SIGNALEN OVER FALEN SUGGESTIES VOOR SLAGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIGNALEN OVER FALEN SUGGESTIES VOOR SLAGEN"

Transcriptie

1 SIGNALEN OVER FALEN SUGGESTIES VOOR SLAGEN HET HRO-INITIATIEF Bijeenkomst Herman de Bruine 11 oktober 2010 Peter Noordhoek Jos Tjon PROGRAMMA Introductie Voorbeelden en hoofdlijnen HRO-benadering Diverse casusposities met discussie Afronding, lessons learned en oproep Einde borrel en broodjes 1

2 DOEL Kennis delen over hoog betrouwbaar organiseren Informeren over uitkomsten lopende onderzoeken en jullie reflectie daarop horen Input voor promotie-onderzoek Jullie hulp bij het versterken van de empirische basis en het zo mogelijk opstarten van nieuwe trajecten Jullie het idee geven dat HRO een relevante nieuwe benadering is voor zowel risico-denken als kwaliteitszorg TE BELANGRIJK OM TE MOGEN FALEN 2

3 FALEN I LOVE PARADE DUISBURG 24 JULI FALEN II STRANDRELLEN IN HOEK VAN HOLLAND DANCEFESTIVAL VERONICA SUNSET GROOVES, 22 AUGUSTUS

4 WAT ER GEBEURDE I uur: De Algemeen Commandant besluit contact te zoeken met de districtschef van een ander district die de eigen districtschef 'horizontaal' vervangt. Deze districtschef heeft ruime ervaring met grootschalig optreden en ordeverstoringen. De waarnemend districtschef hoort van de komst van hooligans, maar ook van een bezoekersaantal dat groter is dan op basis van de vergunning werd verwacht. De Algemeen Commandant meldt dat hij voldoende man personeel ter beschikking heeft, onder wie de Regionale Ondersteunings Groep. Vervolgens wordt een aantal alternatieven doorgenomen, waaronder de rol en taak van de beveiliging, de muziekkeuze, het oproepen van het videoteam, de beschikbaarheid van voldoende ambulances en het al dan niet beëindigen van het evenement. De Algemeen Commandant en de districtschef komen tot de conclusie dat ME-inzet, gezien het tijdstip, eigenlijk geen optie meer is, maar dat die ook niet functioneel is gelet op de duisternis en het rulle zand. De ME zou nog kunnen dienen ter bescherming van collega's, maar niet langer preventief. De Algemeen Commandant besluit daarop geen ME op te roepen. WAT ER GEBEURDE II uur: De Chef van Dienst Directe Hulpverlening heeft gedurende de avond op momenten meegeluisterd met het portofoonverkeer rond Veronica Sunset Grooves. Hij maakt zich zorgen en heeft telefonisch contact met het plaatsvervangend Hoofd Wijkpolitie en vertelt hem over de mogelijkheid van extra capaciteit in de vorm van de avonddienst van het district. Het plaatsvervangend Hoofd Wijkpolitie koppelt dit terug aan de Algemeen Commandant en Operationeel Commandant. De reactie van de Algemeen Commandant is voorzichtig, dit omdat er voldoende capaciteit in het district moet zijn in verband met mogelijke inzet. De Chef van Dienst Directe Hulpverlening belt met collega's in de districten Noord en West. Zij zijn direct bereid capaciteit vast te houden uit de avonddienst uur: De organisator oordeelt rond uur dat het relatief rustig is. Hij heeft contact met de politieliaison en vraagt hem hoe het gaat. Op dat moment is ook zijn oordeel dat het wat rustiger is en dat het relatief goed gaat. Zij constateren dat het einde van het feest gehaald zal worden uur. Vele incidenten. Verlamming transport 4

5 WAT ER GEBEURDE III: ERNSTIGE ONGEREGELDHEDEN uur ernstige rellen, waarschuwingsschoten en gerichte schoten HOOG BETROUWBAAR ORGANISEREN Vragenstellen wordt gestimuleerd Helemaal niet van toepassing 2 In zekere mate van toepassing 3 Volledig van toepassing 5

6 WAAR KOMT HET VANDAAN EEN VOLGENDE STAP IN HET RISICODENKEN Risico als absoluut gegeven Risico als statistisch gegeven Risico als acceptatiegraad Risico als uitkomst gedrag 6

7 ONDERZOEK WAAR HET GOED GAAT EIGENAARDIGE VAN HRO S Enerzijds ordelijk en systematisch, anderzijds ruimte voor improvisatie een bijzondere vorm van gehoorzaamheid 7

8 KENMERKEN VAN HRO S vakmanschap, discipline/ compliance, vertrouwd leiderschap, heldere en uitvoerig gestandaardiseerde leidraden, gedifferentieerde besluitvormingsstructuren Routine, Structuur en Orde risicomanagement HET BIJZONDERE VAN HRO S Het routineuze, ordelijke en betrouwbare dat HRO s cultiveren, is tegelijkertijd gevaarlijk doordat fouten zich in het systeem kunnen nestelen en op een gegeven moment naar boven kunnen komen met ernstige gevolgen. Besluitvormingsprocessen lijken meer op vuilnisvaten dan op mechanische systemen (Weick 1998) Dus alles van de vorige sheet maar: Aangevuld met opmerkzaamheid: Zwakke signalen opvangen en Schade beperken (Weick & Sutcliffe 2007) 8

9 WEICK & SUTCLIFFE Opmerkzaam managen, samengevat in 5 kernbegrippen/ principes: Gerichtheid op verstoringen Terughoudendheid t.o.v. simplificeren Betrokkenheid bij het uitvoerende proces Toewijding aan veerkracht Respect voor expertise GERICHTHEID OP VERSTORINGEN Niet richten op succes maar op falen (tegennatuurlijk) We zijn gericht op succes Groepscohesie: voordeel en nadeel Geen nieuws is slecht nieuws 9

10 TERUGHOUDENDHEID T.O.V. SIMPLIFICEREN We begrijpen het wel Verwachtingen helpen ons de wereld te vereenvoudigen en besluiten te nemen en beperken ons Nodig: rijk gevarieerd beeld van de werkelijkheid Een leeg olievat bestaat niet GEVOELIGHEID UITVOERENDE PROCES Wees goed op de hoogte wat er in het hier en nu van de uitvoering gebeurt. Zorg dat mensen zich uitspreken. Check of je het goed begrepen hebt. Stevig reageren op kleine verstoringen, voor ze grote gevolgen hebben Gezien vanaf de maan zijn we allemaal even groot 10

11 TOEWIJDING AAN VEERKRACHT Geen systeem is perfect, niet alles is te voorzien Zorg voor improvisatie capaciteit vanuit kennis waar het om gaat Bricolage: (ned) knutselwerk the construction or creation of a work from a diverse range of things which happen to be available RESPECTEREN DESKUNDIGHEID De baas kan niet alles weten Gebruik bij besluiten de aanwezige expertise en ervaring Flexibiliseer besluitvormingsstructuren 11

12 VRAGEN EN ANTWOORDEN ACTIEVRAGENLIJST Gericht op bewustwording Ongenuanceerde antwoorden (ja/ nee of niet/ enigszins/ volledig) Kan ongemakkelijke gevoelens creëren Uitkomsten in vier kleuren groen = goed op weg geel = aandachtspunten rood = actie paars = urgent 12

13 GEVALIDEERDE VRAGENLIJST Negen vragen op 7 puntsschaal Gevalideerd op VS verpleegkundigen Verband: hogere score op schaal, minder fouten en incidenten Meet opmerkzaamheid binnen team (niet direct de rol leidinggevende) CASUS: UITVAARTORGANISATIE 13

14 KENMERKEN VAN HRO S vakmanschap, discipline/ compliance, vertrouwd leiderschap, heldere en uitvoerig gestandaardiseerde leidraden, gedifferentieerde besluitvormingsstructuren Routine, Structuur en Orde risicomanagement Maar: Kleine oorzaken, grote gevolgen WAT HEEFT EEN UITVAARTORGANISATIE MET HRO TE MAKEN De ring in de oven Verkeerde naam op een kist Het belang van goede en heldere afspraken De checklist die ritualiseert Als het niet zo lekker loopt met de familie, beroep ik me op de regels 14

15 INTERVENTIES/ AANGRIJPINGSPUNTEN Uitvaartleiders ondersteunen om directer zicht op de uitvoering te krijgen Opmerkzaamheid/professionaliteit bij chauffeurs expliciteren (gerichtheid) Assertiviteit (bv chauffeurs) verhogen; vgl verpleegkundigen en artsen, wie ben ik dat ik dat mag zeggen (terughoudendheid) En: de uitvaartleider zou het ook allemaal moeten zien (waan van de centraliteit) Betrokkenheid gastvrouwen bij de organisatie verhogen (gevoeligheid) BASIS: SURVEY FEEDBACK Actievragenlijst: bewustwording Ongenuanceerde antwoorden (oneens/ eens of niet/ enigszins/ volledig) Kan ongemakkelijke gevoelens creëren (Weick & Sutcliffe 2001, 2007) Gevalideerde vragenlijst: vergelijking Genuanceerde antwoorden Hogere score betekende minder fouten bij verpleegkundigen (Vogus en Sutcliffe, 2007) 15

16 ** VERSCHILLENDE BEELDEN 16

17 TERZIJDE Tov de vijf kernprocessen van Weick en Sutcliffe is bewaren/ onderzoeken toegevoegd. Met name auteurs uit Resilience Engineering (Woods, Hollnagel, Dekker) wijzen er op dat het niet bijstellen van aannames op basis van nieuwe bevindingen een gebrek aan veerkracht kan veroorzaken. Bewaren en onderzoeken onthoud en laat los Doe en denk na. 1. Wat waren we van plan te doen? 2. Wat heeft er werkelijk plaatsgevonden? 3. Waarom heeft het zo plaatsgevonden? 4. Wat gaan we de volgende keer doen? Leg vast en pas aan wat nodig is. 17

18 CASUS: BEVEILIGING MUSEUM WAT HEBBEN BEVEILIGERS MET HRO TE MAKEN De meeste fouten/ incidenten ontstaan als het rustig is. Hoe houden we ze scherp? Hoe leren van iets dat lang geleden is gebeurd, en wellicht zelfs in een andere organisatie. Hoe opmerkzaam te blijven: leren van elke afwijking van het verwachte Regels, maar ze zijn nooit volledig, hanteren naar de geest niet naar de letter 18

19 VERSCHILLENDE BEELDEN 19

20 BEELD EN INTERVENTIES BEELD: Score vergelijkbaar met zelfstandig opererende adviseurs (hoger was gewenst) INTERVENTIES: Goed en actief luisteren door de leidinggevenden, uitnodigen tot alternatieven (gerichtheid en terughoudendheid) Ga het gesprek aan over eigen ontwikkeling, gebruik elkaars deskundigheid (veerkracht, respecteren) Beter toerusten, betekent meer zien, interessanter werk (undercover training) (veerkracht) Het belang van briefings en met name debriefings (bewaren) Verleid mensen tot het geven van slecht nieuws (gerichtheid) ONDERLIGGEND 20

21 BASIS AANNAMES Betrouwbaarheid = het gebrek aan ongewenste, ongeanticipeerde en onverklaarbare variatie in de uitvoering (Hollnagel 1997) Realiteit = condities waaronder een dienst of product worden geleverd kunnen fluctueren of (sterk) afwijken van verwachtingen. Fluctuaties dus niet altijd te voorzien: betrouwbaarheid is gediend met een beredeneerde afwijking om ongewenste consequenties tegen te gaan (naar Weick, Sutcliffe & Obstfeld 1999) EPISODISCHE VS CONTINUE VERANDERING Organisaties zijn onbeweeglijk; verandering komt weinig voor, is opzettelijk en discontinu Veranderingen via unfreeze transition freeze Change agent veroorzaakt verandering Proces gericht op doorbreken onbeweeglijkheid en centrale hefbomen Verandering door nieuwe systemen; spreek anders, nieuwe schema s/ helden, coördinatie en commitment Organisaties zijn steeds in beweging, organiseren zichzelf; verandering is constant, ontwikkelend en cumulatief Veranderingen via freeze rebalance unfreeze Change agent richt verandering door betekenissen te veranderen Proces gericht op het herkennen, doorzichtig maken en herdefiniëren van bestaande patronen Verandering door opzettelijke interventies in de marge, betekenissen veranderen, opheffen blokkades voor leren en improvisatie Weick & Quinn (1999) 21

22 unfreeze transition freeze unfreeze rebalance freeze EPISODISCH CONTINUE VERANDERING Urgentiebesef vestigen Leidende coalitie vormen Visie en strategie ontwikkelen Verandering communiceren Breed draagvlak creëren Korte termijn successen genereren. Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen Nieuwe benaderingen in de organisatiecultuur verankeren (naar Kotter, 1996) TD en BU bestaande (belangrijke) problemen en oplossingen(richtingen) in kaart brengen (foto) Betekenis geven (TD en BU) en toetsen op de foto (waarden) Bepalen (on)wenselijkheden, mogelijkheden Laten zien waar het (al) werkt Stoppen waar het niet werkt Ontwikkelingen laten gaan (naar Weick & Quinn, 1999) Betrouwbaarheid uit structuur Omgeving input organisatie structuren, plannen, Instructies, systemen output Omgeving oppikken selecteren vasthouden loslaten Betrouwbaarheid uit processen 22

23 STRUCTUUR NODIG? Structuren = faciliteit/ gelegenheid om te interacteren, kennis vast te houden en gemeenschappelijkheid te produceren. een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde Proces = mechanisme om betrouwbaarheid/ effectiviteit (kwaliteit?) te borgen. Maar een structuur aanpassen lijkt veel makkelijker dan een proces aanpassen! Gedrag in een crisis wordt bepaald door het in normale situaties geleerde (overlearned behaviour) (Weick 2009, p. 190) BESPREEKBAAR MAKEN 23

24 (ENIGE) KWESTIES Verschil tussen de wereld zoals bedacht/ gepland en werkelijk (Dekker 2006) Regels waar mogelijk uitschrijven en ruimte voor een deskundig oordeel laten (LaPorte 1991) Betrouwbaarheid is niet (compleet) te vangen in procedures, training en kaders (Rochlin 1999) Eerst doen dan denken? Handelen zonder compleet (rationeel) beeld (Weick en Sutcliffe 2007) Tegelijkertijd centralisatie en decentralisatie (Weick en Sutcliffe 2007) Speciale vorm van gehoorzaamheid (Rochlin 1991) 24

25 WAT WE VRAGEN EN BIEDEN Vraag 1: geef ons commentaar Per mail na afloop In de (LinkedIn) groep Het HRO-initiatief Op slideshare Bod 1: Uitnodigingen volgende bijeenkomsten Terugkoppeling uit onderzoek(en) Op de hoogte blijven congres Meedoen in boek / promotie WAT WE VRAGEN EN BIEDEN Vraag 2: geef ons kansen de empirische basis te vergroten Kijk voor uw team en/of organisatie of toepassing van de methode past Bij voorkeur meer dan 1 team om vergelijking mogelijk te maken Bod 2: Uitwerking en verwerking vragenlijst Terugkoppeling vragenlijst aan opdrachtgever Terugkoppeling vragenlijst aan team (met begeleiding) 25

26 TOT SLOT Aandacht: Accent ligt op de meting Begeleiding vraagt aandacht Er komt nog aan: Congres Vertaling boek Weick Artikel: o.a. Sigma Beschikbaar: opname colleges, syllabi Promotie? Dank voor aanwezigheid en feedback Volgende bijeenkomst: januari

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Werkwijzer Gespreksvoering

Werkwijzer Gespreksvoering Werkwijzer Gespreksvoering Sturen op zelfsturing door motiveren en confronteren Januari 2015 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Het gesprek 6 1.1 Voorbereiding: doel en stijl bepalen 6 1.2

Nadere informatie

BELANGRIJKE DEFINITIES:

BELANGRIJKE DEFINITIES: F Cultuur van openheid KERNCOMPETENTIE; Het vermogen om op een evenwichtige manier jezelf te uiten en anderen de ruimte te geven om dat ook te doen, zodat het project optimaal profiteert van persoonlijke

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie