ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING"

Transcriptie

1 PG /07/ ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING LAATSTE AANPASSING IN DIT DOCUMENT: 4 JULI 2012 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN BENAMING VAN DE OPDRACHT RAAMCONTRACT VOOR HET INVULLEN VAN PERSONEELSBE- HOEFTEN VOOR HET STRATEGISCH PROJECT RETIBO

2 PG /07/ INZAGE BESTEK Het bestek en eventuele bijlagen worden ter beschikking gesteld van de mogelijke inschrijvers via het e-procurement platform van de Vlaamse Overheid. INLICHTINGEN Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Dhr. Erik Bulté, programma manager ReTi (luik Registratie en Ticketing) Dhr. Filip Meert, programma manager Bo (luik Boordcomputer) Motstraat Mechelen België TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 10 januari 1996 (BS van ) en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden. 4. Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet. 5. Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming alsook de Codex over het welzijn op het werk 6. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS van ) en latere wijzigingen en haar uitvoeringsbesluiten. 7. Alle wetten, Koninklijke en Ministeriële Besluiten van kracht op datum van de gunning van deze opdracht krachtens de welke wijzigingen of aanvullingen aan de bovenvermelde wetgeving werden aangebracht.

3 PG /07/ AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING (KB VAN 26 SEPTEMBER ARTIKEL 3) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering. 1. Artikel 104, 1ste lid KB van 10 januari 1996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 180 kalenderdagen gebracht.

4 PG /07/ EERSTE DEEL Algemene Administratieve bepalingen Algemeen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de opdracht is gegund. Voorwerp van de opdracht Raamcontract voor het inhuren van externe project resources voor het realiseren van het project Retibo. De omschrijving van het ReTiBo project is terug te vinden in het vierde deel van dit bestek. Het bestek beschrijft 12 percelen: 2 ondersteuningspakketten (percelen 1 en 2) en 10 technische profielen (percelen 3 tot en met 12): Perceel 1 ondersteuning ReTiBo Programmabeheer heeft als doel om een derde partij aan te duiden die De Lijn ondersteunt in het Programmabeheer voor het ReTiBo project. Teneinde een coherente projectaansturing te verzekeren zullen deze management profielen (experten op het vlak van programma- en projectbeheer en beleidsmatig technisch advies) als een hecht team dienen samen te werken. Het raamcontract voor het ondersteuningspakket ReTiBo Programmabeheer zal daartoe worden toegekend aan één leverancier (of consortium van leveranciers) voor de volledige duurtijd van de opdracht. Perceel 2 ondersteuning ReTiBo Change Management heeft als doel om een derde partij aan te duiden die De Lijn ondersteunt in het Change Management voor het ReTiBo project. Teneinde een coherente change management aanpak te verzekeren zal het raamcontract voor het ondersteuningspakket ReTiBo Change Management worden toegekend aan één leverancier (of consortium van leveranciers) voor de volledige duurtijd van de opdracht. Percelen 3 tot en met 12: technische profielen betreffen specifieke technische profielen die zullen worden ingezet voor de technische realisatie van de ReTiBo projectdoelstellingen. Voor elk perceel worden na toetsing aan de selectie- en gunningcriteria maximaal vier aanbieders geselecteerd. Als zich dan een noodzaak aan een profiel voordoet, worden deze vier aanbieders uitgenodigd om een concrete offerte in te dienen (op basis van de oorspronkelijk voorgestelde of gelijkwaardige profielen), waarna één van hen gekozen wordt (volgens dezelfde gunningcriteria als voor de oorspronkelijke selectie). De prijzen voor deze offertes kunnen niet hoger zijn dan de prijzen in acht genomen voor de initiële selectie. Het betreft een meerjarige open bestellingsopdracht waarbij de opdrachtnemer prestaties verricht op grond van deelbestellingen per begrotingsjaar. De Lijn behoudt zich het recht voor om de opdracht hetzij slechts gedeeltelijk, hetzij niet toe te kennen. De toekenning van een raamcontract houdt tevens geen verplichting tot afname door De Lijn in. Dit contract garandeert GEEN exclusiviteit i.v.m. de levering van deze diensten. De opdracht wordt gegund voor een periode van twee jaar, eventueel verlengbaar (indien dit noodzakelijk zou zijn voor de continuïteit van het ReTiBo project) met tweemaal een periode van één jaar. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 10 januari 1996 en latere wijzigingen.

5 PG /07/ Het staat de inschrijvers vrij aan te bieden op één, meer of alle percelen. Wet van 24 december 1993 Artikel 4 - Aanbestedende overheid Naam aanbestedende overheid: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Adres: Ragheno Park Motstraat Mechelen België De Projectmanagers De Lijn fungeert formeel als Aanbestedende Overheid, waarbij het ReTiBo Programmabeheer (i.e. deel van de interne organisatiestructuur van De Lijn zonder aparte rechtspersoonlijkheid) tijdens de gunningprocedure (namens de Aanbestedende Overheid) zal fungeren als centraal contactpunt binnen De Lijn. Naast de Projecteigenaar worden er voor onderhavige Opdracht twee Projectmanagers voorzien: Projecteigenaar ReTiBo naam: Dhr. Francy Peeters adres: De Lijn Vlaams-Brabant, Martelarenplein 19 te 3000 Leuven Projectmanager Bo (luik Boordcomputer) naam: Dhr. Filip Meert adres: De Lijn, Motstraat 20 te 2800 Mechelen Projectmanager ReTi (luik Registratie en Ticketing) naam: Dhr. Erik Bulté adres: De Lijn, Motstraat 20 te 2800 Mechelen Leidend Ambtenaar naam: Dhr. Etienne Hemerijckx adres: De Lijn, Motstraat 20 te 2800 Mechelen De Aanbestedende Overheid kan zich tijdens de gunningprocedure in iedere fase bovendien laten bijstaan door interne of externe adviseurs, die al dan niet aanwezig zijn bij besprekingen met de Inschrijvers. Inlichtingen in verband met dit Bestek kunnen verkregen worden bij de hierboven vermelde contactpersonen. Alle correspondentie aan de Aanbestedende Overheid dient schriftelijk per brief of per aan bovenstaand adres te worden gericht.

6 PG /07/ Artikel 13 - Wijze van gunnen van de opdracht De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking. De beoordeling van de offertes zal gebeuren in een commissie. KB van 10 januari 1996 Artikel 59 - Kwalitatieve selectiecriteria Voldoen aan de voorschriften inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid (R.S.Z.-attest) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 60 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; De Inschrijver dient onafhankelijk te zijn van de hoofdleverancier van het Re- TiBo systeem. Dit betekent dat de THV Profa, de deelnemende bedrijven in de THV Profa (Prodata Systems, Prodata Mobility Systems en Fabricom GDF Suez) evenals hun onderaannemers (in het kader van het ReTiBo project) worden uitgesloten van deelname voor deze aanbesteding. Selectiecriteria per perceel: alle ingediende Curriculi Vitae per perceel moeten voldoen aan de selectiecriteria. Niet voldoen aan een selectiecriterium per perceel voor één of meerdere Curriculi Vitae betekent dat de kandidaatinschrijver niet geselecteerd wordt voor dat perceel; dit heeft echter geen directe consequenties voor de andere percelen waarop aangeboden wordt. Perceel 1: Ondersteuning ReTiBo programmabeheer Beheerder ReTiBo business scope en vereisten i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 15 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen; iv. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar praktijkervaring in het leiden of begeleiden van uitgebreide multifunctionele teams; v. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 1 jaar praktijkervaring met het werken met use case specificaties ( = functionele scenario s vanuit het standpunt van actoren). Beheerder ReTiBo hardware vereisten i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal;

7 PG /07/ ii. iii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring) met specialisatie elektronica of werktuigkunde of elektrotechniek; De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 1 jaar praktijkervaring in expertisegebieden gerelateerd aan elektronica of werktuigkunde of elektrotechniek. Project Manager ReTiBo Service Management i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar praktijkervaring in het opzetten van service omgevingen en het implementeren van service processen. Project Manager ReTiBo Kwaliteitsbewaking i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 1 jaar praktijkervaring in kwaliteitscontrole, organisatie van certificatie, evenals het opstellen van test policies en procedures. Project Manager ReTiBo Exploitatie i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen. Project Manager ReTiBo Voertuiginstallaties i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in een technisch expertisegebied; iv. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 1 jaar praktijkervaring in het organiseren en de opvolging van hardware installatie werkzaamheden.

8 PG /07/ ReTiBo Kwaliteitsmanager M&C i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring, waaronder een bewezen ervaring inzake operationele implementatie van ICT systemen in marketing-, communicatie- of verkoopsgerichte organisaties. ReTiBo Smart Card Expert i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring op het vlak van smart cards, RFID en aanverwante toepassingen (transport en betaling), en microelektronica toepassingen. ReTiBo Project Office Manager i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in project management gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen. Perceel 2: Ondersteuning ReTiBo Change Management Change coach i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in het coachen en ondersteunen van managers voor veranderingstrajecten binnen een groot bedrijf (>500 werknemers). Project implementator i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring);

9 PG /07/ iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in het begeleiden van de implementatie van nieuwe processen binnen een groot bedrijf (>500 werknemers). Perceel 3: Keurder telematica installaties op voertuigen Perceel 4: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan elektrotechnische installaties. Technische opvolging hardware en installaties (coördinatie en toezicht) Perceel 5: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan elektrotechnische installaties. Front- en back-office installatie medewerker Perceel 6: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan elektrotechnische installaties. ReTiBo labo verantwoordelijke i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring);

10 PG /07/ iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan hardware en/of elektrotechnische installaties. Perceel 7: Project Manager ICT Perceel 8: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen; iv. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 5 jaar praktijkervaring met alle projectmanagement facetten (Budget, timing, coördinatie, planning, schattingen, risicobeheer, rapportering...); v. De voorgestelde kandidaten hebben opleiding genoten in (minstens) een projectmanagement methodologie en in alle projectmanagement facetten (budget, timing, coördinatie, planning, schattingen, risicobeheer, rapportering). Solution Architect Perceel 9: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen; iv. De voorgestelde kandidaten hebben ervaring met Archimate als architectuur notatie; v. De voorgestelde kandidaten hebben ervaring met het gebruik van een modelleertool voor het documenteren van een architectuur. Business Analist i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 2 jaar professionele ervaring;

11 PG /07/ Perceel 10: iv. De voorgestelde kandidaten hebben ervaring met BPMN als procesnotatie; v. De voorgestelde kandidaten hebben aantoonbare ervaring met het gebruik van een modelleertool voor het documenteren van processen. Project Support medewerker ICT i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 2 jaar professionele ervaring in expertisegebieden gerelateerd aan het opleveren van ICT systemen; iv. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 2 jaar praktijkervaring met projectmanagement facetten (budget, timing, coördinatie, planning, schattingen); v. De voorgestelde kandidaten hebben opleiding genoten in (minstens) een projectmanagement methodologie en in alle projectmanagement facetten (budget, timing, coördinatie, planning, schattingen). Perceel 11: Hoofd nazicht installaties Perceel 12: i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een technisch of financieel bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring). Security Management Expert i. De voorgestelde kandidaten bezitten een actieve kennis van de Nederlandse taal; ii. De voorgestelde kandidaten hebben een universitair of bachelor opleidingsniveau (of gelijkwaardig door ervaring); iii. De voorgestelde kandidaten hebben (minstens) 10 jaar professionele ervaring op het vlak van ondernemingsrisico s, computerrisico s, informatiebeveiliging, databeheer, interne controle, naleving van wetten en regelgevingen m.b.t. het gebruik van digitale informatie.

12 PG /07/ Aan de inschrijvers wordt gevraagd per profiel en per kandidaat de kennis, de opleiding en/of de praktijkervaring (in aantal jaren) in te vullen en dit voor elk selectiecriterium en dit in het speciaal hiervoor door De Lijn opgelegde sjabloon. Zie hiervoor het achtste deel van het bestek. Deze kennis, opleiding en ervaring wordt verder geïllustreerd en gedetailleerd in het Curriculum Vitae. Artikel 74 - Wijze van prijsbepaling Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst. De opdracht wordt uitgevoerd met forfaitaire eenheidsprijzen. De prijsbepalingen gebeuren aan de hand van dagprijzen op basis van de volgende assumpties: - een werkdag bestaat uit 8 werkuren; - voor verplaatsingen binnen België worden geen extra kosten aangerekend; - de plaatsen van tewerkstelling voor de meeste profielen zijn vooral Mechelen, Duffel en Kessel-Lo. Voor verdere details zie DERDE DEEL - ALGEMENE TECHNISCHE BEPALINGEN Prijzen zijn op te geven per mensdag (dient zo opgegeven te worden in de prijstabel). Artikel 77 - Opmaak van de offerte De offerte wordt in één papieren exemplaar (origineel) en 5 kopieën (KB van 10 januari artikel 91) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek volgens het model bedoeld in artikel 78 van het KB van 10 januari De leverancier voegt bij de papieren exemplaren ook een electronische versie van zijn offerte. Bij discrepanties tussen de verschillende documenten is steeds het originele papieren exemplaar geldig. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden: Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden, met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 86 van het Koninklijk besluit van , die, samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijde van mijn documenten zijn vermeld.

13 PG /07/ Artikel 78 - Verplicht bij te voegen documenten Buiten de documenten voor de kwalitatieve selectie, nl.: - RSZ attest; - Selectiecriteria-overzicht per profiel per kandidaat ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de inschrijver. Zie hiervoor het achtste deel van het bestek; voegt de inschrijver het volgende bij zijn offerte: - het inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de aanbieder en met de identificatie van de aanbieder (handelsnaam, rechtsvorm, nationaliteit, maatschappelijke zetel, rekeningnummer voor betalingen, BTW-nummer, nationaliteit tewerkgesteld personeel). Zie hiervoor het zevende deel van het bestek; - het gunningcriteria-overzicht ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de aanbieder. Zie hiervoor het negende deel van het bestek: - de prijzentabel in het door De Lijn opgelegde sjabloon, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de aanbieder. Zie hiervoor het tiende deel van het bestek; - de aangeboden CV s in Word 2003 formaat met een maximum van 5 pagina s per CV.

14 PG /07/ Artikel 86 - Vergissingen + leemten Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt die het hem onmogelijk maken om een prijs te berekenen, of die ervoor zorgt dat de vergelijking van de offertes niet meer mogelijk is, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. De berichten en terechtwijzingen, bekend gemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en desgevallend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. Artikel 88 - Heffingen - BTW De BTW is niet in de eenheidsprijzen begrepen. Artikel 89 - Prijsopgave opdrachten in percelen (Wet van 24 december artikel 18) Het bestuur behoudt zich het recht voor sommige percelen wel en andere percelen niet toe te wijzen, hetzij de percelen aan verschillende leveranciers toe te wijzen. De inschrijver is niet verplicht voor elk perceel een offerte in te dienen. De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met prijsverminderingen of met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen. Artikel 90 - Gebruik der talen In overeenstemming met de wetgeving zal voor de offerte en voor alle bijlagen het Nederlands gebruikt worden, met uitsluiting van iedere andere taal. Dientengevolge zal alle correspondentie eveneens in het Nederlands gevoerd worden. Bij diensten uit te voeren binnen in gebruik zijnde gebouwen of terreinen van De Lijn dienen, teneinde de diensten op een veilige manier uit te voeren, de werknemers van de inschrijver de Nederlandse taal (lezen, begrijpen en spreken) machtig te zijn. Artikel 92 - Indiening van de offerte Via een postdienst verzonden of per drager afgegeven. De offertes worden voor de opening van de openingszitting ofwel per brief (een aangetekende brief wordt aanbevolen) verstuurd ofwel persoonlijk afgegeven aan het onthaal van de Centrale Diensten van De Lijn (Motstraat 20 te 2800 Mechelen) t.a.v. de Leidend Ambtenaar.

15 PG /07/ De offerte moet in een definitief gesloten omslag worden gestoken met de volgende vermelding: OVERHEIDSOPDRACHT - OFFERTE Bestek nr. PG Personeelsbehoeften voor het project RETIBO Opening van de offertes: 11/09/ h00 IN GEEN GEVAL OPENEN VOOR VOORMELDE DATUM EN UUR VAN OPENING Deze definitief gesloten omslag wordt in een tweede omslag gestoken met de volgende vermelding: OVERHEIDSOPDRACHT - OFFERTE Bestek nr. PG Personeelsbehoeften voor het project RETIBO Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Motstraat Mechelen NIET OPENEN Als een offerte op een andere wijze wordt ingediend, valt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver, zonder dat de aanbestedende overheid enige fout kan worden aangerekend zelfs indien op een andere wijze ingediende offertes door aangestelden van de aanbestedende overheid, andere dan zij die voor ontvangst van de offertes werden aangeduid, in ontvangst zijn genomen. De Vlaamse Vervoermaatschappij zal de bestekdocumenten en bijlagen die betrekking hebben op een bepaalde opdracht via het e-procurement platform publiceren. Ten behoeve van de inschrijvers die dat wensen zal de Vlaamse Vervoermaatschappij de bestekdocumenten en bijlagen van die opdracht tevens nog in papieren versie ter beschikking stellen. De inschrijvers die een dergelijk papieren afschrift van deze documenten wensen kunnen een afspraak maken om ze op te halen bij het bestuur. Artikel 94 - Plaats, dag en uur van de opening van de offertes De opening van de offertes heeft plaats op 11/09/2012 te 10 uur in de burelen van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Motstraat 20 te 2800 Mechelen onder voorzitterschap van de Leidend Ambtenaar of zijn afgevaardigde.

16 PG /07/ Artikel Criteria voor gunning van de opdracht Het bestuur kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten de regelmatige en meest voordelige offerte met inachtneming van de selectiecriteria en volgende gunningcriteria: Voor percelen 1 t.e.m. 8 en percelen 10 t.e.m. 12: - prijs 60 pt - specifieke ervaring - criterium 1 10 pt - specifieke ervaring - criterium 2 10 pt - specifieke ervaring - criterium 3 10 pt - specifieke ervaring - criterium 4 10 pt Voor perceel 9: - prijs 60 pt - specifieke ervaring - criterium 1 15 pt - specifieke ervaring - criterium 2 10 pt - specifieke ervaring - criterium 3 10 pt - specifieke ervaring - criterium 4 5 pt De criteria rond de specifieke ervaring worden per profiel nader omschreven in het VIJFDE DEEL BESCHRIJVING VAN DE PROFIELEN. Voor de percelen waarvoor meerdere profielen worden voorgesteld wordt de score bepaald op basis van het gemiddelde van alle voorgestelde profielen voor dat perceel. In het Curriculum Vitae zal de aanbieder per individuele vaardigheid (competentie) de ervaring van de kandidaat beschrijven. Het is dus niet voldoende om algemeen en chronologisch te beschrijven wat de uitgevoerde taken in het verleden waren. Het is wel noodzakelijk om per vaardigheid de relevante informatie te beschrijven met opgave van controleerbare referenties zodat De Lijn kan inschatten wat de opgedane kennis is per individuele vaardigheid. Elk CV mag maximaal 5 pagina s lang zijn. Artikel Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende dewelke de Inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige opdracht op 180 kalenderdagen gebracht. Artikel Opdracht via onderhandelingsprocedure De artikelen vermeld in de Titels VI en VII van het KB van ( en de aanvullingen of wijzigingen hierop vermeld in dit bestek) zijn van toepassing in zoverre ze niet strijdig zijn met onderstaande bepalingen. Voor de gunning van onderhavige opdracht aan een inschrijver wiens offerte regelmatig is, zijn in eerste instantie, en dit vóór eventuele verdere onderhandeling, de criteria vermeld onder art. 103 van toepassing om tussen de ingediende offerten de meest voordelige offerte(n) te bepalen. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot onderhandelen of om slechts met deze inschrijvers te onderhandelen die de best gerangschikte offerten ingediend hebben.

17 PG /07/ TWEEDE DEEL Bijzondere Administratieve bepalingen Algemeen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 (BS van ) en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk Besluit. De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk Besluit. Artikel 1 - Leidende ambtenaar De leidende dienst belast met het toezicht en de controle op de uitvoering van onderhavige opdracht is de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Centrale Diensten, vertegenwoordigd door de Leidende Ambtenaar. De ambtenaar of ieder ander persoon die leiding van en toezicht uitoefent op de uitvoering van de opdracht wordt door de aanbestedende overheid aangegeven bij de betekening van de opdracht. Het mandaat van de Leidende ambtenaar dekt enkel de opvolging van de opdracht tot en met de oplevering. Hieronder verstaat men: 1. de technische en administratieve follow-up van de opdracht; 2. de keuring, zowel a priori als a posteriori, van de producten; 3. het nazicht van de vorderingsstaten; 4. het opmaken van de processen-verbaal; 5. de oplevering van de opdracht. De Leidende Ambtenaar voor onderhavige opdracht is Dhr. Etienne Hemerijckx. Artikel 5 - Borgtocht Bedrag van de borgtocht De borgtocht wordt geëist en bedraagt 5% van het bedrag van elke deelopdracht (afgerond op het hogere tiental). Borgtochtstelling en bewijs van borgtochtstelling Het document als bewijs van borgtochtstelling moet bij de Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn" - Dienst F/Thesaurie - Ragheno Business Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen toekomen, binnen de 30 (dertig) kalenderdagen volgend op de dag van kennisgeving van de goedkeuring van de inschrijving. Ingeval van verzuim van borgtochtstelling binnen de 30 kalenderdagen wordt van ambtswege een boete toegepast ten bedrage van 0,02% van de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag vertraging met een maximum van 2% van de oorspronkelijke aannemingssom.

18 PG /07/ Artikel 13 - Prijsherziening De volgende indexaanpassing is geldig voor de duur van het contract (slechts 1 aanpassing mogelijk per jaar, jaarlijks op de dag van de gunning van de opdracht): P = P waarin: 0 S (0,20 + 0,80 S 1 0 ) P = de te factureren prijs; P 0 = de in het bestek voorziene prijs; S 1 en S o = de refertelonen van Agoria, respectievelijk van de maand tijdens dewelke de effectieve bestelling van een persoon of project plaatsvindt (S 0 ) en van de maand van de facturatie (S 1 ). De herzieningsformule wordt als volgt uitgewerkt: de verhouding S 1 /S o wordt uitgedrukt onder de vorm van een decimaal getal dat hoogstens vijf decimalen bevat, de vijfde decimaal wordt met één eenheid verhoogd wanneer de zesde decimaal gelijk of hoger is dan vijf. De schommelingen van de parameters S 1 en S o moeten worden gestaafd middels officiële stukken. Artikel Bijzondere verbintenissen van de dienstverlener Alle resultaten en rapporten die de dienstverlener opstelt ter uitvoering van deze opdracht, zijn eigendom van de aanbestedende overheid en kunnen slechts met schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid bekendgemaakt of aan derden meegedeeld worden. De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van die opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De dienstverlener mag deze opdracht wel opgeven als referentie. Artikel 15 - Betalingen Nadere regels met betrekking tot de voorschriften van artikel 15 van het KB van : - De contractant stuurt maandelijks een schuldvordering met timesheet van de geleverde prestaties naar De Lijn, t.a.v. de Leidend Ambtenaar; - De Lijn stuurt aan de contractant een kopie van goedgekeurde timesheet; - Facturatie gebeurt maandelijks op basis van de gepresteerde dagen volgens door De Lijn goedgekeurde timesheets. De datum van ontvangst bij De Lijn van de schuldvordering met timesheet geldt als aanvangsdatum van de betalingstermijn van 50 kalenderdagen. De timesheets zijn door de contractant over te maken aan de Leidend ambtenaar. De facturen dienen opgesteld op naam van en gericht aan: VVM Centrale Diensten - Leveranciersadministratie - Ragheno Park - Motstraat 20 te 2800 Mechelen Op alle documenten inzake betalingen moet melding gemaakt worden van het financieel nummer van het dossier binnen De Lijn. Dit nummer wordt bij aanvang van de opdracht meegedeeld.

19 PG /07/ Artikel Kennisgeving De kennisgeving van de feiten en omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren gebeurt bij aangetekend schrijven. Artikel 67 Elementen die in de prijs zijn begrepen In de mensdagprijzen in de offerte zijn alle kosten, onkosten (bv. binnenlandse verplaatsingen) en taksen begrepen. Artikel 69 - Uitvoeringstermijn De offerte betreft een niet-exclusieve raamovereenkomst voor twee jaar met twee mogelijke verlengingen met telkens één (1) jaar. De Lijn streeft ernaar de uitvoering van de opdracht te starten op 1 januari Per afzonderlijk engagement (van een contractant via deze bestellingsopdracht) wordt een specifieke uitvoeringstermijn bepaald. Wanneer De Lijn een medewerker voor het Retibo project nodig heeft, worden de geselecteerde partijen (1 partij voor de percelen 1 en 2, en maximaal 4 partijen voor de percelen 3 t.e.m. 12) uitgenodigd een of meer kandidaten voor te stellen tegen de condities van de offerte. Artikel 70 - Plaats van de diensten De diensten worden uitgevoerd in Vlaanderen.

20 PG /07/ DERDE DEEL ALGEMENE TECHNISCHE BEPALINGEN 3.1 Voorstelling De Lijn : activiteiten van het bedrijf De hoofdactiviteiten van De Lijn zijn: - het aanbieden van geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer; - het verstrekken in, van en naar het Vlaamse Gewest van diensten van gemeenschappelijk personenvervoer met tram en bus; - de aankoop en het onderhoud van het rollend materieel en de infrastructuur dat daartoe wordt aangewend; - de aankoop van vervoerprestaties bij onderdienstverleners; - het ontwikkelen van vervoerproducten en vervoergerelateerde producten in het kader van deze dienstverlening. In 2009 heeft De Lijn 531 miljoen reizigers vervoerd, meer dan een verdubbeling sedert Structuur van de organisatie De Lijn

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Bestek CD000330 ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Het aantal percelen waarop ingediend

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 5 BE001 12/02/2015 - BDA nummer: 2015-503614 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG. Vlaamse VervoerMaatschappij De Lijn Motstraat 20 2800 MECHELEN

OPEN OFFERTEAANVRAAG. Vlaamse VervoerMaatschappij De Lijn Motstraat 20 2800 MECHELEN PG1044-00382A2 16-12-2015 1 OPEN OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN AANBESTEDENDE OVERHEID Vlaamse VervoerMaatschappij De Lijn Motstraat

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Havenbedrijf Gent agh J.Kennedylaan 32, B9000 Gent ( België ) Ter attentie van: Mark Van den Bosch Telefoon: +32 92510550, Fax: +32

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK

STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder Bestek STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK BIJZONDER BESTEK SELECTIEFASE NR GCMBK0901

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD.

BIJZONDER BESTEK VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD. ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus

Advies- en ingenieursbureaus Advies- en ingenieursbureaus CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012) 1 CONTRACT VOOR DIENSTEN [Benaming van de opdracht/het project] ORI VERSIE 1-16.05.2012 CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012)

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

LASTENBOEK VERZEKERINGEN

LASTENBOEK VERZEKERINGEN LASTENBOEK VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Europese Bekendmaking VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Voorbereid door Aon Belgium Public Sector juni 2012 Sub-Title of Report Document BERICHT AAN DE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR

VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek voor selectiefase VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR DE VERBOUWING VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM ELZENHOF, KROONLAAN 12 TE 1050 BRUSSEL (ELSENE), EN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM

Nadere informatie

1/ 6 BE001 12/02/2013 - BDA nummer: 2013-502961 Standaardformulier 1 - NL Project en Portfolio Management in een GIS-gerelateerde context

1/ 6 BE001 12/02/2013 - BDA nummer: 2013-502961 Standaardformulier 1 - NL Project en Portfolio Management in een GIS-gerelateerde context 1/ 6 BE001 12/02/2013 - BDA nummer: 2013-502961 Standaardformulier 1 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie