Onderscheiden door aanbesteden!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderscheiden door aanbesteden!"

Transcriptie

1 technische universiteit einhoven NS ProjectConsult Is het wisselen naar een baanvak enkel het omzetten van de wissel? W.J. (Wouter) van de Siepkamp Construction Management Augustus 2006

2 ii

3 Onderzoeksscriptie Onderscheiden door aanbesteden! Is het wisselen naar een baanvak enkel het omzetten van de wissel? Auteur Universiteit Specialisatie Wouter van de Siepkamp Technische Universiteit Eindhoven Construction Management Datum Augustus 2006 Plaats Utrecht iii

4 iv

5 Onderwijsinstelling Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Master Construction Management Website Eerste begeleider Ir. A.L.M. (Bert) van Eekelen MBA, visiting professor faculteit Bouwkunde Dagelijkse begeleider Ing. A.J. (Hans) Kleine, directeur Quality Consultancy & Implementation Afstudeerbedrijf NS Project Consult q/. ProjectConsult Afdeling Bedrijfsbureau Website Dagelijkse begeleider Ing. A.P.J. (Albert) Timmerman, aspect consultant Auteur Ing. W.J. (Wouter) van de Siepkamp NS, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. v

6 vi

7 Voorwoord Is het wisselen naar een baanvak enkel het omzetten van de wissel? Dit is waarmee de lezer het moet doen bij het lezen van de voorzijde van dit onderzoek. Het is de aanleiding, de inhoud en het resultaat van dit onderzoek. NS Project Consult wil zich onderscheiden in het aanbesteden ten opzichte van haar concurrenten met als aanleiding de recente wijzigingen in de aanbestedingsregelgeving. De inhoud richt zich op het aanbestedingsproces en op de organisatieverandering als gevolg hiervan. Met deze veranderingen wil NS Project Consult meerwaarde creëren voor haar klanten. Het resultaat stelt NS Project Consult in de staat zich te onderscheiden op het gebied van aanbesteden. De metafoor Is het wisselen naar een baanvak enkel het omzetten van de wissel? is bedoeld als een retorische vraag. De metafoor schetst het probleem van dit onderzoek. Wisselen van baanvak staat hier gelijk aan het wisselen van proces. Dit wisselen wordt gedaan door een wissel. In het hedendaags Nederlands heeft het woord wissel twee betekenissen. De eerste betekenis houdt een wisseling in, het is een overgang of een verandering. De tweede betekenis is een hefboom beweegbare inrichting die gelegenheid geeft aan spoortreinen of enkele spoorwagens van het ene spoor op het andere over te gaan; van spoor te wisselen (Boon 2005). De wissel is het instrument om van het huidige naar het nieuwe aanbestedingsproces te komen. Dit onderzoek zou niet dit resultaat hebben gehad zonder de hulp van anderen. Graag zou ik deze willen bedanken. In het bijzonder mijn begeleiders Bert van Eekelen en Hans Kleine van de Technische universiteit Eindhoven en Albert Timmerman van NS Project Consult. Verder wil ik mijn vriendin Kirsten bedanken voor haar steun in de periode van dit onderzoek. Dit onderzoek is door twee experts getoetst, waarvoor hartelijk dank. De heer Jan Pieter Papenhuijzen van het bedrijf Significant en de heer Henk Wijnen van het kennisnetwerk Pianoo hebben mij op de nodige nuances kunnen wijzen waarvoor ik ze zeer dankbaar ben. Naast de twee experts hebben Sebastiaan Bekker, Wouter Slotman, Liza Poppens, Carolien Kollau en Loes Driessen mij geholpen met de punten en komma s waarvoor ik ze natuurlijk ook erg bedank. Rest mij nog om alle collega s van NS Project Consult te bedanken voor de gastvrijheid en de mogelijkheid om dit onderzoek te kunnen verrichten. Wouter van de siepkamp Augustus, 2006 vii

8 viii

9 Inhoudsopgave Voorwoord vii Management Samenvatting xi 1. Onderzoeksaanleiding 1 Inleiding Projectkader Kans Urgentie Implementatie Resultaatverwachting Onderzoeksmodel Visualisering Vraagstelling Begripsbepaling Rapport opbouw 5 2. De regelgeving en de organisatie 7 Inleiding De regelgeving en de juridische kaders Aanbesteden Europese Richtlijnen Nationale aanbestedingsreglementen De nieuwe aanbestedingswet De organisatie NS Project Consult NS Groep De uitvoering De besturing Cultuur, structuur en beloning De huidige aanbestedingsprocedure Organisatieverandering Organisatieveranderingen Veranderbereidheid Veranderen 24 Samenvatting Onderzoeksachtergronden 31 Inleiding Methodologische benadering Onderzoeksmateriaal Onderzoeksstrategie NS Project Consult als casestudy 33 Samenvatting 34 ix

10 4. Resultaat 35 Inleiding De kans voor NS Project Consult Wetgevingsverandering Professioneel aanbesteden De urgentie van de kans Organisatieverandering De implementatie van de kans Activiteiten van het aanbestedingsproces Digitale ondersteuning Activiteiten van het veranderproces Persoonlijke beschouwing 46 Samenvatting Conclusie 49 Inleiding Conclusie Discussie Onderzoeksbeschouwing 53 Literatuurlijst 57 Bijlagen 61 Bijlage 1 De Nederlandse Spoorwegen I Bijlage 2 De verschillende regelgevingen III Bijlage 3 UAR reeks en het ARW 2005, de grootste verschillen IV Bijlage 4 Staccato voorstel nieuwe aanbestedingsproces V Bijlage 5 Enkele voor- en nadelen van het digitale systeem VI Bijlage 6 Klacht en verbeterformulier VII Bijlage 7 Management By Objective X x

11 Management Samenvatting In december 2005 zijn in Nederland twee nieuwe besluiten wettelijk van toepassing verklaard. Een besluit kan gezien worden als de nationale implementatie van Europese regelgeving. Deze besluiten implementeren een nieuwe denkwijze omtrent het aanbesteden in Nederland. Alle overheidsinstanties en semi-overheden zullen zich moeten houden aan deze besluiten. Tot in het najaar van 2007 geldt de nieuwe aanbestedingsdenkwijze voornamelijk voor producten 1 die Europees aanbesteed moeten worden. Vanaf het najaar 2007 zal deze denkwijze voor alle aan te besteden producten gaan gelden. NS Project Consult, zelfstandig onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen, ziet deze verandering als een kans om zich verder te profileren op het gebied van het aanbesteden. Met als doel om meer klanten aan zich te binden. Zij willen dit bereiken door het aanbestedingsproces aan te passen aan de nieuwe denkwijze waardoor er meerwaarde wordt gecreëerd voor de klant. Dit onderzoek geeft NS Project Consult het inzicht in de veranderingen omtrent de denkwijze van de wetgeving. Rekening houdend met de gevolgen voor de organisatie om het aanbestedingsproces aan te passen. Dit om uiteindelijk tot een resultaat te komen waarmee NS Project Consult zich kan onderscheiden. De kans voor NS Project Consult wordt gecreëerd door de wijzigende regelgeving omtrent het aanbesteden. Het verschil tussen de oude en de nieuwe regelgeving is de manier waarop de regelgeving is ontworpen. De oude regelgeving is een omschrijving van de stappen die doorlopen worden tijdens een aanbesteding. Deze stappen zijn in detail uitgewerkt met bijbehorende bijzonderheden en uitzonderingen. De nieuwe regelgeving is gebaseerd op beginselen. Dit zijn: het non-discriminatie beginsel, het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel. Dit houdt in dat er meer mogelijk is, als beginselen maar gerespecteerd worden. Het gevolg van deze verandering noodzaakt een andere manier van denken over de aanbestedingswetgeving. Deze andere denkwijze heeft grote gevolgen voor zowel de vragende als de biedende partij. De gevolgen voor vragende partij betreft de relatief grotere verantwoordelijkheid. Een vragende partij heeft meer ruimte om naar eigen inzicht een aanbestedingstraject in te richten. Hiermee zal deze partij moeten leren omgaan. Voor biedende partijen is het lastiger geworden aangezien niet iedere aanbesteding volgens de zelfde stappen verloopt. Echter bieden de principes en beginselen meer openheid over het verloop van een aanbestedingstraject, waardoor een biedende partij beter kan anticiperen op de concurrentie en op de vragende partij. Daarnaast biedt de nieuwe wetgeving meer ruimte voor innovatie en creativiteit dan zijn voorganger. NS Project Consult wil anticiperen op deze ontwikkeling om haar concurrentie voor te zijn. Dit betekent dat de kans een urgentie heeft. De concurrentie zit niet stil en dus zal NS Project Consult nu moeten reageren. Dit wil zij doen door het aanbestedingsproces anders in te richten. Deze verandering heeft invloed op de organisatie. Van de werknemers wordt dan verwacht dat zij op een andere manier omgaan met het aanbesteden. Dit zal gecontroleerd doorgevoerd moeten worden om te voorkomen dat de weerstand om te veranderen te groot wordt waardoor het resultaat niet gelijk zal zijn aan het beoogde doel. 1 Onder een product wordt verstaan: een werk, een levering en/of een dienst. xi

12 Het veranderen van de aanbestedingsprocedure heeft met name betrekking op het creëren en behouden van draagvlak bij de medewerkers. Dit draagvlak kan gecreëerd worden door een gezamenlijke sense of urgency te ontwikkelen. Door vervolgens alle stappen goed te communiceren met alle actoren van de verandering zal het draagvlak gewaarborgd moeten worden tot na de afronding van de verandering. De verandering zelf is gebaseerd in drie hoofdfasen. De eerste fase zorgt ervoor dat de organisatie klaar wordt gemaakt voor de verandering. In de volgende fase vindt de verandering zelf plaats en in de laatste fase wordt de verandering in de organisatie verankerd. Dit zal ertoe leiden dat het nieuwe aanbestedingsproces wordt ingebed in de organisatie. Tijdens het onderzoek is gebleken dat het veranderen van het aanbestedingsproces meer inhoud dan het omschrijven van een nieuw proces. Hierop is ook de metafoor gebaseerd die gebruikt is in de ondertitel van het onderzoek. De verandering zal ingebed moeten worden in de organisatie om uiteindelijk een meerwaarde te kunnen creëren in het aanbestedingsproces voor klanten. Dit onderzoek heeft geleidt tot een aanbeveling omtrent het implementeren van de nieuwe denkwijze van het aanbesteden in het aanbestedingsproces. Deze implementatie richt zich op het veranderingsproces en op het aanbestedingsproces. Het resultaat wordt omschreven in de vorm van activiteiten. De activiteiten die betrekking hebben op het veranderproces zijn afgeleid uit literatuur over organisatieveranderingen in combinatie met de organisatie-eigenschappen van NS Project Consult. De activiteiten die betrekking hebben op het aanbestedingsproces zijn afgeleid van het huidige proces en van de nieuwe denkwijze van de nieuwe regelgeving. In onderstaand figuur is samengevat wat er is omschreven in dit onderzoek. Figuur 1, Samenvattingsoverzicht In dit figuur is aan de linkerzijde de huidige situatie weergegeven en aan de rechterzijde staat de nieuwe situatie 2. Het verschil hiertussen wordt in dit figuur weergegeven door de delta s boven de pijlen. De beschouwing van de bovenste delta heeft geleid tot de basis van de onderste delta waarmee de het nieuwe proces is ontworpen. Deze opzet heeft inzicht gegeven in het nut en de noodzaak van de aanbestedingsveranderingen bij NS Project Consult. Het nieuwe proces biedt de mogelijkheid voor NS Project Consult om te anticiperen op de kans die zich voordoet om zich verder te onderscheiden op het gebied van aanbesteden. 2 Dit figuur komt als zodanig niet terug in het onderzoek, maar geeft een helder beeld van de situatie en het uitgangspunt van dit onderzoek. xii

13 1. Onderzoeksaanleiding Inleiding Nederland zit midden in een grote verandering omtrent de aanbestedingsregelgeving. De aanleiding hiervan is de verhouding tussen de opdrachtgever en de leverancier. Deze verhouding is niet meer van deze tijd en werkt fraude in de hand, zo is gebleken in 2002 toen de bouwfraude bekend werd. Dit speelt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa vindt er discussie plaats over dit onderwerp. De reden van de bezorgdheid en de discussie is dat de overheden te veel betaalt voor onder andere de bouwwerken die er worden gerealiseerd. Dit geld komt uiteindelijk bij de belastingbetaler vandaan. Dit heeft er toe geleid dat er vanuit Europa nieuwe richtlijnen zijn ontworpen die door de lidstaten moet worden opgenomen in de nationale wetgeving om uiteindelijk de belastingbetaler te beschermen. In Nederland zijn de Europese Richtlijnen overgenomen in Besluiten die moeten worden beschouwd als wetgeving. Deze wetgevingswijziging heeft gevolgen voor alle overheidsinstanties en semi-overheden. Vanaf december 2005 is de denkwijze zoals deze is omschreven in de twee besluiten verplicht voor alle Europese aanbestedingen. Vanaf het najaar van 2007 zullen alle aanbestedingen moeten gaan voldoen aan deze nieuwe denkwijze. NS Project Consult (NPC) is een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen (NS). De NS wordt gezien als semi-overheid, in de wetgeving wordt dit een speciale sector bedrijf genoemd. Dit houdt in dat NPC, als onderdeel van de NS, zich zal moeten conformeren aan de wetgeving die in december van 2005 van toepassing is verklaard. 1.1 Projectkader In dit projectkader zal worden omschreven hoe er tot de probleemstelling en de doelstelling van dit onderzoek is gekomen Kans Door NPC wordt de nieuwe denkwijze zoals deze staat omschreven in de besluiten als een kans ervaren. Een kans die na het implementeren van de nieuwe denkwijze leidt tot waarde voor de klant, dat uiteindelijk tot meer omzet zal leiden. Klanten kiezen voor NPC omdat NPC in staat is om waarde toe te voegen aan het bedrijfsproces van deze klant. Grote klanten van NPC op het gebied van aanbesteden zijn ProRail, de railinfrabeheerder van Nederland, en andere NS onderdelen. Deze klanten zullen zich ook moeten conformeren aan de nieuwe besluiten en zullen dat ook vragen van hun leveranciers. Door vroegtijdig mee te gaan met de denkwijze van de nieuwe wetgeving is NPC in de mogelijkheid om de concurrentie voor te blijven. Door waarde van de klant te creëren met de competenties, kennis en expertise die NPC bezit kan zij zich onderscheiden ten opzichte van concurrenten. Door zich op deze manier te profileren zal NPC de mogelijkheid krijgen om te groeien, waardoor de continuïteit van het bedrijfsproces gewaarborgd kan worden. 1

14 Onderzoeksaanleiding Deze kans is de aanleiding voor dit onderzoek en leidt tot de volgende probleemstelling. Probleemstelling NS Project Consult wil anticiperen op de veranderende aanbestedingsregelgeving om ervoor te zorgen dat zij kan inspelen op de kans die is ontstaan door de veranderende wetgeving Urgentie De kans voor NPC die zich nu voordoet heeft geen onbeperkte houdbaarheid. Voor NPC is de kans nu urgent omdat de wetswijziging actueel is. Door langer te wachten met het eigen maken van de nieuwe denkwijze van deze wetgeving zal de concurrentie voor zijn op NPC. Het risico dat de concurrenten eerder zijn met anticiperen op de nieuwe denkwijze zal naarmate er meer tijd overheen gaat groter worden Implementatie Nadat NPC het inzicht en het besef van de kans die zich voordoet inziet zal zij hierop moeten anticiperen. Anticiperen op een nieuwe denkwijze kan gerealiseerd worden door alle in de weg staande knelpunten te verwijderen en door activiteiten uit te voeren om ervoor te zorgen dat de nieuwe denkwijze NPC eigen wordt. Deze knelpunten zullen gezocht moeten worden in de organisatie zelf. Naast de interne organisatie zijn er geen externe factoren bekend die ervoor kunnen zorgen dat NPC niet is staat is om te kunnen anticiperen op deze ontwikkeling. Naar aanleiding van dit projectkader en de geformuleerde probleemstelling kan de volgende doelstelling worden omschreven. Doelstelling Het doel van het onderzoek is NS Project Consult in staat te stellen om goed en tijdig te kunnen anticiperen op de nieuwe aanbestedingsreglementen, door 1. inzicht te geven in de veranderingen ten gevolge van het nieuwe wetgeving en 2. het implementatieproces hiervan in de organisatie te beschrijven Resultaatverwachting Goed en tijdig anticiperen kan plaatsvinden door de juiste informatie op een goed moment aan te reiken bij de medewerkers die zich bezig houden met aanbesteden en bij geïnteresseerde collega s. Met de juiste informatie wordt een duidelijk beknopte omschrijving bedoeld. Een goed moment is niet vlak voor de invoering, maar ook niet lange tijd van te voren. Door inzicht te geven in de nieuwe denkwijze van de nieuwe wetgeving kan de impact op het huidige aanbestedingsproces inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor zal niet alleen de huidige regelgeving, maar ook de recente geschiedenis en het ontstaan van de wet- en regelgeving moeten worden bekeken. Het implementatieproces zal moeten leiden tot het eigen maken van de nieuwe denkwijze. Het implementatieproces zal de manier van veranderen omschrijven en heeft als doel om de nieuwe denkwijze in de organisatie in te bedden. 2

15 Onderzoeksaanleiding 1.2 Onderzoeksmodel De onderzoeksoptiek is enerzijds het zoeken naar aandachtspunten binnen de nieuwe wetgeving in vergelijking met de huidige procedures en anderzijds het opzetten van een advies om tot een goede manier van procedurewijziging te komen. Het eerste deel bestaat uit een diagnostisch onderzoek en het tweede deel is een verandergericht onderzoek. figuur. Het theoretisch kader zal worden ingericht per kernbegrip. Dit is weergegeven in onderstaand Kernbegrip Theoretisch kader 3 Nieuwe aanbestedingsregelgeving Huidige procedures Organisatie-eigenschappen Veranderingen in organisaties Literatuur over de nieuwe aanbestedingsregels Literatuur over de huidige aanbestedingsregels Literatuur over organisatie-eigenschappen Literatuur over veranderingen in organisaties Figuur 2, Kernbegrippen met theoretische kaders Visualisering Figuur 3, Visualisering onderzoeksmodel In bovenstaand figuur is de visualisatie weergegeven van het onderzoeksmodel. Door overheidspublicaties en Europese richtlijnen naast elkaar te leggen kan een beeld worden gevormd over de te verwachten nieuwe regelgeving met betrekking tot het aanbesteden. Het vergelijken van de te verwachten regelgeving met de huidige procedures leidt tot een overzicht met tegenstrijdigheden en overeenkomsten die weergegeven kunnen worden in een analyse van de veranderingen omtrent het aanbestedingsproces. Aan de hand van een analyse van de huidige organisatie van NPC en literatuur over veranderingen in organisaties kunnen aandachtspunten tot organisatieverandering met betrekking tot het implementatieproces benoemd worden. 3 Onder literatuur wordt zowel wetenschappelijke literatuur als vakliteratuur verstaan, indien aanwezig. 3

16 Onderzoeksaanleiding Door de analyse van de noodzakelijke veranderingen te combineren met de aandachtspunten tot organisatieverandering kunnen aanbevelingen gedaan worden om NPC in staat te stellen goed en tijdig te anticiperen op de wijzigingen van de aanbestedingsregelgeving Vraagstelling De nadere detaillering van de onderzoeksopzet is vormgegeven met behulp van onderzoeksvragen. 1. Hoe zal de nieuwe aanbestedingsregelgeving eruit komen te zien? a. Hoe ziet het juridisch kader van Europese aanbestedingsrichtlijnen eruit? b. Hoe ziet het nieuwe nationaal juridisch kader eruit? i. Welk proces is er doorlopen om tot de huidige regelgeving te komen? ii. Wat waren de argumenten om een andere wetgeving te ontwerpen? 2. Wat zijn de verschillen tussen de huidige procedures afgeleid van de huidige regelgeving en de nieuwe regelgeving (vraag 1)? a. Hoe ziet de huidige aanbestedingsprocedure eruit? b. Wat zijn de knelpunten vergeleken met de nieuwe aanbestedingsregelgeving? 3. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten uit de analyse van de organisatiecultuur van NPC en de literatuur over veranderingen in organisaties? a. Hoe zien de organisatie en de organisatie-eigenschappen van NPC eruit? b. Wat zegt de literatuur over organisatieveranderingen in het algemeen? c. Welke aandachtspunten levert de literatuur met betrekking tot knelpunten en mogelijkheden in veranderende organisaties? 4. Hoe ziet het implementatieproces eruit waarmee de noodzakelijke procedureverandering op een goede manier kan worden uitgevoerd? Met de beantwoording van deze vragen wordt voldaan aan de doelstelling van dit onderzoek. 1.3 Begripsbepaling Hieronder volgt een omschrijving van de belangrijkste begrippen binnen dit onderzoek. Nieuwe aanbestedingswetgeving: in dit onderzoek wordt er gekeken naar het nieuwe aanbestedingsreglement. Het nieuwe aanbestedingsreglement is regelgeving die gebaseerd is op nieuwe wetgeving. Het concept van deze nieuwe wetgeving is het concept aanbestedingswet die op het moment van schrijven ter goedkeuring ligt bij de Tweede Kamer. Deze aanbestedingswet is gebaseerd op Europese richtlijnen. Het gaat hier ten eerste om de richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004, houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer- en postdiensten. Ook wel de EU Richtlijn voor opdrachten in speciale sectoren genoemd. Ten tweede gaat het om de richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004, betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, ook wel de EU Richtlijn voor overheidsopdrachten werken, leveringen en diensten ; Huidige procedures: in dit onderzoek wordt gekeken naar de procedures die op dit moment moeten worden doorlopen; 4

17 Onderzoeksaanleiding Organisatie-eigenschappen: in dit onderzoek wordt gekeken naar de eigenschappen van de organisatie zoals deze nu is bij NPC. Dit zal onder andere worden gebaseerd op een reeds uitgevoerd onderzoek van Marieke Aarts naar de cultuur binnen deze organisatie. Daarnaast wordt er gekeken naar de structuur en de uitvoering van de organisatie. Veranderingen in organisaties 1. in het algemeen en 2. specifiek voor NPC. (1) Een onderzoek naar de veelvoorkomende organisatietypologieën en de bijbehorende verandermanagement methode. Dit zal dienen als concept. (2) In dit onderzoek zal gekeken worden naar de manieren van veranderen voor de specifieke organisatie NPC. Dit wordt een verschijningsvorm van het concept. 1.4 Rapport opbouw In dit hoofdstuk, het eerste hoofdstuk, wordt in het projectkader de situatie geschetst die de aanleiding heeft gegeven van het onderzoek naar het aanbestedingsproces bij NPC. Deze situatieschets eindigt met de probleemstelling, doelstelling en vraagstelling van dit onderzoek. Dit wordt ook wel het conceptueel ontwerp genoemd. Het woord conceptueel is gebruikt omdat het in dit hoofdstuk alleen gaat om begrippen en relaties die van belang zijn voor het onderzoek. In het tweede hoofdstuk wordt alle data verzameld die benodigd is om tot de doelstelling te komen. In het eerste deel zal er worden ingegaan op de juridische kaders van het aanbesteden. In het tweede deel wordt er ingegaan op de organisatie van NPC met de bijbehorende organisatieeigenschappen. In het laatste deel wordt de organisatieverandering beschreven. Het hierop volgende hoofdstuk, hoofdstuk drie, wordt de gehanteerde methode verantwoord. Dit is het hoofdstuk waarin de data en de analyse gestructureerd worden om tot een diagnose en een oplossing te komen. In het vierde hoofdstuk wordt de informatie samengevoegd. Dit leidt tot het resultaat zoals die in de doelstelling beoogd wordt. Het hoofdstuk is opgedeeld in drie onderdelen. Het eerste onderdeel gaat in op de gevolgen van de veranderende wetgeving. Het tweede onderdeel richt zich op de organisatie en de organisatieverandering. In het laatste onderdeel wordt de implementatie beschreven. In het vijfde, tevens laatste hoofdstuk wordt de conclusie van het onderzoek beschreven. Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de conclusie, hierin wordt kort omschreven hoe het resultaat is ontstaan. In het tweede deel wordt er een aanvulling op het resultaat gegeven. Hierin worden ook de validatie en de relevantie van het onderzoek toegelicht. Naast de benodigde informatie wordt er achtergrond informatie gegeven waarin de context wordt toegelicht. Deze informatie is weergegeven in een kleiner en ander lettertype. 5

18 Onderzoeksaanleiding 6

19 2. De regelgeving en de organisatie Inleiding Figuur 4, Visualisatie onderzoeksmodel: de regelgeving en de organisatie De informatie in dit hoofdstuk dient als input voor dit onderzoek. In Figuur 4 staat omcirkelt wat het verband is tussen dit hoofdstuk en het onderzoeksmodel. Het hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel, de overheid en juridische kaders, gaat in op het aanbesteden. Hierin wordt uitgelegd wat aanbesteden is en hoe de wetgeving is ontstaan. Het tweede deel, De organisatie NS Project Consult, geeft een beeld van de eigenschappen van de organisatie van NS Project Consult (NPC). In het laatste deel, Organisatieverandering, wordt beschreven hoe organisaties gestuurd kunnen veranderen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting waarin de belangrijkste punten uit de theorie worden opgesomd. 2.1 De regelgeving en de juridische kaders In het onderstaande figuur wordt visueel weergegeven welke onderdelen uit het onderzoeksmodel worden beschreven in deze paragraaf. Figuur 5, Visualisatie onderzoeksmodel: de regelgeving en de juridische kaders 7

20 De regelgeving en de organisatie Aanbesteden In het juridisch kader van het aanbesteden zal niet op de wet zelf worden ingegaan. Er wordt een beeld geschetst waarbinnen de wet valt en hoe de wet is opgebouwd. Dit om inzicht te krijgen van de noodzaak van de wetgeving. Wat is aanbesteden? Aanbesteden is een onderdeel van het inkoopproces. Het inkoopproces is weergegeven in Figuur 6. Het inkoopproces bevat verschillende deelprocessen. Het eerste deelproces is specificeren. In deze fase wordt er tot op detailniveau uitgezocht wat er ingekocht moet worden. Hierbij wordt gekeken naar de eisen waaraan een product moet voldoen. Dit kunnen technische- en kwalitatieve eisen zijn. In deze fase valt ook het opstellen van selectiecriteria op basis waarvan een aantal leveranciers geselecteerd worden. Vervolgens worden gunningcriteria opgesteld, om uit de geselecteerde leveranciers een keuze te kunnen maken gebaseerd op het te leveren product. In de tweede fase worden leveranciers benaderd volgens de selectiecriteria, ook wel de prekwalificatie genoemd. In dit proces wordt er uiteindelijk beslist welke leverancier het product mag gaan leveren tegen welke voorwaarden. Deze fase wordt de selectiefase genoemd. Nadat de eisen van het product bekend zijn en de leverancier gekozen is worden in de contracteringsfase de contracten opgemaakt en getekend. In de hierop volgende fases wordt het operationeel inkoopproces doorlopen. Dit kan worden gezien als het daadwerkelijk inkopen van het product: de bestelling, de levering en de controle (bewaking). Als laatste wordt het gehele proces geëvalueerd om na te gaan of en zo ja, waar zich problemen hebben voorgedaan en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Figuur 6, Het inkoopproces, Van Weele (2001) Tot nu toe is er een omschrijving gegeven van de verhouding tussen inkopen en aanbesteden, waarbij het aanbestedingsproces dat wordt doorlopen zich concentreert in de eerste twee fases van het inkoopproces. Deze twee fases zijn verder uitgewerkt in het aanbestedingsproces dat is weergegeven in Figuur 7. De deelprocessen één tot en met vijf behoren tot het specificeren van het aan te besteden product. Deel zes, zeven en acht behoren tot het selecteren. In deelproces negen wordt de opdracht gegund. Na deze fase kan er worden overgegaan naar de contractfase van het inkoopproces. 8

21 De regelgeving en de organisatie 1. Organiseren van de aanbesteding doelstelling planning en betrokkenen projectgroep / stuurgroep mijlpaal / besluitvorming Marktanalyse 2. Opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen Bepalen inkoopstrategie opdelen in percelen single / multiple sourcing contractvorm en aanbestedingsprocedure 3. PvE naar optimale detailniveau opstellen Uitvoeren marktconsultatie proactief partijen benaderen toetsen invulling PvE haalbaarheid in de markt gewenste detailniveau bepalen 4. Selectie -en gunningscriteria en op te leveren informatie 5. Opstellen van het conceptcontract 6. Opstellen offerte- aanvraag, aankondiging en beoordelngsprocedure Reikwijdte Europese Richtlijnen 7. Uitvoeren aanbesteding (vragen en antwoorden) 8. Openen en beoordelen offertes 9. Gunnen, sluiten contract en afwijzen Risicotoedeling en incentives bonus / malus belangen parallel Figuur 7, Het aanbestedingsproces (Significant 2005) In de definitie van aanbesteden volgens Wedekind (2001) wordt aanbesteden in het algemeen gezien als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, waarna in beginsel door middel van aanvaarding door de aanbesteder de gunning de aannemingsovereenkomst totstandkomt. Deze omschrijving komt dicht in de buurt van de definitie van uitbesteden. De definitie van uitbesteden is het op basis van een vraagspecificatie laten uitvoeren van maatwerk in de vorm van diensten, werken en/of leveringen (Piëst 1993, uit PSI Bouw 2005). Het verschil met de definitie van Wedekind (2001) ligt in het eerste deel, het uitnodigen tot het doen van een aanbod. Bij aanbesteden vind er namelijk selectie plaats. Om misverstanden te voorkomen wordt het begrip inbesteden ook nader toegelicht. De Europese aanbestedingsrichtlijnen (hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan) zijn alleen onder bepaalde voorwaarden van toepassing op de aanbesteding van overheidsopdrachten. De richtlijnen zijn niet van toepassing op de inbesteding van overheidsopdrachten (Kenniskring Europa Decentraal 2004). Het Europees Hof stelt dat er sprake is van inbesteding indien een aanbestedende dienst binnen zijn eigen gezagsstructuur een opdracht verstrekt. Er is sprake van een gezagsstructuur als de provincie of gemeente toezicht uitoefent op een entiteit zoals op zijn eigen diensten en de entiteit tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van de provincie of gemeente (Persbericht Europese Commissie 2004). Onder een aanbestedende dienst wordt verstaan: de Staat, provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke instellingen (Staatsblad 2005, 408). NPC, als onderdeel van de Nederlandse Spoorwegen, kan worden gezien als een publiekrechtelijke instelling en dus als aanbestedende dienst. Volgens de wetgever is deze opgericht met een specifiek doel te voorzien in behoeften van algemeen belang anders dan die van industriële of commerciële aard en heeft rechtspersoonlijkheid (Staatsblad 2005, 408). Op basis hiervan kan dus worden geconcludeerd dat aanbesteden wezenlijk anders is dan uitbesteden en/of inbesteden. Als er wordt gekeken naar NPC en haar opdrachtgevers kan het volgende worden gesteld. NPC voert de aanbesteding uit namens interne en externe klanten. Bij een interne klant krijgt NPC de opdracht voor het aanbesteden direct toegewezen, dit valt onder het inbesteden. Het uitvoeren van deze opdracht, de uitvoering van een aanbestedingstraject, is niet meer intern, dus wordt dat gezien als aanbesteden. Voor externe klanten zal NPC een concurrerende offerte moeten maken om de opdracht voor het uitvoeren van een aanbestedingstraject te verkrijgen. Dit valt onder 9

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

De Europese aanbestedingentool

De Europese aanbestedingentool De Europese aanbestedingentool Onderzoek naar het toepassen van Computer Assisted Auditing Tools and Techniques bij de controle op naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen Vrije Universiteit Faculteit

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties Is it all about the money...? Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties C.A.M. Hoedjes, 2006 Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Leerstoelgroep:

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning Mediatheekformulier Naam: J. Nellen Datum: 14-08-08 Opleiding Logistiek en economie Soort verslag Afstuderen Auteur J. Nellen Titel en ondertitel Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk Een marktverkenning

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Uitvoering van de Globale fase ing. D.S. (David) Campbell Auteurs: ing. R.P. (Robin) van t Wout P.J. (Paul) van Vlaanderen, BICT Plaats: Nijmegen

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties

Goed op weg met breedband. handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Goed op weg met breedband handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties Een gezamenlijke handreiking

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk 1 Auteurs van de artikelen, redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein.

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. Een afstudeeronderzoek naar de juridische waarde van de akte van beëdiging van de beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. 2013

Nadere informatie

Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren Leveringen en Diensten Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie