Onderscheiden door aanbesteden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderscheiden door aanbesteden!"

Transcriptie

1 technische universiteit einhoven NS ProjectConsult Is het wisselen naar een baanvak enkel het omzetten van de wissel? W.J. (Wouter) van de Siepkamp Construction Management Augustus 2006

2 ii

3 Onderzoeksscriptie Onderscheiden door aanbesteden! Is het wisselen naar een baanvak enkel het omzetten van de wissel? Auteur Universiteit Specialisatie Wouter van de Siepkamp Technische Universiteit Eindhoven Construction Management Datum Augustus 2006 Plaats Utrecht iii

4 iv

5 Onderwijsinstelling Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Master Construction Management Website Eerste begeleider Ir. A.L.M. (Bert) van Eekelen MBA, visiting professor faculteit Bouwkunde Dagelijkse begeleider Ing. A.J. (Hans) Kleine, directeur Quality Consultancy & Implementation Afstudeerbedrijf NS Project Consult q/. ProjectConsult Afdeling Bedrijfsbureau Website Dagelijkse begeleider Ing. A.P.J. (Albert) Timmerman, aspect consultant Auteur Ing. W.J. (Wouter) van de Siepkamp NS, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. v

6 vi

7 Voorwoord Is het wisselen naar een baanvak enkel het omzetten van de wissel? Dit is waarmee de lezer het moet doen bij het lezen van de voorzijde van dit onderzoek. Het is de aanleiding, de inhoud en het resultaat van dit onderzoek. NS Project Consult wil zich onderscheiden in het aanbesteden ten opzichte van haar concurrenten met als aanleiding de recente wijzigingen in de aanbestedingsregelgeving. De inhoud richt zich op het aanbestedingsproces en op de organisatieverandering als gevolg hiervan. Met deze veranderingen wil NS Project Consult meerwaarde creëren voor haar klanten. Het resultaat stelt NS Project Consult in de staat zich te onderscheiden op het gebied van aanbesteden. De metafoor Is het wisselen naar een baanvak enkel het omzetten van de wissel? is bedoeld als een retorische vraag. De metafoor schetst het probleem van dit onderzoek. Wisselen van baanvak staat hier gelijk aan het wisselen van proces. Dit wisselen wordt gedaan door een wissel. In het hedendaags Nederlands heeft het woord wissel twee betekenissen. De eerste betekenis houdt een wisseling in, het is een overgang of een verandering. De tweede betekenis is een hefboom beweegbare inrichting die gelegenheid geeft aan spoortreinen of enkele spoorwagens van het ene spoor op het andere over te gaan; van spoor te wisselen (Boon 2005). De wissel is het instrument om van het huidige naar het nieuwe aanbestedingsproces te komen. Dit onderzoek zou niet dit resultaat hebben gehad zonder de hulp van anderen. Graag zou ik deze willen bedanken. In het bijzonder mijn begeleiders Bert van Eekelen en Hans Kleine van de Technische universiteit Eindhoven en Albert Timmerman van NS Project Consult. Verder wil ik mijn vriendin Kirsten bedanken voor haar steun in de periode van dit onderzoek. Dit onderzoek is door twee experts getoetst, waarvoor hartelijk dank. De heer Jan Pieter Papenhuijzen van het bedrijf Significant en de heer Henk Wijnen van het kennisnetwerk Pianoo hebben mij op de nodige nuances kunnen wijzen waarvoor ik ze zeer dankbaar ben. Naast de twee experts hebben Sebastiaan Bekker, Wouter Slotman, Liza Poppens, Carolien Kollau en Loes Driessen mij geholpen met de punten en komma s waarvoor ik ze natuurlijk ook erg bedank. Rest mij nog om alle collega s van NS Project Consult te bedanken voor de gastvrijheid en de mogelijkheid om dit onderzoek te kunnen verrichten. Wouter van de siepkamp Augustus, 2006 vii

8 viii

9 Inhoudsopgave Voorwoord vii Management Samenvatting xi 1. Onderzoeksaanleiding 1 Inleiding Projectkader Kans Urgentie Implementatie Resultaatverwachting Onderzoeksmodel Visualisering Vraagstelling Begripsbepaling Rapport opbouw 5 2. De regelgeving en de organisatie 7 Inleiding De regelgeving en de juridische kaders Aanbesteden Europese Richtlijnen Nationale aanbestedingsreglementen De nieuwe aanbestedingswet De organisatie NS Project Consult NS Groep De uitvoering De besturing Cultuur, structuur en beloning De huidige aanbestedingsprocedure Organisatieverandering Organisatieveranderingen Veranderbereidheid Veranderen 24 Samenvatting Onderzoeksachtergronden 31 Inleiding Methodologische benadering Onderzoeksmateriaal Onderzoeksstrategie NS Project Consult als casestudy 33 Samenvatting 34 ix

10 4. Resultaat 35 Inleiding De kans voor NS Project Consult Wetgevingsverandering Professioneel aanbesteden De urgentie van de kans Organisatieverandering De implementatie van de kans Activiteiten van het aanbestedingsproces Digitale ondersteuning Activiteiten van het veranderproces Persoonlijke beschouwing 46 Samenvatting Conclusie 49 Inleiding Conclusie Discussie Onderzoeksbeschouwing 53 Literatuurlijst 57 Bijlagen 61 Bijlage 1 De Nederlandse Spoorwegen I Bijlage 2 De verschillende regelgevingen III Bijlage 3 UAR reeks en het ARW 2005, de grootste verschillen IV Bijlage 4 Staccato voorstel nieuwe aanbestedingsproces V Bijlage 5 Enkele voor- en nadelen van het digitale systeem VI Bijlage 6 Klacht en verbeterformulier VII Bijlage 7 Management By Objective X x

11 Management Samenvatting In december 2005 zijn in Nederland twee nieuwe besluiten wettelijk van toepassing verklaard. Een besluit kan gezien worden als de nationale implementatie van Europese regelgeving. Deze besluiten implementeren een nieuwe denkwijze omtrent het aanbesteden in Nederland. Alle overheidsinstanties en semi-overheden zullen zich moeten houden aan deze besluiten. Tot in het najaar van 2007 geldt de nieuwe aanbestedingsdenkwijze voornamelijk voor producten 1 die Europees aanbesteed moeten worden. Vanaf het najaar 2007 zal deze denkwijze voor alle aan te besteden producten gaan gelden. NS Project Consult, zelfstandig onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen, ziet deze verandering als een kans om zich verder te profileren op het gebied van het aanbesteden. Met als doel om meer klanten aan zich te binden. Zij willen dit bereiken door het aanbestedingsproces aan te passen aan de nieuwe denkwijze waardoor er meerwaarde wordt gecreëerd voor de klant. Dit onderzoek geeft NS Project Consult het inzicht in de veranderingen omtrent de denkwijze van de wetgeving. Rekening houdend met de gevolgen voor de organisatie om het aanbestedingsproces aan te passen. Dit om uiteindelijk tot een resultaat te komen waarmee NS Project Consult zich kan onderscheiden. De kans voor NS Project Consult wordt gecreëerd door de wijzigende regelgeving omtrent het aanbesteden. Het verschil tussen de oude en de nieuwe regelgeving is de manier waarop de regelgeving is ontworpen. De oude regelgeving is een omschrijving van de stappen die doorlopen worden tijdens een aanbesteding. Deze stappen zijn in detail uitgewerkt met bijbehorende bijzonderheden en uitzonderingen. De nieuwe regelgeving is gebaseerd op beginselen. Dit zijn: het non-discriminatie beginsel, het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel. Dit houdt in dat er meer mogelijk is, als beginselen maar gerespecteerd worden. Het gevolg van deze verandering noodzaakt een andere manier van denken over de aanbestedingswetgeving. Deze andere denkwijze heeft grote gevolgen voor zowel de vragende als de biedende partij. De gevolgen voor vragende partij betreft de relatief grotere verantwoordelijkheid. Een vragende partij heeft meer ruimte om naar eigen inzicht een aanbestedingstraject in te richten. Hiermee zal deze partij moeten leren omgaan. Voor biedende partijen is het lastiger geworden aangezien niet iedere aanbesteding volgens de zelfde stappen verloopt. Echter bieden de principes en beginselen meer openheid over het verloop van een aanbestedingstraject, waardoor een biedende partij beter kan anticiperen op de concurrentie en op de vragende partij. Daarnaast biedt de nieuwe wetgeving meer ruimte voor innovatie en creativiteit dan zijn voorganger. NS Project Consult wil anticiperen op deze ontwikkeling om haar concurrentie voor te zijn. Dit betekent dat de kans een urgentie heeft. De concurrentie zit niet stil en dus zal NS Project Consult nu moeten reageren. Dit wil zij doen door het aanbestedingsproces anders in te richten. Deze verandering heeft invloed op de organisatie. Van de werknemers wordt dan verwacht dat zij op een andere manier omgaan met het aanbesteden. Dit zal gecontroleerd doorgevoerd moeten worden om te voorkomen dat de weerstand om te veranderen te groot wordt waardoor het resultaat niet gelijk zal zijn aan het beoogde doel. 1 Onder een product wordt verstaan: een werk, een levering en/of een dienst. xi

12 Het veranderen van de aanbestedingsprocedure heeft met name betrekking op het creëren en behouden van draagvlak bij de medewerkers. Dit draagvlak kan gecreëerd worden door een gezamenlijke sense of urgency te ontwikkelen. Door vervolgens alle stappen goed te communiceren met alle actoren van de verandering zal het draagvlak gewaarborgd moeten worden tot na de afronding van de verandering. De verandering zelf is gebaseerd in drie hoofdfasen. De eerste fase zorgt ervoor dat de organisatie klaar wordt gemaakt voor de verandering. In de volgende fase vindt de verandering zelf plaats en in de laatste fase wordt de verandering in de organisatie verankerd. Dit zal ertoe leiden dat het nieuwe aanbestedingsproces wordt ingebed in de organisatie. Tijdens het onderzoek is gebleken dat het veranderen van het aanbestedingsproces meer inhoud dan het omschrijven van een nieuw proces. Hierop is ook de metafoor gebaseerd die gebruikt is in de ondertitel van het onderzoek. De verandering zal ingebed moeten worden in de organisatie om uiteindelijk een meerwaarde te kunnen creëren in het aanbestedingsproces voor klanten. Dit onderzoek heeft geleidt tot een aanbeveling omtrent het implementeren van de nieuwe denkwijze van het aanbesteden in het aanbestedingsproces. Deze implementatie richt zich op het veranderingsproces en op het aanbestedingsproces. Het resultaat wordt omschreven in de vorm van activiteiten. De activiteiten die betrekking hebben op het veranderproces zijn afgeleid uit literatuur over organisatieveranderingen in combinatie met de organisatie-eigenschappen van NS Project Consult. De activiteiten die betrekking hebben op het aanbestedingsproces zijn afgeleid van het huidige proces en van de nieuwe denkwijze van de nieuwe regelgeving. In onderstaand figuur is samengevat wat er is omschreven in dit onderzoek. Figuur 1, Samenvattingsoverzicht In dit figuur is aan de linkerzijde de huidige situatie weergegeven en aan de rechterzijde staat de nieuwe situatie 2. Het verschil hiertussen wordt in dit figuur weergegeven door de delta s boven de pijlen. De beschouwing van de bovenste delta heeft geleid tot de basis van de onderste delta waarmee de het nieuwe proces is ontworpen. Deze opzet heeft inzicht gegeven in het nut en de noodzaak van de aanbestedingsveranderingen bij NS Project Consult. Het nieuwe proces biedt de mogelijkheid voor NS Project Consult om te anticiperen op de kans die zich voordoet om zich verder te onderscheiden op het gebied van aanbesteden. 2 Dit figuur komt als zodanig niet terug in het onderzoek, maar geeft een helder beeld van de situatie en het uitgangspunt van dit onderzoek. xii

13 1. Onderzoeksaanleiding Inleiding Nederland zit midden in een grote verandering omtrent de aanbestedingsregelgeving. De aanleiding hiervan is de verhouding tussen de opdrachtgever en de leverancier. Deze verhouding is niet meer van deze tijd en werkt fraude in de hand, zo is gebleken in 2002 toen de bouwfraude bekend werd. Dit speelt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa vindt er discussie plaats over dit onderwerp. De reden van de bezorgdheid en de discussie is dat de overheden te veel betaalt voor onder andere de bouwwerken die er worden gerealiseerd. Dit geld komt uiteindelijk bij de belastingbetaler vandaan. Dit heeft er toe geleid dat er vanuit Europa nieuwe richtlijnen zijn ontworpen die door de lidstaten moet worden opgenomen in de nationale wetgeving om uiteindelijk de belastingbetaler te beschermen. In Nederland zijn de Europese Richtlijnen overgenomen in Besluiten die moeten worden beschouwd als wetgeving. Deze wetgevingswijziging heeft gevolgen voor alle overheidsinstanties en semi-overheden. Vanaf december 2005 is de denkwijze zoals deze is omschreven in de twee besluiten verplicht voor alle Europese aanbestedingen. Vanaf het najaar van 2007 zullen alle aanbestedingen moeten gaan voldoen aan deze nieuwe denkwijze. NS Project Consult (NPC) is een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen (NS). De NS wordt gezien als semi-overheid, in de wetgeving wordt dit een speciale sector bedrijf genoemd. Dit houdt in dat NPC, als onderdeel van de NS, zich zal moeten conformeren aan de wetgeving die in december van 2005 van toepassing is verklaard. 1.1 Projectkader In dit projectkader zal worden omschreven hoe er tot de probleemstelling en de doelstelling van dit onderzoek is gekomen Kans Door NPC wordt de nieuwe denkwijze zoals deze staat omschreven in de besluiten als een kans ervaren. Een kans die na het implementeren van de nieuwe denkwijze leidt tot waarde voor de klant, dat uiteindelijk tot meer omzet zal leiden. Klanten kiezen voor NPC omdat NPC in staat is om waarde toe te voegen aan het bedrijfsproces van deze klant. Grote klanten van NPC op het gebied van aanbesteden zijn ProRail, de railinfrabeheerder van Nederland, en andere NS onderdelen. Deze klanten zullen zich ook moeten conformeren aan de nieuwe besluiten en zullen dat ook vragen van hun leveranciers. Door vroegtijdig mee te gaan met de denkwijze van de nieuwe wetgeving is NPC in de mogelijkheid om de concurrentie voor te blijven. Door waarde van de klant te creëren met de competenties, kennis en expertise die NPC bezit kan zij zich onderscheiden ten opzichte van concurrenten. Door zich op deze manier te profileren zal NPC de mogelijkheid krijgen om te groeien, waardoor de continuïteit van het bedrijfsproces gewaarborgd kan worden. 1

14 Onderzoeksaanleiding Deze kans is de aanleiding voor dit onderzoek en leidt tot de volgende probleemstelling. Probleemstelling NS Project Consult wil anticiperen op de veranderende aanbestedingsregelgeving om ervoor te zorgen dat zij kan inspelen op de kans die is ontstaan door de veranderende wetgeving Urgentie De kans voor NPC die zich nu voordoet heeft geen onbeperkte houdbaarheid. Voor NPC is de kans nu urgent omdat de wetswijziging actueel is. Door langer te wachten met het eigen maken van de nieuwe denkwijze van deze wetgeving zal de concurrentie voor zijn op NPC. Het risico dat de concurrenten eerder zijn met anticiperen op de nieuwe denkwijze zal naarmate er meer tijd overheen gaat groter worden Implementatie Nadat NPC het inzicht en het besef van de kans die zich voordoet inziet zal zij hierop moeten anticiperen. Anticiperen op een nieuwe denkwijze kan gerealiseerd worden door alle in de weg staande knelpunten te verwijderen en door activiteiten uit te voeren om ervoor te zorgen dat de nieuwe denkwijze NPC eigen wordt. Deze knelpunten zullen gezocht moeten worden in de organisatie zelf. Naast de interne organisatie zijn er geen externe factoren bekend die ervoor kunnen zorgen dat NPC niet is staat is om te kunnen anticiperen op deze ontwikkeling. Naar aanleiding van dit projectkader en de geformuleerde probleemstelling kan de volgende doelstelling worden omschreven. Doelstelling Het doel van het onderzoek is NS Project Consult in staat te stellen om goed en tijdig te kunnen anticiperen op de nieuwe aanbestedingsreglementen, door 1. inzicht te geven in de veranderingen ten gevolge van het nieuwe wetgeving en 2. het implementatieproces hiervan in de organisatie te beschrijven Resultaatverwachting Goed en tijdig anticiperen kan plaatsvinden door de juiste informatie op een goed moment aan te reiken bij de medewerkers die zich bezig houden met aanbesteden en bij geïnteresseerde collega s. Met de juiste informatie wordt een duidelijk beknopte omschrijving bedoeld. Een goed moment is niet vlak voor de invoering, maar ook niet lange tijd van te voren. Door inzicht te geven in de nieuwe denkwijze van de nieuwe wetgeving kan de impact op het huidige aanbestedingsproces inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor zal niet alleen de huidige regelgeving, maar ook de recente geschiedenis en het ontstaan van de wet- en regelgeving moeten worden bekeken. Het implementatieproces zal moeten leiden tot het eigen maken van de nieuwe denkwijze. Het implementatieproces zal de manier van veranderen omschrijven en heeft als doel om de nieuwe denkwijze in de organisatie in te bedden. 2

15 Onderzoeksaanleiding 1.2 Onderzoeksmodel De onderzoeksoptiek is enerzijds het zoeken naar aandachtspunten binnen de nieuwe wetgeving in vergelijking met de huidige procedures en anderzijds het opzetten van een advies om tot een goede manier van procedurewijziging te komen. Het eerste deel bestaat uit een diagnostisch onderzoek en het tweede deel is een verandergericht onderzoek. figuur. Het theoretisch kader zal worden ingericht per kernbegrip. Dit is weergegeven in onderstaand Kernbegrip Theoretisch kader 3 Nieuwe aanbestedingsregelgeving Huidige procedures Organisatie-eigenschappen Veranderingen in organisaties Literatuur over de nieuwe aanbestedingsregels Literatuur over de huidige aanbestedingsregels Literatuur over organisatie-eigenschappen Literatuur over veranderingen in organisaties Figuur 2, Kernbegrippen met theoretische kaders Visualisering Figuur 3, Visualisering onderzoeksmodel In bovenstaand figuur is de visualisatie weergegeven van het onderzoeksmodel. Door overheidspublicaties en Europese richtlijnen naast elkaar te leggen kan een beeld worden gevormd over de te verwachten nieuwe regelgeving met betrekking tot het aanbesteden. Het vergelijken van de te verwachten regelgeving met de huidige procedures leidt tot een overzicht met tegenstrijdigheden en overeenkomsten die weergegeven kunnen worden in een analyse van de veranderingen omtrent het aanbestedingsproces. Aan de hand van een analyse van de huidige organisatie van NPC en literatuur over veranderingen in organisaties kunnen aandachtspunten tot organisatieverandering met betrekking tot het implementatieproces benoemd worden. 3 Onder literatuur wordt zowel wetenschappelijke literatuur als vakliteratuur verstaan, indien aanwezig. 3

16 Onderzoeksaanleiding Door de analyse van de noodzakelijke veranderingen te combineren met de aandachtspunten tot organisatieverandering kunnen aanbevelingen gedaan worden om NPC in staat te stellen goed en tijdig te anticiperen op de wijzigingen van de aanbestedingsregelgeving Vraagstelling De nadere detaillering van de onderzoeksopzet is vormgegeven met behulp van onderzoeksvragen. 1. Hoe zal de nieuwe aanbestedingsregelgeving eruit komen te zien? a. Hoe ziet het juridisch kader van Europese aanbestedingsrichtlijnen eruit? b. Hoe ziet het nieuwe nationaal juridisch kader eruit? i. Welk proces is er doorlopen om tot de huidige regelgeving te komen? ii. Wat waren de argumenten om een andere wetgeving te ontwerpen? 2. Wat zijn de verschillen tussen de huidige procedures afgeleid van de huidige regelgeving en de nieuwe regelgeving (vraag 1)? a. Hoe ziet de huidige aanbestedingsprocedure eruit? b. Wat zijn de knelpunten vergeleken met de nieuwe aanbestedingsregelgeving? 3. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten uit de analyse van de organisatiecultuur van NPC en de literatuur over veranderingen in organisaties? a. Hoe zien de organisatie en de organisatie-eigenschappen van NPC eruit? b. Wat zegt de literatuur over organisatieveranderingen in het algemeen? c. Welke aandachtspunten levert de literatuur met betrekking tot knelpunten en mogelijkheden in veranderende organisaties? 4. Hoe ziet het implementatieproces eruit waarmee de noodzakelijke procedureverandering op een goede manier kan worden uitgevoerd? Met de beantwoording van deze vragen wordt voldaan aan de doelstelling van dit onderzoek. 1.3 Begripsbepaling Hieronder volgt een omschrijving van de belangrijkste begrippen binnen dit onderzoek. Nieuwe aanbestedingswetgeving: in dit onderzoek wordt er gekeken naar het nieuwe aanbestedingsreglement. Het nieuwe aanbestedingsreglement is regelgeving die gebaseerd is op nieuwe wetgeving. Het concept van deze nieuwe wetgeving is het concept aanbestedingswet die op het moment van schrijven ter goedkeuring ligt bij de Tweede Kamer. Deze aanbestedingswet is gebaseerd op Europese richtlijnen. Het gaat hier ten eerste om de richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004, houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer- en postdiensten. Ook wel de EU Richtlijn voor opdrachten in speciale sectoren genoemd. Ten tweede gaat het om de richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, ook wel de EU Richtlijn voor overheidsopdrachten werken, leveringen en diensten ; Huidige procedures: in dit onderzoek wordt gekeken naar de procedures die op dit moment moeten worden doorlopen; 4

17 Onderzoeksaanleiding Organisatie-eigenschappen: in dit onderzoek wordt gekeken naar de eigenschappen van de organisatie zoals deze nu is bij NPC. Dit zal onder andere worden gebaseerd op een reeds uitgevoerd onderzoek van Marieke Aarts naar de cultuur binnen deze organisatie. Daarnaast wordt er gekeken naar de structuur en de uitvoering van de organisatie. Veranderingen in organisaties 1. in het algemeen en 2. specifiek voor NPC. (1) Een onderzoek naar de veelvoorkomende organisatietypologieën en de bijbehorende verandermanagement methode. Dit zal dienen als concept. (2) In dit onderzoek zal gekeken worden naar de manieren van veranderen voor de specifieke organisatie NPC. Dit wordt een verschijningsvorm van het concept. 1.4 Rapport opbouw In dit hoofdstuk, het eerste hoofdstuk, wordt in het projectkader de situatie geschetst die de aanleiding heeft gegeven van het onderzoek naar het aanbestedingsproces bij NPC. Deze situatieschets eindigt met de probleemstelling, doelstelling en vraagstelling van dit onderzoek. Dit wordt ook wel het conceptueel ontwerp genoemd. Het woord conceptueel is gebruikt omdat het in dit hoofdstuk alleen gaat om begrippen en relaties die van belang zijn voor het onderzoek. In het tweede hoofdstuk wordt alle data verzameld die benodigd is om tot de doelstelling te komen. In het eerste deel zal er worden ingegaan op de juridische kaders van het aanbesteden. In het tweede deel wordt er ingegaan op de organisatie van NPC met de bijbehorende organisatieeigenschappen. In het laatste deel wordt de organisatieverandering beschreven. Het hierop volgende hoofdstuk, hoofdstuk drie, wordt de gehanteerde methode verantwoord. Dit is het hoofdstuk waarin de data en de analyse gestructureerd worden om tot een diagnose en een oplossing te komen. In het vierde hoofdstuk wordt de informatie samengevoegd. Dit leidt tot het resultaat zoals die in de doelstelling beoogd wordt. Het hoofdstuk is opgedeeld in drie onderdelen. Het eerste onderdeel gaat in op de gevolgen van de veranderende wetgeving. Het tweede onderdeel richt zich op de organisatie en de organisatieverandering. In het laatste onderdeel wordt de implementatie beschreven. In het vijfde, tevens laatste hoofdstuk wordt de conclusie van het onderzoek beschreven. Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de conclusie, hierin wordt kort omschreven hoe het resultaat is ontstaan. In het tweede deel wordt er een aanvulling op het resultaat gegeven. Hierin worden ook de validatie en de relevantie van het onderzoek toegelicht. Naast de benodigde informatie wordt er achtergrond informatie gegeven waarin de context wordt toegelicht. Deze informatie is weergegeven in een kleiner en ander lettertype. 5

18 Onderzoeksaanleiding 6

19 2. De regelgeving en de organisatie Inleiding Figuur 4, Visualisatie onderzoeksmodel: de regelgeving en de organisatie De informatie in dit hoofdstuk dient als input voor dit onderzoek. In Figuur 4 staat omcirkelt wat het verband is tussen dit hoofdstuk en het onderzoeksmodel. Het hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel, de overheid en juridische kaders, gaat in op het aanbesteden. Hierin wordt uitgelegd wat aanbesteden is en hoe de wetgeving is ontstaan. Het tweede deel, De organisatie NS Project Consult, geeft een beeld van de eigenschappen van de organisatie van NS Project Consult (NPC). In het laatste deel, Organisatieverandering, wordt beschreven hoe organisaties gestuurd kunnen veranderen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting waarin de belangrijkste punten uit de theorie worden opgesomd. 2.1 De regelgeving en de juridische kaders In het onderstaande figuur wordt visueel weergegeven welke onderdelen uit het onderzoeksmodel worden beschreven in deze paragraaf. Figuur 5, Visualisatie onderzoeksmodel: de regelgeving en de juridische kaders 7

20 De regelgeving en de organisatie Aanbesteden In het juridisch kader van het aanbesteden zal niet op de wet zelf worden ingegaan. Er wordt een beeld geschetst waarbinnen de wet valt en hoe de wet is opgebouwd. Dit om inzicht te krijgen van de noodzaak van de wetgeving. Wat is aanbesteden? Aanbesteden is een onderdeel van het inkoopproces. Het inkoopproces is weergegeven in Figuur 6. Het inkoopproces bevat verschillende deelprocessen. Het eerste deelproces is specificeren. In deze fase wordt er tot op detailniveau uitgezocht wat er ingekocht moet worden. Hierbij wordt gekeken naar de eisen waaraan een product moet voldoen. Dit kunnen technische- en kwalitatieve eisen zijn. In deze fase valt ook het opstellen van selectiecriteria op basis waarvan een aantal leveranciers geselecteerd worden. Vervolgens worden gunningcriteria opgesteld, om uit de geselecteerde leveranciers een keuze te kunnen maken gebaseerd op het te leveren product. In de tweede fase worden leveranciers benaderd volgens de selectiecriteria, ook wel de prekwalificatie genoemd. In dit proces wordt er uiteindelijk beslist welke leverancier het product mag gaan leveren tegen welke voorwaarden. Deze fase wordt de selectiefase genoemd. Nadat de eisen van het product bekend zijn en de leverancier gekozen is worden in de contracteringsfase de contracten opgemaakt en getekend. In de hierop volgende fases wordt het operationeel inkoopproces doorlopen. Dit kan worden gezien als het daadwerkelijk inkopen van het product: de bestelling, de levering en de controle (bewaking). Als laatste wordt het gehele proces geëvalueerd om na te gaan of en zo ja, waar zich problemen hebben voorgedaan en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Figuur 6, Het inkoopproces, Van Weele (2001) Tot nu toe is er een omschrijving gegeven van de verhouding tussen inkopen en aanbesteden, waarbij het aanbestedingsproces dat wordt doorlopen zich concentreert in de eerste twee fases van het inkoopproces. Deze twee fases zijn verder uitgewerkt in het aanbestedingsproces dat is weergegeven in Figuur 7. De deelprocessen één tot en met vijf behoren tot het specificeren van het aan te besteden product. Deel zes, zeven en acht behoren tot het selecteren. In deelproces negen wordt de opdracht gegund. Na deze fase kan er worden overgegaan naar de contractfase van het inkoopproces. 8

21 De regelgeving en de organisatie 1. Organiseren van de aanbesteding doelstelling planning en betrokkenen projectgroep / stuurgroep mijlpaal / besluitvorming Marktanalyse 2. Opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen Bepalen inkoopstrategie opdelen in percelen single / multiple sourcing contractvorm en aanbestedingsprocedure 3. PvE naar optimale detailniveau opstellen Uitvoeren marktconsultatie proactief partijen benaderen toetsen invulling PvE haalbaarheid in de markt gewenste detailniveau bepalen 4. Selectie -en gunningscriteria en op te leveren informatie 5. Opstellen van het conceptcontract 6. Opstellen offerte- aanvraag, aankondiging en beoordelngsprocedure Reikwijdte Europese Richtlijnen 7. Uitvoeren aanbesteding (vragen en antwoorden) 8. Openen en beoordelen offertes 9. Gunnen, sluiten contract en afwijzen Risicotoedeling en incentives bonus / malus belangen parallel Figuur 7, Het aanbestedingsproces (Significant 2005) In de definitie van aanbesteden volgens Wedekind (2001) wordt aanbesteden in het algemeen gezien als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, waarna in beginsel door middel van aanvaarding door de aanbesteder de gunning de aannemingsovereenkomst totstandkomt. Deze omschrijving komt dicht in de buurt van de definitie van uitbesteden. De definitie van uitbesteden is het op basis van een vraagspecificatie laten uitvoeren van maatwerk in de vorm van diensten, werken en/of leveringen (Piëst 1993, uit PSI Bouw 2005). Het verschil met de definitie van Wedekind (2001) ligt in het eerste deel, het uitnodigen tot het doen van een aanbod. Bij aanbesteden vind er namelijk selectie plaats. Om misverstanden te voorkomen wordt het begrip inbesteden ook nader toegelicht. De Europese aanbestedingsrichtlijnen (hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan) zijn alleen onder bepaalde voorwaarden van toepassing op de aanbesteding van overheidsopdrachten. De richtlijnen zijn niet van toepassing op de inbesteding van overheidsopdrachten (Kenniskring Europa Decentraal 2004). Het Europees Hof stelt dat er sprake is van inbesteding indien een aanbestedende dienst binnen zijn eigen gezagsstructuur een opdracht verstrekt. Er is sprake van een gezagsstructuur als de provincie of gemeente toezicht uitoefent op een entiteit zoals op zijn eigen diensten en de entiteit tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van de provincie of gemeente (Persbericht Europese Commissie 2004). Onder een aanbestedende dienst wordt verstaan: de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke instellingen (Staatsblad 2005, 408). NPC, als onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen, kan worden gezien als een publiekrechtelijke instelling en dus als aanbestedende dienst. Volgens de wetgever is deze opgericht met een specifiek doel te voorzien in behoeften van algemeen belang anders dan die van industriële of commerciële aard en heeft rechtspersoonlijkheid (Staatsblad 2005, 408). Op basis hiervan kan dus worden geconcludeerd dat aanbesteden wezenlijk anders is dan uitbesteden en/of inbesteden. Als er wordt gekeken naar NPC en haar opdrachtgevers kan het volgende worden gesteld. NPC voert de aanbesteding uit namens interne en externe klanten. Bij een interne klant krijgt NPC de opdracht voor het aanbesteden direct toegewezen, dit valt onder het inbesteden. Het uitvoeren van deze opdracht, de uitvoering van een aanbestedingstraject, is niet meer intern, dus wordt dat gezien als aanbesteden. Voor externe klanten zal NPC een concurrerende offerte moeten maken om de opdracht voor het uitvoeren van een aanbestedingstraject te verkrijgen. Dit valt onder 9

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

NIEUWE AANBESTEDINGSWET

NIEUWE AANBESTEDINGSWET NIEUWE AANBESTEDINGSWET WHITE PAPER Aanbesteden wordt makkelijker. Kunnen we er dan ook minder tijd aan besteden? Deze white paper wordt u aangeboden door Asito Nr. 1 maart 2013 Aanbesteden: Asito ontzorgt!

Nadere informatie

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012

Aanbestedingswet Ministerie van Economische Zaken Aanbestedingswet en aanvullend beleid 5 december 2012 Aanbestedingswet Opzet presentatie 1. Aanleiding en doel van de wet 2. Hoofdlijnen Aanbestedingswet 3. Motiveringsplicht toegelicht 4. Klachtenregeling en Commissie van Aanbestedingsexperts 5. TenderNed

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Hoe haalt u er de waarde uit?

Hoe haalt u er de waarde uit? De marktconsultatie Hoe haalt u er de waarde uit? Significant B.V. 26 mei 2011 Jan-Pieter Papenhuijzen Johan van Loenhout Agenda Doelstellingen van een marktconsultatie Wettelijke kader: wat mag wel en

Nadere informatie

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie

Nadere informatie

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De top 10 aanbestedingsvragen Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Antwoord op de top 10 basisvragen 1. Waarom gelden er regels voor aanbesteden? 2. Wat zijn de belangrijkste wetten

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 650 Besluit van 7 december 2005, houdende wijziging van het Besluit aanbestedingen speciale sectoren en het Besluit aanbestedingsregels voor

Nadere informatie

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?!

Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten. Synarchis adviesgroep Meer kansen voor lokale partijen?! Het betrekken van lokale partijen bij opdrachten Kansen voor lokale partijen Kwaliteit en kunde staat voorop: kansen voor lokale partijen?! Als Synarchis gevraagd wordt een aanbestedingsprocedure te begeleiden

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave studiemateriaal

Inhoudsopgave studiemateriaal pag.: 1 van 6 Opleiding: NEVI 2 tactisch Onderdeel: Module K22, Europees aanbesteden - gevorderd Versie: 2 Algemene inleiding Inhoudsopgave Index Deel 1 Aanbestedingsplan Sub 1.1 Ontwikkelingen Overzicht

Nadere informatie

PROCEDURES AANBESTEDINGEN

PROCEDURES AANBESTEDINGEN PROCEDURES AANBESTEDINGEN Achtergrond Artikel 9, eerste lid van de Subsidieregeling ESF-3 en artikel 12, eerste lid van Subsidieregeling ESF-EQUAL gaan over subsidiabele kosten. Beide vermelden dat Verordening

Nadere informatie

De nieuwe Aanbestedingswet is er!

De nieuwe Aanbestedingswet is er! Alumnidag Rechtsgeleerdheid, 25 januari 2013 De nieuwe Aanbestedingswet is er! Prof.mr. Chris Jansen Plan van behandeling aanbesteden begripsverkenning aanbestedingsrecht vragen, beginselen en andere bronnen

Nadere informatie

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd?

Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? 1. Uitgangspunten Wat vindt u van de wijze waarop de richtlijnen nr. 2004/17/EG en nr. 2004/18/EG in het wetsvoorstel worden geïmplementeerd? Geen commentaar. Wat vindt u van de doelstellingen van het

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg Aanbesteden Kamer van Koophandel Kim Schofaerts 31 mei 2013 Aanbesteden 2 Inkopen/aanbesteden is een complex proces VU informatiebijeenkomst Aanbestedingswet 3 Waarom aanbesteden? Het stimuleren van vrije

Nadere informatie

AANBESTEDINGSWET 2012

AANBESTEDINGSWET 2012 VERANDERINGEN AANBESTEDINGSWET 2012 GEMEENTE NIJMEGEN MAART 2013 Bureau Inkoop Inleiding Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de diverse aanbestedingsprocedures.

Nadere informatie

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) Memorie van Toelichting Inhoudsopgave Algemeen 1. Inleiding 4 1.1.

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Aanbestedingsbeleid Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Het Dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente heeft in zijn vergadering van 31 oktober 2006

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Inleiding aanbestedingsrecht

Inleiding aanbestedingsrecht Inleiding aanbestedingsrecht Ditmar Waterman PIANOo PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 2 Opzet 1. Oorsprong

Nadere informatie

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Mr. drs. T.H.G. Robbe model inkoopbeleid voor de (semi)overheid Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllllill

Illlllllllllllllllllllill Voorstel aan Dagelijks Bestuur Illlllllllllllllllllllill routina met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 19 november 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 18-12-2012 commissie wb commissie bcwvm algemeen

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand 1 Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand Inleiding Over het onderdeel uit- en aanbesteden van de Wet werk en bijstand (WWB) is de nodige informatie verschenen. Mede gezien de wijzigingen die sindsdien

Nadere informatie

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Smallingerland. (versie 2013) Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Smallingerland (versie 2013) Inhoudsopgave: Inleiding Pag. 3 1. Definities Pag. 4 2. Doelstelling Inkoop en Aanbesteden Pag. 5 3. Juridische uitgangspunten Pag.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 295 Besluit van 5 juli 2008, houdende wijziging van enkele bijlagen bij het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en het Besluit

Nadere informatie

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer.

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. In deze bijlage wordt getracht antwoord te geven op de vraag wat de Europeesrechtelijke mogelijkheden

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253113-2014:text:nl:html Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek BIJLAGE 17 W.M. Ritsema van Eck advocaat Rapenburg 83 2311 GK Leiden T 088 040 2124 F 088 040 2186 M 06 53 294 185 E w.ritsemavaneck@legaltree.nl W www.legaltree.nl Memorandum inkoopprocedures Per email:

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot Inkoopbeleid Gemeente Oirschot 2010-2013 Copyright BIZOB. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten 16 september 2016 Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Inhoud 1. Inleiding 2. Toepassingsgebied 3. Algemene beginselen 4. Sociale diensten en andere specifieke diensten 5. Plaatsingsprocedures Blok 1 Blok

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures

9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures 9. Workshop Basiskennis aanbesteden: Meervoudig- en enkelvoudig onderhands procedures 12-02-2015 Nikoletta Nemeth De workshop In de aanbestedingswet 2012 worden striktere eisen gesteld aan meervoudig-

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

De belangrijkste verschillen

De belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen Nieuwe aanbestedingsregels: achtergrond (parlementaire geschiedenis) 6 juli 2010: wetsvoorstel Aanbestedingswet naar Tweede Kamer 28 maart 2011: Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Hefpunt. Nr. 315 1 oktober 2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 Artikel 1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt

Nadere informatie

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag

INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag INKOOP- en AANBESTEDINGSBELEID Metropoolregio Rotterdam Den Haag Overwegingen bij het beleid: 1) Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de MRDH moet voldoen aan de huidige wet en regelgeving zoals die

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam

Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam Resultaten van het onderzoek onder het Rotterdamse MKB naar de gemeentelijke aanbestedingen door het CDA Rotterdam CDA Fractie Rotterdam Aangeboden door raadslid Turan Yazir 29 juni 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ALGEMEEN 1.1 In de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ('Implementatiewet') worden wijzigingen

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Aanbestedingsrecht 2016/2018

Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 onder redactie van: Prof. mr. G.W.A. van de Meent en Mr. A. Stellingwerff Beintema Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-767-1 NUR 823

Nadere informatie

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos

Workshop Marktconsultatie. Pauline Bos Workshop Marktconsultatie Pauline Bos 2014 Wat doen wij? Onderzoek en advies naar de inkooporganisatie, audits, NTA 8058 Professionaliseren; 100% doeltreffend, doelmatig, rechtmatig, duurzaam. Uitvoeren

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN. Versie: 1. 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken

CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN. Versie: 1. 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN Onderwerp: Aanbesteden Versie: 1 Datum: Afzender: Bereik: 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken EFRO Aanleiding

Nadere informatie

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71.

Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid inclusief klachtenregeling aanbesteden voor de gemeenten en Servicepunt71. MEMO Aan: Van: CC: Dagelijks Bestuur SP71 SE JZ Priscilla Langerak, senior Juridisch Adviseur Marjolein Scheuer Datum: 17 mei 2013 Doorkiesnummer: 7914 Betreft: Vaststelling aangepast aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Inzicht in samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie

Inzicht in samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie Inzicht in samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie Amersfoort, 12 april 2016 Themaconferentie 2016 zaken doen met Defensie CLAS/Materieellogistiek Commando René Braam, MBA Sr. Logistiek

Nadere informatie

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit

Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit Aanbestedingswet en Gids Prof. Mr J.M. Hebly Waardenburg, 12 april 2013 1 VOORGESCHIEDENIS Eigen nationaal wettelijk kader ontbreekt Europees kader (2004) Nationaal kader (2005) Rapport Parlementaire Enquête

Nadere informatie

Inkoop: definitie en regelgeving

Inkoop: definitie en regelgeving Inkoop: definitie en regelgeving Handboek Financiën Universiteit Leiden (juni 2011) Beheer: Goovert Schipprheijn (UFB/UIL), G.M.Schipperheijngm@vuw.leidenuniv.nl, tsl. 3304 Inhoud 1. Inkoop: definitie

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering

Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering Het nieuwe aanbesteden: Kansen voor verdere professionalisering 8 november 2012 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc Introductie Marcel Stuijts MSc Directeur Bizob Ervaringen Lid schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Nadere informatie

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder

Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Contractmanagement bij NS Mirjam Kop/André Mulder Wij helpen u graag Onze medewerkers staan voor u klaar om u een goede reis te bezorgen Agenda Even voorstellen Wat is contractmanagement Hoe heeft NS dit

Nadere informatie

Agenda. Even voorstellen Basisbeginselen Europees aanbesteden Relatie en ervaring met IGEA Ontwikkelingen. Door samenwerking nog sterker!

Agenda. Even voorstellen Basisbeginselen Europees aanbesteden Relatie en ervaring met IGEA Ontwikkelingen. Door samenwerking nog sterker! Agenda Even voorstellen Basisbeginselen Europees aanbesteden Relatie en ervaring met IGEA Ontwikkelingen 1 Wie ben ik? mr. K. (Krispijn) Klein Nagelvoort Burgemeester Kerssemakersstraat 32-B 8101 AN Raalte

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 26 maart 2013. 8 mei 2013. 15 mei 2013 Onderwerp Geharmoniseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK 2013 Registratienummer Voorstel: Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja Het nieuwe, geharmoniseerde Inkoop- en Aanbestedingsbeleid HHNK

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA PIANOo-congres 2009 Utrecht, 4 juni 2009 Agenda Introductie Strategisch

Nadere informatie

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten Europese aanbesteding door de bril van een jurist 4 oktober 2011 Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten www.callens-law.be I. Inleiding Overzicht van wetgeving Toepassingsgebied Algemene beginselen Soorten

Nadere informatie

Marktconsultatie bij aanbestedingen

Marktconsultatie bij aanbestedingen bij aanbestedingen (H)eerlijk sparren met marktpartijen Consultatie moet vooral LEUK zijn voor alle partijen. Johan van Loenhout Inkoop- en aanbestedingsadviseur Agenda Even voorstellen. Aanbestedingsproces.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

ARW 2013 en Eigen Verklaring Seminar Aanbestedingswet 2012 27 november 2012. Richard-Jan Roks r.j.roks@kvdl.nl

ARW 2013 en Eigen Verklaring Seminar Aanbestedingswet 2012 27 november 2012. Richard-Jan Roks r.j.roks@kvdl.nl ARW 2013 en Eigen Verklaring Seminar Aanbestedingswet 2012 27 november 2012 Richard-Jan Roks r.j.roks@kvdl.nl Inleiding Historie ARW 2013 Systematiek en wettelijke inkadering Uniformiteit Model K Tussentijds

Nadere informatie

De uitgeschreven Openbare procedure onder de nieuwe aanbestedingsregelgeving (versie 18 april 2008)

De uitgeschreven Openbare procedure onder de nieuwe aanbestedingsregelgeving (versie 18 april 2008) De uitgeschreven Openbare procedure onder de nieuwe aanbestedingsregelgeving (versie 18 april 2008) mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal juni 2008 Recent is - als achtergrondinformatie bij de behandeling

Nadere informatie

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt:

Wijzigingen nieuwe Aanbestedingswet De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet zijn als volgt: facilitair bedrijf directie Aan College van Bestuur Van Directie Facilitair Bedrijf Datum Memonummer 22 mei 2013 Onderwerp Nationale aanbestedingswet Inleiding Op 1 april 2013 is er in Nederland een nieuwe

Nadere informatie

De vorige kronieken aanbestedingsrecht zijn te

De vorige kronieken aanbestedingsrecht zijn te OVERHEIDSAANBEST E D I N G E N Kroniek aanbestedingsrecht 2003-2005 Mr. J.W.A. Bergevoet en mr. M.J.J.M. Essers De vorige kronieken aanbestedingsrecht zijn te lezen in NTER 11/12 van december 2002 en NTER

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland

Nieuwe Aanbestedingswet. Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland Nieuwe Aanbestedingswet Marktdag Zwolle, 10 maart 2016 Mr D.E. van Werven, Bouwend Nederland 1 evaluatie en implementatie wijziging Aw 2012 als gevolg van: evaluatie Aw 2012 en implementatie Richtlijnen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 31 353 Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding

Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Masterclass Communicatie & acquisitie voor, tijdens en na een aanbesteding Berenschot Johan Stuiver Martijn Röfekamp Hanzehogeschool Groningen Geke Werkman-Bouwkamp Marius van der Woude Gert Walhof Groningen,

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Huidige situatie Aanbestedingswet

Huidige situatie Aanbestedingswet Huidige situatie Aanbestedingswet Belangrijkste verschillen Zoetermeer 8 november 2012 Gert-Wim van de Meent Loyens & Loeff Amsterdam 1 Huidig juridisch kader EU-richtlijnen: - Richtlijn Overheden (Richtlijn

Nadere informatie

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Maart 2014 3 nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen:

Nadere informatie

IOEA nummer 29 (oktober 2004)

IOEA nummer 29 (oktober 2004) Raamovereenkomsten IOEA nummer 29 (oktober 2004) 1. Inleiding In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de regeling van de raamovereenkomst, zoals deze in de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe Aanbestedingswet Nieuwe Aanbestedingswet Ochtendseminar Staffing Management Services Bunnik, 13 september 2016 Anne Kusters en Walter Engelhart annekusters@vbk.nl walterengelhart@vbk.nl 030-2595572 Agenda Wijzigingen in

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IIMIM III III II III IIII BM1401251 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2014; gelet op: gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden Welkom bij de Gemeente Breda T r a i n i n g Abe Goldman Programma Met welke wetten en besluiten hebben wij te maken? Vanaf welke bedragen nationaal of europees

Nadere informatie

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak Omgaan met externe onderzoekers 23 maart 2011 School voor de Toekomst, s-hertogenbosch Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld

Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld + Conclusies en aanbevelingen op basis van de Quick scan aanbestedingsbeleid Gemeente Barneveld mei 2008 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Zes fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Barneveld hebben een

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHTEN Personal copy of ()

OVERHEIDSOPDRACHTEN Personal copy of () OVERHEIDSOPDRACHTEN OVERHEIDSOPDRACHTEN Totstandkoming, doelstellingen en toepassingsgebied Kris Wauters en Bart Gheysens Antwerpen Cambridge Overheidsopdrachten. Totstandkoming, doelstellingen en toepassingsgebied

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob. Hoe stelt u uw (inkoop)organisatie in op de Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda Inleiding Inkooporganisatie?

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT AANBESTEDINGSWET

CONSULTATIEDOCUMENT AANBESTEDINGSWET CONSULTATIEDOCUMENT AANBESTEDINGSWET Inleiding Het Ministerie van Economische Zaken vraagt uw aandacht voor het concept wetsvoorstel Aanbestedingswet. Het Ministerie van Economische Zaken wil belanghebbenden

Nadere informatie

Servicepunt71. Leiden Leiderdorp Oegstgeest Zoeterwoude

Servicepunt71. Leiden Leiderdorp Oegstgeest Zoeterwoude Aanbestedingsbeleid van Servicepunt71 en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71: Leiden Leiderdorp Oegstgeest Zoeterwoude Colofon Uitgegeven door: Servicepunt71 Afleveradres: Stadhuisplein

Nadere informatie

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah 15140491 concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah Besluit van tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU

Nadere informatie

Aanbesteding en inkoop van zorg

Aanbesteding en inkoop van zorg Aanbesteding en inkoop van zorg Richard-Jan Roks 8 september 2015 Inhoudsopgave Wat is aanbestedingsrecht en bronnen Private aanbesteding versus overheidsaanbesteding Aanbesteding en zorgverzekeraars Gezamenlijke

Nadere informatie

SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN

SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN SAMENVATTING EU AANBESTEDINGSRICHTLIJN Op 28 maart 2014 zijn drie nieuwe richtlijnen voor overheidsopdrachten gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. Nederland heeft tot 18 april 2016 om deze richtlijn

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid gemeente Noordenveld 2004 (versie 14 juli 2004)

Aanbestedingsbeleid gemeente Noordenveld 2004 (versie 14 juli 2004) Aanbestedingsbeleid gemeente Noordenveld 2004 (versie 14 juli 2004) 1. Inleiding Voor het handelen van de gemeente Noordenveld is vorig jaar door het college het aanbestedingsbeleid gemeente Noordenveld

Nadere informatie