschillende mijlpalen waarin een bepaalde fase wordt afgesloten en waarin wordt gekeken of het proces en het project goed verlopen. Bij de id fase is het minste over het project (uitgedrukt in geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit) bekend en aan het einde van de 3d fase is het gebouw gerealiseerd en zijn de meeste aspecten tot in detail bekend. Figuur 2 - De fasen in het bouwproces Dit traditionele proces is de laatste paar jaar onder druk komen te staan. Er zijn verschillende ontwikkelingen herkenbaar die een andere invulling van een project vragen (PSIBouw, Mega Trends Bouw 2008): Van Statische beheersing van het product Projectoriëntatie Direct betrokken partijen Gefragmenteerde waardeketens Naar Dynamische beheersing van het proces Oriëntatie op de totale levenscyclus Alle stakeholders in de levenscyclus Geïntegreerde waardeketens 12

13 Delen van risico s en kosten Accent op vaste lage prijs Oorspronkelijke prijs Initiële investering Management van risico s en kosten Accent op kwaliteit prijsverhouding gedurende de gehele levenscyclus Uiteindelijk nut of uiteindelijke waarde Levenscyclusfinanciering Het traditionele proces is onder druk komen te staan omdat de bouwsector bestaat uit meerdere kenmerken die hier niet op inhaken (Regieraadbouw en PSIBouw 2006). Deze kenmerken zijn onder andere: Projectmatig product en proces (Kuipers 2008) De bouwwerken worden op een projectmatige basis tot stand gebracht. Deze projecten betreffen niet de gehele levenscyclus. Scheiding tussen ontwerp en uitvoering (Kuipers 2008) Deze scheiding sluit niet aan bij de geïntegreerde waardeketens en het levenscyclusdenken. Technocratie (Kuipers 2008) De commerciële kennis van een bouwonderneming is in het algemeen minder ontwikkeld dan de technische kennis. Dit sluit niet aan bij een goed management van risico s en kosten en op een dynamische beheersing van het proces. Naast de hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn er binnen het bouwproces vele risico s, onvoorspelbaarheden en conflicten (Vermeer 2009) (Smeets 2009) (W. Walker 2009). Vaak kunnen bouwprocessen hier niet mee omgaan. Niet voor niets vallen projecten vaak vele malen duurder uit dan was geraamd en stellen prognoses het resultaat beter voor dan dat het resultaat laat zien (Flyvbjer, Bruzelius en Rothengatter 2008). Een van de oorzaken hiervoor is dat het bedenken en voor ogen houden van hetzelfde doel binnen het bouwproces als lastig wordt ervaren. Vooral conflicten en het vertrouwen tussen de verschillende actoren speelt hierbij parten (Smeets 2009) (Wall en Daemen 2007). Dit leid aan de ene kant tot contracten waarin wordt geprobeerd om elk risico dat zou kunnen optreden tussen de actoren van tevoren vast te leggen. Aan de andere kant is het onmogelijk om alle risico s van tevoren rigide vast te leggen en leiden dergelijke contracten tot een inflexibel proces. Om het voorgaande meer te verduidelijken is een korte uitleg van de huidige contractvormen nodig. Bij het beoordelen van risico s moet je rekening houden met verschillende invalshoeken; direct v.s. indirect of macro v.s. meso v.s. micro. Iedere invalshoek vraagt om andersoortige oplossingen. (Bouwbeter 2007/2008) 3.3 Contracten in de bouw Een contract is een overeenkomst waarbij minimaal twee partijen zich tot iets verbinden. Een contract komt voort uit een onderhandeling tussen de opdrachtgever enerzijds en de opdrachtnemer anderzijds (Figuur 3). Hierbij heeft de opdrachtgever een vraag en geeft de opdrachtnemer aan dat hij aan deze vraag kan voldoen. Na aanvaarding van de opdracht door alle partijen worden afspraken gemaakt betreffende de verbintenis. In feite wordt beschreven wat er zal worden gedaan om de verbintenis te realiseren. Figuur 3 - Het contracterings proces 13

14 Traditioneel kunnen er binnen bouwcontracten drie partijen worden herkend (Roelofs en Reinderink 2005): de opdrachtgever, de adviseurs en de bouwers. Aan deze drie zijn later de financier en de consultant toegevoegd (Figuur 4). Elk van deze partijen kan zowel project-, ontwerp- als uitvoeringsmanager zijn. De acceptatie van de verantwoordelijkheid bepaalt de contractvorm. Figuur 4 - De relaties in het bouwproces Bij de traditionele contracten gelden gescheiden verantwoordelijkheden voor de id -, 2d en 3d fasen. Vanuit de traditionele contracten zijn er contracten ontstaan die naar een meer geïntegreerde situatie streven en contracten waarbij de verantwoordelijkheden juist meer worden gescheiden. Van de verschillende partijen wordt op dit moment verlangt dat ze na het aanvaarden van de opdracht naar een bepaalde bestaande contractvorm toewerken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van contractkeuzemodellen. Deze modellen bestaan uit voorbedachte criteria die uitkomen bij een bestaande contractvorm. In die zin worden de mogelijkheden om de afspraken betreffende de verbintenis vast te leggen beperkt. Het kan immers het geval zijn dat geen enkele beschikbare contractvorm in staat is om alle afspraken betreffende de verbintenis vast te leggen. Tevens hebben de bestaande contractvormen de neiging een overeenkomst tot in de kleinste details vast te leggen. Zoals hiervoor is aangegeven geeft dit vele problemen. Om een aantal voorbeelden te herhalen: ziekenhuisprocessen duren lang, zijn onderhevig aan zeer veel veranderingen, zijn omgeven met onzekerheden, verlopen nooit zonder conflicten en moeten rekening houden met hele levenscycli. De methode om afspraken betreffende een verbintenis te bepalen, middels een keuzemodel voor de bepaling van bestaande rigide contractvormen, is daarom niet meer ideaal. Het zou veel beter zijn als duidelijk is welke afspraken de partijen dienen vast te leggen om tot een goede afhandeling van de verbintenis te komen. Deze afspraken zijn de sturende elementen om ervoor te zorgen dat de verbintenis zo als afgesproken wordt uitgevoerd en nageleefd. 3.4 Samenvatting en aanbevelingen deel 1 en inleiding deel 2 en deel 3 In dit eerste deel is allereerst bestudeerd tegen welke aspecten een opdrachtgever van ziekenhuizen aan loopt. Hierbij spelen het onprofessionele karakter van de opdrachtgever en de zeer complexe processen die inherent aan de zorg zijn een rol. Hiermee is tevens de eerste onderzoeksvraag beantwoord. Ten tweede werden bouwprocessen bestudeerd en werden de risico s, onvoorspelbaarheden en conflicten als belangrijke aspecten genoemd. Hiermee is tevens de tweede onderzoeksvraag beantwoord. 14

15 Ten derde werden contracten in de bouw bestudeerd en werd geconcludeerd dat de focus bij de vorming van contracten anders zou moeten zijn dan hij op dit moment is gedefinieerd. Hiermee is tevens de derde onderzoeksvraag beantwoord. Binnen deze drie punten is sturing als gemeenschappelijke factor te herkennen. Voor een opdrachtgever is het van belang om te weten hoe en wanneer hij binnen een complex proces dient te sturen. Dit geld vanwege het onprofessionele karakter van de opdrachtgever, vanwege de risico s, onvoorspelbaarheden en conflicten binnen het bouwproces en vanwege de mogelijkheid tot het beter sturen van de afspraken binnen bouwcontracten. Sturing zal hierdoor als centraal element binnen dit onderzoek worden genomen. Zoals in het methodologie hoofdstuk is besproken zullen in deel twee en in deel drie van dit rapport de relevante aspecten van sturing worden geanalyseerd. Binnen een onderwerp als sturing is het mogelijk een onderscheid te maken tussen een paradigmatisch gedeelte enerzijds en een instrumenteel gedeelte anderzijds. Het eerste deel bespreekt de ideeën die er bestaan op het gebied van sturing en het tweede deel bespreekt de instrumenten die een opdrachtgever kan gebruiken om te sturen in het bouwproces. Aangezien er binnen de bouwliteratuur haast geen bronnen betreffende sturing zijn te vinden zal regelmatig door middel van voorbeelden het verband tussen sturing en de bouwwereld worden beschreven. 15

16 16

17 4 Deel 2 De paradigma s gerelateerd aan sturing 4.1 Een introductie over sturing Sturing kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. Het sturen of gestuurd worden. Sturen betekend dan: Een bepaalde richting doen volgen (Boon en Geeraerts 2005) Vorm van gerichte beïnvloeding in een bepaalde context (Bekkers 1999) (Ooms 2008) schrijft dat sturing ook wordt omschreven als: sturing gaat vooral om het tot stand brengen en het tot uitvoering brengen van beslissingen/plannen (Prins en Volker 2005) schrijven dat sturing betekend dat mensen worden beïnvloed om een bepaalde kant op te gaan. Dit wordt gedaan door informatie of sociale vaardigheden. Sturing is gericht op het over en weer beïnvloeden van interdependente actoren (Bartels, Nelissen en Ruelle 1998) Samenvattend kan worden gesteld dat sturing binnen deze context betekend alles wat beïnvloedend werkt op de keuzes die worden gemaakt. Dit betekend enerzijds dat sturing kan worden waargenomen als empirisch verschijnsel, maar dat altijd het vraagstuk van legitimiteit en wenselijkheid een rol spelen (Frissen sd). Hierdoor is het nodig om te bepalen welke sturingsrelaties in een beleidsveld wenselijk en mogelijk worden geacht, hoe sturingsverantwoordelijkheden over onderscheiden actoren in een beleidsdomein zijn verdeeld, welke instrumentering van sturing is ontwikkeld en welk (theoretisch) perspectief op sturing wordt gehanteerd. Het geheel aan deze eigenschappen wordt een sturingsconceptie genoemd (Frissen sd). Deze sturingsconcepties kunnen op hun beurt bestuurd worden. Bestuurbaarheid is de mate waarin iets zich laat besturen en is afhankelijk van eigenschappen wat datgene heeft en wat we willen besturen (Ooms 2008). Om een succesvol besturingssysteem te kunnen ontwerpen is het essentieel (Ooms 2008) dat de organisatie doelen heeft gedefinieerd over wat ze wil bereiken. Deze doelen moeten duidelijk zijn voor elke werknemer. Tevens moeten strategiën zijn gedefinieerd die formuleren hoe de middelen van een organisatie worden gebruikt om de doelen te verwezelijken. 4.2 Ontwikkelingen binnen de bouw in relatie tot sturing Met betrekking tot het bouwproces zijn er de afgelopen decenia veranderende inzichten in relatie tot sturing (Wamelink 2006). In de jaren 60 en 70 is veel onderzoek gedaan op het gebied van projectmanagementmethoden en technieken. Deze werden veelal gevoed vanuit grote projectmatige programma s zoals het ruimtevaart programma van de NASA. In deze periode werd bijvoorbeeld de netwerkplanningstechniek ontwikkeld en toegepast. Omstreeks de jaren 70 en het begin van de jaren 80 verschuift de aandacht naar aspecten zoals samenwerking binnen het denkraam van projectmatig werken. Hierbij worden begrippen als scope en fasering gebruikt. Dit komt onder andere doordat men herkent dat de methoden en technieken uit de jaren 60 en 70 te rigide blijken te zijn. De samenwerking tussen de projectparticipanten en de planningsniveaus komen hierdoor meer aan bod. Tevens diversifeert het vakgebied bouwmanagement en wordt zij steeds breder geïnterpreteerd. Rond de jaren 80 word de toepassing van computers steeds belangrijker. Enerzijds wordt het mogelijk om bepaalde sturingsinstrumenten met de computer te ondersteunen (begroten en plannen). Anderzijds ziet men dat communicatieprocessen versnellen, waardoor onder andere meer fouten in de afstemming van het ontwerp- en uitvoeringsproces ontstaan. Het nadenken over het gebruik van de computer bij de sturing op projectniveau geeft de aanzet om tot een beter geïntegreerd en gecoördineerd bouwproces te komen. Aan het begin van de jaren 90 ontstaat het bewustzijn dat verbetering van de sturing op het projectniveau ook te maken heeft met een geheel andere manier van werken. Sturen op kwaliteit en op waarde wordt een centraal thema. Hierbij is naast het sturingsproces ook het primaire proces onderwerp van studie. Men wordt er zich van bewust dat een volgende stap in de optimalisatie van ontwerpen en bouwen niet alleen mogelijk is door een betere sturing, maar dat het vooral een combinatie is van het op de juiste manier 17

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

R.M.A. DE WINTER 302907

R.M.A. DE WINTER 302907 2008 R.M.A. DE WINTER 302907 DE BETEKENIS VAN DE IMPLEMENTATIEMETHODE VAN ERP BIJ DEFENSIE Defensie voert een ERP systeem in. Het oorspronkelijke uitgangspunt was dit binnen zeven jaar te realiseren. Deze

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Strategische Afstemming en de Effectiviteit van Bedrijfsopleidingen. A.A.M. Wognum

Strategische Afstemming en de Effectiviteit van Bedrijfsopleidingen. A.A.M. Wognum Strategische Afstemming en de Effectiviteit van Bedrijfsopleidingen A.A.M. Wognum Inhoudsopgave 1 Inleiding en probleemstelling 7 1.1 Inleiding 9 1.2 Opleidingsbeleidsvorming en opleidingseffectiviteit

Nadere informatie

11 12 13 Voorwoord Voor u ligt het sluitstuk van een mooie, zes jaar durende studieperiode. Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek naar de risico s bij arrangementbouw, en dient ter afronding

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Niet gelijk, wel gelijkwaardig Een onderzoek naar de factoren die een gelijkwaardige relatie tussen kerndepartementen en agentschappen beïnvloeden.

Niet gelijk, wel gelijkwaardig Een onderzoek naar de factoren die een gelijkwaardige relatie tussen kerndepartementen en agentschappen beïnvloeden. Een onderzoek naar de factoren die een gelijkwaardige relatie tussen kerndepartementen en agentschappen beïnvloeden. Y.C.L. Raets 1 Een onderzoek naar de factoren die een gelijkwaardige relatie tussen

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Naar een improvisatiemodel 1 februari 2012 Prof. Dr. Cor van Montfort Prof. Dr. Gabriel van den Brink Dr. Martin Schulz Drs. Nicole Maalsté 1

Nadere informatie

Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding

Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding Een onderzoek naar de beïnvloedende factoren op de doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid C.H.M. van der Palen Masterscriptie Publiek

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Een praktisch handvat voor de opzet en uitvoering van evaluatieonderzoek ex post If you don t know how things went, how will

Nadere informatie