Inhoud...2. Inleiding...6. R 01, 09: Leiderschapstijlen...7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud...2. Inleiding...6. R 01, 09: Leiderschapstijlen...7"

Transcriptie

1 voorblad Auteur Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA (# 05/02/HB/C/126) Studie Spinoza University, MA Human Behaviour, Coaching Vak Leadership in business (HB 622) Docent Rudi Cranshoff MA MBA Versie 1.00 Datum

2 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...6 R 01, 09: Leiderschapstijlen Inleiding...7 Modellen van leiderschap...8 Verschil tussen modellen...9 Charismatische leiders...10 Appreciatie...10 R 02: Ondernemers en managers...11 Inleiding...11 Drie rollen en metavermogens...12 Leiderschap en management...12 R 03, 06: Groei van organisatie: leiders per groeifase...14 Inleiding...14 Innovator, implementator en vredesbewaarder...14 Appreciatie...14 R 04: Managementstijl en de organisatie...16 Inleiding...16 Omgeving...16 Strategie...17 Technologie...17 Combinatie van omgeving en technologie...17 Voorbeeld...18 R 05, 08: Motivatie...20 Inleiding...20 Content -theorie...20 Behoeftehiërarchie volgens Maslow...20 ERG-model van Alderfer...20 Resultaat-motivatiemodel van McClelland

3 Motivator-hygiënemodel van Herzberg...21 Theorie X en theorie Y...21 Proces -theorie...22 Verwachtingsmodel...22 Evenwichtsmodel...22 Gedrag-waarderingmodel of rechtvaardigheidsmodel...22 Doelstellingsmodel...22 Vraag: Sluiten beide theorieën elkaar uit?...22 R 07: Publieke en private sector...24 Inleiding...24 Verschillen en overeenkomsten in privaat en publiek domein...24 Besturing van agentschappen bij Defensie...25 R 10: Verschillende culturen en economieën...26 Inleiding...26 Nationale cultuur nader beschouwd...26 Illustratie langs de dimensies van nationale cultuur...26 Culturele context...26 Lichaamstaal...27 Ethnocentrische valkuil...27 Ervaringen bij Defensie...27 R 11: De grote man -theorie...28 Inleiding...28 Grote namen in het domein van leiders...28 Appreciatie...29 R 12: Product- en mensgericht management Inleiding...30 Vijf plus twee basis-stijlen...30 Appreciatie...31 R 13, 14: Leiderschap in een specifieke organisatie Inleiding...33 De Nederlandse Defensie Doctrine...33 Methoden van militair geweld...33 Militair vermogen

4 Essentiële operationele functionaliteiten...34 Grondbeginselen...35 Succesfactoren...36 Opdrachtgerichte commandovoering...36 Leidinggeven...38 Appreciatie...39 Literatuur...40 Bijlage A: Requirements...41 Bijlage B: Management and organisational behaviour...42 Management en organisaties (hfdstk 1, 2, 3)...42 Organisaties (hfdstk 4, 5)...42 Managers en leiders (hfdstk 6, 7, 8)...42 Individuen (hfdstk 9, 10, 11, 12)...43 Groepen en teams (hfdstk 13, 14)...44 Organisatiestructuren (hfdstk 15, 16, 17)...44 Human resources (hfdstk 18, 19, 20)...44 Verbetering van prestaties (hfdstk 21, 22, 23)...44 Bijlage C: Mullins, hfdstk 8 (Leiderschap)...46 Wat is leiderschap?...46 Hoe verhouden managers zich tot leiders?...46 Hoe leiderschap te bestuderen?...46 Leiderschap in een omgeving van krachten...48 Leiderschap en macht...48 Leiders in een dynamisch actieve omgeving...48 Leiders van de toekomst...48 Bijlage D: Gedrag in organisaties (1)...50 Individuen in de organisatie...50 Groepen in de organisatie...50 Systeem van de organisatie...51 Bijlage E: Gedrag in organisaties (2)...52 Individuen, groepen en communicatie...52 Macht en leiding...53 Organisaties

5 Bijlage F: Tweemaal "Organizational Behavior"...57 Cook e.a Cohen e.a...58 Bijlage G: Leiderschap en energie...60 Bijlage H: Management: uitdagingen in de 21 e eeuw...63 Bijlage I: Leiderschap bij verandering...68 Bijlage J: Tentoonstelling Held...71 Bijlage K: Control voor leiders: ommekeer in denken...74 Inleiding...74 Iederéén doet aan P&C!...75 Nieuw tijdperk...76 Van stolling naar beweging...76 Helpende control...77 Enkele praktische tips...78 Bijlage L: Visie op agentschappen bij Defensie...79 Enige woorden vooraf...79 Inleiding...79 Uitgangspunten...80 Scope...80 Sturing...80 Organisatie...81 Control...82 Vertrouwen...83 Druk

6 Inleiding In voorliggend werkstuk zijn de requirements uitgewerkt die zijn gedefinieerd in relatie tot module HB 622, "Leadership in business". De beschrijving van de module kent een literatuurlijst met relatief weinig documenten onder het kopje "basis literature" en een tamelijk uitgebreide lijst onder "recommended references". Met de basisliteratuur zijn de meeste requirements wel uit te werken. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid maakte echter dat ook de andere referenties zijn nagetrokken. Weliswaar zijn niet alle genoemde referenties gevonden in de bibliotheek (bv The Leader Of The Future van Peter Drucker, en Thriving On Chaos van Tom Peters), maar daar staat tegenover dat met de zoektocht ook andere referenties zijn gevonden, die het de moeite waard waren om er kennis van te nemen. Diverse referenties zijn uitgewerkt als bijlage, en achteraf moet ik vaststellen dat ruim de helft van het voorliggende werkstuk bestaat uit dit soort uitwerkingen. Aan één kant maakt deze benadering het werkstuk completer, aan de andere kant zie je dat bepaalde thema's door verschillende auteurs telkens weer worden aangehaald, zodat het lijkt alsof deze thema's op verschillende plaatsen in het document een plaats hebben gekregen (en dat is dan ook zo!). Al met al heb ik het boeiende zoektocht gevonden. Over 'leiderschap' blijkt meer te zeggen dan - althans door mij - bij aanvang werd gedacht. Den Haag, 12 oktober

7 R 01, 09: Leiderschapstijlen... 1 De in dit hoofdstuk geadresseerde requirements luiden: Compare and contrast the major types of leadership, such as traditional leadership models vs. Contingency leadership models en Discuss and provide examples illustrating the evolution of leadership theory to the present time. Hierna zal eerst een overzicht worden gegeven van de verschillende modellen 2, waarna op de verschillen nader zal worden ingegaan. Inleiding Het kader dat studies naar leiderschap markeert kent volgens Mullins navolgende aspecten: Karaktereigenschappen: De veronderstelling is dat leiders worden geboren, niet gemaakt. De aandacht is gericht op de mens, en minder op het werk (als leider). Functionele of groepsbenadering: De veronderstelling is dat leiderschap kan worden aangeleerd of ontwikkeld. De aandacht is gericht op de interactie tussen hetgeen de leider doet en hoe de groep erop reageert. De actie-georiënteerde benadering kan worden voorgesteld als een drietal elkaar deels overlappende domeinen: taakfuncties, teamfuncties en individuele functies. Gedrag: Het gedrag kan gericht zijn op het volbrengen van taken (task), dan wel het onderhouden van een zekere status quo [van een groep o.i.d.] (maintenance). Naar deze toedeling zijn verschillende studies ingericht: initiëren en structuur aanbrengen (task) vs. consideratie (maintenance), of productie-oriëntatie (task) vs. oriëntatie op mensen. Stijl van leiderschap: Verschillende studies onderkennen in hoofdzaak een driedeling in stijl: autocratisch, democratisch en laissez faire (op een welbewuste manier, niet gewoon niets doen ). Een andere toedeling betreft een 2*2-matrix met assen taakgedrag (laag, hoog) en relationeel gedrag (laag, hoog). De vier gebieden zijn delegating (LL), participating (LH), selling (HH) en telling (HL). Situatie of contingency : De interactie van de situatie, ofwel het samenstel van de relevante omgevingsfactoren, enerzijds en de set aan variabelen die de leider karakteriseert anderzijds, is belangrijk. Niet één stijl van leiderschap is in alle situaties het best bruikbaar (dus niet: one size fits all ). Vier contingency-modellen: o Fiedler s model, gebaseerd op de least preferred co-worker (LPC); o Vroom & Yetton model, Vroom & Jargo, gebaseerd op de kwaliteit en acceptatie van de besluiten van de leider; o Path-goal theory (House), equivalent aan het verwachtingsmodel (zie blz 22), onderkent vier types leiderschap: directief (activiteitgericht), ondersteunend, participatief en doelgericht; o Volggedrag (Hersey and Blanchard), gebaseerd op de mate waarin volgers (van de leider) in staat zijn én bereid zijn én gemotiveerd zijn om de aanwijzingen van de leider te volgen. Transformationeel: De leider adresseert gevoelens van de volger op een hoog abstractieniveau (in tegenstelling tot het lagere, transactionele niveau: als je dit doet, krijg je dat ). Het hoge abstractieniveau betreft de visie van de organisatie, een gevoel 1 Zie ook 2 Hellriegel, D., Slocum, J.W. Jr., Woodman, R.W., Organizational Behavior, 9th ed. (2001), Ch 11, Thomson Learning, South-Western College Publishing. 7

8 van rechtvaardigheid, loyaliteit of vertrouwen. De transformationele leider wordt wel omschreven als charismatisch, visionair of inspirerend. Inspirationeel: De overtreffende trap van het transformationele leiderschap. Charisma is het sleutelwoord. Modellen van leiderschap Wat is leiderschap eigenlijk? Noel Tichy 3 omschrijft het als het verschijnsel dat iets door anderen wordt verricht, wat niet het geval zou zijn als jij - met leiderschap - er niet zou zijn geweest. In de huidige wereld - zo vervolgt hij - is dat steeds minder een kwestie van 'command and control', maar meer een kwestie van het beïnvloeden van hetgeen in de hoofden van mensen omgaat. Vandaag de dag is leiderschap het vermogen om richting te geven aan ideeën en waarden die mensen energie geven om iets te doen. De twee basismodellen voor leiderschap zijn die welke is gebaseerd op persoonlijke kenmerken enerzijds, én die welke is gebaseerd op het vermogen om te reageren op hetgeen in de omgeving zich afspeelt anderzijds. De persoonlijke kenmerken die de meeste, succesvolle leiders met elkaar gemeen hebben zijn: intelligentie; emotionele volwassenheid en een brede interesse; oriëntatie op resultaat: het stellen van doelen staat centraal; integriteit. Naast het werken met de hiervoor genoemde persoonlijke eigenschappen kan ook worden ingezoomed op het persoonlijk gedrag. Hierbij voornamelijk te denken aan 'consideratie' en 'het aanbrengen van structuur (in het werk)'. Beide aspecten hebben vooral betrekking op de intermenselijke relatie tussen werkgever (leider) en werknemers (volgelingen van deze leider). Het is daarbij (als leider) vooral belangrijk om op beide punten goed te scoren, en niet slechts op één van beide. Wanneer bijvoorbeeld wél structuur in het werk van de medewerkers kan worden gebracht terwijl op het punt van de 'consideratie' (i.c. de oprechte belangstelling voor het wel en wee van de individuele medewerker) onder de maat wordt gepresteerd, zullen de medewerkers zich 'koud' behandeld voelen, met afnemende arbeidsatisfactie, en mogelijk ziekteverzuim of zelfs vertrek naar een andere werkomgeving als gevolg. Het werken met persoonlijke kenmerken als basis voor (goed) leiderschap heeft zijn beperkingen. Zo zijn er velerlei posities en werkomgevingen waar juist een specifiek soort leider tot bloei zou komen. Anders gezegd: niet elke leider is zomaar geschikt om leiding te geven aan alle soorten van groepen mensen. Ook moet worden gewaakt om fysieke kenmerken (groot, stoer en sterk) te gemakkelijk te verbinden aan (goed) leiderschap: veelal zijn het juist de psychische en emotionele kenmerken die er toe doen (voor wat betreft leiderschap). Kortom, dit model is niet zo geschikt om te verklaren waarom sommige leiders succesvol zijn, en anderen niet. 3 Tichy, N.M., The leadership engine: how winning companies build leaders at every level, Glenview, Illinois, Harper Business,

9 Naast de beschrijving van 'leiderschap' op basis van persoonlijke kenmerken, is er de benadering op basis van het gedrag, als interactie op ontwikkelingen in de omgeving. Basisgedachte hierbij is dat de leider invloed heeft op het gedrag van de volgeling/medewerker, dat op zijn beurt weer invloed heeft op een viertal kenmerken van de werkomgeving waarin dit alles zich afspeelt: karakteristieken van de groep; karakteristieken van de leider; karakteristieken van de individuele volgeling/medewerker; karakteristieken van de organisatie(structuur). Verschillende modellen op basis van de interactie tussen leiders, volgelingen/medewerkers en omgeving hebben zich ontwikkeld, elk met hun eigen specifieke kenmerken (bv. Fiedler, Hersey en Blanchard, en Vroom en Jago). Als voorbeeld is het model van Hersey en Blanchard hiernaast geïllustreerd. Met name voor dit model is gekozen omdat deze goed past in thema van de studie (i.c. coaching 4 ). Coaching is volgens Hersey en Blanchard een leiderschapsstijl waarbij sprake is van veel aanmoediging (betrokkenheid, relationeel gedrag: een grootheid uitgezet langs de verticale as) en veel sturing. Anders gezegd: coaching veronderstelt een symbiose van taakgericht en relatiegericht leidinggeven. Een coach stuurt niet op de taak of de relatie; hij is gericht op het verbeteren van de resultaten, de ontwikkeling van medewerkers en het versterken van processen van zelfsturing. Topprestaties worden bereikt door mensen die goed in hun vel zitten. Verschil tussen modellen Het belangrijkste verschil tussen de theoretisch georiënteerde modellen (op basis van persoonlijke kenmerken) en de meer pragmatische modellen (op basis van de interactie met de omgeving), is juist het feit dat de eerstgenoemde groep van modellen de invloed van de omgeving van de leider niet meeneemt. En het gaat er in de praktijk toch vooral om wat leiders doen, en hoe ze het doen (in plaats van wat ze zouden kunnen doen, en hoe ze het zouden kunnen doen, op grond van een verwachting, gebaseerd op uiterlijke en innerlijke kenmerken). 4 Verhoeven, W., De dynamiek van coaching, 2003, Uitgeverij Nelissen, Soest & Associatie voor Coaching. 9

10 Charismatische leiders Hellriegel c.s. noemt onder meer de charismatische leider 5. Winsemius heeft het boekje geschreven Je gaat het pas zien als je het doorhebt over de grote voetballer Cruijff en leiderschap 6. Cruijff staat niet alleen bekend als weergaloos voetballer (en voetbalcoach) van absolute wereldklasse, maar is ook bekend vanwege zijn soms wat cryptisch klinkende uitspraken, zoals uit de titel van het boekje moge blijken. In het voorwoord van dat boekje wordt de acteur Ton van Duinhoven aangehaald wanneer het gaat om het verschil tussen echte en onechte mensen: Je ziet het aan ze, zei hij. Sommige mensen zeggen iets en je weet niet waar ze het over hebben, maar het is waar. Omdat ze echt zijn. Andere mensen verkrampen, zijn zichzelf niet. Het zijn soms op het persoonlijke vlak heel aardige mensen, maar als leider zijn ze onecht. Volgens mij ziet de leerling op school het al aan de docent: er zijn docenten die worden gerespecteerd en zijn dus echt, in de optiek van Van Duinhoven en er zijn docenten bij wie het nooit wat wordt. Appreciatie Zelf zie ik het ook wel eens binnen de ambtelijke organisatie die het ministerie van Defensie nu eenmaal is. Veel mensen die aan het roer staan binnen die organisatie (op het niveau directeur, directeur-generaal of gelijkwaardig) lijken eerder bezig met appreciëren dan met initiëren. Ik doel hier op het verschijnsel dat veel van genoemde functionarissen iets vinden van wat anderen doen of vinden, zonder zelf de juiste (of een andere) richting te duiden. In een speech bv bij gelegenheid van een afscheid van deze of gene functionaris zeg ik het wel eens zo: Je hebt mensen die de leiding hebben, en je hebt mensen die respect afdwingen; soms, heel soms, hebben we te maken met iemand die de leiding heeft, en die ook nog eens respect afdwingt. 5 Hellriegel, D., Slocum, J.W. Jr., Woodman, R.W., Organizational Behavior, 9th ed. (2001), Ch 12, Thomson Learning, South-Western College Publishing. 6 Winsemius, Pieter, Je gaat het pas zien als je doorhebt, Uitgeverij Balans, 2004, ISBN x 10

11 R 02: Ondernemers en managers... Het in dit hoofdstuk geadresseerde requirement luidt: Discuss and analyse the differences between entrepreneurs and managers and provide typical examples in which one type would be preferred above the other. Inleiding Leiderschap draait om (zelf)sturing en het omgaan met mensen 7. Communiceren, inspireren en ondersteunen. Alle ballen tegelijk in de lucht houden. Harde keuzes maken als het moet. Als leider wordt je geconfronteerd met de schaduwzijde van je persoonlijkheid. Waarmee je moet leren omgaan. De effectiviteit van leiderschap in een veranderende omgeving betekent "handelen gericht op make it happen ". Drie rollen in leiderschap zijn van belang/toepassing: de leider van mensen,... de ondernemer in markten en... de manager/bestuurder van processen. De basis van dit alles vormen de benodigde (meta)vermogens tot reflectie, en het vermogen om te leren van nieuwe ervaringen. Uiteindelijk maakt de leider het verschil! Drie rollen... De nieuwe manager met rollen als leider, ondernemer en manager De leider van mensen: Leiderschap gaat over (zelf)sturing en omgang met mensen. En dus over jouw en andermans emotionele intelligentie. Coachend leidinggeven, het beheersen van uiteenlopende invloedsstijlen en sociale vaardigheden zijn daarom 7 zie ook 11

12 belangrijke competenties waarmee je in de leergang aan de slag gaat. De ondernemer in markten, strategieën en scenario s: Centraal staat de verandering van een reactief naar een proactieve, creatieve en innovatieve basishouding. Als ondernemende manager moet je immers kunnen manoeuvreren in een snel veranderende omgeving. Thema s die aan de orde komen zijn onder meer markten en strategie, zwakke signalen herkennen, in scenario s denken en actuele ontwikkelingen in de externe omgeving analyseren. De manager/bestuurder van processen: Kerncompetenties van het be- en aansturen (het managen) worden vaak gezien als handelen en doen. Voor deze rol gaat alle aandacht uit naar inzicht in de besturing van bedrijfsprocessen en verandering van complexe systemen (systeemmanagement en change management).... en metavermogens Metavermogens zijn de persoonlijkheid van de leider verankerde capaciteiten en eigenschappen waarover hij in principe altijd moet beschikken, ongeacht welke rol hij vervult. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vermogen tot reflectie, het leren van ervaringen en het vermogen het eigen leerproces in de eigen werksituatie te sturen. Leiderschap en management Het verschil tussen leiderschap en management laat zich goed toelichten aan de hand van het 7-S-model. Het 7-S-model is een systeem, ontworpen door voormalige McKinseymedewerkers Richard Pascale, Tom Peters en Robert Waterman, om de kwaliteit te meten van de prestaties die een onderneming levert. De zeven 'S'-factoren zijn verdeeld in drie 'harde' (strategie, structuur en systemen) en vier 'zachte' (stijl, significante gemeenschappelijke waarden, sleutelbekwaamheden en staf). Pascale gebruikte dit model in "The Art of Japanese Management" waarin Amerikaanse en Japanse ondernemingen met elkaar werden vergeleken. Peters en Waterman gebruikten het in hun boek "In Search of Excellence". In een poging om de positie van de manager te bepalen vanuit een integratie van de bestaande theorievorming ontwikkelde McKinsey zijn 7-factorenmodel. In het Engels beginnen alle sleutelwoorden met een 'S' waardoor het ook wel het 7-S-model is gaan heten. McKinsey pleit ervoor dat de interrelaties tussen de organisatiefactoren goed verzorgd worden. Een succesvolle organisatie zal deze sleutelfactoren bekijken als een soort van kompassen die met het oog op een doelmatige integratie, alle in éénzelfde richting zullen moeten wijzen. We zien hier in feite een combinatie van beschrijvende en normatieve theorie. De factoren kort toegelicht: 1. 'Shared values' plaatst McKinsey bewust in het centrum. Het gaat over de bedrijfsopvatting, de bedrijfscultuur, de identiteit. 2. 'Strategy' wijst op de voorgenomen acties van de manager.welke uitdrukkelijke doelen worden gesteld en met welke middelen wil men ze bereiken? Een en ander staat in het zgn. 'mission statement'. 3. 'Structure' refereert naar de inrichting van de onderneming zelf naar niveau's, taakverdeling, cordinatie, lijn-, staf- en functionele organisatie. 4. 'Systems' omvat alle formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen, zoals bijvoorbeeld orderbevestiging. 5. 'Style' verwijst naar de managementstijl. We hebben het dan over de manier waarop de manager de medewerkers behandelt en de wijze waarop men met elkaar omgaat. 12

13 6. 'Staff' concentreert zich op de vraag wat de profielen zijn van de manager en de medewerkers, nu en in de toekomst. Hoe zullen we ze recruteren, vormen, evalueren en belonen, motiveren, behouden? 7. 'Skills' tenslotte stelt scherp op wat de eigen organisatie doet schitteren. Waar is ze goed en/of competitief? Sommige sleutelfactoren, zoals staf, strategie, structuur en systemen kunnen op korte termijn worden veranderd of bijgesteld. Het 7-S-model van McKinsey Zowel management als leiderschap is gericht op het voor elkaar krijgen van zaken door mensen gericht aan te sturen. Management is daarbij georiënteerd op de doelstellingen van de organisatie, terwijl leiderschap is georiënteerd op het 'sturen' van de wil en het enthousiasme van mensen (medewerkers). Leiderschap laat zich niet vanzelfsprekend projecteren op de formele hiërarchische structuur van de organisatie. Managers baseren zich vooral op de harde S-en: strategie, structuur en systemen (de bovenste lijn in de figuur). Leiders zijn vooral bezig met de overige vier S-en; die hebben een zacht(er) karakter: stijl, staf, vaardigheden (skills) en gemeenschappelijke waarden (shared values). Hoewel een strikte scheiding tussen de rol van de manager en die van de leider wat academisch van aard is, laten de accentverschillen in activiteiten zich het best karakteriseren door navolgend overzicht: de manager... bestuurt onderhoudt houdt focus op systemen en structuur vertrouwt op controle heeft oog voor het nu, het vandaag doet de dingen goed de leider... innoveert ontwikkelt houdt focus op mensen sleutelwoord is vetrouwen heeft het oog op de stip op de horizon doet de goede dingen 13

14 R 03, 06: Groei van organisatie: leiders per groeifase... De in dit hoofdstuk geadresseerde requirements luiden: Discuss the different phases of the life cycle of an organisation and the focus of the organisation in each phase en Discuss the growth of an organization through its life cycle and analyse the leadership styles in each stage". Inleiding Beide requirements adresseren de groei van de organisatie, en de daarmee samenhangende focus van de organisatie en de hierop passende stijl van leidinggeven. Innovator, implementator en vredesbewaarder C.A. Rodrigues stelt in zijn artikel The right leader for the right situation (Personnel, september 1988, blz 43-46) dat een verschillend type leiderschap benodigd is, in de verschillende fasen van ontwikkeling van een organisatie of bedrijf. Hij onderkent drie fasen: een probleemoplossende fase, een fase waarin een oplossing voor dit probleem wordt geïmplementeerd, en de stabiele fase. In ieder van deze fasen past een eigen set aan competenties van een leider, althans vanuit een perspectief van effectiviteit. Drie typen leiders worden door Rodrigues onderkend. Innovators, implementators en vredestichters of - bewaarders : De innovator wordt gekarakteriseerd door zijn gevoel voor competitie, zijn strijd voor succes, zoektocht naar nieuwe ideeën, doortastendheid, en de overtuiging dat de omgeving kan worden beheerst en gemanipuleerd. De stijl van de innovator lijkt effectief in de fase waarin het probleem moet worden opgelost, dan wel in het bedrijf op enige schaal vernieuwing noodzakelijk wordt geacht. De innovator-leider lijkt het best te zijn geëquipeerd om nieuwe ideeën te genereren en te verkopen. De implementator kan het best worden beschreven als iemand die situaties beïnvloedt en beheerst, die dingen voor elkaar krijgt door toedoen van mensen, een systematische aanpak voorstaat, en de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen niet uit de weg gaat. Wanneer de innovator zijn ideeën heeft verkocht aan de organisatie, dan is de stijl van de implementator het meest effectief om de ideeën verankerd te krijgen. De vredestichter of -bewaarder kenmerkt zich door zijn eigenschap een vriendelijke sfeer te scheppen en te onderhouden, alsook een sfeer waarin de sociale interactie optimaal kan plaatsvinden. Besluitvorming wordt gedecentraliseerd en de rust in de organisatie keert terug. Besluitvorming wordt bij voorkeur teruggevoerd naar eerdere besluitvorming. Wanneer de implementator de organisatie in rustiger vaarwater heeft gebracht is de vredestichter of -bewaarder het meest effectief. Appreciatie We beschouwen de benodigde kwaliteiten van de leider ditmaal eens niet zozeer als functie van de fase of leeftijd waarin de organisatie zich bevindt, want die is redelijk bestendig (ministerie van defensie, als deel van de Nederlandse rijksoverheid), maar als functie van de voortgang van de carrière van de (marine)officier in die organisatie. De carrière van de (marine)officier bij de Nederlandse krijgsmacht kent globaal gesproken drie fasen: een waarin verschillende ondersteunende operationele functies worden bekleed, daarna een fase waarin leidinggevende, maar nog steeds operationele functies worden 14

15 vervuld, waarna de carrière afrondt in een bestuurlijke functie bij het ministerie dan wel een staffunctie bij het krijgsmachtdeel (zoals de marine). Zoals bij vele andere organisatie gaat het ook bij de krijgsmachtdelen: het bereiken van "hogere" functies is voor een belangrijk deel afhankelijk van de wijze waarop voorgaande functies zijn vervuld. En dat komt tot uiting in beoordelingen. Volgens deze zienswijze wordt "dus" de wijze waarop met de bestuurlijke fase wordt begonnen en de mate waarin bij aanvang van deze (derde) fase de kaarten reeds zijn geschud (lees: de kans dat de hoogste functies zullen worden bereikt), met name bepaald door de wijze waarop in de twee eerdere fasen van de carrière is 'gescoord'. In de operationele functies - en ik ga nu bewust iets te kort door de bocht... - komt het er op aan dat op de korte termijn succes wordt geboekt: déze missie, déze aanval, dít schot, etc. De horizon wordt bepaald door vandaag en morgen, en zeker niet door volgend jaar of over vijf jaar. Een impulsieve persoonlijkheid, hoeft niet eens erg intellectueel te zijn, zou zomaar goed kunnen scoren in deze operationele functies. De kenmerken die in de laatste fase van de carrière juist van belang zijn worden niet of minder aangesproken in de eerdere fasen. Immers, in die laatste fase horen intellect en visie juist wel thuis! Vragen als "waar moet NAVO, Defensie, de marine, etc. heen in de toekomst?" of "hoe ziet het personeelsbeleid van Defensie er uit, gegeven de ontwikkelingen in de maatschappij om ons heen?" vragen om de competentie om ver over de horizon te kunnen kijken, en buiten de strikte kaders die juist zo kenmerkend zijn voor de operationele fasen die vooraf zijn gegaan. Samenvattend - en concluderend - zie ik bij Defensie, althans in de militaire omgeving, een carrièregang van (marine)officieren bestaande uit twee operationele fasen gevolgd door een bestuurlijke fase. De benodigde competenties voor de operationele fasen en die voor bestuurlijke fase zijn verschillend. Toch lijken de kansen voor de goed functionerende officier in de operationele fase "bepalend" te zijn voor het succes in de bestuurlijke fase. De niet goed uit de verf komende kandidaat in de operationele fase zou wel eens (meer dan) uitstekend kunnen functioneren in de bestuurlijke fase, maar deze kandidaat lijkt in de huidige omstandigheden niet daarvoor in aanmerking te komen. En dat is natuurlijk jammer: voor de kandidaat, maar ook voor de organisatie. 15

16 R 04: Managementstijl en de organisatie Het in dit hoofdstuk geadresseerde requirement luidt: Discuss the interfacing between managerial style and the organisation s multi-aspect environment. Inleiding Alvorens verder te gaan, past hier eerst een toelichting op het begrip "environmental factors". Hier kan men het milieu onder begrijpen. Per slot van rekening bestaat er, als gevolg van milieubeschermende regelingen, gericht op een duurzame samenleving, gebruikmakend van een eindige energiebron (nl. afkomstig van planten, zoals steenkool, aardolie en aardgas), veel invloed op de wijze waarop productiebedrijven zich organiseren. Deze begripstoepassing zou ontaarden in een tamelijk technische discussie, die niet geheel past in de context van voorliggende studie, die een veel bestuurlijker karakter heeft. Onder "environmental factors" is dan ook in onderhavig hoofdstuk ten rechte gedoeld op de "entiteiten in de omgeving van een organisatie": klanten, leveranciers, aandeelhouders, concurrenten, overheid, banken, etc. Hieronder is eerst nader ingegaan op deze omgevingsfactoren, alsook op de factoren van technologische aard. Dit in samenhang met de strategische keuze van een organisatie. Vervolgens zijn omgevings- en technologische factoren in hun onderlinge samenhang nader beschouwd 8. Een en ander is ten slotte geïllustreerd met een voorbeeld. Omgeving De omgeving wordt bepaald door het samenstel van 'stakeholders': klanten, leveranciers, aandeelhouders, concurrenten, overheid, banken, etc. onstabiel <= dynamiek => stabiel lage onzekerheid: weinig omgevingsfactoren, factoren onderling vergelijkbaar, factoren min of meer constant in de tijd (vb ijszaak, autowasstraat, copyservicezaak) matige onzekerheid: weinig omgevingsfactoren, factoren onderling vergelijkbaar, factoren wijzigen continu (vb fast-food bedrijven, consumentengoederen) matige onzekerheid: veel omgevingsfactoren, factoren onderling niet vergelijkbaar, factoren min of meer constant in de tijd (vb hotelketen) hoge onzekerheid: veel omgevingsfactoren, factoren niet onderling vergelijkbaar, factoren wijzigen continu (vb ictbedrijven, bedrdijven in biotechnologie) eenvoudig <= complexiteit => complex omgevingstypen: onzekerheid als functie van dynamiek en complexiteit (bron: Hellriegel c.s.) Een simpele, maar doeltreffende beschrijvingswijze van de omgeving is door een en ander langs twee dimensies te beschouwen: complexiteit (lopend van eenvoudig naar complex) en... dynamiek (lopend van stabiel naar sterk variërend in de tijd, oftewel onstabiel). 8 Hellriegel, D., Slocum, J.W. Jr., Woodman, R.W., Organizational Behavior, 9th ed. (2001), Ch 16, Thomson Learning, South-Western College Publishing. 16

17 Op deze manier kan de omgeving in een 2*2-matrix worden gedimensioneerd, waarbij een mate van onzekerheid (van deze omgeving) kan worden toegekend aan elk van de aldus gedefinieerde vier verschijningsvormen van de omgeving. Deze onzekerheid is af te leiden uit: het aantal factoren dat de omgeving bepaalt, de mate waarin deze factoren verschillen van elkaar en... de mate waarin deze factoren van waarde veranderen in de tijd. Strategie De strategie van een bedrijf is weer te geven als drie haaks op elkaar staande assen (een driedimensionaal plaatje dus), met langs die assen de dimensies: streven naar doelmatigheid (prijsvechters); streven naar doeltreffendheid (de beste kwaliteit); streven naar optimale bediening van een marktsegment ('niche'). In de praktijk zal één as dominant zijn, maar in de praktijk zal de strategie altijd wel een zekere mix van deze drie zijn. Technologie De technologie, en dan met name de ICT (bv en webtechnologie), inter-, intra- en extranet met consequenties als een verschuiving van informationpush naar een cultuur van informationpull,, heeft voornamelijk invloed op de workflow in organisaties. Ook hier geldt dat deze naar complexiteit zijn in te delen. Drie hoofdvormen van workflow worden onderscheiden: eenvoudig getrapt (workflow en rapportages langs verticale lijnen richting topmanagement), volgordelijk (workflow en rapportages van afdeling naar afdeling, daarna omhoog richting topmanagement) en... complex wederkerig (waarbij workflow en rapportages van een organisatie-eenheid naar een andere resulteert in een terugflow). Combinatie van omgeving en technologie Hellriegel c.s. 9 noemt zes basisvormen ter zake van het ontwerp van een organisatie: functional design; place design; product design; matrix design; multinational design; network design. Deze zes 'archetypen' zijn geplaatst in een grafiek waarbij 'technologie' (lopend vanuit de oorsprong van de grafiek van eenvoudig naar complex) en 'omgeving' (lopend vanuit de oorsprong van de grafiek van eenvoudig naar sterk variërend in de tijd) tegen elkaar zijn uitgezet. Naarmate technologie complexer wordt, en de omgeving hoog-dynamisch, past een 9 Hellriegel, D., Slocum, J.W. Jr., Woodman, R.W., Organizational Behavior, 9th ed. (2001), Ch 7, Thomson Learning, South-Western College Publishing. 17

18 ontwerp dat meer in de richting van 'network design' komt. Omgekeerd is het 'functional design' het eenvoudigste ontwerp, passend in een stabiele omgeving en een eenvoudige technologie. omgeving technologie zes archetypen van organisatieontwerp (zie opsomming in de tekst) als functie van omgeving en technologie (bron: Hellriegel c.s.) Voorbeeld 10 In de brief aan de Tweede Kamer van 18 juni 1997 heeft het ministerie van Defensie aangegeven dat uit alle automatiseringsafdelingen van alle defensieonderdelen één agentschap Defensie Telematica Organisatie [DTO] zal worden gevormd. De markt voor DTO wordt gevormd door de gehele defensieorganisatie. De af te nemen diensten zullen meer en meer defensiegeneriek worden, voor zover ze al een defensiespecifiek karakter kennen. De ontwikkeling in de ICT is immers al geruime tijd dat de civiele markt meer en meer de toon zet voor wat betreft de te hanteren standaarden. Ook NAVO en Defensie volgen waar mogelijk de ontwikkelingen in de civiele markt. De gekozen status ( agentschap ) maakt dat DTO dicht tegen de markt wordt gelegd. Outsourcing van DTO op termijn wordt niet onmogelijk geacht. In brieven aan de Tweede Kamer van 10 oktober 2001 en 8 mei 2002 wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om DTO in de markt te zetten. Hier ligt onder meer een zgn. CDVanalyse aan ten grondslag, waarbij CDV staat voor competetieve dienstverlening. Een CDVanalyse is dan ook gericht op een vergelijking van de dienstverlening zoals die binnen Defensie is ontwikkeld met die zoals die uit de civiele markt kan worden betrokken. Kosten en kwaliteit van de dienstverlening zijn daarbij toonzettende parameters. In brieven aan de Tweede Kamer van 6 november 2002, en drie jaar later nog eens op 10 november 2005, wordt tot op heden DTO binnen Defensie gehouden. Ontwikkelingen die tot deze besluitvorming hebben geleid hebben onder meer te maken met de gestandaardiseerde ICT-werkplek bij Defensie, alsook het feit dat ook andere departementen gebruik maken van ICT-voorzieningen van Defensie (waarvan DTO dus de provider is). Ook ten behoeve van de nationale terrorismebestrijding, de ondersteuning van Defensie bij rampenbestrijding blijkt een bij Defensie behorende DTO een voor de hand liggend alternatief. Ten slotte, maar zeker niet op de laatste plaats, is er het concept van network enabled capabilities [NEC] dat ertoe moet bijdragen om tegen beheersbare kosten eenheden flexibel in te zetten en met die inzet beoogde doelen bv in VN- en/of NAVO-verband te bereiken. 10 De hier aangehaalde brieven zijn electronisch voorzien van een hyperlink naar de inhoud van de kamerbrieven op het internet. Deze brieven zijn alle te vinden op de website van Defensie: ( actueel, parlement, kamerbrieven ). 18

19 Met deze illustratie wordt duidelijk dat de organisatorische ophanging van DTO voor een belangrijk deel wordt bepaald door factoren van technologische aard alsook van de omgeving waarin DTO acteert. De strategie van DTO wordt overigens bepaald door de specifieke relatie met de overheid in het algemeen en Defensie in het bijzonder. 19

20 R 05, 08: Motivatie... De in dit hoofdstuk geadresseerde requirements luiden: Discuss (compare and contrast) the content of Process Theories of Motivation en Explain how leadership style can motivate subordinates. Inleiding Bij motivatie wordt volgens Hellriegel c.s. onderscheid gemaakt tussen content en proces. Beide dimensies zijn de grondslag van theorieën op het gebied van de motivatie. De content -theorie zegt iets over de aard van de motivatie: de vraag staat centraal welke factoren ertoe doen bij het beïnvloeden van het gedrag van personen. De proces -theorie zegt iets over de wijze waarop de motivatie kan worden beïnvloed: het procesmodel beschrijft de wijze waarop het gedrag zich ontwikkelt bij een zekere set aan inputparameters. In de content -theorie worden in het algemeen vijf modellen aangehangen: de behoeftehiërarchie volgens Maslow; het ERG-model van Alderfer; het resultaat-motivatiemodel van McClelland; het motivator-hygiënemodel van Herzberg theorie X en Y. In de proces -theorie worden in het algemeen vier modellen aangehangen: het verwachtingsmodel; het evenwichtsmodel; het gedrag-resultaatmodel of rechtvaardigheidsmodel; het doelstellingsmodel. In de volgende twee paragrafen passeren deze modellen kort de revue. Content -theorie Hieronder de vier genoemde modellen inzake de content -theorie (over motivatie). Als gesteld: met name de aard van de feitelijke factoren van invloed (i.c. te bevredigen behoeften) staat centraal. Behoeftehiërarchie volgens Maslow Maslow heeft een hiërarchie van vijf niveaus van behoeften beschreven. In opklimmende volgorde is er de behoefte aan fysiologische aspecten als voedsel en water, vervolgens is er de behoefte aan veiligheid en bescherming, daarna volgt er de behoefte aan vriendschap en liefde, op weer een hoger niveau is er de behoefte aan erkenning en respect, ten slotte is er op het hoogste niveau de behoefte aan de ontplooiing van de eigen persoonlijkheid. De gedachte is dat deze behoeften in opklimmende volgorde worden gevoeld. De laagste drie niveaus worden beschouwd als randvoorwaardelijk om te leven. De twee hogere hebben te maken met groei (van de persoonlijkheid). De motivatie van het individu moet worden gezien als het streven om deze behoeften in de gestelde volgorde bevredigd te zien worden. ERG-model van Alderfer Waar Maslow vijf niveaus van behoeften onderkent ziet Alderfer er drie: existence needs (E); 20

DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE

DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE GERONTOLOGIE DE RELATIE TUSSEN LEIDERSCHAPSSTIJL EN DE ORGANISATIEGROOTTE Een onderzoek naar de relatie tussen leiderschapsstijl van de directie enerzijds en de grootte

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Cursist: Maarten Hopman Docent: Dhr. F. Lock Cursistnummer: 349858 Vertrouwelijk document Datum:

Nadere informatie

Handboek Leidinggeven in de KL. Koninklijke Landmacht

Handboek Leidinggeven in de KL. Koninklijke Landmacht Handboek Leidinggeven in de KL Koninklijke Landmacht HANDBOEK LEIDINGGEVEN IN DE KL Koninklijke Landmacht HANDBOEK LEIDINGGEVEN IN DE KL Dit boek is het HANDBOEK LEIDINGGEVEN KL. Met deze uitgave vervalt

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

1 Human Resource Management in een publieke context

1 Human Resource Management in een publieke context 1 Human Resource Management in een publieke context Bram Steijn, Ben Kuipers en Marco de Witte 1.1 Inleiding: waar gaat dit boek over? Weer een boek over HRM?, is een logische vraag die waarschijnlijk

Nadere informatie

Goed leiderschap in deze tijd

Goed leiderschap in deze tijd Goed leiderschap in deze tijd Een onderzoek naar de betekenis van normatieve professionalisering voor leiderschap Masterscriptie, Universiteit voor Humanistiek Master(s): Kritische Organisatie en Interventiestudies

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

R.M.A. DE WINTER 302907

R.M.A. DE WINTER 302907 2008 R.M.A. DE WINTER 302907 DE BETEKENIS VAN DE IMPLEMENTATIEMETHODE VAN ERP BIJ DEFENSIE Defensie voert een ERP systeem in. Het oorspronkelijke uitgangspunt was dit binnen zeven jaar te realiseren. Deze

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Kijk eens in de spiegel en reflecteer!

Kijk eens in de spiegel en reflecteer! interviews In dit kwalitatieve onderzoek wordt het verband onderzocht tussen leiderschapsgedrag en de taken van de koordirigent. Stressbestendigheid filmobservaties literatuur Kijk eens in de spiegel en

Nadere informatie

De chemie van organisatieverandering

De chemie van organisatieverandering De chemie van organisatieverandering Ervaringen met niet-hiërarchisch gedrag in hiërarchische organisaties Dr. Gertjan Schuiling Thierry&Schuiling organizational learning Dit is een heruitgave van het

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen Md jaargang 16 nummer 2 zomer 2008 MD en organisatie-ontwikkeling Cultuurverandering Multidimensionale organisaties Coachend leiding geven Md 15 JAAR De kunst van vragen stellen Md zomer 2008 Doelstelling

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Nieuwe Defensievisie leidinggeven

Nieuwe Defensievisie leidinggeven DALENBERG, FOLKERTS EN BIJLSMA Nieuwe Defensievisie leidinggeven Op koers met het leiderschapskompas Leiderschap is voor de meeste leiders vooral iets van de (militaire) praktijk. Het gebru van (wetenschappelijke)

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Over Coaching en leren coachen

Over Coaching en leren coachen Over Coaching en leren coachen 1. Inleiding Coaching is in. Afgaande op advertenties liggen coaching en coaches "goed in de markt". Wie bij een boekhandel langsgaat kan bij de management-afdeling die populariteit

Nadere informatie