Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN"

Transcriptie

1 Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN directeuren, docenten en leerlingen in Amsterdam integreren seksuele diversiteit ( )

2 Met trots kunnen we zeggen dat dit project één van de meest duurzame projecten voor homoemancipatie ter wereld is. De aanpak is uniek omdat niet het aanbod ter ondersteuning, maar de vraag en het eigen initiatief van scholen centraal staat. Peter Dankmeijer directeur EduDivers 2 EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET

3 VOORWOORD Meer zelfverzekerdheid en openheid Van 2007 tot 2011 financierde Gemeente Amsterdam een project om scholen te ondersteunen op het terrein van sociale veiligheid en seksuele diversiteit. Daarin werkt EduDivers samen met het expertisecentrum Veilig In en Om School (VIOS), tot haar opheffing in 2010, en met COC Amsterdam. In die periode heeft EduDivers ongeveer 70 schoollocaties voor voortgezet onderwijs benaderd. Tweederde van die scholen hebben we geadviseerd over hoe zij aandacht kunnen geven aan seksuele diversiteit*, als een roze draad binnen hun eigen aanpak voor veiligheid en burgerschap. Hoe zo n advies in zijn werk gaat, zetten we in het eerste hoofdstuk uiteen. Verslagen van de talrijke vormen van ondersteuning zijn zodanig op maat van de school dat ze vertrouwelijk dienen te zijn. Daarom worden die (vanzelfsprekend) niet gepubliceerd. Dat maakt dat het project betrekkelijk onzichtbaar is gebleven. Dit boekje brengt daar enigszins verandering in. Het laat enkele successen zien die de scholen, met steun van het gemeentelijke project, hebben geboekt. We hebben de scholen gevraagd of we goede voorbeelden uit hun praktijk met naam en toenaam mogen noemen. Toen het project van start ging, zouden scholen daarover hebben geaarzeld. Nu gaven de betrokken scholen hier toestemming voor. Dat laat een grotere zelfverzekerdheid en openheid zien. En daar zijn we erg blij mee. In dit boekje geven we voorbeelden van onze visie op een integrale begeleiding van de scholen. Die lichten we eerst toe. Daarna noemen we goede praktijken van 6 scholen, op de schaal van directie naar leerlingen. Ten slotte beschrijven we acties van leerlingenparticipatie. Ik hoop dat de verhalen in deze brochure zullen inspireren om de aanpak op school rondom burgerschap en veiligheid te verdiepen en duurzamer te maken. Peter Dankmeijer directeur EduDivers *) EduDivers gebruikt het liefst de term seksuele diversiteit omdat deze inclusief is en voorbij de identiteitsvraag gaat. Vaak gaat het bij scholen in eerste instantie alleen over homoseksualiteit. In zo n geval gebruiken we laatstgenoemde term. OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING 3

4 Acht schakels in verandering DE SCHOOLBEGELEIDING Bij het eerste kennismakingsgesprek met scholen vragen directeuren vaak: wat voor soort training bieden jullie aan? Scholen zijn zo gewend aan het grote aantal aanbieders op het terrein van verschillende maatschappelijke thema s dat het voor hen nauwelijks is voor te stellen dat zij ook (gratis) steun op maat kunnen krijgen. Eerste gesprek In het eerste gesprek gaat het vooral om een wederzijdse kennismaking. We verkennen wat er op school speelt en peilen de behoefte. EduDivers hanteert het brede perspectief van burgerschap en sociale veiligheid en hanteert seksuele diversiteit daarin als een ankerpunt. Het is eenvoudiger om vanuit een goede aandacht voor homoseksualiteit ook andere vormen van diversiteit mee te nemen, dan met, bijvoorbeeld, culturele diversiteit als uitgangspunt. Bij een multiculturele benadering valt in de praktijk namelijk de aandacht voor homospecifieke diversiteit vaak weg. Niet alle scholen voelen zich in het begin comfortabel bij specifieke aandacht voor homoseksualiteit. In dergelijke gevallen ziet men op school 4 EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET

5 soms geen knelpunten, of beschouwt men veiligheid als belangrijk maar homospecifieke veiligheid als een relatief onbelangrijk detail. In het overleg maakt EduDivers dan duidelijk welke situatie er op school zou kúnnen spelen, terwijl die onzichtbaar kan zijn door het taboe dat er nog steeds is op homoseksualiteit. Dat leidt in de meeste gevallen tot de afspraak om de situatie eens nader onder de loep te nemen. Dat kan door een vervolggesprek met de veiligheidscoördinator, de zorgcoördinator, enkele vakdocenten en soms een homoseksuele docent. Deze personen hebben meer zicht op de werkvloer en zo komt er een proces op gang. Aanpakken Hoe begeleidt EduDivers dat proces? Weliswaar gaat het om advies op vraag en op maat. Dat wil niet zeggen dat adviseurs slechts uitvoeren wat scholen vragen. In de begeleiding zit een strategie, die gebaseerd is op inzichten hoe men verandering in organisaties kan realiseren. Het doel van de begeleiding is om ervoor te zorgen dat de school zelf de aanpak rondom seksuele diversiteit ontwikkelt en uitvoert. Scholen kunnen dit niet gemakkelijk op eigen gelegenheid, omdat ze weinig kennis hebben hoe ze dit zouden moeten doen. Slechts informatie of suggesties aandragen, is voor het eerste contact vaak weinig zinvol, omdat de prioriteiten van scholen dan nog meestal anders liggen. De belangstelling om het thema seksuele diversiteit zelf op te pakken, komt pas goed op gang als de directie zelf overtuigd raakt van de noodzaak en het proces in werking zet om ook bij personeel en (uiteindelijk) leerlingen die belangstelling te wekken. Dat kan enkele jaren duren. De begeleiding is er daarom op gericht om dat proces te stimuleren en op de rails te houden. Om dit te monitoren, hanteert EduDivers een achtstappenplan, dat is gebaseerd op de veranderingstheorie van John Kotter (The Heart of Change, 2002). John Kotter maakt onderscheid in acht fasen. We lichten toe hoe EduDivers deze toepast op de integratie van seksuele diversiteit op scholen. Belangrijk is om te realiseren dat deze fasen in de praktijk niet strikt chronologisch zijn. Daarvoor is het teveel een model. Verandering is soms moeilijk meetbaar te maken. Wel gebruikt EduDivers dit als een richtlijn, waarvan in ieder geval de verschillende fasen onontbeerlijk zijn. OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING 5

6 1. Urgentie voelen Belangrijk is dat de school aandacht voor seksuele diversiteit urgent gaat vinden. Concrete activiteiten blijven anders incidenteel, met een beperkt effect. Het eerste gesprek vindt het liefst plaatst met iemand binnen de school, die de urgentie reeds ervaart. Met hem of haar wisselen we informatie uit over signalen uit de school wat betreft veiligheid in brede zin en diversiteit, seksuele weerbaarheid en homoseksualiteit in het bijzonder. Het verbergen. Bij hogere schooltypen komt vaak een systematische onverschilligheid en afstandelijkheid voor. Onderzoekers noemen dit moderne homofobie. Veelal moeten scholen eerst leren de signalen te herkennen. 2. Werkgroep vormen Als op deze manier knelpunten op school zijn vastgesteld, komt er liefst een kleine interne groep die de aanpak op school gaat voorbereiden. Vaak bestaat er al een mooiste is het als de directie reeds bij dit proces betrokken is. In ieder geval dient ze het te ondersteunen. Signalen van onveiligheid zijn bijvoorbeeld als leerlingen of docenten regelmatig schelden, als er veel machismo voorkomt in samenhang met dat leerlingen of docenten problemen krijgen wanneer ze niet mannelijk genoeg zijn, en wanneer leerlingen of docenten hun seksuele voorkeur systematisch formeel of informeel overleg van de directie en de veiligheids- en zorgcoördinator. Daar kunnen geïnteresseerde docenten bij worden gevraagd. Vorming van zo n groepje is nodig: als de aanpak alleen bij de directeur of de veiligheidscoördinator ligt, is de kans groot dat het vastloopt bij absentie of het vinden van een andere baan. Dat gebeurt vrij regelmatig. Meestal begint het groepje met een verkenning van 6 EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET

7 wat er speelt en wat er al gebeurt. Zo kunnen er bijvoorbeeld al COCvoorlichtingen worden gegeven of geeft een docent al voorlichting over (homo)seksualiteit. Vaak nemen docenten dat soort initiatieven echter los van elkaar. Dan is het incidenteel en uit persoonlijke interesse of betrokkenheid. Daardoor ontbreekt de samenhang en dat belemmert het effect op de sfeer op school als geheel. EduDivers helpt om de juiste mensen erbij te halen en is beschikbaar om het groepje te begeleiden. 3. Aansprekende visie formuleren Zo ontstaat een werkgroepje. Dat werkgroepje ontwikkelt een korte visie die aangeeft waarom het voor haar school van belang is om iets te doen aan homoemancipatie. Dat heeft een groot voordeel. Op die manier geeft de groep aan hoe de school homovriendelijkheid wil plaatsen binnen een groter verband, van bijvoorbeeld veiligheid en burgerschap, en wat dit te maken heeft met de identiteit en strategie van de school. Op veel scholen is de kern van de visie praktisch en concreet geformuleerd, bijvoorbeeld: Bij ons op school kan iedereen zichzelf zijn. Of zoals betrokken leerlingen van een groene school het formuleerden: Iedereen kan hier groeien en bloeien. Een krachtige visie is een kapstok. Ze geeft handvatten voor hoe men kan omgaan met (eventueel lastige) vragen van ouders en leerlingen. EduDivers geeft inspirerende voorbeelden van missies van andere scholen en helpt de missie zo aan te scherpen dat ze een groot draagvlak kan helpen creëren. In dit gesprek komen vaak al concrete plannen aan de orde. 4. Visie delen en uitwerken Het werkgroepje bespreekt de visie met de rest van het team. In die gesprekken gaat het meestal meteen over vormen van concrete uitwerking. Die kunnen bestaan uit meer eigen lessen of het uitnodigen van een COC voorlichter of een interactieve theatergroep, maar ook uit afspraken over hoe er op school wordt omgegaan met schelden en pesten, welk soort incidenten OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING 7

8 geregistreerd moeten worden en hoe men omgaat met homoseksuele leerlingen en extreem homofobe leerlingen. Er zijn veel acties mogelijk, maar het is ook nodig om eerste keuzes te maken. Niet iedereen wil meteen meedoen en niet alle acties zijn even belangrijk. EduDivers biedt een overzicht van wat men kan doen en adviseert de school welke soort initiatieven binnen de eigen context van de school het meest zinvol zijn om daarmee te starten. 5. Uitproberen Vervolgens gaan docenten, mentoren en soms ook leerlingen aan de slag. Diverse zaken worden uitgeprobeerd: lessen, maatregelen en leerlingenparticipatie. Soms loopt dat goed, soms minder goed. EduDivers helpt de school om knelpunten te overwinnen, onder meer door gerichte training, begeleiding en advies over specifieke activiteiten. Voorbeelden: Hoe breng je homoseksualiteit ter sprake brengt in de gymles? Of: Hoe kun je in de brugklas omgang met homoseksuele medeleerlingen expliciet meenemen in lessen over omgangsvormen op school? Concrete lesmethoden, video s of werkvormen zijn beschikbaar. Ook externe activiteiten zijn hier mogelijk, zoals een interactieve theatervoorstelling of een COC voorlichting. EduDivers helpt om deze goed voor te bereiden en na afloop voor een vervolg te zorgen. 6. Successen uitwisselen Alleen over knelpunten praten, werkt niet motiverend. Om van elkaar te zien hoe leuk en nuttig de nieuwe initiatieven zijn, helpt EduDivers de school om successen uit te wisselen. Ervaringen uit leuke lessen en enthousiaste reacties van leerlingen zijn de energie om te verbeteren. Door successen uit te wisselen, komen ook docenten die eerst wat aarzelden, over de streep. 7. Initiatieven tot een routine maken Wanneer de activiteiten zijn uitgeprobeerd, worden ze gewoon. Op dat moment is aan de orde dat ze een vast onderdeel worden van de lesroutine en reguliere begeleiding. Dat kan bijvoorbeeld door in het team een doorlopende leerlijn af te spreken. Daar helpt EduDivers bij. Ook helpt EduDivers om afspraken te maken rondom leerlingenbegeleiding, wat betreft vragen als: wat doen we zelf? voor welk deel worden leerlingen doorverwezen naar reguliere of specifieke zorgcentra? Waar nodig maakt de school afspraken met instanties in haar omgeving: de buurtregisseur, instellingen rond de brede school of de deelraad. 8 EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET

9 8. Verankeren en bewaken van doorgaande verbetering Idealiter rondt de school het traject af met verankering. De school kan afspraken maken over hoe ze nieuw personeel inwerkt en hoe ze, zo nodig, zorgt voor bijscholing. Daarvoor biedt EduDivers aan scholen een reader aan. In 2012 komt er een e-learning cursus beschikbaar. Hoewel in deze fase de aanpak helder is en door het hele team wordt uitgevoerd, wil dat nog niet per definitie zeggen dat alle leerlingen en personeel nu veilig zijn of zich veilig voelen. Daarvoor biedt het model (helaas) geen garantie. Bovendien zijn scholen geen eilanden en hangt de ontwikkeling van leerlingen deels af van wat de school hen biedt. Vooral in zwakke wijken is dat voelbaar. Door regelmatig te onderzoeken hoe de veiligheid zich op school ontwikkelt (bijvoorbeeld op basis van de ITS veiligheidsmonitor en incidentenrapportages) kan de school cyclisch aandacht blijven besteden aan doorlopende verbetering. EduDivers adviseert hoe de school veiligheid inclusief homo-emancipatie kan monitoren en bijstellen. Draagvlak om te veranderen rondom seksuele diversiteit op 67 Amsterdamse VO scholen gemeten in % 15% 16% onduidelijk individueel initiatief 19% initiatief directie 14% ook teamwork ook leerlingen betrokken In februari 2008 neemt Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het eerste exemplaar van De roze draad in veiligheid op school in ontvangst. Het boek is een handreiking van EduDivers voor directeuren, docenten en schoolfunctionarissen. Daarna maken tientallen scholen in Nederland hiervan gebruik. In 2011 beveelt het ministerie van OCW het boek aan in haar internationale brochure voor good practices op het gebied van onderwijs en seksuele diversiteit. OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING 9

10 aantal scholen fase Veranderingspeil op seksuele diversiteit van 64 Amsterdamse VO scholen gemeten in 2007, 2009 en onbekend 1 urgentie voelen 2 werkgroep vormen 3 aansprekende visie formuleren 4 visie delen en uitwerken 5 uitproberen 6 successen uitwisselen 7 initiatieven tot routine maken 8 verankeren en bewaken van doorgaande verbetering 10 EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET

11 DIRECTIE EN TEAM Een grondige aanpak op het Marcanti College EduDivers hanteert bij de begeleiding van scholen een model van fasen waarin de school zich bevindt. Het Marcanti College is een voorbeeld van een school die werkt aan verankering (de laatste fase). Bewustwording door incidenten Rond 2000 wordt Marcanti zich ervan bewust dat er op de school knelpunten zijn rond homoseksualiteit. Enkele (homo)docenten nemen ontslag en laten weten dat zij hiertoe gemotiveerd worden door onder andere een vijandiger wordend klimaat. Wat meespeelt, is dat de school zwarter is geworden en een plaats heeft gekregen te midden van een kansarme wijk met een hoog percentage traditioneel Marokkaanse en Turkse gezinnen. Onder leerlingen en ouders is weinig begrip voor homoseksualiteit. Ook onder leerlingen zelf zijn er soms problemen. De directie schrikt als een homoleerling na herhaald pesten van school wordt gehaald. De docenten melden het pesten nooit omdat zij de voorvallen als onschuldige geintjes zien. Het Marcanti College pakt het thema op wanneer homodocenten vertrekken vanwege een vijandiger wordend klimaat. De school maakt een duidelijke ontwikkeling van verandering door: van visie naar systematische aanpak naar een doorlopende leerlijn. OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING 11

12 Geweldloos en open voor iedereen Met hulp van de KPC Groep (een onderwijsadviesorganisatie) begint Marcanti een stevige missie te formuleren. Daarin maakt de school duidelijk dat ze openstaat voor iedereen, ongeacht religie, cultuur, of seksuele oriëntatie. Vanaf dan legt de school deze visie bij de inschrijving uit aan leerlingen en ouders en vraagt hen die te ondertekenen. Daarna begint Marcanti met een systematische aanpak. Gedrag van leerlingen en van docenten en didactisch handelen staan daarbij centraal. Men begint er zich op te richten dat men open is naar elkaar en elkaar eerlijk en direct op respectvol gedrag aanspreekt. Ook bevordert men lesgeven over diversiteit. De school staat vanaf dan onomwonden voor geweldloos gedrag. Bij de invulling van deze intenties ondersteunt EduDivers, zowel wat betreft losse onderdelen bij diverse vakken, als bij het helpen vormgeven van een doorlopende leerlijn over burgerschap en seksuele weerbaarheid, door een logische orde in het aanbod van lespakketten te helpen ontdekken en gaten helpen op te vullen. In mentorlessen, diverse vakken en via informele opmerkingen zorgen docenten er nu ieder op een persoonlijke manier voor dat diversiteit en homoseksualiteit regelmatig op een samenhangende en vanzelfsprekende manier aan de orde komen. Soms geeft EduDivers daar specifieke suggesties voor, zoals hoe je het thema seksuele diversiteit kunt verweven in lessen over schoolregels en omgangsvormen in de brugklas, of hoe je het in de gymles tussen neus en lippen door aan de orde kunt stellen. Verankering in leerlijn Van 2010 tot 2011 gaat Marcanti na hoe nieuwe docenten zich deze aanpak en doorlopende leerlijn eigen kunnen maken. Daarvoor ontwikkelt EduDivers een reader (op basis waarvan in 2012 een e-learning cursus beschikbaar komt). In die cursus komt aan de orde: basisinformatie over homoseksualiteit, de vooroordelen die de docent in multiculturele klassen kan tegenkomen en hoe hij of zij daarop kan ingaan. Behalve hulp bij de invulling van de doorlopende leerlijn, adviseert EduDivers aan Marcanti ook hoe de school haar leerlijn tot een logischer geheel kan ombouwen, door einddoelen en tussendoelen te formuleren die aan leeftijdfasen en vakken gerelateerd zijn. Op die manier is de aanpak ook meer formeel verankerd. 12 EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET

13 Theatervoorstelling op het Kingma College TEAM EN DOCENTEN EduDivers werkt regelmatig samen met interactief Theater AanZ, die voor het voortgezet onderwijs zowel een docenten- als leerlingenvoorstelling heeft gemaakt. Op het Kingma College is de theatervoorstelling voor docenten ( En een prettig weekend! ) gespeeld. Op het Kingma College is alles wat afwijkt homo Het Kingma College, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, vraagt zich af wat ze moet doen om met negatief gedrag rond homoseksualiteit te kunnen omgaan. Op het Kingma College noemen leerlingen alles wat afwijkt homoseksueel en neemt machogedrag toe. Een leerling heeft zijn mentor verteld dat hij homo is, maar zowel thuis als op school durft hij daar niet voor uit te komen. De voorstelling een opwarmer De school vraagt EduDivers om advies. Anderhalve week later speelt Theater AanZ de voorstelling voor docenten tijdens een teambijeenkomst. Het bijzondere aan de voorstelling is dat ze interactief is. Daardoor is ze meer een beleving dan een voorstelling. Docenten worden er direct bij betrokken en ze is een echte opwarmer Op het Kingma College is de docentenvoorstelling van Theater AanZ een opwarmer voor een stevig gesprek. In samenwerking met EduDivers is de voorstelling zo gemaakt dat ze de docenten prikkelt om na te denken over welke aanpak de school als geheel moet hebben. Dat roept meteen de discussie op over Wie doet wat? en: Hoe steunen we elkaar? OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING 13

14 voor verder gesprek, aldus Bas Koppers van EduDivers, die deze bijeenkomst begeleidt. Het programma van de bijeenkomst begint met een monoloog over een groep jongeren die graag wil weten wie er op hun school allemaal homo zijn, wat slecht afloopt. Daarna discussiëren de docenten, onder begeleiding van de mensen van Theater AanZ, over vijf stellingen, die hen helpen om goed over de situatie op school na te denken. Aan de orde stellen, roept problemen op? Bij de stellingen komen verschillende meningen en ervaringen naar boven. Sommigen vinden dat je op school gewoon over homoseksualiteit kunt praten en dat leerlingen en docenten veilig uit de kast kunnen komen. Anderen zeggen dat leerlingen vijandig zijn ten opzichte van homoseksualiteit en denken dat leerlingen het niet willen laten zien als ze homo zijn. Eén docent merkt op dat hij bang is dat leerlingen het verkeerd oppakken als je over homoseksualiteit praat en dat je juist problemen oproept door het aan de orde te stellen. Een docent reageert dat vooral orthodoxe moslims dat een probleem vinden. Weer een andere docent denkt dat agressie er mee te maken heeft dat sommige leerlingen met hun eigen gevoelens in de knoop zitten. De stellingen roepen zeer verschillende ervaringen op. En nog een prettig weekend... Daarna begin de voorstelling. Die speelt zich af in de docentenkamer, waar de sectie geschiedenis op een vrijdagmiddag bij elkaar komt en in een informele sfeer praat over de achterliggende week. Een nieuwe, jonge docente laat merken dat ze lesbisch is en daarover ontstaat een gesprek. De voorstelling eindigt ermee dat de docenten die aan de discussie meedoen, met een vervelend gevoel naar huis gaan. En nog een prettig weekend..., de ietwat cynische titel van deze docentenvoorstelling. Na de eerste ronde van voorstelling spreekt de regisseur de kijkende docenten aan en vraagt hen hoe de situatie zo zou kunnen verlopen dat de lesbische docente met een goed gevoel naar huis gaat. Met suggesties van het publiek speelt AanZ de scène verschillende keren opnieuw. Steeds worden alternatieve manieren van omgaan met homoseksualiteit en homonegatieve reacties besproken en uitgeprobeerd. Het begin van de tweede ronde van de voorstelling richt zich op de mogelijkheden van de lesbische docent om zichzelf te 14 EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET

15 kunnen zijn op school. Daarin gaat het vooral over: hoe gaan we met elkaar om? hoe persoonlijk zijn we naar elkaar? en: steunen we elkaar op school? In het tweede deel verschuift de discussie naar wat voor aanpak de school als geheel zou moeten hebben, ook naar leerlingen toe. Daarna wordt besproken wat er in de lessen aan de orde moet komen, wie er verantwoordelijk voor is om die lessen te geven, wie de trekker zou moeten zijn voor het veiligheidsbeleid in bredere zin en òf en hoe hij anderen daarin meekrijgt. Duidelijke gedragsregels, de voorwaardelijke start De voorstelling vormt een goede start om met de docenten het gesprek over seksuele diversiteit te beginnen. Op het Kingma College blijkt vooral uitwisseling gewaardeerd te worden over praktische tips hoe je seksuele diversiteit het beste in de lessen kunt bespreken. Het docententeam is het er over eens dat het de leerlingen van hun school sterk gedragsmatig moet begeleiden, door duidelijke regels te stellen, ze meteen op gedrag dat niet wenselijk is, aan te spreken, en wenselijk gedrag te belonen. Als de leerlingen zich dan tot op zekere hoogte goed gedragen, kun je proberen aan inzicht te werken, als een volgende fase. De teambijeenkomst wordt zo n succes dat het docententeam afspreekt om in een volgende bijeenkomst dieper in te gaan op specifieke vragen van de docenten. Theater AanZ heeft diverse interactieve theatervoorstellingen ontwikkeld, zowel voor leerlingen als voor docenten. Eén van de docentenvoorstellingen is samen met EduDivers aangescherpt tot een voorstelling waarin docenten getriggerd te worden na te denken over het beleid van management en zorgfunctionarissen. Theater AanZ voorstellingen: theateraanz.nl. OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING 15

16 Je rent als een mietje HOMOSEKSUALITEIT IN DE GYMLES mietje. Deze leerling was nog niet uit de kast gekomen. Zeker als een leerling nog niet voor zijn homoseksualiteit uitkomt, is zo n opmerking kwetsend en kan hij weinig terugzeggen. Voorbeeldgedrag en competitie Op twee scholen vroegen docenten advies hoe zij homoseksualiteit in de gymles aan de orde kunnen stellen. Soms vertonen leerlingen machogedrag en maken ze homofobe opmerkingen. Hoe ga je daarmee om? Kun je, naast het maken van losse opmerkingen, daar ook structureel iets mee? EduDivers bestudeerde Amerikaanse goede voorbeelden en kwam na overleg met de Nederlandse homohetero alliantie voor de sport (Alliantie Gelijkspelen) met een handreiking. Sport is een fysieke uitingsvorm, waarbij soms vooral mannelijke stereotypen positief worden gewaardeerd: kracht, uithoudingsvermogen en winnen. Uitingen van homoseksualiteit passen in de beleving van veel leerlingen (en van sommige gymdocenten) niet in dit beeld. Zo kreeg een homoleerling te horen: Je rent als een Een gymdocent(e) is een rolmodel voor leerlingen. Daarmee kun je zorgvuldig omgaan door positief gedrag te vertonen en bewust te kiezen voor het nalaten van stigmatiserend gedrag. Een opmerking zoals Je rent als een mietje is not done. Nog beter zou het zijn als gymdocenten zelf machogedrag vermijden, ook al maakt dat het soms wat lastiger één van de jongens te zijn. In sport kan men competitie inbouwen, maar ook samenwerking. Door teamwerk leren leerlingen beter samenwerken. Zo kan men organiseren dat leerlingen samen spullen klaar zetten en opruimen of aan teambuilding doen. Als jongeren meer samenwerken in het doen van leuke dingen, vergroot dat de tolerantie. De handreiking bevat tips hoe je met opmerkingen moet omgaan en diverse spelen: edudivers.nl (lesgeven > voortgezet onderwijs) 16 EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET

17 TEAM EN DOCENTEN Damstede bespreekt homoseksualiteit bij nieuwjaarsborrel Eén van de dingen die EduDivers vaak met scholen doet, is het verzorgen van een workshop voor het docententeam. Soms met een boeiende theatervoorstelling vooraf, soms ook door direct in het diepe te duiken. De workshop is een goede manier om met het thema bij een school binnen te komen. Docenten kunnen dan met elkaar over hun eigen ervaringen met seksuele diversiteit in gesprek raken. Ze kunnen onderling verschil in inzicht gaan waarderen, elkaar aanscherpen en taken verdelen. Het helpt ook de individuele docent: hij staat er niet alleen voor en kan doen wat bij haar of hem past, terwijl de anderen dat op hun beurt ook doen. Zo ontstaat er op school een teamgeest in de verbetering van de veiligheid rondom seksuele diversiteit. Homoseksualiteit naast eetstoornissen Bas Koppers van EduDivers: Vlak na Sinterklaas 2010 word ik gebeld door het Damstede College, een school in Amsterdam Noord. De vraag is of ik voor hen een inhoudelijk programma wil verzorgen tijdens de Nieuwjaarsborrel. Het lijkt de school leuk om voor de docenten van de bovenbouw het thema homoseksualiteit te verkennen, terwijl parallel daaraan voor de mentoren een programma over eetstoornissen zou lopen. Na een paar keer heen en weer mailen, worden Bas en de contactpersoon het al snel eens over de inhoud van het programma. Het programma bestaat uit drie onderdelen: basiskennis over homoseksualiteit, het vormen van een eigen mening en het maken van een vertaalslag naar de eigen praktijk. Discriminatie van homo s verloopt anders Basiskennis is een eerste vereiste maar ontbreekt vaak ook bij docenten, zegt Bas. Je moet dan denken aan kennis over welke processen bij discriminatie een rol spelen, hoe discriminatie voor de groep van homoseksuelen werkt en hoe de seksuele ontwikkeling van homoseksuelen zich verhoudt tot die van heteroseksuelen. Het is niet alleen leuk om dat te weten, maar ook belangrijk, omdat je daardoor meer pedagogisch inzicht krijgt in de OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING 17

18 verschillen bij je leerlingen. Bas noemt een voorbeeld. Waar ik altijd mee begin, is om te vertellen dat homoseksuelen onzichtbaar zijn totdat zij ervoor uitkomen. Dat zorgt ervoor dat discriminatie bij hen anders werkt dan bij andere groepen. Bij etnische discriminatie bijvoorbeeld doen mensen dat doelbewust, niet per ongeluk. Je kunt namelijk zien dat iemand een andere worden besproken, zijn ook aan de Nederlandse bevolking voorgelegd, waardoor we direct kunnen vergelijken of de mening van de docenten op school afwijkt van die van de gemiddelde Nederlander. Hoe moeten de leerlingen de school verlaten? Na de pauze gaan de docenten verder om Veel docenten ontbreekt het aan concrete kennis. Ik begin een workshop altijd met te vertellen dat discriminatie van homoseksuelen heel anders werkt dan bij andere groepen. Veel mensen discrimineren homoseksuelen daarom ook onbewust en vaak ook ongewild. Het gevolg is dat homoseksuelen daardoor moeilijk kunnen inschatten wie betrouwbaar is en wie niet. Bas Koppers adviseur EduDivers etnische achtergrond heeft. Maar veel homoseksuelen ervaren veel onbewuste discriminatie. Veel mensen discrimineren homoseksuelen daarom ook onbewust en vaak ook ongewild. Het gevolg is dat homoseksuelen daardoor moeilijk kunnen inschatten wie betrouwbaar is en wie niet. Na het informatieve deel scherpen de docenten hun meningen bij aan de hand van stellingen. Bas: De stellingen die de informatie en hun meningen naar de eigen situatie door te vertalen. Dat gebeurt met behulp van de EduDivers DOELmethode. Eerst stellen de docenten zich doelen aan de hand van de vraag: Met welke globale houding en welk type gedrag ten aanzien van seksuele diversiteit wil ik dat mijn leerlingen de school verlaten? Vervolgens bespreken ze wat de school zou moeten doen om die doelen te 18 EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET

19 bereiken. Daarna vergelijken ze dit met wat er al in de school gebeurt. Kijken wat er al gebeurt geeft positieve energie Meestal hebben docenten over hun doelen en methoden globale ideeën, maar zelden zo precies, en ze hebben het er onderling vaak te weinig over. Door deze discussie komen ze erachter dat er doorgaans veel in de goede richting gebeurt, maar dat er kan worden aangescherpt, zowel in de eigen lessen als op het niveau van samenwerking, zegt Bas. Het is een positieve benadering omdat docenten in hun eigen werkomgeving herkennen wat er al gebeurt. Dat geeft positieve energie in plaats van alleen maar nadruk leggen op wat er allemaal fout is of anders moet. Tegelijkertijd geeft het oog voor waar de gaten zitten en waarop je kunt aansluiten om je school nog beter te maken. In de discussie die volgt, blijken de docenten vaak bezig te zijn met de vraag of je homoseksualiteit zoveel mogelijk in de lessen moet integreren of juist specifiek thematisch moet behandelen. Tijdens de discussie komen daar verschillende ideeën over naar voren. Meestal blijkt dat men die uiteenlopende ideeën in het begin vaak als een dilemma ervaart, maar naderhand beseft men dat beide benaderingen elkaar heel goed aanvullen, aldus Bas. Aandacht geven aan homoseksualiteit hoeft niet zwaar te zijn Op Damstede wordt de discussie met een gezellige borrel afgesloten. Zo n bijeenkomst tijdens een Nieuwjaarsborrel is eigenlijk symbolisch, zegt Bas. Het is een leuke start voor een nieuw kalenderjaar en zo n bijeenkomst met docenten doen, is een prima start om op school aandacht te krijgen voor seksuele diversiteit. Aandacht voor homoseksualiteit kan dus op een luchtige manier beginnen en het is erg goed om dat te weten. Het hoeft niet zwaar te zijn als je het stap voor stap oppakt vanuit energie die er al is. OP SCHOOL IS IEDEREEN AAN ZET EDUDIVERS SCHOOLBEGELEIDING 19

DE ROZE DRAAD IN VEILIGHEID OP SCHOOL DE ROZE DRAAD IN VEILIGHEID OP SCHOOL DE ROZE DRAAD IN

DE ROZE DRAAD IN VEILIGHEID OP SCHOOL DE ROZE DRAAD IN VEILIGHEID OP SCHOOL DE ROZE DRAAD IN DRAAD IN VEILIGHEID OP SCHOOL DE ROZE DRAAD IN VEILIGHEID OP SCHOOL Seksuele diversiteit in een brede aanpak van omgangsvormen: een handreiking voor schoolleiders DE ROZE DRAAD IN VEILIGHEID OP SCHOOL

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie SchoolsOUT Invoering van Schoolbeleidgericht op sociale veiligheid voor LHBT s in het primair en voortgezet onderwijs en op ROC s Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs?

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs? Pestprotocol Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het Middelbaar Beroeps Onderwijs? Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Een respectvolle leer- en werkomgeving binnen

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers

Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers Kijk jij al door een roze bril? Roze handboekje voor sociaal werkers Auteurs: Hanneke Felten Met bijdragen van: Maurits Boote, Jiro Ghianni, Anouk Poll, Judith Schuyf, Wil Verschoor (MOVISIE) en Theo Verlaan

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

Mietjes. moeten we niet. Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren

Mietjes. moeten we niet. Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren Mietjes moeten we niet Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren en lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in Nederland 2 MIETJES MOETEN WE NIET 3 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Make IT Safe peer2peer educatie Handleiding voor coaches END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES Deze handleiding

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een

Nadere informatie