Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 specialist zingeving Protestantse Zorggroep Crabbehoff Verdieping & Inspiratie In dit tweede jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich heeft ontwikkeld parallel aan de uitbouw van het concept zingevingsgericht werken ( ) naar een algeheel traject binnen de Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht ( ). In de beschrijving van de groeiende werkzaamheden wordt tevens een verantwoording gegeven van het belang van de functie

2 Inhoudsopgave Woord vooraf 1. De functie van specialist zingeving Functiebeschrijving 1.2 Studie en onderzoek 1.3 Urenverdeling 2. Scholing en training Basisscholing en trainingsprogramma 2.2 Het MD-traject (januari juli 2012) 2.3 De Themadagen (vanaf oktober 2012) 3. Werkoverleg Werkoverleg met de bestuurder 3.2 Vergaderen met de regiegroep 3.3 Overige interne contacten 4. Communicatie en informatie Opzet communicatielijn 4.2 Symposium 9 november Informatie en presentatie 5. Zorg rondom overlijden en euthanasiebeleid Euthanasiebeleid 5.2 Begeleiding zorgteams 5.3 Overleg en coaching artsengroep 5.4 Voorlichting paramedische behandelaars 5.5 In gesprek en overleg met RVE-managers 6. De rol van de professional in deze functie 11 BIJLAGEN

3 Woord vooraf Dit is het tweede jaarverslag van de per voor 8 uur per week benoemde functionaris specialist zingeving binnen de Protestantse Zorggroep Crabbehoff. In dit jaarverslag krijgt u een overzicht van de stappen die gezet zijn om deze nieuwe functie een verdere invulling te geven. Vanuit de toename van het aantal uren in de tweede helft van 2011 werd zichtbaar hoe het werk van een specialist zingeving kan uitgroeien tot een volwaardige functie parallel aan de dienst geestelijke verzorging. De afspraak om mijn totale urenverdeling per daarmee in balans te brengen bevestigt het belang van deze profilering: 50% geestelijk verzorger (16 uur) en 50% specialist zingeving (8+8= 16 uur) met daaraan toegevoegd 4 uur zingeving op projectbasis (+ 4 uur eigen tijd), t.b.v. mijn promotieonderzoek naar zingeving in de zorg en de rol van de geestelijk verzorger daarbij. Voor de 20 uren dat ik met de opdracht zingeving bezig ben, is er per 1 oktober een derde collega geestelijk verzorger aangesteld t.b.v. het verpleeghuis. In dit jaarverslag wil ik u informeren over de diverse activiteiten waar ik bij betrokken ben geweest in het afgelopen jaar en de bijbehorende urenverdeling. Hiermee wil ik intern een verantwoording geven van mijn werkzaamheden, en tevens extern onze invulling van deze functie gekoppeld aan het proces van zingevingsgericht werken op de kaart zetten. In een inleidende paragraaf (1) zal ik kort de bedoeling van de functie van specialist zingeving schetsen, alsmede de ontwikkelingen op het gebied van mijn studie en onderzoek. Vervolgens worden de diverse werkzaamheden waar ik bij betrokken ben geweest beschreven, onderverdeeld in : (2) scholing en training, (3) werkoverleg, (4) communicatie en informatie, (5) zorg rondom overlijden en euthanasiebeleid. Afsluitend zal ik stilstaan bij het belang van de functie en de rol van deze professional binnen de organisatie, met enkele actuele ontwikkelingen als illustratie daarvan (6). Als bijlagen zijn enkele documenten opgenomen die relevant zijn als achtergrondinformatie, daarnaast zijn er verwijzingen in de tekst opgenomen naar documenten die elders te raadplegen of op te vragen zijn. Nico van der Leer. 2

4 1. De functie van specialist zingeving In deze inleidende paragraaf zal ik kort een schets geven van de functie van specialist zingeving binnen onze instelling (1.1) en de ontwikkelingen ten aanzien van mijn studie en onderzoek (1.2). Tevens geef ik inzicht in het aantal en de verdeling van de uren die ik in 2012 aan mijn werk heb besteed (1.3). 1.1 Functiebeschrijving Eind 2010 is het eerste ontwerp voor specialist zingeving tot stand gekomen met als doel het zingevingsgericht werken binnen Zorggroep Crabbehoff inhoudelijk te ondersteunen en te onderbouwen. Deze nieuwe functie is bewust gekoppeld aan de dienst geestelijke verzorging, die binnen Zorggroep Crabbehoff rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder functioneert. Aandacht voor zingeving en levensvragen is een van de kerntaken van de geestelijk verzorger. Door dit eruit te lichten en specifiek te benoemen krijgt de aandacht voor zingeving organisatiebreed een duidelijk gezicht. Temeer doordat dit gekoppeld is aan de introductie van de methode zingevingsgericht werken. Er is dan ook een aparte functieomschrijving gemaakt speciaal toegesneden op de competenties die nodig zijn voor deze functie en de bijbehorende extra opleidingseisen. 1 Het doel van deze functie is advies, begeleiding, coaching en scholing ten aanzien van vraagstukken rond identiteit en ethiek, zingeving en spiritualiteit. In het bijzonder is de specialist zingeving beschikbaar voor artsen en medewerkers bij de zorg rondom het levenseinde, in het bijzonder de vraag naar euthanasie. Ook bij andere zorg-ethische kwesties kan de specialist zingeving geraadpleegd worden en fungeren als vertrouwenspersoon en procesbegeleider. 1.2 Studie en onderzoek Naast de begeleiding en training van de medewerkers is het mijn opdracht studie te maken van zingeving o.a. door het opzetten van een promotieonderzoek rondom zingeving in de zorg. Ik doe dat onder begeleiding van 1 e promotor prof. dr. Carlo Leget (Universiteit voor Humanistiek) en 2 e promotor prof. dr. Ruard Ganzevoort (VU Amsterdam). Daarnaast ben ik eind augustus begonnen aan enkele vakken van de Master Zorg Ethiek Beleid (ZEB) van de vakgroep Zorgethiek aan de Universiteit van Tilburg. Naast Inleiding in de zorgethiek heb ik het vak Theorieën van zorg-ethisch onderzoek gevolgd. Het vak Ethische competenties heb ik begin 2013 afgesloten met een paper waarin ik een eigen ontwerp heb beschreven voor moreel beraad, het zgn. Zingevingsmodel. 2 Ook voor dit vak heb ik de nodige literatuur bestudeerd en waren de discussies en presentaties van medestudenten tijdens de colleges zeer leerzaam. In het kader van de studie kom ik vele publicaties op het spoor die toegesneden zijn op de theorie en praktijk van zingeving en spiritualiteit in de zorg. Door gericht boeken aan te 1 De eerste versie dateert van november 2010, de definitieve versie van mei 2012 is als bijlage-1 toegevoegd aan dit jaarverslag. 2 Wat is zinvol om te doen of te laten? Moreel beraad als ethisch reflectie op zingeving, een gespreksmodel voor moreel beraad vanuit zorg-ethisch perspectief. Op te vragen via 3

5 schaffen ben ik bezig een bibliotheek op te bouwen als inhoudelijke ondersteuning van het proces van zingevingsgericht werken. Op deze manier ontwikkelen we binnen Zorggroep Crabbehoff een kenniscentrum dat niet alleen intern maar ook extern geraadpleegd kan worden. Het symposium heeft in dit verband ook een belangrijke stimulans gegeven (zie 4.2). 1.3 Urenverdeling Zoals ik in het voorwoord al aangegeven heb, is per 1 januari 2012 het aantal uren verdubbeld van 8 naar 16 uur, aangevuld met 4 uur t.b.v. het promotieonderzoek. Aan de betaalde studie-uren voeg ik zelf gem. 6 á 8 uur per week toe. Voor de studie ZEB geldt de afspraak 50% in eigen tijd. In het overzicht zijn de studie-uren PhD (promotieonderzoek) en masterstudie ZEB samengenomen, excl. de eigen tijdsinvestering. Over geheel 2012 is er sprake van een gem. tijdsbesteding van 20 uur voor zingeving (in 2011 was dit 10 uur). Het aandeel scholing en training (incl. voorbereiding en organisatie) maakt hiervan het grootste deel uit gem. totaal 2012 administratie en overleg 13 % 22 % 17 % = 3,5 uur voorlichting 4 % 23 % 14 % = 2,5 uur (intern en extern) bijscholing en studie 11 % 29 % 20 % = 4 uur PhD PhD + ZEB scholing en training 72 % 26 % 49 % = 10 uur MD traject Themadagen 2. Scholing en training De scholingsgroep, onder leiding van hoofd opleidingen, hield zeven vergaderingen in De specialist zingeving maakt vanuit zijn functie deel uit van de scholingsgroep en notuleert de vergaderingen. De groep is verantwoordelijk voor de algehele scholing en training als een van de belangrijkste pijlers van het programma zingevingsgericht werken. In 2012 zijn de eerste grote stappen gezet in het geheel van de basisscholing (zie 2.1). 2.1 Basisscholing en trainingsprogramma In 2011 is een eerste schema opgesteld voor de scholing en training vanuit het concept zingevingsgericht werken. In 2012 is de eerste fase hiervan afgerond met de voltooiing van het MD-traject in Bergen aan Zee (zie 2.2). In het najaar van 2012 is de tweede fase begonnen met de start van de Themadagen Zingeving (zie 2.3). De afdeling Opleiding heeft de opdracht gekregen om de gehele scholing en training ten behoeve van het traject zingevingsgericht werken op te zetten en uit te (laten) voeren. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen : Basistraining zingevingsgericht werken voor medewerkers ( ) (contract 50% of meer); 4

6 Training zingevingsgericht werken voor medewerkers ( ) (contract 50% of minder); Basistraining zingevingsgericht werken voor vrijwilligers ( ); Training spiritualiteit in de palliatieve zorg voor EVV-ers ( ); Training voor zingevingscoach op de afdeling ( ). Een belangrijke vraag die hierbij gesteld kan worden is zingeving te trainen? Op het Symposium van 9 november 2012 hebben de collega s van Opleiding over dit thema een boeiende workshop gegeven. 3 De belangrijkste uitkomst van de trainingen is bewustwording : deelnemers geven aan anders te kijken, zich meer bewust te zijn van waar ze mee bezig zijn, en hoe ze bezig willen zijn. Het is de intentie om medewerkers tot reflectie te brengen op hun eigen zijn als persoon en hun eigen functioneren als professional. Zingevingsgericht werken is meer mensgericht dan taakgericht, het gaat om de verbinding tussen wie jij bent als persoon en wat jij doet als professional. Het motto van Zorggroep Crabbehoff verwoordt het heel compact waar mensen zorgen voor mensen. 2.2 Het MD traject (oktober juni 2012) Als introductie van het concept zingevingsgericht werken is als eerste vorm van basisscholing het MD-traject voor RVE-managers, leidinggevenden, geestelijk verzorgers, EVV-ers, AB-ers en andere sleutelfiguren binnen de organisatie opgezet. De trainingen werden gegeven door Jan van den Braak (coach In-voor-Zorg) en Nico van der Leer (specialist zingeving Zorggroep Crabbehoff). Vanaf eind 2011 werden de collega s van afdeling Opleiding betrokken bij de inhoud en de werkvormen van het programma. Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Waarderen & Communicatie & Zingeving & Cultuur PZC & Gewaardeerd worden Leidinggeven Spiritualiteit Zorg en Beleid rond het levenseinde Methode Appreciative De 4 betekenislagen Film As it is in heaven Film FISH Inquiry, Handgesprek Scenes uit de zorg Levensmotto s Waardendialoog Qua methode hebben we op aangeven van de In-voor-Zorg-coach, die gepromoveerd is op dit terrein, gekozen voor appreciative inquiry ( waarderend onderzoek ) als insteek voor de hele training. 4 De eerste drie trainingsblokken (blok 1 en 2 van groep 1 en blok 1 van groep 2) hebben in 2011 plaatsgevonden, de overige zeventien vielen in de periode januari-juni van Het MD-traject was intensief niet alleen vanwege de bijna wekelijkse reisafstand 3 Het verslag van deze deelsessie is in te zien via de button symposium op 4 Dr. Jan van den Braak, Appreciative Inquiry, een waarderende filosofie voor cultuurverandering,

7 naar Bergen aan Zee, maar ook door het programma van de tweedaagse trainingen. Het was een boeiend proces om bij elke groep weer de eigen dynamiek en interactie mee te maken. Het MD-traject was geen reguliere cursus in de zin dat er alleen kennis werd overgebracht of vaardigheden werden aangeleerd. De trainingsdagen in Bergen aan Zee waren gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling doordat de deelnemers werden uitgenodigd om over zichzelf na te denken in relatie tot hun werk. Bij de uitreiking van de certificaten benoemde de bestuurder dit dan ook als dit is jouw aandeel in zingevingsgericht werken, en dit kan alleen maar meer waard worden. Het uitgangspunt voor het gehele proces was dat waar mensen zorgen voor mensen betekent dat je in de uitoefening van je functie zelf als persoon ook helemaal meedoet. Je eigen ervaringen in het leven, je eigen levensverhaal resoneert mee en doet er toe. Ook dat wat jou ten diepste raakt en beweegt, zoals dat eveneens het geval is bij je collega s en de bewoners en hun familie. Dus om goed met elkaar op te kunnen trekken en om goed voor anderen te kunnen zorgen, is het belangrijk te weten wat je drijft en wat je zelf nodig hebt. Vanuit het oogpunt van de instelling betekent dat zorg voor de zorgenden, en als medewerker leren om goed voor jezelf te blijven zorgen. 2.3 Themadagen (vanaf oktober 2012) Zoals hierboven uitgelegd (zie 2.1) is de tweede fase van de basisscholing zingevingsgericht werken in de loop van 2012 voorbereid vanuit de scholingsgroep. De bedoeling is dat in de komende jaren zo veel mogelijk alle medewerkers en vrijwilligers worden bereikt middels een training over zingeving. Omdat het niet om een reguliere cursus gaat of training van bepaalde vaardigheden hebben we gekozen voor de benaming Themadagen zingeving. Evenals bij het MD-traject gaat het in deze themadagen om bewustwording, een persoonlijk proces. We willen de deelnemers laten stilstaan bij vragen als: wie ben jij, hoe sta je in het leven, wat is jouw zingeving en hoe kijk je naar je werk en naar de ander? De gedachte hierbij is dat het belangrijk is om vanuit je zelfbewustzijn je te kunnen richten op de ander (je bent zelf onderdeel van het werk) en te blijven leren over jezelf ook vanuit het contact met je collega s en de bewoners (cyclisch proces). Daarom is het in dit kader belangrijk dat de leidinggevenden bewust aandacht schenken aan de persoon van de medewerkers, en hen niet alleen maar instrumenteel benaderen. Evenals bij de omgang met bewoners is dit een vorm van persoonlijk maatwerk. De basisscholing van de themadagen behelst drie modules van een dag op een externe locatie, zonder overnachting, met een tussenperiode van ongeveer zes weken. De themadagen staan in het teken van verbinding : dag 1 - Identiteit: verbinding-met-elkaar (2 dagdelen incl. lunch) dag 2 - Spiritualiteit: verbinding-met-jezelf (3 dagdelen incl. lunch, workshop en diner) dag 3 - Zingeving: verbinding-met-de-ander (2 dagdelen, incl. lunch) 6

8 In de uitnodigingsbrief aan de deelnemers is het programma globaal nader toegelicht. 5 In de periodes tussen dag 1 en 2 en tussen dag 2 en 3 is er per keer een begeleidde intervisiebijeenkomst en oefenen de deelnemers tevens een paar keer het handgesprek. 6 De invalshoek is dat we willen uitgaan van het positieve, de waardering van onszelf en het waarderen van elkaar als collega s. Als we uitgaan van wat gaat goed (de duim) dan geeft dit energie en passie. De tweede dag is het centrale stuk van de training, namelijk gericht op: wie ben jij als persoon, wat is voor jou waardevol, waar haal jij je inspiratie vandaan e.d. Deze dag is van 9 tot 9 incl. een muziek-workshop 7 en als afsluiting een gezamenlijk diner. Het programma is deels afgeleid van het MD-traject en vormt een combinatie van uitleg, interactie, film, muziek, en praktijkvoorbeelden. De inhoud en de afwisseling van de onderdelen worden door de deelnemers op prijs gesteld. Als materiaal is er een speciale cursusmap samengesteld, waarin de diverse programmabladen, evenals het boekje Zorgen doe je samen 8 en deel 1 van onze eigen serie Zingevingsgericht werken Wat is goede zorg. Samen met mijn collega-trainer van de opleiding hebben we in het najaar van 2012 veel tijd besteed aan de invulling van de het globale programma van de drie dagen, en de specifieke invulling per dag. In de periode oktober-december 2012 zijn de eerste drie groepen van start gegaan, begin 2013 was er de afronding van de derde dag van groep 1. Naar aanleiding van de ervaringen per groep stellen we het dagprogramma bij en ook tijdens de dag zelf spelen we zoveel mogelijk in wat er in de groep gebeurt. Onze ervaringen met de eerste groepen zijn zeer positief. 3. Werkoverleg Stond het eerste jaar in het teken van oriëntatie op het werkveld en kennismakingsgesprekken met leidinggevenden, het tweede jaar vertoont meer structuur qua werkoverleg en zijn er nog weer andere interne contacten ontstaan. 3.1 Werkoverleg met de bestuurder Aanvankelijk waren de momenten van overleg met de bestuurder van Zorggroep Crabbehoff incidenteel en afhankelijk van bepaalde activiteiten, in de loop van 2012 is er meer structuur in gekomen. Bijna wekelijks zitten we een uur bij elkaar om lopende zaken te bespreken, plannen te maken en te brainstormen, waarbij we elkaar inspireren en scherp houden. 3.2 Vergaderen met de regiegroep De regiegroep bestond in het begin van 2012 uit de leden van het Management Team, de beleidsmedewerker kwaliteit, de coach van In-voor-Zorg en de specialist zingeving. In de 5 Zie bijlage-2 6 Dit is als werkvorm door Jan van den Braak in het MD-traject geïntroduceerd, zie Bijlage-3 7 Via hebben we een Black Gospel workshop gedaan en een Latin percussion workshop 8 Inge van Nistelrooy, Zorgen doe je samen, over relaties in de zorg, uitg. Abdij van Berne, Heeswijk,

9 tweede helft van 2012 heeft het hoofd Opleidingen de plaats van Jan van den Braak in de regiegroep overgenomen. In april 2012 is een eerste meting gedaan onder een grote groep deelnemers aan het MD-traject over de mate van implementatie van het zingevingsgericht werken. Het begin bleek redelijk goed neergezet, cruciaal voor het proces zijn echter de stappen daarna die moeten gaan aantonen dat het door gaat werken en er een stevige basis ontstaat om op verder te bouwen (CRI-meting van 2013) Overige interne contacten Geregeld heb ik overleg gevoerd met collega s binnen onze instelling die verantwoordelijk zijn voor een bepaald stuk van het beleid. Het is nuttig om over en weer op de hoogte te zijn van elkaars werkzaamheden en te zien waar er verbindingen kunnen worden gelegd met zingevingsgericht werken. Daarnaast heb ik kennismakingsgesprekken gevoerd met nieuwe (interim) medewerkers, voor wie het belangrijk is dat zij geïnformeerd worden over de achtergrond en inhoud van ons zingevings-proces. Bijkomend voordeel is dat je elkaar daarna makkelijker weet te vinden, en dat komt de samenwerking weer ten goede. De diverse functionarissen zijn achtereenvolgens: Beleidsmedewerker Kwaliteit Divisiemanager Zorg Divisiemanager Revalidatie en Behandeling RVE-managers Afdeling Opleidingen Dienst Geestelijke Verzorging Interimmanager Facilitaire dienst Interne projectleider Specialisten ouderengeneeskunde Manager Zorgwinkel 4. Communicatie en informatie (intern en extern) Hierboven bleek al hoe belangrijk het is om elkaar goed te informeren over waar we als instelling mee bezig zijn en hoe ieder daar vanuit zijn eigen functie en verantwoordelijkheid aan kan bijdragen. In het afgelopen jaar hebben we op dit gebied duidelijke stappen gezet, die in 2013 om verdere uitwerking vragen. 4a. Opzet communicatielijn In overleg met de beleidsmedewerker is de afdeling communicatie begonnen om een plan te gaan maken voor een algehele communicatielijn ten aanzien van het zingevingsgericht werken. We doen dit in samenwerking met een extern communicatiebureau dat ons vanaf 9 Via de Change Readiness Inventory wordt de graad van participatie van medewerkers bij een cultuuromslag binnen de organisatie gemeten, volgens de acht fasen van het model van Kotter: van gevoel van noodzaak versterken t/m laat het beklijven. Voor verdere uitleg zie onder de button CRI op: 8

10 het begin van het proces ondersteunt. Een van de publicaties is deel 2 in de serie Zingevingsgericht werken Hoe doen we dat samen? en de Projectenkrant. In de laatste maanden van 2012 is er hard gewerkt aan de vernieuwde website van Zorggroep Crabbehoff (www.zorggroepcrabbehoff.nl) met een link naar de aparte website over zingevingsgericht werken (www.zingevingsgerichtwerken.nl). De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor de opzet en het onderhoud van de website, de specialist zingeving voor de content. 4b. Symposium 2012 Een bijzondere mijlpaal in 2012 was het Symposium De barmhartige Samaritaan anno Nu dat op vrijdagmiddag 9 november in het Da Vinci College in Dordrecht werd gehouden. Ruim negen maanden is aan de voorbereiding gewerkt door een kleine werkgroep onder leiding van Wout Huizing, stafmedewerker van Reliëf (www.relief.nl). We kozen voor de opzet van drie lezingen en daarna vijf deelsessies waarin het debat kon plaatsvinden. De eerste lezing vanuit Crabbehoff had als titel De barmhartige Samaritaan anno Nu, een inkijkje in het proces van zingevingsgericht werken. 10 Twee externe deskundigen, t.w. de begeleiders van mijn promotiestudie, prof. dr. Ruard Ganzevoort (praktisch theoloog) en prof. dr. Carlo Leget (zorgethicus) werden gevraagd vanuit hun invalshoek te reageren op mijn verhaal. Minstens zo boeiend waren de deelsessies, die door collega s waren voorbereid en werden gepresenteerd. Het zijn stuk voor stuk hele mooie presentaties en interacties geworden met de in totaal ruim 100 deelnemers aan het Symposium, afkomstig niet alleen uit de regio, maar uit het gehele land. 11 Het symposium heeft ons ook nieuwe contacten maar vooral ook goede feedback en stof tot nadenken gegeven. Al met al hebben we voor ons eigen proces hier weer van geleerd, niet alleen qua organisatie en p.r., maar zeker ook inhoudelijk. Het heeft ons des te meer doen beseffen hoe kwetsbaar het proces is waarin we ons bevinden en hoe belangrijk het is dat de aandacht voor zingeving breed gedragen wordt zodat het doorwerkt en niet verdampt. 4c. Informatie en presentatie In het kader van communicatie is er in het afgelopen jaar zowel intern als extern een vorm van informatie en presentatie geweest met name rondom de scholing. 5. Zorg rondom overlijden en beleid rondom euthanasie Naast de scholing is de thematiek van zorg rondom overlijden en het euthanasiebeleid een belangrijk aandachtsveld voor mij als specialist zingeving. Een groot deel van de 10 Voor een samenvatting van mijn lezing zie Bijlage-4. Alle drie de lezingen zijn te bekijken op internet, via de button symposium van De integrale tekst van de lezing van Nico van der Leer incl. verwijzingen, is op te vragen via 11 De verslagen van de vijf deelsessies (incl. de reacties van de deelnemers) zijn te vinden onder de button symposium op 9

11 teamgesprekken vonden plaats naar aanleiding van overlijden van bewoners, het overleg met de artsen stond geheel in het teken van het euthanasiebeleid. 5.1 Euthanasiebeleid In 2012 bevonden we ons in de fase van informatie over en implementatie van het nieuwe beleid rondom euthanasie. De uitkomst van de nota Leven met Sterven in maart 2011 was dat euthanasie bespreekbaar is binnen Zorggroep Crabbehoff, maar dat we tegelijkertijd terughoudend en zorgvuldig hiermee om willen gaan. Dit betekent dat het altijd begint met goed te luisteren naar het verhaal van de bewoner/cliënt, om de vraag achter de vraag helder te krijgen. Wanneer echter is vastgesteld dat het een valide verzoek betreft, hangt het af van de vraag of aan alle wettelijke vereisten is voldaan en van de bereidheid van de arts om de euthanasie uit te voeren ( nee, tenzij ). Er zijn in dit kader in het afgelopen jaar diverse vormen van overleg, begeleiding en gesprek geweest, zowel intern als extern. Er zijn in het afgelopen jaar in Verpleeghuis Crabbehoff twee specifieke verzoeken tot euthanasie geweest, beide op de revalidatieafdeling. Het eerste is door de desbetreffende huisarts ingewilligd, nadat de cliënt naar huis is gegaan, en het tweede verzoek is binnen het verpleeghuis uitgevoerd door een van de specialisten ouderengeneeskunde, na een zorgvuldig begeleidingstraject. De specialist zingeving is bij (een deel van) de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg hiervan betrokken geweest, als sparringpartner van de arts, als begeleider van het team en als ondersteuning naar de cliënt en de familie toe. Zowel vooraf als op de dag zelf zijn er teamgesprekken gehouden en een week na dato was er een evaluatiegesprek met de arts en het team en daarna apart met de artsengroep samen met de divisiemanager revalidatie en begeleiding. Omdat dit voor het eerst was dat er een euthanasie in huis werd uitgevoerd, was er extra overleg nodig om een zorgvuldige afstemming te bereiken over de te volgen procedures. Tevens leverde deze situatie leerzame momenten op die in de vervolggesprekken met de artsengroep meegenomen worden (zie verder 5.2 en 5.3). 5.2 Begeleiding zorgteams Het grootste deel van mijn werk op dit vlak vond en vindt plaats in het verpleeghuis, met name de revalidatieafdeling. De begeleiding rondom de beide euthanasieverzoeken was het meest intensief, daar zijn meerdere teamgesprekken aan gewijd, zoals hierboven beschreven. Een veelvoorkomende aanleiding tot teambegeleiding (1 of 2 gesprekken) vormde in 2012 het overlijden van een of meerdere bewoners, soms in korte tijd op dezelfde afdeling. De vraagstelling voor een teamgesprek is eenvoudig van opzet en verloopt als een cyclisch proces, beginnend met een korte introductie en afsluitend met een evaluatie. Bij de evaluatie van het gesprek komt veelal naar voren dat deze vorm van opvang gewaardeerd wordt omdat er aandacht is voor de eigen gevoelens en beleving. De medewerkers voelen zich gehoord en gesteund in het spanningsveld van persoon en professie. Ook dat het bij geestelijke zorg, als aandacht voor het innerlijk welzijn van de cliënt, meer gaat om wie je bent dan om wat je doet. 10

12 5.3 Overleg en coaching artsengroep Er is in 2012 tweemaal een overleg geweest met de artsengroep in samenwerking met de divisiemanager Revalidatie en Behandeling. In de loop van het jaar ben ik nog een enkele keer door een arts geconsulteerd n.a.v. een casus rondom het levenseinde, resp. een verzoek om euthanasie. De functie van specialist zingeving is op deze manier aanvullend op het onderling overleg met de collega-artsen, door het perspectief van een relatieve buitenstaander en het coachende karakter van het gesprek. 5.4 Voorlichting paramedische behandelaars Om de groep paramedici te informeren over het euthanasiebeleid en met hen over dit thema in gesprek te gaan zijn in het najaar twee middagen hiervoor belegd, in samenwerking met divisiemanager Revalidatie en Behandeling en het hoofd paramedische dienst. Men was positief over de ruimte die door het nieuwe beleid geschapen is en dat er rekening gehouden wordt met gewetensbezwaren. 5.5 In gesprek met RVE-managers In 2012 vonden twee besprekingen plaats met de RVE-managers (in juni en in oktober) in samenwerking met de divisiemanager Zorg en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Centrale Cliëntenraad. De aanleiding was een vraag vanuit deze Cliëntenraad over de wijze van verzorging en praktische gang van zaken na een overlijden op een afdeling in het verpleeghuis. Het is opgepakt als een belangrijk thema dat alle afdelingen en locaties aangaat. De RVE-manager werd genoemd als regisseur in het gehele proces om alles in goede banen te leiden, zowel voor de terminale bewoner, de familie als voor de medewerkers. 6. Het belang van de functie en de rol van deze professional Vanuit de vergelijking van de jaarverslagen 2011 en 2012, zowel qua opbouw als qua inhoud, wordt zichtbaar dat ik in het afgelopen jaar verder in de functie ben gegroeid en dat het profiel tevens duidelijker is geworden. In het eerste jaar was alles nieuw en moesten zowel de organisatie als ikzelf nog wennen aan deze nieuwe functie. Binnen de nota Leven met Sterven (maart 2011) was een eerste aanduiding gegeven van de rol van deze professional binnen de organisatie, maar dat moest in de praktijk nog wel uitgewerkt worden. Het MDtraject en de samenwerking met de coach van In-voor-Zorg zijn belangrijk geweest om mij in deze nieuwe rol te kunnen profileren. Na de eerste opstart hiervan in het najaar van 2011 is deze intensieve trainingsperiode gedurende het eerste halfjaar van 2012 een enorme stimulans geweest voor de ontwikkeling van deze nieuwe functie. Terugkijkend op het gehele jaar 2012 durf ik te stellen dat de functie van specialist zingeving binnen Zorggroep Crabbehoff haar waarde heeft bewezen. De belangrijkste factoren, beschreven in dit jaarverslag, die hieraan hebben bijgedragen, zou ik als volgt willen samenvatten: de rol als trainer, verantwoordelijk voor de inhoud, deskundig op het gebied van zingeving en spiritualiteit; de rol van netwerker, intern en extern, als ambassadeur van zingevingsgericht 11

13 werken; de rol van consulent, coachend en adviserend op het gebied van identiteit en ethiek, met name ten aanzien van zorg en beleid rondom het levenseinde. Door de combinatie van deze functie met die van geestelijk verzorger is er een directe lijn met bewoners en cliënten en versterken deze twee rollen elkaar over en weer. Om zelf goed te kunnen blijven reflecteren op mijn werk in beide functies heb ik evenals in 2011 ook in 2012 collegiale ondersteuning ontvangen middels coach-gesprekken met Wout Huizing, stafmedewerker van Reliëf. Het doel van deze begeleiding is de versterking van mijn eigen profiel en ontwikkeling, zowel persoonlijk als professioneel. De context is het proces van zingevingsgericht werken binnen Zorggroep Crabbehoff en de ervaringen die ik daarin opdoe vanuit mijn rol als specialist zingeving. Deze vorm van coaching geeft mij inzicht in mijn eigen functioneren en helpt mij om scherp te blijven. BIJLAGEN 1. Functieomschrijving Programma Themadagen Het Handgesprek Samenvatting lezing Symposium 18 12

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC

Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Jaarverslag 2013 specialist zingeving PZC Betekenis & Verbinding In dit derde jaarverslag van de specialist zingeving wordt zichtbaar hoe deze nieuwe functie zich verder heeft ontwikkeld parallel aan de

Nadere informatie

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK Foto: Theo van Pelt PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK C. KLINGEMAN, C. NIJHUIS, J. DE LANGE Connie Klingeman Carolien Nijhuis Jacomine de Lange PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK EEN METHODE TER VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Eindrapport experiment Regelarme Zorg

Eindrapport experiment Regelarme Zorg Eindrapport experiment Regelarme Zorg April 2014 - Stichting Philadelphia Zorg Gerrit Leene, directeur experiment Regelarme Zorg Het beste uit jezelf De boom Jullie zien mij hier staan als volgroeide,

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz Annemieke Hendriksen-Favier, Karla Nijnens en Sonja van Rooijen Handreiking implementatie herstelondersteunende zorg Het gedachtegoed van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid wordt door steeds

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie