ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING"

Transcriptie

1 PG /07/ ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING LAATSTE AANPASSING IN DIT DOCUMENT: 4 JULI 2012 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN BENAMING VAN DE OPDRACHT RAAMCONTRACT VOOR HET INVULLEN VAN PERSONEELSBE- HOEFTEN VOOR HET STRATEGISCH PROJECT RETIBO

2 PG /07/ INZAGE BESTEK Het bestek en eventuele bijlagen worden ter beschikking gesteld van de mogelijke inschrijvers via het e-procurement platform van de Vlaamse Overheid. INLICHTINGEN Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Dhr. Erik Bulté, programma manager ReTi (luik Registratie en Ticketing) Dhr. Filip Meert, programma manager Bo (luik Boordcomputer) Motstraat Mechelen België TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 10 januari 1996 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden. 4. Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet. 5. Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming alsook de Codex over het welzijn op het werk 6. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS van ) en latere wijzigingen en haar uitvoeringsbesluiten. 7. Alle wetten, Koninklijke en Ministeriële Besluiten van kracht op datum van de gunning van deze opdracht krachtens de welke wijzigingen of aanvullingen aan de bovenvermelde wetgeving werden aangebracht.

3 PG /07/ AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING (KB VAN 26 SEPTEMBER ARTIKEL 3) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering. 1. Artikel 104, 1ste lid KB van 10 januari 1996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 180 kalenderdagen gebracht.

4 PG /07/ EERSTE DEEL Algemene Administratieve bepalingen Algemeen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de opdracht is gegund. Voorwerp van de opdracht Raamcontract voor het inhuren van externe project resources voor het realiseren van het project Retibo. De omschrijving van het ReTiBo project is terug te vinden in het vierde deel van dit bestek. Het bestek beschrijft 12 percelen: 2 ondersteuningspakketten (percelen 1 en 2) en 10 technische profielen (percelen 3 tot en met 12): Perceel 1 ondersteuning ReTiBo Programmabeheer heeft als doel om een derde partij aan te duiden die De Lijn ondersteunt in het Programmabeheer voor het ReTiBo project. Teneinde een coherente projectaansturing te verzekeren zullen deze management profielen (experten op het vlak van programma- en projectbeheer en beleidsmatig technisch advies) als een hecht team dienen samen te werken. Het raamcontract voor het ondersteuningspakket ReTiBo Programmabeheer zal daartoe worden toegekend aan één leverancier (of consortium van leveranciers) voor de volledige duurtijd van de opdracht. Perceel 2 ondersteuning ReTiBo Change Management heeft als doel om een derde partij aan te duiden die De Lijn ondersteunt in het Change Management voor het ReTiBo project. Teneinde een coherente change management aanpak te verzekeren zal het raamcontract voor het ondersteuningspakket ReTiBo Change Management worden toegekend aan één leverancier (of consortium van leveranciers) voor de volledige duurtijd van de opdracht. Percelen 3 tot en met 12: technische profielen betreffen specifieke technische profielen die zullen worden ingezet voor de technische realisatie van de ReTiBo projectdoelstellingen. Voor elk perceel worden na toetsing aan de selectie- en gunningcriteria maximaal vier aanbieders geselecteerd. Als zich dan een noodzaak aan een profiel voordoet, worden deze vier aanbieders uitgenodigd om een concrete offerte in te dienen (op basis van de oorspronkelijk voorgestelde of gelijkwaardige profielen), waarna één van hen gekozen wordt (volgens dezelfde gunningcriteria als voor de oorspronkelijke selectie). De prijzen voor deze offertes kunnen niet hoger zijn dan de prijzen in acht genomen voor de initiële selectie. Het betreft een meerjarige open bestellingsopdracht waarbij de opdrachtnemer prestaties verricht op grond van deelbestellingen per begrotingsjaar. De Lijn behoudt zich het recht voor om de opdracht hetzij slechts gedeeltelijk, hetzij niet toe te kennen. De toekenning van een raamcontract houdt tevens geen verplichting tot afname door De Lijn in. Dit contract garandeert GEEN exclusiviteit i.v.m. de levering van deze diensten. De opdracht wordt gegund voor een periode van twee jaar, eventueel verlengbaar (indien dit noodzakelijk zou zijn voor de continuïteit van het ReTiBo project) met tweemaal een periode van één jaar. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 10 januari 1996 en latere wijzigingen.

5 PG /07/ Het staat de inschrijvers vrij aan te bieden op één, meer of alle percelen. Wet van 24 december 1993 Artikel 4 - Aanbestedende overheid Naam aanbestedende overheid: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Adres: Ragheno Park Motstraat Mechelen België De Projectmanagers De Lijn fungeert formeel als Aanbestedende Overheid, waarbij het ReTiBo Programmabeheer (i.e. deel van de interne organisatiestructuur van De Lijn zonder aparte rechtspersoonlijkheid) tijdens de gunningprocedure (namens de Aanbestedende Overheid) zal fungeren als centraal contactpunt binnen De Lijn. Naast de Projecteigenaar worden er voor onderhavige Opdracht twee Projectmanagers voorzien: Projecteigenaar ReTiBo naam: Dhr. Francy Peeters adres: De Lijn Vlaams-Brabant, Martelarenplein 19 te 3000 Leuven Projectmanager Bo (luik Boordcomputer) naam: Dhr. Filip Meert adres: De Lijn, Motstraat 20 te 2800 Mechelen Projectmanager ReTi (luik Registratie en Ticketing) naam: Dhr. Erik Bulté adres: De Lijn, Motstraat 20 te 2800 Mechelen Leidend Ambtenaar naam: Dhr. Etienne Hemerijckx adres: De Lijn, Motstraat 20 te 2800 Mechelen De Aanbestedende Overheid kan zich tijdens de gunningprocedure in iedere fase bovendien laten bijstaan door interne of externe adviseurs, die al dan niet aanwezig zijn bij besprekingen met de Inschrijvers. Inlichtingen in verband met dit Bestek kunnen verkregen worden bij de hierboven vermelde contactpersonen. Alle correspondentie aan de Aanbestedende Overheid dient schriftelijk per brief of per aan bovenstaand adres te worden gericht.

6 PG /07/ Artikel 13 - Wijze van gunnen van de opdracht De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking. De beoordeling van de offertes zal gebeuren in een commissie. KB van 10 januari 1996 Artikel 59 - Kwalitatieve selectiecriteria Voldoen aan de voorschriften inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid (R.S.Z.-attest) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; De Inschrijver dient onafhankelijk te zijn van de hoofdleverancier van het Re- TiBo systeem. Dit betekent dat de THV Profa, de deelnemende bedrijven in de THV Profa (Prodata Systems, Prodata Mobility Systems en Fabricom GDF Suez) evenals hun onderaannemers (in het kader van het ReTiBo project) worden uitgesloten van deelname voor deze aanbesteding. Selectiecriteria per perceel: alle ingediende Curriculi Vitae per perceel moeten voldoen aan de selectiecriteria. Niet voldoen aan een selectiecriterium per perceel voor één of meerdere Curriculi Vitae betekent dat de kandidaatinschrijver niet geselecteerd wordt voor dat perceel; dit heeft echter geen directe consequenties voor de andere percelen waarop aangeboden wordt. Perceel 1: Ondersteuning ReTiBo programmabeheer Beheerder ReTiBo business scope en vereisten i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 15 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen; iv. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar praktijkervaring in het leiden of begeleiden van uitgebreide multifunctionele teams; v. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 1 jaar praktijkervaring met het werken met use case specificaties ( = functionele scenario s vanuit het standpunt van actoren). Beheerder ReTiBo hardware vereisten i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal;

7 PG /07/ ii. iii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring) met specialisatie elektronica of werktuigkunde of elektrotechniek; De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 1 jaar praktijkervaring in expertisegebieden gerelateerd aan elektronica of werktuigkunde of elektrotechniek. Project Manager ReTiBo Service Management i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar praktijkervaring in het opzetten van service omgevingen en het implementeren van service processen. Project Manager ReTiBo Kwaliteitsbewaking i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 1 jaar praktijkervaring in kwaliteitscontrole, organisatie van certificatie, evenals het opstellen van test policies en procedures. Project Manager ReTiBo Exploitatie i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen. Project Manager ReTiBo Voertuiginstallaties i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in een technisch expertisegebied; iv. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 1 jaar praktijkervaring in het organiseren en de opvolging van hardware installatie werkzaamheden.

8 PG /07/ ReTiBo Kwaliteitsmanager M&C i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring, waaronder een bewezen ervaring inzake operationele implementatie van ICT systemen in marketing-, communicatie- of verkoopsgerichte organisaties. ReTiBo Smart Card Expert i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring op het vlak van smart cards, RFID en aanverwante toepassingen (transport en betaling), en microelektronica toepassingen. ReTiBo Project Office Manager i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in project management gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen. Perceel 2: Ondersteuning ReTiBo Change Management Change coach i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in het coachen en ondersteunen van managers voor veranderingstrajecten binnen een groot bedrijf (>500 werknemers). Project implementator i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring);

9 PG /07/ iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in het begeleiden van de implementatie van nieuwe processen binnen een groot bedrijf (>500 werknemers). Perceel 3: Keurder telematica installaties op voertuigen Perceel 4: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan elektrotechnische installaties. Technische opvolging hardware en installaties (coördinatie en toezicht) Perceel 5: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan elektrotechnische installaties. Front- en back-office installatie medewerker Perceel 6: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan elektrotechnische installaties. ReTiBo labo verantwoordelijke i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring);

10 PG /07/ iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan hardware en/of elektrotechnische installaties. Perceel 7: Project Manager ICT Perceel 8: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen; iv. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar praktijkervaring met alle projectmanagement facetten (Budget, timing, coördinatie, planning, schattingen, risicobeheer, rapportering...); v. De voorgestelde kandidaten hebben opleiding genoten in (minstens) een projectmanagement methodologie en in alle projectmanagement facetten (budget, timing, coördinatie, planning, schattingen, risicobeheer, rapportering). Solution Architect Perceel 9: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen; iv. De voorgestelde kandidaten hebben ervaring met Archimate als architectuur notatie; v. De voorgestelde kandidaten hebben ervaring met het gebruik van een modelleertool voor het documenteren van een architectuur. Business Analist i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 2 jaar professionele ervaring;

11 PG /07/ Perceel 10: iv. De voorgestelde kandidaten hebben ervaring met BPMN als procesnotatie; v. De voorgestelde kandidaten hebben aantoonbare ervaring met het gebruik van een modelleertool voor het documenteren van processen. Project Support medewerker ICT i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 2 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen; iv. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 2 jaar praktijkervaring met projectmanagement facetten (budget, timing, coördinatie, planning, schattingen); v. De voorgestelde kandidaten hebben opleiding genoten in (minstens) een projectmanagement methodologie en in alle projectmanagement facetten (budget, timing, coördinatie, planning, schattingen). Perceel 11: Hoofd nazicht installaties Perceel 12: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch of financieel bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring). Security Management Expert i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring op het vlak van ondernemingsrisico s, computerrisico s, informatiebeveiliging, databeheer, interne controle, naleving van wetten en regelgevingen m.b.t. het gebruik van digitale informatie.

12 PG /07/ Aan de inschrijvers wordt gevraagd per profiel en per kandidaat de kennis, de opleiding en/of de praktijkervaring (in aantal jaren) in te vullen en dit voor elk selectiecriterium en dit in het speciaal hiervoor door De Lijn opgelegde sjabloon. Zie hiervoor het achtste deel van het bestek. Deze kennis, opleiding en ervaring wordt verder geïllustreerd en gedetailleerd in het Curriculum Vitae. Artikel 74 - Wijze van prijsbepaling Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst. De opdracht wordt uitgevoerd met forfaitaire eenheidsprijzen. De prijsbepalingen gebeuren aan de hand van dagprijzen op basis van de volgende assumpties: - een werkdag bestaat uit 8 werkuren; - voor verplaatsingen binnen België worden geen extra kosten aangerekend; - de plaatsen van tewerkstelling voor de meeste profielen zijn vooral Mechelen, Duffel en Kessel-Lo. Voor verdere details zie DERDE DEEL - ALGEMENE TECHNISCHE BEPALINGEN Prijzen zijn op te geven per mensdag (dient zo opgegeven te worden in de prijstabel). Artikel 77 - Opmaak van de offerte De offerte wordt in één papieren exemplaar (origineel) en 5 kopieën (KB van 10 januari artikel 91) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek volgens het model bedoeld in artikel 78 van het KB van 10 januari De leverancier voegt bij de papieren exemplaren ook een electronische versie van zijn offerte. Bij discrepanties tussen de verschillende documenten is steeds het originele papieren exemplaar geldig. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden, met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 86 van het Koninklijk besluit van , die, samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijde van mijn documenten zijn vermeld.

13 PG /07/ Artikel 78 - Verplicht bij te voegen documenten Buiten de documenten voor de kwalitatieve selectie, nl.: - RSZ attest; - Selectiecriteria-overzicht per profiel per kandidaat ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de inschrijver. Zie hiervoor het achtste deel van het bestek; voegt de inschrijver het volgende bij zijn offerte: - het inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de aanbieder en met de identificatie van de aanbieder (handelsnaam, rechtsvorm, nationaliteit, maatschappelijke zetel, rekeningnummer voor betalingen, BTW-nummer, nationaliteit tewerkgesteld personeel). Zie hiervoor het zevende deel van het bestek; - het gunningcriteria-overzicht ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de aanbieder. Zie hiervoor het negende deel van het bestek: - de prijzentabel in het door De Lijn opgelegde sjabloon, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de aanbieder. Zie hiervoor het tiende deel van het bestek; - de aangeboden CV s in Word 2003 formaat met een maximum van 5 pagina s per CV.

14 PG /07/ Artikel 86 - Vergissingen + leemten Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt die het hem onmogelijk maken om een prijs te berekenen, of die ervoor zorgt dat de vergelijking van de offertes niet meer mogelijk is, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. De berichten en terechtwijzingen, bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en desgevallend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. Artikel 88 - Heffingen - BTW De BTW is niet in de eenheidsprijzen begrepen. Artikel 89 - Prijsopgave opdrachten in percelen (Wet van 24 december artikel 18) Het bestuur behoudt zich het recht voor sommige percelen wel en andere percelen niet toe te wijzen, hetzij de percelen aan verschillende leveranciers toe te wijzen. De inschrijver is niet verplicht voor elk perceel een offerte in te dienen. De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met prijsverminderingen of met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen. Artikel 90 - Gebruik der talen In overeenstemming met de wetgeving zal voor de offerte en voor alle bijlagen het Nederlands gebruikt worden, met uitsluiting van iedere andere taal. Dientengevolge zal alle correspondentie eveneens in het Nederlands gevoerd worden. Bij diensten uit te voeren binnen in gebruik zijnde gebouwen of terreinen van De Lijn dienen, teneinde de diensten op een veilige manier uit te voeren, de werknemers van de inschrijver de Nederlandse taal (lezen, begrijpen en spreken) machtig te zijn. Artikel 92 - Indiening van de offerte Via een postdienst verzonden of per drager afgegeven. De offertes worden voor de opening van de openingszitting ofwel per brief (een aangetekende brief wordt aanbevolen) verstuurd ofwel persoonlijk afgegeven aan het onthaal van de Centrale Diensten van De Lijn (Motstraat 20 te 2800 Mechelen) t.a.v. de Leidend Ambtenaar.

15 PG /07/ De offerte moet in een definitief gesloten omslag worden gestoken met de volgende vermelding: OVERHEIDSOPDRACHT - OFFERTE Bestek nr. PG Personeelsbehoeften voor het project RETIBO Opening van de offertes: 11/09/ h00 IN GEEN GEVAL OPENEN VOOR VOORMELDE DATUM EN UUR VAN OPENING Deze definitief gesloten omslag wordt in een tweede omslag gestoken met de volgende vermelding: OVERHEIDSOPDRACHT - OFFERTE Bestek nr. PG Personeelsbehoeften voor het project RETIBO Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Motstraat Mechelen NIET OPENEN Als een offerte op een andere wijze wordt ingediend, valt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver, zonder dat de aanbestedende overheid enige fout kan worden aangerekend zelfs indien op een andere wijze ingediende offertes door aangestelden van de aanbestedende overheid, andere dan zij die voor ontvangst van de offertes werden aangeduid, in ontvangst zijn genomen. De Vlaamse Vervoermaatschappij zal de bestekdocumenten en bijlagen die betrekking hebben op een bepaalde opdracht via het e-procurement platform publiceren. Ten behoeve van de inschrijvers die dat wensen zal de Vlaamse Vervoermaatschappij de bestekdocumenten en bijlagen van die opdracht tevens nog in papieren versie ter beschikking stellen. De inschrijvers die een dergelijk papieren afschrift van deze documenten wensen kunnen een afspraak maken om ze op te halen bij het bestuur. Artikel 94 - Plaats, dag en uur van de opening van de offertes De opening van de offertes heeft plaats op 11/09/2012 te 10 uur in de burelen van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Motstraat 20 te 2800 Mechelen onder voorzitterschap van de Leidend Ambtenaar of zijn afgevaardigde.

16 PG /07/ Artikel Criteria voor gunning van de opdracht Het bestuur kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten de regelmatige en meest voordelige offerte met inachtneming van de selectiecriteria en volgende gunningcriteria: Voor percelen 1 t.e.m. 8 en percelen 10 t.e.m. 12: - prijs 60 pt - specifieke ervaring - criterium 1 10 pt - specifieke ervaring - criterium 2 10 pt - specifieke ervaring - criterium 3 10 pt - specifieke ervaring - criterium 4 10 pt Voor perceel 9: - prijs 60 pt - specifieke ervaring - criterium 1 15 pt - specifieke ervaring - criterium 2 10 pt - specifieke ervaring - criterium 3 10 pt - specifieke ervaring - criterium 4 5 pt De criteria rond de specifieke ervaring worden per profiel nader omschreven in het VIJFDE DEEL BESCHRIJVING VAN DE PROFIELEN. Voor de percelen waarvoor meerdere profielen worden voorgesteld wordt de score bepaald op basis van het gemiddelde van alle voorgestelde profielen voor dat perceel. In het Curriculum Vitae zal de aanbieder per individuele vaardigheid (competentie) de ervaring van de kandidaat beschrijven. Het is dus niet voldoende om algemeen en chronologisch te beschrijven wat de uitgevoerde taken in het verleden waren. Het is wel noodzakelijk om per vaardigheid de relevante informatie te beschrijven met opgave van controleerbare referenties zodat De Lijn kan inschatten wat de opgedane kennis is per individuele vaardigheid. Elk CV mag maximaal 5 pagina s lang zijn. Artikel Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende dewelke de Inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige opdracht op 180 kalenderdagen gebracht. Artikel Opdracht via onderhandelingsprocedure De artikelen vermeld in de Titels VI en VII van het KB van ( en de aanvullingen of wijzigingen hierop vermeld in dit bestek) zijn van toepassing in zoverre ze niet strijdig zijn met onderstaande bepalingen. Voor de gunning van onderhavige opdracht aan een inschrijver wiens offerte regelmatig is, zijn in eerste instantie, en dit vóór eventuele verdere onderhandeling, de criteria vermeld onder art. 103 van toepassing om tussen de ingediende offerten de meest voordelige offerte(n) te bepalen. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot onderhandelen of om slechts met deze inschrijvers te onderhandelen die de best gerangschikte offerten ingediend hebben.

17 PG /07/ TWEEDE DEEL Bijzondere Administratieve bepalingen Algemeen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk Besluit. De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk Besluit. Artikel 1 - Leidende ambtenaar De leidende dienst belast met het toezicht en de controle op de uitvoering van onderhavige opdracht is de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Centrale Diensten, vertegenwoordigd door de Leidende Ambtenaar. De ambtenaar of ieder ander persoon die leiding van en toezicht uitoefent op de uitvoering van de opdracht wordt door de aanbestedende overheid aangegeven bij de betekening van de opdracht. Het mandaat van de Leidende ambtenaar dekt enkel de opvolging van de opdracht tot en met de oplevering. Hieronder verstaat men: 1. de technische en administratieve follow-up van de opdracht; 2. de keuring, zowel a priori als a posteriori, van de producten; 3. het nazicht van de vorderingsstaten; 4. het opmaken van de processen-verbaal; 5. de oplevering van de opdracht. De Leidende Ambtenaar voor onderhavige opdracht is Dhr. Etienne Hemerijckx. Artikel 5 - Borgtocht Bedrag van de borgtocht De borgtocht wordt geëist en bedraagt 5% van het bedrag van elke deelopdracht (afgerond op het hogere tiental). Borgtochtstelling en bewijs van borgtochtstelling Het document als bewijs van borgtochtstelling moet bij de Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn" - Dienst F/Thesaurie - Ragheno Business Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen toekomen, binnen de 30 (dertig) kalenderdagen volgend op de dag van kennisgeving van de goedkeuring van de inschrijving. Ingeval van verzuim van borgtochtstelling binnen de 30 kalenderdagen wordt van ambtswege een boete toegepast ten bedrage van 0,02% van de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag vertraging met een maximum van 2% van de oorspronkelijke aannemingssom.

18 PG /07/ Artikel 13 - Prijsherziening De volgende indexaanpassing is geldig voor de duur van het contract (slechts 1 aanpassing mogelijk per jaar, jaarlijks op de dag van de gunning van de opdracht): P = P waarin: 0 S (0,20 + 0,80 S 1 0 ) P = de te factureren prijs; P 0 = de in het bestek voorziene prijs; S 1 en S o = de refertelonen van Agoria, respectievelijk van de maand tijdens dewelke de effectieve bestelling van een persoon of project plaatsvindt (S 0 ) en van de maand van de facturatie (S 1 ). De herzieningsformule wordt als volgt uitgewerkt: de verhouding S 1 /S o wordt uitgedrukt onder de vorm van een decimaal getal dat hoogstens vijf decimalen bevat, de vijfde decimaal wordt met één eenheid verhoogd wanneer de zesde decimaal gelijk of hoger is dan vijf. De schommelingen van de parameters S 1 en S o moeten worden gestaafd middels officiële stukken. Artikel Bijzondere verbintenissen van de dienstverlener Alle resultaten en rapporten die de dienstverlener opstelt ter uitvoering van deze opdracht, zijn eigendom van de aanbestedende overheid en kunnen slechts met schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid bekendgemaakt of aan derden meegedeeld worden. De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van die opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De dienstverlener mag deze opdracht wel opgeven als referentie. Artikel 15 - Betalingen Nadere regels met betrekking tot de voorschriften van artikel 15 van het KB van : - De contractant stuurt maandelijks een schuldvordering met timesheet van de geleverde prestaties naar De Lijn, t.a.v. de Leidend Ambtenaar; - De Lijn stuurt aan de contractant een kopie van goedgekeurde timesheet; - Facturatie gebeurt maandelijks op basis van de gepresteerde dagen volgens door De Lijn goedgekeurde timesheets. De datum van ontvangst bij De Lijn van de schuldvordering met timesheet geldt als aanvangsdatum van de betalingstermijn van 50 kalenderdagen. De timesheets zijn door de contractant over te maken aan de Leidend ambtenaar. De facturen dienen opgesteld op naam van en gericht aan: VVM Centrale Diensten - Leveranciersadministratie - Ragheno Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen Op alle documenten inzake betalingen moet melding gemaakt worden van het financieel nummer van het dossier binnen De Lijn. Dit nummer wordt bij aanvang van de opdracht meegedeeld.

19 PG /07/ Artikel Kennisgeving De kennisgeving van de feiten en omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren gebeurt bij aangetekend schrijven. Artikel 67 Elementen die in de prijs zijn begrepen In de mensdagprijzen in de offerte zijn alle kosten, onkosten (bv. binnenlandse verplaatsingen) en taksen begrepen. Artikel 69 - Uitvoeringstermijn De offerte betreft een niet-exclusieve raamovereenkomst voor twee jaar met twee mogelijke verlengingen met telkens één (1) jaar. De Lijn streeft ernaar de uitvoering van de opdracht te starten op 1 januari Per afzonderlijk engagement (van een contractant via deze bestellingsopdracht) wordt een specifieke uitvoeringstermijn bepaald. Wanneer De Lijn een medewerker voor het Retibo project nodig heeft, worden de geselecteerde partijen (1 partij voor de percelen 1 en 2, en maximaal 4 partijen voor de percelen 3 t.e.m. 12) uitgenodigd een of meer kandidaten voor te stellen tegen de condities van de offerte. Artikel 70 - Plaats van de diensten De diensten worden uitgevoerd in Vlaanderen.

20 PG /07/ DERDE DEEL ALGEMENE TECHNISCHE BEPALINGEN 3.1 Voorstelling De Lijn : activiteiten van het bedrijf De hoofdactiviteiten van De Lijn zijn: - het aanbieden van geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer; - het verstrekken in, van en naar het Vlaamse Gewest van diensten van gemeenschappelijk personenvervoer met tram en bus; - de aankoop en het onderhoud van het rollend materieel en de infrastructuur dat daartoe wordt aangewend; - de aankoop van vervoerprestaties bij onderdienstverleners; - het ontwikkelen van vervoerproducten en vervoergerelateerde producten in het kader van deze dienstverlening. In 2009 heeft De Lijn 531 miljoen reizigers vervoerd, meer dan een verdubbeling sedert Structuur van de organisatie De Lijn

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat 20 2800 Mechelen

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN Ragheno Park - Motstraat 20 2800 Mechelen PG1280-00311N1 19-03-2014 1 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie