Onderwijs- en examenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Latijns-Amerikastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitskenmerken zoals vastgelegd in het kaderdocument Leids universitair register opleidingen. Overeenkomstig artikel 7.14 WHW beoordeelt het faculteitsbestuur de Onderwijs- en examenregeling regelmatig en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. De opleidingscommissie heeft op grond van artikel 9.18 WHW tot taak de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling jaarlijks te beoordelen. Deze Onderwijs- en examenregeling bestaat uit twee delen; een facultair deel dat voor alle opleidingen gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat. Dit opleidingsspecifieke gedeelte vormt één geheel met het algemeen deel en bevat alleen de artikelen die een opleidingsspecifieke invulling hebben. Inhoud 1. Algemene bepalingen 2. Beschrijving van de opleiding 3. Onderwijsprogramma 4. Tentamens en examens, vervolgopleiding 5. Toegang en toelating tot de opleiding 6. Studiebegeleiding en studieadvies 7. Overgangsbepalingen 8. Slotbepalingen Bijlagen Bijlage E - Onderwijsprogramma Bijlage F - E-studiegids (zie Bijlage G - Compensatieregeling 1

2 Artikel 2.1 Doel van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van Latijns-Amerikastudies, dat: - voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende masteropleidingen, - de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk zijn. Artikel 2.2 Niet van toepassing. Artikel 2.3 Afstudeerrichtingen Eindkwalificaties Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Algemeen Bachelors Latijns-Amerikastudies: i. beschikken over kennis van en inzicht in de culturen van Latijns-Amerika vanuit taal-, letter- en geschiedkundig oogpunt; ii. beschikken over kennis van en inzicht in de onderlinge verwevenheid van taal, letteren en geschiedenis van Latijns-Amerika; iii. zijn in staat onder deskundige begeleiding de onderzoeksmethodes van de geschiedenis of de taalkunde of de letterkunde op het gebied van Latijns-Amerika toe te passen; iv. zijn in staat tot het schrijven van een wetenschappelijk verslag (in het Spaans of het Portugees van Latijns-Amerika). II. Moderne geschiedenis Bachelors Latijns-Amerikastudies: i. beschikken over kennis van en inzicht in de hedendaagse geschiedenis van staat en maatschappij van Latijns-Amerika vanuit sociale, politieke en economische perspectieven en in de beginselen van wetenschappelijk onderzoek; ii. zijn in staat deze te hanteren bij de studie van een specifiek thema en over dit onderzoek een gedegen werkstuk te schrijven. III. Letterkunde Bachelors Latijns-Amerikastudies: i. beschikken over kennis van en inzicht in de processen van beeldvorming in literatuur, film en andere culturele uitdrukkingsvormen; ii. zijn in staat deze te hanteren bij de studie van een specifiek thema en van dit onderzoek helder verslag uit te brengen. IV. Taalkunde Bachelors Latijns-Amerikastudies: i. beschikken over kennis van en inzicht in de basisbegrippen van de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek en zijn in staat deze toe te passen op een beperkt corpus van gesproken of geschreven taaluitingen in het Spaans of Portugees en hiervan verslag te doen; 2

3 ii. beschikken over kennis en inzicht in de geografische, historische en sociale varianten van het Spaans of Portugees van Latijns-Amerika als zodanig te herkennen, en middels taalkundige instrumenten te beschrijven, sociolinguïstisch te verklaren en hiervan verslag te doen. V. Doelen in termen van het Europees Referentiekader taalvaardigheid Bachelors die de track Spaans hebben gevolgd bereiken de volgende taalvaardigheidsniveaus ten aanzien van Spaans: Propedeuse Luisteren B1 B2 Lezen B1 C1 Gesproken interactie A2 B2 Gesproken productie A2 B2 Schrijven A2 B2 Bachelor Bachelors die de track Brazilië hebben gevolgd bereiken de volgende taalvaardigheidsniveaus ten aanzien van Portugees: Propedeuse Luisteren B1 B2 Lezen B1 C1 Gesproken interactie A2 B2 Gesproken productie A2 B2 Schrijven A2 B2 Bachelor Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene academische vaardigheden. Deze zijn opgenomen in bijlage A. Artikel 2.8 Voertaal Met inachtneming van de Gedragscode voertaal 1 zijn de voertalen binnen de opleiding Nederlands, Engels, Spaans en Portugees. De student wordt geacht de gebruikte voertalen binnen de opleiding voldoende te beheersen. Artikel 3.2 Keuzevakken In afwijking van het gestelde in kunnen de volgende minoren, of onderwijseenheden daarbinnen, niet worden gekozen omdat de inhoud geheel of gedeeltelijk overeenkomt met verplichte onderwijseenheden van de opleiding: voor studenten die de track Spaans volgen: de minor Latijns-Amerikastudies; voor studenten die de track Brazilië volgen: de minor Braziliëstudies. 1 De Gedragscode voertaal is vastgesteld door het College van Bestuur op 28 mei 2013 en is te raadplegen op 3

4 Artikel 4.2 Verplichte volgorde Aan het onderwijs en tentamen van de volgende onderwijseenheden kan eerst worden deelgenomen nadat de tentamens van de daarbij vermelde voorafgaande onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd: Onderwijseenheid: Buitenlandverblijf Scriptieseminar en BAeindwerkstuk op het gebied van moderne geschiedenis Scriptieseminar en BAeindwerkstuk op het gebied van literatuur Scriptieseminar en BAeindwerkstuk op het gebied van taalkunde Artikel 4.13 Vervolgopleiding Deelname aan onderwijs en tentamen na behalen van: Propedeuse Onderzoekstechnieken in Latijns-Amerika Onderzoeksvaardigheden en het schrijven van een BA Eindwerkstuk in Culturele en Literaire Analyse Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in Latijns Amerika Degene aan wie de graad Bachelor is verleend op grond van een examen van de opleiding heeft voldaan aan de toelatingseisen van de volgende masteropleiding aan de Universiteit Leiden: Masteropleiding Latin American Studies Artikel 6.3 Studieadvies Niet van toepassing. 4

5 Bijlage E - Onderwijsprogramma Bacheloropleiding Latijns-Amerikastudies Studiejaar Semester Blok Cursustitel Studiegidsnummer Werkvorm(en) Niveau EC Status Aantal deeltoetsen Toetsvormen Algemene academische vaardigheden Relatie met eindtermen Inleiding in de Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika I 5651V1001 hc V/G nvt SO/SE II.ii I.i, I.ii, II.i Inleiding in de Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika II 5651V1002 hc V/G nvt SO/SE II.ii I.i, I.ii, II.i 1 1 1,2 Latijns-Amerika in Woord en Beeld 5651V2033 hc/wc V/G 2 SO II.ii I.i, I.ii, III.i 1 1 1,2 De Erfenis van Trajanus 5111VERF hc V/G nvt SO/SE II.ii IV.i 1 1 1,2 Eerstejaars Mentoraat 5650VMENW hc/wc n.v.t. 0 V nvt PR/PA I-IV nvt 1 1 1,2 Spaans Module VS101 hc/wc V/S 3 SO/SE/MT V V X X X 1 1 1,2 Portugees Module VP101 hc/wc V/B 4 SO/SE/MT V V X X X Natievorming in Latijns-Amerika 5651V2031 hc/wc V/G 2 SW/PR I.i,I.ii,II.i,IV.i,IV.iii, I.i,I.ii, II.i, II.ii De stad in Latijns-Amerika 5651V20 hc/wc V/G 2 SW/PR I.i,I.ii,II.i,IV.i,IV.iii, I.i,I.ii, II.i, II.ii 1 2 3,4 Het beeld van de Ander 5651V2034 hc/wc V/G 3 SO/SE/OPD II.ii, III.iii I.i,I.ii, III,i 1 2 3,4 Eerstejaars Mentoraat 5650VMENW hc/wc n.v.t. 0 V nvt PR/PA II.ii, III.iii IV.i, IV.ii,V Spaans module VS102 hc/wc V/S 4 SO/MT/OPD III.iii, IV.iii V X X X X X Spaans module VS103 hc/wc V/S 4 SO/MT/OPD III.iii, IV.iii V X X X X X 1 2 3,4 Fonologie en morfologie van het Spaans (TK1) 5651V1020 hc/wc V/S 2 SO/SE II.ii, III.iii IV.i, IV.ii,V Portugees Module VP102 hc/wc V/B 4 SO/MT/OPD III.iii, IV.iii V X X X X X Portugees Module VP103 hc/wc V/B 4 SO/MT/OPD III.iii, IV.iii V X X X X X 1 2 3,4 Fonologie en morfologie van het Portugees (TK1) 5651V2016 hc/wc V/B 2 SO/SE II.ii, III.iii IV.i, IV.ii,V 2 1 1,2 Internationale betrekkingen in Latijns-Amerika 5652VS201 hc/wc 0 5 V/G 3 SO/PR I.ii,II.i,III.i,IV.i I.i, I.ii, II.i 2 1 1,2 Kerncurriculum: wetenschapsfilosofie 5000VWF hc V/F nvt SG III.i 2 1 1,2 Tweedejaars Mentoraat hc/wc n.v.t. 0 V nvt PA Spaans module VS104 hc/wc V/S 3 SO/MT III.iii, IV.iii V X X X X X Spaans module VS105 hc/wc V/S 3 SO/MT/PR III.iii, IV.iii V X X X X X Identiteit, Sociale Maskers en Latijns-Amerikaanse Literatuur (LK3) 5652V2034 hc/wc V/S 2 SO/SE/OPD I.i, I.ii. II.i, II.ii I.i, I.i, III.i 2 1 1,2 Taalkunde van Spaans-Amerika V28 hc/wc 0 5 V/S 2 SO/SE/SW/PR I.i,I.ii,III.ii,II.ii IV.i,IV.ii tv: luisteren tv: lezen tv: gesproken interactie tv: gesproken reproductie tv: schrijven.

6 Studiejaar Semester Blok Cursustitel Studiegidsnummer Werkvorm(en) Niveau EC Status Aantal deeltoetsen Toetsvormen Algemene academische vaardigheden Relatie met eindtermen Portugees Module VP102 hc/wc V/B 4 SO/MT/OPD III.iii, IV.iii V X X X X X Portugees Module VP103 hc/wc V/B 4 SO/MT/OPD III.iii, IV.iii V X X X X X 2 1 1,2 Inleiding in de letterkunde van Brazilië 5652V33 hc/wc V/G 3 SW/PR II.ii, III.ii I.i, I.ii, III.i, IV.i 2 1 1,2 Brazilië wereldmacht 5652VP201 hc/wc 0 5 V/B 4 SO/SW II.i, II.ii I.i, I.ii, II.i 2 2* 3,4 Sociaal beleid in Latijns-Amerika 5652V2037 hc/wc 0 5 V/G 2 SE/PR II.ii, III.ii, III.iii I.i, I.ii, II.i 2 2* 3,4 Hedendaagse Kunstgeschiedenis van Latijns-Amerika 5652V2038 hc/wc 0 5 V/G 3 SO/PR II.ii, III.ii, III.iii I.i,I.ii, III.i 2 2* 3 Spaans module VS106 wc 0 5 V/S 3 SO/PR III.iii, IV.iii V X X X X X 2 2* 4 Spaans module VS107 wc 0 5 V/S 3 SO/PR III.iii, IV.iii V X X X X X 2 2* 3,4 Nationale constructies, Culturele Deconstructies 5652V4003 hc/wc V/S 4 SE/PR/PA I.i,I.ii,III.ii,II.ii V 2 2* 3,4 Sociolingüistiek en Dialectologie van Latijns-Amerika (TK3) 5652V4006 hc/wc 0 5 V/S 3 SO/PR II.ii,III.iii,IV.iii,IV.ii IV.i, IV.ii, V 2 2* 3 Portugees Module VP104 wc 0 5 V/B 4 SO/MT/OPD III.iii, IV.iii V X X X X X 2 2* 3 Portugees Module VP105 wc 0 5 V/B 4 SO/MT/OPD III.iii, IV.iii V X X X X X 2 2* 4 Sociolingüistiek en Dialectologie van Brazilië 5652V4007 wc 0 5 V/B 3 SO/PR II.ii,III.iii,IV.iii,IV.ii IV.i, IV.ii, V 2 2* 3,4 Literatura e nação 5652V4001 hc/wc V/B 3 SW/PR I.i,I.ii,III.ii,II.ii I.i, I.ii,V 3 1 1,2 Keuzeruimte 0 15 V Eerste accent: kies één van de volgende vakken (volgens track) V 3 1 1,2 Onderzoekstechnieken in Latijns-Amerika 5653I4025 hc/wc 0 5 K/S/B 3 SW/PA/OPD Geheel I, II.i, IV.iii, IV,iv I.iii, II.i, II.ii 3 1 1,2 Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in Latijns Amerika {Spaans, BR Portugees] 5653I4032W wc 0 5 K/S/B 3 SW/PR Geheel I, II.i, IV.iii, IV,iv I.iii, II.i, II.ii 3 1 1,2 Onderzoeksvaardigheden en het schrijven van een BA Eindwerkstuk in Culturele en Literaire Analyse 5653K11 wc 0 5 K/S/B 3 SW/PR/OPD Geheel I, II.i, IV.iii, IV,iv I.iii, II.i, II.ii Keuze 2 van de 3 volgende vakken [binnen de track] 3 1 1,2 Economische processen in Latijns-Amerika 5653K12 hc/wc 0 5 K/G 2 SW/PR I.i, I.ii, I.iii, II.i, II.ii, III.i, IV I.i. I.ii, II.i, II.ii 3 1 1,2 Taalvariatie van het Spaans 5653K13 hc/wc V/S 3 SO/PR II.ii,III.iii,IV.iii,IV.ii IV.i, IV.ii, V 3 1 1,2 Populaire Genres in de Latijns-Amerikaanse Cultuur 5653K14 wc V/S 4 SE/PR/PA II.ii,III.iii,IV.iii,IV.ii I.i,I.ii,III.i,III.ii,V 3 1 1,2 TK 2 BR naam n.b.t. 5653V01 hc/wc V/B 3 SO/PR II.ii,III.iii,IV.iii,IV.ii IV.i, IV.ii, V 3 1 1,2 Literatura e Cinema 5653V4036 wc V/B 3 SW/PR II.ii,III.iii,IV.iii,IV.ii I.i, I.ii,V Extra vakken Portugees (voor studenten in die track) Portugees VP106 wc 0 5 K 4 SO/MT/OPD III.iii, IV.iii V X X X X X Portugees VP107 wc 0 5 K 4 SO/MT/OPD III.iii, IV.iii V X X X X X 3 2 3,4 Keuzeruimte hc/wc 0 15 V 3 2 3,4 Scriptieseminar hc/wc n.v.t. 0 V nvt SW/PR I, II, III, IV I, II, III, IV, V Tweede accent: kies één van de volgende vakken: V tv: luisteren tv: lezen tv: gesproken interactie tv: gesproken reproductie tv: schrijven

7 Studiejaar Semester Blok Cursustitel Studiegidsnummer Werkvorm(en) Niveau EC Status Aantal deeltoetsen Toetsvormen Algemene academische vaardigheden 3 2 3,4 Publiek beleid in Latijns-Amerika 5653I2032 hc/wc K 2 SW/PR Geheel I en IV, II.ii, III.iii II.i, II.ii 3 2 3,4 Travessias: diálogos culturais em perspectiva global 5653K02 wc K 3 SW/PR Geheel I en IV, II.ii, III.iii III.i, III.ii 3 2 3,4 Taalkunde Brazilië (Capita Selecta?) 5653K4039 wc K 3 SW/PR/OPD Geheel I en IV, II.ii, III.iii IV.i, IV.ii 2 3,4 Denkbeelden in de Spaans-Amerikaanse literatuur en film 5653K24 wc K 3 SW/PR/PA Geheel I en IV, II.ii, III.iii III.i, III.ii 2 3,4 Workshop Taalkunde: Het leren van het Spaans 5653I4033 wc K 3 SW/PR/OPD Geheel I en IV, II.ii, III.iii IV.i, IV.ii 3 2 3,4 BA-eindwerkstuk 5653V4031 zs V 1 SW Geheel I en II, IV.iii, IV.iv I, II, III, IV, V Relatie met eindtermen tv: luisteren tv: lezen tv: gesproken interactie tv: gesproken reproductie tv: schrijven Noot: * Vakken in Latijns-Amerika en in Leiden

8 Afkortingen Werkvorm(en): hc hoorcollege wc werkcollege, practicum tut tutorial men mentoraat zs zelfstudie exc excursie st stage Niveau: 100 onderwijsniveau volgens de Leidse structuur Status: V K F Toetsvormen: sg so se sth sw mt pr vt pa opd pro (verplicht) indien de cursus door alle studenten van de opleiding/het traject gevolgd wordt (keuze) indien het een optionele cursus betreft (facultair kerncurriculum) indien het een kerncursus betreft schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice) schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen schriftelijk tentamen met enkele essayvragen take home-tentamen (opdracht van behoorlijke omvang die thuis schriftelijk wordt gemaakt) werkstuk, paper e.d. mondeling tentamen mondelinge presentatie, referaat vertaling participatie (voorbereiding colleges, deelname aan discussie) (wekelijkse) opdrachten protocol Algemene academische vaardigheden: volgens nummering in bijlage A van het facultaire gedeelte van de OER Relatie met eindtermen: volgens nummering eindkwalificaties in art. 2.3 van het opleidingsspecifieke gedeelte van de OER

9 Bijlage G - Compensatieregeling Bacheloropleiding: Latijns-Amerikastudies Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien: a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt; b. een student per cluster voor maximaal één onderwijseenheid een onvoldoende heeft behaald; c. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 5.0; d. een student voor ten minste één onderwijseenheid binnen het cluster ten minste een 7.0 heeft behaald; de betreffende onderwijseenheid dient minimaal hetzelfde niveau en hetzelfde aantal studiepunten te hebben als de onderwijseenheid waarvoor een onvoldoende is behaald. Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht te hebben voldaan aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden. Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling zijn er de volgende clusters van onderwijseenheden binnen de opleiding: In de propedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster. Alle onderwijseenheden die behoren tot de propedeuse. In de postpropedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster: Alle onderwijseenheden die behoren tot de postpropedeuse, met uitzondering van het BA-eindwerkstuk.

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Latijns-Amerikastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Latijns-Amerikastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Latijns-Amerikastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Latijns-Amerikastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Indonesië Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Vergelijkende ndo-europese taalwetenschap Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Nederlandkunde / Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Duitse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Nederlandse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Nederlandse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Film- en literatuurwetenschap Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van India en Tibet Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Duitse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Midden-Oostenstudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Nederlandse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Duitse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Nederlandse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Duitse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Zuid- en Zuidoost Azië Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Religiewetenschappen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Nederlandkunde / Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Geschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Indiaans Amerika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Duitse Taal en Cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Taalwetenschap Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse Taal en Cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Oude culturen van de mediterrane wereld Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamstudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Midden-Oostenstudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Wijsbegeerte Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Duitse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Gewijzigd op 15 december 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Oude culturen van de mediterrane wereld Deze Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 10 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Japanstudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Taalwetenschap Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van China Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en eamenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van China Deze Onderwijs- en eamenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Oude culturen van de mediterrane wereld Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Japanstudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie